Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Khung phang betong cot thep- Staad Pro

VIEWS: 165 PAGES: 6

Khung phang betong cot thep- Staad Pro

More Info
									Tính Keát Caáu Coâng Trình STAAD.PRO 2004          Trang 4 - 1

Baøi 4: Tính khung phaúng Beâtoâng coát theùp –DAØN THEÙP
  1- Vaät lieäu:
    1.1 . beâtoâng M#250

      Troïng löôïng rieâng: 2.5 T/m3

      Moñun ñaøn hoài: E= 2.65E6 T/m2

      Heä soá poisson: 0.2

    1.2. Coát theùp AII – 2700 kG/cm2

  2- Tieát dieän:
    Daàm console:      D25x50 cm

    C1: 30x30 cm, C2: 30x40 cm

  3- Taûi troïng:
    3.1. Tónh taûi                        - --

    baûn thaân caáu kieän

    - töôøng daøy 200 cao 3m:

      gtc = 1.1 T/m

    - Tónh taûi töø saøn:

    3.2. Hoaït taûi                         Tónh taûi


Nguyen Van Doan ©2005                     7/21/2005
Tính Keát Caáu Coâng Trình STAAD.PRO 2004        Trang 4 - 2
                      Hoaït taûi
Nguyen Van Doan ©2005                   7/21/2005
Tính Keát Caáu Coâng Trình STAAD.PRO 2004                             Trang 4 - 3


Baøi giaûi:
Böôùc I: Taïo moâ hình

  1. Click → File\New File\New → hoäp thoaïi New, Choïn ñôn vò Ton-m, teân File → Next

  2. Trong hoäp thoaïi Where do you want to go? → Ñaùnh daáu choïn Open Structure Wizard →

    Finish → choïn Frame Models→ Double Click hình bieåu töôïng khung “Bay Frame”.

  3. Goõ vaøo caùc thoâng soá trong hoäp thoaïi

    •   Click →    ñeå thay ñoåi beà roäng nhòp → söûa laïi caùc thoâng soá.
  4. Daùn vaøo STAAD

          o  Click → Paste Model in STAAD.Pro → Yes → OK

          o  Click →    “View From +Z” ñeå ñöa keát caáu veà maøn hình phaúng.

          o  Click → Shift + B ñeå hieån thò soá thöù töï phaàn töû

          o  Duøng cöûa soå maøn hình choïn daõy coät ñaàu tieân, daàm maùi, 2 coät giöõa → aán

            Delete ñeå caùc phaàn töû ñaõ choân gioáng nhö nhö sô ñoà keát caáu.

  5. Theâm daøn maùi:

    •   Click → Menu Geometry \ Run Structure Wizard
Nguyen Van Doan ©2005                                        7/21/2005
Tính Keát Caáu Coâng Trình STAAD.PRO 2004                               Trang 4 - 4Böôùc II: Gaùn ñieàu kieän bieân

  6. Click →      “Support Page” → Create → choïn lieân keát ngaøm chaân coät

       o   Tab Fixed → Add. (khai baùo lieân keát ngaøm)

       o   Choïn Lieân keát ngaøm → Click →      “Nodes Cursor” duøng “cöûa soå windows”

          queùt choïn caùc nuùt ôû chaân coät→ Assign → Yes

       o   Gaùn lieân keát ngaøm vaøo caùc nuùt chaân coät.

Böôùc III: Ñònh nghóa ñaëc tröng maët caét tieát dieän

  7. Khai baùp tieát dieän beâtoâng

       •   Click →     “Property Page” → hoäp thoaïi Properties–Whole Structure → Choïn

          Define → Hoäp thoaïi Property → Choïn trang Rectangule

       •   Khai baùo tieát dieän coät → Add→ Close

       •   Gaùn tieát dieän leân phaàn töû: choïn tieát dieän ñaõ khai baùo → Assign tieát dieän leân

          phaàn töû

  8. Khai baùp tieát dieän daøn theùp

       •   Click →     “Property Page” → hoäp thoaïi Properties–Whole Structure → Choïn

          Database → American → Ok

       •   Khai baùo tieát dieän daøn → Add→ Close
Nguyen Van Doan ©2005                                          7/21/2005
Tính Keát Caáu Coâng Trình STAAD.PRO 2004                          Trang 4 - 5

Böôùc IV: Chia phaàn töû giöõa nhòp truïc B, C
   •   Choïn phaàn töû caàn chia → Click    “Insert

      Node”

   •   Click → Geometry\Insert Node …→Xuaát hieän

      hoäp thoaïi5. Böôùc 5: Ñònh nghóa vaø gaùn taûi troïng leân keát caáu

 5.1. Tónh taûi:

 •  Click →     “Load Page” xuaát hieän hoäp thoaïi

 Loads – Whole Structure → Choïn New load

 •  Hoäp thoaïi New Primary Load nhaäp vaøo teân taûi troïng → OK

 •  Taûi troïng baûn thaân: hoäp thoaïi Loads – Whole Structure choïn selfWeight… → hoäp thoaïi

   selfWeight Load xuaát hieän → goõ heä soá Factor -1→ Assign

 •  Taûi troïng nuùt:

   hoäp thoaïi Loads – Whole Structure →Choïn Nodal → hoäp thoaïi Node Load xuaát hieän → goõ

   vaøo giaù trò Fy→ Add, thöïc hieän töông töï cho caùc nuùt khaùc.

 •  Taûi troïng hình thang:

     - Trong hoäp thoaïi Loads – Whole Structure choïn

     Member… → hoäp thoaïi Beam Loads xuaát hieän

      i) Ñoaïn taûi troïng phaân boá ñeàu : tab Uniform Force goõ

     vaøo caùc thoâng soá vaøo.

     ii) Ñoaïn taûi troïng tam giaùc: hoäp thoaïi Beam Loads → tab

     Trapezoidal goõ vaøo caùc thoâng soá, phaàn taûi tam giaùc sau töông töï
Nguyen Van Doan ©2005                                     7/21/2005
Tính Keát Caáu Coâng Trình STAAD.PRO 2004                        Trang 4 - 6

 •  Khai baùo taûi troïng tam giaùc:

   Hoäp thoaïi Beam Loads → tab Linear Varying → ñaùnh daáu choïn W3 → goõ vaøo thoâng soá giaù

   trò cuûa taûi tam giaùc.
 5.3. Hoaït taûi gioù:

Böôùc VI: Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng

Teân toå hôïp    TINH TAI     HOAT TAI 1   GIO TRAI
 TO HOP 1    1.1*TINH TAI   1.3* HOAT TAI 1
 TO HOP 2    1.1*TINH TAI            1.2*GIO TRAI


Böôùc VII: phaân tích vaø giaûi keát caáu

   •  Click→ Commands\Analysis\Perform Analysis → ñaùnh daáu choïn No Print→OK

   •  Click→Analyze\Run Analysis…
Nguyen Van Doan ©2005                                   7/21/2005

								
To top