1995 SPI 3 - Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok by suliasuhed

VIEWS: 515 PAGES: 10

									          PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA,
          KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA,
          PARAS 7, BLOK J,(SELATAN)        Tel : 03-2556900
          PUSAT BANDAR DAMANSA           Fax : 03-2562389
          50604 KUALA LUMPUR           Kawat:”PELAJAR”

______________________________________________________________________________
                         Ruj Tuan
                         Ruj.kami : KP(1BS)8591/Jld.V111/(85)
                         Tarikh : 21 Julai 1995


Semua Pengarah Pendidikan Negeri

Yang Berbahagia. Datuk / Tuan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS B1L. 3/1995:
Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok
Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan

1 . Pendahuluan

Kementerian Pendidikan begitu prihatin mengenai pelbagai risiko kemalangan yang
dihadapi oleh pelajar-pelajar sekolah ketika dalam perjalanan pergi dan balik sekolah.
Begitu juga sewaktu mereka melakukan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kegiatan
sekolah.

   1,2   Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah
        Kerajaan dan Bantuan Kerajaan telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada
        21 Jun 1995.

   1.3    Skim ini akan berkuatkuasa mulai sesi persekolahan 1995/1996. Kadar
        bayaran bagi seorang pelajar ialah RM1.50 setahun dan akan dimasukkan
        bersama dalam bayaran yuran persekolahan tahunan.

2.  Jangka Masa Perlindungan

   2.1    Tempoh perlindungan bermula dari hari pertama persekolahan dan
        berkuatkuasa selama setahun dan akan berterusan pada tahun-tahun
        berikutnya sehingga tamat persekolahan.

   2.2   Skim ini menyediakan perlindungan 24 jam sehari semalam dan meliputi
        seluruh dunia

3.  Penyertaan,

   3.1   Peserta skim ini adalah semua pelajar sekolah rendah dan menengah yang
        berdaftar di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.

   3,2   Perlindungan ke atas pelajar-pelajar ini tamat serta merta apabila pelajar
        tersebut berhenti atau diberhentikan dari menjadi pelajar berdaftar di
        sekolah-sekolah yang dinyatakan di atas.

4.  Bayaran
   4.1  Kadar sumbangan/bayaran takaful ialah RM1.50 seorang setahun. Pelajar
   dikehendaki membayar sumbangan takaful melalui sekolah. Sekolah hendaklah
   menyerahkan pembayaran tersebut terus kepada Jabatan Pendidikan Negeri untuk
   disampaikan kepada lbu Pejabat Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd. (STMSB). Bagi
   melicinkan sistem pemantauan, salinan surat penghantaran tersebut hendaklah
   dihantar kepada Pegawai Pendidikan Daerah.

   4.2  Pihak sekolah hendalklah mengutip pembayaran ini seperti mana kutipan yuran
   lain mengikut proses dan prosedur yang sedia ada di sekolah,

   4.3  Pengetua/Guru Besar hendaklah memasukkan bayaran takaful ini ke dalam
   borang permohonan kutipan yuran untuk diluluskan oleh pihak Jabatab Pendidikan
   Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah yang mana berkenaan seperti dilakukan setiap
   tahun. Adalah lebih baik Jika kelulusan ini diperolehi sebelum sesi persekolahan akan
   datang bermula. Proses ini adalah untuk mempercepatkan pernbayaran skim
   pelindungan ini.

   4.4  Semua pembayaran mestilah selesai di peringkat sekolah pada akhir Januari.
   Pihak sekolah mestilah menyerahkan kutipan tersebut kepada pihak Jabatan pada
   akhir Februari. Sementara pihak Jabatan dikehendaki menghantar kutipan tersebut
   kepada lbu Pejabat STMSB selewat-lewatnya akhir Mac.

   45  Pihak sekolah bolehlah mendapatkan kerjasarna dari berbagai pihak seperti
   PIBG bagi membantu pelajar yang tidak mampu untuk menjelaskan bayaran dalam
   tempuh yang ditentukan.

5  Tuntutan Pampasan

      5.1   Bagi memudahkan urusan tuntutan, pelajar-pelajar atau waris mereka boIeh
          mengemukakan tuntutan terus ke Pejabat STMSB yang berdekatan melalui
          sekolah dimana pelajar berkenaan didaftarkan. Semua tuntutan hendaklah
          dikemukakan dengan menggunakan Borang Tuntutan (seperti Lampiran A)
          dan disokong oleh dokumen-dokumen berkaitan sebagaimana yang
          ditentukan oleh STMSP

      5.2   STMSB akan menimbang dan mengurus tuntutan pelajar-pelajar berkenaan
          atau waris mereka melalui sekolah di mana pelajar berkenaan didaftarkan.

      5.3   Semua bayaran tuntutan akan dibuat atas nama sekolah. Sementara itu
          sekoIah pula berlanggungjawab membuat bayaran tuntutan berkenaan
          kepada pelajar atau ahli warisnya.

      5.4   Bagi melicinkan pentadbiran, satu penyata tuntutan yang telah dibayar dan
          diselesaikan beserta dengan tuntutan yang masih dipertimbangkan akan
          dikemukakan kepada Kernenterian Pendidikan secara bulanan oleh STMSB.

6.  Hal-hal Lain

   6.1     Maklumat terperinci boleh didapati dari Garis Panduan Skim Takaful ini yang
         dikeluarkan oleh pihak STMSB (Seperti Lampiran B).

   6.2   Pihak sekolah juga boleh marujuk kepada Cawangan-cawangan Takaful yang
       terdekat atau menghubungi terus Ibu Pejabat STMSB jika memerlukan
       penjelasan atau sebarang kemuskilan.
7.  Sila maklumkan kandungan Pekeliling ini bersama dengan lampirannya kepada semua
   sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di negeri Y. Bhg. Dato'/Tuan.

Sekian, terima kasih.


 “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
(TAN SRI DATUK DR. WAN MOHD. ZAHID BIN MOHD NOORDIN)
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia


s. k. 1 . YB. Datuk Seri Mohd. Najib b. Tun Hj. Abdul Razak
     Menteri Pendidikan Malaysia.

   2. YB. Datuk Khalid b. Yunus
     Timbalan Menteri Pendidikan.

   3. YB. Datuk Dr. Fong Chan Onn
     Timbalan Menteri Pendidikan

   4.  Ketua Setiausaha
      Kementerian Pendidikan Malaysia.

   5. Timbalan Ketua Setiausaha I
     Kementerian Pendidikan Malaysia.

   6. Timbalan Ketua, Pengarah Pendidikan I
     Kementerian Pendidikan Malaysia.

   7. Timbalan Ketua Setiausaha II
     Kementerian Pendidikan Malaysia

   8. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II
     Kementerian Pendidikan Malaysia

   9. Semua Ketua Bahagian
     Kementerian Pendiclikan Malaysia

   10. Ketua Perhubungan Awam
     Kementerian Pendidikan Malaysia
                                 LAMPIRAN 'A'

Nama dan Alamat SekolahTarikh

Pengurus Besar
Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad
Tingkat 2, Blok Annex
Menara Tun Razak, Jalan Raja Laut
Peti Surat 11483
50746 Kuala Lumpur

Tuan,

TUNTUTAN SKIM TPSM

Pelajar         :
Tahun./Tingkatan     :
Kemalangan/Kematian pada :


Adalah saya dengan hormatnya memohon pembayaran manfaat tuntutan pelajar tersebut di
atas dibuat atas nama ___________________________________ dan saya dengan ini
mengesahkan penama tersebut adalah orang yang berhak kepada bayaran manfaat
tersebut.

Sekian. Terima kasih.


Yang Benar,
. ................................. .
Nama Pengetua./Guru Basar
Cop Pengetua/Guru Besar
                                  LAMPIRAN 'B'
             SKIM TAKAFUL PELAJAR
            SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

               PANDUAN DAN MAKLUMAT
                    UNTUK
              GURU BESAR / PENGETUA SEKOLAH           SKIM TAKAFUL KEMALANGAN DIRI BERKELOMPOK
           BAGI SEMUA PELAJAR SEKOLAH KERAJAAN DAN
                BANTUAN KERAJAAN (TPSM)

I.   TUJUAN SKIM

    Sesuai dengan perubahan dan kemajuan sistem pendidikan di Malaysia, pelajar-
    pelajar yang sentiasa terdedah kepada berbagai musibah dan risiko kemalangan
    amat perlu diberi manfaat perlindungan insurans/takaful bagi membantu mereka atau
    keluarga mereka bagi menghadapi keadaan yang tidak diduga. Kementerian
    Pendidikan Malaysia dalam melancarkan "Kempen Sekolah Penyayang" merasa
    suatu skim perlindungan hendaklah dilaksanakan demi kebaikan semua pihak serta
    rasa prihatin dan tanggungjawab terhadap kebajikan dan kesejahteraan pelajar.

II.  PERLAKSANAAN SKIM

    Skim ini disediakan oleh Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad (STMSB) dan
    penyertaan adalah wajib bagi semua pelajar sekolah-sekolah Kerajaan dan Bantuan
    Kerajaan.

III.  SKOP PERLINDUNGAN

    3.1  TPSM yang dicadangkan ini menyediakan manfaat perlindungan kepada
        pelajar atau warisnya jika ditakdirkan berlaku kematian atau keilatan akibat
        pelajar berkenaan ditimpa kemalangan, yang mana termasuk,

        i)    mati lemas, terhidu gas, keracunan makanan dan patukan ular;

        ii)    menunggang motosikal sama ada sebagai penunggang atau
             pembonceng,

        iii)   rusuhan dan kekacauan awam.

    3.2  Amaun manfaat yang akan dibayar oleh TPSM adalah seperti berikut:-

        SKOP                    AMAUN(RM)

    A)   KEMATIAN akibat kemalangan             7,500

    B)   HILANG UPAYA KEKAL DAN               25,000
        MENYELURUH
        Akibat kemalangan
    C)   KEHILANGAN ATAU HILANG                 25,000
       UPAYA KEKAL seperti berikut:

       a)   Satu atau kedua-dua tangan
           Di atas paras dari pergelangan, atau

       b)   Satu atau kedua-dua kaki di atas
           Paras dari buku lali, atau

       c)   Kehilangan langsung penglihatan
           Sebelah atau kedua-dua mata;

           Akibat dari kemalangan.

       D)    KHAIRAT KEMATIAN mati akibat           1,000
           Kemalangan atau sakit biasa.

       E)    ELAUN WANG TUNAI bagi setiap hari -       25.00 sehari
           Semasa tempoh dimasukkan ke hospital
           Kerajaan Malaysia disebabkan oleh
           kemalangan sehingga maksima 60 hari
           berturut-turut mulai dari tarikh kemalangan.

    3.3  Had perlindlungan bagi mana-mana satu pengangkutan, walau
       bagaimanapun, adalah tertakluk kepada amaun manfaat perlindungan,
       RM3juta. Tuntutan melebihi syarat ini akan dibahagikan mengikut kiraan
       pro-rata.

    3.4  TPSM menyediakan perlindungan 24 jam sehari semalam dan meliputi
       seluruh dunia.

I V.  TEMPOH PERLINDUNGAN

    Tempoh perlindungan bermula dari hari pertama persekolahan dan berkuatkuasa
    selama setahun dan akan berterusan pada tahun-tahun berikutnya.

    Perlindungan ke atas seseorang pelajar, walau bagaimanapun, tamat secara serta
    merta apabila pelajar tersebut berhenti atau diberhentikan dari menjadi pelajar
    berdaftar di sekolah-sekolah Kerajaan atau Bantuan Kerajaan.

V.   KEKECUALIAN

    5.1  Walaupun skop perlindungan TPSM adalah sangat luas, ia adalah tertakluk
       kepada kekecualian-kekecualian seperti berikut:-

       (i)   Sukan merbahaya seperti luncur (ski) air, polo, memburu, payung
           terjun, perlumbaan bermotor, tinju, gusti dan sebagainya',

       (ii)   Perlumbaan, ujian kelajuan atau ujian am kenderaan bermotor;

       (iii)  Keilatan atau kurang upaya yang sedia wujud;

       (iv)  Bunuh diri atau cubaan bunuh diri dan kecederaan yang
           disengajakan;
           (v)    Penyakit atau wabak;

          (vi)   Pengaruh alkohol atau dadah;

          (vii)   Mengandung atau keguguran;

          (viii)  Peperangan dan risiko yang seumpamanya;

          (ix)   Aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan Syariah;

          (x)    Risiko nuklear dan yang seumpamanya.

      Kekecualian ini, walau bagaimanapun, tidak terpakai kepada manfaat (D) kecuali (iv),
      (vi), (viii), (ix) dan (x).

VI.      TUNTUTAN

      6.1   Bagi memudahkan urusan tuntuttan, pelajar-pelajar atau waris mereka boleh
          mengemukakan tuntutan terus ke Pejabat STMSB yang berdekatan melalui
          sekolah di mana pelajar berkenaan didaftarkan. Semua tuntutan
          hendaklah dikemukakan dengan menggunakan Borang Tuntutan (seperti
          Lampiran) dan disokong oleh dokumen-dokumen berkaitan sebagaimana
          yang ditentukan oleh STMSB.

      6.2   STMSB akan menimbang dan mengurus tuntutan terus dengan pelajar-
          pelajar berkenaan atau waris mereka melalui sekolah di mana pelajar
          berkenaan didaftarkan. Apabila sesualu tawaran dibuat, penerimaan
          tawaran hanya boleh dibuat oleh Guru Besar/Pengetua sekolah terbabit
          sahaja. Penerimaan tawaran ini adalah pelepasan sepenuhnya
          tanggungan STMSB.

      6.3   Mana-mana. pelajar atau ahli warisnya tidak berhak berurusan secara
          langsung mengenai TPSM, dan hanya Guru Besar/Pengetua sekolah
          sebagai wakil Kementerian Pendidikan sahaja yang berhak berurusan
          dengan STMSB,

      6.4   Semua bayaran tuntutan akan dibuat atas nama sekolah. Sementara itu
          sekolah pula. bertanggungjawab membuat bayaran tuntutan berkenaan
          kepada pelajar atau ahli warisnya.

      6.5   Bagi melicinkan pentadbiran, satu penyata tuntutan yang telah dibayar dan
          diselesaikan beserta yang masih dipertimbangkan akan dikemukakan
          kepada Kementerian Pendidikan secara bulanan oleh STMSB.

      6.6   TPSM menyediakan pellindungan 24 jam sehari semalam dan meliputi
          seluruh dunia.
                     BORANG TUNTUTAN
                SKIM TAKAFUL PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA

                           PERINGATAN
   1.  BORANG INI PERLU DIISI OLEH GURU BESAR/PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA SAHAJA.
   2.  GURU BESAR/PENGETUA GURU BESAR/PENGETUA DIWAJIBKAN MEMBERI MAKLUMAT DENGAN BETUL DAN SEMPURNA.
   3.  SYARIKAT BERHAK TIDAK MELAYANI TUNTUTAN INI JIKA BORANG INI TIDAK DIISI DENGAN LENGKAP DAN SEMPURNA.
   4.  PENERIMAAN BORANG INI BUKANLAH BERERTI DENGAN SENDIRINYA TANGGUNGAN DIAKUI OLEH SYARIKAT.
I. BUTIR-BUTIR PELAJAR
  Nama                                     No K/P
  Alamat Kediaman                               Tarikh Lahir
                                         No. Telefon
                                         No. Pend. Pelajar
  Nama Sekolah                                 Tarikh Masuk
                                         Sekolah ini
  Alamat

  No. Telefon
  Adakah Pelajar ini mengalami apa-ap kecacatan fizikal sebelum
  berlakunya kemalangan ini?

Pernahkah Pelajar ini membuat tuntutan bersabit dengan kemalangan diri dari
mana-mana Syarikat Takaful atau insurans sebeum ini ?

II. BUTIR-BUTIR KEMALANGAN/KEMATIAN (untuk kematian biasa sila penuhkanruang A sahaja)
A
Tarikh Kemalangan/Kematian        Tempat Kemalangan/Kematian        Waktu Kemalangan/Kematian


B
Balai Polis di mana laporan dibuat                         Tarikh LaporanNo. Laporan               Waktu Laporan               Laporan Dibuat oleh

                             Pagi / petang / malam
A
Sila ceritakan dengan sepenuhnya bagaimana kemalangan tersebut berlaku
PANDUAN MENGISI BORANG DAN MENGEMUKAKAN TUNTUTAN TPSM

1      Sebelum mengemukakan tuntutan, Guru Besar/Pengetua Sekolah hendaklah
       memastikan perkara-perkara berikut:

       a.   Bahawa pelajar yang menuntut adalah pelajar yang sah berdaftar di sekolah
          berkenaan.
   b.  Bahawa tuntutan yang hendak dibuat adalah berhak memperolehi manfaat di
      bawah TPSM.

2.  Semua Borang Tuntutan hendaklah diisi dengan betul oleh sekolah berkenaan
   dengan ditandatangani oleh Guru Besar/Pengetua sekolah terbabit.

3.  Semua ruang di Borang Tuntutan hendaklah diisi dengan panduan berikut:

   RUANG I    Ruang ini adalah untuk menyatakan maklumat pelajar yang
           mMembuat tuntutan dan butir-butir sekolah. Perlu diisi bagi semua
           jenis tuntutan.

   RUANG II    Ruang ini adalah untuk menyatakan kejadian kemalangan /
           kematian pelajar. Bagi tuntutan kematian biasa untuk manfaat D
           (Khairat Kematian), hanya ruang A perlu dipenuhkan. Tuntutan
           lain-lain manfaaf, ruang A, B dan C perlu dipenuhkan.

   RUANG III   Sebelum ruang ini dipenuhkan, Guru Besar/Pengetua Sekolah
           perlu terlebih dahulu mengenal pasti jenis tuntutan manfaat yang
           hendak dikemukakan:

           RUANG A    Bagi tuntutan manfaat A dan/atau D

           RUANG B    Bagi tuntutan manfaat B atau C. Jika tuntutan
                  adalah untuk manfaat C, sila tandakan jenis hilang
                  upaya yang menimpa pelajar.

                  Bagi tuntutan ini (manfaat B atau C), pengesahan
                  doktor adalah clikehendaki untuk pengesahan hilang
                  upaya. Sila dapatkan pengesahan berkenaan
                  daripada doktor yang kena memenuhkan ruang
                  berkaitan.

           RUANG C    adalah untuk tuntutan manfaat E.

   "Ward-chit" atau surat penyerahan rawatan di hospital perlu dikemukakan bagi
   menyokong tuntutan beserta Laporan Polis.

4.  Semua tuntutan hendaklah disokong dengan dokumen berkaitan sepertimana yang
   dinyatakan dalam ruang III (A, B dan C).

5.  Pengesahan dan perakuan tuntutan hendaklah dibuat oleh Guru Besar/Pengetua
   Sekolah di ruang IV.

6.  Semua bayaran manfaat tuntutan akan dikeluarkan dengan cek oleh STMSB atas
   nama sekolah. Jika pihak sekolah menghendaki bayaran dibuat atas nama pelajar
   atau waris pelajar, pihak sekolah hendaklah memohon secara bertulis dengan
   menggunakan contoh surat seperti Lampiran dan dikemukakan bersama Borang
   Tuntutan.

7.  Borang Tuntutan boleh didapati dari mana-mana pejabat STMSB (seperti Lampiran)
   dan Borang Tuntutan yang telah dipenuhkan dan disertai dokumen sokongan yang
   diperlukan boleh dikemukakan kepada mana-mana pejabat STMSB atau dihantar
   terus kepada:
URUSETIA TUNTUTAN TPSM
Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad
Tingkat 2, Blok Annex
Menara Tun Razak, Jalan Raja Laut
Peti Surat 11483
50746 Kuala Lumpur

								
To top