Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Embedded - DOC

VIEWS: 194 PAGES: 6

									Technická univerzita v Liberci

                 Prof. Ing. Petr LOUDA, CSc.

                     Životopis

narozen 1.4.1958 v Mostě

Vzdělání:
Ing.
1980 – 1984 VŠST Liberec, fakulta strojní, obor ASŘ
 Téma diplomové práce „Model kompenzátoru objemu jaderné elektrárny“
1983 – 1986 VŠST Liberec, fakulta textilní, doplňkové pedagogické studium
 Téma práce „Moţnosti vyuţití programovaného vyučování na odborné katedře VŠ“
CSc.
1993      ZČU Plzeň, fakulta strojní, obor 22-04-9
 Téma disertační práce „Tvorba, vlastnosti a uţití tenkých uhlíkových vrstev vznikajících ve
 vysokofrekvenčním plazmatickém výboji při sníţeném tlaku“
doc.
1999      TU Liberec, fakulta strojní, obor strojírenská technologie
 Téma habilitační práce „Vlastnosti a uţití tenkých plazmaticky vytvářených vrstev“
prof.
2005      TU Liberec, fakulta strojní, obor strojírenská technologie
Téma profesorské přednášky „Materiály 21. století – NANOMATERIÁLY“

Zaměstnání:

1977 – 1980 Strojník turbogenerátoru 200 MW, Elektrárna Počerady II
1984 – 1985 Stáţista - VŠST Liberec, FS, katedra materiálu
1985 – 1995 Odborný asistent TU Liberec, FS, katedra materiálu
1995 – 2003 Vedoucí katedry TU Liberec, FS, katedra materiálu
2000 – 2005 Docent VŠŠA, Mladá Boleslav
2003 – 2010 Děkan TU Liberec, Fakulta strojní


Akademické funkce:

2003 – 2010 děkan FS TUL
1995 – 2002 člen, místopředseda a předseda akademického senátu FS TUL
2002 – 2003 člen akademického senátu TU Liberec
1995 – 2003 vedoucí katedry materiálu FS TUL
Člen věd. rad – TUL, FS TUL, FS ZČU, FS ČVUT, FS TU-VŠB, MTF STU (SR),
        FS TUL (P)
Profesní aktivity:
Člen redakčních rad – Journal of Achievements in Materials and Manufacturing
engineering, Jemná mechanika a optika,
Člen správní rady ÚT AV ČR,
Člen Inţenýrské akademie ČR
Člen - výbor ČSNMT (ČR), ASM (USA), TM (P)
Soudní znalec v oboru MI.
Oponent a člen hodnotících komisí na prof., doc. a dr. v ČR, SR, P, Indii a BRD.
Oponent a člen hodnotících komisí grantových projektů MŠMT, GAČR, MPO,
CzechInvest, Rada vlády pro VV, VEGA (SR), KBN (P)
Vedení projektových týmů – GAČR 3x, FRVŠ, MPO – 4x, EU – TEP, INTERREG II, Phare
CBS, ERA NET, VZ DČ - celkem cca 60M Kč
Zahraniční krátkodobé stáže:
V letech 2000 - 2009 seznámení se systémy řízení vědy a výuky na zahr. univerzitách -
Německo TU Dresden, Francie TU Lyon, Španělsko TU Barcelona, Polsko TU Lodţ,
Varšava, Krakow, Wroclaw, Rusko TU Jekatěrinburg, Krasnojarsk, Tula, Rumunsko TU
Bukurest, Kanada TU Toronto, USA FDI Detroid, Indie TU Deli, Irsko TU Belfast,
Rakousko TU Vien, Slovensko TU Košice, Bratislava, Trnava, Ţilina, Zvolen, Finsko TU
Helsinky, Bulharsko TU Varna, Vietnam TU Saigon, Nha Trang, Hanoi, Čína TU Begin.


Zahraniční odborné stáže: 1993 Lodţ (P), 1996 a 1997 Zittau (BRD)


Odborné zaměření:      Materiálové inženýrství
               Tvorba hodnocení vlastností tenkých vrstev
               Nové materiály a technologie
               Nanomateriály a nanotechnologie


Publikační aktivity: Za posledních 5 let 49 publikací (viz příloha), za posledních 15 let
76 citací v ISI Web of Knowledge.


Jazykové znalosti: angličtina, němčina, polština, ruština

Petr Louda
09.09. 2009
Příloha

Seznam publikací posledních 5 let

[1] HOLLSTEIN, F., ČERVINKA, M., LOUDA, P., and ŠUBRTOVÁ, I. Biocompatibility of thin
layers. Inţyneria biomaterialow (Engineering of biomaterials) vol.7, 2004, no.35-36, pp.6-8, ISSN
1429-7248
[2] LOUDA, P. Fakulta strojní TU v Liberci - tradiční zdroj technické inteligence. Strojírenská
technologie vol.9, 2004, no.2, 3-4, ISSN 1211-4162
[3] LOUDA, P. Aplikace plazmaticky vytvářených povlaků In 10. konference Přínos metalografie
pro řešení výrobních problémů. Praha : Fakulta strojní ČVUT Praha a ŠKODA Výzkum, s.r.o.,
příspěvek 37, str.261-266, ISBN 80-0103251-5
[4] LOUDA, P. Nové trendy ve vyuţití hliníku a jeho slitin v automobilovém průmyslu (kapitola
10.12). In Michna, Štefan et al. Encyklopedie hliníku, Prešov : Adin, 2005, str.671-677, ISBN 80-
89041-88-4
[5] LOUDA, P., KACZOROWSKI, W., NIEDZIELSKI, P., and MITURA, S. Mechanical properties
and biocompatibility of thin layers based on mw/rf method. In Abstract Book of International
Conference 4-th Nanodiamond and Related materials jointly with 6-th Diamond and Related Films.
Lodz : Technical University of Lodz, 2005. p.27-28, ISBN 83-917309-5-6
[6] LOUDA, P. Aluminium Surface Modification by Plasma Technologies. In ALUMINIUM 2005.
Děčín : Alcan Děčín Extrusions s.r.o., 2005,
[7] LOUDA, P., and TŮMOVÁ, Š. Modifikace povrchu hliníku plazmovými technologiemi (4th
International Conference on Aluminium Alloys) Transactions of the Universities of Košice 2005,
special issue, p. 184 - 190, ISSN 1335-2334
[8] MITURA S., MITUM, K., NIEDZIELSKI, P., LOUDA, P., and DANILENKO, V.V.
Synthesis, properties and applications of nanodiamonds. In Programme and Abstracts of the
International Scientific Conference on the Contemporary Achievements in Mechanics,
Manufacturing and Materials Science CAM3S70Q5. Gliwice : International Organising Committee
of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005, p.49,ISBN 83-89728-17-6
[9] ŠUBRTOVÁ, I., and LOUDA, P. Uhlíkové vrstvy pro medicínské uţití vytvořené v MW/RF
PCVD reaktoru. In 2. mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie
povrchových úprav. Praha : Česká společnost pro povrchové úpravy, 2005, s. 91-93. ISBN 80-
239-6135-7
[10] ŠUBRTOVÁ, I., and LOUDA, P., and KACZOROWSKI, W. Properties of carbon coatings
deposited in microwave - radio frequency plasma reactor. In Seminar Nanotechnolgy and vacuum.
Bratislava : CEVATECH, 2005. ISBN 80-969435-0-2
[11] HÁJKOVÁ, P., BLÁHOVÁ, O., BURŠÍKOVÁ, V., LOUDA, P., ŠPATENKA, P., and
KOLOUCH, A. Comparison of evaluating methods of thin films nanohardness. Czechoslovak
Journal of Physics Vol.5, 2006, Supplement B, p. 1162-1168. ISSN 0011-4626
[12] HÁJKOVÁ, P., LOUDA, P., ŠPATENKA, P., KOLOUCH, A., BLÁHOVÁ O., and BURŠÍKOVÁ,
V. Comparison of Evaluating Methods of Thin Films Nanohardness. In Programme and Abstract
Book of the 22nd Symposium on Plasma Physics and Technology. Prague: Czech Technical
University, 2006. p. 79, ISBN 80-01-03506-9
[13] MITURA, S., MITURA, K., NIEDZIELSKI, P., LOUDA, P., and DANILENKO, V.
Nanocrystalline diamond, its synthesis, properties and applications. Journal of Achievments in
Materials and Manufacturing Engineering vol.16, issue 1-2, May-June 2006, pp.9-16, ISSN 1734-
8412
[14] LOUDA, P., TŮMOVÁ, Š. Potenciál a moţnosti vyuţití nanotechnologií v automobilovém
průmyslu. In Sborník 5.strategická konference IIR - Auto 2006. Praha : Institute for International
Research Gmbh, 2006. no ISBN
[15] LOUDA, P. Application of nanotechnology at automotive industry. In High technologies,
innovation policy and regional development First MINOS-EURONET Strategy Forum on the
impact of converging technologies. Bucharest : Chamber of Commerce and Industry of Romania,
2006. no ISBN
[16] LOUDA, P. MEMS for automotive industry. In WARSAW Info Day and Brokerage Event-Micro
- and Nano - System networking activities towards FP7. Warsaw : Institute of Electron
Technology, 2006. Invited lecture. No ISBN
[17] LOUDA, P. Applications of thin films. In International Conference Vacuum and Plasma
Surface Engineering. Liberec : Technical University of Liberec, 2006, p. 39.       ISBN 80-
7372-129-5
[18] MITURA, K., NIEDZIELSKI, P., BARTOSZ, G., MOLL, J., WALKOWIAK, B., PAWLOWSKA,
Z.,LOUDA, P., KIEC-SWIERCZYNSKA, M., and MITURA, S. Interactions between carbon
coatings and tissue. Surface & Coatings Technology vol.201 (2006), No.6, p.2117-2123, ISSN
0257-897
[19] PITTER, J., LOUDA, P., and HOŘEJŠÍ, J. Detection of sensitisation to intergranular corrosion
of stainless steels by eddy current NDT method. In Proceedings of European Corrosion Congress
EUROCORR 2006, 25 - 28 September 2006 (Maastricht - The Netherlands), p.434 [CD-ROM], no
ISBN
[20] BAKOWICZ-MITURA, K., LOUDA, P., BARTOSZ, G., and MITURA, S. Bioactivity of
Diamond. (Chapter 11) In MITURA, S. et al. (eds.), Warzsawa : PWN, 2006, ISBN 13: 978-86-01-
14951-2(01), ISBN 10: 83-01-14951-5(01)
[21] ŠUBRTOVÁ, I., GRAUSOVÁ, L., BAČÁKOVÁ, L., KACZOROWSKI, W., CERMAN, J., and
LOUDA, P. Biokompatibilita tenkých uhlíkových vrstev. In Vědecká pojednání XII/2006, Liberec :
Academic coordination Center Journal - TU Liberec, 2006, p.306-314, ISSN 1801-1128
[22] TŮMOVÁ, Š.,WICHARDT, I., and LOUDA, P. Internal structure of thin layers with regard to
their properties. In Lokální mechanické vlastnosti 2006 - moţnosti aplikace výsledků měření,
Nečtiny 2006, ISBN 80-7043-512-7
[23] GRABARCZYK, J., BATORY, D., LOUDA, P.,COUVRAT, P., KOTELA, I., and BAKOWICZ-
MĎITURA, K. Carbon coatings for medical implants. Journal of Achievements in Materials and
Manufacturing Engineering vol. 20 (2007). no.1-2, p. 107-110, ISSN 1734-8412
[24] LOUDA, P. Fakulta strojní a univerzita. In Úloha univerzity v dnešní společnosti : 31.5.2006,
Pedagogická fakulta TU v Liberci. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006, str. 17-18. ISBN
80-7372-148-1
[25] LOUDA, P., and TŮMOVÁ, Š. Moţnosti vyuţití nanotechnologií v automobilním průmyslu. In
Speciální den Vyuţití nanotechnologie v automobilním průmyslu. 24.5.2007. Praha : Institute for
International Research Gmbh, 2007, 30pp. No ISBN
[26] LOUDA, P., and TŮMOVÁ, Š. Rizika nanotechnologií při výrobě, skladování i dopravě. In
Speciální den Vyuţití nanotechnologie v automobilním průmyslu. 24.5.2007. Praha : Institute for
International Research Gmbh, 2007, 19 pp., No ISBN
[27] LOUDA, P. Applications of thin coatings in automotive industry. Journal of Achievements in
Materials and Manufacturing Engineering September 2007, vol. 25, no. 1, pp. 51-56. ISSN 1734-
8412
[28] MICHNA, Š., LUKÁČ, I., LOUDA, P., OČENÁŠEK, V., SCHNEIDER, H., DRÁPALA, J.,
KOŘENÝ, R., MIŠKUFOVÁ, A. et al. Aluminium Materials and Technologies from A to Z. - 1. -
Prešov : ADIN, 2007. ISBN 978-80-89244-18-8
[29] LOUDA, P. Quo vadis české strojírenství. TEMA - čtvrtletník Okresní hospodářské komory
Most 2007, vol.2, no.2, pp. 6-7. No ISSN
[30] LOUDA, P., TŮMOVÁ, Š., ROZEK, Z.: New trends in using aluminium and its alloys in the
automotive industry : Chapter 5.7. In Aluminium materials and technologies from A to Z., Prešov :
ADIN s.r.o. , 2007, pp. 339-344. ISBN 80-89041-80-4
[31] LOUDA, P. Katedra obrábění a montáţe jako jeden z pilířů výuky strojního inţenýrství v
Liberci. Strojírenská technologie, June 2007, vol.12, no.2 (June),p.3. ISSN 1211-4162
[32] PITTER, J., LOUDA, P., TŮMOVÁ, Š., PROKOPČÁKOVÁ, P., and SUCHÁNEK, J. Ultrasonic
detection of stainless steels senzitization to intergranular corrosion. In Proceedings of European
Corrosion Congress EUROCORR 2007, p.348
[33] SUCHÁNEK, J., LOUDA, P., and PITTER, J. Detection of senzitization to intergranular
corrosion of stainless steel by eddy corrent NDT method. Vestnik Rybinskoj gosudarstvennoj
aviacionnoj tehnologočeskoj akademii imeni P. A. Solovjeva, 2007, vol. 11, no.2, p. 75 - 78.
[34] KARCZEMSKA, A, SZURGOT, M., KOZANECKI, M., ,SZYNKOWSKA,M.I., RALCHENKO,
V., LOUDA, P., and MITURA, S. Meteoritic and laboratory diamonds - comparison. In International
Conference Vacuum and Plasma Surface Engineering. Liberec : Technická univerzita v Liberci,
2007, p.35. ISBN 987-80-7372-266-1
[35] KARCZEMSKA, A., RALCHENKO, V., LYSKO, J., LOUDA, P., KACZOROWSKI, and
HASSARD, J. Poly-diamond device for microfluidic application. In International Conference
Vacuum and Plasma Surface Engineering Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2007, p.33.
ISBN 987-80-7372-266-1
[36] LOUDA, P., TŮMOVÁ, Š., and ZAHÁLKA, P. Nanotechnology and transport. In International
Conference Vacuum and Plasma Surface Engineering. Liberec : Technická univerzita v Liberci,
2007, p.41. ISBN 987-80-7372-266-1
[37] ROZEK, Z., KACZOROWSKI, W., LUKÁŠ, D., LOUDA, P., MITURA, S. Carbon-polymer
nanocomposite on base of nanofiber textile produced by Nanospider method. In NanoSmat -
International Conference on Surface, Coatings and Nanostructured Materials, 9.-11. July 2007,
Algarve, Portugal, str. 50, no ISBN
[38] ROZEK, Z., KACZOROWSKI, W., LUKÁŠ, D., LOUDA, P., and MITURA, S. Warstwy
weglowe na polimerowej nanowloninie wytworzenej za pomoca metody naospider. Elektronika,
2007, vol.68, no.10, pp.57-58. ISSN 0033-2089
[39] TŮMOVÁ, Štěpánka, ROZEK, Zbigniew a LOUDA, Petr. Uhlíkové vrstvy a jejich aplikace v
medicíně. Jemná mechanika a optika, 2007, vol.52, no.3, pp.69-70. ISSN 0447-6441
[40] TŮMOVÁ, Š., LOUDA, P., ROZEK, Z. Aplikace nanotechnologií v průmyslové praxi. In
Výskum a výučba na materiálových katedrách českých a slovenských vysokých škôl [CD-ROM]. -
1. - Trnava : AlumniPress, 2007, ISBN 978-80-8096-016-2
[41] HUNG-KROISOVÁ-BORTNOVSKY-LOUDA-PERNICA: Effects of curing condition on
mechanical properties of fibers and Composites base on Geopolymer matrices. In KROISOVA,
D.(ed.) 2-nd International Student Conference of Department of Material Science [CD-ROM].
Liberec: Technical University of Liberec, 2008, 5 pp. ISBN 7372-80-7372-393-4
[42] HUNG, T.D., KROISOVÁ, D., BORTNOVSKY, O., LOUDA, P., and XIEM , N.T. Primary
abilities of thermal sustainment of composites based on geopolymer matrices.In NOWAK, D. (Ed.)
Book of Abstracts of 3rd International Conference on Vacuum and Plasma Surface Engineering.
Liberec : Technical University of Liberec, 2008, p.69. ISBN 978-80-7372-398-9
[43] LOUDA, P. Mezioborovost ve strojním inţenýrství. In KRÁMSKÝ, D. (ed.) Univerzita a
mezioborovost. Liberec : TU v Liberci, 2007, p.31-32. ISBN 978-80-86807-69-0
[44] KARCZEMSKA, A., SZURGOT, M., KOZANECKI, M., SZYNKOWSKA, M.I., RALCHENKO,
V., DANILENKO, V.V., LOUDA, P., and MITURA, S. Extraterrestrial, terrestrial and laboratory
diamonds - Differences and similarities Diamond & Related Materials vol.17, 2008, No.7-10, 1179-
1185. ISSN 0925-9635
[45] MITURA, K., KARCZEMSKA, A., NIEDZIELSKI, P., GRABARCZYK, J., KACZOROWSKI, W.,
LOUDA, P., and MITURA, S. Nanocrystalline carbon coatings and powders for medicine.
International Journal of Nanomanufacturing Vol. 2, Nos. 1/2, 2008, pp.29-39. ISSN 1746-9392
[46] ROŢEK, Z., KACZOROWSKI, W., LUKÁŠ , D., LOUDA, P., and MITURA , S. Potential
applications of nanofiber textile covered by carbon coatings. Journal of Achievements in Materials
and Manufacturing Engineering 2008, Vol. 27 Issue 1 (March), p. 35-38.ISSN 1734-8412
[47] ROŢEK, Z., and LOUDA, P. Different applications of carbon coatings. In NOWAK, D. (Ed.)
Book of Abstracts of 3rd International Conference on Vacuum and Plasma Surface Engineering.
Liberec : Technical University of Liberec, 2008, p.60. ISBN 978-80-7372-398-9
[48] KARCZEMSKA, A., RALCHENKO, V., LYSKO, J., LOUDA, P., FIJALKOWSKI, M., and
HASSARD, J. Diamond microfluidic devices. (19th European Conference DIAMOND 2008,
SITGES, SPAIN, 7-11 SEPTEMBER 2008.) Diamond and Related Materials
[49] LOUDA, P., KROISOVÁ, D., BORTNOVSKÝ, O., HUNG TRAN DOAN, PERNICA,D.:
Composites base on geopolymer matrices: Preliminary fabrication, mechanical properties and
future applications. In International Conference on Smart Materials-Smart/Intelligent Materials and
Nano Technology & 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials.
Advanced Materials Research Vols. 55-57 (2008) pp 477-480
Citace článků ke dni 9.9.2009 podle ISI Web of Knovledge

01.
Title: Interactions between carbon coatings and tissue
Author(s): Mitura K (Mitura, Katarzyna), Niedzielski P (Niedzielski, Piotr), Bartosz G (Bartosz,
Grzegorz), Moll J (Moll, Jacek), Walkowiak B (Walkowiak, Bogdan), Pawlowska Z (Pawlowska,
Zofia), Louda P (Louda, Petr), Kiec-Swierczynska M (Kiec-Swierczynska, Marta), Mitura S (Mitura,
Stanislaw)
Conference Information: Symposium on Thin Film and Nanostructured Materials for Photovoltaics
held at the 2005 EMRS Meeting, MAY 31-JUN 03, 2005 Strasbourg, FRANCE
Source: SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY Volume: 201 Issue: 6 Pages: 2117-2123
Published: DEC 4 2006
Times Cited: 8

02.
Title: Investigation of low-reflective ZrCN-PVD-arc coatings for application on medical tools for
minimally invasive surgery
Author(s): Hollstein F, Kitta D, Louda P, Pacal F, Meinhardt J
Conference Information: 7th International Conference on Plasma Surface Engineering (PSE
2000), SEP 17-21, 2000 PARTENKIRCHEN, GERMANY
Source: SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY Volume: 142 Pages: 1063-1068 Published:
JUL 2001
Times Cited: 3

03.
Title: Bio-compatible low reflective coatings for surgical tools using reactive d.c.-magnetron
sputtering and are evaporation - a comparison regarding steam sterilization resistance and nickel
diffusion
Author(s): Hollstein F, Louda P
Conference Information: 26th International Conference on Metallurgical Coating and Thin Films,
APR 12-15, 1999 SAN DIEGO, CALIFORNIA
Source: SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY Volume: 120 Pages: 672-681 Published:
NOV 1999
Times Cited: 4

04.
Title: Influence of carbon coatings origin on the properties important for biomedical application
Author(s): Mitura S, Niedzielski P, Jachowicz D, Langer M, Marciniak J, Stanishevsky A, Tochitsky
E, Louda P, Couvrat P, Denis M, Lourdin P
Source: DIAMOND AND RELATED MATERIALS Volume: 5 Issue: 10 Pages: 1185-1188
Published: AUG 1996
Times Cited: 19

05.
Title: DIAMOND-LIKE CARBON COATINGS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS
Author(s): MITURA E, MITURA S, NIEDZIELSKI P, HAS Z, WOLOWIEC R, JAKUBOWSKI A,
SZMIDT J, SOKOLOWSKA A, LOUDA P, MARCINIAK J, KOCZY B
Conference Information: 4th European Conference on Diamond, Diamond-like and Related
Materials (Diamond Films 93), SEP 20-24, 1993 ALBUFEIRA, PORTUGAL
 Source: DIAMOND AND RELATED MATERIALS Volume: 3 Issue: 4-6 Pages: 896-898
Published: APR 1994
Times Cited: 42

								
To top