Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Consorci Hospital General Universitari de Valencia Consorcio by kxq14559

VIEWS: 0 PAGES: 75

determinacin-del-adn-del-vph-en-la-uretra-masculina-artculo pdf

More Info
									Num. 5972 / 11.03.2009                                                          10176


   Consorci Hospital General Universitari de València           Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
      RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2009, de la Presidència           RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2009, de la Presi-
      del Consorci Hospital General Universitari de Valèn-           dencia del Consorcio Hospital General Universitario
      cia (CHGUV), mitjançant la qual s’aproven els progra-           de Valencia (CHGUV), mediante la que se aprueban los
      mes selectius per a les convocatòries d’accés a l’ocupa-         programas selectivos para las convocatorias de acceso al
      ció pública en determinades categories professionals.           empleo público en determinadas categorías profesionales.
      [2009/2705]                                [2009/2705]


  El 29 d’agost de 2008 es va publicar en el Diari Oficial de la       El 29 de agosto de 2008 se publicó en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana la Resolució de 13 d’agost de 2008, de la Pre-    Comunitat Valenciana la Resolución de 13 de agosto de 2008, de la
sidència del Consorci Hospital General Universitari de València      Presidencia del Consorcio Hospital General Universitario de Valen-
(CHGUV), per mitjà de la qual s’aproven les bases generals que regi-    cia (CHGUV), mediante la que se aprueban las bases generales que
ran els processos selectius d’ingrés o accés de personal al CHGUV.     regirán los procesos selectivos de ingreso o acceso de personal al
                                      CHGUV.
   La base 4.1 preveu la possibilitat d’aprovar i publicar diferents     La base 4.1 prevé la posibilidad de aprobar y publicar diferentes
programes selectius o temaris amb antelació a la de les pròpies con-    programas selectivos o temarios con antelación a la de las propias
vocatòries específiques, a fi de dotar-los de l’adequada publicitat i   convocatorias específicas, a fin de dotarlos de la adecuada publicidad
permanència en el temps per a una millor preparació futura dels can-    y permanencia en el tiempo para una mejor preparación futura de los
didats.                                  candidatos.
   En conseqüència, la Presidència del CHGUV, en els termes pre-       En consecuencia, la Presidencia del CHGUV en los términos pre-
vists en l’article 13 dels Estatuts refosos del CHGUV i en la base     vistos en el artículo 13 de los Estatutos refundidos del CHGUV y en
4.1 de la Resolució del CHGUV de 13 d’agost de 2008 (DOCV         la base 4.1 de la Resolución del CHGUV de 13 de agosto de 2008
29.08.2008), resol:                            (DOCV 29.08.2008), resuelve:
   Aprovar els programes selectius de les convocatòries d’accés a les    Aprobar los programas selectivos de las convocatorias de acceso a
categories professionals del CHGUV que es detallen en els annexos.     las categorías profesionales del CHGUV que se detallan en los anexos.
   En el termini d’un mes posterior a la publicació de les relacions     En el plazo de un mes posterior a la publicación de las relacio-
provisionals d’admesos i exclosos, es publicarà en el Diari Oficial de   nes provisionales de admitidos y excluidos, se publicará en el Diari
la Comunitat Valenciana la relació de temes dels quals trobaran exemp-   Oficial de la Comunitat Valenciana la relación de temas de los que se
tes les persones que concórreguen mitjançant els torns de promoció     encontrarán exentas las personas que concurran mediante los turnos de
interna en les respectives convocatòries.                 promoción interna en las respectivas convocatorias.
   Contra esta disposició les persones interessades podran interpo-     Contra esta disposición las personas interesadas podrán interpo-
sar, potestativament, recurs de reposició davant de la Presidència del   ner, potestativamente, recurso de reposición ante la Presidencia del
CHGUV, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seua     CHGUV, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
publicació o, directament, recurs contenciós administratiu en el termi-  su publicación o, directamente, recurso contencioso-administrativo en
ni de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seua publicació,     el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,    cación, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valen-
de conformitat amb el que disposen l’article 109 LRJPAC, i els articles  ciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 LRJPAC, y
10, 14.2, 25.1 i 46 de la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció    los artículos 10, 14. 2, 25. 1 y 46 de la Ley 29/1998, Reguladora de la
Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici de la interposició  Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de la
de qualsevol altre recurs que estimen procedent.              interposición de cualquier otro recurso que estimen procedente.

   València, 13 de febrer de 2009.– El president del CHGUV i conse-     Valencia, 13 de febrero de 2009.– El presidente del CHGUV i con-
ller de Sanitat: Manuel Cervera Taulet.                  seller de Sanidad: Manuel Cervera Taulet.


             ÍNDEX DELS ANNEXOS

 ANNEX          DENOMINACIÓ I ESTRUCTURA                              CODI DE LA CONVOCATÒRIA
             LLICENCIATS ESPECIALISTES EN CIÈNCIES DE LA SALUT
 I                                                      CO/01/08 a CO/26/08
             BLOC 1 Coneixements generals comuns a totes les convocatòries
             LLICENCIATS ESPECIALISTES EN CIÈNCIES DE LA SALUT
 II                                                      CO/01/08 a CO/26/08
             BLOC 2.A. Coneixements específics comuns a totes les convocatòries
 III a XXVIII       LLICENCIATS ESPECIALISTES EN CIÈNCIES DE LA SALUT.
                                                       CO/01/08 a CO/26/08
             BLOC 2.B. Coneixements específics de cada convocatòria
 III               FAC. ESP. AL·LERGOLOGIA                           CO/01/08
 IV               FAC. ESP. ANATOMIA PATOLÒGICA                        CO/02/08
 V                FAC. ESP. ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ                    CO/03/08
 VI               FAC. ESP. ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR                   CO/04/08
 VII               FAC. ESP. APARELL DIGESTIU                          CO/05/08
 VIII              FAC. ESP. CARDIOLOGIA                            CO/06/08
 IX               FAC. ESP. CIRURGIA CARDIOVASCULAR                      CO/07/08
 X                FAC. ESP. CIRURGIA GENERAL I APARELL DIGESTIU                CO/08/08
 XI               FAC. ESP. CIRURGIA ORAL i MAXIL·LOFACIAL                   CO/09/08
 XII               FAC. ESP. CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA                CO/10/08
 XIII              FAC. ESP. ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ                     CO/11/08
Num. 5972 / 11.03.2009                                            10177 XIV           FAC. ESP. ESTOMATOLOGIA                    CO/12/08
 XV            FAC. ESP. FARMÀCIA HOSPITALÀRIA                CO/13/08
 XVI           FAC. ESP. MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ           CO/14/08
 XVII           FAC. ESP. MEDICINA INTERNA                  CO/15/08
 XVIII          FAC. ESP. MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA (DIAGNÒSTIC
                                            CO/16/08
          MOLECULAR)
 XIX           FAC. ESP. NEUROCIRURGIA                    CO/17/08
 XX            FAC. ESP. NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA               CO/18/08
 XXI           FAC. ESP. NEUROLOGIA                     CO/19/08
 XXII           FAC. ESP. OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA              CO/20/08
 XXIII          FAC. ESP. ONCOLOGIA MÈDICA                  CO/21/08
 XXIV           FAC. ESP. PEDIATRIA                      CO/22/08
 XXV           FAC. ESP. RADIODIAGNÒSTIC                   CO/23/08
 XXVI           FAC. ESP. UROLOGIA                      CO/24/08
 XXVII          FAC. ESP. PSICOLOGIA CLÍNICA                 CO/25/08
 XXVIII          METGE D’URGÈNCIA HOSPITALÀRIA                 CO/26/08
 XXIX       TÈCNIC SUPERIOR                           CO/27/08
 XXX        PERIODISTA (TÈCNIC SUPERIOR)                     CO/28/08
 XXXI       TÈCNIC MITJÀ                             CO/29/08
 XXXII       TÈCNIC SUPERIOR EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
                                            CO/30/08 A CO/31/08
          BLOC 1 Coneixements generals comuns a totes les convocatòries
 XXXIII      TÈCNIC SUPERIOR EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
                                            CO/30/08 A CO/31/08
          BLOC 2.A. Coneixements específics comuns a totes les convocatòries
 XXXIV a XXXV   TÈCNIC SUPERIOR EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:
                                            CO/30/08 A CO/31/08
          BLOC 2.B. Coneixements específics de cada convocatòria
 XXXIV          TÈCNIC SUPERIOR PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:
                                            CO/30/08
          HIGIENE DEL TREBALL
 XXXV           TÈCNIC SUPERIOR PREVENCIÓ RISCOS LABORALS:
                                            CO/31/08
          ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA
 XXXVI       DIPLOMATS SANITARIS
                                            CO/32/08 a CO/34/08
          BLOC 1 Coneixements generals comuns a totes les convocatòries
 XXXVII    a  DIPLOMATS SANITARIS
                                            CO/32/08 a CO/34/08
 XXXIX       BLOC 2 Coneixements específics de cada convocatòria
 XXXVII          FISIOTERAPEUTA                        CO/32/08
 XXXVIII         COMARE                            CO/33/08
 XXXIX          INFERMERA                           CO/34/08
 XL        TÈCNICS SUPERIORS SANITARIS
                                            CO/35/08 a CO/37/08
          BLOC 1 Coneixements generals comuns a totes les convocatòries
 XLI a XLIII    TÈCNICS SUPERIORS SANITARIS
                                            CO/35/08 a CO/37/08
          BLOC 2 Coneixements específics de cada convocatòria
 XLI           TÈCNIC ESPECIALISTA ANATOMIA PATOLÒGICA            CO/35/08
 XLII           TÈCNIC ESPECIALISTA LABORATORI                CO/36/08
 XLIII          TÈCNIC ESPECIALISTA RADIODIAGNÒSTIC              CO/37/08
 XLIV       AUXILIAR ADMINISTRATIU                        CO/38/08
 XLV        AUXILIAR D’INFERMERIA                        CO/39/08
 XLVI       ZELADOR                               CO/40/08
Num. 5972 / 11.03.2009                                                  10178          INDICE DE LOS ANEXOS
 ANEXO       DENOMINACIÓN Y ESTRUCTURA                         CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA
 I         LICENCIADOS ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD                CO/01/08 a CO/26/08
          BLOQUE 1 Conocimientos generales comunes a todas las convocatorias
 II         LICENCIADOS ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD                CO/01/08 a CO/26/08
          BLOQUE 2. A. Conocimientos específicos comunes a todas las convocatorias
 III a XXVIII    LICENCIADOS ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD.               CO/01/08 a CO/26/08
          BLOQUE 2. B. Conocimientos específicos de cada convocatoria
 III            FAC. ESP. ALERGOLOGÍA                            CO/01/08
 IV             FAC. ESP. ANATOMÍA PATOLÓGICA                        CO/02/08
 V             FAC. ESP. ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN                    CO/03/08
 VI             FAC. ESP. ANGIOLOGÍA Y CIRUG VASCULAR                    CO/04/08
 VII            FAC. ESP. APARATO DIGESTIVO                         CO/05/08
 VIII            FAC. ESP. CARDIOLOGÍA                            CO/06/08
 IX             FAC. ESP. CIRUGÍA CARDIOVASCULAR                       CO/07/08
 X             FAC. ESP. CIRUGÍA GENERAL Y AP. DIGESTIVO                  CO/08/08
 XI             FAC. ESP. CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL                    CO/09/08
 XII            FAC. ESP. CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA                 CO/10/08
 XIII            FAC. ESP. ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN                     CO/11/08
 XIV            FAC. ESP. ESTOMATOLOGÍA                           CO/12/08
 XV             FAC. ESP. FARMACIA HOSPITALARIA                       CO/13/08
 XVI            FAC. ESP. MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN                  CO/14/08
 XVII            FAC. ESP. MEDICINA INTERNA                          CO/15/08
 XVIII           FAC. ESP. MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA (DIAGNÓSTI-             CO/16/08
          CO MOLECULAR)
 XIX            FAC. ESP. NEUROCIRUGÍA                            CO/17/08
 XX             FAC. ESP. NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA                      CO/18/08
 XXI            FAC. ESP. NEUROLOGÍA                             CO/19/08
 XXII            FAC. ESP. OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA                     CO/20/08
 XXIII           FAC. ESP. ONCOLOGÍA MÉDICA                          CO/21/08
 XXIV            FAC. ESP. PEDIATRÍA                             CO/22/08
 XXV            FAC. ESP. RADIODIAGNÓSTICO                          CO/23/08
 XXVI            FAC. ESP. UROLOGÍA                              CO/24/08
 XXVII           FAC. ESP. PSICÓLOGO CLÍNICO                         CO/25/08
 XXVIII           MÉDICO DE URGENCIA HOSPITALARIA                       CO/26/08
 XXIX        TÉCNICO SUPERIOR                                   CO/27/08
 XXX        PERIODISTA (TÉCNICO SUPERIOR)                            CO/28/08
 XXXI        TÉCNICO MEDIO                                    CO/29/08
 XXXII       TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES               CO/30/08 a CO/31/08
          BLOQUE 1 Conocimientos generales comunes a todas las convocatorias
 XXXIII       TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES               CO/30/08 a CO/31/08
          BLOQUE 2. A. Conocimientos específicos comunes a todas las convocatorias
 XXXIV a XXXV    TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:              CO/30/08 a CO/31/08
          BLOQUE 2. B. Conocimientos específicos de cada convocatoria
 XXXIV           TÉCNICO SUPERIOR PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES:                CO/30/08
          HIGIENE DEL TRABAJO
 XXXV            TÉCNICO SUPERIOR PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES:                CO/31/08
          ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA
 XXXVI       DIPLOMADOS SANITARIOS                              CO/32/08 a CO/34/08
          BLOQUE 1 Conocimientos generales comunes a todas las convocatorias
 XXXVII a XXXIX   DIPLOMADOS SANITARIOS                              CO/32/08 a CO/34/08
          BLOQUE 2 Conocimientos específicos de cada convocatoria
 XXXVII           FISIOTERAPEUTA                                CO/32/08
 XXXVIII          MATRONA                                   CO/33/08
 XXXIX           ENFERMERA                                  CO/34/08
 XL         TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS                         CO/35/08 a CO/37/08
          BLOQUE 1 Conocimientos generales comunes a todas las convocatorias
 XLI a XLIII    TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS                         CO/35/08 a CO/37/08
          BLOQUE 2 Conocimientos específicos de cada convocatoria
 XLI            TÉCNICO ESPECIALISTA ANATOMÍA PATOLÓGICA                   CO/35/08
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10179 XLII               TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO                             CO/36/08
 XLIII              TÉCNICO ESPECIALISTA RADIODIAGNÓSTICO                           CO/37/08
 XLIV           AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                     CO/38/08
 XLV            AUXILIAR DE ENFERMERÍA                                      CO/39/08
 XLVI           CELADOR                                             CO/40/08
                ANNEX I                                   ANEXO I

   CONVOCATÒRIES DE LLICENCIATS ESPECIALISTES                  CONVOCATORIAS DE LICENCIADOS ESPECIALISTAS
       EN CIÈNCIES DE LA SALUT                           EN CIENCIAS DE LA SALUD.

 BLOC 1. CONEIXEMENTS GENERALS PER A TOTES LES                 BLOQUE 1. CONOCIMIENTOS GENERALES PARA TODAS
CONVOCATÒRIES                                 LAS CONVOCATORIAS

  OBSERVACIÓ:                                  OBSERVACIÓN:
  El contingut de les normes i disposicions haurà d’entendre’s referit     El contenido de las normas y disposiciones habrá de entenderse
en cada moment al seu text vigent, d’acord amb les seues modificaci-     referido en cada momento a su texto vigente, atendiendo a sus modifi-
ons o derogacions, en el temps de publicació de la corresponent con-     caciones o derogaciones, en el tiempo de publicación de la correspon-
vocatòria específica.                             diente convocatoria específica.

 BLOC 1. A  CONEIXEMENTS GENERALS: NORMATIVA,                 BLOQUE 1. A. CONOCIMIENTOS GENERALES: NORMATI-
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ                             VA, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

  1.La Constitució espanyola de 1978. Estructura, característiques i      1. La Constitución Española de 1978. Estructura, características y
principis. Drets i deures fonamentals. El Govern i l’administració. El    principios. Derechos y deberes fundamentales. El Gobierno y la admi-
poder judicial. L’organització territorial de l’Estat, en especial, la dis-  nistración. El Poder judicial. La organización territorial del Estado, en
tribució competencial entre l’Estat i les comunitats autònomes.        especial, la distribución competencial entre el Estado y las Comunida-
                                       des Autónomas.
  2.L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Estructura i       2. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Estruc-
contingut. La Generalitat i les seues institucions d’autogovern. Com-     tura y contenido. La Generalitat y sus instituciones de autogobierno.
petències de la Generalitat. Economia i Hisenda.               Competencias de la Generalitat. Economía y Hacienda.
  3.La Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. El President de       3. La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. El President de
la Generalitat, el Consell i l’administració pública de la Generalitat.    la Generalitat, el Consell y la administración pública de la Generalitat.
Responsabilitat dels membres del Consell i de l’administració pública     Responsabilidad de los miembros del Consell y de la administración
de la Generalitat.                              pública de la Generalitat.
  4.La Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. Principis        4. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Principios
generals, estructura, organització i finançament del Sistema Nacional     generales, estructura, organización y financiación del Sistema Nacio-
de Salut. Les noves formes d’organització i gestió del sistema. Proble-    nal de Salud. Las nuevas formas de organización y gestión del sistema.
mes actuals.                                 Problemas actuales.
  5.La Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i qualitat del Siste-      5. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sis-
ma Nacional de Salut.                             tema Nacional de Salud.
  6.La Llei 3/2003, de 6 de febrer, d’Ordenació sanitària de la         6. La Ley 3/2003, de 6 de febrero, de Ordenación sanitaria de la
Comunitat Valenciana. Competències i organització. L’Agència Valen-      Comunitat Valenciana. Competencias y organización. La Agencia
ciana de Salut: naturalesa, òrgans i formules organitzatives d’integra-    Valenciana de Salud: naturaleza, órganos y fórmulas organizativas de
ció de recursos assistencials.                        integración de recursos asistenciales.
  7.La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les profes-       7. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las pro-
sions sanitàries.                               fesiones sanitarias.
  8.El Decret 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s’aprova      8. El Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se
el Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l’aten-     aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamien-
ció sanitària a la Comunitat Valenciana.                   to de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.
  9.L’organització i les polítiques d’investigació científica i mèdica     9. La organización y las políticas de investigación científica y
a Espanya i a la Comunitat Valenciana. Fórmules d’organització de la     médica en España y en la Comunitat Valenciana. Fórmulas de organi-
investigació biomèdica.                            zación de la investigación biomédica.
  10.Estatuts aplicables: l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP):      10. Estatutos aplicables: el Estatuto Básico del Empleado Público
drets i deures, principis ètics i de conducta, règim disciplinari. L’Esta-  (EBEP): derechos y deberes, principios éticos y de conducta, régimen
tut marc del personal estatutari dels serveis de salut: principis generals,  disciplinario. El Estatuto marco del personal estatutario de los servi-
àmbit d’aplicació, classificació del personal estatutari i planificació i   cios de salud: principios generales, ámbito de aplicación, clasifica-
ordenació del mateix. L’Estatut dels treballadors: la relació individual   ción del personal estatutario y planificación y ordenación del mismo.
de treball i els drets de representació col·lectiva i de reunió dels treba-  El Estatuto de los Trabajadores: la relación individual de trabajo y los
lladors a l’empresa.                             derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores
                                       en la empresa.
  11.El Consorci Hospital General Universitari de València            11. El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
(CHGUV): breu història. Estatuts. Organització, estructura i funciona-    (CHGUV): breve historia. Estatutos. Organización, estructura y fun-
ment. Integració amb el Departament 9 de Salut.                cionamiento. Integración con el Departamento 9 de Salud.
  12.El Conveni col·lectiu del CHGUV.                      12. El Convenio Colectivo del CHGUV.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                              10180


   13.La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de         13. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
dades de caràcter personal. Principis de la protecció de dades.         de datos de carácter personal. Principios de la protección de datos.
   14.La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos          14. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de ries-
laborals i la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc        gos laborales; y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del
normatiu de la prevenció de riscos laborals. L’organització dels serveis     marco normativo de la prevención de riesgos laborales. La organi-
de prevenció en l’àmbit de la Generalitat. Normes bàsiques de segure-      zación de los servicios de prevención en el ámbito de la Generalitat.
tat i protecció de la salut en l’àmbit de l’activitat i els centres sanitaris.  Normas básicas de seguridad y protección de la salud en el ámbito de
Factors específics de risc de l’activitat a desenvolupar, equips i mesu-     la actividad y los centros sanitarios. Factores específicos de riesgo de
res de protecció.                                la actividad a desarrollar, equipos y medidas de protección.
   15.La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del         15. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
personal al servei de les administracions públiques.               del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

  BLOC 1.B.    CONEIXEMENTS GENERALS: SISTEMES                  BLOQUE 1. B CONOCIMIENTOS GENERALES: SISTEMAS
D’INFORMACIÓ                                   DE INFORMACIÓN
  16.Conceptes informàtics bàsics. Maquinari / programari. Sistema         16. Conceptos informáticos básicos. Hardware / software. Sistema
operatiu. Llenguatge. Programes d’aplicació. Perifèrics. Connectivitat.     operativo. Lenguaje. Programas de aplicación. Periféricos. Conectivi-
Utilització d’ordinadors en xarxa.                        dad. Utilización de ordenadores en red.
  17.Ferramentes ofimàtiques: fulls de càlcul, processadors de text,        17. Herramientas ofimáticas: hojas de cálculo, procesadores de
bases de dades. Paquets integrats. Gràfics i autoedició. Especial aten-     texto, bases de datos. Paquetes integrados. Gráficos y autoedición.
ció a les ferramentes ofimàtiques d’ús en la Generalitat.            Especial atención a las herramientas ofimáticas de uso en la Genera-
                                         litat.


                ANNEX II                                    ANEXO II

   CONVOCATÒRIES DE LLICENCIATS ESPECIALISTES                   CONVOCATORIAS DE LICENCIADOS ESPECIALISTAS
       EN CIÈNCIES DE LA SALUT                             EN CIENCIAS DE LA SALUD

 BLOC 2.A. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS COMUNS A                    BLOQUE 2. A. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS COMUNES
TOTES LES CONVOCATÒRIES                             A TODAS LAS CONVOCATORIAS

  OBSERVACIÓ:                                   OBSERVACIÓN:
  El contingut de les normes i disposicions haurà d’entendre’s referit       El contenido de las normas y disposiciones habrá de entenderse
en cada moment al seu text vigent, d’acord amb les seues modificaci-       referido en cada momento a su texto vigente, atendiendo a sus modifi-
ons o derogacions, en el temps de publicació de la corresponent con-       caciones o derogaciones, en el tiempo de publicación de la correspon-
vocatòria específica.                              diente convocatoria específica.

  1.La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’au-         1. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la
tonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació       autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
i documentació clínica. Els sistemes d’informació i registre sanitari      información y documentación clínica. Los sistemas de información
assistencial. La història clínica: concepte, estructura i realització. Con-   y registro sanitario asistencial. La historia clínica: concepto, estruc-
servació, arxiu i tractament de la història i la documentació clíniques.     tura y realización. Conservación, archivo y tratamiento de la historia
Problemes ètics i jurídics del seu tractament. La història clínica elec-     y la documentación clínicas. Problemas éticos y jurídicos de su trata-
trònica. El secret professional. La Llei 1/2003, de 28 de gener, de drets    miento. La historia clínica electrónica. El secreto profesional. La Ley
i informació al pacient de la Comunitat Valenciana. El consentiment       1/2003, de 28 de enero, de Derechos e información al paciente de la
informat. El Servei d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP).          Comunitat Valenciana. El consentimiento informado. El Servicio de
                                         Atención e Información al Paciente (SAIP).
  2.Economia i salut. Conceptes bàsics. Eficàcia i eficiència. L’ava-        2. Economía y salud. Conceptos básicos. Eficacia y eficiencia. La
luació econòmica de tecnologies sanitàries. Estratègies competitives       evaluación económica de tecnologías sanitarias. Estrategias competiti-
de la sanitat.                                  vas de la sanidad.
  3.Medicina cost-efectiva i medicina basada en l’evidència. Assig-         3. Medicina coste-efectiva y medicina basada en la evidencia.
nació de recursos. Indicadors de gestió. Cartera de Serveis.           Asignación de recursos. Indicadores de gestión. Cartera de Servicios.
  4.La gestió clínica. Conceptes bàsics. Participació en la gestió.         4. La gestión clínica. Conceptos básicos. Participación en la ges-
Gestió de processos i de persones. Govern clínic.                tión. Gestión de procesos y de personas. Gobierno clínico.
  5.Bioètica: principis i dilemes. Deontologia. Codi de conducta.          5. Bioética: principios y dilemas. Deontología. Código de conduc-
Investigació biomèdica i valors morals.                     ta. Investigación biomédica y valores morales.


                ANNEX III                                   ANEXO III

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-                BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT D’AL·LERGOLOGIA                               ESPECIALIDAD DE ALERGOLOGÍA

  1. Síntesi i regulació de la IgE.                        1. Síntesis y regulación de la IgE.
  2. Inflamació. Complement i reaccions d’hipersensibilitat.            2. Inflamación. Complemento y reacciones de hipersensibilidad.
  3. Epidemiologia de les malalties al·lèrgiques.                 3. Epidemiología de las enfermedades alérgicas.
  4. Diagnòstic de les malalties al·lèrgiques (I): tècniques diagnòsti-      4. Diagnóstico de las enfermedades alérgicas (I): técnicas diagnós-
ques «in vivo».                                 ticas «in vivo».
  5. Diagnòstic de les malalties al·lèrgiques (II): tècniques diagnòs-       5. Diagnóstico de las enfermedades alérgicas (II): técnicas diag-
tiques «in vitro».                                nósticas «in vitro».
Num. 5972 / 11.03.2009                                                              10181


   6. Diagnòstic de les malalties al·lèrgiques respiratòries: exploració     6. Diagnóstico de las enfermedades alérgicas respiratorias: explo-
funcional de l’aparell respiratori.                      ración funcional del aparato respiratorio.
   7. Mecanismes immunològics de la immunoteràpia amb al·lèrgens.         7. Mecanismos inmunológicos de la inmunoterapia con alérgenos.
   8. Immunoteràpia (I): indicacions i contraindicacions. Eficàcia i       8. Inmunoterapia (I): indicaciones y contraindicaciones. Eficacia
seguretat.                                   y seguridad.
   9. Immunoteràpia(II): tipus i vies d’administració. Noves perspec-       9. Inmunoterapia (II): tipos y vías de administración. Nuevas pers-
tives de la immunoteràpia.                           pectivas de la inmunoterapia.
   10. Immunoteràpia (III): maneig pràctic de la immunoteràpia. Uni-       10. Inmunoterapia (III): manejo práctico de la inmunoterapia. Uni-
tats d’immunoteràpia.                             dades de Inmunoterapia.
   11. Aerobiologia (I): principals al·lèrgens d’interior.            11. Aerobiología (I): principales alérgenos de interior.
   12. Aerobiologia (II): pòl·lens d’interés en al·lergologia en el nos-     12. Aerobiología (II): pólenes de interés en Alergología en nuestro
tre medi.                                   medio.
   13. Rinoconjuntivitis al·lèrgica (I): definició, etiopatogènia i fisi-     13. Rinoconjuntivitis alérgica (I): definición, etiopatogenia y fisio-
opatologia.                                  patología.
   14. Rinoconjuntivitis al·lèrgica (II): diagnòstic i diagnòstic dife-      14. Rinoconjuntivitis alérgica (II): diagnóstico y diagnóstico dife-
rencial. Tractament.                              rencial. Tratamiento.
   15. Rinitis no al·lèrgica. Poliposi nasosinusal.                15. Rinitis no alérgica. Poliposis nasosinusal.
   16. Interrelació entre rinitis i asma.                     16. Interrelación entre rinitis y asma.
   17. Asma bronquial (I): definició, epidemiologia i etiopatogènia.       17. Asma bronquial (I): definición, epidemiología y etiopatogenia.
   18. Asma bronquial (II): clínica, diagnòstic i diagnòstic diferenci-      18. Asma bronquial (II): clínica, diagnóstico y diagnóstico diferen-
al.                                      cial.
   19. Asma bronquial (III): tractament integral de l’asma. Educació,       19. Asma bronquial (III): tratamiento integral del asma. Educación,
farmacoteràpia i immunoteràpia. Asma bronquial de difícil control.       farmacoterapia e inmunoterapia. Asma bronquial de difícil control.
   20. Asma infantil.                               20. Asma Infantil.
   21. Asma ocupacional.                             21. Asma ocupacional.
   22. Asma per AINES (tríada ASA).                        22. Asma por AINES (tríada ASA).
   23. Pneumonitis per hipersensibilitat (AAE).                  23. Neumonitis por hipersensibilidad. (AAE).
   24. Aspergil·losi broncopulmonar al·lèrgica.                  24. Aspergilosis broncopulmonar alérgica.
   25. Avaluació de l’eosinofília. Síndrome eosinofílica i eosinofílies      25. Evaluación de la eosinofilia. Síndrome eosinofílico y eosinofi-
pulmonars.                                   lias pulmonares.
   26. Urticària i angioedema (I): definició, etiopatogènia i fisiopato-     26. Urticaria y angioedema (I): definición, etiopatogenia y fisio-
logia.                                     patología.
   27. Urticària i angioedema (II): formes clíniques, diagnòstic i trac-     27. Urticaria y angioedema (II): formas clínicas, diagnóstico y tra-
tament.                                    tamiento.
   28. Edema angioneuròtic familiar.                       28. Edema angioneurótico familiar.
   29. Dermatitis atòpica (I): definició, etiopatogenia i fisiopatologia.     29. Dermatitis atópica (I): definición, etiopatogenia y fisiopatolo-
                                        gía.
   30. Dermatitis atópica (II): formes clíniques, diagnòstic i tracta-      30. Dermatitis atópica (II): formas clínicas, diagnóstico y trata-
ment.                                     miento.
   31. Dermatitis de contacte: definició, etiopatogènia i fisiopatolo-      31. Dermatitis de contacto: definición, etiopatogenia y fisiopatolo-
gia. Diagnòstic i tractament.                         gía. Diagnóstico y tratamiento.
   32. Al·lèrgia a aliments (I): definició, epidemiologia i fisiopatolo-     32. Alergia a alimentos (I): definición, epidemiología y fisiopato-
gia.                                      logía.
   33. Al·lèrgia a aliments (II): manifestacions clíniques i diagnòstic      33. Alergia a alimentos (II): manifestaciones clínicas y diagnóstico
   34. Al·lèrgia a aliments (III): prevenció i tractament.            34. Alergia a alimentos (III): prevención y tratamiento.
   35. Al·lèrgia aliments (IV): al·lèrgia a proteïnes de llet de vaca.      35. Alergia alimentos (IV): alergia a proteínas de leche de vaca.
Al·lèrgia a proteïnes d’ou                           Alergia a proteínas de huevo.
   36. Al·lèrgia a fàrmacs (I): manifestacions clíniques             36. Alergia a fármacos(I): manifestaciones clínicas.
   37. Al·lèrgia a fàrmacs (I): diagnòstic.                    37. Alergia a fármacos (II): diagnóstico.
   38. Al·lèrgia a fàrmacs (III): al·lèrgia a antibiòtics betalactàmics.     38. Alergia a fármacos (III): alergia a antibióticos betalactámicos.
   39. Al·lèrgia a fàrmacs (IV): al·lèrgia a altres antibiòtics no beta-     39. Alergia a fármacos (IV): alergia a otros antibióticos no betalac-
lactàmics.                                   támicos.
   40. Al·lèrgia a fàrmacs (V): al·lèrgia i intolerància a AINES.         40. Alergia a fármacos (V): alergia e intolerancia a AINES.
   41. Al·lèrgia a fàrmacs (VI): al·lèrgia a anestèsics locals i generals.    41. Alergia a fármacos (VI): alergia a anestésicos locales y gene-
                                        rales.
   42. Reaccions cutànies greus produïdes per fàrmacs: eritema exu-        42. Reacciones cutáneas graves producidas por fármacos: eritema
datiu multiforme, síndrome de Stevens–Jhonson, síndrome de Lyell i       exudativo multiforme, síndrome de Stevens–Jhonson, síndrome de
síndrome d’hipersensibilitat a fàrmacs.                    Lyell y síndrome de hipersensibilidad a fármacos.
   43. Prevenció i tractament de l’al·lèrgia a fàrmacs. Desensibilitza-      43. Prevención y tratamiento de la alergia a fármacos. Desensibi-
ció.                                      lización.
   44. Al·lèrgia al làtex.                            44. Alergia al látex.
   45. Anisakis simplex i al·lèrgia.                       45. Anisakis simplex y alergia.
   46. Al·lèrgia a himenòpters: diagnòstic, tractament i prevenció.        46. Alergia a himenópteros: diagnóstico, tratamiento y prevención.
   47. Anafilaxi.                                 47. Anafilaxia.
   48. Qualitat de vida en les malalties al·lèrgiques.              48. Calidad de vida en la enfermedades alérgicas.
   49. Metodologia d’avaluació i millora de la qualitat assistencial.       49. Metodología de evaluación y mejora de la calidad asistencial.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10182


                ANNEX IV                                  ANEXO IV

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-              BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT D’ANATOMIA PATOLÒGICA                           ESPECIALIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

   1. Lesions cel·lulars elementals. Mort cel·lular. Apoptosi.         1. Lesiones celulares elementales. Muerte celular. Apoptosis.
   2. Inflamació: inflamació aguda i crònica. Característiques gene-      2. Inflamación: inflamación aguda y crónica. Características gene-
rals. Patrons morfològics.                          rales. Patrones morfológicos.
   3. Trastorns hemodinàmics: hiperèmia, edema, hemorràgia i xoc.        3. Trastornos hemodinámicos: hiperemia, edema, hemorragia y
Trombosi, embòlia, isquèmia i infart.                     shock. Trombosis, embolia, isquemia e infarto.
   4. Alteracions del metabolisme: dipòsits patològics.             4. Alteraciones del metabolismo. Depósitos patológicos.
   5. Trastorns en el creixement i la constitució.               5. Trastornos en el crecimiento y la constitución
   6. Malalties genètiques. Patologia molecular.                6. Enfermedades genéticas. Patología molecular
   7. Immunopatologia: característiques generals del sistema immu-       7. Inmunopatología: características generales del sistema inmuni-
nitari i trastorns de la immunitat.                      tario y trastornos de la inmunidad.
   8. Neoformacions: concepte de neoplàsia. Epidemiologia de les        8. Neoformaciones: concepto de neoplasia. Epidemiología de
lesions neoplàsiques. Classificació i nomenclatura general dels tumors.    las lesiones neoplásicas. Clasificación y nomenclatura general de los
Història natural del càncer.                         tumores. Historia natural del cáncer.
   9. Carcinogénesi. Biologia: bacteris, virus, oncogens i factors de      9. Carcinogénesis. Biología: bacterias, virus, oncogenes y factores
creixement. Cromosomopaties i càncer.                     de crecimiento. Cromosomopatías y cáncer.
   10. Aproximació diagnòstica a les metàstasis d’origen desconegut.      10. Aproximación diagnóstica a las metástasis de origen descono-
                                       cido.
   11. Pell: dermatitis infeccioses. Malalties vesiculoampul·loses.       11. Piel: dermatitis infecciosas. Enfermedades vesiculoampollosas.
Tumors melànics. Tumors epitelials. Altres tumors.              Tumores melánicos, tumores epiteliales y otros tumores.
   12. Patologia articular: lesions inflamatòries i degeneratives.       12. Patología articular: lesiones inflamatorias y degenerativas.
Malalties de dipòsit. Tumors articulars.                   Enfermedades de depósito. Tumores articulares.
   13. Patologia òssia: osteonecrosi i osteomielitis. Lesions no tumo-     13. Patología ósea: osteonecrosis y osteomielitis. Lesiones no
rals òssies. Tumors ossis.                          tumorales óseas. Tumores óseos.
   14. Parts blanes. Tumors adiposos, tumors fibrosos i fibrohistiocí-     14. Partes blandas: tumores adiposos, tumores fibrosos y fibrohis-
tics. Tumors musculars i vasculars. Tumors d’histogénesi incerta.       tiocíticos. Tumores musculares y vasculares. Tumores de histogénesis
                                       incierta.
  15. Osteosarcomes i sarcomes de parts blanes. Valor de la patolo-       15. Osteosarcomas y sarcomas de partes blandas. Valor de la pato-
gia molecular en el diagnòstic.                        logía molecular en el diagnóstico.
  16. Mama: inflamacions. Lesions epitelials benignes. Carcinoma        16. Mama: inflamaciones. Lesiones epiteliales benignas. Carci-
de mama. Tumors estròmics. Fibroadenoma i tumor fil·loide. Sarco-       noma de mama. Tumores estrómicos. Fibroadenoma y Tumor filodes.
mes. Diagnòstic citològic de lesions benignes i malignes.           Sarcomas. Diagnóstico citológico de lesiones benignas y malignas.
  17. Alteracions moleculars en el càncer de mama familiar i esporà-      17. Alteraciones moleculares en el cáncer de mama familiar y
dic, el seu valor diagnòstic, pronòstic i tractament. Microxips: fenoti-   esporádico: valor en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Micro-
pat del càncer de mama.                            chips: fenotipado del cáncer de mama.
  18. Patologia del sistema hematolimfoide (I): patologia no tumoral      18. Patología del sistema hematolinfoide (I): patología no tumo-
de gangli limfàtic. Limfomes no Hodgkin i limfoma de Hodgkin. Valor      ral de ganglio linfático. Linfomas no Hodgkin. Linfoma de Hodgkin.
de la patologia molecular en el diagnòstic, pronòstic i tractament.      Valor de la patología molecular en el diagnóstico, pronóstico y trata-
                                       miento.
   19. Patologia del sistema hematolimfoide (II): medul·la òssia.        19. Patología del sistema hematolinfoide (II): médula ósea. Enfer-
Malalties de dipòsit. Síndromes mielodisplàsics i mieloproliferatius.     medades de depósito. Síndromes mielodisplásicos y mieloproliferati-
Neoplàsies hematològiques. Histiocitosi de cèl·lules de Langerhans.      vos. Neoplasias hematológicas. Histiocitosis de células de Langerhans.
Leucèmies limfoides i mieloides. Valor de la patologia molecular en el    Leucemias linfoides y mieloides. Valor de la patología molecular en el
diagnòstic, pronòstic i tractament                      diagnóstico, pronóstico y tratamiento
   20. Patologia del sistema hematolimfoide (III): melsa. Esplenome-      20. Patología del sistema hematolinfoide (III): bazo. Esplenome-
galia. Anomalies congènites. Tumors.                     galia. Anomalías congénitas. Tumores.
   21. Cavitat nasal, sins paranasals i nasofaringe: lesions inflamatò-     21. Cavidad nasal, senos paranasales y nasofaringe. Lesiones infla-
ries i infeccioses. Tumors i lesions precanceroses.              matorias e infecciosas. Tumores y lesiones precancerosas.
   22. Laringe i hipofaringe: lesions inflamatòries i infeccioses.       22. Laringe e hipofaringe. Lesiones inflamatorias e infecciosas.
Tumors benignes i lesions premalignes. Carcinoma escatós. Altres       Tumores benignos, y lesiones premalignas. Carcinoma escamoso.
tumors malignes.                               Otros tumores malignos.
   23. Pulmó: pneumonitis obstructives i restrictives. Patologia vas-      23. Pulmón: neumonitis obstructivas y restrictivas. Patología vas-
cular. Infeccions. Tumors primitius i metastàsics. Citologia pulmonar.    cular. Infecciones. Tumores primitivos y metastáticos. Citología pul-
                                       monar.
   24. Patologia molecular del càncer de pulmó: susceptibilitat, diag-     24. Patología molecular del cáncer de pulmón: susceptibilidad,
nòstic, pronòstic i terapèutica.                       diagnóstico, pronóstico y terapéutica.
   25. Pleura: lesions no neoplàsiques, tumors mesotelials i altres       25. Pleura: lesiones no neoplásicas, tumores mesoteliales. Otros
tumors. Citologia pleural.                          tumores. Citología pleural.
   26. Mediastí: timus. Alteracions en el desenvolupament. Hiperplà-      26. Mediastino: timo. Alteraciones en el desarrollo. Hiperplasia
sia tímica. Tumors del sistema hematolimfoide. Altres tumors medias-     tímica. Tumores del sistema hematolinfoide. Otros tumores mediastí-
tínics.                                    nicos.
   27. Cor i pericardi (I): fallada cardíaca. Malalties congènites cardí-    27. Corazón y pericardio (I): fallo cardíaco. Enfermedades congé-
aques. Malaltia isquèmica cardíaca.                      nitas cardíacas. Enfermedad isquémica cardíaca.
   28. Cor i pericardi (II): malaltia cardíaca valvular. Cardiomiopati-     28. Corazón y pericardio (II): enfemedad cardíaca valvular. Car-
es. Malaltia cardíaca hipertensiva. Tumors cardíacs.             diomiopatías. Enfermedad cardíaca hipertensiva. Tumores cardíacos.
   29. Patologia vascular: vasculitis i aneurismes.               29. Patología vascular: vasculitis y aneurismas.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                              10183


  30. Cavitat oral i hipofaringe: lesions inflamatòries i infeccioses.       30. Cavidad oral e hipofaringe. lesiones inflamatorias e infeccio-
Tumors i lesions precanceroses. Quists odontogènics i tumors.         sas. Tumores y lesiones precancerosas. Quistes odontogénicos y tumo-
                                        res.
   31. Glàndules salivals: inflamació i lesions no tumorals. Tumors        31. Glándulas salivales: inflamación y lesiones no tumorales.
benignes i malignes.                              Tumores benignos y malignos.
   32. Tracte gastrointestinal. Esòfag: anomalies congènites. Esofa-       32. Tracto gastrointestinal. Esófago: anomalías congénitas. Eso-
gitis. Lesions premalignes. Tumors. Estómac: gastritis i úlcera pèpti-     fagitis. Lesiones premalignas. Tumores. Estómago: gastritis y úlcera
ca. Tumors benignes i malignes. Intestí prim: anomalies congènites.      péptica. Tumores benignos y malignos. Intestino delgado: anomalías
Lesions infeccioses i inflamatòries. Síndromes malabsortives. Tumors      congénitas. Lesiones infecciosas e inflamatorias. Síndromes malab-
benignes i malignes. Còlon: anomalies congènites. Lesions infeccioses     sortivos. Tumores benignos y malignos. Colon: anomalías congénitas.
i inflamatòries. Malaltia inflamatòria intestinal crònica. Patologia vas-   Lesiones infecciosas e inflamatorias. Enfermedad inflamatoria intesti-
cular. Tumors benignes i malignes. Lesions pretumorals.            nal crónica. Patología vascular. Tumores benignos y malignos. Lesio-
                                        nes pretumorales.
   33. Càncer de còlon i lesions precursores: valor del diagnòstic        33. Cáncer de colon y lesiones precursoras: valor del diagnóstico
molecular en poliposis familiars i càncer colorectal no familiar.       molecular en poliposis familiares y cáncer colorrectal no familiar.
   34. Peritoneu: lesions inflamatòries i tumorals.                34. Peritoneo: lesiones inflamatorias y tumorales.
   35. Vesícula biliar i via biliar intrahepàtica: colecistitis. Tumors      35. Vesícula biliar y vía biliar intrahepática. Colecistitis. Tumores
benignes i malignes de vesicular biliar. Colangitis. Tumors de via bili-    benignos y malignos de vesicular biliar. Colangitis. Tumores de vía
ar.                                      biliar.
   36. Fetge i via biliar intrahepàtica: hepatitis infeccioses i no infec-    36. Higado y vía biliar intrahepática. Hepatitis infecciosas y no
cioses. Cirrosi hepàtica. Tumors hepàtics i de via biliar. Citologia de    infecciosas. Cirrosis hepática. Tumores hepáticos y de vía biliar. Cito-
lesions hepàtiques i de via biliar.                      logía de lesiones hepáticas y de vía biliar.
   37. Pàncrees: pancreatitis. Quists i pseudoquists. Tumors.           37. Páncreas: pancreatitis. Quistes y seudoquistes. Tumores.
   38. Tracte urinari: glomerulonefritis. Nefritis intersticial. Trasplan-    38. Tracto urinario: glomerulonefritis. Nefritis intersticial. Tras-
tament renal. Carcinoma renal. Cistitis. Tumors de bufeta urinària.      plante renal. Carcinoma renal. Cistitis. Tumores de vejiga urinaria.
Diagnòstic citològic de lesions benignes i malignes. Tumors de vies      Diagnóstico citológico de lesiones benignas y malignas. Tumores de
urinàries.                                   vías urinarias.
   39. Tracte genital masculí. Penis: inflamacions i tumors. Lesions       39. Tracto genital masculino. Pene: inflamaciones y tumores.
premalignes i malignes. Testicle: alteracions congènites i inflamatòri-    Lesiones premalignas y malignas. Testículo: alteraciones congénitas
es. Patrons histològics d’infertilitat. Tumors testiculars. Pròstata: pros-  e inflamatorias. Patrones histológicos de infertilidad. Tumores testi-
tatitis. Hiperplàsia nodular prostàtica. Tumors prostàtics.          culares. Próstata: prostatitis. Hiperplasia nodular prostática. Tumores
                                        prostáticos.
   40. Tracte genital femení. Vulva: lesions inflamatòries i quístiques.     40. Tracto genital femenino. Vulva: lesiones inflamatorias y quísti-
Lesions epitelials no neoplàsiques. Neoplàsies benignes i malignes.      cas. Lesiones epiteliales no neoplásicas. Neoplasias benignas y malig-
Vagina: tumors malignes i premalignes. Cèrvix: inflamacions agudes       nas. Vagina: tumores malignos y premalignos. Cérvix: inflamaciones
i cròniques. neoplàsia escatosa intraepitelial i infiltrant. Altres tumors.  agudas y crónicas. Neoplasia escamosa intraepitelial e infiltrante.
Úter: histologia del cicle menstrual. Patologia funcional endometrial.     Otros tumores. Útero: histología del ciclo menstrual. Patología funcio-
Inflamació, endometriosi i adenomiosi. Pòlips. Hiperplàsia endometri-     nal endometrial. Inflamación, endometriosis y adenomiosis. Pólipos.
al. Tumors d’endometri i miometri: benignes i malignes. Ovari: carci-     Hiperplasia endometrial. Tumores de endometrio y miometrio: benig-
nomes d’ovari. Tumors de l’estroma-cordons sexuals i tumors germi-       nos y malignos. Ovario: carcinomas de ovario. Tumores del estroma-
nals de l’ovari.                                cordones sexuales y tumores germinales del ovario.
   41. Placenta: infeccions. Neoplàsia no trofoblàstica. Malaltia tro-      41. Placenta: infecciones. Neoplasia no trofoblástica. Enfermedad
foblàstica gestacional.                            trofoblástica gestacional.
   42. Sistema endocrí. Tiroide: tiroïditis, hiperplàsia i lesions tumo-     42. Sistema endocrino. Tiroides: tiroiditis, hiperplasia y lesiones
rals. Paratiroide: hiperparatiroïdisme i neoplàsia. Glàndula adrenal:     tumorales. Paratiroides: hiperparatiroidismo y neoplasia. Glándula
adenoma i carcinoma cortical, i tumors medul·lars. Tumors neuroblàs-      adrenal: adenoma y carcinoma cortical y tumores medulares. Tumores
tics. Paragangli: hiperplàsia i paraganglioma.                 neuroblásticos. Paraganglio: hiperplasia y paraganglioma.
   43. Neoplàsies endocrines múltiples i carcinoma medul·lar de tiroi-      43. Neoplasias endocrinas múltiples y carcinoma medular de tiroi-
de: valor de la patologia molecular en el diagnòstic i pronòstic.       des: valor de la patología molecular en el diagnóstico y pronóstico.
   44. Característiques generals dels tumors disgenètics i germinals.       44. Características generales de los tumores disgenéticos y germi-
Classificació i tipus més freqüents. Hamartomes, coristomes i terato-     nales. Clasificación y tipos más frecuentes. Hamartomas, coristomas y
mes.                                      teratomas.
   45. Patologia dels «blastomes» infantils: concepte, classificació i      45. Patología de los «blastomas» infantiles: concepto, clasificación
tipus principals.                               y tipos principales.
   47. Sistema nerviós central: malalties cerebrovasculars. Infecci-       46. Sistema nervioso central: enfermedades cerebrovasculares.
ons. Malalties degeneratives. Tumors benignes i malignes del sistema      Infecciones. Enfermedades degenerativas. Tumores benignos y malig-
nerviós central i perifèric. Diagnòstic citològic de lesions benignes i    nos del sistema nervioso central y periférico. Diagnóstico citológico
malignes.                                   de lesiones benignas y malignas.
   48. Sistema nerviós perifèric: neuropaties. Lesions no tumorals.        47. Sistema nervioso periférico: neuropatías. Lesiones no tumora-
Lesions tumorals benignes i malignes.                     les. Lesiones tumorales benignas y malignas.
   49. Citologia cervicovaginal. Lesions premalignes. HPV, condilo-        48. Citología cervicovaginal: lesiones premalignas. HPV, condilo-
ma, lesió escatosa intraepitelial. Carcinoma.                 ma y lesión escamosa intraepitelial. Carcinoma.
   50. Papil·lomavirus humà: detecció, tipificació, quantificació i        49. Papilomavirus humano: detección, tipificación, cuantificación
integració genòmica.                              e integración genómica.
   51. Citologia no ginecològica: impressions citològiques, líquids i       50. Citología no ginecológica: improntas citológicas, líquidos y
efusions. PAAF d’òrgans i masses palpables.                  efusiones. PAAF de órganos y masas palpables.
   52. Autòpsia clínica: indicacions, beneficis i requisits. Importància     51. Autopsia clínica: indicaciones, beneficios y requisitos. Impor-
investigadora i docent. Control de qualitat i comissions de mortalitat.    tancia investigadora y docente. Control de calidad y comisiones de
                                        mortalidad.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10184


               ANNEX V                                   ANEXO V

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-             BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT D’ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ                      ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN

   1. Principis de farmacologia. Farmacocinètica. Administració        1. Principios de Farmacología. Farmacocinética. Administración
simultània de diversos medicaments. Farmacodinàmica. Interaccions      simultánea de diversos medicamentos. Farmacodinamia. Interacciones
medicamentoses en anestèsia.                        medicamentosas en anestesia.
   2. Analgèsics opiacis i no opiacis.                     2. Analgésicos opioides y no opioides.
   3. Hipnòtics.                                3. Hipnóticos.
   4. Anestèsics inhalatoris.                         4. Anestésicos inhalatorios.
   5. Relaxants musculars.                           5. Relajantes musculares.
   6. Anestèsics locals.                            6. Anestésicos locales.
   7. Coadjuvants anestèsics: neurolèptics, antidepressius, anticoli-     7. Coadyuvantes anestésicos: neurolépticos, antidepresivos, anti-
nesteràsics, clonidina i dexmedetomidina.                  colinesterásicos, clonidina y dexmedetomidina.
   8. Altres fàrmacs importants en anestèsia: diurètics, vasopressors i    8. Otros fármacos importantes en anestesia: diuréticos, vasopre-
inotròpics. Bloquejants beta-adrenèrgics. Vasodilatadors. Antiarítmics.   sores e inotrópicos. Bloqueantes beta-adrenérgicos. Vasodilatadores.
Broncodilatadors. Antibiòtics d’ús comú en anestèsia. Estimulants i     Antiarrítmicos. Broncodilatadores. Antibióticos de uso común en anes-
inhibidors de l’hemostàsia.                         tesia. Estimulantes e inhibidores de la hemostasia.
   9. Estudi preoperatori. Medicació preoperatòria, interacció medi-      9. Estudio preoperatorio. Medicación preoperatoria, interacción
camentosa, profilaxi antibiòtica, profilaxi tromboembòlica. Classifica-   medicamentosa, profilaxis antibiótica, profilaxis tromboembólica. Cla-
ció ASA. Proves funcionals respiratòries.                  sificación ASA. Pruebas funcionales respiratorias.
   10. Fisiologia cardiovascular i monitorització hemodinàmica.        10. Fisiología cardiovascular y monitorización hemodinámica.
Electrocardiografia. Pressió arterial. PVC. Cateterització de l’artèria   Electrocardiografía. Presión arterial. PVC. Cateterización de la arteria
pulmonar. Cabal cardíac i pressió d’artèria pulmonar (Doppler tran-     pulmonar. Gasto cardíaco y presión de arteria pulmonar (Doppler tran-
sesofàgic. Ecografia i ecografia transesofàgica).              sesofágico. Ecografía y ecografía transesofágica).
   11. Fisiologia i monitorització respiratòria. Capnografia i gasos      11. Fisiología y monitorización respiratoria. Capnografía y gases
anestèsics. Pulsioximetria. Volums. Bloqueig neuromuscular.         anestésicos. Pulsioximetría. Volúmenes. Bloqueo neuromuscular.
   12. Fisiologia i monitorització neurològica. Profunditat anestèsica.    12. Fisiología y monitorización neurológica. Profundidad anestési-
EEG. VIS. Doppler TC. Potencials evocats. Anàlisi biespectral.       ca. EEG. VIS. Doppler TC. Potenciales evocados. Análisis biespectral.
   13. Fisiologia i monitorització de la funció hepàtica i renal, de la    13. Fisiología y monitorización de la función hepática y renal, de
temperatura i de l’equilibri àcid-base.                   la temperatura y del equilibrio ácido-base.
   14. Fluidoteràpia, tècniques d’hemodilució, transfusió sanguínia i     14. Fluidoterapia, técnicas de hemodilución, transfusión sanguínea
tècniques d’autotransfusió.                         y técnicas de autotransfusión.
   15. Via aèria i intubació endotraquial. Tractament de la via aèria     15. Vía aérea e intubación endotraqueal. Tratamiento de la vía
difícil, anestèsia inhalatòria.                       aérea difícil, anestesia inhalatoria.
   16. Anestèsia total intravenosa.                      16. Anestesia total intravenosa.
   17. Anestèsia amb baixos fluxos. Anestèsia amb circuit tancat.       17. Anestesia con bajos flujos. Anestesia con circuito cerrado. Téc-
Tècniques anestèsiques especials. Hipotensió controlada. Hipotèrmia     nicas anestésicas especiales. Hipotensión controlada. Hipotermia indu-
induïda. Protecció neurològica. Cirurgia de llarga durada.         cida. Protección neurológica. Cirugía de larga duración.
   18. Complicacions durant l’anestèsia (I): embolisme aeri. Reac-       18. Complicaciones durante la anestesia (I): embolismo aéreo.
ció anafilàctica. Pneumònia per aspiració. Crisi hipertensiva. Diabetis   Reacción anafiláctica. Neumonía por aspiración. Crisis hipertensiva.
insípida. Síndrome neurolèptica maligna.                  Diabetes insípida. Síndrome neuroléptico maligno.
   19. Complicacions durant l’anestèsia (II): arítmies. Isquèmia mio-     19. Complicaciones durante la anestesia (II): arritmias. Isquemia
càrdica. Tromboembolisme. Edema pulmonar. Hipovolèmia aguda i        miocárdica. Tromboembolismo. Edema pulmonar. Hipovolemia aguda
inestabilitat hemodinàmica.                         e inestabilidad hemodinámica.
   20. Complicacions durant el període postoperatori immediat: insu-      20. Complicaciones durante el período postoperatorio inmediato:
ficiència respiratòria, nàusees i vòmits. Feocromocitoma i hipotensió    insuficiencia respiratoria, náuseas y vómitos. Feocromocitoma e hipo-
postoperatòria. Contagi d’infeccions. Irrigació amb glicina. Hipotèr-    tensión postoperatoria. Contagio de infecciones. Irrigación con glicina.
mia Tremolor. Hemorràgia. Recurarització. Despertar prolongat. Pruï-    Hipotermia Temblor. Hemorragia. Recurarización. Despertar prolon-
ja. Delirium postoperatori.                         gado. Prurito. Delirium postoperatorio.
   21. Anestèsia en cirurgia cardíaca i cardíaca pediàtrica. Cirurgia     21. Anestesia en cirugía cardíaca y cardíaca pediátrica. Cirugía
vascular de grans vasos.                          vascular de grandes vasos.
   22. Anestèsia en cirurgia toràcica. Ventilació unipulmonar. Video-     22. Anestesia en Cirugía torácica. Ventilación unipulmonar. Video-
toracoscòpia. Llavat broncoalveolar. Cirurgia de reducció de volum.     toracoscopia. Lavado broncoalveolar. Cirugía de reducción de volu-
                                      men.
  23. Anestèsia en cirurgia digestiva. Tècniques laparoscòpiques.       23. Anestesia en cirugía digestiva. Técnicas laparoscópicas.
  24. Anestèsia en geriatria. Canvis anatòmics i fisiològics. Consi-      24. Anestesia en Geriatría. Cambios anatómicos y fisiológicos.
deracions perioperatòries. Canvis fisiopatològics de la persona gran i   Consideraciones perioperatorias. Cambios fisiopatológicos de la per-
modificacions farmacològiques.                       sona anciana y modificaciones farmacológicas.
  25. Anestèsia en cirurgia ginecològica i obstètrica. Toxicitat fetal     25. Anestesia en cirugía ginecológica y obstétrica. Toxicidad fetal
per anestèsics locals, monitorització fetal, pas transplacentari de medi-  por anestésicos locales, monitorización fetal, paso transplacentario de
caments, placenta retinguda, despreniment de placenta, preeclàmpsia,    medicamentos, placenta retenida, desprendimiento de placenta, pree-
repercussions dels medicaments emprats en tocologia i dany nerviós     clampsia, repercusiones de los medicamentos empleados en Tocolo-
del part vaginal. Analgèsia epidural. Maneig del dolor no obstètric de   gía y daño nervioso del parto vaginal. Analgesia epidural. Manejo del
l’embarassada.                               dolor no obstétrico de la embarazada.
  26. Anestèsia en cirurgia maxil·lofacial i odontologia.           26. Anestesia en cirugía maxilofacial y odontología.
  27. Neuroanestèsia. Protecció cerebral.                   27. Neuroanestesia. Protección cerebral.
  28. Anestèsia en cirurgia oftalmològica.                   28. Anestesia en cirugía oftalmológica.
  29. Anestèsia en cirurgia oncològica.                    29. Anestesia en cirugía oncológica.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                           10185


  30. Anestèsia en cirurgia ORL. Tècniques amb làser.             30. Anestesia en cirugía ORL. Técnicas con láser.
  31. Anestèsia en cirurgia pediàtrica. Maneig peroperatori dels        31. Anestesia en cirugía pediátrica. Manejo perioperatorio de los
fluids i inducció inhalatòria. Anestèsia neonatal. Anestèsia intrauteri-  fluidos e inducción inhalatoria. Anestesia neonatal. Anestesia intrau-
na.                                     terina.
  32. Anestèsia en la persona donant per a l’explantament i en els       32. Anestesia en la persona donante para el explante y en los tras-
trasplantaments.                              plantes.
  34. Anestèsia en cirurgia traumatològica i ortopèdia. Cures posto-      33. Anestesia en cirugía traumatológica y ortopedia. Cuidados
peratòries.                                 postoperatorios.
  35. Anestèsia en procediments d’urologia.                  34. Anestesia en procedimientos de Urología.
  36. Anestèsia en les persones obeses.                    35. Anestesia en personas obesas.
  37. Anestèsia en la miastènia gravis i malalties neuromusculars.       36. Anestesia en la miastenia gravis y enfermedades neuromuscu-
                                      lares.
  38. Anestèsia en persones portadores de SIDA i hepatitis. Altres       37. Anestesia en personas portadoras de SIDA y hepatitis. Otras
malalties transmissibles.                          enfermedades transmisibles.
  39. Anestèsia i malalties específiques (I): apnea del son. Diabetis.     38. Anestesia y enfermedades específicas (I): apnea del sueño.
Síndrome Eaton Lambert. Malalties endocrines.                Diabetes. Síndrome Eaton Lambert. Enfermedades endocrinas.
  40. Anestèsia i malalties específiques (II): insuficiència renal.      39. Anestesia y enfermedades específicas (II): insuficiencia renal.
Malalties hereditàries. Insuficiència respiratòria. Malalties cardía-    Enfermedades hereditarias. Insuficiencia respiratoria. Enfermedades
ques. Anestèsia del pacient cardiòpata per a cirurgia no cardíaca. Col-   cardíacas. Anestesia del paciente cardiópata para cirugía no cardíaca.
lagenosi. Trastorns de la coagulació. Malaltia mental. Teràpia electro-   Colagenosis. Trastornos de la coagulación. Enfermedad mental. Tera-
convulsiva.                                 pia electroconvulsiva.
  41. Urgències. Anestèsia en les persones politraumatitzades.         40. Urgencias. Anestesia en la persona politraumatizada.
  42. Dolor postoperatori: necessitats analgèsiques. Analgèsia pre-      41. Dolor postoperatorio: necesidades analgésicas. Analgesia pre-
ventiva. Complicacions del dolor postoperatori.               ventiva. Complicaciones del dolor postoperatorio.
  43. Tractament del dolor en situacions especials: persones politrau-     42. Tratamiento del dolor en situaciones especiales. Personas
matitzades. Grans cremats. Urgències. Persones opiaci-dependents.      politraumatizadas. Grandes quemados. Urgencias. Personas opioide-
                                      dependientes.
   44. Analgèsia en el pacient crític.                     43. Analgesia en el paciente crítico.
   45. Analgèsia controlada pel pacient.                    44. Analgesia controlada por el paciente.
   46. Alteracions hemodinàmiques i la seua relació amb arítmies.       45. Alteraciones hemodinámicas y su relación con arritmias. Car-
Cardiopaties valvulars.                           diopatías valvulares.
   47. Hipertensió arterial i insuficiència cardíaca.             46. Hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca.
   48. Maneig actual de la isquèmia miocàrdica.                47. Manejo actual de la isquemia miocárdica.
   49. Pericarditis aguda. Taponament cardíac.                 48. Pericarditis aguda. Taponamiento cardíaco.
   50. Xoc.                                  49. Shock.
   51. Destret respiratori agut de la persona adulta.             50. Distrés respiratorio agudo de la persona adulta.
   52. Insuficiència renal aguda. Tècniques de reemplaçament renal.      51. Insuficiencia renal aguda. Técnicas de reemplazo renal.
   53. Trastorns endocrins: diabetis mellitus.                 52. Trastornos endocrinos: diabetes mellitus.
   54. Hemorràgia digestiva aguda.                       53. Hemorragia digestiva aguda.
   55. Insuficiència hepàtica aguda.                      54. Insuficiencia hepática aguda.
   56. Pancreatitis aguda.                           55. Pancreatitis aguda.
   57. Trastorns metabòlics: nutrició enteral i parenteral.          56. Trastornos metabólicos: nutrición enteral y parenteral.
   58. Sèpsia i xoc sèptic.                          57. Sepsis y shock séptico.
   59. Síndrome de disfunció multiorgànica.                  58. Síndrome de disfunción multiorgánica.
   60. Trastorns hipertensius de l’embaràs.                  59. Trastornos hipertensivos del embarazo.
   61. Vigilància intensiva en les complicacions obstètriques. Embò-      60. Cuidados intensivos en las complicaciones obstétricas. Embo-
lia de líquid amniòtic.                           lia de líquido amniótico. Desprendimiento de placenta. Sepsis puerpe-
   62. Despreniment de placenta. Sèpsia puerperal. Hemorràgies obs-    ral. Hemorragias obstétricas.
tètriques.                                    61. Intoxicaciones agudas: tratamiento general de las intoxicacio-
   63. Intoxicacions agudes: tractament general de les intoxicacions.   nes.
   64. Maneig del pacient amb immunodepressió. Cures postoperatò-       62. Manejo del paciente con inmunodepresión. Cuidados postope-
ries del pacient trasplantat.                        ratorios del paciente trasplantado.
   65. Politraumatismes. Síndrome de l’aixafament. Traumatisme         63. Politraumatismos. Síndrome de aplastamiento. Traumatismo
cranioencefàlic.                              craneoencefálico.
   66. Hipertèrmia. Colp de calor. Hipotèrmia. Congelacions.          64. Hipertermia. Golpe de calor. Hipotermia. Congelaciones.
   67. Síndromes neuromusculars i polineuropaties d’ingrés a la UCI.      65. Síndromes neuromusculares y polineuropatías de ingreso en
Miastènia gravis. Síndrome de Guillén-Barré.                UCI. Miastenia gravis. Síndrome de Guillén-Barré.
   68. Modes de ventilació. Alta freqüència. Pressió suport. Jet trans-    66. Modos de ventilación. Alta frecuencia. Presión soporte. Jet
traqueal. Desconnexió de la ventilació mecànica. fisioteràpia respira-   transtraqueal. Desconexión de la ventilación mecánica. Fisioterapia
tòria. Ventilació no invasiva.                       respiratoria. Ventilación no invasiva.


               ANNEX VI                                  ANEXO VI

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-             BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT D’ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR                    ESPECIALIDAD DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

  1. Embriologia i anatomia del sistema vascular.              1. Embriología y anatomía del sistema vascular.
  2. La paret arterial i la malaltia vascular.                2. La pared arterial y la enfermedad vascular.
  3. Principis físics de l’hemodinàmica.                   3. Principios físicos de la Hemodinámica.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                           10186


  4. Fisiopatologia de l’hemostàsia i la coagulació.             4. Fisiopatología de la hemostasia y la coagulación.
  5. Avaluació del pacient amb patologia vascular i selecció de la      5. Evaluación del paciente con patología vascular y selección de
seua teràpia.                                su terapia.
  6. Laboratori vascular. Tècniques i indicacions.              6. Laboratorio vascular. Técnicas e indicaciones.
  7. Fisiopatologia de malalties arterials perifèriques.           7. Fisiopatología de enfermedades arteriales periféricas.
  8. Fisiopatologia de malalties venoses.                   8. Fisiopatología de enfermedades venosas.
  9. Fisiopatologia de malalties del sistema limfàtic.            9. Fisiopatología de enfermedades del sistema linfático.
  10. Principis d’arteriografia i flebografia, dúplex scanning arterial    10. Principios de Arteriografía y Flebografía, duplex scanning
i venós.                                  arterial y venoso.
  11. Avaluació del sistema vascular amb tècniques de diagnòstic per     11. Evaluación del sistema vascular con técnicas de diagnóstico
imatge.                                   por imagen.
  12. Aterogènesi. Arteriosclerosi.                      12. Aterogénesis. Arteriosclerosis.
  13. Tromboangeïtis obliterant.                       13. Tromboangeitis obliterante.
  14. Arteritis aòrtica no específica.                    14. Aortoarteritis no específica.
  15. Aneurismes arterials: consideracions etiològiques.           15. Aneurismas arteriales: consideraciones etiológicas.
  16. Fibrodisplàsia arterial.                        16. Fibrodisplasia arterial.
  17. Hiperplàsia neointimal.                         17. Hiperplasia neointimal.
  18. Terapèutica antitrombòtica.                       18. Terapéutica antitrombótica.
  19. Terapèutica trombolítica.                        19. Terapéutica trombolítica.
  20. Principis tècnics vasculars: endarteriectomia. Tromboembolec-      20. Principios técnicos vasculares: endarteriectomía. Tromboem-
tomia en artèria nativa i en bypass.                    bolectomía en arteria nativa y en by-pass.
  21. Tècniques quirúrgiques endovasculares.                 21. Técnicas quirúrgicas endovasculares.
  22. Autoempelt arterial.                          22. Autoinjerto arterial.
  23. Autoempelt venós.                            23. Autoinjerto venoso.
  24. Empelts biològics per a revascularització dels membres infe-      24. Injertos biológicos para revascularización de los miembros
riors.                                   inferiores.
  25. Empelts protètics.                           25. Injertos protésicos.
  26. Empelts endovasculares.                         26. Injertos endovasculares.
  27. Isquèmia aguda dels membres.                      27. Isquemia aguda de los miembros.
  28. Tromboembolisme arterial.                        28. Tromboembolismo arterial.
  29. Ateroembolisme i síndromes microtromboembòlics.             29. Ateroembolismo y síndromes microtromboembólicos.
  30. Insuficiència vascular aguda per injecció de drogues.          30. Insuficiencia vascular aguda por inyección de drogas.
  31. Epidemiologia del traumatisme vascular.                 31. Epidemiología del traumatismo vascular.
  32. Ferides vasculars de les extremitats.                  32. Heridas vasculares de las extremidades.
  33. Traumatisme vascular toràcic i abdominal.                33. Traumatismo vascular torácico y abdominal.
  34. Ferides vasculars cervicotoràciques.                  34. Heridas vasculares cervicotorácicas.
  35. Síndrome compartimental: fisiopatologia, exploració i tracta-      35. Síndrome compartimental: fisiopatología, exploración y trata-
ment.                                    miento.
  36. Distròfia. Causàlgia posttraumàtica.                  36. Distrofia. Causalgía postraumática.
  37. Isquèmia crònica dels membres.                     37. Isquemia crónica de los miembros.
  38. Història natural i tractament no quirúrgic de la isquèmia cròni-    38. Historia natural y tratamiento no quirúrgico de la isquemia cró-
ca de les extremitats.                           nica de las extremidades.
  39. Tractament quirúrgic de la malaltia oclusiva aortoilíaca.        39. Tratamiento quirúrgico de la enfermedad oclusiva aortoilíaca.
  40. Tromboendarteriectomia en la malaltia arterial oclusiva de les     40. Tromboendarteriectomía en la enfermedad arterial oclusiva de
extremitats.                                las extremidades.
  41. Bypass extraanatòmic.                          41. By-pass extra-anatómico.
  42. Bypass infrainguinal.                          42. By-pass infrainguinal.
  43. Profundoplàstia.                            43. Profundoplastia.
  44. Reconstruccions endovasculars en el tractament de la isquèmia      44. Reconstrucciones endovasculares en el tratamiento de la isque-
crònica.                                  mia crónica.
  45. Simpatectomia lumbar: indicació i tècniques.              45. Simpatectomía lumbar: indicación y técnicas.
  46. Malaltia degenerativa quística de l’artèria poplítia.          46. Enfermedad degenerativa quística de la arteria poplítea.
  47. Síndrome d’atropament popliti.                     47. Síndrome de atropamiento poplíteo.
  48. Impotència d’origen vascular.                      48. Impotencia de origen vascular.
  49. Tractament del peu diabètic.                      49. Tratamiento del pie diabético.
  50. Isquèmia aguda i crònica de l’extremitat superior.           50. Isquemia aguda y crónica de la extremidad superior.
  51. Malaltia arteriosclerosa oclusiva de tronc braquiocefàlic.       51. Enfermedad arteriosclerosa oclusiva de tronco braquiocefálico.
  52. Revascularització de l’extremitat superior.               52. Revascularización de la extremidad superior.
  53. Malaltia vasoespàstica del membre superior.               53. Enfermedad vasoespástica del miembro superior.
  54. Síndrome de l’estret toràcic superior.                 54. Síndrome del estrecho torácico superior.
  55. Trombosi venosa subclàvia.                       55. Trombosis venosa subclavia.
  56. Simpatectomia de l’extremitat superior.                 56. Simpatectomía de la extremidad superior.
  57. Patologia vascular de l’àmbit laboral.                 57. Patología vascular del ámbito laboral.
  58. Aneurismes aòrtics i aortoilíacs.                    58. Aneurismas aórticos y aortoilíacos.
  59. Tractament endovascular dels aneurismes aòrtics.            59. Tratamiento endovascular de los aneurismas aórticos.
  60. Aneurisma aòrtic abdominal rupturat.                  60. Aneurisma aórtico abdominal rupturado.
  61. Aneurisma toracoabdominal.                       61. Aneurisma tóraco abdominal.
  62. Dissecció aòrtica.                           62. Disección aórtica.
  63. Aneurismes femorals i poplitis.                     63. Aneurismas femorales y poplíteos.
  64. Aneurismes de les extremitats superiors.                64. Aneurismas de las extremidades superiores.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10187


  65. Aneurismes d’artèries viscerals.                     65. Aneurismas de arterias viscerales.
  66. Aneurisma inflamatori.                          66. Aneurisma inflamatorio.
  67. Hemodinàmica i fisiopatologia de la fístula arteriovenosa.        67. Hemodinámica y fisiopatología de la fístula arteriovenosa.
  68. Avaluació i diagnòstic de la fístula arteriovenosa.           68. Evaluación y diagnóstico de la fístula arteriovenosa.
  69. Fístula arteriovenosa d’aorta i les seues branques.           69. Fístula arteriovenosa de aorta y sus ramas.
  70. Fístules arteriovenoses perifèriques.                  70. Fístulas arteriovenosas periféricas.
  71. Malformacions vasculars congènites.                   71. Malformaciones vasculares congénitas.
  72. Accessos quirúrgics per a hemodiàlisi.                  72. Accesos quirúrgicos para hemodiálisis.
  73. Complicacions iatrògenes de cateterismes arterials i canulaci-      73. Complicaciones iatrógenas de cateterismos arteriales y canula-
ons venoses.                                ciones venosas.
  74. Diagnòstic de la isquèmia intestinal.                  74. Diagnóstico de la isquemia intestinal.
  75. Tractament de la isquèmia intestinal aguda causada per oclusió      75. Tratamiento de la isquemia intestinal aguda causada por oclu-
arterial.                                  sión arterial.
  76. Isquèmia mesentèrica no oclusiva.                    76. Isquemia mesentérica no oclusiva.
  77. Isquèmia intestinal per trombosi venosa.                 77. Isquemia intestinal por trombosis venosa.
  78. Tractament de la isquèmia visceral crònica.               78. Tratamiento de la isquemia visceral crónica.
  79. Isquèmia colònica després de cirurgia aòrtica.              79. Isquemia colónica tras cirugía aórtica.
  80. Malalties renovasculares.                        80. Enfermedades renovasculares.
  81. Fisiopatologia, estudi funcional i teràpia mèdica en la hiperten-    81. Fisiopatología, estudio funcional y terapia médica en la hiper-
sió renovascular.                              tensión renovascular.
  82. Avaluació radiogràfica i tractament de la hipertensió renovas-      82. Evaluación radiográfica y tratamiento de la hipertensión reno-
cular.                                   vascular.
  83. Fibrodisplàsia de l’artèria renal i hipertensió renovascular       83. Fibrodisplasia de la arteria renal e hipertensión renovascular
  84. Malaltia arteriosclerosa renovascular: avaluació i tractament de     84. Enfermedad arteriosclerosa renovascular: evaluación y trata-
la neuropatia isquèmica.                          miento de la neuropatía isquémica.
  85. Oclusió aguda dels vasos renals.                     85. Oclusión aguda de los vasos renales.
  86. Consideracions fonamentals de la malaltia cerebrovascular.        86. Consideraciones fundamentales de la enfermedad cerebrovas-
                                      cular.
  87. Diagnòstic, avaluació i tractament de la malaltia cerebrovas-      87. Diagnóstico, evaluación y tratamiento de la enfermedad cere-
cular.                                   brovascular.
  88. Diagnòstic anatòmic i per tècniques d’imatge de la malaltia       88. Diagnóstico anatómico y por técnicas de imagen de la enfer-
cerebrovascular extracranial.                        medad cerebrovascular extracraneal.
  89. Importància dels estudis no invasius en el diagnòstic i tracta-     89. Importancia de los estudios no invasivos en el diagnóstico y
ment de la malaltia cerebrovascular.                    tratamiento de la enfermedad cerebrovascular.
  89. Indicacions, tècniques quirúrgiques i resultats de la reparació     90. Indicaciones, técnicas quirúrgicas y resultados de la reparación
extracranial de lesions estenosants de la malaltia cerbrovascular.     extracraneal de lesiones estenosantes de la efermedad cerbrovascular.
  91. Isquèmia vertebrobasilar. Indicacions, tècniques i resultats del     91. Isquemia vertebrobasilar. Indicaciones, técnicas y resultados
seu tractament quirúrgic.                          de su tratamiento quirúrgico.
  92. Displàsia fibromuscular extracranial.                  92. Displasia fibromuscular extracraneal.
  93. Aneurisma extracranial de l’artèria caròtida.              93. Aneurisma extracraneal de la arteria carótida.
  94. Història natural i fisiopatologia de les trombosis venoses pro-     94. Historia natural y fisiopatología de las trombosis venosas pro-
fundes.                                   fundas.
  95. Diagnòstic clínic de les trombosis venoses superficials i pro-      95. Diagnóstico clínico de las trombosis venosas superficiales y
fundes.                                   profundas.
  96. Prevenció i tractament mèdic de les trombosis venoses profun-      96. Prevención y tratamiento médico de las trombosis venosas pro-
des.                                    fundas.
  97. Tractament intervencionista de la trombosi venosa iliofemoral.      97. Tratamiento intervencionista de la trombosis venosa iliofemo-
                                      ral.
 98. Interrupció de vena cava. Indicació, tècniques i resultats.        98. Interrupción de vena cava. Indicación, técnicas, resultados.
 99. Tromboflebitis superficial. Diagnòstic i tractament.            99. Tromboflebitis superficial. Diagnóstico y tratamiento.
 100. Fisiopatologia de la insuficiència venosa crònica.            100. Fisiopatología de la insuficiencia venosa crónica.
 101. Tractament no quirúrgic de la insuficiència venosa crònica.        101. Tratamiento no quirúrgico de la insuficiencia venosa crónica.
 102. Síndrome varicosa. Tractament quirúrgic i escleroteràpia.         102. Síndrome varicoso. Tratamiento quirúrgico y escleroterapia.
 103. Tractament de la incompetència de les venes perforants dels        103. Tratamiento de la incompetencia de las venas perforantes de
membres inferiors.                             los miembros inferiores.
 104. Tractament quirúrgic de l’obstrucció venosa profunda.           104. Tratamiento quirúrgico de la obstrucción venosa profunda.
 106. Tractament endovascular de l’oclusió venosa profunda.           105. Tratamiento endovascular de la oclusión venosa profunda.
 106. Diagnòstic i tractament de tumors de la vena cava inferior.        106. Diagnóstico y tratamiento de tumores de la vena cava infe-
                                      rior.
  107. Tractament quirúrgic de la síndrome de la vena cava superior.      107. Tratamiento quirúrgico del síndrome de la vena cava superior.
  108. Dinàmica circulatòria i fisiopatologia del sistema limfàtic.      108. Dinámica circulatoria y fisiopatología del sistema linfático.
  109. Clínica i diagnòstic quirúrgic del limfoedema crònic.          109. Clínica y diagnóstico quirúrgico del linfedema crónico.
  110. Tractament quirúrgic i no quirúrgic del limfoedema crònic.       110. Tratamiento quirúrgico y no quirúrgico del linfedema cróni-
                                      co.
  111. Avaluació clínica i preparació del pacient davant de l’amputa-     111. Evaluación clínica y preparación del paciente ante la amputa-
ció de membres.                               ción de miembros.
  112. Indicacions, tècniques i resultats d’amputacions dels mem-       112. Indicaciones, técnicas y resultados de amputaciones de los
bres.                                    miembros.
  113. Complicacions de l’amputació.                      113. Complicaciones de la amputación.
  114. Rehabilitació de la persona amb amputació.               114. Rehabilitación de la persona con amputación.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10188


  ANNEX VII                                  ANEXO VII

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-             BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT D’APARELL DIGESTIU                           ESPECIALIDAD DE APARATO DIGESTIVO

  1. Malaltia del reflux gastroesofàgic. Definició i epidemiologia.      1. Enfermedad del reflujo gastroesofágico. Definición y epidemio-
Clínica, diagnòstic i tractament.                      logía. Clínica, diagnóstico y tratamiento.
  2. Esòfag de Barrett. Maneig i seguiment.                  2. Esófago de Barrett. Manejo y seguimiento.
  3. Esofagitis eosinofílica: diagnòstic i maneig terapèutic.         3. Esofagitis eosinofílica: diagnóstico y manejo terapéutico.
  4. Trastorns motors esofàgics. Caracterització dels trastorns        4. Trastornos motores esofágicos: caracterización de los trastornos
motors. Diagnòstic. Acalàsia. Altres trastorns per hipermotilitat. Hipo-  motores. Diagnóstico. Acalasia. Otros trastornos por hipermotilidad.
motilitat esofàgica.                            Hipomotilidad esofágica.
  5. Tumors malignes de l’esòfag. Carcinoma epidermoide esofàgic.       5. Tumores malignos del esófago. Carcinoma epidermoide esofá-
Adenocarcinoma esofàgic.                          gico. Adenocarcinoma esofágico.
  6. Dispèpsia. Definició. Epidemiologia. Dispèpsia no investigada.      6. Dispepsia. Definición. Epidemiología. Dispepsia no investigada.
Dispèpsia orgànica i funcional. Tractament de la dispèpsia funcional.    Dispepsia orgánica y funcional. Tratamiento de la dispepsia funcional.
  7. Gastropatia per ingesta d’AINE. Epidemiologia. Mecanismes         7. Gastropatía por ingesta de AINE. Epidemiología. Mecanismos
lesius. Factors de risc associats al desenvolupament de complicacions    lesivos. Factores de riesgo asociados al desarrollo de complicaciones
per AINE. Manifestacions clíniques. Tractament. Prevenció de les lesi-   por AINE. Manifestaciones clínicas. Tratamiento. Prevención de las
ons produïdes per AINE.                           lesiones producidas por AINE.
  8. Malaltia ulcerosa pèptica. Epidemiologia. Etiologia i fisiopa-      8. Enfermedad ulcerosa péptica. Epidemiología. Etiología y fisio-
tologia de la ulcera pèptica. Característiques clíniques de les úlceres   patología de la ulcera péptica. Características clínicas de las úlceras
pèptiques no complicades. Tractament mèdic. Complicacions de l’úl-     pépticas no complicadas. Tratamiento médico. Complicaciones de la
cera pèptica. Infecció per helicobacter pylori.               úlcera péptica. Infección por helicobacter pylori.
  9. Gastritis agudes i cròniques.                       9. Gastritis agudas y crónicas.
  10. Hemorràgia digestiva alta. Hemorràgia digestiva alta no vari-      10. Hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva alta no vari-
cosa. Mètodes de diagnòstic. Tractament endoscòpic. Maneig clínic      cosa. Métodos de diagnóstico. Tratamiento endoscópico. Manejo clíni-
del pacient amb hemorràgia digestiva. Indicacions de cirurgia.       co del paciente con hemorragia digestiva. Indicaciones de cirugía.
  11. Tumors gàstrics malignes (I): adenocarcinoma.              11. Tumores gástricos malignos (I): adenocarcinoma.
  12. Tumors gàstrics malignes (II): limfoma MALT.               12. Tumores gástricos malignos (II): linfoma MALT.
  13. Diagnòstic i tractament dels tumors subepitelials del tracte       13. Diagnóstico y tratamiento de los tumores subepiteliales del
digestiu superior.                             tracto digestivo superior.
  14. Síndrome de sobrecreixement bacterià. Enterocolitis pseudo-       14. Síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, enterocolitis pseu-
membranosa i malaltia de Whipple.                      domembranosa y enfermedad de Whipple.
  15. Diarrea crònica. Algoritme diagnòstic. Causes.              15. Diarrea crónica. Algoritmo diagnóstico. Causas.
  16. Malabsorció intestinal. Causes i manifestacions.             16. Malabsorción intestinal. Causas y manifestaciones.
  17. Estudi de colitis microscòpica: colitis limfocítica i col·làgena.    17. Estudio de colitis microscópica: colitis linfocítica y colágena.
  18. Malaltia celíaca, patogènia, diagnòstic, tractament i seguiment.     18. Enfermedad celíaca, patogenia, diagnóstico, tratamiento y
                                      seguimiento.
  19. Síndrome de l’intestí irritable. Diagnòstic. Manifestacions.       19. Síndrome del intestino irritable. Diagnóstico. Manifestaciones.
Possibilitats terapèutiques.                        Posibilidades terapéuticas.
  20. Colitis ulcerosa. Patogènia. Manifestacions intestinals i        20. Colitis ulcerosa: patogenia. Manifestaciones intestinales y
extraintestinals. Tractament mèdic: tractament del brot agut, tracta-    extraintestinales. Tratamiento médico: tratamiento del brote agudo,
ment de manteniment, teràpies biològiques i leucòcit-afèresi. Indicaci-   tratamiento de mantenimiento, terapias biológicas y leucocito-aféresis.
ons de tractament quirúrgic.                        Indicaciones de tratamiento quirúrgico.
  21. Malaltia de Crohn. Patogènia. Manifestacions. Malaltia peria-      21. Enfermedad de Crohn. Patogenia. Manifestaciones. Enferme-
nal. Tractament, teràpies biològiques. Indicacions de tractament qui-    dad perianal. Tratamiento, terapias biológicas. Indicaciones de trata-
rúrgic.                                   miento quirúrgico.
  22. Estrenyiment agut i crònic. Causes. Diagnòstic i tractament.       22. Estreñimiento agudo y crónico. Causas. Diagnóstico y trata-
Pseudoobstrucció intestinal.                        miento. Pseudoobstrucción intestinal.
  23. Hemorràgia digestiva baixa. Causes. Algoritme diagnòstic.        23. Hemorragia digestiva baja. Causas. Algoritmo diagnóstico.
Abordatge terapèutic.                            Abordaje terapéutico.
  24. Hemorràgia digestiva d’origen fosc. Algoritme diagnòstic.        24. Hemorragia digestiva de origen oscuro. Algoritmo diagnóstico.
  25. Lesions premalignes intestinals: adenomes esporàdics, síndro-      25. Lesiones premalignas intestinales: adenomas esporádicos, sín-
mes polipòsiques. Diagnòstic. Maneig.                    dromes polipósicos. Diagnóstico. Manejo.
  26. Càncer colorectal. Factors de risc. Diagnòstic. Estratègies de      26. Cáncer colorrectal. Factores de riesgo. Diagnóstico. Estrategias
cribratge del càncer colorectal.                      de cribado del cáncer colorrectal.
  27. Pancreatitis aguda. Valoració de la gravetat i primeres mesures     27. Pancreatitis aguda. Valoración de la gravedad y primeras medi-
terapèutiques. Valoració clínica i tractament mèdic.            das terapéuticas. Valoración clínica y tratamiento médico.
  28. Pancreatitis aguda idiopàtica recurrent. Algoritme diagnòstic.      28. Pancreatitis aguda idiopática recurrente. Algoritmo diagnósti-
                                      co.
  29. Pancreatitis crònica. Etiologia, possibilitats diagnòstiques i      29. Pancreatitis crónica. Etiología, posibilidades diagnósticas y
terapèutiques.                               terapéuticas.
  30. Complicacions de la pancreatitis aguda i crònica. Alternatives      30. Complicaciones de la pancreatitis aguda y crónica. Alternati-
terapèutiques quirúrgiques, endoscòpiques i radiològiques.         vas terapéuticas quirúrgicas, endoscópicas y radiológicas.
  31. Adenocarcinoma del pàncrees. Diagnòstic i possibilitats tera-      31. Adenocarcinoma del páncreas. Diagnóstico y posibilidades
pèutiques.                                 terapéuticas.
  32. Altres tumors sòlids de pàncrees: tumors neuroendocrins.         32. Otros tumores sólidos de páncreas: tumores neuroendocrinos.
  33 Lesions quístiques del pàncrees. Diagnòstic diferencial i trac-      33. Lesiones quísticas del páncreas. Diagnóstico diferencial y tra-
tament.                                   tamiento.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                              10189


   34. Maneig terapèutic de la litiasi biliar complicada. Paper de la       34. Manejo terapéutico de la litiasis biliar complicada. Papel de la
CPRE, indicacions i alternatives quirúrgiques.                 CPRE, indicaciones y alternativas quirúrgicas.
   35. Neoplàsies de la regió ampul·lar i de la via biliar.            35. Neoplasias de la región ampular y de la via biliar.
   36. Hepatitis virals. Hepatitis aguda i hepatitis crònica. Diagnòstic     36. Hepatitis virales. Hepatitis aguda y hepatitis crónica. Diagnós-
i tractament.                                 tico y tratamiento.
   37. Cirrosi hepàtica. Etiologia. Diagnòstic. Clínica.             37. Cirrosis hepática. Etiología. Diagnóstico. Clínica.
   38. Maneig de la HDA varicosa i secundària a hipertensió portal.        38. Manejo de la HDA varicosa y secundaria a hipertensión portal.
   39. Diagnòstic diferencial de l’ascites. Maneig terapèutic de la        39. Diagnóstico diferencial de la ascitis. Manejo terapéutico de la
peritonitis bacteriana espontània.                       peritonitis bacteriana espontánea.
   40. Hepatitis autoimmune. Aspectes clínics. Diagnòstic i tracta-        40. Hepatitis autoinmune. Aspectos clínicos. Diagnóstico y trata-
ment.                                     miento.
   41. Carcinoma hepatocel·lular. Epidemiologia. Etiologia. Diagnòs-       41. Carcinoma hepatocelular. Epidemiología. Etiología. Diagnósti-
tic precoç. Maneig terapèutic.                         co precoz. Manejo terapéutico.
   42. Actitud diagnòstica i terapèutica davant de lesions ocupants        42. Actitud diagnóstica y terapéutica ante lesiones ocupantes de
d’espai hepàtic. Lesions quístiques hepàtiques, parasitàries i no para-    espacio hepático. Lesiones quísticas hepáticas, parasitarias y no para-
sitàries.                                   sitarias.
   43. Enfocament diagnòstic de les malalties hepàtiques colestàsi-        43. Enfoque diagnóstico de las enfermedades hepáticas colestási-
ques. Cirrosi biliar primària. Colangitis esclerosant primària.        cas. Cirrosis biliar primaria. Colangitis esclerosante primaria.
   44. Malalties hepàtiques metabòliques. Malaltia de Wilson. Hemo-        44. Enfermedades hepáticas metabólicas. Enfermedad de Wilson.
cromatosi.                                   Hemocromatosis.
   45. Malaltia hepàtica alcohòlica. Hepatitis aguda alcohòlica. Pos-       45. Enfermedad hepática alcohólica. Hepatitis aguda alcohólica.
sibilitats terapèutiques.                           Posibilidades terapéuticas.
   46. Síndrome de Budd Chiari.                          46. Síndrome de Budd Chiari.
   47. Diagnòstic i tractament de la fallada hepàtica fulminant.         47. Diagnóstico y tratamiento del fallo hepático fulminante.
   48. Esteatosi hepàtica d’origen no etílic.                   48. Esteatosis hepática de origen no etílico.
   49. Noves tecnologies en aparell digestiu (I): capsuloendoscòpia i       49. Nuevas tecnologías en aparato digestivo (I): capsuloendosco-
enteroscòpia. Indicacions i maneig diagnòstic terapèutic.           pia y enteroscopia. Indicaciones y manejo diagnóstico terapéutico.
   50. Noves tecnologies en aparell digestiu (II): paper de l’ecoen-       50. Nuevas tecnologías en aparato digestivo (II): papel de la
doscòpia i indicacions terapèutiques.                     ecoendoscopia e indicaciones terapéuticas.


               ANNEX VIII                                   ANEXO VIII

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-               BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT DE CARDIOLOGIA                               ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGÍA

   1. Anatomia cardíaca.                             1. Anatomía cardíaca.
   2. Fisiologia del sistema cardiovascular.                   2. Fisiología del sistema cardiovascular.
   3. Genètica de les malalties cardiovasculars.                 3. Genética de las enfermedades cardiovasculares.
   4. Examen del pacient (I): història clínica.                  4. Examen del paciente (I): historia clínica.
   5. Examen del pacient (II): exploració física                 5. Examen del paciente (II): exploración física
   6. Examen del pacient (III): electrocardiografia.               6. Examen del paciente (III): electrocardiografía.
   7. Examen del pacient (IV): ecocardiografia-Doppler.              7. Examen del paciente (IV): ecocardiografía-Doppler.
   8. Prova d’esforç.                               8. Prueba de esfuerzo.
   9. Cardiologia nuclear.                            9. Cardiología Nuclear.
   10. Noves tècniques d’imatge cardíaca: RM cardíaca i TC.            10. Nuevas técnicas de imagen cardíaca: RM cardíaca y TC.
   11. Cateterisme cardíac.                            11. Cateterismo cardíaco.
   12. Coronariografia.                              12. Coronariografía.
   13. Farmacologia clínica.                           13. Farmacología clínica.
   14. Prevenció de malalties cardiovasculars. Valoració del risc car-      14. Prevención de enfermedades cardiovasculares. Valoración del
diovascular i tractament.                           riesgo cardiovascular y tratamiento.
   15. Hipertensió arterial (I): fisiopatologia de la hipertensió arterial    15. Hipertensión arterial (I): fisiopatología de la hipertensión arte-
sistèmica                                   rial sistémica
   16. Hipertensió arterial (II): avaluació diagnòstica del pacient amb      16. Hipertensión arterial (II): evaluación diagnóstica del paciente
hipertensió arterial.                             con hipertensión arterial.
   17. Tractament de la hipertensió arterial.                   17. Tratamiento de la hipertensión arterial.
   18. Insuficiència cardíaca (I): fisiopatologia                 18. Insuficiencia cardíaca (I): fisiopatología
   19. Insuficiència cardíaca (II): valoració de la funció cardíaca i de     19. Insuficiencia cardíaca (II): valoración de la función cardíaca y
la contractilitat.                               de la contractilidad.
   20. Insuficiència cardíaca (III): diagnòstic i tractament de la insu-     20. Insuficiencia cardíaca (III): diagnóstico y tratamiento de la
ficiència cardíaca.                              insuficiencia cardíaca.
   21. Insuficiència cardíaca (IV): trasplantament cardíac.            21. Insuficiencia cardíaca (IV): trasplante cardíaco.
   22. Alteracions del ritme i de la conducció (I): mecanismes.          22. Alteraciones del ritmo y de la conducción (I): mecanismos.
   23. Alteracions del ritme i de la conducció (II): reconeixement,        23. Alteraciones del ritmo y de la conducción (II): reconocimiento,
valoració clínica i tractament.                        valoración clínica y tratamiento.
   24. Alteracions del ritme i de la conducció (III): registre d’electro-     24. Alteraciones del ritmo y de la conducción (III): registro de
cardiograma ambulatori.                            electrocardiograma ambulatorio.
   25. Alteracions del ritme i de la conducció (IV): estudis electrofi-      25. Alteraciones del ritmo y de la conducción (IV): estudios elec-
siològics.                                   trofisiológicos.
   26. Fàrmacs antiarítmics.                           26. Fármacos antiarrítmicos.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                           10190


  27. Tractament de les arítmies cardíaques amb tècniques d’ablació.     27. Tratamiento de las arritmias cardíacas con técnicas de abla-
                                      ción.
  28. Cardioversió externa i desfibril·lació.                28. Cardioversión externa y desfibrilación
  29. El desfibril·lador automàtic implantable.               29. El desfibrilador automático implantable.
  30. Marcapassos cardíacs.                         30. Marcapasos cardíacos.
  31. Diagnòstic i tractament de la síncope.                 31. Diagnóstico y tratamiento del síncope.
  32. Mostra sobtada cardíaca.                        32. Muestra súbita cardíaca.
  33. Ressuscitar cardiopulmonar.                      33. Resucitación cardiopulmonar.
  34. Cardiopatia isquèmica: factors de risc i prevenció.          34. Cardiopatía isquémica: factores de riesgo y prevención.
  35. Malaltia coronària no ateroscleròtica                 35. Enfermedad coronaria no aterosclerótica.
  36. Fisiopatologia de la isquèmia miocàrdica.               36. Fisiopatología de la isquemia miocárdica.
  37. Diagnòstic i tractament de la cardiopatia isquèmica crònica      37. Diagnóstico y tratamiento de la cardiopatía isquémica crónica.
  38. Diagnòstic i tractament de l’angina inestable.             38. Diagnóstico y tratamiento de la angina inestable
  39. Diagnòstic i tractament de l’infart agut de miocardi.         39. Diagnóstico y tratamiento del infarto agudo de miocardio.
  40. Rehabilitació dels pacients amb cardiopatia isquèmica.         40. Rehabilitación de los pacientes con cardiopatía isquémica
  41. Hipertensió arterial pulmonar.                     41. Hipertensión arterial pulmonar
  42. Embolisme pulmonar.                          42. Embolismo pulmonar
  43. Cor pulmonar crònic.                          43. Cor pulmonale crónico
  44. Malaltia valvular cardíaca: febre reumàtica aguda.           44. Enfermedad valvular cardíaca: fiebre reumática aguda.
  45. Malalties de la vàlvula aòrtica                    45. Enfermedades de la válvula aórtica.
  46. Malalties de la vàlvula mitral.                    46. Enfermedades de la válvula mitral.
  47. Síndrome del prolapse mitral.                     47. Síndrome del prolapso mitral.
  48. Malalties de les vàlvules tricúspide i pulmonar. Malaltia mul-     48. Enfermedades de las válvulas tricúspide y pulmonar. Enferme-
tivalvular.                                dad multivalvular.
  49. Cardiopaties congènites: patologia, fisiopatologia, diagnòstic i    49. Cardiopatías congénitas: patología, fisiopatología, diagnóstico
tractament.                                y tratamiento
  50. Cardiopaties congènites en la persona adulta.             50. Cardiopatías congénitas en la persona adulta.
  51. Classificació de les miocardiopaties. Miocardiopatia dilatada     51. Clasificación de las miocardiopatías. Miocardiopatía dilatada.
  52. Miocardiopatia hipertròfica.                      52. Miocardiopatía hipertrófica.
  53. Miocardiopatia restrictiva, obliterativa i infiltrativa.        53. Miocardiopatía restrictiva, obliterativa e infiltrativa.
  54. Miocarditis.                              54. Miocarditis.
  55. Malaltia cardíaca diabètica.                      55. Enfermedad cardíaca diabética.
  56. Malalties del pericardi.                        56. Enfermedades del pericardio.
  57. Endocarditis infecciosa.                        57. Endocarditis infecciosa.
  58. Tumors cardíacs.                            58. Tumores cardíacos.
  59. Cardiopatia i embaràs.                         59. Cardiopatía y embarazo.
  60. Malalties de l’aorta i traumatismes de l’aorta i del cor.       60. Enfermedades de la aorta y traumatismos de la aorta y del
                                      corazón.


               ANNEX IX                                  ANEXO IX

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-             BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR                       ESPECIALIDAD DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

  1. Principis generals de la circulació extracorpòria. Protecció mio-    1. Principios generales de la circulación extracorpórea. Protección
càrdica en cirurgia cardiovascular. Hipotèrmia en cirurgia cardiovas-   miocárdica en Cirugía Cardiovascular. Hipotermia en Cirugía Cardio-
cular.                                   vascular.
  2. Persistència del conducte arterial.                   2. Persistencia del conducto arterioso.
  3. Anells vasculars congènits.                       3. Anillos vasculares congénitos.
  4. Coartació aòrtica.                            4. Coartación aórtica.
  5. Comunicació interauricular.                       5. Comunicación interauricular.
  6. Drenatge anòmal parcial de venes pulmonars. Drenatge anòmal       6. Drenaje anómalo parcial de venas pulmonares. Drenaje anómalo
total de venes pulmonars.                         total de venas pulmonares.
  7. Defecte del canal auriculoventricular parcial. Defecte del canal     7. Defecto del canal aurículoventricular parcial. Defecto del canal
auriculoventricular complet.                        aurículoventricular completo.
  8. Comunicació interventricular.                      8. Comunicación interventricular.
  9. Estenosi pulmonar.                            9. Estenosis pulmonar.
  10. Estenosi supravalvular aòrtica. Estenosi subaòrtica. Estenosi      10. Estenosis supravalvular aórtica. Estenosis subaórtica. Esteno-
aòrtica congènita.                             sis aórtica congénita.
  11. Tetralogia de Fallot.                          11. Tetralogía de Fallot.
  12. Transposició de les grans artèries.                   12. Transposición de las grandes arterias.
  13. Atrèsia tricuspídia.                          13. Atresia tricuspídea.
  14. Truncus arteriosus.                           14. Truncus arteriosus.
  15. Atrèsia pulmonar amb septe íntegre.                   15. Atresia pulmonar con septo íntegro.
  16. Ventricle únic.                             16. Ventrículo único.
  17. Aneurisma congènit del si de Valsalva.                 17. Aneurisma congénito del seno de Valsalva.
  18. Hipoplàsia de cavitats esquerres.                    18. Hipoplasia de cavidades izquierdas.
  19. Malaltia d’Ebstein.                           19. Enfermedad de Ebstein.
  20. Finestra aortopulmonar.                         20. Ventana aorto-pulmonar.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                           10191


  21. Ventricle dret de doble eixida.                     21. Ventrículo derecho de doble salida.
  22. Miocardiopatia hipertròfica obstructiva. Miocardiopatia dila-      22. Miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Miocardiopatía dila-
tada.                                    tada.
  23. Estenosi mitral. Insuficiència mitral.                  23. Estenosis mitral. Insuficiencia mitral.
  24. Estenosi aòrtica. Insuficiència aòrtica.                 24. Estenosis aórtica. Insuficiencia aórtica.
  25. Valvulopatia tricuspídia adquirida.                   25. Valvulopatía tricuspidea adquirida.
  26. Biopròtesis valvulars cardíaques. Pròtesis valvulars mecàni-       26. Bioprótesis valvulares cardíacas. Prótesis valvulares mecáni-
ques. Homoempelts valvulars.                        cas. Homoinjertos valvulares.
  27. Endocarditis bacteriana.                         27. Endocarditis bacteriana.
  28. Conceptes generals de la cardiopatia isquèmica. Indicacions       28. Conceptos generales de la cardiopatía isquémica. Indicaciones
quirúrgiques.                                quirúrgicas.
  29. Aneurisma ventricular esquerre. Comunicació interventricular       29. Aneurisma ventricular izquierdo. Comunicación interventricu-
post-infart.                                lar post-infarto.
  30. Insuficiència mitral isquèmica. Ruptura de paret lliure ventri-     30. Insuficiencia mitral isquémica. Rotura de pared libre ventricu-
cular.                                   lar.
  31. Traumatismes cardíacs.                          31. Traumatismos cardíacos.
  32. Indicacions quirúrgiques de la patologia aòrtica.            32. Indicaciones quirúrgicas de la patología aórtica.
  33. Dissecció aguda de l’aorta. Aneurismes de l’aorta toràcica crò-     33. Disección aguda de la aorta. Aneurismas de la aorta torácica
nics.                                    crónicos.
  34. Cirurgia de l’aorta ascendent. Cirurgia de l’arc aòrtic.         34. Cirugía de la aorta ascendente. Cirugía del arco aórtico.
  35. Traumatisme de l’aorta toràcica.                     35. Traumatismo de la aorta torácica.
  36. Aneurisma de l’aorta toràcica descendent. Aneurisma toraco-       36. Aneurisma de la aorta torácica descendente. Aneurisma tora-
abdominal.                                 coabdominal.
  37. Aneurisma de l’aorta abdominal infrarrenal.               37. Aneurisma de la aorta abdominal infrarrenal.
  38. Protecció medul·lar en la cirurgia de l’aorta. Protecció cerebral    38. Protección medular en la cirugía de la aorta. Protección cere-
en la cirurgia de l’aorta.                         bral en la cirugía de la aorta.
  39. Malalties del pericardi.                         39. Enfermedades del pericardio.
  40. Tumors cardíacs.                             40. Tumores cardíacos.
  41. Trasplantament cardíac.                         41. Trasplante cardíaco.
  42. Mètodes d’assistència circulatòria. Contrapulsació aòrtica.       42. Métodos de asistencia circulatoria. Contrapulsación aórtica.
Vigilància intensiva en cirurgia cardiovascular.              Cuidados intensivos en cirugía cardiovascular.
  43. Isquèmia arterial aguda. Isquèmia arterial crònica.           43. Isquemia arterial aguda. Isquemia arterial crónica.
  44. Malaltia aortoilíaca.                          44. Enfermedad aorto-ilíaca.
  45. Empelts vasculars.                            45. Injertos vasculares.
  46. Malaltia vasculorenal.                          46. Enfermedad vasculo-renal.
  47. Malaltia dels troncs supraaòrtics.                    47. Enfermedad de los troncos supraaórticos.
  48. Patologia carotídia.                           48. Patología carotídea.
  49. Insuficiència venosa.                          49. Insuficiencia venosa.
  50. Tromboflebitis superficial.                       50. Tromboflebitis superficial.
  51. Trombosi venosa profunda.                        51. Trombosis venosa profunda.
  52. Tromboembolisme pulmonar.                        52. Tromboembolismo pulmonar.
  53. Patologia limfàtica en les extremitats.                 53. Patología linfática en las extremidades.
  54. Amputacions.                               54. Amputaciones.


                ANNEX X                                  ANEXO X

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-             BLOQUE 2. B. PROGRAMA ESPECÍFICO DE CIRUGÍA
TAT DE CIRURGIA GENERAL I DE L’APARELL DIGESTIU               GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO

  1. Xoc.                                    1. Shock.
  2. Maneig de les alteracions de l’equilibri àcid-base.            2. Manejo de las alteraciones del equilibrio ácido-base.
  3. Hemorràgies. Indicacions de transfusió.                  3. Hemorragias. Indicaciones de transfusión.
  4. Resposta metabòlica en els pacients quirúrgics.              4. Respuesta metabólica en los pacientes quirúrgicos.
  5. Dolor postoperatori.                            5. Dolor postoperatorio.
  6. Fracàs multisistèmic i síndrome de resposta inflamatòria sistè-      6. Fracaso multisistémico y síndrome de respuesta inflamatoria
mica.                                    sistémica.
  7. Atenció del pacient politraumatitzat.                   7. Atención del paciente politraumatizado.
  8. Valoració del risc quirúrgic. Proves preoperatòries necessàries.      8. Valoración del riesgo quirúrgico. Pruebas preoperatorias nece-
                                      sarias.
  9. Profilaxi antibiòtica en cirurgia.                    9. Profilaxis antibiótica en cirugía.
  10. Profilaxi de la malaltia tromboembòlica en cirurgia abdominal.      10. Profilaxis de la enfermedad tromboembólica en cirugía abdo-
                                      minal.
  11. Nutrició parenteral i enteral en cirurgia.                11. Nutrición parenteral y enteral en cirugía.
  12. Accessos vasculars. Puncions i reservoris.                12. Accesos vasculares. Punciones y reservorios.
  13. Variabilitat i cirurgia.                         13. Variabilidad y cirugía.
  14. Vies, guies clíniques i protocols en cirurgia.              14. Vías, guías clínicas y protocolos en cirugía.
  15. Consentiment informat en cirurgia.                    15. Consentimiento informado en cirugía.
  16. Cirurgia major ambulatòria.                       16. Cirugía mayor ambulatoria.
  17. Obstrucció intestinal.                          17. Obstrucción intestinal.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                              10192


  18. Apendicitis aguda.                            18. Apendicitis aguda.
  19. La cirurgia en les hemorràgies digestives.                19. La cirugía en las hemorragias digestivas.
  20. Peritonitis aguda difusa i localitzada.                  20. Peritonitis aguda difusa y localizada.
  21. Tumors de l’esòfag.                            21. Tumores del esófago.
  22. Reflux gastroesofàgic i hèrnia d’hiat.                  22. Reflujo gastro-esofágico y hernia de hiato.
  23. Trastorns motors de l’esòfag.                       23. Trastornos motores del esófago.
  24. Càncer gàstric.                              24. Cáncer gástrico.
  25. Cirurgia de l’obesitat mòrbida.                      25. Cirugía de la obesidad mórbida.
  26. Càncer colorectal.                            26. Cáncer colorrectal.
  27. Poliposi còlica.                             27. Poliposis cólica.
  28. Cirurgia de la malaltia inflamatòria intestinal crònica.         28. Cirugía de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica.
  29. Malaltia diverticular de còlon.                      29. Enfermedad diverticular de colon.
  30. Hemorroide.                                30. Hemorroides.
  31. Abscessos i fístules d’anus.                       31. Abscesos y fístulas de ano.
  32. Fissura anal.                               32. Fisura anal.
  33. Infeccions necrotitzants del periné.                   33. Infecciones necrotizantes del periné.
  34. Prolapse rectal. Incontinència anal.                   34. Prolapso rectal. Incontinencia anal.
  35. Colelitiasi.                               35. Colelitiasis.
  36. Icterícia obstructiva.                          36. Ictericia obstructiva.
  37. Neoplàsia de la vesícula i de la via biliar extrahepàtica.        37. Neoplasia de la vesícula y de la vía biliar extrahepática.
  38. Tumors hepàtics primitius.                        38. Tumores hepáticos primitivos.
  39. Cirurgia de les metàstasis hepàtiques.                  39. Cirugía de las metástasis hepáticas.
  40. Abscessos hepàtics.                            40. Abscesos hepáticos.
  41. Trasplantament hepàtic.                          41. Trasplante hepático.
  42. Neoplàsies de pàncrees.                          42. Neoplasias de páncreas.
  43. Cirurgia de la pancreatitis crònica.                   43. Cirugía de la pancreatitis crónica.
  44. Indicacions d’esplenectomia electiva.                   44. Indicaciones de esplenectomía electiva.
  45. Estadificació dels tumors digestius.                   45. Estadificación de los tumores digestivos.
  46. Hèrnies inguinocrurales.                         46. Hernias inguino-crurales.
  47. Hèrnies umbilicals i de la paret abdominal anterior.           47. Hernias umbilicales y de la pared abdominal anterior.
  48. Eventració.                                48. Eventración.
  49. Evisceració.                               49. Evisceración.
  50. Hèrnies diafragmàtiques.                         50. Hernias diafragmáticas.
  51. Tumors benignes de la mama.                        51. Tumores benignos de la mama.
  52. Càncer de mama.                              52. Cáncer de mama.
  53. Nòdul tiroïdal.                              53. Nódulo tiroideo.
  54. Hipertiroïdisme.                             54. Hipertiroidismo.
  55. Càncer de tiroide.                            55. Cáncer de tiroides.
  56. Hiperparotiroïdisme primari.                       56. Hiperparatiroidismo primario.
  57. Hiperparotiroïdisme secundari.                      57. Hiperparatiroidismo secundario.
  58. Goll multinodular.                            58. Bocio multinodular.
  59. Feocromocitoma.                              59. Feocromocitoma.
  60. Incidentaloma i càncer suprarenal.                    60. Incidentaloma y cáncer suprarrenal.
  61. Tumors retroperitoneals.                         61. Tumores retroperitoneales.


                ANNEX XI                                   ANEXO XI

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-              BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT DE CIRURGIA ORAL I MAXIL·LOFACIAL                     ESPECIALIDAD DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

  1. Anatomia facial i cervical.                         1. Anatomía facial y cervical.
  2. Odontogènesi i erupció dentària. Anomalies dentals.             2. Odontogénesis y erupción dentaria. Anomalías dentales.
  3. Infeccions odontogèniques i no odontogèniques.               3. Infecciones odontogénicas y no odontogénicas.
  4. Anestèsia locoregional i general en cirurgia maxil·lofacial.        4. Anestesia locoregional y general en Cirugía Maxilofacial.
  5. Inclusions dentàries. Exodòcies.                      5. Inclusiones dentarias. Exodoncias.
  6. Trasplantaments dentals i reimplantaments dentaris.             6. Trasplantes dentales y reimplantes dentarios.
  7. Cirurgia preprotètica.                           7. Cirugía preprotésica.
  8. Implantologia dental.                            8. Implantología dental.
  9. Quists maxil·lars.                             9. Quistes maxilares.
  10. Tumors odontogènics dels maxil·lars, benignes i malignes.         10. Tumores odontogénicos de los maxilares, benignos y malig-
                                       nos.
  11. Tumors no odontogènics dels maxil·lars, benignes i malignes.        11. Tumores no odontogénicos de los maxilares, benignos y malig-
                                       nos.
   12. Altres lesions dels maxil·lars (lesions fibroóssies, lesions de      12. Otras lesiones de los maxilares (lesiones fibro-óseas, lesiones
cèl·lules gegants, malaltia de Pager i histiocitosi).             de células gigantes, enfermedad de Pager e histiocitosis).
   13. Fractures dentoalveolares.                        13. Fracturas dento-alveolares.
   14. Traumatismes dels ossos facials.                     14. Traumatismos de los huesos faciales.
   15. Patologia de les glàndules salivals: infeccions, quists, litiasi i    15. Patología de las glándulas salivales: infecciones, quistes, litia-
patologia tumoral.                              sis y patología tumoral.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                           10193


  16. Patologia cervical. Malformacions, quists i patologia tumoral.       16. Patología cervical. Malformaciones, quistes y patología tumo-
                                      ral.
  17. Patologia de mucosa oral: infeccions, patologia mucocutània,      17. Patología de mucosa oral: infecciones, patología mucocutánea,
patologia de la llengua i dels llavis.                   patología de la lengua y de los labios.
  18. Lesions premalignes de la cavitat oral.                18. Lesiones premalignas de la cavidad oral.
  19. Tumors malignes de la cavitat oral.                  19. Tumores malignos de la cavidad oral.
  20. Tumors benignes de cap (cavitat oral i teixits blans de la cara)    20. Tumores benignos de cabeza (cavidad oral y tejidos blandos de
i coll.                                  la cara) y cuello.
  21. Tumors malignes de maxil·lars, regió nasal, sins nasals, para-     21. Tumores malignos de maxilares, región nasal, senos nasales,
nasals i òrbita.                              paranasales y órbita.
  22. Cirurgia ortognàtica.                         22. Cirugía ortognática.
  23. Fisiopatologia de l’articulació temporomandibular.           23. Fisiopatología de la articulación temporomandibular.
  24. Neuràlgies orofacials i paràlisis facials.               24. Neuralgias orofaciales y parálisis faciales.


               ANNEX XII                                  ANEXO XII

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-             BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLÒGICA                ESPECIALIDAD DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓ-
                                      GICA

  1. Metabolisme del calci.                          1. Metabolismo del calcio.
  2. Placa de creixement. Estructura i funcionament.             2. Placa de crecimiento. Estructura y funcionamiento.
  3. Factors en la remodelació de l’òs.                    3. Factores en la remodelación del hueso.
  4. Analgèsia postoperatòria.                        4. Analgesia postoperatoria.
  5. Trastorns ossis en la neurofibromatosi.                 5. Trastornos óseos en la neurofibromatosis.
  6. Picnodisostosi.                             6. Picnodisostosis.
  7. Osteopetrosi.                              7. Osteopetrosis.
  8. Malaltia de Paget                            8. Enfermedad de Paget
  9. Síndrome de Marfan.                           9. Síndrome de Marfan.
  10. Histiocitosi X.                             10. Histiocitosis X.
  11. Mucopolisacaridosi.                           11. Mucopolisacaridosis.
  12. Pseudoartrosi i retard de consolidació de tíbia.            12. Pseudoartrosis y retardo de consolidación de tibia.
  13. Algodistròfia.                             13. Algodistrofia.
  14. Necrosi del semilunar.                         14. Necrosis del semilunar.
  15. Síndrome subacromial. Tractament artroscòpic.              15. Síndrome subacromial. Tratamiento artroscópico.
  16. Lesions del lábrum (SLAP).                       16. Lesiones del lábrum (SLAP).
  17. Muscle de Milwaukee.                          17. Hombro de Milwaukee.
  18. Indicacions de l’artroplàstia de muscle.                18. Indicaciones de la artroplastia de hombro.
  19. Complicacions de l’aparell extensor en les pròtesis de genoll.     19. Complicaciones del aparato extensor en las prótesis de rodilla.
  20. Nous avanços en la cirurgia protètica de genoll. Cirurgia amb      20. Nuevos avances en la cirugía protésica de rodilla. Cirugía con
navegació.                                 navegación.
  21. Pròtesi de genoll de revisió. Maneig de la pròtesi total de       21. Prótesis de rodilla de revisión. Manejo de la prótesis total de
genoll infectat.                              rodilla infectada.
  22. Cirurgia de revisió en pròtesi de maluc.                22. Cirugía de revisión en prótesis de cadera.
  23. Tractament de la protusió acetabular (pelvis d’Otto).          23. Tratamiento de la protusión acetabular (pelvis de Otto).
  24. Cirurgia percutánea de l’hal·lux valg.                 24. Cirugía percutánea del hallux valgus.
  25. Complicacions de la cirurgia de l’hal·lux valg.             25. Complicaciones de la cirugía del hallux valgus.
  26. Tuberculosi osteoarticular.                       26. Tuberculosis osteoarticular.
  27. Afectació osteoarticular en la brucel·losi.               27. Afectación osteoarticular en la brucelosis.
  28. Estadificació de tumors ossis.                     28. Estadificación de tumores óseos.
  29. Tumors ossis en columna vertebral. Metàstasis vertebrals.        29. Tumores óseos en columna vertebral. Metástasis vertebrales.
  30. Tumor de cèl·lules gegants.                       30. Tumor de células gigantes.
  31. Histiocitoma fibrós maligne.                      31. Histiocitoma fibroso maligno.
  32. Osteosarcoma. Condrosarcoma.                      32. Osteosarcoma. Condrosarcoma.
  33. Mieloma múltiple.                            33. Mieloma múltiple.
  34. Miositis ossificant: diagnòstic diferencial               34. Miositis osificante: diagnóstico diferencial
  35. Fractures de l’extrem distal del radi.                 35. Fracturas del extremo distal del radio.
  36. Tractament dels trastorns de l’articulació radiocubital distal.     36. Tratamiento de los trastornos de la articulación radiocubital
                                      distal.
  37. Diagnòstic i tractament de la inestabilitat escafolunar.        37. Diagnóstico y tratamiento de la inestabilidad escafolunar.
  38. Tractament quirúrgic de la pseudoartrosi d’escafoide.          38. Tratamiento quirúrgico de la pseudoartrosis de escafoides.
  39. Fractures d’extrem proximal d’húmer.                  39. Fracturas de extremo proximal de húmero.
  40. Inestabilitat multidireccional del muscle.               40. Inestabilidad multidireccional del hombro.
  41. Fractures de cap de radi: classificació i tractament.          41. Fracturas de cabeza de radio: clasificación y tratamiento.
  42. Síndrome compartimental aguda.                     42. Síndrome compartimental agudo.
  43. Fractures de l’anell pelvià.                      43. Fracturas del anillo pélvico.
  44. Fractures de cap femoral associades a luxació de maluc.         44. Fracturas de cabeza femoral asociadas a luxación de cadera.
  45. Fractures subtrocantèries de fèmur.                   45. Fracturas subtrocantéreas de fémur.
  46. Fractures de ròtula.                          46. Fracturas de rótula.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10194


  47. Lesions osteocondrales de genoll.                    47. Lesiones osteocondrales de rodilla.
  48. Genoll del saltador: incidència i tractament.              48. Rodilla del saltador: incidencia y tratamiento.
  49. Fractures obertes de diàfisi tibial.                   49. Fracturas abiertas de diáfisis tibial.
  50. Fractures de pilar tibial.                        50. Fracturas de pilón tibial.
  51. Fractures de l’astràgal. Luxació periastragalina.            51. Fracturas del astrágalo. Luxación periastragalina.
  52. Síndrome del si del tras: diagnòstic i tractament.            52. Síndrome del seno del tarso: diagnóstico y tratamiento.
  53. Dolor femoropatel·lar: diagnòstic i tractament.             53. Dolor femoropatelar: diagnóstico y tratamiento.
  54. Trastorns de la marxa en la infantesa.                  54. Trastornos de la marcha en la infancia.
  55. Fractures supracondílies d’húmer en la infantesa.            55. Fracturas supracondíleas de húmero en la infancia.
  56. Infeccions osteoarticulars en pacients pediàtrics.            56. Infecciones osteoarticulares en pacientes pediátricos.
  57. Epifisiòlisi de maluc.                          57. Epifisiolisis de cadera.
  58. Fractures de l’atles.                          58. Fracturas del atlas.
  59. Malaltia de Scheüermann.                         59. Enfermedad de Scheüermann.
  60. Estenosi de canal lumbar                         60. Estenosis de canal lumbar.


               ANNEX XIII                                  ANEXO XIII

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-              BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT D’ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ                        ESPECIALIDAD DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

   1. Aspectes generals de la síntesi, la secreció i els mecanismes       1. Aspectos generales de la síntesis, la secreción y los mecanismos
d’acció hormonal.                               de acción hormonal.
   2. Record anatomicofisiològic d’eix hipotàlem-hipòfisi, patologia      2. Recuerdo anatomofisiológico de eje hipotálamo-hipófisis, pato-
de la glàndula pineal. Craniofaringioma.                   logía de la glándula pineal. Craneofaringioma.
   3. Fisiopatologia neurohipofisial. Diabetis insípida. Síndrome de      3. Fisiopatología neurohipofisaria. Diabetes insípida. Síndrome de
secreció inadequada d’ADH.                          secreción inadecuada de ADH.
   4. Exploració funcional adenohipofisial.                   4. Exploración funcional adenohipofisaria.
   5. Acromegàlia i gegantismes.                        5. Acromegalia y gigantismos.
   6. Baixa talla, actitud general. Dèficit de GH (hormona de creixe-      6. Baja talla, actitud general. Déficit de GH (hormona de creci-
ment) en la persona adulta.                          miento) en la persona adulta.
   7. Hiperprolactinèmies. Prolactinoma.                    7. Hiperprolactinemias. Prolactinoma.
   8. Tumors productors de TSH (hormona tiroide) i gonadotropines.       8. Tumores productores de TSH (hormona tiroidea) y gonadotropi-
Gonadotrofinoma, tirotrofinoma i tumor cromòfob.               nas. Gonadotrofinoma, tirotrofinoma y tumor cromófobo.
   9. Panhipopituitarismes.                           9. Panhipopituitarismos.
   10. Record anatomicofisiològic de la glàndula tiroide. Exploració      10. Recuerdo anatomofisiológico de la glándula tiroides. Explora-
hormonal i d’imatge de la patologia tiroïdal. Exploració funcional tiro-   ción hormonal y de imagen de la patología tiroidea. Exploración fun-
ïdal.                                     cional tiroidea.
   11. Goll simple, goll difús i goll multinodular no tòxic.          11. Bocio simple, bocio difuso y bocio multinodular no tóxico.
   12. Nòdul tiroïdal: actitud diagnòstica i terapèutica.            12. Nódulo tiroideo: actitud diagnóstica y terapéutica.
   13. Hipotiroïdisme primari.                         13. Hipotiroidismo primario.
   14. Hipertiroïdismes: clínica i tractament. Malaltia de Graves-       14. Hipertiroidismos: clínica y tratamiento. Enfermedad de Gra-
Basedow, adenoma tòxic i goll multinodular difús.               ves-Basedow, adenoma tóxico y bocio multinodular difuso.
   15. Tiroïditis: aguda, subaguda i crònica.                  15. Tiroiditis: aguda, subaguda y crónica.
   16. Tumors tiroïdals: classificació, etiopatogènia, clínica i diagnòs-    16. Tumores tiroideos: clasificación, etiopatogenia, clínica y diag-
tic. Tractament del càncer de tiroide.                    nóstico. Tratamiento del cáncer de tiroides.
   17. Fisiologia del metabolisme fosfocàlcic: parathormona (PTH),       17. Fisiología del metabolismo fosfo-cálcico: parathormona
calcitonina i vitamina D.                           (PTH), calcitonina y vitamina D.
   18. Hipocalcèmias: hipoparatiroïdisme i pseudohipoparatiroïdis-       18. Hipocalcemias: hipoparatiroidismo y pseudohipoparatiroidis-
me.                                      mo.
   19. Hipercalcèmies i hiperparatiroïdisme.                  19. Hipercalcemias e hiperparatiroidismo.
   20. Alteracions del metabolisme ossi: raquitisme i osteomalàcia.       20. Alteraciones del metabolismo óseo: raquitismo y osteomalacia.
Malaltia de Paget òssia.                           Enfermedad de Paget ósea.
   21. Record anatomicofisiològic de les glàndules suprarenals.         21. Recuerdo anatomofisiológico de las glándulas suprarrenales.
   22. Exploració funcional del còrtex adrenal. Exploracions d’imat-      22. Exploración funcional del córtex adrenal. Exploraciones de
ge.                                      imágen.
   23. Hiperplàsia adrenal congènita.                      23. Hiperplasia adrenal congénita.
   24. Insuficiència adrenal primària.                     24. Insuficiencia adrenal primaria.
   25. Síndrome de Cushing: etiopatogènia, diagnòstic, clínica i trac-     25. Síndrome de Cushing: etiopatogenia, diagnóstico, clínica y tra-
tament.                                    tamiento.
   26. Hiperaldosteronismes primaris i secundaris. Hipoaldosteronis-      26. Hiperaldosteronismos primarios y secundarios. Hipoaldostero-
mes.                                     nismos.
   27. Incidentalomes i càncer suprarenal.                   27. Incidentalomas y cáncer suprarrenal.
   28. Patologia de la medul·la adrenal: feocromocitoma.            28. Patología de la médula adrenal: feocromocitoma.
   29. Record anatomicofisiològic de les gònades masculines i feme-       29. Recuerdo anatomofisiológico de las gónadas masculinas y
nines.                                    femeninas.
   30. Fisiologia i patologia de la pubertat.                  30. Fisiología y patología de la pubertad.
   31. Exploració hormonal i d’imatge de la patologia gonadal.         31. Exploración hormonal y de imagen de la patología gonadal.
   32. Hipogonadismes masculins i femenins.                   32. Hipogonadismos masculinos y femeninos.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10195


  33. Hiperandrogenismes ovàrics i altres hirsutismes. Menopausa i        33. Hiperandrogenismos ováricos, otros hirsutismos. Menopausia
andropausa.                                  y andropausia.
  34. Transtorns de la diferenciació sexual, disgenèsies gonadals,        34. Transtornos de la diferenciación sexual: disgenesias gonadales,
hermafroditismes i pseudohermafroditismes.                  hermafroditismos y pseudohermafroditismos.
  35. Ginecomàstia.                               35. Ginecomastia.
  36. Etiopatogènia de la diabetis mellitus. Record anatomicofisio-       36. Etiopatogenia de la diabetes mellitus. Recuerdo anatomofun-
lògic funcional del pàncrees, mecanisme d’acció de la insulina. Resis-    cional del páncreas, mecanismo de acción de la insulina. Resistencia
tència insulínica.                              insulínica.
  37. Classificació, epidemiologia, clínica i diagnòstic de la diabetis     37. Clasificación: epidemiología, clínica y diagnóstico de la diabe-
mellitus.                                   tes mellitus.
  38. Complicacions macro i microangiopàtiques de la diabetis          38. Complicaciones macro y microangiopáticas de la diabetes
mellitus: aspectes patogènics.                        mellitus: aspectos patogénicos.
  39. Nefropatia i neuropatia diabètiques.                    39. Nefropatía y neuropatía diabéticas.
  40. Diabetis i embaràs.                            40. Diabetes y embarazo.
  41. Tractament dietètic de la diabetis mellitus. Educació diabetolò-      41. Tratamiento dietético de la diabetes mellitus: educación diabe-
gica. Exercici físic. Tractament insulínic de la diabetis mellitus tipus 1.  tología. Ejercicio físico. Tratamiento insulínico de la diabetes mellitus
Tractament de la diabetis mellitus tipus 2. Antidiabètics orals.       tipo 1. Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Antidiabéticos ora-
                                       les.
   42. Complicacions agudes de la diabetis mellitus. Cetoacidosi dia-      42. Complicaciones agudas de la diabetes mellitus: cetoacidósis
bètica i situació diabètica hiperosmolar, acidosi làctica en la diabetis   diabética y situación diabética hiperosmolar. Acidosis láctica en la
mellitus.                                   Diabetes mellitus.
   43. Complicacions cròniques de la diabetis mellitus, microangio-       43. Complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, microangio-
patia. macroangiopatia, peu diabètic.                     patía. macroangiopatía y pié diabético.
   44. Diabetis mellitus en situacions especials: infància, adolescèn-      44. Diabetes mellitus en situaciones especiales: infancia, adoles-
cia, senectut, cirurgia i viatges.                      cencia, senectud, cirugía y viajes.
   45. Indicacions i complicacions de les bombes d’insulina, el tras-      45. Indicaciones y complicaciones de las bombas de insulina, el
plantament en la diabetis mellitus.                      transplante en la diabetes mellitus.
   46. Hipoglucèmies: clasificació i diagnòstic. Insulinomes.          46. Hipoglucemias: clasificación y diagnóstico. Insulinomas.
   47. Tumors neuroendocrins, exploració funcional i d’imatge en         47. Tumores neuroendocrinos: exploración funcional y de imagen
patologia neuroendocrina.                           en patología neuroendocrina.
   48. Síndrome carcinoide.                           48. Síndrome carcinoide.
   49. Neoplàsies endocrines múltiples, tipus I i II: síndromes pluri-      49. Neoplasias endocrinas múltiples, tipo I y II: síndromes pluri-
glandulars autoimmunes tipus I i II.                     glandulares autoinmunes tipo I y II.
   50. Tumors endocrins gastroenteropancreàtics: gastrinoma, VI         50. Tumores endocrinos gastroentero-pancreáticos: gastrinoma, VI
Poma, Ppoma, glucagonoma i somatostatinoma.                  Poma, Ppoma, glucagonoma y somatostatinoma.
   51. Dislipèmias: classificació, diagnòstic i tractament.           51. Dislipemias: clasificación, diagnóstico y tratamiento.
   52. Síndromes endocrines paraneoplàsiques.                  52. Síndromes endocrinos paraneoplásicos.
   53. Obesitat: classificació, diagnòstic, tractament i cirurgia barià-     53. Obesidad: clasificación, diagnóstico, tratamiento y cirugía
trica.                                    bariátrica.
   54. Porfíries, malalties de dipòsit lisosòmic, lipodistròfies, hemo-     54. Porfirias, enfermedades de depósito lisosómico, lipodistrofias,
cromatosi, hiperuricèmia i gota.                       hemocromatosis, hiperuricemia y gota.
   55. Valoració de l’estat nutricional: malnutrició. Nutrició, genera-     55. Valoración del estado nutricional: malnutrición. Nutrición,
litats. Nutrició enteral i parenteral.                    generalidades. Nutrición enteral y parenteral.


               ANNEX XIV                                  ANEXO XIV

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-              BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT D’ESTOMATOLOGIA                              ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGÍA

  1. Extraccions dentals.                            1. Extracciones dentales.
  2. Tècniques d’anestèsia dental en estomatologia.               2. Técnicas de anestesia dental en Estomatología.
  3. Infeccions bacterianes orals.                       3. Infecciones bacterianas orales.
  4. Infeccions víriques i micótiques de la mucosa oral.            4. Infecciones víricas y micóticas de la mucosa oral.
  5. Patologia mucocutània de la mucosa oral.                  5. Patología mucocutánea de la mucosa oral.
  6. Lesions precanceroses de la mucosa oral.                  6. Lesiones precancerosas de la mucosa oral.
  7. Tumors benignes i malignes de la mucosa oral.               7. Tumores benignos y malignos de la mucosa oral.
  8. Secreció salival: fisiopatologia, xerostomia i sialorrea.         8. Secreción salival: fisiopatología, xerostomía y sialorrea.
  9. Infecció odontògena i les seues complicacions.               9. Infección odontógena y sus complicaciones.
  10. Infeccions dels ossos maxil·lars. Osteomielitis, osteïtis, osteo-     10. Infecciones de los huesos maxilares. Osteomielitis, osteitis,
radionecrosi, osteoquimionecrosi i sinusitis.                 osteorradionecrosis, osteoquimionecrosis y sinusitis.
  11. Biòpsies intraorals en estomatologia                   11. Biopsias intraorales en Estomatología
  12. Tractament quirúrgic dels cordals inclosos.                12. Tratamiento quirúrgico de los cordales incluidos.
  13. Tractament quirúrgic dels canins i altres inclusions.           13. Tratamiento quirúrgico de los caninos y otras inclusiones.
  14. Quists i tumors de les glàndules salivals.                14. Quistes y tumores de las glándulas salivales.
  15. Quists dels maxil·lars.                          15. Quistes de los maxilares.
  16. Tumors odontogènics.                           16. Tumores odontogénicos.
  17. Tumors no odontogènics dels maxil·lars.                  17. Tumores no odontogénicos de los maxilares.
  18. Lesions fibroòssies dels maxil·lars                    18. Lesiones fibro-óseas de los maxilares
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10196


  19. Maneig odontològic de pacients especials: anticoagulats, cardí-      19. Manejo odontológico de pacientes especiales: anticoagulados,
acs, renals, trasplantats i psíquics.                    cardíacos, renales, trasplantados y psíquicos.
  20. Traumatismes dentals i maxil·lars.                    20. Traumatismos dentales y maxilares.
  21. Control mecànic i químic de la placa dental.               21. Control mecánico y químico de la placa dental.
  22. Fluor i càries.                              22. Fluor y caries.
  23. Selladores de fissures.                          23. Selladores de fisuras.
  24. Malaltia periodontal. Classificació, clínica, diagnòstic i tracta-    24. Enfermedad periodontal. Clasificación, clínica, diagnóstico y
ment.                                    tratamiento.
  25. Anomalies morfològiques i estructurals dentàries.             25. Anomalías morfológicas y estructurales dentarias.
  26. Obturacions amb amalgama de plata.                    26. Obturaciones con amalgama de plata.
  27. Obturacions amb resines compostes.                    27. Obturaciones con resinas compuestas.
  28. Terapèutica endodòncica.                         28. Terapéutica endodóncica.
  29. Patologia de l’articulació temporo-mandibular: etiologia, diag-      29. Patología de la articulación temporo-mandibular: etiología,
nòstic i tractament.                             diagnóstico y tratamiento.
  30. Maloclusions dentals.                           30. Maloclusiones dentales.


               ANNEX XV                                  ANEXO XV

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-              BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA                         ESPECIALIDAD DE FARMACIA HOSPITALARIA

  1. Organització d’un servei de farmàcia: funcions, manuals de pro-      1. Organización de un servicio de farmacia: funciones y manuales
cediments.                                  de procedimientos.
  2. Gestió econòmica del servei de farmàcia (I): gestió d’adquisi-       2. Gestión económica del Servicio de Farmacia (I): gestión de
cions. Gestió d’existències. Indicadors de la gestió d’adquisicions i    adquisiciones. Gestión de existencias. Indicadores de la gestión de
d’existències.                                adquisiciones y de existencias.
  3. Gestió econòmica del servei de farmàcia (II): gestió de con-        3. Gestión económica del Servicio de Farmacia (II): gestión de
sums. Seguiment pressupostari. Indicadors econòmics de la gestió de     consumos. Seguimiento presupuestario. Indicadores económicos de la
consums.                                   gestión de consumos.
  4. Avaluació i millora de la qualitat. Indicadors de qualitat del ser-    4. Evaluación y mejora de la calidad. Indicadores de calidad del
vei de farmàcia. Programes de millora contínua.               Servicio de Farmacia. Programas de mejora continua.
  5. La Comissió de Farmàcia i Terapèutica. Participació del Servei       5. La Comisión de Farmacia y Terapéutica. Participación del Ser-
de Farmàcia.                                 vicio de Farmacia.
  6. Relació del Servei de Farmàcia i l’Atenció Primària.            6. Relación del Servicio de Farmacia y la Atención Primaria.
  7. Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes        7. Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y produc-
sanitaris. (Llei 29/2006, de 26 de juliol).                 tos sanitarios. (Ley 29/2006, de 26 de julio).
  8. Selecció de medicaments. Mètodes per a la selecció. Criteris de      8. Selección de medicamentos. Métodos para la selección. Crite-
selecció. Seguiment i avaluació de la selecció de medicaments.        rios de selección. Seguimiento y evaluación de la selección de medi-
                                       camentos.
   9. Sistema de guia farmacoterapèutica: contingut, avaluació i pro-      9. Sistema de guía farmacoterapéutica: contenido, evaluación y
cés d’actualització.                             proceso de actualización.
   10. Farmacotècnia (I): organització, locals i utillatge. Normes de      10. Farmacotecnia (I): organización, locales y utillaje. Normas de
la bona pràctica de manufactura. Matèries primeres i material de con-    la buena práctica de manufactura. Materias primas y material de acon-
dicionament.                                 dicionamiento.
   11. Farmacotècnia (II): formes farmacèutiques no estèrils. Reenva-      11. Farmacotecnia (II): formas farmacéuticas no estériles. Reenva-
sament en dosis unitàries. Gestió de la qualitat. Indicadors.        sado en dosis unitarias. Gestión de la calidad. Indicadores.
   12. Farmacotècnia (III): formes farmacèutiques estèrils. Mescles       12. Farmacotecnia (III): formas farmacéuticas estériles. Mezclas
intravenoses. Compatibilitat, estabilitat i conservació. Nutrició paren-   intravenosas. Compatibilidad, estabilidad y conservación. Nutrición
teral. Unitat centralitzada. Compatibilitat, estabilitat, conservació.    parenteral. Unidad centralizada. Compatibilidad, estabilidad y conser-
Gestió de la qualitat. Indicadors.                      vación. Gestión de la calidad. Indicadores.
   13. Farmacotècnia (IV): medicaments citotòxics. Unitat centra-        13. Farmacotecnia (IV): medicamentos citotóxicos. Unidad centra-
litzada. Compatibilitat, estabilitat i conservació. Gestió de la qualitat.  lizada. Compatibilidad, estabilidad y conservación. Gestión de la cali-
Indicadors.                                 dad. Indicadores.
   14. Dispensació i distribució de medicaments. Dispensació indivi-      14. Dispensación y distribución de medicamentos (I): dispensación
dualitzada de medicaments. Gestió de la qualitat. Indicadors.        individualizada de medicamentos. Gestión de la calidad. Indicadores.
   15. Dispensació i distribució de medicaments (I): sistemes tradici-     15. Dispensación y distribución de medicamentos (II): sistemas
onals de dispensació de medicaments: reposició d’estocs. Gestió de la    tradicionales de dispensación de medicamentos: reposición de stocks.
qualitat. Indicadors.                            Gestión de la calidad. Indicadores.
   16. Dispensació i distribució de medicaments (II): dispensació de      16. Dispensación y distribución de medicamentos (III): dispensa-
medicaments per mitjà de sistemes automatitzats. Gestió de la qualitat.   ción de medicamentos mediante sistemas automatizados. Gestión de la
Indicadors.                                 calidad. Indicadores.
   17. Farmacoepidemiologia i avaluació de la utilització de medica-      17. Farmacoepidemiología y evaluación de la utilización de medi-
ments. Sistemes de classificació de medicaments. Estudis quantitatius:    camentos. Sistemas de clasificación de medicamentos. Estudios cuan-
unitats de mesura. Estudis qualitatius: programes de millora contínua.    titativos: unidades de medida. Estudios cualitativos: programas de
                                       mejora continua.
  18. Farmacocinètica clínica: organització, locals i utillatge. Parà-      18. Farmacocinética clínica: organización, locales y utillaje. Pará-
metres farmacocinètics. Monitorització de nivells sèrics: optimització    metros farmacocinéticos. Monitorización de niveles séricos: optimiza-
posològica.                                 ción posológica.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10197


  19. Informació de medicaments (I): fonts d’informació. Base de         19. Información de medicamentos (I): fuentes de información.
dades. Avaluació de la literatura científica. Informació passiva i activa.   Base de datos. Evaluación de la literatura científica. Información pasi-
                                        va y activa.
   20. Informació de medicaments (II): informació al pacient.          20. Información de medicamentos (II): información al paciente.
Implantació i estratègia. Estratègia per a l’educació sanitària sobre     Implantación y estrategia. Estrategia para la educación sanitaria sobre
medicaments.                                  medicamentos.
   21. Farmacoeconomia: concepte. Tipus d’estudis per a l’avaluació       21. Farmacoeconomía: concepto. Tipos de estudios para la evalua-
farmacoeconòmica.                               ción farmacoeconómica.
   22. Toxicologia clínica: intoxicacions i agents tòxics. Tractament      22. Toxicología clínica. Intoxicaciones y agentes tóxicos. Trata-
de les intoxicacions.                             miento de las intoxicaciones.
   23. Farmacovigilància: mètodes de farmacovigilància. Imputabili-       23. Farmacovigilancia. Métodos de farmacovigilancia. Imputabili-
tat d’efectes adversos. Xarxa de centres de farmacovigilancia.         dad de efectos adversos. Red de centros de farmacovigilancia.
   24. Assajos clínics: tipus d’assajos clínics. Aspectes ètics de l’as-     24. Ensayos clínicos. Tipos de ensayos clínicos. Aspectos éticos
saig clínic. Ús compassiu.                           del ensayo clínico. Uso compasivo.
   25. Nutrició artificial en la persona adulta: nutrició parenteral i      25. Nutrición artificial la persona adulta: nutrición parenteral y
nutrició enteral. Valoració de l’estat nutricional. Interaccions nutrició i  nutrición enteral. Valoración del estado nutricional. Interacciones
medicaments. Monitorització i seguiment de pacients.              nutrición y medicamentos. Monitorización y seguimiento de pacientes.
   26. Nutrició artificial en pediatria: nutrició parenteral i nutrició     26. Nutrición artificial en Pediatría: nutrición parenteral y nutri-
enteral. Valoració de l’estat nutricional. Interaccions nutrició i medica-   ción enteral. Valoración del estado nutricional. Interacciones nutrición
ments. Monitorització i seguiment de pacients.                 y medicamentos. Monitorización y seguimiento de pacientes.
   27. Nutrició artificial en neonatologia: nutrició parenteral i nutrició    27. Nutrición artificial en Neonatología: nutrición parenteral y
enteral. Valoració de l’estat nutricional. Interaccions nutrició i medica-   nutrición enteral. Valoración del estado nutricional. Interacciones
ments. Monitorització i seguiment de pacients.                 nutrición y medicamentos. Monitorización y seguimiento de pacientes.
   28. Monitorització farmacoterapèutica. Problemes relacionats amb       28. Monitorización farmacoterapéutica. Problemas relacionados
la medicació. Avaluació i resultat de la farmacoteràpia.            con la medicación. Evaluación y resultado de la farmacoterapia.
   29. Atenció farmacèutica en el pacient oncològic. Toxicitat de la       29. Atención farmacéutica en el paciente oncológico. Toxicidad de
quimioteràpia: control de la tmesi. Toxicitat local: extravasació. Trac-    la quimioterapia: control de la tmesis. Toxicidad local: extravasación.
tament de suport per a controlar simptomatologia associada (dolor,       Tratamiento de soporte para controlar sintomatología asociada (dolor,
caquèxia, infecció. . . ).                           caquexia, infección. . . ).
   30. Atenció farmacèutica del pacient immunodeprimit. Prevenció i       30. Atención farmacéutica del paciente inmunodeprimido. Preven-
tractament empíric de la infecció. Immunoteràpia, immunosupressors i      ción y tratamiento empírico de la infección. Inmunoterapia, inmunosu-
anticossos monoclonals. Teràpia antiviral.                   presores y anticuerpos monoclonales. Terapia antiviral.
   31. Atenció farmacèutica en el pacient geriàtric. Problemes especí-      31. Atención farmacéutica en el paciente geriátrico. Problemas
fics de la dosificació en geriatria.                      específicos de la dosificación en geriatría.
   32. Atenció farmacèutica en pediatria i neonatologia. Problemes        32. Atención farmacéutica en Pediatría y Neonatología. Problemas
específics de la dosificació pediàtrica.                    específicos de la dosificación pediátrica.
   33. Atenció farmacèutica als pacients externs.                33. Atención farmacéutica a los pacientes externos.
   34. Atenció farmacèutica al Servei d’Urgències. Actuacions. Pri-       34. Atención farmacéutica en el Servicio de Urgencias. Actuacio-
oritats.                                    nes. Prioridades.
   35. Atenció farmacèutica a la Unitat de Vigilància Intensiva. Actu-      35. Atención farmacéutica en la Unidad de Cuidados Intensivos.
acions. Prioritats.                              Actuaciones. Prioridades.
   36. Atenció farmacèutica a l’Hospital de Dia. Actuacions. Priori-       36. Atención farmacéutica en el Hospital de Día. Actuaciones.
tats                                      Prioridades
   37. Atenció farmacèutica a l’hospitalització domiciliària. Actuaci-      37. Atención farmacéutica en hospitalización domiciliaria. Actua-
ons. Prioritats.                                ciones. Prioridades.
   38. Protocol·lització farmacoterapèutica (I): antimicrobians. Parti-     38. Protocolización farmacoterapéutica (I): antimicrobianos. Parti-
cipació i seguiment.                              cipación y seguimiento.
   39. Protocol·lització farmacoterapèutica(II): profilaxi antibiòtica      39. Protocolización farmacoterapéutica (II): profilaxis antibiótica
quirúrgica. Participació i seguiment.                     quirúrgica. Participación y seguimiento.
   40. Protocol·lització farmacoterapèutica (III): antisèptics i desin-     40. Protocolización farmacoterapéutica (III): antisépticos y desin-
fectants. Participació i seguiment.                      fectantes. Participación y seguimiento.
   41. Protocol·lització farmacoterapèutica (IV): profilaxi i tracta-      41. Protocolización farmacoterapéutica (IV): profilaxis y trata-
ment de la malaltia tromboembòlica. Participació i seguiment.         miento de la enfermedad tromboembólica. Participación y seguimien-
                                        to.
  42. Protocol·lització farmacoterapèutica (V): tractament del dolor       42. Protocolización farmacoterapéutica (V): tratamiento del dolor
agut i crònic. Participació i seguiment.                    agudo y crónico. Participación y seguimiento.
  43. Protocol·lització farmacoterapèutica (VI): factors de creixe-       43. Protocolización farmacoterapéutica (VI): factores de creci-
ment de colònies. Participació i seguiment.                  miento de colonias. Participación y seguimiento.
  44. Protocol·lització farmacoterapèutica (VII): factors de coagula-      44. Protocolización farmacoterapéutica (VII): factores de coagula-
ció. Participació i seguiment.                         ción. Participación y seguimiento.
  45. Protocol·lització farmacoterapèutica (VIII): immunoglobulines       45. Protocolización farmacoterapéutica (VIII): inmunoglobulinas
intravenoses. Participació i seguiment.                    intravenosas. Participación y seguimiento.
  46. Protocol·lització farmacoterapèutica (IX): immunosupressors        46. Protocolización farmacoterapéutica (IX): inmunosupresores en
en trasplantaments d’òrgans. Participació i seguiment.             trasplantes de órganos. Participación y seguimiento.
  47. Protocol·lització farmacoterapèutica (X): fluidoteràpia posto-       47. Protocolización farmacoterapéutica (X): fluidoterapia postope-
peratòria. Participació i seguiment.                      ratoria. Participación y seguimiento.
  48. Farmacoteràpia en insuficiència hepàtica i insuficiència renal.      48. Farmacoterapia en insuficiencia hepática e insuficiencia renal.
  49. Interaccions medicamentoses amb significació clínica.           49. Interacciones medicamentosas con significación clínica.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10198


  50. Productes sanitaris: classificació, gestió, adquisició i dispensa-    50. Productos sanitarios: clasificación, gestión, adquisición y dis-
ció. Guia de productes sanitaris. Normativa vigent a Espanya.        pensación. Guía de productos sanitarios. Normativa vigente en Espa-
                                       ña.
  51. Radiofàrmacs: concepte. Normativa vigent a Espanya. Partici-       51. Radiofármacos: concepto. Normativa vigente en España. Parti-
pació del Servei de Farmàcia.                        cipación del Servicio de Farmacia.
  52. Estupefaents. Medicaments òrfens i compassius. Normativa         52. Estupefacientes. Medicamentos huérfanos y compasivos. Nor-
aplicable.                                  mativa aplicable.


               ANNEX XVI                                  ANEXO XVI

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-              BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT DE MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ                    ESPECIALIDAD DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

   1. Deficiència, discapacitat i minusvalidesa: definició de concep-      1. Deficiencia, discapacidad y minusvalía: definición de concep-
tes. Classificació (ICIDH). Escales de valoració generals i específi-    tos. Clasificación (ICIDH). Escalas de valoración generales y específi-
ques, indicacions i ús de les mateixes. Control de qualitat i gestió del   cas, indicaciones y uso de las mismas. Control de calidad y gestión del
procés rehabilitador.                            proceso rehabilitador.
   2. Valoració del dany corporal: principals sistemes de valoració:      2. Valoración del daño corporal: principales sistemas de valora-
taules AMA, sistema Melennec i altres. Descripció i indicacions.       ción: tablas AMA, sistema Melennec y otros. Descripción e indicacio-
Legislació.                                 nes. Normativa.
   3. Avaluació del balanç articular: principis generals. Condicions      3. Evaluación del balance articular: principios generales. Condi-
que afecten la mesura del moviment articular. Sistemes de mesura i      ciones que afectan a la medida del movimiento articular. Sistemas de
instrumentació.                               medida e instrumentación.
   4. Avaluació del balanç muscular: principis generals. Condicions       4. Evaluación del balance muscular: principios generales. Con-
que afecten la mesura d’activitat muscular. Sistemes de mesura i ins-    diciones que afectan a la medida de actividad muscular. Sistemas de
trumentació.                                 medida e instrumentación.
   5. Anàlisi de la marxa (I): components i fases de la marxa normal.      5. Análisis de la marcha (I): componentes y fases de la marcha
Mètodes de valoració.                            normal. Métodos de valoración.
   6. Anàlisi de la marxa (II): marxa patològica. Descripció i valora-     6. Análisis de la marcha (II): marcha patológica. Descripción y
ció en les principals patologies.                      valoración en las principales patologías.
   7. Electromiografia: indicacions. Troballes en les diferents síndro-     7. Electromiografía: indicaciones. Hallazgos en los diferentes sín-
mes.                                     dromes.
   8. Proves funcionals (I): sistema cardiovascular. Sistema respira-      8. Pruebas funcionales (I): sistema cardiovascular. Sistema respi-
tori. Paràmetres. Indicacions. Interpretació en medicina física i reha-   ratorio. Parámetros. Indicaciones. Interpretación en Medicina Física y
bilitació.                                  Rehabilitación.
   9. Proves funcionals (II): incontinència d’esfínters. Alteracions      9. Pruebas funcionales (II): incontinencia de esfínteres. Alteracio-
de la postura i l’equilibri. Paràmetres. Indicacions. Interpretació dels   nes de la postura y el equilibrio. Parámetros. Indicaciones. Interpreta-
resultats.                                  ción de los resultados.
   10. Escales de valoració de les activitats de la vida diària (AVD):     10. Escalas de valoración de las actividades de la vida diaria
ítems a considerar en la valoració de les AVD. Descripció dels dife-     (AVD): ítems a considerar en la valoración de las AVD. Descripción
rents tipus d’escales.                            de los diferentes tipos de escalas.
   11. Valoració funcional de les malalties neurològiques: conceptes      11. Valoración funcional de las enfermedades neurológicas: con-
generals. Aplicació de les síndromes: ACVA, TCE, esclerosi múltiple     ceptos generales. Aplicación de los síndromes: ACVA, TCE, esclerosis
i lesió medul·lar.                              múltiple y lesión medular.
   12. Mitjans i programes d’activitats ocupacionals d’acció terapèu-      12. Medios y programas de actividades ocupacionales de acción
tica (I): acció cognitiva, paràmetres espai-temporals, i de coordinació   terapéutica (I): acción cognitiva, parámetros espacio-temporales, y de
i destresa.                                 coordinación y destreza.
   13. Mitjans i programes d’activitats ocupacionals d’acció terapèu-      13. Medios y programas de actividades ocupacionales de acción
tica (II): activitats ergoterapèutiques d’acció cardiovascular i respira-  terapéutica (II): actividades ergoterápicas de acción cardiovascular y
tòria.                                    respiratoria.
   14. Mitjans i programes d’activitats ocupacionals d’acció tera-       14. Medios y programas de actividades ocupacionales de acción
pèutica (III): activitat i ocupació terapèutica en el moviment, i en els   terapéutica (III): actividad y ocupación terapéutica en el movimiento,
aspectes cinemàtic i cinètic.                        y en los aspectos cinemático y cinético.
   15. Mitjans físics, termoteràpics, superficials i profunds: transfe-     15. Medios físicos termoterápicos superficiales y profundos: trans-
rència energètica. Diferències en les seues accions. Formes d’aplicació   ferencia energética. Diferencias en sus acciones. Formas de aplicación
i contraindicacions.                             y contraindicaciones.
   16. Mitjans físics electroteràpics o altres energies amb acció anal-     16. Medios físicos electroterápicos u otras energías con acción
gèsica i excitomotora: característiques, accions, aplicacions i contrain-  analgésica y excitomotora: características. Acciones. Aplicaciones y
dicacions.                                  contraindicaciones.
   17. Mitjans físics hidrològics: aspectes cinemàtic i cinètic. Carac-     17. Medios físicos hidrológicos: aspectos cinemático y cinético.
terístiques, accions, aplicacions i contraindicacions.            Características, acciones, aplicaciones y contraindicaciones.
   18. Mitjans físics, cinètics, cinemàtics, posturals i de reprograma-     18. Medios físicos, cinéticos, cinemáticos, posturales y de repro-
ció d’acció preferent en el sistema respiratori: característiques, accions  gramación de acción preferente en el sistema respiratorio: característi-
i aplicacions.                                cas, acciones y aplicaciones.
   19. Mitjans físics per a la reeducació del moviment, la coordinació     19. Medios físicos para la reeducación del movimiento, la coordi-
i la destresa: característiques, accions i aplicacions.           nación y la destreza: características, acciones y aplicaciones.
   20. Mètodes neuromotrius i de facilitació neuromuscular: caracte-      20. Métodos neuromotrices y de facilitación neuromuscular: carac-
rístiques, accions i aplicacions.                      terísticas, acciones y aplicaciones.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                              10199


   21. Mitjans de reeducació de la fonació i articulació de la parau-      21. Medios de reeducación de la fonación y articulación de la
la: deglució, respiració, vocalització i altres. Característiques, accions  palabra: deglución, respiración, vocalización y otros. Características,
i aplicacions.                                acciones y aplicaciones.
   22. Mitjans de reeducació del llenguatge: lectoescritura, sensorials,     22. Medios de reeducación del lenguaje: lectoescritura, sensoria-
perceptius i cognitius. Característiques, accions i aplicacions.       les, perceptivos y cognitivos. Características, acciones y aplicaciones.
   23. Tecnologies de la rehabilitació i ajudes tècniques: classificació,    23. Tecnologías de la rehabilitación y ayudas técnicas: clasifica-
característiques i aplicacions segons els diversos tipus de discapacitat.   ción, características y aplicaciones según los diversos tipos de disca-
                                       pacidad.
  24. Ortesi del membre inferior: tipus, característiques, aplicació i      24. Ortesis del miembro inferior: tipos, características, aplicación
funció segons les diverses patologies.                    y función según las diversas patologías.
  25. Ortesi del membre superior: tipus, característiques, aplicació i      25. Ortesis del miembro superior: tipos, características, aplicación
funció segons les diverses patologies.                    y función según las diversas patologías.
  26. Ortesi de tronc: tipus, característiques, aplicació i funció        26. Ortesis de tronco: tipos, características, aplicación y función
segons les diverses patologies.                        según las diversas patologías.
  27. Pròtesi d’extremitat superior: tipus, característiques funcionals     27. Prótesis de extremidad superior: tipos, características funcio-
segons el nivell d’amputació i la tecnologia.                 nales según el nivel de amputación y la tecnología.
  28. Pròtesi d’extremitat inferior: tipus, característiques funcionals     28. Prótesis de extremidad inferior: tipos, características funciona-
segons el nivell d’amputació i la tecnologia.                 les según el nivel de amputación y la tecnología.
  29. Medicina ortomanual: enguixats i fèrules. Embenats funcio-         29. Medicina ortomanual: enyesados y enferulamientos. Vendajes
nals. Infiltracions. Manipulacions. Estiraments postisomètrics.        funcionales. Infiltraciones. Manipulaciones. Estiramientos postisomé-
                                       tricos.
  30. Patologia de la comunicació en les alteracions de la veu i la       30. Patología de la comunicación en las alteraciones de la voz y la
paraula: apràxia, afàsia i disàrtria. Valoració i tractament rehabilitador.  palabra: apraxia, afasia y disartria. Valoración y tratamiento rehabili-
                                       tador.
   31. Patologia de la comunicació en les alteracions del llenguatge:      31. Patología de la comunicación en las alteraciones del lenguaje:
disfonies, dislàlies i laringectomies. Valoració i tractament rehabilita-   disfonías, dislalias y laringectomías. Valoración y tratamiento rehabi-
dor.                                     litador.
   32. Lesions cerebrals (I): AVC. Valoració i tractament rehabilita-      32. Lesiones cerebrales (I): AVC. Valoración y tratamiento rehabi-
dor.                                     litador.
   33. Lesions cerebrals (II): traumatismes cranioencefàlics: valora-      33. Lesiones cerebrales (II): traumatismos craneoencefálicos.
ció i tractament rehabilitador.                        Valoración y tratamiento rehabilitador.
   34. Lesions medul·lars (I): concepte, mecanismes de producció i        34. Lesiones medulares (I): concepto, mecanismos de producción
patofisiologia de la lesió medul·lar. Avaluació mèdica-rehabilitadora.    y patofisiología de la lesión medular. Evaluación médico-rehabilitado-
Nivells de funcionalitat en la LM.                      ra. Niveles de funcionalidad en la LM.
   35. Lesions medul·lars (II): tractament mèdic-rehabilitador de la       35. Lesiones medulares (II): tramiento médico-rehabilitador de la
lesió medul·lar. Tractament de l’espasticitat. Tractament de la bufeta    lesión medular. Tratamiento de la espasticidad. Tratamiento de la veji-
neurògena. Ajudes tècniques i de marxa en la lesió medul·lar.         ga neurógena. Ayudas técnicas y de marcha en la lesión medular.
   36. Mielomeningocele: diagnòstic, valoració i tractament rehabi-       36. Mielomeningocele: diagnóstico, valoración y tratamiento reha-
litador.                                   bilitador.
   37. Esclerosi múltiple: diagnòstic, valoració i tractament rehabili-     37. Esclerosis múltiple: diagnóstico, valoración y tratamiento reha-
tador.                                    bilitador.
   38. Malalties degeneratives del sistema nerviós central: Parkinson,      38. Enfermedades degenerativas del sistema nerviosos central:
ELA, síndromes atàxiques: diagnòstic, valoració i tractament rehabili-    Parkinson, ELA, síndromes atáxicos: diagnóstico, valoración y trata-
tador.                                    miento rehabilitador.
   39. Paràlisi cerebral: concepte de lesió. Patofisiologia i avaluació.     39. Parálisis cerebral: concepto de lesión. Patofisiología y evalua-
                                       ción.
  40. Paràlisi cerebral infantil: tractament rehabilitador.           40. Parálisis cerebral infantil: tratamiento rehabilitador.
  41. Miopaties: diagnòstic, classificació, valoració i tractament        41. Miopatías: diagnóstico, clasificación, valoración y tratamiento
rehabilitador.                                rehabilitador.
  42. Neuropaties perifèriques del membre superior: diagnòstic,         42. Neuropatías periféricas del miembro superior: diagnóstico,
valoració i tractament rehabilitador.                     valoración y tratamiento rehabilitador.
  43. Neuropaties perifèriques del membre inferior: diagnòstic, valo-      43. Neuropatías periféricas del miembro inferior: diagnóstico,
ració i tractament rehabilitador.                       valoración y tratamiento rehabilitador.
  44. Espasticitat: diagnòstic, valoració i tractament rehabilitador.      44. Espasticidad: diagnóstico, valoración y tratamiento rehabilita-
                                       dor.
   45. Artritis reumatoide i artritis crònica juvenil: diagnòstic, siste-    45. Artritis reumatoidea y artritis crónica juvenil: diagnóstico, sis-
mes de valoració i tractament.                        temas de valoración y tratamiento
   46. Espondiloartritis anquilosant: diagnòstic, sistemes de valoració     46. Espondiloartritis anquilosante: diagnóstico, sistemas de valora-
i tractament.                                 ción y tratamiento.
   47. Artropaties degeneratives: diagnòstic, valoració i tractament.      47. Artropatías degenerativas: diagnóstico, valoración y tratamien-
                                       to.
  48. Artropaties hemofílica i diabètica: diagnòstic, valoració i trac-     48. Artropatías hemofílica y diabética: diagnóstico, valoración y
tament rehabilitador.                             tratamiento rehabilitador.
  49. Osteoporosi: diagnòstic, valoració i tractament.              49. Osteoporosis: diagnóstico, valoración y tratamiento.
  50. Distròfia simpàtico-reflexa: diagnòstic, sistemes de valoració i      50. Distrofia simpático-refleja: diagnóstico, sistemas de valoración
tractament.                                  y tratamiento.
  51. Dolor cervical: diagnòstic, sistemes de valoració i tractament.      51. Dolor cervical: diagnóstico, sistemas de valoración y trata-
                                       miento.
  52. Dolor lumbar: diagnòstic, sistemes de valoració i tractament.       52. Dolor lumbar: diagnóstico, sistemas de valoración y tratamien-
                                       to.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                              10200


  53. Trastorn intervertebral menor. Síndrome de les xarneres: diag-       53. Trastorno intervertebral menor. Síndrome de las charnelas:
nòstic, sistemes de valoració i tractament.                  diagnóstico, sistemas de valoración y tratamiento.
  54. Dolor de muscle: diagnòstic, sistemes de valoració i tracta-        54. Dolor de hombro: diagnóstico, sistemas de valoración y trata-
ment.                                     miento.
  55. Fibromiàlgia: diagnòstic, sistemes de valoració i tractament.       55. Fibromialgia: diagnóstico, sistemas de valoración y tratamien-
                                       to.
  56. Genoll inestable i síndrome femoropatelar: diagnòstic, siste-       56. Rodilla inestable y síndrome femoropatelar: diagnóstico, siste-
mes de valoració i tractament.                        mas de valoración y tratamiento.
  57. Rigidesa articular: diagnòstic, sistemes de valoració i tracta-      57. Rigidez articular: diagnóstico, sistemas de valoración y trata-
ment.                                     miento.
  58. Artroplàsties de l’extremitat superior: sistemes de valoració i      58. Artroplastias de la extremidad superior: sistemas de valoración
tractament.                                  y tratamiento.
  59. Artroplàsties de l’extremitat inferior: sistemes de valoració i      59. Artroplastias de la extremidad inferior: sistemas de valoración
tractament.                                  y tratamiento.
  60. Amputacions de l’extremitat superior: nivells d’amputa-          60. Amputaciones de la extremidad superior: niveles de amputa-
ció. Avaluació. Programa de rehabilitació integral de la persona amb     ción. Evaluación. Programa de rehabilitación integral de la persona
amputació.                                  con amputación.
  61. Amputació en l’extremitat inferior: nivells d’amputació. Avalu-      61. Amputación en la extremidad inferior: niveles de amputación.
ació. Programa de rehabilitació integral de la persona amb amputació.     Evaluación. Programa de rehabilitación integral de la persona con
                                       amputación.
   62. Escoliosi: classificació, història natural, valoració i tractament    62. Escoliosis: clasificación, historia natural, valoración y trata-
rehabilitador.                                miento rehabilitador.
   63. Cifosi: classificació, història natural, valoració i tractament      63. Cifosis: clasificación, historia natural, valoración y tratamiento
rehabilitador.                                rehabilitador.
   64. Malformacions i deformitats: malaltia luxant de maluc. Malal-       64. Malformaciones y deformidades: enfermedad luxante de cade-
tia de Perthes. Peu de pinya: diagnòstic, valoració i tractament.       ra. Enfermedad de Perthes. Pie zambo: diagnóstico, valoración y trata-
                                       miento.
  65. Lesions esportives: patologia musculotendinosa i articular.        65. Lesiones deportivas: patología musculotendinosa y articular.
Diagnòstic, valoració i tractament.                      Diagnóstico, valoración y tratamiento.
  66. Afeccions vasculars de les extremitats: arteriopaties. Obstruc-      66. Afecciones vasculares de las extremidades: arteriopatías. Obs-
cions venoses. Limfoedema. Diagnòstic, valoració i tractament         trucciones venosas. Linfedemas. Diagnóstico, valoración y tratamiento
  67. Patologia cardíaca: diagnòstic, sistemes de valoració i tracta-      67. Patología cardíaca: diagnóstico, sistemas de valoración y trata-
ment del pacient coronari. Fases de rehabilitació cardíaca.          miento del paciente coronario. Fases de rehabilitación cardíaca.
  68. Patologia respiratòria (I): síndromes obstructives i mixtes.        68. Patología respiratoria (I): síndromes obstructivos y mixtos.
Valoració i tractament rehabilitador.                     Valoración y tratamiento rehabilitador.
  69. Patologia respiratòria (II): fibrosi quística. Bronquiolotis.       69. Patología respiratoria (II): fibrosis quística. Bronquiolotis.
Asma infantil: valoració i tractament rehabilitador.             Asma infantil: valoración y tratamiento rehabilitador.
  70. Patologia respiratòria (III): cirurgia abdominal i toràcica.        70. Patología respiratoria (III): cirugía abdominal y torácica.
Embassaments pleurals: valoració i tractament rehabilitador.         Derrames pleurales: valoración y tratamiento rehabilitador.
  71. Rehabilitació de la persona cremada: classificació. Diagnòstic       71. Rehabilitación de la persona quemada: clasificación, diagnósti-
de les lesions, sistemes de valoració i tractament rehabilitador.       co de las lesiones, sistemas de valoración y tratamiento rehabilitador.
  72. Rehabilitació de la incontinència: incontinència urinària i fecal.     72. Rehabilitación de la incontinencia: incontinencia urinaria y
Diagnòstic, sistemes de valoració i procediments terapèutics.         fecal. Diagnóstico, sistemas de valoración y procedimientos terapéu-
                                       ticos.
   73. Patologia de l’envelliment i la immobilització corporal: res-       73. Patología del envejecimiento y la inmovilización corporal: res-
posta corporal a la immobilització per òrgans i sistemes. Valoració i     puesta corporal a la inmovilización por órganos y sistemas. Valoración
procediments terapèutics de les complicacions parcials i sistèmiques     y procedimientos terapéuticos de las complicaciones parciales y sisté-
derivades de la immobilització.                        micas derivadas de la inmovilización.
   74. Diagnòstic psicosocial i servicis socials. Atenció a les persones     74. Diagnóstico psicosocial y servicios sociales. Atención a las
en situació de dependència. «Llibre blanc de la dependència». Aporta-     personas en situación de dependencia. «Libro blanco de la dependen-
cions de la medicina física i de la rehabilitació.              cia». Aportaciones de la Medicina Física y de la Rehabilitación.
   75. Epidemiologia de la discapacitat en relació amb la medicina        75. Epidemiología de la discapacidad en relación con la Medicina
física i la rehabilitació: epidemiologia dels dèficits de mobilitat, mani-  Física y la Rehabilitación: epidemiologia de los déficits de movilidad,
pulació i comunicació.                            manipulación y comunicación.
   76. Rehabilitació dels problemes de sexualitat en la discapacitat       76. Rehabilitación de los problemas de sexualidad en la discapaci-
física. Aspectes diferencials de l’atenció a homes i a dones. Atenció a    dad física. Aspectos diferenciales de la atención a hombres y a muje-
la paternitat i maternitat assistida en grans discapacitats.         res. Atención a la paternidad y materidad asistida en grandes discapa-
                                       cidades.
  77. Rehabilitació del pacient amb càncer. Ortopròtesi i ajudes tèc-      77. Rehabilitación del paciente con cáncer. Ortoprótesis y ayudas
niques. Tractament del limfoedema.                      técnicas. Tratamiento del linfedema.
  78. Maneig del dolor crònic: valoració i procediments farmacolò-        78. Manejo del dolor crónico: valoración y procedimientos farma-
gics. Terapèutica física. Métodes alternatius. Aspectes psicològics en    cológicos. Terapéutica física. Métodos alternativos. Aspectos psicoló-
el diagnòstic i tractament del dolor. Programes multidisciplinaris.      gicos en el diagnóstico y tratamiento del dolor. Programas multidisci-
                                       plinares.
  79. Rehabilitació del pacient geriàtric. Complicacions de l’allita-      79. Rehabilitación del paciente geriátrico. Complicaciones del
ment i la sedestació. Maneig i prevenció.                   encamamiento y la sedestación. Manejo y prevención.
  80. Prescripció d’una cadira de rodes. Conceptes generals. Dife-        80. Prescripción de una silla de ruedas. Conceptos generales. Dife-
rents grups patològics: infantils, geriàtrics, amputats, lesionats medul-   rentes grupos patológicos: infantiles, geriátricos, amputados, lesiona-
lars i malalties degeneratives. Accessoris per a les activitats de la vida  dos medulares y enfermedades degenerativas. Accesorios para las acti-
diària.                                    vidades de la vida diaria.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                           10201


               ANNEX XVII                                 ANEXO XVII

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-              BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT DE MEDICINA INTERNA                           ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA

   1. Febre d’origen desconegut: concepte, etiologia i diagnòstic.      1. Fiebre de origen desconocido: concepto, etiología y diagnóstico.
   2. Sèpsia i xoc sèptic: diagnòstic i tractament.              2. Sepsis y shock séptico: diagnóstico y tratamiento.
   3. Estudi de la síndrome consumptiva. Estratègia diagnosticotera-     3. Estudio del síndrome consuntivo. Estrategia diagnóstico-tera-
pèutica.                                   péutica.
   4. Alteracions hidroelectrolítiques i de l’equilibri àcid-base. Enfo-   4. Alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base.
cament terapèutic.                              Enfoque terapéutico.
   5. Estudi de la síndrome anèmica en medicina interna.           5. Estudio del síndrome anémico en Medicina Interna.
   6. Maneig dels factors de risc vascular en medicina interna.        6. Manejo de los factores de riesgo vascular en Medicina Interna.
   7. Síndrome mental orgànic.                        7. Síndrome mental orgánico.
   8. Maneig del pacient geriàtric en medicina interna.            8. Manejo del paciente geriátrico en Medicina Interna.
   9. Síndrome febril en el pacient VIH.                   9. Síndrome febril en el paciente VIH.
   10. Enfocament diagnòstic del dolor abdominal en medicina inter-      10. Enfoque diagnóstico del dolor abdominal en Medicina Interna.
na.
   11. Enfocament diagnòstic del dolor toràcic en medicina interna.      11. Enfoque diagnóstico del dolor torácico en Medicina Interna.
   12. Avaluació clínica del pacient pre i postquirúrgic.           12. Evaluación clínica del paciente pre y postquirúrgico.
   13. Síndrome ascítica: diagnòstic i tractament.               13. Síndrome ascítico: diagnóstico y tratamiento.
   14. Pneumònies: enfocament diagnòstic i tractament.             14. Neumonías: enfoque diagnóstico y tratamiento.
   15. Insuficiència cardíaca: enfocament diagnòstic i tractament.       15. Insuficiencia cardíaca: enfoque diagnóstico y tratamiento.
   16. El pacient diabètic en medicina interna.                16. El paciente diabético en Medicina Interna.
   17. Diagnòstic i tractament de les complicacions agudes en el paci-     17. Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones agudas en el
ent diabètic.                                paciente diabético.
   18. PALET: cures pal·liatives en medicina interna.             18. PALE: cuidados paliativos en Medicina Interna.
   19. Infecció urinària: enfocament diagnòstic i tractament.         19. Infección urinaria: enfoque diagnóstico y tratamiento.
   20. Síndrome gastroenterítica: enfocament diagnòstic i tractament.     20. Síndrome gastroenterítico: enfoque diagnóstico y tratamiento.
   21. Malaltia pulmonar obstructiva crònica.                 21. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
   22. Insuficiència renal aguda i crònica.                  22. Insuficiencia renal aguda y crónica.
   23. Insuficiència respiratòria aguda.                    23. Insuficiencia respiratoria aguda.
   24. Malaltia inflamatòria intestinal.                    24. Enfermedad inflamatoria intestinal.
   25. Hepatitis agudes víriques.                       25. Hepatitis agudas víricas.
   26. Dany orgànic en el pacient addicte a drogues.              26. Daño orgánico en el paciente adicto a drogas.
   27. Malaltia d’Alzheimer i altres demències.                27. Enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
   28. Infeccions del sistema nerviós central.                 28. Infecciones del sistema nervioso central.
   29. Infeccions de teixits blans.                      29. Infecciones de tejidos blandos.
   30. Malaltia cerebrovascular.                        30. Enfermedad cerebrovascular.
   31. Patologia tiroïdal en medicina interna.                 31. Patología tiroidea en Medicina Interna.
   32. Patologia pancreàtica en medicina interna.               32. Patología pancreática en Medicina Interna.
   33. Artritis reumatoide.                          33. Artritis reumatoide.
   34. Lupus eritematós sistèmic.                       34. Lupus eritematoso sistémico.
   35. Infeccions per mycobacterias.                      35. Infecciones por mycobacterias.
   36. Amiloïdosis: diagnòstic i tractament.                  36. Amiloidosis: diagnóstico y tratamiento.
   37. Sarcoïdosis: diagnòstic i tractament.                  37. Sarcoidosis: diagnóstico y tratamiento.
   38. Vasculitis amb afectació predominant de vasos de xicotet cali-     38. Vasculitis con afectación predominante de vasos de pequeño
bre.                                     calibre.
   39. Artritis sèptiques: diagnòstic i tractament.              39. Artritis sépticas: diagnóstico y tratamiento.
   40. Principals síndromes toxicològiques: enfocament clínic del       40. Principales síndromes toxicológicos. Enfoque clínico del
pacient intoxicat.                              paciente intoxicado.
   41. Tabaquisme: concepte i enfocament terapèutic.              41. Tabaquismo: concepto, enfoque terapéutico.
   42. Alcoholisme: diagnòstic, dany orgànic, tractament de desinto-      42. Alcoholismo: diagnóstico, daño orgánico, tratamiento de desin-
xicació i deshabituació.                           toxicación y deshabituación.
   43. Opiacis i cocaïna: diagnòstic, dany orgànic i tractament.        43. Opiáceos y cocaína: diagnóstico, daño orgánico y tratamiento.
   44. Toxicitat orgànica d’altres drogues d’abús: concepte, diagnòs-     44. Toxicidad orgánica de otras drogas de abuso: concepto, diag-
tic i tractament.                              nóstico y tratamiento.
   45. Intoxicacions per psicofàrmacs.                     45. Intoxicaciones por psicofármacos.
   46. El pacient polidrogodependent. Maneig hospitalari. Desinto-       46. El paciente polidrogodependiente. Manejo hospitalario. Desin-
xicació.                                   toxicación.
   47. Toxicologia laboral. Intoxicacions per productes químics.        47. Toxicología laboral. Intoxicaciones por productos químicos.
Diagnòstic i tractament.                           Diagnóstico y tratamiento.
   48. Intoxicacions per fàrmacs. Principals fàrmacs implicats. Diag-     48. Intoxicaciones por fármacos. Principales fármacos implicados.
nòstic i tractament.                             Diagnóstico y tratamiento.
   49. Síndrome serotoninèrgic i síndrome neurolèptica maligna.        49. Síndrome serotoninérgico y síndrome neuroléptico maligno.
   50. Intoxicacions per gasos.                        50. Intoxicaciones por gases.
   51. Intoxicacions per herbes medicinals, plantes, fongs i verins      51. Intoxicaciones por hierbas medicinales, plantas, hongos y
animals.                                   venenos animales.
   52. Síndrome de fatiga crònica. Síndrome d’hipersensibilitat quí-      52. Síndrome de fatiga crónica. Síndrome de hipersensibilidad quí-
mica múltiple.                                mica múltiple.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                              10202


               ANNEX XVIII                                  ANEXO XVIII

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIA-                BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
LITAT DE MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA (DIAGNÒSTIC               ESPECIALIDAD DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
MOLECULAR)                                   (DIAGNÓSTICO MOLECULAR)

   1. Conceptes bàsics de la patologia molecular. La cèl·lula eucario-      1. Conceptos básicos de la patología molecular. La célula eucario-
ta i profustota. Fases del cicle cel·lular, i control per ciclines i ciclines  ta y procariota. Fases del ciclo celular y control por ciclinas y ciclinas
dependents de quinases (punts de control i restricció). Mitosi i meiosi     dependientes de quinasas (puntos de control y restricción). Mitosis y
(alineament i entrecreuament cromosòmic).                    meiosis (alineamiento y entrecruzamiento cromosómico).
   2. Genoma humà i flux d’informació genètica.                  2. Genoma humano y flujo de información genética.
   3. Genètica de poblacions i geografia del genoma humà: origen de        3. Genética de poblaciones y geografía del genoma humano: ori-
la variació genètica en humans.                         gen de la variación genética en humanos.
   4. Nucli eucariota. Transport (importació i exportació d’àcids         4. Núcleo eucariota. Transporte (importación y exportación de
nucleics i proteïnes), dominis (nuclèol, cossos de Cajal, motes nucle-     ácidos nucleicos y proteínas), dominios (nucleolo, cuerpos de Cajal,
ars, cossos PML), i organització interna (heterocromatina facultativa i     motas nucleares, cuerpos PML) y organización interna (heterocromati-
constitutiva, i eucromatina).                          na facultativa y constitutiva, y eucromatina).
   5. Composició i estructura dels àcids nucleics. Replicació i repara-      5. Composición y estructura de los ácidos nucleicos. Replicación y
ció de l’ADN. Cromosomes (metafàsic i anafàsic). El codi genètic.        reparación del ADN. Cromosomas (metafásico y anafásico). El código
                                        genético.
  6. Transcripció: estructura química de l’ARN, ARN polimerases,         6. Transcripción: estructura química del ARN, ARN polimerasas,
ARNm, ARNt, ARNr i microARN. Traducció: activitat peptidiltrans-        ARNm, ARNt, ARNr y microARN. Traducción: actividad peptidil-
ferasa, factors eIF, eEF i eRF, iniciació, elongació i finalització. Modi-   transferasa, factores eIF, eEF y eRF, iniciación, elongación y termina-
ficacions postraduccionals per a activació proteica.              ción. Modificaciones postraduccionales para activación proteica.
  7. Genoma mitocondrial, metabolisme oxidatiu i càncer: neuropa-         7. Genoma mitocondrial, metabolismo oxidativo y cáncer: neuro-
tia òptica hereditària de Leber, síndrome de Kearns-Sayre, epilèpsia      patía óptica hereditaria de Leber, síndrome de Kearns-Sayre, epilepsia
mioclònica, i desordres mitocondrials per mutacions nuclears.          mioclónica y desórdenes mitocondriales por mutaciones nucleares.
  8. Patrons d’herència genètica. Patró mendelià. Patró no-mendelià.       8. Patrones de herencia genética. Patrón mendeliano. Patrón no-
Patró multifactorial. Genètica de poblacions.                  mendeliano. Patrón multifactorial. Genética de poblaciones.
  9. Mutació. heterogeneïtat al·lèlica i de locus, penetrància i expres-     9. Mutación: heterogeneidad alélica y de locus, penetrancia y
sivitat. Mutació puntual, mutacions de empalmament i promotor,         expresividad. Mutación puntual, mutaciones de empalme y promotor,
insercions, deleccions, microdeleccions cromosòmiques, amplificació       inserciones, delecciones, microdelecciones cromosómicas, amplifica-
genòmica, translocacions, translocacions robertsonianes, inversions i      ción genómica, translocaciones, translocaciones robertsonianas, inver-
anormalitats cromosòmiques.                           siones y anormalidades cromosómicas.
  10. Origen molecular del càncer: bases moleculars de la transfor-        10. Origen molecular del cáncer: bases moleculares de la transfor-
mació neoplàsica.                                mación neoplásica.
  11. Apoptosi. Telomerases.                           11. Apoptosis. Telomerasas.
  12. Gens supressors: mecanismes d’inactivació (mutacions i fac-         12. Genes supresores: mecanismos de inactivación (mutaciones y
tors epigenétics), pèrdua d’heterozigositat.                  factores epigenéticos) y perdida de heterozigosidad.
  13. Oncogens: mecanismes d’activació.                      13. Oncogenes: mecanismos de activación.
  14. Virus oncogènics: papil·lomavirus humà, herpesviridae, i virus       14. Virus oncogénicos: papilomavirus humano, herpesviridae y
carcinògens hepàtics. Detecció, quantificació, genotipat, estudis filo-     virus carcinógenos hepáticos. Detección, cuantificación, genotipado,
genètics i de susceptibilitat a fàrmacs per tecnologia molecular. Valor     estudios filogenéticos y de susceptibilidad a fármacos por tecnología
diagnòstic i pronòstic.                             molecular. Valor diagnóstico y pronóstico.
  15. Transducció de senyal i tumorogènesi: model RAS. Estructura,        15. Transducción de señal y tumorogénesis: modelo RAS. Estruc-
funció i diana terapèutica.                           tura, función y diana terapéutica.
  16. Introducció a les tècniques i mètodes en patologia molecular.        16. Introducción a las técnicas y métodos en Patología Molecular.
Extracció d’àcids nucleics: tipus de mostres, tècniques d’extracció,      Extracción de ácidos nucleicos: tipos de muestras, técnicas de extrac-
mètodes de determinació de concentració i integritat de l’àcid nucleic.     ción, métodos de determinación de concentración e integridad del
                                        ácido nucleico.
  17. Tecnologia de transferència per a àcids nucleics: transferència       17. Tecnología de transferencia para ácidos nucleicos: transferen-
Southern (electroforesi d’ADN digerit per restricció) i transferència      cia Southern (electroforesis de ADN digerido por restricción) y trans-
Northern (electroforesi d’ARN). Preparació de sondes.              ferencia Northern (electroforesis de ARN). Preparación de sondas.
  18. Tecnologia de la reacció en cadena de la polimerasa (Polyme-        18. Tecnología de la reacción en cadena de la polimerasa (Polyme-
rase Chain Reaction – PCR). ADN polimerasas. Disseny de nucleòtids       rase Chain Reaction – PCR). DNA polimerasas. Diseño de nucleótidos
encebadors o primers. Optimització de la reacció d’amplificació. Con-      cebadores o primers. Optimización de la reacción de amplificación.
taminació i inhibidors.                             Contaminación e inhibidores.
  19. Tecnologia PCR a temps real (I): detecció de mutacions, càr-        19. Tecnología PCR a tiempo real (I): detección de mutaciones,
rega gènica i quantificació genòmica. PCR a temps real inespecífica       carga génica y cuantificación genómica. PCR a tiempo real inespecífi-
(SYBR Green I).                                 ca (SYBR Green I).
  20. Tecnologia PCR a temps real (II): ús de sondes marcades: son-        20. Tecnología PCR a tiempo real (II). Uso de sondas marcadas:
des TaqMan, sondes FRET, sondes Scorpion i molecular beacons. Tec-       sondas TaqMan, sondas FRET, sondas Scorpion y molecular Beacons.
nologia PCR refractària (AMRS). Tecnologia d’amplificació linial.        Tecnología PCR refractaria (AMRS). Tecnología de amplificación
                                        lineal.
  21. Tecnologies alternatives a la PCR: NASBA (amplificació           21. Tecnologías alternativas a la PCR: NASBA (amplificación de
d’àcids nucleics basada en la seqüència), TMA (amplificació mediada       ácidos nucleicos basada en la secuencia), TMA (amplificación media-
de transcripció), LCR (reacció en cadena de la ligasa) i SDA (amplifi-     da de trascripción), LCR (reacción en cadena de la ligasa) y SDA
cació per desplaçament de bri).                         (amplificación por desplazamiento de hebra).
  22. Tecnologies alternatives a l’amplificació d’àcids nucleics:         22. Tecnologías alternativas a la amplificación de ácidos nuclei-
Branch ADN i captura d’híbrids.                         cos: Branch DNA y captura de híbridos.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10203


   23. Hibridació in situ fluorescent (FISH) i hibridació genòmica       23. Hibridación in situ fluorescente (FISH) e hibridación genómi-
comparada (CGH). Aplicacions en mostres fixades i parafinades.        ca comparada (CGH). Aplicaciones en muestras fijadas y parafinadas.
   24. Seqüenciació d’ADN: mètode de Sanger, seqüenciació en gel,        24. Secuenciación de ADN: método de Sanger, secuenciación en
seqüenciació capil·lar, plataformes de seqüenciació massiva (pirose-     gel, secuenciación capilar, plataformas de secuenciación masiva (piro-
qüenciació). Mètodes electroforètics en la detecció de mutacions:      secuenciación). Métodos electroforéticos en la detección de mutacio-
RFLP, SSCP, anàlisi d’heterodúplex (CSGE), PTT i DGGE.            nes: RFLP, SSCP, análisis de heterodúplex (CSGE), PTT y DGGE.
   25. SNP (Single-Nucleotide Polymorphims): polimorfismes relle-        25. SNP (Single-Nucleotide Polymorphims): polimorfismos rele-
vants clínicament, mètodes de tipatge de SNP (tradicional, assaig      vantes clínicamente; métodos de tipaje de SNP (tradicional, ensayo
Invader, assaig Readit, microxips i sondes).                 Invader, ensayo Readit, microchips y sondas).
   26. Metilació de l’ADN: detecció per PCR i aplicacions diagnòsti-      26. Metilación del ADN: detección por PCR y aplicaciones diag-
ques. Marcador predictiu de malignitat.                   nósticas. Marcador predictivo de malignidad.
   27. Microxip d’àcids nucleics: perfils d’expressió gènica, farma-      27. Microchip de ácidos nucleicos: perfiles de expresión génica,
cogenòmica, identificació de gens marcadors pronòstic i classificació    farmacogenómica, identificación de genes marcadores pronóstico y
de tumors.                                  clasificación de tumores.
   28. Microxip de teixits. Matriu en plataformes a temps real.         28. Matriz tisular. Matriz en plataformas a tiempo real.
   29. Proteòmica i determinació del proteoma. Electroforesi bidi-       29. Proteómica y determinación del proteoma. Electroforesis bidi-
mensional. Espectrometria de masses i ressonància de plasmones        mensional. Espectrometría de masas y resonancia de plasmones super-
superficials. Matriu de detecció i quantificació de proteïnes, matriu de   ficiales. Matriz de detección y cuantificación de proteínas, matriz de
funció i interacció de proteïnes i matriu de cribratge invers de proteï-   función e interacción de proteínas y matriz de cribado inverso de pro-
nes.                                     teínas.
   30. Bioinformàtica (I): bases de dades de seqüències (GenBanK,        30. Bioinformática (I): bases de datos de secuencias (GenBanK,
EMBL), mapes genètics (Map Viewer), conglomeració i alineament        EMBL), mapas genéticos (Map Viewer), aglomeración y alineamiento
de seqüències.                                de secuencias.
   31. Bioinformàtica (II): BLAST, LocusLink, GEO, dbEST, dbSTS,        31. Bioinformática (II): BLAST, LocusLink, GEO, dbEST, dbSTS,
recursos del genoma, NCBI ToolBox, Taxonomy Database, dbSNP,         recursos del genoma, NCBI ToolBox, Taxonomy Database, dbSNP,
dbMHC, Sequin, BankIt i RefSeq Project.                   dbMHC, Sequin, BankIt y RefSeq Project.
   32. Estandardització i robotització d’un laboratori de patologia       32. Estandarización y robotización de un laboratorio de Patología
molecular.                                  Molecular.
   33. Control de qualitat i acreditació d’un laboratori de patologia      33. Control de calidad y acreditación de un laboratorio de Patolo-
molecular.                                  gía Molecular.
   34. Banc de tumors.                             34. Banco de tumores.
   35. Patologia molecular de les alteracions genètiques neurològi-       35. Patología molecular de las alteraciones genéticas neurológicas,
ques, neuromusculars, esquelètiques i immunitàries.             neuromusculares, esqueléticas e inmunitarias.
   36. Patologia molecular de les alteracions genètiques metabòliques      36. Patología molecular de las alteraciones genéticas metabólicas
i endocrines.                                y endocrinas.
   37. Patologia molecular de les alteracions genètiques de la coagu-      37. Patología molecular de las alteraciones genéticas de la coagu-
lació i hematopoètiques.                           lación y hematopoyéticas.
   38. Patologia molecular de la fibrosi quística. Funció proteica. Cri-    38. Patología molecular de la fibrosis quística. Función proteica.
bratge de portadors. Valor diagnòstic i pronòstic.              Cribado de portadores. Valor diagnóstico y pronóstico.
   39. Patologia molecular del càncer de mama i ovari hereditari.        39. Patología molecular del cáncer de mama y ovario hereditario.
   40. Patologia molecular del càncer de mama esporàdic. Valor diag-      40. Patología molecular del cáncer de mama esporádico. Valor
nòstic, pronòstic i en la monitorització de tractaments.           diagnóstico, pronóstico y en la monitorización de tratamientos.
   41. Patologia molecular del càncer colorectal. Detecció de muta-       41. Patología molecular del cáncer colorrectal. Detección de
cions en Síndromes polipoides familiars. Síndrome de Peutz-Jeghers.     mutaciones en Síndromes polipoides familiares. Síndrome de Peutz-
Poliposi juvenil. Càncer hereditari colorectal no-polipoide. Valor diag-   Jeghers. Poliposis juvenil. Cáncer hereditario colorectal no-polipoide.
nòstic, pronòstic i en la monitorització de tractaments.           Valor diagnóstico, pronóstico y en la monitorización de tratamientos.
   42. Patologia molecular del càncer de pulmó: locus de susceptibi-      42. Patología molecular del cáncer de pulmón: locus de susceptibi-
litat a càncer. Oncogens i gens supressors associats al diagnòstic, pro-   lidad al cáncer. Oncogenes y genes supresores asociados al diagnósti-
nòstic i monitorització de tractaments.                   co, pronóstico y monitorización de tratamientos.
   43. Patologia molecular del càncer renal i prostàtic. Valor diagnòs-     43. Patología molecular del cáncer renal y prostático. Valor diag-
tic i pronòstic.                               nóstico y pronóstico.
   44. Patologia molecular de les neoplàsies endocrines. Detecció de      44. Patología molecular de las neoplasias endocrinas. Detección
mutacions en neoplàsies endocrines múltiples, tipus 1, 2A, 2B; i càn-    de mutaciones en neoplasias endocrinas múltiples, tipos 1, 2A, 2B; y
cer medul·lar de tiroide familiar. Valor diagnòstic i pronòstic.       cáncer medular de tiroides familiar. Valor diagnóstico y pronóstico.
   45. Patologia molecular de sarcomes (I): translocacions cromosò-       45. Patología molecular de sarcomas (I): translocaciones cromosó-
miques i reordenaments genètics en sarcoma d’Ewing/PNET, sarcoma       micas y reordenamientos genéticos en sarcoma de Ewing/PNET, sar-
sinovial, tumor desmoplàstic de cèl·lula redona menuda. Valor diag-     coma sinovial, tumor desmoplástico de célula redonda pequeña. Valor
nòstic i pronòstic.                             diagnóstico y pronóstico.
   46. Patologia molecular de sarcomes (II): translocacions cromo-       46. Patología molecular de sarcomas (II): translocaciones cromo-
sòmiques i reordenaments genètics en liposarcoma mixoide, rabdomi-      sómicas y reordenamientos genéticos en liposarcoma mixoide, rabdo-
osarcoma alveolar, condrosarcoma mixoide extraesquelètic, dermato-      miosarcoma alveolar, condrosarcoma mixoide extraesquelético, der-
fibrosarcoma protuberans i fibrosarcoma congènit. Valor diagnòstic i     matofibrosarcoma protuberans y fibrosarcoma congénito. Valor diag-
pronòstic.                                  nóstico y pronóstico.
   47. Patologia molecular de les leucèmies mieloides. Alteracions       47. Patología molecular de las leucemias mieloides: alteraciones
cromosòmiques en leucèmia mieloide crònica i leucèmia mieloide        cromosómicas en leucemia mieloide crónica y leucemia mieloide
aguda. Valor diagnòstic, pronòstic i en la monitorització de tracta-     aguda. Valor diagnóstico, pronóstico y en la monitorización de trata-
ments.                                    mientos.
   48. Patologia molecular de les neoplàsies limfoides (I): alteracions     48. Patología molecular de las neoplasias linfoides (I): alteraciones
cromosòmiques en limfoma/leucèmia limfoblàstica de precursor B.       cromosómicas en linfoma/leucemia linfoblástica de precursor B. Valor
Valor diagnòstic, pronòstic i en la monitorització de tractaments.      diagnóstico, pronóstico y en la monitorización de tratamientos.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10204


   49. Patologia molecular de les neoplàsies limfoides (II): alteraci-     49. Patología molecular de las neoplasias linfoides (II): altera-
ons cromosòmiques en neoplàsies de cèl·lules B madures: leucèmia       ciones cromosómicas en neoplasias de células B maduras: leucemia
limfocítica crònica (limfoma limfocític xicotet), mieloma múltiple,     linfocítica crónica (linfoma linfocítico pequeño), mieloma múltiple,
limfoma fol·licular, limfoma del mantell, limfoma de cèl·lula gran      linfoma folicular, linfoma del manto, linfoma de célula grande difuso
difús i limfoma de Burkitt. Valor diagnòstic, pronòstic i en la monito-   y linfoma de Burkitt. Valor diagnóstico, pronóstico y en la monitoriza-
rització de tractaments.                           ción de tratamientos.
   50. Patologia molecular de les neoplàsies limfoides (III): altera-      50. Patología molecular de las neoplasias linfoides (III): alteracio-
cions cromosòmiques en neoplàsies de cèl·lules T precursores. Neo-      nes cromosómicas en neoplasias de células T precursoras. Neoplasias
plàsies de cèl·lules T madures. Limfoma anaplàsic. Valor diagnòstic,     de células T maduras. Linfoma anaplásico. Valor diagnóstico, pronós-
pronòstic i en la monitorització de tractaments. Test molecular de clo-   tico y en la monitorización de tratamientos. Test molecular de clona-
nalitat: reordenament del gen IGH de les cèl·lules B i del gen TCR de    lidad: reordenamiento del gen IGH de las células B y del gen TCR de
les cèl·lules T (transferència Southern i PCR).               las células T (transferencia Southern y PCR).


               ANNEX XIX                                  ANEXO XIX

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-              BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT DE NEUROCIRURGIA                             ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGÍA

   1. Història de la neurocirurgia. La neurocirurgia a Europa i a Espa-     1. Historia de la Neurocirugía. La Neurocirugía en Europa y en
nya. La figura de Santiago Ramón i Cajal en les ciències neurològi-     España. La figura de Santiago Ramón y Cajal en las ciencias neuroló-
ques.                                    gicas.
   2. Història i exploració física del pacient neurològic i neuroquirúr-    2. Historia y exploración física del paciente neurológico y neuro-
gic. La relació metge-malalt en neurocirurgia.                quirúrgico. La relación médico-enfermo en Neurocirugía.
   3. Estats alterats de consciència: diagnòstic diferencial i avaluació    3. Estados alterados de consciencia: diagnóstico diferencial y eva-
del coma. Escala de coma de Glasgow.                     luación del coma. Escala de coma de Glasgow.
   4. Diagnòstic per imatge en la neurocirurgia. Radiologia de crani      4. Diagnóstico por imagen en la Neurocirugía. Radiología de crá-
i raquis. Tomografia axial computada. Ressonància magnètica. Imat-      neo y raquis. Tomografía axial computadorizada. Resonancia magnéti-
ge molecular del cervell i tomografia d’emissió de positrons (PET).     ca. Imagen molecular del cerebro y tomografía de emisión de positro-
SPECT. Estudis amb isòtops.                         nes (PET). SPECT. Estudios con isótopos.
   5. Avaluació neurofisiològica preoperatòria. Monitorització neuro-      5. Evaluación neurofisiológica preoperatoria. Monitorización neu-
fisiològica intraoperatòria: modalitats i indicacions.            rofisiológica intraoperatoria: modalidades e indicaciones.
   6. Avaluació preoperatòria en neurocirurgia. Nocions de neuroa-       6. Evaluación preoperatoria en Neurocirugía. Nociones de neu-
nestèsia. Prevenció de complicacions.                    roanestesia. Prevención de complicaciones.
   7. Posicions i abordatges en neurocirurgia.                 7. Posiciones y abordajes en neurocirugía.
   8. Hipertensió intracranial. Fisiopatologia. Síndromes d’herniació      8. Hipertensión intracraneal. Fisiopatología. Síndromes de her-
cerebral. Hipertensió intracranial benigna: pseudotumor de cervell.     niación cerebral. Hipertensión intracraneal benigna: pseudotumor de
Etiologia, clínica i opcions de tractament quirúrgic.            cerebro. Etiología, clínica y opciones de tratamiento quirúrgico.
   9. Tumors cerebrals: epidemiologia, classificació histològica i gra-     9. Tumores cerebrales: epidemiología, clasificación histológica y
dació dels tumors. Marcadors de proliferació tumoral. Factors de crei-    gradación de los tumores. Marcadores de proliferación tumoral. Facto-
xement tumoral. Factors angiogènics. Genètica molecular de tumors.      res de crecimiento tumoral. Factores angiogénicos. Genética molecular
                                       de tumores.
  10. Gliomes de baix grau supratentorials: astrocitoma, oligoden-       10. Gliomas de bajo grado supratentoriales: astrocitoma, oligoden-
droglioma i tumors mixts.                          droglioma y tumores mixtos.
  11. Gliomes malignes: astrocitoma anaplàsic, glioblastoma multi-       11. Gliomas malignos: astrocitoma anaplásico, glioblastoma multi-
forme, gliosarcoma i oligodendroglioma maligne.               forme, gliosarcoma y oligodendroglioma maligno.
  12. Tumors de la regió pineal: classificació, diagnòstic i opcions      12. Tumores de la región pineal: clasificación, diagnóstico y
de tractament. Ependimoma intracranial. Subependimoma. Meningi-       opciones de tratamiento. Ependimoma intracraneal. Subependimoma.
omes: classificació anatomopatològica, criteris quirúrgics, recidives i   Meningiomas: clasificación anatomopatológica, criterios quirúrgicos,
opcions no quirúrgiques de tractament.                    recidivas y opciones no quirúrgicas de tratamiento.
  13. Tumors ventriculars. Tumors hipofisials: adenomes i cranio-        13. Tumores ventriculares. Tumores hipofisarios: adenomas, cra-
faringiomes. Tumors de la fossa cranial posterior: medul·loblastoma,     niofaringiomas. Tumores de la fosa craneal posterior: meduloblastoma,
ependimoma, papil·loma dels plexes i astrocitoma benigne. Tumors       ependimoma, papiloma de los plexos y astrocitoma benigno. Tumores
del tronc cerebral: classificació anatomoclínica, criteris de cirurgia i   del tronco cerebral: clasificación anatomoclínica, criterios de cirugía y
opcions de tractament.                            opciones de tratamiento.
  14. Limfomes intracerebrals. Carcinomatosis meníngia: problemes        14. Linfomas intracerebrales. Carcinomatosis meníngea: proble-
quirúrgics. Metàstasis cerebrals: etiologia, diagnòstic i indicacions de   mas quirúrgicos. Metástasis cerebrales: etiología, diagnóstico e indica-
tractament quirúrgic. Selecció de pacients per a la cirurgia.        ciones de tratamiento quirúrgico. Selección de pacientes para la ciru-
                                       gía.
  15. Tractaments coadjuvants en els tumors de cervell: tractaments       15. Tratamientos coadyuvantes en los tumores de cerebro: trata-
quimioteràpics, radioteràpia, radiocirurgia y nous tractaments.       mientos quimioterápicos, radioterapia, radiocirugía y nuevos trata-
                                       mientos.
  16. Tumors del crani. Tumors de l’òrbita. Tumors de la base del        16. Tumores del cráneo. Tumores de la órbita. Tumores de la base
crani. Tumors intramedul·lars: astrocitoma, ependimoma i altres vari-    del cráneo. Tumores intramedulares: astrocitoma, ependimoma y otras
etats histològiques. Tumors extramedul·lars intradurals: meningioma,     variedades histológicas. Tumores extramedulares intradurales: menin-
neurinoma i altres tumors.                          gioma, neurinoma y otros tumores.
  17. Tumors vertebrals primitius. Metàstasis vertebrals: origen,        17. Tumores vertebrales primitivos. Metástasis vertebrales: origen,
diagnòstic i tractament. Selecció de pacients per a la cirurgia.       diagnóstico y tratamiento. Selección de pacientes para la cirugía.
  18. Ictus isquèmic cerebral i atac isquèmic transitori: modalitats de     18. Ictus isquémico cerebral y ataque isquémico transitorio: moda-
diagnòstic i indicacions de cirurgia.                    lidades de diagnóstico e indicaciones de cirugía.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10205


   19. Hemorràgia subaracnoïdal: epidemiologia, etiologia, diagnòs-       19. Hemorragia subaracnoidea: epidemiología, etiología, diagnós-
tic, i tractament. Aneurismes intracranials: etiologia, classificació i   tico, y tratamiento. Aneurismas intracraneales: etiología, clasificación
opcions de tractament.                            y opciones de tratamiento.
   20. Hematomes intracranials espontanis: etiologia, classificació,      20. Hematomas intracraneales espontáneos: etiología, clasifica-
indicacions de tractament quirúrgic i pronòstic. Hematomes de fossa     ción, indicaciones de tratamiento quirúrgico y pronóstico. Hematomas
posterior.                                  de fosa posterior.
   21. Malformacions arteriovenoses cerebrals: classificació, diag-       21. Malformaciones arteriovenosas cerebrales: clasificación, diag-
nòstic i opcions de tractament.                       nóstico y opciones de tratamiento.
   22. Fístules carotidicavernoses espontànies i traumàtiques: clíni-      22. Fístulas carótido-cavernosas espontáneas y traumáticas: clíni-
ca, diagnòstic i tractament. Processos vasculars miscel·lanis: trombosi   ca, diagnóstico y tratamiento. Procesos vasculares misceláneos: trom-
venosa i dels sins venosos. Cavernomes supra i infratentorials: genèti-   bosis venosa y de los senos venosos. Cavernomas supra e infratento-
ca, clínica, opcions i indicacions de tractament. Lesions vasculars de    riales: genética, clínica, opciones e indicaciones de tratamiento. Lesio-
la medul·la espinal.                             nes vasculares de la médula espinal.
   23. Hèrnia discal lumbar. Síndromes de compressió radicular. Sín-      23. Hernia discal lumbar. Síndromes de compresión radicular. Sín-
drome aguda de la cauda equina. Opcions de tractament. Cirurgia de      drome agudo de la cauda equina. Opciones de tratamiento. Cirugía
l’hèrnia discal lumbosacra: resultats, complicacions i discitis postope-   de la hernia discal lumbosacra: resultados, complicaciones y discitis
ratòria.                                   postoperatoria.
   24. Estenosi del canal lumbar. Estenosi de la recessió lateral. Clí-     24. Estenosis del canal lumbar. Estenosis del receso lateral. Clíni-
nica i tractament. Quadres de compressió en l’acondroplàsia i altres     ca y tratamiento. Cuadros de compresión en la acondroplasia y otras
malalties heredodegeneratives del raquis.                  enfermedades heredodegenerativas del raquis.
   25. Quadres de fracàs de la cirurgia de columna. Diagnòstic i trac-     25. Cuadros de fracaso de la cirugía de columna. Diagnóstico y
tament.                                   tratamiento.
   26. Hèrnia discal cervical. Síndromes de compressió radicular.        26. Hernia discal cervical. Síndromes de compresión radicular.
Mieiopatia cervical. Clínica i tractament. Hèrnia discal toràcica: clíni-  Mieiopatía cervical. Clínica y tratamiento. Hernia discal torácica: clí-
ca i tractament.                               nica y tratamiento.
   27. Conceptes i mecanismes de la biomecànica del raquis i de la       27. Conceptos y mecanismos de la biomecánica del raquis y de
inestabilitat de columna. Indicacions de les fixacions amb instrumen-    la inestabilidad de columna. Indicaciones de las fijaciones con ins-
tació de columna. Complicacions de la instrumentació del raquis.       trumentación de columna. Complicaciones de la instrumentación del
                                       raquis.
   28. Traumatisme cranioencefàlic. Avaluació de la gravetat inicial      28. Traumatismo craneoencefálico: evaluación de la gravedad ini-
del traumatisme general. Prioritats. Avaluació del dany cranioencefà-    cial del traumatismo general, prioridades y evaluación del daño cra-
lic.                                     neoencefálico.
   29. Tractament del traumatisme cranioencefàlic. Monitorització        29. Tratamiento del traumatismo craneoencefálico: monitorización
de la pressió intracranial. Maneig a la UCI. Opcions de tractament.     de la presión intracraneal, manejo en la UCI y opciones de tratamien-
Edema cerebral posttraumàtic. Lesió axonal difusa.              to. Edema cerebral postraumático. Lesión axonal difusa.
   30. Fractures cranials: fractures de la volta i de la base de crani.     30. Fracturas craneales: fracturas de la bóveda y de la base de crá-
Fractures amb afonament cranial. Criteris quirúrgics.            neo. Fracturas con hundimiento craneal. Criterios quirúrgicos.
   31. Hematoma epidural intracranial. Hematoma subdural agut i         31. Hematoma epidural intracraneal. Hematoma subdural agudo y
contusió hemorràgica cerebral. Hematoma subdural crònic.           contusión hemorrágica cerebral. Hematoma subdural crónico.
   32. Traumatisme craniofacial. Fístules de líquid cefalorraquidi       32. Traumatismo craneofacial. Fístulas de líquido cefalorraquídeo
posttraumàtiques.                              postraumáticas.
   33. Ferides penetrants cranioencefàliques: maneig inicial, tracta-      33. Heridas penetrantes craneoencefálicas: manejo inicial, trata-
ment quirúrgic i complicacions.                       miento quirúrgico y complicaciones.
   34. Seqüeles dels traumatismes cranials: síndrome posttraumàtica,      34. Secuelas de los traumatismos craneales: síndrome postraumáti-
epilèpsia i Lesions de parells cranials. Seqüeles neuropsicològiques i    co, epilepsia y lesiones de pares craneales. Secuelas neuropsicológicas
la seua rehabilitació.                            y su rehabilitación.
   35. Traumatisme raquimedul·lar: epidemiologia, avaluació del         35. Traumatismo raquimedular. epidemiología, evaluación del
pacient, diagnòstic i tractament inicial.                  paciente, diagnóstico y tratamiento inicial.
   36. Lesions traumàtiques de la medul·la espinal: avaluació, diag-      36. Lesiones traumáticas de la médula espinal: evaluación, diag-
nòstic i tractament. Indicacions del tractament quirúrgic. Cures del     nóstico y tratamiento. Indicaciones del tratamiento quirúrgico. Cuida-
pacient tetra i paraplègic.                         dos del paciente tetra y parapléjico.
   37. Fractures i luxacions de columna cervical alta (atles i axis).      37. Fracturas y luxaciones de columna cervical alta (atlas y axis).
Fractures i luxacions cervicals subaxials.                  Fracturas y luxaciones cervicales subaxiales.
   38. Fractures i luxacions del raquis toràcic. Fractures i luxacions     38. Fracturas y luxaciones del raquis torácico. Fracturas y luxacio-
del raquis lumbar. Fractures del sacre.                   nes del raquis lumbar. Fracturas del sacro.
   39. Cirurgia dels nervis perifèrics: etiologia i indicacions de la      39. Cirugía de los nervios periféricos: etiología e indicaciones de
cirurgia. Tècniques d’avaluació i tractament quirúrgic. Síndromes més    la cirugía. Técnicas de evaluación y tratamiento quirúrgico. Síndromes
freqüents de compressió de nervis perifèrics: compressió del nervi      más frecuentes de compresión de nervios periféricos: compresión del
mitjà i del cubital.                             nervio mediano y del cubital.
   40. Epilèpsia: classificació de les crisis, tractament mèdic i selec-    40. Epilepsia: clasificación de las crisis, tratamiento médico y
ció de candidats per a la cirurgia. Valoració preoperatòria. Monitorit-   selección de candidatos para la cirugía. Valoración preoperatoria.
zació intraoperatòria. Epilèpsia temporal i extratemporal. Tècniques     Monitorización intraoperatoria. Epilepsia temporal y extratemporal.
quirúrgiques i indicacions.                         Técnicas quirúrgicas e indicaciones.
   41. Trastorns del moviment. Bases fisiopatològiques de la cirurgia      41. Trastornos del movimiento: bases fisiopatológicas de la cirugía
dels trastorns del moviment. Selecció de la tremolor. Malaltia de Par-    de los trastornos del movimiento. Selección del temblor. Enfermedad
kinson i distonies. Estimulació cerebral profunda per als trastorns del   de Parkinson y distonías. Estimulación cerebral profunda para los tras-
moviment.                                  tornos del movimiento.
   42. Neurocirurgia dels trastorns psiquiàtrics. Tractament de l’es-      42. Neurocirugía de los trastornos psiquiátricos. Tratamiento de la
pasticitat.                                 espasticidad.
   43. Tractament del dolor. Teories del dolor. Tractament mèdic.        43. Tratamiento del dolor: teorías del dolor y tratamiento médico.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10206


  44. Tractament quirúrgic. Tècniques percutànies. Neurectomia         44. Tratamiento quirúrgico: técnicas percutáneas, neurectomía per-
percutània del trigemin. Descompressió microvascular. Radiocirurgia     cutánea del trigémino, descompresión microvascular y radiocirugía en
en la neuràlgia del trigemin.                        la neuralgia del trigémino.
  45. Malformacions congènites cranials: encefalocele i meningoce-       45. Malformaciones congénitas craneales: encefalocele y menin-
le cranial. Aplàsia del cutis congènita.                   gocele craneal. Aplasia del cutis congénita.
  46. Espina bífida oberta: mielomeningocele. Espina bífida oculta.       46. Espina bífida abierta: mielomeningocele. Espina bífida ocul-
Malformació de Chiari tipus 2. Ancoratge medul·lar postreparació de     ta. Malformación de Chiari tipo 2. Anclaje medular postreparación de
mielomeningocele.                              mielomeningocele.
  47. Malformació de Chiari tipus siringomièlia.                47. Malformación de Chiari tipo siringomielia.
  48. Quists aracnoïdals. Malformació de Dandy-Walker.             48. Quistes aracnoideos. Malformación de Dandy-Walker.
  49. Anomalies de la xarnera craniocervical.                  49. Anomalías de la charnela cráneo-cervical.
  50. Craniosinostosi no sindròmica. Síndromes amb craniosinosto-        50. Craneosinostosis no sindrómica. Síndromes con craneosinosto-
si. Malformacions craniofacials.                       sis. Malformaciones craneofaciales.
  51. Hidrocefàlia: concepte, classificació i etiologia. Diagnòstic clí-    51. Hidrocefalia: concepto, clasificación, etiología, diagnóstico
nic i neuroradiològic. Hidrocefàlia crònica de la persona adulta: diag-   clínico y neuroradiológico. Hidrocefalia crónica de la persona adulta:
nòstic i indicacions per a la cirurgia.                   diagnóstico e indicaciones para la cirugía.
  52. Tractament de la hidrocefàlia: tractament mèdic i tractament       52. Tratamiento de la hidrocefalia. Tratamiento médico. Trata-
quirúrgic. Derivacions de LCR: complicacions i el seu tractament.      miento quirúrgico. Derivaciones de LCR: complicaciones y su trata-
Ventriculostomia per mitjà de neuroendoscòpia: complicacions i el seu    miento. Ventriculostomía mediante neuroendoscopia: complicaciones
tractament.                                 y su tratamiento.
  53. Abscés cerebral. Empiema cerebral. Etiologia, diagnòstic i        53. Absceso cerebral. Empiema cerebral. Etiología, diagnóstico y
tractament. Seqüeles.                            tratamiento. Secuelas.
  54. Infeccions del raquis. Abscés epidural espinal. Osteomielitis       54. Infecciones del raquis. Absceso epidural espinal. Osteomielitis
vertebral no tuberculosa. Osteïtis vertebral tuberculosa (Poli). Discitis  vertebral no tuberculosa. Osteitis vertebral tuberculosa (Poli). Discitis
espontània i postquirúrgica.                         espontánea y posquirúrgica.
  55. Lesions cerebrals en la SIDA. Limfoma, toxoplasmosis i tuber-       55. Lesiones cerebrales en el SIDA. Linfoma, toxoplasmosis y
culosi.                                   tuberculosis.
  56. Malalties parasitàries del SNC: neurocisticercosi, quist hidatí-     56. Enfermedades parasitarias del SNC: neurocisticercosis, quiste
dic i malalties per fongs.                          hidatídico, y enfermedades por hongos.


               ANNEX XX                                  ANEXO XX

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-              BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT DE NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA                        ESPECIALIDAD DE NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

  1. Bases neurofisiològiques de l’electrogénesis cerebral.          1. Bases neurofisiológicas de la electrogénesis cerebral.
  2. Tècniques de registre EEG. EEG quantitatiu. Monitorització        2. Técnicas de registro EEG. EEG cuantitativo. Monitorización
video-EEG. Monitorització ambulatòria. Electrocorticografía.         video-EEG. Monitorización ambulatoria. Electrocorticografía.
  3. Tècniques d’activació de l’EEG i metodologia.               3. Técnicas de activación del EEG y metodología.
  4. Característiques de l’electrogénesis cerebral en subjectes sans      4. Características de la electrogénesis cerebral en sujetos sanos
nounats, xiquets, adults i ancians.                     recién nacidos, niños, adultos y ancianos.
  5. Tècniques, instrumentació i metodologia per a l’avaluació neu-      5. Técnicas, instrumentación y metodología para la evaluación
rofisiològica de les epilèpsies i síndromes generalitzades. Correlació    neurofisiológica de las epilepsias y síndromes generalizados. Correla-
electroclínica.                               ción electroclínica.
  6. Tècniques, instrumentació i metodologia per a l’avaluació neu-      6. Técnicas, instrumentación y metodología para la evaluación
rofisiològica de les epilèpsies i síndromes localitzades. Correlació     neurofisiológica de las epilepsias y síndromes localizados. Correlación
electroclínica.                               electroclínica.
  7. Tècniques, instrumentació i metodologia per a l’avaluació neu-      7. Técnicas, instrumentación y metodología para la evaluación
rofisiològica de les síndromes especials. Correlació electroclínica.     neurofisiológica de los síndromes especiales. Correlación electroclí-
                                       nica.
  8. Tècniques, instrumentació i metodologia per a l’avaluació neu-      8. Técnicas, instrumentación y metodología para la evaluación
rofisiològica dels tumors cerebrals.                     neurofisiológica de los tumores cerebrales.
  9. Tècniques, instrumentació i metodologia per a l’avaluació neu-      9. Técnicas, instrumentación y metodología para la evaluación
rofisiològica de les malalties infeccioses del sistema nerviós central.   neurofisiológica de las enfermedades infecciosas del sistema nervioso
                                       central.
  10. Tècniques, instrumentació i metodologia per a l’avaluació neu-      10. Técnicas, instrumentación y metodología para la evaluación
rofisiològica de les malalties cerebrovasculars.               neurofisiológica de las enfermedades cerebrovasculares.
  11. Tècniques, instrumentació i metodologia per a l’avaluació neu-      11. Técnicas, instrumentación y metodología para la evaluación
rofisiològica de les malalties neurodegeneratives.              neurofisiológica de las enfermedades neurodegenerativas.
  12. Tècniques, instrumentació i metodologia per a l’avaluació neu-      12. Técnicas, instrumentación y metodología para la evaluación
rofisiològica de les malalties metabòliques.                 neurofisiológica de las enfermedades metabólicas.
  13. Tècniques, instrumentació i metodologia per a l’avaluació neu-      13. Técnicas, instrumentación y metodología para la evaluación
rofisiològica dels estats de coma.                      neurofisiológica de los estados de coma.
  14. Tècniques, instrumentació i metodologia per a l’avaluació neu-      14. Técnicas, instrumentación y metodología para la evaluación
rofisiològica de la mort cerebral.                      neurofisiológica de la muerte cerebral.
  15. Tècniques, instrumentació i metodologia per a l’avaluació neu-      15. Técnicas, instrumentación y metodología para la evaluación
rofisiològica de l’estat de mal epilèptic.                  neurofisiológica del estado de mal epiléptico.
  16. Tècniques, instrumentació i metodologia per a l’avaluació neu-      16. Técnicas, instrumentación y metodología para la evaluación
rofisiològica en la cirurgia de les epilèpsies.               neurofisiológica en la cirugía de las epilepsias.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                           10207


   17. Bases neurofisiològiques del son.                    17. Bases neurofisiológicas del sueño.
   18. Tècniques, instrumentació i metodologia per a la monitoritza-      18. Técnicas, instrumentación y metodología para la monitoriza-
ció del cicle vigília-son.                          ción del ciclo vigilia-sueño.
   19. Característiques polisomnogràfiques en subjectes normals i la      19. Características polisomnográficas en sujetos normales y su
seua evolució segons l’edat.                         evolución según la edad.
   20. Tècniques, instrumentació i metodologia per a l’avaluació dels      20. Técnicas, instrumentación y metodología para la evaluación de
trastorns del son.                              los trastornos del sueño.
   21. Resposta electromiogràfica de la unitat motora normal. Tècni-      21. Respuesta electromiográfica de la unidad motora normal. Téc-
ques de mesura i instrumentació.                       nicas de medida e instrumentación.
   22. Macro EMG. Anàlisi automàtica del patró d’interferència.         22. Macro EMG. Análisis automático del patrón de interferencia.
Turns/amplitud.                               Turns/amplitud.
   23. Activitat espontània patològica. Generadors ectòpics.          23. Actividad espontánea patológica. Generadores ectópicos.
   24. Patró neurògen i patró miopàtic. Bases anatòmiques de loca-       24. Patrón neurógeno y patrón miopático. Bases anatómicas de
lització.                                  localización.
   25. Tècniques d’estudi d’EMG en músculs de difícil accés. Mus-        25. Técnicas de estudio de EMG en músculos de difícil acceso.
culatura facial, laríngia, músculs respiratoris i del tronc. Esfínter anal  Musculatura facial, laríngea, músculos respiratorios y del tronco.
i vesical.                                  Esfínter anal y vesical.
   26. Electromiografia de fibra aïllada.                    26. Electromiografía de fibra aislada.
   27. Tècniques d’estimulació neurogràfica: estimulació elèctrica i      27. Técnicas de estimulación neurográfica: estimulación eléctrica
estimulació magnètica.                            y estimulación magnética.
   28. Sistemes de registre neurogràfics. Potencials d’acció com-        28. Sistemas de registro neurográficos. Potenciales de acción com-
postos de nervi i múscul. Conducció motora i sensitiva. Tècniques de     puestos de nervio y músculo. Conducción motora y sensitiva. Técnicas
mesura. Instrumentació.                           de medida. Instrumentación.
   29. Monitorització intraoperatòria de nervis cranials i de patologia     29. Monitorización intraoperatoria de nervios craneales y de pato-
raquimedul·lar.                               logía raquimedular.
   30. Tècniques d’estimulació repetitiva. Procediments d’activació.      30. Técnicas de estimulación repetitiva. Procedimientos de activa-
                                       ción.
   31. Tècniques de valoració neurofisiològica del sistema nerviós       31. Técnicas de valoración neurofisiológica del sistema nervioso
autònom.                                   autónomo.
   32. Exploració neurofisiològica en lesions supranuclears i nuclis      32. Exploración neurofisiológica en lesiones supranucleares y
motors del tronc encèfal.                          núcleos motores del tronco encéfalo.
   33. Exploració neurofisiològica en malalties de la medul·la espi-      33. Exploración neurofisiológica en enfermedades de la medula
nal.                                     espinal.
   34. Exploració neurofisiològica en malalties de la motoneurona.       34. Exploración neurofisiológica en enfermedades de la motoneu-
                                       rona.
  35. Exploració neurofisiològica en patologia del plexe cervical,       35. Exploración neurofisiológica en patología del plexo cervical,
braquial i lumbosacre.                            braquial y lumbosacro.
  36. Exploració neurofisiològica en la patologia dels nervis dels       36. Exploración neurofisiológica en la patología de los nervios
membres superiors. Mononeuropaties i síndromes d’atrapament.         de los miembros superiores. Mononeuropatías y síndromes de atrapa-
                                       miento.
  37. Exploració neurofisiològica en la patologia dels nervis dels       37. Exploración neurofisiológica en la patología de los nervios de
membres inferiors. Mononeuropaties i síndromes d’atrapament.         los miembros inferiores. Mononeuropatias y síndromes de atrapamiento.
  38. Exploració neurofisiològica en les polineuropaties.            38. Exploración neurofisiológica en las polineuropatías.
  39. Exploració neurofisiològica en els trastorns de transmissió        39. Exploración neurofisiológica en los trastornos de transmisión
neuromuscular.                                neuromuscular.
  40. Exploració neurofisiològica en les miopaties.               40. Exploración neurofisiológica en las miopatías.
  41. Exploració neurofisiològica en les síndromes miotòniques.         41. Exploración neurofisiológica en los síndromes miotónicos.
  42. Exploració neurofisiològica en dolor neuropàtic.             42. Exploración neurofisiológica en dolor neuropático.
  43. Exploració neurofisiològica dels moviments anormals (tremo-        43. Exploración neurofisiológica de los movimientos anormales
lors, mioclònies, distonies. . . ).                     (temblor, mioclonías, distonías…).
  44. Electroretinograma i electrooculograma en la normalitat i en       44. Electroretinograma y electrooculograma en la normalidad y en
les distintes patologies.                          las distintas patologías.
  45. Potencials evocats visuals normals i patològics. Tècniques.        45. Potenciales evocados visuales normales y patológicos: técni-
Instrumentació. Metodologia.                         cas, instrumentación y metodología.
  46. Potencials evocats auditius de tronc en la normalitat i en les      46. Potenciales evocados auditivos de tronco en la normalidad y
distintes patologies: tècniques, instrumentació i metodologia.        en las distintas patologías: técnicas, instrumentación y metodología.
  47. Potencials evocats somestèsics en la normalitat i en les distin-     47. Potenciales evocados somestésicos en la normalidad y en las
tes patologies: tècniques, instrumentació i metodologia.           distintas patologías: técnicas, instrumentación y metodología.
  48. Potencials evocats cognitius. Ona P300. Valoració en la nor-       48. Potenciales evocados cognitivos. Onda P300. Valoración en la
malitat i en les distintes patologies.                    normalidad y en las distintas patologías.
  49. Estimulació motora central elèctrica i magnètica.             49. Estimulación motora central eléctrica y magnética.


               ANNEX XXI                                  ANEXO XXI

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-              BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT DE NEUROLOGIA                              ESPECIALIDAD DE NEUROLOGÍA

  1. Anamnesi i exploració. El mètode clínic en neurologia.          1. Anamnesis y exploración. El método clínico en Neurología.
  2. Actitud diagnòstica davant d’una pèrdua de consciència.         2. Actitud diagnóstica ante una pérdida de conciencia.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10208


   3. Exploració neurològica i diagnòstic en el coma.             3. Exploración neurológica y diagnóstico en el coma.
   4. Criteris de mort cerebral. La seua aplicació a l’explantament      4. Criterios de muerte cerebral. Su aplicación al explante de órga-
d’òrgans.                                  nos.
   5. Trastorns de la motilitat ocular. Fisiopatologia i semiologia.      5. Trastornos de la motilidad ocular. Fisiopatología y semiología.
   6. Diagnòstic diferencial de les síndromes vertiginoses.          6. Diagnóstico diferencial de los síndromes vertiginosos.
   7. Síndrome meníngia. Hipertensió endocranial.               7. Síndrome meníngeo. Hipertensión endocraneal.
   8. Cefalees i àlgies craniofacials.                     8. Cefaleas y algias craneofaciales.
   9. Fisiopatologia i tractament del dolor neuropàtic.            9. Fisiopatología y tratamiento del dolor neuropático.
   10. Malaltia isquèmica cerebrovascular. Diagnòstic i pautes tera-      10. Enfermedad isquémica cerebrovascular. Diagnóstico y pautas
pèutiques.                                  terapéuticas.
   11. Patologia hemorràgica intracerebral. Patrons de presentació       11. Patología hemorrágica intracerebral. Patrones de presentación
clínica. Diagnòstic i pautes terapèutiques.                 clínica. Diagnóstico y pautas terapéuticas.
   12. Hemorràgia subaracnoïdal i malformacions arteriovenoses         12. Hemorragia subaracnoidea y malformaciones arteriovenosas
cerebrals. Indicacions terapèutiques i pronòstic.              cerebrales. Indicaciones terapéuticas y pronóstico.
   13. Accidents isquèmics cerebrovasculars en persones adultes        13. Accidentes isquémicos cerebrovasculares en personas adultas
joves.                                    jóvenes.
   14. Patologia vascular medul·lar.                      14. Patología vascular medular.
   15. Les unitats d’ictus. Objectius i organització.             15. Las unidades de ictus. Objetivos y organización.
   16. Malalties del sistema extrapiramidal (I): malaltia de Parkinson     16. Enfermedades del sistema extrapiramidal. Enfermedad de Par-
i parkinsonismes.                              kinson y parkinsonismos.
   17. Malalties del sistema extrapiramidal (II): corees, tipus i diag-    17. Enfermedades del sistema extrapiramidal. Coreas, tipos y diag-
nòstic diferencial.                             nóstico diferencial.
   18. Actitud diagnòstica i terapèutica en les distonies.           18. Actitud diagnóstica y terapéutica en las distonías.
   19. Demències. Criteris diagnòstics i classificació. Malaltia        19. Demencias. Criterios diagnósticos y clasificación. Enfermedad
d’Alzheimer.                                 de Alzheimer.
   20. Demències secundàries. Característiques clíniques i diagnòs-      20. Demencias secundarias. Características clínicas y diagnósticas.
tiques.
   21. Altres demències degeneratives no incloses en la malaltia        21. Otras demencias degenerativas no incluidas en la enfermedad
d’Alzheimer.                                 de Alzheimer.
   22. Epilèpsies. Concepte i classificació. Actitud diagnòstica i trac-    22. Epilepsias. Concepto y clasificación. Actitud diagnóstica y tra-
tament en l’epilèpsia de començament recent.                 tamiento en la epilepsia de comienzo reciente.
   23. Epilèpsia refractària. Concepte. Actitud diagnòstica i terapèuti-    23. Epilepsia refractaria. Concepto. Actitud diagnóstica y terapéu-
ca. Indicacions del tractament quirúrgic.                  tica. Indicaciones del tratamiento quirúrgico.
   24. Estat de «mal epilèptic». Concepte i classificació. Actitud       24. Estado de «mal epiléptico». Concepto y clasificación. Actitud
diagnòstica i terapèutica.                          diagnóstica y terapéutica.
   25. Migranya. Criteris diagnòstics i tractament.               25. Migraña. Criterios diagnósticos y tratamiento.
   26. Cefalea tensional. Criteris diagnòstics i tractament.          26. Cefalea tensional. Criterios diagnósticos y tratamiento.
   27. Cefalea crònica diària. Característiques clíniques. Causes. Cri-     27. Cefalea crónica diaria. Características clínicas. Causas. Crite-
teris diagnòstics. Tractament.                        rios diagnósticos. Tratamiento.
   28. Neuropaties cranials. Etiologia, característiques clíniques i      28. Neuropatías craneales. Etiología, características clínicas y tra-
tractament.                                 tamiento.
   29. Immunitat i sistema nerviós. Malalties desmielinitzants. Con-      29. Inmunidad y sistema nervioso. Enfermedades desmielinizan-
cepte i tipus.                                tes. Concepto y tipos.
   30. Esclerosi múltiple. Característiques clíniques. Tipus. Actitud      30. Esclerosis múltiple. Características clínicas. Tipos. Actitud
diagnòstica i tractament.                          diagnóstica y tratamiento.
   31. Meningitis bacterianes agudes i subagudes. Abscessos cere-        31. Meningitis bacterianas agudas y subagudas. Abscesos cerebra-
brals.                                    les.
   32. Meningitis cròniques. Etiopatogènia. Diagnòstic diferencial i      32. Meningitis crónicas. Etiopatogenia. Diagnóstico diferencial y
tractament.                                 tratamiento.
   33. Malalties víriques del sistema nerviós central.             33. Enfermedades víricas del sistema nervioso central.
   34. Malalties del sistema nerviós causades per agents transmissi-      34. Enfermedades del sistema nervioso causadas por agentes trans-
bles no convencionals (prions).                       misibles no convencionales (priones).
   35. Malalties degeneratives espinocerebel·loses.               35. Enfermedades degenerativas espinocerebelosas.
   36. Malalties per carència del sistema nerviós.               36. Enfermedades carenciales del sistema nervioso.
   37. Trastorns de la circulació del líquid cefalorraquidi. Hidrocefà-     37. Trastornos de la circulación del líquido cefalorráquideo. Hidro-
lia. Síndrome d’hipertensió intracranial benigna.              cefalia. Síndrome de hipertensión intracraneal benigna.
   38. Malalties de la neurona motora. Actitud diagnòstica, evolució      38. Enfermedades de la neurona motora. Actitud diagnóstica, evo-
i tractament.                                lución y tratamiento.
   39. Alteracions de la unió neuromuscular. Miastènia gravis i sín-      39. Alteraciones de la unión neuromuscular. Miastenia gravis y
dromes miasténiques.                             síndromes miasténicos.
   40. Polineuropaties. Característiques clíniques i actitud diagnòsti-     40. Polineuropatías. Características clínicas y actitud diagnóstica.
ca.
   41. Polineuropaties inflamatòries desmielinitzants. Formes agudes      41. Polineuropatías inflamatorias desmielinizantes. Formas agudas
i cròniques.                                 y crónicas.
   42. Miopaties hereditàries: distròfies musculars.              42. Miopatías hereditarias: distrofias musculares.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                           10209


              ANNEX XXII                                 ANEXO XXII

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-             BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT D’OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA                       ESPECIALIDAD DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

  1. Modificacions de l’organisme matern en la gestació. Mesures       1. Modificaciones del organismo materno en la gestación. Medidas
socials i mèdiques per a la protecció de la mare i del fetus. Consulta   sociales y médicas para la protección de la madre y del feto. Consulta
preconceptiva i prenatal.                          preconceptiva y prenatal.
  2. Alteracions genètiques, cromosòmiques i malformacions fetals.      2. Alteraciones genéticas, cromosómicas y malformaciones fetales.
Prevalença. Impacte social. Interés i possibilitats de cribratge. Tècni-  Prevalencia. Impacto social. Interés y posibilidades de cribado. Técni-
ques diagnòstiques.                             cas diagnósticas.
  3. Control del benestar fetal ante i intra partum.             3. Control del bienestar fetal ante e intra partum.
  4. Gestació múltiple.                            4. Gestación múltiple.
  5. Mecanismes i curs del part normal i les seues alteracions.        5. Mecanismos y curso del parto normal y sus alteraciones.
  6. Conducció de les alteracions del progrés del part.            6. Conducción de las alteraciones del progreso del parto.
  7. Part prematur.                              7. Parto pretérmino.
  8. Alteracions del creixement fetal. Restricció del creixement fetal.    8. Alteraciones del crecimiento fetal. Restricción del crecimiento
                                      fetal.
   9. Hipertensions en la gestació. Preeclàmpsia i eclàmpsia.         9. Hipertensiones en la gestación. Preeclampsia y eclampsia.
   10. Infeccions en la gestació.                       10. Infecciones en la gestación.
   11. Alteracions de la coagulació. Síndrome antifosfolipídid en la     11. Alteraciones de la coagulación. Síndrome antifosfolipídico en
gestant.                                  la gestante.
   12. Avortament espontani i avortament habitual.              12. Aborto espontáneo y aborto habitual.
   13. Malaltia trofoblàstica gestacional.                  13. Enfermedad trofoblástica gestacional.
   14. Embaràs ectòpic.                            14. Embarazo ectópico.
   15. Hemorràgies de la segona meitat de la gestació.            15. Hemorragias de la segunda mitad de la gestación.
   16. Fisiologia i tècnica de la lactància. Raons econòmiques i sani-    16. Fisiología y técnica de la lactancia. Razones económicas y
tàries per a la promoció de la lactància natural.              sanitarias para la promoción de la lactancia natural.
   17. Lesions distròfiques, lesions intraepitelials i càncer de vulva.    17. Lesiones distróficas, lesiones intraepiteliales y cáncer de
                                      vulva.
  18. Lesions intraepitelials i càncer de cèrvix.               18. Lesiones intraepiteliales y cáncer de cérvix.
  19. Carcinomes i sarcomes uterins.                     19. Carcinomas y sarcomas uterinos.
  20. Càncer d’ovari i trompa.                        20. Cáncer de ovario y trompa.
  21. Càncer de mama.                             21. Cáncer de mama.
  22. Patologia de l’estàtica pelviana.                    22. Patología de la estática pelviana.
  23. Incontinència urinària.                         23. Incontinencia urinaria.
  24. Malaltia pelviana inflamatòria.                     24. Enfermedad pélvica inflamatoria.
  25. Tumoracions benignes de l’aparell genital.               25. Tumoraciones benignas del aparato genital.
  26. Determinació i diferenciació del sexe. Intersexes.           26. Determinación y diferenciación del sexo. Intersexos.
  27. Hermafroditisme i pseudohermafroditisme.                27. Hermafroditismo y pseudohermafroditismo.
  28. Pubertat i menopausa.                          28. Pubertad y menopausia.
  29. Amenorrees.                               29. Amenorreas.
  30. Hiperprolactinèmies.                          30. Hiperprolactinemias.
  31. Contracepció.                              31. Contracepción.
  32. Hiperandrogenismes.                           32. Hiperandrogenismos.
  33. Esterilitat i infertilitat.                       33. Esterilidad e infertilidad.
  34. Reproducció assistida.                         34. Reproducción asistida.


              ANNEX XXIII                                ANEXO XXIII

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-             BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT D’ONCOLOGIA MÈDICA                           ESPECIALIDAD DE ONCOLOGÍA MÉDICA

  1. Carcinogènesi i biologia molecular del càncer: proliferació cel-     1. Carcinogénesis y biología molecular del cáncer: proliferación
lular, diferenciació, apoptosi, invasió i metàstasi.            celular, diferenciación, apoptosis, invasión y metástasis.
  2. Marcadors tumorals: aplicació en la pràctica clínica.          2. Marcadores tumorales: aplicación en la práctica clínica.
  3. Bases biològiques de la radioteràpia.                  3. Bases biológicas de la radioterapia.
  4. Ràdio-quimioteràpia: fonaments i aplicacions clíniques.         4. Radio-quimioterapia: fundamentos y aplicaciones clínicas.
  5. Agents quimioteràpics: classificació i mecanismes d’acció        5. Agentes quimioterápicos: clasificación y mecanismos de acción
  6. Tractament del càncer amb anticossos monoclonals: bases bio-       6. Tratamiento del cáncer con anticuerpos monoclonales: bases
lògiques i aplicacions clíniques.                      biológicas y aplicaciones clínicas.
  7. Fàrmacs inhibidors de l’EGFR i del VEGF: aplicacions clíni-       7. Fármacos inhibidores del EGFR y del VEGF: aplicaciones clí-
ques.                                    nicas.
  8. Agents multidiana.                            8. Agentes multidiana.
  9. Immunoteràpia en càncer.                         9. Inmunoterapia en cáncer.
  10. Mesotelioma: estratègia diagnòstica i terapèutica.           10. Mesotelioma: estrategia diagnóstica y terapéutica.
  11. Estratègia en carcinoma de cap-coll.                  11. Estrategia en carcinoma de cabeza-cuello.
  12. Carcinoma microcític de pulmó: tractament.               12. Carcinoma microcítico de pulmón: tratamiento.
  13. Carcinoma no microcític de pulmó (I): estadis inicials.         13. Carcinoma no microcítico de pulmón (I): estadios iniciales.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                          10210


  14. Carcinoma no microcític de pulmó (II): estratègies terapèuti-     14. Carcinoma no microcítico de pulmón (II): estrategias terapéu-
ques de l’estadi III.                           ticas del estadio III.
  15. Carcinoma no microcític de pulmó (III): estadi IV.          15. Carcinoma no microcítico de pulmón (III): estadio IV.
  16. Neoplàsia mediastínica.                        16. Neoplasia mediastínica.
  17. Tumors d’estroma gastrointestinal.                  17. Tumores de estroma gastrointestinal.
  18. Càncer d’esòfag.                           18. Cáncer de esófago.
  19. Tractament del càncer gàstric.                    19. Tratamiento del cáncer gástrico.
  20. Tractament del càncer de recte.                    20. Tratamiento del cáncer de recto.
  21. Tractament del càncer de còlon, estadis inicials.           21. Tratamiento del cáncer de colon en estadios iniciales.
  22. Tractament del càncer de còlon, estadis avançats.           22. Tratamiento del cáncer de colon en estadios avanzados.
  23. Opcions terapèutiques del carcinoma de pàncrees exocrí.        23. Opciones terapéuticas del carcinoma de páncreas exocrino.
  24. Tumors germinals gonadals i extragonadals.              24. Tumores germinales gonadales y extragonadales.
  25. Estratègia del tractament del carcinoma de cèl·lules transicio-    25. Estrategia del tratamiento del carcinoma de células transicio-
nals de bufeta.                              nales de vejiga.
  26. Carcinoma renal.                           26. Carcinoma renal.
  27. Carcinoma de cèrvix: paper de la quimioteràpia i de la radiote-    27. Carcinoma de cérvix: papel de la quimioterapia y de la radiote-
ràpia. Carcinoma d’endometri.                       rapia. Carcinoma de endometrio.
  28. Tractament del càncer d’ovari.                    28. Tratamiento del cáncer de ovario.
  29. Carcinoma de mama: tractament adjuvant.                29. Carcinoma de mama: tratamiento adyuvante.
  30. Carcinoma inflamatori de mama: opcions terapèutiques.         30. Carcinoma inflamatorio de mama: opciones terapéuticas.
  31. Carcinoma de mama metastàsic: opcions de tractament.         31. Carcinoma de mama metastásico: opciones de tratamiento.
  32. Tractament multidisciplinari dels tumors cerebrals primaris de    32. Tratamiento multidisciplinario de los tumores cerebrales pri-
la persona adulta.                            marios de la persona adulta.
  33. Melanoma cutani: estadiatge i opcions terapèutiques.         33. Melanoma cutáneo: estadiaje y opciones terapéuticas.
  34. Tractament de l’adenocarcinoma de pròstata.              34. Tratamiento del adenocarcinoma de próstata.
  35. Maneig terapèutic dels sarcomes de parts blanes d’extremitats.    35. Manejo terapéutico de los sarcomas de partes blandas de extre-
                                     midades.
  36. Tractament dels sarcomes ossis.                    36. Tratamiento de los sarcomas óseos.
  37. Tractament del limfoma no Hodgkin «agressiu».             37. Tratamiento del linfoma no Hodgkin «agresivo».
  38. Limfomes indolents: opcions terapèutiques.              38. Linfomas indolentes: opciones terapéuticas.
  39. Tractament de la malaltia de Hodgkin.                 39. Tratamiento de la enfermedad de Hodgkin.
  40. Mieloma múltiple: diagnòstic i opcions terapèutiques.         40. Mieloma múltiple: diagnóstico y opciones terapéuticas.
  41. Estratègies diagnòstica i terapèutica del tumor de primari des-    41. Estrategias diagnóstica y terapéutica del tumor de primario
conegut.                                 desconocido.
  42. Urgències oncològiques: síndrome de compressió medul·lar,       42. Urgencias oncológicas: síndrome de compresión medular,
compressió de vena cava superior i metabòliques.             compresión de vena cava superior y metabólicas.
  43. Tumors hepàtics primaris i metastàsics.                43. Tumores hepáticos primarios y metástasicos.
  44. Maneig de les metàstasis òssies.                   44. Manejo de las metástasis óseas.
  45. Metàstasis cerebrals i leptomeníngies: diagnòstic i opcions      45. Metástasis cerebrales y leptomeníngeas: diagnóstico y opcio-
terapèutiques.                              nes terapéuticas.
  46. Neutropènia febril: maneig diagnòstic i terapèutic.          46. Neutropenia febril: manejo diagnóstico y terapéutico.
  47. Emesi i quimioteràpia: fisiopatologia i tractament.          47. Emesis y quimioterapia: fisiopatología y tratamiento.
  48. Nutrició i caquèxia tumoral: diagnòstic i opcions terapèuti-     48. Nutrición y caquexia tumoral: diagnóstico y opciones terapéu-
ques.                                   ticas.
  49. Tractament del dolor oncològic.                    49. Tratamiento del dolor oncológico.
  50. Complicacions tromboembòliques del càncer.              50. Complicaciones tromboembólicas del cáncer.
  51. Qualitat de vida en el pacient amb càncer.              51. Calidad de vida en el paciente con cáncer.


              ANNEX XXIV                                ANEXO XXIV

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-            BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT DE PEDIATRIA                             ESPECIALIDAD DE PEDIATRÍA

  1. Nounat d’alt risc. Nounat prematur. Nounat de baix pes.         1. Recién nacido de alto riesgo. Recién nacido pretérmino. Recién
                                     nacido de bajo peso.
  2. Hipòxia perinatal aguda i crònica.                   2. Hipoxia perinatal aguda y crónica.
  3. Patologia respiratòria neonatal.                    3. Patología respiratoria neonatal.
  4. Hiperbilirrubinèmia neonatal.                      4. Hiperbilirrubinemia neonatal.
  5. Malaltia hemolítica neonatal.                      5. Enfermedad hemolítica neonatal.
  6. Infeccions neonatals.                          6. Infecciones neonatales.
  7. Traumatismes obstètrics.                        7. Traumatismos obstétricos.
  8. Toxicomania i síndrome d’abstinència neonatal. Descendència       8. Toxicomanías y síndrome de abstinencia neonatal. Descenden-
de mare VIH positiva.                           cia de madre VIH positiva.
  9. Malalties congènites del metabolisme: bases diagnòstiques.       9. Enfermedades congénitas del metabolismo: bases diagnósticas.
  10. Fisiopatologia de la vitamina D. Raquitismes.             10. Fisiopatología de la vitamina D. Raquitismos.
  11. Patologia del metabolisme àcid base.                  11. Patología del metabolismo ácido base.
  12. Deshidratació aguda.                          12. Deshidratación aguda.
  13. Malnutrició. Obesitat.                         13. Malnutrición. Obesidad.
  14. Diarrees agudes.                            14. Diarreas agudas.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10211


  15. Diarrees cròniques.                            15. Diarreas crónicas.
  16. Patologia infecciosa i obstructiva de les vies respiratòries altes.    16. Patología infecciosa y obstructiva de las vías respiratorias
                                       altas.
  17. Bronquitis i bronquiolitis.                        17. Bronquitis y bronquiolitis.
  18. Pneumònies.                                18. Neumonías.
  19. Asma bronquial.                              19. Asma bronquial.
  20. Patologia pleural.                             20. Patología pleural.
  21. Fibrosi quística.                             21. Fibrosis quística.
  22. Cardiopaties congènites.                          22. Cardiopatías congénitas.
  23. Insuficiència cardíaca.                          23. Insuficiencia cardiaca.
  24. Hipertensió arterial.                           24. Hipertensión arterial.
  25. Anèmies.                                  25. Anemias.
  26. Leucèmies.                                 26. Leucemias.
  27. Trastorns de l’hemostàsia i coagulació.                  27. Trastornos de la hemostasia y coagulación.
  28. Masses abdominals.                             28. Masas abdominales.
  29. Patologia hipotàlem-hipofisiària. Síndromes clíniques.           29. Patología hipotálamo-hipofisaria. Síndromes clínicos.
  30. Patologia tiroïdal.                            30. Patología tiroidea.
  31. Patologia de les glàndules suprarenals.                  31. Patología de las glándulas suprarrenales.
  32. Patologia de la pubertat.                         32. Patología de la pubertad.
  33. Talla baixa.                                33. Talla baja.
  34. Diabetis mellitus.                             34. Diabetes mellitus.
  35. Infecció urinària. Reflux vesicoureteral.                 35. Infección urinaria. Reflujo vesico-ureteral.
  36. Glomerulonefritis.                             36. Glomerulonefritis.
  37. Síndrome nefròtic.                             37. Síndrome nefrótico.
  38. Insuficiència renal.                            38. Insuficiencia renal.
  39. Encefalopaties connatals. Paràlisi cerebral infantil.           39. Encefalopatías connatales. Parálisis cerebral infantil.
  40. Síndrome convulsiva.                            40. Síndrome convulsivo.
  41. Síndrome d’hipertensió endocranial. Tumors intracranials.         41. Síndrome de hipertensión endocraneal. Tumores intracranea-
                                       les.
  42. Meningitis purulenta.                           42. Meningitis purulenta.
  43. Meningitis asèptica i encefalitis.                     43. Meningitis aséptica y encefalitis.
  44. Cefalees.                                 44. Cefaleas.
  45. Artritis reumatoide juvenil.                        45. Artritis reumatoide juvenil.
  46. Infecció per VIH i síndrome d’immunodeficiència adquirida         46. Infección por VIH y síndrome de inmunodeficiencia adquirida
en la infantesa.                               en la niñez.
  47. Infeccions estreptocòcciques.                       47. Infecciones estreptocócicas.
  48. Infeccions estafilocòcciques.                       48. Infecciones estafilocócicas.
  49. Tuberculosi.                                49. Tuberculosis.
  50. Malalties exantemàtiques.                         50. Enfermedades exantemáticas.
  51. Hepatitis víriques.                            51. Hepatitis víricas.
  52. Reanimació cardiopulmonar neonatal i infantil.               52. Reanimación cardiopulmonar neonatal e infantil.
  53. Síndrome de mort sobtada en la lactància.                 53. Síndrome de muerte súbita en la lactancia.


               ANNEX XXV                                  ANEXO XXV

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-              BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT DE RADIODIAGNÒSTIC                            ESPECIALIDAD DE RADIODIAGNÓSTICO

  1. El departament d’imatge. Record històric. Els rajos X. Formació       1. El departamento de imagen. Recuerdo histórico. Los rayos X.
de la imatge. Tècniques especials. Contrastos.                Formación de la imagen. Técnicas especiales. Contrastes.
  2. Medicina nuclear. Digitalització de la imatge. Ultrasons.          2. Medicina nuclear. Digitalización de la imagen. Ultrasonidos.
  3. Tomografia axial computada.                         3. Tomografía axial computadorizada.
  4. Angiografia digital. Ressonància magnètica.                 4. Angiografía digital. Resonancia magnética.
  5. Conceptes bàsics de la imatge.                       5. Conceptos básicos de la imagen.
  6. Radioprotecció. Bases físiques de les radiacions. Característi-       6. Radioprotección. Bases físicas de las radiaciones. Característi-
ques físiques dels equips i feixos de rajos X. Detectors de radiació.     cas físicas de los equipos y haces de rayos X. Detectores de radiación.
Control de qualitat de les instal·lacions. Manteniment i calibratge de    Control de calidad de las instalaciones. Mantenimiento y calibración
detectors.                                  de detectores.
  7. Protecció radiològica. Protecció general. Normativa.            7. Protección radiológica. Protección general. Normativa.
  8. Radiobiologia. Interacció radiació ionitzant-èsser viu.           8. Radiobiología. Interacción radiación ionizante-ser vivo.
  9. Concepte de radiosensibilitat. Efectes biològics de la radiació       9. Concepto de radiosensibilidad. Efectos biológicos de la radia-
ionitzant.                                  ción ionizante.
  10. La decisió radiològica en l’ús dels diversos mètodes d’imatge.       10. La decisión radiológica en el uso de los diversos métodos de
Conceptes bàsics i característics dels distints mètodes. Relació cost-    imagen. Conceptos básicos y característicos de los distintos métodos.
benefici. Algoritmes en les malalties més freqüents.             Relación costo-beneficio. Algoritmos en las enfermedades más fre-
                                       cuentes.
   11. Anatomia radiogràfica del tòrax.                     11. Anatomía radiográfica del tórax.
   12. Usos i indicacions de les tècniques radiogràfiques simples i de      12. Usos e indicaciones de las técnicas radiográficas simples y de
les tècniques radiogràfiques especials del tòrax.               las técnicas radiográficas especiales del tórax.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10212


   13. Usos i indicacions de la radioscòpia, ultrasons i Doppler del      13. Usos e indicaciones de la radioscopia, ultrasonidos y Doppler
tòrax.                                    del tórax.
   14. Usos i indicacions de la medicina nuclear en el tòrax.          14. Usos e indicaciones de la medicina nuclear en el tórax.
   15. Usos i indicacions de la tomografia axial computada i la res-      15. Usos e indicaciones de la tomografía axial computadorizada y
sonància magnètica en el tòrax. Tècniques d’intervencionisme en el      la resonancia magnética en el tórax. Técnicas de intervencionismo en
tòrax.                                    el tórax.
   16. Lesions de l’espai aeri en el tòrax. Les lesions alveolars: clas-    16. Lesiones del espacio aéreo en el tórax. Las lesiones alveolares:
sificació. Semiologia de l’atelèctasi. Atelèctasi dels diferents lòbuls   clasificación. Semiología de la atelectasia. Atelectasia de los diferentes
pulmonars. Opacificació completa d’un hemitórax.               lóbulos pulmonares. Opacificación completa de un hemitórax.
   17. Lesions intersticials del tòrax: nòdul pulmonar i masses pul-      17. Lesiones intersticiales del tórax: nódulo pulmonar y masas pul-
monars.                                   monares.
   18. Lesions infiltratives difuses del tòrax. Lesions més habituals:     18. Lesiones infiltrativas difusas del tórax. Lesiones más habitua-
xicotetes opacificacions arrodonides i patró linial. Conducta davant     les: pequeñas opacificaciones redondeadas y patrón lineal. Conducta
d’un patró infiltratiu difús.                        ante un patrón infiltrativo difuso.
   19. Lesions cavitàries i quístiques del tòrax: definició, semiologia     19. Lesiones cavitarias y quísticas del tórax: definición, semiolo-
general i diagnòstic diferencial.                      gía general y diagnóstico diferencial.
   20. Calcificacions toràciques fisiològiques i intrapulmonars.        20. Calcificaciones torácicas fisiológicas e intrapulmonares.
   21. Hiperclaredat pulmonar unilateral i bilateral.              21. Hiperclaridad pulmonar unilateral y bilateral.
   22. Lesió hiliar: tècniques d’examen i semiologia radiològica.        22. Lesión hiliar: técnicas de examen y semiología radiológica.
   23. La pleura: anatomia, manifestacions radiogràfiques de malaltia      23. La pleura: anatomía, manifestaciones radiográficas de enfer-
pleural i grans síndromes.                          medad pleural y grandes síndromes.
   24. Espai extrapleural: signes radiològics i tipus de lesions.        24. Espacio extrapleural: signos radiológicos y tipos de lesiones.
   25. La paret toràcica: estèrnum, costelles, teixits blans, columna      25. La pared torácica: esternón, costillas, tejidos blandos, columna
vertebral i diafragma. Síndrome de l’obertura toràcica superior.       vertebral y diafragma. Síndrome de la abertura torácica superior.
   26. El mediastí: divisió anatòmica. Tècniques d’examen. Conducta       26. El mediastino: división anatómica. Técnicas de examen. Con-
diagnòstica. Semiologia general. Entitats més importants: malaltia de    ducta diagnóstica. Semiología general. Entidades más importantes:
l’aorta toràcica i adenopaties mediastíniques.                enfermedad de la aorta torácica y adenopatías mediastínicas.
   27. Tuberculosi pulmonar: classificació, conceptes clínics, troba-      27. Tuberculosis pulmonar: clasificación, conceptos clínicos,
lles radiològiques i micobacteris atípics. Tuberculosi en pacients inmu-   hallazgos radiológicos y micobacterias atípicas. Tuberculosis en
nodeprimits.                                 pacientes inmunodeprimidos.
   28. Càncer de pulmó: presentació clínica, tipus histològics dels       28. Cáncer de pulmón: presentación clínica, tipos histológicos de
tumors, troballes radiològiques i estadiatge. La biòpsia pulmonar.      los tumores, hallazgos radiológicos y estadiaje. La biopsia pulmonar.
   29. Lesions immunològiques del tòrax: generalitats. Tipus de res-      29. Lesiones inmunológicas del tórax: generalidades. Tipos de res-
posta immunitària. Malalties pulmonars produïdes per reacció tipus I,    puesta inmunitaria. Enfermedades pulmonares producidas por reacción
II, III i IV. Síndromes de deficiència immunitària adquirida. Infeccions   tipo I, II, III y IV. Síndromes de deficiencia inmunitaria adquirida.
pulmonars freqüents en el malalt inmunodeprimit.               Infecciones pulmonares frecuentes en el enfermo inmunodeprimido.
   30. Embolisme pulmonar: generalitats, estudi radiològic i tracta-      30. Embolismo pulmonar: generalidades, estudio radiológico y tra-
ment endovascular.                              tamiento endovascular.
   31. Lesions iatrogèniques del tòrax: lesions per drogues i lesions      31. Lesiones yatrogénicas del tórax: lesiones por drogas y lesiones
secundàries en procediments diagnòstics i terapèutics.            secundarias a procedimientos diagnósticos y terapeúticos.
   32. El tòrax a la Unitat de Vigilància Intensiva: tècniques utilitza-    32. El tórax en la unidad de cuidados intensivos: técnicas utiliza-
des, grans síndromes i alteracions en l’edat pediàtrica.           das, grandes síndromes y alteraciones en la edad pediátrica.
   33. Cardiopaties congènites: record embriologicoanatòmic. Tèc-        33. Cardiopatías congénitas: recuerdo embriológico-anatómico.
niques d’estudi. Grans síndromes. Canvis postquirúrgics. Síndromes      Técnicas de estudio. Grandes síndromes. Cambios postquirúrgicos.
amb cardiopatia associada.                          Síndromes con cardiopatía asociada.
   34. Cardiopaties adquirides: tècniques d’estudi, conducta diagnòs-      34. Cardiopatías adquiridas: técnicas de estudio, conducta diag-
tica, semiologia radiològica cardíaca i grans síndromes.           nóstica, semiología radiológica cardíaca y grandes síndromes.
   35. La ressonància magnètica en l’estudi de la patologia cardíaca.      35. La resonancia magnética en el estudio de la patología cardíaca.
   36. Anatomia radiogràfica de l’abdomen. Tècniques i indicacions.       36. Anatomía radiográfica del abdomen: técnicas e indicaciones.
Conducta diagnòstica: radiografies simples, examen amb contrast en      Conducta diagnóstica: radiografías simples, examen con contraste en
el tub digestiu i estudis angiogràfics.                   el tubo digestivo y estudios angiográficos.
   37. Tècniques i indicacions de la medicina nuclear a l’abdomen.       37. Técnicas e indicaciones de la medicina nuclear en el abdomen.
   38. Tècniques i indicacions d’ultrasons, tomografia axial computa-      38. Técnicas e indicaciones de ultrasonidos, tomografía axial com-
da i ressonància magnètica a l’abdomen.                   putadorizada y resonancia magnética en el abdomen.
   39. Tècniques d’intervencionisme a l’abdomen.                39. Técnicas de intervencionismo en el abdomen.
   40. Cavitat peritoneal i mesenteri. Semiologia radiològica: ana-       40. Cavidad peritoneal y mesenterio. Semiología radiológica: ana-
tomia dels compartiments intraperitoneals. Col·leccions anormals de     tomía de los compartimentos intraperitoneales. Colecciones anormales
gas. Líquid lliure i col·leccions intraperitoneals. Masses, calcificacions  de gas. Líquido libre y colecciones intraperitoneales. Masas, calcifica-
i cossos estranys. Mesenteri.                        ciones y cuerpos extraños. Mesenterio.
   41. El retroperitoneu i estructures limfovasculars: anatomia, tècni-     41. El retroperitoneo y estructuras linfovasculares: anatomía. Téc-
ques d’examen i conducta diagnòstica. Semiologia general. Estructures    nicas de examen. Conducta diagnóstica. Semiología general. Estructu-
limfàtiques. Aorta abdominal. Vena cava inferior i les seues branques.    ras linfáticas. Aorta abdominal. Vena cava inferior y sus ramas. Retro-
Retroperitoneu. Psoes.                            peritoneo. Psoas.
   42. La paret abdominal: anatomia, anomalies congènites i grans        42. La pared abdominal: anatomía, anomalías congénitas y gran-
síndromes.                                  des síndromes.
   43. Conducta radiològica davant d’una massa abdominal en el         43. Conducta radiológica ante una masa abdominal en el recién
nounat, en el xiquet i en l’adult.                      nacido, en el niño y en el adulto.
   44. Alteracions del transport intestinal. Obstruccions i íleus intes-    44. Alteraciones del transporte intestinal. Obstrucciones e íleo
tinal. Obstrucció intestinal del nounat. Semiologia radiològica. Tècni-   intestinal. Obstrucción intestinal del recién nacido. Semiología radio-
ques d’exploració. Entitats més freqüents.                  lógica. Técnicas de exploración. Entidades más frecuentes.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                              10213


   45. Peritonitis. Abscés abdominal. Tècniques d’examen. Troballes        45. Peritonitis. Absceso abdominal. Técnicas de examen. Hallaz-
específiques de l’abscés localitzat. Grans síndromes. Conducta radio-     gos específicos del absceso localizado. Grandes síndromes. Conducta
lògica en l’abscés abdominal: conducta diagnòstica i terapèutica. Dre-     radiológica en el absceso abdominal: conducta diagnóstica y terapéuti-
natge d’abscessos.                               ca. Drenaje de abscesos.
   46. Traumatismes abdominals. Tipus de lesions abdominals. Tèc-         46. Traumatismos abdominales. Tipos de lesiones abdominales.
niques d’estudi. Lesions abdominals específiques. Radiologia de la       Técnicas de estudio. Lesiones abdominales específicas. Radiología de
urgència traumatològica. Conducta diagnòstica.                 la urgencia traumatológica. Conducta diagnóstica.
   47. Esòfag: record anatòmic, tècniques d’exploració, semiologia        47. Esófago: recuerdo anatómico, técnicas de exploración, semio-
general i grans síndromes.                           logía general y grandes síndromes.
   48. Estòmac: record anatòmic, tècniques d’exploració, semiologia        48. Estómago: recuerdo anatómico, técnicas de exploración,
general i grans síndromes.                           semiología general y grandes síndromes.
   49. Intestí prim: record anatòmic, tècniques d’exploració, semiolo-      49. Intestino delgado: recuerdo anatómico, técnicas de explora-
gia generals i grans síndromes.                        ción, semiología general y grandes síndromes.
   50. Còlon: record anatòmic, tècniques d’exploració, semiologia         50. Colon: recuerdo anatómico, técnicas de exploración, semiolo-
general i grans síndromes.                           gía general y grandes síndromes.
   51. Les vies biliars: record anatòmic, tècniques d’exploració i tèc-      51. Las vías biliares: recuerdo anatómico, técnicas de exploración,
niques específiques d’estudi biliar: colecistografia oral, colangiografia   técnicas específicas de estudio biliar: colecistografía oral, colangiogra-
intravenosa, colangiografia percutània transhepàtica, colangiografia      fía intravenosa, colangiografía percutánea transhepática, colangiogra-
intra i postoperatòria. Grans síndromes.                    fía intra y postoperatoria. Grandes síndromes.
   52. Fetge i melsa: record anatòmic, tècniques d’exploració, semio-       52. Hígado y bazo: recuerdo anatómico, técnicas de exploración,
logia general i grans síndromes.                        semiología general y grandes síndromes.
   53. Pàncrees: record anatòmic, tècniques d’exploració, semiologia       53. Páncreas: recuerdo anatómico, técnicas de exploración, semio-
general i grans síndromes.                           logía general y grandes síndromes.
   54. Aparell urinari: anatomia, tècniques i conducta diagnòstica:        54. Aparato urinario: anatomía, técnicas y conducta diagnóstica:
radiologia simple, urografia intravenosa, nefrotomografia, pielografia     radiología simple, urografía intravenosa, nefrotomografía, pielografía
retrògrada i anterògrada percutània, cistografia, uretrografia retrògra-    retrógrada y anterógrada percutánea, cistografía, uretrografía retrógra-
da, deferentografia, cavernografia, ultrasonografia Doppler, tomogra-     da, deferentografía, cavernografía, ultrasonografía Doppler, tomogra-
fia computada i ressonància magnètica.                     fía computadorizada y resonancia magnética.
   55. Anomalies congènites de l’aparell urinari: anomalies de núme-       55. Anomalías congénitas del aparato urinario: anomalías de
ro, posició, fusió, grandària, forma i estructura. Anomalies de la pelvis   número, posición, fusión, tamaño, forma y estructura. Anomalías de la
renal i de l’urèter.                              pelvis renal y del uréter.
   56. Calcificacions de l’aparell urinari: càlculs, nefrocalcinosis, cal-    56. Calcificaciones del aparato urinario: cálculos, nefrocalcinosis,
cificacions canaliculars i calcificacions en masses.              calcificaciones canaliculares y calcificaciones en masas.
   57. Uropatia obstructiva: tècniques d’exploració i conducta radio-       57. Uropatía obstructiva: técnicas de exploración y conducta radio-
lògica.                                    lógica.
   58. Infecció urinària: pielonefritis aguda, pielonefritis crònica, pie-    58. Infección urinaria: pielonefritis aguda, pielonefritis crónica,
lonefritis tuberculosa, pielonefritis brucelòsica i pielonefritis xantogra-  pielonefritis tuberculosa, pielonefritis brucelósica y pielonefritis xan-
nulomatosa. Necrosi papil·lar.                         togranulomatosa. Necrosis papilar.
   59. Masses renals: quists renals, tumors, masses inflamatòries,        59. Masas renales: quistes renales, tumores, masas inflamatorias,
masses d’origen traumàtic i pseudotumors. Conducta davant d’una        masas de origen traumático y seudotumores. Conducta ante una masa
massa renal unilateral i bilateral.                      renal unilateral y bilateral.
   60. Hipertensió vasculorrenal. Tècniques d’examen.               60. Hipertensión vasculorrenal. Técnicas de examen.
   61. Insuficiència renal: fracàs renal agut i crònic. Tècniques diag-      61. Insuficiencia renal: fracaso renal agudo y crónico. Técnicas
nòstiques.                                   diagnósticas.
   62. Trasplantament renal. Procediments diagnòstics i complicaci-        62. Transplante renal. Procedimientos diagnósticos y complicacio-
ons previs al trasplantament i posttrasplantament.               nes previos al trasplante y postrasplante.
   63. Aparell genitourinari: anatomia, mètodes d’examen, anoma-         63. Aparato genitourinario: anatomía, métodos de examen, anoma-
lies congènites, càlculs, lesions inflamatòries, traumatismes, tumors i    lías congénitas, cálculos, lesiones inflamatorias, traumatismos, tumo-
hipertròfia benigna de pròstata. Alteracions de la paret vesical: fístu-    res e hipertrofia benigna de próstata. Alteraciones de la pared vesical:
les, diverticles i hèrnies.                          fístulas, divertículos y hernias.
   64. Glàndules adrenals: anatomia. Avaluació radiològica de les         64. Glándulas adrenales: anatomía. Evaluación radiológica de las
adrenals: abdomen simple, urografia intravenosa i nefrotomografia,       adrenales: abdomen simple, urografía intravenosa y nefrotomografía,
ressonància magnètica, ultrasò, estudis isotòpics i tomografia axial      resonancia magnética, ultrasonido, estudios isotópicos y tomografía
computada. Grans síndromes adrenals.                      axial computadorizada. Grandes síndromes adrenales.
   65. Radiologia obstètrica i ginecològica: anatomia, tècniques d’ex-      65. Radiología obstétrica y ginecológica: anatomía, técnicas de
ploració, conducta diagnòstica, ultrasonografia obstétrica i grans sín-    exploración, conducta diagnóstica, ultrasonografía obstétrica y gran-
dromes ginecològiques.                             des síndromes ginecológicos.
   66. Mama. Anatomia i tècniques d’exploració: mamografia, galac-        66. Mama. Anatomía y técnicas de exploración: mamografía,
tografia, ultrasonografia, tomografia axial computada, medicina nucle-     galactografía, ultrasonografía, tomografía axial computadorizada,
ar i ressonància magnètica. Semiologia general. Entitats més impor-      medicina nuclear y resonancia magnética. Semiología general. Entida-
tants. Cerca de càncer mamari en dones asimptomàtiques. Mama mas-       des más importantes. Búsqueda de cáncer mamario en mujeres asinto-
culina. Indicacions de la biòpsia quirúrgica.                 máticas. Mama masculina. Indicaciones de la biopsia quirúrgica.
   67. Sistema musculoesquelètic: tècniques d’examen i conducta          67. Sistema musculoesquelético: técnicas de examen y conducta
diagnòstica: radiografia simple, tomografia, ultrasonografia, medicina     diagnóstica: radiografía simple, tomografía, ultrasonografía, medicina
nuclear, tomografia computada, ressonància magnètica, angiografia,       nuclear, tomografía computadorizada, resonancia magnética, angio-
radiologia intervensionista, biòpsia òssia, fistulografia i densitometria   grafía, radiología intervensionista, biopsia ósea, fistulografía y densi-
òssia.                                     tometría ósea.
   68. Fractures i luxacions. Principis bàsics: mecanisme, estudi radi-      68. Fracturas y luxaciones. Principios básicos: mecanismo, estudio
ològic, tipus de fractures, formes de presentació, curació de la fractura,   radiológico, tipos de fracturas, formas de presentación, curación de la
complicacions, luxacions i subluxacions.                    fractura, complicaciones, luxaciones y subluxaciones.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10214


  69. La columna vertebral i la pelvis: anatomia, tècniques d’examen      69. La columna vertebral y la pelvis: anatomía, técnicas de examen
i conducta diagnòstica. Entitats més freqüents: malformacions congè-     y conducta diagnóstica. Entidades más frecuentes: malformaciones
nites, alteracions de la posició, lesions inflamatòries, lesions degenera-  congénitas, alteraciones de la posición, lesiones inflamatorias, lesiones
tives, lesions traumàtiques i tumors.                    degenerativas, lesiones traumáticas y tumores.
  70. Parts blanes del sistema musculoesquelètic: tècniques d’exa-       70. Partes blandas del sistema musculoesquelético: técnicas de
men, conducta diagnòstica i semiologia. Grans síndromes. Tumors de      examen, conducta diagnóstica y semiología. Grandes síndromes.
parts blanes. Patologia traumàtico-degenerativa. Estudi de les princi-    Tumores de partes blandas. Patología traumático-degenerativa. Estu-
pals articulacions. Ressonància magnètica.                  dio de las principales articulaciones. Resonancia magnética.
  71. Malalties constitucionals de l’os: classificació. Entitats més      71. Enfermedades constitucionales del hueso: clasificación. Enti-
freqüents: osteocondrodisplàsies, disostosi, osteòlisi idiopàtica. Malal-  dades más frecuentes: osteocondrodisplasias, disóstosis y osteolisis
ties diverses amb afectació òssia, aberracions cromosòmiques i ano-     idiopática. Enfermedades diversas con afectación ósea, aberraciones
malies primitives del metabolisme.                      cromosómicas y anomalías primitivas del metabolismo.
  72. Lesió òssia solitària: definició, semiologia i patologia. Tumors     72. Lesión ósea solitaria: definición, semiología y patología.
benignes, tumors malignes i lesions pseudotumorals.             Tumores benignos, tumores malignos y lesiones seudotumorales.
  73. Lesions òssies generalitzades: semiologia, malalties metabòli-      73. Lesiones óseas generalizadas: semiología, enfermedades meta-
ques, malalties endocrines i malalties del sistema hematopoètic.       bólicas, enfermedades endocrinas y enfermedades del sistema hemato-
                                       poyético.
  74. Artropaties del sistema musculoesquelètic: classificació, semi-      74. Artropatías del sistema musculoesquelético: clasificación,
ologia, artritis, artropaties degeneratives i artropaties menos freqüents.  semiología, artritis, artropatías degenerativas y artropatías menos fre-
                                       cuentes.
   75. Anatomia i tècniques d’examen en el sistema nerviós central:       75. Anatomía y técnicas de examen en el sistema nervioso central:
tomografia axial computada (TAC), medicina nuclear, ultrasons, res-     tomografía axial computadorizada (TAC), medicina nuclear, ultrasoni-
sonància magnètica i radiologia intervencionista.              dos, resonancia magnética y radiología intervencionista.
   76. Anatomia i tècniques d’examen del crani: projeccions habitu-       76. Anatomía y técnicas de examen del cráneo: proyecciones habi-
als, línies de referència, troballes normals i calcificacions no patolò-   tuales, líneas de referencia, hallazgos normales y calcificaciones no
giques.                                   patólogicas.
   77. Crani patològic: anomalies congènites, troballes en lesions       77. Cráneo patológico: anomalías congénitas, hallazgos en lesio-
cerebrals, utilitat de les radiografies simples de crani.          nes cerebrales y utilidad de las radiografías simples de cráneo.
   78. Otoneurorradiologia: anatomia, tècniques d’exploració i con-       78. Otoneurorradiología: anatomía, técnicas de exploración y con-
ducta diagnòstica: radiologia simple, tomografia, TAC, angiografia i     ducta diagnóstica. Radiología simple, tomografía, TAC, angiografía y
altres tècniques de contrast. Grans síndromes otoneurològiques.       otras técnicas de contraste. Grandes síndromes otoneurológicos.
   79. Traumatismes cranioencefàlics. Tumors cerebrals en pacients       79. Traumatismos craneoencefálicos. Tumores cerebrales en
pediàtrics i adults.                             pacientes pediátricos y adultos.
   80. Accidents cerebrovasculars: infart cerebral i hemorràgia cere-      80. Accidentes cerebrovasculares: infarto cerebral y hemorragia
bral.                                    cerebral.
   81. Malaltia cerebrovascular. Lesions sellars i parasellars. Atròfia     81. Enfermedad cerebrovascular: lesiones selares y paraselares.
cerebral i demència. Malalties de la substància blanca.           Atrofia cerebral y demencia. Enfermedades de la sustancia blanca.
   82. Grans lesions de la medul·la espinal: alteracions congènites,      82. Grandes lesiones de la médula espinal: alteraciones congéni-
traumatismes medul·lars, lesions inflamatòries, tumors i hèrnia discal.   tas, traumatismos medulares, lesiones inflamatorias, tumores y hernia
                                       discal.
   83. Anatomia, tècniques d’examen, conductes diagnòstiques i         83. Anatomía, técnicas de examen, conducta diagnóstica y gran-
grans síndromes del massís facial: sins paranasals, òrbita i glàndules    des síndromes del macizo facial: senos paranasales, órbita y glándulas
salivals.                                  salivales.
   84. Faringe i laringe: anatomia, tècniques d’examen, patologia i       84. Faringe y laringe: anatomía, técnicas de examen, patología y
lesions pediàtriques: tumors i estenosi.                   lesiones pediátricas. Tumores y estenosis.
   85. Tiroide i paratiroide (I): anatomicofisiologia, tècniques d’ex-     85. Tiroides y paratiroides (I): anatomofisiología, técnicas de
ploració i grans síndromes.                         exploración y grandes síndromes.
   86. Tiroide i paratiroide (II): conducta davant d’una massa en el      86. Tiroides y paratiroides (II): conducta ante una masa en el cue-
coll.                                    llo.
   87. Anatomia, tècniques d’examen i patologia del sistema vascu-       87. Anatomía, técnicas de examen y patología del sistema vascu-
lar: artèries, venes i limfàtics.                      lar: arterias, venas y linfáticos.
   88. Estadiatge dels tumors (T. N. M. ). Les metàstasis. El TNM.       88. Estadiaje de los tumores (T. N. M. ). Las metástasis. El TNM.
Classificació dels tumors.                          Clasificación de los tumores.
   89. Les metàstasis (I): toràciques, esquelètiques, hepatoesplèni-      89. Las metástasis (I): torácicas, esqueléticas, hepatoesplénicas y
ques i del sistema nerviós central.                     del sistema nervioso central.
   90. Les metàstasis (II): ganglionars, retroperitoneals i pelvianes.     90. Las metástasis (II): ganglionares, retroperitoneales y pélvicas.
   91. Les metàstasis (III): al tub digestiu, mesenteri i peritoneu.      91. Las metástasis (III): en el tubo digestivo, mesenterio y perito-
                                       neo.
  92. Les metàstasis (IV): adrenals i renals. Metàstasi a la mama.       92. Las metástasis (IV): adrenales y renales. Metástasis en la
                                       mama.
   93. Limfoma de Hodgkin i limfoma no Hodgkin.                 93. Linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin.
   94. Estidatge dels limfomes.                         94. Estadiaje de los linfomas.
   95. Leucèmies: manifestacions radiològiques, avaluació del tracta-      95. Leucemias: manifestaciones radiológicas, evaluación del trata-
ment i les seues complicacions.                       miento y sus complicaciones.
   96. Conducta davant d’un tumor primari desconegut.              96. Conducta ante un tumor primario desconocido.
   97. Radiologia intervencionista: arteriografia i flebografia diag-      97. Radiología intervencionista: arteriografía y flebografía diag-
nòstiques, emboloteràpia, angioplàstia, accessos venosos centrals per-    nósticas, emboloterapia, angioplastia, accesos venosos centrales per-
cutanis, fibrinosi, retirada de cossos estranys intravasculars, maneig de  cutáneos, fibrinosis, retirada de cuerpos extraños intravasculares,
la trombosi venosa d’extremitats inferiors i maneig de la hipertensió    manejo de la trombosis venosa de extremidades inferiores y manejo de
portal.                                   la hipertensión portal.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                           10215


  98. Tècniques urorradiològiques percutànies i tècnica intervencio-     98. Técnicas urorradiológicas percutáneas y técnica intervencio-
nista del sistema hepato-biliar.                      nista del sistema hepato-biliar.
  99. Radiologia intervencionista del tòrax.                 99. Radiología intervencionista del tórax.
  100. Usos i indicacions de la tomografia per emissió de positrons      100. Usos e indicaciones de la tomografía por emisión de positro-
(PET).                                   nes (PET).


                ANNEX XXVI                                ANEXO XXVI

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-             BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT D’UROLOGIA                               ESPECIALIDAD DE UROLOGÍA

  1. Anatomia del tracte urinari superior: ronyó i urèter.          1. Anatomía del tracto urinario superior: riñón y uréter.
  2. Anatomia del tracte urinari inferior: bufeta, pròstata i uretra     2. Anatomía del tracto urinario inferior: vejiga, próstata y uretra
  3. Anatomia de l’aparell genital masculí.                  3. Anatomía del aparato genital masculino.
  4. Embriologia de l’aparell urogenital.                   4. Embriología del aparato urogenital.
  5. Fisiologia renal. Exploració funcional del ronyó.            5. Fisiología renal. Exploración funcional del riñón.
  6. Fisiologia de la reproducció i erecció masculina.            6. Fisiología de la reproducción y erección masculina.
  7. Exploració radiològica de l’aparell urinari.               7. Exploración radiológica del aparato urinario.
  8. Fisiopatologia de la uropatia obstructiva de l’aparell urinari      8. Fisiopatología de la uropatía obstructiva del aparato urinario
superior.                                  superior.
  9. Fisiopatologia de la uropatia obstructiva de l’aparell urinari      9. Fisiopatología de la uropatía obstructiva del aparato urinario
inferior.                                  inferior.
  10. Urodinamia.                               10. Urodinamia.
  11. Malformacions congènites de l’aparell urogenital superior.       11. Malformaciones congénitas del aparato urogenital superior.
Ronyó i urèter.                               Riñón y uréter.
  12. Malformacions congènites de l’aparell urogenital inferior.       12. Malformaciones congénitas del aparato urogenital inferior.
Bufeta i uretra.                              Vejiga y uretra.
  13. Hidronefrosi.                              13. Hidronefrosis.
  14. Bufeta neurògena.                            14. Vejiga neurógena.
  15. Enuresi.                                15. Enuresis.
  16. Hipertensió vasculorenal.                        16. Hipertensión vasculorenal.
  17. Infecció urinària. Pielonefritis i cistitis.              17. Infección urinaria. Pielonefritis y cistitis.
  18. Cistitis intersticial i cistopaties.                  18. Cistitis intersticial y cistopatías.
  19. Prostatitis. Orquiepididimitis                     19. Prostatitis. Orquiepididimitis
  20. Sèpsia en urologia. Síndrome de Fournier.                20. Sepsis en urología. Síndrome de Fournier.
  21. Fracàs renal agut.                           21. Fracaso renal agudo.
  22. Tuberculosi genitourinària.                       22. Tuberculosis genitourinaria.
  23. Fibrosi retroperitoneal.                        23. Fibrosis retroperitoneal.
  24. Malalties de transmissió sexual.                    24. Enfermedades de transmisión sexual.
  25. Lesions cutànies de genitals externs masculins.             25. Lesiones cutáneas de genitales externos masculinos.
  26. Urolitiasi. Etiologia, estudi metabòlic, clínica i diagnòstic.     26. Urolitiasis. Etiología, estudio metabólico, clínica y diagnósti-
                                      co.
    27. Tractament mèdic quirúrgic de la litiasi renoureteral.        27. Tratamiento médico quirúrgico de la litiasis reno-ureteral.
    28. Reflux vesicoureteral.                        28. Reflujo vesico-ureteral.
    29. Incontinència urinària femenina.                   29. Incontinencia urinaria femenina.
    30. Traumatismes renals.                         30. Traumatismos renales.
    31. Traumatismes vesicouretrals.                     31. Traumatismos vesico-uretrales.
    32. Traumatismes de penis, escrot i testicle.              32. Traumatismos de pene escroto y testículo.
    33. Fístules de l’aparell urinari superior i inferior.          33. Fístulas del aparato urinario superior e inferior.
    34. Infertilitat masculina. Etiologia i avaluació.            34. Infertilidad masculina. Etiología y evaluación.
    35. Infertilitat masculina. Tractament mèdic i quirúrgic.        35. Infertilidad masculina. Tratamiento médico y quirúrgico.
    36. Trastorns de l’ejaculació.                      36. Trastornos de la eyaculación.
    37. Disfunció erèctil.                          37. Disfunción eréctil.
    38. Estenosi de la uretra masculina.                   38. Estenosis de la uretra masculina.
    39. Tumors del parènquima renal.                     39. Tumores del parénquima renal.
    40. Tumors de l’aparell urinari superior. Pelvis i urèter.        40. Tumores del aparato urinario superior. Pelvis y uréter.
    41. Tumors vesicals.                           41. Tumores vesicales.
    42. Hipertròfia benigna de la pròstata. Tractament mèdic i quirúr-    42. Hipertrofia benigna de la próstata. Tratamiento médico y qui-
gic.                                    rúrgico.
    43. Carcinoma de pròstata. Diagnòstic classificació i tractament.    43. Carcinoma de próstata. Diagnóstico, clasificación y tratamien-
                                      to.
    44. Tumors de testicle. Diagnòstic classificació i tractament.      44. Tumores de testículo. Diagnóstico, clasificación y tratamiento.
    45. Tumors del penis.                          45. Tumores del pene.
    46. Urologia pediàtrica.                         46. Urología pediátrica.
    47. Espai retroperitoneal. Tumors retroperitoneals.           47. Espacio retroperitoneal. Tumores retroperitoneales.
    48. Tumors suprarenals.                         48. Tumores suprarrenales.
    49. Cirurgia endoscòpica de l’aparell urinari superior.         49. Cirugía endoscópica del aparato urinario superior.
    50. Cirurgia endoscòpica de l’aparell urinari inferior.         50. Cirugía endoscópica del aparato urinario inferior.
    51. Trasplantament renal.                        51. Trasplante renal.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10216


  52. Ús d’intestí en cirurgia urològica.                    52. Empleo de intestino en cirugía urológica.
  53. Cirurgia laparoscòpica de l’aparell urinari.               53. Cirugía laparoscópica del aparato urinario.


              ANNEX XXVII                                  ANEXO XXVII

  BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECIALI-              BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
TAT DE PSICOLOGIA CLÍNICA                           ESPECIALIDAD DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

  1. Previsions en matèria de salud mental contingudes en el Pla de       1. Previsiones en materia de salud mental contenidas en el Plan de
Salut de la Comunitat Valenciana 2005-2009.                  Salud de la Comunitat Valenciana 2005-2009.
  2. Codi deontològic i salut mental. Responsabilitat civil en psico-      2. Código deontológico y salud mental. Responsabilidad civil en
logia clínica.                                Psicología Clínica.
  3. Violència de gènere: avaluació i tractament.                3. Violencia de género: evaluación y tratamiento.
  4. Abús i maltractament infantil: avaluació i abordatge terapèutic.      4. Abuso y maltrato infantil: evaluación y abordaje terapéutico.
  5. Psicogeriatria clínica.                           5. Psicogeriatría clínica.
  6. Gènere i salut mental.                           6. Género y salud mental.
  7. Tècniques de rehabilitació neuropsicològica en pacients amb         7. Técnicas de rehabilitación neuropsicológica en pacientes con
dany cerebral.                                daño cerebral.
  8. Psicooncologia: avaluació i tractaments psicològics.            8. Psicooncología: evaluación y tratamientos psicológicos.
  9. Trastorns cardiovasculars: avaluació i tractaments psicològics.       9. Trastornos cardiovasculares: evaluación y tratamientos psicoló-
                                       gicos.
  10. Dolor crònic: avaluació i tractaments psicològics.             10. Dolor crónico: evaluación y tratamientos psicológicos.
  11. Psicopatologia laboral: Bournaut, assetjament laboral i estrés       11. Psicopatología laboral: Bournaut, acoso laboral y estrés labo-
laboral. Tractaments psicològics.                       ral. Tratamientos psicológicos.
  12. La psicologia clínica en atenció primària. Models d’interven-       12. La Psicología Clínica en atención primaria. Modelos de inter-
ció psicològica en atenció primària.                     vención psicológica en atención primaria.
  13. Tractaments psicològics basats en l’evidència.               13. Tratamientos psicológicos basados en la evidencia.
  14. Nous models en teràpia de conducta: teràpia analítica i funcio-      14. Nuevos modelos en terapia de conducta: terapia analítica y
nal, teràpia d’acceptació i compromís, i teràpia didàctica.          funcional, terapia de aceptación y compromiso, y terapia didáctica.
  15. Constructivisme en psicoteràpia. Principals models terapèutics.      15. Constructivismo en psicoterapia. Principales modelos terapéu-
                                       ticos.
   16. Psicologia positiva: Models actuals sobre psicologia de la feli-     16. Psicología positiva: modelos actuales sobre psicología de la
citat i del benestar.                             felicidad y del bienestar.
   17. Funcions de la psicologia en la coordinació dels serveis de        17. Funciones de la Psicología en la coordinación de servicios de
salut mental. Aportacions des de la psicologia.                salud mental. Aportaciones desde la Psicología.
   18. Trastorns d’estrés aguts i d’estrés posttraumàtic: teories etiolò-    18. Trastornos de estrés agudos y de estrés postraumático: teorías
giques, clínica, diagnòstic i tractament psicològic.             etiológicas, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológico.
   19. Educació per a la salut. Programes d’educació sanitària especí-      19. Educación para la salud. Programas de educación sanitaria
fics en l’àmbit de la salut mental.                      específicos en el ámbito de la salud mental.
   20. La prevenció en salut mental: prevenció primària, secundària       20. La prevención en salud mental: prevención primaria, secunda-
i terciària.                                 ria y terciaria.
   21. Epidemiologia de les malalties mentals. El model de Goldberg       21. Epidemiología de las enfermedades mentales. El modelo de
i Huxley.                                   Goldberg y Huxley.
   22. La personalitat. Principals enfocaments teòrics i metodològics:      22. La personalidad. Principales enfoques teóricos y metodológi-
teoria psicodinàmica, model cognitiu, enfocament fenomenològic, teo-     cos: teoría psicodinámica, modelo cognitivo, enfoque fenomenológi-
ries factorialistes i model interactiu.                    co, teorías factorialistas y modelo interactivo.
   23. L’entrevista com a instrument d’avaluació i diagnòstic. La        23. La entrevista como instrumento de evaluación y diagnóstico: la
comunicació, la interacció i els processos de la entrevista. Tècniques    comunicación, la interacción y los procesos de la entrevista. Técnicas
i modalitats.                                 y modalidades.
   24. La història clínica com a instrument per al procés diagnòstic i      24. La historia clínica como instrumento para el proceso diagnósti-
terapèutic. Els seus components.                       co y terapéutico. Sus componentes.
   25. El procés diagnòstic. Fases. La comunicació de resultats. L’in-      25. El proceso diagnóstico. Fases. La comunicación de resultados.
forme.                                    El informe.
   26. Els procediments de recollida d’informació. Principals tèc-        26. Los procedimientos de recogida de información. Principales
niques: tècniques d’observació, tècniques objectives, autoinformes,      técnicas: técnicas de observación, técnicas objetivas, autoinformes,
entrevistes, tècniques subjectives i tècniques projectives.          entrevistas, técnicas subjetivas y técnicas proyectivas.
   27. Avaluació de la intel·ligència. Supòsits teòrics bàsics, princi-     27. Evaluación de la inteligencia. Supuestos teóricos básicos, prin-
pals tècniques i instruments d’avaluació.                   cipales técnicas e instrumentos de evaluación.
   28. Avaluació de les aptituds. Supòsits teòrics bàsics, principals      28. Evaluación de las aptitudes. Supuestos teóricos básicos, princi-
tècniques i instruments d’avaluació.                     pales técnicas e instrumentos de evaluación.
   29. Avaluació de la personalitat. Supòsits teòrics bàsics i principals    29. Evaluación de la personalidad. Supuestos teóricos básicos y
tècniques i instruments d’avaluació en les diferents teories i models.    principales técnicas e instrumentos de evaluación en las diferentes teo-
                                       rías y modelos.
  30. Avaluació de la motivació. Supòsits teòrics de la motivació        30. Evaluación de la motivación. Supuestos teóricos de la motiva-
humana, principals tècniques i instruments d’avaluació.            ción humana, principales técnicas e instrumentos de evaluación.
  31. Avaluació neuropsicològica. Conceptes bàsics. L’exploració         31. Evaluación neuropsicológica. Conceptos básicos. La explo-
per mitjà de proves generals. L’avaluació per mitjà de tècniques espe-    ración mediante pruebas generales. La evaluación mediante técnicas
cífiques. Bateries d’exploració neuropsicològica. L’exploració en la     específicas. Baterías de exploración neuropsicológica. La exploración
infància.                                   en la infancia.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10217


   32. Avaluació del desenvolupament psicomotor. Supòsits bàsics de      32. Evaluación del desarrollo psicomotor. Supuestos básicos de la
la psicomotricitat. Instruments i tècniques d’avaluació.           psicomotricidad. Instrumentos y técnicas de evaluación.
   33. Avaluació del desenvolupament intel·lectual i social en la       33. Evaluación del desarrollo intelectual y social en la infancia y
infància i en l’adolescència. Enfocaments i tècniques.            en la adolescencia. Enfoques y técnicas.
   34. Avaluació del desenvolupament del llenguatge. L’avaluació de      34. Evaluación del desarrollo del lenguaje. La evaluación de la
la llengua parlada des de procediments estandarditzats i no estandar-    lengua hablada desde procedimientos estandarizados y no estandariza-
ditzats. L’avaluació de la llengua escrita.                 dos. La evaluación de la lengua escrita.
   35. Avaluació del funcionament intel·lectual afectiu i social en la     35. Evaluación del funcionamiento intelectual afectivo y social en
vellesa.                                   la vejez.
   36. Avaluació de les interaccions del subjecte amb el seu ambient.     36. Evaluación de las interacciones del sujeto con su ambiente.
Supòsits bàsics. Anàlisi de les interaccions socials. Aplicacions.      Supuestos básicos. Análisis de las interacciones sociales. Aplicaciones.
   37. Psicopatologia de l’atenció i la consciència. Concepte i tipus     37. Psicopatología de la atención y la conciencia. Concepto y tipos
de trastorn.                                 de trastorno.


              ANNEX XXVIII                                 ANEXO XXVIII

 BLOC 2. B. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE METGE D’UR-               BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE MÉDI-
GÈNCIA HOSPITALÀRIA                             CO DE URGENCIA HOSPITALARIA

   1. Parada cardiorespiratòria. Reanimació cardiopulmonar i cere-       1. Parada cardio-respiratoria. Reanimación cardio-pulmonar y
bral.                                    cerebral.
   2. El pacient en xoc.                            2. El paciente en shock.
   3. Politraumatisme.                             3. Politraumatismo.
   4. Cardiopatia isquèmica. Infart agut de miocardi.              4. Cardiopatía isquémica. Infarto agudo de miocardio.
   5. Insuficiència cardíaca i edema agut de pulmó.               5. Insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón.
   6. Endocarditis, pericarditis i miocarditis.                 6. Endocarditis, pericarditis y miocarditis.
   7. Insuficiència respiratòria aguda. Destret respiratori de la perso-    7. Insuficiencia respiratoria aguda. Distrés respiratorio de la per-
na adulta.                                  sona adulta.
   8. Reagudització de malalties pulmonars cròniques. EPOC reagu-        8. Reagudización de enfermedades pulmonares crónicas. EPOC
ditzada. Asma bronquial. Cor pulmonar.                    reagudizada. Asma bronquial. Cor Pulmonale.
   9. Infeccions respiratòries. Pneumònies. Tuberculosi pulmonar.        9. Infecciones respiratorias. Neumonías. Tuberculosis pulmonar.
   10. Tromboembolisme pulmonar.                        10. Tromboembolismo pulmonar.
   11. Patologia vascular cerebral. ACV isquèmic. Hemorràgia cere-       11. Patología vascular cerebral. ACV isquémico. Hemorragia cere-
bral. Hemorràgia subaracnoïdal.                       bral. Hemorragia subaracnoidea.
   12. Cefalees.                                12. Cefaleas.
   13. Convulsions. Epilèpsia. Trastorns del moviment.             13. Convulsiones. Epilepsia. Trastornos del movimiento.
   14. Traumatisme cranioencefàlic.                       14. Traumatismo craneoencefálico.
   15. Insuficiència hepàtica aguda. Complicacions de la cirrosi hepà-     15. Insuficiencia hepática aguda. Complicaciones de la cirrosis
tica.                                    hepática.
   16. Pancreatitis aguda. Patologia biliar urgent.               16. Pancreatitis aguda. Patología biliar urgente.
   17. Perforació de víscera buida. Abdomen agut. Apendicitis aguda.      17. Perforación de víscera hueca. Abdomen agudo. Apendicitis
                                       aguda.
  18. Urgències en la malaltia inflamatòria intestinal. Diverticulitis      18. Urgencias en la enfermedad inflamatoria intestinal. Diverticu-
aguda.                                    litis aguda.
  19. Obstrucció intestinal. Ili. Hèrnies.                    19. Obstrucción intestinal. Íleo. Hernias.
  20. Sèpsia i xoc sèptic en urgències.                     20. Sepsis y shock séptico en urgencias.
  21. Meningitis i encefalitis.                         21. Meningitis y encefalitis.
  22. Pacient VIH en urgències.                         22. Paciente VIH en urgencias.
  23. Còlic nefrític i nefrolitiasi. Hematúria. Infeccions urinàries.      23. Cólico nefrítico y nefrolitiasis. Hematuria. Infecciones urina-
                                       rias.
  24. Insuficiència renal aguda.                         24. Insuficiencia renal aguda.
  25. Patologia uretral aguda. Retenció urinària. Escrot agut, parafi-      25. Patología uretral aguda. Retención urinaria. Escroto agudo,
mosi.                                    parafimosis.
  26. Monoartritis aguda. Poliartritis aguda. Cervicàlgia, dorsàlgia,      26. Monoartritis aguda. Poliartritis aguda. Cervicalgia, dorsalgia,
lumbàlgia.                                  lumbalgia.
  27. Síndrome febril en el pacient neutropènic.                 27. Síndrome febril en el paciente neutropénico.
  28. Vòmits i diarrea en el pacient oncològic.                 28. Vómitos y diarrea en el paciente oncológico.
  29. Hipercalcèmia tumoral.                           29. Hipercalcemia tumoral.
  30. Síndrome de cava superior.                         30. Síndrome de cava superior.
  31. Anèmia, leucopènia i trombopènia.                     31. Anemia, leucopenia y trombopenia.
  32. Reaccions trasfusionals. Anticoagulació.                  32. Reacciones trasfusionales. Anticoagulación.
  33. Pacient psiquiàtric a Urgències. El pacient agitat i violent. Sín-     33. Paciente psiquiátrico en Urgencias. El paciente agitado y vio-
drome d’ansietat. Crisi de pànic.                      lento. Síndrome de ansiedad. Crisis de pánico.
  34. Obstrucció de la via aèria superior, cossos estranys. Traumatis-      34. Obstrucción de la vía aérea superior, cuerpos extraños. Trau-
mes de la via aèria.                             matismos de la vía aérea.
  35. Infeccions de vies respiratòries superiors. Epistaxi.           35. Infecciones de vías respiratorias superiores. Epistaxis.
  36. Otitis aguda.                               36. Otitis aguda.
  37. Intoxicacions medicamentoses. Intoxicacions per abús de dro-        37. Intoxicaciones medicamentosas. Intoxicaciones por abuso de
gues.                                    drogas.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                              10218


  38. Anafilaxi. Urticària i angioedema. Reacció adversa a fàrmacs.        38. Anafilaxia. Urticaria y angioedema. Reacción adversa a fárma-
                                         cos.


               ANNEX XXIX                                   ANEXO XXIX

       CONVOCATÒRIA DE TÈCNIC SUPERIOR                        CONVOCATORIA DE TÉCNICO SUPERIOR

  OBSERVACIÓ:                                   OBSERVACIÓN:
  El contingut de les normes i disposicions d’ambdós blocs de conei-        El contenido de las normas y disposiciones de ambos bloques de
xement haurà d’entendre’s referit en cada moment al seu text vigent,       conocimiento deberá entenderse referido en cada momento a su texto
d’acord amb les seues modificacions o derogacions, en el temps de        vigente, de acuerdo con sus modificaciones o derogaciones, en el tiem-
publicació de la corresponent convocatòria específica.              po de publicación de la correspondiente convocatoria específica.

  BLOC 1. CONEIXEMENTS GENERALS                          BLOQUE 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

 BLOC 1. A. CONEIXEMENTS GENERALS: NORMATIVA DE                  BLOQUE 1. A. CONOCIMIENTOS GENERALES: NORMATI-
CARÀCTER GENÈRIC, ORGANITZACIÓ POLITICOADMINIS-                 VA DE CARÁCTER GENÉRICO, ORGANIZACIÓN POLÍTICO-
TRATIVA I GESTIÓ                                 ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN

  1. A. 1. ORGANITZACIÓ POLITICOADMINISTRATIVA DE                 1. A. 1. ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL
L’ESTAT I DE LA COMUNITAT VALENCIANA                       ESTADO Y DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  1. La Constitució espanyola de 1978.                       1. La Constitución española de 1978.
  2. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.               2. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
  3. La Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.                3. La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell.

   1. A. 2. UNIÓ EUROPEA I DRET COMUNITARI                     1. A. 2. UNIÓN EUROPEA Y DERECHO COMUNITARIO
   4. Configuració de la Unió Europea. Característiques de l’ordena-        4. Configuración de la Unión Europea. Características del ordena-
ment jurídic comunitari. Fonts del dret comunitari: dret originari i dret    miento jurídico comunitario. Fuentes del Derecho Comunitario: Dere-
derivat. Classes, aplicació i eficàcia. Les llibertats bàsiques comunità-    cho originario y Derecho derivado. Clases, aplicación y eficacia. Las
ries.                                      libertades básicas comunitarias.
   5. Les institucions de la Unió Europea: el Consell, la Comissió, el       5. Las instituciones de la Unión Europea: el Consejo, la Comisión,
Parlament, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes. Òrgans de      el Parlamento, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Órga-
la Unió Europea: el Comité Econòmic i Social Europeu, El Comité de        nos de la Unión Europea: el Comité Económico y Social Europeo, El
les Regions, el Banc Central Europeu, el Banc Europeu d’Inversions,       Comité de las Regiones, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo
el Defensor del Poble Europeu, el Supervisor Europeu de Protecció de       de Inversiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Supervisor Euro-
Dades.                                      peo de Protección de Datos.

   1. A. 3. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS                      1. A. 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
   6. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos labo-       6. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de ries-
rals; i la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc nor-       gos laborales; y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del
matiu de la prevenció de riscos laborals. L’organització dels servicis      marco normativo de la prevención de riesgos laborales. La organi-
de prevenció en l’àmbit de la Generalitat. Normes bàsiques de segure-      zación de los servicios de prevención en el ámbito de la Generalitat.
tat i protecció de la salut en l’àmbit de l’activitat i els centres sanitaris.  Normas básicas de seguridad y protección de la salud en el ámbito de
Factors específics de risc de l’activitat a desenvolupar, equips i mesu-     la actividad y los centros sanitarios. Factores específicos de riesgo de
res de protecció.                                la actividad a desarrollar, equipos y medidas de protección.

  1. A. 4. EL CHGUV                                1. A. 4. EL CHGUV
  7. El Consorci Hospital General Universitari de València             7. El Consorci Hospital General Universitari de València
(CHGUV): evolució històrica. La creació del Consorci.              (CHGUV): evolución histórica. La creación del Consorci.
  8. Estatuts: aspectes generals, règim jurídic del CHGUV, organit-        8. Estatutos: aspectos generales, régimen jurídico del CHGUV,
zació, estructura i funcionament. Separació i dissolució. Integració       organización, estructura y funcionamiento. Separación y disolución.
amb el Departament 9 de Salut.                          Integración con el Departamento 9 de Salud.
  9. El reglament d’organització, estructura i funcionament del          9. El reglamento de organización, estructura y funcionamiento del
CHGUV: òrgans de direcció i òrgans col·legiats de participació i asses-     CHGUV: órganos de dirección y órganos colegiados de participación
sorament. Funcions i competències.                        y asesoramiento. Funciones y competencias.

  BLOC 1. B. CONEIXEMENTS GENERALS: SISTEMES D’IN-                 BLOQUE 1. B. CONOCIMIENTOS GENERALES: SISTEMAS
FORMACIÓ                                     DE INFORMACIÓN
  10. Conceptes informàtics bàsics. Maquinari / programari. Sistema         10. Conceptos informáticos básicos. Hardware / software. Sistema
operatiu. Llenguatge. Programes d’aplicació. Perifèrics. Connectivitat.     operativo. Lenguaje. Programas de aplicación. Periféricos. Conectivi-
Utilització d’ordinadors en xarxa.                        dad. Utilización de ordenadores en red.
  11. Ferramentes ofimàtiques: fulls de càlcul, processadors de text,        11. Herramientas ofimáticas: hojas de cálculo, procesadores de
bases de dades. Paquets integrats. Gràfics i autoedició. Especial aten-     texto, bases de datos. Paquetes integrados. Gráficos y autoedición.
ció a les ferramentes ofimàtiques d’ús en la Generalitat.            Especial atención a las herramientas ofimáticas de uso en la Genera-
                                         litat.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10219


  BLOC . 2. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS                      BLOQUE . 2   CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

  2. A. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA                     2. A. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA
  1. La Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. Les noves       1. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Las nuevas
formes de gestió del Sistema Nacional de Salut. Especial referència al    formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Especial referencia
Consorci.                                  al Consorcio.
  2. Finançament dels serveis sanitaris. Règim jurídic i fórmules de      2. Financiación de los servicios sanitarios. Régimen jurídico y fór-
finançament. Model actual de finançament territorial sanitari. Proble-    mulas de financiación. Modelo actual de financiación territorial sanita-
mes i noves perspectives.                          ria. Problemas y nuevas perspectivas.
  3. L’assistència sanitària a la ciutadania: prestacions mèdiques i      3. La asistencia sanitaria a la ciudadanía: prestaciones médicas y
farmacèutiques.                               farmacéuticas.
  4. La Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i qualitat del Siste-      4. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y calidad del
ma Nacional de Salut (I). Organització territorial del Sistema Nacio-    Sistema Nacional de Salud (I). Organización territorial del Sistema
nal de Salut. Les transferències de sanitat a les comunitats autònomes.   Nacional de Salud. Las transferencias de sanidad a las comunidades
Nivells de competències. Límits estatutaris. Acords i convenis amb      autónomas. Niveles de competencias. Límites estatutarios. Acuerdos
l’Estat. Els serveis de salut de les comunitats autònomes. i l’INGESA.    y convenios con el Estado. Los servicios de salud de las Comunidades
El Consell Interterritorial del SNS. L’Alta Inspecció. La coordinació    Autónomas. y el INGESA. El Consejo Interterritorial del SNS. La Alta
general sanitària.                              Inspección. La coordinación general sanitaria.
  5. La Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i qualitat del Sis-       5. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y calidad del Sis-
tema Nacional de Salut (II). La qualitat del sistema i les prestacions    tema Nacional de Salud (II). La calidad del sistema y las prestaciones
sanitàries. Els plans de qualitat. Evolució del concepte. L’acreditació   sanitarias. Los planes de calidad. Evolución del concepto. La acredi-
i certificació de serveis de salut: models d’acreditació. Normes ISO.    tación y certificación de servicios de salud: modelos de acreditación.
Model EFQM. Gestió ambiental en l’àmbit sanitari.              Normas ISO. Modelo EFQM. Gestión ambiental en el ámbito sanita-
                                       rio.
  6. La Llei 3/2003, de 6 de febrer, d’Ordenació sanitària de la        6. La Ley 3/2003, de 6 de febrero, de Ordenación sanitaria de la
Comunitat Valenciana. El sistema sanitari a la Comunitat Valenciana.     Comunitat Valenciana. El sistema sanitario en la Comunitat Valencia-
Configuració. El Pla de Salut de la Comunitat Valenciana. Les atenci-    na. Configuración. El Plan de Salud de la Comunitat Valenciana. Las
ons en relació amb el sistema sanitari valencià. Participació ciutadana.   atenciones en relación con el sistema sanitario valenciano. Participa-
Ordenació territorial sanitària.                       ción ciudadana. Ordenación territorial sanitaria.
  7. Estructura, competències i organització. L’Agència Valenciana       7. Estructura, competencias y organización. La Agència Valencia-
de Salut: naturalesa, òrgans i formules organitzatives d’integració de    na de Salut: naturaleza, órganos y fórmulas organizativas de integra-
recursos assistencials.                           ción de recursos asistenciales.
  8. La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les profes-       8. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las pro-
sions sanitàries.                              fesiones sanitarias.
  9. El Decret 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s’aprova      9. El Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se
el Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l’aten-    aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamien-
ció sanitària a la Comunitat Valenciana.                   to de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.
  10. L’organització de les polítiques d’investigació científica i       10. La organización de las políticas de investigación científica y
mèdica a Espanya i a la Comunitat Valenciana. Fórmules d’organitza-     médica en España y en la Comunitat Valenciana. Fórmulas de organi-
ció de la investigació biomèdica.                      zación de la investigación biomédica.

   2. B. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE LES INSTITUCIONS               2. B. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES
SANITÀRIES                                  SANITARIAS
   11. Avaluació de les tecnologies sanitàries. Concepte, evolució i      11. Evaluación de las tecnologías sanitarias. Concepto, evolución
models d’avaluació. Variabilitat i ús adequat de les tecnologies sanità-   y modelos de evaluación. Variabilidad y uso adecuado de las tecno-
ries. Organismes públics d’avaluació. La cartera de serveis: concepte,    logías sanitarias. Organismos públicos de evaluación. La Cartera de
contingut i metodologies.                          Servicios: concepto, contenido y metodologías.
   12. Gestió logística de centres sanitaris: gestió d’existències, càl-    12. Gestión logística de centros sanitarios: gestión de existencias,
cul d’estocs i control de consums. Estàndards. Gestió hostelera de      cálculo de stocks y control de consumos. Estándares. Gestión hostele-
centres sanitaris: alimentació, llenceria, bugaderia i neteja. Processos   ra de centros sanitarios: alimentación, lencería, lavandería y limpieza.
funcionals. Gestió del manteniment dels centres sanitaris: planificació,   Procesos funcionales. Gestión del mantenimiento de los centros sani-
organització i control. L’aprovisionament: concepte, ferramentes i fac-   tarios: planificación, organización y control. El aprovisionamiento:
tors determinants.                              concepto, herramientas y factores determinantes.
   13. La comptabilitat de costos: concepte i objectius. Criteris de      13. La contabilidad de costes: concepto y objetivos. Criterios de
classificació i tipus de costos. Centres de costos i sistemes d’imputa-   clasificación y tipo de costes. Centros de costes y sistemas de imputa-
ció. Els sistemes de comptabilitat analítica i la presa de decisions. El   ción. Los sistemas de contabilidad analítica y la toma de decisiones. El
quadre de comandament integral.                       Cuadro de Mando Integral.

  2. C. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DRET ADMINISTRATIU               2. C. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DERECHO ADMINIS-
                                       TRATIVO
  14. L’Administració pública: concepte i principis. La divisió de       14. La Administración pública: concepto y principios. La división
poders i l’Estat de dret: el dret administratiu. El principi de legalitat.  de poderes y el Estado de Derecho: el Derecho Administrativo. El
El poder d’autotutela de l’administració. Les potestats administratives.   principio de legalidad. El poder de autotutela de la administración. Las
L’activitat discrecional de l’administració. El control de la discrecio-   potestades administrativas. La actividad discrecional de la administra-
nalitat. La desviació de poder. Les relacions entre l’administració i els  ción. El control de la discrecionalidad. La desviación de poder. Las
òrgans jurisdiccionals.                           relaciones entre la administración y los órganos jurisdiccionales.
  15. Les fonts de l’ordenament jurídic administratiu (I): jerarquia      15. Las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo (I): jerar-
de les fonts. Principis constitucionals: reserva de llei, jerarquia norma-  quía de las fuentes. Principios constitucionales: reserva de ley, jerar-
tiva i competència.                             quía normativa y competencia.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                              10220


   16. Les fonts de l’ordenament jurídic administratiu (II): la Cons-       16. Las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo (II): la
titució, la Llei i les seues classes. Els tractats internacionals. El dret   Constitución, la Ley y sus clases. Los tratados internacionales. El dere-
comunitari. Els estatuts d’autonomia. Les lleis autonòmiques.          cho comunitario. Los estatutos de autonomía. Las leyes autonómicas.
   17. Les fonts de l’ordenament jurídic administratiu (III): el regla-      17. Las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo (III): el
ment: concepte i classes. Naturalesa. Fonament i límits de la potestat     reglamento: concepto y clases. Naturaleza. Fundamento y límites de la
reglamentària. La inderogabilitat singular de les disposicions generals.    potestad reglamentaria. La inderogabilidad singular de las disposicio-
Procediment d’elaboració. El control de la potestat reglamentària. El      nes generales. Procedimiento de elaboración. El control de la potestad
costum. Els principis generals del dret. La jurisprudència.           reglamentaria. La costumbre. Los principios generales del Derecho. La
                                        jurisprudencia.
   18. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La per-      18. La relación jurídico-administrativa: concepto y elementos. La
sonalitat jurídica de les administracions públiques. Tipologia de les      personalidad jurídica de las Administraciones Públicas. Tipología de
entitats públiques.                               las entidades públicas.
   19. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de          19. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
les administracions públiques i del procediment administratiu comú:       de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
àmbit d’aplicació i principis generals. Les administracions públiques i     Común: ámbito de aplicación y principios generales. Las Administra-
les seues relacions.                              ciones Públicas y sus relaciones.
   20. Els órgans de les administracions públiques: concepte i tipus.       20. Los órganos de las Administraciones Públicas: concepto y
Principis generals i competència. Órgans col·legiats. Abstenció i recu-     tipos. Principios generales y competencia. Órganos colegiados. Abs-
sació.                                     tención y recusación.
   21. Els interessats. Els drets públics subjectius i els interessos legí-    21. Los interesados. Los derechos públicos subjetivos y los intere-
tims. L’activitat de les administracions públiques. Normes generals.      ses legítimos. La actividad de las Administraciones Públicas. Normas
Els drets de la ciutadania davant l’administració. La llengua dels pro-     generales. Los derechos de la ciudadanía ante la administración. La
cediments. La col·laboració i participació dels ciutadans i ciutadanes     lengua de los procedimientos. La colaboración y participación de los
en les funcions administratives. Els registres. El silenci administratiu.    ciudadanos y ciudadanas en las funciones administrativas. Los regis-
Termes i terminis.                               tros. El silencio administrativo. Términos y plazos.
   22. Les disposicions administratives i els actes administratius.        22. Las disposiciones administrativas y los actos administrativos.
Les disposicions administratives. Els actes administratius: concepte,      Las disposiciones administrativas. Los actos administrativos: con-
classes i elements. Requisits dels actes administratius: la motivació i     cepto, clases y elementos. Requisitos de los actos administrativos: la
la forma. Eficàcia dels actes: la notificació i la publicació. Nul·litat i   motivación y la forma. Eficacia de los actos: la notificación y la publi-
anul·labilitat.                                 cación. Nulidad y anulabilidad. 23. Disposiciones generales sobre los
   23. Disposicions generals sobre els procediments administratius.      procedimientos administrativos. Iniciación. Ordenación. Instrucción.
Iniciació. Ordenació. Instrucció. Finalització. Execució.            Finalización. Ejecución.
   24. La revisió dels actes en via administrativa. La revisió d’ofici.      24. La revisión de los actos en vía administrativa. La revisión de
Recursos administratius. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’acci-     oficio. Recursos administrativos. Las reclamaciones previas al ejerci-
ons civils i laborals.                             cio de acciones civiles y laborales.
   25. La potestat sancionadora. Principis. Procediment per a l’exer-       25. La potestad sancionadora. Principios. Procedimiento para el
cici de la potestat sancionadora.                        ejercicio de la potestad sancionadora.
   26. La responsabilitat patrimonial de l’administració pública. Pro-      26. La responsabilidad patrimonial de la administración Pública.
cediments. Responsabilitat de les autoritats i personal al seu servei.     Procedimientos. Responsabilidad de las autoridades y personal a su
                                        servicio.
  27. La Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció       27. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
contenciosa administrativa. Concepte i naturalesa de la jurisdicció con-    Contencioso-Administrativa. Concepto y naturaleza de la jurisdicción
tenciosa administrativa: el recurs contenciós administratiu: les parts,     contencioso-administrativa: El recurso contencioso-administrativo:
la capacitat processal, la legitimació i la defensa. Actes impugnables.     las partes, la capacidad procesal, la legitimación y la defensa. Actas
Sentències i execució de les mateixes. Mesures cautelars. Recursos,       impugnables. Sentencias y ejecución de las mismas. Medidas caute-
especialment, el recurs contenciós especial dels drets i llibertats fona-    lares. Recursos, especialmente, el recurso contencioso especial de los
mentals.                                    derechos y libertades fundamentales.

   2. D. CONTRACTACIÓ I PATRIMONI DE LES ADMINISTRA-                2. D. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO DE LAS ADMINIS-
CIONS PÚBLIQUES                                 TRACIONES PÚBLICAS
   28. Els contractes del sector públic (I). Objecte i àmbit d’aplicació      28. Los contratos del sector público (I). Objeto y ámbito de apli-
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.      cación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Delimitació dels tipus contractuals. Contractes subjectes a regulació      Público. Delimitación de los tipo contractuales. Contratos sujetos a
harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats. Perfecció     regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos priva-
i forma del contracte. Règim d’invalidesa. El recurs especial en matè-     dos. Perfección y forma del contrato. Régimen de invalidez. El recurso
ria de contractació.                              especial en materia de contratación.
   29. Els contractes del sector públic (II). Parts del contracte. Objec-     29. Los contratos del sector público (II). Partes del contrato. Obje-
te, preu i quantia del contracte. Garanties exigibles en la contractació    to, precio y cuantía del contrato. Garantías exigibles en la contratación
del sector públic. Normes generals de la preparació de contractes per      del sector público. Normas generales de la preparación de contratos
les administracions públiques.                         por las administraciones públicas.
   30. Els contractes del sector públic (III). Adjudicació dels contrac-      30. Los contratos del sector público (III). Adjudicación de los
tes de les administracions públiques. Efectes, compliment i extinció      contratos de las Administraciones Públicas. Efectos, cumplimiento y
dels contractes administratius: normes generals. Òrgans competents en      extinción de los contratos administrativos: normas generales. Órganos
matèria de contractació.                            competentes en materia de contratación.
   31. Els béns de l’administració. Classificacions. Els béns patri-        31. Los bienes de la administración. Clasificaciones. Los bienes
monials: adquisició, explotació i alienació. Els béns de domini públic.     patrimoniales: adquisición, explotación y enajenación. Los bienes de
Concepte, naturalesa i règim jurídic. Utilització. La concessió.        dominio público. Concepto, naturaleza y régimen jurídico. Utilización.
                                        La concesión.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                                10221


  2. E. L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA                        2. E. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
  32. Les formes d’activitat administrativa. L’activitat de limitació,      32. Las formas de actividad administrativa. La actividad de limita-
arbitral, de servei públic i de foment. Principals manifestacions.       ción, arbitral, de servicio público y de fomento. Principales manifesta-
                                        ciones.
  33. El servei públic. Formes de gestió. La gestió directa. La ges-       33. El servicio público. Formas de gestión. La gestión directa.
tió indirecta. La concessió. Domini públic i privat de l’administra-      La gestión indirecta. La concesión. Dominio público y privado de la
ció: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic. Formes de col-     administración: régimen jurídico y naturaleza. Uso del dominio públi-
laboració publicoprivada i descentralització productiva.            co. Formas de colaboración publico-privada y descentralización pro-
                                        ductiva.
  34. Models de gestió de les organitzacions. Nova gestió pública.        34. Modelos de gestión de las organizaciones. Nueva gestión
Governança.                                  pública. Governanza.

  2. F. LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LA SOCIETAT               2. F. LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓ                                DE LA INFORMACIÓN
  35. Règim jurídic de la Protecció de dades de caràcter personal, en      35. Régimen jurídico de la protección de datos de carácter perso-
especial, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de     nal, en especial, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
dades de caràcter personal. Principis de la protecció de dades i el Reial   tección de datos de carácter personal. Principios de la protección de
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el seu Regla-      datos y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
ment de desenvolupament.                            aprueba su Reglamento de desarrollo.
  36. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciuta-       36. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
dans als serveis públics. Àmbit d’aplicació i principis generals. Drets    ciudadanos a los servicios públicos. Ámbito de aplicación y principios
dels ciutadans a relacionar-se amb l’administració per mitjans electrò-    generales. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con la adminis-
nics. Règim jurídic de l’administració electrònica. Gestió electrònica     tración por medios electrónicos. Régimen jurídico de la administración
dels procediments.                               electrónica. Gestión electrónica de los procedimientos.

   2. G. OCUPACIÓ PÚBLICA, DRET DEL TREBALL I SEGURE-               2. G. OCUPACIÓN PÚBLICA, DERECHO DEL TRABAJO Y
TAT SOCIAL.                                  SEGURIDAD SOCIAL.
   37. Els recursos humans al servei de les administracions públi-        37. Los recursos humanos al servicio de las Administraciones
ques: classes. Principis constitucionals en matèria de funció pública.     Públicas: clases. Principios constitucionales en materia de Función
La gestió dels recursos humans en el CHGUV. El règim del perso-        Pública. La gestión de los recursos humanos en el CHGUV. El régi-
nal del CHGUV. Competències i atribució de funcions en matèria de       men del personal del CHGUV. Competencias y atribución de funcio-
recursos humans.                                nes en materia de recursos humanos.
   38. La llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat       38. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
públic (EBEP).                                 do Público (EBEP).
   39. El Decret legislatiu de 24 d’octubre de 1995, pel qual s’aprova      39. El Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se
el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.           aprueba el texto refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana.
   40. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del per-       40. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
sonal estatutari dels serveis de salut.                    Personal Estatutario de los servicios de salud.
   41. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats        41. Responsabilidad civil, penal y administrativa de los empleados
públics. Règim disciplinari.                          públicos. Régimen disciplinario.
   42. El dret del treball. Naturalesa i característiques. Principis cons-    42. El Derecho del Trabajo. Naturaleza y características. Princi-
titucionals. Fonts del dret del treball. Disposicions legals i reglamen-    pios constitucionales. Fuentes del Derecho del Trabajo. Disposiciones
tàries. L’Estatut dels treballadors: estructura i contingut. Els convenis   legales y reglamentarias. EL Estatuto de los Trabajadores: estructura
col·lectius. La voluntat de les parts. El costum laboral.           y contenido. Los convenios colectivos. La voluntad de las partes. La
                                        costumbre laboral.
  43. Instruments jurídics al servei de la igualtat d’oportunitats en       43. Instrumentos jurídicos al servicio de la igualdad de oportunida-
l’àmbit laboral. Normativa actual en matèria de conciliació. La Llei      des en el ámbito laboral. Normativa actual en materia de conciliación.
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i     La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de
homes i la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat   mujeres y hombres y la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat,
de dones i homes.                               para la Igualdad de mujeres y hombres.
  44. El Reial decret legislatiu 1/1995. de 24 de març, pel qual         44. El Real Decreto Legislativo 1/1995. de 24 de marzo, por el
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors        cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
                                        bajadores.
   45. El Conveni col·lectiu del CHGUV.                      45. El Convenio Colectivo del CHGUV.
   46. La jurisdicció social. El Reial decret legislatiu 2/1995, de 7       46. La Jurisdicción Social. El Real Decreto Legislativo 2/1995, de
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de procediment labo-    7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Pro-
ral.                                      cedimiento Laboral.
   47. La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del        47. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
personal al servei de les administracions públiques. El Reial decret      personal al servicio de las Administraciones Públicas. El Real Decreto
598/1985, de 30 d’abril, sobre Incompatibilitats del personal al servei    598/1985, de 30 de abril, sobre Incompatibilidades del personal al ser-
de l’administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organis-   vicio de la administración del Estado, de la Seguridad Social y de los
mes i empreses depenents.                           entes, organismos y empresas dependientes.
   48. El sistema espanyol de Seguretat Social (I). El Text refós de la      48. El sistema español de Seguridad Social (I). El Texto Refundido de
Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. La Seguretat   la Ley General de la Seguridad Social: estructura y contenido. La Seguri-
Social en la Constitució espanyola. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de    dad Social en la Constitución española. La Ley 24/1997, de 15 de julio, de
Consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social.        Consolidación y Racionalización del sistema de Seguridad Social.
   49. El sistema espanyol de Seguretat Social (II). Àmbit subjectiu       49. El sistema español de Seguridad Social (II). Ámbito subjetivo de apli-
d’aplicació del sistema. Camp d’aplicació del Règim General. Regla       cación del sistema. Campo de aplicación del Régimen General. Regla general,
general, inclusions i exclusions. Règims especials. Afiliació i cotitza-    inclusiones y exclusiones. Regímenes especiales. Afiliación y cotización en
ció en els diferents règims. L’acció protectora: disposicions generals.    los diferentes regímenes. La acción protectora: disposiciones generales.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10222


  50. El sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social. Les actua-     50. El sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las
cions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.             actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

  2. H. GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA.                    2. H. GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.
  51. El pressupost. Concepte. Els principis pressupostaris des de la      51. El presupuesto. Concepto. Los principios presupuestarios
perspectiva política, comptable i econòmica. El procés pressupostari.     desde la perspectiva política, contable y económica. El proceso presu-
El cicle pressupostari.                            puestario. El ciclo presupuestario.
  52. El sistema pressupostari i la seua superació cap al pressupost       52. El sistema presupuestario y su superación hacia el presupues-
de gestió. El pressupost per programes. El pressupost en base zero.      to de gestión. El presupuesto por programas. El presupuesto en base
                                       cero.
  53. Pressupost, sector públic i principis pressupostari en el dret       53. Presupuesto, sector público y principios presupuestarios en
espanyol. El Pla General de Comptabilitat: característiques principals,    el Derecho español. El Plan General de Contabilidad: características
àmbit d’aplicació i estructura.                        principales, ámbito de aplicación y estructura.
  54. El CHGUV. Règim economicofinancer. Règim pressupostari i          54. El CHGUV. Régimen económico-financiero. Régimen presu-
comptable. Competències i atribució de funcions en aquestes matèries.     puestario y contable. Competencias y atribución de funciones en estas
                                       materias.
   55. El Decret legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, pel       55. El Decreto Legislativo, de 26 de junio de 1991, del Consell,
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Genera-    por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Públi-
litat Valenciana.                               ca de la Generalitat Valenciana.
   56. El pressupost de la Generalitat: concepte. La seua estructura       56. El presupuesto de la Generalitat: concepto. Su estructura con
amb referència a la classificació orgànica, econòmica i funcional. El     referencia a la clasificación orgánica, económica y funcional. El ciclo
cicle pressupostari de la Generalitat: elaboració, aprovació, execució    presupuestario de la Generalitat: elaboración, aprobación, ejecución y
i liquidació.                                 liquidación.
   57. Fases d’execució i documents comptables del pressupost d’in-       57. Fases de ejecución y documentos contables del presupuesto de
gressos.                                   ingresos.
   58. Fases d’execució i documents comptables de l’estat de despe-       58. Fases de ejecución y documentos contables del estado de gas-
ses.                                     tos.
   59. Els crèdits pressupostaris. Modificacions dels crèdits inicials.     59. Los créditos presupuestarios. Modificaciones de los créditos
Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències de crèdit.   iniciales. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. Transfe-
Generacions i anul·lacions. Despeses plurianuals: concepte i funciona-    rencias de crédito. Generaciones y anulaciones. Gastos plurianuales:
ment. La liquidació del pressupost.                      concepto y funcionamiento. La liquidación del presupuesto.
   60. El control extern. El paper de la Sindicatura de Comptes i del      60. El control externo. El papel de la Sindicatura de Comptes y del
Tribunal de Comptes.                             Tribunal de Cuentas.


               ANNEX XXX                                  ANEXO XXX

  CONVOCATÒRIA DE PERIODISTA (TÈCNIC SUPERIOR)                 CONVOCATORIA DE PERIODISTA (TÈCNICO SUPERIOR)

  OBSERVACIÓ:                                  OBSERVACIÓN:
  El contingut de les normes i disposicions d’ambdós blocs de conei-      El contenido de las normas y disposiciones de ambos bloques de
xement haurà d’entendre’s referit en cada moment al seu text vigent,     conocimiento habrá de entenderse referido en cada momento a su texto
d’acord amb les seues modificacions o derogacions, en el temps de       vigente, atendiendo a sus modificaciones o derogaciones, en el tiempo
publicació de la corresponent convocatòria específica.            de publicación de la correspondiente convocatoria específica.

  BLOQUE 1. CONOCIMIENTOS GENERALES                       BLOQUE 1. A. CONOCIMIENTOS GENERALES

  BLOC 1. A    CONEIXEMENTS GENERALS: NORMATIVA,              BLOQUE 1. A. NORMATIVA, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
  1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, característiques i      1. La Constitución Española de 1978. Estructura, características y
principis. Drets i deures fonamentals. El Govern i l’administració. El    principios. Derechos y deberes fundamentales. El Gobierno y la admi-
poder judicial. L’organització territorial de l’Estat, en especial, la dis-  nistración. El poder judicial. La organización territorial del Estado, en
tribució competencial entre l’Estat i les comunitats autònomes.        especial, la distribución competencial entre el Estado y las Comunida-
                                       des Autónomas.
  2. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Estructura        2. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Estruc-
i contingut. La Generalitat i les seues institucions d’autogovern. Com-    tura y contenido. La Generalitat y sus instituciones de autogobierno.
petències de la Generalitat. Economia i Hisenda.               Competencias de la Generalitat. Economía y Hacienda.
  3. La Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. El President de      3. La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. El President de
la Generalitat, el Consell i l’administració pública de la Generalitat.    la Generalitat, el Consell y la administración pública de la Generalitat.
Responsabilitat dels membres del Consell i de l’administració pública     Responsabilidad de los miembros del Consell y de la administración
de la Generalitat.                              pública de la Generalitat.
  4. La Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. Principis       4. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Principios
generals, estructura, organització i finançament del Sistema Nacional     generales, estructura, organización y financiación del Sistema Nacio-
de Salut. Les noves formes d’organització i gestió del sistema. Proble-    nal de Salud. Las nuevas formas de organización y gestión del sistema.
mes actuals.                                 Problemas actuales.
  5. La Llei 3/2003, de 6 de febrer, d’Ordenació sanitària de la        5. La Ley 3/2003, de 6 de febrero, de Ordenación sanitaria de la
Comunitat Valenciana. Competències i organització. L’Agència Valen-      Comunitat Valenciana. Competencias y organización. La Agencia
ciana de Salut: naturalesa, òrgans i formules organitzatives.         Valenciana de Salud: naturaleza, órganos y fórmulas organizativas.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10223


  6. El Decret 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s’aprova      6. El Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se
el Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l’aten-     aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamien-
ció sanitària a la Comunitat Valenciana.                   to de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.
  7. Estatuts aplicables: l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP):      7. Estatutos aplicables: el Estatuto Básico del Empleado Público
drets i deures, principis ètics i de conducta, règim disciplinari. L’Esta-  (EBEP): derechos y deberes, principios éticos y de conducta, régimen
tut marc del personal estatutari dels serveis de salut: principis generals,  disciplinario. El Estatuto marco del personal estatutario de los servi-
àmbit d’aplicació, classificació del personal estatutari i planificació i   cios de salud: principios generales, ámbito de aplicación, clasifica-
ordenació del mateix. L’Estatut dels treballadors: la relació individual   ción del personal estatutario y planificación y ordenación del mismo.
de treball i els drets de representació col·lectiva i de reunió dels treba-  El Estatuto de los Trabajadores: la relación individual de trabajo y los
lladors a l’empresa.                             derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores
                                       en la empresa.
  8. El Consorci Hospital General Universitari de València            8. El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
(CHGUV): breu història. Estatuts. Organització, estructura i funciona-    (CHGUV): breve historia. Estatutos. Organización, estructura y fun-
ment. Integració amb el Departament 9 de Salut.                cionamiento. Integración con el Departamento 9 de Salud.
  9. El Conveni Col·lectiu del CHGUV.                      9. El Convenio Colectivo del CHGUV.
  10. La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de        10. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
dades de caràcter personal. Principis de la protecció de dades.        de datos de carácter personal. Principios de la protección de datos.
  11. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos         11. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de ries-
laborals; i la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc      gos laborales; y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del
normatiu de la prevenció de riscos laborals. Factors específics de risc    marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Factores espe-
de l’activitat a desenvolupar, equips i mesures de protecció.         cíficos de riesgo de la actividad a desarrollar, equipos y medidas de
                                       protección.
  12. La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del        12. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
personal al servei de les administracions públiques.             del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

  BLOC 1. B    CONEIXEMENTS GENERALS: SISTEMES                BLOQUE 1. B CONOCIMENTOS GENERALES: SISTEMAS
D’INFORMACIÓ                                 DE INFORMACIÓN
  13. L’entorn de treball de Windows. Connexió a la xarxa corpora-       13. El entorno de trabajo de Windows. Conexión a la red corpora-
tiva. Internet. Navegació. Cerques d’informació. La pàgina web de la     tiva. Internet. Navegación. Búsquedas de información. La página web
Conselleria de Sanitat i del CHGUV. La intranet. El correu electrònic.    de la Conselleria de Sanitat y del CHGUV. La intranet. El correo elec-
Webmail.                                   trónico. Webmail.
  14. La seguretat en els equips informàtics personals. Les regles       14. La seguridad en los equipos informáticos personales. Las
bàsiques de la navegació i el correu segurs. Antivirus i tallafocs.      reglas básicas de la navegación y correo seguros. Antivirus y corta-
                                       fuegos.
   15. Generació de documents complexos amb Word. Edició i           15. Generación de documentos complejos con Word. Edición
impressió. Formats. Ortografia i gramàtica. Disseny de pàgines. Tau-     e impresión. Formatos. Ortografía y gramática. Diseño de páginas.
les. Estils. Imatges i gràfics.                        Tablas. Estilos. Imágenes y gráficos.
   16. Càlculs elementals en Excel. Generació, edició i impressió de      16. Cálculos elementales en Excel. Generación, edición e impre-
fulls. Operacions bàsiques. Funcions. Gràfics.                sión de hojas. Operaciones básicas. Funciones. Gráficos.
   17. Generació i edició de diapositives i presentacions complexes       17. Generación y edición de diapositivas y presentaciones comple-
amb Powerpoint.                                jas con Powerpoint.

  BLOC 2. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS                        BLOQUE 2. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE PERIODIS-
                                       TA
  1. La socialització: procés, mecanismes i agents de socialització.      1. La socialización: proceso, mecanismos y agentes de socializa-
Conformitat i desviació. La socialització política.              ción. Conformidad y desviación. La socialización política.
  2. El canvi i el conflicte social. Teories. Els factors del canvi soci-    2. El cambio y el conflicto social. Teorías. Los factores del cambio
al.                                      social.
  3. Sociologia del coneixement. Sociologia política. Conceptes de       3. Sociología del conocimiento. Sociología política. Conceptos de
poder, autoritat i ordre social. La participació. La cultura política. Cul-  poder, autoridad y orden social. La participación. La cultura política.
tura política de la democràcia.                        Cultura política de la democracia.
  4. Cultura, societat i individu. Cultura i personalitat. L’organitza-     4. Cultura, sociedad e individuo. Cultura y personalidad. La orga-
ció social.                                  nización social.
  5. Teoria de la societat de masses. La cultura de masses: trets.       5. Teoría de la sociedad de masas. La cultura de masas: caracteres.
Defensors i detractors de la cultura de masses.                Defensores y detractores de la cultura de masas.
  6. La investigació social: característiques, tipus i fases. Les tèc-     6. La investigación social: características, tipos y fases. Las técni-
niques projectives. Anàlisi de dades i presentació de resultats d’una     cas proyectivas. Análisis de datos y presentación de resultados de una
investigació social.                             investigación social.
  7. L’opinió pública: evolució històrica. Factors que influeixen en      7. La opinión pública: evolución histórica. Factores que influyen
l’aparició del règim d’opinió. Opinió pública i mitjans de comunica-     en la aparición del régimen de opinión. Opinión pública y medios de
ció. Les enquestes d’opinió pública.                     comunicación. Las encuestas de opinión pública.
  8. De la teoria general de la informació a les ciències de la comu-      8. De la teoría general de la información a las ciencias de la comu-
nicació. La ciència de la comunicació com a disciplina autònoma. El      nicación. La ciencia de la comunicación como disciplina autónoma.
seu desenvolupament als EE. UU. i a Europa.                  Su desarrollo en EE. UU. y en Europa.
  9. El procés de la comunicació. Elements integrants. Els diferents      9. El proceso de la comunicación. Elementos integrantes. Los dife-
models teòrics. La font de la comunicació. El canal. L’eficàcia comu-     rentes modelos teóricos. La fuente de la comunicación. El canal. La
nicativa. La retroalimentació. Els sorolls.                  eficacia comunicativa. La retroalimentación. Los ruidos.
  10. Diferents classes de comunicació. El rumor.                10. Diferentes clases de comunicación. El rumor.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                              10224


   11. La comunicació de masses. Concepte. La seua importància en        11. La comunicación de masas. Concepto. Su importancia en la
la societat actual. Les seues característiques principals. La indústria    sociedad actual. Sus caracteres principales. La industria cultural. Fun-
cultural. Funcions i disfuncions de la comunicació de masses. Dife-      ciones y disfunciones de la comunicación de masas. Diferentes teorías.
rents teories.
   12. El destinatari de la comunicació. Conceptes de públic i audièn-      12. El destinatario de la comunicación. Conceptos de público y
cia. Teories.                                 audiencia. Teorías.
   13. La mesura i la investigació sobre difusió i audiències en prem-      13. La medición y la investigación sobre difusión y audiencias en
sa, ràdio i televisió.                             prensa, radio y televisión.
   14. El missatge. Classificació. Mètodes d’investigació sobre el        14. El mensaje. Clasificación. Métodos de investigación sobre el
missatge informatiu: mètode de Kayser, anàlisi de contingut i anàlisi     mensaje informativo: método de Kayser, análisis de contenido y análi-
estructural.                                  sis estructural.
   15. Els efectes de la comunicació. Evolució històrica de l’estudi       15. Los efectos de la comunicación. Evolución histórica del estu-
dels efectes. La teoria dels efectes limitats. El canvi cap a una concep-   dio de los efectos. La teoría de los efectos limitados. El cambio hacia
ció moderada dels efectes. Les tesis de Klapper. Els nous enfocaments     una concepción moderada de los efectos. Las tesis de Klapper. Los
sobre l’estudi dels efectes.                          nuevos enfoques sobre el estudio de los efectos.
   16. Tècniques de persuasió: la propaganda. La propaganda políti-        16. Técnicas de persuasión: la propaganda. La propaganda política.
ca. La propaganda política en els règims autoritaris i democràtics.      La propaganda política en los regímenes autoritarios y democráticos.
   17. La publicitat. Aspectes psicològics i econòmics. La campanya        17. La publicidad. Aspectos psicológicos y económicos. La cam-
publicitària. Les diferents classes de publicitat. El patrocini. La publi-   paña publicitaria. Las diferentes clases de publicidad. El patrocinio.
citat i els mitjans de comunicació. Justificació i crítica de la publicitat  La publicidad y los medios de comunicación. Justificación y crítica de
en la societat actual.                             la publicidad en la sociedad actual.
   18. Les relacions públiques: evolució i desenvolupament. Diferen-       18. Las relaciones públicas: evolución y desarrollo. Diferenciación
ciació amb matèries afins. Aplicació a les empreses, a les institucions i   con materias afines. Aplicación a las empresas, a las instituciones y a
a l’activitat política.                            la actividad política.
   19. La comunicació política. Antecedents històrics. Comunicació        19. La comunicación política. Antecedentes históricos. Comuni-
política i règim democràtic. La imatge com a factor de la comunicació     cación política y régimen democrático. La imagen como factor de la
política. La televisió i la comunicació política.               comunicación política. La televisión y la comunicación política.
   20. Els mitjans de comunicació social: evolució i desenvolupa-         20. Los medios de comunicación social: evolución y desarrollo.
ment. Els diferents sistemes jurídics i polítics de comunicació social.    Los diferentes sistemas jurídicos y políticos de comunicación social.
La funció de l’Estat.                             La función del Estado.
   21. Diferents teories sobre el paper dels mitjans de comunicació de      21. Diferentes teorías sobre el papel de los medios de comunica-
masses en les societats actuals.                        ción de masas en las sociedades actuales.
   22. La deontologia del professional del periodisme i dels mitjans.       22. La deontología del profesional del periodismo y de los medios.
Autoregulació i autocontrol. Els codis ètics i deontològics.          Autorregulación y autocontrol. Los códigos éticos y deontológicos.
   23. El problema de la concentració dels mitjans. Normes jurídi-        23. El problema de la concentración de los medios. Normas jurídi-
ques antimonopoli. Òrgans de control en diferents països.           cas antimonopolio. Órganos de control en diferentes países.
   24. La premsa: origen i evolució. Factors que determinen l’apari-       24. La prensa: origen y evolución. Factores que determinan la apa-
ció de la premsa de masses.                          rición de la prensa de masas.
   25. La premsa en el segle XX. Evolució tècnica, social i econòmi-       25. La prensa en el siglo XX. Evolución técnica, social y econó-
ca.                                      mica.
   26. La premsa a Espanya. Origen i evolució. La premsa durant el        26. La prensa en España. Origen y evolución. La prensa durante
primer terç del segle XX. Naixement dels grups de premsa: el trust.      el primer tercio del siglo XX. Nacimiento de los grupos de prensa: el
La premsa de partits. Els intel·lectuals i la premsa. La premsa durant     trust. La prensa de partidos. Los intelectuales y la prensa. La prensa
el franquisme. La Llei de Premsa i Impremta de 1966. La lluita per       durante el franquismo. La Ley de Prensa e Imprenta de 1966. La lucha
la llibertat de premsa. La transició a la democràcia en els mitjans de     por la libertad de prensa. La transición a la democracia en los medios
comunicació. De la Constitució de 1978 a l’actualitat. L’auge de la      de comunicación. De la Constitución de 1978 a la actualidad. El auge
informació política en els mitjans audiovisuals.                de la información política en los medios audiovisuales.
   27. Periodisme i política a l’Espanya contemporània.              27. Periodismo y política en la España contemporánea.
   28. Les agències informatives. Origen i evolució. Les grans agèn-       28. Las agencias informativas. Origen y evolución. Las grandes
cies actuals i les seues zones d’influència.                  agencias actuales y sus zonas de influencia.
   29. Les agències d’informació a Espanya: origen i evolució. La         29. Las agencias de información en España: origen y evolución.
seua projecció externa. Les agències especialitzades.             Su proyección externa. Las agencias especializadas.
   30. Propostes per a un nou ordre mundial de la informació. El         30. Propuestas para un nuevo orden mundial de la información. El
NOMIC. L’informe Mcbride.                           NOMIC. El informe Mcbride.
   31. Tipus de periodisme. Classificació de la premsa periòdica. El       31. Tipos de periodismo. Clasificación de la prensa periódica. El
periodisme clàssic: recollida, selecció, elaboració, titulació i confecció   periodismo clásico: recogida, selección, elaboración, titulación y con-
de la notícia.                                 fección de la noticia.
   32. El periodisme modern. Innovacions tecnològiques. La redacció        32. El periodismo moderno. Innovaciones tecnológicas. La redac-
electrònica. L’edició a distància. La importància del disseny. Els bancs    ción electrónica. La edición a distancia. La importancia del diseño.
de dades en el periodisme modern.                       Los bancos de datos en el periodismo moderno.
   33. La notícia. Importància de la notícia. Concepte. Elements. Cri-      33. La noticia. Importancia de la noticia. Concepto. Elementos.
teris de selecció. Les fonts informatives.                   Criterios de selección. Las fuentes informativas.
   34. Els gèneres periodístics d’informació: l’entrevista, el reportat-     34. Los géneros periodísticos de información: la entrevista, el
ge i la crònica.                                reportaje y la crónica.
   35. Els gèneres periodístics d’opinió: l’article, l’editorial i la crí-    35. Los géneros periodísticos de opinión: el artículo, el editorial y
tica.                                     la crítica.
   36. El periodisme radiofònic i televisiu.                   36. El periodismo radiofónico y televisivo.
   37. Mitjans sonors i audiovisuals. Els llenguatges audiovisuals.        37. Medios sonoros y audiovisuales. Los lenguajes audiovisuales.
Diferents posicions teòriques.                         Diferentes posiciones teóricas.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10225


   38. La radiodifusió al món. Origen i evolució. Panorama actual        38. La radiodifusión en el mundo. Origen y evolución. Panorama
d’aquest mitjà. La radiodifusió a Espanya. Origen i evolució. Situació    actual de este medio. La radiodifusión en España. Origen y evolución.
actual de la ràdio pública i privada a Espanya.                Situación actual de la radio pública y privada en España.
   39. Peculiaritats sociològiques i tècniques de la radiodifusió.        39. Peculiaridades sociológicas y técnicas de la radiodifusión.
Estructura de l’organització radiodifusora. Programació, producció i     Estructura de la organización radiodifusora. Programación, producción
realització.                                 y realización.
   40. Evolució i desenvolupament de la televisió. Panorama mun-         40. Evolución y desarrollo de la televisión. Panorama mundial de
dial d’aquest mitjà. La televisió a Europa. Institucions comunitàries i    este medio. La televisión en Europa. Instituciones comunitarias y tele-
televisió. La televisió sense fronteres. Aspectes tècnics de la televisió.  visión. La televisión sin fronteras. Aspectos técnicos de la televisión.
Els diversos sistemes. Aspectes sociològics. La qüestió dels efectes i    Los diversos sistemas. Aspectos sociológicos. La cuestión de los efec-
la influència de la televisió.                        tos y la influencia de la televisión.
   41. Les telecomunicacions. La seua naturalesa estratègica. Equips i      41. Las telecomunicaciones. Su naturaleza estratégica. Equipos y
serveis de telecomunicació. La desregulació de les telecomunicacions.     servicios de telecomunicación. La desregulación de las telecomunica-
                                       ciones.
  42. Les noves tecnologies de la informació i la comunicació. La        42. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
revolució digital. Les plataformes digitals. Els canals temàtics.       La revolución digital. Las plataformas digitales. Los canales temáti-
                                       cos.
  43. Les xarxes informàtiques. Internet. Problemes i potencialitats.      43. Las redes informáticas. Internet. Problemas y potencialidades.
  44. La societat de la informació. Els grans grups de comunicació.       44. La Sociedad de la Información. Los grandes grupos de comu-
Els grups multimèdia a Espanya.                        nicación. Los grupos multimedia en España.
  45. El llibre. Naixement i evolució de la impremta. La seua influ-       45. El libro. Nacimiento y evolución de la imprenta. Su influencia
ència en el desenvolupament de la civilització. La indústria editorial.    en el desarrollo de la civilización. La industria editorial. Las ediciones
Les edicions populars. El llibre i els mitjans audiovisuals.         populares. El libro y los medios audiovisuales.
  46. La comunicació aplicada. La comunicació institucional. La         46. La comunicación aplicada. La comunicación institucional. La
comunicació empresarial. La comunicació interna. La comunicació de      comunicación empresarial. La comunicación interna. La comunicación
crisi.                                    de crisis.
  47. Les relacions d’institucions i empreses amb els mitjans de         47. Las relaciones de instituciones y empresas con los medios de
comunicació. Els seus trets. Les tècniques de treball amb els mitjans.    comunicación. Sus caracteres. Las técnicas de trabajo con los medios.
El comunicat de premsa. La roda de premsa.                  El comunicado de prensa. La rueda de prensa.
  48. La comunicació empresarial. La política de comunicació. El         48. La comunicación empresarial. La política de comunicación. El
pla de comunicació.                              plan de comunicación.
  49. La figura del director de Comunicació. Les agències de comu-        49. La figura del director de Comunicación. Las agencias de
nicació i imatge. Organització i funcions d’un gabinet de comunicació.    comunicación e imagen. Organización y funciones de un gabinete de
                                       comunicación.
  50. La política de comunicació del Consell i de la Generalitat. Els      50. La política de comunicación del Consell y de la Generalitat.
gabinets de premsa de conselleries i entitats autònomes. L’organització    Los gabinetes de prensa de conselleries y entidades autónomas. La
dels gabinets de comunicació als serveis de salut i als hospitals.      organización de los gabinetes de comunicación en los servicios de
                                       salud y en los hospitales.
  51. El dret de la informació. El dret subjectiu a la informació.        51. El Derecho de la información. El derecho subjetivo a la infor-
                                       mación.
   52. Tractament constitucional comparat de les llibertats d’expres-      52. Tratamiento constitucional comparado de las libertades de
sió i d’informació.                              expresión y de información.
   53. Les llibertats d’expressió i d’informació (I):. Evolució històri-     53. Las libertades de expresión y de información (I). Evolución
ca. El desenvolupament dels models liberals.                 histórica. El desarrollo de los modelos liberales.
   54. Les llibertats d’expressió i d’informació (II). Dret espanyol en     54. Las libertades de expresión y de información (II). Derecho
la matèria. L’article 20 de la Constitució espanyola. Els límits a la lli-  español en la materia. El artículo 20 de la Constitución Española. Los
bertat d’expressió. Jurisprudència constitucional.              límites a la libertad de expresión. Jurisprudencia constitucional.
   55. La regulació jurídica de la premsa en el dret comparat. Tendèn-      55. La regulación jurídica de la prensa en el Derecho comparado.
cies en el món actual.                            Tendencias en el mundo actual.
   56. La regulació jurídica de la premsa en el dret espanyol. Evo-       56. La regulación jurídica de la prensa en el Derecho español.
lució històrica. Aspectes vigents i derogats de la Llei de Premsa i      Evolución histórica. Aspectos vigentes y derogados de la Ley de Pren-
Impremta. Legislació penal i processal en matèria d’informació.        sa e Imprenta. Legislación penal y procesal en materia de información.
   57. L’empresa periodística. Concepcions doctrinals. Aspectes jurí-      57. La empresa periodística. Concepciones doctrinales. Aspectos
dics i econòmics. Estructura i organització.                 jurídicos y económicos. Estructura y organización.
   58. La professió periodística a Espanya. L’ensenyament del perio-       58. La profesión periodística en España. La enseñanza del perio-
disme. Anàlisi comparada d’altres països.                   dismo. Análisis comparado de otros países.
   59. Clàusula de consciència i secret professional. Legislació com-      59. Cláusula de conciencia y secreto profesional. Legislación com-
parada.                                    parada.
   60. Llei de Propietat Intel·lectual. Drets d’autor.              60. Ley de Propiedad Intelectual. Derechos de autor.
   61. Protecció jurídica del dret a l’honor i a la intimitat. Dret espa-    61. Protección jurídica del derecho al honor y a la intimidad. Dere-
nyol al respecte, amb especial consideració de la jurisprudència.       cho español al respecto, con especial consideración de la jurispruden-
                                       cia.
  62. La protecció de les dades de caràcter personal. Llei i reglament      62. La protección de los datos de carácter personal. Ley y regla-
sobre la matèria.                               mento sobre la materia.
  63. Els drets de rectificació i rèplica. Normativa espanyola.         63. Los derechos de rectificación y replica. Legislación española.
  64. La regulació de la radiodifusió a Espanya. Evolució històrica.       64. La regulación de la radiodifusión en España. Evolución his-
Normativa jurídica i plans tècnics. El règim de la ràdio estatal, autonò-   tórica. Normativa jurídica y planes técnicos. El régimen de la radio
mica, local i privada.                            estatal, autonómica, local y privada.
  65. Règim jurídic de la televisió estatal a Espanya i a la Comuni-       65. Régimen jurídico de la televisión estatal en España y en la
tat Valenciana. Règim jurídic de les televisions autonòmiques. Règim     Comunitat Valenciana. Régimen jurídico de las televisiones autonómi-
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10226


jurídic de les televisions privades a Espanya. Règim jurídic de la tele-   cas. Régimen jurídico de las televisiones privadas en España. Régimen
visió per satèl·lit i per cable.                       jurídico de la televisión por satélite y por cable.
  66. Règim jurídic de les telecomunicacions a Espanya i a la Comu-       66. Régimen jurídico de las telecomunicaciones en España y en la
nitat Valenciana.                              Comunitat Valenciana.
  67. Regulació jurídica de la publicitat a Espanya. Els contractes       67. Regulación jurídica de la publicidad en España. Los contratos
publicitaris. Normes sobre admissió de publicitat en televisió.       publicitarios. Normas sobre admisión de publicidad en televisión.
  68. La identitat corporativa en les organitzacions.              68. La identidad corporativa en las organizaciones.
  69. La publicitat institucional. Objectius. Diferenciació dels tar-      69. La publicidad institucional. Objetivos. Diferenciación de los
gets: segmentació del mercat.                        targets: segmentación del mercado.
  70. El llenguatge publicitari. Audiències, públic i mitjans. Proces-     70. El lenguaje publicitario. Audiencias, público y medios. Proce-
sos d’avaluació i mesurament de l’audiència.                 sos de evaluación y medición de la audiencia.
  71. L’àrea de creació d’una agència publicitària. El pla de mitjans.     71. El área de creación de una agencia publicitaria. El plan de
                                       medios.
   72. Fonts d’informació. Credibilitat de les fonts. Relació periodis-     72. Fuentes de información. Credibilidad de las fuentes. Relación
ta-fonts.                                  periodista-fuentes.
   73. La documentació periodística.                      73. La documentación periodística.
   74. Els gèneres periodístics.                        74. Los géneros periodísticos.
   75. El llenguatge periodístic. La redacció periodística. Els manuals     75. El lenguaje periodístico. La redacción periodística. Los manua-
de redacció i edició.                            les de redacción y edición.
   76. El periodisme electrònic. Internet com a font d’informació i       76. El periodismo electrónico. Internet como fuente de informa-
com a mitjà de comunicació. El periodista digital. La premsa en Inter-    ción y como medio de comunicación. El periodista digital. La prensa
net.                                     en Internet.
   77. Les webs. Posicionament. Accessibilitat. Visibilitat.          77. Las webs. Posicionamiento. Accesibilidad. Visibilidad.
   78. Models i formats periodístics en la web: fòrums, blogs, cerca-      78. Modelos y formatos periodísticos en la web: foros, blogs, bus-
dors, sindicació de continguts, etc.                     cadores, sindicación de contenidos, etc.
   79. La informació sanitària en els mitjans de comunicació.          79. La información sanitaria en los medios de comunicación.
   80. Periodisme científic: llenguatge, fonts, característiques i pecu-    80. Periodismo científico: lenguaje, fuentes, características y pecu-
liaritats pròpies.                              liaridades propias.
   81. La investigació en el sector de les ciències de la salut. Políti-    81. La investigación en el sector de las ciencias de la salud. Políti-
ques, estructures, centres i programes d’I+D+i.               cas, estructuras, centros y programas de I+D+i.
   82. El sector de la comunicació a Espanya i a la Comunitat Valen-      82. El sector de la comunicación en España y en la Comunitat
ciana. Estructura empresarial. Públics i audiències.             Valenciana. Estructura empresarial. Públicos y audiencias.
   83. Drets dels informadors. Llibertat i responsabilitat de l’infor-     83. Derechos de los informadores. Libertad y responsabilidad del
mador. Clàusules de consciència. Secret professional i codis deonto-     informador. Cláusulas de conciencia. Secreto profesional y códigos
lògics.                                   deontológicos.
   84. Elaboració de continguts per a fullets informatius. El procés de     84. Elaboración de contenidos para folletos informativos. El pro-
creació. Del projecte a la impremta. Controls de qualitat.          ceso de creación. Del proyecto a la imprenta. Controles de calidad.


              ANNEX XXXI                                  ANEXO XXXI

        CONVOCATÒRIA DE TÈCNIC MITJÀ                        CONVOCATORIA DE TÉCNICO MEDIO

  OBSERVACIÓ:                                 Observación:
  El contingut de les normes i disposicions d’ambdós blocs de conei-      El contenido de las normas y disposiciones de ambos bloques de
xement haurà d’entendre’s referit en cada moment al seu text vigent,     conocimiento deberá entenderse referido en cada momento a su texto
d’acord amb les seues modificacions o derogacions, en el temps de      vigente, de acuerdo con sus modificaciones o derogaciones, en el tiem-
publicació de la corresponent convocatòria específica.            po de publicación de la correspondiente convocatoria específica.

  BLOC 1. CONEIXEMENTS GENERALS                        BLOQUE 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

 BLOC 1. A. CONEIXEMENTS GENERALS: NORMATIVA DE                BLOQUE . 1. A. CONOCIMIENTOS GENERALES: NORMA-
CARÀCTER GENÈRIC, ORGANITZACIÓ POLITICOADMINIS-               TIVA DE CARÁCTER GENÉRICO, ORGANIZACIÓN POLÍTICO-
TRATIVA I GESTIÓ                               ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN

  1. A. 1. ORGANITZACIÓ POLITICOADMINISTRATIVA DE               1. A. 1. ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL
L’ESTAT I DE LA COMUNITAT VALENCIANA                     ESTADO Y DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  1. La Constitució espanyola de 1978.                     1. La Constitución española de 1978.
  2. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.             2. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
  3. La Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.              3. La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell.

   1. A. 2. UNIÓ EUROPEA I DRET COMUNITARI                   1. A. 2. UNIÓN EUROPEA Y DERECHO COMUNITARIO
   4. Configuració de la Unió Europea. Característiques de l’ordena-      4. Configuración de la Unión Europea. Características del ordena-
ment jurídic comunitari. Fonts del dret comunitari: dret originari i dret  miento jurídico comunitario. Fuentes del Derecho Comunitario: Dere-
derivat. Classes, aplicació i eficàcia. Les llibertats bàsiques comunità-  cho originario y Derecho derivado. Clases, aplicación y eficacia. Las
ries.                                    libertades básicas comunitarias.
   5. Les institucions de la Unió Europea: el Consell, la Comissió, el     5. Las instituciones de la Unión Europea: el Consejo, la Comisión,
Parlament, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes. Òrgans de    el Parlamento, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Órga-
la Unió Europea: el Comité Econòmic i Social Europeu, El Comité de      nos de la Unión Europea: el Comité Económico y Social Europeo, El
les Regions, el Defensor del Poble Europeu.                 Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                              10227


   1. A. 3. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS                      1. A. 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
   6. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos labo-       6. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de ries-
rals; i la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc nor-       gos laborales; y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del
matiu de la prevenció de riscos laborals. L’organització dels servicis      marco normativo de la prevención de riesgos laborales. La organi-
de prevenció en l’àmbit de la Generalitat. Normes bàsiques de segure-      zación de los servicios de prevención en el ámbito de la Generalitat.
tat i protecció de la salut en l’àmbit de l’activitat i els centres sanitaris.  Normas básicas de seguridad y protección de la salud en el ámbito de
Factors específics de risc de l’activitat a desenvolupar, equips i mesu-     la actividad y los centros sanitarios. Factores específicos de riesgo de
res de protecció.                                la actividad a desarrollar, equipos y medidas de protección.

  1. A. 4. EL CHGUV                                1. A. 4. EL CHGUV
  7. El Consorci Hospital General Universitari de València             7. El Consorci Hospital General Universitari de València
(CHGUV): evolució històrica. La creació del Consorci.              (CHGUV): evolución histórica. La creación del Consorci.
  8. Estatuts: aspectes generals, règim jurídic del CHGUV, organit-        8. Estatutos: aspectos generales, régimen jurídico del CHGUV,
zació, estructura i funcionament. Separació i dissolució. Integració       organización, estructura y funcionamiento. Separación y disolución.
amb el Departament 9 de Salut.                          Integración con el Departamento 9 de Salud.
  9. El reglament d’organització, estructura i funcionament del          9. El reglamento de organización, estructura y funcionamiento del
CHGUV: òrgans de direcció i òrgans col·legiats de participació i asses-     CHGUV: órganos de dirección y órganos colegiados de participación
sorament. Funcions i competències.                        y asesoramiento. Funciones y competencias.

  BLOC 1. B. CONEIXEMENTS GENERALS: SISTEMES D’IN-                 BLOQUE 1. B. CONOCIMIENTOS GENERALES: SISTEMAS
FORMACIÓ                                     DE INFORMACIÓN
  22. Conceptes informàtics bàsics. Maquinari / programari. Sistema         10. Conceptos informáticos básicos. Hardware / software. Sistema
operatiu. Llenguatge. Programes d’aplicació. Perifèrics. Connectivitat.     operativo. Lenguaje. Programas de aplicación. Periféricos. Conectivi-
Utilització d’ordinadors en xarxa.                        dad. Utilización de ordenadores en red.
  23. Ferramentes ofimàtiques: fulls de càlcul, processadors de text,        11. Herramientas ofimáticas: hojas de cálculo, procesadores de
bases de dades. Paquets integrats. Gràfics i autoedició. Especial aten-     texto, bases de datos. Paquetes integrados. Gráficos y autoedición.
ció a les ferramentes ofimàtiques d’ús en la Generalitat.            Especial atención a las herramientas ofimáticas de uso en la Genera-
                                         litat.


  BLOC 2. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS                         BLOQUE 2. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

  2. A. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA                       2. A. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA
  1. La Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. Les noves         1. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Las nuevas
formes de gestió del Sistema Nacional de Salut. Especial referència al      formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Especial referencia
Consorci.                                    al Consorcio.
  2. Finançament dels serveis sanitaris. Règim jurídic i fórmules de        2. Financiación de los servicios sanitarios. Régimen jurídico y fór-
finançament. Model actual de finançament territorial sanitari.          mulas de financiación. Modelo actual de financiación territorial sani-
                                         taria.
  3. La Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i qualitat del Siste-        3. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y calidad del
ma Nacional de Salut (I). Organització territorial del Sistema Nacio-      Sistema Nacional de Salud (I). Organización territorial del Sistema
nal de Salut. Les transferències de sanitat a les comunitats autònomes.     Nacional de Salud. Las transferencias de sanidad a las comunidades
Nivells de competències. Límits estatutaris. Acords i convenis amb        autónomas. Niveles de competencias. Límites estatutarios. Acuerdos
l’Estat. Els serveis de salut de les comunitats autònomes. i l’INGESA.      y convenios con el Estado. Los servicios de salud de las Comunidades
El Consell Interterritorial del SNS. L’Alta Inspecció. La coordinació      Autónomas. y el INGESA. El Consejo Interterritorial del SNS. La Alta
general sanitària.                                Inspección. La coordinación general sanitaria.
  4. La Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i qualitat del Sis-         4. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y calidad del Sis-
tema Nacional de Salut (II). La qualitat del sistema i les prestacions      tema Nacional de Salud (II). La calidad del sistema y las prestaciones
sanitàries. Els plans de qualitat. Evolució del concepte. L’acreditació     sanitarias. Los planes de calidad. Evolución del concepto. La acredi-
i certificació de serveis de salut: models d’acreditació. Normes ISO.      tación y certificación de servicios de salud: modelos de acreditación.
Model EFQM.                                   Normas ISO. Modelo EFQM.
  5. La Llei 3/2003, de 6 de febrer, d’Ordenació sanitària de la          5. La Ley 3/2003, de 6 de febrero, de Ordenación sanitaria de la
Comunitat Valenciana. El sistema sanitari a la Comunitat Valenciana.       Comunitat Valenciana. El sistema sanitario en la Comunitat Valencia-
Configuració. El Pla de Salut de la Comunitat Valenciana. Les atenci-      na. Configuración. El Plan de Salud de la Comunitat Valenciana. Las
ons en relació amb el sistema sanitari valencià. Participació ciutadana.     atenciones en relación con el sistema sanitario valenciano. Participa-
Ordenació territorial sanitària.                         ción ciudadana. Ordenación territorial sanitaria.
  6. Estructura, competències i organització. L’Agència Valenciana         6. Estructura, competencias y organización. La Agència Valencia-
de Salut: naturalesa, òrgans i formules organitzatives d’integració de      na de Salut: naturaleza, órganos y fórmulas organizativas de integra-
recursos assistencials.                             ción de recursos asistenciales.
  7. La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les profes-         7. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las pro-
sions sanitàries.                                fesiones sanitarias.
  8. El Decret 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s’aprova        8. El Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se
el Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l’aten-      aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamien-
ció sanitària a la Comunitat Valenciana.                     to de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.
  9. L’organització de les polítiques d’investigació científica i mèdi-       9. La organización de las políticas de investigación científica y
ca a Espanya i a la Comunitat Valenciana.                    médica en España y en la Comunitat Valenciana.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                              10228


  2. B. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE LES INSTITUCIONS                 2. B. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES
SANITÀRIES                                   SANITARIAS
  10. Gestió logística de centres sanitaris: gestió d’existències, càl-      10. Gestión logística de centros sanitarios: gestión de existencias,
cul d’estocs i control de consums. Estàndards.                 cálculo de stocks y control de consumos. Estándares. Gestión hostele-
  11. Gestió hostelera de centres sanitaris: alimentació, llenceria,     ra de centros sanitarios: alimentación, lencería, lavandería y limpieza.
bugaderia i neteja. Processos funcionals. Gestió del manteniment dels      Procesos funcionales. 11. Gestión del mantenimiento de los centros
centres sanitaris: planificació, organització i control. L’aprovisiona-     sanitarios: planificación, organización y control. El aprovisionamien-
ment: concepte, ferramentes i factors determinants.               to: concepto, herramientas y factores determinantes.
  12. La comptabilitat de costos: concepte i objectius. Criteris de        12. La contabilidad de costes: concepto y objetivos. Criterios de
classificació i tipus de costos. Centres de costos i sistemes d’imputa-     clasificación y tipo de costes. Centros de costes y sistemas de imputa-
ció. Els sistemes de comptabilitat analítica i la presa de decisions.      ción. Los sistemas de contabilidad analítica y la toma de decisiones.

  2. C. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DRET ADMINISTRATIU                2. C. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DERECHO ADMINIS-
                                        TRATIVO
   13. L’Administració pública: concepte i principis. La divisió de        13. La Administración pública: concepto y principios. La división
poders i l’Estat de dret: el dret administratiu. El principi de legalitat.   de poderes y el Estado de Derecho: el Derecho Administrativo. El
El poder d’autotutela de l’administració. Les potestats administratives.    principio de legalidad. El poder de autotutela de la administración. Las
L’activitat discrecional de l’administració. El control de la discrecio-    potestades administrativas. La actividad discrecional de la administra-
nalitat. La desviació de poder. Les relacions entre l’administració i els    ción. El control de la discrecionalidad. La desviación de poder. Las
òrgans jurisdiccionals.                             relaciones entre la administración y los órganos jurisdiccionales.
   14. Les fonts de l’ordenament jurídic administratiu (I): jerarquia       14. Las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo (I): jerar-
de les fonts. Principis constitucionals: reserva de llei, jerarquia norma-   quía de las fuentes. Principios constitucionales: reserva de ley, jerar-
tiva i competència.                               quía normativa y competencia.
   15. Les fonts de l’ordenament jurídic administratiu (II): la Cons-       15. Las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo (II): la
titució, la Llei i les seues classes. Els tractats internacionals. El dret   Constitución, la Ley y sus clases. Los tratados internacionales. El dere-
comunitari. Els estatuts d’autonomia. Les lleis autonòmiques.          cho comunitario. Los estatutos de autonomía. Las leyes autonómicas.
   16. Les fonts de l’ordenament jurídic administratiu (III): el regla-      16. Las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo (III): el
ment: concepte i classes. Naturalesa. Fonament i límits de la potestat     reglamento: concepto y clases. Naturaleza. Fundamento y límites de la
reglamentària. La inderogabilitat singular de les disposicions generals.    potestad reglamentaria. La inderogabilidad singular de las disposicio-
Procediment d’elaboració. El control de la potestat reglamentària. El      nes generales. Procedimiento de elaboración. El control de la potestad
costum. Els principis generals del dret. La jurisprudència.           reglamentaria. La costumbre. Los principios generales del Derecho. La
                                        jurisprudencia.
   17. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La per-      17. La relación jurídico-administrativa: concepto y elementos. La
sonalitat jurídica de les administracions públiques. Tipologia de les      personalidad jurídica de las Administraciones Públicas. Tipología de
entitats públiques.                               las entidades públicas.
   18. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de          18. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
les administracions públiques i del procediment administratiu comú:       de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
àmbit d’aplicació i principis generals. Les administracions públiques i     Común: ámbito de aplicación y principios generales. Las Administra-
les seues relacions.                              ciones Públicas y sus relaciones.
   19. Els órgans de les administracions públiques: concepte i tipus.       19. Los órganos de las Administraciones Públicas: concepto y
Principis generals i competència. Órgans col·legiats. Abstenció i recu-     tipos. Principios generales y competencia. Órganos colegiados. Abs-
sació.                                     tención y recusación.
   20. Els interessats. Els drets públics subjectius i els interessos legí-    20. Los interesados. Los derechos públicos subjetivos y los intere-
tims. L’activitat de les administracions públiques. Normes generals.      ses legítimos. La actividad de las Administraciones Públicas. Normas
Els drets de la ciutadania davant l’administració. La llengua dels pro-     generales. Los derechos de la ciudadanía ante la administración. La
cediments. La col·laboració i participació dels ciutadans i ciutadanes     lengua de los procedimientos. La colaboración y participación de los
en les funcions administratives. Els registres. El silenci administratiu.    ciudadanos y ciudadanas en las funciones administrativas. Los regis-
Termes i terminis.                               tros. El silencio administrativo. Términos y plazos.
   21. Les disposicions administratives i els actes administratius.        21. Las disposiciones administrativas y los actos administrativos.
Les disposicions administratives. Els actes administratius: concepte,      Las disposiciones administrativas. Los actos administrativos: con-
classes i elements. Requisits dels actes administratius: la motivació i     cepto, clases y elementos. Requisitos de los actos administrativos: la
la forma. Eficàcia dels actes: la notificació i la publicació. Nul·litat i   motivación y la forma. Eficacia de los actos: la notificación y la publi-
anul·labilitat.                                 cación. Nulidad y anulabilidad.
   22. Disposicions generals sobre els procediments administratius.        22. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrati-
Iniciació. Ordenació. Instrucció. Finalització. Execució.            vos. Iniciación. Ordenación. Instrucción. Finalización. Ejecución.
   23. La revisió dels actes en via administrativa. La revisió d’ofici.      23. La revisión de los actos en vía administrativa. La revisión de
Recursos administratius. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’acci-     oficio. Recursos administrativos. Las reclamaciones previas al ejerci-
ons civils i laborals.                             cio de acciones civiles y laborales.
   24. La responsabilitat patrimonial de l’administració pública. Pro-      24. La responsabilidad patrimonial de la administración Pública.
cediments. Responsabilitat de les autoritats i personal al seu servei.     Procedimientos. Responsabilidad de las autoridades y personal a su
                                        servicio.
  25. La Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció       25. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
contenciosa administrativa. Concepte i naturalesa de la jurisdicció con-    Contencioso-Administrativa. Concepto y naturaleza de la jurisdicción
tenciosa administrativa: el recurs contenciós administratiu: les parts,     contencioso-administrativa: El recurso contencioso-administrativo:
la capacitat processal, la legitimació i la defensa. Actes impugnables.     las partes, la capacidad procesal, la legitimación y la defensa. Actas
Sentències i execució de les mateixes. Mesures cautelars. Recursos,       impugnables. Sentencias y ejecución de las mismas. Medidas caute-
especialment, el recurs contenciós especial dels drets i llibertats fona-    lares. Recursos, especialmente, el recurso contencioso especial de los
mentals.                                    derechos y libertades fundamentales.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                              10229


   2. D. CONTRACTACIÓ I PATRIMONI DE LES ADMINISTRA-               2. D. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO DE LAS ADMINIS-
CIONS PÚBLIQUES                                TRACIONES PÚBLICAS
   26. Els contractes del sector públic (I). Objecte i àmbit d’aplicació     26. Los contratos del sector público (I). Objeto y ámbito de apli-
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.     cación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Delimitació dels tipus contractuals. Contractes subjectes a regulació     Público. Delimitación de los tipo contractuales. Contratos sujetos a
harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats. Perfecció    regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos priva-
i forma del contracte. Règim d’invalidesa. El recurs especial en matè-     dos. Perfección y forma del contrato. Régimen de invalidez. El recurso
ria de contractació.                              especial en materia de contratación.
   27. Els contractes del sector públic (II). Parts del contracte. Objec-     27. Los contratos del sector público (II). Partes del contrato. Obje-
te, preu i quantia del contracte. Garanties exigibles en la contractació    to, precio y cuantía del contrato. Garantías exigibles en la contratación
del sector públic. Normes generals de la preparació de contractes per     del sector público. Normas generales de la preparación de contratos
les administracions públiques.                         por las administraciones públicas.
   28. Els contractes del sector públic (III). Adjudicació dels contrac-     28. Los contratos del sector público (III). Adjudicación de los
tes de les administracions públiques. Efectes, compliment i extinció      contratos de las Administraciones Públicas. Efectos, cumplimiento y
dels contractes administratius: normes generals. Òrgans competents en     extinción de los contratos administrativos: normas generales. Órganos
matèria de contractació.                            competentes en materia de contratación.
   29. Els béns de l’administració. Classificacions. Els béns patri-       29. Los bienes de la administración. Clasificaciones. Los bienes
monials: adquisició, explotació i alienació. Els béns de domini públic.    patrimoniales: adquisición, explotación y enajenación. Los bienes de
Concepte, naturalesa i règim jurídic. Utilització. La concessió.        dominio público. Concepto, naturaleza y régimen jurídico. Utilización.
                                        La concesión.

  2. E. L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA                        2. E. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
  30. Les formes d’activitat administrativa. L’activitat de limitació,      30. Las formas de actividad administrativa. La actividad de limita-
arbitral, de servei públic i de foment. Principals manifestacions.       ción, arbitral, de servicio público y de fomento. Principales manifesta-
                                        ciones.
  31. El servei públic. Formes de gestió. La gestió directa. La ges-       31. El servicio público. Formas de gestión. La gestión directa.
tió indirecta. La concessió. Domini públic i privat de l’administra-      La gestión indirecta. La concesión. Dominio público y privado de la
ció: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic. Formes de col-     administración: régimen jurídico y naturaleza. Uso del dominio públi-
laboració publicoprivada i descentralització productiva.            co. Formas de colaboración publico-privada y descentralización pro-
                                        ductiva.

  2. F. LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LA SOCIETAT               2. G. LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA SOCIE-
DE LA INFORMACIÓ                                DAD DE LA INFORMACIÓN
  32. Règim jurídic de la Protecció de dades de caràcter personal, en      32. Régimen jurídico de la protección de datos de carácter perso-
especial, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de     nal, en especial, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
dades de caràcter personal. Principis de la protecció de dades i el Reial   tección de datos de carácter personal. Principios de la protección de
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el seu Regla-      datos y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
ment de desenvolupament.                            aprueba su Reglamento de desarrollo.
  33. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciuta-       33. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
dans als serveis públics. Àmbit d’aplicació i principis generals. Drets    ciudadanos a los servicios públicos. Ámbito de aplicación y principios
dels ciutadans a relacionar-se amb l’administració per mitjans electrò-    generales. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con la adminis-
nics. Règim jurídic de l’administració electrònica. Gestió electrònica     tración por medios electrónicos. Régimen jurídico de la administración
dels procediments.                               electrónica. Gestión electrónica de los procedimientos.

   2. G. OCUPACIÓ PÚBLICA, DRET DEL TREBALL I SEGURE-              2. G. OCUPACIÓN PÚBLICA, DERECHO DEL TRABAJO Y
TAT SOCIAL.                                  SEGURIDAD SOCIAL.
   34. Els recursos humans al servei de les administracions públi-        34. Los recursos humanos al servicio de las Administraciones
ques: classes. Principis constitucionals en matèria de funció pública.     Públicas: clases. Principios constitucionales en materia de Función
La gestió dels recursos humans en el CHGUV. El règim del perso-        Pública. La gestión de los recursos humanos en el CHGUV. El régi-
nal del CHGUV. Competències i atribució de funcions en matèria de       men del personal del CHGUV. Competencias y atribución de funcio-
recursos humans.                                nes en materia de recursos humanos.
   35. La llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat      35. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
públic (EBEP).                                 do Público (EBEP).
   36. El Decret legislatiu de 24 d’octubre de 1995, pel qual s’aprova      36. El Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se
el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.           aprueba el texto refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana.
   37. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del per-      37. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
sonal estatutari dels serveis de salut.                    Personal Estatutario de los servicios de salud.
   38. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats        38. Responsabilidad civil, penal y administrativa de los empleados
públics. Règim disciplinari.                          públicos. Régimen disciplinario.
   39. El dret del treball. Naturalesa i característiques. Principis cons-    39. El Derecho del Trabajo. Naturaleza y características. Princi-
titucionals. Fonts del dret del treball. Disposicions legals i reglamen-    pios constitucionales. Fuentes del Derecho del Trabajo. Disposiciones
tàries. L’Estatut dels treballadors: estructura i contingut. Els convenis   legales y reglamentarias. EL Estatuto de los Trabajadores: estructura
col·lectius. La voluntat de les parts. El costum laboral.           y contenido. Los convenios colectivos. La voluntad de las partes. La
                                        costumbre laboral.
  40. Instruments jurídics al servei de la igualtat d’oportunitats en      40. Instrumentos jurídicos al servicio de la igualdad de oportunida-
l’àmbit laboral. Normativa actual en matèria de conciliació. La Llei      des en el ámbito laboral. Normativa actual en materia de conciliación.
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i     La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de
homes i la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat   mujeres y hombres y la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat,
de dones i homes.                               para la Igualdad de mujeres y hombres.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10230


  41. El Reial decret legislatiu 1/1995. de 24 de març, pel qual        41. El Real Decreto Legislativo 1/1995. de 24 de marzo, por el
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors       cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
                                       bajadores.
  42. El Conveni col·lectiu del CHGUV.                     42. El Convenio Colectivo del CHGUV.
  43. La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del       43. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
personal al servei de les administracions públiques. El Reial decret     personal al servicio de las Administraciones Públicas. El Real Decreto
598/1985, de 30 d’abril, sobre Incompatibilitats del personal al servei   598/1985, de 30 de abril, sobre Incompatibilidades del personal al ser-
de l’administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organis-  vicio de la administración del Estado, de la Seguridad Social y de los
mes i empreses depenents.                          entes, organismos y empresas dependientes.
  44. El sistema espanyol de Seguretat Social (I). El Text refós de la     44. El sistema español de Seguridad Social (I). El Texto Refundido
Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. La Seguretat  de la Ley General de la Seguridad Social: estructura y contenido. La
Social en la Constitució espanyola. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de   Seguridad Social en la Constitución española. La Ley 24/1997, de 15
Consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social.       de julio, de Consolidación y Racionalización del sistema de Seguridad
                                       Social.
  45. El sistema espanyol de Seguretat Social (II). Àmbit subjectiu      45. El sistema español de Seguridad Social (II). Ámbito subjetivo
d’aplicació del sistema. Camp d’aplicació del Règim General. Regla      de aplicación del sistema. Campo de aplicación del Régimen General.
general, inclusions i exclusions. Règims especials. Afiliació i cotitza-   Regla general, inclusiones y exclusiones. Afiliación y cotización en el
ció en el règim general.                           régimen general.
  46. El sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social. Les actua-     46. El sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las
cions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.             actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

  2. H. GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA.                   2. H. GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.
  47. El pressupost. Concepte. Els principis pressupostaris des de la      47. El presupuesto. Concepto. Los principios presupuestarios
perspectiva política, comptable i econòmica. El procés pressupostari.    desde la perspectiva política, contable y económica. El proceso presu-
El cicle pressupostari.                           puestario. El ciclo presupuestario.
  48. El sistema pressupostari i la seua superació cap al pressupost      48. El sistema presupuestario y su superación hacia el presupues-
de gestió. El pressupost per programes. El pressupost en base zero.     to de gestión. El presupuesto por programas. El presupuesto en base
                                       cero.
  49. Pressupost, sector públic i principis pressupostari en el dret      49. Presupuesto, sector público y principios presupuestarios en el
espanyol.                                  Derecho español.
  50. El CHGUV. Règim economicofinancer. Règim pressupostari i         50. El CHGUV. Régimen económico-financiero. Régimen presu-
comptable. Competències i atribució de funcions en aquestes matèries.    puestario y contable. Competencias y atribución de funciones en estas
                                       materias.
   51. El Decret legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, pel      51. El Decreto Legislativo, de 26 de junio de 1991, del Consell,
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Genera-    por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Públi-
litat Valenciana.                              ca de la Generalitat Valenciana.
   52. El pressupost de la Generalitat: concepte. La seua estructura      52. El presupuesto de la Generalitat: concepto. Su estructura con
amb referència a la classificació orgànica, econòmica i funcional. El    referencia a la clasificación orgánica, económica y funcional. El ciclo
cicle pressupostari de la Generalitat: elaboració, aprovació, execució    presupuestario de la Generalitat: elaboración, aprobación, ejecución y
i liquidació.                                liquidación.
   53. Fases d’execució i documents comptables del pressupost d’in-       53. Fases de ejecución y documentos contables del presupuesto de
gressos.                                   ingresos.
   54. Fases d’execució i documents comptables de l’estat de despe-       54. Fases de ejecución y documentos contables del estado de gas-
ses.                                     tos.
   55. Els crèdits pressupostaris. Modificacions dels crèdits inicials.     55. Los créditos presupuestarios. Modificaciones de los créditos
Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències de crè-    iniciales. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. Transfe-
dit. Generacions i anul·lacions. Despeses plurianuals: concepte i fun-    rencias de crédito. Generaciones y anulaciones. Gastos plurianuales:
cionament.                                  concepto y funcionamiento.
   56. El control extern. El paper de la Sindicatura de Comptes i del      56. El control externo. El papel de la Sindicatura de Comptes y del
Tribunal de Comptes.                             Tribunal de Cuentas.


              ANNEX XXXII                                 ANEXO XXXII

  CONVOCATÒRIES DE TÈCNIC SUPERIOR DE PREVENCIÓ                CONVOCATORIAS DE TÉCNICO SUPERIOR DE PREVEN-
DE RISCOS LABORALS                              CIÓN DE RIESGOS LABORALES

  OBSERVACIÓ:                                 OBSERVACIÓN:
  El contingut de les normes i disposicions d’ambdós blocs de conei-      El contenido de las normas y disposiciones de ambos bloques de
xement haurà d’entendre’s referit en cada moment al seu text vigent,     conocimiento habrá de entenderse referido en cada momento a su texto
d’acord amb les seues modificacions o derogacions, en el temps de      vigente, atendiendo a sus modificaciones o derogaciones, en el tiempo
publicació de la corresponent convocatòria específica.            de publicación de la correspondiente convocatoria específica.

  BLOC 1. CONEIXEMENTS GENERALS                        BLOQUE 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

 BLOC 1. A. CONEIXEMENTS GENERALS: NORMATIVA,                 BLOQUE 1. A CONOCIMIENTOS GENERALES: NORMATI-
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ                            VA, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

  1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, característiques i     1. La Constitución Española de 1978. Estructura, características y
principis. Drets i deures fonamentals. El Govern i l’administració. El    principios. Derechos y deberes fundamentales. El Gobierno y la admi-
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10231


poder judicial. L’organització territorial de l’Estat, en especial, la dis-  nistración. El Poder Judicial. La organización territorial del Estado, en
tribució competencial entre l’Estat i les comunitats autònomes.        especial, la distribución competencial entre el Estado y las Comunida-
                                       des Autónomas.
  2. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Estructura        2. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Estruc-
i contingut. La Generalitat i les seues institucions d’autogovern. Com-    tura y contenido. La Generalitat y sus instituciones de autogobierno.
petències de la Generalitat. Economia i Hisenda.               Competencias de la Generalitat. Economía y Hacienda.
  3. La Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. El President de      3. La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. El President de
la Generalitat, el Consell i l’administració pública de la Generalitat.    la Generalitat, el Consell y la administración pública de la Generalitat.
Responsabilitat dels membres del Consell i de l’administració pública     Responsabilidad de los miembros del Consell y de la administración
de la Generalitat.                              pública de la Generalitat.
  4. La Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. Principis       4. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Principios
generals, estructura, organització i finançament del Sistema Nacional     generales, estructura, organización y financiación del Sistema Nacio-
de Salut. Les noves formes d’organització i gestió del sistema. Proble-    nal de Salud. Las nuevas formas de organización y gestión del Sistema
mes actuals.                                 Nacional de Salud. Problemas actuales.
  5. La Llei 3/2003, de 6 de febrer, d’Ordenació sanitària de la        5. La Ley 3/2003, de 6 de febrero, de Ordenación sanitaria de la
Comunitat Valenciana. Competències i organització. L’Agència Valen-      Comunitat Valenciana. Competencias y organización. La Agencia
ciana de Salut: naturalesa, òrgans i formules organitzatives.         Valenciana de Salud: naturaleza, órganos y fórmulas organizativas.
  6. El Decret 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s’aprova      6. El Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se
el Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l’aten-     aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamien-
ció sanitària a la Comunitat Valenciana.                   to de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.
  7. Estatuts aplicables: l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP):      7. Estatutos aplicables: el Estatuto Básico del Empleado Público
drets i deures, principis ètics i de conducta, règim disciplinari. L’Esta-  (EBEP): derechos y deberes, principios éticos y de conducta, régimen
tut marc del personal estatutari dels serveis de salut: principis generals,  disciplinario. El Estatuto marco del personal estatutario de los servi-
àmbit d’aplicació, classificació del personal estatutari i planificació i   cios de salud: principios generales, ámbito de aplicación, clasifica-
ordenació del mateix. L’Estatut dels Treballadors: la relació individual   ción del personal estatutario y planificación y ordenación del mismo.
de treball i els drets de representació col·lectiva i de reunió dels treba-  El Estatuto de los Trabajadores: la relación individual de trabajo y los
lladors a l’empresa.                             derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores
                                       en la empresa.
  8. El Consorci Hospital General Universitari de València           8. El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
(CHGUV): breu història. Estatuts. Organització, estructura i funciona-    (CHGUV): breve historia. Estatutos. Organización, estructura y fun-
ment. Integració amb el Departament 9 de Salut.                cionamiento. Integración con el Departamento 9 de Salud.
  9. El Conveni Col·lectiu del CHGUV.                      9. El Convenio Colectivo del CHGUV.
  10. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de       10. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
dades de caràcter personal. Principis de la protecció de dades.        de datos de carácter personal. Principios de la protección de datos.
  11. La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del        11. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
personal al servei de les administracions públiques.             personal al servicio de las Administraciones Públicas.

  BLOC 1. B    CONEIXEMENTS GENERALS: SISTEMES                BLOQUE 1. B CONOCIMIENTOS GENERALES: SISTEMAS
D’INFORMACIÓ                                 DE INFORMACIÓN
  12. Conceptes informàtics bàsics. Maquinari / programari. Sistema       12. Conceptos informáticos básicos. Hardware / software. Sistema
operatiu. Llenguatge. Programes d’aplicació. Perifèrics. Connectivitat.    operativo. Lenguaje. Programas de aplicación. Periféricos. Conectivi-
Utilització d’ordinadors en xarxa.                      dad. Utilización de ordenadores en red.
  13. Ferramentes ofimàtiques: fulls de càlcul, processadors de text,      13. Herramientas ofimáticas: hojas de cálculo, procesadores de
bases de dades. Paquets integrats. Gràfics i autoedició. Especial aten-    texto, bases de datos. Paquetes integrados. Gráficos y autoedición.
ció a les ferramentes ofimàtiques d’ús en la Generalitat.           Especial atención a las herramientas ofimáticas de uso en la Genera-
                                       litat.


              ANNEX XXXIII                                 ANEXO XXXIII

  CONVOCATÒRIES DE TÈCNIC SUPERIOR DE PREVENCIÓ                 CONVOCATORIAS DE TÉCNICO SUPERIOR DE PREVEN-
DE RISCOS LABORALS                              CIÓN DE RIESGOS LABORALES

  OBSERVACIÓ:                                  OBSERVACIÓN:
  El contingut de les normes i disposicions d’ambdós blocs de conei-      El contenido de las normas y disposiciones de ambos bloques de
xement haurà d’entendre’s referit en cada moment al seu text vigent,     conocimiento habrá de entenderse referido en cada momento a su texto
d’acord amb les seues modificacions o derogacions, en el temps de       vigente, atendiendo a sus modificaciones o derogaciones, en el tiempo
publicació de la corresponent convocatòria específica.            de publicación de la correspondiente convocatoria específica.

   BLOC 2. A. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS COMUNS A                 BLOQUE 2. A. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS COMUNES
TOTES LES CONVOCATORIES: NORMATIVA, ORGANITZACIÓ               PARA TODAS LAS CONVOCATORIAS: NORMATIVA, ORGANI-
I GESTIÓ DE LES POLÍTIQUES PREVENTIVES                    ZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PREVENTIVAS
   1. El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals: les directrius    1. El marco jurídico de la prevención de riesgos laborales: las
de la Unió Europea sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en     directivas de la Unión Europea sobre disposiciones mínimas de segu-
el treball. La directriu marc 89/391/CEE i les directrius específiques.    ridad y salud en el trabajo. La directiva marco 89/391/CEE y las direc-
Els convenis de l’OIT en matèria de prevenció de riscos laborals. La     tivas específicas. Los convenios de la OIT en materia de prevención
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals i la     de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc normatiu de la      ción de Riesgos Laborales y La ley 54/2003, de 12 de diciembre, de
Prevenció. El reglament dels serveis de prevenció (RD 39/1997).        Reforma del marco normativo de la prevención. El reglamento de los
                                       servicios de prevención (RD 39/1997).
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10232


   2. Les normes tècniques: concepte i tipus de normes. La certifica-      2. Las normas técnicas: concepto y tipos de normas. La certifica-
ció CE. El marcat CE. Les normes tècniques en l’àmbit de la seguretat     ción CE. El marcado CE. Las normas técnicas en el ámbito de la segu-
i salut en el treball.                            ridad y salud en el trabajo.
   3. El marc organitzatiu en les administracions públiques: Llei        3. EL marco organizativo en las Administraciones Públicas: Ley
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administraci-       30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
ons públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC); Llei       nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic: objecte,      (LRJPAC); Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
àmbit, tipologia i contracte de servicis. L’adaptació de la normativa de   Público: objeto, ámbito, tipología y contrato de servicios. La adapta-
prevenció de riscos laborals a l’àmbit de l’administració pública: les    ción de la normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito de
excepcions de la Llei de Prevenció.                      la administración Pública: las excepciones de la Ley de Prevención.
   4. L’organització dels servicis de prevenció en l’àmbit de la Gene-      4. La organización de los servicios de prevención en el ámbito de
ralitat. Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Govern valencià, pel qual   la Generalitat. Decreto 123/2001, de 10 de julio, del Gobierno valen-
s’aprova el Reglament dels servicis de prevenció de riscos laborals en    ciano, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de preven-
l’àmbit de l’administració de la Generalitat Valenciana i els seus orga-   ción de riesgos laborales en el ámbito de la administración de la Gene-
nismes autònoms. Estructura i organització del servei de prevenció de     ralitat y sus organismos autónomos. Estructura y organiza el servicio
riscos laborals del seu sector sanitari.                   de prevención de riesgos laborales de su sector sanitario.
   5. Administracions i autoritats competents a l’Estat espanyol, en       5. Administraciones y autoridades competentes en el Estado espa-
matèria de seguretat, higiene i salut de les persones treballadores. La    ñol, en materia de seguridad, higiene y salud de las personas traba-
Inspecció de Treball i Seguretat Social: funcions i actuacions. L’Insti-   jadoras. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social: funciones y
tut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. L’Institut Valencià de   actuaciones. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
Seguretat i Salut en el Treball. L’Agència Europea per a la Seguretat i    bajo. El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo. La
Salut en el Treball.                             Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
   6. Delictes contra els drets de les persones treballadores: la protec-    6. Delitos contra los derechos de las personas trabajadoras: la pro-
ció penal de la seguretat i la salut en el treball. Supòsits especials de   tección penal de la seguridad y la salud en el trabajo. Supuestos espe-
responsabilitat. Discriminació per raó de sexe i assetjament sexual en    ciales de responsabilidad. Discriminación por razón de sexo y acoso
l’àmbit laboral.                               sexual en el ámbito laboral.
   7. Drets i deures: el dret de les persones treballadores a la protec-     7. Derechos y deberes: el derecho de las personas trabajadoras a la
ció davant dels riscos laborals. El deure empresarial de protecció. Pro-   protección frente a los riesgos laborales. El deber empresarial de pro-
tecció de persones treballadores especialment sensibles a riscos. Obli-    tección. Protección de personas trabajadoras especialmente sensibles a
gacions de les persones treballadores.                    riesgos. Obligaciones de las personas trabajadoras.
   8. Consulta i participació de les persones treballadores: el deure      8. Consulta y participación de las personas trabajadoras: el deber
de consulta de l’empresari. Els drets de participació i representació     de consulta del empresario. Los derechos de participación y repre-
específica de les persones treballadores. Els delegats de prevenció i el   sentación específica de las personas trabajadoras. Los delegados de
Comité de Seguretat i Salut: funcions, garanties i elecció.          prevención y el Comité de Seguridad y Salud: funciones, garantías y
                                       elección.
  9. El pla de prevenció. L’avaluació dels riscos. La planificació de      9. El plan de prevención. La evaluación de los riesgos. La plani-
l’activitat preventiva. Característiques i funcions d’un servei de pre-    ficación de la actividad preventiva. Características y funciones de un
venció. L’organització de recursos per a les activitats preventives i les   servicio de prevención. La organización de recursos para las activida-
seues diferents modalitats; les seues funcions i requisits.          des preventivas y sus diferentes modalidades; sus funciones y requisi-
                                       tos.
   10. La gestió de riscos laborals en l’empresa: concepte. El sistema      10. La gestión de riesgos laborales en la empresa: concepto. El sis-
de gestió per a la prevenció. La responsabilitat de la direcció. La docu-   tema de gestión para la prevención. La responsabilidad de la dirección.
mentació. L’auditoria de prevenció.                      La documentación. La auditoría de prevención.
   11. Avaluació de riscos: el concepte d’avaluació de riscos i de        11. Evaluación de riesgos: el concepto de evaluación de riesgos y
la gestió de riscos. Tipus d’avaluació de riscos i característiques de    de la gestión de riesgos. Tipos de evaluaciones de riesgos y caracte-
cadascun d’ells. Pla de control de riscos. Revisió del pla de control de   rísticas de cada uno de ellos. Plan de control de riesgos. Revisión del
riscos. Formats de recollida de dades de l’avaluació de riscos. Mapa     plan de control de riesgos. Formatos de recogida de datos de la evalua-
de riscos.                                  ción de riesgos. Mapa de riesgos.
   12. La formació en prevenció de riscos laborals. Drets i obligaci-      12. La formación en prevención de riesgos laborales. Derechos y
ons. Condicions d’eficàcia. La planificació de la formació en l’empre-    obligaciones. Condiciones de eficacia. La planificación de la forma-
sa. El diagnòstic de necessitats. La definició dels objectius. La deter-   ción en la empresa. El diagnóstico de necesidades. La definición de los
minació dels programes. La pressupostació.                  objetivos. La determinación de los programas. La presupuestación.
   13. Utilització d’equips de protecció individual. Concepte i priori-     13. Utilización de equipos de protección individual. Concepto y
tat d’utilització dels equips de protecció individual (EPI) en el treball.  prioridad de utilización de los equipos de protección individual (EPI)
Tipus d’EPI. Normativa del mercat únic europeu relativa al disseny i     en el trabajo. Tipos de EPI. Normativa del mercado único europeo
comercialització dels EPI. Aplicació del R. D. 773/1997. Concepte de     relativa al diseño y comercialización de los EPI. Aplicación del R.
protecció col·lectiva, criteris d’elecció. Anàlisi prèvia a la implantació  D. 773/1997. Concepto de protección colectiva, criterios de elección.
col·lectiva.                                 Análisis previo a la implantación colectiva.
   14. Riscos als llocs de treball: el Reial decret 486/1997, sobre dis-     14. Riesgos en los lugares de trabajo: el Real Decreto 486/1997,
posicions mínimes de seguretat i salut als els llocs de treball.       sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
                                       trabajo.
   15. Protecció de la maternitat i dels menors: riscos laborals espe-      15. Protección de la maternidad y de los menores: riesgos labora-
cífics per a la dona treballadora durant l’embaràs, postpart i lactància.   les específicos para la mujer trabajadora durante el embarazo, posparto
Legislació vigent de protecció de la maternitat. Mesures preventives     y lactancia. Legislación vigente de protección de la maternidad. Medi-
davant dels riscos específics.                        das preventivas frente a los riesgos específicos.
   16. Normes i senyalització de seguretat: concepte de norma de         16. Normas y señalización de seguridad: concepto de norma de
seguretat. Classificació de les normes de seguretat. Principis bàsics     seguridad. Clasificación de las normas de seguridad. Principios bási-
requerits en una norma de seguretat. Conceptes i requisits de la senya-    cos requeridos en una norma de seguridad. Conceptos y requisitos de
lització de seguretat. El Reial decret 485/1997.               la señalización de seguridad. El Real Decreto 485/1997.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                              10233


  17. Plans d’emergència i autoprotecció. Conceptes, estructura i        17. Planes de emergencia y autoprotección. Conceptos, estructura,
normativa.                                   normativa.
  18. Objecte de les estadístiques de prevenció. Principals índexs        18. Objeto de las estadísticas de prevención. Principales índices y
i paràmetres. La notificació dels accidents de treball i malalties pro-    parámetros. La notificación de los accidentes de trabajo y enfermeda-
fessionals. Obligacions establertes en la Llei General de la Seguretat     des profesionales. Obligaciones establecidas en la Ley General de la
Social, en la seua normativa de desenvolupament i en la Llei de Pre-      Seguridad Social, en su normativa de desarrollo y en la Ley de Pre-
venció de riscos laborals. Economia de la prevenció.              vención de Riesgos Laborales. Economía de la prevención.
  19. La coordinació d’activitats empresarials en matèria de preven-       19. La coordinación de actividades empresariales en materia de
ció, en especial, els casos de contractació d’obres i serveis.         prevención, en especial, los casos de contratación de obras y servicios.


              ANNEX XXXIV                                  ANEXO XXXIV

  BLOC 2. B  CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECI-                BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
ALITAT D’HIGIENE DEL TREBALL                          ESPECIALIDAD DE HIGIENE DEL TRABAJO

  20. La higiene industrial. Concepte. Toxicologia industrial. Con-        20. La Higiene industrial. Concepto. Toxicología industrial. Con-
cepte de tòxic. Definició i classificació general dels contaminants.      cepto de tóxico. Definición y clasificación general de los contaminan-
Vies d’exposició. Mecanismes de toxicitat. Relació dosi-efecte i dosi-     tes. Vías de exposición. Mecanismos de toxicidad. Relación dosis-
resposta. Efectes: classificació dels contaminants químics.          efecto y dosis-respuesta. Efectos: clasificación de los contaminantes
                                        químicos.
  21. Legislació sobre classificació, envasament i etiquetatge de         21. Legislación sobre clasificación, envasado y etiquetado de sus-
substàncies i preparats perillosos. Característiques de perillositat dels   tancias y preparados peligrosos. Características de peligrosidad de los
productes químics. Criteris de classificació de substàncies i preparats    productos químicos. Criterios de clasificación de sustancias y prepara-
perillosos. Mecanismes d’informació: etiquetes. Fitxes de dades de       dos peligrosos. Mecanismos de información: etiquetas. Fichas de datos
seguretat.                                   de seguridad.
  22. Criteris de valoracions de caràcter tècnic, ambientals i biològi-      22. Criterios de valoraciones de carácter técnico, ambientales y
ques. Directrius per a l’avaluació de l’exposició per inhalació d’agents    biológicas. Directrices para la evaluación de la exposición por inha-
químics. Control de l’exposició dels contaminants químics. Accions       lación de agentes químicos. Control de la exposición de los contami-
sobre el focus contaminant, el medi i l’individu.               nantes químicos. Acciones sobre el foco contaminante, el medio y el
                                        individuo.
  23. El Reial decret 374/2001: riscos relacionats amb els agents         23. El Real Decreto 374/2001: riesgos relacionados con los agen-
químics durant el treball. Objecte i àmbit d’aplicació. Avaluació dels     tes químicos durante el trabajo. Objeto y ámbito de aplicación. Eva-
riscos. Mesures de prevenció generals i específiques. Mesures que       luación de los riesgos. Medidas de prevención generales y específi-
cal adoptar davant d’accidents, incidents i emergències. Prohibicions     cas. Medidas que deben adoptarse frente a accidentes, incidentes y
d’agents i activitats. Mesurament de les exposicions a contaminants      emergencias. Prohibiciones de agentes y actividades. Medición de las
químics. Equips de lectura directa, sistemes de presa de mostres. Tèc-     exposiciones a contaminantes químicos. Equipos de lectura directa,
niques analítiques per a determinar les concentracions.            sistemas de toma de muestras. Técnicas analíticas para determinar las
                                        concentraciones.
   24. Ventilació general per dilució: tipus i aplicació. Criteris de dis-    24. Ventilación general por dilución: tipos y aplicación. Criterios
seny d’un sistema de ventilació general. Sistemes de control de l’eficà-    de diseño de un sistema de ventilación general. Sistemas de control
cia dels sistemes complexos de ventilació: ventilació d’edificis. Venti-    de la eficacia de los sistemas complejos de ventilación: ventilación
lació per extracció localitzada. Condicionants de disseny que limiten     de edificios. Ventilación por extracción localizada. Condicionantes de
l’eficàcia del sistema. Sistemes de control de l’eficàcia dels sistemes    diseño que limitan la eficacia del sistema. Sistemas de control de la
complexos d’extracció localitzada d’aire.                   eficacia de los sistemas complejos de extracción localizada de aire.
   25. Agents carcinògens. Avaluació de l’exposició a carcinògens.        25. Agentes carcinógenos. Evaluación de la exposición a carcinó-
RD 665/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos      genos. RD 665/1997, sobre la protección de los trabajadores contra
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens i mutàgens durant el     los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos y
treball. Normativa sobre el treball amb risc d’amiant. El Reial decret     mutágenos durante el trabajo. Normativa sobre el trabajo con riesgo
396/2006.                                   de amianto. El Real Decreto 396/2006.
   26. Agents biològics: definicions, conceptes bàsics i classificació      26. Agentes biológicos: definiciones, conceptos básicos y clasi-
dels agents biològics. Vies d’entrada en l’organisme. Metodologi-       ficación de los agentes biológicos. Vías de entrada en el organismo.
es d’avaluació. Mesures de prevenció del risc de contaminació. RD       Metodologías de evaluación. Medidas de prevención del riesgo de
664/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacio-   contaminación. RD 664/1997, sobre la protección de los trabajadores
nats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.           contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
                                        durante el trabajo.
  27. Soroll: fonaments d’acústica. Magnituds i unitats. Efectes         27. Ruido: fundamentos de acústica. Magnitudes y unidades. Efec-
del soroll. Mesurament del soroll. Equips de mesurament. Valoració       tos del ruido. Medición del ruido. Equipos de medición. Valoración de
d’exposició laboral al soroll. Principis de control del soroll. Legisla-    exposición laboral a ruido. Principios de control de ruido. Legislación
ció aplicable a l’exposició laboral al soroll. Vibracions. Mesura de les    aplicable a la exposición laboral al ruido. Vibraciones. Medida de las
vibracions. Legislació aplicable a l’exposició laboral a vibracions.      vibraciones. Legislación aplicable a la exposición laboral a vibracio-
                                        nes.
  28. Ambient tèrmic. Efectes de la calor i el fred sobre l’organis-       28. Ambiente térmico. Efectos del calor y el frío sobre el organis-
me humà. Criteris de valoració, l’índex WBGT. Avaluació del risc.       mo humano. Criterios de valoración, el índice WBGT. Evaluación del
Control de les exposicions. Principals mesures preventives. Legislació     riesgo. Control de las exposiciones. Principales medidas preventivas.
aplicable.                                   Legislación aplicable.
  29. Prevenció de riscos per exposició a radiacions no ionitzants:        29. Prevención de riesgos por exposición a radiaciones no ionizan-
classificació i característiques físiques de les principals radiacions no   tes: clasificación y características físicas de las principales radiaciones
ionitzants. Riscos, activitats amb risc, avaluació del risc per exposició   no ionizantes. Riesgos, actividades con riesgo, evaluación del riesgo
i mesures preventives.                             por exposición y medidas preventivas.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                               10234


   30. Radiacions ionitzants. Tipus de radiacions ionitzants. Interac-      30. Radiaciones ionizantes. Tipos de radiaciones ionizantes. Inte-
ció de les radiacions ionitzants amb la matèria: irradiació i contamina-    racción de las radiaciones ionizantes con la materia: irradiación y con-
ció. Efectes de les radiacions ionitzants. Mètodes de detecció i mesura-    taminación. Efectos de las radiaciones ionizantes. Métodos de detec-
ment de les radiacions ionitzants. Protecció radiològica: mesures bàsi-     ción y medición de las radiaciones ionizantes. Protección radiológica:
ques de protecció radiològica. RD 783/2001, sobre protecció sanitària      medidas básicas de protección radiológica. RD 783/2001 sobre protec-
contra radiacions ionitzants. Instal·lació i utilització d’aparells de rajos  ción sanitaria contra radiaciones ionizantes. Instalación y utilización
X amb finalitats de diagnòstic mèdic.                      de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.
   31. Riscos específics associats a les diferents activitats als centres     31. Riesgos específicos asociados a las diferentes actividades en
sanitaris. Agents químics: citostàtics, anestèsics, desinfectants i este-    centros sanitarios. Agentes químicos: citostáticos, anestésicos, des-
rilitzants; avaluació i control de riscos. Agents biològics: infeccions     infectantes y esterilizantes, evaluación y control de riesgos. Agentes
nosocomiales. Peculiaritats de l’exposició a agents biològics en hospi-     biológicos: infecciones nosocomiales. Peculiaridades de la exposición
tals. Avaluació i control de riscos. Agents físics: ús mèdic de les radi-    a agentes biológicos en hospitales. Evaluación y control de riesgos.
cacions ionitzants i no ionitzants. Avaluació i control de riscos. Riscos    Agentes físicos: uso médico de las radicaciones ionizantes y no ioni-
associats a les activitats no sanitàries dels centres sanitaris.        zantes. Evaluación y control de riesgos. Riesgos asociados a las activi-
                                        dades no sanitarias de los centros sanitarios.


               ANNEX XXXV                                   ANEXO XXXV

  BLOC 2. B CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE L’ESPECI-                 BLOQUE 2. B. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
ALITAT D’ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA                  ESPECIALIDAD DE ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLI-
                                        CADA
   20. Ergonomia: conceptes fonamentals. Objectius. L’ésser humà i        20. Ergonomía: conceptos fundamentales y objetivos. El ser huma-
el seu entorn. El cos humà com a unitat funcional: funcions de l’orga-     no y su entorno. El cuerpo humano como unidad funcional: funciones
nisme, el sistema nerviós. Les bases biològiques de la percepció sen-      del organismo y del sistema nervioso. Las bases biológicas de la per-
sorial: la vista i l’oïda. El treball físic: els esforços, les postures i els  cepción sensorial: la vista y el oído. El trabajo físico: los esfuerzos, las
moviments forçats o repetitius. Paper de l’ergonomia en la prevenció.      posturas y los movimientos forzados o repetitivos. Papel de la ergo-
Mètodes de valoració de les condicions de treball. Accions de millora      nomía en la prevención. Métodos de valoración de las condiciones de
de les condicions de treball.                          trabajo. Acciones de mejora de las condiciones de trabajo.
   21. Anàlisi ergonòmica dels espais de treball. Factors a estudi-        21. Análisis ergonómico de los espacios de trabajo. Factores
ar en l’avaluació del lloc de treball des de la perspectiva ergonòmi-      a estudiar en la evaluación del lugar de trabajo desde la perspectiva
ca: dimensions del local, posició de treball, altres factors de possible    ergonómica: dimensiones del local, posición de trabajo, otros factores
influència. Principis ergonòmics aplicables per al disseny del lloc de     de posible influencia. Principios ergonómicos aplicables para el diseño
treball. Antropometria. Bases antropomètriques, dinàmiques i estàti-      del puesto de trabajo. Antropometría. Bases antropométricas, dinámi-
ques. Espai de treball: dimensions i abast. Criteris aplicables del RD     cas y estáticas. Espacio de trabajo: dimensiones y alcances. Criterios
486/1998 i RD 488/1997.                             aplicables del RD 486/1998 y RD 488/1997.
   22. Valoració del confort ambiental (ambient lluminós, sonor, tèr-       22. Valoración del confort ambiental (ambiente luminoso, sonoro
mic) i vibracions, des de la perspectiva ergonòmica. La qualitat de       y térmico) y vibraciones, desde la perspectiva ergonómica. La calidad
l’aire en els espais interiors. Consideracions normatives, tècniques i     del aire en los espacios interiores. Consideraciones normativas, téc-
pràctiques associades a riscos d’origen físic, soroll, calor i vibracions.   nicas y prácticas asociadas a riesgos de origen físico (ruido, calor y
Aplicació a l’àmbit sanitari.                          vibraciones). Aplicación al ámbito sanitario.
   23. Avaluació dels riscos en les tasques relacionades amb la mani-       23. Evaluación de los riesgos en las tareas relacionadas con la
pulació manual de càrregues i pacients en el sector sanitari. Riscos per    manipulación manual de cargas y pacientes en el sector sanitario.
a la salut de l’aparell locomotor: disposicions mínimes de seguretat i     Riesgos para la salud del aparato locomotor: disposiciones mínimas
salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporten       de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
riscos en particular dorsolumbars per a les persones treballadores. Ris-    entrañen riesgos en particular dorso-lumbares para las personas traba-
cos associats i la seua prevenció Reial decret 487/1997.            jadoras. Riesgos asociados y su prevención (Real Decreto 487/1997).
   24. Postures de treball: factors que les determinen. Criteris per a      24. Posturas de trabajo: factores que las determinan. Criterios para
l’avaluació de les postures de treball. Riscos derivats de les postures     la evaluación de las posturas de trabajo. Riesgos derivados de las pos-
de treball i la seua prevenció. Mètodes d’avaluació de les postures de     turas de trabajo y su prevención. Métodos de evaluación de las postu-
treball basats en l’observació. El mètode OWAS i el mètode RERE-        ras de trabajo basados en la observación. El método OWAS y el méto-
BA.                                       do REBA.
   25. Trastorns osteomusculars de l’extremitat superior. Identificació      25. Trastornos osteomusculares de la extremidad superior. Identifi-
dels factors de risc associats i la seua prevenció. Avaluació d’estos ris-   cación de los factores de riesgo asociados y su prevención. Evaluación
cos: el mètode RULA, l’Ergo-IBV i el Strain Index.               de estos riesgos: el método RULA, el Ergo-IBV y el Strain Index.
   26. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball       26. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al traba-
amb equips que incloguen pantalles de visualització. Condicionament       jo con equipos que incluyan pantallas de visualización. Acondiciona-
dels llocs de treball. El Reial decret 488/1997.                miento de los puestos de trabajo. El Real Decreto 488/1997.
   27. Càrrega mental del treball: factors determinants i característi-      27. Carga mental del trabajo: factores determinantes y característi-
ques de la càrrega mental. Efectes derivats i la seua prevenció. Mèto-     cas de la carga mental. Efectos derivados y su prevención. Métodos de
des d’avaluació. La fatiga mental: concepte i prevenció.            evaluación. La fatiga mental: concepto y prevención.
   28. Factors de naturalesa psicosocial: definició. Contingut i signi-      28. Factores de naturaleza psicosocial: definición, contenido y
ficat de la tasca. Autonomia, conflicte i ambigüitat de rol. Relacions     significado de la tarea. Autonomía, conflicto y ambigüedad de rol.
personals i extralaborals. Participació en el treball. Els aspectes rela-    Relaciones personales y extralaborales. Participación en el trabajo.
tius a l’organització del temps de treball. Riscos derivats del treball a    Los aspectos relativos a la organización del tiempo de trabajo. Riesgos
torns i nocturn. Normativa aplicable. Recomanacions ergonòmiques.        derivados del trabajo a turnos y nocturno. Normativa aplicable. Reco-
                                        mendaciones ergonómicas.
  29. Avaluació dels factors psicosocials. Metodologia i tècniques        29. Evaluación de los factores psicosociales. Metodología y técni-
d’avaluació psicosocial. La intervenció psicosocial.              cas de evaluación psicosocial. La intervención psicosocial.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10235


  30. Estrés laboral: definicions. Agents estressors; factors modu-      30. Estrés laboral: definiciones; agentes estresores; factores modu-
lars de l’estrés; respostes fisiològiques, cognitives i de comportament   lares del estrés; respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales al
davant l’estrés. Suport social. Conseqüències de l’estrés per a l’empre-   estrés. Apoyo social. Consecuencias del estrés para la empresa y para
sa i per a l’individu. Avaluació i prevenció del risc derivat de l’estrés  el individuo. Evaluación y prevención del riesgo derivado del estrés
laboral.                                   laboral.
  31. Síndromes específiques: síndrome d’estar cremat (burnout):        31. Síndromes específicos: síndrome de estar quemado (burnout):
definicions i procés. Factors desencadenants. Avaluació. Conseqüèn-     definiciones y proceso. Factores desencadenantes: evaluación, con-
cies. Tècniques d’intervenció. La fustigació en el treball (mobbing):    secuencias y técnicas de intervención. El hostigamiento en el traba-
conceptes generals. Fases. Tipologia. Conseqüències sobre el o la sub-    jo (mobbing): conceptos generales. Fases. Tipología. Consecuencias
jecte. Violència al lloc de treball.                     sobre el o la sujeto. Violencia en el lugar de trabajo.


              ANNEX XXXVI                                 ANEXO XXXVI

  CONVOCATÒRIES DE DIPLOMATS SANITARIS.                    CONVOCATORIAS DE DIPLOMADOS SANITARIOS

 BLOC 1. CONEIXEMENTS GENERALS PER A TOTES LES                BLOQUE 1. CONOCIMIENTOS GENERALES PARA TODAS
CONVOCATÒRIES                                LAS CONVOCATORIAS

  OBSERVACIÓ:                                 OBSERVACIÓN:
  El contingut de les normes i disposicions haurà d’entendre’s referit     El contenido de las normas y disposiciones habrá de entenderse
en cada moment al seu text vigent, d’acord amb les seues modificaci-     referido en cada momento a su texto vigente, atendiendo a sus modifi-
ons o derogacions, en el temps de publicació de la corresponent con-     caciones o derogaciones, en el tiempo de publicación de la correspon-
vocatòria específica.                            diente convocatoria específica.

  BLOC 1. A    CONEIXEMENTS GENERALS: NORMATIVA,              BLOQUE 1. A. CONOCIMIENTOS GENERALES: NORMATI-
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ                            VA, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
  1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, característiques i     1. La Constitución Española de 1978. Estructura, características y
principis. Drets i deures fonamentals. El Govern i l’administració. El    principios. Derechos y deberes fundamentales. El Gobierno y la admi-
poder judicial. L’organització territorial de l’Estat.            nistración. El Poder judicial. La organización territorial del Estado.
  2. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Estructura       2. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Estruc-
i contingut. La Generalitat i les seues institucions d’autogovern. Com-   tura y contenido. La Generalitat y sus instituciones de autogobierno.
petències de la Generalitat. Economia i Hisenda.               Competencias de la Generalitat. Economía y Hacienda.
  3. La Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. El President de      3. La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. El President de
la Generalitat, el Consell i l’administració pública de la Generalitat.   la Generalitat, el Consell y la administración pública de la Generalitat.
Responsabilitat dels membres del Consell i de l’administració pública    Responsabilidad de los miembros del Consell y de la administración
de la Generalitat.                              pública de la Generalitat.
  4. La Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. Principis       4. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Principios
generals, estructura, organització i finançament del Sistema Nacional    generales, estructura, organización y financiación del Sistema Nacio-
de Salut. Les noves formes d’organització i gestió del sistema.       nal de Salud. Las nuevas formas de organización y gestión del siste-
                                       ma.
  5. La Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i qualitat del Siste-     5. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sis-
ma Nacional de Salut.                            tema Nacional de Salud.
  6. La Llei 3/2003, de 6 de febrer, d’Ordenació sanitària de la        6. La Ley 3/2003, de 6 de febrero, de Ordenación sanitaria de la
Comunitat Valenciana. Competències i organització. L’Agència Valen-     Comunitat Valenciana. Competencias y organización. La Agencia
ciana de Salut: naturalesa, òrgans i formules organitzatives d’integra-   Valenciana de Salud: naturaleza, órganos y fórmulas organizativas de
ció de recursos assistencials.                        integración de recursos asistenciales.
  7. La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’au-      7. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la
tonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació     autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
i documentació clínica. Els sistemes d’informació i registre sanitari    información y documentación clínica. Los sistemas de información
assistencial. La història clínica: concepte. Conservació, arxiu i trac-   y registro sanitario asistencial. La historia clínica: concepto. Conser-
tament de la documentació clínica. Problemes ètics i jurídics del seu    vación, archivo y tratamiento de la documentación clínica. Proble-
tractament. El secret professional. La Llei 1/2003, de 28 de gener, de    mas éticos y jurídicos de su tratamiento. El secreto profesional. La
drets i informació al pacient de la Comunitat Valenciana. El Servei     Ley 1/2003, de 28 de enero, de Derechos e información al paciente
d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP).                  de la Comunitat Valenciana. El Servicio de Atención e Información al
                                       Paciente (SAIP).
  8. La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les profes-      8. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las pro-
sions sanitàries.                              fesiones sanitarias.
  9. El Decret 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s’aprova     9. El Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se
el Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l’aten-    aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamien-
ció sanitària a la Comunitat Valenciana.                   to de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.
  10. Economia i salut. Conceptes bàsics. Eficàcia i eficiència.        10. Economía y salud. Conceptos básicos. Eficacia y eficiencia. La
L’avaluació econòmica de tecnologies sanitàries. Estratègies competi-    evaluación económica de tecnologías sanitarias. Estrategias competiti-
tives de la sanitat. Assignació de recursos. Indicadors de gestió.      vas de la sanidad. Asignación de recursos. Indicadores de gestión.
  11. La gestió clínica. Conceptes bàsics. Participació en la gestió.     11. La gestión clínica. Conceptos básicos. Participación en la ges-
Gestió de processos i de persones. Govern clínic.              tión. Gestión de procesos y de personas. Gobierno clínico.
  12. Bioètica: principis i dilemes. Deontologia. Codi de conducta.      12. Bioética: principios y dilemas. Deontología. Código de con-
Investigació biomèdica i valors morals.                   ducta. Investigación biomédica y valores morales.
  13. Estatuts aplicables: l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP):     13. Estatutos aplicables: el Estatuto Básico del Empleado Público
drets i deures, principis ètics i de conducta, règim disciplinari. L’Esta-  (EBEP): derechos y deberes, principios éticos y de conducta, régimen
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10236


tut marc del personal estatutari dels serveis de salut: principis generals,  disciplinario. El Estatuto marco del personal estatutario de los servi-
àmbit d’aplicació, classificació del personal estatutari i planificació i   cios de salud: principios generales, ámbito de aplicación, clasifica-
ordenació del mateix. L’Estatut dels treballadors: la relació individual   ción del personal estatutario y planificación y ordenación del mismo.
de treball i els drets de representació col·lectiva i de reunió dels treba-  El Estatuto de los Trabajadores: la relación individual de trabajo y los
lladors a l’empresa.                             derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores
                                       en la empresa.
   14. El Consorci Hospital General Universitari de València          14. El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
(CHGUV): breu història. Estatuts. Organització, estructura i funciona-    (CHGUV): breve historia. Estatutos. Organización, estructura y fun-
ment. Integració amb el Departament 9 de Salut.                cionamiento. Integración con el Departamento 9 de Salud.
   15. El Conveni col·lectiu del CHGUV.                     15. El Convenio Colectivo del CHGUV.
   16. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de       16. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
dades de caràcter personal. Principis de la protecció de dades.        de datos de carácter personal. Principios de la protección de datos.
   17. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos        17. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de ries-
laborals i la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc      gos laborales; y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del
normatiu de la prevenció de riscos laborals. Normes bàsiques de segu-     marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Normas bási-
retat i protecció de la salut en l’àmbit de l’activitat i els centres sani-  cas de seguridad y protección de la salud en el ámbito de la actividad
taris. Factors específics de risc de l’activitat a desenvolupar, equips i   y los centros sanitarios. Factores específicos de riesgo de la actividad
mesures de protecció.                             a desarrollar, equipos y medidas de protección.
   18. La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del       18. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
personal al servei de les administracions públiques.             del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

  BLOC 1. B    CONEIXEMENTS GENERALS: SISTEMES                BLOQUE 1. B CONOCIMIENTOS GENERALES: SISTEMAS
D’INFORMACIÓ                                 DE INFORMACIÓN
  19. Conceptes informàtics bàsics. Maquinari / programari. Sistema       19. Conceptos informáticos básicos. Hardware / software. Sistema
operatiu. Llenguatge. Programes d’aplicació. Perifèrics. Connectivitat.    operativo. Lenguaje. Programas de aplicación. Periféricos. Conectivi-
Utilització d’ordinadors en xarxa.                      dad. Utilización de ordenadores en red.
  20. Ferramentes ofimàtiques: fulls de càlcul, processadors de text,      20. Herramientas ofimáticas: hojas de cálculo, procesadores de
bases de dades. Paquets integrats. Gràfics i autoedició. Especial aten-    texto, bases de datos. Paquetes integrados. Gráficos y autoedición.
ció a les ferramentes ofimàtiques d’ús en la Generalitat.           Especial atención a las herramientas ofimáticas de uso en la Genera-
                                       litat.


              ANNEX XXXVII                                 ANEXO XXXVII

  BLOC 2. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS FISIOTERAPEUTA                 BLOQUE 2. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS FISIOTERA-
                                       PEUTA
   1. Intervenció en fisioteràpia. Concepte de fisioteràpia. Evolució      1. Intervención en Fisioterapia. Concepto de Fisioterapia. Evolu-
històrica. Relació de la fisioteràpia amb altres ciències afins. Funci-    ción histórica. Relación de la Fisioterapia con otras ciencias afines.
ons de la fisioteràpia en l’àmbit de les ciències sociosanitàries. Nivells  Funciones de la Fisioterapia en el ámbito de las ciencias socio-sanita-
d’actuació del fisioterapeuta: atenció primària, atenció especialitzada,   rias. Niveles de actuación del fisioterapeuta: atención primaria, aten-
altres nivells d’actuació i modalitats d’equips terapèutics. Anamnesi     ción especializada, otros niveles de actuación y modalidades de equi-
i registre de dades en diferents sistemes. Protocol·lització de distin-    pos terapéuticos. Anamnesis y registro de datos en diferentes sistemas.
tes actuacions fisioterapèutiques: exploració fisioterapèutica i història   Protocolización de distintas actuaciones fisioterápicas: exploración
fisioterapèutica.                               fisioterápica e historia fisioterápica.
   2. Valoració funcional global. Estudi de les cadenes cinètiques,       2. Valoración funcional global. Estudio de las cadenas cinéticas,
classificació i anàlisi dels diferents tipus. Valoració global del membre   su clasificación y análisis de los diferentes tipos. Valoración global
superior en estàtica i en dinàmica. Valoració global del membre inferi-    del miembro superior en estática y en dinámica. Valoración global
or en estàtica i dinàmica. Avaluació de cap i raquis estàtic i dinàmic.    del miembro inferior en estática y dinámica. Evaluación de cabeza y
                                       raquis estático y dinámico.
  3. Cinesiteràpia: introducció. Concepte. Modalitats. Estudi de la       3. Cinesiterapia: introducción. Concepto. Modalidades. Estudio de
cinesiteràpia passiva. Objectius generals i específics. Principis gene-    la cinesiterapia pasiva. Objetivos generales y específicos. Principios
rals de l’aplicació. Classificació: manual, instrumental, autopassiva,    generales de la aplicación. Clasificación: manual, instrumental, auto
forçada mantinguda i forçada momentània. Indicacions i contraindica-     pasiva, forzada mantenida y forzada momentánea. Indicaciones y con-
cions específiques.                              traindicaciones específicas.
  4. Massoteràpia. El massatge terapèutic: maniobres bàsiques i         4. Masoterapia. El masaje terapéutico: maniobras básicas y tipos.
tipus. Indicacions i contraindicacions.                    Indicaciones y contraindicaciones.
  5. Tècniques especials de massoteràpia. Fricció transversa profun-       5. Técnicas especiales de masoterapia. Fricción transversa pro-
da. Drenatge limfàtic manual, del teixit conjuntiu i de les zones refle-   funda. Drenaje linfático manual, del tejido conjuntivo y de las zonas
xes. Indicacions i contraindicacions.                     reflejas. Indicaciones y contraindicaciones.
  6. Cinesiteràpia activa: concepte. Objectius. Principis generals        6. Cinesiterapia activa: concepto. Objetivos. Principios generales
de l’aplicació. Classificació: lliure, assistida i resistida. Tècniques de  de la aplicación. Clasificación: libre, asistida y resistida. Técnicas de
musculació. Estirades. Indicacions i contraindicacions específiques.     musculación. Estiramientos. Indicaciones y contraindicaciones espe-
                                       cíficas.
  7. Electroteràpia: concepte d’electroteràpia. Corrent continu: gal-      7. Electroterapia: concepto de electroterapia. Corriente continua:
vanització i iontoforesi. Fonaments dels corrents de baixa, mitja i alta   galvanización e iontoforesis. Fundamentos de las corrientes de baja,
freqüència.                                  media y alta frecuencia.
  8. Fototeràpia: principals lleis de la fototeràpia. Teràpia ultrasòni-     8. Fototerapia: principales leyes de la fototerapia. Terapia ultrasó-
ca. Magnetoteràpia. Tècniques d’aplicació.                  nica. Magnetoterapia. Técnicas de aplicación.
  9. Termoteràpia i hidroteràpia: bases fisiològiques de la termoterà-      9. Termoterapia e hidroterapia: bases fisiológicas de la termotera-
pia. Teràpia per calor: principis generals i tècniques d’aplicació. Terà-   pia. Terapia por calor: principios generales y técnicas de aplicación.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10237


pia per fred: mètodes d’aplicació, perills i contraindicacions. Bases    Terapia por frío: métodos de aplicación, peligros y contraindicaciones.
físiques de la hidroteràpia. Equipament en hidroteràpia i tècniques:     Bases físicas de la hidroterapia. Equipamiento en hidroterapia y técni-
mètode convencional i de Bad Regaz.                     cas: método convencional y de Bad Regaz.
   10. Fisioteràpia en la patologia cardiovascular: exploració clínica     10. Fisioterapia en la patología cardiovascular: exploración clínica
de l’aparell cardiovascular: anamnesi, examen físic i tècniques com-     del aparato cardiovascular: anamnesis, examen físico y técnicas com-
plementàries. Fisioteràpia en les cardiopaties. El paper del fisiotera-   plementarias. Fisioterapia en las cardiopatías: el papel del fisioterapeu-
peuta en la rehabilitació cardíaca en general. El paper del fisioterapeu-  ta en la rehabilitación cardíaca en general. El papel del fisioterapeuta
ta en la cardiopatia isquèmica, insuficiència cardíaca i cirurgia cardí-   en la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y Cirugía cardíaca.
aca. Fisioteràpia en les vasculopaties: patologia arterial. Enfocament    Fisioterapia en las vasculopatías: patología arterial. Enfoque fisioterá-
fisioterapèutic en l’arteriopatia perifèrica isquèmica. Fisioteràpia afa-  pico en la arteriopatía periférica isquémica. Fisioterapia favorecedora
voridora del retorn venós. Teràpia complexa descongestiva i fisioterà-    del retorno venoso. Terapia compleja descongestiva y Fisioterapia en
pia en el limfoedema postmastectomia.                    el linfedema postmastectomía.
   11. Fisioteràpia respiratòria: concepte, objectius i àmbits d’actu-     11. Fisioterapia respiratoria: concepto, objetivos y ámbitos de
ació de la fisioteràpia respiratòria. Exploració clínica i funcional del   actuación de la Fisioterapia respiratoria. Exploración clínica y funcio-
pacient amb patologia respiratòria. Tècniques de reeducació respiratò-    nal del paciente con patología respiratoria. Técnicas de reeducación
ria. Tècniques de desobstrucció bronquial. Entrenament dels músculs     respiratoria. Técnicas de desobstrucción bronquial. Entrenamiento de
respiratoris. Tècniques d’inhalació d’aerosols. Oxigenoteràpia. Venti-    los músculos respiratorios. Técnicas de inhalación de aerosoles. Oxi-
lació mecànica no invasiva. Tractament fisioterapèutic en les patolo-    genoterapia. Ventilación mecánica no invasiva. Tratamiento fisioterá-
gies obstructives i restrictives. Fisioteràpia respiratòria en pediatria i  pico en las patologías obstructivas y restrictivas. Fisioterapia respira-
geriatria. Fisioteràpia respiratòria en cirurgia.              toria en Pediatría y Geriatría. Fisioterapia respiratoria en cirugía.
   12. 1. Fisioteràpia de sistema nerviós central (I): estructura i fun-    12. Fisioterapia de sistema nervioso central (I): estructura y fun-
ció del sistema nerviós central. Principis d’avaluació fisioterapèutica   ción del sistema nervioso central. Principios de evaluación fisioterá-
en les lesions del sistema nerviós central. Record anatomofisiològic.    pica en las lesiones del sistema nervioso central. Recuerdo anatomo-
Avaluació de disfuncions: to, sensibilitat i reflexos i equilibri. Avalua-  fisiológico. Evaluación de disfunciones: tono, sensibilidad, reflejos y
ció d’activitats: tronc, membre superior, membre inferior i marxa.      equilibrio. Evaluación de atividades: tronco, miembro superior, miem-
                                       bro inferior y marcha.
   13. Fisioteràpia de sistema nerviós central (II): malalties d’inici     13. Fisioterapia de sistema nervioso central (II): enfermedades de
en la infància. Fonaments de la fisioteràpia. Paràlisi cerebral infantil   inicio en la infancia. Fundamentos de la Fisioterapia. Parálisis cerebral
i trastorns de l’aprenentatge motor. Espina bífida i hidrocefàlia. Tras-   infantil y trastornos del aprendizaje motor. Espina bífida e hidrocefa-
torns neuromusculars, musculars i distròfies.                lia. Trastornos neuromusculares, musculares y distrofias.
   14. Fisioteràpia de sistema nerviós central (III): fisioteràpia en      14. Fisioterapia de sistema nervioso central (II): Fisioterapia en el
l’accident vascular cerebral. Hemiplegies. Avaluació i tècniques de     accidente vascular cerebral. Hemiplejías. Evaluación y técnicas de tra-
tractament. Fisioteràpia en la lesió medul·lar i nivells de lesió. Escle-  tamiento. Fisioterapia en la lesión medular y niveles de lesión. Escle-
rosi múltiple. Parkinson. Traumatisme cranioencefàlic.            rosis múltiple. Parkinson. Traumatismo craneoencefálico.
   15. Estructura i funció del sistema nerviós perifèric. Exploració i     15. Estructura y función del sistema nervioso periférico. Explora-
avaluació bàsica. Record anatomofisiològic. Avaluació de l’afectació     ción y evaluación básica. Recuerdo anatomofisiológico. Evaluación de
dels distints nivells neurològics.                      la afectación de los distintos niveles neurológicos.
   16. Fonaments de la fisioteràpia en el tractament de les lesions       16. Fundamentos de la fisioterapia en el tratamiento de las lesio-
nervioses perifèriques. Nervis cranials. Síndromes radiculars. Lesions    nes nerviosas periféricas. Nervios craneales. Síndromes radiculares.
del plexe braquial. Lesions del plexe lumbosacre. Lesions tronculars     Lesiones del plexo braquial. Lesiones del plexo lumbosacro. Lesiones
dels nervis perifèrics.                           tronculares de los nervios periféricos.
   17. Tractament ortètic en les lesions nervioses perifèriques. Fèru-     17. Tratamiento ortésico en las lesiones nerviosas periféricas.
les. Ortesi.                                 Férulas. Ortesis.
   18. Reeducació psicomotora. Desenvolupament psicomotor. Esti-        18. Reeducación psicomotriz. Desarrollo psicomotor. Estimulación
mulació primerenca.                             temprana.
   19. Paràlisi cerebral infantil. Concepte. Tractament fisioterapèutic     19. Parálisis cerebral infantil. Concepto. Tratamiento fisioterápico
en el concepte de Bobath i mètode Vojta.                   en el concepto de Bobath y método Vojta.
   20. Fisioteràpia de la patologia del membre superior: fisioteràpia      20. Fisioterapia de la patología del miembro superior: Fisioterapia
de la patologia de la cintura escapular i braç. Fisioteràpia de la patolo-  de la patología de la cintura escapular y brazo. Fisioterapia de la pato-
gia de colze, canell i mà.                          logía de codo, muñeca y mano.
   21. Fisioteràpia de la patologia de la columna vertebral: fisioterà-     21. Fisioterapia de la patología de la columna vertebral: Fisiotera-
pia de les patologies del raquis cervical. Fisioteràpia de les patologies  pia de las patologías del raquis cervical. Fisioterapia de las patologías
del raquis toràcic. Fisioteràpia de les patologies del raquis lumbar.    del raquis torácico. Fisioterapia de las patologías del raquis lumbar.
   22. Fisioteràpia de la patologia del membre inferior. Fisioteràpia      22. Fisioterapia de la patología del miembro inferior. Fisioterapia
de les patologies de pelvis, maluc i cuixa. Fisioteràpia de la patologia   de las patologías de pelvis, cadera y muslo. Fisioterapia de la patolo-
de genoll i cama. Fisioteràpia de la patologia de turmell i peu.       gía de rodilla y pierna. Fisioterapia de la patología de tobillo y pie.
   23. Reimplantació de membres. Valoració i tractament fisiotera-       23. Reimplante de miembros. Valoración y tratamiento fisioterá-
pèutic.                                   pico.
   24. Reeducació de la marxa. Alteracions de la marxa. Avaluació        24. Reeducación de la marcha. Alteraciones de la marcha. Evalua-
funcional de la marxa. Mètodes i tècniques fisioterapèutiques. Fases     ción funcional de la marcha. Métodos y técnicas fisioterápicas. Fases
de reeducació de la marxa.                          de reeducación de la marcha.
   25. Ergonomia: definició i objectius. Fisioteràpia en la prevenció      25. Ergonomía: definición y objetivos. Fisioterapia en la preven-
de risc laboral. Actituds posturals vicioses.                ción de riesgo laboral. Actitudes posturales viciosas.
   26. Fisioteràpia en l’esport. Prevenció de lesions. Embenats funci-     26. Fisioterapia en el deporte. Prevención de lesiones. Vendajes
onals i de contenció.                            funcionales y de contención.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10238


              ANNEX XXXVIII                                 ANEXO XXXVIII

  BLOC 2. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS COMARE                    BLOQUE 2. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS MATRONA

   1. Programa de seguiment de l’embaràs.                     1. Programa de seguimiento del embarazo.
   2. Programa de supervisió de la salut infantil.                2. Programa de supervisión de la salud infantil.
   3. Programa de salut de la dona major de 40 anys.               3. Programa de salud de la mujer mayor de 40 años.
   4. Registre d’activitats en infermeria obstetricoginecològica. Carti-     4. Registro de actividades en enfermería obstétrico-ginecológica.
lla d’embaràs. Ús i maneig de la història de salut d’atenció primària i    Cartilla de embarazo. Uso y manejo de la historia de salud de atención
atenció especialitzada.                            primaria y atención especializada.
   5. Educació per a la salut. Concepte. Àmbits d’actuació. Metodo-        5. Educación para la salud. Concepto. Ámbitos de actuación.
logia i investigació.                             Metodología e investigación.
   6. Investigació en infermeria obstetricoginecològica. La investiga-      6. Investigación en enfermería obstétrico-ginecológica. La inves-
ció en el coneixement científic, les etapes de la investigació, el pro-    tigación en el conocimiento científico, las etapas de la investigación,
blema a investigar, el marc teòric, la cerca bibliogràfica, la hipòtesi    el problema a investigar, el marco teórico, la búsqueda bibliográfica,
i les seues variables, disseny del projecte d’investigació, el procés i    la hipótesis y sus variables, diseño del proyecto de investigación, el
l’anàlisi de les dades.                            proceso y el análisis de los datos.
   7. Reproducció humana i embriologia general: anatomia de la pel-        7. Reproducción humana y embriología general: anatomía de la
vis, aparell reproductor femení i aparell reproductor masculí.         pelvis, aparato reproductor femenino y aparato reproductor masculino.
   8. Diagnòstic prenatal i genètica. Concepte, teratogènia, cromoso-       8. Diagnóstico prenatal y genética. Concepto, teratogenia, cromo-
mopaties i tècniques diagnòstiques. Genètica: malalties més freqüents     somopatías y técnicas diagnósticas. Genética: enfermedades más fre-
de transmissió genètica. Interrupció de l’embaràs. Terapèutica fetal      cuentes de transmisión genética. Interrupción del embarazo. Terapéu-
intrauterina.                                 tica fetal intrauterina.
   9. Educació sexual i reproductiva.                       9. Educación sexual y reproductiva.
   10. Prevenció de malalties de transmissió sexual.               10. Prevención de enfermedades de transmisión sexual.
   11. Consulta preconceptiva. Diagnòstic d’embaràs. Canvis fisiolò-       11. Consulta preconceptiva. Diagnóstico de embarazo. Cambios
gics produïts en l’organisme matern per l’embaràs. Consulta prenatal.     fisiológicos producidos en el organismo materno por el embarazo.
Valoració de la salut fetal. Educació per a la salut en l’embaràs.       Consulta prenatal. Valoración de la salud fetal. Educación para la salud
                                        en el embarazo.
  12. Treball de part. Fisiologia del treball de part. Valoració mater-      12. Trabajo de parto. Fisiología del trabajo de parto. Valoración
nofetal durant el treball de part. Assistència a la dona durant el procés   materno-fetal durante el trabajo de parto. Asistencia a la mujer durante
de part. Farmacoteràpia durant el part. Parts distòcics.            el proceso de parto. Farmacoterapia durante el parto. Partos distócicos.
  13. Mètodes de suport a la dona durant el procés obstètric.           13. Métodos de apoyo a la mujer durante el proceso obstétrico.
  14. Puerperi normal. Atenció postpart immediat i precoç, control        14. Puerperio normal. Atención posparto inmediato y precoz, con-
puerperi tardà.                                trol puerperio tardío.
  15. Nounat. Adaptació a la vida extrauterina. Maniobres de rea-         15. Recién nacido. Adaptación a la vida extrauterina. Maniobras de
nimació en la sala de parts. Atencions generals del nounat. Lactància     reanimación en la sala de partos. Cuidados generales del recién nacido.
materna, la lactància artificial. La visita domiciliària.           Lactancia materna, la lactancia artificial. La visita domiciliaria.
  16. Atencions de la reproducció. Assistència a parelles amb difi-        16. Cuidados de la reproducción. Asistencia a parejas con dificul-
cultats reproductives.                             tades reproductivas.
  17. L’anticoncepció. Mètodes i tècniques. Indicacions i contrain-        17. La anticoncepción. Métodos y técnicas. Indicaciones y contra-
dicacions.                                   indicaciones.
  18. La consulta ginecològica. Problemes de salut de causa gineco-        18. La consulta ginecológica. Problemas de salud de causa gineco-
lògica. Problemes ginecològics de salut en la dona adolescent.         lógica. Problemas ginecológicos de salud en la mujer adolescente.
  19. Problemes de salut en el climateri: concepte, bases endocrino-       19. Problemas de salud en el climaterio: concepto, bases endocri-
lògiques i etapes del climateri. Manifestacions clíniques. Problemes de    nológicas y etapas del climaterio. Manifestaciones clínicas. Problemas
salut en el climateri. Prevenció primària i estils de vida. Tractaments.    de salud en el climaterio. Prevención primaria y estilos de vida. Trata-
                                        mientos.
   20. Problemes de salut maternoinfantil en l’embaràs. Malalties:        20. Problemas de salud materno-infantil en el embarazo. Enfer-
musculoesquelètiques, sistema nerviós, malalties mentals, drogo-        medades: músculo esqueléticas, sistema nervioso, enfermedades men-
dependències, malalties infeccioses en l’embaràs, hemorràgies en el      tales, drogodependencias, enfermedades infecciosas en el embarazo,
primer trimestre de la gestació i hemorràgies en el tercer trimestre de    hemorragias en el primer trimestre de la gestación y hemorragias en el
la gestació.                                  tercer trimestre de la gestación.
   21. Problemes de salut maternoinfantil en el part. Risc matern.        21. Problemas de salud materno-infantil en el parto. Riesgo mater-
El patiment fetal agut. Alteracions del motor del part. Alteracions del    no. El sufrimiento fetal agudo. Alteraciones del motor del parto. Alte-
canal del part.                                raciones del canal del parto.
   22. Problemes de salut maternal en el puerperi: la infecció puerpe-      22. Problemas de salud maternal en el puerperio: la infección puer-
ral. Problemes circulatoris. Hemorràgies en el puerperi.            peral. Problemas circulatorios. Hemorragias en el puerperio.
   23. Problemes de salut neonatal: transport neonatal. Trastorns res-      23. Problemas de salud neonatal: transporte neonatal. Trastor-
piratoris aguts. Termoregulació i trastorns metabòlics. Infeccions neo-    nos respiratorios agudos. Termorregulación y trastornos metabólicos.
natals. Problemes ortopèdics.                         Infecciones neonatales. Problemas ortopédicos.
   24. Gestió dels residus sanitaris. Prevenció d’accidents de risc bio-     24. Gestión de los residuos sanitarios. Prevención de accidentes de
lògic. Normes universals de protecció.                     riesgo biológico. Normas universales de protección.
   25. Qualitat en el sistema sanitari. La qualitat dels servicis d’infer-    25. Calidad en el sistema sanitario. La calidad de los servicios de
meria obstetricoginecològica.                         enfermería obstétrico-ginecológica.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10239


              ANNEX XXXIX                                 ANEXO XXXIX

   BLOC 2. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS INFERMERA                  BLOQUE 2. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ENFERMERA
   1. Concepte d’infermeria. Dimensió de les atencions ètiques. Prin-      1. Concepto de Enfermería. Dimensión de los cuidados éticos.
cipis. El consentiment informat.                       Principios. El consentimiento informado.
   2. Models i metodologia de les atencions d’infermeria: Virginia       2. Modelos y metodología de los cuidados de enfermería: Virginia
Henderson, Dorotea Orem, Hildelgarde Peplau i Madeleine Leinnin-       Henderson, Dorotea Orem, Hildelgarde Peplau y Madeleine Leinnin-
ger. Utilització de les taxonomies: NANDA, NIC i NOC.            ger. Utilización de las taxonomías: NANDA, NIC y NOC.
   3. Gestió dels servicis d’infermeria. Importància, problemes, ten-      3. Gestión de los servicios de enfermería. Importancia, problemas
dències actuals. Producte infermer. Cartera de Servici. Mètodes d’ava-    y tendencias actuales. Producto enfermero. Cartera de Servicio. Méto-
luació.                                   dos de evaluación.
   4. Qualitat en el sistema sanitari. La qualitat en els servicis d’in-    4. Calidad en el sistema sanitario. La calidad en los servicios de
fermeria.                                  enfermería.
   5. Investigació i els seus mètodes. Tècniques qualitatives i quanti-     5. Investigación y sus métodos. Técnicas cualitativas y cuantitati-
tatives. Fonts de dades documentals. Característiques i problemes de     vas. Fuentes de datos documentales. Características y problemas de la
la investigació en infermeria.                        investigación en Enfermería.
   6. Atenció primària. Conceptes generals. Diagnòstic de salut, pla-      6. Atención primaria. Conceptos generales. Diagnóstico de salud,
nificació i intervenció comunitària.                     planificación e intervención comunitaria.
   7. Educació per a la salut. Concepte. Àmbits d’actuació. Metodo-       7. Educación para la salud. Concepto. Ámbitos de actuación.
logia i investigació en educació per a la salut.               Metodología e investigación en educación para la salud.
   8. Epidemiologia. Conceptes generals. Indicadors sanitaris. Deter-      8. Epidemiología. Conceptos generales. Indicadores sanitarios.
minants de salut. Factors de risc. Índexs de salut. Estudis de necessi-   Determinantes de salud. Factores de riesgo. Índices de salud. Estudios
tats de salut.                                de necesidades de salud.
   9. Programa del xiquet sa. Paràmetres de desenvolupament i crei-       9. Programa del niño sano. Parámetros de desarrollo y crecimien-
xement. Resposta evolutiva. Alimentació i nutrició. Dentició. Higiene    to. Respuesta evolutiva. Alimentación y nutrición. Dentición. Higiene
i salut bucodental. Prevenció d’accidents en la infància. Vacunacions    y salud bucodental. Prevención de accidentes en la infancia. Vacuna-
en la infància.                               ciones en la infancia.
   10. Programa de l’adult. Atencions d’infermeria a persones amb        10. Programa del adulto. Cuidados de enfermería a personas con
processos crònics: obesitat, hipertensió arterial (HTA), MPOC, diabe-    procesos crónicos: obesidad, hipertensión arterial (HTA), EPOC y dia-
tis. Immunització en la persona adulta.                   betes. Inmunización en la persona adulta.
   11. Programa d’atenció a persones majors. Atencions d’inferme-        11. Programa de atención a personas mayores. Cuidados de enfer-
ria. Canvis generals en els hàbits de vida. Modificacions fisiològiques.   mería. Cambios generales en los hábitos de vida. Modificaciones fisio-
Prevenció d’accidents i de depressions. Hàbits dietètics. Relació amb    lógicas. Prevención de accidentes y de depresiones. Hábitos dietéticos.
l’entorn social i familiar. Recursos comunitaris.              Relación con el entorno social y familiar. Recursos comunitarios.
   12. Unitats de suport en atenció primària. Salut mental. Conductes      12. Unidades de apoyo en atención primaria. Salud mental. Con-
addictives. Salut sexual i reproductiva.                   ductas adictivas. Salud sexual y reproductiva.
   13. Atencions d’infermeria en malalts en situació terminal. Actua-      13. Cuidados de enfermería en enfermos en situación terminal.
ció davant del dolor i la mort. Suport a la família. El dol.         Actuación ante el dolor y la muerte. Apoyo a la familia. El duelo.
   14. Activitats d’infermeria en atenció primària. Consulta d’infer-      14. Actividades de enfermería en atención primaria. Consulta de
meria. Procediments i tècniques d’infermeria. Activitats comunitàries.    enfermería. Procedimientos y técnicas de enfermería. Actividades
Atenció a la urgència.                            comunitarias. Atención a la urgencia.
   15. Registres de l’activitat d’infermeria. Ús i maneig de la història    15. Registros de la actividad de enfermería. Uso y manejo de la
de salut d’atenció primària i atenció especialitzada.            Historia de salud de atención primaria y atención especializada.
   16. Atenció domiciliària. Característiques. Recursos disponibles.      16. Atención domiciliaria. Características. Recursos disponibles.
Atenció al cuidador.                             Atención al cuidador.
   17. Puerperi immediat i precoç. Valoració i atencions d’infermeria.     17. Puerperio inmediato y precoz. Valoración y cuidados de enfer-
                                       mería.
  18. Nounat sa i patològic. Valoració i atencions d’infermeria. Lac-      18. Recién nacido sano y patológico. Valoración y cuidados de
tància natural i artificial. Estimulació precoç de la lactància natural.   enfermería. Lactancia natural y artificial. Estimulación precoz de la
                                       lactancia natural.
   19. Urgències i emergències hospitalàries. Situacions. Valoració       19. Urgencias y emergencias hospitalarias. Situaciones. Valoración
immediata al pacient en la porta d’urgències. Signes, símptomes i cri-    inmediata del paciente en la puerta de urgencias. Signos, síntomas y
teris de prioritat davant de parada cardiorespiratòria, xoc i politrauma-  criterios de prioridad ante parada cardiorespiratoria, shock y politrau-
tisme.                                    matismo.
   20. Valoració d’infermeria en unitats de crítics i atencions d’infer-    20. Valoración de enfermería en las unidades de críticos y cuida-
meria en les mateixes. Procediments i tècniques en els processos més     dos de enfermería en las mismas. Procedimientos y técnicas en los
freqüents.                                  procesos más frecuentes.
   21. Actuació d’infermeria en la prevenció i control de la infecció      21. Actuación de enfermería en la prevención y control de la infec-
nosocomial. Mesures preventives. Aïllament a l’hospital.           ción nosocomial. Medidas preventivas. Aislamiento en el hospital.
   22. Gestió dels residus sanitaris. Prevenció d’accidents de risc bio-    22. Gestión de los residuos sanitarios. Prevención de accidentes de
lògic. Normes universals de protecció.                    riesgo biológico. Normas universales de protección.
   23. Valoració d’infermeria en pacients pre, intra i postquirúrgics.     23. Valoración de enfermería en pacientes pre, intra y postquirúr-
Atencions d’infermeria en l’àrea quirúrgica: quiròfan i sala. Ferides:    gicos. Cuidados de enfermería en el área quirúrgica: quirófano y sala.
atencions d’infermeria.                           Heridas: cuidados de enfermería.
   24. Medicaments: formes de classificació i vies d’administració.       24. Medicamentos: formas de clasificación y vías de administra-
Elecció correcta de la punció per via parenteral. Dosificació. Proce-    ción. Elección correcta de la punción por vía parenteral. Dosificación.
diments i cures. Absorció i distribució de fàrmacs: toxicitat i efectes   Procedimientos y cuidados. Absorción y distribución de fármacos:
col·laterals. Farmacovigilància. Condicions de conservació dels medi-    toxicidad y efectos colaterales. Fármaco-vigilancia. Condiciones de
caments. Caducitats.                             conservación de los medicamentos. Caducidades.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10240


  25. Actuacions d’infermeria en hospitalització. Procediments i tèc-      25. Actuaciones de enfermería en hospitalización. Procedimientos
niques més freqüents.                             y técnicas más frecuentes.


               ANNEX XL                                   ANEXO XL

  CONVOCATÒRIES DE TÈCNICS SUPERIORS SANITARIS.                CONVOCATORIAS DE TÉCNICOS SUPERIORES SANITA-
                                       RIOS

 BLOC 1. CONEIXEMENTS GENERALS PER A TOTES LES                 BLOQUE 1. CONOCIMIENTOS GENERALES PARA TODAS
CONVOCATÒRIES                                 LAS CONVOCATORIAS

  OBSERVACIÓ:                                  OBSERVACIÓN:
  El contingut de les normes i disposicions haurà d’entendre’s referit     El contenido de las normas y disposiciones habrá de entenderse
en cada moment al seu text vigent, d’acord amb les seues modificaci-     referido en cada momento a su texto vigente, atendiendo a sus modifi-
ons o derogacions, en el temps de publicació de la corresponent con-     caciones o derogaciones, en el tiempo de publicación de la correspon-
vocatòria específica.                             diente convocatoria específica.

  BLOC 1. A. CONEIXEMENTS GENERALS: NORMATIVA,                 BLOQUE 1. A. CONOCIMIENTOS GENERALES: NORMATI-
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ                             VA, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
  1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, característiques i      1. La Constitución Española de 1978. Estructura, características y
principis. Drets i deures fonamentals. El Govern i l’administració. El    principios. Derechos y deberes fundamentales. El Gobierno y la admi-
poder judicial. L’organització territorial de l’Estat.            nistración. El Poder judicial. La organización territorial del Estado.
  2. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Estructura        2. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Estruc-
i contingut. La Generalitat i les seues institucions d’autogovern. Com-    tura y contenido. La Generalitat y sus instituciones de autogobierno.
petències de la Generalitat. Economia i Hisenda.               Competencias de la Generalitat. Economía y Hacienda.
  3. La Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. El President de      3. La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. El President de
la Generalitat, el Consell i l’administració pública de la Generalitat.    la Generalitat, el Consell y la administración pública de la Generalitat.
Responsabilitat dels membres del Consell i de l’administració pública     Responsabilidad de los miembros del Consell y de la administración
de la Generalitat.                              pública de la Generalitat.
  4. La Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. Principis       4. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Principios
generals, estructura, organització i finançament del Sistema Nacional     generales, estructura, organización y financiación del Sistema Nacio-
de Salut. Les noves formes d’organització i gestió del sistema.        nal de Salud. Las nuevas formas de organización y gestión del siste-
                                       ma.
   5. La Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i qualitat del Siste-     5. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sis-
ma Nacional de Salut.                             tema Nacional de Salud.
   6. La Llei 3/2003, de 6 de febrer, d’Ordenació sanitària de la        6. La Ley 3/2003, de 6 de febrero, de Ordenación sanitaria de la
Comunitat Valenciana. Competències i organització. L’Agència Valen-      Comunitat Valenciana. Competencias y organización. La Agencia
ciana de Salut: naturalesa, òrgans i formules organitzatives d’integra-    Valenciana de Salud: naturaleza, órganos y fórmulas organizativas de
ció de recursos assistencials.                        integración de recursos asistenciales.
   7. La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’au-      7. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la
tonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació     autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
i documentació clínica. Els sistemes d’informació i registre sanitari     información y documentación clínica. Los sistemas de información
assistencial. La història clínica: concepte. Conservació, arxiu i trac-    y registro sanitario asistencial. La historia clínica: concepto. Conser-
tament de la documentació clínica. El secret professional. La Llei      vación, archivo y tratamiento de la documentación clínica. El secreto
1/2003, de 28 de gener, de drets i informació al pacient de la Comuni-    profesional. La Ley 1/2003, de 28 de enero, de Derechos e informa-
tat Valenciana. El Servei d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP).      ción al paciente de la Comunitat Valenciana. El Servicio de Atención e
                                       Información al Paciente (SAIP).
   8. La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les profes-      8. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las pro-
sions sanitàries.                               fesiones sanitarias.
   9. El Decret 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s’aprova     9. El Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se
el Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l’aten-     aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamien-
ció sanitària a la Comunitat Valenciana.                   to de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.
   10. Estatuts aplicables: l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP):     10. Estatutos aplicables: el Estatuto Básico del Empleado Público
drets i deures, principis ètics i de conducta, règim disciplinari. L’Esta-  (EBEP): derechos y deberes, principios éticos y de conducta, régimen
tut marc del personal estatutari dels serveis de salut: principis generals  disciplinario. El Estatuto marco del personal estatutario de los servi-
i àmbit d’aplicació. L’Estatut dels treballadors: la relació individual de  cios de salud: principios generales y ámbito de aplicación. El Estatuto
treball.                                   de los Trabajadores: la relación individual de trabajo.
   11. El Consorci Hospital General Universitari de València          11. El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
(CHGUV): breu història. Estatuts. Organització, estructura i funciona-    (CHGUV): breve historia. Estatutos. Organización, estructura y fun-
ment. Integració amb el Departament 9 de Salut.                cionamiento. Integración con el Departamento 9 de Salud.
   12. El Conveni col·lectiu del CHGUV.                     12. El Convenio Colectivo del CHGUV.
   13. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de       13. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
dades de caràcter personal. Principis de la protecció de dades.        de datos de carácter personal. Principios de la protección de datos.
   14. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos        14. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de ries-
laborals i la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc      gos laborales; y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del
normatiu de la prevenció de riscos laborals. Normes bàsiques de segu-     marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Normas bási-
retat i protecció de la salut en l’àmbit de l’activitat i els centres sani-  cas de seguridad y protección de la salud en el ámbito de la actividad
taris. Factors específics de risc de l’activitat a desenvolupar, equips i   y los centros sanitarios. Factores específicos de riesgo de la actividad
mesures de protecció.                             a desarrollar, equipos y medidas de protección.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10241


  15. La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del        15. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
personal al servei de les administracions públiques.             del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

  BLOC 1. B    CONEIXEMENTS GENERALS: SISTEMES                BLOQUE 1. B CONOCIMIENTOS GENERALES: SISTEMAS
D’INFORMACIÓ                                 DE INFORMACIÓN
  16. Conceptes informàtics bàsics. Maquinari / programari. Sistema       16. Conceptos informáticos básicos. Hardware / software. Sistema
operatiu. Llenguatge. Programes d’aplicació. Perifèrics. Connectivitat.    operativo. Lenguaje. Programas de aplicación. Periféricos. Conectivi-
Utilització d’ordinadors en xarxa.                      dad. Utilización de ordenadores en red.
  17. Ferramentes ofimàtiques: fulls de càlcul, processadors de text,      17. Herramientas ofimáticas: hojas de cálculo, procesadores de
bases de dades. Paquets integrats. Gràfics i autoedició. Especial aten-    texto, bases de datos. Paquetes integrados. Gráficos y autoedición.
ció a les ferramentes ofimàtiques d’ús en la Generalitat.           Especial atención a las herramientas ofimáticas de uso en la Genera-
                                       litat.


               ANNEX XLI                                  ANEXO XLI

  BLOC 2. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS TÈCNIC ESPECIA-                BLOQUE 2. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO
LISTA ANATOMIA PATOLÒGICA                           ESPECIALISTA ANATOMÍA PATOLÓGICA
  1. La sala d’autòpsies. Equips, instrumental i material d’autòpsi-       1. La sala de autopsias. Equipos, instrumental y material de autop-
es. Normes i procediments de seguretat, manteniment, aplicacions       sias. Normas y procedimientos de seguridad, mantenimiento, aplica-
i maneig. Mètodes de prevenció de malalties transmissibles a la sala     ciones y manejo. Métodos de prevención de enfermedades transmisi-
d’autòpsies. Tractament dels rebutjos.                    bles en la sala de autopsias. Tratamiento de desechos.
  2. Estudi i tasques prèvies a l’obertura del cadàver humà. Anato-       2. Estudio y tareas previas a la apertura del cadáver humano. Ana-
mia patològica macroscòpica de la pell.                    tomía patológica macroscópica de la piel.
  3. Generalitats descriptives de superfícies, cavitats, òrgans i vís-      3. Generalidades descriptivas de superficies, cavidades, órganos
ceres. Artefactes macroscòpics. Procediments d’obertura de cavitats.     y vísceras. Artefactos macroscópicos. Procedimientos de apertura de
Tronc, cavitat cranial i sistema nerviós. Procediments de dissecció i     cavidades. Tronco, cavidad craneal y sistema nervioso. Procedimien-
estudi d’òrgans abdominals.                          tos de disección y estudio de órganos abdominales.
  4. Anatomia patològica macroscòpica: mama, parets toràcica i          4. Anatomía patológica macroscópica: mama, paredes torácica y
abdominal, teixit limfopoètic, cavitats cranial i raquídia, sistema ner-   abdominal, tejido linfopoyético, cavidades craneal y raquídea, sistema
viós, aparell locomotor, medul·la òssia, aparell respiratori, aparell car-  nervioso, aparato locomotor, médula ósea, aparato respiratorio, apara-
diocirculatori, tiroide, aparell digestiu, melsa, aparell urinari, aparell  to cardiocirculatorio, tiroides, aparato digestivo, bazo, aparato urina-
genital femení, aparell genital masculí i glàndules suprarenals.       rio, aparato genital femenino, aparato genital masculino y glándulas
                                       suprarrenales.
   5. Tècniques d’extracció: òrgans toràcics i abdominals, pròstata i      5. Técnicas de extracción: órganos torácicos y abdominales, prós-
testicles, del sistema nerviós central, de la hipòfisi i de globus oculars.  tata y testículos, del sistema nervioso central, de la hipófisis y de glo-
                                       bos oculares.
  6. Presa de mostres del cadàver humà: mama i òrgans no viscerats.       6. Toma de muestras del cadáver humano: mama y órganos no vis-
Recomposició del cadàver.                           cerados. Recomposición del cadáver.
  7. Protocols d’enviament de presa de mostres d’autòpsies als labo-       7. Protocolos de envío de toma de muestras de autopsias a los
ratoris d’anatomia patològica, medicina legal i toxicologia.         laboratorios de Anatomía Patológica, Medicina Legal y Toxicología.
  8. Equips i material en una unitat d’anatomia patològica i citolo-       8. Equipos y material en una unidad de anatomía patológica y cito-
gia: ús, maneig i manteniment. Neteja, desinfecció i esterilització. Pre-   logía: uso, manejo y mantenimiento de los mismos. Limpieza, desin-
paració de dissolucions i tampons. Unitats de mesura d’ús habitual.      fección y esterilización. Preparación de disoluciones y tampones. Uni-
Recepció de mostres. Registre i classificació.                dades de medida de uso habitual. Recepción de muestras. Registro y
                                       clasificación.
   9. Microscòpia electrònica: fonament. Fixació i conservació de la       9. Microscopía electrónica: fundamento. Fijación y conservación
presa per a l’estudi ultraestructural. Procés d’inclusió en plàstic. For-   de la toma para el estudio ultraestructural. Proceso de inclusión en
mació de blocs i piràmides. Ultramicrotomia. Talls semifins i ultra-     plástico. Formación de bloques y pirámides. Ultramicrotomía. Cortes
fins. Control de qualitat del procés de microscòpia electrònica. Estudi    semifinos y ultrafinos. Control de calidad del proceso de microscopía
microscòpic. Artefactes tècnics que impedixen o dificulten el diagnòs-    electrónica. Estudio microscópico. Artefactos técnicos que impiden o
tic.                                     dificultan el diagnóstico.
   10. El procés bàsic de teixits: fixació. Col·laboració en el tallat de    10. El proceso básico de tejidos: fijación. Colaboración en el talla-
la mostra. Inclusió. Confecció de blocs. Microtomia.             do de la muestra. Inclusión. Confección de bloques. Microtomía.
   11. Fonaments i tècniques de tinció de rutina en teixits. Muntatge i     11. Fundamentos y técnicas de tinción de rutina en tejidos. Monta-
conservació de les preparacions.                       je y conservación de las preparaciones.
   12. Citopreparació. Tincions especials per a visualitzar microorga-      12. Citopreparación. Tinciones especiales para visualizar microor-
nismes en teixits o preparacions citològiques. Histoquímica. Immuno-     ganismos en tejidos o preparaciones citológicas. Histoquímica. Inmu-
histoquímica.                                 nohistoquímica.
   13. Cultiu de teixits. Estudis cromosòmics. Autoradiografia. Cito-      13. Cultivo de tejidos. Estudios cromosómicos. Autorradiografía.
fotometria i morfometria.                           Citofotometría y morfometría.
   14. Histologia general. Concepte i classificació dels teixits.        14. Histología general. Concepto y clasificación de los tejidos.
   15. Anatomia, fisiologia, histologia, tècniques d’exploració i d’ob-     15. Anatomía, fisiología, histología, técnicas de exploración y de
tenció de mostres de l’aparell genital femení, de l’aparell genital mas-   obtención de muestras del aparato genital femenino, del aparato geni-
culí, de la glàndula mamària i de la mama. Procediment d’obtenció de     tal masculino, de la glándula mamaria y de la mama. Procedimiento de
mostres per punció aspiració per agulla fina (PAAF). Citopatologia de     obtención de muestras por punción aspiración por aguja fina (PAAF).
l’aparell genital femení i de la mama.                    Citopatología del aparato genital femenino y de la mama.
   16. Tècniques de rastreig i marcatge de preparacions citològiques.      16. Técnicas de barrido y marcaje de preparaciones citológicas.
   17. Citologia de vies respiratòries. Epidemiologia del càncer de       17. Citología vías respiratorias. Epidemiología del cáncer de pul-
pulmó.                                    món.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                              10242


  18. Citologia de tub digestiu. Tumors malignes.                18. Citología tubo digestivo. Tumores malignos.
  19. Citologia de vies urinàries. Processos benignes, no tumorals i       19. Citología vías urinarias. Procesos benignos, no tumorales y
processos malignes.                              procesos malignos.
  20. Citologia de vessaments serosos i sinovials.                20. Citología de derrames serosos y sinoviales.
  21. Citologia del líquid cefaloraquidi.                    21. Citología del líquido céfalo-raquídeo.
  22. Citologia. Ganglis limfàtics, glàndula tiroide, glàndules sali-      22. Citología. Ganglios linfáticos, glándula tiroides, glándulas sali-
vals, pròstata, pell i teixits blans, pulmons, pleura i mediastí, fetge,    vares, próstata, piel y tejidos blandos, pulmones, pleura y mediastino,
pàncrees, renyons, glàndules adrenals, retroperitoneu, testicles, os,     hígado, páncreas, riñones, glándulas adrenales, retroperitoneo, testícu-
òrbita i globus ocular, sistema nerviós central. Tumors benignes.       los, hueso, órbita y globo ocular, sistema nervioso central. Tumores
Tumors malignes                                benignos. Tumores malignos.


               ANNEX XLII                                  ANEXO XLII

  BLOC 2. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS TÈCNIC ESPECIA-                BLOQUE 2. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO
LISTA LABORATORI                                ESPECIALISTA LABORATORIO

   1. Equips i material en una unitat de laboratori de diagnòstic clí-      1. Equipos y material en una unidad de laboratorio de diagnósti-
nic: neteja, desinfecció i esterilització. Aparells elèctrics: utilització i  co clínico: limpieza, desinfección y esterilización. Aparatos eléctri-
manteniment. Equips automàtics: fonaments, posada en marxa, pro-        cos: utilización y mantenimiento. Equipos automáticos: fundamentos,
gramació i calibratge.                             puesta en marcha, programación y calibración.
   2. Fonament i utilitats. Tècniques d’espectrofotometria, fotome-        2. Fundamento y utilidades. Técnicas de Espectrofotometría, Foto-
tria de flama d’emissió, turbidimetria, nefelometria, refractometria de    metría de llama de emisión, Turbidimetría, Nefelometría, Refractome-
líquids, fotometria de reflectància (química seca), microscòpia (tipus),    tría de líquidos, Fotometría de reflectancia (química seca), Microsco-
mesurament del pH, electroforesi, isoelectroenfocament, cromatogra-      pía (tipos), medición del pH, Electroforesis, Isoelectroenfoque, Cro-
fia, centrifugació, osmometria, tècniques de biologia molecular, hibri-    matografía, Centrifugación, Osmometría, técnicas de biología molecu-
dació (sondes d’hibridació d’àcids nucleics) i amplificació del DNA      lar, hibridación (sondas de hibridación de ácidos nucleicos) y amplifi-
mitjançant PCR.                                cación del DNA mediante PCR.
   3. Anàlisi de mostres biològiques humanes: anàlisi qualitativa i        3. Análisis de muestras biológicas humanas: análisis cualitativo y
quantitativa. Bateria de proves. Preparació de solucions i dissolucions.    cuantitativo. Batería de pruebas. Preparación de soluciones y disolu-
Formes d’expressar la concentració d’una substància. Unitats de mesu-     ciones. Formas de expresar la concentración de una sustancia. Unida-
ra d’ús habitual.                               des de medida de uso habitual.
   4. Normes de seguretat en el maneig de mostres biològiques,          4. Normas de seguridad en el manejo de muestras biológicas, equi-
equips i reactius. Prevenció i tractament de riscos biològics, físics,     pos y reactivos. Prevención y tratamiento de riesgos biológicos, físi-
químics i de radiació ionitzant. Tècniques d’eliminació controlada de     cos, químicos y de radiación ionizante. Técnicas de eliminación con-
residus i material de rebuig.                         trolada de residuos y material de desecho.
   5. Tècniques d’obtenció, conservació i transport de mostres per a       5. Técnicas de obtención, conservación y transporte de muestras
estudi. Mostres sanguínies: estudi citològic, de coagulació, serològic i    para estudio. Muestras sanguíneas: estudio citológico, de coagulación,
microbiològic. Característiques generals de la sang. Composició. Tipus     serológico y microbiológico. Características generales de la sangre.
de mostra. Conservació i transport. Additius i conservants. Control i     Composición. Tipos de muestra. Conservación y transporte. Aditivos
etiquetatge. Tècniques de recompte cel·lular sanguini. Tècniques d’ob-     y conservantes. Control y etiquetado. Técnicas de recuento celular
servació cel·lular microscòpica d’elements cel·lulars sanguinis. Proves    sanguíneo. Técnicas de observación celular microscópica de elemen-
per al diagnòstic i seguiment d’alteracions de l’hemostàsia.          tos celulares sanguíneos. Pruebas para el diagnóstico y seguimiento de
                                        alteraciones de la hemostasia.
  6. Tècniques d’obtenció, conservació i transport de mostres per a        6. Técnicas de obtención, conservación y transporte de muestras
estudi. Mostres d’orina: tècniques d’obtenció i recollida d’una mos-      para estudio. Muestras de orina: técnicas de obtención y recogida de
tra d’orina per a estudi rutinari, anàlisi microbiològica i quantificació   una muestra de orina para estudio rutinario, análisis microbiológi-
de substàncies o elements formes. Característiques generals de l’orina.    co y cuantificación de sustancias o elementos formes. Características
Composició. Tipus de mostra. Conservació i transport. Additius i con-     generales de la orina. Composición. Tipos de muestra. Conservación
servants. Control i etiquetatge. Tècniques de determinació de substàn-     y transporte. Aditivos y conservantes. Control y etiquetado. Técni-
cies eliminades per l’orina: qualitativa i quantitativa. Anàlisi del sedi-   cas de determinación de sustancias eliminadas por la orina: cualitati-
ment urinari. Càlculs urinaris. Mostres fecals: tècniques d’obtenció i     va y cuantitativa. Análisis del sedimento urinario. Cálculos urinarios.
recollida d’una mostra de femta per a estudi rutinari, anàlisi microbi-    Muestras fecales: técnicas de obtención y recogida de una muestra de
ològica i quantificació de substàncies o elements formes. Característi-    heces para estudio rutinario, análisis microbiológico y cuantificación
ques generals i organolèptiques de la femta. Conservació i transport.     de sustancias o elementos formes. Características generales y organo-
Control i etiquetatge. Tècniques de determinació de les substàncies o     lépticas de las heces. Conservación y transporte. Control y etiquetado.
elements formes analitzables.                         Técnicas de determinación de las sustancias o elementos formes ana-
                                        lizables.
   7. Tècniques d’obtenció, conservació i transport de mostres per a       7. Técnicas de obtención, conservación y transporte de muestras
estudi. Mostres seminals: tècniques d’obtenció i recollida d’una mos-     para estudio. Muestras seminales: técnicas de obtención y recogida de
tra de semen per a estudi rutinari, anàlisi microbiològica i quantifica-    una muestra de semen para estudio rutinario, análisis microbiológi-
ció de substàncies o elements formes. Característiques generals del      co y cuantificación de sustancias o elementos formes. Características
semen. Conservació i transport. Control i etiquetatge. Tècniques de      generales del semen. Conservación y transporte. Control y etiqueta-
determinació de les substàncies o elements formes analitzables. Mos-      do. Técnicas de determinación de las sustancias o elementos formes
tres de tracte respiratori inferior (TRI): anàlisi microbiològica. Carac-   analizables. Muestras de tracto respiratorio inferior (T. R. I): análisis
terístiques generals de les mostres. Conservació i transport. Control i    microbiológico. Características generales de las muestras. Conserva-
etiquetatge. Tècniques de determinació de les substàncies o elements      ción y transporte. Control y etiquetado. Técnicas de determinación de
formes analitzables. Mostres de tracte respiratori superior. Anàlisi      las sustancias o elementos formes analizables. Muestras de tracto res-
microbiològica/parasitològica.                         piratorio superior. Análisis microbiológico/parasitológico.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                               10243


   8. Tècniques d’obtenció, conservació i transport de mostres per a       8. Técnicas de obtención, conservación y transporte de muestras
estudi. Exsudats: exsudats conjuntivals, exsudats òtics (orella exter-     para estudio. Exudados: exudados conjuntivales, exudados óticos
na, orella mitjana) i exsudats genitals (uretrals, vaginals, endocervi-    (oído externo, oído medio) y exudados genitales (uretrales, vaginales,
cals i balanoprepucials). Mostres cutànies. Estudi de micosi (pell, pèl i   endocervicales y balanoprepuciales). Muestras cutáneas. Estudio de
ungles). Tècniques d’identificació de micosi. Tècniques d’identificació    micosis (piel, pelo y uñas). Técnicas de identificación de micosis. Téc-
dels protozous. Control i etiquetatge.                     nicas de identificación de los protozoos. Control y etiquetado.
   9. Característiques generals de les mostres d’LCR, abscessos, suc       9. Características generales de las muestras de L. C. R. , abscesos,
gàstric, líquid ascític, líquid articular, teixits, fragments d’òrgans, etc.  jugo gástrico, líquido ascítico, líquido articular, tejidos, fragmentos de
Prevenció dels errors més comuns en la manipulació de les mostres.       órganos, etc. Prevención de los errores más comunes en la manipula-
Substàncies analitzables a partir de cada mostra.               ción de las muestras. Sustancias analizables a partir de cada muestra.
   10. Tècniques de determinació de les substàncies analitzables a        10. Técnicas de determinación de las sustancias analizables a partir
partir de cada mostra: anàlisi del metabolisme hidrocarbonat. Patrons     de cada muestra: análisis del metabolismo hidrocarbonado. Patrones
d’alteració hidrocarbonada. Anàlisi del metabolisme lipídic. Patrons      de alteración hidrocarbonada. Análisis del metabolismo lipídico. Patro-
d’alteració lipídica. Anàlisi del metabolisme proteic. Patrons d’alte-     nes de alteración lipídica. Análisis del metabolismo proteico. Patrones
ració proteica. Determinacions d’urea, creatina, creatinina i àcid úric.    de alteración proteica. Determinaciones de urea, creatina, creatinina y
Patrons d’alteració d’estos metabòlits.                    ácido úrico. Patrones de alteración de estos metabolitos.
   11. Enzimologia diagnòstica: fisiologia i cinètica enzimàtica. Des-      11. Enzimología diagnóstica: fisiología y cinética enzimática. Des-
cripció d’enzims analitzats en diagnòstic clínic. Metodologia de l’anà-    cripción de enzimas analizados en diagnóstico clínico. Metodología
lisi d’enzims en fluids biològics. Patrons d’alteració enzimàtica.       del análisis de enzimas en fluidos biológicos. Patrones de alteración
                                        enzimática.
   12. Estudi de l’equilibri hidroelectrolític (EHE) i àcid-base (EAB):     12. Estudio del equilibrio hidroelectrolítico (EHE) y ácido-base
fisiopatologia de l’EHE i EAB. Determinació d’ions: Na, K, Cl, Ca       (EAB): fisiopatología del EHE y EAB. Determinación de iones: Na,
i P: patrons d’alteració de l’EHE, avaluació de la funció renal: urea,     K, Cl, Ca y P: patrones de alteración del EHE, evaluación de la fun-
creatinina i aclariments. Determinació de pH i gasos en sang arteri-      ción renal: urea, creatinina y aclaramientos. Determinación de pH y
al: paràmetres a determinar (CO2, bicarbonat, excés de base, etc. ),      gases en sangre arterial: parámetros a determinar (CO2, bicarbonato,
patrons d’alteració de gasos en sang i avaluació de la funció respira-     exceso de base, etc. ), patrones de alteración de gases en sangre y eva-
tòria.                                     luación de la función respiratoria.
   13. Estudi de la funció hepàtica: fisiopatologia hepàtica. Estudi de     13.Estudio de la función hepática: fisiopatología hepática. Estudio
la capacitat de síntesi hepàtica: protrombina, colesterol, proteïnes, urea   de la capacidad de síntesis hepática: protrombina, colesterol, proteínas,
i altres. Estudi de la capacitat d’eliminació hepàtica: bilirubina, àcids   urea y otros. Estudio de la capacidad de eliminación hepática: bilirru-
biliars i enzims. Estudi de les malalties infeccioses hepàtiques. Patrons   bina, ácidos biliares y enzimas. Estudio de las enfermedades infeccio-
d’alteració hepàtica.                             sas hepáticas. Patrones de alteración hepática.
   14. Estudi de la funció endocrina: fisiopatologia hormonal. Estudi      14.Estudio de la función endocrina: fisiopatología hormonal. Estu-
d’hormones hipofisials. Estudi d’hormones tiroïdals. Estudi d’hormo-      dio de hormonas hipofisarias. Estudio de hormonas tiroideas. Estudio
nes suprarenals. Estudi d’hormones sexuals. Proves d’embaràs i avalu-     de hormonas suprarrenales. Estudio de hormonas sexuales. Pruebas de
ació de la funció placentària. Patrons d’alteracions hormonals.        embarazo y evaluación de la función placentaria. Patrones de altera-
   15. Tècniques analítiques per al diagnòstic i seguiment de neoplà-    ciones hormonales.
sies: marcadors tumorals. Tècniques analítiques per a la detecció de        15.Técnicas analíticas para el diagnóstico y seguimiento de neo-
drogues d’abús.                                plasias: marcadores tumorales. Técnicas analíticas para la detección de
   16. Bacteriologia: estructura i anatomia bacteriana. Taxonomia i     drogas de abuso.
nomenclatura. Parts de la bacteriologia. Processament de mostres          16.Bacteriología: estructura y anatomía bacteriana. Taxonomía y
bacteriològiques: concepte de control de qualitat. Protocols de treball    nomenclatura. Partes de la bacteriología. Procesamiento de muestras
segons la mostra: tracte urinari, tracte genital, tracte intestinal, tracte  bacteriológicas: concepto de control de calidad. Protocolos de trabajo
respiratori, fluids estèrils i de secrecions contaminades.           según la muestra: tracto urinario, tracto genital, tracto intestinal, tracto
   17. Característiques dels microorganismes implicats en processos     respiratorio, fluidos estériles y de secreciones contaminadas.
infecciosos. Cocs grampositius: estafilococs, estreptococs, altres gram-      17. Características de los microorganismos implicados en proce-
positius i rutina d’identificació. Cocs gramnegatius: tipus de Neisse-     sos infecciosos. Cocos grampositivos: estafilococos, estreptococos,
ria i rutina d’identificació. Bacils grampositius: bacillus, clostridium    otros grampositivos y rutina de identificación. Cocos gramnegativos:
i rutina d’identificació. Bacils gramnegatius: enterobacteris i altres     tipos de Neisseria y rutina de identificación. Bacilos grampositivos:
gramnegatius. Micobacteris. Anaerobis. Bacteris especials. Relació       bacillus, clostridium y rutina de identificación. Bacilos gramnegati-
hoste/paràsit.                                 vos: enterobacterias y otros gramnegativos Micobacterias. Anaerobios.
                                        Bacterias especiales. Relación huésped/parásito.
   18. Tècniques de sembra d’una mostra microbiològica. Tècniques        18.Técnicas de siembra de una muestra microbiológica. Técnicas
d’inoculació, tècniques d’aïllament. Recomptes cel·lulars bacterians.     de inoculación, técnicas de aislamiento. Recuentos celulares bacteria-
Tècniques d’observació de gèrmens vius i morts. Tipus de tincions.       nos. Técnicas de observación de gérmenes vivos y muertos. Tipos de
   19. Mitjans de cultiu per a creixement i aïllament primari: carac-    tinciones.
terístiques del creixement de microorganismes. Característiques dels        19.Medios de cultivo para crecimiento y aislamiento primario:
mitjans de cultiu. Classificació dels mitjans de cultiu.            características del crecimiento de microorganismos. Características de
                                        los medios de cultivo. Clasificación de los medios de cultivo.
   20. Identificació de bacteris d’interés clínic i proves de susceptibi-    20.Identificación de bacterias de interés clínico y pruebas de sus-
litat antimicrobiana: proves d’identificació (epidemiològiques, morfo-     ceptibilidad antimicrobiana: pruebas de identificación (epidemiológi-
lògiques, culturals, tintorials, bioquímiques, de susceptibilitat i d’anà-   cas, morfológicas, culturales, tintóreas, bioquímicas, de susceptibili-
lisi del genoma). Sistemes comercials. Sistemes automatitzats: classi-     dad y de análisis del genoma). Sistemas comerciales. Sistemas auto-
ficació de les substàncies antimicrobianes. Tècniques de realització de    matizados: clasificación de las sustancias antimicrobianas. Técnicas de
les proves de susceptibilitat antimicrobiana.                 realización de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana.
   21. Virologia: precaucions en la presa i transport de mostres. Clas-     21.Virología: precauciones en la toma y transporte de muestras.
sificació, mètodes de cultiu i mètodes d’identificació dels virus.       Clasificación, métodos de cultivo y métodos de identificación de los
                                        virus.
  22. Immunologia. Antigen. Anticòs. Tècniques d’anàlisi basades         22.Inmunología. Antígeno. Anticuerpo. Técnicas de análisis basa-
en les reaccions antigen-anticòs. Immunopatologia. Procediments de       das en las reacciones antígeno-anticuerpo. Inmunopatología. Procedi-
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10244


banc de sang: utilització clínica de la sang, fraccionament de la sang    mientos de banco de sangre: utilización clínica de la sangre, fraccio-
total, tècniques de fraccionament, separació i conservació d’hemode-     namiento de la sangre total, técnicas de fraccionamiento, separación y
rivats.                                    conservación de hemoderivados.


               ANNEX XLIII                                 ANEXO XLIII

  BLOC 2. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS TÈCNIC ESPECIA-                BLOQUE 2. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO
LISTA EN RADIODIAGNÒSTIC                           ESPECIALISTA RADIODIAGNÓSTICO

  1. Principis, unitats i equips de radiologia convencional.          1. Principios, unidades y equipos de radiología convencional.
  2. Mitjans de contrast radiològic. Indicacions i efectes secundaris.     2. Medios de contraste radiológico. Indicaciones y efectos secun-
                                       darios.
   3. Tècniques radiològiques i tècniques radiològiques intervencio-      3. Técnicas radiológicas y técnicas radiológicas intervencionistas.
nistes.
   4. Utilitat i aplicació dels ultrasons al diagnòstic per imatge mèdi-    4. Utilidad y aplicación de los ultrasonidos al diagnóstico por ima-
ca. Principis físics.                             gen médica. Principios físicos.
   5. Fonaments i tècniques d’exploració radiològica per mitjà         5. Fundamentos y técnicas de exploración radiológica mediante
d’equips de digitalització d’imatges.                     equipos de digitalización de imágenes.
   6. Medicina nuclear: radionúclids, radiotraçadors, mecanismes        6. Medicina nuclear: radionúclidos, radiotrazadores, mecanismos
de distribució i localització dels radiofàrmacs, tècniques d’obtenció     de distribución y localización de los radiofármacos, técnicas de obten-
d’imatges i tècniques de processament de la informació. Instal·lacions    ción de imágenes y técnicas de procesado de la información. Instala-
i disposició dels equips en medicina nuclear. Equips per a l’obten-      ciones y disposición de los equipos en medicina nuclear. Equipos para
ció d’imatges produïdes per radiacions gamma. Protocols d’obtenció      la obtención de imágenes producidas por radiaciones gamma. Protoco-
d’imatges.                                  los de obtención de imágenes.
   7. Radiacions ionitzants: concepte i tipus, fonts i equips genera-      7. Radiaciones ionizantes: concepto y tipos, fuentes y equipos
dors de radiacions ionitzants utilitzats en medicina. Magnituds radio-    generadores de radiaciones ionizantes utilizados en Medicina. Magni-
lògiques.                                   tudes radiológicas.
   8. Fonaments de la detecció de les radiacions i detectors. Control      8. Fundamentos de la detección de las radiaciones y detectores.
de qualitat de les instal·lacions radiològiques.               Control de calidad de las instalaciones radiológicas.
   9. Radiobiologia. Etapes de l’acció biològica de la radiació.        9. Radiobiología. Etapas de la acción biológica de la radiación.
   10. Protecció radiològica: concepte i objectius. Protecció operacio-     10. Protección radiológica: concepto y objetivos. Protección ope-
nal en les distintes unitats. Classificació de zones (senyalització i nor-  racional en las distintas unidades. Clasificación de zonas (señalización
mes generals). Barreres, dispositius i peces de roba de protecció.      y normas generales). Barreras, dispositivos y prendas de protección.
   11. Protecció radiològica: protecció personal. Emergències. Proto-      11. Protección radiológica: protección personal. Emergencias. Pro-
cols d’actuació.                               tocolos de actuación.
   12. Anatomia radiològica de l’extremitat superior, extremitat infe-     12. Anatomía radiológica de la extremidad superior, extremidad
rior, caixa toràcica, columna i regió craniovertebral.            inferior, caja torácica, columna y región cráneo-vertebral.
   13. Anatomia radiològica de continguts: toràcic, abdominal, cavi-      13. Anatomía radiológica de contenidos: torácico, abdominal,
tat pelviana, cervell-medul·la i mama.                    cavidad pélvica, cerebro-médula y mama.
   14. Imatge radiològica: concepte d’imatge analògica i imatge digi-      14. Imagen radiológica: concepto de imagen analógica e imagen
tal. Receptors i processament.                        digital. Receptores y procesamiento.
   15. Imatge fluoroscòpica/radioscòpica: característiques de la imat-     15. Imagen fluoroscópica/radioscópica: características de la ima-
ge. intensificador. Receptors d’imatge.                    gen. Intensificador. Receptores de imagen.
   16. Tomografia computada. El procés de reconstrucció de la imat-       16. Tomografía computadorizada. El proceso de reconstrucción de
ge. Qualitat d’imatge. Artefactes. Manipulació de la imatge.         la imagen. Calidad de imagen. Artefactos. Manipulación de la imagen.
   17. Ressonància magnètica. Instrumentació. Obtenció de la imat-       17. Resonancia magnética. Instrumentación. Obtención de la ima-
ge. Contrast de la imatge. Codificació del senyal.              gen. Contraste de la imagen. Codificación de la señal.
   18. Pel·lícula radiogràfica: tipus i classes. Procediments de revelat-    18. Película radiográfica: tipos y clases. Procedimientos de revela-
ge i procediments d’arxiu.                          do y procedimientos de archivo.
   19. Gestió de material radioactiu.                      19. Gestión de material radioactivo.
   20. Aplicacions informàtiques per a la gestió, maneig d’equips i       20. Aplicaciones informáticas para la gestión, manejo de equipos y
processament de la imatge en una unitat per al diagnòstic.          procesamiento de la imagen en una unidad para el diagnóstico.
   21. Control de qualitat en una unitat d’imatge per al diagnòstic.      21. Control de calidad en una unidad de imagen para el diagnós-
                                       tico.
  22. Prevenció de riscos laborals. Condicions de treball i seguretat.     22. Prevención de riesgos laborales. Condiciones de trabajo y
Factors de risc: físics, químics, biològics i organitzatius. Mesures de    seguridad. Factores de riesgo: físicos, químicos, biológicos y organi-
prevenció i protecció                             zativos. Medidas de prevención y protección.


               ANNEX XLIV                                  ANEXO XLIV

    CONVOCATÒRIA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU                    CONVOCATÓRIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  OBSERVACIÓ:                                  OBSERVACIÓN:
  El contingut de les normes i disposicions haurà d’entendre’s referit     El contenido de las normas y disposiciones deberá entenderse refe-
en cada moment al seu text vigent, d’acord amb les seues modificaci-     rido en cada momento a su texto vigente, de acuerdo con sus modifi-
ons o derogacions, en el temps de publicació de la corresponent con-     caciones o derogaciones, en el tiempo de publicación de la correspon-
vocatòria específica.                             diente convocatoria específica.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10245


  BLOC 1. CONEIXEMENTS GENERALS                         BLOQUE 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

  BLOC 1. A  CONEIXEMENTS GENERALS: NORMATIVA                 BLOQUE 1. A CONOCIMIENTOS GENERALES: NORMATI-
DE CARÀCTER GENÈRIC, ORGANITZACIÓ POLITICOADMI-                VA DE CARÁCTER GENÉRICO, ORGANIZACIÓN POLÍTICO-
NISTRATIVA I GESTIÓ                              ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN

  1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, característiques i      1. La Constitución Española de 1978. Estructura, características y
principis. Drets i deures fonamentals. El Govern i l’administració. El    principios. Derechos y deberes fundamentales. El Gobierno y la admi-
poder judicial. L’organització territorial de l’Estat, en especial, la dis-  nistración. El poder judicial. La organización territorial del Estado, en
tribució competencial entre l’Estat i les comunitats autònomes.        especial, la distribución competencial entre el Estado y las Comunida-
                                       des Autónomas.
  2. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Estructura        2. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Estruc-
i contingut. La Generalitat i les seues institucions d’autogovern. Com-    tura y contenido. La Generalitat y sus instituciones de autogobierno.
petències de la Generalitat. Economia i Hisenda.               Competencias de la Generalitat. Economía y Hacienda.
  3. La Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. El President de       3. La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. El President de
la Generalitat, el Consell i l’administració pública de la Generalitat.    la Generalitat, el Consell y la administración pública de la Generalitat.
Responsabilitat dels membres del Consell i de l’administració pública     Responsabilidad de los miembros del Consell y de la administración
de la Generalitat.                              pública de la Generalitat.
  4. La Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. Principis        4. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Principios
generals, estructura, organització i finançament del Sistema Nacional     generales, estructura, organización y financiación del Sistema Nacio-
de Salut. Les noves formes d’organització i gestió del sistema.        nal de Salud. Las nuevas formas de organización y gestión del siste-
                                       ma.
  5. La Llei 3/2003, de 6 de febrer, d’Ordenació sanitària de la         5. La Ley 3/2003, de 6 de febrero, de Ordenación sanitaria de la
Comunitat Valenciana. Competències i organització. L’Agència Valen-      Comunitat Valenciana. Competencias y organización. La Agencia
ciana de Salut: naturalesa, òrgans i formules organitzatives.         Valenciana de Salud: naturaleza, órganos y fórmulas organizativas.
  6. La Llei 41/2002, de 14 de novembre, Bàsica reguladora de l’au-       6. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la
tonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i    autonomía del paciente, y de derechos y obligaciones en materia de
documentació clínica. La Llei 1/2003, de 28 de gener, de Drets i infor-    información y documentación clínica. La La Ley 1/2003, de 28 de
mació al pacient de la Comunitat Valenciana. El Servei d’Atenció i      enero, de Derechos e información al paciente de la Comunitat Valen-
Informació al Pacient (SAIP).                         ciana. El Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP).
  7. El Decret 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s’aprova      7. El Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se
el Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l’aten-     aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamien-
ció sanitària a la Comunitat Valenciana.                   to de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.
  8. Estatuts aplicables: l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP):      8. Estatutos aplicables: el Estatuto Básico del Empleado Público
drets i deures, principis ètics i de conducta, règim disciplinari. L’Esta-  (EBEP): derechos y deberes, principios éticos y de conducta, régimen
tut marc del personal estatutari dels serveis de salut: principis generals,  disciplinario. El Estatuto marco del personal estatutario de los servi-
àmbit d’aplicació, classificació del personal estatutari i planificació i   cios de salud: principios generales, ámbito de aplicación, clasifica-
ordenació del mateix. L’Estatut dels treballadors: la relació individual   ción del personal estatutario y planificación y ordenación del mismo.
de treball i els drets de representació col·lectiva i de reunió dels treba-  El Estatuto de los Trabajadores: la relación individual de trabajo y los
lladors a l’empresa.                             derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores
                                       en la empresa.
  9. El Consorci Hospital General Universitari de València            9. El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
(CHGUV): breu història. Estatuts. Organització, estructura i funciona-    (CHGUV): breve historia. Estatutos. Organización, estructura y fun-
ment. Integració amb el Departament 9 de Salut.                cionamiento. Integración con el Departamento 9 de Salud.
  10. El Conveni col·lectiu del CHGUV.                      10. El Convenio Colectivo del CHGUV.
  11. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de        11. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
dades de caràcter personal. Principis de la protecció de dades.        de datos de carácter personal. Principios de la protección de datos.
  12. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos         12. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de ries-
laborals; i la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc      gos laborales; y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del
normatiu de la prevenció de riscos laborals. Factors específics de risc    marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Factores espe-
de l’activitat a desenvolupar, equips i mesures de protecció.         cíficos de riesgo de la actividad a desarrollar, equipos y medidas de
                                       protección.

  BLOC 1. B. CONEIXEMENTS GENERALS: SISTEMES D’IN-               BLOQUE 1. B CONOCIMIENTOS GENERALES: SISTEMAS
FORMACIÓ                                   DE INFORMACIÓN
  13. Conceptes informàtics bàsics. Maquinari / programari. Sistema       13. Conceptos informáticos básicos. Hardware / software. Sistema
operatiu. Llenguatge. Programes d’aplicació. Perifèrics. Connectivitat.    operativo. Lenguaje. Programas de aplicación. Periféricos. Conectivi-
Utilització d’ordinadors en xarxa.                      dad. Utilización de ordenadores en red.
  14. Bases de dades: concepte, característiques i objectius d’un sis-     14. Bases de datos: concepto, características y objetivos de un sis-
tema de gestió de bases de dades. Fulls de càlcul. Tractament de texts.    tema de gestión de bases de datos. Hojas de cálculo. Tratamiento de
Paquets integrats. Gràfics i autoedició.                   textos. Paquetes integrados. Gráficos y autoedición.
  15. La xarxa Internet: concepte, àmbit i estructura. El correu elec-     15. La red Internet: concepto, ámbito y estructura. El correo elec-
trònic: nocions bàsiques.                           trónico: nociones básicas.
  16. La gestió de documents electrònics. La certificació digital i la     16. La gestión de documentos electrónicos. La certificación digital
signatura electrònica: conceptes i trets distintius.             y la firma electrónica: conceptos y rasgos distintivos.
  17. Els sistemes d’informació clínica i gestió hospitalària. La his-     17. Los sistemas de información clínica y gestión hospitalaria. La
tòria clínica electrònica.                          historia clínica electrónica.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10246


   BLOC 2. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS                        BLOQUE 2. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
   1. L’administració pública. Concepte i principis.               1. La Administración pública. Concepto y principios.
   2. L’ordenament jurídic administratiu. Fonts: la Constitució, la       2. El ordenamiento jurídico administrativo. Fuentes: la Consti-
Llei i les seues classes. Els tractats internacionals. El dret comunita-   tución, la Ley y sus clases. Los tratados internacionales. El Derecho
ri. Els estatuts d’autonomia i les lleis autonòmiques. Les disposicions    comunitario. Los estatutos de autonomía y las leyes autonómicas. Las
normatives amb força de llei. El reglament, concepte i tipologia. Els     disposiciones normativas con fuerza de ley. El reglamento, concepto y
límits de la potestat reglamentària.                     tipología. Los límites de la potestad reglamentaria.
   3. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les        3. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de
administracions públiques i del procediment administratiu comú:        las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
àmbit d’aplicació i principis generals.                    Común: ámbito de aplicación y principios generales.
   4. Els órgans administratius: concepte i tipus. Órgans col·legiats.      4. Los órganos administrativos: concepto y tipos. Órganos cole-
                                       giados.
   5. L’activitat de les administracions públiques. Els drets de la       5. La actividad de las Administraciones Públicas. Los derechos de
ciutadania davant l’administració. La llengua dels procediments. La      la ciudadanía ante la administración. La lengua de los procedimientos.
col·laboració i participació dels ciutadans i ciutadanes en les funcions   La colaboración y participación de los ciudadanos y ciudadanas en las
administratives. Els registres.                        funciones administrativas. Los registros.
   6. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. La motivació      6. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. La moti-
i la forma. La notificació i la publicació. Eficàcia i validesa dels actes  vación y la forma. La notificación y la publicación. Eficacia y validez
administratius. Nul·litat i anul·labilitat.                  de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad.
   7. Els interessats: concepte i capacitat d’obrar. Representació i plu-    7. Los interesados: concepto y capacidad de obrar. Representación
ralitat d’interessats.                            y pluralidad de interesados.
   8. El procediment administratiu: concepte i classes. Termes i ter-      8. El procedimiento administrativo: concepto y clases. Términos y
minis. Idea general de les seues fases. Iniciació. Ordenació: tramitació,   plazos. Idea general de sus fases. Iniciación. Ordenación: tramitación,
comunicació i notificació. Instrucció: especial consideració de l’audi-    comunicación y notificación. Instrucción: especial consideración de la
ència a l’interessat. Terminació: modes. El silenci administratiu.      audiencia al interesado. Terminación: modos. El silencio administrati-
                                       vo.
   9. La revisió de les actes en via administrativa. Revisió d’ofici.      9. La revisión de los actos en vía administrativa. Revisión de ofi-
Recursos administratius, concepte i classes. Les reclamacions prèvies     cio. Recursos administrativos, concepto y clases. Las reclamaciones
a la vies civil i laboral.                          previas a la vías civil y laboral.
   10. Les administracions públiques i la societat de la informació.       10. Las Administraciones Públicas y la Sociedad de la Informa-
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als     ción. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
serveis públics. Àmbit d’aplicació i principis generals. Drets dels ciu-   dadanos a los servicios públicos. Ámbito de aplicación y principios
tadans a relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics.      generales. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con la adminis-
Règim jurídic de l’administració electrònica. Gestió electrònica dels     tración por medios electrónicos. Régimen jurídico de la administración
procediments.                                 electrónica. Gestión electrónica de los procedimientos.
   11. El recurs contenciós administratiu.                    11. El recurso contencioso-administrativo.
   12. La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector        12. La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector
públic. Delimitació dels tipus contractuals. Contractes administratius    público. Delimitación de los tipos contractuales. Contratos adminis-
i contractes privats. Elements del contracte. Aproximació al procedi-     trativos y contratos privados. Elementos del contrato. Aproximación al
ment de contractació pública.                         procedimiento de contratación pública.
   13. El pressupost: concepte i classes. Cicle pressupostari.          13. El presupuesto: concepto y clases. Ciclo presupuestario.
   14. Els crèdits pressupostaris. Despeses plurianuals. Anul·lació de      14. Los créditos presupuestarios. Gastos plurianuales. Anulación
romanents. Incorporació de crèdits. Crèdits extraordinaris i suplements    de remanentes. Incorporación de créditos. Créditos extraordinarios y
de crèdits. Bestretes de Tresoreria. Crèdits ampliables. Transferència    suplementos de créditos. Anticipos de Tesorería. Créditos ampliables.
de crèdits.                                  Transferencia de créditos.
   15. Ordenació de la despesa i ordenació del pagament. Fases del        15. Ordenación del gasto y ordenación del pago. Fases del proce-
procediment i documents comptables que hi intervenen. Liquidació i      dimiento y documentos contables que intervienen. Liquidación y cie-
tancament d’exercici.                             rre de ejercicio.
   16. Control de la despesa pública. Classes. Especial referència al      16. Control del gasto público. Clases. Especial referencia al con-
control de legalitat. La Sindicatura de Comptes de la Generalitat.      trol de legalidad. La Sindicatura de Comptes de la Generalitat.
   17. Despeses per a la compra de béns i serveis. Despeses de trans-      17. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de transfe-
ferències: corrents i de capital. Despeses d’inversió. Pagaments: con-    rencias: corrientes y de capital. Gastos de inversión. Pagos: concepto
cepte i classificació. Pagaments per obligacions pressupostàries. Bes-    y clasificación. Pagos por obligaciones presupuestarias. Anticipos de
tretes de caixa fixa. Pagaments en ferm i a justificar. Justificació de    caja fija. Pagos en firme y a justificar. Justificación de entregas.
lliuraments.
   18. Concepte de document, registre i arxiu. Els documents ofici-       18. Concepto de documento, registro y archivo. Los documentos
als. Formació de l’expedient administratiu. Documentació de suport      oficiales. Formación del expediente administrativo. Documentación
informatiu. Funcions de registre i de l’arxiu. Classes d’arxiu i crite-    de apoyo informativo. Funciones de registro y del archivo. Clases de
ris d’ordenació. L’arxiu de gestió. El dret d’accés a arxius i registres.   archivo y criterios de ordenación. El archivo de gestión. El derecho de
L’arxiu com a font d’informació. Aplicació de les noves tecnologies a     acceso a archivos y registros. El archivo como fuente de información.
la documentació d’arxiu.                           Aplicación de las nuevas tecnologías a la documentación de archivo.
   19. Les històries clíniques. Normes de funcionament. Dades de         19. Las historias clínicas. Normas de funcionamiento. Datos de
caràcter personal especialment protegides. La targeta individual sani-    carácter personal especialmente protegidos. La tarjeta individual sani-
tària.                                    taria.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10247


               ANNEX XLV                                   ANEXO XLV

  CONVOCATÒRIA D’AUXILIAR D’INFERMERIA                     CONVOCATORIA DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA

  OBSERVACIÓ:                                  OBSERVACIÓN:
  El contingut de les normes i disposicions haurà d’entendre’s referit     El contenido de las normas y disposiciones habrá de entenderse
en cada moment al seu text vigent, d’acord amb les seues modificaci-     referido en cada momento a su texto vigente, atendiendo a sus modifi-
ons o derogacions, en el temps de publicació de la corresponent con-     caciones o derogaciones, en el tiempo de publicación de la correspon-
vocatòria específica.                             diente convocatoria específica.
  BLOC 1. CONEIXEMENTS GENERALS                         BLOQUE 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

 BLOC 1. A  CONEIXEMENTS GENERALS: NORMATIVA,                 BLOQUE 1. A. CONOCIMIENTOS GENERALES: NORMATI-
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ                             VA, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

  1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, característiques i      1. La Constitución Española de 1978. Estructura, características y
principis. Drets i deures fonamentals. El Govern i l’administració. El    principios. Derechos y deberes fundamentales. El Gobierno y la admi-
poder judicial. L’organització territorial de l’Estat.            nistración. El Poder judicial. La organización territorial del Estado.
  2. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Estructura        2. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Estruc-
i contingut. La Generalitat i les seues institucions d’autogovern. Com-    tura y contenido. La Generalitat y sus instituciones de autogobierno.
petències de la Generalitat. Economia i Hisenda.               Competencias de la Generalitat. Economía y Hacienda.
  3. La Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. El President de      3. La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. El President de
la Generalitat, el Consell i l’administració pública de la Generalitat.    la Generalitat, el Consell y la administración pública de la Generalitat.
Responsabilitat dels membres del Consell i de l’administració pública     Responsabilidad de los miembros del Consell y de la administración
de la Generalitat.                              pública de la Generalitat.
  4. La Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. Principis       4. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Principios
generals, estructura, organització i finançament del Sistema Nacional     generales, estructura, organización y financiación del Sistema Nacio-
de Salut. Les noves formes d’organització del sistema.            nal de Salud. Las nuevas formas de organización y gestión del siste-
                                       ma.
   5. La Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i qualitat del Siste-     5. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sis-
ma Nacional de Salut.                             tema Nacional de Salud.
   6. La Llei 3/2003, de 6 de febrer, d’Ordenació sanitària de la        6. La Ley 3/2003, de 6 de febrero, de Ordenación sanitaria de la
Comunitat Valenciana. Competències i organització.              Comunitat Valenciana. Competencias y organización.
   7. La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’au-      7. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la
tonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació     autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
i documentació clínica. Els sistemes d’informació i registre sanita-     información y documentación clínica. Los sistemas de información y
ri assistencial. La història clínica: concepte. El secret professional.    registro sanitario asistencial. La historia clínica: concepto. El secreto
La Llei 1/2003, de 28 de gener, de drets i informació al pacient de la    profesional. La Ley 1/2003, de 28 de enero, de Derechos e informa-
Comunitat Valenciana. El Servei d’Atenció i Informació al Pacient       ción al paciente de la Comunitat Valenciana. El Servicio de Atención e
(SAIP).                                    Información al Paciente (SAIP).
   8. La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les profes-      8. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las pro-
sions sanitàries.                               fesiones sanitarias.
   9. El Decret 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s’aprova     9. El Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se
el Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l’aten-     aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamien-
ció sanitària a la Comunitat Valenciana.                   to de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.
   10. Estatuts aplicables: l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP):     10. Estatutos aplicables: el Estatuto Básico del Empleado Público
drets i deures, principis ètics i de conducta, règim disciplinari. L’Esta-  (EBEP): derechos y deberes, principios éticos y de conducta, régimen
tut marc del personal estatutari dels serveis de salut: principis generals,  disciplinario. El Estatuto marco del personal estatutario de los servi-
àmbit d’aplicació. L’Estatut dels treballadors: la relació individual de   cios de salud: principios generales y ámbito de aplicación. El Estatuto
treball.                                   de los Trabajadores: la relación individual de trabajo.
   11. El Consorci Hospital General Universitari de València          11. El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
(CHGUV): breu història. Estatuts. Organització, estructura i funciona-    (CHGUV): breve historia. Estatutos. Organización, estructura y fun-
ment. Integració amb el Departament 9 de Salut.                cionamiento. Integración con el Departamento 9 de Salud.
   12. El Conveni col·lectiu del CHGUV.                     12. El Convenio Colectivo del CHGUV.
   13. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de       13. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
dades de caràcter personal. Principis de la protecció de dades.        de datos de carácter personal. Principios de la protección de datos.
   14. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos        14. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de ries-
laborals i la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc      gos laborales; y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del
normatiu de la prevenció de riscos laborals. Normes bàsiques de segu-     marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Normas bási-
retat i protecció de la salut en l’àmbit de l’activitat i els centres sani-  cas de seguridad y protección de la salud en el ámbito de la actividad
taris. Factors específics de risc de l’activitat a desenvolupar, equips i   y los centros sanitarios. Factores específicos de riesgo de la actividad
mesures de protecció.                             a desarrollar, equipos y medidas de protección.
   15. La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del       15. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
personal al servei de les administracions públiques.             del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

  BLOC 1. B   CONEIXEMENTS GENERALS: SISTEMES                BLOQUE 1. B CONOCIMIENTOS GENERALES: SISTEMAS
D’INFORMACIÓ                                 DE INFORMACIÓN
  16. Conceptes informàtics bàsics. Maquinari / programari. Sistema       16. Conceptos informáticos básicos. Hardware / software. Sistema
operatiu.                                   operativo.
  17. Ferramentes ofimàtiques: fulls de càlcul, processadors de text      17. Herramientas ofimáticas: hojas de cálculo, procesadores de
i bases de dades.                               texto y bases de datos.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                            10248


  BLOC 2. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS                        BLOQUE 2. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
  1. Concepte de: salut, malaltia i educació per a la salut. Programes     1. Concepto de: salud, enfermedad, educación para la salud. Pro-
de salut. Calendari de vacunació de la Conselleria de Sanitat.        gramas de salud. Calendario de vacunación de la Conselleria de Sani-
                                       tat.
   2. Documentació sanitària i aplicacions informàtiques per a la ges-     2. Documentación sanitaria y aplicaciones informáticas para la
tió de fitxers de pacients i històries clíniques. Documentació clínica i   gestión de ficheros de pacientes e historias clínicas. Documentación
no clínica. Tipus de documents, utilitats, aplicacions i criteris d’emple-  clínica y no clínica. Tipos de documentos, utilidades, aplicaciones y
nament. Circuits de la informació.                      criterios de cumplimentación. Circuitos de la información.
   3. Gestió d’existències i inventaris, i sistemes d’emmagatzemat-       3. Gestión de existencias e inventarios, y sistemas de almacenaje.
ge. Classificació de mitjans materials sanitaris. Elaboració de fitxes de  Clasificación de medios materiales sanitarios. Elaboración de fichas
magatzem. Inventaris: classificació i elaboració. Normes de seguretat i   de almacén. Inventarios: clasificación y elaboración. Normas de segu-
higiene aplicada a magatzems de centres sanitaris.              ridad e higiene aplicada en almacenes de centros sanitarios.
   4. Higiene i neteja de la persona malalta. Fonaments d’higiene cor-     4. Higiene y aseo de la persona enferma. Fundamentos de higiene
poral. Tècnica de bany assistit (dutxa i banyera). Tècniques relatives al  corporal. Técnica de baño asistido (ducha y bañera). Técnicas relativas
pacient allitat. Tècniques d’higiene capil·lar. Tècnica i zones de rasu-   al paciente encamado. Técnicas de higiene capilar. Técnica y zonas de
rament per a intervenció quirúrgica. Higiene del nounat i del lactant.    rasurado para intervención quirúrgica. Higiene del recién nacido y del
Atencions postmortem.                            lactante. Cuidados postmortem.
   5. Principis anatomofisiològics de sosteniment i moviment. Tècni-      5. Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento. Técni-
ques de mobilització, de deambulació i de trasllat.             cas de movilización, de deambulación y de traslado.
   6. Tècniques de preparació a l’exploració mèdica. Materials medi-      6. Técnicas de preparación a la exploración médica. Materiales
coquirúrgics d’utilització en exploració mèdica. Posicions anatòmi-     médico-quirúrgicos de utilización en exploración médica. Posiciones
ques. Preparació i realització d’un ènema de neteja a un pacient enlli-   anatómicas. Preparación y realización de un enema de limpieza a un
tat.                                     paciente encamado.
   7. Principis anatomofisiològics de l’aparell cardiovascular i respi-     7. Principios anatomofisiológicos del aparato cardiovascular y
ratori. Constants vitals: principis fonamentals, tècniques de presa de    respiratorio. Constantes vitales: principios fundamentales, técnicas
constants vitals, gràfiques de constants vitals i balanç hídric. Oxigeno-  de toma de constantes vitales, gráficas de constantes vitales y balance
teràpia: concepte. Mètodes d’administració d’oxigen. Precaucions.      hídrico. Oxigenoterapia: concepto. Métodos de administración de oxí-
                                       geno. Precauciones.
   8. Administració de medicació: tècniques de preparació i adminis-      8. Administración de medicación: técnicas de preparación y admi-
tració de medicaments per via oral, rectal i tòpica. Condicions de con-   nistración de medicamentos por vía oral, rectal y tópica. Condiciones
servació de medicaments. Caducitats. Indicacions i tècniques d’aplica-    de conservación de medicamentos. Caducidades. Indicaciones y técni-
ció de termoteràpia, crioteràpia i hidroteràpia.               cas de aplicación de termoterapia, crioterapia e hidroterapia.
   9. Anatomia i fisiologia de l’aparell digestiu. conceptes fonamen-      9. Anatomía y fisiología del aparato digestivo. conceptos funda-
tals de dietètica. Principis. Classes de dietes. Tècniques d’administra-   mentales de dietética. Principios. Clases de dietas. Técnicas de admi-
ció i suport de menjars a pacients. Alimentació enteral i parenteral.    nistración y apoyo de comidas a pacientes. Alimentación enteral y
Alimentació per sonda nasogàstrica i atencions especials en pacients     parenteral. Alimentación por sonda nasogástrica y cuidados especiales
intubats. Alimentació en la lactància.                    en pacientes intubados. Alimentación en la lactancia.
   10. Primers auxilis (I): principis anatomofisiològics aplicats als      10. Primeros auxilios (I): principios anatomofisiológicos aplicados
primers auxilis. Criteris d’urgència i prioritat. Tècniques de reanima-   a los primeros auxilios. Criterios de urgencia y prioridad. Técnicas de
ció cardiopulmonar. Asfíxies. Desocupació cardíaca. Alteracions de      reanimación cardiopulmonar. Asfixias. Paro cardíaco. Alteraciones de
la consciència. Reaccions adverses a tòxics. Fàrmacs d’ús freqüent o     la conciencia. Reacciones adversas a: tóxicos. Fármacos de uso fre-
verins.                                   cuente o venenos.
   11. Primers auxilis (II). Traumatismes: cremades i congelacions;       11. Primeros auxilios (II). Traumatismos: quemaduras y congela-
ferides i hemorràgies; fractures, esquinços i luxacions. Embenats i     ciones; heridas y hemorragias; fracturas, esguinces y luxaciones. Ven-
immobilitzacions.                              dajes e inmovilizaciones.
   12. Neteja de material i instrumental sanitari. Principis bàsics.      12. Limpieza de material e instrumental sanitario. Principios bási-
   Procediments de neteja. Criteris de verificació del procés de neteja  cos. Procedimientos de limpieza. Criterios de verificación del proceso
i condicionament del material net.                      de limpieza y acondicionamiento del material limpio.
   13. Desinfecció, desinsectació, asèpsia, antisèpsia, esterilització,     13. Desinfección, desinsectación, asepsia, antisepsia, esteriliza-
desinfectant i antisèptic. Conceptes, mecanismes d’acció i mètodes de    ción, desinfectante y antiséptico. Conceptos, mecanismos de acción y
desinfecció de material i instrumental sanitari.               métodos de desinfección de material e instrumental sanitario.
   14. Mètodes d’esterilització i instrumental sanitari. Mètodes de       14. Métodos de esterilización e instrumental sanitario. Métodos de
control d’esterilització.                          control de esterilización.
   15. Unitats d’hospitalització. Estructura general i composició        15. Unidades de hospitalización. Estructura general y composición
d’una unitat de pacient. Tipus i tècniques de fer el llit hospitalari.    de una unidad de paciente. Tipos y técnicas de hacer la cama hospita-
                                       laria.
  16. Concepte d’infecció hospitalària o malalties susceptibles d’aï-      16. Concepto de infección hospitalaria o enfermedades de suscep-
llament. Procediments d’aïllament i prevenció de malalties transmissi-    tibles de aislamiento. Procedimientos de aislamiento y prevención de
bles. Tècniques de recollida i transport de residus clínics i de mostres   enfermedades transmisibles. Técnicas de recogida y transporte de resi-
de sang, orina, femta i LCR.                         duos clínicos y de muestras de: sangre, orina, heces y LCR.
  17. Tècniques d’higiene: llavada de mans, tècniques de col·locació      17. Técnicas de higiene: lavado de manos, técnicas de colocación
de gorra, polaines, màscara, guants estèrils, bata estèril.         de gorro, calzas, mascarilla, guantes estériles, bata estéril.
  18. Prevenció de riscos laborals. Condicions de treball i seguretat.     18. Prevención de riesgos laborales. Condiciones de trabajo y
Factors de risc: físics, químics, biològics i organitzatius. Mesures de   seguridad. Factores de riesgo: físicos, químicos, biológicos y organi-
prevenció i protecció.                            zativos. Medidas de prevención y protección.
  19. Humanització de l’assistència. Elements de la comunicació         19. Humanización de la asistencia. Elementos de la comunicación
pacient-sanitari-família. Mètodes de comunicació en situacions de      paciente-sanitario-familia. Métodos de comunicación en situaciones de
malaltia. Habilitats socials.                        enfermedad. Habilidades sociales.
  20. Unitats de suport en atenció primària. Rehabilitació. Salut        20. Unidades de apoyo en atención primaria. Rehabilitación. Salud
mental. Conductes addictives. Salut sexual i reproductiva.          mental. Conductas adictivas. Salud sexual y reproductiva.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                             10249


               ANNEX XLVI                                   ANEXO XLVI

  CONVOCATÒRIA DE ZELADOR                            CONVOCATORIA DE CELADOR

  OBSERVACIÓ:                                  OBSERVACIÓN:
  El contingut de les normes i disposicions haurà d’entendre’s referit     El contenido de las normas y disposiciones habrá de entenderse
en cada moment al seu text vigent, d’acord amb les seues modificaci-     referido en cada momento a su texto vigente, atendiendo a sus modifi-
ons o derogacions, en el temps de publicació de la corresponent con-     caciones o derogaciones, en el tiempo de publicación de la correspon-
vocatòria específica.                             diente convocatoria específica.

  BLOC 1. CONEIXEMENTS GENERALS                         BLOQUE 1. CONOCIMIENTOS GENERALES

  BLOC 1. A. CONEIXEMENTS GENERALS: NORMATIVA,                 BLOQUE 1. A CONOCIMIENTOS GENERALES: NORMATI-
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ                             VA, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
  1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, característiques i      1. La Constitución Española de 1978. Estructura, características y
principis. Drets i deures fonamentals. El Govern i l’administració.      principios. Derechos y deberes fundamentales. El Gobierno y la admi-
                                       nistración.
   2. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Estructura       2. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Estruc-
i contingut. La Generalitat i les seues institucions d’autogovern. Com-    tura y contenido. La Generalitat y sus instituciones de autogobierno.
petències de la Generalitat.                         Competencias de la Generalitat.
   3. La Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. El President de      3. La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. El President de
la Generalitat, el Consell i l’administració pública de la Generalitat.    la Generalitat, el Consell y la administración pública de la Generalitat.
Responsabilitat dels membres del Consell i de l’administració pública     Responsabilidad de los miembros del Consell y de la administración
de la Generalitat.                              pública de la Generalitat.
   4. La Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. Principis       4. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Principios
generals.                                   generales.
   5. La Llei 3/2003, de 6 de febrer, d’Ordenació sanitària de la        5. La Ley 3/2003, de 6 de febrero, de Ordenación sanitaria de la
Comunitat Valenciana. Competències i organització.              Comunitat Valenciana. Competencias y organización.
   6. La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’au-      6. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la
tonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i    autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
documentació clínica. La història clínica: concepte. El secret professi-   información y documentación clínica. La historia clínica: concepto.
onal. La Llei 1/2003, de 28 de gener, de drets i informació al pacient    El secreto profesional. La Ley 1/2003, de 28 de enero, de Derechos
de la Comunitat Valenciana. El Servei d’Atenció i Informació al Paci-     e información al paciente de la Comunitat Valenciana. El Servicio de
ent (SAIP).                                  Atención e Información al Paciente (SAIP).
   7. Estatuts aplicables: l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP):     7. Estatutos aplicables: el Estatuto Básico del Empleado Público
drets i deures, principis ètics i de conducta, règim disciplinari. L’Esta-  (EBEP): derechos y deberes, principios éticos y de conducta, régimen
tut marc del personal estatutari dels serveis de salut: principis generals,  disciplinario. El Estatuto marco del personal estatutario de los servi-
àmbit d’aplicació. L’Estatut dels treballadors: la relació individual de   cios de salud: principios generales y ámbito de aplicación. El Estatuto
treball.                                   de los Trabajadores: la relación individual de trabajo.
   8. El Consorci Hospital General Universitari de València           8. El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
(CHGUV): breu història. Estatuts. Organització, estructura i funciona-    (CHGUV): breve historia. Estatutos. Organización, estructura y fun-
ment. Integració amb el Departament 9 de Salut.                cionamiento. Integración con el Departamento 9 de Salud.
   9. El Conveni col·lectiu del CHGUV.                     9. El Convenio Colectivo del CHGUV.
   10. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de       10. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
dades de caràcter personal. Principis de la protecció de dades.        de datos de carácter personal. Principios de la protección de datos.
   11. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos        11. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de ries-
laborals i la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc      gos laborales; y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del
normatiu de la prevenció de riscos laborals. Normes bàsiques de segu-     marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Normas bási-
retat i protecció de la salut en l’àmbit de l’activitat i els centres sani-  cas de seguridad y protección de la salud en el ámbito de la actividad
taris. Factors específics de risc de l’activitat a desenvolupar, equips i   y los centros sanitarios. Factores específicos de riesgo de la actividad
mesures de protecció.                             a desarrollar, equipos y medidas de protección.

  BLOC 1. B   CONEIXEMENTS GENERALS: SISTEMES                 BLOQUE 1. B CONOCIMIENTOS GENERALES: SISTEMAS
D’INFORMACIÓ                                 DE INFORMACIÓN
  12. Conceptes informàtics bàsics. Maquinari / programari. Sistema       12. Conceptos informáticos básicos. Hardware / software. Sistema
operatiu.                                   operativo.
  13. Ferramentes ofimàtiques: fulls de càlcul i processadors de text.      13. Herramientas ofimáticas: hojas de cálculo y procesadores de
                                       texto.

  BLOC 2. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS                        BLOQUE 2. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
  1. El personal subaltern: funcions del zelador i del cap de personal     1. El personal subalterno: funciones del celador y del jefe de per-
subaltern en el Sistema Nacional de Salut.                  sonal subalterno en el Sistema Nacional de Salud.
  2. Funcions d’assistència al personal sanitari.                2. Funciones de asistencia al personal sanitario.
  3. L’actuació del zelador en unitats d’urgències. El transport de       3. La actuación del celador en unidades de urgencias. El transporte
persones malaltes en ambulàncies.                       de las personas enfermas en ambulancias.
  4. El zelador en la seua relació amb les persones malaltes: trasllat i    4. El celador en su relación con las personas enfermas: traslado
mobilitat de les mateixes. Tècniques de mobilització de pacients. Higi-    y movilidad de las mismas. Técnicas de movilización de pacientes.
ene i neteja del pacient.                           Higiene y aseo del paciente.
  5. Actuació a les habitacions dels malalts i a les estades comunes.      5. Actuación en las habitaciones de los enfermos y en las estancias
                                       comunes.
Num. 5972 / 11.03.2009                                                           10250


   6. El zelador en la seua relació amb els familiars de les persones     6. El celador en su relación con los familiares de las personas
malaltes. Elements de la comunicació pacient-zelador-família.        enfermas. Elementos de la comunicación paciente-celador-familia.
   7. Normes d’actuació en els quiròfans. Normes d’higiene. L’este-      7. Normas de actuación en los quirófanos. Normas de higiene. La
rilització.                                 esterilización.
   8. Actuació del zelador a la UVI.                     8. Actuación del celador en la UVI.
   9. Actuació del zelador en relació amb els pacients difunts. Actua-    9. Actuación del celador en relación con los pacientes fallecidos.
ció a les sales d’autòpsies i als mortuoris.                Actuación en las salas de autopsias y los mortuorios.
   10. Unitats de psiquiatria. L’actuació del zelador en relació amb el    10. Unidades de psiquiatría. La actuación del celador en relación
malalt mental.                               con el enfermo mental.
   11. Actuació del zelador a la farmàcia i a l’estabulari.          11. Actuación del celador en la farmacia y en el animalario.
   12. El trasllat de documents i objectes. Maneig i trasllat de docu-    12. El traslado de documentos y objetos. Manejo y traslado de
mentació sanitària.                             documentación sanitaria.
   13. Els subministraments. Subministraments interns i externs.       13. Los suministros. Suministros internos y externos. Recepción y
Recepció i emmagatzemament de mercaderies. Organització del         almacenamiento de mercancías. Organización del almacén. Distribu-
magatzem. Distribució de comandes.                     ción de pedidos.
   14. Funcions de vigilància.                        14. Funciones de vigilancia.
   15. La higiene personal del zelador.                    15. La higiene personal del celador.
   16. Drets i obligacions dels usuaris de servicis del sistema sani-     16. Derechos y obligaciones de los usuarios de servicios del siste-
tari públic. El dret a la informació i a la confidencialitat. El Servici  ma sanitario público. El derecho a la información y a la confidenciali-
d’Atenció i Informació al Pacient.                     dad. El Servicio de Atención e Información al Paciente.
   17. La targeta individual sanitària.                    17. La tarjeta individual sanitaria.

								
To top