Vasaris - Apie mus by lonyoo

VIEWS: 67 PAGES: 8

									           Apie Ukmergės kraštą, kraštiečius
         respublikinėje spaudoje bei kituose leidiniuose
          2008 m. vasario 1 – vasario 29 dienomis

               Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje

Jarockis, Romas
   Senkapis Šinkūnų piliakalnyje / Romas Jarockis. - Santr. angl. // Archeologiniai
tyrinėjimai Lietuvoje. - ISSN 1392-5512. - 2006, p. 172-173.

Sarcevičius, Saulius
  Siesikų dvaro bokštas / Saulius Sarcevičius, Linas Kvizikevičius. - Iliustr. - Santr. angl. //
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. - ISSN 1392-5512. - 2006, p. 219-221.

Zabiela, Gintautas
  Pabaisko mūšio vietos archeologiniai ţvalgymai / Gintautas Zabiela, Tomas
Baranauskas, Vida Kliaugaitė. - Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. - ISSN 1392-
5512. - 2006, p. 493-495.

                      Bičiulystė

Stonkutė, Emilija
   Pasakyti, jog nėra pinigų, ţmonėms negalime / Emilija Stonkutė // Bičiulystė. - ISSN
1392-4494. - 2008, vas. 7-13, p. 2.
   Apie Ukmergės rajono neįgaliųjų draugiją (pirmininkė Zita Kosmanienė) bei neįgaliesiems
teikiamas paslaugas.

                     XXI amţius

Dobkevičius, Kazimieras
   Garbingo partizano 100-ųjų gimimo metinių iškilmės / Kazimieras Dobkevičius ;
autoriaus nuotraukos. - Iliustr. // XXI amţius. - 2008, vas. 8, p. 6, 8.
   Apie Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo baţnyčioje ir Ukmergės kultūros centre vykusį
Ukmergės apskrityje Ţemaitkiemio valsčiuje, Juodţiūnų kaime gimusio vieno iš pokario
partizaninio judėjimo Didţiosios Kovos apygardoje organizatorių Alfonso Morkūno-Plieno, 1945 12
01 - 1948 08 14 Didţiosios Kovos apygardos (DKA) B rinktinės vado, 1948 08 14 - 1948 08 14 -
1949 12 30 DKA vado, kurio sumanumo dėka organizuotą apygardos partizaninį judėjimą
Ukmergės apskrityje pavyko išlaikyti iki 1950 metų, pagerbimą.

Visockas, Gintaras
   Tarsi būtume netikri lietuviai / Gintaras Visockas ; Ričardo Šaknio nuotrauka. - Iliustr. //
XXI amţius. - 2008, vas. 8, p. 1, 3.
   Apie kraštietį monsinjorą Alfonsą Svarinską, jo paskutinįjį, trečiąjį, prieš 25-erius metus
įvykusį areštą (1983 m. sausio 26 d.) bei jo pasekmes.

                    Elektrėnų ţinios

Sadauskas, Algimantas
   Knyga apie didţiosios kovos apygardos partizanus / Algimantas Sadauskas // Elektrėnų
ţinios. - ISSN 1392-9887. - 2008, saus. 11, p. 14.
    Apie knygą „Didţiosios Kovos apygardos partizanai“, kurioje pasakojama apie pokario
rezistenciją Aukštaitijos regione.
                       Gimtinė

Stankaitis, Gintautas
   Atmintis : [eilėraštis] / Gintautas Stankaitis // Gimtinė. - ISSN 1392-4419. - 2008, vas. 1-
29, p. 11.

                         Ji

Ţukaitė, A.
   "Moku rasti laiko sau" : estrados atlikėja Irena Ašakaitė svajoja išleisti knygą ir ištrūkti
pailsėti į Italiją / A. Ţukaitė ; T. Biliūno ir asmeninio archyvo nuotraukos. - Iliustr. // Ji. - ISSN
1392-253X. - 2008, Nr. 7 (vas. 11), p. 16-17.
   Apie smuikininkę, estrados dainininkę Ireną Ašakaitę, kilusią iš Ukmergės.

                    Literatūra ir menas

Liandzbergis, Linas
   Tradicinio meno ir skaitmeninės grafikos jungtis / Linas Liandzbergis - Rubrika:
Atgarsiai // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2008, vas. 1, priedas "Dailėraštis", p. 4.
   Apie Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje veikiančią pirmąją
Lietuvos dailininkų tradicinio meno ir skaitmeninės grafikos darbų parodą iš projekto "Parodų
ciklas: Lietuvos dailė 2008", kurioje eksponuojama daugiau kaip penkiasdešimt 24 autorių darbų.
Parodos kuratoriai - Marius Mindaugas Danys, Rita Speičienė, Lena Chvičija. Parodoje pirmą kartą
pristatomos dvi skirtingos kiekvieno menininko kūrybos sritys - kartu eksponuojami ir tradiciniai
(tapybos, skulptūros, grafikos, keramikos, tekstilės, fotografijos), ir skaitmeninės grafikos
kūriniai.

                      Kauno diena

Ţalnieriūtė, Kristina
   Pirmasis šių metų mokytojų atlyginimas: keliais šimtais litų daugiau / Kristina Ţalnieriūtė. -
Lent. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2008, vas. 9, p. 15.
   Apie mokytojų atlyginimo didėjimą Vilniaus ir Ukmergės mokyklose. Pateikiamos lentelės
kaip kilo atlyginimai Vilniaus Ţirmūnų gimnazijoje, vidutinio atlyginimo didėjimo ir atlyginimų kaita
Ukmergės Jono Basanavičiaus vidurinėje mokykloje.

                     Kėdainių garsas

Zokaitytė, Zita
  Spyna, kuri apaugo voratinkliais / Zita Zokaitytė ; iliusdtr. Z. Slavinskas. - Iliustr. - Mūzų
namai // Kėdainių garsas. - ISSN 1648-1275. - 2008, saus. 15, p. 5.
  Apie Kėdainių daugiakultūriniame centre atidarytą Albino Kuliešio fotografijos darbų parodą.

                     Lietuvos aidas

Volkus, Vaclovas
   Mokytoja Zuzana Stunţėnienė - ukmergiečių senjorų šviesulys / Vaclovas Volkus. - Iliustr. //
Lietuvos aidas. - 2008, vas. 15, p. 3.
   Apie ukmergiškę mokytoją, poetę Zuzaną Stunţėnienę, Bočių bendrijos sekcijos "Prie ţidinio"
vadovę; apie sekcijos "Prie ţidinio" organizuojamus renginius.
                     Lietuvos rytas

Kvedarienė, Aldona
   Petronių sūrininkės ir duonos kepėjai - ties naujų galimybių kryţkele / Aldona
Kvedarienė ; P. Lileikio nuotr. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2008, vas. 2, p. 14.
   Apie Ukmergės rajono Petronių kaimo ūkininkes, pasinaudojusias ES parama pagal ankstesnę
Lietuvos kaimo plėtros 2004-2006 metų programą. Pateikiama statistinė informacija apie Petronių
kaimą bei NMA Kaimo programų departamento direktorės Erikos Viltrakienės komentaras apie
Petronių kaimo ūkininkų galimybę pretenduoti į paramą pagal 2007-2013 m. Kaimo plėtros
programos priemones.

Zimblienė, Daiva
   Po apendicito priepuolio - mirtis / Daiva Zimblienė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Lietuvos
rytas. - ISSN 1392-2351. - 2008, vas. 5, priedas "Sveikatos gidas", p. 1-2.
   Apie ukmergiškį Medardą Zimblį, mirusį po pavėluotai atliktos apendicito operacijos.
Pateikiami Ukmergės ligoninės chirurgijos skyriaus vedėjo Rimvydo Civilkos ir Ukmergės ligoninės
vyriausiojo gydytojo Algimanto Veličkos komentarai.

  "Regis, jau nieko nebestebina tai…" - Rubrika: Laiko ţenklai // Lietuvos rytas. - ISSN
1392-2351. - 2008, vas. 8, p. 2.
  Apie problemas, susijusias su gydytojų trūkumu Lietuvos gydymo įstaigose; apie Ukmergėje,
gydytojams nesugebėjus laiku diagnozuoti apendicito, mirusį Medardą Zimblį.

Ziabkus, Alvydas
   Skurdi ugniagesių padėtis stabdo ir miestų plėtrą / Alvydas Ziabkus, Daiva Zimblienė ;
D. Šypalio nuotr. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2008, vas. 8, p. 15.
   Apie Kretingoje ir Ukmergėje sustabdytą daugiaaukščių namų statybą, nes ugniagesiams
trūksta įrangos, kuria gaisro metu galėtų gelbėti aukščiau nei trečiame aukšte esančius ţmones.

Zimblienė, Daiva
   Ukmergės paštas priglaus ir gyventojus / Daiva Zimblienė ; autorės nuotr. - Iliustr. //
Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2008, vas. 13, priedas "Būstas", p. 11.
   Apie Ukmergės bendrovės "Salvy" (direktorius Aleksandras Bulgarauskas) siūlymus
rekonstruojamame Ukmergės pašto pastate įsigyti dar neįrengtus butus; apie minėtos bendrovės
planus įrengti ir pirkėjams pasiūlyti apie 15 modernių butų.

Kutrevičius, Audris
   Kunigas stojo prieš teismą / Audris Kutrevičius ; V. Ščiavinsko nuotr. - Iliustr. // Lietuvos
rytas. - ISSN 1392-2351. - 2008, vas. 14, p. 8.
   Apie teisiamą buvusį Širvintų rajono Bagaslaviškio Šv. Kryţiaus ir Ukmergės rajono Krikštėnų
Nukryţiuotojo Jėzaus baţnyčių vikarą Kęstutį Dvarecką, kaltinamą apiplėšimu bei narkotinių
medţiagų laikymu.

Kutrevičius, Audris
   Nuteistas kunigas apmąstys savo nuodėmes / Audris Kutrevičius ; R. Jurgaičio nuotr. -
Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2008, vas. 15, p. 9.
   Apie Vilniaus rajono apylinkės teismo paskirtą 6500 litų baudą Širvintų rajono Bagaslaviškio
Šv. Kryţiaus ir Ukmergės rajono Krikštėnų Nukryţiuotojo Jėzaus baţnyčių vikarui Kęstučiui
Dvareckui uţ narkotikų laikymą.
Zimblienė, Daiva
   Aidėjo saviţudţių šūviai / Daiva Zimblienė, Genovaitė Rafanavičienė ; Daivos Zimblienės
nuotr. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2008, vas. 19, p. 25.
   Apie Valstybės atkūrimo dieną Ukmergės rajone Vaitkuškio kaime ir Lazdijų rajone
Šeštokuose po konfliktų su artimaisiais nusišovusius du neblaivius vyrus.

Zimblienė, Daiva
   Nulėkė nuo kelio / Daiva Zimblienė // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2008, vas. 27,
p. 26.
   Apie Ukmergės rajone Pabaisko seniūnijoje Deltuvėlės kaime įvykusį autoįvykį, kurio metu
sunkiai suţalotas vairuotojas.

                     Lietuvos ţinios

Smetona, Rimantas
   R. Smetona: stovintis prie šoninio mikrofono : [pokalbis su Seimo nariu Rimantu
Smetona / kalbėjosi] Rimantas Varnauskas ; L Ţ archyvo nuotr. - Iliustr. // Lietuvos ţinios. -
2008, vas. 15, p. 10-11.
   Apie kraštiečio Rimanto Smetonos sąsajas su tarpukario prezidentu Antanu Smetona; apie
televizijos ir dokumentinių filmų reţisieriaus darbą; apie stojimą į Lietuvos tautininkų sąjungą
(LTS); apie vadovavimą nacionaldemokratiniam judėjimui uţ nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos
nacionaldemokratų partijai; apie bendrą veiklą su Kazimiera Prunskiene. Pateikiama trumpa
Rimanto Smetonos biografija.

                        Moteris

Vilkončienė, Dalia
   "Tikime tik savimi ir mėnuliu" : [pokalbis su įmonės AMG Pardavimo ir klientų
aptarnavimo skyriaus vadove Dalia Vilkončiene ir radijo bei televizijos laidų vedėju Rolandu
Vilkončiumi / kalbėjosi] Virginija Majorovienė ; Agnės Gintalaitės nuotr. - Iliustr. // Moteris. - ISSN
0134-322X. - 2008, Nr. 3, p. 136-140, 142.
   Apie iš Ukmergės kilusių Dalios ir Rolando Vilkončių šeimą.

                    Moters savaitgalis

Ramanauskienė, Sonata
   Laidų vedėjas Rolandas Vilkončius: "Mėgstu palepinti savo moterį" : apie reiklų tėtį, laiko
kainą ir darbomaniją / Sonata Ramanauskienė ; Augio Rutkausko ir asmeninio albumo nuotr. -
Iliustr. // Moters savaitgalis. - ISSN 1648-1208. - 2008, Nr.8 (vas. 21-27), p. 10-11.
   Apie Ukmergėje gimusį Lietuvos laidų "Šokių dešimtukas", "Lietuvos dainų dešimtukas",
"Eurovizijos" nacionalinės atrankos laidos vedėją Rolandą Vilkončių, jo mokslus, darbą, šeimą,
santykį su vaikais, pomėgius.


                       Mūsų Ignalina

  Sėkmę nešanti vasario 3-oji / MI inf. - Kultūros naujienos // Mūsų Ignalina. - ISSN 1822-
1033. - 2008, vas. 12, p. 5.
  Apie sėkmingą Ignalinos rajono Ceikinių kaimo kapelos "Keiziai" dalyvavimą Ukmergėje
vykusioje liaudiškos muzikos šventėje "Grok, armonika".
                      Nauja vaga

  [Ukmergės kultūros centre vyko jubiliejinė liaudiškos muzikos šventė "Grok,
armonika"] / ["Naujos vagos" inf.] // Nauja vaga. - ISSN 1392-5725. - 2008, vas. 9, p. 1.

                       Nemunas

Kovarskienė, Natalija
   Ukmergės "Molio Motiejuko" gastrolės Prancūzijoje : [pokalbis su Ukmergės kultūros centro
"Katino Murklio" lėlių teatro studijos vadove ir reţisiere Natalija Kovarskiene / kalbėjosi] Birutė
Jonuškaitė ; Dainiaus Tijūnėlio nuotraukos. - Iliustr. // Nemunas. - ISSN 0134-3149. - 2008, vas.
14-20, p. 12-13.
   Apie lėlių teatro veiklą; apie pastatytus spektaklius, suaugusių atėjimą į vaikų spektaklius;
apie paţintį su Tarno (Prancūzija) departamento FOL vadovu Jeanu Claude'as Arnaudu bei
kvietimą į Prancūziją; apie Prancūzijoje gyvenančios ukmergiškės Danos Kamarauskienės indėlį
organizuojant teatro gastroles Prancūzijoje; apie spektaklio "Molio Motiejukas", kuriame vaidina
Jolanta Ţvirblytė, Skaistė Vasiliauskaitė bei teatro reţisierė Natalija Kovarskienė sėkmę
gastrolėse; apie viešnagę Prancūzijoje Tarno apylinkėse; apie teatro ateities planus.

                    Panevėţio balsas

Subačius, Gintautas
  Prezidento Antano Smetonos atminimas grimzta į uţmarštį / Gintautas Subačius. -
Nuotr. // Panevėţio balsas. - ISSN 1392-8201. - 2008, vas.15, p.6-7.
  Apie Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą, pirmąjį prezidentą Antaną Smetoną ir jo
Uţugirio dvarą, Uţulėnio pagrindinę mokyklą, Uţugirio krašto muziejų Ukmergės rajone.

                      Respublika

   Narkomanų reabilitacijai - ţymiai daugiau lėšų / Irmanto Sidarevičiaus nuotr. - Iliustr. -
ELTA // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2008, vas. 6, p. 20.
   Apie ilgalaikės reabilitacijos paslaugas nuo psichiką veikiančių medţiagų priklausomiems
vaikams; apie reabilitacijos bendruomenes ir jų finansavimą pasakoja Narkotikų kontrolės
departamento direktorė Audronė Astrauskienė. Str. minima ir Ukmergės rajone Taujėnų
seniūnijoje veikianti vaikų reabilitacijos bendruomenė "Apsisprendimas".

   Mokytojų atlyginimas: keliais šimtais litų daugiau / parengta kartu su Švietimo ir
mokslo ministerija ; Eltos nuotr. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2008, vas. 9, p. 8.
   Apie mokytojų atlyginimo didėjimą Vilniaus ir Ukmergės mokyklose. Pateikiamos lentelės
kaip kilo atlyginimai Vilniaus Ţirmūnų gimnazijoje, vidutinio atlyginimo didėjimo ir atlyginimų kaita
Ukmergės Jono Basanavičiaus vidurinėje mokykloje.

   Teisme - milijonų vagys / ELTA // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2008, vas. 13, p. 7.
   Apie Vilniaus miesto 2-ajame apylinkės teisme nagrinėjamą bylą, kurioje ukmergiškiai, šešis
kartus teistas Valdemaras Jablonskas ir Lukas Kokmantas kaltinami dokumentų suklastojimu,
sukčiavimu ir pinigų pasisavinimu iš "DnB Nord" banko.

   Naujovės reabilitacijos bendruomenėse / parengta kartu su Narkotikų kontrolės
departamentu prie LR Vyriausybės ; Sauliaus Venckaus nuotr. - Iliustr. // Respublika. - ISSN
1392-5873. - 2008, vas. 20, p. 28.
   Apie psichologinės socialinės reabilitacijos bendruomenėse, teikiančiose pagalbą asmenims,
priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medţiagų, pradedamą naudoti naują informacinę sistemą,
kuri sustiprins teikiamų reabilitacijos paslaugų kontrolę pasakoja Narkotikų kontrolės
departamento prie LR Vyriausybės direktorė Audronė Astrauskienė. Str. minima ir Ukmergės
rajone Taujėnų seniūnijoje veikianti vaikų reabilitacijos bendruomenė "Apsisprendimas".
Pateikiami statistiniai duomenys.

                      Sportas

Vencienė, Vida
   Pirmoji Kalgario olimpinė čempionė : nenumaldomas laikas suskaičiavo, kad vasario 14
d. sukako dvidešimt metų, kai Vida Vencienė, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vyr. referentė
ţiemos sporto šakoms, per Kalgario olimpines ţiemos ţaidynes pelnė aukso medalį : [pokalbis su
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vyr. referente ţiemos sporto šakoms Vida Venciene /
kalbėjosi] Marytė Marcinkevičiūtė. - Iliustr. // Sportas. - ISSN 1392-9259. - 2008, vas. 20, p. 7.

Marcinkevičiūtė, Marytė
   Ukmergė - ne tik santechnikų miestas / Marytė Marcinkevičiūtė ; Algimanto Matiuko
nuotrauka. - Iliustr. // Sportas. - ISSN 1392-9259. - 2008, vas. 27, p. 11.
   Apie Ukmergėje vyksiantį naujos Technologijų ir verslo mokyklos (direktorius Jonas
Cecevičius) sporto salės (generalinis rangovas AB "Ukmergės statyba") atidarymą bei kartu
surengtą ir Lietuvos moterų krepšinio A lygos "Ţvaigţdţių dieną"; apie sporto bazes Ukmergėje;
apie mokyklų stadionus ir sporto aikštynus; apie sporto mokyklos (direktorius Vytautas Tutlys)
bazes; apie miesto stadioną.

                     Šeimininkė

Ivanauskas, Gytis
   Apie tamsius dalykus šviesiai : [pokalbis su aktoriumi, scenografu, šokėju ir reţisieriumi
Gyčiu Ivanausku / kalbėjosi] Jolanta Kaţemėkaitytė ; Ţivilės Miklytės, Dmitrijaus Matvejevo,
Gintaro Česonio nuotraukos. - Iliustr. // Šeimininkė. - ISSN 1392-2777. - 2008, vas. 13-19, p. 1,
5.
   Apie aktoriaus, reţisieriaus, šokėjo Gyčio Ivanausko, kilusio iš Ukmergės, kelią į aktorystę;
apie aktoriaus darbą; apie vaidmenis spektakliuose; apie "Gyčio Ivanausko teatrą".

                       Šilelis

Sadauskas Algimantas
   Pasirodė knyga apie Didţiosios Kovos apygardos partizanus / Algimantas Sadauskas -
Rubrika: Mums rašo // Šilelis. - ISSN 1392-9836. - 2008, saus. 5, p. 9.
   Apie knygą „Didţiosios Kovos apygardos partizanai“, kurioje pasakojama apie pokario
rezistenciją Aukštaitijos regione.

                       Tremtinys

Abromavičius, Stanislovas
   Paminėtas Alfonso Morkūno-Plieno šimtmetis / Stanislovas Abromavičius. - Iliustr. //
Tremtinys. - 2008, vas. 15, p. 1.
   Ukmergėje iškilmingai paminėtas vieno iš ţymiausių partizaninio pasipriešinimo dalyvių,
Didţiosios Kovos apygardos vado A. Morkūno-Plieno šimtmetis.

                   Ūkininko patarėjas

  8. Gyvenu tik laukimu : [eilėraštis]. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. -
2008, vas. 12, p. 24.
  Eilėraštis, skirtas poezijos konkursui "Ţydinčios vyšnios šakelė".
   9. Ţeme! : [eilėraštis]. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2008, vas. 12,
p. 24.
   Eilėraštis, skirtas poezijos konkursui "Ţydinčios vyšnios šakelė".

                  Utenos apskrities ţinios

   Ukmergiškiai domėjosi sporto reikalais. - Iliustr. - Utenos rajono savivaldybės
informacija // Utenos apskrities ţinios. - ISSN 1392-9399. - 2008, saus. 29, p. 3.
   Utenoje lankėsi Ukmergės rajono savivaldybės delegacija, kuri domėjosi Utenos sporto bazių
veikla, sporto programų administravimu.

                   Valstiečių laikraštis

   Ţemaitkiemyje nukrito meteoritas: [apie 1933 m. vasario 2 d. Ţemaitkiemyje nukritusį
meteoritą] / parengė Manvydas Vitkūnas // Valstiečių laikraštis. - ISSN 1021-4526. - 2008, vas.
2, p. 30.

Čaplikas, Albinas
   Emigrantai tolsta nuo Lietuvos / Albinas Čaplikas. - Diagr. // Valstiečių laikraštis. - ISSN
1021-4526. - 2008, vas. 6, p. 5.
   Apie emigracijos problemas, darbo emigrantus, darbdavių poţiūrį į darbininkus, darbo
uţmokestį; apie galimybę susigrąţinti į Lietuvą emigrantus. Str. pasakojama ir apie ukmergiškį
Liną Paţūsį, Airijoje dirbantį ketverius metus. Pateikiami statistiniai duomenys apie minimalų
mėnesinį atlyginimą (MMA) Baltijos šalyse.

Baristaitė, Roma
   Lietuvos valstybės atkūrimo dieną - partizanų dainos Šiauliuose / Roma Baristaitė ;
VL archyvo nuotraukos. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - ISSN 1021-4526. - 2008, vas. 9, p. 11.
   Apie Šiauliuose, stambaus pramonininko, odų fabriko savininko Chaimo Frenkelio, kilusio iš
Ukmergės, viloje, kurioje įsikūręs "Aušros" muziejus, švenčiantis 85-ąsias veiklos metines,
vyksiantį M. K. Čiurlionio kultūros paveldo fondo organizuojamą Lietuvos valstybės dienos
minėjimą; apie Chaimo Frenkelio vilą.

                     Veiklos kryptis

Cibulskienė, Lijana
   Keliai ir tiltai, sujungę miestus ir civilizacijas / Lijana Cibulskienė. - Iliustr. // Veiklos
kryptis. - 2008, Nr. 1, p. 24-25.
   Apie AB "Ukmergės keliai" (direktorius Juozas Daunys).

                    Ţaliasis pasaulis

Leščinskas, Vytautas Juozas
   …ir ţvėrių pėdsakus paţįstant! : Ukmergės miškininkai - antrieji mokytojai / Vytautas
Leščinskas ; autoriaus nuotraukos. - Iliustr. // Ţaliasis pasaulis. - ISSN 1392-2092. - 2008, vas.
7, p. 1, 5.
   Apie Ukmergės "Šilo" vidurinės mokyklos Krikštėnų pradinio ugdymo skyriuje veikiantį
jaunųjų miško bičiulių būrelį bei jų veiklą.

Grybauskas, Kazys
   Nusilenkiant evoliucijos dėsniams… : [pokalbis su VĮ "Ukmergės miškų urėdijos" urėdu
Kaziu Grybausku / kalbėjosi] Augustas Uktveris ; Ukmergės miškų urėdijos archyvo nuotr. -
Iliustr. // Ţaliasis pasaulis. - ISSN 1392-2092. - 2008, vas. 14, p. 1-2.
   Apie darbus miškuose; apie viešuosius pirkimus; apie kertines buveines; apie ąţuolynų
atkūrimą bei jų ateitį; apie miškų valdymo reformą.

Leščinskas, Vytautas Juozas
   Aplaidumas kainuos daug / Vytautas Leščinskas ; autoriaus nuotraukos. - Iliustr. //
Ţaliasis pasaulis. - ISSN 1392-2092. - 2008, vas. 21, p. 1, 10-11.
   Apie atliekų tvarkymą; apie Kazokiškių regioninį sąvartyną bei jo reikšmę aplinkai; apie
regioninio centro atliekų tvarkymo programos vykdymą bei senųjų sąvartynų naikinimą
Ukmergės, Širvintų ir Vilniaus rajonuose.

                     Ţalioji Lietuva

Chatkevičius, Lukas
   Netradicinė sveikatingumo ugdymo pamoka / Lukas Chatkevičius, Jokūbas Kytra. -
Iliustr. // Ţalioji Lietuva. - ISSN 1392-2858. - 2007, spalis (Nr. 18), priedas "Alternatyva", p. 2.
   Apie Panevėţio Alfonso Lipniūno gamtos mylėtojų programos "Ekologinis švietėjiškas
ugdymas per sveiką mitybą" vykdymą, paţintinę kelionę Ukmergės rajono Petronių kaimo
ekologiniame ūkyje ir Anykščių sveikatingumo komplekse.

								
To top