Docstoc

REPUBLIKA CRNA GORA - DOC

Document Sample
REPUBLIKA CRNA GORA - DOC Powered By Docstoc
					                REPUBLIKA CRNA GORA
              VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
                PORESKA UPRAVA
                  IZVJEŠTAJ O RADU
                     ZA 2006.GODINU
                 Podgorica, januar 2007.godine
Poreska uprava , Put R.Ivanovića br.2. 81000 Podgorica, www.poreskauprava.vlada.cg.yu Tel. centar: 9707
                 SADRŢAJI UVOD

II IZVJEŠTAJI :


1. Izvještaj o radu Sektora za pruţanje usluga poreskim
 obveznicima i registraciju …………………………………………………. 3 - 11
2. Izvještaj o radu Sektora za prijem i obradu poreskih
  prijava, raĉunovodstvo prihoda i informacioni sistem ……………… 11 - 17
3. Izvještaj o radu Sektora za praćenje sprovođenja
  poreskih propisa, inspekcijski nadzor i upravni postupak ..………… 17 - 37
4. Izvještaj o radu Sektora za sprovođenje naplate ……………………… 37 - 66
  Izvještaj o radu Sluţbe za kadrovske, pravne, tehniĉke i
  opšte poslove ……………………………………………………………….. 66 - 72
  Izvještaj o radu Sluţbe za ekonomsko-finansijske poslove ………… 72 - 75
  Izvještaj o radu Odjeljenja za praćenje efekata kontrole,
  naplate, razvoj kadrova i interne kontrole ……………………………. 75 - 77

III Ocjene i zakljuĉci ………………………………………………………….. 77 - 82

IV Prijedlog mjera ……………………………………………………………. 82 - 85


 T a b e l e ……………………………………………………………. 85
                                       1
                      UVOD

   Izvještaj o radu Poreske uprave za 2006.godinu, sadrţi rezultate postignute u tom
vremenskom periodu koji ukazuju na sinhronizovano i uspješno funkcionisanje svih njenih
organizacionih djelova u okviru svojih nadleţnosti.

   Pruţanjem brze i kvalitetne usluge poreskim obveznicima i graĎanima i aţurnim
evidentiranjem poreskih obaveza, ostvaren je strateški cilj Poreske uprave – efikasna naplata
izvornih budţetskih prihoda i doprinosa, uz efikasnu kontrolu poreskih obveznika.

   Polazeći od činjenice da je vrijeme u kojem ţivimo, obiljeţeno brzim protokom
informacija i povećenim zahtjevima od strane poreskih obveznika, kao i nizom poznatih
problema u realizaciji naplatnog i kontrolnog zadatka, u smislu profesionalne, efikasne i brze
usluge, izradjen je kompleksan Izvještaj, koji objedinjava sve aktivnosti koje je Poreska
uprava preduzela tokom 2006.godine.

   Prilikom izrade Izvještaja korišćeni su sluţbeni podaci, kako iz sektora i odsjeka
Centrale, tako i iz područnih jedinica Poreske uprave. Takodje, korišćeni su i svi drugi podaci
iz dokumentacija drugih ministarstava i drţavnih institucija, kao i fondova, koji su ocjenjeni
kao relevantni i bitni, a sve u cilju postizanja sveobuhvatnosti i kvaliteta prilikom izrade ovog
materijala.

   Izvještaj o radu Poreske uprave za 2006.godinu, osim prezentiranja postignutih
rezultata, sadrţi i sve zadatke koji u navedenom periodu nijesu izvršeni. Za sve takve
situacije, u Izvještaju je dato i obrazloţenje zbog čega i ti, Planom predvidjeni zadaci, nijesu
mogli biti realizovani, kao i da li su u pitanju objektivne ili subjektivne okolnosti koje su
onemogućile njihovu realizaciju.Na osnovu takve detaljne analize, date su preporuke i
smjernice, u cilju otklanjanja uočenih subjektivnih slabosti, dok su zadaci koji nijesu
realizovani zbog objektivnih okolnosti prenešeni u prvi kvartal 2007.godine.

   Vjerujemo da smo ovakvim pristupom u izradi navedenog Izvještaja, dali cjelovitu sliku
aktivnosti u Poreskoj upravi u periodu januar-decembar 2006.godine.Metode rada i aktivnosti
koje je ovaj organ preduzimao u izvještajnom periodu mogu se prihvatiti kao model, koji
pruţa smjernice i koji moţe da sluţi kao parametar za efikasnog i kavlitetnog načina rada, te
da ga treba i ubuduće primjenjivati i razvijati.
                                                2
         1.SEKTOR ZA PRUŢANJE USLUGA PORESKIM
            OBVEZNICIMA I REGISTRACIJU

    Izvještaj o radu Sektora za pruţanje usluga poreskim obveznicima i registraciju, za
period 01.01.- 31.12.2006.godine, uraĎen je na osnovu obavljenih radnih aktivnosti, filijala -
područnih jedinica i odsjeka koji pripadaju ovom Sektoru.
    Aktivnosti Sektora za pruţanje usluga poreskim obveznicima i registraciju, u toku
2006.godine, odvijala su se u skladu sa usvojenim Planom rada za 2006.godinu, pruţanjem
kvalitetne i profesionalne usluge poreskim obveznicima, a u cilju efikasne naplate javnih
prihoda, što je glavni zadatak Poreske uprave.
     Poslovne aktivnosti sluţbenika Sektora za pruţanje usluga poreskim obveznicima i
registraciju u izvještajnom periodu, bile su usmjerene na davanje kvalitetnih odgovora na
pitanja postavljena putem telefonskih poziva, pisanih zahtjeva, kao i elektronskom poštom.

    Naĉin pruţanja usluga podrazumijeva:

1.Liĉni kontakt: 54.206 pruţenih usluga,od čega: 28.244 preduzetnicima,a 25.962 pravnim
licima ( index ostvarenja Plana iznosi 121 ).
 2.Telefonski kontakt: 32.711pruţenih usluga,od čega: 15.988 preduzetnicima,a 16.723
pravnim licima ( index ostvarenja Plana iznosi 93 ).
 3.Korespodencija (dopisi ): 727 odgovora po osnovu pisanih zahtjeva , od čega je : 201
pisani odgovor upućen preduzetnicima , a 526 pravnim licima ( index ostvarenja Plana iznosi
144 ).
     Sluţbenici ovog Sektora su poreskim obveznicima tokom navedenog vremenskog
perioda, davali odgovore na postavljena pitanja iz svih poreskih oblasti.

    Struktura pruţenih usluga po vrstama poreza je sljedeća:

1.Porez na dohodak fiziĉkih lica – 27.203 odgovora, od čega 25.975 odgovora je usmenim
putem, 142 odgovora je u pisanoj formi, a u 1.086 slučajeva stranke su za dobijanje traţenog
odgovora upućivane prema nadleţnom Sektoru Poreske uprave .
( Index ostvarenja Plana pruţanja usluga , iz ove poreske oblasti je 94 ).
2.Akcize – 526 odgovora , od čega je 417 odgovora usmenim putem, 7 u pisanoj formi, a
u 102 slučaja stranka je za dobijanje traţenog odgovora upućena prema nadleţnom Sektoru
Poreske uprave.
( Index ostvarenja Plana pruţanja usluga, za obračun i plaćanje akcize je 134 ).
3.Porez na dodatu vrijednost – 17.266 odgovora, od čega je 16.853 odgovora usmenim
putem, 210 odgovora je u pisanoj formi, a u 203 slučaja stranke su za dobijanje traţenog
odgovora upućivane prema nadleţnom Sektoru Poreske uprave.
( Po osnovu PDV – a, index ostvarenja plana pruţanja usluga je 103 ).
4.Porez na dobit – 4.002 odgovora, od čega je 3.836 usmenim putem, 50 u pisanoj formi,
a u 116 slučajeva stranke su za dobijanje traţenog odgovora upućivane prema nadleţnom
Sektoru Poreske uprave.


                                              3
 ( Index ostvarenja Plana pruţanja usluga iz ove poreske oblasti je 90 ).
5.Poreske prijave i prijave za registraciju – 17.931 odgovora, od čega je 17.530 odgovora
usmenim putem, 281 u pisanoj formi, a u 120 slučaja stranke su za dobijanje traţenog
odgovora upućivane prema nadleţnom Sektoru Poreske uprave.
( Index ostvarenja Plana pruţanja usluga iz ove poreske oblasti je 144 ).
6.Odgovori u vezi sa primjenom Zakona o poreskoj administraciji – 13.557 odgovora, od
čega je 13.517 odgovora usmenim putem, 36 u pisanoj formi, a u 4 slučaja stranke su za
dobijanje odgovora upućivane prema nadleţnom Sektoru Poreske uprave.
( Index ostvarenja Plana pruţanja usluga iz ove poreske oblasti je 141 ).
7.Ostali odgovori ( odnose se na ostale vrste poreza, doprinose za socijalno osiguranje,
poreske registar kase, poreska uvjerenja i dr) – 18.956 odgovora,od čega je 18.953 odgovora
usmenim putem, 3 u pisanoj formi. ( Index ostvarenja Plana je 170 ).
    Način i struktura pruţanja usluga poreskim obveznicima, po pojedinim poreskim
oblastima, sa aspekta njihovog planiranja predstavljaju specifičnu kategoriju, pa je prilikom
planiranja korišćen broj ostvarenih usluga u 2005 – oj godini.
    Poreska uprava je u toku 2006.godine izdala više pisanih materijala koji su bili
dostupni poreskim obveznicima , kako u Centrali Poreske uprave , tako i u svim područnim
jedinicama. Prisutnost predstavnika Poreske uprave u elektronskim i štampanim medijima, uz
davanje konkretnih objašnjenja u vezi sa primjenom poreskih propisa, bila je značajna.
     Navedene aktivnosti Poreske uprave su značajno doprinijele edukaciji poreskih
obveznika, koji su dobili više informacija u vezi sa primjenom poreskih propisa.

    Registracija poreskih obveznika

    U toku 2006.godine, registrovano je ukupno 6.758 poreskih obveznika, kako slijedi :
1.Opšta registracija – 4.439 poreskih obveznika ( 1.143 preduzetnika i 3.296 pravnih lica ).
Index ostvarenja Plana je 119 .
2.Akcizna registracija – 23 poreska obveznika- pravnih lica ( Index ostvarenja Plana je 96 ).
3.Registracija za PDV– 2.296 poreskih obveznika za PDV (190 preduzetnika i 2.106
pravnih lica ( index ostvarenja Plana je 150 ).
    Prilikom izrade Plana registracije poreskih obveznika za 2006.godinu, po različitim
vidovima, korišćeni su podaci o broju izvršenih registracija poreskih obveznika( preduzetnika
i pravnih lica), tokom 2005.godine.

    Prestanak registracije ( brisanje iz registra )

 U izvještajnom periodu, za 1.877 poreskih obveznika prestala je registracija i to:
1.Opšta registracija - za 1.345 poreskih obveznika ( 299 pravnih lica i 1.046 preduzetnika ).
2.Registracija za akcizu – za 2 poreska obveznika - pravna lica.
3.Registracija za PDV - za 530 poreskih obveznika ( 225 pravnih lica i 305 preduzetnika ).
                                              4
    ODSJEK ZA POMOĆ I PRUŢANJE USLUGA PORESKIM OBVEZNICIMA

     Poslovne aktivnosti ovog Odsjeka, u izvještajnom periodu, bile su usmjerene na
pruţanje usluga poreskim obveznicima, davanje kvalitetnih odgovora na postavljena pitanja
putem telefonskih poziva, korespodencijom ( putem dopisa ), kao i putem elektronske pošte.
     Za pruţanje usluga telefonskim putem, poreskim obveznicima bila su dostupna dva
telefonska broja ( 9707; 448 – 188 ).Putem poziva na broj 9707 poreski obveznici su na
postavljena pitanja dobijali odgovore direktno iz telefonskog Centra Poreske uprave.
Besplatnim pozivom na ovaj broj, graĎani mogu prijaviti eventualne slučajeve korupcije i
zloupotrebe ovlašćenja od strane poreskih sluţbenika, u smislu ostvarenja ciljeva i mjera
utvrĎenih Akcionim planom za sprovoĎenje programa borbe protiv korupcije i organizovanog
kriminala.
     Ukupan broj postavljenih pitanja ( telefonski pozivi ) i datih odgovora u izvještajnom
periodu bio je 12.753 ( pravnim licima - 7.270 ; fizičkim licima – 5.483 ).
     Posmatrano po mjesecima intezitet telefonskih poziva bio je uglavnom ujednačen.
Postavljena pitanja i dati odgovori su se odnosili na konkretnu primjenu propisa u vezi sa
obračunom i plaćanjem poreza na dohodak fizičkih lica ( 39 % ), porezom na dodatu
vrijednost ( 49 % ), porezom na dobit ( 6 % ), akcizama ( 1 % ), Zakonom o poreskoj
administraciji ( 5 % ).
     U toku 2006.godine Odsjek za pruţanje usluga primio je i odgovorio na 344 pisana
zahtjeva u kojima je traţeno mišljenje u vezi primjene odredaba zakona i podzakonskih akata
iz različitih poreskih oblasti. Postavljena pitanja u pisanoj formi odnosila su se na gotovo sve
poreske zakone i podzakonske akte.
     Od ukupnog broja odgovora ( 344 ) u pisanoj formi, dato je 220 odgovora na pitanja
upućena od strane pravnih lica, a 124 odgovora na pitanja upućena od strane fizičkih lica.
     Putem elektronske pošte tokom 2006.godine ovom Odsjeku prispjelo je 143 pitanja
upućena od strane poreskih obveznika, na koja su dati kvalitetni odgovori.
     Sluţbenici ovog Odsjeka su poreskim obveznicima u periodu 01.01.- 31.12.2006.
 godine pruţali pomoć i u neposrednom kontaktu ( razgovor o problemu).
     Na takav način pruţeno je 58 usluga raznim klijentima. Na postavljena pitanja 31
odgovor dat je preduzetnicima, a 27 odgovora dato je pravnim licima).

     ODSJEK ZA EDUKACIJU JAVNOSTI

U skladu sa procedurama Sektora za pruţanje usluga poreskim obveznicima i registraciju,
sluţbenici Odsjeka za edukaciju javnosti su u ovom periodu obavili sljedeće planirane
poslove:
1.Svakodnevnu izradu press clippinga za potrebe menadţerskog tima Poreske uprave
(praćenje dnevne štampe “ Pobjeda”, “ Vijesti “,“ Dan “, “Republika “,) i izradu mjesečnih
analiza tekstova iz finansijsko – ekonomske oblasti objavljenih u štampanim medijima, u
kojima je Poreska uprava direktno zastupljena. Mediji Crne Gore , u izvještajnom periodu,
objavili su 290 tekstova iz ove oblasti, uglavnom pozitivne i umjerene sadrţine.
                                               5
 2.U izvještajnom periodu, zastupljenost predstavnika Poreske uprave u medijima,ostvarena
je u sljedećem obimu:
    U štampanim medijima: 14 izjava - intervjua ( 6 intervjua direktora Poreske uprave za
listove “Vijesti”, “Republika”,”Dan” i časopis “ Turizam”),2 intervjua pomoćnika direktora za za
inspekcijski nadzor dnevnom listu “Pobjeda” i “Mina Biznis” agenciji, 1 intervju Glavnog
poreskog inspektora dnevnom listu “Pobjeda”, 3 intervjua pomoćnika direktora za informacioni
sistem dnevnom listu “Pobjeda”, 1 intervju Samostalnog savjetnika I u Sektoru za pruţanje
usluga poreskim obveznicima i registraciju “Večernjim novostima”),1 intervju Samostalnog
savjetnika I u Sektoru za inspekcijski nadzor “Mina Biznis” agenciji, 2 intervjua eksperta
CAFAO-a, za PDV za dnevni list “Republiku” na temu Obuke i Call centra u Poreskoj upravi.
    U elektronskim medijima: 42 intervjua ( 1 intervju Direktora Poreske uprave RCG, 1
intervju Pomoćnika direktora za naplatu i Samostalnog savjetnika I iz Sektora za inspekcijski
nadzor RTV CG, 2 intervjua Savjetnika direktora i Samostalnog savjetnika I iz Odjeljenja za
praćenje kontrole i naplate i razvoj kadrova Radio Baru i Radio Budvi, 2 intervjua Pomoćnika
direktora za usluge Radio Baru i Radio Monteni Nikšić, 2 intervjua Samostalnih savjetnika I
iz Sektora za inspekcijski nadzor i Sektora za naplatu RTV Crne Gore (Jutarnji program) i
Radio Budvi, 2 intervjua Pomoćnika direktora za informacioni sistem Radio Budvi i RTV Crne
Gore (Jutarnji program), 1 intervju Samostalnog savjetnika I iz Sektora za inspekcijski nadzor
i Glavnog poreskog inspektora Radio Baru, 2 intervjua Samostalnog savjetnika I iz Sektora
za naplatu i Samostalnog savjetnika II iz Sektora za usluge Radio Baru i Radio Budvi, 2
intervju Pomoćnika direktora za naplatu RTV Crne Gore (Večernji dnevnik) i (Jutarnji
program), 1intervju Načelnika inspekcijskog nadzora iz PJ Podgorica RTV Crne Gore (Jutarnji
program), 1 intervju Ovlašćenog sluţbenika za voĎenje prekršajnog postupka u PJ Podgorica
Radio Budvi, 4 intervjua Poreskog inspektora u PJ Podgorica RTV CG (Jutarnji program),
Radio Baru, Radio Budvi, Radiju “Jupok “- Roţaje, 3 intervjua Samostalnog savjetnika II iz
Sektora za usluge RTV CG (Večernji dnevnik, Jutarnji program, Pinku-M, Radiju “Jupok “-
Roţaje ), 1 intervju Samostalnog savjetnika I iz Sektora za naplatu Radiju “Jupok “- Roţaje,
3 intervjua Samostalnog savjetnika I iz Sektora za inspekcijski nadzor Radio Baru, Radio
Budvi i Radiju “Jupok “- Roţaje, 1 intervju Pomoćnika direktora za naplatu i Glavnog poreskog
inspektora Radiju “Jupok “- Roţaje, 1 intervju Samostalnog savjetnika I iz Odjeljenja za
praćenje kontrole i naplate i razvoj kadrova Radiju “Jupok “- Roţaje, 2 intervjua Poreskog
inspektora iz PJ Podgorica Radiju “Jupok“- Roţaje i Radio Baru, 1 intervju Poreskog
inspektora iz PJ Nikšić RTV Nikšić, 1intervju Savjetnika direktora i Samostalnog savjetnika I iz
Sektora za usluge Radiju “Jupok “- Roţaje, 1 intervju Samostalnog savjetnika I iz Sektora za
usluge RTV CG (Jutarnji program), 3 intervjua Samostalnog savjetnika I iz Sektora za
inspekcijski nadzor Radiju “Jupok “- Roţaje, Radio Baru i Radio Budvi, 1 intervju Samostalnih
savjetnika I iz Sektora za inspekcijski nadzor i Sektora za naplatu RTV CG (Večernji dnevnik)
    Odrţane su 4 press konferencije predstavnika Poreske uprave i Ministarstva turizma
na temu ljetnje turističke sezone, i 1 press konferencija na temu zimske turističke sezone.
3.IzraĎeno je i dato, u cilju pravovremene informisanosti poreskih obveznika , promovisanja
poreske politike i rada Poreske uprave, 136 saopštenja.
4.Ostvarena je saradnja sa internacionalnom evropskom organizacijom poreskih
administracija ( IOTA ), vezana za aktivnost i participaciju Poreske uprave Crne Gore u


                                               6
 Programu IOTA – e, kandidovanje predstavnika Poreske uprave za učešće na seminarima,
koje je u ovom periodu organizovala IOTA .
5.U cilju poboljšanja interne komunikacije, dnevno su isticana obavještenja na oglasnim
tablama Poreske uprave,u izvještajnom periodu,istaknuto je preko 270 obavještenja
(obavještenja za sluţbenike Poreske uprave, za poreske obveznike, saopštenja za javnost i
tekstovi iz štampanih medija).
6.Dnevno je aţuriran sajt Poreske uprave.
7.Poreska uprava je aktivno učestvovala na lokalnim forumima za unapreĎenje saradnje sa
privatnim sektorom u organizaciji Vlade Republike Crne Gore i Evropske agencije za
rekonstrukciju (EAR)
   Prvi forum je odrţan u Podgorici, 10. 02. 2006.godine.Poresku upravu je predstavljao
Direktor.
   Drugi forum je odrţan u Baru, 17. 03. 2006.godine. Predstavnici Poreske uprave bili su
Direktor i pomoćnici.
   Treći forum odrţan je u Beranama, 11.04. 2006. godine. Predstavnik Poreske uprave
je bio pomoćnik direktora za inspekcijski nadzor.
8. Poreska uprava je učestvovala na Forumu “malih” privrednika u organizaciji Vlade Repulike
Crne Gore i Unije poslodavaca:
   Forum “malih” privrednika odrţan je u Ulcinju, 24. 06. 2006. godine. Predstavnici
Poreske uprave su bili Samostalni savjetnici I iz Sektora za inspekcijski nadzor.
   Forum “malih” privrednika je odrţan i u Bijelom Polju, 26. 07. 2006. godine.
Predstavnici Poreske uprave su bili Rukovodilac Područne jedinice Bijelo Polje i Glavni
poreski inspektor.
9. U organizaciji Poreske uprave Makedonije, u Skoplju, 11.06. 2006.godine, potpisan je
Sporazum o saradnji i uzajamnoj pomoći izmeĎu Poreskih uprava Makedonije, Bosne i
Hercegovine, Srbije i Crne Gore. U ime Crne Gore sporazum je potpisala Direktor Poreske
uprave.
10.Prema potpisanom Ugovoru o saradnji Poreske uprave i Ekonomskog fakulteta
organizovana je posjeta studenata Ekonomskog fakulteta Poreskoj upravi,18.05.2006.godine.
 11.Prema potpisanom Protokolu o saradnji Poreske uprave i Pravnog fakulteta organizovane
su dvije posjete studenata Pravnog fakulteta Poreskoj upravi, 17. 03. i 24.03. 2006.godine.
12.Upućen je poziv svim srednjim ekonomskim školama i Gimnaziji “Slobodan Škerović” na
saradnju i potpisan Protokol o saradnji sa Srednjom ekonomsko – ugostiteljskom školom iz
Nikšića, 29.11. 2006. godine.
13. Realizovane su aktivnosti sa Unijom poslodavaca, shodno potpisanom Protokolu o
saradnji :
   I radionica, na temu, “Prava i obaveze poreskih obveznika u toku i nakon
inspekcijskog, poreskog i prekršajnog postupka” i “Sektor za pruţanje usluga Poreske uprave
– mogućnosti, način komunikacije i pribliţavanje poslodavcima”, 07. 04. 2006. godine.
   II radionica, na temu “ Primjena načela gotovinske realiizacije za pravna lica” i
“Specifičnosti PDV prijave za mjesec decembar 2006.godine”, 3.11. 2006. godine.
14. Pripremljen je i štampan Vodič za poslodavce “Poreska praksa – pitanja i odgovori”.
15.Uspostavljena je dobra saradnja sa radijom “JUPOK”, radijom”Bar” i radijom”Budva”


                                             7
 16. Potpisan je Protokol o saradnji sa Komisijom za hartije od vrijednosti, 29.11. 2006.
godine.
 17. Organizovana su predavanja na temu IOTA i Programa rada IOTE za 2007. godinu.
 18. Učestvovalo se u pripremi i štampi “Vodiča za paušalne obveznike”.

     ODSJEK ZA REGISTRACIJU PORESKIH OBVEZNIKA

     U Odsjeku za registraciju poreskih obveznika, u periodu 01.01.-31.12. 2006.godine,
obavljeni su sljedeći poslovi :
1.Izrada prijedloga za izmjenu Pravilnika o obliku i sadrţini prijave za registraciju obveznika
poreza na dodatu vrijednost, koji je proslijeĎen Ministarstvu finansija.
2.Izrada prijedloga za izmjenu Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama, vezano za izmjenu
prijave za upis u registar akciznih obveznika, koji je proslijeĎen Ministarstvu finansija.
3.Izrada izmjena i dopuna Procedura za registraciju obveznika ( Uputstvo za postupanje
prilikom registracije obveznika za PDV, odnosno akcizu, kao i korišćenje kompjuterskih
programa za te vrste registracije; Instrukcija za registraciju fizičkih lica koji obavljaju djelatnost
tokom ljetnje turističke sezone; Uputstvo za postupanje prilikom registracije novozaposlenih
lica; Uputstvo za postupanje prilikom korišćenja kompjuterskog programa za registraciju
novozaposlenih lica; Uputstvo za postupanje prilikom izdavanja duplikata rješenja o opštoj,
odnosno PDV registraciji, sa izradom forme samih rješenja).
4.Na osnovu podnijetih zahtjeva izdato je 136 poreskih identifikacionih kartica osoblju
konzulata i meĎunarodnih organizacija koje imaju diplomatski status, a vezano za
oslobaĎanja od plaćanja PDV-a, odnosno akcize.
5.Izdato je saopštenje za javnost na temu: “Registracija poreskih obveznika-jedan od bitnih
uslova za uvoĎenje poreske discipline”.
     Pruţanje usluga iz oblasti ''registracije poreskih obveznika'' je vršeno na sledeći način:
1.liĉni kontakti: 20 usluga (15 pravnim licima i 5 fizičkim licima),
2.telefonski kontakti: 193 usluge (143 pravnim licima i 50 fizičkim licima),
3.dopisi:odgovoreno je na 267 pisanih zahtjeva ( 265 odgovora pravnim licima i 2 fizičkim
licima).
     Sprovedena je obuka za Samostalnog savjetnika iz Područne jedinice Berane.
Program obuke je obuhvatio primjenu Uputstva prilikom prestanka opšte registracije poreskih
obveznika, kao i korišćenje programa za evidentiranje podataka i izradu rješenja o prestanku
opšte poreske registracije u kompjuterskoj formi.
     Izvršen je obilazak Područne jedinica Budva, Ekspoziture Tivat i Područne jedinice
Bar.Cilj posjete je bio priprema sluţbenika Sektora usluga za registraciju poreskih obveznika
koji djelatnost obavljaju tokom ljetnje turističke sezone, kao i davanje stručne pomoći za
poslove iz oblasti registracije poreskih obveznika.
     Telefonski kontakti sa područnim jedinicama i ekspoziturama, kao i kancelarijsko
praćenje njihovog rada, vezano za korišćenje kompjuterskih programa i postupanje prilikom
registracije i prestanka registracije poreskih obveznika.
                                                  8
     Izvršeno je uporeĎivanje podataka iz prijava poreza na dobit, podnijetih od strane
poreskih obveznika, sa podacima iz registra Poreske uprave, a zatim su evidentirane
promjene.
     IzraĎen je“Informator za poreske obveznike za ljetnju turističku sezonu 2006.godine”.
     U vezi sa razmjenom informacija sa drugim organima , u izvještajnom periodu:
1.Izvršeno je uporeĎivanje podataka iz registra Poreske uprave sa podacima iz Centralne
banke Crne Gore o poreskim obveznicima koji su bili komitenti Euromarket banke, a
transformacijom te banke (prestala da postoji), otvorili nove račune kod Montenegrobanke.
Podaci su grupisani po opštinama i prema registraciji i to:
   obveznici koji nemaju opštu poresku registraciju, a imaju otvorene poslovne račune.
Za ove obveznike su uraĎeni obrasci u kompjuterskoj formi sa osnovnim podacima
obveznika, na osnovu kojih su uraĎeni izvještaji o neregistrovanim obveznicima,
   poreski obveznici kojima je prestala opšta poreska registracija, a imaju otvorene nove
poslovne račune.
Ovi podaci su proslijeĎivani područnim jedinicama Poreske uprave za evidentiranje.
2.Izvršeno je uporeĎivanje podataka o poreskim obveznicima koji se nalaze u registru
Monstat-a (Republički zavod za statistiku), sa podacima koji se nalaze u registru Poreske
uprave. UtvrĎeno je da odreĎeni broj poreskih obveznika nije izvršio opštu poresku
registraciju. Za ove obveznike su uraĎeni obrasci u kompjuterskoj formi sa osnovnim
podacima obveznika, na osnovu kojih su uraĎeni izvještaji o neregistrovanim obveznicima.
Podaci su grupisani po opštinama i proslijeĎeni područnim jedinicama Poreske uprave za
evidentiranje.
3.Izvršeno je selektiranje podataka o poreskim obveznicima dobijenih od CRPS (podaci o
novoregistrovanim obveznicima i obveznicima kojima je prestala registracija), koji su
proslijeĎeni područnim jedinicama za evidentiranje.
4.Sa Upravom za sprječavanje pranja novca RCG postoji saradnja po pitanju dostavljanja
podataka o poreskim obveznicima koji se nalaze u Poreskom registru. Izvršeno je selektiranje
podataka o ţiro-računima za poreske obveznike iz Područne jedinice Bijelo Polje dobijenih od
Uprave, koji su proslijeĎeni područnoj jedinici za evidentiranje.
5.Sa Upravom kriminalističke policije postoji saradnja po pitanju dostavljanja podataka o
poreskim obveznicima koji se nalaze u Poreskom registru.
6.Uspostavljena je saradnja sa Advokatskom komorom Crne Gore, po pitanju dostavljanja
opštih podataka koji postoje u njihovom registru. Podaci su grupisani po opštinama i
proslijeĎeni područnim jedinicama Poreske uprave za evidentiranje.
7.Izvršeno je uporeĎivanje podataka o poreskim obveznicima koji se nalaze kod Unije
poslodavaca (naziv poreskog obveznika,adresa, broj telefona, broj fax-a, e-mail adrese) sa
podacima koji se nalaze u Poreskom registru, koji su proslijeĎeni područnim jedinicama za
evidentiranje.

   ODSJEK ZA OPERATIVNO PLANIRANJE I NADZOR

   Sluţbenici Odsjeka za operativno planiranje i nadzor u periodu 01.01.- 31.12.2006.
godine obavili su sljedeće poslove:                                              9
 1.Izradu Godišnjeg-kumulativnog izvještaja o radu Sektora za pruţanje usluga poreskim
obveznicima i registraciju za 2005.godinu,
2.Distribuciju poreskih prijava poreza na dobit pravnih lica za 2005.godinu, svim područnim
jedinicama Poreske uprave.
3.Telefonske kontakte sa filijalama područnih jedinica i kancelarijsko praćenje njihovog rada,
na osnovu dostavljenih mjesečnih izvještaja o radu.
4.Izradu 10 naloga za postupanje sluţbenika svih filijala područnih jedinica prilikom pruţanja
usluga i njihovo upućivanje područnim jedinicama,
5.Distribucija godišnjih prijava poreza na dohodak fizičkih lica za 2005.godinu,svim područnim
jedinicama Poreske uprave.
6.Izrada i distribucija,,Vodiča za pristup informacijama u posjedu Poreske uprave,, po nalogu
Direktora Poreske uprave.Vodič je sačinjen sa ciljem da pomogne podnosiocima zahtjeva, da
ostvare svoja prava u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama.Ovo
sve iz razloga što je Poreska uprava organizovana kao jedinstven organ za teritoriju Crne
Gore, na funkcionalnom principu i ima više vrsta informacija, koje su u posjedu sektora,
sluţbi, odjeljenja i područnih jedinica.
7.Prisustvo seminarima u vezi implementacije Zakona o slobodnom pristupu informacijama –
jedan sluţbenik odsjeka ( četiri dana ).
8.Šest obavještenja u vezi dostave i distribucije Vodiča za pristup informacijama u posjedu
Poreske uprave.
9.Izrada Tromjesečnog izvještaja o radu Sektora za pruţanje usluga poreskim obveznicima i
registraciju ( za period : 01.01. – 31.03.2006.godine ).
10.Učešće u izradi Projekta Programskog budţeta za 2007.godinu Poreske uprave.
11.Učešće u radu Komisije za izradu izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji Poreske uprave.
12.Učešće u radu Radne grupe Savjeta Statističkog sistema Crne Gore, na izradi Sporazuma
o saradnji izmeĎu proizvoĎača informacija i Liste makroekonomskih indikatora.
13.Izrada Polugodišnjeg izvještaja o radu Sektora za pruţanje usluga poreskim obveznicima i
registraciju ( za period : 01.01. – 30.06.2006.godine ).
14.Izrada Godišnjeg plana za 2007. godinu kojim se izvršava Program statističkih aktivnosti
proizvoĎača statistike.
15.Izrada devetomjesečnog izvještaja o radu Sektora za pruţanje usluga poreskim
obveznicima i registraciju ( za period : 01.01. – 30.09.2006. godine ).
16.Izrada Programa rada Sektora za pruţanje usluga poreskim obveznicima i registraciju za
2007. godinu.
17.Predlog Sporazuma o saradnji za razmjenu informacija i uzajamnu pomoć izmeĎu
Poreske uprave i Uprave policije u domenu njihovih nadleţnosti.
18.Predlog Sporazuma o saradnji za razmjenu informacija i uzajamnu pomoć izmeĎu Poreske
uprave i Drţavnog tuţilaštva u domenu njihovih nadleţnosti.
19.Izrada i dostava “Etičkog kodeksa sluţbenika i namještenika zaposlenih u Poreskoj
upravi”, svim zaposlenim sa odgovarajućim propratnim aktom.
     Način pruţanja usluga , usluge po vrstama poreza, kao i registracija poreskih
obveznika, prikazana je u Tabelama 1 i 1a , koje su sastavni dio ovog Izvještaja.                                              10
  2.SEKTOR ZA INFORMACIONI SISTEM,RAĈUNOVODSTVO PRIHODA,
        PRIJEM I OBRADU PORESKIH PRIJAVA

   Izvještaj o radu za period januar-decembar 2006.godine ovog Sektora, sačinjen je na
osnovu obavljenih planiranih aktivnosti područnih jedinica Poreske uprave i odsjeka koji
funkcionalno pripadaju Sektoru za informacioni sistem, računovodstvo prihoda,prijem i obradu
poreskih prijava.

   ODSJEK ZA USLUGE I IZVJEŠTAVANJE MENADŢMENTA

    Sluţbenici ovog Odsjeka, u izvještajnom periodu, su obavljali poslove predviĎene
Planom rada za 2006.godinu i aktivnosti koje je tekuće poslovanje zahtijevalo:
1.Dnevno preuzimanje podataka o naplati javnih prihoda iz Centralne banke, njihovo
evidentiranje u poseban program koji sluţi za izradu izvještaja o naplati prihoda.
2.Izradu izvještaja o ostvarenoj bruto i neto naplati javnih prihoda (dnevni, mjesečni
i kumulativni – za I kvartal, II , III i IV kvartal 2006. godine ) ;
3.Izradu izvještaja o ostvarenoj naplati javnih prihoda u ovoj godini u odnosu na naplatu ovih
prihoda prethodne godine (mjesečni i kumulativni za I kvartal , I polugoĎe, period januar-
septembar i januar – decembar 2006 godine);
4.Izradu izvještaja o ostvarenoj naplati,na osnovu dinamičkog plana naplate Budţeta
 ( mjesečni i kumulativni )
5.Izradu:
      Informacija o nazivu, adresi i PIB-u za 14.520 pravnih lica i 10.321 preduzetnika,
po zahtjevu Privredne komore Crne Gore;
      Informacija o iznosu uplaćenih poreza za odreĎenu godinu za 173 poreska
obveznika, po zahtjevu Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća;
      Informacija o obračunatom porezu na dobit i obračunatom porezu na dohodak
fizičkih lica za sve obveznike u sistemu, po zahtjevu Bearing Pointa – a;
      Informacija o PIB-u, PDV broju, nazivu i adresi za 781 poreskog obveznika, po
 zahtjevu JP ,,Vodovod i kanalizacija,, - Podgorica;
      Informacija o nazivu, adresi, PIB-u i broju telefona za 9.000 poreskih obveznika,
po zahtjevu Saveza sindikata Crne Gore;
      Informacija o strukturi uplata za račun naknada, po zahtjevu Drţavnog trezora ;
      Informacija o poreskim obveznicima - poslodavcima prema strukturi zaposlenih
lica po kategorijama, po zahtjevu Zavoda za zapošljavanje;
      Informacija o naplati poreza po godinama, broju pravnih lica i Izvještaj o
isplatiocima poreza i doprinosa na lična primanja za opštinu Bar,Cetinje,Berane, Nikšić i
Herceg Novi, po zahtjevu Potpredsjednika Vlade RCG za ekonomsku politiku i privredni
razvoj ;
      Poreski registar u elektronskoj formi, za MANS ( Mreţa za afirmaciju nevladinog
sektora).
                                              11
       Informacija o ţiro računima obveznika, po zahtjevu Odjeljenja za voĎenje
prekršajnog postupka Ministarstva zdravlja.
      Informacija o ostvarenoj naplati poreza na dobit, PDV-a i poreza na dohodak
fizičkih lica za period januar – oktobar 2006.godine po opštinama , za Ministarstvo zdravlja.
      Informacija o broju registrovanih malih i srednjih preduzeća po djelatnostima i
opštinama , za MFI ,,Agroinvest ,, VFI.
      Registra privrednih subjekata Republike Crne Gore, za Uniju poslodavaca.
      Informacija o broju registrovanih pravnih lica u 2006.godini, za Agenciju za strana
ulaganja.
6.Davanje sugestije, pojašnjenja i pomoći u dijelu korištenja izvještaja u sistemu i samog
sistema.
7.Analiza izvještaja koji se nalaze u informacionom sistemu Poreske uprave u cilju kontrole
tačnosti i kvaliteta, kao i eventualnih izmjena.

    ODSJEK ZA RAĈUNOVODSTVO PRIHODA

    Operativni zadaci, postavljeni Planom rada ovog Odsjeka, za period januar -
decembar 2006.godine obavljali su se svakodnevno i kontinuirano i to:
1.Evidentiranje naplate prihoda, putem izvršenih kompenzacija za 2003, 2004, 2005 i 2006.
godinu, na osnovu podataka dobijenih od Sektora za sprovoĎenje naplate Poreske uprave.U
izvještajnom periodu ukupno je odraĎeno 4.029 naloga za kompenzacije, koji su imali 6.029
stavki u iznosu od 164.864.053,11€.
2.Evidentiranje zaduţenja na računima obveznika, po osnovu koncesionih naknada. U
izvještajnom periodu, ukupno je obraĎeno 790 naloga za koncesije sa 2.074 stavki u iznosu
od 23.525.206,32€.
3.Rasknjiţavanje pogrešno evidentiranih uplata na jednog ili više poreskih obveznika, kao i
evidentiranje izvršenih uplata od strane Ministarstva finansija na pojedinačne korisnike( zbirne
i pogrešno proknjiţene uplate ).Ukupno je uraĎeno 15.922 naloga sa 15.943 stavki.
4.Programom ''Korekcija početnog stanja'' je uraĎen 101 ručni nalog sa 388 stavki storno
zaduţenja u iznosu od 815.410€.
5.Preusmjeravanje poreskog kredita sa jedne na drugu vrstu javnih prihoda u okviru istog
PIB-a ( isti poreski obveznik ). U ovom periodu ukupno je odraĎeno 694 naloga sa 2.978
stavkom.Ukupno je preusmjereno 26.672.608,66€.
6.Evidencija zaduţenja po rješenjima inspekcijskog nadzora.U izvještajnom periodu je
evidentirano 27 naloga sa 40 stavki sa ukupnim zaduţenjem u iznosu od 3.856.928,06€,
odnosno storno zaduţenjem u iznosu 2.893.473,90€.
7Storniranje zaduţenja po osnovu doprinosa PIO poljoprivrednika.U ovom periodu ukupno je
odraĎeno:10 naloga sa 10 stavki na ukupno storno zaduţenje u iznosu 462,32€.
8.Evidencija uplata na osnovu podataka dobijenih od strane Centralne depozitarne agencije.
ObraĎena su 3 naloga sa 3 stavke u iznosu od 16.705,00€.
9.Korekcija zaduţenja za odloţeno plaćanje.U izvještajnom periodu evidentirano 8 naloga sa
8 stavki sa ukupnim zaduţenjem u iznosu 127.776,79€, odnosno storniranim zaduţenjem u
iznosu od 98.256,42€.


                                               12
 10.Izvršena je dopuna Kontnog plana i procedura za evidentiranje prihoda, sa novim
uplatnim računima prihoda.
11.UraĎena je analitička kartica bez ograničenja datuma dospjeća.
12.Stalna komunikacija sa Odsjekom za informacioni sistem u vezi sa programskim
rješenjima koja su u funkciji (korekcije, poboljšanja, testiranja i sl.).
13. Izrada završnog računa za 2005 godinu – priprema.
14.Stalna komunikacija i davanje uputstava za rad sluţbenicima računovodstva prihoda
područnih jedinica Poreske uprave.
15. Učešće u radu radne grupe zaduţene za izradu Pravilnika o poreskom knjigovodstvu.

   ODSJEK ZA PRIJEM I OBRADU PORESKIH PRIJAVA

    Poslovi sluţbenika Odsjeka za prijem i odradu poreskih prijava, u izvještajnom periodu,
bili su: svakodnevna kontrola ispravnosti podnešenih prijava po područnim jedinicama, izrada
izvještaja po vrstama prijava, provjeravanje i obrada podataka dostavljenih u elektronskom
obliku, svakodnevna komunikacija sa područnim jedinicama, dostavljanje obavještenja,
uputstava i procedura prouzrokovanih izmjenama i dopunama programa.
   Aktivnosti ovog Odsjeka, vezane za definisanje procedura, kreiranje i testiranje
programa, kao i za izradu uputstava, u izvještajnom periodu, odnose se na:
1.Izmjenu programa za Prijavu poreza na dodatu vrijednost ( PDV - prijava).
2.Izmjenu programa za Prijavu poreza na dobit ( PD – prijava).
3.Izradu programa za obradu Godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica (GPP-FL)
4.Izmjenu programa za unos podataka iz Bilansa stanja i uspjeha ( obavezni prilozi Prijave
poreza na dobit pravnih lica).
5.Definisanje procedura za izradu programa za obradu nove prijave za obračun akcize na
cigarete ( OAKC-C).
6.Izmjenu programa za Prijavu obračuna akcize na ostale duvanske proizvode (OAKC-ODP).
7.Izmjenu programa za Prijavu za obračun akcize na mineralna ulja, njihove derivate i
supstitute ( OAKC - NU).
8.Izmjenu programa za Prijavu doprinosa PIO sveštenika i vjerskih sluţbenika.
9.Kontrolu korišćenja instaliranih programa, kao i pruţanje pomoći za prevazilaţenje
problema koji su se pojavljivali tokom njihovog korišćenja.
10.Kontrolu analitičkih kartica, pripremu dokumentacije za korekciju zaduţenja kod poreskih
obveznika koji se oporezuju paušalno.
11.Kontrolu analitičkih kartica i korekciju zaduţenja kod poreskih obveznika na osnovu
izmijenjenih prijava poreza na dobit koje se odnose na 2003 i 2004 godinu a koje su
podnijete u 2006 godini.
12.Kontrolu ispravnosti OPD-3 izvještaja ( godišnjih prijava) primljenih u elektronskom obliku
iz svih područnih jedinica Poreske uprave.Ukoliko nije moguće, iz tehničkih razloga, izvršiti
unos podataka sa diskete obveznika u program informacionog sistema, vrši se kopiranje i
štampanje OPD-3 izvještaja sa diskete i na taj način unose podaci u Informacioni sistem. U
ovom Odsjeku ukupno je unijeto podataka iz OPD3 prijava za 3.692 zaposlena radnika koji su
dostavljeni u elektronskoj formi.                                              13
 13. Analizu registrovanih i obraĎenih prijava u sistemu Poreske uprave, na osnovu koje su
dostavljeni nalozi filijalama područnih jedinica za obradu tih prijava u odreĎenom roku.Na
osnovu povratne informacije i pisanih zahtjeva dostavljenih iz područnih jedinica izvršeno je
brisanje registrovanih prijava koje nijesu imale finansijske podatke.

   Broj planiranih i primljenih prijava, po vrstama prijava i po područnim jedinicama kao i
broj obraĎenih izmijenjenih prijava i prijava iz prethodnih perioda, za izvještajni period, dat je
u Tabelama 2 i 2a.

    ODSJEK ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA

   Sluţbenici Odsjeka za razvoj informacionog sistema, osim aktivnosti predviĎenih
Planom rada, izvršili su i poslove koji nijesu planirani, a koji su uslovljeni izmjenama
zakonskih i podzakonskih akata, angaţovanjem na novim projektima,dopunama i korekcijama
programa, zbog nepotpuno definisanog projektnog zadatka.

U periodu januar – decembar 2006. godine, izvršena je:

Izrada novih , izmjena i dopuna postojećih aplikacija, a u okviru njih:
1.Izmjene i dopune programa za PDV – izmjena aplikacije i procedura za evidentiranje (nova
prijava od 01.01.2006. god.).
2.Izmjene i dopune programa za dobit pravnih lica – izmjena aplikacije i procedura za
evidentiranje ( period 2005).
3.Izmjene i dopune programa PIO - poljoprivreda – izmjena aplikacije i procedura za
evidentiranje( uveden prestanak rada i storniranje prijava)
4.Izmjene i dopune programa PIO –sveštenici.
5.Izmjene i dopune programa za paušal (godišnji i sezona);
6.Izmjene analitičke kartice (opis akontacija);
7.Izrada programa za obradu Prijave akcize na cigarete;
8.Preuzimanje i prenos registra iz Zavoda za statistiku, pri čemu su u registar Poreske uprave
aţurirani sledeći podaci i to:šifre djelatnosti, vrsta pravnog lica, vrsta svojine;
9.Preuzimanje novih ţiro računa iz Centralne banke i prenos u registar Poreske uprave
10.Raščišćavanje ukupnog depozita iz 2005. godine;
11.Izrada i dopuna modula za učitavanje podataka od Uprave carina i izvještavanje.
12.Izmjene i dopune programa za akcize ( duvan );
13.Izmjene i dopune programa za akcize ( mineralna ulja );
14.Rješavanje problema evidencije podataka u poreskom računovodstvu po osnovu
izmijenjenih prijava za: porez na dobit i samostalnu djelatnost / paušal.
15.UsklaĎivanje programa za unos podataka iz Bilansa stanja i Bilansa uspjeha.
16.UsklaĎivanje programa za unos podataka za novozaposlene radnike ( PNZL,OPDN )
17.Priprema procedura za modul “Povraćaji, preusmjerenja, povraćaj pogrešnih uplata
automatizacija Prihodnog modela”.
18.Izrada modula za izvještavanje Fonda za zdravstvo ( analitička kartica )                                                14
 19.Redovne aktivnosti na odrţavanju Informacionog sistema Poreske uprave( uparivanje
podataka, back up podataka i dr.)
20.Izrada programa “ Povraćaj ” koji omogućava automatizaciju specifikacija: SP1,SP2,SP2-
PIO i SP3.

Izrada novih , dopuna i korekcija postojećih izvještaja, a u okviru njih:
1.Izvještaja po zahtjevu Sektora Poreske uprave.
2.Izvještaja o zaduţenju, uplatama i stanju dugu po poreskom obvezniku, za Fond PIO, Fond
za zdravstvo i Zavod za zapošljavanje.
3.Izvještaja, na osnovu ¨Izjave primaoca¨,za Fondove PIO i zdravstva i Zavod za
zapošljavanje Crne Gore.
4.Izvještaja o plaćenim doprinosima za Fond PIO, Fond zdravstva i Zavod za zapošljavanje.
5.Promjena i prilagoĎavanje dnevnih izvještaja potrebama fondova.
6.Izvještaja – porez na plate (neto, bruto, zaduţeno, uplaćeno, broj radnika ).
7.Izrada izvještaja za USAID – porez na dobit i porez na dohodak graĎana.
8.Izrada izvještaja za stanje delikventnog duga.

    U izvještajnom periodu, sluţbenici Odsjeka za razvoj informacionog sistema, izvršili su
i poslove koji se odnose na:
Raĉunarski hardver,sistem, mreţu i to :
1.Izrada tehničke dokumentacije - Ekspoziture Cetinje, izrada lan mreţe ( kabliranje) i
povezivanje u jedinstveni informacioni sistem Poreske uprave.
2.Administriranje na Windows 2000 zasnovanom sistemu, kako sa pojedinim računarima i
serverima tako i klijentima kroz domene i Aktivni Direktorij i to:
    administriranje mreţnim resursima i objektima na svim nivoima od mreţnih
klijenata do mreţnih upravljača.
    instaliranje i odrţavanje Operativnog sistema.
    LAN i WAN - implementacija i odrţavanje.
    odrţavnje sigurnosti sistema od nedozvoljenog pristupa na nivou mreţe i OS-
sa antivirusnom zaštitom.
3. Podrška i obuka korisnika i administratora po područnim lokacijama u kojima postoji
tehnička podrška.
4.Obilazak Područnih jedinica zbog odrţavanja sistema i rješavanja problema.
5. Dnevni administrativni zadaci i odrţavanje hardvera uz saglasnost sa dobavljačima.
6. Instaliranje novih verzija softvera, servis pakova i upgrade-ova u prostorijama Centrale i
prostorijama područnih jedinica Poreske uprave.
7. Redovno nadgledanje sistema i pravovremeno otklanjanje zastoja.
8. Rješavanje prekida i zastoja u telekomunikacionim linijama.
9. Preuzimanje opreme od dobavljača.
10.Izrada LAN mreţe u izdvojenim prostorijama Poreske uprave u područnoj jedinici Budva,
Berane i Bijelo Polje, instalacija računara, komunikacione opreme i stavljanje u jedinstveni
informacioni sistem Poreske uprave.
                                              15
 11. Instalacija novog servera baze podataka sa svim pripadajućim aktivnostima vezanim za
uvoĎenje novog servera u sistem.
12. Instalacija konzola.
13. “Rekonfiguracija” rack ormara.
14. Odrţavanje RTSX sistema.
   Aktivnosti vezane za Projekat «Objedinjena registracija i naplata poreza i doprinosa na
lična primanja», u izvještajnom periodu, odnose se na:
   učestvovanje u odabiru najpovoljnijeg ponuĎača za tender fonda PIO,
   kompletiranje dokumentacije i izrada izvještaja za Svjetsku banku,
   aktivnosti za izradu nove tenderske dokumentacije za Poresku upravu;
   rad u komisiji za izbor najboljeg ponuĎača za izradu softvera za projekat
“Objedinjena registracija i naplata poreza i doprinosa na lična primanja “
   dogovore sa Oracle korporacijom vezano za nabavku Oracle licenci za Poresku
upravu.

  ODSJEK ZA OPERATIVNO PLANIRANJE I NADZOR

   Sluţbenici ovog Odsjeka, u izvještajnom periodu,izvršili su planirane zadatke koji se
odnose na:
1.Izradu Izvještaja o radu Sektora za informacioni sistem, računovodstvo prihoda, prijem i
obradu poreskih prijava za 2005.godinu.
2.Izradu Izvještaja o radu Sektora za informacioni sistem, računovodstvo prihoda, prijem i
obradu poreskih prijava za I , II i III kvartal 2006 godine.
3.Učestvovanje u kreiranju procedura za obradu prijava i knjigovodstvenih procedura.
4.Svakodnevno davanje uputstava sluţbenicima Područnih jedinica, vezano za primjenu
procedura Sektora za informacioni sistem Poreske uprave.
5. Kontrolu uzajamnog funkcionisanja radnih procesa evidentiranja podataka iz prijava, u
Odsjeku za prijem i obradu poreskih prijava i Odsjeku za poresko knjigovodstvo.
6.Svakodnevnu analizu podataka iz analitičkih kartica obveznika, po zahtjevu korisnika
kartice.
7.Evidentiranje povraćaja poreskog kredita obvezniku i pogrešnih uplata javnih prihoda, od
momenta dobijanja specifikacija ( SP1 i SP2) do momenta izvršenja, što obuhvata:
   Formiranje posebne evidencije o dospjelim povraćajima obveznicima
( zbirno i po vrstama poreza) u kontinuitetu;
   Popunjavanje naloga za prenos ( poruka za izvršenje povraćaja );
   Praćenje i kontrola povraćaja do nivoa evidencije na analitičkoj kartici .
   Po osnovu specifikacija (SP1 i SP2) u izvještajnom periodu izvršen je povraćaj sredstava
za 696 poreskih obveznika, a ukupan iznos prenesenih sredstava je 43.354.590,79€.
                                             16
    3.SEKTOR ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA PORESKIH PROPISA,
       INSPEKCIJSKI NADZOR I UPRAVNI POSTUPAK

    Primarne aktivnosti Sektora za praćenje sprovoĎenja poreskih propisa, inspekcijski
nadzor i upravni postupak, u ovom izvještajnom periodu, su bile inspekcijska kontrola i
postupak provjere i utvrĎivanja činjenica bitnih za oporezivanje poreskih obveznika i drugih
lica. U okviru ovog Sektora odlučivalo se o svim pitanjima koja se tiču funkcije inspekcijskog
nadzora, kontrola i provjera u Poreskoj upravi, odnosno njenim Područnim jedinicama.Ova
funkcija obuhvata, mjere, programe i postupke inspekcijske kontrole radi ostvarivanja
Generalnog plana kontrola za 2006. godinu, koji se ostvaruje svakodnevnim aktivnostima
poreskih inspektora.

    Prilikom sagledavanja ostvarenih rezultata ovog Sektora, za poslovnu 2006.godinu
neophodno je istaći da je:
   Planirano da se u prvom kvartalu, uglavnom vrši provjera poreskih prijava iz
prethodnog perioda, a koje nijesu selektovane kao prioritetne za kontrolu u prethodnoj godini;
   Da se po isteku I-og kvartala podnose poreske prijave ( porez na dobit i porez na
dohodak fizičkih lica), a na osnovu kojih se izvrši selekcija poreskih obveznika koji će biti
obuhvaćeni inspekcijskim nadzorom;
   Planirano da se najveći broj kontrola izvrši u drugom i trećem kvartalu , kao i da se
postignu najveći finansijski efekti u tom periodu 2006.godine;
   Da se u trećem kvartalu najveći broj obveznika obuhvati inspekcijskim nadzorom u
primorskim opštinama u vrijeme trajanja ljetnje turističke sezone. U ovom kvartalu planirano je
da se organizuju i sprovedu aktivnosti inspekcijskog nadzora shodno planu inspekcijskih
kontrola za ovaj kvartal ,što podrazumijeva pojačano angaţovanje rada poreskih inspektora
na utvrĎivanju i izmirivanju poreskih obaveza po osnovu PDV-a i provjere evidentiranja
prometa preko poreske registar kase.
   Da se u četvrtom kvartalu sprovedu aktivnosti inspekcijskog nadzora shodno planu
inspekcijskih kontrola za ovaj kvartal ,što podrazumijeva pojačano angaţovanje rada poreskih
inspektora na utvrĎivanju i izmirivanju poreskih obaveza po osnovu PDV-a i provjere
evidentiranja prometa preko poreske registar kase. TakoĎe,teţište inspekcijskog nadzora u
četvrtom kvartalu je stavljeno na inspekcijske kontrole većih poreskih obveznika koji poslovnu
djelatnost obavljaju tokom cijele godine.

  U Poreskoj upravi je procijenjeno da je period januar – jun 2006.godine pogodan za
vršenje kontrola poreza na dodatu vrijednost kod odreĎenog broja poreskih obveznika, a koji
su odabrani za kontrolu od strane Sektora za inspekcijski nadzor ili Područnih jedinica. Ove
kontrole su organizovane tako, da se ostvari efekat kontrola kroz utvrĎivanje novih poreskih
obaveza i suzbije mogućnost, da jedan ili više učesnika u prometu izbjegava plaćanje PDV
obaveze, a da ostalim učesnicima u prometu omogućava ''odbijanje‟‟ ulaznog PDV-a.
   Ove inspekcijske kontrole su uspješno obavljene, kako u pogledu korekcija poreskih
obaveza, tako i u pogledu prikupljanja podataka o povezanim učesnicima u prometu i
eliminisanja pojava da se plaćanje PDV-a izbjegava od strane bilo kog učesnika u prometu.


                                              17
 Kontrole su vršene sinhronizovano, prilikom čega su obuhvaćeni obveznici koji imaju
značajan obim meĎusobnih transakcija i djelatnosti za koje je procijenjeno da se nalaze u
zoni rizičnog poslovanja. Za ove kontrole je angaţovan i dio inspektora iz drugih područnih
jedinica a sa ovakvom praksom će se nastaviti i ubuduće u skladu sa finansijskim sredstvima
sa kojima raspolaţe Poreska uprava.
    Od strane sluţbenika Sektora za kontrolu Poreske uprave konstantno se vrši procjena
rizičnih djelatnosti i rizičnih grupa poreskih obveznika, te se uspješno identifikuju pojedine
rizične djelatnosti i pojave kojima se ţeli izbjeći plaćanje poreza.
    Poreski inspektori su, u izvještajnom periodu, bili angaţovani na utvrĎivaju i naplati
poreskih dugova, prilikom čega su utvrĎivani izvori iz kojih je moguće izvršiti naplatu dospjelih
poreza i drugih javnih prihoda.

    Akcionim planom turistiĉke sezone 2006. godine, koji je, polovinom aprila ove
godine, donijela Poreska uprava, predviĎene su značajne aktivnosti na pripremi ljetnje
turističke sezone, i postavljeni osnovni ciljevi i zadaci, odreĎeni rokovi za realizaciju istih i
precizno definisani nosioci posla.
     Za praćenje turističke sezone, imenovano je Koordinaciono tijelo, od strane direktora
Poreske uprave, koje je u izvještajnom periodu, bilo u stalnom zasijedanju, radi praćenja rada
svih subjekata, obilaska terena, davanja uputstava i instrukcija u cilju uspješnosti izvršavanja
postavljenih zadataka predviĎenih Akcionim planom i praćenja efekata naplate.
     Polazeći od činjenice da je dokumentima kojima je utvrĎena ekonomska politika,
turistička djelatnost definisana kao strateški cilj razvoja Crne Gore, Poreska uprava je donijela
Akcioni plan za ljetnju turistiĉku sezonu 2006. godine i zimsku turistiĉku sezonu
2006/07, koji je usvojen od strane Direktora Poreske uprave Odlukom broj 03/1-8156/1-06 od
19.04.2006.godine. Akcionim planom su postavljeni osnovni ciljevi na bazi iskustva iz
prethodne sezone, zatim, mjere koje će dovesti do poreske discipline i rješavanje problema
prepoznatih u prethodnoj sezoni, koordiniranje aktivnostima u toku turističke sezone.
Posebno su obraĎene aktivnosti u predsezoni, aktivnosti u sezoni i aktivnosti u postsezoni,
kao i aktivnosti u zimskoj turističkoj sezoni, koje će se odvijati u periodu od polovine
decembra 2006.god. do polovine marta 2007.god. Planom su za sve aktivnosti precizno
utvrĎeni nosioci posla kao i rokovi za njihovo izvršenje.
     Aktivnosti definisane Akcionim planom su se odvijale planiranom dinamikom i nije
bilo odstupanja od postavljenih rokova.
     Pripremna faza turističke sezone, predviĎena Akcionim planom je uspješno
završena. Sektor za sprovoĎenje poreskih propisa, inspekcijski nadzor i upravni postupak, je
utvrdio Operativni plan o sprovoĎenju inspekcijskig nadzora u toku ljetnje turističke sezone.
Radi sprovoĎenja zajedničkih aktivnosti, Poreska uprava je uspostavila saradnju sa drugim
drţavnim organima( Ministarstvom turizma, Ministarstvom rada i socijalnog staranja,
Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom ekonomije i Upravom policije ).Saradnja
prije svega podrazumijeva zajedničke aktivnosti koje obuhvataju: procedure i rokove za
razmjenu podataka izmeĎu pojedinih organa , usaglašavanje mjera na otklanjanju
identifikovanih problema i predlog lica za vezu, tehniku izvještavanja i slično.
                                               18
     Prikupljanje informacija i podataka za uspješno sprovoĎenje sezone Poreska uprava je
ostvarila kontaktom sa JP „‟Morsko dobro‟‟, Jadranskim sajmom, Javnim komunalnim
preduzećima u primorskim opštinama kao i jedinicama lokalne samouprave. Na taj način
obezbijeĎen je kontinuitet u dostavljanju podataka o izdatim lokacijama za obavljanje
djelatnosti, licima koja se javljaju kao zakupci i sl.
     Pripremljen je“Informator za poreske obveznike”, čiju sadrţinu čini: Informacija
poreskim obveznicima kako brzo da obave registraciju, postupak podnošenja zahtjeva za
paušalno oporezivanje, obaveze i rokovi plaćanja, obaveza voĎenja evidencija, podnošenja
prijava i ostala prava i obaveze poreskog obveznika, kao i informacija za fizička lica koja
pruţaju usluge smještaja u domaćoj radinosti. Prilikom edukativnih posjeta poreskim
obveznicima je uručen navedeni akt, kao podsjetnik za njihove obaveze, zakonom predviĎene
rokove koje su duţni poštovati i sl. Izvršeno je štampanje dodatne količine Informatora,a
Ministarstvo turizma je navedeni akt zainteresovanim subjektima učinilo dostupnim preko
svojih sluţbi.
     Sektor za inspekcijski nadzor je pripremio “pakete za inspektore” koji su angaţovani
za rad u turističkoj sezoni, kako bi se isti upoznali sa preduzetim aktivnostima oko
organizacije turističke sezone, čiji sadrţaj čini dokumentacija koja je od značaja za vršenje
inspekcijskog nadzora, a to je: Akcioni i Operativni plan, izvodi iz poreskih zakona, obrasci,
uputstva, instrukcije, nalozi za postupanje, sa ciljem da se olakša djelovanje inspektora na
terenu, te omogući brţi i efikasniji rad.
     Aktivnosti u toku turističke sezone koordinira Direktor Poreske uprave sa pomoćnicima
direktora.Predloge u vezi preduzimanja mjera Direktoru podnosi Koordinaciono tijelo. Radom
inspektora u turističkoj sezoni rukovode koordinatori. Bliţe instrukcije za rad koordinatora kao
i precizirani zadaci i smjernice za rad koordinatora utvrĎene su Operativnim planom za
sprovoĎenje inspekcijskog nadzora.
     Direktor Poreske uprave izvršio je raspored poreskih inspektora za rad na terenu u
ljetnjoj turističkoj sezoni. Organizovane su dvije smjene u mjesecu ( u trajanju od po 15 dana
)sa 65 ukupno angaţovanih poreskih inspektora iz drugih Područnih jedinica i 17 domicilnih
inspektora, čiji broj se po potrebi moţe korigovati.
     Radi transparentnosti i javnosti rada u turističkoj sezoni, kao novinu, od ove godine
Poreska uprava je, pored ostalih uvela, uredno i aţurno, gotovo svakodnevno kreirenje veb-
sajta Poreske uprave, na kojem posjetioci i zainteresovani mogu dobiti sve najvaţnije
informacije i podatke. ObezbijeĎeno je medijsko praćenje turističke sezone.
     GraĎani koji su ţeljeli povratnu informaciju, istog dana su obavještavani o ishodu
kontrole. Date su instrukcije Ovlašćenim sluţbenicima za voĎenje prekršajnog postupka u
pogledu postavljanja pravilnog prioriteta, adekvatnog sprovoĎenja kaznene politike, naplate
novčanih kazni i sl.
     Obilazak Područnih jedinica se vršio najmanje jednom sedmično od strane sluţbenika
Sektora za inspekcijski nadzor i Sektora za naplatu, a nakon obilaska, Direktoru Poreske
uprave se podnosi izvještaj o uočenim pojavama sa predlogom mjera u cilju uspješnog
praćenja toka sezone.
     Faza operativnog sprovoĎenja Akcionog plana je započela 01.06.2006. godine.
                                               19
 Od strane sluţbenika Sektora za kontrolu Poreske uprave konstantno je vršena procjena
rizičnih djelatnosti i rizičnih grupa poreskih obveznika i identifikovane pojave kojima se ţeli
izbjeći plaćanje poreza:
    Poreski obveznici teţe da što više dobiju na vremenu, odnosno da što kasnije prijave
početak obavljanja djelatnosti i na taj način skrate period oporezivanja, čemu ide u prilog i
usporen postupak izdavanja odobrenja, od strane opštinskih organa, pa je Poreska uprava
preduzela mjere na direktnom identifikovanju i registraciji obveznika ne čekajući izdavanje
odobrenja za rad, od strane lokalne samouprave;
    Lokacijama na kojima se obavlja sezonska djelatnost, najvećim dijelom raspolaţe JP
«Morsko dobro» pa se javlja jedan vid sticanja prihoda po osnovu njihovog izdavanja u
podzakup od strane lica koja su ih zakupila kod JP “Morsko dobro“.Radi se o sticanju prihoda
od izdavanja u zakup najatraktivnijih lokacija a da se isti godinama ne oporezuju, pa je
Poreska uprava preduzela sve mjere, da se ova lica obuhvate oporezivanjem u ovoj godini;
    Vrši se prodaja robe na tezgama i drugim otvorenim mjestima, a vlasnici često nemaju
dokaza o porijeklu robe ( uglavnom inostrane);
    Formalno se prijavljuju radnici, radi «pokrića» pred inspekcijskim organima, a po isteku
sezone se često utvrdi, da su isti odjavljeni, odmah nakon prijavljivanja Fondu PIO;
    Veliki broj lica i dalje obavlja djelatnost u više organizacionih oblika, ( na primjer da
ugostiteljsku djelatnost obavlja u okviru pravnog lica, a istovremeno izdaje leţajeve ili
apartmane kao fizičko lice);
    Poreska uprava se blagovremeno ne obavještava o izdavaocima leţajeva koji se
registruju kod nadleţnog organa lokalne samouprave.
    Poreska uprava je, u prvom dijelu ovog perioda, preduzela uglavnom mjere kontrole
većih poreskih obveznika na teritoriji područnih jedinica Bar ,Budva i Herceg Novi,čija je
djelatnost povezana sa pripremnim radovima za turističku sezonu ( graĎevinarstvo, prodaja
opreme za ugostiteljstvo, veći dobavljači iz ovih opština koji vrše snadbijevanje ugostiteljskih i
trgovinskih objekata i sl. ).

    U toku cijele turističke sezone, osnovne aktivnosti su bile usmjerene na identifikaciju i
registraciju poreskih obveznika, koji sezonski obavljaju djelatnost. Svakodnevno je vršen
obilazak lokacija ( prevashodno otvorenih prostora) na kojima se vrši promet robe sezonski,
čime se olakšava poreski postupak i efikasnija naplata poreskih obaveza. Poznato je da lica
koja sezonski obavljaju djelatnost ( a koja su često i nerezidenti) u velikom broju ostvaruju
prihode u manjem iznosu, te nijesu obavezni da izvrše registraciju kao obveznici poreza na
dodatu vrijednost. UtvrĎivanjem poreskih obaveza ovim licima u paušalnom iznosu, eliminiše
se potreba za čestim inspekcijskim kontrolama njihovog poslovanja, pa se poreski postupak
skraćuje i svodi na utvrĎivanje poreskih obaveza i sprovoĎenje mjera naplate.


    Pregled ostvarenih rezultata u postupku inspekcijskog nadzora u primorskim
opštinama u toku sezone i uporedni podaci za 2005 godinu dati su u tabeli:
                                                20
                                         u €
                        01.06.-                Index
Red.br        OPIS                 01.06.-30.09.2006.
                       30.09.2005.
  1          1             2        3          4
  1.   Broj kontrola               1.233       2.136        173
     Utvrđene obaveze u postupku
  2.   inspekcijskog nadzora         4.108.250      6.616.092        161

 2.1.  Porez na promet              23.145       43.987        190
 2.2.  Porez na dobit              60.010       73.221        122
 2.3.  Liĉna primanja              326.625       377.297        116
 2.4.  PDV                  3.698.470      4.606.009        139
 2.5.  Akcize                           1.497.628
 2.7.  Porez na dohodak fiziĉkih lica                14.345
 2.8.  Kamate                             4.505

     Rezultati rada ukazuju na pozitivan trend,kako u broju izvršenih kontrola, tako i u
iznosima utvrĎenih obaveza u postupku inspekcijskog nadzora.
    SprovoĎenjem Akcionog plana ljetnje turističke sezone 2006.godine, inspekcijskim
nadzorom poreskih obveznika , u izvještajnom periodu, utvrĎen je iznos poreza i doprinosa
od 6.616.092.00€.TakoĎe, snimanjem prometa inspekcijskim nadzorom kod poreskih
obveznika u primorskim opštinama u toku sezone utvrĎen je izlazni PDV u iznosu od
1.293.026,00€. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za ljetnu turističku sezonu 2006.godine
( period od usvajanja Akcionog plana zaključno sa.30.09.2006 godine) obuhvata sve mjere i
aktivnosti preduzete od strane Sektora za inspekcijski nadzor u predsezoni i sezoni.
    U četvrtom kvartalu, započete su pripreme za praćenje zimske turističke sezone.
Direktor Poreske uprave je Odlukom broj 031/23711/1-06 od 15.11.2006.godine formirao
Koordinaciono tijelo i imenovao Radnu grupu za pripremu i praćenje aktivnosti Poreske
uprave za vrijeme trajanja zimske turističke sezone. Navedenom Odlukom je propisano da je
Radna grupa duţna sačiniti i dostaviti Akcioni i Operativni plan za zimsku turističku sezonu
2006/07 godine. Nakon razmatranja Prijedloga Akcionog plana ,Operativnog plana i Plana
troškova za zimsku turističku sezonu ,Direktor Poreske uprave se saglasio sa njegovom
sadrţinom i donio Odluku o usvajanju broj 03/1-24375/02-06 od 24.11.2006.godine.,Akcionim
planom su definisani : osnovni ciljevi, aktivnosti,nosioci posla i rokovi,koordiniranje aktivnosti i
nadzor nad radom,operativno sprovoĎenje plana,plan potrebnih sredstava za vršenje
inspekcijskih kontrola i sprovoĎenje naplate i izvještavanje i praćenje rada.TakoĎe je
pripremljen Informator ,koji poreskim obveznicima daje odgovore na opšta pitanja sa kojima
treba da budu upoznati,koji će im olakšati poslovanje i dovesti do uspješnije primjene
poreskih Zakona , a time će i sluţbenicima Poreske uprave biti olakšan rad,posebno u dijelu
inspekcijskog nadzora.
    Plan aktivnosti u zimskoj turističkoj sezoni Poreska uprava će prilagoditi činjenici da se
najznačajniji prihodi u zimskoj turističkoj sezoni ostvare u periodu Novogodišnjih i Boţićnjih
praznika kao i školskog raspusta.Posebne aktivnosti poreska uprava će usmjeriti ka zimskim
turističkim centrima:Ţabljak,Kolašin i Roţaje,imajući u vidu činjenicu da se u tim opštinama
ostvaruju značajni prihodi od turizma. Aktivnosti Sektora za sprovoĎenje poreskih propisa


                                                  21
 inspekcijski nadzor i upravni postupak u zimskoj turističkoj sezoni odvijaće se u periodu od
polovine decembra do početka marta,sa posebnim akcentom na:
   Kontrolu prometa roba i usluga koji se javlja u povećanom obimu u toku trajanja
zimske sezone;
   Kontrolu evidentiranja prometa preko poreske registar kase;
   Kontrolu ugostiteljskih objekata tipa restorana , barova,hotela i objekata za privatni
smještaj turista.
    Akcionim i Operativnim planom rada u zimskoj turističkoj sezoni 2006/07 godine
detaljno su predviĎene aktivnosti u toku zimske turističke sezona ,utvrĎeni rokovi za izvršenje
i njihovi nosioci,organizacija i predmet inspekcijskog nadzora,plan potrebnih sredstava za
vršenje inspekcijskih kontrola,izvještavanje i praćenje rada.

    U okviru Centrale Poreske uprave funkcioniše Odsjek inspekcijskog nadzora i Odsjek
za praćenje sprovoĎenja poreskih propisa i upravni postupak. Poslovi koje je obavljao Sektor
za kontrolu, u izvještajnom periodu, odnose se na: utvrĎivanje i kreiranje programa i
postupaka inspekcijske kontrole, utvrĎivanje radnih procedura i postupaka za kontrolu,
utvrĎivanje tehnike inspekcijskih kontrola, nadgledanje učinka područnih jedinica, obuku
inspektora, kreiranje programa procjene rizika za potrebe inspekcijske kontrole, izdavanje
naloga za kontrolu pojedinih grupa poreskih obveznika po procjeni Sektora, izdavanje
pojedinačnih naloga za kontrolu po procjeni Sektora, izdavanje instrukcija za rad područnim
jedinicama, davanje mišljenja i tumačenja propisa područnim jedinicama i poreskim
obveznicima, učešće u radu komisija za izradu nacrta poreskih propisa

   Sluţbenici Filijala za inspekcijski nadzor u područnim jedinicima, u izvještajnom
periodu, obavljali su poslove kancelarijske i terenske kontrole poreskih obveznika sa ciljem
da obezbijede:
   Suzbijanje sive ekonomije i kontrola tačnosti prijavljenih poreskih obaveza,
   Kontolu tačnosti obračunavanja poreza po odbitku i doprinosa za socijalno osiguranje,
   Kontrolu tačnosti voĎenja poslovne evidencije,
   Kontrolu organizovanja igara na sreću,
   Provjeru zahtjeva za povraćaj poreza na dodatu vrijednost,
   Provjeru upotrebe poreskih registar kasa i evidentiranja prometa,
   Kontrolu zapošljavanja radne snage – legalnost zapošljavanja,
   Druge poslove od vaţnosti za utvrĎivanje javnih prihoda.

U tabelama, koje slijede, dat je pregled aktivnosti inspekcijskog nadzora Poreske uprave.
                                              22
 BROJ IZVRŠENIH KONTROLA

          OPIS               UKUPAN BROJ KONTROLA
 Broj kontrola kod DOO                                2.092
 Broj kontrola kod AD                                 156
 Broj kontrola kod OD                                  70
 Broj kontrola kod preduzetnika                            881
 Broj kontrola kod ostalih obveznika                          183
 Broj kontrola kod graĎana                               188
 Ukupan broj kontrola                                3.570
 Broj kontrola sa nepravilnostima                          2.133
 Broj kontrola bez nepravilnosti                           1.437

  U izvještajnom periodu izvršeno je ukupno 3.570 kontrola, od čega je sa nepravilnostima
2.133 kontrola, odnosno 59,75% od ukupnog broja kontrola, dok je bez nepravilnosti bilo
1.437 kontrola, odnosno 40,25 % od ukupnog broja kontrola.Ovi pokazatelji ukazuju da su
kontrole dobro planirane i stručno pripremljene, te da su kontrolisani oni poreski obveznici
gdje su postojale indicije da isti ne posluju u skladu sa poreskim zakonima Crne Gore. Ovo
takoĎe ukazuje da i dalje postoji veliki broj poreskih obveznika koji svjesno krše poreske
propise.

BROJ IZVRŠENIH PROVJERA

          OPIS               UKUPAN BROJ PROVJERA
 Broj provjera kod DOO                                3.130
 Broj provjera kod AD                                 243
 Broj provjera kod OD                                  89
 Broj provjera kod KD                                  1
 Broj provjera kod preduzetnika                           1.945
 Broj provjera kod ostalih obveznika                         1.038
 Ukupan broj provjera                                6.446
 Broj provjera akciza                                  94
 Broj provjera PDV-a                                  920
 Broj provjera po osnovu PRK                             3.151
 Broj provjera po osnovu registracije                         777
 Ostalo                                       1.504

   Tokom izvještajnog perioda izvršeno je ukupno 6.446 provjera, od čega je 3.157 provjera
posjedovanja i upotrebe poreskih registar kasa, odnosno 48,88% , 920 provjera PDV-a ,
odnosno 14,27%, 777 provjera po osnovu registracije, što je 12,05% od ukupnog broja
izvršenih provjera i provjere akciza u 94 slučaja, što iznosi 1,46% od ukupno izvršenih
provjera .Provjera podataka o registraciji se javlja još uvijek kao specifična vrsta kontrole, jer
je Poreska uprava prinuĎena da zbog nedovoljne koordiniranosti u razmjeni podataka izmeĎu


                                                23
 organa uprave još uvijek vrši provjeru pojedinih poreskih obveznika koji su izvršili
registraciju kod Privrednog suda,a u evidenciji Poreske uprave još nijesu postali aktivni
poreski obveznici, odnosno još nijesu izvršili opštu poresku registraciju.

KONTROLE POREZA NA DOBIT

          OPIS              BROJ I IZNOS KOREKCIJA
 Ukupan broj kontrola                              529
 Broj kontrola sa korekcijom                          238
 Broj kontrola bez korekcije                          291
 Ukupan iznos korekcije                         1.683.434,62

    Broj kontrola poreza na dobit u odnosu na ukupan broj kontrola iznosi 14,82%.S
obzirom da porez na dobit još uvijek učestvuje u malom procentu u prihodima budţeta moţe
se reći da su ostvareni značajni rezultati,tj.utvrĎen je visok iznos novih obaveza.
    U narednim periodima, kontroli poreza na dobit pravnih lica neophodno je posvetiti
više paţnje. Učešće broja kontrola sa korekcijom u odnosu na ukupan broj ovih kontrola je
44,99%.

KONTROLE POREZA NA DODATU VRIJEDNOST

          OPIS              BROJ I IZNOS KOREKCIJA
 Ukupan broj kontrola                             1.613
 Broj kontrola sa korekcijom                          1.181
 Broj kontrola bez korekcije                           432
 Ukupan iznos korekcije                        20.358.193,59

    Broj kontrola poreza na dodatu vrijednost u odnosu na ukupan broj kontrola, tokom
izvještajnog perioda, iznosi 45,18%, dok je učešće broja kontrola sa korekcijom u odnosu na
ukupan broj ovih kontrola, 73,21%.
    Iznos izvršenih korekcija od 20.358.193,59€ moţe se ocijeniti kao vrlo uspješan rad
poreskih inspektora jer se radi o iznosu novoutvrĎenih obaveza koje poreski obveznici nijesu
prikazali u svojim poslovnim knjigama.
    S obzirom na značaj ove vrste poreza za budţetske prihode, u narednoj godini će se
intenzivno vršiti ova vrsta kontrole.

KONTROLE POREZA NA PROMET

          OPIS              BROJ I IZNOS KOREKCIJA
 Ukupan broj kontrola                              137
 Broj kontrola sa korekcijom                           72
 Broj kontrola bez korekcije                           65
 Ukupan iznos korekcije                          978.517,98


                                             24
   Kontrole ove vrste poreza vršene su samo u slučajevima kada se u postupku
provoĎenja ,,paket kontrole,, utvrde indicije koje ukazuju da nije tačno obračunat porez na
promet,jer isti nije više u primjeni u RCG. Učešće broja kontrola sa korekcijom u odnosu na
ukupan broj ovih kontrola je 52,55%.


KONTROLE POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSA
ZA SOCIJALNO OSIGURANJE FIZIĈKIH LICA

          OPIS              BROJ I IZNOS KOREKCIJA
 Ukupan broj kontrola                              2.172
 Broj kontrola sa korekcijom                           1.049
 Broj kontrola bez korekcije                           1.123
 Ukupan iznos korekcije                         27.313.724,02


    Učešće kontrola poreza na dohodak fizičkih lica i kontrola doprinosa za socijalno
osiguranje, izvršenih u ovom izvještajnom periodu, u ukupnom broju kontrola, je 60,84%
Procenat kontrola sa nepravilnostima, u odnosu na ukupan broj ovih kontrola je 48,30%; što
se moţe smatrati zadovoljavajućim , ali u svakom slučaju prilikom ovih kontrola treba što više
insistirati na proširenju broja poreskih obveznika kao i vrste djelatnosti koji podlijeţu ovim
kontrolama. Financijski efekti ove vrste poreza najvećim dijelom proističu iz neplaćenih i
neprijavljenih obaveza KAP-a utvrĎenih u postupku inspekcijskog nadzora poreza na dobit
pravnih lica za 2005.godinu ,a koje su utvrĎene u iznosu od 14.418.079,61€.


KONTROLE PRIREZA POREZU NA DOHODAK FIZIĈKIH LICA

          OPIS              BROJ I IZNOS KOREKCIJA
 Ukupan broj kontrola                               654
 Broj kontrola sa korekcijom                            277
 Broj kontrola bez korekcije                            377
 Ukupan iznos korekcije                           261.369,15

    S obzirom da je Poreska uprava, u skladu sa odredbama Zakona o poreskoj
administraciji, sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, zaključila sporazume o naplati
prireza, kao i poreza na potrošnju, svakako je potrebno u narednim periodima intenzivirati i
posvetiti više paţnje ovim kategorijama prihoda.Učešće broja kontrola sa korekcijom, u
odnosu na ukupan broj ovih kontrola je 42,35 %.
                                              25
PREDUZETE MJERE PO ĈLANU 87 ZAKONA O PORESKOJ ADMINISTRACIJI

          OPIS            BROJ PREDUZETIH MJERA
T.1 – Dostava potrebne dok. i podataka                    14
T.2 - Privrem.oduz.dok. opreme i sr.rada                    4
T.3 - Prinudno zatvaranje i otvaranje obj.                  15
T.4 - Blokada poslovnog računa                        381
T.5 – Zabrana obavljanja djelatnosti                     119
T.6 – Priv. oduz.nez.ostv.imovinske koristi                  54
T.8A -Krivična prijava                            13
T.8B -Prijava za privredni prestup                       9
T.8C -Prekršajna prijava                          3.962
T.9 -Mandatna kazna                              8
T.10 - Druge mjere                              79
         UKUPNO                          4.658

  Ukupan broj preduzetih mjera iz čl. 87 Zakona o poreskoj administraciji je 4.658 u
ukupnom broju preduzetih mjera , prekršajne prijave učestvuju sa 85,06% .Rješavanjem
predmeta u prekršajnom postupku u periodu januar- decembar 2006.godine izrečene su
novčane kazne za 3.160 prekršioca u ukupnom iznosu od 2.829.894,00 €.


PROVJERE PDV-A I AKCIZE

         OPIS             BROJ PROVJERA I IZNOS
Broj provjera                                1.014
Odobreno za povraćaj                         37.523.731,06
Korekcija zahtjeva za povraćaj                    1.969.531,19

   Provjere PDV-a i akciza vrše se samo u slučajevima kada poreski obveznici podnesu
zahtjev za povraćaj PDV-a ili akciza. Tokom 2006.godine provjerama poreskih inspektora
izvršene su korekcije po zahtjevima za povraćaj u ukupnom iznosu od 1.969.531,19€, što
ukazuje da je u ovom periodu u značajnoj mjeri bilo zahtjeva za povraćaj koji nijesu
opravdani.
    Povraćaj PDV – a se vrši poreskom obvezniku, bez provjere, u slučajevima kada
se,na osnovu dokumentacija sa kojom raspolaţe Poreska uprava (na osnovu prethodnih
provjera i kontrola ), ocijeni da se radi o urednom PDV obvezniku( u duţem vremenskom
periodu).
                                           26
 PROVJERE EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO PORESKE KASE

            OPIS                    IZNOS
 Ukupan broj provjera                               3.151
 Broj provjera sa nepravilnostima                         2.192
 Broj provjera bez nepravilnosti                          959


  Provjere posjedovanja i upotrebe poreskih registar kasa, izvršenih u ovom periodu,
učestvuju u ukupnom broju provjera( 6.446 )sa 48,88%.Procenat provjera sa nepravilnostima
u odnosu na ukupan broj provjera poreskih registar kasa, iznosi 69,57, što ukazuje da se u
narednim periodima treba još više baviti ovim provjerama, posebno ako se ima u vidu da je i
dalje prisutna pojava neizdavanja fiskalnih računa od strane poreskih obveznika.

  Na osnovu podataka iskazanih u prethodnim tabelama, ukupni finasijski efekti izvršenih
kontrola i provjera, iznosili su, po vrstama prihoda, kako slijedi:
   porez na dohodak fizičkih lica i
doprinosi za socijalno osiguranje ...............................  27.313.724,02€,
   porez na promet ............................................    978.517,98€,
   prirez porezu ................................................   261.369,15€,
   porez na dodatu vrijednost.............................     22.327.724,78€,
   porez na dobit................................................. 1.683.434,62€.
   Ukupne korekcije .........................................   52.564.770,55€.

  Napominjemo da se na ovaj način mjere samo direktni efekti kontrola. Poreski
inspektori učestvuju i u postupku naplate poreskih obaveza na način što donose pojedine
mjere radi olakšanja i obezbjeĎenja naplate javnih prihoda. Značajne su i aktivnosti koje su
evidentirane provjerama iz kojih se obezbjeĎuju podaci od značaja za registraciju poreskih
obveznika i oporezivanje.


  Broj ostvarenih kontrola i provjera na nivou Poreske uprave, u odnosu na Plan kontrola i
provjera za period januar – decembar 2006.godine, prikazan tabelarno i grafički je :
                                              27
       OPIS            Planirani broj Ostvareni broj          Ostvarenje plana
                     kontrola    kontrola               Index
 Pravna lica                   2.761        2.491              90,2
 Fizička lica(preduz.i graĎ.)           1.369        1.079              78,8
 Ukupno                     4.130             3.570            86,4

   5.000

   4.000

   3.000                                     Pravna lica
   2.000                                     Fizička lica(preduz.i građ.)
                                          Ukupno
   1.000

     0
        Planirani broj kontrola     Ostvareni broj kontrola
        OPIS            Planirani broj       Ostvareni broj Ostvarenje plana
                      provjera          provjera      Index
 Provjere PDV-a i akcize                  890         1.014      113,9
 Provjere PRK                      2.228         3.151      141,4
 Provjere podataka o registr.              1.400          777       55,5
 Ostalo                           0         1.504        0
 Unkupo                         4.518         6.446      142,7
   3500
   3000
   2500
                                         Provjere PDV-a i akcize
   2000
                                         Provjere PRK
   1500
                                         Provjere podataka o registr.
   1000                                    Ostalo
   500
    0
       Planirani broj provjera     Ostvareni broj provjera
   Plan kontrola fizičkih lica ostvaren je sa 78,8%. U ovom izvještajnom periodu, posebna
paţnja i teţište kontrola je bila usmjerena na pravna lica, rukovodeći se reorganizacijom
samih poreskih obveznika.Treba napomenuti da je novom organizacijom rada u Poreskoj
upravi, stvoren fleksibililniji sistem planiranja, koji se potvrdio i u ovom periodu, tako da bez
brze promjene ciljeva kontrole, finansijski rezultati inspekcijskih kontrola ne bi bili adekvatni
uloţenim naporima Ovakva aktivnost Poreske uprave je dala dobre rezultate ,odnosno
                                                          28
 finansijske efekte inspekcijskih kontrola ,pa će se i u narednom periodu nastaviti aktivnosti u
korist kvaliteta,svakako vodeći računa i o kvantitetu.
    Ostvareni broj kontrola u izvještajnom periodu u odnosu na plan kontrola na nivou
Poreske uprave je 86,4%.U strukturi ostvarenja ,plan kontrola pravnih lica ostvaren je sa
90,2%,a plan kontrola fizičkih lica sa 78,8%.
    Što se tiče provjera, index ostvarenja Plana provjera je 142,7 ( index ostvarenja plana
provjera PDV i akciza je 113,9 plana provjera poreskih registar kasa 141,4 i plana provjera
podataka o registraciji 55,5 ).

   Izvještaj o radu ovlašćenih sluţbenika Poreske uprave, koji rješavaju predmete u
prvostepenom prekršajnom postupku, za period januar – decembar 2006.godine, sadrţi
podatke o broju predmeta za rješavanje, broju riješenih i neriješenih predmeta, kao i broju i
iznosu izrečenih novčanih kazni, po područnim jedinicama, i zbirno na nivou Poreske uprave i
po svakom ovlašćenom sluţbeniku koji se bavi ovim poslom.
   Data su i zapaţanja u vezi sa ostvarivanjem mjera, koje su preduzete nakon analize
rada u prethodnoj godini, a u vezi aţurnosti u rješavanju predmeta, primjene propisane
kaznene politike, efikasnosti naplate izrečenih novčanih kazni, kao i drugih mjera i aktivnosti
koje je trebalo preduzeti, u cilju efikasnog i jednoobraznog voĎenja postupka u svim
područnim jedinicama.

1.Podruĉna jedinica Podgorica
    U periodu januar-decembar 2006.godine u ovoj područnoj jedinici u radu je bilo 1.262
predmeta za rješavanje. Riješeno je 1174 predmeta (93,03%). Novčana kazna je izrečena u
936 predmeta (79,73%), opomena u 72 (6,13%) obustavljen je postupak u 137( 11,67%), a
zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka je odbačen za 20 predmeta (1,70%). Drugim
nadleţnim područnim jedinicama, ustupljeno je 9 predmeta ( 0,77%).
    Iz prethodnog izvještajnog perioda preneseno je 204 neriješena predmeta. U
izvještajnom periodu, primljeno je 1058 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.
    Procenat negativno riješenih predmeta (odbačaji i obustave) je 13,37 Od ukupnog broja
obustavljenih prekršajnih postupaka ,75 ih je obustavljeno iz razloga nedostatka dokaza da su
okrivljeni izvršili prekršaj koji im je stavljen na teret ( član 135.stav 1.tačka 10. Zakona o
prekršajima).
    Stranke su izjavile 332 ţalbe,od čega 8 ţalbi od strane podnosilaca zahtjeva za
pokretanje prekršajnog postupka.
    Od strane Vijeća za prekršaje Republike CG , po ţalbi, je riješeno 97 predmeta
( 58 odluka je potvrĎeno,17 je preinačeno, a 22 odluke su ukinute).
    Na kraju izvještajnog perioda ostala su 88 neriješena predmeta( 6,97%).
    Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni je 1.070.015,00€ .Naplaćeno je ukupno
578.818,87€. Nenaplaćen je iznos novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka od
211.000,00€ u 161 pravosnaţnom i izvršnom rješenju.
    Prosječna novčana kazna, izrečena u 2006.godini je iznosila 1.143,17€,što je za
27,6% više od prosječne novčane kazne izrečene na nivou Poreske uprave u izvještajnom
periodu.                                               29
  Iznos od 39.450,00€, odnosi se na zastarjelost naplate po izrečenim kaznama, u 35
pravosnaţnih i izvršnih rješenja.

 2. Podruĉna jedinica Nikšić
    U periodu januar-decembar2006.godine, u ovoj područnoj jedinici u radu je bilo 376
predmeta za rješavanje. Riješena su 254 predmeta (67,55%).Novčana kazna je izrečena u
207 predmeta (81,50%), opomena u 7 predmeta (2,76%), odbačenih zahtjeva za pokretanje
prekršajnog postupka nije bilo, a obustavljen je postupak u 38 predmeta( 14,96%).Drugim
nadleţnim područnim jedinicama, ustupljena su 2 predmeta ( 0,78%).
   Iz prethodnog izvještajnog perioda prenešeno je 20 neriješenih predmeta. U ovom
izvještajnom periodu primljeno je 356 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.
   Procenat negativno riješenih predmeta ( obustave ) je 14,96.
   Stranke su izjavile 43 ţalbe.
   Od strane Vijeća za prekršaje Republike CG, po ţalbi je riješeno 13 predmeta(7odluka je
preinačeno,a 6 odluka je ukinuto).
    Na kraju izvještajnog perioda ostala su 122 neriješena predmeta (32,45%).
    Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni je 166.200,00 €. Naplaćeno je 125.667,24€,
dok je u 2005.godini naplaćen iznos od 87.643,75€.
    Nenaplaćen je iznos novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka od 24.041,60€ u
ukupno 33 pravosnaţna i izvršna rješenja.
    Prosječna novčana kazna izrečena u 2006.godini je iznosila 802,89 €,što je za 10,3%
manje u odnosu na prosječnu novčanu kaznu izrečenu na nivou Poreske uprave u
izvještajnom periodu.
     .
3. Podruĉna jedinica Bar
    U periodu januar – decembar 2006.godine, u ovoj područnoj jedinici, rješavana su 895
predmeta. Riješeno je 736 predmeta.( 82,23%). Novčana kazna izrečena je u 562 predmeta
(76,36%), opomena u 22 ( 2,99%), obustavljen je postupak u 61 ( 8,29%), a zahtjev za
pokretanje prekršajnog postupka je odbačen u 58 predmeta (7,88%).Drugim nadleţnim
područnim jedinicama ustupljena su 33 predmeta ( 4,48%).
    Iz prethodnog izvještajnog perioda preneseno je 252 predmeta. U izvještajnom periodu
primljena su 643 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.
    Procenat negativno riješenih predmeta (odbačaji i obustave) je 16,18.
    Stranke su izjavile 78 ţalbi,od čega su četiri ţalbe izjavljene od strane podnosilaca
zahtjeva za voĎenje prekršajnog postupka.
    Od strane Vijeća za prekršaje, po ţalbi je riješeno 40 predmeta( 15 odluka je potvrĎeno,
19 je preinačeno, a 6 odluka je ukinuto).
    Na kraju izvještajnog perioda ostalo je neriješeno 159 predmeta ( 17,77% ).Po svim
neriješenim zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka iz 2005.godine (71),postupano je
više puta,a isti su većinom podnijeti uvidom u sluţbenu evidenciju ovog Organa , pa u takvim
slučajevima prisustvo stranaka nije bilo moguće obezbijediti jer su nedostupni(odjavili
poslovanje ,djelatnost sezonskog karaktera ili je firma ugašena.)
                                              30
     Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni je 531.389,00 €.Naplaćen je iznos od
338.270,00 €,dok je u 2005.godini naplaćen iznos od 191.396,00€.
    Prosječna novčana kazna, izrečena u 2006.godini je iznosila 945,53 €,što je za 5,6%
više u odnosu na prosječnu novčanu kaznu izrečenu na nivou Poreske uprave u
izvještajnom periodu..
    Nenaplaćen je iznos novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka od 98.488,00€ u
71-om pravosnaţnom i izvršnom rješenju.
    Iznos od 54.053,00€ odnosi se na zastarjelost naplate novčanih kazni i troškova
prekršajnog postupka po pravosnaţnim i izvršnim rješenjima u ukupno 31 predmetu. U 13
predmeta je nastupila zastarjelost pokretanja i voĎenja prekršajnog postupka,te su isti
obustavljeni.Zastarjelost je nastupila iz razloga što se shodno članu 55 Zakona o prekršajima,
prekršajni postupak ne moţe pokrenuti ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj
izvršen. Pozivi strankama u ovom periodu nijesu mogli biti uručeni, jer su isti prestali sa
obavljanjem djelatnosti ili su brisani iz sudskog registra.
    Na dopunu je vraćeno 63 predmeta. Radi se o zahtjevima u kojima nijesu sadrţani svi
podaci iz člana 125 Zakona o prekršajima, te je zatraţeno od podnosioca zahtjeva da ih, u
odrteĎenom roku, dopune.

4.Podruĉna jedinica Budva
    U periodu januar-septembar 2006.godine u ovoj područnoj jedinici, rješavano je 806
predmeta. Riješen je 761 predmet ( 94,42%). Novčana kazna je izrečena u 533 predmeta
( 70,04%), opomena u 25 ( 3,29%), obustavljen postupak u 110( 14,45%), a zahtjev za
pokretanje prekršajnog postupka je odbačen za 9 predmeta ( 1,18%). Drugim nadleţnim
područnim jedinicama ustupljeno je 84 predmeta ( 11,04%).
    Iz prethodnog izvještajnog perioda prenesena su 72 predmeta. U izvještajnom periodu
primljeno je 734 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.
    Procenat negativno riješenih predmeta (odbačaji i obustave) je 15,63.
    Prema izvještaju ovlašćenog sluţbenika 32 predmeta su obustavljena jer su okrivljeni
u toku kontrole podnijeli PDV prijave ili pokrenuli postupak likvidacije i stečaja, dok su 32
predmeta obustavljena u slučajevima gdje je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka
raĎen na osnovu sluţbene evidencije,te se nakon 3-4 pokušaja uručenja rješenja pozivi za
glavni pretres nijesu mogli uručiti( okrivljeni nepoznati na datim adresama). U 19 slučajeva
prekršajni postupci su obustavljeni, jer su okrivljeni prije podnošenja zahtjeva otklonili
nepravilnosti - izvršili opštu registraciju, a u 15 slučajeva nijesu ni otpočeli obavljanje
djelatnosti. Podnosioci zahtjeva su u 12 slučajeva odustali od zahtjeva za pokretanje
prekršajnog postupka.
    Stranke su izjavile 48 ţalbi od čega je jedna ţalba izjavljena od strane podnosioca
zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.
    Od strane Vijeća za prekršaje RCG riješen je 31 predmet po ţalbi ( 6 odluka je
potvrĎeno, 5 je preinačeno a 20 odluka je ukinuto).
    Na kraju izvještajnog perioda ostalo je 45 neriješenih predmeta ( 5,58% ).
    Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni je 414.940,00€.Naplaćen je iznos od
280.461,69 €,dok je u 2005.godini naplaćen iznos od 320.127,69€.                                              31
   Nenaplaćen je iznos novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka od 45.5187,88€.
u ukupno 45 pravosnaţnih i izvršnih rješenja.
   Prosječna novčana kazna , izrečena u 2006.godini je iznosila 665,51€, što je za 26,8%
manje od prosječne novčane kazne izrečene u izvještajnom periodu na nivou Poreske
uprave.

5.Podruĉna jedinica Herceg Novi
    U periodu januar-decembar 2006.godine, u ovoj područnoj jedinici, rješavano je 840
predmeta.Riješeno je 717 predmeta (85,36%). Novčana kazna je izrečena u 555 predmeta
( 77,41%), opomena u 44 (6,14%), obustavljen postupak u 42 ( 5,86%), a zahtjev za
pokretanje prekršajnog postupka je odbačen za 15 predmeta ( 2,09%). Drugim nadleţnim
područnim jedinicama ustupljeno je 60 predmeta ( 8,37%). U jednom predmetu je izrečena
zaštitna mjera ( 0,13%).
    Iz prethodnog izvještajnog perioda, prenešeno je 78 predmeta. U izvještajnom periodu
primljeno je 762 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.
    Procenat negativno riješenih predmeta (odbačaji i obustave) je 7,95. Prekršajni
postupak je najčešće obustavljen zbog toga što nema dokaza za izvršeni prekršaj (10
predmeta),a u 13 predmeta podnosioci zahtjeva su odustali od istih.
    Stranke su izjavile 43 ţalbe.
    Od strane Vijeća za prekršaje Republike CG, po ţalbi je riješeno 19 predmeta
odluke su potvrĎene, 13 je preinačeno , a 3 odluke su ukinute ).
    Na kraju izvještajnog perioda ostalo je 123 neriješena predmeta ( 14,64% ).
    Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni je 426.580,00 €. Naplaćen je iznos od
258.738,90 €,dok je u 2005.godini naplaćen iznos od 212.538,39€.
    Nenaplaćen je iznos novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka od 29.250,00€,u
45 pravosnaţnih i izvršnih rješenja.
    Prosječna novčana kazna, izrečena u 2006.godini je iznosila 768,61€,što je za14,7%
manje od prosječne novčane kazne izrečene u izvještajnom periodu na nivouPoreske uprave.
    Na dopunu je vraćeno 13 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka , zbog
nepotpunih adresa sjedišta pravnih lica ili prebivališta odgovornog lica,mjesta i vremena
izvršenja prekršaja koji nije naznačen u zahtjevu.

6.Podruĉna jedinica Bijelo Polje
    U periodu januar-decembar 2006.godine, u ovoj područnoj jedinici rješavano je 209
predmeta .Riješeno je 190 predmeta ( 90,91%).Novčana kazna izrečena je u 162 predmeta
( 85,26%), opomena u 13 ( 6,84%), obustavljen postupak u 11 predmeta ( 5,79%), a 4
zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka su odbačena ( 2,11%).Ustupljenih predmeta
drugim nadleţnim područnim jedinicama nije bilo.
   Iz prethodnog izvještajnog perioda preneseno je 28 predmeta. U izvještajnom periodu
primljen je181 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka
   Procenat negativno riješenih predmeta ( odbačaji i obustave) je 7,90.
   Stranke su izjavile 13 ţalbi.
                                            32
   Od strane Vijeća za prekršaje Republike CG, po ţalbi je riješeno 6 predmeta (4 odluke
su potvrĎene, jedna je preinačena, a jedna odluka je ukinuta).
   Na kraju izvještajnog perioda ostalo je 19 neriješenih predmeta ( 9,09% ).
   Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni je 86.940,00€. Naplaćeno je ukupno
69.493,75€., dok je u 2005.godini naplaćen iznos od 46.547,46€.
   Nenaplaćen je iznos novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka od 49.585,28€,u
78 pravosnaţnih i izvršnih rješenja.
   Prosječna novčana kazna, izrečena u 2006.godini je iznosila 536,66 €,što je 40,1%
manje od prosječne novčane kazne izrečene u izvještajnom periodu na nivou Poreske
uprave.Iznos od 500,00€ odnosi se na zastarjelost naplate po izrečenoj kazni, u jednom
pravosnaţnom i izvršnom rješenju.Predmet je proslijeĎen nadleţnom organu radi izvršenja,ali
zbog nedostatka sredstava na računu obveznika, navedeni iznos nije mogao biti naplaćen u
periodu od dvije godine od dana pravosnaţnosti rješenja kojim je izrečena novčana kazna, pa
je nastupila apsolutna zastara izvršenja novčane kazne.

7.Podruĉna jedinica Berane
    U periodu januar-decembar 2006.godine,u ovoj područnoj jedinici rješavana su 243
predmeta. Riješena su 182 predmeta( 74,90%) Novčana kazna izrečena je u 152 predmeta
( 83,52%), opomena u 13 ( 7,14 %) a obustavljen postupak za 11 predmeta (6,04%), jedan
zahtjev je odbačen (0,55%). Drugim nadleţnim područnim jedinicama ustupljeno je 5
predmeta ( 2,75%).
    Iz prethodnog izvještajnog perioda prenijeto je 70 predmeta. U izvještajnom periodu
primljeno je 173 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.
    Procenat negativno riješenih predmeta ( obustave i odbačaji) je 6,59.
    Stranke su izjavile 24 ţalbe,od čega su 3 izjavljene od strane podnosioca zahtjeva za
pokretanje prekršajnog postupka.
    Od strane Vijeća za prekršaje Republike CG, po ţalbi je riješeno 37 predmeta (18
odluka je potvrĎeno, 12 je preinačeno, a 7 odluka je ukinuto).
    Na kraju izvještajnog perioda ostao je 61 neriješeni predmet ( 25,10% ).
    Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni je 101.130,00€. Naplaćen je iznos od
89.806,37€,dok je u 2005.godini naplaćen iznos od 56.491,92€.
    Nenaplaćen je iznos novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka od 57.600,00€,u
ukupno 65 pravosnaţnih i izvršnih rješenja.
    Prosječna novčana kazna ,izrečena u 2006.godini je iznosila 665,32 €,što je za 25,7%
manje od prosječne novčane kazne izrečene u izvještajnom periodu na nivou Poreske
uprave.
    Iznos od 34.870,00€ odnosi se na zastarjelost naplate po izrečenim novčanim
kaznama u 57 predmeta. U pitanju su predmeti koji su proslijeĎeni nadleţnom organu na
izvršenje, a u kojima je izrečena novčana kazna nije naplaćena zbog nedostatka sredstava na
računima obveznika,pa je,nakon isteka roka od dvije godine od dana pravosnaţnosti rješenja,
nastupila apsolutna zastarjelost.
    Na dopunu je vraćeno 33 predmeta.
                                             33
 8.Podruĉna jedinica Pljevlja
   U periodu januar-decembar 2006.godine,u ovoj područnoj jedinici rješavano je 67
predmeta.Riješena su 62 predmeta ( 92,54%).Novčana kazna je izrečena u 53 predmeta
( 85,48%), opomena u 3 (4,84%), obustavljen postupak u 4 predmeta ( 6,45%), Drugim
nadleţnim područnim jedinicama ustupljena su 2 predmeta ( 3,23%).
   Iz prethodnog izvještajnog perioda prenešeno je 12 predmeta. U izvještajnom periodu
primljeno je 55 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.(u 2005.godini podnijeto je 127
zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka)
   Procenat negativno riješenih predmeta ( odbačaji i obustave ) je 6,45.
   Stranke su izjavile 18 ţalbi od čega je jedna ţalba izjavljena od strane podnosioca
zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.
   Od strane Vijeća za prekršaje Republike CG, po ţalbi je riješeno 40 predmeta (18 odluka
je potvrĎeno, 6 odluka je preinačeno a 16 odluka je ukinuto).
   Na kraju izvještajnog perioda ostalo je 5 neriješenih predmeta ( 7,46% ).
   Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni je 32.700,00€ .Naplaćen je iznos od 39.959,00€
(60 predmeta u cjelosti i 5 predmeta djelimično); dok je u 2005.godini naplaćen iznos od
17.833,01€ (22 predmeta u cjelosti i 10 predmeta djelimično).
   Nenaplaćen je iznos novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka od 8.480,00€ u
ukupno 17(12 u cjelosti i 5 djelimično ) pravosnaţnih i izvršnih rješenja.
   Prosječna novčana kazna, izrečena u 2006.godini je iznosila 616,98 €.što je za 31,1%
manje od prosječne novčane kazne izrečene u izvještajnom periodu na nivou Poreske
uprave.

   Dakle, na nivou Poreske uprave, u periodu januar – decembar 2006.godine, je bilo 4.698
predmeta za rješavanje po osnovu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka ( u istom
periodu 2005.godine je bilo 3.443 predmeta). Od toga je riješeno 4.076 predmeta, dok je
ostalo neriješeno 622 predmeta. Procenat riješenosti je (86,76) ( u istom periodu 2005 godine
je 78,85), što se moţe ocijeniti kao efikasno, posebno ako se ima u vidu da prekršajni
postupak podrazumijeva duţe vremensko trajanje (evidentiranje predmeta, uručivanje poziva
i rješenja strankama, neophodnost ličnog uručivanja poziva, poštovanje roka od 8 dana od
dana uručenja poziva do dana odrţavanja pretresa, pretres, izradu i dostavu rješenja o
prekršaju i dr. )
   Novčana kazna je izrečena u 3.160 predmeta u ukupnom iznosu od 2.829.894,00€, što
je 77,53% od ukupnog broja riješenih predmetu, u izvještajnom periodu. Prosječna novčana
kazna, izrečena u ovom periodu iznosi 895,53€. Ovaj podatak je relativan u odnosu na
prosječnu kaznu po pojedinim poreskim zakonima,kao i u odnosu na prosječnu novčanu
kaznu izrečenu u prekršajnom postupku pojedinih područnih jedinica. Opomena je izrečena u
199 predmeta ( 4,88%), odbacivanje prijave izvršeno je za 107 predmeta( 2,63%) a
obustavljen je postupak za 414 predmeta ( 10,16% od ukupnog broja riješenih predmeta)
Treba istaći da su prekršajni postupci najčešće obustavljani u slučajevima nedostatka dokaza
da su okrivljeni izvršili prekršaj koji im je stavljen na teret. Prilikom inspekcijskog nadzora
sačinjavanja zapisnika i zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka ,činjenički opis radnje
izvršenja prekršaja ,sa svim bitnim elementima ,treba da bude naznačen na način i u skladu                                              34
 sa zakonskim odreĎenjem radnje prekršaja. Opis prekršajne radnje iz zapisnika mora
odgovarati njenom opisu u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka.
   Nadleţnim područnim jedinicama ustupljeno je 195 predmeta(4,78%),a izrečena je i
jedna zaštitna mjera(0,02%).
   U 124 predmeta je nastupila zastarjelost naplate izrečene novčane kazne (128.873,00€).
   Osnovni razlog nemogućnosti naplate ovih izrečenih novčanih kazni, je nedostupnost
stranke – preduzetnika, kao i nedostatak sredstava na računima obveznika. Prema odredbi
Zakona o prekršajima čl. 56 zastarelost izvršenja kazne ili zaštitne mjere nastaje u svakom
slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu traţi za zastarelost
izvršenja kazne ili zaštitne mjere ( ako je od dana pravosnaţnosti rješenja o prekršaju
protekla jedna godina).
   Iz prethodne godine je prenešeno 736 predmeta, a u izvještajnom periodu je primljeno
3.962 predmeta.
   Procenat negativno riješenih predmeta (odbačaji i obustave) je 12,79 ( u istom periodu
2005.godine je 21,21).
   Stranke su izjavile ukupno 613 ţalbi ( u istom periodu 2005 godine 575 ţalbi ).
   Od strane Vijeća za prekršaje Republike CG, ( drugostepeni organ ), po ţalbi su riješena
283 predmeta( u 2005. godini riješeno je 138 predmeta ).
    Drugostepeni organ je potvrdio 122 odluke ( u istom periodu 2005.godine 117),
preinačio 80 odluka ( u 2005.godini 26 ) i ukinuo 81 odluku ( u 2005.godini 82 ).Ukidni razlozi
su uglavnom greške u ličnom imenu , nazivu objekta u kojem je vršena kontrola , nezakonit
način uručenja rješenja (nedostaje pečat pravnog lica na dostavnici), ako je odgovorno lice
primilo poziv umjesto pravnog lica,nenavoĎenje mjesta sjedišta poslovnog objekta u izreci
rješenja o kaţnjavanju, nepotpisivanje zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru od
strane okrivljenih,u kom slučaju je drugostepeni organ traţio da se pretres odrţi u prisustvu
podnosioca zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,u svojstvu podnosioca ili svjedoka,a
zbog osporavanja činjenica iz podnesenog zahtjeva na glavnom pretresu od strane
okrivljenih.
    U vezi sa preinačenim odlukama (80) , Vijeće za prekršaje RCG je prethodno utvrdilo,
da u procesu donošenja prvostepenog rješenja nije bilo bitnih povreda odredaba prekršajnog
postupka, da su rješenja zasnovana na pravilno i potpuno utvrĎenom činjeničnom stanju, te
da nije učinjena povreda materijalnih propisa o prekršajima, već je materijalno pravo pravilno
primijenjeno. Dakle, Vijeće nalazi da je prvostepeni organ ,na osnovu izvedenih dokaza na
pretresu,na nesumljiv način utvrdio da su okrivljeni učinili prekršaje precizirane u zahtjevu za
pokretanje prekršajnog postupka, i o tome dao valjane razloge u pobijanom rješenju.
    Ispitujući prvostepeno rješenje u dijelu odluke o kazni, Vijeće je našlo da su i izrečene
novčane kazne u takvim predmetima pravilno odmjerene,te da su pobijana rješenja i u tom
dijelu pravilna i zakonita; ali,bez obzira na prethodno , uz obrazloţenje ,da je u meĎuvremenu
Zakon o porezu na dodatu vrijednost ,,pretrpio,, izmjene u dijelu kaznenih odredbi, našao je
za shodno da je neophodno primijeniti zakonsku normu,koja je blaţa za učinioca prekršaja.
    Vaţno je napomenuti da se preinačene odluke od strane prvostepenog organa ( 215
izmijenjeno po ţalbi) odnose na prekršaje iz čl. 58. stav 1. Zakona o porezu na dodatu
                                               35
 vrijednost, shodno pomenutim izmjenama kaznenih odredbi Zakona o porezu na dodatu
vrijednost i sudskoj praksi drugostepenog organa.
    Na kraju izvještajnog perioda ostalo je 622 neriješena predmeta( u istom periodu
2005.godine bilo je 728 predmeta ).Rješavanje predmeta sa stanovišta efikasnosti, odnosno
stanje nezavršenih predmeta u direktnoj je vezi sa urednom dostavom. Najčešći problem u
radu je neuredna dostava pismena koja se moraju lično dostaviti,a to su: poziv za pretres i
rješenje o prekršaju.
    Na osnovu evidencije ovlašćenih sluţbenika za voĎenje prekršajnog postupka,
naplaćene su novčane kazne u iznosu od 1.781.215,82 € ( u istom periodu 2005.godine
naplaćeno je 1.203.017,73€ ).Ostalo je nenaplaćeno ukupno 564.194,44€ izrečenih novčanih
kazni u ukupno 581 pravosnaţnom i izvršnom rješenju,po kojima je naplata u toku.
    Postupak izvršenja rješenja je znatno bolji u odnosu na ranije periode.
    Problemi kod naplate novčanih kazni nastaju i zbog malog prometa novčanih sredstava
preko ţiro računa poreskih obveznika,tako da se kazna naplaćuje u duţem vremenskom
periodu,sukcesivno, zavisno od priliva sredstava na ţiro računu. TakoĎe je evidentna pojava
da kod odreĎenog broja poreskih obveznika – pravnih lica , ţiro račun nije aktivan u duţem
vremenskom periodu, tako da se blokada ţiro računa ne izvršava. Smetnju za izvršenje često
čini neuredna dostava rješenja o kaţnjavanju.
    Povećan broj ţalbi na prvostepena rješenja,objektivno odlaţe pravosnaţnost rješenja ,
odnosno utiče na trajanje postupka. Najčešći razlog koji se ističe u ţalbama poreskih
obveznika je visina novčane kazne.
    Na dopunu je vraćeno 157(3,96%) zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,
najčešće zbog toga što u izreci zahtjeva za pokretanje postupka,kao i u zapisniku o
izvršenom inspekcijskom nadzoru,nije odreĎeno mjesto ili vrijeme izvršenja prekršaja,kao i
zbog nepotpunih adresa sjedišta pravnih lica ili prebivališta odgovornih lica.
    U narednom periodu aktivnosti treba usmjeriti na poboljšanju kvaliteta dostave
pismena, stalnu komunikaciju sa filijalom za inspekcijski nadzor, iniciranje izrade programa za
evidentiranje prvostepenog prekršajnog postupka i aţuriranje poreske evidencije o adresama
poreskih obveznika.
                                              36
           4.SEKTOR ZA SPROVOĐENJE NAPLATE

    Izvještaj o radu Sektora za sprovoĎenje naplate, za period januar – decembar
2006.godine, sačinjen je na osnovu planiranih i ostvarenih aktivnosti filijala područnih jedinica
i odsjeka, koji pripadaju ovom Sektoru.
    Tokom izvještajnog perioda, u Sektoru za sprovodjenje naplate, obavljali su se poslovi
naplate poreskog duga, identifikacije lica koja ne podnose poreske prijave kao i
obezbjedjivanje nepodnesenih poreskih prijava za poreskog obveznika.

   ODSJEK ZA PLANIRANJE RADNOG OPTEREĆENJA I OPERTATIVNI NADZOR

 Izvršene aktivnosti ovog Odsjeka, u izvještajnom periodu su:
1.Izrada uputstava i instrukcija za postupanje Područnih jedinica od kojih se posebno
izdvajaju:
     Instrukcija za korišćenje programa obračuna poreza i doprinosa na prihod od
samostalne djelatnosti, koji se plaćaju u paušalnom iznosu,
     Instrukcija za korišćenje programa utvrĎivanja poreza i doprinosa na prihod od
samostalne djelatnosti, koji se plaćaju u paušalnom iznosu – turistička sezona,
     Instrukcija za korišćenje izvještaja za PIO sveštenika i vjerskih sluţbenika,
     Instrukcija o postupanju prilikom ovjere ugovora o zakupu - lizingu motornih vozila
     Instrukcija vezana za primjenu Zakona o porezu na promet nepokretnosti,
     Instrukcija vezana za pokretanje postupka prinudne naplate kod obveznika kojima
je Ministarstvo finansija odobrilo plaćanje obaveza u ratama, a koji nijesu izmirili obaveze.
     Instrukcija za izradu rješenja poreza na dobit za nevladine organizacije.
2.Davanje tumačenja filijalama za naplatu u područnim jedinicama radi jednoobrazne
primjene poreskih propisa ( 11 );
3.Davanje internih naloga filijalama za naplatu područnih jedinica, radi efikasnije naplate
poreskih obaveza ( 132) od čega dvadeset ( 20 )naloga primorskim područnim jedinicama,
radi efikasnije naplate utvrĎenih poreskih obaveza od ljetnje turističke sezone u toku
2006.godine.
4.Davanje obavještenja, urgencija i odgovora i upućivanje dopisa poreskim obveznicima i
drugim organima ( 60);
5.Izrada komentara ( mišljenja ) vezanih za izmjene i dopune zakonskih propisa (17), za
Direktora Poreske uprave
6.Izrada izvještaja i informacija za Direktora Poreske uprave i Ministarstvo finansija, od kojih
se izdvajaju:
     mjesečni izvještaji o preduzetim mjerama naplate sa analizom ostvarenja plana
naplate delikventnih poreskih računa i izvještajem o vanbilansnom poravnanju,
     mjesečni izvještaji o broju i iznosu podnijetih i riješenih zahtjeva za povraćaj PDV
     mjesečni izvještaj o nepodnesenim PDV i akciznim prijavama i aktivnostima
područnih jedinica na obezbjeĎivanju istih,
     mjesečni izvještaj o izvršenim uplatama po rješenjima Ministarstva finansija o                                               37
 odloţenom plaćanju prihoda,
     mjesečni izvještaj o prihodima od igara na sreću po uplatiocima i po vrstama igara
na sreću za Ministarstvo finansija,
     mjesečni izvještaj o plaćenim naknadama za korišćenje šuma po uplatiocima i
područnim jedinicama, za Upravu za šume,
     godišnji izvještaj o naplati naknada za vode (naknada za zahvaćenu vodu, za
ispuštenu vodu i naknada za izvadjeni materijal iz vodotoka), u 2005.godini, za Upravu za
vode,
     godišnji izvještaj o naplati koncesione naknade za detaljna geološka istraţivanja i
eksploataciju mineralnih sirovina u 2005.godini, za Ministrstvo ekonomije.
     mjesečni izvještaji o aktivnostima Sektora za sprovoĎenje naplate u toku ljetnje
turističke sezone 2006.godine (4).
7.Stalna saradnja sa Komisijom Ministarstva finansija za sprovodjenje postupka javne prodaje
imovine duţnika, radi naplate poreskih obaveza,
8.Stalna saradnja sa MONSTAT-om, odnosno Komisijom za statistiku;
9.Izrada mjesečnih izvještaja o ostvarivanju Akcionog plana za realizaciju preporuka iz
Evropskog partnerstva, koji su proslijeĎeni Ministarstvu za ekonomske odnose sa
inostranstvom i evropske integracije;
10.Svakodnevno usaglašavanje iznosa poreza, doprinosa i naknada, iskazanih u analitičkim
evidencijama Poreske uprave, sa evidencijama poreskih obveznika;
11.Aktivno učešće na seminaru u organizaciji IOTE, koji je odrţan u Budimpešti – na temu
«Oporezivanje finansijskih instrumenata« i prezentacija ovog načina oporezivanja u Poreskoj
upravi;
12.Aktivno učešće prilikom studijske posjete Poreskoj upravi Španije kada su razmijenjena
iskustva o metodama i načinima naplate poreskih obaveza,sa posebnim osvrtom na
PDV,paušalno oporezivanje i tehnologiju koja omogućava efikasnu naplatu poreskih obaveza.
13.Aktivno učešće na seminarima ,koji su odrţani u Centrali Poreske uprave u organizaciji
Ministarstva finansija RCG, Ministarstva finansija SAD-a i Ministarstva za ekonomske odnose
sa inostranstvom i evropske integracije – na temu “Igre na sreću – kontrola priredjivača”, u
organizaciji Poreske uprave i EU CAFAO – na temu “lizing, PDV po ugovoru o lizingu,
finansijski lizing i operativni lizing” i “Srazmjerni odbitak ulaznog PDV-a”, u organizaciji EU
CAFAO - na temu “Obrnuto zaračunavanje PDV-a” i u organizaciji TAIEX-a – na temu „‟O
sprovoĎenju prava intelektualne svojine‟‟.
14.Obavljen je nadzor nad radom svih Područnih jedinica Poreske uprave. U toku ljetnje
turističke sezone vršeni su nadzori ( nedjeljno) u primorskim jedinicama : Budvi, Baru i
Herceg Novom. U cilju realizacije Akcionog plana ljetnje turističke sezone 2006. godine
upućivani su nalozi sa predlozima mjera za svaki prepoznati problem u njihovom radu,
vezano za naplatu prihoda, o čemu su sačinjeni odgovarajući zapisnici – Izvještaji o
izvršenom nadzoru.
15.U saradnji sa «Barents group of Bearing Point«, pripremljene su »Procedure za
sprovodjenje naplate«.Procedurama je obuhvaćen postupak obrade nepodnošenja poreske
prijave, neplaćanja poreske obaveze, prinudne naplate nakon blokade bankovnog računa.                                              38
    Sektor za sprovodjenje naplate je, u izvještajnom periodu, organizovao tri radionice za
sluţbenike područnih jedinica Poreske uprave i to:
1.,,Vještine – mogućnosti efektivne naplate,, na kojoj su učestvovali rukovodioci
područnih jedinica (savjetnici Direktora) i načelnici filijala za sprovodjenje naplate ( samostalni
savjetnici I ), koja je odrţana marta 2006.godine.
2.,,Sprovodjenje naplate ,, na kojoj su učestvovali načelnici Filijala za naplatu u područnim
jedinicama, kao i sluţbenici naplate iz ekspozitura Poreske uprave, koja je odrţana juna
2006.godine.
3.”Unapređenje naplate – postupci i metodi,, na kojoj su učestvovali rukovodioci područnih
jedinica i načelnici filijala za sprovoĎenje naplate, koja je odrţana u decembru 2006.godine.
    Predstavnici Sektora za sprovodjenje naplate, u periodu januar – decembar 2006.
godine, odrţali su dvije prezentacije studentima Pravnog i Ekonomskog fakulteta vezano za
poslove ovog Sektora i učestvovali u izradi teksta o Poreskoj upravi, za Bilten Ministarstva
finansija RCG. Ovlašćeni sluţbenici prisustvovali su i Press konfernenciji pod nazivom
“Registrujte smještaj u sezoni” koju je organizovala Poreska uprava.
    Predstavnici Sektora za sprovoĎenje naplate po ovlašćenju Direktora su informisali
javnost o aktivnostima i rezultatima ostvarene naplate poreza ,doprinosa i drugih javnih
prihoda učestvovanjem u emisijama organizovanim od strane RTV Crne Gore,radija Bara ,
radija Budve, Jupoka i učestvovanjem u štampanim medijima (“Pobjeda”,“Republika”,
“Turizam”).
    Poreska uprava je,shodno ugovoru o saradnji, u aprilu 2006.godine, organizovala i
odrţala seminar za predstavnike “Unije poslodavaca Crne Gore”, na kojem su učestvovali i
predstavnici Sektora za sprovodjenje naplate.
    Predstavnici Sektora za sprovodjenje naplate, učestvovali su na seminaru “O
sprovoĎenju prava intelektualne svojine” u organizaciji Ministarstva za ekonomske odnose
sa inostranstvom i evropske integracije, koji je odrţan u Podgorici dana 26. i 27.09.2006.god.
    Na seminaru “Srednjoročno fiskalno planiranje-meĎunarodno iskustvo i primjena u
Crnoj Gori”,odrţanom dana17.11.2006..godine takoĎe u Podgorici, učestvovao je predstavnik
Sektora za sprovoĎenje naplate.
    U pripremi Analize reformskog procesa u oblasti Drţavne uprave kroz Izvještaj “Model
ankete za potrebe monitoringa evolucije procesa reforme drţavne uprave”, učestvovali su i
sluţbenici Sektora za sprovoĎenje naplate.
    Sluţbenici Sektora za sprovoĎenje naplate učestvovali su u pripremi Projekta IPA
programa, koje će Ministarstvo finansija implementirati u skladu sa smjernicama Evropske
unije, kao i na izradi Akcionog plana za implementaciju preporuka iz inoviranog Evropskog
partnerstva,u svojstvu člana Komisije za koordinaciju procesa pristupanja EU.
    Vezano za implementaciju Projekta “Obračun Bruto Domaćeg Proizvoda”,Sektor za
sprovoĎenje naplate, odrţao je radni sastanak sa “MONSTATOM”i maĎarskim ekspertom.
    Predstavnik Sektora za sprovoĎenje naplate prisustvovao je prezentaciji TAIEX-a
programa Evropske Komisije,o tekućim i planiranim aktivnostima i dalje podrške ovog
programa Crnoj Gori, koju je organizovalo Ministarstvo za ekonomske odnose sa
inostranstvim i evropske integracije.
                                                39
    U realizaciji Akcionog i Operativnog plana za ljetnju turistiĉku sezonu 2006. i
zimsku turistiĉku sezonu 2006/07 godine, Sektor za sprovodjenje naplate, je u okviru svoje
nadleţnosti, pruţio pun doprinos.
    U tom cilju izradjeni su odgovarajući akti, obrasci rješenja, instrukcije, kao i tabelarni
prikazi izvještaja, prilagodjeni Pravilniku o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne
djelatnosti. Pored toga, pripremljen je predlog Operativnog plana nadzora Sektora za
sprovodjenje naplate za ljetnju turističku sezonu 2006. godine i zimsku sezonu
2006/2007.godinu, sa posebnim akcentom na organizovano i blagovremeno izvršavanje
radnih obaveza i ostvarivanje planiranih efekata naplate javnih prihoda.
    U pripremnoj fazi ljetnje turističke sezone u Sektoru za sprovodjenje naplate,
pripremljene su instrukcije i uputstva, kojima su detaljno precizirani postupci sluţbenika u
filialama za naplatu, vezani za:
    preduzimanje adekvatnih mjera u smislu organizacije sluţbenika za rad subotom i
nedjeljom, kao i u toku praznika (vjerski i prvomajski praznici), u cilju naplate dospjelih
neizmirenih obaveza po osnovu samostalne djelatnosti – paušal, naročito kod lica koja nijesu
imala prebivalište u mjestu u kojem su obavljali djelatnost.
    identifikaciju imovine poreskih obveznika ( lica), koji imaju dug, a faktički ne obavljaju
djelatnost ;
    primjenu člana 86 Zakona o opštem upravnom postupku;
    identifikaciju dospjelih neizmirenih obaveza obveznika koji obavljaju samostalnu
djelatnost – paušalci, za koje je realno očekivati da se do početka glavne turističke sezone
neće u cjelosti naplatiti;
    identifikaciju dospjelih neizmirenih obaveza obveznika koji obavljaju samostalnu
djelatnost, za koje je realno očekivati da se mogu u cjelosti naplatiti,
    utvrdjivanje poreza na promet nepokretnosti kada stranka ne učestvuje u postupku,
a sve u cilju zakonitog i blagovremenog okončanja postupka.
     U ovoj fazi ljetnje turističke sezone ( predsezona ), ovlašćeni sluţbenici naplate su
izvršili obilazak primorskih Područnih jedinica (Bar, Budva i Herceg Novi), radi nadzora i
pruţanja neposrednih instrukcija za rad, o čemu je dostavljen izvještaj Koordinacionom tijelu
za praćenje ljetnje turističke sezone 2006. godine.
     TakoĎe,u realizaciji zimske turističke sezone 2006/2007.godine,sluţbenici Sektora za
sprovoĎenje naplate,učestvovali su u izradi Akcionog i Operativnog plana Poreske uprave za
zimsku turističku sezonu 2006/07.godine,gdje je Sektor za sprovoĎenje naplate, posebno
akcentirao :
      blagovremeno utvrĎivanje i naplata poreskih obaveza kod obveznika koji obavljaju
samostalnu djelatnost privremeno - sezonski,
      blagovremeno utvrĎivanje i naplata poreza na promet nepokretnosti, po osnovu
aktuelnog i inteziviranog prometa nepokretnosti na sjeveru Republike.
     U tom smislu,Poreska uprava ostvarila je saradnju sa svim Osnovnim sudovima u
Republici u cilju sedmičnog preuzimanja ugovora o prometu nepokretnosti,koji su ovjereni kod
nadleţnih sudova.
                                               40
    Realizaciju akcionog plana ljetnje turističke sezone 2006.godine,Sektor za sprovodjenje
naplate, ostvario je kroz tri faze i to: fazu pripreme, fazu operativnog provođenja plana i
fazu analize ostvarenih rezultata.
    U pripremnoj fazi za ljetnju turističku sezonu, tj. u predsezoni, preduzete su aktivnosti
na stvaranju uslova da primorske područne jedinice, a zatim i područne jedinice iz
kontinentalnog dijela Republike izvrše potrebne pripreme za što bolju realizaciju aktivnosti u
sezoni 2006. godine.
    Uradjeno je programsko rješenje za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne
djelatnosti, za:
     obveznike koji djelatnost obavljaju u toku čitave godine,
     obveznike koji djelatnost obavljaju tokom ljetnje turističke sezone.
    Aktivnosti izrade programskog rješenja za paušalno oporezivanje prihoda od
samostalne djelatnosti, obuhvatile su izradu: instrukcije za postupanje, obrazac rješenja o
utvrdjivanju paušalnog iznosa poreza,uputstva za korišćenje programa za utvrdjivanje poreza
i doprinosa na prihode od samostalne djelatnosti – sezona 2006.godine.
    Navedeni akti dostavljeni su područnim jedinicama Poreske uprave, radi
blagovremenog preduzimanja svih potrebnih aktivnosti, odnosno izrade rješenja o paušalnom
oporezivanju i dostave istih poreskim obveznicima, te naplate obaveza utvrĎenih rješenjima.

    Sektor za sprovodjenje naplate je uputio primorskim područnim jedincama (Bar, Budva
i Herceg Novi) interne radne naloge, radi preduzimanja aktivnosti, u cilju pripreme,
organizacije i praćenja ljetnje turističke sezone, sa posebnim osvrtom na identifikaciju
zaostalog duga – sezona 2005.godine, koje su se odnosile na:
    sačinjavanje spiskova obveznika koji nijesu izmirili obaveze, odnosno koji su imali
zaostali dug (sezona 2005.godine),
    utvrdivanje iznosa zaostalog duga,
    obezbjedjivanje podataka o visini trţišne vrijednosti nepokretnosti, utvrdjene od strane
vještaka u postupku utvrdjivanja poreza na nepokretnosti,
    sačinjavanje spiskova obveznika koji nemaju odobrenje za rad za obavljanje sezonske
djelatnosti,
    mišljenja rukovodioca područnih jedinica Bar, Budva i Herceg Novi, o procjeni trţišne
vrijednosti nepokretnosti od strane vještaka, u postupku utvrdjivanja poreza na promet
nepokretnosti, i dr.

    U okviru predsezone stručna radna grupa Sektora za sprovodjenje naplate, pripremila
je i odrţala 31.03.2006.godine, instruktivni seminar za sluţbenike naplate iz svih područnih
jedinica Poreske uprave na temu »Vještine – mogućnosti efektivne naplate». Izdvojena tema
ovog seminara bila je «Ljetnja sezona u svakom gradu».
    Sektor za sprovoĎenje naplate je u skladu sa ciljevima Akcionog plana ljetnje turističke
sezone 2006.godine, u periodu jul – avgust, preduzeo realizaciju faze operativnog provoĎenja
plana. U tom smislu nastavilo se sa aktivnostima na realizaciji plana nadzora naplate u toku
ljetnje turističke sezone.                                               41
     Svim primorskim područnim jedinicama Poreske uprave, od strane Sektora za
sprovoĎenje naplate, upućen je interni radni nalog radi preduzimanja aktivnosti u cilju
identifikacije poreskih obveznika - izdavaoca leţajeva u domaćoj radinosti, na osnovu
spiskova i evidencija iz prethodne godine, kako bi se na taj način ova lica oporezovala i uvela
u poreski sistem.
     Primorske područne jedinice upoznate su i sa obavezom ličnog dostavljanja rješenja
o paušalnom oporezivanju svim obveznicima za koje su rješenja donešena, kao i o potrebi da
se uručivanje rješenja na ovaj način, odvija kao sinhronizovana i kontinuirana aktivnost u toku
trajanja ljetnje turističke sezone 2006.godine.
     Intezivirana je saradnja sa nadleţnim sluţbama jedinica lokalnih uprava primorskih
opština, radi aţurnije i brţe dostave rješenja, odnosno odobrenja za obavljanje djelatnosti, za
sezonske obveznike, kako bi poreski organ bio u mogućnosti da pokrene postupak donošenja
rješenja o paušalnom oporezivanju naplate utvrdjenih obaveza. TakoĎe, sluţbenici naplate su
stupili u kontakt sa organima lokalnih samouprava, u cilju obezbjeĎivanja podataka o
agencijama koje se bave prometom nekretnina.
     Ovlašćeni sluţbenik Sektora za sprovodjenje naplate, počev od 25.07.2006.godine,
vršio je nadzor nad radom Područne jedinice Bar i Ekspoziture Ulcinj, u cilju postizanja boljih
efekata u postupku utvrdjivanja i naplate obaveza po osnovu obavljanja djelatnosti u toku
ljetnje turističke sezone 2006.godine.
     Sektor za sprovoĎenje naplate je intenzivirao aktivnosti i uz saradnju sluţbenika
naplate sa koordinatorima inspekcijske kontrole, pristupio realizaciji mjera naplate kod svih
obveznika kod kojih su rješenja o utvrĎenim obavezama za tekuću sezonu postala izvršna.
     Aktivnosti naplate dospjelih poreskih obaveza imale su svoju kulminaciju u mjesecu
avgustu. Ovo se odnosilo kako na naplatu paušalnih obaveza, tako i na naplatu korektivnih
obaveza konstatovanih u zapisnicima prilikom inspekcijskog nadzora, kod poreskih obveznika
čija se djelatnost intezivirala za vrijeme ljetnje sezone.
     U skladu sa ciljevima Akcionog plana ljetnje turističke sezone 2006.godine, Sektor za
sprovoĎenje naplate je i u septembru, nastavio sa aktivnostima na realizaciji Operativnog
plana nadzora naplate u toku ljetnje turističke sezone.
     Za obveznike poreza i doprinosa, sa teritorije svih primorskih opština, dostavljena je
primorskim područnim jedinicama instrukcija u vezi konačne naplate svih zaostalih
dugovanja, kao i radni nalog da se sva eventualna rješenja obavezno dostavljaju lično
poreskim obveznicima. TakoĎe, u ovom periodu, ovaj Sektor je, obzirom da je kraj sezone,
nastavio sa aktivnostima datim u internom nalogu, a koje se sastoje na revidiranje utvrĎenih
zaduţenja i naplati, kako paušalno utvrĎenih obaveza, tako i ostalih poreskih obaveza, a
naročito korektivnih obaveza nastalih nakon inspekcijskog nadzora.
     Zajednički rad poreskih inspektora i sluţbenika naplate, u kontinuitetu je bio usmjeren
i na realizaciji naplate, kod svih obveznika poreza i doprinosa, kod kojih su rješenja o
utvrĎenim obavezama za tekuću ljetnju turističku sezonu postala izvršna. Sektor za
sprovoĎenje naplate je, pored zajedničke akcije, čiji je cilj izmirenje dospjelih obaveza, imao
zadatak da onemogući pojavu, da poreski obveznik stvori obavezu po osnovu poreza i
doprinosa, prestane sa obavljanjem djelatnosti, ostavi poreski dug i nestane. Naročita paţnja
bila je posvećena nerezidentnim poreskim obveznicima.                                               42
      Kako se bliţio kraj produţene sezone, Sektor za sprovoĎenje naplate je i pored
visokog stepena naplate, vršio redovan nadzor nad sprovoĎenjem postupka naplate u
područnim jedinicama na primorju i pojačavao aktivnosti terenske naplate sa ciljem potpunog
izmirenja utvrĎenih obaveza.
     Velika paţnja posvećena je praćenju prisutne tendencije prometa nepokretnosti u
primorskim područnim jedinicama, za vrijeme trajanja ljetnje turističke sezone, gdje su se kao
poreski obveznici identifikovali u većem broju i nerezidentna lica. U vezi sa tim, Poreska
uprava nastavila je kontakt sa organima lokalne samouprave i agencijama koje se bave
prometom nekretnina, što je rezultiralo veoma dobrim fiskalnim efektima. Po tom osnovu
ostvarena je stopa rasta naplate od 154 % .
     Polazeći od kriterijuma za ocjenjivanje uspješnosti turističke sezone 2006. godine, a to
je rast ostvarenih prihoda, pozitivan bilans novčanih tokova i povećan stepen naplate poreza,
doprinosa i drugih javnih prihoda, u poslednjoj fazi realizacije Akcionog plana – analiza
ostvarenih rezultata, zaključujemo, da je rad Poreske uprave u cjelini, u toku ljetnje turističke
sezone 2006. godine, bio izuzetno uspješan. O tome svjedoče rezultati dostavljeni od
područnih jedinica Poreske uprave iz kojih se moţe sagledati porast broja poreskih
obveznika koji su djelatnost obavljali sezonski, a sa tim u vezi i veći stepen naplate prihoda
ostvarenih po tom osnovu.
     Prema podacima primorskih područnih jedinica Poreske uprave, ukupna naplata
paušalno oporezovanih obveznika, koji djelatnost obavljaju privremeno – sezonski, na dan
30.09.2006.godine je iznosila 797.386,71€ što je 97,4% od ukupnog zaduţenja. Ukupno
zaduţenje za tri primorske područne jedinice ( Bar, Budva i Herceg Novi ) po osnovu prihoda
od samostalnog obavljanja djelatnosti za period od 01.06.do 30.09.2006. godine, iznosilo je
818.850,60€. Evidentan je porast broja poreskih obveznika koji su obavljali ''sezonsku''
djelatnost i ostvarivali prihod koji se paušalno oporezuje u periodu od 01.01. do 30.09.2006.
godine. U područnim jedinicama Bar, Budva i Herceg Novi, na dan 30.09.2006.godine,
evidentirano je 2925 paušalnih obveznika. Na dan 30.09.2005. godine, broj '' paušalnih
poreskih obveznika '' iznosio je 2482. Dakle, broj poreskih obveznika u sezoni 2006. godine,
koji se paušalno oporezuju povećan je za 18 % u odnosu na 2005. godinu. Ovaj podatak
ohrabruje ako se ima u vidu da je turizam privredna grana od prioritetnog značaja za razvoj
cjelokupne ekonomije u Crnoj Gori, te da se prihodi ostvareni od turističke djelatnosti u širem
smislu, smatraju najznačajnijim budţetskim prihodima. Bez obzira što je riječ o takozvanim
''malim'' poreskim obveznicima, čiji godišnji promet ne prelazi PDV limit, povećanjem
njihovog broja, omogućava se izmeĎu ostalog i njihovo postepeno prerastanje u kategorije
''većih'' poreskih obveznika sa mogućnošću ''širenja '' djelatnosti i ostvarivanja sve većih
prihoda.
     Ukupna naplata, na dan 30.09.2006.godine,u odnosu na uporedni period prethodne
godine, veća je za 7% ( indeks rasta 107). U odnosu na zaduţenje ''sezonaca'' u sezoni
2006.godine ukupna naplata, na dan 30.09.2006.godine ostvarena je u procentu od 98.
     Od ukupnog broja donijetih rješenja ( 2.925 ), 790 rješenja, sa iznosom zaduţenja od
504.410,41€, se odnosi na obveznike poreza na prihod od samostalne djelatnosti – paušal
(sezonci).Obaveze dospjele za naplatu iznose 504.160,42€, od čega je naplaćeno
                                                43
       494.320,66€ ili 98,0%.Na obveznike poreza na prihod od izdavanja leţajeva odnosi se 2.135
      rješenja, sa ukupnim iznosom zaduţenja od 314.440,19€.Obaveze dospjele za naplatu po
      ovom osnovu iznose 312.044,95€, od čega je naplaćeno 303.066,05€ ili 97,1%.

       Broj donijetih rješenja, iznosi zaduţenja i naplata dospjelih obaveza u periodu od 01.06.do
      30.09.2006.godine u odnosu na uporedni period 2005.godine prikazani su u tabeli koja slijedi:

      Broj Rj.o   Broj Rj.o
      paušalom   paušalnom     IZNOS     IZNOS                            % nap.  DUG   % nap.
R. PODRUČNA oporeziv.   oporeziv.     ZADUŢ.    ZADUŢ.      NAPLATA   NAPLATA      DUG     30.09. 30.09.200 30.09.
B. JEDINICA 30.09 / 05  30.09. / 06 INDEX 30.09. / 05  30.09./06  INDEX 30.09.05  30.09.06 INDEX 30.09.2005.   2005.   6.  2006.
1   2     3      4     5    6      7     8    9     10    11    12    13(9/6)   14    15(10/7)

A   BAR    995    1.263   127  350.474,79 322.361,50   92  282348,63 311.676,80  110  68.126,16  80,56   10.684,70  96,69

B  BUDVA   1.077    994    92  360.766,86 320.745,15   89  340.492,98 312.947,41  92  20.273,88  94,38   7.797,74   97,57
  HERCEG
C  NOVI    410     668   163  122.580,67 175.743,95   143  119.271,31 172.762,50  145  3.309,36  97,30   2.981,45   98,30
  Ukupno
  ( A – C)  2482    2925   118  833.822,32 818.850,60   98  742.112,92 797.386,71  107  91.709,40  89,00   21.463,89  97,38
          Izvještaj o naplati poreza,doprinosa i drugih budţetskih prihoda za period januar –
      decembar 2006.godine je sačinjen na osnovu evidencije Poreske uprave o ostvarenoj naplati
      javnih prihoda i podataka o ostvarenom prometu računa kojim raspolaţe Centralna banka
      Crne Gore. Podatke o ostvarivanju izvornih prihoda Budţeta evidentiraju: Poreska uprava,
      Trezor Budţeta RCG i Uprava carina, a podatke o ostvarivanju prihoda fondova od doprinosa,
      evidentiraju Poreska uprava i fondovi.
          Ukupna bruto naplata poreza, doprinosa za socijalno osiguranje i drugih budţetskih
      prihoda, za period januar- decembar 2006. godine iznosi 574.406.283€. S obzirom, da se iz
      ukupno ostvarene naplate, vrši povraćaj poreskog kredita, više uplaćenih doprinosa,
      pogrešnih uplata i slično, to je ostvarena neto naplata ona koja se utvrdi poslije umanjenja
      izvršenih povraćaja. Zbog toga je u Izvještaju prikazana naplata poreza i doprinosa, na način
      što je, ukupno ostvarena bruto naplata umanjena za iznose izvršenih povraćaja, to jest za
      iznos od 43.354.591€ (PDV 41.981.416 €),na osnovu čega se dolazi do podatka da
      ostvarena neto naplata za period januar - decembar 2006.godine,iznosi 531.051.692€.
          Da bi se sagledao trend naplate u izvještajnom periodu, za uporedni period je uzeta
      ostvarena naplata u istom periodu 2005.godine.
          Index rasta ukupne naplate u izvještajnom periodu, u odnosu na uporedni period
      prethodne godine, iznosi 113, što znači da je došlo do povećanja naplate za 13%( naplata
      poreza veća je za 10 %, a naplata doprinosa veća za 17%).
          Nominalne vrijednosti i rast poreza i doprinosa, prema podacima iz Tabele 4a koja je
      sastavni dio ovog Izvještaja pokazuju da je:
         naplata poreza u periodu januar – decembar 2006.godine iznosila 326.029.000 €, a
      za isti period 2005.godine 295.552.000 €, što je za 10 % više,
         naplata doprinosa u periodu januar–decembar 2006.godine iznosila 248.377.000€, a


                                                                      44
 za isti period prethodne godine 212.015.000 €, što je za 17% više.
   Naplata poreza na dohodak građana , u izvještajnom periodu, ostvarena je u iznosu od
104.270.000€ . U odnosu na uporedni period 2005.godine, naplata ovih prihoda veća je za
21%.( U uporednom periodu, naplaćeno je 85.593.000 € ovih prihoda ).
   U strukturi naplate poreza na dohodak graĎana, ostvarene u periodu januar - decembar
2006.godine, porez na lična primanja zaposlenih učestvuje sa 95,8% i iznosi 99.892.000€. U
odnosu na uporedni period, naplata ovog poreza, je veća za 21%. Ovakav rast je uslovljen
pojačanim mjerama naplate,tokom izvještajnog perioda. Primjenom ovih mjera naplaćen je
iznos od 10.757.165€.Naplata poreza na lična primanja putem kompenzacija, u istom
periodu, je ostvarena u iznosu od 11.049.981€.
   Naplata poreza na prihod od samostalne djelatnosti, u strukturi naplate poreza na
dohodak, učestvuje sa 1,6% i iznosi 1.650.000€. Neophodno je napomenuti da su obveznici
poreza na prihod od samostalne djelatnosti u većini slučajeva ,,mali poreski obveznici,, kojima
je, Uredbom o naplati dospjelih a neplaćenih poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda,
omogućen poseban tretman prilikom plaćanja zaostalih obaveza.Taksistima,pijačnim
prodavcima i autoprevoznicima je ,, zamrznut ,, poreski dug, tako da su za uplatu ostali
veoma mali iznosi zaduţenja, čijom naplatom se nije mogao postići veći iznos naplate poreza
na dohodak graĎana.
   UporeĎujući ostvarenu naplatu poreza na dobit u periodu januar – decembar
2006.godine(12.830.000€) sa ostvarenom naplatom ovog poreza u istom periodu
2005.godine(21.901.000€) evidentno je da je ostvarena naplata manja za 41%, što je
posljedica smanjenja stope poreza na dobit sa 17,5% ( prosječna progresivna stopa poreza
na dobit na osnovu koje su plaćane akontacije poreza na dobit, tokom 2005.godine) na 9,00%
(stopa koja je primijenjena na oporezivu dobit za 2005.godinu u godišnjoj prijavi poreza na
dobit i na osnovu koje je od strane poreskih obveznika prijavljeno akontativno plaćanje poreza
na dobit u 2006.godini).
   Naplaćeni iznos PDV – a ( domaće trţište ) u periodu januar – decembar 2006.godine je
96.801.000 €, što je za 7% više u odnosu na uporedni period. Naplata ovog poreza, u
izvještajnom periodu, putem kompenzacija, ostvarena je u iznosu od 27.568.059€.
Preduzetim mjerama naplate, ovi prihodi su naplaćeni u iznosu od 28.321.172€ ( 29,3% od
ukupnog iznosa naplaćenog PDV – a).
   Naplata prihoda od akciza, u izvještajnom periodu, ostvarena je u iznosu od
69.872.000€.U odnosu na uporedni period 2005.godine naplata ovih prihoda veća je za
2%.Prihodi po osnovu akcize na mineralna ulja, derivate i supstitute, u izvještajnom periodu,
ostvareni su u iznosu od 59.410.828€, što je 85,0% naplaćenih prihoda od akcize. U odnosu
na uporedni period 2005.godine, ovi prihodi su veći za 4,1% . Prihodi po osnovu akcize na
alkohol i alkoholna pića u proizvodnji, ostvareni su u iznosu od 6.219.287€, što je 8,9% od
ukupno naplaćenih prihoda od akcize.U odnosu na uporedni period 2005.godine, ovi prihodi
su veći za 2,3 %.Prihodi po osnovu akcize na duvanske preraĎevine ostvareni su u iznosu od
4.241.916€, što je 6,1% od ukupno naplaćenih prihoda od akcize. U odnosu na isti period
2005.godine , ovi prihodi su manji za 24,0%. Treba napomenuti da je Ministarstvo finansija
početkom marta 2006.godine «Duvanskom kombinatu» AD odloţilo plaćanje poreskih
                                              45
 obaveza do 25.12.2006.godine u iznosu od 8.049.086 € ( na akcize se odnosi 4.162.216€),
što je direktno uticalo na naplatu ovog prihoda u izvještajnom periodu.
    Napominjemo da je naplata akcize putem kompenzacija, u periodu januar – decembar
2006.godine, ostvarena u iznosu od 3.687.193 €. Akciza na uvezenu robu je kategorija koja
nije u nadleţnosti Poreske uprave.
   Naknade za korišćenje prirodnih dobara od opšteg interesa, naplaćene su u iznosu
od 16.943.000€,što je za 14% više u odnosu na uporedni period.Naplata ovih naknada,
putem kompenzacija ostvarena je u iznosu od 644.732€.Preduzetim mjerama naplate, ovi
prihodi su naplaćeni u iznosu od 1.137.423€.
   Primjenom Zakona o porezu na dodatu vrijednost,prestala je da vaţi kategorija poreza
na promet proizvoda i usluga. Naplata poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila,
plovnih objekata, vazduhoplova i letilica i poreza na premije osiguranja ostvarena je u iznosu
od 4.776.911€, što je za 16,3 % više u odnosu na uporedni period ( 4.106.939 €).
   Naplaćeni iznos poreza na nepokretnosti, u izvještajnom periodu, je 14.577.000€, što
je za 183% više u odnosu na uporedni period. Preduzetim mjerama naplate, ovi prihodi su
naplaćeni u iznosu od 5.675.124€.
   Naplaćeni iznosi dospjelih, a neplaćenih poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda po
Uredbi Vlade RCG o odloţenom plaćanju obaveza, nastalih do 31.12.2003.godine ( osim
PDV – a ) nijesu uporedivi, sa istim periodom prethodne godine, zbog načina izmirenja
obaveza predviĎenih ugovorom.
   Struktura naplate poreza po vrstama, za period januar–decembar 2006.godine, na nivou
Poreske uprave, prikazana je tabelarno i grafički :
                                      u 000 €
  Vrsta Porez na Porez na  PDV      Porez na  Akcize  Koncesije Porez na   Kazne
 poreza dohodak  dobit /domaće trţište/   promet            nepokret.  i ostalo
 Iznos 104.270 12.830    96.801      4.997  69.872   16.943  14.577   5.739
                      Iznos

          16.943   14.577 5.739
                                       104.270

   69.872
      4.997
                                        12.830
                      96.801
        Porez na dohodak           Porez na dobit
        PDV / domaće tržište         Porez na promet
        Akcize                Koncesije
        Porez na nepokret.          Kazne i ostalo

                                                  46
   U odnosu na uporedni period, naplata doprinosa za penzijsko – invalidsko
osiguranje je veća za 14%, doprinosa za zdravstveno osiguranje za 23% i doprinosa za
osiguranje od nezaposlenosti za 19%.

   Naplata poreza na nivou Poreske uprave i po područnim jedinicama, u odnosu na
uporedni period, prikazana tabelarno i grafički je:
                                               u ooo €
            PU   PG        NK    BR    BD     HN   BP   BA   PV
 Ostvareno     295.552 135.293      40.998  10.488  18.920   73.929  4.256  4.080 7.119
 I – XII / 05
 Ostvareno     326.029 134.221      40.581  14.747  27.748   85.987  4.868  4.841  12.313
 I – XII / 06
   Index      110,3    99,2     99,0   140,6  146,7   116,3  114,4  118,7  173,0
   700.000

   600.000

   500.000

   400.000

   300.000

   200.000

   100.000

        0
           PU    PG     NK    BR    BD   HN    BP   BA   PV

                  Ostvareno I - XII 05   Ostvareno I - XII 06Objašnjenje: ( PU – Poreska uprava, PG – Podgorica, NK – Nikšić, BR – Bar, BD – Budva,
HN – Herceg Novi, BP – Bijelo Polje, BA – Berane, PV – Pljevlja ).

   Naplata doprinosa na nivou Poreske uprave i po područnim jedinicama, u odnosu na
uporedni period, prikazana tabelarno i grafički je:

                                                   u 000 €
           PU    PG       NK    BR    BD    HN    BP   BA   PV
Ostvareno      212.015  135.340     24.402  9.569   10.242  17.260  3.995  4.305  6.748
 I – XII / 05
Ostvareno      248.377  151.791     32.271  13.931  11.968  19.736  4.526  5.281  8.735
 I – XII / 06
  Index      117,2   112,2      132,2  145,6   116,8   114,3  113,3  122,7  129,4
                                                       47
   500.000
   450.000
   400.000
   350.000
   300.000
   250.000
   200.000
   150.000
   100.000
   50.000
      0
        PU   PG   NK    BR     BD    HN    BP  BA  PV

              Ostvareno I - XII / 05  Ostvareno I - XII / 06Objašnjenje: ( PU – Poreska uprava, PG – Podgorica, NK – Nikšić, BR – Bar, BD – Budva,
HN – Herceg Novi, BP – Bijelo Polje, BA – Berane, PV – Pljevlja ).

     Godišnji plan naplate izvornih budţetskih prihoda Poreske uprave, za 2006.godinu,
po vrstama, usklaĎen je sa planiranim iznosima Budţeta Republike Crne Gore za
2006.godinu, uz uvećanje od 50% delikventnog duga iz 2005.godine.
    Treba napomenuti da se podaci o naplati javnih prihoda iskazuju u bruto iznosu, iz
razloga, što prilikom izrade Plana naplate javnih prihoda Poreske uprave za 2006.godinu
nije bilo moguće procijeniti iznos više plaćenih javnih prihoda, za koji postoji obaveza
povraćaja obveznicima, zbog čega se podaci planirane naplate javnih prihoda, ne mogu
iskazati u neto iznosu .
    Poreska uprava je nadleţna za ostvarenje naplate doprinosa u skladu sa propisima
kojima se ureĎuje postupak za naplatu prijavljenih obaveza za doprinose obračunate na
isplaćene zarade. MeĎutim, Poreska uprava nije isključivo nadleţna za ostvarenje ovih
prihoda, već i Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja, koje ima ovlašćenja da
kontroliše izmirivanje plata zaposlenim radnicima od strane poslodavaca, te da preduzima
mjere, uključujući i mjeru zabrane obavljanja djelatnosti.

ODSJEK ZA DELIKVENTNE PORESKE RAĈUNE

   Radi ostvarenja planiranog stepena naplate, preduzete su mjere naplate u skladu sa
Zakonom o poreskoj administraciji.
   Preduzetim mjerama naplate Poreske uprave, tokom izvještajnog perioda 2006.godine,
naplaćen je iznos od 81.299.223€ ( poreza u iznosu od 55.693.989 €, doprinosa u iznosu od
25.605.244€ ) i to:
 na osnovu pisanih obavještenja o stanju duga i putem telefonskih poziva upućenih
poreskim obveznicima u periodu januar–decembar 2006.godine, naplaćen je iznos od
48.653.227€,


                                            48
  po rješenjima o prenosu sredstava kod nosioca platnog prometa u iznosu od
  30.865.684€,
 po rješenjima o naplati poreske obaveze iz imovine u ukupnom iznosu od 1.593.575€.
 po rješenjima o naplati od trećih lica umjesto od duţnika u iznosu od 84.262€,
 po zaključcima o produţenju roka plaćanja u iznosu od 102.475.€
   Prema tome, preduzimanjem mjera naplate, prema obveznicima, od strane Poreske
uprave, u izvještajnom periodu 2006.godine, naplaćeno je 24,1 % manje, u odnosu na isti
period 2005.godine kada je naplaćeno 107.032.000€.Ovaj podatak pokazuje ostvareni uspjeh
ovog organa na smanjenju zaostalog duga nenaplaćenog u ranijim periodima.
   Poreska uprava je u periodu januar-decembar 2006.godine, Privrednom sudu, prijavila
potraţivanja javnih prihoda od 32 privredna subjekta, nad kojima se vodi steĉajni postupak u
iznosu od 2.596.672 €.
   Odloţene dospjele obaveze i druge daţbine,u periodu od 25.10.2004.godine do 25.12.
2006.godine, od strane Ministarstva finansija, iznose 91.886.804 €. Nominalna vrijednost
evidentiranih odloţenih obaveza je znatno veća, jer je Ministarstvo finansija produţavalo,
jednom već odobrene odloţene rokove za plaćanje obaveza, kao i vršilo odlaganje plaćanja
obaveza, bez naznačenog nominalnog iznosa.
    Do 25.12.2006.godine, po navedenim rješenjima ( saglasnostima ) Ministarstva
finansija, uplaćeno je 16.979.451€.

    Plan naplate delikventnih poreskih računa za period januar – decembar 2006.godine
moţe se analizirati u odnosu na preduzete mjere( po postupku - dokument N 34) i na vrstu
poreza ( dokument N 34A).
    Analiza ostvarene naplate delikventnih računa za period januar – decembar 2006.
godine u odnosu na plan naplate sa aspekta preduzetih mjera po postupku pokazuje
sljedeće:
   1.Veću naplatu u odnosu na Plan kod :
      naplate po telefonskim kontaktima za 609,4%
      naplate po zaključcima o naplati poreskih obaveza iz imovine za 260,1%
      naplate po zaključcima o prenosu sredstava kod nosilaca platnog prometa
za 134,5%.
   Manja naplata u odnosu na plan ostvarena je kod naplate po obavještenjima za 28,1% i
iznosi 11.956.870€, jer je veća naplata ostvarena u telefonskom kontaktu zbog toga što je to
brţi i efikasniji put za izmirenje dospjelih obaveza, a to su pokazali i ostvareni rezultati.
   Planirane mjere naplate prema postupku naplate i njihovo ostvarenje u 2006.godini,po
područnim jedinicama i na nivou Poreske uprave , prikazano je u Tabeli 4b.

   Sagledavajući podatke o naplati po preduzetim mjerama naplate, ostvarene u
2006.godini, konstatuje se ostvareni uspjeh Poreske uprave na smanjenju zaostalog duga,
nenaplaćenog u ranijem periodu. Poreska uprava je tokom prethodne godine, kod svih
delikventnih poreskih obveznika, preduzimala intezivne aktivnosti u cilju smanjenja iznosa
njihovih dugovanja, odnosno broja delikventnih poreskih računa. Tom prilikom bile su
pojačane mjere prinudne naplate u svim područnim jedinicama, sa ciljem izmirivanja


                                             49
 dospjelog poreskog duga, što je rezultiralo izuzetno dobrom naplatom tokom čitave
2005.godine.
    Poreska uprava je i u 2006.godini nastavila sa preduzimanjem mjera prinudne naplate,
prema onim poreskim obveznicima koji neredovno izmiruju svoje poreske obaveze, što je i
rezultiralo većom naplatom u odnosu na planiranu, tokom 2006.godine.
    TakoĎe napominjemo da je ostvarena naplata po preduzetim mjerama naplate u 2006.
godini, veća za 75,7% od planirane za 2006.godinu.
    Analiza ostvarene naplate delikventnih računa, u izvještajnom periodu,sa aspekta
vrste poreza, u odnosu na Plan pokazuje povećanje kod:
   naplate poreza na dohodak i to na lična primanja za 41,3%,
   poreza na prihod od imovine i imovinskih prava za 302,6%,
   poreza na prihod od kapitala i kapitalnih dobitaka za 188,3%,
   PDV-a za 175,7%,
   akcize za 924,4%,
   koncesija za 385,9%,
   poreza na promet nepokretnosti za 136,3% i
   doprinosa za 206,3%.
     Naplata poreza na prihod od samostalne djelatnosti, po osnovu preduzetih mjera
naplate, manja je za 69,9% od planiranog iznosa, poreza na dobit za 58,1%, poreza na
promet proizvoda i usluga za 81,3%.
     Uredbom o naplati dospjelih, a neplaćenih poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda,
omogućen je poseban tretman obveznicima u plaćanju poreza na prihod od samostalne
djelatnosti .Taksistima, autoprevoznicima i pijačnim prodavcima «zamrznut» je poreski dug,
tako da su za naplatu ostali veoma mali iznosi zaduţenja, iz kojih se ne moţe ostvariti
planirana naplata.Ovi obveznici, ukoliko nijesu izmirili svoje poreske obaveze po ugovorima
sklopljenim na osnovu Uredbe o naplati dospjelih, a neplaćenih poreza i doprinosa i drugih
javnih prihoda, svoja dugovanja su prenijeli putem Rješenja o odloţenom plaćanju u ratama,
po odobrenju Ministarstva finansija RCG.
     Iz navedenog proizilazi da se nijesu ni mogle preduzeti mjere naplate za ovu
kategoriju poreskih obveznika, budući da su njihove obaveze vezane rokom, tj. rješenjima o
odloţenom plaćanju ili ugovorima kojima su preuzeli obaveze plaćanja po odredjenim
uslovima.
     Manja naplata poreza na dobit u odnosu na planiranu je i očekivana zbog smanjenja
stope poreza na dobit sa 15 na 9% što je za 40% manje.
     Naplata poreza na promet proizvoda i usluga, predstavlja zaostalu obavezu poreskih
obveznika iz perioda prije uvodjenja PDV-a.
     Struktura planiranih i ostvarenih poreza po preduzetim mjerama naplate prikazana
tabelarno i grafički je :
                                              50
                                                       u 000 €
       PLP     PPSD    PPI      PD   PDV     PP     A       K     PPN    D
 Plan     7.610    4.459    55     10.113  10.270   2.114     111     703     2.401   8.360
 Ostvar   10.757    1.341   223      4.239  28.321    395    1.137    3.416     5.675  25.605
 Index    141,3     30,1  402,6      41,9  275,7    18,7   1.024,4    485,9     236,3   306,3


   30.000

   25.000

   20.000

   15.000                                                      Plan/ 06
                                                            Ostvar./06
   10.000

     5.000

       0
          PLP   PPSD   PPI    PD   PDV    PP   A     K    PPN    D
    Objašnjenje : ( PLP – porez na lična primanja, PPSD – porez na prihod od samostalne
djelatnosti, PPI – porez na prihod od imovine, PD – porez na dobit, PDV – porez na dodatu
vrijednost, PP – porez na promet proizvoda i usluga, A – akciza, K – koncesije, PPN – porez
na promet nepokretnosti, D – doprinosi ).
    Analizirajući naplatu poreza po podruĉnim jedinicama, u odnosu na Plan, moţe se
konstatovati da je sedam područnih jedinica Poreske uprave ostvarilo veću naplatu od
planirane , a kod područne jedinice Herceg Novi ostvarena naplata je manja od planirane za
1,1%.
    Planirana i ostvarena naplata poreza ( po mjerama naplate ) po podruĉnim
jedinicama je prikazana tabelarno i grafički :
                                                         u 000 €
          PG    BR       BD      HN      BP     BA     PV       NK   Ukupno
 Plan       26.988  1.682      1.446    6.826    1.008     929   1.184      6.197  46.265
 Ostvar      36.291  3.084     15.075    6.750    1.612    4.292   1.598     12.593  81.299
 Index       134,5  183,3     1.042,4    98,9    159,9    462,0   134,9      203,2   175,7

   90.000
   80.000
   70.000
   60.000
   50.000
                                                               Plan /06
   40.000
                                                               Ostvar./06
   30.000
   20.000
   10.000
      0
          PG    BR      BD     HN     BP    BA      PV     NK    Ukupno
                                                                 51
 Objašnjenje: ( PG – Podgorica, BR – Bar, BU – Budva, HN – Herceg Novi, BP – Bijelo
Polje, BA – Berane, PV – Pljevlja, NK – Nikšić ).

  Ostvarenje Plana naplate po vrstama prihoda , na osnovu preduzetih mjera naplate, u
2006.godine, po područnim jedinicama i na nivou Poreske uprave, dato je u Tabeli 4b – 1.

   Za ostvarenje naplate u iznosu od 81.299.223€, delikventnih poreskih računa preduzete
su mjere naplate kod 47.230 obveznika,što je 67,1% od planiranog broja obveznika. Naplata
delikventnog poreskog duga, u izvještajnom periodu, je uspješnija kod delikventnih računa sa
većim iznosima.
   Uporedjujući strukturu naplaćenih poreza, ostvarenu preduzetim mjerama naplate u
2006.godini, sa strukturom naplaćenih poreza prethodne godine, moţe se konstatovati da je
ova naplata bila manja kod: poreza na lična primanja za 31,1%, poreza na prihod od
samostalne djelatnosti za 11,1%, poreza na dobit za 49,9%, poreza na dodatu vrijednost za
10,5%, poreza na promet proizvoda i usluga za 42,7%, akciza za 68,0%, koncesija za 2,7%, i
doprinosa za 36,6%; dok je veća naplata, u odnosu na prethodnu godinu, ostvarena kod:
poreza na prihod od imovine za 60,4% i poreza na promet nepokretnosti za 282,4%.

     Navedena struktura naplaćenih poreza, je prikazana tabelarno i grafički :

                                                   U 000 €
          PLP    PPSD   PPI   PD    PDV   PP    A   K     PPN    D
Ostvareno     15.612    1.507  139  8.458   31.626  690   3.552 3.512    1.484  40.402
 2005
Ostvareno     10.757    1.341  223  4.239   28.321  395   1.137 3.416    5.675  25.605
2006
Index       68,9     89,0 160,4   50,1    89,5  57,3     32,0  97,3  382,4   63,4


    45.000
    40.000
    35.000
    30.000
    25.000                                        Ostvareno 2005
    20.000
                                               Ostvareno 2006
    15.000
    10.000
     5.000
       0
         PLP  PPSD  PPI   PD   PDV  PP   A   K   PPN   D
 Objašnjenje : ( PLP – porez na lična primanja, PPSD – porez na prihod od samostalne
djelatnosti, PPI – porez na prihod od imovine, PD – porez na dobit, PDV – porez na dodatu
vrijednost, PP – porez na promet proizvoda i usluga, A – akciza, K – koncesije, PPN – porez
na promet nepokretnosti, D – doprinosi ).
                                                     52
   UporeĎujući ostvarenu naplatu doprinosa po preduzetim mjerama u 2006.godini sa
ostvarenom naplatom doprinosa 2005.godine, evidentno je da je ostvarena naplata doprinosa
po preduzetim mjerama, u izvještajnom periodu, manja za 36,6%.Preduzete intezivne
aktivnosti, u cilju smanjenja broja delikventnih računa doprinosa, tokom 2005.godine, dale su
efekte na ukupnu disciplinu obveznika u smislu poštovanja blagovremenog izmirivanja svojih
obaveza u 2006.godini. To pokazuje i podatak da je ukupna naplata doprinosa u 2006.godine
veća za 17% u odnosu na naplatu doprinosa ostvarenu u 2005.godini.Smanjenje ukupnog
zaostalog duga po osnovu doprinosa ima za posledicu niţu naplatu doprinosa po preduzetim
mjerama naplate za 36,6 %.

    UporeĎujući ostvarenu naplatu, po preduzetim mjerama naplate, u 2006.godini sa
ostvarenom naplatom u 2005.godini, po podruĉnim jedinicama, evidentno je da je naplata
povećana kod tri područne jedinice. Manju naplatu su ostvarile područne jedinice: Podgorica,
Bar, Budva , Herceg Novi i Nikšić u odnosu na prethodnu godinu, što pokazuje uspjeh ovih
jedinica na smanjenju duga, nenaplaćenog u ranijim periodima.
    Ostvarena naplata ( po preduzetim mjerama )u 2006.godini , po područnim jedinicama,
daje se tabelarno i grafički:


                                               U 000
         PG   BR    BD     HN   BP  BA   PV    NK    Ukupno
 Ostvareno    50.537  3.948  21.302   13.185  981  2.253  656  14.132   106.998
 2005
 Ostvareno    36.291  3.084  15.075   6.750 1.612  4.292  1.598  12.593   81.299
 2006
 Index       71,8  78,1    70,7   51,2 164,3  190,5  243,6   89,1    76,0

   120.000

   100.000

   80.000

   60.000                                      Ostvareno 2005
                                            Ostvareno 2006
   40.000

   20.000

       0
         PG       BD      BP      PV    Ukupno
Objašnjenje: ( PG – Podgorica, BR – Bar, BU – Budva, HN – Herceg Novi, BP – Bijelo Polje,
BA – Berane, PV – Pljevlja, NK – Nikšić ).

    Aktivnosti Centralizovanog naplatnog centra, koji funkcioniše u okviru Sektora za
sprovoĎenje naplate, u periodu januar – decembar 2006.godine, odvijale su se u cilju brţeg i                                                 53
 efikasnijeg prikupljanja podataka za delikventne poreske obveznike i poreske račune po
osnovu: poreza na dobit, poreza na dodatu vrijednost, poreza na prihod od samostalne
djelatnosti, naknada po osnovu korišćenja prirodnih dobara ( koncesija ).Pored toga, vršeno
je obavještavanje poreskih obveznika koji nijesu blagovremeno predali poreske prijave (PDV i
akcize).
    Tokom ovog izvještajnog perioda 2006.godine, naplatni centar vršio je pozivanje svih
poreskih obveznika čiji je dug iznad 20,00 €. U izvještajnom periodu evidentirano je ukupno
10.274delikventnih poreskih obveznika. Broj obaviještenih poreskih obveznika iznosi 4.640
što čini 45,1% od ukupnog broja evidentiranih delikventnih poreskih obveznika. Evidentiranje
delikventnih poreskih obveznika vrši se na osnovu Izvještaja iz informacionog sistema
Poreske uprave i obuhvata pojedinačnu “obradu” svih obveznika sa spiska.”Obrada”
podrazumijeva: otvaranje evidencije za svakog obveznika sa neophodnim ličnim podacima i
otvaranje analitičke kartice za svakog obveznika.
     Na osnovu izvještaja o radu filijala za naplatu područnih jedinica Poreske uprave u
periodu januar - decembar 2006.godine, naplata poreskog duga po osnovu preduzetih mjera
naplatnog centra povećana je za 609,4% u odnosu na planiranu naplatu za ovaj period.
    Česti su slučajevi nemogućnosti uspostavljanja telefonskog kontakta sa delikventnim
poreskim obveznicima(neposjedovanje podataka za kontaktiranje obveznika ili posjedovanje
netačnih podataka u sistemu Poreske uprave iz razloga što poreski obveznik nije prijavio
promjenu svoje adrese, odnosno telefonskog broja ).U svim slučajevima nepostojanja
telefonskog broja ili postojanja netačnih telefonskih brojeva za poreske obveznike, kontaktira
se sluţba 988.
    U izvještajnom periodu nije bilo moguće uspostaviti kontakt sa 5.634 delikventnih
obveznika, što je 54,8% od ukupnog broja evidentiranih.
    Zapaţena je pojava da odredjeni broj poreskih obveznika raspolaţe sa najmanje dva
telefonska broja (u većini slučajeva radi se upravo o delikventnim poreskim obveznicima), te
da je Poreskoj upravi dostupan samo jedan telefonski broj, na koji poreski obveznici najčešće
ne odgovaraju.
    Radi izbjegavanja ove pojave Sektor za sprovodjenje naplate, preduzeo je aktivnosti
pribavljanja podataka (kontakt podaci), radi aţuriranja baze podataka o poreskim
obveznicima.
    Sluţbenici Odsjeka za delikventne poreske račune, u izvještajnom periodu, sproveli su
510 zahtjeva za vanbilansno poravnanje, po Zaključcima Vlade Republike Crne Gore,
izmedju budţetskih korisnika i dobavljača, odnosno pravnih lica kojima su budţetski korisnici
duţnici, u ukupnom iznosu od 42.563.593€
    Pregled vanbilansnih poravnanja, po vrstama poreza u 2006.godini dat je u Tabeli 4c.

   ODSJEK ZA DELIKVENTNE PORESKE PRIJAVE

   Mjeseĉne poreske prijave

    Mjeseĉne prijave, shodno vaţećim poreskim propisima su:
1.Prijava poreza na dodatu vrijednost (PR PDV-2), i                                              54
 2.Akcizne prijave (mjesečni obračun akcize), i to:
     za alkohol i alkoholna pića (OAKC-AL),
     za cigarete (OAKC-C).
     za ostale duvanske proizvode (OAKC – ODP),
     za mineralna ulja, njihove derivate i supstitute (OAKC – MU),
    Prijave poreza na dodatu vrijednost i akcizne prijave, podnose se nadleţnoj područnoj
jedinici Poreske uprave, u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i
Zakona o akcizama, do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.Nakon isteka ovog roka
područne jedinice su duţne da preduzmu mjere obezbjedjivanja delikventnih poreskih prijava.

    Svakodnevnim radnim aktivnostima, Poreska uprava se zalaţe za afirmaciju fiskalnog
sistema u kome će poreski obveznici poštovati poreske zakone i blagovremeno podnositi
poreske prijave.Medutim, u ovoj fazi razvoja poreskog sistema, i dalje postoji odredjeni broj
obveznika koji ne podnose poreske prijave, a samim tim i ne izmiruju svoje obaveze u
propisanim rokovima. Poreskom organu se tada nameće obaveza preduzimanja mjera radi
obezbjedjivanja delikventnih poreskih prijava.
    Obezbjedjivanje delikventnih poreskih prijava vrši se putem obavještenja o
nepodnošenju poreske prijave (putem telefona, pisanim putem, a u odredjenim slučajevim i
ličnom dostavom).
    Mjesečne izvještaje o predizimanju mjera za obezbjedjivanje delikventnih poreskih
prijava (PDV-a i akcize), područne jedinice dostavljaju Sektoru za sprovodjenje naplate,
Poreske uprave do 15-tog u mjesecu, koji slijedi po isteku mjeseca u kojem je propisana
obaveza podnošenja prijave, radi sačinjavanja zbirnog mjesečnog izvještaja (do 20-tog u
mjesecu za prethodni mjesec).
    Na osnovu tako pripremljenih izvještaja, a u skladu sa Planom rada Poreske uprave
za 2006.godinu, Sektor za sprovodjenje naplate sačinio je Izvještaj za 2006.godinu, koji u
konkretnom slučaju obuhvata podatke o:
     podnesenim PDV i akciznim prijavama za decembar 2005.g.(rok za podnošenje
do 15.01.2006.god.) i preduzetim mjerama za obezbjedjivanje istih u periodu od 15.01.2006.
god.do 15.02.2006.godine;
     podnesenim PDV i akciznim prijavama za januar 2006.god.(rok za podnošenje
do 15.02.2006.god.) i preduzetim mjerama za obezbjedjivanje istih u periodu od
15.02.2006.god.do 15.03.2006.godine;
     podnesenim PDV i akciznim prijavama za februar 2006.god. (rok za
podnošenje do 15.03.2006.god) i preduzetim mjerama za obezbjedjivanje istih u periodu od
15.03.2006.god.do 15.04.2006.godine;
     podnesenim PDV i akciznim prijavama za mart 2006.god. (rok za podnošenje
do 15.04.2006.god) i preduzetim mjerama za obezbjedjivanje istih u periodu od 15.04.2006.
god.do 15.05.2006.godine;
     podnesenim PDV i akciznim prijavama za april 2006.god. (rok za podnošenje
do 15.05.2006.god) i preduzetim mjerama za obezbjedjivanje istih u periodu od 15.05.2006.
god.do 15.06.2006.godine;                                             55
     podnesenim PDV i akciznim prijavama za maj 2006.god. (rok za podnošenje do
15.06.2006.god) i preduzetim mjerama za obezbjedjivanje istih u periodu od 15.06.2006.god.
do 15.07.2006.godine;
     podnesenim PDV i akciznim prijavama za jun 2006.god. (rok za podnošenje do
15.07.2006.god) i preduzetim mjerama za obezbjedjivanje istih u periodu od 15.07.2006.god.
do 15.08.2006.godine;
     podnesenim PDV i akciznim prijavama za jul 2006.god. (rok za podnošenje do
15.08.2006.god) i preduzetim mjerama za obezbjedjivanje istih u periodu od 15.08.2006.god.
do 15.09.2006.godine;
     podnesenim PDV i akciznim prijavama za avgust 2006.god. (rok za podnošenje
do 15.09.2006.god) i preduzetim mjerama za obezbjedjivanje istih u periodu od 15.09.2006.
god.do 15.10.2006.godine;
     podnesenim PDV i akciznim prijavama za septembar 2006.g. ( rok za podnošenje
do 15.10.2006.god) i preduzetim mjerama za obezbjedjivanje istih u periodu od 15.10.2006.
god. do 15.11.2006.godine;
     podnesenim PDV i akciznim prijavama za oktobar 2006.god. (rok za podnošenje
do 15.11.2006.god) i preduzetim mjerama za obezbjedjivanje istih u periodu od 15.11.2006.
god. do 15.12.2006.godine;
     podnesenim PDV i akciznim prijavama za novembar 2006.god. (rok za podnošenje
do 15.12.2006.god) i preduzetim mjerama za obezbjedjivanje istih u periodu od 15.12.2006.
god. do 15.01.2007.godine.

     U ovom izvještajnom periodu (decembar 2005.godine, januar, februar, mart, april, maj,
jun, jul, avgust, septembar, oktobar i novembar 2006.god.), podnijeto je ukupno:

     127.455 PDV prijava, odnosno 98% planiranog broja podnesenih PDV prijava za
ovaj izvještajni period. U prosjeku, mjesečno, podnijeto je 10.621 PDV prijava (127.455 / 12=
= 10.621), odnosno 86% od prosječnog broja obveznika registrovanih za PDV, prema
podacima područnih jedinica ( 147.874 / 12 =12.322).
     1.756 akciznih prijava, odnosno 99% od planiranog broja podnesenih akciznih
prijava za ovaj izvještajni period. U prosjeku, mjesečno, podnijeto je 146 akciznih prijava
(1.756 / 12=146),odnosno 99% od prosječnog broja registrovanih akciznih obveznika prema
podacima područnih jedinica ( 1.779 / 12 = 148 ).

    Pregled ukupno podnijetih i nepodnijetih PDV i akciznih prijava za ovaj izvještajni
period ( zbir prijava podnijetih za decembar 2005.god., januar, februar, mart, april, maj, jun,
jul,avgust,septembar,oktobar i novembar 2006.godine.), po područnim jedinicama i na nivou
Poreske uprave, iskazan je u tabeli koja slijedi. U tabeli je zbirno dat pregled:
     prijava podnesenih u zakonom propisanim rokovima;
     naknadno podnesenih prijava, odnosno prijava podnesenih nakon preduzimanja
 mjera za obezbjedjivanje delikventnih poreskih prijava.
                                              56
   Podruĉne       Podnesene prijave           Nepodnesene prijave
   jedinice    (12.2005.1,2,3,4,5,6,7, 8, 9,10 i 11  (12.2005.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i 11
                 2006god.)               2006god.)
             PDV        Akcize       PDV         Akcize
     1         2          3        4           5
 Podgorica           45.817         668       5.935           123
 Nikšić            10.607         468       2.219           16
 Bar              15.477         154       2.644           30
 Budva             15.896         189       1.804           50
 Herceg Novi          15.360         183       2.605            4
 Bijelo Polje          9.238         21       1.884            2
 Pljevlja            5.753         50        697            5
 Berane             9.307         23       2.631            2
 UKUPNO          127.455         1.756      20.419         232 I PDV prijave

  Prema podacima iz zvještaja područnih jedinica Poreske uprave, broj registrovanih PDV
obveznika tokom izvještajnog perioda, mijenjao se, i iznosio je:
  - decembar 2005.godine 11.976 obveznika,
  - januar   2006.godine 11.976 obveznika,
  - februar   2006.godine 12.206 obveznika,
  - mart    2006.godine 12.173 obveznika,
  - april   2006.godine 12.137 obveznika,
  - maj    2006.godine 12.202 obveznika,
  - jun     2006.godine 12.281 obveznik,
  - jul     2006.godine 12.448 obveznika,
   - avgust  2006.godine 12.489 obveznika.
  - septembar 2006.godine 12.535 obveznika,
  - oktobar 2006.godine 12.680 obveznika,
  - novembar 2006.godine 12.771 obveznika.

  Napominjemo, da je plan obezbjedjivanja delikventnih PDV prijava, zasnovan, na
podacima o broju registrovanih PDV obveznika kojih je na dan izrade Plana, odnosno na dan
30.09.2006.godine, evidentirano 12.868.
  U ovom izvještajnom periodu (prema podacima područnih jedinica) podnijeto je za:
     Decembar 2005.god. – U zakonom propisanom roku 9.189 PDV prijava, što
sa naknadno podnesenim prijavama daje ukupno 10.211 prijava, odnosno 85% od ukupnog
broja registrovanih PDV obveznika u ovom mjesecu i 94% od planiranog broja podnesenih
PDV prijava za ovaj mjesec;
     Januar 2006.god.- U zakonom propisanom roku 9.202 PDV prijava, što sa                                                    57
 naknadno podnesenim prijavama daje ukupno 10.011 prijava, odnosno 84% od ukupnog
broja registrovanih PDV obveznika u ovom mjesecu i 92% od planiranog broja podnesenih
PDV prijava za ovaj mjesec;
     Februar 2006.god.- U zakonom propisanom roku 9.435 PDV prijava, što sa
naknadno podnesenim prijavama daje ukupno 10.235 prijava, odnosno 84% od ukupnog
broja registrovanih PDV obveznika u ovom mjesecu i 94% od planiranog broja podnesenih
PDV prijava za ovaj mjesec.
     Mart 2006.god. - U zakonom propisanom roku 9.677 PDV obveznika, što
uz naknadno podnesene prijave daje ukupno 10.309 PDV prijava, odnosno 85% od ukupnog
broja PDV obveznika u ovom mjesecu i 95% od planiranog broja podnesenih PDV prijava za
ovaj mjesec.
     April 2006.god. - U zakonom propisanom roku 9.745 PDV obveznika, što uz
naknadno podnesene prijave daje ukupno 10.387 PDV prijava, odnosno 86% od ukupnog
broja PDV obveznika u ovom mjesecu i 96% od planiranog broja podnesenih PDV prijava za
ovaj mjesec.
     Maj 2006.god. - U zakonom propisanom roku 9.727 PDV obveznika, što uz
naknadno podnesene prijave daje ukupno 10.465 PDV prijava, odnosno 86% od ukupnog
broja PDV obveznika u ovom mjesecu i 96% od planiranog broja podnesenih PDV prijava za
ovaj mjesec.
     Jun 2006.god. - U zakonom propisanom roku 9.858 PDV obveznika, što uz
naknadno podnesene prijave daje ukupno 10.624 PDV prijava, odnosno 87% od ukupnog
broja PDV obveznika u ovom mjesecu i 98% od planiranog broja podnesenih PDV prijava za
ovaj mjesec.
     Jul 2006.god. - U zakonom propisanom roku 10.098 PDV obveznika, što uz
naknadno podnesene prijave daje ukupno 10.786 PDV prijava, odnosno 87% od ukupnog
broja PDV obveznika u ovom mjesecu i 99% od planiranog broja podnesenih PDV prijava za
ovaj mjesec.
     Avgust 2006.god. - U zakonom propisanom roku 10.348 PDV obveznika, što
uz naknadno podnesene prijave daje ukupno 10.941 PDV prijava, odnosno 88% od ukupnog
broja PDV obveznika u ovom mjesecu (prema podacima područnih jedinica) i 1% više u
odnosu na planirani broj podnesenih PDV prijava za ovaj mjesec.
     Septembar 2006.god. - U zakonom propisanom roku 10.513 PDV obveznika, što
uz naknadno podnesene prijave daje ukupno 11.021 PDV prijava, odnosno 88% od ukupnog
broja PDV obveznika u ovom mjesecu i 1,60% više u odnosu na planirirani broja podnesenih
PDV prijava za ovaj mjesec.
     Oktobar 2006.god. - U zakonom propisanom roku 10.581 PDV obveznika, što uz
naknadno podnesene prijave daje ukupno 11.195 PDV prijava, odnosno 88% od ukupnog
broja PDV obveznika u ovom mjesecu i 3% više u odnosu na planirirani broja podnesenih
PDV prijava za ovaj mjesec.
     Novembar 2006.god. - U zakonom propisanom roku 10.524 PDV obveznika, što
uz naknadno podnesene prijave daje ukupno 11.270 PDV prijava, odnosno 88% od ukupnog
broja PDV obveznika u ovom mjesecu i 3,88% više u odnosu na planirirani broja podnesenih
PDV prijava za ovaj mjesec.


                                           58
    Iz naprijed navedenog slijedi, da je tendencija porasta broja poreskih obveznika, koji
u zakonom predvidjenom roku podnose poresku prijavu, započeta u toku 2005.godine,
nastavljena i u ovom izvještajnom periodu 2006.godine, čime se sve više potvrĎuje primjena
principa samooporezivanja, odnosno dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa.
    Uporedjivanjem broja podnijetih/nepodnijetih PDV prijava u ovom izvještajnom periodu
(decembar 2005.god., januar, februar, mart, april, maj, jun, jul,avgust, septembar,oktobar i
novembar 2006.god.), sa brojem podnijetih/nepodnijetih prijava za isti period 2005.godine
(decembar 2004.god., januar, februar, mart, april, maj, jun, jul, avgust, septembar, oktobar i
novembar 2005.god.), konstatuje se znaĉajan porast broja podnesenih prijava.Navedeno
se moţe ilustrovati primjerom:
     Za decembar 2004.god., januar, februar, mart, april, maj, jun, jul, avgust,
septembar, oktobar i novembar 2005.godine, podnijeto je ukupno 106.587 PDV prijava,
odnosno 81% planiranog broja podnesenih PDV prijava za ovaj period.U prosjeku, mjesečno,
podnijeto je 8.882 PDV prijava (106.587 / 12=8.882), odnosno 79% od prosječnog broja
obveznika registrovanih za PDV prema podacima područnih jedinica (135.364 / 12=11.280).
     Za decembar 2005.god., januar, februar, mart, april, maj, jun, jul,avgust,
septembar, oktobar i novembar 2006.godine, podnijeto je ukupno 127.455 PDV prijava,
odnosno 98% planiranog broja podnesenih PDV prijava za ovaj izvještajni period.U prosjeku,
mjesečno, podnijeto je 10.621 PDV prijava ( 127.455 / 12=10.621), odnosno 86% od
prosječnog broja obveznika registrovanih za PDV, prema podacima područnih jedinica
(147.874 / 12=12.322).

    Pregled podnesenih i nepodnesenih prijava po mjesecima, po područnim jedinicama i
na nivou Poreske uprave, kao i uporedjenje sa Planom rada Poreske uprave za 2006.god.,
iskazan je u Tabeli 4d, koja je sastavni dio ovog Izvještaja.

    Preduzete mjere za obezbjedjivanje delikventnih PDV prijava

    Poreskim obveznicima koji nijesu podnijeli PDV prijave u zakonom propisanom roku
(do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec), područne jedinice Poreske uprave, su u toku
januara, februara, marta, aprila, maja, juna, jula, avgusta, septembra, oktobra, novembra i
decembra 2006.godine uputile ukupno 18.837 obavještenja (putem telefona, pisanim putem ili
ličnom dostavom ), odnosno 65% od ukupnog broja nepodnesenih prijava u ovom
izvještajnom periodu.

   Pregled preduzetih mjera za obezbjedjivanje delikventnih PDV prijava, po mjesecima,
po područnim jedinicama i na nivou Poreske uprave, iskazan je u Tabeli 4d-1, koja je
sastavni dio ovog Izvještaja.

    Uporedjivanjem broja obavještenja upućenih nepodnosiocima PDV prijava u ovom
izvještajnom periodu (mjere preduzete tokom januara, februara, marta, aprila, maja, juna, jula
avgusta, septembra, oktobra, novembra i decembra 2006.god.), sa brojem obavještenja                                              59
 upućenih nepodnosiocima PDV prijava, za isti izvještajni period 2005.godine (mjere
preduzete tokom januara, februara, marta, aprila, maja, juna, jula, avgusta, septembra,
oktobra, novembra i decembra 2005.god.), konstatuje se porast broja upućenih
obavještenja. Navedeno se moţe ilustrovati primjerom:
      U toku izvještajnog perioda 2005.godine, nepodnosiocima PDV prijava, upućeno
je ukupno 15.211 obavještenja, odnosno 48% od ukupnog broja nepodnosilaca prijava
(31.696);
      U toku ovog izvještajnog perioda 2006.godine, nepodnosiocima PDV prijava,
upućeno je ukupno 18.837 obavještenja, odnosno 65% od ukupnog broja nepodnosilaca
prijava (28.977).
     Prikazani podaci govore o dodatnom angaţovanju područnih jedinica Poreske uprave
na preduzimanju mjera za obezbjedjivanje delikventnih poreskih prijava.
     Od ukupnog broja obavještenja upućenih nepodnosiocima prijava u svim područnim
jedinicama Poreske uprave, u ovom izvještajnom periodu, 2.893 obavještenja, odnosno 10%
nije uručeno obveznicima, iz razloga nepostojanja tačnih podataka (adresa, broj telefona i
dr.), dok je 4.295 obveznika, odnosno 15% od ukupnog broja upućenih obvaještenja,
odgovorilo da su prestali sa obavljanjem djelatnosti. Ovo predstavlja problem sluţbenicima
filijala za naplatu u područnim jedinicama Poreske uprave, u postupku obezbjedjivanja
delikventnih poreskih prijava. Blagovremeno dostavljanje potrebnih podataka o poreskim
obveznicima, od strane nadleţnih organa, područnim jedinicama Poreske uprave, omogućilo
bi efikasniji rad sluţbenika filijala za naplatu, a samim tim došlo bi do povećanja broja
naknadno podnesenih prijava od strane poreskih obveznika.

  II Akcizne prijave

  Prema izvještajima područnih jedinica Poreske uprave, broj registrovanih akciznih
obveznika, tokom ovog izvještajnog perioda mijenjao se, i iznosio je:
  - decembar 2005. godine - 141 akcizni poreski obveznik,
  - januar    2006. godine - 142 akcizna poreska obveznika,
  - februar   2006. godine - 141 akcizni poreski obveznik,
  - mart     2006. godine - 147 akciznih poreskih obveznika,
  - april    2006. godine - 141 akcizni poreski obveznik,
  - maj     2006. godine - 150 akciznih poreskih obveznika.
  - jun     2006. godine - 144 akcizna poreska obveznika,
  - jul     2006. godine - 151 akcizni poreski obveznik,
  - avgust    2006. godine - 153 akcizna poreska obveznika.
  - septembar 2006. godine - 155 akciznih poreskih obveznika,
  - oktobar   2006. godine - 157 akciznih poreskih obveznika,
  - novembar 2006. godine - 157 akciznih poreskih obveznika.

  Plan obezbjedjivanja delikventnih akciznih prijava, zasnovan je, na podacima o broju
registrovanih akciznih obveznika kojih je na dan izrade Plana bilo 156.                                            60
   U ovom izvještajnom periodu ( prema podacima područnih jedinica) podnijeto je za:
     Decembar 2005.god. – U zakonom propisanom roku, 129 akciznih prijava,
odnosno 91% od ukupnog broja registrovanih akciznih obveznika u ovom mjesecu i 88% od
planiranog broja podnesenih akciznih prijava;
     Januar 2006.god. – U zakonom propisanom roku podnijete su 174 akcizne
projave, ili 22,5% više od ukupnog broja registrovanih akciznih obveznika u ovom mjesecu
i 19% više od planiranog broja podnesenih akciznih prijava;
     Februar 2006.god. – U zakonom propisanom roku, 134 akcizne prijave, odnosno
95% od ukupnog broja registrovanih akciznih obveznika u ovom mjesecu i 92% od
planiranog broja podnesenih akciznih prijava.
     Mart 2006.god. – U zakonom propisanom roku, 137 akciznih prijava, odnosno
93% od ukupnog broja registrovanih akciznih obveznika u ovom mjesecu i 99% od planiranog
broja podnesenih akciznih prijava.
     April 2006.god. – U zakonom propisanom roku, 145 akciznih prijava, ili 3% više od
ukupnog broja registrovanih akciznih obveznika u ovom mjesecu i 99% od planiranog broja
podnesenih akciznih prijava.
     Maj 2006.god. – U zakonom propisanom roku, 142 akcizne prijave, odnosno
95% od ukupnog broja registrovanih akciznih obveznika u ovom mjesecu i 97% od planiranog
broja podnesenih akciznih prijava.
     Jun 2006.god. – U zakonom propisanom roku, 148 akciznih prijava ili 3% više u
odnosu na ukupni broj registrovanih akciznih obveznika u ovom mjesecu (prema podacima
područnih jedinica) i 98% od planiranog broja podnesenih akciznih prijava.
     Jul 2006.god. – U zakonom propisanom roku, 153 akcizne prijave ili 1% više u
odnosu na ukupni broj registrovanih akciznih obveznika u ovom mjesecu (prema podacima
područnih jedinica) i 5% više od planiranog broja podnesenih akciznih prijava.
     Avgust 2006.god. – U zakonom propisanom roku, 144 akcizne prijave, odnosno
94% od ukupnog broja registrovanih akciznih obveznika u ovom mjesecu (prema podacima
područnih jedinica) i 99% od planiranog broja podnesenih akciznih prijava.
     Septembar 2006.god. – U zakonom propisanom roku, 147 akciznih prijava,
odnosno 95% od ukupnog broja registrovanih akciznih obveznika u ovom mjesecu ili 1% više
od planiranog broja podnesenih akciznih prijava.
     Oktobar 2006.god. – U zakonom propisanom roku, 148 akciznih prijava, odnosno
94% od ukupnog broja registrovanih akciznih obveznika u ovom mjesecu ili 1% više od
planiranog broja podnesenih akciznih prijava.
     Novembar 2006.god.– U zakonom propisanom roku,155 akciznih prijava,odnosno
99% od ukupnog broja registrovanih akciznih obveznika u ovom mjesecu ili 6% više od
planiranog broja podnesenih akciznih prijava.

    Uporedjivanjem broja podnijetih i nepodnijetih akciznih prijava u ovom izvještajnom
periodu (decembar 2005.god., januar, februar, mart, april, maj,jun,jul, avgust, septembar,
oktobar i novembar 2006.god.), sa brojem podnijetih i nepodnijetih prijava za isti period
2005.god.(decembar 2004.god., januar, februar, mart, april, maj, jun, jul, avgust, septembar,                                             61
 oktobar i novembar 2005.god.), konstatuje se znaĉajan porast broja podnesenih
prijava.Navedeno se moţe ilustrovati primjerom:
     Za decembar 2004.god., januar, februar, mart, april, maj, jun, jul, avgust,
septembar, oktobar i novembar 2005.godine, podnijeto je ukupno 1.204 akcizne prijave,
odnosno 89% od planiranog broja podnesenih akciznih prijava za ovaj izvještajni period. U
prosjeku, mjesečno, podnijeto je 100 akciznih prijava ( 1.204 / 12 = 100), odnosno 79% od
prosječnog broja registrovanih akciznih obveznika (1.528 / 12=127).
     Za decembar 2005.god., januar, februar, mart, april, maj, jun, jul, avgust,
septembar, oktobar i novembar 2006. godine, podnijeto je ukupno 1.756 akciznih prijava,
odnosno 100% od planiranog broja podnesenih akciznih prijava za ovaj izvještajni period.U
prosjeku, mjesečno je podnijeto 146 akciznih prijava ( 1.756 / 12= 146 ), odnosno 99% od
prosječnog broja registrovanih akciznih obveznika, prema podacima područnih jedinica
( 1.779 / 12= 148).

Pregled podnesenih i nepodnesenih prijava po mjesecima, po područnim jedinicama i na
nivou Poreske uprave, kao i uporedjenje sa Planom rada Poreske uprave, iskazan je u
Tabeli 4d-2, koja je sastavni dio ovog Izvještaja.

  Analizirajući podatke iz tabele 4d-2 evidentno je da u ovom izvještajnom periodu 232
akcizna obveznika nije podnijelo akcizne prijave, odnosno u prosjeku, mjesečno 19 obveznika
nije podnijelo akcizne prijave.
   S obzirom da je obveznik akcize duţan da mjesečni obračun podnosi odvojeno za
pojedine vrste akciznih proizvoda (alkohol i alkoholna pića, duvan i duvanske proizvode,
mineralna ulja, njihove derivate i supstitute), dolazi do situacije da jedan obveznik podnese
više mjesečnih obračuna akcize.

   Preduzete mjere za obezbjedjivanje delikventnih akciznih prijava

  U ovom izvještajnom periodu akcizne prijave nije podnijelo u prosjeku 19 poreskih
obveznika ( 232/12=19 ), odnosno 13% od prosječnog broja registrovanih akciznih obveznika,
prema podacima područnih jedinica, za ovaj izvještajni period.

   Pregled preduzetih mjera za obezbjedjivanje delikventnih akciznih prijava, po
mjesecima, po područnim jedinicama i na nivou Poreske uprave, dat je u Tabeli 4d-3, koja je
sastavni dio ovog Izvještaja.
                                             62
   Godišnje poreske prijave

  III Prijave poreza na dobit pravnih lica

   Prijave poreza na dobit pravnih lica podnose se nadleţnoj područnoj jedinici Poreske
uprave, shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, najkasnije u roku od tri mjeseca od
isteka perioda za koji se obračunava porez.Poreski period je finansijska,odnosno kalendarska
godina, osim u slučajevima likvidacije ili otpočinjanja obavljanja djelatnosti u toku godine.
   Prijave poreza na dohodak fiziĉkih lica podnose se nadleţnoj područnoj jedinici Poreske
uprave, shodno Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica do kraja aprila tekuće godine za
prethodnu godinu.
   Nakon ovog roka područne jedinice su duţne da preduzmu mjere obezbjedjivanja
delikventnih prijava ovog poreza. Obezbjedjivanje delikventnih prijava vrši se putem
obavještenja o nepodnošenju poreske prijave(putem telefona,pisanim putem,a u odredjenim
slučajevima i ličnom dostavom).
   Na osnovu izvještaja Područnih jedinica Poreske uprave, Sektor za sprovodjenje naplate,
sačinio je godišnji izvještaj koji sadrţi podatke o:
   broju obveznika podnošenja prijava poreza na dobit pravnih lica;
   broju podnesenih prijava (porez na dobit i porez na dohodak);
   broju nepodnesenih prijava i mjerama preduzetim na obezbjedjivanje nepodnesenih
prijava poreza na dobit pravnih lica.
    Prema podacima područnih jedinica na nivou Poreske uprave, podnijeto je ukupno
10.277 prijava poreza na dobit pravnih lica za 2005. godinu, odnosno 86% planiranog broja
ovih prijava za 2005.godinu i 3.482 prijava poreza na dohodak fizičkih lica za 2005. godinu,
odnosno 46% planiranog broja ovih prijava za 2005.godinu.
     Pregled podnesenih prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2005.godinu, po
područnim jedinicama i na nivou Poreske uprave iskazan je u tabeli koja slijedi.
     U tabeli je zbirno prikazan pregled:
   - prijava podnesenih u zakonom propisanim rokovima (do 31.03.2006.godine, odnosno
do 31.05.2006.godine);
   - naknadno podnesenih prijava,odnosno prijava podnesenih nakon preduzimanja mjera
za obezbjedjivanje delikventnih poreskih prijava, zaključno sa 31.12.2006.godine.
                                             63
       Podruĉne            Podnesene prijave
        jedinice    Porez na dobit  Porez na dohodak    Ukupno
                pravnih lica    fiziĉkih lica
     Podgorica           4.437          956   5.393
     Nikšić             768          204    972
     Bar              1.151          374   1.525
     Budva             1.241          416   1.657
     Herceg Novi          1.270          449   1.719
     Bijelo Polje          605          192    797
     Pljevlja            342          358    700
     Berane             463          533    996
     UKUPNO           10.277         3.482   13.759

    U zakonom propisanom roku (do 31.03.2006.god.), podnijeto je 9.303 prijava poreza
na dobit za 2005.godinu, što sa naknadno podnesenim prijavama (974), daje ukupno 10.277
prijava, odnosno 87% od ukupnog broja obveznika ove vrste poreza, (11.830).( Podaci
područnih jedinica).
    Prema podacima područnih jedinica na nivou Poreske uprave, podnijeto je ukupno
10.277 prijave poreza na dobit pravnih lica za 2005. godinu, odnosno 87% od broja obveznika
poreza na dobit, prema podacima područnih jedinica.
    Prema izvještajima područnih jedinica Poreske uprave, broj obveznika poreza na dobit
za 2005.godinu, je sljedeći:
           - Područna jedinica Podgorica    4.721
           - Područna jedinica Nikšić      974
           - Područna jedinica Bar       1.415
           - Područna jedinica Budva      1.484
           - Područna jedinica Herceg Novi 1.504
           - Područna jedinica Bijelo Polje   732
           - Područna jedinica Pljevlja     389
           - Područna jedinica Berane       611
             UKUPNO:             11.830   Napominjemo, da je plan obezbjedjivanja delikventnih prijava poreza na dobit pravnih
lica, zasnovan na podacima o broju registrovanih obveznika ove vrste poreza, kojih je na dan
izrade Plana, odnosno na dan 30.09.2005.godine, evidentirano 14.163.
   Uporedjivanjem broja podnesenih i nepodnesenih prijava poreza na dobit pravnih lica
za 2004.godinu i broja podnesenih i nepodnesenih prijava poreza na dobit za 2005.godinu,
konstatuje se da je za: 2004.godinu, prijave poreza na dobit pravnih lica, podnijelo 8.904
poreska obveznika, odnosno 83% od ukupnog broja registrovanih obveznika poreza na dobit
(10.582) ( podaci područnih jedinica za tu godinu); dok je za 2005.godinu, prijave poreza na
dobit pravnih lica, podnijelo 10.277 poreskih obveznika, odnosno 87% od ukupnog broja
registrovanih obveznika poreza na dobit, (11.830).( prema podacima područnih jedinica).                                             64
  Ovaj podatak ukazuje, kao i kod mjesečnih prijava, na sve veću saradnju poreskih
obveznika, odnosno na sve veći stepen poštovanja principa samooporezivanja od strane
poreskih obveznika, što je i jedan od osnovnih ciljeva Poreske uprave.

   Pregled podnesenih i nepodnesenih prijava poreza na dobit, po područnim jedinicama i
na nivou Poreske uprave, kao i uporedjenje sa Planom rada Poreske uprave za 2006.god.,
iskazan je u Tabeli 4d-4, koja je sastavni dio ovog Izvještaja.

   Preduzete mjere za obezbjedjivanje delikventnih prijava poreza na dobit

   Poreskim obveznicima koji nijesu podnijeli prijave poreza na dobit za 2005.godinu, u
zakonom propisanom roku (do 31.03 2005.god.), područne jedinice su u periodi od 31.03. do
31.12.2006..god. uputile 1.655 obavještenja ( putem telefona, pisanim putem ili ličnom
dostavom), što je 65% od ukupnog broja nepodnesenih prijava za 2005.godinu.
    Od ukupnog broja obavještenja upućenih nepodnosiocima prijava poreza na dobit, u
svim područnim jedinicama Poreske uprave, 391 obavještenje( 24% ) nije uručeno
obveznicima, iz razloga nepostojanja tačnih podataka ( promjena adrese, broja telefona i dr.)
dok je 321 obveznik, ili 19% od ukupnog broja upućenih obvaještenja, odgovorilo da su
prestali sa obavljanjem djelatnosti.
    Nakon preduzimanja svih mjera za obezbjedjivanje delikventnih prijava poreza na
dobit, koje su u nadleţnosti filijala za naplatu,191 slučaj proslijedjen je filijalama za
inspekcijski nadzor, na dalji postupak.
    Broj podnesenih prijava poreza na dobit pravnih lica za 2005.godinu, u ovom
izvještajnom periodu je 10.277, što je 86% od planiranog broja podnesenih prijava (11.984).
Broj poslatih obavještenja nepodnosiocima prijava u periodu od 31.03. – 31.12.2006.godine
je 1.655 što je 70% od planiranog broja ( 2.369 ). Poreska uprava je tokom 2006.godine,
kontinuirano i konstantno radila na povećanju broja obveznika koji blagovremeno, odnosno u
zakonom propisanim rokovima podnose poreske prijave. Pojačanom medijskom kampanjom
(Web sajt Poreske uprave, organizovnim gostovanjima u emisijama na radiju, TV-u, kao i
putem dnevne štampe), djelovalo se na povećanje broja obveznika koji blagovremeno
podnose poreske prijave, samim tim i na povećanje fiskalne discipline poreskih obveznika
što je uticalo na smanjenje potrebe za upućivanjem pisanih obavještenja poreskim
obveznicima, za ispunjavanje osnovne poreske obaveze – podnošenja poreskih prijava.

    Pregled preduzetih mjera za obezbjedjivanje delikventnih prijava poreza na dobit za
2005. godinu, po područnim jedinicama i na nivou Poreske uprave, iskazan je u Tabeli 4d-4,
koja je sastavni dio ovog Izvještaja.

    Na osnovu izloţenog, konstatuje se da je jedan od prioritetnih zadataka Sektora za
sprovodjenje naplate Poreske uprave, rad na preduzimanju mjera za obezbjedjivanje
delikventnih poreskih prijava. Mjere za obezbjeĎivanje mjesečnih delikventnih poreskih prijava
(PDV i akcize), kontinuirano se sprovode od strane područnih jedinica Poreske uprave.                                              65
 Podatak da je i u ovom izvještajnom periodu nastavljena tendencija porasta broja poreskih
obveznika koji poštuju poreske propise, odnosno “dobrovoljno” podnose poreske prijave,
djeluje ohrabrujuće i predstavlja podsticaj filijalama za naplatu područnih jedinica Poreske
uprave, za inteziviranje aktivnosti prema nepodnosiocima poreskih prijava u toku 2006.god.
    U cilju što efikasnijeg obezbjedjivanja delikventnih poreskih prijava, smatra se da je u
područnim jedinicama Poreske uprave, neophodno i dalje nastaviti saradnju izmedju filijala za
naplatu i filijala za inspekcijski nadzor.Ovo iz razloga kako bi za sve poreske obveznike koji
ne podnesu mjesečne prijave (PDV i akcizne prijave) u dva uzastopna poreska perioda, bio
upućen zahtjev Filijali za inspekcijski nadzor, radi vršenja kontrole, utvrdjivanja obaveza za
poreske periode za koje prijava nije podnijeta i preduzimanja drugih zakonom propisanih
mjera.
    Centralizovani naplatni centar – Sektora za sprovodjenje naplate, nastaviće sa
aktivnostima pozivanja poreskih obveznika – nepodnosilaca PDV i akciznih prijava u toku
2007.godine. Ovakvom aktivnošću, Sektor za sprovodjenje naplate nastoji da osigura
blagovremenost podnošenja poreskih prijava, kako se ne bi povećavao broj njihovih
nepodnosilaca.
    Sektor za sprovodjenje naplate Poreske uprave, primarnim zadatkom smatra rad na
preduzimanju mjera za obezbjedjenje delikventnih poreskih prijava, budući da je nepodnosilac
poreske prijave, potencijalni delikventni poreski obveznik, tj. neplatiša.
    Iz navedenih razloga, nastaviće se intezivna aktivnost prema filijalama za naplatu
područnih jedinica, kako bi se broj podnosilaca poreskih prijava stalno povećavao.


    SLUŢBA ZA KADROVSKE, PRAVNE, OPŠTE I TEHNIĈKE POSLOVE

     U periodu januar – decembar 2006. godine, namještenici ove Sluţbe, izvršili su sve
poslove, koji su bili planirani i uslovljeni zakonskim i podzakonskim aktima. UraĎena su
rješenja i izvršen raspored sluţbenika i namještenika, na osnovu izmjena Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Poreske uprave, koji je Vlada Republike Crne Gore
usvojila na sjednici, od 09.01.2006. godine.U saradnji sa Sluţbom za ekonomsko–finansijske
poslove uraĎena su rješenja o visini koeficijenata sluţbenika i namještenika,shodno
odredbama Zakona o zaradama drţavnih sluţbenika i namještenika. Na osnovu programa
obuke pripravnika, pripremljen je izvještaj o njihovom radu, koji je proslijeĎen Upravi za
kadrove i Komisiji za polaganje stručnog ispita. U naznačenom periodu ova Sluţba postupala
je po svim ţalbama sluţbenika i namještenika Poreske uprave i rješenjima Komisije za ţalbe.
Redovno su donošena rješenja o godišnjem odmoru. Donošena su rješenja o razrješenju
poreskih inspektora, po njihovom zahtjevu, rješenja o prestanku radnog odnosa, po sili
zakona, po traţenju sluţbenika i namještenika,kao i rješenja o rasporedu sluţbenika i
namještenika na druga radna mjesta. Donošena su rješenja o plaćenom i neplaćenom
odsustvu. Podnijete su ţalbe na rješenja Ministarstva pravde, kojima je zabranjen
prekovremeni rad u Poreskoj upravi. TakoĎe, izvršena je obrada svih podataka po zahtjevima
nadleţnih ministarstava i drugih organa. Donešena su rješenja o prijemu u radni odnos
                                              66
 sluţbenika, i pripravnika, kao i o postavljenju inspektora, po osnovu Oglasa koji su objavljeni
u periodu april – jun 2006. godine.
     Programom o sprovoĎenju reorganizacije u Poreskoj upravi, shodno navedenim
izmjenama, utvrĎen je tehnološki višak, te su shodno tome donijeta rješenja o prestanku
radnog odnosa. Svim organizacionim jedinicama Poreske uprave, poslat je zahtjev za
davanje inicijative, u vezi izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Poreske
uprave.
     U toku izvještajnog perioda, shodno Zakonu o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima data je tehnička podrška svim organizacionim jedinicama Poreske uprave,
oko ocjenjivanja drţavnih sluţbenika i namještenika. U saradnji sa Sluţbom za ekonomsko-
finansijske poslove, uraĎeno je oko 180 nacrta rješenja o varijabilnom dijelu zarade, koje
potpisuje Ministar finansija. TakoĎe je uraĎeno 10 rješenja nakon preispitivanja ocjena
drţavnih sluţbenika i namještenika.
    Tokom marta 2006. godine, kao što je navedeno, pripremljena je i dostavljena svim
rukovodiocima organizacionih jedinica u Poreskoj upravi, inicijativa, kojom je traţeno da isti
sagledaju funkcionisanje organizacije i sistematizacije u njima i da dostave eventualne
predloge koji bi bili usmjereni na poboljšanje procesa rada. Nakon dostavljanja prijedloga od
strane rukovodioca organizacionih jedincia, pripremljen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematiizaciji Poreske uprave, koji je
proslijedjen Ministarstvu finansija i Upravi za kadrove, na odobrenje.
    U periodu maj – jun 2006. godine, uradjena su rješenja, o uvećanju zarade po osnovu
teţih uslova rada, shodno Uredbi o dodacima na zaradu po osnovu teţih uslova rada
drţavnih sluţbenika i namještenika u pojedinim organima drţavne uprave.
    Na sjednici Vlade RCG od 24.08.2006. godine, usvojen je Zaključak br. 03-6656 od
01.09.2006. godine, kojim su utvrdjene izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji
i sistematizaciji Poreske uprave, na osnovu kojih je uradjen prečišćeni tekst istog Pravilnika.
Shodno navedenim izmjenama i dopunama, uradjena je Odluka o popuunjavanju slobodnih
radnih mjesta, koja je dostavljena Upravi za kadrove radi objavljivanja Oglasa.
    U periodu april - jun 2006. godine, dostavljeni su zahtjevi Vladi RCG kojima je traţeno
da ista donese zaključke o zamjeni nepokretnosti, koje koristi Ekspozitura Cetinje i
Ekspozitura Tivat, a koje su u vlasništvu Republike Crne Gore, sa nepokretnostima koje su u
vlasništvu opština Cetinje i Tivat.
    U toku mjeseca maja 2006. godine uradjen je Anex ugovora o kupoprodaji
nepokretnosti sa AD «Plantaţe», izvršeno «cijepanje» parcele po tom ugovoru.
    U periodu jul-septembar 2006. godine Vlada RCG je donijela Zaključke o zamjeni
nepokretnosti, koje koristi Ekspozitura Cetinje i Ekspozitura Tivat, a koje su vlasništvo
Republike Crne Gore sa nepokretnostima koje su u vlasništvu opština Cetinje i Tivat. Vlada
RCG je donijela Zaključke o zamjeni navedenih nepokretnosti.Shodno navedenim
Zaključcima sačinjeni su Ugovori o zamjeni navedenih nepokretnosti, od kojih je zaključen
Ugovor o zamjeni nepokretnosti sa Opštinom Tivat, dok nije zaključen Ugovor o zamjeni
nepokretnosti sa Prijestonicom Cetinje. Kod Uprave za nekretnine Tivat, u toku je postupak
uknjiţavanja prostora koji koristi Ekspozitura Tivat. U toku je uknjiţavanje parcele, koje je u
                                               67
 vlasništvu Republike Crne Gore, a koju koristi Poreska uprava, shodno Anex-u Ugovora o
kupoprodaji nepokretnosti sa AD «Plantaţe».
     U periodu oktobar – decembar 2006.godine, na osnovu zaključenog ugovora o
zamjeni nepokretnosti sa Opštinom Tivat,donešeno je rješenje o uknjiţbi navedene
nepokretnosti na Republiku Crnu Goru,( korisnik Poreska uprava).Zaključen je Ugovor o
zamjeni nepokretnosti sa Prijestonicom Cetinje na osnovu kojeg je donešeno rješenje o
uknjiţbi iste na Republiku Crnu Goru, ( korisnik Poreska uprava). Na osnovu Anexa Ugovora
o kupoprodaji parcele sa AD «Plantaţe» izvršena je uknjiţba navedene parcele na Republiku
Crnu Goru, (korisnik Poreska uprava).
     Podnešen je Prijedlog Ministarstvu Finansija za donošenje zaključka Vlade RCG kojim
bi se dala saglasnost za zaključivanje Ugovora sa Opštinom Budva o ustupanju prava
korišćenja graĎevinske parcele Poreskoj upravi – Područna jedinica Budva.
    UraĎeno je 1202 rješenja o nagraĎivanju sluţbenika i namještenika shodno Uredbi o
vrsti priznanja i postupku njihovog dodjeljivanja sluţbeniku i namješteniku.
     U naznačenom periodu sproveden je jedan postupak za utvrĎivanje materijalne
odgovornosti namještenika V iz Područne jedinice Nikšić po osnovu pričinjene materijalne
štete Poreskoj upravi i jedan disciplinski postupak za utvrĎivanje disciplinske odgovornosti
sluţbenika iz Područne jedinice Berane.
     Na osnovu podnešene inicijative Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, dat
je Prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima.
     U periodu januar - decembar 2006. godine, pripremljeni su oglasi i dostavljeni Upravi
za kadrove za:
1.Prijem inspektora u područnim jedinicama Budva i Herceg Novi, prijem namještenika IV i V
u Sluţbi za kadrovske, pravne, tehničke i opšte poslove, prijem višeg savjetnika III na
upraţnjena mjesta u područnim jedinicama Berane i Budva;
2. Prijem pripravnika u Područnim jedinicama,
3. Prijem i postavljenje poreskih inspektora u Područnim jedinicama Budva i Herceg Novi i
prijem sluţbenika u Područnoj jedinici Berane i u Sluţbi za kadrovske, pravne, tehničke i
opšte poslove.
4. Prijem pripravnika u Područnim jedinicama i sluţbenika u Područnoj jedinici Budva.
5. Prijem pripravnika u Sektorima i Odjeljenjima u Poreskoj upravi.
6. Reizbor poreskog inspektora II u Područnoj jedinici Nikšić, prijem pripravnika sa VSS u
Sektoru za praćenje sprovodjenja poreskih propisa inspekcijski nadzor i upravni postupak u
Područnim jedinicama Pljevlja, Herceg Novi i Ekspozituri Ţabljak.
7. Prijem i postavljenje poreskih inspektora u Područnim jedinicama Podgorica, Nikšić i
Herceg Novi, prijem samostalnih savjetnika II u Područnoj jedinici Podgorica i u Jedinici za
velike poreske obveznike, takodje u Područnoj jedinici Podgorica, prijem viših savjetnika III u
Područnim jedinicama Podgorica, Nikšić, Herceg Novi i Pljevlja, prijem namještenika IV u
Područnim jedinicama Podgorica, Bar i Herceg Novi i prijem namještenika V u Područnoj
jedinici Podgorica.
8. Prijem namještenika,samostalnih savjetnika,viših savjetnika i prijem i postavljenje Poreskih
inspektora u Područnoj jedinici Podgorica,Ekspozituri Cetinje,Područnim jedinicama Nikšić,
Bar, Herceg Novi, Pljevlja i Ekspozituri Ţabljak.                                              68
 9. Prijem i postavljenje Poreskih inspektora u Područnoj jedinici Berane.
10.Prijem namještenika na odreĎeno vrijeme u Područnoj jedinici Nikšić i Područnoj jedinici
Pljevlja.
    U Poreskoj upravi, na dan 31.12.2006. godine zaposleno je:
   na neodreĎeno vrijeme 603 sluţbenika i namještenika,
   na odreĎeno vrijeme 1 sluţbenik ,
   na odreĎeno vrijeme u svojstvu pripravnika 20 lica sa VSS i 4 lica sa VŠS.
    U periodu januar – decembar 2006. godine, formiran je 51 sudski predmet, od čega 18
po tuţbama za naknadu štete i utvrĎenje radnog odnosa i 33 po podnesenim prijavama
potraţivanja Poreske uprave u stečajnom postupku.

    U izvještajnom periodu pred nadleţnim sudovima u Republici odrţana je 161 rasprava
u sporovima za naknadu štete, utvrĎenja radnog odnosa u kojima je Poreska uprava tuţena
strana i rasprave po podnesenim prijavama potraţivanja Poreske uprave u stečajnom
postupku i po drugom osnovu, na kojima je prisustvovao ovlašćeni predstavnik Poreske
uprave.
    Na tekućem i investicionom odrţavanju objekata koji su vlasništvo Poreske uprave i
objekata koji su Poreskoj upravi dati u zakup ili na korišćenje, u periodu od 01.01.2006. do
31.12.2006. godine obavljene su sledeće aktivnosti:
  - UraĎen je Glavni projekat sanacije objekta Poreske uprave u Pljevljima od strane
GraĎevinskog fakulteta iz Podgorice, i izvršena je tehnička kontrola Glavnog projekta od
strane Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje iz Podgorice.
  - Izvršeni su radovi na krečenju i farbanju stolarije i ugradnji trakastih zavjesa u
prostorijama Ekspoziture Danilovgrad.
  - Izvršeni su radovi na krečenju i radovi na ugradnji podnih obloga-itisona u
prostorijama Područne jedinice Herceg Novi, preuzetim od Centralne banke Crne Gore.
  - Izvršeni su radovi na izgradnji sistema kontrolisane rampe na parkingu zgrade
Područne jedinice Podgorica.
  - Izvršeni su radovi na elektro i telefonskim instalacijama u prostorijama Ekspoziture
 Cetinje.
  - Izvršeni su radovi na demontaţi i ponovnoj montaţi plakara u Ekspozituri Cetinje, zbog
preseljenja u nove prostorije.
  - Izvršeni su radovi na montaţi polica za odlaganje arhivske graĎe u prostorijama
Ekspoziture Danilovgrad.
  - Izvršeni su radovi na izradi i montaţi polica za odlaganje kompjuterske opreme u
 zgradi Centrale Poreske uprave, za potrebe Sektora za informacioni sistem, računovodstvo
 prihoda, prijem i obradu poreskih prijava.
  - Izvršeno je postavljanje plakata-fotografija muzejskih eksponata u hodnicima zgrade
Centrale Poreske uprave.
  - Ostvarene je pisana komunikacija sa nadleţnim opštinskim i republičkim organima u
 vezi izgradnje objekta na katastarskoj parceli 2049/13 KO Podgorica III, u neposrednoj blizini
 zgrade Centrale Poreske uprave.
                                              69
   - Ostvarena je pisana komunikacija sa Opštinom Ţabljak i Direkcijom za nabavke
Republike u vezi ustupanja dijela poslovnog prostora (dvije kancelarije) Poreske uprave-
Ekspoziture Ţabljak, Opštini Ţabljak.
   - Ostvarena je pisana komunikacija sa Opštinom Tivat u vezi zamjene poslovnog
prostora izmeĎu Poreske uprave i Opštine Tivat.
   - UraĎen je Glavni projekat adaptacije – izrade sanitarnog čvora, u prostorijama
Područne jedinice Herceg Novi preuzetih na korišćenje od Centralne banke Crne Gore.
   - Izvršeno je opremanje poslovnog prostora Područne jedinice Budva koji se nalazi u
zgradi BSP-a, i izvršeno je preseljenje Filijale za inspekcijski nadzor i Ovlašćenog sluţbenika
za voĎenje prekršajnog postupka u te prostorije.
   - Izvršeni su radovi na zamjeni spuštenog plafona i plafonskih svjetiljki u dvije
kancelarije Područne jedinice Bar, kao i radovi na bojenju zidova i zamjeni itisona u pet
kancelarija.
   - Izvršeni su radovi na bojenju fasade i fasadne bravarije na poslovnom prostoru
Ekspoziture Danilovgrad.
   - Izvršena je zamjena itisona u prostorijama Područne jedinice Bijelo Polje u zgradi SO
 Bijelo Polje.
   - Izvršeno je farbanje stolarije i krečenje prostorija u Ekspozituri Kolašin.
   - Izvršeni su radovi na popravci i zastakljivanju prozora, kao i ugradnji venecijanera u
prostoriji prijavnice Područne jedinice Berane.
   - Izvršeni su radovi na saniranju oštećene kanalizacione cijevi, kao i adaptacija,
 montaţa i nabavka arhivskih polica namijenjenih za formiranje arhive u podrumskim
 prostorijama Područne jedinice Berane.
   - Izvršena je izrada i distribucija tabli za obiljeţavanje rasporeda kancelarija za
Područnu jedinicu Bijelo Polje.
   - Izvršena je izrada i distribucija nedostajućih pločica za obiljeţavanje kancelarija za
Područnu jedinicu Berane, Ekspozituru Plav i Područnu jedinicu Budva.
   - Izvršena je izrada i distribucija putokaznih tabli za Područnu jedinicu Budva.
   - Izvršeno je farbanje unutrašnje stolarije i krečenje prostorija u Ekspozituri Roţaje.
   - Izvršena je ugradnja zidnih zaštitnih lajsni u prostorijama zgrade Centrale Poreske
 uprave koje koristi Područna jedinica Podgorica, Filijala za inspekcijski nadzor.
   - Izvršena je intervencija na sistemu klimatizacije zgrade Centrale Poreske uprave usled
 kvara jedne cirkulacione pumpe.
   - Uspostavljena komunikacija sa nadleţnim republičkim organima u vezi zamjene
 poslovnog prostora izmeĎu Poreske uprave i Opštine Cetinje.
   - Obavljene sve aktivnosti na tekućem odrţavanju zgrade Centrale Poreske uprave.
   - Izvršeni su radovi na sanaciji nadstrešnice na poslovnom prostoru Ekspoziture Roţaje.
   - Izvršena je ugradnja-zamjena itisona u prostorijama Ekspoziture Roţaje.
   - Izvršeni su radovi na asfaltiranju parking prostora kod poslovne zgrade Područne
 jedinice Podgorica.
   - Izvršeni su radovi na bojenju zidova u šest kancelarija Područne jedinice Bar.
   - Izvršena je zamjena itisona u tri kancelarije Područne jedinice Bar.
                                              70
   - Izvršeni su radovi na farbanju stolarije i krečenju dijela poslovnih prostorija (šest
 kancelarija i hodnik) Ekspoziture Ulcinj.
   - Izvršeni su radovi na adaptaciji poslovnog prostora – izradi sanitarnog čvora, u
Područnoj jedinici Herceg Novi, u prostoru preuzetom od CBCG.
   - Izvršeni su radovi na sanaciji unutrašnjih zidova objekta Područne jedinice Pljevlja.
   - Izvršena je nabavka i ugradnja table sa nazivom drţavnog organa,za obiljeţavanje
poslovnog prostora Područne jedinice Budva smještenog u zgradi BSPa.
   - Izvršena je nabavka i distribucija nedostajućih pločica i naljepnica za obiljeţavanje
 prostorija u Područnoj jedinici Budva.
   - Izvršena je distribucija kancelarijskog namještaja preuzetog od USAID-a, u Područnu
 jedinicu Budva, Područnu jedinicu Herceg Novi i Ekspozituru Ulcinj.
   - Izvršeni su radovi na zamjeni plafonskih svetiljki u šest kancelarija Ekspoziture Ulcinj.
   - Izvršeno je krečenje i farbanje stolarije u zgradi Područne jedinice Pljevlja.
   - Izvršena je nabavka i ugradnja zavjesa u prostorijama Ekspoziture Kolašin.
   - Izvršena je ugradnja zaštitnih drvenih obloga na zidovima u prostorijama Ekspoziture
 Roţaje.
   - Izvršeno je opremanje kancelarijskim namještajem kancelarije br.1, krečenje prostorija
 i sanacija jednog sanitarnog čvora u Područnoj jedinici Berane.
   - Izvršeni su radovi na bojenju zidova u sedam kancelarija i na zamjeni itisona u deset
 kancelarija Područne jedinice Bar.
   - Izvršena je nabavkai ugradnja zavjesa u šest kancelarija Ekspoziture Ulcinj.
   - Izvršena je nabavka i ugradnja nove cirkulacione pumpe u sistemu elektro-
 toplovodnog kotla na sistemu klimatizacije zgrade Centrale Poreske uprave.
   - Izvršeno je krečenje zaprljanih zidova u prostorijama Područne jedinice Podgorica.
   - Ostvareni kontakti sa Opštinom Podgorica i JP«Komunalne usluge» u vezi ureĎenja-
 asvaltiranja saobraćajnice u poslovnom krugu Centrale Poreske uprave,što je i izvršeno od
 strane JP«Komunalne usluge».
   - Izvršeni su radovi na adaptaciji poslovnog prostora Područne jedinice Nikšić
 smještenog u zgradi Robne kuće «Nikšićanka».
   - Prepiska sa AD«Nikšićanka» i Telekom-om u vezi zasnivanja preplatničkog odnosa za
 analogni telefonski priključak za poslovni prostor Područne jedinice Nikšić koji je smješten u
 zgradi Robne kuće «Nikšićanka».
   - Prepiska i aktivnosti sa Direkcijom za nabavke Republike i sa javnim preduzećima
 Opštine Podgorica po pitanjima odrţavanja imovine Poreske uprave.
     U izvještajnom periodu za 53 vozila Poreske uprave produţena je registracija, vršen je
redovan servis i opravke na vozilima Poreske uprave i izvršena procjena vrijednosti za 5
vozila, radi tendera za prodaju i to:
    - «MERCEDES»       PG – 198-90
    - «BMW»         PG – 198-91
    - «AUDI –28»       PG – 198-89
    - «PEŢO-BOKSER» PG – 198-96
    - «W-ŠARAN»       PG – 697-03
                                               71
Raspisan je tender za prodaju četiri vozila Poreske uprave, po sistemu «staro za novo» i to:
     - «MERCEDES»      PG – 198-90
     - «BMW»        PG – 198-91
     - «AUDI –28»      PG – 198-89
     - «PEŢO-BOKSER» PG – 198-96
   Vozila Područnih jedinica Herceg Novi, Budva i Bar servisirana su i izvršena provjera
njihove tehničke ispravnosti za tekuću turističku sezonu.
   Krajem jula 2006. godine, zaključen je Ugovor o zamjeni korišćenih, za nova motorna
vozila, br. 14805/-06, izmedju Poreske uprave i «Auto kuće» DOO Podgorica te su prodata
vozila, «Mercedes» reg, br, PG 198-90, «Audi» A8, reg. br. PG 198-89, «BMW 525» reg. br.
PG 198-91 i «Peţo bokser», reg. br. PG 198-96, a kupljeno je novo vozilo «Suzuki Grand
vitara» 1.9 DDIS.

   Vozila Područnih jedinica Nikšić,Bijelo Polje,Pljevlja i Berane su servisirana i izvršena
provjera njihove tehničke ispravnosti za zimsku turističku sezonu.
   Stanje voznog parka na dan 31.12.2006. godine je: Poreska uprava – Centrala 11
vozila; Područna jedinica: Podgorica -12 vozila; Nikšić - 6 vozila; Bijelo Polje - 6 vozila;
Berane - 3 vozila; Bar - 4 vozila; Budva - 3 vozila; Herceg Novi - 3 vozila; Pljevalja - 3 vozila,
Ekspoziture Tivat - 1 vozilo i Kotor -1 vozilo.

   Poslovi arhive, portirski i pomoćni poslovi, u izvještajnom periodu odraĎeni su u skladu
sa stalnim zadacima i potrebnom dinamikom.


   SLUŢBA ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE

    Sluţba za ekonomsko finansijske poslove, u skladu sa usvojenim Planom rada Poreske
uprave za 2006.godinu, u 2006.godini, obavila je sljedeće poslove:
1. Na osnovu izveštaja Centralne popisne komisije, izvršeno je sravnjenje popisnog stanja
osnovnih sredstava sa knjigovodstvenim stanjem. Sprovedena je Odluka Direktora Poreske
uprave, o rashodovanju osnovnih sredstava po područnim jedinicama Poreske uprave.
Izvršeno je usaglašavanje svih plaćanja po pozicijama, u skladu sa odobrenim Mjesečnim
planom plaćanja Poreske uprave. Nakon izvršenog usaglašavanja troškova po pozicijama,
sačinjen je izveštaj o izvršenju Budţeta Poreske uprave za 2005.godinu.
2. UraĎeni su finansijski izvještaji o korišćenju budţetskih sredstava za 2005.godinu i
proslijeĎeni Ministarstvu finansija, u rokovima i na način propisan Pravilnikom o
računovodstvu i Kontnom planu Budţeta i vanbudţetskih fondova.
3. UraĎeni su i dostavljeni izveštaji za 2005.godinu, po zahtjevu Republičkog zavoda za
statistiku ( Kompleksni godišnji izvještaj drţavnih i neprofitnih institucija i Godišnji izvještaj o
investicijama u osnovna sredstva ).
4. Mjesečno su pripremani podaci za obračun plata, za sve sluţbenike Poreske uprave, na
osnovu evidencije prisustva na radu sluţbenika, kao i obračun toplog obroka i obračun
bolovanja, na osnovu izveštaja o privremenoj spriječenosti za rad. Na osnovu rješenja Sluţbe


                                                 72
 za kadrovske, pravne, tehničke i opšte poslove, a u skladu sa Zakonom o zaradama
drţavnih sluţbenika i namještenika, izvršen je obračun i isplata varijabilnog dijela zarada
drţavnim sluţbenicima i namještenicima čiji je rad ocijenjen sa ocjenom ,,odličan,,. Izvršena
je obrada rješenja o uvećanju zarade po osnovu teţih uslova rada za 30%, za sve sluţbenike
i namještenike Poreske uprave, shodno Uredbi o dodacima na zaradu po osnovu teţih uslova
rada drţavnih sluţbenika i namještenika u pojedinim organima drţavne uprave.Istovremeno
je izvršen i obračun korekcije na platu za period od 22.04.2006.godine do 31.05.2006.godine
po istom osnovu.
Pripremljeni su podaci za promjenu koeficijenta minulog rada za sve sluţbenike i
namještenike Poreske uprave.
5.Na zahtjev Ministarstva finansija, uraĎeni su mjesečni , tromjesečni i polugodišnji izveštaji o
zaposlenim sluţbenicima i namještenicima i njihovim zaradama, za potrebe Republičkog
zavoda za statistiku.
6.ObraĎeni su računi dobavljača Poreske uprave, za preuzetu robu i izvršene usluge i
proslijeĎeni Drţavnom trezoru, sa Zahtjevom za plaćanje.U okviru materijalnog knjigovodstva
vršeni su poslovi prijema opreme, sitnog inventara i potrošnog materijala i sačinile
odgovarajuće evidencije.Na osnovu zahtjeva organizacionih cjelina Poreske uprave vršeno je
izdavanje potrošnog materijala i o tome voĎena odgovarajuća evidencija po vrsti, količini i po
korisnicima. Isplaćeni su prispjeli gotovinski računi, u skladu sa vaţećim zakonskim propisom
i izvršena je isplata odreĎenih ličnih primanja ( dnevnice, putni troškovi i dr.).
7.Tokom aprila 2006. godine namještenici ove Sluţbe su završili obuku za rad na SAP-ovom
programu Drţavnog trezora, tako da se od 01.05.2006. godine počelo sa obradom podataka
tj. zahtjeva za plaćanje u tzv. realnom vremenu (real time). To je omogućilo obradu podataka
i njihovu verifikaciju u prostorijama Poreske uprave, uz automatski prenos obraĎenih
podataka u bazu podataka Drţavnog trezora. Nakon toga Drţavni trezor je mogao odmah
izvršiti njihovo elektronsko plaćanje. Rad u SAP-programu obrade podataka pruţa mogućnost
korišćenja raznih izvještaja o plaćanjima, o iskorištenosti budţetskih sredstva, rezervisanim
sredstvima i sl.
8.U skladu sa zadacima propisanim Agendom ekonomskih reformi za Crnu Goru,Ministrastvo
finansija je uključilo Poresku upravu u implementaciju Projekta ˝Programskog Budţeta za
2007.godinu˝.Za nosioca aktivnosti ovog Projekta, odreĎeni su predstavnici Sluţbe za
ekonomsko - finansijske poslove koji su učestvovali na radnim-trening sastancima, koje je
organizovalo Ministarstvo finansija-Sektor budţeta u saradnji sa budţetskim savjetnikom
Trezora iz SAD. S obzirom na sloţenost izrade projekcije ,,Programskog Budţeta,, Direktor
Poreske uprave je imenovao Radni tim, koji je izradio njegovu radnu verziju za 2007.godinu, a
po instrukcijama dobijenim na trening sastancima. Konačna implementacija ovog Projekta će
biti prije usvajanja Budţeta RCG za 2007. godinu.
9.Shodno članu 21.Zakona o Budţetu,Poreska uprava je sačinila Zahtjev za budţetskim
sredstvima za 2007.godinu i proslijedila ga Ministarstvu finansija – Sektoru za budţet 15.
septembra 2006.godine.Zahtjev za budţetskim sredstvima uraĎen je u skladu sa projektom
«Programskog budţeta za 2007. godinu», a koji podrazumijeva da se sredstva Poreske
uprave raspodijele po programima i potprogramima.                                               73
  Zahtjev za dodjelu sredstava sadrţi dva programa:
  - Program naplate poreza i
  - Program administracije.
10. Nakon uplate predviĎenih troškova, na osnovu pisanog zahtjeva, uraĎeno je šest rješenja
o dozvoljenom pristupu informacijama ( 3 zahtjeva pravnih i 3 fizičkih lica).
  Obavljeni poslovi ,u izvještajnom periodu, shodno Uredbi o obiljeţavanju duvanskih
proizvoda i alkoholnih pića kontrolnim akciznim markicama su:
- Formiranje zahtjeva za štampanje akciznih markica na osnovu primljenih Zahtjeva za
izdavanje akciznih markica ( ZIAM )od obveznika ( u izvještajnom periodu primljen 401
obrazac. Zahtjev za štampanje po pravilu treba da sadrţi podatke o količini markica,
tehničkim elementima za njihovu izradu (slovnoj oznaci, seriji i vrsti). Isti se podnosi jednom
mjesečno i to do 15-og u mjesecu za naredni mjesec;
- VoĎenje analitičke evidencije o vrsti i količini akciznih markica koje je Poreska uprava
preuzela od štamparije( ,,Obod,,Cetinje – 117.736.188 komada ) i koje je izdala akciznim
obveznicima(108.477.063 komada).Nije odšampano 3.560.000 komada akciznih markica. Na
dan 31.12.2006.godine stanje akciznih markica je 5.699.125 komada.
- Izrada Izvještaja o akciznim markicama koje su izdate akciznim obveznicima, za
Ministarstvo finansija ( obrazac ZIAM ).
- Izrada mjesečnog izvješta o vrsti i količini akciznih markica i izvršenim uplatama za
njihovu izradu, za štampariju ,, Obod,, Cetinje;
- Svakodnevno izvještavanje Područnih jedinica i Sektora za inspekcijski nadzor (kopije
obrazaca ZIAM).
  Tokom izvještajnog perioda, sluţbenici Kancelarije za javne nabavke obavljali su poslove
javnih nabavki koji su propisani Zakonom o javnim nabavkama, a u okviru sredstava
odobrenih mjesečnim planovima Budţeta, po pozicijama , za 2006.godinu.
  U periodu januar – decembar 2006.godine, završeno je :
-Tendera - 3          ukupne vrijednosti...........................120.793,35€
-Šopinga - 9          ukupne vrijednosti........................... 56.288,53€
-Neposrednih pogodbi -130    ukupne vrijednosti .......................... 96.158,49€

   Princip transparentnosti, kod postupaka javnih nabavki je bio maksimalno zastupljen, a
dobavljači su obavještavani o mogućnostima uvida u dokumentaciju javnih nabavki.
   U periodu januar – decembar 2006.godine, Ministarstvo finansija RCG je Poreskoj upravi
odobrilo 6.097.172,69€ sredstava za korišćenje,od čega je iskorišćeno 5.985.192,63€.
Procenat iskorištenosti odobrenih sredstava za 2006.godinu je 98,2.Ovaj procenat je
izračunat na osnovu podataka utrošenih i odobrenih sredstava za izdatke Poreske uprave,
bez odobrenih sredstava za kapitalne izdatke ( sredstva odobrena Poreskoj upravi za
adaptaciju poslovnih prostorija i nabavku opreme).
    Struktura odobrenih i utrošenih sredstava za izdatke Budţeta Poreske uprave, data
je u Tabeli broj 5.
                                              74
 ODJELJENJE ZA PRAĆENJE EFEKATA KONTROLE I NAPLATE I RAZVOJ KADROVA

    Tokom 2006.godine, sluţbenici ovog Odjeljenja , obavljali su poslove po nalogu
Direktora Poreske uprave i po njima sačinjavali izvještaje, naloge i obavještenja, kao i na
osnovu Plana obuke sluţbenika Poreske uprave.
    Osnovni zadatak ovog Odjeljenja, u 2006 godini, je bila izrada Plana rada Poreske
uprave za 2007.godinu .
    Aktivnosti za izradu Plana rada Poreske uprave za 2007.godinu, počele su
28.07.2006.godine i trajale do 27.10.2006.godine, kada je Odlukom Direktora Poreske uprave
broj 03/1- 22315/1-06 Plan rada usvojen i proslijeĎen rukovodstvu Poreske uprave, sa
primjenom od 01.01.2007.godine.

U izvještajnom periodu, uraĎeni su sljedeći izvještaji i odgovori:

1.Izvještaj o radu Poreske uprave za 2005.godinu, za prvi kvartal,prvo polugoĎe i period
januar - decembar 2006.godine, za Direktora Poreske uprave;
2.Izvještaji o bruto naplati poreza, doprinosa i drugih budţetskih prihoda za mjesece:
decembar 2005.godine, januar, februar, mart, april, maj, jun, jul, avgust, septembar, okobar i
novembar 2006.godine, za Ministarstvo finansija;
3.Izvještaj o naplati poreza, doprinosa i drugih budţetskih prihoda za prvi kvartal, prvo
polugoĎe i period januar – septembar 2006.godine, za Direktora Poreske uprave.
4.Odgovor na zahtjev Direktora za davanje inicijative za izmjene i dopune Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Poreske uprave, za Direktora Poreske uprave,
5.Nalog organizacionim djelovima za dostavu izvještaja o radu za prvi kvartal, za prvo
polugoĎe, za period januar – septembar 2006.godine i za 2006.godinu, za Direktora Poreske
uprave ( 7 ).
6.Nalog organizacionim djelovima za dostavu radne verzije Plana rada za 2007.godinu.
7.Odgovor na nalog Direktora za davanje primjedbi na radni materijal podzakonskih akata
koje je izradila Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, za Direktora Poreske uprave.
  Sluţbenici ovog Odjeljenja učestvovali su u izradi Projekta Programskog budţeta Poreske
uprave za 2007.godinu.

   U okviru ovog Odjeljenja obavljale su se i aktivnosti vezane za obuku sluţbenika i
namještenika Poreske uprave.Tokom izvještajnog perioda, realizovane su:
1.Opšte i specijalizovane obuke ( 16 ),
2. Eksterne obuke ( 18 ):
 2.1.na teritoriji Crne Gore – 8,
  2.2.u inostranstvu – 10.
Plan rada obuke sluţbenika Poreske uprave za 2006.godinu, uspješno je realizovan.

   U Tabeli 6, koja je sastavni dio Izvještaja, prikazane su planirane i realizovane obuke
sluţbenika u 2006.godini, u organizaciji Poreske uprave i stranih konsultantskih kuća.
                                              75
   ODJELJENJE ZA INTERNU KONTROLU

  U periodu januar - decembar 2006. godine, ovlašćeni sluţbenici Odjeljenja za internu
kontrolu obavljali su aktivnosti i izvršavali zadatke po nalogu Direktora Poreske uprave.
  U izvještajnom periodu uraĎeno je sljedeće:
   Izvještaj o načinu dodjele kredita za rješavanje stambenih potreba sluţbenika
Poreske uprave ( Direkcije javnih prihoda );
   Mišljenje, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta Zakona o drţavnoj imovini;
   Mišljenje na tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prodaje
imovine poreskog obveznika u postupku prinudne naplate.
   Mišljenje, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta Zakona o poreskim savjetnicima.
   Mišljenje i sugestije na podzakonska akta u vezi Zakona o javnim nabavkama.
   Izvještaj o djelokrugu rada Odjeljenja za internu kontrolu Poreske uprave za potrebe
    Ministarstva pravde.
   Mišljenje na tekst Pravilnika o količini rashoda na koji se ne plaća PDV.
   Mišljenje i predlozi za izmjene i dopune Zakona o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima.
   Plan rada Odjeljenja za 2007.godinu.
   Informacija u vezi Akcionog plana za sprovoĎenje programa borbe protiv korupcije i
organizovanog kriminala.
   Pravilnik o poslovima interne kontrole.
   Etički kodeks sluţbenika i namještenika zaposlenih u Poreskoj upravi.
   Izrada radne verzije Sporazuma o saradnji Javnog tuţioca i Poreske uprave.
   Izrada radne verzije Sporazuma o saradnji Uprave policije i Poreske uprave.
   Izrada mjesečnih izvještaja za Direktora: sajt Poreske uprave o rezultatima praćenja i
sprečavanja korupcije.
   Ovlašćeni sluţbenici ovog Odjeljenja učestvovali su u radu komisija ( u okviru Poreske
    uprave), kao i na meĎunarodnoj konferenciji drţavnih revizorskih institucija, koja je
    odrţana u Podgorici.
                                             76
                  OCJENE I ZAKLJUĈCI

 Rezultati rada Poreske uprave, za 2006.godinu, pokazuju da je strateški cilj – efikasno i
efektivno sprovoĎenje naplate prihoda i unapreĎivanje usluga poreskim obveznicima
ostvaren.

 Poreska uprava je tokom 2006.godine izradila više pisanih materijala koji su bili dostupni
 poreskim obveznicima , kako u Centrali Poreske uprave, tako i u svim područnim
 jedinicama.

 Prisutnost predstavnika Poreske uprave u elektronskim i štampanim medijima, uz davanje
 konkretnih objašnjenja u vezi sa primjenom poreskih propisa, bila je značajna.

 U cilju poboljšanja interne komunikacije, dnevno su isticana obavještenja na oglasnim
 tablama Poreske uprave,na kojim je istaknuto preko 270 obavještenja za zaposlene
 sluţbenike Poreske uprave, za poreske obveznike, kao i tekstovi iz štampanih medija.

 Navedene aktivnosti Poreske uprave su značajno doprinijele edukaciji poreskih
 obveznika, koji su dobili više informacija u vezi sa primjenom poreskih propisa.

 Aktivnosti Sektora za informacioni sistem, računovodstvo prihoda, prijem i obradu
 poreskih prijava, u 2006.godini odvijale su se u potpunosti u skladu sa Planom rada za
 2006.godinu. Od decembra 2005.godine u potpunosti je preuzeta funkcija upravljanja
 informacionim sistemom Poreske uprave od konsultantske kuće „‟Bearing Point –a”.

 Inspekcijske kontrole bile su usmjerene na kontrole pravnih lica, prije svega obveznika
 PDV-a. Kontrole PDV-a su ogranizovane na način da se provjeri tačnost poreskih prijava
 poreskog obveznika, i istovremeno se prikupljaju podaci o transakcijama sa drugim licima,
 da bi se što više eliminisala mogućnost neosnovanog odbijanja ulaznog PDV-a i
 neplaćanja poreza od strane nekog učesnika u prometu.

 Iznos od 52.564.770,55€, u postupku kontrole, utvrdjenih poreskih obaveza, veći je za
 60,6% od iznosa utvrĎenih poreskih obaveza u 2005. godini ( 32.721.357,92€);

 Korekcije iznosa u prijavama PDV-a, u ovoj godini su iznosile 22.327.724,78€, što je
 za 22,2% više, u odnosu na ukupno izvršene korekcije PDV-a u 2005. godini ;

 Izvršene korekcije obračunatog poreza na dohodak fizičkih lica su iznosile 27.313.724€,
 što je za 162,1% više u odnosu na izvršene korekcije ove vrste poreza u 2005.godini.
 Porez na dohodak fizičkih lica sa doprinosima za socijalno osiguranje ima najveće
 učešće u strukturi ostvarenog iznosa korekcija u 2006.godini ( 52,0%).
                                               77
  Značajni su iznosi korekcija obračunatih obaveza za doprinose, što znači da Poreska
  uprava ima isti kriterijum kontrole obračuna i uplate poreza i doprinosa. Neophodno je
  naglasiti da su ovo direktni efekti kontrola, a indirektni se ostvaruju kada poreski
  inspektori učestvuju u postupku naplate poreskih obaveza, na način što primjenjuju
  pojedine mjere, radi olakšanja i obezbjeĎenja naplate. Značajne su i aktivnosti koje se
  vrše provjerama , iz kojih se obezbjeĎuju podaci vezani za registraciju poreskih
  obveznika i oporezivanje.

 Rad sluţbenika koji se bave radom u oblasti prekršaja Poreske uprave se odvija u
 područnim jedinicama u skladu sa vaţećim zakonskim propisima i ustaljenom
 praksom. Redovno mjesečno izvještavanje, na propisanim obrascima i stalni kontakt
 sa ovlašćenim sluzbenicima u svim područnim jedinicama omogućava redovno
 praćenje i nadzor nad radom ovih organa.

 Broj podnesenih prekršajnih prijava u 2006.godini ( 3.962 ),ukazuje na značaj i teţinu
 voĎenja prekršajnog postupka. Na nivou Poreske uprave u 2006.godini po osnovu
 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka bilo je 4.698 predmet za rješavanje.
 Od toga je riješeno 4.076, dok je ostalo neriješeno 622 predmeta. Procenat riješenosti
 je 86,8 što se moţe ocijeniti kao efikasno, posebno ako se ima u vidu da prekršajni
 postupak podrazumijeva duţe vremensko trajanje.

 Prosječna novčana kazna, izrečena u prekršajnom postupku u ovom periodu, na nivou
 Poreske uprave iznosila je 895,53€.

 S obzirom na propisani način izvršenja izrečenih novčanih kazni ( za pravna lica preko
 poslovnih banaka, za preduzetnike preko područnog organa do propisanog iznosa, a
 za odgovorna lica i preduzetnike preko propisanog iznosa putem prinudne naplate)
 moţe se konstatovati da se iste ne naplaćuju u planiranom iznosu.

 Ocjena rada Poreske uprave se inače i u suštini izvodi na osnovu ostvarenja prihoda
 Budţeta Republike i fondova socijalnog osiguranja. Prihodi Budţeta, za koje je
 nadleţna Poreska uprava, su ostvareni u iznosu od 326.029.000€, što je za 10% više
 od ostvarene naplate u istom periodu prethodne godine.Prihodi fondova za socijalno
 osiguranje su ostvareni u iznosu od 248.377.000 €, što je za 17% više od ostvarene
 naplate u istom periodu prethodne godine.

 Procenat naplate poreza na dobit, u izvještajnom periodu, posljedica je smanjenja
 stope poreza na dobit sa 17,5% ( prosječna progresivna stopa poreza na dobit na
 osnovu koje su plaćane akontacije poreza na dobit, tokom 2005.godine) na 9,00%
 (stopa koja je primijenjena na oporezivu dobit za 2005.godinu u godišnjoj prijavi u
 poreza na dobit i na osnovu koje je od strane poreskih obveznika prijavljeno
 akontativno plaćanje poreza na dobit u 2006.godini) prenosa više plaćenog poreza na
 dobit za 2005.godinu, od strane obveznika po godišnjoj prijavi( putem akontacija)na


                                            78
  manje plaćene ostale obaveze, kao i zahtjeva za povraćaj sredstava koja su više
  uplaćena po akontaciji, od iznosa utvrĎenog po završnom računu.

 Godišnji plan naplate izvornih budţetskih prihoda Poreske uprave za 2006. godinu, po
  vrstama, usklaĎen je sa planiranim iznosima Budţeta Republike Crne Gore za
 2006.godinu, uz uvećanje od 50% delikventnog duga iz 2005.godine.Poreska uprava
 je nadleţna i za ostvarenje naplate doprinosa u skladu sa poreskim propisima kojima
 se ureĎuje poreski postupak, za naplatu prijavljenih obaveza za doprinose obračunate
 na isplaćene zarade.MeĎutim, Poreska uprava nije isključivo nadleţna za ostvarenje
 ovih prihoda, već i Ministarstvo zdravlja,rada i socijalnog staranja, koje ima ovlašćenja
 da kontroliše izmirivanje plata zaposlenim radnicima od strane poslodavaca, te da
 preduzima mjere, uključujući i mjeru zabrane obavljanja djelatnosti.

 Zadatak Poreske uprave nije samo ostvarenje Plana naplate, već i uvoĎenje poreske
 discipline , to jest preduzimanje mjera protiv nekooperativnih poreskih obveznika, kao
 i njihova edukacija, kako bi što bolje i kvalitetnije poštovali i primjenjivali poreske
 propise.

 Ostvarena naplata delikventnih poreskih računa u 2006.godini iznosi 81.299.223€, što
 je za 75,7% više u odnosu na planiranu. Za ostvarenje ovog iznosa naplate, preduzete
 su mjere naplate prema 67,1% poreskih obveznika u odnosu na planirani broj. Naplata
 delikventnog poreskog duga, u izvještajnom periodu, je uspješnija kod delikventnih
 računa sa većim iznosima.

 Mjere obezbjedivanja mjesečnih delikventnih poreskih prijava, od strane područnih
 jedinica Poreske uprave se kontinuirano sprovode. Njihov efekat nije odmah uočljiv,
 pogotovo što je ostavljeni rok za njihovo preduzimanje veoma kratak. Medjutim, na
 napore koje ulaţu filijale za naplatu, djeluje ohrabrujuće podatak, da je izraţena
 tendencija porasta broja poreskih obveznika koji ,,dobrovoljno“poštuju poreske propise
 tj. blagovremeno podnose poresku prijavu.

 Aktivnosti vezane za pravne,kadrovske,opšte i tehničke poslove, kao i za ekonomsko
 – finansijske poslove, u izvještajnom periodu završene su u skladu sa planiranim.

 Poreska uprava i Ministarstvo turizma su obezbijedili telefonske centre,( deţurni
 telefoni 9707 i 9797) putem kojih se, svakog radnog dana, tokom 24 sata, mogu davati
 prijave na rad poreskih obveznika.Besplatnim pozivom na broj 9707graĎani mogu
 prijaviti,
 eventualne slučajeve korupcije i zloupotrebe ovlašćenja od strane poreskih sluţbenika,
 u smislu ostvarenja ciljeva i mjera utvrĎenih Akcionim planom za sprovoĎenje
 programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.
                                            79
  Korupcija je pojava koja se izučava na interdisciplinaran način i koja je kompleksna
kako po oblicima svog ispoljavanja, tako i po uzrocima i samom intenzitetu. U modernim
drţavama ona postaje sve veća opasnost jer sniţava potrebni nivo morala u obavljanju
javnih ovlašćenja i moţe dovesti do blokade rada drţavne uprave. Uspješnost borbe protiv
korupcije se mjeri kroz identifikovanje negativnih pojava i načine njihovog eliminisanja.
    S obzirom na kompleksnost pojave, korupciju moţemo da definišemo kao svaki oblik
zloupotrebe javnog ovlašćenja radi sticanja koristi sebi ili drugom. Takvo odreĎenje je
široko i pokriva veliki krug pojava. Pod tim pojmom najčešće se podrazumijeva: primanje i
davanje mita, zlopotreba obavljanja drţavne vlasti, zloupotreba poloţaja i ovlašćenja,
odavanje sluţbene tajne, neovlašćeno pribavljanje poslovne tajne i td. Zajedničko svim
ovim pojavama, odnosno neprihvatljivim ponašanjima pojedinaca ili grupa, je da se vrše u
cilju pribavljanja lične koristi, kako materijalne, tako i sticanja odreĎenih povoljnijih pozicija
u poslovnim, socijalnim, političkim ili nekim drugim oblastima ţivota i rada.
    Bez obzira na stepen prisustva korupcije, program svake vlade neminovno tretira ovo
pitanje, pa je i Vlada Republike Crne Gore usvojila Program borbe protiv korupcije i
organizovanog kriminala i formirala Komisiju koja je izradila Akcioni plan (Matrix) za
sprovoĎenje Programa.
    Akconim planom operacionalizovani su prioriteti utvrĎeni Programom borbe protiv
korupcije i organizovanog kriminala, na način što su utvrĎene konkretne mjere i aktivnosti
resornih ministarstava, organa uprave i institucija nadleţnih za sprječavanje i suzbijanje
korupcije i organizovanog kriminala. TakoĎe, utvrĎeni su rokovi i dinamika izvršenja
obaveza, indikatori za mjerenje uspjeha i mogući faktori rizika.
    SprovoĎenjem Akcionog plana uvaţavaju su i propriteti i obaveze koje prioizilaze iz
članstva Republike Crne Gore u meĎunarodnim organizacijama i institucijama.
Poreska uprava obavlja značajne funkcije sa ciljem da se obezbijede budţetski prihodi, te
su sluţbenici Poreske uprave svakodnevno u situaciji da utiču na utvrĎivanje poreskih
obaveza velikog broja poreskih obveznika. Rukovodstvo Poreske uprave je svjesno
činjenice da postoji mogućnost svjesnog ili nesvjesnog postupanja pojedinih sluţbenika,
koja bi dovela do neopravdanih umanjenja poreskih obaveza odreĎenim poreskim
obveznicima. Ono smatra da je jedan od osnovnih načina borbe protiv korupcije
uspostavljanje dobre saradnje sa poreskim obveznicima i ukupnom javnošću.
    Poreska uprava je u potpunosti obezbijedila normativu i interne procedure o
ponašanju svojih sluţbenika i o postupanju u okviru svojih ovlašćenja. U Poreskoj upravi
je obezbijeĎen sistem interne kontrole na više nivoa. Postoji Odjeljenje interne kontrole za
cijeli organ, a u okviru pojedinih sluţbi postoje sluţbenici zaduţeni za nadzor nad
pojedinim upravnim i inspekcijskim postupcima, kao i sluţbenici koji vrše reviziju već
završenih postupaka i ocjenjuju njihov kvalitet.
    Smatra se, da je u potpunosti obezbijeĎen pristup informacijama kojima raspolaţe
Poreska uprava u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama i pri tome
vodeći računa o ograničenosti davanja informacija u skladu sa drugim zakonima kojima se
obezbjeĎuje tajnost podataka. Poreska uprava je javnosti otvorila niz mogućnosti za
pristup informacijama, za ukazivanje na nepravilnosti u radu Poreske uprave, odnosno
                                                80
njenih pojedinih sluţbenika, te je na različite načine omogućeno potpuno informisanje o
radu ovog organa i o ostvarenim rezultatima.
Informacije koje se prezentiraju javnosti mogu posluţiti kao impuls poreskim obveznicima
da ukaţu na sve što moţe biti od značaja za oporezivanje, a prije svega da se obezbijedi
što veći stepen obuhvata poreskih obveznika i da se što ravnomernije rasporedi poreski
teret.
    Zanemarljiv broj prijava na rad sluţbenika Poreske uprave, svakako ne mora
ukazivati da nema prisustva korupcije u samom organu. Svjesni smo činjenice da graĎani
Crne Gore i kada ih prepoznaju, nerado ukazuju na odreĎene devijacije.
    Stav Poreske uprave je da je duţnost svakog graĎanina da ukaţe na pojave, koje
ugroţavaju nacionalni interes, i iz tog razloga se stalno traţe načini za komunikaciju sa
javnošću.Prije svega se stalno ukazuje na mogućnost komuniciranja preko telefona 9707,
uz potpuno garantovanje zaštite identiteta lica koje dostavlja informaciju i u potpunosti je
obezbijeĎeno aţurno postupanje svake organizacione jedinice Poreske uprave, zavisno
od zahtjeva ili predloga lica koje se obraća ovim putem.
    Poreska uprava je propisala Etički kodeks sluţbenika i namještenika u Poreskoj
upravi, Pravilnik o radu interne kontrole i Uputstvo o radu Odjeljenja za internu kontrolu, te
su sluţbenici u potpunosti edukovani u vezi sa ovim aktima, kao i drugim propisima kojima
se reguliše odgovornost sluţbenika.
    Navedeni tekstovi su distribuirani drugim drţavnim organima, a isti su dostupni
javnosti putem sajta Poreske uprave.
    Radi efikasnijeg suzbijanja negativnih pojava u radu sluţbenika drţavne uprave,
Poreska uprava je već potpisala Protokol o saradnji sa Drţavnim tuţiocem i sa Komisijom
za hartije od vrijednosti, a sačinjeni su prijedlozi sporazuma sa Upravom policije i
udruţenjima privatnih poslodavaca, tako da se očekuje njihovo potpisivanje u narednom
periodu.
    Akcioni plan Vlade je kontinuirani proces i borba protiv korupcije neće se završiti u
kratkom periodu, ali obaveza za njeno eliminisanje mora uvijek biti prisutna, te adekvatne
aktivnosti i mjere treba da budu uvijek zastupljene.
    Poreska uprava značajnu paţnju pridaje povratnim informacijama, te očekuje da će
posjetioci njenog sajta dati kvalitetne prijedloge koji će doprinositi rješavanju i pitanja
korupcije ili drugih štetnih pojava, kao i samih problema poreskih obveznika. Zbog toga je
odavno proglašena otvorenost za saradnju, a ovaj sajt je upravo sredstvo za dobru
komunikaciju Poreske uprave i poreskih obveznika.

 Poreska uprava je završila sve poslove , i ispoštovala rokove po Zaključcima Vlade
Republike Crne Gore, koji su se odnosili na 2006.godinu.
                                              81
                  PRIJEDLOG MJERA

U 2007.godini, u okviru preduzimanja mjera, neophodno je:

 Nastaviti sa izradom pisanih materijala, koji se odnose na tumačenja poreskih propisa, a
 koji će biti dostupni gradjanima i poreskim obveznicima, kako u Centrali, tako i u svim
 područnim jedinicama Poreske uprave, u cilju postizanja još boljeg stepena edukacije;

 Organizovati radionice sa poreskim obveznicima u centrali      Poreske uprave i po
 područnim jedinicama ;

  Nastaviti saradnju sa Pravnim i Ekonomskim fakultetom;

 Poboljšati saradnju sa srednjim i osnovnim školama u smislu edukacije učenika iz oblasti
 poreza;

 Nastaviti komunikaciju sa graĎanima u smislu rješavanja zahtjeva i primjedbi putem
 telefona 9707. obzirom na činjenicu da je ovaj vid saradnje opšteprihvaćen, ne samo od
 strane poreskih obveznika već i od najšire javnosti;

 Preduzeti sve mjere i aktivnosti kako bi se obezbijedio kontinuitet u realizaciji već
 započetog projekta “Objedinjena registracija i naplata “.

 Teţište inspekcijskog nadzora staviti na inspekcijske kontrole većih poreskih obveznika
 koji poslovnu djelatnost obavljaju tokom cijele godine, a postupak ovih kontrola vršiti uz
 aktivno učešće supervizora iIi obezbjeĎenje svih faza kontrole.U postupku kontrole
 obezbjeĎivati podatke od značaja za procjenu rizika i za dalje usmjeravanje kontrola.

 Proučiti i primijeniti sve ostale raspoloţive načine, sredstva i ljudske resurse za naplatu
 obaveza kod ostalih poreskih obveznika ( “ mali i srednji “ obveznici).

 Za poreske obveznike koji su kod poreskog organa registrovani kao česti prekršioci
 poreskih propisa, voditi posebnu evidenciju, pratiti njihovo dobrovoljno podnošenje
 poreskih prijava, te kada poresko rješenje nije moguće donijeti na osnovu poslovnih knjiga
 i evidencija poreskog obveznika, poresku osnovicu utvrĎivati putem procjene.Kontinuirano
 vršiti kontrolu tačnosti iskazivanja prometa i kontrolu evidentiranja prometa proizvoda i
 usluga preko poreske registar kase.

 Provjeru podataka o registraciji poreskih obveznika vršiti stalno, a prema onim
 obveznicima koji su propustili da izvrše poresku registraciju, preduzeti zaštitnu mjeru
 zabrane obavljanja djelatnosti.Inspekcijskim kontrolama podrţati postupak naplate
                                             82
  poreskog duga, kako bi se neurednim poreskim obveznicima onemogućilo povećanje
  poreskog duga koji nastavljanjem obavljanja djelatnosti neće moći platiti.

 Kako pojedina fizička lica ostvaruju ili su ostvarila veoma značajne prihode, a da pri tom
 najčešće nijesu čak ni registrovani kao poreski obveznici, u narednom periodu ih treba
 identifikovati i adekvatno oporezovati. Intenzivirati kontrole kod povezanih poreskih
 obveznika kako bi se onim poreskim obveznicima koji se nalaze u odnosu povezanosti,
 onemogućilo da poresku osnovicu modifikuju u svom interesu.

 U narednom periodu, za sluţbenike Poreske uprave koji obavljaju poslove inspekcijskog
 nadzora, intenzivirati potrebne obuke u cilju sticanja još većih znanja i ovladavanje tehnika
 za uspješnije vršenje inspekcijskog nadzora za sve vrste poreza, a posebno poreza na
 dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost.

 Pored redovnih aktivnosti na realizaciji naplatnog zadatka, u skladu sa zakonskim
 propisima, pojačati i aktivnosti na naplati zaostalog i delikventnog duga. Takodje, u
 narednom periodu pojačati aktivnosti na uvodjenju poreske discipline i porasta broja
 poreskih obveznika koji poštuju poreske propise;

 Dnevno pratiti stanje duga po osnovu poreza i doprinosa, preduzimati i pratiti sprovoĎenje
 mjera naplate, kao i duţinu roka u kojem se ove mjere sprovode . UporeĎivati dnevnu
 naplatu sa planom prihoda i po potrebi intenzivirati aktivnosti na ostvarenju prihoda, čija
 naplata zaostaje u odnosu na plan;

 Pored redovnih aktivnosti na realizaciji naplatnog zadatka, u skladu sa zakonskim
 propisima, pojačati i aktivnosti na naplati zaostalog i delikventnog duga. Takodje, u
 narednom periodu treba pojačati aktivnosti na uvodjenju poreske discipline i porasta broja
 poreskih obveznika koji poštuju poreske propise;

 Obezbijediti primjenu smjernica za postupak rješavanja problema poreskih obveznika
 koji su prestali sa obavljanjem djelatnosti, a koji nijesu izvršili odjavu opšte registracije kod
 Poreske uprave.U pitanju su obveznici koji su prestali sa obavljanjem djelatnosti, a i dalje
 su registrovani kod Centralnog registra Privrednog suda i kod nadleţnog poreskog
 organa. Rješavanjem ovog problema smanjio bi se broj delikventnih obveznika,
 nepodnosioca poreskih prijava;

 Analizirati uzroke koji su uticali na manje ostvarenu naplatu izrečenih kazni i kaznenu
 evidenciju u smislu identifikavanja povratnika u prekršaju;

 Otkloniti formalno pravne nedostatke i pogrešnu primjenu materijalnog prava prije
 podnošenja zahtjeva za prekršaj od strane poreskih inspektora.TakoĎe treba obavezati
 područne jedinice Poreske uprave da blagovremeno uručuju prekršiocima pozive za
 glavni pretres. U cilju pospješivanja poreske discipline i naplate novčanih kazni treba


                                                83
 istrajati na što dosljednijem izricanju novčanih kazni i zaštitnih mjera zabrane obavljanja
djelatnosti (član 37 Zakona o prekršajima), pogotovu ako se radi o izvršiocima prekršaja
u povratu, jer se opomena, u ovakvim slučajevima ne moţe izricati, bez obzira na teţinu
i vrstu izvršenog prekršaja.

  U cilju još efikasnijeg rada u prekršajnom postupku , neobhodna je bolja saradnja
ovlašćenih sluţbenika za pokretanje prekršajnog postupka sa poreskim inspektorima,
kada je u pitanju podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka, sve u cilju izrade i
podnošenja kvalitetnih zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i zapisnika o
izvršenom inspekcijskom nadzoru.

 Poreska uprava će, osim sa drţavnim organima, unapreĎivati saradnju sa jedinicama
lokalne samouprave,udruţenjima i komorama u cilju uspostavljanja povoljnijeg ambijenta
izmeĎu Poreske uprave i obveznika.
                                  PORESKA UPRAVA
                                              84
TABELE
     85

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:261
posted:5/11/2010
language:Serbian
pages:86