ÖÀËÈÍÃÈÉÍ ÇÝÝËÈÉÍ Õ¯ÑÝËÒ SALARY LOAN APPLICATION - PDF by hik89705

VIEWS: 0 PAGES: 2

									                                 ÖÀËÈÍÃÈÉÍ ÇÝÝËÈÉÍ Õ¯ÑÝËÒ
                                 SALARY LOAN APPLICATION FORM


Òà õ¿ñýëòèéã ¿íýí çºâ ãàðãàöòàé áºãëºíº ¿¿!                                  Îãíîî: Îí / YYYY Ñàð / MM ªäºð / DD
Please, complete the form correctly and clearly!                                Date:

Çýýëèéí òàëààðõ ìýäýýëýë / :
Õ¿ñ÷ áóé çýýëèéí õýìæýý:                                (òîîãîîð)                                               (¿ñãýýð)
Loan amount applied:                                  (in count)                                             (in words)
Õóãàöàà: (ñàðààð)             Çýýëèéí çîðèóëàëò:
Loan term: (in month)           Loan purpose:

Çýýë àâàõààð õ¿ñýëò ãàðãàã÷èéí ìýäýýëýë:
Borrower information:                           Íî¸í / Mr          Õàòàãòàé / Ms, Mrs

Ýöãèéí íýð /ýõèéí/:                               Íýð:                                 Óðãèéí îâîã:
Surname:                                    Given name:                              Family name:
Òºðñºí îãíîî:                            Èðãýíèé õàðúÿàëàë:                             Áîëîâñðîë:
Date of brith:                           Nationality:                                Education:
Ðåãèñòåðèéí ¹                                            Èðãýíèé ¿íýìëýõèéí ¹
Register ¹                                              Identification ¹

Ãýðèéí õàÿã:        Õîò / Àéìàã:                           Ä¿¿ðýã / Ñóì:                          Õîðîî / Áàã:
Home address:       City/Aimag                            District / Sum:                         Khoroo / Bag:
Õîðîîëîë / Ãóäàìæ:                                                       Áàéð:                Òîîò:
Micro district / Street:                                                    Building:              Flat ¹
                                                                                 Ýöýã, ýõòýéãýý õàìòðàí àìüäðàã÷
Òà äýýðõ õàÿãàí äýýð õýð óäààí àìüäàð÷ áàéíà?          Æèë       Ñàð    Òà áàéðíûõàà?           ªì÷ëºã÷ / Home owner
                                                                                 Living with parents
How long have you lived at your current address?        Year      Month   Present accomodation?
                                                               Ò¿ðýýñëýã÷ / Lessee         Áóñàä / Other


Õîëáîî áàðèõ / Contact details:
Ãýðèéí óòàñ:                      Ãàð óòàñ:                          Ýëåêòðîí øóóäàí:
Home phone:                       Cell phone:                         Email address:

                             Ãýðëýñýí     Ãýðëýýã¿é      Áóñàä   Àì á¿ëèéí òîî:
Ãýð á¿ëèéí áàéäàë / Marital status:           Married      Single       Other   Number of dependents:

 Òàíû õýí áîëîõ         Îâîã, íýð / Full name (Surname, Given name)              Áàéãóóëàãà / Employer           Àëáàí òóøààë / Position      Óòàñ / Phone
  Relationship
Òàíòàé õîëáîî áàðèõ áîëîìæã¿é ¿åä òàíä ìýäýýëýë äàìæóóëàõ áîëîìæòîé õ¿íèé ìýäýýëýë / Information of contact person, in case of unaffainability:
Òàíû õýí áîëîõ:              Îâîã, íýð:                                 Ýëåêòðîí øóóäàí:
Relationship:               Full name:                                 Email address:
Ãýðèéí óòàñ:                              Àæëûí óòàñ:                               Ãàð óòàñ:
Home phone:                              Office phone:                              Cell phone:

Àæèë ýðõëýëò / Employment:
Áàéãóóëëàãûí íýð:                                                ¯éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
Company name:                                                  Business sector:
Ãàçàð / Õýëòýñ:                       Àëáàí òóøààë:                       Òóõàéí áàéãóóëëàãàä õýäýí îíîîñ àæèëëàñàí:          îí     ñàð
Department:                         Position:                         Employee since:                        year    month
Áàéãóóëëàãûí õàÿã:                                                               Àæëûí óòàñ:
Company address:                                                                Office phone:

Ñàíõ¿¿ãèéí ìýäýýëýë / Financial information:
Öàëèíãèéí êàðòûí ¹                                           Öàëèíãèéí êàðòûí äàíñíû ¹
Salary card ¹                                             Salary account ¹
Öàëèíãèéí êàðòàà õýäýí æèë àøèãëàæ áàéãàà:         Òà ÿìàð íýã ¿ë õºäëºõ áîëîí õºäëºõ õºðºíãèéí ºì÷ëºã÷ ¿¿?          Îðîí ñóóö      Ãàçàð       Àâòîìàøèí    Õóâüöàà
How many years using the salary card:            Do you earned any fixed assets?                      Apartment      Land       Car       Stocks

¯íäñýí öàëèíãèéí õýìæýý: (ñàðààð)                      Áóñàä îðëîãî: (ñàðààð)                      Çàðëàãûí õýìæýý: (ñàðààð)
Salary amount: (monthly)                          Other income: (monthly)                     Expenses: (monthly)

Öàëèí áàðüöààëñàí áóñàä çýýëòýé ýñýõ:           Öàëèíãèéí çýýë       ªðõèéí çýýë        Àâòîìàøèíû çýýë       Îðîí ñóóöíû çýýë      Áóñàä
Outstanding loan obligations granted be salary:      Salary loan        Household loan       Car loan          Mortgage loan       Other
    Ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí íýð            Çýýëèéí òºðºë / Loan type           Çýýëèéí õýìæýý         Çýýëèéí õóãàöàà       Ýðãýí òºëºëò / Repayment
   Name of financial institution’s name                               Outstanding balance        Maturity date
Áè ýíýõ¿¿ õ¿ñýëòýä áºãëºñºí ìýäýýëýë ¿íýí çºâ áîëîõûã áàòàëæ áàéíà. I confirm that all information given above is correct.
Õ¿ñýëò ãàðãàã÷èéí áàòàëãààò ãàðûí ¿ñýã / Authorized signature:

Áàíêíû õýðýãöýýíä / For bank use only
Õ¿ñýëò õ¿ëýýí àâñàí îãíîî:                       Õàðèëöàã÷èéí ID:                                 Áóöààñàí    Îãíîî:

Õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí
àâñàí ÄÕ àæèëòàí:                              Ñóäàëãààíä àâñàí      Îãíîî:

Õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí
àâñàí ñàëáàð:                                Ǻâøººðºãäñºí       Îãíîî:

								
To top