Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

组织微阵列在生物制药研发中的应用

VIEWS: 4 PAGES: 4

 • pg 1
									                                        ¡¡
„œ˝‰§⁄•¶ˇ˛`˘ˆœ˛˘˘••†Æ              2005 ˜Œ6 ´   28    3˘    F M ed Sci Sec B io l P rop h D iagn T her, J un. 2005, V o l 28, N o. 3
                  ( tissue ch ip s) ‡˘Øfl˛¢`—         ( TM A ) ˚˙‰…‚˜Œ•¢„˘·˜—´……˚ı          , ¸˚˙‰«˚˚fi
`ˇ˙§‚—¡Øflߢº¯¯•¯»¯†£˘‹ˇ¶ł˘‡˜Øfl˙—˘‹¡£ »‚—˘‹fl¿Ø˜`‹—ł˙—˘‹¿˝‹˚–ˆ
   «„›˛»•‰»¡¢
ˆØ»fl¡¢    ¶†˚                  F ISH¡¢ RNA ›˛»•‰»¨•‰•¤˜•˛
                             m                           , ˚„»ø  DNA¡¢ RNA ”˝
                                                               m
˚˝‹˚–†»˝‹•¸fi˘‰–·”˝›˛»•˛‡˛“¿˜¡£   —¯ˇ¢`¿·¡¢
               ¸—»—¡¡¢       ‚—§¨¶
                      ¿¸˘‰——¡¢
¯ª¡£ –˛˜‰Æ”ˇØfl—˘‹˜ª”˝ˆ˝                 , ¶˘œ˛˘'—•¢—˜¸ˆ‰ł——`¸‡ı†‰‰¸¡£
  ¡„…·˚¡¿¡
¡¡¡¡   ¡       Øfl—˘‹     ; '˛   ; —•¢
  ¡—˝…•”¯¡¿
¡¡¡¡            R 7323¡¡¡˛˜ˇ–Œ˚¶´º¡¿      A ¡¡¡˛˜´–”¯¡¿     100026591 ( 2005) 0320123204


¡¡¡¡»ø—˘‹        ( gene ch ip ) ¨˘˚˙»ø–·˘”˝–                         ¸¿¸•`¸·«˝‡†¡§•‰•¤—·˜—§´˚˝¡¢
                                               ——–¨‰ˇ¡£
˘—˘‹˜„ª•”ƒˆ           , ˚„‰·‰¶˜º…††¡ˇ„˜”                      ¯œ…˛†·¨¨–ˇ         , ˛“‰§—¿Æ„'`¸»‚˝¤`¿¡¢
¡»øˆ•¢ˇ¡£
    «˚…˚ƒˆfi˙                       , —Ł“¶—'”            ·ø–…¿¸˜•¸fi˘‰˜•˛„⁄¡£
¡»øØfl§¸fi˘‰‰ł——‰ł»†‰†˚”˝¨•¨ˇ¡£ '                                1. 2¡¡ TM A ˜˘•‰˚‰
˛—•¢„‡—         , »‚“†‰Ł˚˙“`¸‰'˛¨¸                          ¡¡¡¡Øfl—˘‹˜˘•‰˚‰“—˚flfl˙—˘‹”˝–ø¶‡˙—
Øfl˜˜…¨•¶¤˛»           , ¨„߶¨¸Øfl‰ł——·¯œ`¿•                     ˘‹`‰¡£ ˙Øfl¨»æˆ               , ·ƒ      , ˜¿˙˛“‡£
˛ , ·«˝‡˜•˛•‰˚‰¸¶¨´¡¢ ·œ…‚¡¢ ˜–Œ…»fl¡£ Ø                            ˆ ; ”º˙˘•‰•¤»ø–ˇ¸˘                  , †»˝‹fi·ƒ˛“   :§
fl˛¢`—   ( T issue m icroa rray, TM A ) ……˚ı¿»·˛¶                      ‡˛˛“    O CT ( »–ø¶‡´æ‰Ø˚           ) ¡£ º˙ˇ–¨     , –ø
1000 •ˇ˜Øflø˘•˝‹˚–‰ł——•˛—¿                       , ·¶ł¿¸                 ”¸¸Æ–˚˙¶
                                               ¶‡˙—˘‹¶Øflˇ‚ß—¿„›¡¢                        RNA –£
                                                             [2]
•`¸·«˝‡•˛•‰•¤˜¶¨–ˇ¡£ –˛˜‰«‰Æ”ˇ                        TM A      ·—ˆˇ˜¯˚˘            ¡£
                                                               ·¸    , ”»˘•‰•¤‰«˚˙˘
……˚ı˜ª      , ¶˘'˛—•¢„‡—˜ˆ‰ł——‡ı                            •¢„•‰ˇ¡£
†‰‰¡£                                             1. 3¡¡ˆ      TM A ˜•˛•‰•¤
1¡¡ T A ‚¯˚
   M                                            ¡¡¡¡´ˇ       , ¸ø—ˆ·Øfl˘‹˜›˛»•˛……˚ı               ,ø
1. 1¡¡ TM A ˜ª”˝¯‰—                                      ¿ˆ        TM A ˙—˘‹•˛ , ¤ˆØfl»fl§        (I 2
                                                                           m
¡¡¡¡ TM A ‡˘Øfl—˘‹               ( t issue ch ip s ) , 1998 ˜Œ         m unoh istochem ist ry, IHC ) ¡¢ «„›˛»‰»    ( fluo res2
Kononen ¨
         [1]
            ˚·˛¨«ˆ–¤¡£ ¸¿‰«‡ˇ˙§˜                         cence in situ hyb rid iza t ion, F ISH ) ¡¢
                                                                    ›˛»‰»   ( ISH )
—¡¿ØØfl‚ˆ¶¨„¶¤¯¯`—»¯†£˘‹ˇ                       , ˝¤„ˆ         ¨¡£ ˘—    ,   IHC ˛“‡£ˆ¡£
Ø»fl¡¢
  ›˛»‰»¨•†¡…†……˚ı                       , ˝‹˚–•˛”˝          ¡¡¡¡ IHC “˚˙˝¤„ˆ§……˚ı               , ˆ“˜¿„…
–¨‰ˇ˜¿˜»ø»˘ †»˝‹Øfl¡¢
          †»˝‹`…                                   †Øfl—˜¿„›»¿„                , ˝¤„ˇ«     ( ˛“˛“
`†»˝‹•¢„‰¶˛…˜†–·¡£                                      DAB ) , –‰„ˇ´„†‰Æ„ß¡£
¡¡¡¡    TM A ¿º       DNA ¡¢
                   RNA¡¢ ¿„¨……˚ı
                     ˚¡¢                         ¡¡¡¡ˆ«„……˚ı†¿ˆ               TM A —¿¡£ ˘·¯
      »ø“´…”˝ˇ„–·†œ˛œ˛§„ƒ
ˇ‰Æ”ˇ , »ø¡¢                                         ª˚˙   , ¿˝‹˚–»¯˙—˘‹ˇ˚„ˆ˚‚»‚¶˜¿„
˜¨‚¸fi˘‰ˇ‰ł———¿¡£                TM A ˜¯˚˘˘Øfl                     ¡„˚flflØfl—·˜·—«„¸
                                               ‰ł———¿¡£                              , ˚Ø
ø–»—¡       , `‹—ł˙—˘‹ TM A ˜ø–            , ˘Øfl·ƒ¡¢            ‰Æ„ß–ˆ , »“«„¸¡æ”ˇ                , ¶Ł`¢ˆ–      , ¿„
—˛‹”˝»ø—†ˇ˝‹               , —߉ł——†»˝‹‚–Œfi…                  ˛¶¨”ˇ˚˚      , ˚flflØflˇ˝‹ø¿ˆ‰””ˆ˜‰Æ
˜–¨‰ˇ , —߆»˝‹˚Ø˚¡¢
         †»˝‹¯œ·˛˜˚؉Ƅ߉ł                              „ß¡£
                                                               ¨
                                               ¡¡¡¡ F ISH ……˚ı“ˆ …†¨« ¿‰–·˚`¿¡¢
¡¡¡¡¥˛»     : 515031 ˙˝•·§‰§”——˜˚Ø˚             (˘ºß¡¢
                                   »ˇ…      );      ¨–˚§…'¨¡£
                                               «˛»¡¢    ‚£¶ß´`„¶¤¶‰»
710061 ˛†    , ´˛‡‹¢œ˛¿˘……—ˇ„«¸……˚ı†¿            (˘ºß¡¢
                                  ¶¯ˆˇ‚¡¢          ˜—˛»ˇ       , F ISH ˚flflØfl˜ƒˆ»–· »
    )                                           ¶¤§˜¡£ ˇ‰»˜¸‰ˇ¶                     „
                                                                      , “—–Œ–˜Œ`¡¢
                                                                                ¡⁄ 123¡⁄
                                                   ¡¡
         „œ˝‰§⁄•¶ˇ˛`˘ˆœ˛˘˘••†Æ                2005 ˜Œ6 ´      28  3˘    F M ed Sci Sec B io l P rop h D iagn T her, J un. 2005, V o l 28, N o. 3


                               [3]
                  A nderson ¨           ‰`¸      F ISH    ˆ¡£ »¯        DNA `——¿…†‰‡˙§ˇ˝»ø
……˚ı TM A —˜ƒˆ                  ¿˘
                  , ˝¤„‚»»–—”‡•¡¢                         ¸¯‚ˆ……˚ı˜·`¿ƒˆ
                                                ˜–·˘¡£                                , ‰«»Æ—‡˙§ˇ
–—˛´¶¨”      , H ER 2 … 17 ”¯¨«¯¸¿`£‰º˜                          ˝»ø¨·¨•¨ˇ¡£—¿⁄ˆ                         , TM A ……˚ı˚˙cDNA
‰»—¯”¯˙¿      30%¡£                                             ·´ˇ‰†
                                                `—˚‰ł»†‰¨•¨ˇ˜—`ƒ„⁄¡£                               , ߈
¡¡¡¡º     F ISH ¸˘     , ¨«»ø›˛»‰»                   (C ISH ) †    ˆØ»fl……˚ı         , ¿‡£”˝…††¡Øfl—–·ˇł†
                         [4]
¿ˆ       TM A —¿ , T anner ¨           ¶  C ISH¡¢F ISH ”˝          ˜»ø        ,   TM A ˜ˇ˙§Øflø–—‰ł——⁄˚¡£
                                                                [ 13 ]
IHC ˚flflØfl˜ƒˆ‰Æ„߉ł——`¸–¨‰ˇ                         ,   157      ¨ , B ubendo rf ¨              — ¿ ˙ `— ˇ ' ˚–          , … † `¸
¨Øˇ'ø–—        , H er2 ‰º˜       C ISH ”˝ F ISH ‰Æ„ß‚               5184 »ø¡£ •¢ˇ¨”¸øœ‡⁄ ‰Æ”ˇ                                 22
¶¨»´     , R umm uka innen ¨    [5]
                        †ˆ‡˝‹ø‰Æ´¡£                   ( IGFB P 22) »ø…⁄¸˚§—˙`—ˇ'ˇ‚ߡ—ˆ
1. 4¡¡ TNA ·œ–—                                         ˇˇ¡£          264 `·†˙`—ˇ'Øflø–                     TM A •
¡¡¡¡       TM A ˜ˆ¿‚ª˜–¶˛“               0. 6¡« 1. 5mm ,          ˛—•¢ˇ       , ‚ˆ»ø¸ø—                30 ˇ‚·•¢—…⁄¸˚§
˚„ˆ—'Øflª‰ł——`˜••˛                        , ˘‰Æ„ߘ•æ           —`—‡˚‚–·               , ›˛»`—‰—               36% –·     ,
·œ–ß‚`Øfl            ?˛“·¸ , —†»¶'¢                             26 ‡£˙`—ˇØfl—˛–·¡£
                                                                       [ 14 ]
     ¸ø——¿‰Æ„ßøˆ‡»´‰Æ´
—˝—‰ł———¿¡£                                    : `‰     ¡¡¡¡ D hana seka ran ¨                 ˆ   cDNA ˛¢`—¨•¶¤‰¸˘
                            [ 628 ]
˜‰Æ„߲˙”ˇ´˚         90%¡« 95% ˇ            ¡£
                                Æ‚       TM A ·œ         `…—˙`—ˇœ¡¢
                                                ‡£˙`—ˇØfl¡¢    ˇ—˙`—ˇ'
–—˜¿˜•‰•¤—`‰‚       : …Øflª˜–¶                       (> 2¡«     ”˝…⁄¸˚§—˙`—ˇ“˘—'˜»ø–·˘                              , •¢ˇ
4mm ) , ”˝†»˝‹†¿˛»¨¡¶‚ª¡£—§¨ˇ˛“˙»                                ¸¿–¸Æˆ‚   ( hep sin ) –·ˆˇˇ¡£ ”‹                          700
                                [7]
•‰•¤Æ‚      TM A ·œ–—˜¿˜—†»·                 ¡£ ”»•‰           `·†˙`—ˇ'–Œ–˜                      TM A —, ˝¤„ˆØfl»fl
•¤˜—¿‰Æ„ß˚˙         : ¨„ß»˚„ˆ»‚·¿ª                 , —‰ˇ‚        §⁄ˆ‚ˆˆ‚ˇ—”˝“˘—˙`—ˇ'⁄”—˜…
                                                               [ 15 ]
˜»´—      , ¸¯·¿ª˜¶           , »´—˜¸fi˘‰ˇƒÆ                  ¡£    M ou sses ¨         ˝¤„     cDNA –·•˛•¢ˇ          , …⁄
‚¡£ »'ø–`—˜·¿ª‡‹„                    ¡«
                            3 4 ‚ , »´—”              ¸˚§—˘†`—                          S100P »ø‡˚‚–·¡£
           [ 9211 ]
˜—ˇłÆ‚            ¡£                                ”‹ 544 ø–˜          TM A —, ˝¤„ RNA ›˛»‰»”˝ˆ
¡¡¡¡–—º‡—¨ˇ      , `Øfl˜˚—                    , TM A ˜•         Øfl»fl§……˚ı⁄˚                 , S100P „–·º`‰ł„—
           ¨»¶ł
˛—¿‰Æ„ߺ·«˝‡˜·˘‹·»¶¤†¡£                              , ºß     ˆˇˇ„—         , ¸ˆ…⁄¸˚§”˝“˘—˙`—ˇ'—
‚`Øflˇ–¨           , »¯—˝˜·«˝‡Øfl˙—˘‹˜»                         ·¸‰´•¶•¢œ˛´¡£
            ·¸
”—¡ , ˘‰Æ„߆”˜·œ–ß‚`Øfl¡£                             ,¡·œ–        曉”˚`¡¢
                                                ¡¡¡¡'¡¢       ¨Øfl`¡¢
                                                       ‰Æ–‡ƒ'¡¢  »‹
  »
— ¡– ˚˙ » ‚ ˇ ¶ ‚¯ ˜¡£ ‚ “ ˜ ˚˙                    , ¨¸ ˆ˙ ˚„ ˆ          …·ˇ' `˝`¡¢
                                                ˜⁄¨`¡¢ ¡¢ ¨Øˇ'¨˜—¿—†•¢
TM A ……˚ı˜˜¿˜         , †¢†»˚˙‰ł——…††¡˜¶ˇ                , ¶ł˚˙“     ˇ¸˘˜‰Æ„ß¡£ ·¸                , ¨„ß˝¤„       cDNA `—…†‰
•”˝`–—˝»`·†”„ßfi…˜„ˇ                                     ,  ˜‡—'—`·†ˇ„—˜»ø                        , ¶˘‰ł»†‰¨•¨ˇ˜
                                [ 12 ]
—¿‰Æ„ß˚¨”—¿¶ł•˙‚—¿                          ¡£            ˇº„⁄˝˚˙        TM A ¡£
2¡¡ T A º'˛—•¢
   M                                             2. 2¡¡—–Œ˜¨•¨ˇº•`——†¡§
¡¡¡¡‚˝¤`¿˜–·‚¡•……˚ı”˝„ƒ˜§•˛                           ,¿       ¡¡¡¡˛`˘—–Œ˜¨•¨ˇ˚˙'˛—•¢„‡—˜ “†‰
¶—´…††¡˛`˘˜—»ø       ( ¤¿„''˛                    ) ‰ł——·¯œ               •`——†¡§
                                                Ł , ˘„‡¤‚—˝˜„ƒ˜•˛¡£
    „…†‰Ł˚˙'˛˜—•¢‰¶˛
`¿˜…ł¶¤¡£                                 , —Ł“¶¨¸                ·´ˇ‰†
                                                ˚˙˚¶–—´'˛—–Œ`»‚“„⁄¡£                                 , †»
Øfl·»ø”˝¸fi˘‰‰ł——·¯œ`¿•˛¡£ ˆ„œ˚‡                                 ˝‹˚`»ø–·˜—¯ˇ¢¿·˛˜ˇ—˚…flˆ‰¡£
˘•…'˘•„           ( FDA ) “˙     , ˛“Øfl‰»†•·ƒ—                  ¨»¶ł , ˛˜ˇ…¸ˆ‰˜˚˝¤‡£‰Æ„߆»»´¶ł
¿˜»†¿•       , '˛–—º      32 ‚†»˝‹˘„˜‰ł——–·                        ˚˙˛“†»˝‹˜˛˜ˇ—¿‰Æ„ßfi…
                                                ˛•¤˚„ˆ¡£                                       ,·
†˚¡£ ˙˜Øfl•˛•‰•¤˚˙»øø»Øflø–˜                                   ¯•‰•¤§”˝˘…ˇ†¡£ ˇ¨»                        , º˛˜ˇ…¸ˇ–¨       ,
•˛»·«˝‡˜Øfl˙—˘‹•˛                     •˚–¡¢
                       , ¨–ª˚˙¸¶¨´¡¢                   `——†¡§˘…ˇ             , ˚„ˆ–Œ…»fl‡—•˛              , ‚˚˚”ˇ
•`ƒ¡£     TM A ……˚ı¿··…¿Øfl›˛»•˛˜¸                                  ˛“·¸
                                                »‚˚•˜˘…¡£                            , „œ˜˝†»„«¸
¶¨¡£ ˇ·ˇ´…‚‚•‰ˆ‰ł——‰¡£                                     ›‰¤`¢`¸¶          TM A ¿ , ‚ˆ¿‡˙§ˇ˝‚——¯¯
2. 1¡¡ cDNA º TM A                                       `—˜`Øfl„„‡¡£˚„ˆ‚ˆ                       TM A , ¿¶˛`˘ˆ—
¡¡¡¡ cDNA ˛¢`—‚˝¤`¿˜'˛—•¢—˘¯“                                  –Œ‰ł——¿¸˘„”˝‚¡¡£
¡⁄ 124¡⁄
                                                        ¡¡
„œ˝‰§⁄•¶ˇ˛`˘ˆœ˛˘˘••†Æ                         2005 ˜Œ6 ´      28      3˘     F M ed Sci Sec B io l P rop h D iagn T her, J un. 2005, V o l 28, N o. 3


             , TM A »„¿ˆ—–Œ `†»˝‹‰ł„‰                                       ˆ«„¨«ˆ              TM A •˛      , ¿“•¢`¸»‚߈¶
¶˛—¸ø˘ˆ˜•˛¡£ ˆ·¸•‰ˆ˜—¿˜Øfl—                                                   ««„–Œ…˙˜¶fl¶¤`¿•˛ˇ˝‡                   , ‚ˆ–Œ…˙˜„»ˇ‚
       ¡
˘‹—”‹`†»˝‹‰¶˛˜•…¶                                     …”‹
                                           TM A ¡–                  ß—•–‡`ˇ‚ß”˝‰ł——˙ˇ‚߶¤˛»¡£ »„—¨¸ß
     ¡
`˜`·†¸•ˆ˚˜⁄”                                ¨¡£¨
                                   TM A ¡–           , R ich ter         ˆ¸«««„–Œ…˙          TM A , ˆ DNA —˘‹¤ˆŁ•˛˙‰ł
    [ 16 ]                                                                              [ 24 ]
¨        ˚„ ˆ     1842 ˙ `— ˇ ' –Œ – ˘ ‡                      2317 ª ˜             , …†˜–·¸fi˘‰
                                                                ——                       ¡£

TM A , †ˆ             F ISH ”˝ˆØ»fl……˚ı               , —¿`¸ º'                   ¡¡¡¡·¸˝     , TM A ˚؉Ƅߔ˝˚˜„†˚˙                    TM A
˜•˘”˝•…¶ºˇ‚ߢ¸                              E ( cyclin E ) fi…˜„                  ‰Æ„ß•˛–†»¿˜»»•¡£ ¡„—˜˚Ø˚¿“•¢`¸
ˇ , ¨ˇ˛“ˇ‚ߢ¸                     E ‰¨˘˜˙`—ˇ'—–                              »ø –‚æ»˚¿¨…         ( –¨¨˛¢¨˜                   excel »
·‰ˇ‚¡£          Pa rk ¨
                       [ 17 ]
                            —¿`¸‰˙             27 (CK 27 ) ”˝ CK 2           A ccess) ˜ TM A ˚„¨…
                                                                                          [ 21 ]
                                                                                               , ¨»¶ł , ¿“•¢¿·ƒ
20 –·º–‡ƒ'˜•…¶fi…˜„ˇ                                   , ¨ˇ˛“ CK7-              ·`¿˚˜           TM A ˇ„˚¿           , ˚˙˚˚ƒ˛··•¢„
CK20+ ˚˙–‡ƒ'“˘‰´‡†˜—‚–Œ¡£ ¸˘˜                                                 ˜»˙˚˘        , ˇº˜     TM A ˚¿ƒ‚ˆ˚˙–ª˝…ˇæ
—¿»„— E ‚˘‡¯     ( E 2cadherin ) –·º˙`—ˇ                                          ˜·¢·”˝—´»            , –ª˚Ø—¯ˇ¢”˝Øflª—¯ˇ¢˜
                             [ 18 ]
'`·—¡fi…„ˇ                           ¡¢  SH P 1 –·º`˝`˜‰ł                      `·‰ ,     w eb fl˘—¿ˇ˚˝…ˇæ–ª†¡‰œ
                         [ 19 ]
„fi…˜„ˇ—¿                          ”˝  CO X 2 ˜–·º¨Øˇ'†¡                          »„¤¿¶Øflª¶¤˛»˜»˝…„⁄¨¡£
                                                                ¸”†Ø¿·¡£
                                   [ 20 ]
¨¸œ·˚–…˜…ıfi…„ˇ                                 ¨¡£                       3¡¡ —¡‰Æ
¡¡¡¡·¸˝          , TM A »„¿ˆ›•¢`º˘“˘`fi                                        ¡¡¡¡–˛˜‰Æ”ˇØfl—˘‹˜ª”˝ˆ˝                      , ¶˘'˛
…˜˚—•˛¡£ ¨¸ˆ˙˝¤‡£¨ˇ˛“›•¢`”˝“˘`fi                                                —•¢—˜¸ˆ‰ł——`¸‡ı†‰‰                 , ˘¶¶`         , ¨˘˚˙
…—¯·«ˇ¸˘—                     , «˚˙‚ˆ‰Æ´˜ˆ‡—Ł“»‚·                             ·˚´'˛—•¢˜¿˘—¨¸–—¸øœ¡£
ø–˜Øfl‰ł——Ø⁄¡£ ›˛»`º¶¶¸˜“˘`¯¶                                                  †˛¿…˛˜ˇ
                                                                ¡¡ 1 Kononen J , Bubendo rf L , Kallion ien iA ,       et al T issue m icroar2
                                                                                                 .
؇˜          TM A ˚˙—¿`‰fi…˚—˜“„⁄¡£
             [ 21 ]
                                                                     rays fo r h igh 2th roughp u t m o lecu lar p rofiling of tum o r sp eci2
Si on ¨
 m                ˚„ˆ`¸»“˘`                   TM A ⁄ˆ     , ERBB 2                m en s. N atu re M ed, 1998, 4: 8442847.
˜–·            196 ‚¨Øˇ'›•¢`”˝“˘`fi…—”                                        ¡¡ 2   Fejzo M , Slam on D. F rozen tum o r tissue m icroarray techno lo 2
                                                                     gy fo r analysis of tum o r RNA , DNA , and p ro tein s. Am J
”ˆ˜»´—¡£
                                                                     Patho l, 2001, 159: 164521650.
2. 3¡¡ TM A ‰Æ„ߘ•˛”˝˚˜„                                                    ¡¡ 3                               . m
                                                                     A ndersen CL , Ho stetter G, Grigo ryan A , et al I p roved
¡¡¡¡ TM A ‰Æ„ߘ•˛                        , ˜¿˙“¿¿†¡‰œ¶                              p rocedu re fo r fluo rescence in situ hyb rid ization on tissue m i2
                                                                     croarrays. Cytom etry, 2001, 45: 83286.
                  ¨»
˙—˘‹˜¯—¶` , ¨»”‰«‰Æ„ß˚¨º˜‰ł——˝‡…˘•˛¡£                                             ¡¡ 4                         .
                                                                     T anner M , Gancberg D , D i L eo A , et al Ch rom ogen ic in situ
     ¶»ø»»ø…˜—¿¨·„
¶ł , ¶¶Øfl¡¢                                                               hyb rid ization: a p ractical alternative fo r fluo rescence in situ
                                                                     hyb rid ization to detect H ER 22 neu oncogene am p lification in
˜£˜•˛·¸                , •˛•‰•¤–ªˇˆ`ƒ†»·—˜¡£
                                                                     arch ival b reast cancer sam p les. Am J Patho l, 2000, 157: 14672
·¸ , †»—¿›`ƒ˝…‰«                           TM A ‰Æ„ߘ˚˝‡…˘                          1472.
               [ 22224 ]
•˛¶fl»fl                 ¡£                                           ¡¡ 5   R umm ukainen J K, Salm inen T , L und in, J , et al Am p lifica 2
                                                                                              .
                                                                     tion of c2 yc oncogene by ch rom ogen ic and fluo rescence in
                                                                          m
¡¡¡¡    TM A ‰Æ„ߘ¶fl»fl•˛ˇ˝‡‚ø˚Ø•‰•¤”˝
                                                                     situ hyb rid ization in arch ival b reast cancer tissue array sam 2
ˇ«ˇ˝‡˜†»˝‹¶ł—¸ø˙ł–¡£ «†‰Ł¤`‰‚                                                      p les. L ab Invest, 2001, 81: 154521551.
•‰ˆ : ˚ˇ¨¶                        ; ˘·˛˚˙
                  TM A ‰Æ„ß˝…ˇæ‰ł——¶fl»æ¨¡                                  ¡¡ 6   Gancberg D , D i L eo A , Rouas G, et al R eliab ility of the tis2
                                                                                           .
                                                                     sue m icroarray based F ISH fo r evaluation of the H ER 22 onco 2
߈¶fl»fl˝…ˇæ•˛¨…¶˝…˘‹‰ł——•˛¡£ ˝…ˇæ»æ                                                    gene in b reast carcinom a. J C lin Patho l, 2002, 55: 3152317.
¨¡ˇ˝‡˝¤‡£—`‰                   : »˚˙·ł—¶fl»fl                       CCD         ¡¡ 7   Cam p RL , Charette L A , R i m DL. V alidation of tissue m i2
                                                                                    m
( cha rged 2coup led device ) ˇ»œ˜ˇ˛¢                             ; `» ˚˙                  croarray techno logy in b reast carcinom a. L ab Invest, 2000,
                                                                     80: 194321949.
߈˝…ˇæ¤ˆŁ……˚ı¡£ ¨                          , Stanfo rd ·§˜—¿—¡                    ¡¡ 8                       .
                                                                     R i m DL , Cam p RL , Charette LA , et al T issue m icroarray:
                                                                      m
    [ 22 ]
Ø        ¿“•¢`¸¿¶ˆØfl»fl§¨«‰Æ„߉ł——                                                 a new techno logy fo r am p lification of tissue resou rces. Cancer
                                                                     J , 2001, 7: 24231.
¶fl•˛˜ˇ˝‡            , ˘˝…ˇæ˜»æ¨¡˚˙¿¿      B acu s ˚Ø˚
                                                                ¡¡ 9                             .
                                                                     H end rik s Y, F ranken P, D ierssen JW , et al Conven tional
—•¢˜          B liss ˇ˝‡ ( h t tp: ¡˛ bacu slab s com ) , ˆ‰˜
                             .                                        and tissue m icroarray i m unoh istochem ical exp ression analy2
                                                                                m
˚˙ ˚ »fl˜˝…ˇæ—¯ˇ¢¡£ ˘—•¢˜                                TM A 2 econvo 2
                                              D                    sis of m ism atch rep air in hered itary co lo rectal tum o rs. Am J
                                                                   Patho l, 2003, 162: 4692477.
lu ter ¨…˜¶†¡¶ˇ˜º¶¤`¿˘•“»»‡˚                                             ,    ¡¡ 10 R ub in M A , D unn R , Straw derm an M , et al T issue m icroar2
                                                                                            .
                                                [ 23 ]
‰ł——˝‡…˘”˝ ) ˇ˝‡•˛¡£
       (»                                   Cam p ¨       ‰«¶«               ray sam p ling strategy fo r p ro state cancer b iom arker analy2

                                                                                                     ¡⁄ 125  ⁄
                                              ¡¡
          „œ˝‰§⁄•¶ˇ˛`˘ˆœ˛˘˘••†Æ           2005 ˜Œ6 ´    28  3˘    F M ed Sci Sec B io l P rop h D iagn T her, J un. 2005, V o l 28, N o. 3


      sis. Am J Su rg Patho l, 2002, 26: 3122319.                      sion in p ro state cancer: a b road su rvey u sing h igh 2den sity tis2
¡¡ 11   Hoo s A , U rist M J , Sto jad inovic A , et al V alidation of tis2
                             .                    sue m icroarray techno logy. H um Patho l, 2001, 32: 6902697.
                 m
      sue m icroarrays fo r i m unoh istochem ical p rofiling of cancer     ¡¡ 19    O ka T , Yo sh ino T , H ayash i K, et al R eduction of hem atopo 2
                                                                      .
      sp eci en s u sing the exam p le of hum an fib rob lastic tum o rs.
        m                                         ietic cell2sp ecific tyro sine p ho sp hatase SH P 21 gene exp res2
      Am J Patho l, 2001, 158: 124521251.                           sion in natu ral k iller cell lym p hom a and variou s typ es of lym 2
¡¡ 12   To rho rst J , Bucher C, Kononen J , et al T issue m icroarrays
                           .                       p hom as leukem ias: com b ination analysis w ith cDNA exp res2
      fo r rap id link ing of m o lecu lar changes to clin ical endpo in ts.         sion array and tissue m icroarray. Am J Patho l, 2001, 159:
      Am J Patho l, 2001, 159: 224922256.                           149521505.
¡¡ 13   Bubendo rf L , Ko lm er M , Kononen J , et al Ho rm one therap y
                             .              ¡¡ 20    R isti ak i A , Sivu la A , L und in J , et al P rogno stic sign ifi2
                                                    m                    .
      failu re in hum an p ro state cancer: analysis by com p lem en tary           cance of elevated cyclooxygenase22 exp ression in b reast can 2
      DNA and tissue m icroarrays. J N atl Cancer In st, 1999, 91:              cer. Cancer R es, 2002, 62: 6322635.
      175821764.                                 ¡¡ 21    Si on R , N ocito A , H ub scher T , et al Pattern s of her22
                                                   m                     .
¡¡ 14                              .
      D hanasekaran SM , Barrette TR , Gho sh D , et al D elineation                                        m
                                                  neu am p lification and overexp ression in p ri ary and
      of p rogno stic b iom arkers in p ro state cancer. N atu re, 2001,           m etastatic b reast cancer. J N atl Cancer In st, 2001, 93: 11412
      412: 8222826.                                      1146.
¡¡ 15   M ou sses S, Bubendo rf L , W agner U , et al C lin ical valida2
                              .             ¡¡ 22                         .
                                                  L iu CL , P rapong W , N atkunam Y, et al Softw are too ls fo r
      tion of cand idate genes associated w ith p ro state cancer p ro 2           h igh 2th roughp u t analysis and arch iving of i m unoh is2
                                                                            m
      g ression in the CW R 22 m odel system u sing tissue m icroar2             tochem istry stain ing data ob tained w ith tissue m icroarrays.
      rays. Cancer R es, 2002, 62: 125621260.                         Am J Patho l, 2002, 161: 155721565.
¡¡ 16   R ich ter J , W agner U , Kononen J , et al H igh 2th roughp u t
                           .                ¡¡ 23    Cam p RL , Chung GG, R i m DL. A u tom ated subcellu lar lo 2
                                                                m
      tissue m icroarray analysis of cyclin E gene am p lification and            calization and quan tification of p ro tein exp ression in tissue
      overexp ression in u rinary b ladder cancer. Am J Patho l,               m icroarrays. N atu re M ed, 2002, 8: 132321327.
      2000, 157: 7872794.                            ¡¡ 24    H aed icke W , Popp er HH , Buck CR , et al A u tom ated evalu 2
                                                                       .
¡¡ 17   Park SY, K i H S, Hong EK. Exp ression of cytokeratin s 7
            m                                                    m
                                                 ation and no rm alization of i m unoh istochem istry on tissue
      and 20 in p ri ary carcinom as of the stom ach and co lo rectum
             m                                    m icroarrays w ith a DNA m icroarray scanner. B io techn ique,
      and their value in the d ifferen tial d iagno sis of m etastatic car2         2003, 35: 1642168.
      cinom as to the ovary. H um Patho l, 2002, 33: 107821085.                   (˚‚¨˘   : 2004212204¡¡—»¨˘  : 2005201231)
¡¡ 18   R ub in M A , M ucci N R , F igu rsk i J , et al E 2cadherin exp res2
                             .
œ˛‰…`…†º…ł–˜ˆ§•‰•¤


‡´˙–º¡¡˘——£


¡¡¡¡ ¡¡
  ¡““¡¿       ˆ¶œ˛˝»•¢˚´…”˝·«¨†¡˜˝—†            , ¿¸…†´†¡†¡›˚fi•“¡£¸¯•œ˛§˜•
¸•¢„         …‚æ˝`fi˜ˆ§•‰•¤…†œ˛†¡››‡˛“¿˜¡£ –˛˜˝ˇ‰æ¿ˆ…†
      , †ˆ†•‰–ª¡¢
”˝…ł–œ˛†¡›˜          4 ‡£ˆ•‰•¤‰ł——‚¯˚¡£
  ¡„…·˚¡¿¡
¡¡¡¡   ¡       œ˛‰…` ; …† ; ˆ§         ; ¿„
¡¡¡¡
  ¡—˝…•”¯¡¿        R 446. 6¡¡¡˛˜ˇ–Œ˚¶´º¡¿    A ¡¡¡˛˜´–”¯¡¿     100026591 ( 2005) 0320126203


1¡¡ œ˛‰…`˜ª                                          —˝†…´‡œ¡¢
                                           ‚¥˚ˇ‚¸œ¡¢      –˙†fi¿¸»¶ß
                                                   ˚‚¸œ¡¢
¡¡¡¡ˆœ˛‰…`˜´†¡˛¢œ˛‡£—ˇ´ª                            :    †fi˚ˇ¿…¿¸¸„¡¢
                                           ´œ¡¢          ¨¶¶¸¡¢
                                                  ¸”fi`¢¿¸·˛¡¢
( 1) ´†¡`ƒ˙¿     , ·`¿‡            ¨¸–ˆ…fl˜
                     , ¨–•ƒ•»⁄¡¢                 ˘ˇ ˙œ‡ƒ¶¸                ˛fl˜¨›´˜ †¡
                                                            »˘¨¨†¡¶¡¢
                                                           B¡¢
˙Ø¿ˇ´·«†¥¡¢
     ´ß          , ˘·«¨†¡`——¡£        ( 2) ˛¨ˆ»        ¶¡¢ M a rbu rg †¡¶¡¢ Ebo la †¡¶”˝`‚—†¡¶¨¡£ ƒ¶
· , ˛£”ƒ˚–…‡⁄¡£ –‰¯¨˜œ˛˘ł¨‰”`£                      ( –¶     œ˛‰”˝œ˛˝»•¢˚´…˜˝—†                 , —Ł“†»¶ˇ‚˜`……†
1 10Λ ) ¿¸•˘fi·˚`˚˙§˘‰•‰„«¡£
 ¡« m           ——'œ                            •‰•¤, ‚˜‰ł…†˙˘           , ¸ı¶…†˚–…       , †¢–—Ł“
˛‰…`·»˜˚–…”‡⁄             , †»•¢ˇ¡£     ( 3) ·«†¥˝¶¶      ,   `؈¶¨”˝—•‰ˆ—¸øÆ‚¡£
  ”˛¡¢  ¸¿¡¢ ‡˜⁄¨¶
¿›¿¡¢ ¥‡¶£§¡¢ ˘⁄•¡¢                                  2¡¡ ‡£ˆ˜…†•‰•¤
˝¶‚—¨      , ˜•»⁄¡£                               ¡¡¡¡œ˛‰…`ˆ…†—„…˜˚˙—‚¶¨˙”˝
¡¡¡¡‡£ˆœ˛‰…`˜˛¢œ˛¤                      ˝`›
                            : ¿‚¸œ¡¢            `ƒ”˝—˜¿„             , „¨¥     25 ˜Œ , ¥¿„˘
¡⁄ 126¡⁄

								
To top