PANDUAN MENGISI DAN MENANDATANGANI BORANG PERJANJIAN PANDUAN MENGISI DAN MENANDATANGANI BORANG PERJANJIAN MUSTAHAK SILA

Document Sample
PANDUAN MENGISI DAN MENANDATANGANI BORANG PERJANJIAN PANDUAN MENGISI DAN MENANDATANGANI BORANG PERJANJIAN MUSTAHAK SILA Powered By Docstoc
					PANDUAN MENGISI DAN MENANDATANGANI BORANG
         PERJANJIAN


   MUSTAHAK :

   SILA BACA PERATURAN INI DENGAN TELITI SEBELUM
   MENGISI SURAT PERJANJIAN. KEGAGALAN TUAN /
   PUAN MENYEMPURNAKAN PERJANJIAN ATAU JIKA
   BERLAKU KESILAPAN DALAM PENGISIAN, BOLEH
   MENYEBABKAN KELEWATAN PEMBAYARAN ELAUN –
   ELAUN BIASISWA

   SURAT PERJANJIAN INI HENDAKLAH DIKEMBALIKAN
   KE KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA
   DENGAN KADAR SEGERA 1.  SURAT PERJANJIAN :

    Pegawai yang ditawarkan Hadiah Latihan Biasiswa dikehendaki menandatangani
    satu perjanjian ( dalam 3 salinan ) sebelum memulakan kursus .

 2.  CARA – CARA MENGISI SURAT PERJANJIAN

    a) Hanya TULISAN RUMI SAHAJA dibenarkan unutk mengisi borang – borang
     perjanjian termasuk initial dan tandatangan

    b) semua salinan hendaklah disi dengan pen dakwat hitam ( DAKWAT HITAM
     SAHAJA) ATAU DI TAIP DI SETIAP HELAI SURAT PERJANJIAN
     SALINAN KARBON TIDAK DITERIMA.

    c) Sebarang kesilapan hendaklah dipotong dengan satu garisan sahaja dan
     ditandatangani ringkas oleh pegawai / pelajar. Penggunaan sebarang cecair
     pemadam untuk tujuan pembetulan adalah tidak dibenarkan. Pegawai /
     pelajar diingatkan bahawa kementerian ini berhak menolak borang
     perjanjian yang didapati kotor atau terlalu banyak kesilapan dan
     pegawai / pelajar adalah dikehendaki menandatangani borang perjanjian
     baru.

    d) Nama penuh, alamat rumah yang tetap ( alamat pejabat, rumah jabatan /
     kerajaan / agensi tidak dibenarkan ) dan nombor kad pengenalan semua ahli
                     1
      yang terlibat di dalam perjanjian itu hendaklah dinyatakan dengan penuh dan
      betul.

   e) Adalah dinasihatkan supaya menulis dengan HURUF BESAR DI SEMUA
    PERKATAAN ( HURUF CERAI )

   f) DI MUKA SURAT PERTAMA DAN AKHIR ( JADUAL PERJANJIAN ) :

      Perjanjian ini dibuat pada ( Tarikh pada hari setem dicop / dimatikan )
      haribulan ……………… Dua ribu ……………. (20 ……… ) .

      Di antara { Nama Penuh Pegawai ( Pelajar ) } no. kad pengenalan
      ……………………….. yang beralamat di { Alamat Tetap Pegawai ( Pelajar ) }

   g) TANDATANGAN RINGKAS ( INITIAL ) :

      Pegawai dikendaki menandatangani ringkas ( initial ) * di sebelah kiri
      perenggan atau di setiap pecahan – pecahan perenggan ( mengikut jenis
      perjanjian ) seperti berikut – TIDAK BOLEH MEMBUAT PILIHAN

      i.Am 19c – LDP Flexi Para 3(f), Para 6 (a , b , c ) dan Para 9

3.  SAKSI –SAKSI

   (i) Saksi –saksi hendaklah menurunkan tandatangan dan cop rasmi yang
     Menyatakan dengan jelas :
     a) Nama
     b) Nama jawatan
     c) Alamat rumah / pejabat
     d) No. kad pengenalan

   (ii)   Saksi –saksi bagi pegawai hendaklah terdiri pegawai – pegawai yang
        terdiri dari “ kumpulan A “ dalam perkhidmatan Kerajaan / Kerajaan
        Negeri dan agensi – agensi kerajaan di bawahnya ( PEGAWAI –
        PEGAWAI DARI BADAN SWASTA TIDAK DIBENARKAN ).

4.  PERENGGAN 9 :

   4.1 Pegawai hendaklah menandatangani ringkas ( initial ) * di sebelah kiri
     perenggan ini dengan mengisi buti – butir berhubung dengan rujukan dan
     tarikh :

         i.   Surat tawaran biasiswa
                      2
    4.2 Kosongkan Bahagian – Bahagian Ini :

     ruangan yang berbunyi : -

        “ DITANDATANGANI DAN DIMETERI OLEH “
                Dan ruangan
        “ bagi pihak kerajaan Malaysia di hadapan “

 5.  JADUAL

    Sila Isikan ruangan jadual seperti maklumat di para 2 (f) di atas, manakala
    Butiran 1 ( nama kursus ), 2 ( Tempat kursus ) dan 3 (tarikh dan tempoh kursus)
    adalah mengikut surat tawaran biasiswa.

 6.  CUKAI SETEM / SETEM HASIL

    Borang – borang perjanjian yang telah dipenuhi hendaklah dimatikan pejabat
    setem ( rm 10.00 setiap helai )

 7.  Semua BORANG PERJANJIAN yang telah disempurnakan hendaklah
    dikirimkan dengan POS BERDAFTAR ke Kementerian Pengajian Tinggi
    Malaysia atau dengan datang sendiri ke alamat seperti di bawah ini :

    Setiausaha Bahagian
    Bahagian Biasiswa
    Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
    Aras 4 , Blok 1 , Menara Pjh
    Presint 2
    Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
    62100 Putrajaya
    ( U.P : Pegawai Yang Menandatangani Surat Kelulusan Cuti Belajar )

 8.  PERTUKARAN ALAMAT TETAP

    Sebarang pertukaran alamat tetap pegawai / pelajar seperti yang dinyatakan di
    mukasurat 1 borang perjanjian hendaklah dimaklumkan segera ke bahagian
    biasiswa, kementerian pengajian tinggi Malaysia .
BAHAGIAN BIASISWA
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

                     3
 PERKARA – PERKARA YANG SANGAT PENTING
 DIBERI PERHATIAN OLEH PEGAWAI / PELAJAR


1) Matikan setem di pejabat hasil ( RM 10.00 setiap helai )

2) ALAMAT TETAP pegawai / pelajar

3) Semua slainan perjanjian adalah SALINAN ASAL

4) SEMUA MAKLUMAT di dalam perjanjian hendaklah diisi sepenuhnya oleh pegawai
  / pelajar

5) TARIKH SETEM DIMATIKAN hendaklah sama dengan TARIKH PERJANJIAN

6) COP NAMA, JAWATAN DAN JABATAN BAGI SAKSI hendaklah diturunkan
  bersama –sama dengan tandatangan saksi

7) Jangan mengisi ruangan bagi PIHAK KERAJAAN

8) Hanya tulisan RUMI YANG DI TULIS DENGAN PEN DAKWAT HITAM sahaja
  boleh digunakan atau DITAIP

9) Sebarang kesilapan hendaklah dipotong dengan satu            garisan  dan
  DITANDATANGANI RINGKAS OLEH PEGAWAI / PELAJAR

10) Tandatangan ringkas (initial) * pegawai / pelajar di sebelah kiri perenggan No. 3 (f),
  No. 6 (tandatangan ringkas semua pecahan amaun yang tertera) yang berkaitan
  dengan jumlah wang gantirugi dan juga no. 9 yang berkaitan dengan surat tawaran
  hadiah latihan. (yang ditanda x )
                     4
           MAKLUMAT TAMBAHAN
            ( UNTUK SAKSI )


 UNTUK MAKLUMAN PEGAWAI / PELAJAR


 1.  Saksi – saksi bagi pegawai / pelajar hendaklah terdiri dari Pegawai – Pegawai
   Kerajaan ( pegawai – pegawai dari badan swasta tidak dibenarkan ) yang boleh
   Mengesahkan butir – butir keterangan pegawai / pelajar. Mereka boleh terdiri
   Daripada :

      a) Penghulu, Ketua Mukim dan Ketua Kampung yang mempunyai cop
        jawatan rasmi

      B) Semua Pegawai – pegawai kerajaan dalam kumpulan “ A “ dan yang
        setaraf denganya yang mempunyai cop – cop rasmi jawatan seperti
        pegawai daerah, penolong setiausaha, penolong pengarah dan
        sebagainya.

      c) Pegawai – pegawai dalam perkhidmatan perundangan dan kehakiman
        seperti majistret dan Peguam yang berkhidmat dengan Kerajaan
        sahaja.

      d) Wakil Rakyat

      e) Jaksa Pendamai

      f) Pengetua Sekolah Menengah Sahaja ( guru besar tidak diterima )

2.  Saksi hendaklah menurunkan Cop Rasmi yang mengandungi Nama, jawatan
   dan Jabatan yang jelas.
                    5
       CONTOH MENGISI JADUAL


               JADUAL


Ini jadual yang disebutkan dalam perjanjian yang dibuat pada …SATU..
haribulan…..OGOS….. DUA RIBU ….. LIMA …. (20..05..) DI ANTARA …….. AHMAD BIN
ALI …. yang beralamat di … NO. 5 , TAMAN KERAMAT, 54200 KUALA LUMPUR …….
Sebagai pihak pertama dengan KERAJAAN MALAYSIA, sebagai pihak kedua.BUTIRAN 1.   Nama Kursus :

           Ph.D – Kejeruteraan Awam
BUTIRAN 2.   Tempat Kursus :

           Universiti Malaya
BUTIRAN 3.   Tarikh dan Tempoh Kursus

           03 JULAI 2005 HINGGA 02 JULAI 2008

           36 ( TIGA PULUH ENAM ) BULAN
                     6