Letter writing Pisanie listów Formal Letters Listy formalne by kic98405

VIEWS: 598 PAGES: 1

									         Letter writing Pisanie listów
Letter writing
         Formal Letters Listy formalne
         Applying for a job – British style
         Podanie o pracę – styl korespondencji stosowany w brytyjskiej angielszczyźnie
                           Tu wpisz adres, imię i nazwisko  Nigdy nie pisz swojego imienia
                           oraz stanowisko osoby, do     i nazwiska u góry listu.
                           której kierujesz list/podanie.
                                                       Wpisz swój adres
                         	                   Rocks Lane       w prawym górnym rogu.
                                            Bristol BS8	9DF
                         	                   20 April 2005     Datę możesz wpisać
                         Ms Patricia Wright                      z lewej lub z prawej
                                                       strony listu.
         Dział Personnel czasem     Personnel Department
         nazywa się Human        Multimedia Design
         Resources.           4 Albion Road
                         London SE1	4DD

         Jeśli nie znasz nazwiska    Dear Ms Wright
         osoby, do której piszesz,
         napisz na początku listu    I am writing to apply for the post of assistant       W podaniu o pracę używaj
         Dear Sir lub Dear Madam.    designer advertised in the Evening Post of 18        słów post, position lub
         Jeśli znasz nazwisko, napisz  May. Please find enclosed a copy of my CV. 1         vacancy, a nie job.
         Dear Mr/Ms itp. i nazwisko.
                         Since graduating from Cardiff University
         Używaj słów i zwrotów      I have been working for EMS Corporate
         stosowanych w języku      Imaging on a contract basis. I have become
         formalnym.           particularly interested in interactive and
                         multimedia work and now wish to develop
                         my career in that direction. 2
                         I would welcome the chance to work as part
                         of a small dynamic team where I could make
                         a significant contribution while developing
                         my skills yet further. I would be happy to
                         show you a portfolio of my work. 3
         Nie stosuj form skróconych   I am available for interview next week and          W brytyjskiej
         (np. pisz I am, a nie I’m).   look forward to hearing from you. 4             angielszczyźnie na końcu
                                                       listu napisz Yours sincerely,
         Podpisz się pełnym       Yours sincerely                       jeżeli na początku został
         imieniem i nazwiskiem,                                    użyty tytuł Mr/Ms itp.
         a pod podpisem napisz      Mark Wallace                         i nazwisko osoby. Jeśli
         dodatkowo drukiem swoje                                   jednak na początku listu
                         Mark Wallace                         został użyty zwrot Dear Sir
         imię i nazwisko.
                                                       lub Dear Madam, wówczas
         Skróty encl. lub enc. na    Enc. CV                           na zakończenie listu napisz
         końcu listu oznaczają,
         że do listu dołączasz                                    Yours faithfully.
         załącznik(i).         akapit 1 wyjaśnij, o jaką pracę się ubiegasz oraz
                             jak/skąd się o niej dowiedziałeś
                        akapit 2 napisz krótko, jakie masz wykształcenie/
                             kwalifikacje i/lub doświadczenie zawodowe
                        akapit 3 wyjaśnij, dlaczego starasz się o tę pracę
                             i dlaczego sądzisz, że będziesz w niej dobry
                        akapit 4 napisz, jak można się z tobą skontaktować i/lub
860                           kiedy możesz przyjść na rozmowę kwalifikacyjną
                             ciąg dalszy na str. 861-864

								
To top