Kod : W0002 Tajuk : KURSUS INDUKSI : KURSUS

Document Sample
Kod : W0002 Tajuk : KURSUS INDUKSI : KURSUS Powered By Docstoc
					Kod        : W0002
Tajuk       : KURSUS INDUKSI
Tempoh Kursus   : 12 hari


Pengenalan

Kursus Induksi adalah Kursus Perkhidmatan yang wajib diambil oleh
semua kakitangan awam bagi tujuan pengesahan dalam jawatan.
Seseorang kakitangan wajib mengambil dan lulus kursus ini dalam tempoh
3 tahun dari tarikh kakitangan melapor diri untuk bertugas. Kursus ini
dibahagi kepada kursus umum (silibus JPA) dan kursus khusus (silibus
UMS).

OBJEKTIF KURSUS INDUKSI

Kursus Induksi ini adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif
berikut:

1.  Memberi pendedahan yang sama kepada semua anggota dalam
   Perkhidmatan Awam mengenai sejarah negara, dasar utama
   kerajaan, rancangan dan program pembangunan negara.

2.  Memberi penjelasan tentang sistem pentadbiran, prosedur-prosedur
   utama, arahan-arahan dan pekeliling-pekeliling serta panduan-
   panduan kerajaan.

3.  Memberi kefahaman mengenai kaedah pengurusan serta keperluan-
   keperluan asas dan khusus bagi satu-satu perkhidmatan dan agensi.

4.  Memupuk nilai dan etika kerja cemerlang di kalangan semua anggota
   dalam Perkhidmatan Awam.OBJEKTIF KURSUS INDUKSI KHUSUS

Objektif Induksi Khusus pekerja UMS adalah seperti berikut:

1.  Memperkenalkan Visi, Misi, dan Objektif Universiti;

2.  Memberi penjelasan mengenai sistem pentadbiran Universiti;

3.  Menerangkan peraturan-peraturan Universiti/Pejabat;

4.   Memberi pendedahan cara kerja dan budaya kerja cemerlang.
PERATURAN PESERTA SEMASA KURSUS

A.  PAKAIAN

   1.  Semasa Kuliah

     1.1 Lelaki : Berpakaian seragam penuh atau pakaian
       masa bekerja.

     1.2 Wanita : Berpakaian     seragam/berpakaian   sopan
       masa bekerja.


   2.  Riadah/Senaman

     Track Bottom, Baju T yang bersesuaian dan kasut sukan.

     2.1 Lelaki : Dilarang berseluar pendek, berbaju tanpa
       lengan dan tanpa kolar.

     2.2 Wanita :  Dilarang memakai pakaian yang menjolok
       mata.

B.  DISIPLIN DIRI

   1.  Semasa Dalam Kelas

     1.1 Hadir kuliah selewat-lewatnya 5 minit sebelum kuliah
       bermula.

     1.2 Keluar kuliah dengan izin.

     1.3 Menghadiri setiap kuliah     kecuali  dengan   izin
       Penyelaras/Penceramah.

     1.4 Memberi penuh tumpuan dan penglibatan aktiviti kuliah.
       Tidak membuat aktiviti sampingan seperti membaca
       buku, akhbar, majalah atau berbual-bual.

     1.5 Memberi hormat kepada penceramah dengan bangun
       serentak ketika pensyarah masuk dan di akhir kuliah.
       Penghulu memberi ucapan penghargaan kepada
       penceramah.

     1.6 Tidak merokok, makan dan minum dalam bilik kuliah.

     1.7 Tidak menggunakan telefon bimbit semasa kuliah
       sedang dijalankan.
     1.8 Peserta mesti memberi ucapan atau tanda hormat
       kepada semua pegawai dan urusetia

     1.9 Berdiri atau duduk dengan hormat apabila berhadapan
       dengan pegawai-pegawai kanan Universiti/Penceramah
       kursus Fasilitator kursus.

     1.10 Menyanyikan lagu-lagu patriotik dengan penuh
        semangat sebelum dan selepas kelas berakhir.

     1.11 Bertegur sapa, bermanis muka sesama peserta.


   2.  Masa Kursus

     Kursus akan dijalankan tidak terhad kepada waktu pejabat
     sahaja.

   3.  Semasa Makan

     3.1 Kebersihan keseluruhan Tempat makan adalah menjadi
       tanggungjawab peserta.

     3.2 Meja makan/tempat duduk mestilah dibersihkan dan
       disusun selepas makan .

     3.3 Sisa-sisa makanan hendaklah dibuang di tempat yang
       telah disediakan.

     3.4 Piring makan, gelas, sudu dan mangkuk sup hendaklah
       diatur dan disusun di tempat yang disediakan.

     3.5 Tidak dibenarkan merokok di dalam dewan makan.


C.  KEBERKESANAN KURSUS

   Peserta-peserta akan diuji melalui ujian pilihan, tugasan Individu
   dan Tugasan Kumpulan yang akan dijalankan semasa kursus.

D.  SIJIL

   Sijil kehadiran akan dikeluarkan kepada peserta-peserta yang
   telah menamatkan kursus dengan jayanya.
PENILAIAN KURSUS INDUKSI UMUM

1.  Asas Penilaian

   1.1 Penilaian Kursus Modul Induksi Umum dibahagikan kepada
     dua (2) komponen iaitu:

      i.    Penilaian sepanjang kursus (PSK), dan      40%
      ii.    Ujian Akhir Kursus.               60%

   1.2 Setiap peserta wajib lulus dalam kedua-dua komponen
     penilaian ini untuk memenuhi syarat bagi mendapat
     kelulusan penuh kursus Modul Induksi Umum.

2.  Penilaian Sepanjang Kursus:

          Penilaian:
   2.1. Kriteria Penilaian

   2.1.1 Penilaian sepanjang kursus dijalankan berasaskan
      kepada kriteria-kreteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut
      dan peratusannya masing-masing adalah seperti berikut:-

           Kriteria Penilaian
              Peratusan

           i.   Kehadiran                 30%
           ii.  Pengucapan Awam              10%
           iii.  Penilaian oleh Fasilitator Kursus     20%
              iii.  Tugasan Individu          20%
           iv.  Tugas Kumpulan               20%
                                Jumlah 100%
              (Wajaran bagi Penilaian 40%)

   2.2     Kehadiran

       Kehadiran kursus adalah wajib dan akan dinilai sebagai
       sebahagian syarat Lulus Kursus

   2.3
   2.3 Pengucapan Awam

       Setiap peserta diwajibkan membuat Pengucapan Awam dalam
       Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

       2.3.1     Tajuk Pengucapan Awam adalah bebas.
       2.3.2     Pengucapan Awam tidak boleh menyentuh isu-isu
              Sensitif keagamaan dan perkauman atau menghasut
              dan tidak terlalu remeh.
       2.3.3     Setiap seorang peserta diberikan masa selama 8
              minit melakukan Pengucapan Awam dalam Bahasa
              Melayu atau Bahasa Inggeris
       2.3.4     Sesi Soal Jawab adalah dibuka selama 2 minit
   2.3.4   Pengucapan Awam hendaklah dimulakan dengan
        memperkenalkan diri, menyatakan tajuk pengucapan
        awam  dan   hendaklah  dimulakan  dengan
        Pengenalan, Isi Kandungan dan Penutup.

2.4. Penilaian Oleh Fasilitator Kursus:-
                 Kursus:-

   2.4.1   Penilaian oleh Fasilitator kursus hendaklah dibuat
        oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang fasilitator.
        Fasilitator-fasilitator kursus merupakan pegawai-
        pegawai yang terlibat sepenuh masa dalam
        menyelaras dan mengendalikan Kursus Modul
        Induksi Umum.

   2.4.2   Fasilitator-fasilitator kursus dikehendaki membuat
        penilaian ke atas setiap peserta yang mengikuti
        Kursus Modul Induksi Umum melalui kaedah
        pemerhatian sepanjang kursus.     Pemerhatian
        hendaklah diasaskan kepada ciri-ciri berikut:

        i)   Disiplin

        Aspek-aspek yang dinilai ialah:-

        -   Gaya berpakaian dan kekemasan diri;
        -   Kerajinan dan ketekunan dalam menjalankan
           tugas;
        -   Ketepatan masa menghadiri kuliah dan aktiviti-
           aktiviti lain;
        -   Kesanggupan menerima dan melaksanakan
           arahan.

        ii)  Penyesuaian Diri

        Aspek-aspek yang dinilai ialah:-

        -   Personaliti iaitu dinilai dari segi perangai, gaya
           berbicara dan kesopanan;

        -   Keupayaan menyesuaikan diri dan reaksi
           terhadap persekitaran yang sentiasa berubah;
           dan

        -   Kebolehan berkomunikasi iaitu kebolehannya
           menyampaikan maksud dan pendapat dengan
           jelas dan teratur sama ada secara lisan atau
           tulisan.

        iii)  Inisiatif dan Tanggungjawab
           Inisiatif

        Aspek-aspek yang dinilai ialah:-
-   Kebolehan memberikan idea atau cadangan
   dalam membantu meringankan sesuatu
   masalah yang dihadapi bersama.

-   Kebolehan melaksanakan tugas atas daya
   usaha sendiri tanpa dorongan atau
   bimbingan serta arahan;

-   Perasaan    tanggungjawab        bagi
   melaksanakan kerja;

-   Penghasilan kerja yang dibuat dari segi
   output yang berkualiti dan menepati masa
   yang ditentukan; dan

-   Kesanggupan melaksanakan kerja tanpa
   mengira masa.

iv)  Penyertaan dan Kerjasama

Aspek-aspek yang dinilai ialah:-

-   Tahap penyertaan dan penglibatan     semasa
   berkursus;

-   Perhubungan sesama rakan sekursus;

-   Kejujuran dan keikhlasan     memberikan
   sumbangan; dan

-   Sentiasa memberikan keutamaan terhadap
   aktiviti kumpulan dari kepentingan diri sendiri.

v)  Kepimpinan

Aspek-aspek yang dinilai ialah:-

-   Kebolehan menentukan arah dan matlamat
   kumpulan;

-   Kebolehan memimpin;

-   Sifat-sifat yang mulia;

-   Kebolehan membuat keputusan dalam keadaan
   tertekan;

-   Kesediaan mendengar;

-   Mengamalkan perhubungan yang baik; dan

-   Pengetahuan kerja yang baik.
  2.4.2 Tiap-tiap ciri pemerhatian yang dijelaskan di atas
     diberikan wajaran seperti berikut:

         Ciri             Wajaran

     i)   Disiplin            8%
     ii)  Penyesuaian diri        3%
     iii)  Inisiatif dan tanggungjawab   3%
     iv)  Penyertaan dan kerjasama    3%
     v)   Kepimpinan           3%
                         --------
            Jumlah          20%
                         ====
      Individu:-
2.5 Tugasan Individu:-

  2.5.1 Sepanjang kursus berjalan, peserta-peserta akan
     diberikan kerja-kerja kursus (coursework) untuk dibuat
     secara individu. Kerja-kerja kursus ini akan dinilai
     dan diberikan markah. Tugasan ini bertujuan menilai
     tahap kefahaman dan pengetahuan peserta
     berhubung dengan topik-topik yang diliputi dalam
     masa kursus.

  2.5.2 Tugasan individu yang dimaksudkan ialah seperti
     latihamal, esei, soalan-soalan aneka pilihan dan
     sebagainya.   Setiap peserta diminta memilih 2
     daripada 3 tajuk berikut;

     i)   Perintah Am ;               10%
     ii)  Arahan Perkhidmatan; dan          10%
     iii)  Sejarah Malaysia              10%

2.6 Tugasan Kumpulan

  2.6.1 Peserta-peserta hendaklah dibahagikan kepada
     kumpulan-kumpulan kecil yang mengandungi lapan
     (8) orang ahli atau bilangan yang dianggap sesuai
     untuk maksud ini.    Tiap-tiap   kumpulan kecil
     hendaklah diberi tugasan-tugasan ini yang akan
     dinilai dan diberi markah. Latihan ini membolehkan
     individu merasakan semangat kerja secara kumpulan
     apabila     kembali      bertugas    di
     Jabatan/Sekolah/Pusat/Institut/Unit masing-masing.

  2.6.2 Tugasan kumpulan yang dimaksudkan ialah seperti
     kajian kes, kajian projek, secara kumpulan dan
     sebagainya.
         Aspek-          meliputi:-
         Aspek-aspek yang dinilai meliputi:-

         i)   Penyertaan dan penglibatan;
         ii)  Kualiti hasil kerja;
         iii)  Usaha kumpulan; dan
         iv)  Kreativiti

      2.6.3 Setiap kumpulan diminta memilih 2 daripada 4 tajuk
         berikut:-

         i)   Dasar-Dasar Negara;         10%
         ii)  Pengurusan Am;           10%
         iii)  Pekeliling-Pekeliling Kemajuan   10%
            Pentadbiran Awam; dan
         iii)  Sistem Pentadbiran Negara      10%

3.  Ujian Akhir Kursus

   3.1  Peserta-peserta wajib menduduki Ujian Akhir Kursus yang
      terbahagi kepada 2 bahagian berikut:

      Komponen     Masa     Bentuk      Markah
      Penilaian                    Penuh
      Bahagian A    40      40   Soalan  40
               Minit    Objektik
                     Aneka
                     Pilihan
      Bahagian B    2  ½    Jawab    4  60
               Jam     daripada 8
                     soalan esei

   3.2  Antara kedua-dua bahagian ujian, peserta-peserta diberikan
      masa rehat 15 minit.

   3.3  Soalan-soalan ujian adalah berasaskan kepada topik-topik dalam
      kurikulum Kursus Modul Induksi Umum.

   3.4  Soalan-soalan ujian esei ini disediakan oleh Cawangan
      Peperiksaan, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan
      Awam Malaysia.

        Lulus
   4. Syarat Lulus Kursus Induksi Modul Umum

    4.1 Jumlah kehadiran kursus tidak kurang 95% daripada jumlah hari
      berkursus
    4.2 Peserta dikehendaki mencapai tahap 70% bagi setiap
      komponen penilaian, iaitu Penilaian Sepanjang Kursus dan Ujian
      Akhir Kursus
           Khusus
Modul Kursus Induksi Khusus

Kursus Induksi dibahagikan kepada 3 modul berikut:

1.0    Modul Khusus

     Kandungan Modul Khusus adalah kursus-kursus yang berkaitan
     dengan Keperluan tugas di Jabatan, Sekolah, Pusat, Institut dan
     Unit di UMS seperti;

     i.   Sistem Pentadbiran Universiti
    ii.   Sejarah, Falsafah dan Hala Tuju UMS
    iii.   Pengurusan Sumber Manusia
    iv.   Pengurusan Perkhidmatan Akademik
    v.   Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia
    vi.   Pengurusan Hal Ehwal Pelajar
   vii.   Pengurusan Pembangunan Fizikal Universiti
   viii.   Pengurusan Sistem Maklumat Universiti
    ix.   Pengurusan & Penggunaan Perpustakaan
    x.   Pengurusan Perundangan dan Tatatertib Universiti
    xi.   Kaedah Pengajaran & Pembelajaran

2.0    Modul Umum

     Kandungan Modul Umum adalah seperti berikut;

   i. Sejarah Malaysia
   ii. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran di Malaysia
   iii. Dasar-Dasar Negara
   iv. Perintah-Perintah Am (Bab A-Bab G)
   v. Arahan Perkhidmatan dan Keselamatan
   vi. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)
   vii. Keutuhan Peribadi
   viii. Pengurusan Organisasi dan Kewangan
   ix. Komunikasi Organisasi dan Interpersonal

3.0    Modul Fizikal

     Modul Fizikal adalah modul yang mengandungi latihan fizikal yang
     menjurus kepada kepimpinan, keselamatan, kerja berpasukan,
     penyelesaian masalah dan konflik, komunikasi dan pengurusan
     tekanan. Modul ini adalah wajib kepada semua peserta kursus.

     i.    Pakej ODEC
          Low Rope, High Rope, Jungle Tracking, acara sukan pantai
          dan kayak,  halangan dinding 8 kaki, flying fox dan
          sebagainya

     ii.   Pakej Keselamatan
          -  Mempertahankan Diri
          -  Keselamatan dalam Bangunan
          -  Fist Aids

				
DOCUMENT INFO
Description: sejarah-penilaian pdf