MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) Bahagian Pembiayaan Perniagaan Bil by xuy20978

VIEWS: 973 PAGES: 20

surat-perjanjian-kontrak-jual-beli pdf

More Info
									              MAJLIS AMANAH RAKYAT
                  (MARA)


Bahagian Pembiayaan Perniagaan          Bil. MARA : BP137 klt. 13 (34)
Tingkat 8, Ibu Pejabat MARA
Bangunan Medan MARA
No. 21, Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur                Tarikh : 17 Jun 2008

______________________________________________________________________________


       ARAHAN PEMBIAYAAN PERNIAGAAN MARA BIL. 3/2008

   PENGGUNAAN BORANG BARU PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERNIAGAAN
   SERTA PINDAAN KEPADA BORANG RP16 (LATAR BELAKANG PEMOHON),
     RP14 (BORANG AKUAN PENJAMIN) DAN SURAT PERSETUJUAN
              CAGARAN TANAH1.   TUJUAN


    1.1  Arahan ini bertujuan untuk memaklumkan berkenaan dengan penggunaan
       borang baru permohonan pembiayaan dan juga pindaan bagi Borang
       RP16, Borang RP14 dan Surat Persetujuan Cagaran Tanah.2.   LATAR BELAKANG

    2.1  Pada masa ini borang permohonan pembiayaan yang digunakan adalah
       berbeza bagi setiap skim pembiayaan.

    2.2  Borang yang digunakan tidak mesra pelanggan di mana terdapat aduan
       daripada pelanggan disebabkan kesukaran untuk melengkapkan borang
       berkenaan.
   2.3  Pada akhir tahun 2007 satu pasukan petugas khas telah dibentuk bagi
      membuat penambahbaikan borang permohonan pembiayaan bertujuan
      memantap dan melicinkan     proses permohonan pembiayaan dari
      peringkat daerah, negeri dan ibu pejabat. Pasukan petugas berkenaan
      telah membuat cadangan penggunaan borang permohonan pembiayaan
      yang lebih ringkas dan mesra pelanggan.

   2.4  Pasukan petugas telah mencadangkan penggunaan satu borang
      permohonan iaitu Borang RP2 bagi semua skim pembiayaan dan semua
      borang yang terdahulu dimansuhkan iaitu :-

      i.   Borang Permohonan Pembiayaan Am (RP2P)
      ii.  Borang Permohonan Pembiayaan Kontrak (RP2B)
      iii.  Borang Permohonan Pembiayaan Pertanian (RP2 Pertanian)
      iv.  Borang Permohonan Pembiayaan Kecil (RP2PK)
      v.   Borang Permohonan Pembiayaan Teksi (RP2 Teksi)
      vi.  Borang Permohonan Pembiayaan Pembelian Kilang/Premis
         Perniagaan (RP2 Premis)

   2.5  Penggunaan borang baru pada peringkat percubaan telah dilaksanakan
      bagi tempoh satu bulan melibatkan daerah Gombak, Seremban dan Port
      Dickson.3.  TATACARA PELAKSANAAN      BORANG   BARU  BAGI  PERMOHONAN
   PEMBIAYAAN PERNIAGAAN

   3.1  Bagi semua skim pembiayaan menggunakan satu borang sahaja iaitu
      Borang RP2 adalah seperti berikut:-

      3.1.1 Pembiayaan Am dan SPKPF
         Borang RP2 bersama dengan senarai semak Pembiayaan Am dan
         SPKPF.

      3.1.2 Pembiayaan Kontrak
         Borang RP2 bersama dengan lampiran teknikal kontrak dan
         senarai semak.

      3.1.3 Pembiayaan Pertanian
         Borang RP2 bersama dengan lampiran teknikal pertanian dan
         senarai semak.

                                      2
   3.1.4 Pembiayaan Pembelian Premis Perniagaan
      Borang RP2 bersama dengan lampiran teknikal premis perniagaan
      dan senarai semak.

   3.1.5 Borang Permohonan Pembiayaan Teksi
      Borang RP2 bersama dengan lampiran teknikal teksi dan senarai
      semak.

   3.1.6 Borang Permohonan Pembiayaan Kecil (Permohonan
      pembiayaan RM50,000.00 dan ke bawah kecuali pemohonan
      Pembiayaan Kontrak).
      Borang RP2 bersama dengan lampiran teknikal kecil dan senarai
      semak.

3.2  Borang RP16 (Latar Belakang Permohonan/Ahli Kongsi/Ahli
   Lembaga Pengarah)
   i.  Menggunakan borang baru yang telah dikemaskini meliputi
      penggunaan bagi semua jenis pembiayaan.
   ii. Setiap pemohon/ahli kongsi/Ahli Lembaga Pengarah perlu
      melengkapkan Surat Akuan Sumpah dihadapan Pesuruhjaya
      Sumpah.

3.3  Borang RP14 (Borang Akuan Penjamin)
   Penggunaannya bagi semua jenis pembiayaan yang mengemukakan
   penjamin. Borang ini telah dibuat penambahbaikan.

3.4  Surat Persetujuan Tuan Tanah
   Penggunaannya bagi semua jenis pembiayaan yang mengemukakan
   penjamin. Borang ini telah dibuat penambahbaikan.

3.5  Semua permohonan kecuali permohonan pembiayaan kontrak yang
   melebihi RM50,000.00 pemohon perlu mengemukakan kertas kerja
   yang lengkap.
                                    3
4.  TARIKH KUATKUASA


   4.1  Bersama-sama ini disertakan borang-borang berkenaan.    Pindaan ini
      adalah berkuatkuasa mulai 30 Jun 2008. Dengan ini Arahan Pembiayaan
      Perniagaan Bil. 4/1997 bertarikh 20 Mac 1997 adalah dibatalkan.


Sekian.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“CEMERLANG, GEMILANG, TERBILANG”
WAN ABDULLAH SABARY BIN HJ. WAN HARUN
Pengarah
Bahagian Pembiayaan Perniagaan
MARA
               ‘MARA terus mara’
            “Keusahawanan Kerjaya Pilihan”
                                         4
                      MAJLIS AMANAH RAKYAT
                          (MARA)
                    BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN
BORANG PERCUMA (ISI DALAM 3 SALINAN)                                      RP2
                         BAHAGIAN I
PEGAWAI MARA DAERAH ________________________________________________
Saya/kami ingin memohon mendapatkan pembiayaan perniagaan sebanyak RM_________________
(Ringgit: ________________________________________________________________________ )
Butir-butir Pembiayaan                                     Amaun (RM)

       Modal Pusingan
       Membeli Harta Tetap
       Membeli Kenderaan
       Belanja Mengurus
       Lain-lain. Sila Nyatakan:__________________________________________________

    Jenis Perniagaan/Projek :_____________________________________        JUMLAH

    Permohonan ini menggunakan : Penjamin     Cagaran
                          BAHAGIAN II
Nama Pemohon / Nama Syarikat (Huruf Besar): ____________________________________________________________
No. Pendafaran Perniagaan: ___________________________________    Tarikh Pendaftaran: ______________________
Alamat Perniagaan: __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Poskod: __________________     Bandar/Negeri: _______________________________________________________
No. Telefon Pejabat: _________________________    No. Fax: ______________________________
Nombor Akaun Bank: _________________________     Nama/Cawangan Bank: __________________________
                       BAHAGIAN III
            A. BUTIR-BUTIR MODAL/SAHAM/AHLI LEMBAGA PENGARAH
                          ASAL (RM)   TAMBAHAN (RM)   JUMLAH (RM)
MODAL DIBENARKAN (Sykt. Sdn. Bhd.)
MODAL BERBAYAR (Sykt. Sdn. Bhd.)
MODAL DIKELUARKAN (Perseorangan/Perkongsian)
                                       SUMBANGAN MODAL
NAMA PEMEGANG SAHAM                NO. KAD PENGENALAN      (RM)     (%)
1.
2.
3.
4.
NAMA AHLI LEMBAGA PENGARAH (SDN. BHD.)      NO. KAD PENGENALAN
1.
2.
3.
4.
                  B. REKOD PINJAMAN/PEMBIAYAAN
I. REKOD PINJAMAN/PEMBIAYAAN MARA
   NO. AKAUN      TARIKH LULUS    AMAUN (RM)  TARIKH PATUT   TARIKH SELESAI
                                SELESAIII. REKOD PINJAMAN/PEMBIAYAAN DARIPADA LAIN-LAIN INSTITUSI KEWANGAN)
  NAMA BANK/CAW.    NO. AKAUN/JENIS    JENIS     TARIKH          TARIKH PATUT    BAKI
                       PINJAMAN     TERIMA           SELESAIPENGAKUAN PEMOHON
1. Saya/Kami mengaku bahawa semua maklumat dan salinan dokumen telah disediakan seperti dalam senarai semak
  yang dilampirkan bersama-sama ini (LAMPIRAN A)
2. Saya/Kami dengan ini mengaku bahawa segala maklumat yang diberi adalah benar dan pihak MARA adalah
  dibenarkan untuk mengesahkan dengan apa cara sekalipun. Saya/Kami juga sedar bahawa jika terdapat sebarang
  maklumat yang diberi tidak benar, pihak MARA berhak menolak permohonan ini atau menarik balik kelulusan yang
  diberi.
3. Saya/Kami dengan ini bersetuju untuk membenarkan MARA merujuk mana-mana institusi kewangan/badan atau agensi
  bagi mendapatkan maklumat syarikat/ahli kongsi/ahli lembaga pengarah bagi tujuan mempertimbangkan permohonan di
  atas.
Nama:
No. Kad Pengenalan:
Tarikh:
                            ________________________________________________
                               Tandatangan Pemohon (Cop/Meteri Syarikat)
PEJABAT MARA DAERAH
Tarikh Terima Bilangan Fail Daerah                    Kod Perniagaan    Tarikh Temuduga
_____________ _________________                      _______________   ________________

PEJABAT MARA NEGERI
Tarikh Terima Bilangan Fail Negeri                    Tarikh Kemasukan Data
_____________ _________________                      _______________
                                                  LAMPIRAN AM & SPKPF
                   SENARAI SEMAK PERMOHONAN PEMBIAYAAN
                  PERDAGANGAN/PERUSAHAAN/PERKHIDMATAN
                    ( Permohonan RM 50,001 dan ke atas )

Sila kemukakan tiga (3) salinan dokumen seperti yang disenaraikan (Tandakan _/):-

  A. Pemohon
    1   Salinan fotostat kad pengenalan (perseorangan, ahli lembaga pengarah, ahli perkongsian
    2   Borang RP 16 – Butir-butir pemohon perseorangan, ahli lembaga pengarah/ahli perkongsian
    3   Salinan fotostat Sijil Pendaftaran Perniagaan
    4   Salinan fotostat Lesen/Permit Perkilangan/Perdagangan/Perkhidmatan
    5   Salinan fotostat Lesen Pihak Berkuasa Tempatan
    6   Kertas-kerja (permohonan lebih RM50,000.00/Syarikat Sdn. Bhd.) termasuk:
       (a)   Penyata untung rugi bagi tempoh tidak kurang daripada 6 bulan terakhir
       (b)   Kunci Kira-Kira Terkini
       (c)   Aliran Wang Tunai bagi tempoh 3 tahun, dengan tahun pertama dipecahkan mengikut bulan
       (d)   Unjuran Penyata Untung Rugi bagi tempoh 3 tahun, dengan dipecahkan mengikut tahun
       (e)   Asas Perkiraan Jualan/Pendapatan, kos pengeluaran dan perbelanjaan bagi unjuran penyata
           untung rugi
    7   Salinan Perjanjian Sewa Kedai, Bengkel atau Kilang
    8   Salinan Perjanjian Perkongsian (bagi syarikat perkongsian)
    9   Salinan Penyata Bank bagi tempoh 6 bulan terakhir
    10  Salinan surat kelulusan pinjaman/overdraft sekiranya masih mempunyai baki
    11  Salinan sebutharga mesin dan alatan yang akan dibeli
    12  Pelan serta sebutharga sekiranya tujuan pembiayaan untuk ubahsuai bangunan
    13  Pelan lokasi dan gambar-gambar projek seperti rumah kedai, kilang, bengkel, mesin/alatan
       dan proses-proses pengeluaran
    14  Syarikat Sendirian Berhad, sila kemukakan:
       (a)   Salinan Laporan Kewangan & Akaun Beraudit bagi tempoh 3 tahun terakhir
           (Sekiranya akaun terakhir belum diaudit, kemukakan deraf akaun yang akan diaudit).
       (b)   Salinan ”Memorandum & Articles of Association”
       (c)   Salinan Borang 9 – Perakuan Pemerdanan Syarikat Sendirian Berhad
       (d)   Salinan Borang 24 – ”Return of Shares”, yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat
       (e)   Salinan Borang 44 – ”Notice of Situation of Registered Office”, yang disahkan oleh Pendaftar
           Syarikat (Jika Berkenaan)
       (f)   Salinan Borang 48A – ”Statutory Declaration By A Person Before Appointment As Director”
           yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat (Bagi semua ahli Lembaga Pengarah)
       (g)   Salinan Borang 49 ’ ”Return Giving Particulars in Register of Directors, Manager and
           Secretaries”, yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat.
       (h)   Salinan Borang 32A – ”Transfer Of Share / Debentures” yang disahkan oleh Pendaftar
           Syarikat (Jika berkenaan)
       (i)   Resolusi-Resolusi bagi perkara berikut:-
           (i)   Memohon dan menerima pembiayaan MARA
           (ii)  Kebenaran penggunaan meteri (seal) syarikat pada surat Perjanjian
           (iii)  Pemberian kuasa kepada pengarah-pengarah syarikat untuk menandatanganisurat-
               surat perjanjian
           (iv)  Pemberian kuasa kepada wakil syarikat bagi berurusan dengan MARA berkenaan
               permohonan pembiayaan


  B. Penjamin ( Jawatan Tetap Sahaja )
    1   Borang Akuan Penjamin (RP14) bagi setiap penjamin
    2   Salinan fotostat kad pengenalan bagi setiap penjamin
    3   Penyata gaji terakhir bagi setiap penjamin
    4   Penyata cukai pendapatan (Borang – BE) bagi tahun taksiran terakhir, bagi setiap penjamin


  C. Cagaran Tanah
    1   Salinan fotostat geran tanah
    2   Salinan surat persetujuan mencagarkan oleh tuan tanah (Jika Berkenaan)
    3   Salinan Surat Kebenaran mencagarkan tanah daripada pihak berkuasa (Jika Berkenaan)
    4   Surat atau sijil carian tanah (Pejabat Tanah)
    5   Salinan laporan penilaian tanah bagi permohonan sebanyak RM50,000.00 dan keatas
                                                       Lampiran Kontrak
                       MAJLIS AMANAH RAKYAT
                           (MARA)
PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR
                                   Tarikh Mula            Tarikh Tamat
1. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)                   ___________            ____________
2. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)           ___________            ____________
3. Lesen Kementerian Kewangan                     ___________            ____________
4. Lain-lain (nyatakan): _____________________________        ___________            ____________
A. REKOD KERJA KONTRAK YANG LEPAS (1 TAHUN/12 BULAN)
                                                            TARIKH
                       JABATAN/NO.   NILAI KONTRAK  TARIKH PATUT  TARIKH PATUT   %
BIL.       JENIS KERJA                                             SEBENAR
                        KONTRAK       (RM)     MULA      SIAP    SIAP    SIAP
B. KEMUDAHAN KREDIT PEMBEKAL
      NAMA PEMBEKAL                  NAMA BARANG        TEMPOH(HARI)      HAD KREDIT (RM)
C. BUTIR-BUTIR KERJA KONTRAK
I. SENARAI KERJA YANG MEMERLUKAN PEMBIAYAAN
                  PROJEK I              PROJEK II            PROJEK III
No. Kontrak:         _______________________      _______________________     _______________________
Harga Kontrak (RM):     _______________________      _______________________     _______________________
Jenis Kerja:         _______________________      _______________________     _______________________
               _______________________      _______________________     _______________________
Tempat Kerja:        _______________________      _______________________     _______________________
               _______________________      _______________________     _______________________
Jab. Pengeluar Kerja:    _______________________      _______________________     _______________________
Tarikh Dikeluarkan:     _______________________      _______________________     _______________________
Tempoh Siap (Bulan):     _______________________      _______________________     _______________________
Tarikh Patut Siap:      _______________________      _______________________     _______________________
II. ANGGARAN KOS PROJEK
                    PROJEK I (RM)        PROJEK II (RM)          PROJEK III (RM)
Harga Kontrak
Tolak P.C. Sum
   Harga Kontrak Sebenar (i)
Perbelanjaan/Kos Projek
Belanja Awalan:
   Premium Insurans
   Pejabat Tapak (Side Office)
   Lain-lain
Kerja-kerja Tanah:
   Bekalan Tanah Merah/Batu
   Cerucuk (Piling)
   Lain-lain
Bahan-bahan Binaan (Nyatakan):

Perabot dan lain-lain Peralatan
Upah Pekerja
Sewa Jentera/Alatan
Pengangkutan
Lain-lain (Nyatakan):

   Jumlah Perbelanjaan/Kos (ii)
   Untung Bersih (i) - (ii)
   Peratus Keuntungan (%)
IV. KEMAJUAN PROJEK PADA:
                        PROJEK I (RM)      PROJEK II (RM)     PROJEK III (RM)
PERATUS KERJA SIAP                 %             %            %
Bahan Binaan Ditempat Kerja
Butir-butir Bahan:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
         JUMLAH
Alatan/Jentera Ditempat Kerja:     i.            i.           i.
(Nyatakan Nama Alatan/Jentera)     ii.           ii.           ii.
                    iii.           iii.          iii.
                    iv.           iv.           iv.
                    v.            v.           v.
Punca Kewangan:


i.   Sumber Sendiri:
    Wang Ditangan                   RM___________________
    Wang Dibank                    RM___________________
ii.  Pendahuluan Kontrak (jika ada)           RM___________________
iii.  Pinjaman/Pembiayaan Bank              RM___________________
iv.  Baki Kemudahan 'Overdraft'             RM___________________
v.   Bayaran Kemajuan Diterima             RM___________________
vi.  Kredit Pembekal                  RM___________________
vii.  Lain-lain (Nyatakan):               RM___________________
    _____________________________
    _____________________________
    Semua maklumat di atas disahkan benar,


    …………………………………………………….
    Tandatangan Pemohon (Cop/Meteri Syarikat)
    Nama:
    No. Kad Pengenalan:
    Tarikh:
                              SENARAI SEMAK
                        PERMOHONAN PEMBIAYAAN PROJEK KONTRAK

Sila kemukakan tiga (3) salinan dokumen seperti yang disenaraikan (Tandakan _/ yang berkenaan) :-
A. Pemohon
   1  Salinan Surat Kelulusan Pembiayaan Tetap MARA (jika berkenaan)
   *2 Borang RP 16 - Butir-Butir perseorangan / Ahli Lembaga Pengarah / Ahli Perkongsian
   *3 Salinan fotostat Kad Pengenalan Pemohon (Ahli Lembaga Pengarah / Ahli Perkongsian)
   *4 Salinan Sijil Pendaftaran Kontrak dan atau Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera (Kementerian
    Kewangan / Pusat Khidmat Kontraktor)
   *5 Salinan Sijil Pendaftaran CIDB - Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIP)
   6  Salinan Perjanjian Kontrak/Surat Penerimaan Tawaran/Inden/Pesanan Kerajaan
   7  Salinan Polisi Insuran atau `Cover Note' bagi Insuran `Public Liability', kebakaran, pekerja
   8  Salinan Jaminan Bank atau Bon Perlaksanaan atau resit security deposit
   9  Salinan sijil/surat pengesahan kerja siap bagi kerja kontrak terdahulu (jika berkenaan)
   10 Salinan penyata Bank bagi tempoh 3 bulan terakhir
   *11 Salinan surat kelulusan pinjaman/overdraft bank sekiranya masih mempunyai baki.
   12 Anggaran kos terperinci bagi setiap kerja/projek
   13 Aliran Wang Tunai bagi projek kontrak berkenaan
   14 Carta Perlaksanaan dan Kemajuan projek kontrak
   15 Gambar-gambar projek kontrak jika projek telah berjalan
   *16 Salinan Perjanjian Perkongsian (Jika Syarikat Perkongsian).
   17 Sekiranya Syarikat Sendirian Berhad, Sila kemukakan :
     *(a) Salinan Laporan Kewangan & Akaun Beraudit bagi tempoh 3 tahun terakhir. Sekiranya akaun
        terakhir belum diaudit, kemukakan deraf akaun.
     *(b) Salinan Memorandum & Articles of Association.
     *(c) Salinan Borang 9 - Perakuan Perbadanan Syarikat Sendirian Berhad.
     *(d) Salinan Borang 24 - "Return of Shares" , yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat.
     *(e) Salinan Borang 44 - "Notice of Situation of Registered Office", yang disahkan oleh Pendaftar
        Syarikat.
     *(f) Salinan Borang 48A - "Statutory Declaration By A Person Before Appointment As Director",
        yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat (Bagi semua ahli Lembaga Pengarah)
     *(g) Salinan Borang 49 - "Return Giving Particulars in Register of Directors, Manager and Secretaries",
        yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat.
     *(h) Salinan Borang 32 A - "Transfer Of Share / *Debentures" yang disahkan oleh Pendaftar
        Syarikat

     (i)  Resolusi-Resolusi bagi perkara berikut:-
        (i)   Memohon dan menerima pembiayaan MARA
        (ii)  Kebenaran penggunaan meteri (seal) syarikat pada surat perjanjian.
        (iii)  Pemberian kuasa kepada pengarah-pengarah syarikat untuk menandatangani
            surat-surat perjanjian.
        (iv) Pemberian kuasa kepada wakil syarikat bagi berurusan dengan MARA berkenaan
           permohonan pembiayaan.
B.    Jaminan ( Jawatan Tetap Sahaja )
   1  Borang RP 14 - Borang Akuan Penjamin Bahagian I dan II bagi setiap penjamin
   2  Salinan fotostat Kad Pengenalan bagi setiap penjamin
   3  Penyata Gaji Terakhir bagi setiap penjamin
   4  Penyata cukai pendapatan (Borang-BE) bagi tahun taksiran terakhir, bagi setiap penjamin
C. Cagaran Tanah
   1  Salinan fotostat geran tanah
   2  Surat persetujuan mencagarkan tanah oleh pemilik tanah (Jika berkenaan)
   3  Surat kebenaran mencagarkan tanah daripada pihak berkuasa (jika berkenaan)
   4  Surat atau sijil carian tanah (Pejabat Tanah)
   5  Salinan laporan penilaian tanah bagi permohonan RM50,000.00 dan keatas

   * Tidak perlu bagi permohonan menggunakan Skim Kemudahan Pembiayaan Tetap.
               SENARAI SEMAK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERTANIAN

Sila kemukakan tiga (3) salinan dokumen seperti yang disenaraikan (Tandakan _/):-

  A. Pemohon
    1   Salinan fotostat kad pengenalan (perseorangan, ahli lembaga pengarah, ahli perkongsian)
    2   Borang RP 16 – Butir-butir pemohon perseorangan, ahli lembaga pengarah/ahli perkongsian
    3   Salinan fotostat Sijil Pendaftaran Perniagaan
    4   Bagi perniagaan yang sedang berjalan dan memerlukan pembiayaan >RM50,000
       pengusaha hendaklah mengemukakan perkara-perkara berikut:-
       (a)   Penyata Untung Rugi bagi tempoh tidak kurang daripada 6 bulan terakhir
       (b)   Kunci Kira-Kira Terkini
       (c)   Aliran Wang Tunai bagi tempoh 3 tahun, dengan tahun pertama dipecahkan mengikut bulan
       (d)   Unjuran Penyata Untung Rugi bagi tempoh 3 tahun, dengan dipecahkan mengikut tahun
       (e)   Asas Perkiraan Jualan/Pendapatan, kos pengeluaran dan perbelanjaan bagi unjuran penyata
           untung rugi
    5   Salinan Geran Tapak Projek dan Perjanjian Sewa Tapak yang telah dimatikan setem
    6   Salinan Perjanjian Perkongsian (bagi syarikat perkongsian)
    7   Salinan Penyata Bank bagi tempoh 6 bulan terakhir (jika ada)
    8   Salinan surat kelulusan pinjaman/overderaf sekiranya masih mempunyai baki
    9   Salinan sebutharga mesin dan alatan yang akan dibeli (jika berkaitan)
    10  Pelan lokasi tapak projek dan gambar-gambar projek seperti kebun, kolam ikan dsb
    11  Syarikat Sendirian Berhad, sila kemukakan:
       (a)   Salinan Laporan Kewangan & Akaun Beraudit bagi tempoh 3 tahun terakhir
           (Sekiranya akaun terakhir belum diaudit, kemukakan deraf akaun yang akan diaudit).
       (b)   Salinan ”Memorandum & Articles of Association”
       (c)   Salinan Borang 9 – Perakuan Pemerbadanan Syarikat Sendirian Berhad
       (d)   Salinan Borang 24 – ”Return of Shares”, yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat
       (e)   Salinan Borang 44 – ”Notice of Situation of Registered Office”,
           yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat (Jika Berkenaan)
       (f)   Salinan Borang 48A – ”Statutory Declaration By A Person Before Appointment As Director”
           yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat (Bagi semua ahli Lembaga Pengarah)
       (g)   Salinan Borang 49 ’ ”Return Giving Particulars in Register of Directors, Manager and
           Secretaries”, yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat.
       (h)   Salinan Borang 32A – ”Transfer Of Share / Debentures” yang disahkan oleh Pendaftar
           Syarikat (Jika berkenaan)
       (i)   Resolusi-Resolusi bagi perkara berikut:-
           (i)   Memohon dan menerima pembiayaan MARA
           (ii)  Kebenaran penggunaan meteri (seal) syarikat pada surat Perjanjian
           (iii)  Pemberian kuasa kepada pengarah-pengarah syarikat untuk menandatanganisurat-
               surat perjanjian
           (iv)  Pemberian kuasa kepada wakil syarikat bagi berurusan dengan MARA berkenaan
               permohonan pembiayaan


  B. Penjamin ( Jawatan Tetap Sahaja )
    1   Borang Akuan Penjamin (RP14) bagi setiap penjamin
    2   Salinan fotostat kad pengenalan bagi setiap penjamin
    3   Penyata gaji terakhir bagi setiap penjamin
    4   Penyata cukai pendapatan (Borang – J) bagi tahun taksiran terakhir, bagi setiap penjamin


  C. Cagaran Tanah
    1   Salinan fotostat geran tanah
    2   Salinan surat persetujuan mencagarkan oleh tuan tanah (Jika Berkenaan)
    3   Salinan Surat Kebenaran mencagarkan tanah daripada pihak berkuasa (Jika Berkenaan)
    4   Surat atau sijil carian tanah (Pejabat Tanah)
                                                     LAMPIRAN PERTANIAN
                       MAJLIS AMANAH RAKYAT
                            (MARA)
                          ASPEK TEKNIKAL
       Kategori Pertanian : Sayur-Sayuran / Buahan/Herba (Botani) / Penternakan / Perikanan / Lain-lain.


2.  Jenis Tanaman / Ikan / Ternakan / Lain-lain:    3.  Lokasi Tapak:      _____________________________
   ______________________________________                      _____________________________
4.  Keluasan Tanah/Tapak                5. Maklumat Asas
   4.1  Milikan sendiri : ___________ hektar/ekar    Tempoh penyemaian :__________       bulan
   4.2  Sewa/pajak : ___________ hektar/ekar      Tempoh penyediaan tapak: ___________    bulan
      RM: __________ sebulan / setahun        Tempoh kutipan Hasil/Tuaian: _________   bulan
                              Jangkaan Jumlah Hasil yang akan diperolehi: ___________
                              kg/tan dalam masa kutipan hasil
6.  Jenis pertanian yang dibenarkan dalam geran : ____________________________________
7.  Kawasan Pasaran:                  8. Harga pasaran bagi tanaman yang diusahakan:
   Hasil Keluaran    Tempat    Kuantiti     Hasil Keluaran  Harga/kg Hasil boleh diperolehi
              Jualan    (kg)                      selama _______ bulan
J. KEDUDUKAN KEWANGAN
PENYATA PENGELUARAN HASIL (Bagi industri pertanian / perikanan / penternakan dsb.)

1.  PENYATA PENGELUARAN HASIL BAGI TEMPOH ____________ BULAN BERAKHIR PADA ______________

   i.  KOS BAHAN MENTAH
      Stok Awal Bahan Pertanian dsb           RM
      Campur Belian Bahan Pertanian           RM
                               RM
      Tolak Stok Akhir Bahan Pertanian          RM
      Jumlah Kos Bahan Pertanian             RM

   ii.  KOS PENGELUARAN HASIL
      Upah / Gaji / KWSP Pekerja             RM
      Elektrik / Air / Minyak              RM
      Sewa:    Tapak                 RM
            Peralatan               RM
      Pengangkutan                    RM
      Senggaraan (Mesin / Peralatan)           RM
      Susutnilai (Mesin / Peralatan)           RM
      Lain-lain nyatakan:
                               RM
      Jumlah Kos Pengeluaran Hasil            RM
      Jumlah Kos Pengeluaran (i) + (ii)         RM
      Semua maklumat di atas disahkan benar,
      Tandatangan Pemohon (Cop / Meteri Syarikat)
      Nama:
      No. Kad Pengenalan:
      Tarikh:
                                                            LAMPIRAN PREMIS
                    MAJLIS AMANAH RAKYAT
                        (MARA)
              BUTIR-BUTIR HARTA PREMIS YANG HENDAK DIBELI
A   Tujuan Pembiayaan (Sila tandakan _/)
      Pendahuluan/Deposit           Pembelian Premis
   Jenis Premis
        Kedai               Rumah Kedai            Lot Ruangniaga          Bengkel

        Kilang               Lain-lain. Sila nyatakan:

   Harga Premis (Seperti Surat Tawaran)                 RM

   Bayaran Pendahuluan / Tempahan                    RM
   (Sila lampirkan resit asal jika telah membuat bayaran pendahuluan / tempahan)

B   Maklumat Hak Milik Tanah (Sila rujuk geran untuk mengisi maklumat di bawah)

     1   No. Suratan Hakmilik : Geran/EMR/H.S.(             ) / Strata :
     2   No. P.T./Lot :
     3   Jenis Hak Milik : *Kekal / Pajakan selama                          tahun sehingga
     4   Mukim :                          Daerah:                   Negeri:
     5   Pemilik/Nama Berdaftar :
     6   Alamat Pemilik :
     7   Pemegang Gadaian (sekiranya ada)
C   Maklumat Premis

     1   Nama Dan Alamat Premis Yang Hendak Dibeli :     2   Jenis Premis:           Kedai                    Bengkel
                          Rumah Kedai                 Kilang
                          Lot Ruangniaga               Lain-lain (Sila nyatakan)

     3   Status Premis:           Baru *                   Belian Kedua (Second Purchase)*
     4   Keluasan Premis                            Meter persegi
     5   Jenis Bangunan:                    Satu Tingkat       DuaTingkat
                                   Lain-lain Nyatakan
     6   Nama dan Alamat Syarikat Pemaju :
     7   No. Lesen Pemaju :
     8   No. Telefon Pemaju :
             *(Pembelian perlu mengemukakan Laporan Penilaian Harta)
             (Pembelian premis hakmilik suami/isteri/ibu/bapa/anak tidak dibenarkan)
Semua maklumat di atas disahkan benar,

........................................................................
Tandatangan Pemohon (Cop/Meteri Syarikat)
Nama:
No. Kad Pengenalan :
Tarikh:
                                                    LAMPIRAN - A
                  SENARAI SEMAK PERMOHONAN PEMBIAYAAN
                 PEMBELIAN PREMIS/DEPOSIT BAGI PEMBELIAN PREMIS


Sila kemukakan tiga (3) salinan dokumen seperti yang disenaraikan (Tandakan _/ ) :-

A.  Pemohon

 1  Salinan fotostat kad pengenalan ( perseorangan, ahli lembaga pengarah, ahli perkongsian

 2  Borang RP 16 - Butir-butir pemohon perseorangan, ahli lembaga pengarah / ahli perkongsian

 3  Salinan fotostat Sijil Pendaftaran Perniagaan

 4  Salinan fotostat Lesen/Permit Perkilangan/Perdagangan/Perkhidmatan

 5  Salinan Perjanjian Perkongsian (bagi syarikat perkongsian)

 6  Salinan Penyata Bank bagi tempoh 6 bulan terakhir

 7  Gambar-gambar premis

 8  Pelan Lokasi

 9  Syarikat Sendiran Berhad, sila kemukakan:

     (a)  Salinan Laporan Kewangan & Akaun Beraudit bagi tempoh 3 tahun terakhir.
        Sekiranya akaun terakhir belum diaudit, kemukakan deraf akuan yang akan diaudit.

     (b)  Salinan "Memorandum & Articles of Association"

     (c)  Salinan Borang 9 - Perakuan Pemerbadanan Syarikat Sendirian Berhad

     (d)  Salinan Borang 24 - "Return of Shares", yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat.

     (e)  Salinan Borang 44 - "Notice of Situation of Registered Office", yang disahkan oleh
        Pendaftar Syarikat (Jika Berkenaan).

     (f)  Salinan Borang 48A - "Statutory Declaration By A Person Before Appointment As Director" yang
        disahkan oleh Pendaftar Syarikat (Bagi semua ahli Lembaga Pengarah)

     (g)  Salinan Borang 49 - "Return Giving Particulars in Register of Directors, Manager and
        Secretaries", yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat.

     (h)  Salinan Borang 32 A - "Transfer Of Share / Debentures" yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat.
        (jika berkenaan).

     (i)  Resolusi-Resolusi bagi perkara berikut:-

        (i)   Memohon dan menerima pembiayaan MARA.

        (ii)  Kebenaran penggunaan meteri (seal) syarikat pada surat Perjanjian

        (iii)  Pemberian kuasa kepada pengarah-pengarah syarikat untuk menandatangani surat-surat
            perjanjian.

        (iv)  Pemberian kuasa kepada wakil syarikat bagi berurusan dengan MARA berkenaan
            permohonan pembiayaan.

 10 Laporan Sulit Penilaian dari Jabatan Penilaian dan PerkhidmatanHarta Negeri (Permintaan Laporan Penilaian
  adalah urusan sendiri dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh Jabatan tersebut.

 11 Salinan Geran / Surat Hakmilik / Hakmilik Induk yang diperolehi daripada penjual / pemaju

 12 Resit asal bayaran penilaian dan resit-resit bayaran pendahuluan

 13 Surat akuan bukan seorang bankrap.

 14 Surat Perjanjian Jual Beli

 15 Salinan Sijil Layak Menduduki
                                5
                     MAJLIS AMANAH RAKYAT
                         (MARA)
                                        LAMPIRAN TEKSI

              BAHAGIAN I : TUJUAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Tujuan Pembiayaan                    Jumlah (RM)

   Membeli Kenderaan Baru

   Membeli Kenderaan Terpakai


         BAHAGIAN II : ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN BULANAN

i)  JUMLAH PENDAPATAN BULANAN                      RM

ii)  PERBELANJAAN:


   Petrol/Diesel/NGV             RM
   Senggaraan (kerosakan, ganti tayar dsb)  RM
   Cukai Jalan (purata sebenar)        RM
   Insuran Kereta (purata sebenar)      RM
   Bayaran Pinjaman/Pembiayaan        RM
   Lain-lain                 RM                  JUMLAH PERBELANJAAN           RM

                  BAKI PENDAPATAN             RMNama :

Tarikh :                          Tandatangan :

   PERKARA-PERKARA YANG PERLU DILAMPIRKAN BERSAMA-SAMA BORANG PERMOHONAN

SENARAI SEMAK:

1.  SALINAN FOTOSTAT KAD PENGENALAN
2.  BORANG RP16 - BUTIR-BUTIR PEMOHON
3.  SALINAN PERMIT DARIPADA LPKP
4.  SALINAN SEBUTHARGA KENDERAAN
5.  SALINAN PENILAIAN DARI JABATAN KERJA RAYA ATAU PIHAK BERKAITAN
   (Untuk Kenderaan Terpakai)
6.  GAMBAR KENDERAAN TERPAKAI
                                            Lampiran Kecil

                    MAJLIS AMANAH RAKYAT
                        (MARA)

                 (PEMBIAYAAN AM RM50,000 KE BAWAH)

A.  MAKLUMAT PERNIAGAAN

   i. Modal yang telah dikeluarkan RM _______________________
    (sekiranya perniagaan telah berjalan)

   ii. Modal yang akan dikeluarkan RM _______________________
     (sekiranya perniagaan belum berjalan)

   iii. Maklumat Perbelanjaan/Pendapatan Bulanan

      Bil. Pekerja : ______________ Jumlah Gaji : RM _________________

      Belanja Utiliti : RM _________ Lain-lain Perbelanjaan : RM_________

      Jumlah Pendapatan : RM ________________

B.  MAKLUMAT PREMIS/RUANGNIAGA
         i.  Hakmilik : Sendiri / Sewa (nyatakan pemilik)
         ii.  Luas Premis :
        iii.  Kadar Sewa :
        iv.  Tempoh sewaan :

C.  MAKLUMAT PASARAN

   i. Pasaran    ____________________________________________
            ____________________________________________

   ii. Pembekal ____________________________________________
         ____________________________________________

   Nama : _________________________

   Tarikh : _________________________            Tandatangan : ________________
       SENARAI SEMAK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERNIAGAAN KECIL
 Sila kemukakan tiga (3) salinan dokumen seperti yang disenaraikan (Tandakan -/)
 PEMOHON

   1. Salinan fotostat kad pengenalan
   2. Borang RP16 – Butir-butir Pemohon
   3. Salinan fotostat Sijil Pendaftaran Perniagaan
   4. Salinan Fotostat Lesen/Permit Perkilangan/Perdagangan/Perkhidmatan
   5. Salinan fotostat Lesen Pihak Berkuasa Tempatan
   6. Salinan Perjanjian Sewa Kedai, Bengkel atau Kilang
   7. Salinan surat kelulusan pinjaman/overdraf sekiranya masih mempunyai baki
   8. Senarai keperluan/sebutharga mesin dan alatan yang akan dibeli
   9. Surat Akuan Sumpah bukan seorang yang bankrap
   10. Senarai sebutharga stok/alatan/ubahsuai
                MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)

   BORANG BUTIR-BUTIR PERSEORANGAN / LEMBAGA PENGARAH / AHLI PERKONGSIAN
                                                   GAMBAR
                                                  PEMOHON


BORANG RP 16


                        UNTUK DIISI OLEH PEMOHON

A.  BUTIR-BUTIR PEMOHON
   Nama

   No. Kad Pengenalan (Lama)        No. Kad Pengenalan (Baru)
                                   -       -
   Alamat Rumah


   Poskod          Bandar/Negeri

   No. Telefon                         No. Telefon Bimbit


   Alamat E-Mail:

   No LHDN    :

   No KWSP    :


B.  LATAR BELAKANG

   i. Kelulusan Akademik Tertinggi (Tandakan   )
       Sekolah Rendah         SRP/ PMR          SPM      Diploma*     Ijazah*

   ii. Kursus / Latihan Kemahiran (Sertakan salinan fotostat sijil berkenaan)
                                                TARIKH
       NAMA KURSUS / LATIHAN             PENGANJUR          MULA      TAMAT
   iii. Pengalaman Kerja
                                                TARIKH
       NAMA SYARIKAT / JABATAN       JAWATAN/ JENIS PERNIAGAAN       MULA      TAMAT
       LATAR BELAKANG SUAMI / ISTERI               LATAR BELAKANG KELUARGA TERDEKAT

Nama                               Nama
No. K/P                             No. K/P
Pekerjaan                            Alamat
Alamat                              Tetap
Majikan                             Tel. (Pej)
Tel. (Pej)                            H/P
H/P                               Tel. (Rum)
E-mel                              E-mel
                                 Hubungan


Saya mengesahkan bahawa butir-butir di atas adalah benar.
Tarikh:                       Tandatangan Pemohon


*Diploma dan Ijazah Sila sertakan salinan Sijil
           SURAT AKUAN SUMPAH


Saya………………………………………………………………………………………..

No. Kad Pengenalan…………………………………………..dengan sesungguhnya

sebenarnya mengaku bahawa:-   1.  Saya bukan seorang bankrap yang belum dilepaskan ;

   2.  Saya tidak pernah disabitkan samada didalam atau diluar Malaysia

      dengan kesalahan mengenai froud atau penipuan yang membawa

      hukuman penjara tiga bulan atau lebih jika disabitkan dan tidak

      pernah dipenjarakan atas kesalahan tersebut.Dan saya membuat pengakuan ini dengan penuh kepercayaan bahawa ianya

benar dan mengikut Akta Akuan Berkanun 1960.Diakui dengan sebenarnya       )

Oleh…………………………………………)

Di…………………………………………….)

Dalam Negeri………………………………)

Pada……….hb………….Tahun………….)

                              Dihadapan saya                           ………………………….
                           Pesuruhjaya Sumpah
                                              RP 14
                  MAJLIS AMANAH RAKYAT
                      (MARA)

                  BORANG AKUAN PENJAMIN

                   BUTIR-BUTIR PENJAMIN


Nama (Huruf Besar): _________________________________________________________________________
No. K/P (Lama): _____________________________ No. KP (Baru): __________________________________
Alamat Surat Menyurat: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
No. Tel (Rumah): ______________________ No. Tel (H/P): _________________________________________
Alamat Tetap (jika berlainan) : _______________________________________________________________
Nama Majikan : _____________________________________________________________________________
Alamat Majikan: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Jawatan : ________________________________________ No. Tel (Pejabat) : ________________________
                     PENGAKUAN
Saya mengesahkan bahawa butir-butir di atas adalah benar.
Tarikh: ___________________________ Tandatangan Penjamin: _________________________________


BUTIR-BUTIR ISTERI/SUAMI
Nama Isteri/Suami: __________________________________________________________________________
No. KP : ________________________________ Pekerjaan: _________________________________________
Majikan: _____________________________ Pendapatan Sebulan (RM)______________ Bil. Anak: _____

BUTIR-BUTIR HARTA
  Jenis Harta    Bil. Daftar  No. Lot/Unit       Alamat      Nilai Semasa (RM)
MAKLUMAT KEDUDUKAN KEWANGAN

       A- Pendapatan Bulanan (RM)              B- Perbelanjaan Bulanan (RM)
Gaji:     RM____________________        Keluarga:    RM_________________________
Perniagaan:  RM____________________        Bayaran Balik Pinjaman:-
Lain-lain:  RM____________________        i. Perumahan: RM_________________________
Jumlah:    RM____________________        ii. Kenderaan: RM_________________________
                          iii. Lain-lain: RM_______________________
                          iv. Jumlah:   RM_______________________

LEBIHAN BERSIH (A – B) : RM_____________________
Saya seperti nama yang tersebut di atas mengaku dengan sesungguhnya di hadapan saksi
bahawa segala butir di atas adalah benar belaka. Saya sanggup menjadi penjamin kepada
_______________________________________________ untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan
permbiayaan MARA sebanyak RM________________ (Ringgit Malaysia : _________________________
__________________________________________________)
Di samping itu, saya mengaku memenuhi syarat-syarat sebagai penjamin-penjamin MARA
seperti berikut:-

a) Saya masih lagi penjamin kepada _______________________________ No. Akaun:
  _________________________ dan bayaran balik pembiayaan ini adalah memuaskan. Jumlah
  jaminan berkuatkuasa tidak melebihi dua pembiayaan.

b) Saya bukan pelanggan MARA dan tidak akan membuat pembiayaan wang MARA selagi
  jaminan ini berkuatkuasa.

c) Adalah menjadi kesalahan dengan sengaja bersubahat dengan pelanggan berkenaan
  menggunakan apa-apa pembiayaan yang diberi kepadanya oleh MARA bagi maksud
  selain daripada tujuan pembiayaan itu diberi.

d) Saya bersetuju membenarkan pihak MARA menghubungi Lembaga Hasil Dalam Negeri,
  KWSP dan bank untuk mendapatkan maklumat-maklumat peribadi pada bila-bila
  diperlukan.

  i) No. KWSP: ___________________  ii) Nama & No. Akaun Bank: ____________________________
  iii) No. LHDN: __________________

Tandatangan Saksi: _______________________    Tandatangan Penjamin: ____________________
Nama Saksi: ______________________________
No. K/P: __________________________________
Jawatan: _________________________________
Tarikh: ____________________________________

PENGESAHAN DAN KEBENARAN MAJIKAN:
Dengan ini disahkan __________________________________________ adalah wargakerja kami
dengan butiran seperti berikut:-
No. Pekerja: _________________________________ Taraf Jawatan: Tetap/Kontrak/Sambilan
                                 (potong tidak berkenaan)
Tarikh Mula Berkhidmat: ______________________  Gaji Pokok: RM______________________________
Tarikh Disahkan Jawatan: ____________________   Elaun Tetap: RM_____________________________
Jawatan Sekarang: __________________________   Tahun Bersara: ______________________________

Tandatangan: _______________________________
Nama: ______________________________________
Cop Jawatan: _______________________________
Tarikh: _______________________________________

           UNTUK KEGUNAAN PEJABAT MARA DAERAH
Saya mengesahkan bahawa butir-butir di atas telah disemak dengan dokumen-dokumen asal
dan didapati benar.

Tandatangan: __________________________
Nama: _________________________________      Jawatan: _________________________________
Tarikh : _________________________________
                  MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)

Pengarah MARA Negeri
______________________


                 SURAT PERSETUJUAN TUAN TANAH


Saya bernama ______________________________________________________________________________
No. Kad Pengenalan ___________________________( sila lampirkan salinan fotostat ) yang tinggal di alamat
_____________________________________________________________________________________________
dengan sukarelanya bersetuju membenarkan tanah saya seperti di bawah ini dijadikan cagaran kepada MARA
bagi maksud pembiayaan yang dipohon oleh _________________________________________________________
No. K/Pengenalan/No. Daftar Syarikat :_____________________________________________________ sebanyak
RM___________________ . JENIS SURAT     BIL.      BIL. LOT      MUKIM      JAJAHAN       LUAS
  MILIK     SURAT MILIK
                                        Saya yang empunya tanah

                                        ______________________

Disaksikan oleh    :………………………………………………
Nama          :………………………………………………
Jawatan        :………………………………………………
Alamat         :……………………………………………...
            ……………………………………………….
            ……………………………………………....
No. K/Pengenalan    :……………………………………………...
Tarikh         :…………………………………………….

								
To top