Sumber Hukum Internasional

					SUMBER HUKUM
INTERNASIONAL
  Pengertian Sumber Hukum
 Tempat dimana kita menemukan hukum.
 Sumber hukum menempati kedudukan
 yang penting
 Sumber hukum formal
 Sumber hukum material
   Sumber Hukum Internasional
1. Sumber Hukum Formal Hukum Internasional
  a. Kebiasaan
   ex: Pemasangan Lampu pada kapal
  b. Traktat (Treaty)
2. Sumber    Hukum   Material  Hukum
  Internasional
  a. Pacta Sunt Servanda
  b. Kewajiban pemberian ganti rugi.
   Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional


a.  Konvensi Internasional/Traktat
b.  Kebiasaan Internasional
c.  Prinsip-prinsip Umum
d.  Keputusan Pengadilan dan ajaran pakar
   hukum dari berbagai negara
          Traktat
1.  Law Making Treaty
   Traktat yang menetapkan kaidah-kaidah
   yang berlaku secara universal dan umum.
2.  Treaty of Contracts
   Traktat yang dibuat antara dua atau lebih
   negara.
    Kebiasaan (Custom)

 Hubungan Custom dan Usage.
 Hubungan Kebiasaan dan Traktat.
 Pengadilan memainkan peranan penting
 dalam penerapan kaidah kebiasaan.
 Prinsip-prinsip Umum Hukum
 Sebagai    dasar  tambahan  dalam
 menentukan keputusan dalam hal bahan-
 bahan lain tidak dapat membantu.
 Contoh :
1. Pacta Sunt Servanda
2. Konsensus
3. Pemberian ganti kerugian
4. I’tikad baik
Keputusan-keputusan Pengadilan
 Pada dasarnya Keputusan Pengadilan
 Internasional tidak mempunyai kekuatan
 mengikat, kecuali terhadap para pihak.
 Keputusan itu berkaitan dengan perkara-
 perkara yang sifatnya khusus.
 Keputusan Pengadilan Arbitrase
    Karya-karya Hukum
 Bukan merupakan sumber hukum yang
 berdiri sendiri.
 Tidak  dengan sendirinya mempunyai
 otoritas.
 Mahkamah/Pengadilan juga diperintahkan
 untuk mengambil karya hukum sebagai
 alat tambahan untuk menentukan kaidah
 hukum.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:11367
posted:5/6/2010
language:Indonesian
pages:9