FMEA-Failure Modes and Effects FMEA -FailureModesandEffects by gsa16110

VIEWS: 165 PAGES: 20

									FMEA ‐
FMEA ‐ Failure Modes and Effects
        y
      Analysis
  Zdenko Šimić, zdenko.simic@fer.hr
  Zdenko Šimić, zdenko.simic@fer.hr
  Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
      ZVNE – Zagreb, 2009.
      ZVNE Z    b 2009
    FMEA: Failure Mode and Effects
         Analysis
Sistematiziran pristup za razmatranje potencijalnih vrsta 
  kvarova i njihovih posljedica.

• Prioritizira potencijalne kvarove prema njihovom riziku 
 i  dl ž kti    ti   jih   kl j j ili
 i predlaže aktivnosti za njihovo uklanjanje ili 
 umanjivanje vjerojatnosti događanja.
 Omogućava discipliniranu/sustavnu analizu te 
• Omogućava discipliniranu/sustavnu analizu te
 dokumentiranje za buduću uporabu i kontinuirano 
 unapređivanje.
• Sama po sebi FMEA nije rješenje problema. FMEA 
 pruža priliku i podlogu, ali ne i rješenje.

            Procjena rizika - FMEA      2
            Porijeklo
FMECA
 – Failure Mode Effects and Criricality Analysis ‐ 1950‐te u 
   i i vojnoj industriji.
  avio i j j i d    iji
 – Kategoriziranje i rangiranje za bolje fokusiranje.
  Ciljana prevencija kao kritično pitanje.
 – Ciljana prevencija kao kritično pitanje
 – Adresirano pitanje sigurnosti
FMEA
 – Failure Mode and Effects Analysis ‐ 1960‐te i 70‐te
 – Najprije korištene od strane inženjera pouzdanosti.
 – Sustav različitih grupa aktivnosti prikazan kroz 
  dokumentiranje potencijalnih načina kvarova proizvoda 
  dokumentiranje potencijalnih načina kvarova proizvoda
  i/ili procesa te njihov utjecaj na proizvod.
        j         j p    j
 – Razmatranje i dokumentiranje potencijalnih vrsta kvarova 
  proizvoda ili procesa. Identificiranje akcija koje mogu 
  eliminirati ili reducirati potencijalne kvarove.     3
   Gdje se primjenjuje i zašto?
   Gdje se primjenjuje i zašto?
Auto industrija
   QS9000 paragraf 4.2
  – QS9000 paragraf 4 2
  – Navedena u AIAG APQP Uputama
        Management Act
Process Safety Management Act (PSM)
  – US CFR navodi procesni FMEA kao jednu od šest 
   metoda za procjenu hazarda
ISO 9001
  – Korištenje FMEA omogućava zadovoljavanje 
   zahtjeva za preventivne akcije (Sekcija 4.14)
ISO14000
  – FMEA možemo upotrijebiti za procjenu 
   potencijalnog hazarda i pridruženih rizika.
    Automotive         Group; 
 AIAG ‐Automotive Industry Action Group;       Advanced
                        APQP ‐Advanced Product Quality Planning

               Procjena rizika - FMEA                 4
         Fokus i ciljevi
         Fokus i ciljevi
FMEA možemo rabiti kako u fazi dizajniranja tako i 
FMEA   ž    biti k k  f i di j i j t k i
 tijekom korištenja postrojenja. 
    p       j    g   p    j
 Sva pozornost i ciljevi mogu se postavljati na nivou 
 postrojenja u cjelini, na razini glavnih i pomoćnih 
 sustava te na razini komponenti.
Fokus
       j  j j            j p
• Minimiziranje utjecaja kvara na sistem i cijeli proces

  j
Ciljevi
• Maksimizirati kvalitetu, pouzdanost
• Optimirati resurse (i cijenu) potrebne za održavanje

            Procjena rizika - FMEA       5
     Tri FMEA pristupa 
• Komponente (bottom‐up)
• Funkcije (top‐down)
• Kombinirano
        Procjena rizika - FMEA  6
        Korist od FMEA
        Korist od FMEA
• Preventivno planiranje
        j   j     j
• Identificiranje zahtjeve za izmjenama
• Reduciranje troškova
 Povećavanje efikasnosti
• Po eća anje efikasnosti
• Smanjivanje škarta
• Smanjivanje cijene troškova naknadnog održavanja
 Umanjivanje ukupnih aktivnosti koje ne doprinose 
• Umanjivanje ukupnih aktivnosti koje ne doprinose
 dodavanju vrijednosti procesu

             Procjena rizika - FMEA    7
      Potrebne pretpostavke
      Potrebne pretpostavke
• Odabir odgovarajućeg tima i efikasna organizacija
• Postavljanje tima za svaki proizvod/uslugu, proces/sistem
• Kreiranje sustava rangiranja
 Usuglašavanje formata za FMEA matricu 
• Usuglašavanje formata za FMEA matricu
 (definirana standardima, iskustvom)
 Definiranje korisnika i njegovih potreba/očekivanja
• Definiranje korisnika i njegovih potreba/očekivanja
• Zahtjevi dizajniranja/funkcioniranja postrojenja
       d     (fl  h )
• Razvijanje dijagrama (flow chart) procesa


             Procjena rizika - FMEA        8
               FMEA tablica
               FMEA tablica
 Dio   Vrsta   Uzrok kvara    g    j j       g
                  Moguće Vjeroja Kritično Mog. za            Preporuke
     kvara          posljedice -tnost -st  prevenciju
Pumpa Kavitacija 1. Filter/sito  Vibracija i  0,0006    Kritično  Pomoćna     Uspostaviti
XYZ         na ulazu       j
                 oštećenje               pumpa na
                                    p p       proceduru za
                                            p
          začepljen   pumpe                 auto start sa  osiguravanje
                                    sitom      čistoće sita
                                            pomoćne
                                            pumpe
          2. Nedovoljan Vibracija i  0,0001    Kritično  Kontrola    Nema potrebe
           usisni tlak oštećenje               kvalitete &   za dodatnim
                 pumpe                 provjera kod  zahtjevima.
                                    projektiranja
     Curenje  …       …       …      …     …        …

     Pucanje  …       …       …      …     …        …

Drugi  …     …       …       …      …     …        …
                  Procjena rizika - FMEA                      9
              Matrica rizika
              Matrica rizika
Rizik = Vjerojatnost x Opasnost
   = Vjerojatnost x 
   =        x Opasnost
Opasnost:
    1. Nikakva
    2. Minimalna
    3. Rubna
    4. Kritična
    5. Katastofalna
Vj j t t
Vjerojatnost:
     1. Krajnje nevjerojatno
     2. Rijetko
     3. Povremeno
     4. Očekivano
     5. Učestalo
     5. Učestalo
Za opasnost i vjerojatnost moguće je 
  koristiti i realne vrijednosti.   Procjena rizika - FMEA
                                 10
Identificiranje potencijalnih vrsta kvarova 
      za dijelove sistema
      za dijelove sistema

 •  Preuranjeni (neželjeni) rad 
 •  Otkaz kod zahtjeva za radom
 •   p
   Isprekidan rad
 •  Nastavak rada nakon zahtijeva
 •  Krivi rezultat ili kvar tijekom rada
   Krivi rezultat ili kvar tijekom rada
 •  Degradirani rezultat ili radne sposobnosti
 •  Ostali specifični kvarovi i stanja


            Procjena rizika - FMEA  11
        Općenite vrste kvarova
• strukturni kvar (pucanje)    • kvarovi vezani za rad:
• fizičko spajanje ili         –  nekontrolirani
 blokiranje             –    kd
                     isprekidani
• vibriranje             –  pogrešan
• kvarovi vezani za položaj:
 kvarovi vezani za položaj:     –  preuranjen
  –  ne ostajanje u poziciji    –  zakašnjeli
  –  ne zatvaranje       • krivi ulaz (signal i sl.):
  –  ne otvaranje
  –  ostaje otvoreno           ć j
                   – povećanje
  –  ostaje zatvoreno       – smanjenje
•  unutrašnje propuštanje           ( g     )
                 • krivi izlaz (signal i sl.):
•  vanjsko propuštanje        – povećanje
•  krivo prikazivanje        – smanjenje
•  ne zaustavljanje
        j j         ostale jedinstvene vrste kvarova 
                 • ostale jedinstvene vrste kvarova
•  ne pokretanje
                  određene karakteristikama 
•  kratki spoj
•  slabi spoj
  slabi spoj           sustava/komponente, zahtjeva i 
                  radnog okruženja
                                    12
Specifične vrste kvarova ‐ npr. za relej:

 kontakti blokirani u:
• kontakti blokirani u:          otvoreni namot
                     • otvoreni namot
  – zatvorenom položaju         • pregrijani namot
  – otvorenom položaju
                      Kratko spojeni namot:
                     • K k    j i
• kontakti se sporo:
                        –   na napajanje
      j
  – zatvaraju
                        –   na kontakte
                           na kontakte
  – otvaraju
                        –   na zemlju
• kratki spoj kontakata:            –     g     j
                           na signalnu liniju
  –  na zemlju             • promjena otpora namota:
  –  na napajanje
                           j j
                        – smanjenje
  –  međusobno
                        – povećanje
  –  na signalne linije
                      p  g
                     • premagnetizirani namot
 klopotanje kontakata
• kl   j k   k
              Procjena rizika - FMEA            13
          Kontrolna lista
          Kontrolna lista
Parametri:
• protok, količina, temperatura, tlak, pH, zasićenje.
 p
Upotreba:
• grijanje, hlađenje, el. energija, voda, zrak, upravljanje, N2.
Posebno stanje:
• održavanje, pokretanje, zaustavljanje, promjena katalizatora.
Promjena:
• previše, premalo, nimalo, vodni udar, ne miješanje, taloženje, 
 pomak, oscilacija, puls, vatra, ispuštanje, udar, korozija, 
 pucanje, curenje, eksplozija, trošenje, prepunjivanje, otvaranje 
 od operatera.
Instrumentacija:
• osjetljivost, smještanje, vrijeme odziva.
             Procjena rizika - FMEA          14
          Opasnost i kritičnost
          Opasnost i kritičnost
Kritičnost komponente za određenu vrstu kvara (v) i 
K itič t k     t    d đ    t k  ( )i
 kategoriju opasnosti (o):
               β    λ
            Kv,o=βo∙ α ∙ λ
βo‐ uvjetna vjerojatnost da će data vrsta kvara rezultirati kategorijom opasnosti ‘o’
                                          o
α ‐ relativni udio razmatrane vrste kvara (za komponentu sa svim vrstama kvarova Σα=1)
λ ‐ učestalost otkaza komponente (po zahtjevu ili satu uz množenje s vremenom t)


Kritičnost komponente za određenu kategoriju 
 opasnosti (o):
       Ko= ΣKv,o (suma po svim vrstama kvarova v)
                   Procjena rizika - FMEA              15
Evaluiranje potencijalnih kvarova 
   koji izazivaju probleme

•  Tijekom misije/moda rada
  Tijekom misije/moda rada
•  Efekti (utjecaji)
•  Uzroci
•  Indikacije
       j
•  Zaštite
•  P     k /
  Preporuke/napomene


         Procjena rizika - FMEA  16
   Korištenje rezultata u procesu 
      donošenja odluka

 Poboljšanja sistema
• Poboljšanja sistema

     j     j
• Planiranje održavanja

            j
• Inventar rezervnih dijelova

• Uputstva za rješavanje problema (kvarova)


         Procjena rizika - FMEA   17
     Ograničenja FMEA

• Razmatranje ljudskih grešaka je ograničeno
• Fokus je na jednom događaju koji izaziva 
 problem
• Razmatranje utjecaja vanjskih događaja je 
    č
 ograničeno
• Rezultati su ovisni o modu rada


         Procjena rizika - FMEA    18
    FMEA ima Failure Modes!?
• Tim koji razvija FMEA prečesto se reducira na jednu 
 osobu.
• FMEA se kreira da bi zadovoljila naručitelja ili nečiji 
 drugi zahtjev, a ne da bi unaprijedila proces.
 drugi zahtjev, a ne da bi unaprijedila proces.
• FMEA je razvijena previše kasno u postrojenju i ne 
 doprinosi unapređivanju proizvodno/procesnog 
 doprinosi unapređivanju proizvodno/procesnog
 razvojnog ciklusa.
 Razvijena FMEA ne podliježe pregledu i revizijama 
• Ra ijena FMEA ne podliježe pregled i re i ijama
 tijekom životnog ciklusa postrojenja. Ne tretira se 
 kao dinamički alat.
 kao dinamički alat
• Prevladavajući pogled na FMEA je da traži previše 
       d    h
 vremena i da je zahtjevan.
           Procjena rizika - FMEA       19
        FMEA prema FTA
FMEA                  FTA
• Induktivni pristup ‐ od      • Deduktivna logika ‐ od 
 komponente prema sustavu.       t
                   sustava prema 
                   komponentama.
 Jednostavna za provođenje.
• J d t         đ j     Složena metoda.
                  • Složena metoda.
• Teško primjenjiva kod sustava s  • Iznimno dobra kod sustava 
 velikom redundancijom
 velikom redundancijom.       velike složenosti.
• Primarno kvalitativna metoda   • Primarno kvantitativna 
 sa malim potencijalima za 
                   metoda s velikim 
 bogato kvantitativno 
                   potencijalima za
                   potencijalima za 
                   razmatranje nesigurnosti i 
 razmatranje.
                   osjetljivosti modela te 
 Provodi se samostalno ili kao 
• P   di     t l ili k    različitih mjera važnosti. 
 dio druge (ETA i FTA) metode.
                  • Provodi se samostalno ili 
                   kao dio ETA.
                   kao dio ETA
             Procjena rizika - FMEA        20

								
To top