Docstoc

TorderaMAY10 V2

Document Sample
TorderaMAY10 V2 Powered By Docstoc
					DIGUEM-HO TOT!
EDICIÓ BILINGÜE
Butlletí informatiu de l’Agrupació Socialista de Tordera         núm. 24 – MAIG 2010   Tordera


  EL FONS ESTATAL D’OCUPACIÓ I
SOSTENIBILITAT LOCAL (FEOSL) APORTA
  A TORDERA 1.599.989 D’EUROS
   L’única inversió prevista al municipi prové dels Fons Zapatero.
 CiU, promovent l’especulació urbanística a Tordera, ha deixat un forat
 de 3 milions d’euros de dèficit i 4 milions d’euros addicionals de crèdit
  per la TUA SL. Ara, l’única inversió prové dels governs socialistes de
              Catalunya i de l’Estat.

                ACTUACIÓ                         IMPORT (eUROs)

SERVEiS PER LA iMPLEMENTACió i DESENVoLuPAMENT D’uN PRoGRAMA iNFoRMàTiC PER
A L’ACCéS ELECTRòNiC DEL CiuTADà ALS SERVEiS PúbLiCS                    26.614,46

CoNSTRuCCió D’uNS VESTuARiS ANNEXoS AL CAMP DE FuTboL MuNiCiPAL              270.000,00
SubSTiTuCió DEL FALS SoSTRE DEL VELL PAVELLó PoLiESPoRTiu                  14.761,10
ADQuiSiCió D’EQuiPS PER AL TRACTAMiENT DE LA iNFoRMACió                  80.095,54
REHAbiLiTACió DE L’EDiFiCi DEL CARRER ALCALDE VENDRELL, DESTiNAT A DEPENDèNCiES
MuNiCiPALS                                         197.400,00

REHAbiLiTACió PAiSATGíSTiCA i EFiCièNCiA ENERGèTiCA DEL SECToR oEST DEL MuNiCiPi      78.758,62

MiLLoRA DE LA SEGuRETAT EN CAS D’iNCENDi DE L’ANTiGA ESCoLA MuNiCiPAL iGNASi iGLESiAS   69.600,00

APLiCACió DE CRiTERiS DE SoSTENibiLiTAT LoCAL EN LA REHAbiLiTACió PAiSATGíSTiCA DEL
NuCLi HiSTòRiC i DEL VEïNAT DE SANT PERE                          50.945,34

CoNVERSió EN ZoNA DE ViANANTS i MiLLoRA DE LA SEGuRETAT ViAL EN EL CASC ANTiC       200.000,00

REHAbiLiTACió PAiSATGíSTiCA i GESTió SoSTENibLE DE LA ZoNA SuD DEL MuNiCiPi         82.742,94

RENoVACió DELS EQuiPS DE CLiMATiTZACió DE LA LLAR DE jubiLATS DE TiTuLARiTAT MuNiCiPAL   23.432,00
REHAbiLiTACió DE LA PLANTA bAiXA DE L’AjuNTAMENT, DESTiNADA A L’oFiCiNA D’ATEN-
Ció AL CiuTADà                                       185.000,00

DESPESA CoRRENT DE FuNCioNAMENT DE LA LLAR D’iNFANTS MuNiCiPAL               94.000,00

DESPESA CoRRENT DE FuNCioNAMENT DEL TRANSPoRT ESCoLAR MuNiCiPAL DE PRiMàRiA        226.639,00
                   TOTAL                        1.599.989
2 - DIGUEM-HO TOT!

EL PSC ha estat reivindicant els últims anys que la situació era crítica, i que el rumb era l’equivocat. Ara, el temps ens
dóna la raó. Mala gestió econòmica, despeses innecessàries, retribucions desmesurades, malvendre el patrimoni del poble,
contractes a mida per pagar favors polítics... El poble acaba pagant els plats trencats; el futur del municipi i de les seves
famílies, hipotecat; i l’única inversió prevista, finançada per governs socialistes.

També volem comunicar que el govern municipal, per llei, només ha de posar a concurs públic les obres que excedeixin els
200.000 euros. Per tant, alguns empresaris de Tordera han de saber que tenen nul·les possibilitats, ja que de ben segur
que s’adjudicarà als mateixos de sempre. Excepte en el cas de la construcció dels vestuaris annexos al camp de futbol
municipal, que ha d’anar a concurs públic.
  PENSA DIMITIR ALGÚ D’AQUEST AJUNTAMENT? CiU MENTEIX I ERC HI COL·LABORA.
         QUIN PROJECTE DE FUTUR TENEN PER AL POBLE?

Així mateix, veiem com ara l’Ajuntament no pot fer-se càrrec de les despeses que comporta el servei de transport escolar
municipal, adjudicat a l’empresa Autocars Barrera SL.

Recordem que, en el seu dia, aquest servei era prestat i subvencionat pel Consell Comarcal del Maresme i que, per
interessos personals, el senyor alcalde García Cañizares, els va adjudicar a la dita empresa.

Ara, quan ja no hi ha ingressos derivats de l’urbanisme desmesurat, toca sol·licitar ajuda a l’administració de l’Estat per
poder pagar el servei.     LA FIRA MERCAT DEL RAM PERD TOTA LA SEVA IDENTITAT
La Fira Mercat del Ram perd tota la seva identitat.       per només tres dies d’estar oberta.
Amb poc més d’una vintena de persones en el moment
de la seva inauguració, el conseller de Governació de      El regidor Costas assegura que les operacions comercials
la Generalitat de Catalunya, Jordi Ausàs , i el regidor     de la Fira generen un volum de negoci d’un milió
de l’àrea, Bernat Costas (ERC), van inaugurar la 33a       d’euros. El PSC tenim seriosos dubtes sobre aquesta
edició d’una fira amb una connotació més cultural,        xifra, elaborada a partir d’un estudi d’una consultora de
lúdica i associativa que no pas comercial. Així ho va      prestigi, ja que no queda molt clar com s’han calculat
manifestar el propi conseller en el seu discurs.         aquestes xifres i quina validesa tenen.

La Fira s’ha convertit en un annex al mercat dels        En definitiva, el lideratge i el canvi promès pel sr. Costas
diumenges, que costa a les arques municipals, és a        a la Fira, no van ser més que paraules. Veiem que cada
dir a tots, una despesa aproximada de 80.000 euros,       vegada la seva gestió s’aproxima més a la de CiU.


                               2
                                                 DIGUEM-HO TOT! - 3


 DESCOMPTE DEL 30% AL PEATGE DE LA C-32, AL PAS DE PALAFOLLS
El Consell Comarcal del Maresme i el    Aquest descompte es començaria a      s’estalviaran un 30% del preu del peat-
Departament de Política Territorial     aplicar a partir de la posada en marxa   ge de Palafolls.
i Obres Públiques de la Generalitat     del nou tram d’autopista entre Palafolls
de Catalunya han acordat posar en      i Tordera, prevista pel mes de juliol.   El PSC de Tordera es felicita que les
funcionament un descompte al peatge                          negociacions hagin donat el seu fruit,
de Palafolls per als usuaris de Tordera,  Els usuaris d’aquestes tres pobla-     i encoratja a seguir arribant a acords
Malgrat i Palafolls.            cions que accedeixin a la via ràpida,   estratègics per la mobilitat a la nostra

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA FINANCIA LES OBRES D’AMPLIACIÓ
DE L’ESPLAI DELS AVIS DE TORDERA AMB MÉS DE 400.000 EUROS
               Els regidors del PSC van assistir a la      objectiu introduir la gent gran en l’ús de les
               inauguració del nou Esplai dels Avis de      noves tecnologies.
               Tordera, el passat mes de març.
                                        La Diputació de Barcelona, per mitjà de
               Les obres d’ampliació d’aquest espai       la Xarxa de Barcelona, ha finançat aquest
               han permès crear una aula de tallers i      projecte, tal i com va anunciar el seu
               manualitats, una àmplia sala polivalent,     president, Antoni Fogué, a l’anterior edició
               oficines, magatzem, perruqueria i la nova     2009 de la Fira Mercat del Ram de Tordera.
               aula d’informàtica “Cibercaixa”, cedida per
               la Fundació “La Caixa”. Aquesta última està    El PSC felicita la iniciativa i desitja que la
   Antoni Fogué      dotada amb 10 equips informàtics, i té per    gent gran gaudeixi de l’equipament.

       L’AGRUPACIÓ DEL PSC DE TORDERA ESTRENA BLOG
                        psc-tordera.blogspot.com
L’Agrupació del PSC de Tordera vol      de CiU, amb el pacte inexplicable     cultural i, el més greu de tot, no hi
expressar així la inquietud i voluntat    i per interès personal amb ERC,      ha projecte identitari. Tot això, sota
d’afrontar el seu projecte de futur     no té projecte ni futur per als      la cobertura i la irresponsabilitat del
per al nostre municipi. Us donem la     torderencs i torderenques. El govern   Sr. García Cañizares, que fa temps
benvinguda en aquest blog, que vol      es troba absolutament paralitzat i    que ha deixat de creure en Tordera.
ser un espai de comunicació i difusió    l’Ajuntament, amb unes dificultats
de tot allò què passa a Tordera, i de    econòmiques mai vistes des de l’inici   Us convidem, doncs, a participar
les propostes i opinions referides a     de la democràcia, no sap cap on tirar.  d’aquest espai d’opinió per generar
l’actuació política municipal.                             debat, i enriquir els coneixements
                       No hi ha projecte econòmic, no hi ha   del què passa al nostre voltant més
Cal un nou rumb a Tordera. El govern     projecte educatiu, no hi ha projecte   immediat.
      “SEGUEIXO CREIENT”
                  PINÓS / 10·04·2010
              PRESIDENT MONTILLA                                3
4 - DIGUEM-HO TOT!  ELS VEÏNS I VEÏNES PARLEN

  El mes de març de 2007, un representant de l’Ajuntament va comunicar als veïns i veïnes de la urbanització
  Terrabrava, que el projecte de recondicionament d’aquesta urbanització es realitzaria a un preu aproximat de
  5 euros per metre quadrat de parcel·la. Això, multiplicat pels metres quadrats sumats de tots els propietaris,
  resulta un total aproximat de 1.250.000 Euros.
  A partir d’aquesta notícia, el veïnat es va mobilitzar, creant una associació de propietaris, tenint en compte que
  en aquell moment cap veí havia pogut veure ni valorar el projecte.
  Han passat més de tres anys llargs, en el quals l’associació ha treballat en primer lloc per aconseguir una còpia
  del projecte. A partir d’aquí, hem recorregut una vegada i una altra el preu de les quotes, fins que finalment hem
  pogut fer-hi intervenir el Tribunal Arbitral de Catalunya. Aquest, finalment, ha valorat les obres i ha dictaminat
  que el seu valor és de 401.000 euros, molt per sota del què l’Ajuntament ens pretenia cobrar.
  Dels 5 euros/m2 inicials, s’ha passat a menys d’1 euro/m2, ja que de la valoració estimada pel Tribunal (TACT)
  s’ha de deduir l’import corresponent a l’accés a la urbanització, perquè els terrenys confrontats són rústics, i
  segons ha confessat el propi alcalde, a Tordera no es cobren les obres d’accés als propietaris de terrenys rústics.
  No s’hauria aconseguit res de tot això sense el suport i solidaritat de la majoria dels veïns i veïnes.

                                                                    Associació de Propietaris de Terrabrava (APTB)


  AGENDA MAIG 2010
    Us convidem, el proper mes de maig, a la conferència sobre Ocupació i Atur, que organitzarem
    des de l’Agrupació del PSC de Tordera.

    ACTE PÚBLIC
    Lloc: Auditori Teatre Clavé
    Dia: Dijous, 6 de maig de 2010
    Hora: 19:30 h.
    Tema: Ocupació i Atur
    Ponent: Mar Serna, consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya
    Al finalitzar, hi haurà un refrigeri per als assistents.           PARTICIPA I FES SENTIR I ESCOLTAR LA TEVA VEU!!
Si estàs interessat a ser afiliat o simpatitzant del PSC, retalla i omple aquestes dades i ho pots lliurar al regidor del PSC que vulguis.

Nom i cognoms:...........................................................................................................................................................................................................................

Telèfon: ..............................................................................................................Mòbil :..............................................................................................................

Correu electrònic: .......................................................................................................

Adreça: .......................................................................................................................................................................................................................................

Població:............................................................... ............................................................................. C. Postal: ........................................................................

Signatura:

              Edita: Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), Agrupació Local de Tordera
              Mòbil: 639 26 55 28    e-mail: tordera@socialistes.cat   web: tordera.socialistes.cat
              blog: psc-tordera.blogspot.com    Facebook: PSC Tordera PSC
              Ens trobaràs a l’Ajuntament els DIMECRES DE 19:30H A 20:30H.
DIGUEM-HO TOT!
EDICIÓN BILINGÜE
Boletín informativo de la Agrupación Socialista de Tordera       núm. 24 - MAYO 2010  Tordera


 EL FONDO ESTATAL DE OCUPACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD LOCAL (FEOSL) APORTA
  A TORDERA 1.599.989 DE EUROS
La única inversión prevista en el municipio proviene del Fondo Zapatero.
  CiU, promoviendo la especulación urbanística en Tordera, ha dejado
  un agujero de 3 millones de euros de déficit y 4 millones de euros
adicionales de crédito para la TUA, SL. Ahora, la única inversión proviene
   de los gobiernos socialistas de Catalunya y del Estado español.


              ACTUACIÓN                        IMPORTe (eUROs)

SERViCioS PARA LA iMPLANTACióN Y DESARRoLLo DE uN PRoGRAMA iNFoRMÁTiCo
PARA EL ACCESo ELECTRóNiCo DEL CiuDADANo A LoS SERViCioS PúbLiCoS            26.614,46

CoNSTRuCCióN DE uNoS VESTuARioS ANEXoS AL CAMPo DE FuTboL MuNiCiPAL          270.000,00
SuSTiTuCióN DEL FALSo TECHo DEL ANTiGuo PAbELLóN PoLiDEPoRTiVo              14.761,10

ADQuiSiCióN DE EQuiPoS PARA EL TRATAMiENTo DE LA iNFoRMACióN              80.095,54
REHAbiLiTACióN DEL EDiFiCio DE LA CALLE ALCALDE VENDRELL, DESTiNADo A DEPENDENCiAS
MuNiCiPALES                                       197.400,00

REHAbiLiTACióN PAiSAjíSTiCA Y EFiCiéNCiA ENERGéTiCA DEL SECToR oESTE DEL MuNiCiPio   78.758,62
MEjoRA DE LA SEGuRiDAD EN CASo DE iNCENDio DE LA ANTiGuA ESCuELA MuNiCiPAL iGNASi
iGLESiAS                                        69.600,00

APLiCACióN DE CRiTERioS DE SoSTENibiLiDAD LoCAL EN LA REHAbiLiTACióN PAiSAjíSTiCA
DEL NúCLEo HiSTóRiCo Y DEL VECiNDARio DE SANT PERE                   50.945,34

PEAToNALiZACióN Y MEjoRA DE LA SEGuRiDAD ViAL EN EL CASCo ANTiGuo           200.000,00

REHAbiLiTACióN PAiSAjíSTiCA Y GESTióN SoSTENibLE DE LA ZoNA SuR DEL MuNiCiPio      82.742,94
RENoVACióN DE LoS EQuiPoS DE CLiMATiZACióN DEL CASAL DE jubiLADoS DE TiTuLARi-
DAD MuNiCiPAL                                      23.432,00
REHAbiLiTACióN DE LA PLANTA bAjA DEL AYuNTAMiENTo, DESTiNADA A oFiCiNA DE
ATENCióN AL CiuDADANo                                  185.000,00

GASTo CoRRiENTE DEL FuNCioNAMiENTo DEL jARDíN DE iNFANCiA MuNiCiPAL           94.000,00

GASTo CoRRiENTE DEL FuNCioNAMiENTo DEL TRANSPoRTE ESCoLAR MuNiCiPAL DE PRiMARiA    226.639,00
                  TOTAL                        1.599.989
2 - DIGUEM-HO TOT!

EL PSC ha estado reivindicando, los últimos años, que la situación era crítica, y que el rumbo era equivocado. Ahora, el
tiempo nos da la razón. Mala gestión económica, gastos innecesarios, retribuciones desmesuradas, malvendido el patrimonio
del pueblo, contratos a medida para pagar favores políticos... El pueblo siempre acaba pagando los platos rotos; el futuro
del municipio y de sus familias, hipotecado; y la única inversión prevista, financiada por gobiernos socialistas.

También queremos comunicar que el gobierno municipal, por ley, sólo pone a concurso público las obras que exceden de
los 200.000 euros. En consecuencia, algunos empresarios de Tordera tienen que saber que tienen muy pocas posibilidades,
ya que es de prever que las obras se adjudicarán a los de siempre, excepto en la construcción de los vestuarios anexos al
campo de fútbol municipal, ya que esta construcción tiene concurso público.
  ¿PIENSA DIMITIR ALGUIEN DE ESTE AYUNTAMIENTO? CiU MIENTE Y ERC COLABORA.
        ¿QUÉ PROYECTO DE FUTURO TIENEN PARA TORDERA?

También vemos como ahora el Ayuntamiento no puede hacerse cargo del gasto que conlleva el servicio de transporte
escolar municipal, adjudicado a la empresa Autocars Barrera SL.

Recordemos que, en su día, este servicio lo prestaba y subvencionaba el Consell Comarcal del Maresme, y que el señor
alcalde García Cañizares, por intereses personales, lo adjudicó a dedo a Autocars Barrera.

Ahora, que ya no existen ingresos derivados del urbanismo desmesurado, toca solicitar ayuda a la administración del
Estado español para poder pagar el servicio.      LA FIRA MERCAT DEL RAM PIERDE TODA SU IDENTIDAD
La Fira Mercat del Ram pierde toda su identidad. Con         El regidor Costas asegura que las operaciones
poco más de unas veinte personas en el momento de su         comerciales de la Fira generan un volumen de negocio
inauguración, el conseller de Governació de la Generalitat      de un millón de euros. Desde el PSC tenemos serias
de Catalunya, Jordi Ausàs, y el concejal del área, Bernat       dudas respecto a estas cifras, elaboradas a partir de
Costas (ERC), inauguraron la 33a edición de una feria con       un estudio de una consultora de prestigio, ya que no
una connotación más cultural, lúdica y asociativa que no       resultan muy claras, ni en su forma de elaboración ni
comercial. Así lo manifestó el propio conseller en su discurso.    en su validez.

La Fira se ha convertido en un anexo del mercado           En definitiva, el lideraje y el cambio prometido por el
dominical, que le supone a las arcas municipales,           señor Costas en la Fira, sólo fueron palabras. Vemos
es decir a todos, un gasto de aproximadamente             que, en el poco tiempo que lleva en el gobierno, su
80.000 euros, para sólo 3 días de apertura.              gestión se aproxima cada vez más a la de CiU.


                                 2
                                                DIGUEM-HO TOT! - 3

    DESCUENTO DEL 30% EN EL PEAJE DE LA C-32 DE PALAFOLLS
El Consell Comarcal del Maresme y el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya, han acordado poner en funcionamiento
un descuento en el peaje de Palafolls para los usuarios
de Tordera, Malgrat y Palafolls.

Este descuento se empezaría a aplicar a partir de la
puesta en marcha del nuevo tramo de autopista entre
Palafolls y Tordera, prevista para el mes de julio.

Los usuarios de estas tres poblaciones que acceden        El PSC de Tordera se felicita que las negociaciones hayan
a la vía rápida, se ahorrarán un 30% del precio del       dado su fruto, y propone seguir cerrando acuerdos
peaje de Palafolls.                       estratégicos para la movilidad en nuestra comarca. LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA FINANCIA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN
 DE “L’ESPLAI DELS AVIS” DE TORDERA, CON MÁS DE 400.000 EUROS
                Los concejales del PSC asistieron a la inauguración del nuevo “Esplai dels Avis” de
                Tordera, el pasado mes de marzo.
                Las obras de ampliación de este espacio han permitido crear un aula de talleres y
                manualidades, una amplia sala polivalente, oficinas, almacén, peluquería y la nueva aula
                de informática “Cibercaixa”, cedida por la Fundació “La Caixa”. Esta última está dotada
                con 10 equipos informáticos, y tiene como objetivo introducir a las personas jubiladas
                el uso de las nuevas tecnologías.
                La Diputación de Barcelona, a través de la Xarxa de Barcelona, ha financiado este
                proyecto, tal y como anunció su presidente, Antoni Fogué, en la anterior edición 2009
                de la Fira Mercat del Ram de Tordera.
                El PSC felicita la iniciativa y desea que nuestros mayores disfruten al máximo de este
    Antoni Fogué      equipamiento.


      LA AGRUPACIÓN DEL PSC DE TORDERA ESTRENA BLOG
                      psc-tordera.blogspot.com
La Agrupación del PSC de Tordera quiere expresar así la     unas dificultades económicas nunca vistas desde el
inquietud y voluntad de afrontar su proyecto de futuro      inicio de la democracia, no sabe dónde dirigirse.
para nuestro municipio. Os damos la bienvenida a este
blog, que quiere ser un espacio de comunicación y difusión    No hay proyecto económico, no hay proyecto educativo,
de todo aquello que pasa en Tordera, y de las propuestas y    no hay proyecto cultural, y lo más grave de todo, no
opiniones referidas a la actuación política municipal.      hay proyecto identitario. Todo esto, bajo la cobertura
                                 y la irresponsabilidad del Sr. García Cañizares, que hace
Hace falta un nuevo rumbo en Tordera. El gobierno de       tiempo que ha dejado de creer en Tordera.
CiU, con el pacto inexplicable y por interés personal
en ERC, no tiene proyecto ni futuro para los vecinos       Os invitamos, pues, a participar de este espacio de opinión
y vecinas de Tordera. El gobierno se encuentra          para generar debate, y enriquecer los conocimientos de lo
absolutamente paralizado y el Ayuntamiento, con         qué pasa en nuestro alrededor más inmediato.

                               3
 4 - DIGUEM-HO TOT!


   L0S VECINOS Y VECINAS HABLAN

   En marzo del 2007, el representante del Ayuntamiento comunicó a los vecinos y vecinas de la urbanización
   Terrabrava, que el proyecto de reacondicionamiento de la urbanización se llevaría a cabo a un precio de aproxi-
   madamente 5 euros por metro cuadrado de parcela. Eso, multiplicado por los metros cuadrados sumados de todos
   los propietarios, da un total aproximado de 1.250.000 euros.
   A partir de aquel momento, el vecindario se movilizó, creando una asociación de propietarios, ya que ninguno
   de los vecinos había podido ver y valorar el proyecto.
   Han transcurrido más de tres largos años, durante los cuales la asociación ha trabajado en primer lugar para
   conseguir una copia del proyecto. A partir de aquí, hemos recurrido una y otra vez el precio de las cuotas hasta
   conseguir la intervención del Tribunal Arbitral de Catalunya, quién finalmente ha valorado las obras y dictami-
   nado que su valor es de 401.000 euros, muy por debajo de lo que el Ayuntamiento nos pretendía cobrar.
   De los 5 euros/m2 iniciales, se ha pasado a menos de un euro/m2, ya que de la valoración estimada por el
   Tribunal (TACT), hay que deducir el importe correspondiente al acceso a la urbanización, ya que los terrenos
   colindantes son rústicos, y según ha confesado el propio alcalde, en Tordera no se cobran las obras de acceso a
   los propietarios de terrenos rústicos.
   Nada de esto se habría conseguido sin el apoyo y solidaridad de la mayoría de vecinos y vecinas.

                                                                      Asociación de Propietarios de Terrabrava (APTB)

  AGENDA MAYO 2010
     Os invitamos, el próximo mes de mayo, a la conferencia sobre Trabajo y Paro que organizare-
     mos desde la Agrupación del PSC de Tordera.

     ACTO PÚBLICO
     Donde: Auditorio Teatro Clavé
     Día: Jueves, 6 de mayo del 2010
     Hora: 19:30 h.
     Tema: Trabajo y paro
     Conferenciante: Mar Serna, consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya
     Al finalizar el acto, invitaremos a los asistentes a un refrigerio.                       ¡¡PARTICIPA Y HAZ ESCUCHAR TU VOZ!!
Si estás interesado en ser afiliado del PSC, recorta y escribe tus datos, y los entregas al concejal o concejala del PSC que quieras:

Nombre y apellidos: .....................................................................................................................................................................................................................

Teléfono: ............................................................................................................Móvil : ..............................................................................................................

Correo electrónico: .....................................................................................................

Dirección:....................................................................................................................................................................................................................................

Población:............................................................... ........................................................................... C. Postal: ........................................................................

Firma:

              Edita: Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), Agrupación Local de Tordera
              Móvil: 639 26 55 28    e-mail: tordera@socialistes.cat  web: tordera.socialistes.cat
              blog: psc-tordera.blogspot.com   Facebook: PSC Tordera PSC
              Nos encontrarás en el Ayuntamiento los MIÉRCOLES DE 19:30 A 20:30 H.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:523
posted:5/13/2010
language:Catalan
pages:8
Description: Boletin PSC Tordera Mayo