VNM_BCTC_CT_HN_2009 by blue123

VIEWS: 10 PAGES: 37

									CÔNG TY C   PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009
                                    CHÍNH TH C

                                    25-01-2010
                CÔNG TY C    PH N S A VI T NAM
                       VINAMILK

          BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T

            T  NGÀY 01/01/2009 ð N NGÀY 31/12/2009

                     (D NG ð Y ð )
                  TP H Chí Minh, tháng 01 - 2010
                                           1
CÔNG TY C   PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009
                       N I DUNG


                                    Trang


         B NG CÂN ð I K TOÁN H P NH T              03


         BÁO CÁO K T QU      HO T ð NG KINH DOANH H P
                                     07
         NH T

         BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T H P NH T           08

         B NG THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P
                                     11
         NH T
                                     2
CÔNG TY C   PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009


             B NG CÂN ð I K TOÁN H P NH T
                  (D ng ñ y ñ )
                  T i ngày 31 tháng 12 năm 2009

                                          M U S B 01-DN/HN
                                          ðơn v tính : VNð
                               Thuy t         H P NH T
           TÀI S N            Mã s
                               minh    S cu i năm      S ñ u năm
             1              2    3       4          5
  A-TÀI S N NG N H N                100        5.118.618.135.307  3.187.605.013.312
       (100=110+120+130+140+150)
  I. Ti n và các kho n tương ñương ti n      110    V.1    426.134.657.958   338.653.634.582
   1. Ti n                     111         376.134.657.958   132.976.253.257
   2. Các kho n tương ñương ti n          112         50.000.000.000   205.677.381.325

  II. Các kho n ñ u tư tài chính ng n h n     120        2.314.253.566.692   374.002.285.692

  1. ð u tư ng n h n                121    V.2   2.400.760.431.792   496.998.072.070
  2. D phòng gi m giá ñ u tư ng n h n (*)     129    V.3    (86.506.865.100)  (122.995.786.378)

  III. Các kho n ph i thu             130         778.010.643.038   646.384.971.761
   1. Ph i thu khách hàng             131    V.4    562.103.198.942   530.148.996.144
   2. Tr trư c cho ngư i bán            132         139.983.228.266    75.460.561.209
   3. Ph i thu n i b ng n h n           133                -          -
   4. Ph i thu theo ti n ñ k ho ch h p ñ ng    137                -          -
  xây d ng
  5. Các kho n ph i thu khác            138    V.5     76.587.388.719   40.922.794.538
  6. D phòng ph i thu ng n h n khó ñòi (*)     139    V.6     (663.172.889)    (147.380.130)

  IV. Hàng t n kho                 140        1.311.885.735.523  1.775.341.893.286
   1. Hàng t n kho                 141    V.7   1.321.292.673.484  1.789.645.993.109
   2. D phòng gi m giá hàng t n kho (*)      149    V.8     (9.406.937.961)  (14.304.099.823)

  V. Tài s n ng n h n khác             150         288.333.532.096    53.222.227.991
  1. Chi phí tr trư c ng n h n           151    V.9    21.986.072.192    31.459.932.494
  2. Thu GTGT ñư c kh u tr             152         37.362.240.286    19.195.984.660
  3. Thu và các kho n ph i thu Nhà nư c      154    V.10   226.000.000.000          -
  5. Tài s n ng n h n khác             158          2.985.219.618    2.566.310.837
                                                 3
CÔNG TY C    PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009


          B NG CÂN ð I K TOÁN H P NH T (ti p theo)
                    T i ngày 31 tháng 12 năm 2009

                                           M U S B01-DN/HN
                                             ðơn v tính : VNð

                         Mã  Thuy t          H P NH T
          TÀI S N
                         s   minh      S cu i năm     S ñ u năm
            1             2    3         4          5
  B- TÀI S N DÀI H N              200       3.412.443.847.758    2.779.353.212.965
     (200 = 210+220+240+250+260)
  I. Các kho n ph i thu dài h n         210          8.822.112.758     474.494.723
   1. Ph i thu dài h n c a khách hàng      211                -          -
   2. V n kinh doanh ñơn v tr c thu c      212                -          -
   3. Ph i thu dài h n n i b          213                -          -
   4. Ph i thu dài h n khác           218          8.822.112.758     474.494.723
   5. D phòng ph i thu dài h n khó ñòi (*)   219                -          -

  II. Tài s n c ñ nh              220       2.524.530.093.197    1.936.922.488.423
   1. Tài s n c ñ nh h u hình          221  V.11   1.835.582.772.013    1.529.186.585.828
   - Nguyên giá                222       3.135.506.309.723    2.618.637.470.902
   - Giá tr hao mòn lũy k (*)         223      (1.299.923.537.710)   (1.089.450.885.074)
   2. Tài s n c ñ nh thuê tài chính       224               -            -
   - Nguyên giá                 225               -            -
   - Giá tr hao mòn lũy k (*)          226               -            -
  3. Tài s n c ñ nh vô hình           227  V.12     39.241.360.883     50.868.169.138
   - Nguyên giá                 228         82.339.659.797     79.416.077.317
   - Giá tr hao mòn lũy k (*)          229        (43.098.298.914)    (28.547.908.179)
  4. Chi phí xây d ng cơ b n d dang       230  V.13    649.705.960.301     356.867.733.457
  III. B t ñ ng s n ñ u tư           240  V.14     27.489.150.000     27.489.150.000
   - Nguyên giá                241         27.489.150.000     27.489.150.000
   - Giá tr hao mòn lũy k (*)         242               -           -
  IV. Các kho n ñ u tư tài chính dài h n    250        602.478.419.946     570.657.269.351
   1. ð u tư vào công ty con          251               -           -
   2. ð u tư vào công ty liên k t, liên doanh  252  V.15     26.151.955.551     23.701.955.551
   3. ð u tư dài h n khác            258  V.16    672.731.593.440     546.955.313.800
   4. D phòng gi m giá ñ u tư tài chính     259  V.17    (96.405.129.045)           -
  dài h n (*)
  V. Tài s n dài h n khác            260        249.124.071.857     243.809.810.468
  1. Chi phí tr trư c dài h n          261  V.18    194.714.091.558     195.512.328.998
  2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i       262        53.520.933.059     47.275.236.230
  3. Tài s n dài h n khác            268           889.047.240    1.022.245.240
  VI. L i th thương m i                                         -

   T NG C NG TÀI S N (100+200)         270       8.531.061.983.065    5.966.958.226.276


                                                  4
CÔNG TY C   PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009


          B NG CÂN ð I K TOÁN H P NH T (ti p theo)
                  T i ngày 31 tháng 12 năm 2009
                                             M U S B01-DN/HN
                                             ðơn v tính : VNð

                             Thuy t         H P NH T
        NGU N V N            Mã s
                             minh     S cu i năm      S ñ u năm
            1             2     3        4          5
  A- N PH I TR (300 = 310+320)         300        1.857.657.735.226    1.154.432.061.176
  I. N ng n h n                310        1.601.363.156.731     972.502.442.356
   1. Vay và n ng n h n            311   V.19     13.283.082.682     188.221.936.000
   2. Ph i tr ngư i bán            312   V.20    789.866.508.433     492.556.006.179
   3. Ngư i mua tr ti n trư c         313          77.584.157.132      5.916.899.180
   4. Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c    314   V.21    399.962.484.363     64.187.551.830
   5. Ph i tr ngư i lao ñ ng          315          28.687.738.983      3.103.387.460
   6. Chi phí ph i tr             316   V.22    208.130.515.257     144.052.341.695
   7. Ph i tr n i b              317                -            -
   8. Ph i tr theo ti n ñ k ho ch h p ñ ng   318                -            -
  XD
   9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n  319   V.23     83.848.669.881    74.464.320.012
  khác
   10. D phòng ph i tr ng n h n        320                -            -
  II. N dài h n                330         256.294.578.495     181.929.618.820
   1. Ph i tr dài h n ngư i bán        331         116.939.763.988     93.612.316.987
   2. Ph i tr dài h n n i b          332                -            -
   3. Ph i tr dài h n khác           333          92.000.000.000     30.000.000.000
   4. Vay và n dài h n             334   V.24     12.454.295.000     22.417.731.000
   5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr      335                -            -
   6. D phòng tr c p m t vi c làm       336   V.25     34.900.519.507     35.899.570.833
   7. D phòng ph i tr dài h n         337                -            -
  B- V N CH S H U (400 = 410+420)       400   V.26   6.638.038.900.304    4.761.912.645.765
  I. V n ch s h u               410        6.455.773.448.690    4.665.714.594.626
   1. V n ñ u tư c a ch s h u         411        3.512.653.000.000    1.752.756.700.000
   2. Th ng dư v n c ph n           412                -    1.064.948.051.177
   3. V n khác c a ch s h u          413                -            -
   4. C phi u qu ( * )             414          (154.222.000)            -
   5. Chênh l ch ñánh giá l i tài s n     415                -            -
   6. Chênh l ch t giá h i ñoái        416                -            -
   7. Qu ñ u tư phát tri n           417        1.756.282.910.335     869.697.027.622
   8. Qu d phòng tài chính           418         294.347.876.431     175.275.670.000
   9. Qu khác thu c v n ch s h u        419                -            -
   10. L i nhu n sau thu chưa phân ph i    420         892.643.883.924     803.037.145.827
   11. Ngu n v n ñ u tư XDCB          421                -            -
                                                  5
CÔNG TY C   PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009


                             Thuy t
        NGU N V N            Mã s
                             minh
                                    S cu i năm       S ñ u năm
            1              2   3         4            5
  II. Ngu n kinh phí và qu khác         430         182.265.451.614     96.198.051.139
   1. Qu khen thư ng. phúc l i          431         182.265.451.614     96.198.051.139
   2. Ngu n kinh phí               432                -            -
   3. Ngu n kinh phí ñã hình thành TSCð     433                -            -

  C- L I ÍCH C   ðÔNG THI U S         439          35.365.347.535     50.613.519.335

    T NG C NG NGU N V N
                          440       8.531.061.983.065     5.966.958.226.276
       (300+400)

         CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN ð I K TOÁN
                                             M U S B01-DN/HN
                                              ðơn v tính : VNð

                             Thuy t
             CH TIÊU                    S cu i năm       S ñ u năm
                             minh
  1. Tài s n thuê ngoài                                 -          -
  2. V t tư, hàng hóa nh n gi h                                   236.130.220
             gia công
  3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký cư c                     -            -

  4. N khó ñòi ñã x lý                                  -            -

  5. Ngo i t các lo i:  USD                       3.721.592,43      1.896.238,64
              EUR                          425,61        3.843,23
              AUD                             -            -

  6. D toán chi s nghi p, d án                              -            -
                                                   6
 CÔNG TY C   PH N S A VI T NAM
 ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
 Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009


      BÁO CÁO K T QU HO T ð NG KINH DOANH H P NH T
                         Năm 2009
                                           M U S B02-DN/HN
                                             ðơn v tính: VNð
                          Mã   Thuy t
         CH TIÊU             s    minh      Năm nay       Năm trư c
            1                   3         6           7
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v      1   VI.1   10.821.195.385.815    8.380.562.493.132
2. Các kho n gi m tr                3   VI.1   (206.370.629.645)    (171.580.600.304)
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung
  c p d ch v ( 10 = 01 + 03 )           10   VI.1   10.614.824.756.170    8.208.981.892.828
4. Giá v n hàng bán                 11   VI.2   (6.736.215.420.796)   (5.610.968.563.053)
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p
  d ch v ( 20 = 10 + 11 )             20        3.878.609.335.374    2.598.013.329.775
6. Doanh thu ho t ñ ng tài chính          21   VI.3     439.936.099.518     264.810.320.889
7. Chi phí tài chính                22   VI.4    (184.827.894.243)    (197.621.967.048)
8. Chi phí bán hàng                 24   VI.8   (1.245.476.021.840)   (1.052.307.508.224)
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p           25   VI.8    (292.762.880.656)    (297.804.167.761)
10. L i nhu n thu n t ho t ñ ng kinh
doanh {30 = 20 + (21+22) + (24+25)}         30        2.595.478.638.153    1.315.090.007.631
11. Thu nh p khác                  31   VI.5    147.640.500.135     136.902.216.356

 12. Chi phí khác                  32   VI.6    (11.408.794.114)      (6.729.682.745)
 13. L i nhu n khác (40 = 31 + 32)         40         136.231.706.021     130.172.533.611
14. Ph n l trong liên doanh                             -     (73.949.506.654)
15. T ng l i nhu n k toán trư c thu         50        2.731.710.344.174    1.371.313.034.588
         (50 = 30 + 40)
 16. Chi phí thu TNDN hi n hành           51          (361.536.490.197)  (161.873.920.364)
 17. Chi phí thu TNDN hoãn l i           52            6.245.696.829    39.258.388.334
17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
(60 = 50 + 51 + 52)                 60        2.376.419.550.806    1.248.697.502.558
Phân b cho
C ñông thi u s                               427.841.875      (1.421.985.144)
C ñông c a Công ty                          2.375.991.708.931    1.250.119.487.702

18. Lãi cơ b n trên c phi u             70   VI.7           6.770        3.563
                                                   7
 CÔNG TY C    PH N S A VI T NAM
 ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
 Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009


            BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T H P NH T
                     (Theo phương pháp gián ti p)
                         Năm 2009
                                            M U S B03-DN/HN
                                              ðơn v tính: VNð
                         Mã  Thuy t
         Ch tiêu
                         s   minh       Năm nay       Năm trư c
           1             2    3         4          5
I. Lưu chuy n ti n t ho t ñ ng kinh doanh
1. L i nhu n trư c thu              1          2.731.710.344.174   1.371.313.034.588
2. ði u ch nh cho các kho n
  - Kh u hao TSCð                2   V.11,12      234.077.503.721   178.430.381.797
  - Các kho n d phòng              3            61.894.795.493   124.891.465.323
  - Lãi l chênh l ch t giá h i ñoái chưa th c
                                      3.485.360.436   (5.703.525.494)
hi n                       4
  - Lãi l t ho t ñ ng ñ u tư          5          (299.748.549.531)    (26.174.822.406)
  - Chi phí lãi vay               6   VI.4       6.654.877.842     26.971.684.235
3. L i nhu n t ho t ñ ng kinh doanh trư c    8
  thay ñ i v n lưu ñ ng                       2.738.074.332.135   1.669.728.218.043
  - Tăng gi m các kho n ph i thu        9          (117.380.597.934)     13.354.826.116
  - Tăng gi m hàng t n kho           10          453.174.843.210   (112.070.055.247)
  - Tăng gi m các kho n ph i tr (không k
                                     441.699.782.965  (105.913.457.197)
  lãi vay ph i tr , thu thu nh p ph i n p)   11
  - Tăng gi m chi phí tr trư c         12           10.276.347.742    (17.061.020.310)
  - Ti n lãi vay ñã tr             13          (6.942.303.051)    (25.957.094.054)
  - Thu thu nh p doanh nghi p ñã n p      14  V.10,20    (293.332.380.687)   (101.861.076.253)
  - Ti n thu khác t ho t ñ ng kinh doanh    15           16.032.334.480     53.505.352.935
  - Ti n chi khác t ho t ñ ng kinh doanh    16         (146.949.359.480)   (103.947.210.627)
Lưu chuy n ti n thu n t ho t ñ ng kinh
                                   3.094.652.999.381   1.269.778.483.407
doanh                      20
II.Lưu chuy n ti n t ho t ñ ng ñ u tư
 1. Ti n chi mua s m, xây d ng TSCð và các
                                   (654.816.757.348)   (445.080.880.342)
tài s n dài h n khác               21
 2. Ti n thu t thanh lý, như ng bán TSCð
                                      8.596.217.244    4.216.736.588
và các tài s n dài h n khác           22
 3. Ti n chi cho vay mua các công c n c a
                                  (2.323.386.500.000)    (50.191.000.000)
ñơn v khác                    23
 4. Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c
                                     309.885.882.788    3.010.000.000
n c a ñơn v khác                 24
 5. Ti n chi ñ u tư góp v n vào ñơn v khác   25            (2.450.000.000)  (134.151.911.225)
 6. Ti n thu h i ñ u tư góp v n vào ñơn v
                                     134.267.250.000          -
khác                       26
 7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n
                                     69.082.724.259   90.373.465.184
ñư c chia                    27
 8. Kho n góp v n c a c ñông thi u s trong
                                            -     20.000.000
công ty con
 9. Mua l i kho n góp v n c a c ñông thi u
                                     (15.603.226.000)          -
s trong công ty con

                                                   8
 CÔNG TY C   PH N S A VI T NAM
 ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
 Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009


Lưu chuy n ti n thu n t ho t ñ ng ñ u tư    30         (2.474.424.409.058)   (531.803.589.795)
III. Lưu chuy n ti n t ho t ñ ng tài chính
 1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n
                                      3.646.400.000          -
góp c a ch s h u                31
 2. Ti n chi tr v n góp cho ch s h u, mua   32             (154.222.000)          -
l i c phi u doanh nghi p ñã phát hành
 3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n ñư c    33            3.319.646.682    173.547.000.000
 4. Ti n chi tr n g c vay           34          (188.221.936.000)    (9.963.436.000)
 5. Ti n chi tr n thuê tài chính        35                  -           -
 6. C t c l i nhu n ñã tr cho ch s h u     36          (351.280.620.000)   (680.733.353.000)
Lưu chuy n ti n thu n t ho t ñ ng tài
                                   (532.690.731.318)   (517.149.789.000)
chính                      40

Lưu chuy n ti n thu n trong kỳ (20+30+40)    50            87.537.859.005  220.825.104.612
Ti n và tương ñương ti n ñ u kỳ         60            338.653.634.582  117.818.399.217
 nh hư ng c a thay ñ i t giá h i ñoái quy
                                      (56.835.629)     10.130.753
ñ i Ngo i t                   61
Ti n và tương ñương ti n cu i kỳ
                                     426.134.657.958  338.653.634.582
(50+60+61)                   70
                                                   9
CÔNG TY C   PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009


     B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
           T ngày 01 tháng 01 năm 2009 ñ n ngày 31 tháng 12 năm 2009

    (B n thuy t minh này là m t b ph n h p thành và ph i ñư c ñ c cùng v i Báo cáo tài chính h p nh t)

I.  ð C ðI M HO T ð NG C A T P ðOÀN :

1.  Hình th c s h u v n:
   Các th i ñi m quan tr ng liên quan ñ n vi c hình thành và phát tri n c a Công ty C ph n S a Vi t Nam
   và các công ty con ( g i chung là T p ñoàn) :

   + Ngày 29/04/1993: Công ty S a Vi t Nam ñư c thành l p theo Quy t ñ nh s 420/CNN/TCLD c a B
              Công Nghi p Nh theo lo i hình Doanh Nghi p Nhà Nư c .

   + Ngày 01/10/2003: Công ty ñư c c ph n hóa t Doanh nghi p Nhà Nư c c a B Công Nghi p theo
              Quy t ñ nh 155/2003/Qð-BCN.

   + Ngày 20/11/2003: Công ty ñăng ký tr thành m t Công Ty C Ph n và b t ñ u ho t ñ ng theo Lu t
              Doanh Nghi p Vi t Nam và ñư c S K ho ch và ð u tư TP HCM c p Gi y phép
              ñăng ký kinh doanh s 4103001932.

   + Ngày 28/12/2005: y Ban Ch ng khoán Nhà nư c c p Gi y phép niêm y t s 42/UBCK-GPYN.

   + Ngày 19/01/2006: C phi u c a Công Ty ñư c niêm y t trên Th trư ng ch ng khoán TP HCM.

   + Ngày 12/12/2006: Công ty TNHH 1 Thành Viên ð u Tư B t ð ng S n Qu c T thành l p theo Gi y
              phép kinh doanh s : 4104000260 do S K Ho ch và ð u Tư TP H Chí Minh c p.

   + Ngày 14/12/2006: Công ty TNHH 1 Thành Viên Bò s a Vi t Nam ñư c thành l p theo Gi y phép kinh
              doanh s : 150400003 do S K Ho ch và ð u Tư t nh Tuyên Quang c p.

   + Ngày 26/02/2007: Công ty C Ph n S a Lam Sơn ñư c thành l p theo Gi y phép kinh doanh s :
              2603000521 do S K Ho ch và ð u Tư t nh Thanh Hóa c p.

   + Ngày 21/12/2007 : Công ty C Ph n B t ð ng S n Chi n Th ng ñư c thành l p theo Gi y Ch ng Nh n
              ñăng ký kinh doanh s 3203001769 do S K Ho ch và ð u Tư thành ph ðà N ng
              c p phép.

   T i th i ñi m 31/12/2009,
   + T p ñoàn có các ñơn v ph thu c, công ty con, công ty liên k t như sau:
    Các chi nhánh:

    1/ CN Công ty CP S a Vi t Nam t i Hà N i - S 57 Tr n Duy Hưng, Qu n C u Gi y – TP Hà N i

    2/ CN Công ty CP S a Vi t Nam t i ðà N ng - Lô 42 ñư ng Tri u N Vương n i dài – Phư ng H i
      Châu 2 -Qu n H i Châu -TP ðà N ng .

                                                    10
CÔNG TY C   PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

    3/ CN Công ty CP S a Vi t Nam t i C n Thơ - S 86D Th i Bình, TP C n Thơ.

    Các nhà máy:

    1/ Nhà máy s a Th ng Nh t - S 12 ð ng Văn Bi, Q.Th ð c, TP.HCM.

    2/ Nhà máy s a Trư ng Th - S 32 ð ng Văn Bi, Q.Th ð c, TP.HCM.

    3/ Nhà máy s a Dielac- Khu Công nghi p Biên hòa I, ð ng Nai.

    4/ Nhà máy s a Hà N i - Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà N i.

    5/ Nhà máy s a C n Thơ - Khu Công nghi p Trà Nóc, C n Thơ.

    6/ Nhà máy s a Sài Gòn - Khu CN Tân Th i Hi p, Q12,TP HCM.

    7/ Nhà máy s a Ngh An - ðư ng Sào Nam, xã Nghi Thu, TX C a Lò, Ngh An

    8/ Nhà máy s a Bình ð nh - 87 Hoàng Văn Th , P.Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình ð nh

    9/ Nhà máy cà phê Sài Gòn - Khu Công nghi p M Phư c II, T nh Bình Dương

    10/ Nhà máy s a Tiên Sơn - Khu Công nghi p Tiên Sơn, T nh B c Ninh

    Xí nghi p:

    + Xí nghi p Kho V n - S 32 ð ng Văn Bi, Q.Th ñ c, TP.HCM.

    + Xí nghi p Kho V n Hà N i – Km 10 Qu c l 5, Xã Dương Xá, Q Gia Lâm, Hà N i

    Phòng khám:

    + Phòng khám ña khoa An Khang - 87A CMT8, Qu n 1, TP HCM.

    Công ty con:
    + Công ty C ph n S a Lam Sơn
    -   ð a ch : KCN L Môn, T nh Thanh Hóa
    -   T l l i ích c a công ty m : 55%
    -   Quy n bi u quy t c a công ty m : 55%
    + Công ty M t Thành Viên Bò S a Vi t Nam
    -   ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u, P6, Q3, TP H Chí Minh.
    -   T l l i ích c a công ty m : 100%
    -   Quy n bi u quy t c a công ty m : 100%
    + Công ty M t Thành Viên ð u tư BðS Qu c t
    -   ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u, P6, Q3, TP H Chí Minh.
    -   T l l i ích c a công ty m : 100%
    -   Quy n bi u quy t c a công ty m : 100%
    Công ty con: ( gián ti p thông qua Công ty M t Thành Viên ð u tư BðS Qu c t )
    + Công ty C ph n BðS Chi n Th ng – Vi t Nam
                                               11
CÔNG TY C     PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

     -    ð a ch : 95 Lê L i, Q H i Châu, TP ðà N ng.
     -    T l l i ích c a công ty m : 100%
     -    Quy n bi u quy t c a công ty m : 100%
     Công ty liên k t:
     + Công ty C Ph n Nguyên Li u Th c Ph m Á Châu Sài Gòn
     -    ð a ch : Lô C-9E-CN, KCN M Phư c 3, Huy n B n Cát, T nh Bình Dương.
     -    T l ph n s h u: 20 %
     -    Tỳ l quy n bi u quy t: 20%
     Cơ s kinh doanh ñ ng ki m soát:
     + Trang tr i m u Campina t i Lâm ð ng
     -    ð a ch tr s chính:
          Ban Qu n Lý D Án Phát Tri n Ngu n Nguyên Li u S a
          Thôn Tư Tra – Huy n ðơn Dương – T nh Lâm ð ng
          T l ph n s h u: 25 %
          T l quy n bi u quy t: 25%
     + Căn h Horizon
     -    ð a ch tr s chính:
          Công ty ñ a c FICO
          T ng l ng, Khu C, 348 B n Vân ð n, Phư ng 1, Qu n 5, TPHCM
          T l ph n s h u: 24,5 %
          T l quy n bi u quy t: 24,5%


2.  Ngành ngh kinh doanh:
   Theo Gi y phép ñăng ký kinh doanh, T p ñoàn ñư c phép th c hi n các lĩnh v c và ngành ngh như sau:
   a.    S n xu t và kinh doanh bánh, s a ñ u nành, nư c gi i khát, s a h p, s a b t, b t dinh dư ng và các
       s n ph m t s a khác.

   b.    Kinh doanh th c ph m công ngh , thi t b ph tùng, v t tư, hóa ch t (tr hóa ch t có tính ñ c h i
       m nh), nguyên li u.

   c.    Kinh doanh nhà.

   d.    Môi gi i, cho thuê b t ñ ng s n.

   e.    Kinh doanh kho, b n bãi.

   f.    Kinh doanh v n t i hàng b ng ô tô.

   g.    B c x p hàng hóa.

   h.    S n xu t, mua bán rư u, bia, ñ u ng, th c ph m ch bi n, chè u ng, cà phê rang-xay-phin-hòa tan
       (không s n xu t ch bi n t i tr s ).

                                                  12
CÔNG TY C      PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

   i.   S n xu t và mua bán bao bì.

   j.   In trên bao bì.

   k.   S n xu t, mua bán s n ph m nh a (không s n xu t b t gi y, tái ch ph th i nh a t i tr s ).

   l.   Phòng khám ña khoa

   m.   Chăn nuôi, tr ng tr t, các h at ñ ng h tr chăn nuôi, tr ng tr t.

   n.   D ch v sau thu ho ch .

   o.   X lý h t gi ng ñ nhân gi ng.II. NĂM TÀI CHÍNH, ðƠN V TI N T S              D NG TRONG K TOÁN

1.  Niên ñ k toán

   Niên ñ k toán b t ñ u t ngày 01/01 và k t thúc vào ngày 31/12.

2.  ðơn v ti n t s d ng trong k toán

   ðơn v ti n t s d ng trong k toán là ð ng Vi t Nam (VNð).


III. CHU N M C VÀ CH ð           K TOÁN ÁP D NG

1.  Ch ñ k toán áp d ng
   + T p ñoàn áp d ng Ch ñ K toán Doanh nghi p Vi t Nam theo Quy t ñ nh 15/2006/Qð-BTC ban hành
     ngày 20/03/2006.

   + T p ñoàn so n l p các báo cáo tài chính h p nh t cho niên ñ k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 theo
     Chu n m c K toán Vi t Nam s 25 – Báo cáo tài chính h p nh t và K toán các kho n ñ u tư vào công
     ty con.

   + Các ch ñ k toán ñư c áp d ng nh t quán v i nh ng ch ñ k toán áp d ng v i báo cáo tài chính năm
     cho niên ñ k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008.

   + Không có Chu n m c K toán Vi t Nam m i ñư c ban hành ho c s a ñ i có hi u l c cho niên ñ k t
     thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009.


2.  Tuyên b v vi c tuân th chu n m c k toán và ch ñ k toán
   + Ban ði u hành ñ m b o ñã tuân th ñ y ñ yêu c u c a các Chu n m c K Toán và Ch ñ K toán
     Doanh nghi p Vi t Nam hi n hành trong vi c l p Báo cáo tài chính h p nh t.                                                  13
CÔNG TY C   PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

3.  Hình th c k toán áp d ng
   + T p ñoàn s d ng hình th c k toán trên máy vi tính.IV. CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN ÁP D NG

1.  Cơ s l p Báo cáo tài chính
   + Báo cáo tài chính s d ng ñơn v ti n t là ñ ng Vi t Nam (“VNð”), và ñư c so n l p theo Ch ñ K
   toán, Chu n M c K toán, Nguyên T c K toán Vi t Nam ñư c ch p nh n chung t i Vi t Nam.

   + Báo cáo tài chính ñư c trình bày theo nguyên t c giá g c.


2.  Ti n và tương ñương ti n:
   a. Ti n và nguyên t c ghi nh n các kho n ti n:

    + Ti n: bao g m ti n m t, ti n g i ngân hàng (không kỳ h n), ti n ñang chuy n.

    + Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n:

    - Các kho n ti n m t: Căn c vào các phi u thu, phi u chi ti n m t.

    - Các kho n ti n g i ngân hàng: Căn c vào Gi y báo N và báo Có c a Ngân hàng k t h p v i S
      ph ho c b n xác nh n s dư c a các ngân hàng t i t ng th i ñi m.

    - Các kho n ti n ñang chuy n: d a vào các l nh chuy n ti n chưa có gi y báo N và gi y n p ti n
      chưa có gi y báo Có.

   b. Các kho n tương ñương ti n:

     Là các kho n ñ u tư ng n h n có th i h n thu h i ho c ñáo h n không quá 3 tháng, có kh năng
     chuy n ñ i d dàng thành m t lư ng ti n xác ñ nh và không có r i ro trong chuy n ñ i thành ti n k t
     ngày mua kho n ñ u tư ñó t i th i ñi m báo cáo .

   c. Phương pháp chuy n ñ i các ñ ng ti n khác ra ñ ng ti n s d ng trong k toán:

    + ð i v i các nghi p v phát sinh b ng ngo i t :

      - ðư c quy ñ i theo t giá áp d ng t i th i ñi m phát sinh nghi p v . Chênh l ch t giá phát sinh
        t các nghi p v này ñư c ghi nh n là thu nh p và chi phí tài chính trong báo cáo k t qu kinh
        doanh.

    + ð i v i tài s n và n ph i tr b ng ti n có g c ngo i t :

      - Cu i quý, cu i niên ñ : T p ñoàn ñánh giá l i theo t giá bình quân liên ngân hàng do Ngân
        hàng Nhà Nư c Vi t Nam công b t i ngày l p b ng cân ñ i k toán. Chênh l ch t giá phát                                                14
CÔNG TY C   PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

        sinh t vi c ñánh giá l i này ñư c k t chuy n vào tài kho n chênh l ch t giá, s dư cu i cùng
        s ñư c k t chuy n vào chi phí tài chính hay doanh thu tài chính (theo VAS 10).

    + T giá s d ng ñ quy ñ i t i th i ñi m ngày:

        31/12/2008:    16.977 VNð/USD
        31/12/2009:    17.941 VNð/USD


3.  Hàng t n kho
   a. Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho:

   + Hàng t n kho ñư c ghi nh n trên cơ s giá g c là giá bao g m chi phí mua, chi phí ch bi n và các chi
     phí liên quan tr c ti p khác phát sinh ñ có ñư c hàng t n kho   ñ a ñi m và tr ng thái hi n t i.

   + Trư ng h p giá tr thu n có th th c hi n ñư c th p hơn giá g c thì tính theo giá tr thu n có th th c
     hi n ñư c (giá tr thu n có th th c hi n ñư c xác ñ nh b ng cách l y giá bán ư c tính c a hàng t n
     kho tr chi phí ư c tính ñ hoàn thành s n ph m và chi phí ư c tính c n thi t cho vi c tiêu th chúng.)

   + Trong trư ng h p các s n ph m ñư c s n xu t, giá g c bao g m t t c các chi phí tr c ti p và chi phí
     s n xu t chung d a trên c p ñ ho t ñ ng bình thư ng.

   b. Phương pháp tính giá tr hàng t n kho:

   + Các lo i nguyên v t li u, nhiên li u, v t tư ph tùng, thành ph m, công c , hàng hóa ñư c áp d ng
    phương pháp bình quân gia quy n khi xác ñ nh giá xu t kho.

   + Hàng t n kho trong kỳ nh p kh u ñư c ghi nh n tăng trong kỳ theo t giá h ch toán, kho n chênh l ch
    t giá phát sinh ñư c h ch toán vào doanh thu, chi phí tài chính.

   + Hàng t n kho tăng gi m trong kỳ b ng các hình th c di chuy n ñi u kho n i b s ñư c h ch toán tăng
     theo giá h ch toán (giá ñi u chuy n c ñ nh); ph n chênh l ch gi a giá h ch toán và giá bình quân s
     ñư c h ch toán vào tài kho n chênh l ch. Cu i kỳ, ph n chênh l ch s ñư c h ch toán vào hàng t n
     kho ho c giá v n hàng bán (tùy thu c vào tính ch t xu t kho c a hàng t n kho này).

   c. Phương pháp h ch toán hàng t n kho:

     Phương pháp kê khai thư ng xuyên.

   d. L p d phòng gi m giá hàng t n kho:

      + T p ñoàn th c hi n trích l p d phòng gi m giá hàng t n kho theo Thông tư 228/2009/TT-BTC
       ngày 07/12/2009 c a B Tài Chính (thay th TT s 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006).
                                                   15
CÔNG TY C    PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

4.  Các kho n ph i thu thương m i, các kho n ph i thu khác và cách th c l p d phòng n
   ph i thu khó ñòi:
   a. Các kho n ph i thu thương m i ñư c ghi nh n phù h p v i chu n m c doanh thu – VAS 14 v th i
     ñi m ghi nh n căn c  theo hóa ñơn, ch ng t phát sinh.

   b.  Các kho n ph i thu khác ñư c ghi nh n theo hóa ñơn, ch ng t ñã ñư c xem xét, phê duy t .

   c. D phòng n ph i thu khó ñòi: ðư c l p cho t ng kho n n ph i thu khó ñòi căn c vào tu i n quá
     h n c a các kho n n   ho c d  ki n m c t n th t có th x y ra theo hư ng d n t i Thông tư
     228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009. .5.  Nguyên t c ghi nh n và kh u hao TSCð:
   a. Nguyên t c ghi nh n tài s n s ñ nh h u hình, vô hình:
     + TSCð h u hình:
      -  Giá tr Tài s n c ñ nh ñư c th hi n theo nguyên t c: Nguyên giá tr ñi giá tr hao mòn lũy k .

        Nguyên giá tài s n c ñ nh bao g m toàn b các chi phí mà T p ðoàn ph i b ra ñ có ñư c tài
        s n c ñ nh tính ñ n th i ñi m ñưa tài s n ñó  vào tr ng thái s n sàng s d ng.

        Nguyên giá TSCð nh p kh u s ñư c ghi nh n theo t giá h ch toán, kho n chênh l ch t giá
        trong quá trình mua s m TSCð ñư c h ch toán vào doanh thu, chi phí tài chính.

      -  Các chi phí phát sinh sau ghi nh n ban ñ u TSCð h u hình ñư c ghi tăng nguyên giá c a tài
        s n n u chúng th c s c i thi n tr ng thái hi n t i so v i tr ng thái tiêu chu n ban ñ u c a tài
        s n ñó. Các chi phí không th a mãn ñi u ki n trên ñư c ghi nh n là chi phí trong kỳ.

      -  Khi tài s n c ñ nh ñư c bán hay thanh lý, nguyên giá và kh u hao lũy k ñư c xóa s và b t kỳ
        kho n lãi l nào phát sinh do vi c thanh lý ñ u ñư c tính vào thu nh p khác hay chi phí khác
        trong kỳ.

      -  Chi phí phát tri n ñàn bò ñư c v n hóa cho ñ n khi chúng trư ng thành và chuy n sang thành
        tài s n c ñ nh ñ trích kh u hao

     + TSCð vô hình bao g m:
      -  Quy n s d ng ñ t là toàn b các chi phí th c t T p ñoàn ñã chi ra có liên quan tr c ti p t i ñ t
        s d ng, bao g m: ti n chi ra ñ có quy n s d ng ñ t, chi phí cho ñ n bù, gi i phóng m t b ng,
        san l p m t b ng, l phí trư c b ...

      -  Ph n m m máy tính là toàn b các chi phí mà T p ñoàn ñã chi ra tính ñ n th i ñi m nghi m thu
        và ñưa ph n m m vào s d ng.
                                                    16
CÔNG TY C   PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

    b. Phương pháp kh u hao:
      + TSCð h u hình ñư c kh u hao theo phương pháp ñư ng th ng. Th i gian s d ng h u ích (liên
      quan ñ n t l kh u hao) ñư c th c hi n theo quy t ñ nh Qð 908/Qð-CTS.KT ngày 9/07/2009 do
      Công ty CP s a Vi t Nam ban hành căn c trên Quy t ð nh 206/2003/Qð-BTC ngày 12/12/2003
      c th như sau:                    Nhóm lo i            Th i gian (năm)

           Nhà c a, v t ki n trúc                10 - 50

           Máy móc, thi t b                    8 - 10

           Phương ti n v n t i, thi t b truy n d n         10

           Thi t b , d ng c qu n lý                3-5
            Gia súc                        6      + Kh u hao c a TSCð ñư c ghi nh n ngay trong tháng: s ñư c tính nguyên tháng n u tăng trư c
      ngày 15, và kh u hao ½ tháng n u ghi nh n tăng sau ngày 15.

      + TSCð vô hình là quy n s d ng ñ t vô th i h n không áp d ng trích kh u hao, có th i h n thì
      trích kh u hao theo th i h n trên gi y phép. Ph n m m máy vi tính ñư c kh u hao trong 3 năm.6.  Nguyên t c ghi nh n các kho n ñ u tư tài chính :

   + Các kho n ñ u tư vào ch ng khoán ñư c ghi nh n theo giá g c; các kho n ñ u tư vào công ty liên
    doanh, liên k t và cơ s kinh doanh ñ ng ki m soát ñư c ghi nh n theo phương pháp v n ch s h u.
   + D phòng gi m giá ch ng khoán ñư c l p cho t ng lo i ch ng khoán ñư c niêm y t và chưa niêm y t
    trên th trư ng và có giá th trư ng gi m so v i giá ñang h ch toán trên s sách theo hư ng d n t i
    Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009.
   + D phòng t n th t cho các kho n ñ u tư tài chính vào các t ch c kinh t khác ñư c trích l p khi các t
    ch c kinh t này b l (tr trư ng h p l theo k ho ch ñã ñư c xác ñ nh trong phương án kinh doanh
    trư c khi ñ u tư) v i m c trích l p tương ng v i t l góp v n c a T p ñoàn trong các t ch c kinh t
    này theo hư ng d n t i Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009.
   + Khi thanh lý m t kho n ñ u tư, ph n chênh l ch gi a giá tr thanh lý thu n và giá tr ghi s ñư c h ch
    toán vào doanh thu tài chính ho c chi phí tài chính trong kỳ.
                                                 17
CÔNG TY C    PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

7.  B t ñ ng s n ñ u tư
   + B t ñ ng s n ñ u tư là quy n s d ng ñ t, nhà, ho c m t ph n c a nhà hay c nhà và ñ t, cơ s h t ng
    mà T p ñoàn n m gi nh m m c ñích thu l i t vi c cho thuê ho c ch tăng giá mà không ph i dùng
    trong s n xu t, cung c p hàng hóa hay d ch v , dùng cho các m c ñích qu n lý ho c bán trong kỳ s n
    xu t kinh doanh thông thư ng.
   + Kh u hao
    B t ñ ng s n ñ u tư ñư c kh u hao theo phương pháp ñư ng th ng ñ tr d n nguyên giá tài s n qua
    su t th i gian h u d ng ư c tính. B t ñ ng s n ñ u tư là quy n s d ng ñ t vô th i h n ñư c ghi nh n
    theo giá g c và không tính kh u hao.
    + Thanh lý
    Lãi và l do thanh lý b t ñ ng s n ñ u tư ñư c xác ñ nh b ng s chênh l ch gi a s ti n thu thu n do
    thanh lý v i giá tr còn l i c a b t ñ ng s n ñ u tư và ñư c ghi nh n là thu nh p ho c chi phí trong báo
    cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh.


8.  Nguyên t c ghi nh n và v n hóa các kho n chi phí khác:
   + Chi phí tr trư c: ñư c ghi nh n theo giá g c và ñư c phân l ai theo ng n h n và dài h n.

   + Phương pháp phân b chi phí tr trư c tuân th theo nguyên t c:

      −  Theo th i gian h u d ng xác ñ nh: phương pháp này áp d ng cho các kho n ti n thuê nhà ñ t
        tr trư c.
      −  Theo th i gian h u d ng quy ư c: phương pháp này áp d ng cho các kho n chi phí qu ng cáo,
        chi phí s a ch a l n, công c d ng c phân b …


9.  Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr :
   Chi phí ph i tr ñư c ghi nh n d a trên các ư c tính h p lý v s ti n ph i tr cho các hàng hóa, d ch v ñã
   s d ng trong kỳ.

   T p ñoàn ghi nh n chi phí ph i tr theo các n i dung chi phí chính sau:

     + Chi phí khuy n mãi ph i tr : ñư c trích trư c chi phí theo ti n ñ chương trình (ch y u theo tiêu
        th c doanh thu)
     + Chi phí qu ng cáo ph i tr : ñư c trích theo ti n ñ và th i h n c a các h p ñ ng th c hi n.
     + Chi phí thuê nhà, ñ t ph i tr : trích trư c theo th i gian th c hi n c a h p ñ ng.
     + Chi phí s a ch a l n trích trư c theo k ho ch s a ch a l n ñư c duy t.
     + Các chi phí ph i tr khác theo n i dung h p ñ ng quy ñ nh.
                                                  18
CÔNG TY C    PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

10. Trích l p qu d phòng tr c p thôi vi c và b o hi m th t nghi p

   + Qu tr c p thôi vi c và b o hi m th t nghi p ñư c tính toán và trích l p theo Lu t B o Hi m Xã H i và
     các văn b n hư ng d n hi n hành.

11. Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u:

   Ngu n v n kinh doanh c a T p ñoàn bao g m:

   •  V n ñ u tư c a ch s h u: ñư c ghi nh n theo s th c t góp c a các c ñông.

   •  Th ng dư v n c ph n: là kho n chênh l ch gi a v n góp theo m nh giá c phi u v i giá th c t

     phát hành c phi u.
   •  V n khác: hình thành do b sung t k t qu ho t ñ ng kinh doanh.
     L i nhu n sau thu ñư c phân ph i như sau:

     + Qu ñ u tư phát tri n 10% l i nhu n sau thu

     + Qu khen thư ng phúc l i 10% l i nhu n sau thu

     + Qu d phòng tài chính 5% l i nhu n sau thu (t i ña b ng 10% v n ñ u tư c a ch s h u).12. Nguyên t c ghi nh n doanh thu, doanh thu tài chính:
   + ð i v i hàng hóa, thành ph m: Doanh thu ñư c ghi nh n khi ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i vi c
   s h u hàng hóa ñó ñư c chuy n giao cho ngư i mua và không còn t n t i y u t không ch c ch n ñáng k
   liên quan ñ n vi c thanh toán ti n, chi phí kèm theo ho c kh năng hàng bán b tr l i.

   + ð i v i d ch v : Doanh thu ñư c ghi nh n khi không còn nh ng y u t không ch c ch n ñáng k liên
   quan ñ n vi c thanh toán ti n ho c chi phí kèm theo. Trư ng h p d ch v ñư c th c hi n trong nhi u kỳ k
   toán thì vi c xác ñ nh doanh thu trong t ng kỳ ñư c th c hi n căn c vào t l hoàn thành d ch v t i ngày
   cu i kỳ.

   + ð i v i ti n lãi, c t c và l i nhu n ñư c chia: Doanh thu ñư c ghi nh n khi T p ñoàn có kh năng thu
   ñư c l i ích kinh t t ho t ñ ng trên và ñư c xác ñ nh tương ñ i ch c ch n.

      •  Ti n lãi: Doanh thu ñư c ghi nh n trên cơ s th i gian và lãi su t t ng kỳ.

      •  C t c và l i nhu n ñư c chia: Doanh thu ñư c ghi nh n khi T p ðoàn ñư c quy n nh n c t c
        ho c các bên tham gia góp v n ñư c quy n nh n l i nhu n t vi c góp v n.
                                                 19
CÔNG TY C   PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

13. Nguyên t c và phương pháp ghi nh n chi phí tài chính:

    -  Các kho n l liên quan ñ n ho t ñ ng ñ u tư tài chính:
        + L do góp v n ñ u tư ra bên ngoài: ñư c ghi nh n theo nguyên t c th c t phát sinh.
        + L ñ u tư ch ng khoán: ñư c l p cho t ng lo i ch ng khoán ñư c niêm y t và chưa niêm y t
         trên th trư ng và có giá th trư ng gi m so v i giá ñang h ch toán trên s sách.

    -  Chi phí ñi vay: ghi nh n hàng tháng căn c  trên kho n vay, lãi su t vay và s ngày vay th c t .
    -  Chi phí góp v n liên doanh liên k t, chuy n như ng ch ng khoán theo th c t phát sinh
    -  Chi phí l t giá h i ñoái: ñư c ghi nh n khi có s chênh l ch gi a t giá h ch toán và t giá
      th c t thanh toán.14. Nguyên t c và phương pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành, chi
   phí thu thu nh p hoãn l i:
    + Chi phí thu thu nh p doanh nghi p (ho c thu nh p thu thu nh p doanh nghi p): Là t ng chi phí
    thu thu nh p hi n hành và chi phí thu thu nh p hoãn l i (ho c thu nh p thu thu nh p hi n hành và thu
    nh p thu thu nh p hoãn l i) khi xác ñ nh l i nhu n ho c l c a m t kỳ.
    + Thu thu nh p hi n hành: Là s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p (ho c thu h i ñư c) tính trên
    thu nh p ch u thu và thu su t thu thu nh p doanh nghi p c a năm hi n hành. Thu thu nh p hi n
    hành ñư c tính d a trên thu nh p ch u thu và thu su t áp d ng trong kỳ tính thu . Kho n thu nh p
    ch u thu chênh l ch so v i l i nhu n k toán là do ñi u ch nh các kho n chênh l ch gi a l i nhu n k
    toán và thu nh p ch u thu theo chính sách thu hi n hành.
    + Tài s n thu thu nh p hoãn l i: Là thu thu nh p doanh nghi p s ñư c hoàn l i trong tương lai tính
    trên các kho n chênh l ch t m th i ñư c kh u tr ;
    + Tài s n thu thu nh p hoãn l i: ñư c ghi nh n khi ch c ch n trong tương lai s có l i nhu n tính thu
    ñ s d ng nh ng chênh l ch t m th i gi a thu và k toán. Giá tr ghi s c a tài s n thu thu nh p
    doanh nghi p hoãn l i ñư c xem xét l i vào ngày k t thúc năm tài chính và s ñư c ghi gi m ñ n m c
    ñ m b o ch c ch n có ñ l i nhu n tính thu cho phép l i ích c a m t ph n ho c toàn b tài s n thu
    thu nh p hoãn l i ñư c s d ng.
    + Tài s n thu thu nh p hoãn l i ñư c xác ñ nh theo thu su t d tính s áp d ng cho năm tài s n ñư c
    thu h i d a trên các m c thu su t có hi u l c t i ngày k t thúc năm tài chính.
    + T p ñoàn có nghĩa v n p thu thu nh p doanh nghi p v i thu su t t 15% ñ n 25% trên thu nh p
    ch u thu , tùy theo nơi ñ t các nhà máy s n xu t.
                                                  20
CÔNG TY C   PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

15. H p nh t báo cáo
   Công ty con

   + Công ty con là nh ng doanh nghi p mà T p ñoàn có quy n chi ph i các chính sách tài chính và ho t
    ñ ng c a doanh nghi p, thư ng ñi kèm là vi c n m gi hơn m t n a quy n bi u quy t. S t n t i và
    tính h u hi u c a quy n bi u quy t ti m tàng ñang ñư c th c thi ho c ñư c chuy n ñ i s ñư c xem
    xét khi ñánh giá li u T p ñoàn có quy n ki m soát doanh nghi p hay không. Công ty con ñư c h p nh t
    toàn b k t ngày quy n ki m soát ñã chuy n giao cho T p ñoàn. Vi c h p nh t ch m d t nh t k t
    lúc quy n ki m soát không còn.

   + Phương pháp k toán mua ñư c T p ñoàn s d ng ñ h ch toán vi c mua công ty con. Chi phí mua
    ñư c ghi nh n theo giá tr h p lý c a các tài s n ñem trao ñ i, công c v n ñư c phát hành và các
    kho n n ph i tr ñã phát sinh ho c ñã th a nh n t i ngày di n ra vi c trao ñ i, c ng v i các chi phí liên
    quan tr c ti p ñ n vi c mua. Các tài s n xác ñ nh ñư c, n ph i tr và nh ng kho n n ti m tàng ñã
    ñư c th a nh n khi h p nh t kinh doanh ñư c xác ñ nh trư c h t theo giá tr h p lý t i ngày mua không
    k ñ n l i ích c a c ñông thi u s . Kho n vư t tr i gi a chi phí mua so v i ph n s h u c a bên mua
    trong giá tr tài s n thu n ñư c xem là l i th thương m i. N u ph n s h u bên mua trong giá tr h p lý
    tài s n thu n l n hơn chi phí mua, ph n chênh l ch ñư c ghi nh n ngay vào báo cáo k t qu ho t ñ ng
    kinh doanh.

   + Giao d ch, công n và các kho n lãi, các kho n l chưa th c hi n phát sinh gi a các công ty trong cùng
    T p ñoàn ñư c lo i tr khi h p nh t. Chính sách k toán c a công ty con cũng thay ñ i n u c n thi t ñ
    ñ m b o s nh t quán v i chính sách k toán ñang ñư c T p ñoàn áp d ng.  Nghi p v và l i ích c a c ñông thi u s .

   + T p ñoàn áp d ng chính sách cho các nghi p v ñ i v i c ñông thi u s gi ng như nghi p v v i các
    bên không thu c T p ñoàn. Kho n lãi ho c l t vi c bán b t c ph n cho c ñông thi u s ñư c ghi
    nh n vào báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh. Vi c mua c ph n t c ñông thi u s s t o ra l i th
    thương m i, là s chênh l ch gi a kho n ti n thanh toán và ph n giá tr tài s n thu n th hi n trên s
    sách c a công ty con.  Công ty liên k t

   + Công ty liên k t là t t c các công ty trong ñó T p ñoàn có nh hư ng ñáng k nhưng không ph i ki m
    soát, thư ng ñư c th hi n thông qua vi c n m gi t 20% ñ n 50% quy n bi u quy t     công ty ñó. Các
    kho n ñ u tư vào các công ty liên k t ñư c h ch toán theo phương pháp v n ch s h u và ñư c ghi
    nh n ban ñ u theo giá g c. Kho n ñ u tư c a T p ñoàn vào công ty liên k t bao g m l i th thương m i
    phát sinh khi ñ u tư, tr ñi nh ng kho n gi m giá tài s n lũy k .

                                                  21
CÔNG TY C   PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009
   + L i nhu n c a T p ñoàn ñư c chia sau khi ñ u tư vào công ty liên k t s ñư c ghi nh n vào báo cáo k t
    qu ho t ñ ng kinh doanh h p nh t, và ph n chia c a bi n ñ ng trong các qu d tr sau khi ñ u tư vào
    công ty liên k t s ñư c ghi nh n vào qu d tr h p nh t. Các kho n thay ñ i lũy k sau khi ñ u tư vào
    công ty liên k t ñư c ñi u ch nh vào giá tr ghi s c a kho n ñ u tư. Khi ph n l trong liên k t b ng
    ho c vư t quá l i ích c a T p ñoàn trong công ty liên k t, T p ñoàn s không ghi nh n kho n l vư t
    ñó tr khi ñã phát sinh nghĩa v ho c ñã thanh toán h cho công ty liên k t.   + Các kho n lãi hay l chưa th c hi n c a các nghi p v n i b gi a T p ñoàn v i công ty liên k t s
    ñư c gi m tr vào lãi ñ u tư vào công ty liên k t. Các chính sách k toán c a công ty liên k t ñư c thay
    ñ i khi c n thi t ñ ñ m b o s nh t quán v i chính sách mà T p ñoàn áp d ng.
                                                 22
CÔNG TY C    PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009


V.  THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG B NG
   CÂN ð I K TOÁN H P NH T

1.  Ti n và các kho n tương ñương ti n
                             S cu i năm     S ñ u năm
   - Ti n m t                       636.241.121     647.909.279
   - Ti n g i ngân hàng                374.658.408.861   130.543.561.635
   - Ti n ñang chuy n                   840.007.976    1.784.782.343
   - Các kho n tương ñương ti n            50.000.000.000   205.677.381.325
       • Ti n g i có kỳ h n t 3 tháng tr xu ng   50.000.000.000   205.677.381.325
       • C phi u                         -          -
       • Trái phi u, tín phi u, kỳ phi u             -          -
   C ng                        426.134.657.958   338.653.634.5822.  ð u tư ng n h n
                             S cu i năm     S ñ u năm
   - ð u tư ch ng khoán ng n h n           173.060.231.792   182.633.322.070
       • C phi u                  169.820.231.792   180.228.322.070
       • Trái phi u, tín phi u, kỳ phi u       3.240.000.000    2.405.000.000
   - ð u tư ng n h n khác              2.227.700.200.000   314.364.750.000
       • Ti n g i có kỳ h n t 1 năm tr xu ng   2.227.700.200.000   106.396.500.000
       • ð u tư ng n h n khác                  -   207.968.250.000
   C ng                       2.400.760.431.792   496.998.072.070


3.  D phòng gi m giá ñ u tư ng n h n
                             S cu i năm     S ñ u năm
   - D phòng cho ñ u tư ch ng khoán ng n h n     (86.506.865.100)  (122.995.786.378)
   - D phòng cho các kho n ñ u tư ng n h n khác           -          -
   C ng                       (86.506.865.100)  (122.995.786.378)4.  Ph i thu khách hàng
                             S cu i năm     S ñ u năm
   - Khách hàng trong nư c              422.276.393.226   374.571.347.555
   - Khách hàng nư c ngoài              139.826.805.716   155.577.648.589
   C ng                        562.103.198.942   530.148.996.1445.  Các kho n ph i thu ng n h n khác
                             S cu i năm     S ñ u năm
   - Tài s n thi u ch x lý                51.281.565           -
   - Lãi ti n g i ph i thu               56.339.350.383    9.694.728.839
   - C t c, trái t c và l i nhu n ñư c chia       1.256.976.057   10.708.531.889

                                             23
CÔNG TY C    PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009


                             S cu i năm     S ñ u năm
   - Thu NK còn ñư c hoàn                8.236.379.986   11.904.998.960
   - NH TMCP B o Vi t                        -   3.200.000.000
   - H tr , b i thư ng t Nhà cung c p          5.113.567.440     741.940.306
   - Ph i thu khác                   5.589.833.289    4.672.594.544
   C ng                        76.587.388.719   40.922.794.5386.  D phòng ph i thu ng n h n khó ñòi
                             S cu i năm     S ñ u năm
   - D phòng n ph i thu quá h n thanh toán       (229.909.078)    (120.504.562)
      • D phòng cho các kho n n ph i thu
       quá h n dư i 1 năm              (94.574.608)    (107.673.844)
      • D phòng cho các kho n n ph i thu
       quá h n t 1 năm ñ n dư i 2 năm        (74.221.001)     (12.830.718)
      • D phòng cho các kho n n ph i thu
       quá h n t 2 năm ñ n dư i 3 năm        (61.113.469)          -
   - D phòng n ph i thu chưa quá h n thanh toán
    nhưng khó có kh năng thu h i            (433.263.811)    (26.875.568)
   C ng                         (663.172.889)    (147.380.130)7.  Hàng t n kho
                             S cu i năm     S ñ u năm
   - Hàng mua ñang ñi trên ñư ng           375.091.101.930   219.523.626.450
   - Nguyên v t li u, nhiên li u, v t tư k thu t   548.539.430.745  1.231.150.285.523
   - Công c , d ng c                  6.132.979.862    5.756.414.442
   - Chi phí s n xu t, kinh doanh d dang       121.616.959.313   104.992.369.719
   - Thành ph m                    250.545.969.549   217.382.773.314
   - Hàng hóa                     11.409.563.139   10.709.679.756
   - Hàng g i ñi bán                  7.956.668.946     130.843.905
   C ng                       1.321.292.673.484  1.789.645.993.109


8.  D phòng gi m giá hàng t n kho
                             S cu i năm     S ñ u năm
   - Nguyên li u, v t li u               (7.262.000.212)  (9.489.021.039)
   - Công c , d ng c , v t tư k thu t         (1.992.954.147)   (3.728.140.954)
   - Thành ph m                     (77.056.174)    (901.295.089)
   - Hàng hóa                      (74.927.428)    (185.642.741)
   C ng                        (9.406.937.961)   (14.304.099.823)
                                             24
CÔNG TY C    PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

9.   Chi phí tr trư c ng n h n
                                K t chuy n vào
                                chi phí SXKD    K t chuy n
               S ñ u năm    Tăng trong kỳ    trong kỳ    gi m khác    S cu i năm
- Chi phí tri n khai ph n  1.641.491.395  13.086.892.583   12.860.821.573        -  1.867.562.405
 m m, b o trì m ng
- Chi phí qu ng cáo     7.873.032.531  28.413.999.998   32.927.474.680        -  3.359.557.849
- Chi phí CCDC bán      8.493.035.020   6.089.365.832   10.349.954.619        -  4.232.446.233
 hàng
- Chi phí thuê m t b ng,   5.990.898.361  19.660.189.269   18.978.093.216 1.780.465.592   4.892.528.822
 v trí
- Chi phí v t li u, công   2.176.287.208  12.494.362.973   11.714.754.454  116.461.047   2.839.434.680
 c , d ng c
- CP c i t o, s a ch a    1.876.705.301  12.066.441.828   8.527.996.483 1.481.411.158   3.933.739.488
 l n
- Chi phí khác        3.408.482.678  55.070.489.988   57.071.327.171  546.842.780    860.802.715

C ng            31.459.932.494  146.881.742.471 152.430.422.196 3.925.180.577 21.986.072.192
10.  Thu và các kho n khác ph i thu Nhà nư c
                               S cu i năm       S ñ u năm
    - T m n p ti n Thu thu nh p doanh nghi p       226.000.000.000             -
    C ng                         226.000.000.000             -
    * Vào ngày 14/01/2010 T ng C c Thu ñã có công văn s 149/TCT-PC v vi c ưu ñãi thu TNDN ñ i
    v i doanh nghi p niêm y t ch ng khoán l n ñ u giai ño n t năm 2004 – 2006. Theo n i dung công văn
    này ñư c s ch p thu n c a Th Tư ng Chính Ph , T ng C c Thu ñã hư ng d n cho phép c ng g p
    hai m c ưu ñãi : (1) gi m 50% s thu ph i n p theo lu t thu TNDN và ñư c công thêm (2) gi m 50%
    s thu TNDN ph i n p do ch ng khoán niêm y t l n ñ u thành t ng h p chung là doanh nghi p ñư c
    mi n thu trong năm tài chính ñó. Căn c vào Công Văn này thi Công ty s ñư c mi n thu trong các
    năm 2004, 2005, 2006, 2007 cho nên kho n thu 226 t mà Công ty ñã t m n p theo Thông Báo ngày
    22/05/2008 c a C c Thu TP H Chí Minh ñư c ghi nh n như là m t kho n t m n p thu và th hi n
    t i m c Thu và các kho n ph i thu Nhà nư c trong Báo cáo tài chính năm 2009.
                                                  25
CÔNG TY C    PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009


11.  Tăng, gi m tài s n c ñ nh h u hình
                                                      Thi t b d ng c
                    Nhà c a      Máy móc thi t b    Phương ti n v n t i               Gia súc     T ng c ng
                                                        qu n lý
 I. Nguyên giá TSCð h u hình

 S dư ñ u kỳ 01/01/2009        505.156.749.583     1.747.393.087.622    255.102.811.776     89.538.467.259   21.446.354.662  2.618.637.470.902
 Mua trong kỳ             2.615.126.379      25.138.497.271    33.790.694.450     18.184.681.318   12.533.279.444   92.262.278.862
 ð u tư XDCB hoàn thành        93.959.384.690      258.422.792.052    72.087.108.926     7.871.481.595         -   432.340.767.263
 Súc v t nuôi chuy n ñàn              -            -             -          -  7.597.065.492   7.597.065.492
 Tăng khác                     -            -             -          -        -         -
 Chuy n sang BðS ñ u tư               -            -           -           -         -          -
 Phân lo i l i             1.677.799.940     (4.215.893.356)     2.555.781.416     (17.688.000)         -          -
 Thanh lý, như ng bán          136.677.965       1.289.509.445     8.944.276.446      870.727.885   4.090.081.055   15.331.272.796
 Gi m khác                     -            -             -          -        -          -
 S dư cu i kỳ 31/12/2009       603.272.382.627     2.025.448.974.144    354.592.120.122    114.706.214.287   37.486.618.543  3.135.506.309.723
 II. Giá tr hao mòn lũy k
 S dư ñ u kỳ 01/01/2009        138.864.010.638     792.233.175.739     93.495.930.439     59.381.422.940   5.476.345.318  1.089.450.885.074
 Kh u hao trong kỳ          25.670.929.402     145.390.964.633     26.814.562.139     17.702.459.688   3.948.197.123   219.527.112.985
 Tăng khác                     -            -
 Chuy n sang BðS ñ u tư              -             -
 Phân lo i l i              97.871.662       (97.871.662)
 Thanh lý, như ng bán           52.677.966       3.774.529.274     3.083.205.567      869.948.139   1.274.099.403   9.054.460.349
 Gi m khác                     -            -
 S dư cu i kỳ 31/12/2009       164.580.133.736     933.751.739.436    117.227.287.011     76.213.934.489   8.150.443.038  1.299.923.537.710
 III. Giá tr còn l i c a TSCð h u
 hình
 T i ngày ñ u năm          366.292.738.945     955.159.911.884    161.606.881.338     30.157.044.319   15.970.009.344  1.529.186.585.828
 T i ngày cu i kỳ          438.692.248.890     1.091.697.234.708    237.364.833.111     38.492.279.798   29.336.175.505  1.835.582.772.013                                                 26
CÔNG TY C     PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009


12.   Tăng, gi m tài s n c ñ nh vô hình

                                   B n quy n,
                   Quy n s    Quy n phát             Ph n m m
                                   b ng sang               T ng c ng
                   d ng ñ t     hành               máy vi tính
                                    ch
 I. Nguyên giá TSCð vô hình
 S dư ñ u kỳ 01/01/2009     35.750.347.200         -        -  43.665.730.117   79.416.077.317
   Mua trong kỳ               -         -        -  2.923.582.480   2.923.582.480
   ð u tư XDCB hoàn thành          -         -        -        -         -
   Tăng do góp v n                      -        -         -         -
   Tăng khác                 -        -        -         -         -
   Thanh lý, như ng bán           -        -        -         -         -
   Gi m khác                 -        -        -         -         -
 S dư cu i kỳ 31/12/2009     35.750.347.200         -        -  46.589.312.597   82.339.659.797
 II. Giá tr hao mòn lũy k
 S dư ñ u kỳ 01/01/2009     11.608.069.186         -        -  16.939.838.993   28.547.908.179
  Kh u hao trong kỳ              -         -        -  14.550.390.735   14.550.390.735
   Tăng khác                 -        -        -         -         -
   Thanh lý, như ng bán           -        -        -         -         -
   Gi m khác                 -        -        -         -         -
 S dư cu i kỳ 31/12/2009     11.608.069.186         -        -  31.490.229.728   43.098.298.914
  III. Giá tr còn l i c a TSCð
 vô hình
   T i ngày ñ u năm      24.142.278.014         -        -  26.725.891.124   50.868.169.138
   T i ngày cu i kỳ      24.142.278.014         -        -  15.099.082.869   39.241.360.88313.   Chi phí xây d ng cơ b n d dang
                              Năm nay             Năm trư c
     S dư ñ u kỳ                   356.867.733.457         598.307.343.777
     Tăng trong kỳ                  731.211.006.320         364.410.359.637
     Chuy n sang TSCð h u hình            432.340.767.263         589.340.180.237
     Chuy n sang TSCð vô hình                    -         16.440.727.475
     Chuy n sang HTK                  1.636.389.836           15.082.000
     Thanh lý                            -           53.980.245
     Gi m khác                     4.395.622.377                -
     S dư cu i kỳ                   649.705.960.301         356.867.733.457
                                                      27
 CÔNG TY C    PH N S A VI T NAM
 ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
 Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

 14.  B t ñ ng s n ñ u tư
                               S cu i năm            S ñ u năm

      Quy n s d ng ñ t 1.409,72m2 t i
      Phư ng Hòa Cư ng, Q H i Châu, TP ðà
      N ng                      27.489.150.000         27.489.150.000
      C ng                      27.489.150.000         27.489.150.000 15.  ð u tư vào công ty liên k t, liên doanh
                             T l c ph n s h u
                             Theo gi y
                                  Th c góp
    Tên công ty liên k t , liên doanh          phép             V n ñ u tư
    - Căn h Horizon - H p ñ ng h p tác kinh doanh   24,50%  24,50%        9.942.684.826
    - Trang tr i m u Campina - H p ñ ng kinh doanh
     ñ ng ki m soát                  25,00%     25,00%      7.209.270.725
    - Công ty CP Nguyên li u th c ph m Á Châu Sài
     Gòn - Công ty liên k t              20,00%     20,00%      9.000.000.000
    C ng                                       26.151.955.551 16.  ð u tư dài h n khác
                               S cu i năm          S ñ u năm
    - ð u tư c phi u                 349.931.593.440        390.915.313.800
    - ð u tư trái phi u                200.000.000.000         3.240.000.000
    - ð u tư dài h n khác               122.800.000.000        152.800.000.000
    C ng                       672.731.593.440        546.955.313.800

 17.  D phòng gi m giá ñ u tư tài chính dài h n
                               S cu i năm          S ñ u năm
    - D phòng ñ u tư ch ng khoán dài h n       (96.405.129.045)             -
    C ng                       (96.405.129.045)             -


 18.  Chi phí tr trư c dài h n
                             K t chuy n vào
                     Tăng trong                K t chuy n
            S ñ u năm             chi phí SXKD                S cu i năm
                       năm                  gi m khác
                              trong năm


- Ti n thuê m t b ng 193.914.048.807    835.881.434          -    5.317.245.139  189.432.685.102
- CP CCDC bán hàng         -   8.522.870.216          -    6.122.465.832   2.400.404.384
- CP tr trư c dài h n
 khác         1.598.280.191   4.493.928.476   480.900.032      2.730.306.563   2.881.002.072

    C ng      195.512.328.998  13.852.680.126   480.900.032   14.170.017.534    194.714.091.558


                                                   28
CÔNG TY C     PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 200919.  Vay và n ng n h n
                             S cu i năm          S ñ u năm
    - Vay ng n h n ngân hàng              3.319.646.682        178.258.500.000
    - Vay ng n h n các t ch c và cá nhân khác             -              -
    - Vay dài h n ñ n h n tr
     (xem thuy t minh s V.24)             9.963.436.000         9.963.436.000
    C ng                        13.283.082.682        188.221.936.000


20.  Ph i tr ngư i bán
                             S cu i năm          S ñ u năm
    - Nhà cung c p n i ñ a              387.734.607.253        215.109.536.396
    - Nhà cung c p nư c ngoài             392.921.977.696        267.809.425.037
    - Nhà phân ph i                   9.209.923.484         9.637.044.746
    C ng                       789.866.508.433        492.556.006.179
21.  Thu và các kho n ph i tr Nhà nư c:
                           S ph i n p     S ñã n p trong
                  S ñ u năm     trong kỳ        kỳ       S cu i năm

- Thu GTGT hàng bán n i ñ a     6.781.533.734  480.650.619.402   456.977.175.084   30.454.978.052
- Thu GTGT hàng nh p kh u      6.087.266.692  243.009.256.378   227.246.027.549   21.850.495.521
- Thu xu t, nh p kh u        2.341.093.579  104.109.182.227   94.975.937.054   11.474.338.752
- Thu thu nh p doanh nghi p     35.526.596.060  362.076.343.208   67.332.380.687 330.270.558.581
- Thu thu nh p cá nhân       13.180.248.504  11.988.760.070   19.266.225.405    5.902.783.169
- Thu tài nguyên             6.412.620   137.490.430      134.572.762     9.330.288
- Thu nhà ñ t                  -    83.310.984       83.310.984         -
- Ti n thuê ñ t                 -   2.235.598.429     2.235.598.429        -
- Các lo i thu khác          264.400.641   6.177.515.419     6.441.916.060        -
- Các kho n phí, l phí và các
 kho n ph i n p khác              -   501.080.783      501.080.783         -
C ng                64.187.551.830 1.210.969.157.330   875.194.224.797 399.962.484.36322.  Chi phí ph i tr
                            S cu i năm          S ñ u năm
    - Khuy n mãi, h tr , bán hàng          143.691.744.115       106.701.087.846
    - Chí phí qu ng cáo               38.201.170.045        21.470.581.127
    - Chi phí v n chuy n               13.592.206.655         5.139.294.140
    - Chi phí xu t kh u                102.807.411          45.346.969

                                                  29
CÔNG TY C    PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009


                           S cu i năm      S ñ u năm
   - Chi phí b o trì và s a ch a           2.736.095.442    1.531.249.695
   - Chi phí ph i tr khác              9.806.491.589     9.164.781.918
   C ng                      208.130.515.257    144.052.341.69523.  Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
                             S cu i năm      S ñ u năm
   - B o hi m xã h i, b o hi m y t             86.204.460      1.454.500
   - Kinh phí công ñoàn                  44.689.375     514.740.885
   - Nh n ký qu , ký cư c ng n h n           48.130.560.000    6.247.400.000
   - Ph i tr khác v ñ u tư tài chính          3.184.859.555    10.267.609.757
   - Ph i tr cho c ñông góp v n mua c phi u
    ñ u tư                      20.406.760.000    23.016.600.000
   - Thu Nh p kh u ph i tr (Sx hàng Xu t kh u)     5.214.162.544    15.906.265.295
   - Các kho n ph i tr , ph i n p khác         6.781.433.947    18.510.249.575
   C ng                        83.848.669.881    74.464.320.012
24.  Vay và n dài h n
                             S cu i năm      S ñ u năm
   - Vay dài h n ngân hàng                      -           -
   - Vay dài h n các t ch c và cá nhân khác      12.454.295.000    22.417.731.000
   C ng                        12.454.295.000    22.417.731.000

Kỳ h n thanh toán vay và n dài h n
     T 1 năm tr xu ng                 9.963.436.000
     Trên 1 năm ñ n 5 năm              12.454.295.000
     Trên 5 năm                          -
   T ng n                        22.417.731.000


25.  D phòng tr c p thôi vi c và b o hi m th t nghi p


                               Năm 2009

S dư ñ u kỳ                        35.899.570.833
Trích l p d phòng                     4.513.429.352

S d ng d phòng                      (3.541.912.778)

Hoàn nh p d phòng                    (1.970.567.900)

S dư cu i kỳ                       34.900.519.507

                                             30
   CÔNG TY C    PH N S A VI T NAM
   ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
   BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
   Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009   26.  V n ch s h u
               V n ñ u tư c a   Th ng dư v n c     C phi u    Qu ñ u tư phát   Qu d phòng      Qu khen      L i nhu n chưa
                                                                                      C ng
               ch s h u        ph n         Qu        tri n       tài chính    thư ng phúc l i    phân ph i

       A           1          2         3         4         5          6          7           8
S dư ñ u năm trư c      1.752.756.700.000  1.064.948.051.177        -  744.541.696.836  136.312.134.839   91.622.417.265   525.757.147.704  4.315.938.147.821
- Tăng v n trong năm trư c          -          -        -         -         -          -          -          -
- Lãi trong năm trư c            -          -        -         -         -          -  1.250.119.487.702  1.250.119.487.702
- Trích l p các qu              -          -        -  125.155.330.786   38.963.535.161   125.155.330.786  (289.274.196.733)          -
- Tăng khác                 -          -        -         -         -    3.783.738.872      9.820.154    3.793.559.026
-C t c                    -          -        -         -         -    2.841.760.000  (683.575.113.000)  (680.733.353.000)
- Gi m khác                            -        -         -         -  (127.205.195.784)          -  (127.205.195.784)

S dư ñ u năm nay       1.752.756.700.000   1.064.948.051.177        -  869.697.027.622  175.275.670.000   96.198.051.139    803.037.145.827  4.761.912.645.765
- Tăng v n trong kỳ     1.759.896.300.000  (1.064.948.051.177)        -         -         -          -   (691.301.848.823)    3.646.400.000
- Lãi trong kỳ                -           -        -         -         -          -   2.375.991.708.925  2.375.991.708.925
- Trích l p các qu              -           -        -  886.585.882.713  119.072.206.431   238.144.412.861  (1.243.802.502.005)          -
- Tăng khác                 -           -  (154.222.000)         -         -      4.514.000           -    (149.708.000)
-C t c                    -           -        -         -         -          -   (351.280.620.000)  (351.280.620.000)
- Gi m khác                 -           -        -         -         -  (152.081.526.386)           -  (152.081.526.386)

S dư cu i kỳ này       3.512.653.000.000           -  (154.222.000)  1.756.282.910.335  294.347.876.431  182.265.451.614    892.643.883.924  6.638.038.900.304
                                                      31
CÔNG TY C   PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

   Chi ti t v n ñ u tư c a ch s h u
                          S cu i năm T l (*)       S ñ u năm    T l
   - V n ñ u tư c a Nhà nư c       1.672.022.828.000   47,60%    834.312.189.200  47,60%

   - V n góp c a Nư c ngoài       1.553.997.687.200   44,24%    781.378.936.860  44,58%
   - V n góp c a nhà ñ u tư trong nư c    286.632.484.800   8,16%    137.065.573.940  7,82%

   - Th ng dư v n c ph n                  -       1.064.948.051.177
   - C phi u qu               (154.222.000)                -
   C ng                 3.512.498.778.000        2.817.704.751.177

   (*) Theo ngu n B n tin th trư ng ch ng khoán ngày 02/01/2010VI. THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO
  CÁO K T QU HO T ð NG KINH DOANH H P NH T

1.  Doanh thu
                               Năm nay          Năm trư c
   T ng doanh thu                   10.821.195.385.815      8.380.562.493.132
       • Doanh thu bán hàng hóa            69.033.570.316       75.813.284.580
       • Doanh thu bán thành ph m         10.731.922.550.796      8.293.659.230.821
       • Doanh thu cung c p d ch v           20.239.264.703       11.089.977.731
   Các kho n gi m tr doanh thu:             206.370.629.645       171.580.600.304
       • Chi t kh u thương m i            196.965.123.771       141.198.481.541
       • Gi m giá hàng bán                     -              -
       • Hàng bán b tr l i               9.405.505.874        30.382.118.763


   Doanh thu thu n                  10.614.824.756.170      8.208.981.892.828
   Trong ñó:
       • Doanh thu thu n bán hàng hóa, thành
        ph m                10.594.585.491.467         8.197.891.915.097
       • Doanh thu thu n cung c p d ch v     20.239.264.703          11.089.977.7312.  Giá v n hàng bán
                               Năm nay          Năm trư c
   - Giá v n c a hàng hóa ñã cung c p          49.458.490.614        58.702.825.511
   - Giá v n c a thành ph m ñã cung c p        6.641.260.352.583      5.532.689.430.437
   - Giá v n c a d ch v ñã cung c p            5.595.619.941        3.512.297.986
   - Chi phí hao h t, m t mát hàng t n kho           909.820.064        603.626.331
   - Các kho n chi phí vư t m c bình thư ng       37.535.065.470        15.050.041.207
   - D phòng gi m giá hàng t n kho             1.456.072.124         410.341.581
   C ng                        6.736.215.420.796      5.610.968.563.053
                                                   32
CÔNG TY C    PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009


3.  Doanh thu ho t ñ ng tài chính
                             Năm nay      Năm trư c
   - Lãi ti n g i, ti n cho vay            106.585.669.916   60.240.296.977
   - Lãi trái phi u                   9.273.679.259   3.593.443.516
   - C t c, l i nhu n ñư c chia            14.588.435.250   24.684.653.769
   - C phi u thư ng                   4.311.416.804   5.205.360.000
   - Lãi ñ u tư ch ng khoán              17.704.298.964  119.553.118.562
   - Lãi chênh l ch t giá               132.216.846.763   46.049.895.011
   - Khác                       155.255.752.562   5.483.553.054
   C ng                        439.936.099.518  264.810.320.8894.  Chi phí tài chính
                             Năm nay      Năm trư c
   - Lãi ti n vay ngân hàng               6.654.877.842  26.971.684.235
   - Phí giao d ch mua bán ch ng khoán          132.861.858    515.420.758
   - L chênh l ch t giá                118.123.946.777   47.314.690.676
   - D phòng gi m giá các kho n ñ u tư ng n h n    (36.084.763.209)  123.562.389.904
   - D phòng gi m giá các kho n ñ u tư dài h n     96.000.970.975   (742.218.525)
   - Khác                              -         -
   C ng                        184.827.894.243  197.621.967.048


5.  Thu nh p khác
                             Năm nay      Năm trư c
   - Thu ti n như ng bán, thanh lý tài s n c ñ nh    8.570.812.698   4.264.928.927
   - Thu thanh lý ph li u, CCDC, VTKT         38.634.151.960   50.096.788.423
   - Thu ti n ph t vi ph m h p ñ ng           1.951.569.978   4.190.347.536
   - Nh n h tr t nhà cung c p             91.480.108.818   73.558.284.734
   - Thu ñư c t các kho n thu ñư c hoàn          258.389.317   2.563.143.600
   - Thu nh p khác                   6.745.467.364   2.228.723.136
   C ng                        147.640.500.135  136.902.216.356
                                            33
CÔNG TY C   PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

6.  Chi phí khác
                             Năm nay       Năm trư c
   - Giá tr còn l i TSCð như ng bán, thanh lý      6.276.812.447    3.316.702.238
   - Chi phí thanh lý, như ng bán tài s n c ñ nh      2.195.454     48.192.339
   - Giá tr VTKT, CCDC thanh lý              347.789.972    1.062.818.896
   - Chi ph t do vi ph m h p ñ ng                  -    423.241.099
   - Chi phí khác                    4.781.996.241    1.878.728.173
   C ng                        11.408.794.114    6.729.682.745

7.  Lãi cơ b n trên c phi u
                             Năm nay       Năm trư c
                                       ( ñi u ch nh)
   - L i nhu n k toán sau thu thu nh p doanh
    nghi p                     2.375.991.708.931  1.250.119.487.702
   - Các kho n ñi u ch nh tăng, gi m l i nhu n k
    toán ñ xác ñ nh l i nhu n phân b cho c
    ñông s h u c phi u ph thông:
       • C t c c a c phi u ưu ñãi                -           -
       • Kho n chênh l ch l n hơn gi a giá tr
        h p lý c a kho n thanh toán cho
        ngư i s h u v i giá tr ghi s c a c
        phi u ưu ñãi                      -           -
       • Kho n chênh l ch l n hơn gi a giá tr
        h p lý c a c phi u ph thông ho c
        các kho n thanh toán khác th c hi n
        theo ñi u ki n chuy n ñ i có l i            -           -
       • Kho n chênh l ch l n hơn gi a giá tr
        ghi s c a c phi u ưu ñãi v i giá tr
        h p lý c a kho n thanh toán cho
        ngư i s h u                       -           -
   - L i nhu n phân b cho c ñông s h u c
    phi u ph thông                 2.375.991.708.931  1.250.119.487.702
   - C phi u ph thông ñang lưu hành bình quân
    trong kỳ                       350.950.862     350.900.660
   Lãi cơ b n trên c phi u                   6.770        3.563
                                               34
CÔNG TY C    PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

   C phi u ph thông ñang lưu hành bình quân trong kỳ ñư c tính như sau:
                            Năm nay        Năm trư c
                                       ( ñi u ch nh)
   - C phi u ph thông ñang lưu hành ñ u năm        175.275.670     175.275.670
   -  nh hư ng c a c phi u ph thông phát hành
     ngày 10 tháng 6 năm 2009                204.798          -
   -  nh hư ng c a c phi u ph thông mua l i
     ngày 03 tháng 9 năm 2009                (5.037)          -
   -  nh hư ng c a c phi u ph thông thư ng
     phát hành ngày 18 tháng 9 năm 2009         175.475.431     175.624.990

   C phi u ph thông ñang lưu hành bình
   quân trong kỳ                     350.950.862     350.900.660

8.  Chi phí s n xu t kinh doanh theo y u t
                             Năm nay       Năm trư c
   - Chi phí nguyên li u, v t li u         6.528.517.999.873  5.415.692.883.804
   - Chi phí nhân công                460.889.924.520   405.048.350.589
   - Chi phí kh u hao tài s n c ñ nh         229.813.153.286   174.752.289.903
   - Chi phí d ch v mua ngoài             377.409.880.853   295.550.212.946
   - Chi phí khác                   995.951.758.380   902.548.080.119
   C ng                       8.592.582.716.912  7.193.591.817.360

   Trong ñó bao g m:

   Chi phí s n xu t:
                             Năm nay       Năm trư c
   - Chi phí nguyên li u, v t li u         6.496.333.758.663  5.382.295.160.885
   - Chi phí nhân công                251.525.041.248   226.829.572.369
   - Chi phí kh u hao tài s n c ñ nh         171.283.660.875   135.861.151.194
   - Chi phí d ch v mua ngoài             113.570.528.971   83.347.753.827
   - Chi phí khác                   21.630.824.659    15.146.503.101
   C ng                       7.054.343.814.416  5.843.480.141.375

   Chi phí bán hàng
                             Năm nay       Năm trư c
   - Chi phí cho nhân viên              127.769.536.074    95.977.696.303
   - Chi phí nguyên li u, v t li u           25.461.809.958   27.462.865.102
   - Chi phí d ng c ñ dùng bán hàng          14.447.269.526   18.663.760.973
   - Chi phí kh u hao tài s n c ñ nh          21.236.329.708    7.717.942.668
   - Chi phí b o hành                  7.987.976.032    2.187.090.728
   - Chi phí d ch v mua ngoài             173.517.571.524   118.642.362.427
   - Chi phí khác b ng ti n              875.055.529.018   781.655.790.023
   C ng                       1.245.476.021.840  1.052.307.508.224


                                             35
CÔNG TY C    PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

   Chi phí qu n lý doanh nghi p
                             Năm nay        Năm trư c
   - Chi phí cho nhân viên               81.595.347.198     82.241.081.917
   - Chi phí v t li u qu n lý              6.722.431.252      5.934.857.817
   - Chi phí ñ dùng văn phòng              5.537.074.790     10.913.482.250
   - Chi phí kh u hao tài s n c ñ nh          37.293.162.703     31.173.196.041
   - Thu , phí, l phí                  8.695.525.011      2.695.468.421
   - Chi phí d phòng                    27.977.191     10.582.225.245
   - Chi phí d ch v mua ngoài             90.321.780.358     93.560.096.692
   - Chi phí khác b ng ti n              62.569.582.153     60.703.759.378
   C ng                        292.762.880.656     297.804.167.761VII. NH NG THÔNG TIN KHÁC

1.  Các kho n chi cho các ch c trách qu n lý ch ch t

                             Năm nay        Năm trư c
   Lương và thù lao                  17.439.542.864     14.217.506.079

Cho m c ñích công b thông tin v các bên liên quan, các ch c trách qu n lý ch ch t bao g m các thành viên
c a H i ñ ng Qu n tr và Ban ði u Hành.
                                               36
CÔNG TY C    PH N S A VI T NAM
ð a ch : 184-186-188 Nguy n ðình Chi u – Qu n 3 – Thành ph H Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Cho năm tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 20092.   Thông tin v b ph n


      CH TIÊU                Năm 2009                 Năm 2008

                     N iña       Xu t kh u       N iña       Xu t kh u
 1. Doanh thu bán hàng và cung   9.622.645.240.233  1.198.550.145.582   7.164.803.934.903  1.215.758.558.229
 c p d ch v
 2. Các kho n gi m tr        206.370.629.645           -   171.580.600.304           -
 3. Doanh thu thu n v bán hàng
 và cung c p d ch v ( 10 = 01 –   9.416.274.610.588  1.198.550.145.582   6.993.223.334.599  1.215.758.558.229
 03)
 4. Giá v n hàng bán        5.887.654.415.784  848.561.005.012   4.727.144.580.135  883.823.982.918
 5. L i nhu n g p v bán hàng và
                  3.528.620.194.804  349.989.140.570    2.266.078.754.464  331.934.575.311
 cung c p d ch v ( 20 = 10 – 11 )


3.   Thông tin khác :

    Vào ngày 30/12/2009 , Công ty M t Thành Viên ð u Tư BðS Qu c T ñã chuy n ti n mua l i toàn b

    35,74% ph n v n c a c ñông thi u s t i Công Ty BðS Chi n Th ng Vi t Nam. Hi n t i Công Ty này

    ñang ti n hành l p th t c gi i th Công Ty BðS Chi n Th ng Vi t Nam, toàn b tài s n sau khi gi i

    th s ñư c chuy n v cho Công ty M t Thành Viên ð u Tư BðS Qu c T n m gi .
                                                    37

								
To top