SAP NetWeaverâ„¢ Exchange Infrastructure (XI) by tii11225

VIEWS: 0 PAGES: 2

									SAP NetWeaver™
Exchange Infrastructure (XI)

SAP- en Non-SAP-systemen procesgericht en
met Open Standards integreren
H  oge kosten voor onderhoud en service zijn vaak het gevolg van heterogene IT-systemen
binnen ondernemingen. Zo zijn afzonderlijke componenten van een bedrijfsproces vaak over
verschillende systemen verdeeld. Hieruit ontstaan grote aantallen interfaces tussen de afzon-
derlijke toepassingen. Latere wijzigingen in het gegevensmodel, de applicatie of de integratie
van nieuwe toepassingen vereisen een aanpassing van de afzonderlijke interfaces. Deze
aanpassingen zijn duur en vatbaar voor fouten.


                          Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bie-
Uitdagingen                     den, moeten IT-afdelingen hun investeringen in
Een consequente standaardisering, in combina-    servicegerichte architecturen en integratieplat-
tie met de implementatie van een systeemover-    forms intensiveren.
koepelend integratieplatform, maakt de koppe-
ling van processen binnen de onderneming      Voordelen van EAI/XI
mogelijk en helpt daarmee het aantal noodzake-
lijke aanpassingen aanzienlijk te verminderen.   SAP XI als integratieplatform biedt zijn gebrui-
                          kers de mogelijkheid nieuwe bedrijfsprocessen
SAP ondersteunt deze aanpak met zijn Net-      flexibel op te zetten. Het platform ondersteunt
Weaver™ platform. Dit platform verenigt de     kostenverlagingen op het gebied van ontwikke-
aspecten van het Business Process Management    ling en systeemonderhoud door middel van
(BPM) en de servicegerichte architectuur      standaardisering van interfaces en uniforme
(SOA) en ondersteunt daarbij de integratie van   werkwijze. Zo worden mogelijkheden voor ver-
applicaties en processen binnen en buiten de    betering niet alleen binnen de IT-
onderneming. Het hart van dit nieuwe platform    infrastructuur, maar ook bij de applicatieont-
wordt gevormd door de component “Exchange      wikkeling en de procesondersteuning binnen de
Infrastructure“ (XI). Met NetWeaver™ levert     betreffende afdelingen benut. Door de moge-
SAP haar klanten de technologie waarmee       lijkheid nagenoeg gelijktijdig de benodigde in-
wordt voldaan aan de steeds hoger wordende     formatie uit de verschillende applicaties samen
eisen aan de flexibiliteit, integratiecapaciteit,  te voegen ten behoeve van snelle en gefundeer-
administreerbaarheid en veiligheid van het sys-   de beslissingen, worden de beschikbare gege-
teemlandschap van een onderneming.         vens effectiever gebruikt en de beslisprocessen
                          geoptimaliseerd.
Een integratieplatform zoals SAP XI helpt IT-
afdelingen het hoofd te bieden aan de groeiende   Daarmee worden direct de volgende voordelen
uitdagingen:                    gerealiseerd:
                          •  Voortdurende en flexibele procesonder-
•  Hoe kan het management sneller de be-
  schikking krijgen over informatie die es-      steuning, gebruikmakend van de functio-
  sentieel is voor de te nemen beslissingen?     naliteit van aanwezige systemen
                          •  Minimalisering van mediumonderbreking
•  Hoe kunnen de processen met partners,
  leveranciers en klanten beter door IT wor-     en foutpercentages
  den ondersteund?                •  Verlaging van onderhoudskosten door de
•  Hoe kunnen homogene processen worden        centralisatie van interfaces en mapping-
  ingevoerd bij verschillende systeemland-      beschrijvingen (metagegevens)
  schappen?
Member of the SAP NetWeaver™ Partner Initiative
                 SAP NetWeaver™ Exchange Infrastructure (XI)


                 Aanbod van CSC                   Uw voordeel

                 Hoe kunt u, als binnen de onderneming SAP als   Ons beproefde concept van aanpak garandeert
                 strategisch platform wordt gebruikt, de moge-   effectieve resultaten:
                 lijkheden benutten die de SAP Exchange Infra-   •  Ondersteuning bij de ontwikkeling van
                 structure biedt?                    een holistische integratiearchitectuur en
                                             integratiestrategie
                 CSC biedt een compleet activiteitenspectrum
                 voor de planning en implementatie van integra-   •  Analyse van de functionele en technische
                 tieprojecten op basis van SAP XI:           mogelijkheden van SAP XI

                                           •  Optimalisering van processen aan bedrijfs-
                 •  Business Integration Strategy           en IT-zijde door middel van implementatie
                   Ontwikkeling van een integratiestrategie      van SAP’s integratietechnologie
                   met alle essentiële elementen:
                   integratiearchitectuur, standaarden,      •  Samenspel met andere SAP NetWeaver™-
                   methoden, principes en Road Map          componenten (EP, WAS en MI) voor de
                                             realisatie van Enterprise Service Architec-
                 •  Rendabiliteitsanalyse               tures
                   Uitvoering van onderzoek voor de bereke-
                   ning van de rendabiliteit van SAP XI      •  Doelgerichte implementatie in beproefde
                   activiteiten, evenals ontwikkeling van fi-     scenario’s
                   nancieringsmodellen voor de interne      •  Analyse en verlaging van de onderhouds-
                   roll-out                      kosten voor de IT-infrastructuur
                 •  Opstelling van Proofs of Concept        •  Optimalisering van integratieprocessen en
                   Ontwikkeling van Proofs of Concept voor      minimalisering van integratiekosten in
                   de integratie van de gekozen processen en     verband met fusies en acquisities
                   systemen. In het kader van de Proof of
                   Concept stellen wij u graag de hardware    •  Integratie binnen en buiten de onderne-
                   van een van onze hardwarepartners voor-      mingsgrenzen en inachtneming van bevei-
                   delig ter beschikking               ligingsaspecten

                 •  Invoering van SAP XI-oplossingen        •  Implementatie van monitoring-functies
                   Modellering van geïntegreerde bedrijfspro-     ter bewaking van het geïntegreerde, totale
                   cessen en implementatie in een SAP XI-       systeem
                   infrastructuur, inclusief het volledige uit-  CSC beschikt op basis van het grote aantal we-
                   voeringsconcept met checklists, eisenana-   reldwijd afgesloten en lopende integratieprojec-
                   lyse, integratie blueprint en kosten-     ten over uitgebreide expertise, die uw onder-
                   batenanalyse.                 neming alles in handen geeft om gefundeerde
                                           beslissingen voor te bereiden. Niet zonder re-
                                           den is CSC systeemintegrator nummer 1! Dit is
                                           de uitkomst van het in 2003 uitgevoerde onder-
                                           zoek "IT Consulting – competenties en trends
                                           in de IT-advisering“ van het Institute of Mana-
                                           gement and Consulting Sciences.
            Contact:

CSC Computer Sciences B.V.
    Tel: +31(0)30 6 574 574
    Fax: +31(0)30 6 574 590
  E-mail: marketingnl@csc.com
           www.csc.nl

								
To top