Upper Respiratory Infections (Colds) (Somali)

Document Sample
Upper Respiratory Infections (Colds) (Somali) Powered By Docstoc
					Jirooyinka qaybta sare ee            Upper respiratory
hawo mareenada                 infections (colds) (English)
(hargabyo) (Somali)

Waa maxay jirada qaybta - sare ee        What is an upper respiratory
hawo mareenada (JQSHM)?             infection (URI)?
Caadiyan waxaa la yiraahdaa hargab, jirada ku  Commonly called a cold, a URI is an
dhacda qaybta sare ee hawo mareenka       infection of the upper respiratory tract
(JQSHM) (sanka, sanka gudihiisa, cunaha).    (nose, sinuses, throat). Most healthy
Ilmaha caafimaadka qaba hargabku waxuu ku    children will get at least 6 colds per
dhacaa ugu yaraan 6 jeer sanadkii.       year.

Waa maxay calaamadaha lagu garto        What are the signs of a cold?
hargabka?

•  hindhiso                  •  sneezing
•  sanka oo cabursan              •  stuffy nose
•  sanka oo duuf badan leh           •  runny nose
•  qufac                    •  coughing
•  qandho yar                 •  slight fever

Maxaa keena hargabka?              What causes a cold?
Hargabyada waxaa keena cuduro kala duwan.    Colds are caused by many different
Cuduradaasu si sahal ah ayay u faafaan,     viruses. These viruses are easily
khaasatan maalmaha ugu hireeya, waxayna u    spread, especially during the first few
faafaan sida soo socota:            days, by:
•  qufac, hindhiso, qosol, ama hadal.     •  coughing, sneezing, laughing, or
                          talking.
•  taabashada korka waxyaalaha uu gaaro
  duufku ama waxyaalaha xiriirka la      •  touching things that have mucus on
  yeeshay, markaa kadibna aad taabatid      them or that have been in contact
  indhahaaga, sankaaga, ama afkaaga.       with it, and then touching your eyes,
                          nose, or mouth.

Antibiotigu ma daaweeyo cudurka. Badanaa    Viruses do not respond to antibiotics.
hargabku isaga ayaa in 5 ilaa 7 maalmood ah   Most colds will go away by themselves
iskii u baxa, hadii loo nasto cabid badana la  in 5 to 7 days, with rest and fluids.
cabo.
                          Upper respiratory infections (Somali/English)
                                           Page 1 of 5
Sidee u daryeelaa ilmahayga?           How should I care for my child?
Caruurtu caadi ahaan waxay ka neefsadaan     Babies normally breathe through their
sankooda. Sanka xiran, waxay kala kulmaan    nose. With a stuffy nose, babies have
dhibaato xaga cuntada iyo hurdada, waxayna    trouble eating and sleeping, and can be
noqdaan wax didsan, oo aan daganayn,       irritable, restless, and anxious. (Older
cabsanayana. (Ilmaha waaweyn afka ayay ka    children breathe through the mouth if
neefsadaan haddii sankoodu xirmo).        their nose is stuffy.)

Kor u qaad qoyaanka qolka ilmaha adigo      Raise the humidity in your child’s room
isticmaalaya mashiinka dhaliya dhadada      by using a cool mist vaporizer. This
qabow. Taasi waxay cawinaysa duufka hawo     helps thin the mucus in the airways and
mareenada oo khafiif noqda iyo cuno       also makes a sore throat feel better.
xanuunka oo soo fiicnaada. Ku nadiifi Lysool®  Clean the vaporizer daily, with Lysol®
ama jig mashiinka dhadada dhaliya maalin     or bleach, to kill molds and germs.
walba, si ay u disho wasakhda meelaha      (Note: Too much moisture can lead to
qoyaanka leh ka dhalata iyo geermiska.      mold and bacteria in carpets, drapes,
(Xusuusnow: qoyaan tiro badan wuxuu u      and heating systems. Keep the room’s
keeni karaa wasakh madow iyo baakteriya     humidity under 50%.)
rooga, daahyada, hab wax kululeeya.
Qoyaanka qolku ha ka hooseeyo 50%.)

Kor u qaad madaxa sariirta ilmahaaga si ay    Raise the head of your child’s bed to
uga hortagto in uusan duuf dhalan inta uu    help prevent mucus buildup during
hurdo. Barkin gali joodariga hoostiisa, ama   sleep. Put a pillow under the mattress,
isticmaal wax aad dhigtid lugaha hoostooda    or use props under the legs at the head
soona celiya lugaha, laguna soo qabto sariirta  end. Books or boards work well. Keep
madaxeeda. Buug iyo alwaaxyo yar yar ayaad    crib rails up.
isticmaali kartaa in aad galisid sariirta
madaxeeda. Kor u dhig celiyayaasha
sariirta cunuga.

Ku geesinimo gali cabitaan badan. Ha       Encourage extra fluids. Do not use
isticmaalin cabitaanka aan soncorta ku jirin   sugar-free products unless directed by
haddii aan dhakhtar amrin.            the doctor.
                          Upper respiratory infections (Somali/English)
                                           Page 2 of 5
Si aad u yaraysid sanka oo cabursan ka hor     To reduce the stuffy nose before
cunto siinta, seexashada habaynkii ama       feedings, at bedtime or nap time, or
wakhtiga galab seexashada, ama markasta oo     whenever needed, follow these steps:
aad u baahantahay, raac tilaabooyinka soo
socda:

1. Ka iibso biyo cusbo leh (saline) oo sanka    1. Buy saline (salt water) nose drops at
  lagu dhibciyo farmashiyaha, uma baahna       the pharmacy; no prescription is
  in dhakhtar qoro. Ama suubso mid aad        needed. Or make your own: Stir ¼
  leedahay adigu: Isku qas ¼ qaadada         teaspoon salt into ½ cup lukewarm
  shaaha oo cusbo ah iyo ½ koob biyo diiran.     water. Make new saline every day.
  Suubso biyo cusbo leh (saline) maalin
  walba.

2. U dhig ilmaha dhabarka adiga oo ka        2. Lay the child on the back with a
  galinaya shukumaan aad duubtay garbaha       rolled towel under the shoulders to
  si madaxu ugu leexdo xagga dhabarka.        keep the head tilted back.

3. Ku shub 1 ilaa 2 dhibcood oo biyaha       3. Put 1 or 2 drops of saline into each
  cusbada daloolka sanka midkiiba. Sug 30       nostril. Wait 30 to 60 seconds to
  ilaa 60 seken (il-biriqsi) si duufku u jilco.    give the mucus time to thin.

4. Ilmaha caloosha u dhig si duufku uga soo     4. Turn child onto the tummy and let
  daato, ama rabarka loogu talagalay ugaga      the mucus drain out, or suction the
  soo nuug sida soo socota:              nose with a bulb syringe as follows:
  •  Rabarka tuuji si aad hawada uga         •  Squeeze air out of the bulb.
    saartid.
  •  Si tartiib ah rabarka afkiisa u gali sanka    •  Gently place the tip of the bulb
    dulkiisa.                      into the nostril.
  •  Siidaa rabarka si neeftu ugu soo         •  Let air come back into the bulb.
    noqoto. Soo nuugidaashi waxay            The suction will pull the mucus
    duufka ka soo saarayaa sanka.            out of the nose.
  •  Ku tuuji rabarka warqad si aad duufku      •  Squeeze the mucus out of the
    uga saartid.                     bulb onto a tissue.
  •  Uga soo nuug sanka daloolkiisa kale       •  Suction the other nostril the
    sidaas oo kale. Si tartiib ah sanka iyo       same way. Gently wipe off the
    agagaarkiisa uga tirtir duufka si uusan       mucus around the nose to
    dhibaato u gaarsiin jirka.              prevent skin irritation.

Haddii ilmahaagu uu diido, si tartiib ah ula    If your child protests, talk gently to
hadal si aad u dajisid una qancisid.        soothe and reassure.
                            Upper respiratory infections (Somali/English)
                                            Page 3 of 5
Sidee ayaan u joojinaa faafidda         How can we prevent the spread
hargabka?                    of colds?
Gacmaha oo nadiif ah weeye waxa u ugu      Frequent hand hygiene is the most
fiican oo joojin kara faafka hargabka. Qoyska  important way to prevent the spread of
dhamaantiis waa in ay:             colds. All family members should:
•  u dhaqaan gacmahooda si fiican, kadib    •  wash hands well after blowing their
  marka ay duufsadaan iyo ka hor inta aysan    nose and before touching or eating
  taaban ama cunin raashinka.           food.
•  iska ilaaliyaan taabashada sankooda iyo   •  avoid touching their nose and eyes.
  indhahooda.
•  waa in aysan wadaagin cuntada,       •  not share food, beverages, or towels.
  waxyaalaha la cabo, ama shukumaanada.
•  in aad ku dabooshaan afkiina gacmaha    •  cover their mouth with their forearm
  marka aad hindhisaysaan ama           when they sneeze or cough.
  qufacaysaan.

Dhaq gacmaha sabigaaga ama cunugaaga had    Wash your baby’s or toddler’s hands
iyo jeer.                    often.

Maxaa kale oo aan u baahnahay in        What else do I need to know?
aan ogaado?
Badanka daawooyinka farmashiyaha dibadiisa   Most over-the-counter cold remedies do
lagu gado oo hargabka waxba ma taraan. Wax   not help. Nothing can shorten the
soo gaabin karaa majiraan wakhtiga hargabku   length of a cold. Give acetaminophen
ku haynahayo. Sii (Tylinool® ama kuwa la    (Tylenol® or another brand) only if your
midka ah) kaliya hadii ilmahaaga ay hayso    child also has a fever, sore throat, or
qandho, cuno xanuun, ama muruqyo xanuun.    muscle aches.

Antibiyootig ma ah in la siiyo maxaa yeelay,  Antibiotics should not be given because
waxay cudurka ka qaban karto ayaan jirin,    they have no effect on viruses and may
midda kale waxaa laga yaabaa in uu       be harmful.
waxyeeleeyo.
                          Upper respiratory infections (Somali/English)
                                           Page 4 of 5
Qoorma ayaan wacaa bukaan-            When should I call the clinic?
socodka?
Wac haddii ilmahaagu:              Call if your child:
•  haddii uusan ladnaan ama u muuqdo in uu   •  doesn’t get better or looks sicker
  jiranyahay 48 saac kadib.             after 48 hours.
•  isaga oo bilaaba in neefsashadu ku      •  starts to have a harder time
  adkaato.                     breathing.
•  u neefsanaya si ka dhakhso badan sida    •  breathes much faster than normal.
  caadiga ah.
•  cunto xumo ama si dhakhsa ah u daalaya    •  eats poorly or tires easily when
  marka uu wax cunaayo.               feeding.
•  leeyahay qandho 100.5° F (38° C) ama ka   •  has a fever of 100.5° F (38° C) or
  badan, uuna jiro 6 bilood ama ka yaryahay.    higher, and is 6 months or younger.
•  ay hayso qandho 100.5° F (38° C) taas oo   •  has a fever of 100.5° F (38° C) that las
  haysa 3 maalmood ka badan, uuna ka        for more than 3 days, and is older than
  waynyahay 6 bilood.                months.
•  dhagaha oo uu jiidayo ama madaxa oo uu    •  pulls at the ears or shakes the head.
  ruxayo.
•  cabitaankiisa oo ka yar sii caadi ah.    •  drinks less than usual.

Su’aalo?                     Questions?
Warqadaani gaar uma aha ilmahaaga, laakiin    This sheet is not specific to your child,
waa warbixin guud. Haddii aad qabtid wax     but provides general information. If
su’aal ah, fadlan wac bukaan – socod eegtada   you have any questions, please call your
(clinic).                    clinic.

Haddii aad u baahan tahay qoraalo dheeraad    For more reading material about this
ah oo ku saabsan warqadaan ama mawduucyo     and other health topics, please call or
kale oo caafimaad, fadlan wac Maktabada     visit the Family Resource Center
Xarunta Adeegyada Qoyska ama booqo        library, or visit our Web site:
shebekeda internetka ee             www.childrensmn.org.
www.childrensmn.org.
                         Children’s Hospitals and Clinics of Minnesota
                         Patient/Family Education
                         2525 Chicago Avenue South
                         Minneapolis, MN 55404
                         4/07 Copyright, Translated 5/07
                           Upper respiratory infections (Somali/English)
                                           Page 5 of 5