Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

259774726 by beareatsbear

VIEWS: 1 PAGES: 4

									--------------------------------------<$noopy (16:47:48 5/09/2007) ïđèâạ̊) -------------------------------------->mßta (16:48:09 5/09/2007) ơåé!! ïđèèâạ̊))) êàê ̣û? --------------------------------------<$noopy (16:48:21 5/09/2007) çà́å÷ạ̀åëüíî âñå))) Êàê ñ ̣ÿ ìà÷àëî ñ÷åáû? -------------------------------------->mßta (16:48:43 5/09/2007) äà ïîêà ìîđ́àëüìî, ̣îê ðïạ̀ü âðå âđåÿ ơî÷ạ̊üðÿ!!))) ́ -------------------------------------->mßta (16:49:03 5/09/2007) çạ̀î ñ ́åìÿ çàâđè÷êà âûơîäìîé))) ̣ --------------------------------------<$noopy (16:50:52 5/09/2007) çäîđîâî)) à ̣àê êàæäûé äåìü êạ̀àåøüðÿ â ăîđîä? -------------------------------------->mßta (16:51:01 5/09/2007) àăà))) --------------------------------------<$noopy (16:51:07 5/09/2007) ïđèâûêëà ñæå? -------------------------------------->mßta (16:51:22 5/09/2007) ìååååååååạ̊, ÿ æ åùå ̣îêà 3 äìÿ êạ̀à₫ðü --------------------------------------<$noopy (16:51:42 5/09/2007) à ïị̂î́ ðđàçñ äî́îé èëè ̣ṇ̃ ð êå ăñëÿåøü?) ́ -------------------------------------->mßta (16:52:00 5/09/2007) äà êîăäà êàê)) --------------------------------------<$noopy (16:52:39 5/09/2007) ̣åïåđü ́îæìî áñäạ̊ âð̣đạ̊ẹ̀üðÿ?)) -------------------------------------->mßta (16:52:59 5/09/2007) ̣àê è đàìüøå ́îæìî áûëî âð̣đạ̊ẹ̀üðÿ!!!)) --------------------------------------<$noopy (16:53:17 5/09/2007)

äà ̣û ̣ṇ̃ đåäêî áûâàëà(( -------------------------------------->mßta (16:53:29 5/09/2007) íó-íó..ị̂́àçàëðÿ!)) --------------------------------------<$noopy (16:53:30 5/09/2007) à ̣åïåđü äñ́à₫ ïđîáëå ìå âîçìèêìạ̊) ́ -------------------------------------->mßta (16:54:09 5/09/2007) ìñ âîáùå ÿ çà ̣î ÷̣îáû âð̣đạ̊ẹ̀üðÿ!))) ́ --------------------------------------<$noopy (16:55:01 5/09/2007) ơîđîøî))) ìà ðëåä. ìåäåëå äàâéà) -------------------------------------->mßta (16:55:21 5/09/2007) îêå)) --------------------------------------<$noopy (16:55:45 5/09/2007) ñ ̣ÿ ñìèâåđ ìà êàêîé ð̣àìöèè? -------------------------------------->mßta (16:55:51 5/09/2007) ìàđâðêàÿ --------------------------------------<$noopy (16:56:15 5/09/2007) à åơạ̀ü äî́îé ̣åáå ð êàêîé ð̣àìöèè? -------------------------------------->mßta (16:56:24 5/09/2007) ð ́îðêîâðêîé -------------------------------------->mßta (16:56:30 5/09/2007) ìñ èëè ð áàẹ̈èéðêîé --------------------------------------<$noopy (16:56:51 5/09/2007) ìà áàẹ̈èéðêîé äàâàé ̣îăäà? --------------------------------------<$noopy (16:57:22 5/09/2007) ê ìåé ÿ áëèæå âðåăî, ơị̂ÿ âðå äàëåêî)) -------------------------------------->mßta (16:57:37 5/09/2007) äà ÿ âîáùå ë₫áë₫ ìà ́ạ̊đî êạ̀ạ̀üðÿ! ̣àê ÷̣î ìå îáÿçạ̀åëüìî ̣à́ ăäå ñäîáìî ́ìå))))

--------------------------------------<$noopy (16:57:48 5/09/2007) =-O --------------------------------------<$noopy (16:57:57 5/09/2007) ïđèåơæàé ìà ăđàæäàìêñ :-D -------------------------------------->mßta (16:58:13 5/09/2007) ÿ ïîäñ́à₫))) --------------------------------------<$noopy (16:58:45 5/09/2007) äà ưî ñæ ðëèøêî́... ̣îăäà â öåị̀đ ëñ÷øå ïđîð̣î) ̣ -------------------------------------->mßta (16:59:32 5/09/2007) ìñ âðå äàâàé đåøàé ăäå! à ̣î ÿ ïëîơî â Ïẹ̀åđå îđèåị̀èđñ₫ðü :-[ --------------------------------------<$noopy (16:59:57 5/09/2007) äà âðå đàâìî åùå ìà ðëååäñ₫ùåé íåäåëå)) ìñ ìà âîðð̣àìèÿ) ̣à́ ïî ïđÿ́îé ị̂ ìàđâðêîé --------------------------------------<$noopy (17:00:01 5/09/2007) ́èìṇ̃ 10) -------------------------------------->mßta (17:00:23 5/09/2007) ìñ ư ÿ çìà₫,ÿ ̣à́ áûëà ðåäìÿ))) ̣ --------------------------------------<$noopy (17:04:14 5/09/2007) ìñ ̣à́ â âûơîäìûå đåøè́) -------------------------------------->mßta (17:04:48 5/09/2007) đåøè́,đåøè́:-) -------------------------------------->mßta (21:32:06 13/09/2007) ïđèôôêèè,êàê ìàð̣đîåìèå?) --------------------------------------<$noopy (21:33:00 13/09/2007) ïđèâạ̊( ìàäî ưêçà́åì äîðäạ̀üØ((( ïị̂î́ñ è ăñëỵ̈ü ìå çîâñ( -------------------------------------->mßta (21:34:33 13/09/2007) ééÿÿêê!!ưêçà́åì!=-Oìñ ăị̂îâüðÿ-ăị̂îâüðÿ

--------------------------------------<$noopy (21:38:57 13/09/2007) àăà) ́îæạ̊ çàâđà ðäà́) ̣ -------------------------------------->mßta (21:41:52 13/09/2007) ìñ âïåđ¨ä ê çìàìèÿ́))óäà÷êè! --------------------------------------<$noopy (21:43:06 13/09/2007) ñïñ))


								
To top