Docstoc

Press Release: Malta Journalism Awards 2009

Document Sample
Press Release: Malta Journalism Awards 2009 Powered By Docstoc
					24th January 2009

IĠM LAUNCHES 19TH EDITION OF MALTA JOURNALISM AWARDS
The Institute of Maltese Journalists (IĠM) launched the 19th edition of the annual press awards, known as the Malta Journalism Awards, with 13 categories. Apart from the journalist himself/herself, Editors and Heads of News Departments may select and submit entries of what they consider to be the best work of any individual journalist/s, irrespective of whether that journalist belongs to the same newsroom or not. Submissions can also be forwarded by organisations, corporations and bodies. In all cases, consent has to be given by the individual journalist/s concerned by filling the appropriate part on the Official Application Form prior to submission of entry by Editor, Head of News Department, or organisations/corporations/bodies. “Coming so soon after the highly successful 2008 edition of the Malta Journalism Awards, we have taken a strategic decision to move the award ceremony to May, where it used to be held originally, to coincide with World Press Freedom Day,” said IĠM chairman Malcolm J. Naudi. “This also makes the awards more timely, because we are honouring journalists for the work they did during 2008.” Another major innovation is the introduction of a category for opinion writers. “This has been introduced after a great deal of pressure from participants,” Mr Naudi said. “I thank the Sammut family for sponsoring this category in memory of the late George Sammut, a journalist and editor. “The rules for this category are slightly different, with all the media who have opinion writers being asked to submit the name of one opinion writer, who will be asked, in turn, by the IĠM to submit the five best columns he/she has written during 2008. These columns will then be judged by the MJA’s judging panel.” The 13 categories in the MJAs are: Print categories: Print Journalism – News – sponsored by HSBC Bank Malta p.l.c. Print Journalism – Features – sponsored by Vodafone Malta Ltd Photo Journalism – sponsored by The Farsons Foundation Broadcast categories: Broadcast Journalism – TV Script – sponsored by the Broadcasting Authority Broadcast Journalism – TV Film – sponsored by the Broadcasting Authority Broadcast Journalism – Radio – sponsored by the Broadcasting Authority Continues on page 2/…

24th January 2009

IĠM LAUNCHES 19TH EDITION OF MALTA JOURNALISM AWARDS
E-category: E-Journalism – sponsored by SmartyCity Malta General categories: Travel Journalism – sponsored by Emirates Airline Sports Journalism – sponsored by the Good Causes Fund Sports Photography – sponsored by Malta International Airport p.l.c. Cultural Journalism – sponsored by the Malta Tourism Authority Opinion Articles – sponsored by the Sammut Family Best use of Maltese Language in Journalism This year’s edition of the Gold Award is being sponsored by the Fondazzjoni Tumas Fenech għall-Edukazzjoni fil-Ġurnaliżmu. More details about this particular award will be announced at a later date. Following recommendations by previous judging panels, the Institute draws the attention of journalists to the following points: a) only coverages that were made overseas by the journalist concerned are to be submitted in the Overseas Assignment category; b) in the Broadcast TV Script and Broadcast Radio categories, all submissions are to be accompanied by a printout of the respective script; c) the same journalistic work or the same series can only be submitted in one category; d) journalists are to put forward their submissions in a presentable manner; and e) in selecting their best work, journalists shall seek to submit the most ethical work and avoid submitting material that only serves sensationalism. Prizes The first three classified in each category will receive a certificate. The winner of the first 12 categories above will each be awarded: a) a cash prize of €350; b) a certificate; and c) the Malta Journalism Awards trophy for the respective category. The winner of the special category entitled “Il-Lingwa Nazzjonali fil-Ġurnaliżmu” will be presented with the Malta Journalism Award trophy for that category. Continues on page 3/…

24th January 2009

IĠM LAUNCHES 19TH EDITION OF MALTA JOURNALISM AWARDS
Announcement of Finalists The Finalists will be announced in March 2009. Presentation Ceremony The Winners will be announced at a presentation ceremony to be held in May 2009 at Robert Samut Hall, Floriana. All Maltese journalists may participate All Maltese journalists may participation in the Malta Journalism Awards, irrespective of whether they are IĠM members or not. All entries, whether in Maltese or in English, must have been published, posted on a news website or broadcast in Malta between 1 January, 2008, and 31 December, 2008. Closing Date Submissions will be received at the offices of the Institute of Maltese Journalists, 104a, Old Mint Street, Valletta, on Saturday, 14 February, 2009, between 9.00 a.m. and 12.00 noon. Non-members have to pay a participation fee with the submission. Regulations and applications may be obtained either by phoning IĠM Hon. Secretary Mr Joe A. Vella on 2131-6958/ 9945 0746 or from the website: www.maltapressclub.org.mt. – ENDS –

24 ta‟ Jannar 2009 L-IĠM INIEDI D-19-IL EDIZZJONI TAL-MALTA JOURNALISM AWARDS L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) nieda t-19-il edizzjoni tal-kompetizzjoni annwali għall-ġurnalisti magħrufa bħala l-Malta Journalism Awards. Apparti mill-ġurnalisti nfushom, anki l-Edituri u l-Kapijiet tal-Kmamar tal-Aħbarijiet jistgħu jagħżlu li jissottomettu xogħol ta’ ġurnalisti li jihdrilhom li hu ta’ livell għoli għal dawn l-Awards. Is-sottomissjonijiet jistgħu jintbagħtu wkoll minn organizzazzjonijiet, korporazzjonijiet jew għaqdiet. Fil-każi kollha, irid ikun hemm il-kunsens tal-ġurnalist/a billi timtela’ l-parti konċernata fil-Formola ta’ l-Applikazzjoni qabel tintbagħat is-sottomissjoni mill-Editur, Kap talKamra ta’ l-Ahbarijiet jew organizzazzjoni, korporazzjoni jew għaqda. “L-edizzjoni ta‟ din is-sena tiġi ftit żmien wara li organizzajna b‟suċċess kbir l-edizzjoni tal-2008 tal- Malta Journalism Awards,” qal ic-chairman ta‟ l- IĠM, Malcolm J. Naudi. “Din is-sena ħadna deċiżjoni strateġika li nerġgħu nżommu l-Awards f‟Mejju, bħalna għamilna fil-passat, biex tkun fl-istess żmien tal-Ġurnata Mondjali tal-Ħelsien tal-Press (World Press Freedom Day). “Dan jagħmel l-Awards iktar attwali għaliex inkunu qiegħdin nagħtu ġieħ lix-xogħol talġurnalisti li sar fl-2008.” Din is-sena nagħtu bidu għal categorija ġdida ta‟ opinjonisti. “Daħħalna din il-kategorija wara pressjoni kbira mill-pareċipanti,” is-Sur Naudi qal. “Nirringrazzja l-familja Sammut talli sponsorjaw din il-kategorija biex ifakkru l-memorja ta‟ George Sammut, ex ġurnalist u editor, li m‟għadux magħna. “Ir-regoli għal din il-kategorija huma ftit differenti mill-oħrajn fejn l-IĠM qiegħda tistieden il-media kollha li għandhom opinjonisti biex jissottomittew isem ta‟ opinjonista u dan/din umbgħad jintalab/tintalab tissottometti l-aħjar ħames kolonni miktubin fl-2008. Dan ix-xogħol imur quddiem il-ġurija tal-MJA biex jintagħżel l-Opinjonista tas-Sena.” It-13-il kategorija huma: Kategoriji ta’ Ġurnaliżmu Stampat: Ġurnaliżmu Stampat – Aħbarijiet – sponsorjata mill-HSBC Bank Malta p.l.c. Ġurnaliżmu Stampat – Features – sponsorjata minn Vodafone Malta Ltd Ġurnaliżmu Fotografiku – sponsorjata minn The Farsons Foundation Kategoriji ta’ Ġurnaliżmu Mxandar: Ġurnaliżmu Mxandar – Skript Televiżiv – sponsorjata mill-Awtorità tax-Xandir Ġurnaliżmu Mxandar – Filmat Televiżiv – sponsorjata mill-Awtorità tax-Xandir Ġurnaliżmu Mxandar – bir-Radju – sponsorjata mill-Awtorità tax-Xandir Tkompli fuq paġna 2/…

24 ta‟ Jannar 2009 L-IĠM INIEDI D-19-IL EDIZZJONI TAL-MALTA JOURNALISM AWARDS E-kategorija: E-Ġurnaliżmu – sponsorjata minn SmartCity Malta Kategoriji Generali: Ħidma Ġurnalistika barra minn Malta (Travel Journalism) – sponsorjata minn Emirates Airline Ġurnaliżmu Sportiv – sponsorjata mill-Fond tal-Kawżi Ġusti Fotografija Sportiva – sponsorjata mill-Malta International Airport p.l.c. Ġurnaliżmu Kulturali – sponsorjata mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Artikli ta’ Opinjoni – Familja Sammut Il-Lingwa Maltija fil-Ġurnaliżmu Din is-sena l-Edizzjoni tal-Gold Award se tkun sponsorjata mill-Fondazzjoni Tumas Fenech għall-Edukazzjoni fil-Ġurnaliżmu. Aktar dettalji fuq din l-Award tingħata aktar tard. Fuq parir tal-ġurija tas-sena l-oħra, l-Istitut jixtieq li l-ġurnalisti josservaw il-punti li ġejjin qabel ma jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom: a) fil-kategorija „Ħidma Ġurnalistika barra minn Malta‟ (Travel Journalism) għandu jkun sottomess biss xogħol li ġurnalist ikun għamel barra minn Malta; f) kull sottomissjoni fil-kategoriji Ġurnaliżmu Mxandar Skript Televiżiv u Ġurnaliżmu Mxandar – bir-Radju għandu jkollha wkoll printout tal-iskript rispettiv; g) l-istess xogħol ġurnalistika inkella l-istess sensiela ma tistax tkun sottomessa f‟aktar minn kategorija waħda; h) il-ġurnalisti għandhom jippreżentaw ix-xogħol tagħhom b‟mod preżentabbli; u i) meta jkunu qed jagħżlu l-aħjar xogħol li se jissottomettu, il-ġurnalisti għandhom dejjem jagħżlu xogħol li juri etika ġurnalistika u m‟għandhomx jissottomettu materjal ibbażat fuq is-sensazzjoni. Premjijiet L-ewwel tlett finalisti f‟kull kategorija jirċievu ċertifikat. Kull rebbieħ tal-ewwel tnax-il kategorija jingħata: a) rigal ta‟ €350 fi flus; b) ċertifikat; u c) it-trofew tal-kategorija rispettiva. Tkompli fuq paġna 3/…

24 ta‟ Jannar 2009 L-IĠM INIEDI D-19-IL EDIZZJONI TAL-MALTA JOURNALISM AWARDS Ir-rebbieh tal-kategorija specjali bl-isem „Il-Lingwa Nazzjonali fil-Ġurnaliżmu‟jingħata ttrofew tal-Malta Journalism Awards għal dik il-kategorija speċjali. Il-Finalisti Dawn għandhom jitħabbru f’Marzu, 2009. Ċerimonja tal-Preżentazzjoni Ir-rebbieħa jitħabbru waqt ċerimonja tal-preżentazzjoni li mistennija ssir f’Mejju, 2009, fis-Sala Robert Samut, Floriana. Miftuħa għal Kulħadd Kull ġurnalist Malti jista’ jiehu sehem fil-Malta Journalism Awards, irrispettivament jekk hux membru ta’ l-IĠM jew le. Ix-xogħlijiet sottomessi kollha jkunu ġew ippubblikati jew imxandra f’Malta bejn l-1 ta’ Jannar, 2008, u l-31 ta’ Dicembru, 2008. Data ta’ l-Għeluq Is-sottomissjonijiet se jintlaqgħu fl-Ufficju ta’ l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, 104a, Triq Zekka, il-Belt, is-Sibt, 14 ta’ Frar, 2009, bejn id-9.00 a.m. u n-12.00 p.m. Dawk li mhumix membri ta’ l-Istitut u se jipparteċipaw, huma mitluba jhallsu l-miżata talpartecipazzjoni. Regolamenti u applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mingħand is-Segretarju tal-IĠM, is-Sur Joe A. Vella fuq 2131-6958 jew 9945 0746 inkella mill-websajt: www.maltapressclub.org.mt. – TMIEM –


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:96
posted:1/24/2009
language:English
pages:6