Borang 378 - menukar nama

Document Sample
Borang 378 - menukar nama Powered By Docstoc
					KANUN TANAH NEGARA (Seksyen 378) PERMOHONAN UNTUK PENDAFTARAN MENUKAR NAMA

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT BERDAFTAR

Ingatan pendaftaran dibuat dalam Fail mengenai ........................................... suratan/suratan-suratan Hakmilik dalam daftar yang dijadualkan di bawah ini mulai …………………………………………… dari pukul .................. pada ........................... haribulan …………………….20....... Jilid .......................................................... Folio............................................................ Pendaftar/Pentadbir Tanah .......................... Negeri/Daerah ............................................. Perserahan No...................................................................... …………………………………………….. Kami, ………………………………………….. (No. Syarikat: ………..) (dahulu dikenali sebagai …………………………………………. sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan mempunyai pejabat berdaftar di ………………………………………………………………………………………………….. adalah Pemegang Gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini dengan ini memohon di bawah Seksyen 378 Kanun Tanah Negara 1965 untuk suatu catitan bagi menukarkan nama kami:Daripada Kepada Untuk didaftarkan di dalam Buku Daftar Suratan Hakmilik dan Suratan Hakmilik Keluaran bagi tanah yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini. Bersama-sama ini juga lampirkan di sini sesalinan Sijil Borang 13 (Seksyen 23(2) Akta Syarikat 1965 yang dikeluarkan oleh Penolong Pendaftar Syarikat Malaysia bertarikh ………. dan Perintah perletakan hak oleh Mahkamah Tinggi bertarikh …………………. Bertarikh pada haribulan 20 .

……………………………………………… (No. Syarikat: …………) oleh wakilnya: No. Pers: Jilid: Folio: Bertarikh:

................................................... Tandatangan

Saya, ............................................................................................. Peguambela dan Peguamcara di Mahkamah Tinggi Malaya yang bertugas di Kuala Lumpur mengakui bahawa tandatangan yang di atas telah ditulis di hadapan saya pada ................. haribulan ................ 20..... dan adalah tandatangan yang benar bagi:-

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... yang telah mengakui kepada saya:(i) (ii) (iii) (iv) bahawa dia/mereka adalah cukup umur; bahawa dia/mereka adalah/bukan warganegara Malaysia; bahawa dia/mereka telah menyempurnakan suratcara itu dengan rela hatinya sendiri; dan bahawa dia/mereka faham akan kandungan suratcara itu dan natijahnya.

Disaksikan dengan tandatangan saya pada ............... haribulan ............................ 20..............

............................................................

JADUAL

JADUAL TANAH* DAN KEPENTINGAN

*Bandar/ Pekan/ Mukim

No. *Lot Petak/PT

Jenis & No. Hakmilik

Bahagian tanah (jika ada)

No. Berdaftar *pajakan/ pajakan kecil (jika ada)

No. Berdaftar Gadaian (jika ada)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3452
posted:1/26/2009
language:Malay
pages:3