STANDAR KOMPETENSI LULUSAN MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK TINGKAT MTs - PDF by sum11237

VIEWS: 4,094 PAGES: 3

									3. Bidang Studi : AKIDAH-AKHLAK

 NO       STANDAR KOMPETENSI LULUSAN                            KOMPETENSI YANG DIUJI

    Meningkatkan pemahaman dan keyakinan terhadap rukun
    iman melalui pembuktian dengan dalil naqli dan aqli, serta    •  Menjelaskan dasar akidah Islam.
    pemahaman dan penghayatan terhadap al-Asma’ al-Husna       •  Menunjukkan dalil tentang sifat-sifat wajib bagi Allah SWT.
 1
    dengan menunjukkan ciri-ciri/tanda-tanda perilaku seseorang    •  Menunjukkan ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat wajib bagi Allah
    dalam fenomena kehidupan dan pengamalannya dalam           SWT.
    kehidupan sehari-hari

    Membiasakan akhlak terpuji seperti ikhlas, taat, khauf, taubat,
    tawakkal, ikhtiyar, sabar, syukur, qana’ah, tawadlu’,       •  Menjelaskan pengertian dan pentingnya ikhlas. Menunjukkan ciri-ciri orang
    husnudzon, tasamuh, ta’awun, berilmu, kreatif, produktif dan     yang memiliki sikap ikhlas, taat, khauf dan taubat.
 2
    pergaulan remaja, serta menghindari akhlak tercela seperti    •  Menunjukkan contoh sikap ikhlas, taat, khauf dan taubat dalam lingkungan
    riya, nifaq, ananiah, putus asa, ghadlab, tamak, takabbur,      sekolah.
    hasad, dendam, ghibah, fitnah dan namimah
                                     •  Menyebutkan bukti kebenaran tanda-tanda kebesaran Allah melalui sifat-Nya
                                       dalam 10 Asmaul Husna dari makhluq ciptaan-Nya.
    Meningkatkan pemahaman dan keyakinan terhadap rukun
                                     •  Menyebutkan bentuk dan contoh-contoh sifat Allah dalam 10 al-asma’ al-
    iman melalui pembuktian dengan dalil naqli dan aqli, serta
                                       husna (al-‘Aziiz, al-Baasith, ar-Roofi’, ar-Ro’uuf, al-Barr, al-Ghaffaar, an-
    pemahaman dan penghayatan terhadap al-Asma’ al-Husna
 3                                     Naafi’, al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum) yang dapat diteladani oleh manusia
    dengan menunjukkan ciri-ciri/tanda-tanda perilaku seseorang
                                       dalam kehidupan sehari-hari.
    dalam fenomena kehidupan dan pengamalannya dalam
                                     •  Menyebutkan nama dan tugas malaikat Allah SWT.
    kehidupan sehari-hari
                                     •  Menunjukkan ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat Allah melalui
                                       perilakunya terhadap fenomena kehidupan.
    Membiasakan akhlak terpuji seperti ikhlas, taat, khauf, taubat,
    tawakkal, ikhtiyar, sabar, syukur, qana’ah, tawadlu’,
                                     •  Menyebutkan bentuk dan contoh-contoh perbuatan riya dan nifaq
    husnudzon, tasamuh, ta’awun, berilmu, kreatif, produktif dan
 4                                   •  Menyebutkan nilai-nilai negatif akibat perbuatan nifaq dalam fenomena
    pergaulan remaja, serta menghindari akhlak tercela seperti
                                       kehidupan
    riya, nifaq, ananiah, putus asa, ghadlab, tamak, takabbur,
    hasad, dendam, ghibah, fitnah dan namimah

                                                                               6
NO       STANDAR KOMPETENSI LULUSAN                           KOMPETENSI YANG DIUJI
   Meningkatkan pemahaman dan keyakinan terhadap rukun
   iman melalui pembuktian dengan dalil naqli dan aqli, serta
                                    •  Menyebutkan fungsi dan isi pokok dari kitab-kitab Allah.
   pemahaman dan penghayatan terhadap al-Asma’ al-Husna
5                                   •  Menjadikan al-Quran sebagai sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan
   dengan menunjukkan ciri-ciri/tanda-tanda perilaku seseorang
                                      sehari-hari.
   dalam fenomena kehidupan dan pengamalannya dalam
   kehidupan sehari-hari
                                    •  Menyebutkan bentuk dan contoh-contoh sikap tawakkal, ikhtiyar, sabar, syukur
                                      dan qana’ah Menyebutkan nilai-nilai positif dari ikhtiyar dalam fenomena
   Membiasakan akhlak terpuji seperti ikhlas, taat, khauf, taubat,
                                      kehidupan
   tawakkal, ikhtiyar, sabar, syukur, qana’ah, tawadlu’,
                                    •  Menunjukkan contoh perilaku tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukuur dan
   husnudzon, tasamuh, ta’awun, berilmu, kreatif, produktif dan
6                                     qanaa’ah dalam lingkungan masyarakat
   pergaulan remaja, serta menghindari akhlak tercela seperti
                                    •  Menyebutkan bentuk dan contoh-contoh perbuatan anaaniah, putus asa,
   riya, nifaq, ananiah, putus asa, ghadlab, tamak, takabbur,
                                      ghadab, tamak dan takabbur
   hasad, dendam, ghibah, fitnah dan namimah
                                    •  Menyebutkan nilai-nilai negatif akibat perbuatan takabbur dalam fenomena
                                      kehidupan
   Meningkatkan pemahaman dan keyakinan terhadap rukun
   iman melalui pembuktian dengan dalil naqli dan aqli, serta    •  Menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi.
   pemahaman dan penghayatan terhadap al-Asma’ al-Husna       •  Menunjukkan contoh sifat siddiq dalam kehidupan.
7
   dengan menunjukkan ciri-ciri/tanda-tanda perilaku seseorang    •  Menjelaskan pengertian mu’jizat dan contohnya.
   dalam fenomena kehidupan dan pengamalannya dalam
   kehidupan sehari-hari
                                    •  Menjelaskan pengertian dan pentingnya husnudz dzon
   Membiasakan akhlak terpuji seperti ikhlas, taat, khauf, taubat,
                                    •  Menunjukkan ciri-ciri orang yang memiliki sikap husnuzh zhon, tawaadlu’,
   tawakkal, ikhtiyar, sabar, syukur, qana’ah, tawadlu’,
                                      tasaamuh dan ta’aawun
   husnudzon, tasamuh, ta’awun, berilmu, kreatif, produktif dan
8                                   •  Menunjukkan ciri-ciri orang yang memiliki perbuatan hasad, dendam, ghibah,
   pergaulan remaja, serta menghindari akhlak tercela seperti
                                      fitnah dan namiimah
   riya, nifaq, ananiah, putus asa, ghadlab, tamak, takabbur,
   hasad, dendam, ghibah, fitnah dan namimah             •  Menyebutkan nilai-nilai negatif akibat perbuatan namiimah dalam fenomena
                                      kehidupan
   Meningkatkan pemahaman dan keyakinan terhadap rukun
                                    •  Menunjukkan dalil naqli tentang beriman kepada hari akhir
   iman melalui pembuktian dengan dalil naqli dan aqli, serta
                                    •  Menyebutkan bukti/dalil adanya kebenaran akan terjadinya hari akhir melalui
   pemahaman dan penghayatan terhadap al-Asma’ al-Husna
9                                     berbagai literatur
   dengan menunjukkan ciri-ciri/tanda-tanda perilaku seseorang
                                    •  Menyebutkan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir
   dalam fenomena kehidupan dan pengamalannya dalam
   kehidupan sehari-hari                       •  Menyebutkan macam-macam alam ghaib yang berhubungan dengan hari akhir
                                                                             7
NO       STANDAR KOMPETENSI LULUSAN                           KOMPETENSI YANG DIUJI
   Membiasakan akhlak terpuji seperti ikhlas, taat, khauf, taubat,
                                    •  Menyebutkan bentuk dan contoh-contoh sikap berilmu, kerja keras, kreatif dan
   tawakkal, ikhtiyar, sabar, syukur, qana’ah, tawadlu’,
                                      produktif
   husnudzon, tasamuh, ta’awun, berilmu, kreatif, produktif dan
10                                   •  Menyebutkan nilai-nilai positif dari produktif dalam fenomena kehidupan
   pergaulan remaja, serta menghindari akhlak tercela seperti
   riya, nifaq, ananiah, putus asa, ghadlab, tamak, takabbur,    •  Menunjukkan contoh sikap berilmu, kerja keras, kreatif dan produktif dalam
   hasad, dendam, ghibah, fitnah dan namimah               lingkungan masyarakat
   Meningkatkan pemahaman dan keyakinan terhadap rukun        •  Menyebutkan bukti/dalil adanya kebenaran akan adanya Qadla’ dan Qadar
   iman melalui pembuktian dengan dalil naqli dan aqli, serta      melalui berbagai literatur
   pemahaman dan penghayatan terhadap al-Asma’ al-Husna       •  Menyebutkan tanda-tanda yang berhubungan dengan Qadla’ dan Qadar
11
   dengan menunjukkan ciri-ciri/tanda-tanda perilaku seseorang    •  Menunjukkan ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada qadha Allah
   dalam fenomena kehidupan dan pengamalannya dalam         •  Menunjukkan contoh sikap yang mencerminkan keimanan terhadap qadar
   kehidupan sehari-hari                         Allah
   Membiasakan akhlak terpuji seperti ikhlas, taat, khauf, taubat,
                                    •  Menyebutkan bentuk dan contoh-contoh akhlak terpuji dalam pergaulan remaja
   tawakkal, ikhtiyar, sabar, syukur, qana’ah, tawadlu’,
                                    •  Menyebutkan nilai negatif akibat perilaku pergaulan remaja yang tidak sesuai
   husnudzon, tasamuh, ta’awun, berilmu, kreatif, produktif dan
12                                     dengan akhlak Islam dalam lingkungan keluarga
   pergaulan remaja, serta menghindari akhlak tercela seperti
   riya, nifaq, ananiah, putus asa, ghadlab, tamak, takabbur,    •  Menunjukkan contoh sikap berilmu, kerja keras, kreatif dan produktif dalam
   hasad, dendam, ghibah, fitnah dan namimah               lingkungan sekolah
                                                                             8

								
To top