Bang tong hop-updated 6-5-2010 by blue123

VIEWS: 17 PAGES: 1

									 BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TCQT K33
STT File tiếng anh  Giảng đường File word  File ppt
 1a    x      TC 3     x     x

2a     x      TC 2     x
            TC 3     x     x
2b     x      TC 3     x

3a     x      TC 1     x     x
            TC 5     x
3b     x      TC 2     x

4a     x      TC 3     x

4b     x      TC 4     x

5a     x      TC 1     x     x
            TC 4     x     x
5b     x      TC 4     x     x

6a     x      TC 4     x

6b     x      TC 5     x     x    updated 6-5-2010

7a     x      TC 5     x     x

7b

 8     x
            TC 3     x     x

								
To top