Form Consent to Transfer Gombak Land Office by gmmizi

VIEWS: 2,886 PAGES: 9

									BORANG PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK TANAH PERHATIAN

A.

Maklumat dan butiran hendaklah dicatitkan dengan terang dan jelas menggunakan BAHASA MALAYSIA SAHAJA. Apabila mengembalikan borang ini ke Pejabat Pentadbir Tanah Gombak, sila kemukakan bersama butir-butir dan dokumen yang di perlukan seperti berikut: 1. Salinan Sah Hakmilik / Carian Resmi Hakmilik. Sila pastikan nama pemohon telah didaftarkan di dalam Hakmilik Tanah dan sekiranya pendaftaran nama pemohon belum melepasi 3 tahun, sila sertakan perjanjian jualbeli terdahulu. (Bayaran salinan sah / carian resmi – RM 50.00) Bayaran proses sebanyak RM 50.00 Satu salinan Kad Pengenalan Pemohon & Penerima Salinan resit bayaran cukai tanah / cukai pintu terbaru Surat persetujuan pindahmilik dari pemegang gadai jika tanah ini masih di dalam gadaian. Salinan Suratan Hakmilik tanah lain atau surat perjanjian jualbeli yang dimiliki tanah lain. Jika penerima sebuah Syarikat, sila sertakan satu salinan Memorandum dan Articles of Association, Borang 49 & Borang 24. Dokumen yang berkaitan dengan Surat Perjanjian, Surat Perjanjian Jualbeli, Surat Wasiat, Power of Attorney atau lain-lain jika ada. Sekiranya pindah milik ini diantara: Suami-isteri : Adik-beradik : Anak-anak : Sila sertakan salinan surat Nikah Sila sertakan surat beranak kedua-dua pihak Sila sertakan salinan surat Beranak

B.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

PERINGATAN : Sila pastikan:- i. Borang permohonan diisi dengan lengkap dan sempurna ii. Semua dokumen yang diperlukan mesti dilampirkan

PERMOHONAN KEBENARAN UNTUK MEMINDAH MILIK / MEMAJAK / MEMAJAK KECIL TANAH BIL. 1. BUTIRAN Nama (seperti dlm K.P.T) / Nama Syarikat PEMOHON PENERIMA

2.

No.K.P.T/ Pasport/ No. Syarikat

3.

Warganegara

4.

Alamat & No.Telefon (Rumah / Pejabat / Bimbit)

5. 6.

Butiran Tanah Alasan Memindahmilik/ Memajak/ memajak kecil

7.

Tandatangan

__________________ Tarikh:

_________________________ Tarikh:

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT TANAH:……………………………. Tarikh Terima :………………. Jam: ……………… Rujukan Pejabat :………………. Tarihk:…………………… ……….................... Pentadbir Tanah

1.

BUTIR – BUTIR PENERIMA i) ii) Nama : *No. Kad Pengenalan/No. Pendaftaran Syarikat (atau Pengenalan Lain) : ………………………………………………………………….. iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) xv) xvi) xvii) xviii)
xviii)

Bangsa : ………………………………………………………………. Ugama : ……………………………………………………………….. Warganegara/Syarikat ditubuhkan di (Negeri) : …………………….. Alamat surat menyurat pemohon :……………………………………. Alamat tinggal sekarang : …………………………………………….. No. Telefon (jika ada) : …………………………………………………. Pekerjaan : ……………………………………………………………… Jumlah Pendapatan Sebulan : Tempat Kerja : …………………………………………………………… Taraf Perkahwinan : Umur : Jantina: Tarikh Lahir : Tempat Lahir : Jumlah Tanggongan : Nama Suami/Isteri : *Pekerjaan Suami/Isteri : *Jumlah pendapatan bulanan suami/isteri :

xx)

xxi)

Butir – butir tanggongan Nama Penuh

Bil.

Umur

Tempat Lahir

Traikh Lahir

Hubungan

xxii)

*Saya/Kami dan suami/isteri memiliki tanah-tanah di negeri-negeri dalam Malaysia seperti berikut :-

Negeri

Daerah

Bandar/Pekan Mukim

Perihal & No Hakmilik

Keluasan

Kegunaan Tanah

…..………………………….. Tandatangan atau Cap Ibu Jari Pemohon Tarikh : ………………………………  potong yang tidak berkenaan

2.

BUTIR – BUTIR PENERIMA i) ii) Nama :…………………………………………………………………… *No. Kad Pengenalan/No. Pendaftaran Syarikat (atau Pengenalan Lain) : …………………………………………………………………….. iii) iv) v) vi) Bangsa : ………………………………………………………………… Ugama : …………………………………………………………………. Warganegara/Syarikat ditubuhkan di (Negeri) : ……………………. Alamat surat menyurat pemohon : ...................................................

vii)

Alamat tinggal sekarang : ………………………………………………

viii) ix) x) xi) xii)
xiii) xiv)

No. Telefon (jika ada) : Pekerjaan : Jumlah Pendapatan Sebulan : …………………………………………. Tempat Kerja : Taraf Perkahwinan : Umur : Jantina: Tarikh Lahir : Tempat Lahir : Jumlah Tanggongan : Nama Suami/Isteri : *Pekerjaan Suami/Isteri : ………………………. *Jumlah pendapatan bulanan suami/isteri :……………… …………………..

xv) xix) xx)
xxi)

xxii) xx)

xxiii)

Butir – butir tanggongan Nama Penuh

Bil.

Umur

Tempat Lahir

Tarikh Lahir

Hubungan

1 2. 3. 4. 5.

xxiv) *Saya/Kami dan suami/isteri memiliki tanah-tanah di negeri-negeri dalam Malaysia seperti berikut :-

Negeri

Daerah

Bandar/Pekan Mukim

Perihal & No Hakmilik

Keluasan

Kegunaan Tanah

…..………………………….. Tandatangan atau Cap Ibu Jari Penerima Tarikh : ……………………………… * potong yang tidak berkenaan

SURAT AKUAN

*Saya/Kami………………………………………………………………………………………… (Penerima) *No. Kad Pengenalan / No.Pendaftaran Syarikat (atau Pengenalan Lain) ………..………. ………………………………..yang cukup umur dan tinggal ………………………… ………………………………………………………dengan khusu’ dan tawadhu serta tulus ikhlas mengaku bahawa butir-butir yang disebutkan dalam permohonan saya kepada Pejabat Tanah Hulu Langat bertarikh ……………………………. untuk kebenaran memindah milik / memajak / memajak-kecil tanah yang dipegang di bawah hakmilik (perihal dan nombor)…………………………………….., Bandar / Pekan / Mukim ……………. adalah benar dan betul.

*Saya / Kami membuat Surat Akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang disebut di dalamnya adalah benar serta menurut undang-undang Surat Akuan, 1960 dan mematuhi peruntukan-peruntukan yang termakyub di dalam Akta Pengakuan

Bersumpah, 1960.

Diperbuat dan dengan sebenarnya ) Diakui oleh yang tersebut namanya ) Di atas iaitu :) ) ……………………………………….. ) di ………………………………. dalam) Negeri ………………………………. ) Pada ……………………………….. ) Dihadapan saya, Tandatangan atau Cap Ibu Jari Penerima

(C.M)

……………………………………. Tandatangan Presiden Mahkamah Sesyen Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah

*Potong yang tidak berkenaan

SURAT AKUAN *Saya/Kami …………………………………………………………………………………….. (Bakal Penerima) *No. Kad Pengenalan / No.Pendaftaran Syarikat (atau Pengenalan Lain) ……………....... …………………………………. yang cukup umur dan tinggal di ……….…………………… ………………………………….dengan khusu’ dan tawadhu serta tulus ikhlas mengaku bahawa butir-butir yang disebutkan dalam permohonan saya kepada Pejabat Tanah Hulu Langat bertarikh ……………………………. untuk kebenaran memindah milik / memajak / memajak-kecil tanah yang dipegang di bawah hakmilik (perihal dan nombor) …………………………..Bandar / Pekan / Mukim …………… adalah benar dan betul.

*Saya / Kami membuat Surat Akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang disebut di dalamnya adalah benar serta menurut undang-undang Surat Akuan, 1960 dan mematuhi peruntukan-peruntukan yang termaktub di dalam Akta Pengakuan

Bersumpah, 1960.

Diperbuat dan dengan sebenarnya Diakui oleh yang tersebut namanya Di atas iaitu :………………………………………….. di ………………………………. dalam Negeri …………………………………. Pada …………………………………..

) ) ) ) ) ) ) )

……………………………….. Tandatangan atau Cap Ibu Jari Penerima

Dihadapan saya,

(C.M)

……………………………………. Tandatangan Presiden Mahkamah Sesyen Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah

*Potong yang tidak berkenaan

SURAT AKUAN *Saya/Kami ………………………………………………………………………………. (Bakal Penerima) *No. Kad Pengenalan / No.Pendaftaran Syarikat (atau Pengenalan Lain) ………………………………........ yang cukup umur dan tinggal di …………………. ……………………………………………………………………………………………… dengan khusu’ dan tawadhu serta tulus ikhlas mengaku bahawa butir-butir yang disebutkan dalam permohonan saya kepada Pejabat Tanah Hulu Langat bertarikh ……………………………. untuk kebenaran memindah milik / memajak / memajak-kecil tanah yang dipegang di bawah hakmilik (perihal dan nombor) …………………………………………………………… Bandar / Pekan / Mukim ……………………………….…………………………… adalah benar dan betul.

*Saya / Kami membuat Surat Akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang disebut di dalamnya adalah benar serta menurut undang-undang Surat Akuan, 1960 dan mematuhi peruntukan-peruntukan yang termaktub di dalam Akta Pengakuan Bersumpah, 1960.

Diperbuat dan dengan sebenarnya Diakui oleh yang tersebut namanya Di atas iaitu :………………………………………….. di ………………………………. dalam Negeri …………………………………. Pada …………………………………..

) ) ) ) ) ) ) ) Dihadapan saya, ……………………………….. Tandatangan atau Cap Ibu Jari Penerima

(C.M)

……………………………………. Tandatangan Presiden Mahkamah Sesyen Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah

*Potong yang tidak berkenaan


								
To top