Wat verstaan we onder �het systeem� by youmustknowme

VIEWS: 229 PAGES: 1

									Wat verstaan we onder “het systeem”?
Begripsdefiniëring

Een systeem is een uit meerdere delen samengesteld en onderverdeeld geheel.

In engere betekenis is een systeem een uit verscheidene delen samengesteld geheel dat ofwel
als gesloten systeem strikt van haar omgeving geïsoleerd is, ofwel ermee als open systeem in
een relatie van ruil en uitwisseling verbonden is. De elementen van een systeem bezitten een
zekere mate van geslotenheid, duurzaamheid en regelmaat in relatie tot elkaar. Hun
samenhang is over het algemeen groter en sterker als de relatie tot de omgeving. Desondanks
werken veranderingen in bepaalde elementen op andere elementen in en leiden zo tot
wijzigingen in het totale systeem. Inherent aan een systeem is de tendens tot systeembehoud
waarbij te sterke veranderingen afgeweerd worden of omgezet in een versterking van het
eigene.

In de sociale wetenschappen wordt een systeem aangeduid als een geheel dat een relationele
eenheid vormt met interactie en wisselwerking in handelen tussen individuen, groepen en
organisaties. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen economische, sociale, culturele
en politieke systemen volgens de zin en betekenis die eraan werd gegeven. Deze systemen
kunnen ook als maatschappelijke subsystemen aanzien worden, die zich opnieuw laten
onderscheiden in elementen en subsystemen. Zo horen bijvoorbeeld politieke partijen tot het
politieke systeem, maar ook parlement en regering, drukkingsgroepen, alsook niet enkel
wetgeving uit de voorbije tijd maar ook politiek geïnspireerde beïnvloeding allerhande. Het
begrip politiek systeem is een basisbeginsel in politieke wetenschap die de wilsuiting en
wilsdoorzetting van de ertoe behorende instituties, personen, voorgangers en hun bedoelingen
t.a.v. elkaar weergeeft.

Naast het begrip politiek systeem, kunnen we een meer algemeen systeembegrip in nog twee
gevallen aanwenden:

Ten eerste, wanneer het wijst op de politieke tegenstanders. Hierbij betekent systeem niet
direct alle andere politieke partijen maar wel alle individuen, groepen en organisaties die ons
(juridisch) het bestaansrecht willen ontnemen, ons monddood willen maken of ons met
criminele handelingen wensen te bestrijden.

Ten tweede, wanneer we bijvoorbeeld de slogan “Tegen systeem en kapitaal, onze strijd is
volksnationaal” gebruiken, waarbij “systeem” duidt op de noodzakelijke kritische
ingesteldheid t.a.v. de politieke partijen en de parlementen in het algemeen.


http://www.vjwestland.be/basisoppositie.htm

								
To top