Usnesení z 7 zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy by sofiaie

VIEWS: 3 PAGES: 10

									 STATUTÁRNÍ MĚSTO
    OPAVA
    ze 7. zasedání
  ZASTUPITELSTVA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
    dne 6. 11. 2007
                       2               7. ZMO 6. 11. 2007


135/7 ZM 07  Zadání Změny č. 1 územního plánu městské části Opava-Suché Lazce

       Zastupitelstvo města

         schvaluje

         zadání Změny č. 1 územního plánu městské části Opava - Suché Lazce, týkající
         se změny funkční plochy orné půdy na funkční plochu pro výrobu a skladování
136/7 ZM 07  Pořízení Změny č. 8 územního plánu města Opavy – revokace usnesení 496/26
       ZM 06

       Zastupitelstvo města

       1. revokuje

         usnesení č. 496/26 ZM 06 ze dne 16. 5. 2006 a) pořízení změny č. 8 územního
         plánu města Opavy; b) zařazení poţadavků
         - na změnu plochy občanské vybavenosti (OV) a orné půdy (OP) na plochu
           podnikatelských aktivit (PA) v lokalitě křiţovatky ulice Olomoucké
           s výjezdem na Otice k.ú. Opava – Předměstí
         - na změnu plochu průmyslu (PP) na plochu ochranné a veřejné zeleně (OVZ)
           v lokalitě U Kříţe, Krásné Pole v k.ú. Vávrovice
         - zapracovat technickou studii trasy jiţního obchvatu ul. Těšínská po ul.
           Hradeckou a od ul. Hradecké aţ po ul. Olomouckou pro zpracování změny
           č.8 územního plánu města Opavy

       2. schvaluje

         pořízení Změny č. 8 územního plánu města Opavy týkající se poţadavku
         zapracování dokumentace pro územní řízení, trasy jiţního obchvatu v úseku od
         ulice Těšínské po ulici Hradeckou
137/7 ZM 07  Pořízení Změny č. 9 územního plánu města Opavy

       Zastupitelstvo města

         schvaluje

         pořízení Změny č. 9 územního plánu města Opavy, týkající se poţadavku návrhu
         nové dopravní trasy západní části severního obchvatu a jejího uvedení do
         souladu s územním plánem
                        3                7. ZMO 6. 11. 2007


138/7 ZM 07  Pořízení Změny č. 10 územního plánu města Opavy

       Zastupitelstvo města

         schvaluje

         pořízení Změny č.10 územního plánu města Opavy, týkající se poţadavku
         změny trasy jiţního obchvatu v úseku od ulice Hradecké po ulici Olomouckou139/7 ZM 07  Kupní smlouva Popská 9

       Zastupitelstvo města

         schvaluje

         kupní smlouvu na budovy č.p. 222 a č.p. 223, pozemky parc. č. 229, parc. č.
         234, parc. č. 232/2 a parc. č. 232/5, vše v k.ú. Opava-Město, PID
         MMOPP003FD0X, uzavřené mezi Statutárním městem Opava, Horní náměstí
         69, Opava, IČ: 00300535, zastoupené Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem
         města a společností Project Real Estate Epsilon s.r.o., se sídlem Ţitomírská 38,
         Praha 10, Vršovice, zastoupená jednajícím Jean-Michelem Kollym, jednatelem
         společnosti, IČ: 27 37 06 66, DIČ: CZ 27 37 06 66, za celkovou kupní cenu
         13.127.920,- Kč
140/7 ZM 07  Seznam domů v majetku města neurčených k prodeji

       Zastupitelstvo města

         schvaluje

         seznam domů a podílů na domech v majetku Statutárního města Opavy, které
         nejsou určeny k prodeji, jak následuje: Dolní náměstí 23, Dolní náměstí 24,
         Dolní náměstí 25, Horní náměstí 27, Horní náměstí 28, Horní náměstí 29,
         Horní náměstí 30, Horní náměstí 33, Horní náměstí 34, Horní náměstí 35, Horní
         náměstí 50, Horní náměstí 67, Horní náměstí 69, Hradecká 16, Hrnčířská 3,
         Hlavní 101, Hobzíkova 31, Hobzíkova 33, Hrnčířská 5, Hrnčířská 7, Hrnčířská
         9, Hrnčířská 11, Hrnčířská 13, Hrnčířská 15, Hrnčířská 15A), Hrnčířská 17,
         Jateční 1, Jateční 7, Jateční 8A), Jateční 10, Jateční 10A), Jateční 13, Krnovská
         71, Krnovská 75, Krnovská 75A), Krnovská 75B), Krnovská 75C), Krnovská
         75D), Krnovská 75E), Lihovarská 20, Liptovská 21, Masarykova třída 14,
         Masarykova třída 25, Mezi Trhy 1, Mezi Trhy 3, Mezi Trhy 4, Mezi Trhy 5,
         Mezi Trhy 6, Mezi Trhy 7, Mezi Trhy 8, Na Pastvisku 14, Podvihovská 5A),
         Rolnická 9, Rybářská 86, U Cukrovaru 1, U Cukrovaru 1A)
                       4               7. ZMO 6. 11. 2007


141/7 ZM 07  Souhlas s převodem majetkových práv budovy Husova 17, Opava

       Zastupitelstvo města

         souhlasí

         se záměrem převodu vlastnického práva budovy Husova 17 v Opavě z majetku
         České republiky do majetku Statutárního města Opavy
142/7 ZM 07  Dotace ostatní

       Zastupitelstvo města

       1. schvaluje

       a) finanční dotaci Katmaji Opava, IČ: 27006859, se sídlem Opava – Kateřinky,
         Antonína Sovy 8, ve výši 30.000,- Kč, na částečnou úhradu nákladů
         souvisejících s účastí na mezinárodních závodech: VI. International Agility
         Junior Championship 2007 Ostende Belgie, VI. Agility European Open 2007
         Castelleto di Lido Itálie a FCI World Championship in Agility 2007 Hamar
         Norsko

       b) finanční dotaci Římskokatolické farnosti Panny Marie Opava, IČ: 47810491, se
         sídlem Opava, Almuţnická 182/2, ve výši 1 mil. Kč, na probíhající obnovu
         krovu a střešní krytiny konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě v roce
         2007

       c) záměr spolupodílet se finančně do výše 1 mil. Kč na spolufinancování projektu
         „Rekonstrukce, modernizace a přístavba Domova pro seniory – Domova sv.
         Zdislavy v Opavě“, který chce realizovat Česká provincie kongregace Dcer
         Boţské Lásky, IČ: 00494453, se sídlem v Opavě, Rooseveltova 886/47 s tím, ţe
         vlastní uvolnění finančních prostředků SMO se schválí a provede aţ
         v okamţiku, kdy ţadatel doloţí skutečné finanční krytí celého projektu

       2. ukládá

         RMO na nejbliţším zasedání schválit příslušnou dotační smlouvu dle bodu 1a)
         tohoto usnesení a schválit finanční krytí
         Z: RMO
         T: 20. 11. 2007
                      5               7. ZMO 6. 11. 2007143/7 ZM 07  Dotace na zkolaudované bytové jednotky

       Zastupitelstvo města

       1. schvaluje

       a) smlouvu, MMOPP003BQC6, o finančním příspěvku Vladimírovi Zamazalovi a
         Markétě Zamazalové na nově zkolaudovanou bytovou jednotku ve výši 57.000,-
         Kč (114 m2)
       b) smlouvu, MMOPP003BQFR, o finančním příspěvku Karlovi Jiříkovi na dvě
         nově zkolaudované bytové jednotky v celkové výši 79.000,- Kč (101 m2, 57
         m2)
       c) smlouvu, MMOPP003BQBB, o finančním příspěvku Mgr. Jiřímu Paikertovi a
         Marii Paikertové na nově zkolaudovanou bytovou jednotku ve výši 54.000,- Kč
         (108 m2)
       d) smlouvu, MMOPP003BQD1, o finančním příspěvku Petrovi Štibranému a
         Gabriele Štibrané na nově zkolaudovanou bytovou jednotku ve výši 70.000,- Kč
         ( 205 m2)
       e) smlouvu, MMOPP003BQIC, o finančním příspěvku Tomášovi Rozsypalovi a
         Janě Hališkové na nově zkolaudovanou bytovou jednotku ve výši 70.000,- Kč
         (145 m2)
       f) smlouvu, MMOPP003BQAG, o finančním příspěvku Davidovi Holušovi a
         Sylvě Holušové na nově zkolaudovanou bytovou jednotku ve výši 56.000,- Kč
         (112 m2)
       g) smlouvu, MMOPP003BQJ7, o finančním příspěvku Marcelovi Schusterovi a
         Haně Schusterové na nově zkolaudovanou bytovou jednotku ve výši 66.500,-
         Kč (133 m2)
       h) smlouvu, MMOPP003BQEW, o finančním příspěvku Ing. Luďkovi Valíkovi a
         Mgr. Petře Valíkové na nově zkolaudovanou bytovou jednotku ve výši 70.000,-
         Kč (150 m2)
       i) smlouvu, MMOPP003BQGM, o finančním příspěvku PROKOM R & S s.r.o.,
         zastoupená jednatelem Alešem Římským na tři nově zkolaudované bytové
         jednotky ve výši 80.500,- Kč (40 m2, 49 m2, 72 m2)


       2. schvaluje

         smlouvu, MMOPP003BQHH, o finančním příspěvku Radomírovi Stoklasovi na
         nově zkolaudovanou bytovou jednotku ve výši 49.000,- Kč (98 m2) – mimo
         rámec zásad

       3. neschvaluje

         finanční příspěvek Marcele Balkové na nově zkolaudovanou bytovou jednotku
                       6                7. ZMO 6. 11. 2007144/7 ZM 07  Slezské divadlo Opava – náprava nedostatků zjištěných auditem a kontrolou

       Zastupitelstvo města

       1. bere na vědomí
       a) informaci o stavu nevymahatelných pohledávek ve Slezském divadle Opava,
         příspěvkové organizaci a dále informaci, ţe Rada města uloţila v souvislosti
         s tímto řediteli Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, odpis
         nevymahatelných pohledávek v celkové výši 373 005,90 Kč, a to nejpozději do
         konce kalendářního roku 2007 a dále uloţila přijmout opatření organizace
         k zabezpečení řádné správy pohledávek

       b) informaci o nápravných opatřeních souvisejících se vznikem aktiv ve Slezském
         divadle Opava, příspěvkové organizaci, ve výši 1 852 000,- Kč a dále informaci
         o tom, ţe Rada města uloţila řediteli Slezského divadla Opava, příspěvkové
         organizace, poţádat organizace, které vyměřily Slezskému divadlu Opava
         penále v souvislosti s pozdními platbami sociálního a zdravotního pojištění, o
         prominutí tohoto penále a dále informovat Radu města o výsledku této ţádosti
         do 31. 1. 2008

       c) informaci o výhledu hospodaření a očekávaném hospodářském výsledku
         Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, za rok 2007

       d) rozhodnutí Rady města o porušení rozpočtové kázně Slezského divadla Opava,
         příspěvkové organizace, v roce 2003 a dále informaci o tom, ţe Rada města
         v této souvislosti uloţila odvod neoprávněně pouţitých finančních prostředků
         Slezským divadlem Opava, příspěvkovou organizací, ve výši 79 140,- Kč a dále
         penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 79 140,- Kč

       e) rozhodnutí Rady města o porušení rozpočtové kázně Slezského divadla Opava,
         příspěvkové organizace, v letech 2004 a 2005 a dále informaci o tom, ţe Rada
         města v této souvislosti uloţila odvod neoprávněně pouţitých finančních
         prostředků Slezským divadlem Opava, příspěvkovou organizací, ve výši
         2 068 969,- Kč a dále penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 068 969,-
         Kč

       2. rozhodlo

       a) povolit úlevu ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně dle bodu
         1d) tohoto usnesení ve výši 79 140,- Kč a dále úlevu z penále za porušení
         rozpočtové kázně dle bodu 1d) tohoto usnesení ve výši 79 140,- Kč
       b) povolit úlevu ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně dle bodu
         1e) tohoto usnesení ve výši 2 068 969,- Kč a dále úlevu z penále za porušení
         rozpočtové kázně dle bodu 1e) tohoto usnesení ve výši 2 068 969,- Kč

       3. schvaluje

       a) upravený závazný ukazatel hospodaření pro Slezské divadlo Opava,
         příspěvkovou organizaci - sníţení příspěvku na provoz na rok 2007 a navýšení
         účelového příspěvku na provoz od zřizovatele na sníţení ztráty minulých let
                        7               7. ZMO 6. 11. 2007


144/7 ZM 07  b) rozpočtové opatření č. 2007/Z/20
         ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
                oddělení FaRO
                neinvestiční příspěvek na provoz
                (3311,5331,00000000,0020,0001000000034)     - 1.000.000,- Kč

                rezerva FaRO
                (6409,5901,00000000,0020,0002996000000)    + 1.000.000,- Kč

                účelový příspěvek na pokrytí ztráty
                (3311,5331,00000000,0020,0001002000034)    + 1.000.000,- Kč

                rezerva FaRO
                (6409,5901,00000000,0020,0002996000000)     - 1.000.000,- Kč

       4.  ukládá

       a)  příspěvkové organizaci Slezské divadlo Opava převést finanční prostředky na
          bankovní účet SMO ve výši 1 mil. Kč
          Z: ředitel Slezského divadla Opava
          T: 20. 11. 2007

       b)  odboru FaRO převod finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč na pokrytí ztráty
          minulých let příspěvkové organizaci Slezské divadlo Opava
          Z: vedoucí odboru FaRO
          T: 30. 11. 2007145/7 ZM 07  Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

       Zastupitelstvo města

          bere na vědomí

          zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Zastupitelstva Statutárního města
          Opavy146/7 ZM 07  Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO
       dle § 117 odst. 1 zákona o obcích
       - Zpráva o činnosti Rady Statutárního města Opavy za období od 18.9.2007 do
        6.11.2007

       Zastupitelstvo města

          bere na vědomí

          činnost Rady Statutárního města Opavy od 18.9.2007 do 6.11.2007
                       8                7. ZMO 6. 11. 2007147/7 ZM 07  Darovací smlouva – Dukelské kasárny

       Zastupitelstvo města

       1. revokuje

         usnesení 76/4 ZM 07 ze dne 17.4. 2007 (ZMO schvaluje darovací smlouvu
         budov, pozemků a příslušenství zapsaných na LV č. 119 v k.ú. Opava-Předměstí
         (areál Dukelských kasáren v Opavě – specifikace viz. návrh „Darovací
         smlouvy“) mezi Statutárním městem Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČ:
         00300535, zastoupené Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem města a Českou
         republikou – Ministerstvem obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01
         Praha 6, zastoupená Ing. Tomášem Perutkou, ředitelem Sekce ekonomické
         Ministerstva obrany, pověřeným dle § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb. ministrem
         obrany ČR čj. 50225-186/2006/DP-2697 ze dne 27. 12. 2006, nám. Svobody
         471, 160 01 Praha 6, IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694)

       2. schvaluje

         darovací smlouvu, PID MMOPP003FD4D - budovy, pozemky a příslušenství
         zapsané na LV č. 119 v k.ú. Opava-Předměstí (areál Dukelských kasáren
         v Opavě – specifikace viz. „Darovací smlouva“) mezi Statutárním městem
         Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČ: 00300535, zastoupené Ing. Zbyňkem
         Stanjurou, primátorem města a Českou republikou – Ministerstvem obrany se
         sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČ: 60162694, zastoupená Ing.
         Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem
         sekce správy majetku Ministerstva obrany, pověřeným dle § 7 odst. 2 zák. č.
         219/2000 Sb. ministryní obrany ČR čj. 1615/2007-8764 ze dne 31.8. 2007.148/7 ZM 07  Kupní smlouvy

       Zastupitelstvo města

         schvaluje

       a) uzavření kupní smlouvy, PID MMOPP003FD63, mezi Statutárním městem
         Opavou, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zast. Ing. Zbyňkem
         Stanjurou, primátorem, jako prodávajícím a Lubomírem Surovým a Marií
         Surovou, oba bytem U Jaktařské brány 2, 746 01 Opava, jako kupujícími na
         prodej nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy – budova č.p. 153
         na pozemku parc. č. 138 a pozemek parc. č. 138 o výměře 202 m2, k.ú. Opava-
         Město, adresa U Jaktařské brány, č. or. 2, 746 01 Opava, obec a okres Opava,
         kraj Moravskoslezský za celkovou kupní cenu ve výši 7.100.000,- Kč dle
         podmínek platných „Zásad převodu a nabytí nemovitostí“
                       9               7. ZMO 6. 11. 2007


148/7 ZM 07  b) uzavření kupní smlouvy, PID MMOPP003FD58, mezi Statutárním městem
         Opavou, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zast. Ing. Zbyňkem
         Stanjurou, primátorem, jako prodávajícím a spol. Groda s.r.o. se sídlem
         Palackého 42, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 25821491, zast. Ladislavem
         Grodou, jednatelem společnosti, jako kupujícím na prodej nemovitostí ve
         vlastnictví Statutárního města Opavy – budova č.p. 1389 na pozemku parc. č.
         2222 a pozemek parc. č. 2222 o výměře 75 m2, k.ú. Kateřinky u Opavy, adresa
         Zeyerova, č. or. 20, 747 05 Opava, obec a okres Opava, kraj Moravskoslezský
         za celkovou kupní cenu ve výši 5.700.000,- Kč dle podmínek platných „Zásad
         převodu a nabytí nemovitostí“149/7 ZM 07  Majetkové záležitosti

       Zastupitelstvo města

         schvaluje

       a) výkup pozemku parc.č. (479/3)¨o výměře 2232 m2 k.ú. Vávrovice od vlastníka
         paní Marie Foltisové za cenu stanovenou dohodou tj. 446.400,- Kč

       b) výkup pozemku parc.č. (479/1) o výměře 2232 m2 k.ú. Vávrovice od vlastníka
         pana Petra Hadamčíka za cenu stanovenou dohodou tj. 535.680,- Kč

       c) záměr prodeje pozemků parc.č. (478/3) o výměře 785 m2, parc.č. (478/4) o
         výměře 2272 m2, parc.č. (478/5) o výměře 5190 m2, parc.č. (478/2) o výměře
         3440 m2, parc.č. (477) o výměře 10048 m2 a parc.č. (476/2) o výměře 6002 m2
         vše v k.ú. Vávrovice

       d) záměr směny pozemků na nezapsaném G.P. značených parc.č. 622 díl h) o
         výměře 7 m2 a díl j) o výměře 11 m2 a parc.č. 623 díl g) o výměře 12 m2 a díl
         i) o výměře 15 m2 ve vlastnictví manţelů Urbánků za pozemek parc.č. 620/2-
         zahrada o výměře 46 m2 a parc.č. 621 o výměře 15 m2 ve vlastnictví SMO vše
         v k.ú. Kylešovice150/7 ZM 07  1) Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2003
         o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
       2) Obecně závazná vyhláška o stanovení času provozu výherních hracích
         přístrojů

       Zastupitelstvo města

         schvaluje

       a) obecně závaznou vyhlášku č. 7/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška
         č.9/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

       b) obecně závaznou vyhlášku č. 8/2007 o stanovení času provozu výherních
         hracích přístrojů
                      10               7. ZMO 6. 11. 2007151/7 ZM 07  Veřejná dobrovolná dražba Mařádkova 17, Opava

       Zastupitelstvo města

         zmocňuje

         Radu Statutárního města Opavy ke stanovení nejniţšího podání předmětu
         draţby v opakované veřejné dobrovolné draţbě nemovitostí – budovy č.p. 480 –
         objekt občanské vybavenosti na pozemku parc.č. 45/3 a pozemku parc.č. 45/3 –
         zast. plocha a nádvoří o výměře 303 m2, v k.ú. Opava – Předměstí, adresa
         Mařádkova č. or. 17, Opava
       Ing. Zbyněk Stanjura             Mgr. Jaroslav Horák
          primátor                 náměstek primátora

								
To top