______________ E-Mail by malj

VIEWS: 160 PAGES: 6

									คู่มือการสมัคร E-Mail
     โดยใช้
 http://www.hotmail.com/
           โดย..ครูฐานิตา สุวรรณกูฏ
           tanita2500@hotmail.com
                               2

               คาแนะนา การสมัคร E-Mail
              โดยใช้ http://www.hotmail.com/
          1พิมพ์ http://www.hotmail.com/
   1. คลิก ลงทะเบียน
 2


  2. คลิกรับฟรี แล้วจะพบแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าใช้
                                                 3
             3.1

3


      3.2
3. กรอกแบบฟอร์มสมัคร E-Mail
  3.1. Username ในการเข้าใช้ ให้ใส่ชื่อภาษาอังกฤษ และเปลี่ยน@ windowslive.com ไปเป็น
    Hotmail.Com ถ้าใส่ชื่อภาษาอังกฤษแล้ว..ไม่ยอมรับ..แสดงว่าชื่อซ้้ากัน ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่
    หรือเพิ่มตัวเลข ต่อท้ายชื่อ เช่น tanita411276(บันทึกไว้เพื่อจะได้น้าไปใช้ ในการเปิด E-Mail)
  3.2. กรอก Password(รหัสผ่าน) และยืนยัน Password (รหัสผ่านอีกครั้ง)ใส่ตัวเลขที่จ้าได้ง่ายที่สุด
    เช่น เบอร์โทรศัพท์ (บันทึกไว้เพื่อจะได้น้าไปใช้ในการเปิด E-Mail)
                                         4
4
5
4. กรอก E-Mail ส้ารอง จะเป็น Username ที่แตกต่างจาก การกรอกใน 3.1 และ ตามด้วย @
  hotmail.com เช่น ta2500@hotmail.com และ ตอบค้าถาม เพื่อใช้ ในการลืม Password
  (เลือก 1 คาถามและ ตอบ 1 คาตอบ)
5. กรอกข้อมูล
      - ชื่อ (ภาษาไทย)
      - นามสกุล(ภาษาไทย)
      - เพศ
      - ปีเกิด(คศ.) เช่น 1991, 1987
      - ประเทศ
      - จังหวัด
      - รหัสไปรษณีย์
                                     5
    6
  6. พิมพ์ข้อความที่เห็นในภาพ เพื่อยืนยัน การสมัคร สมาชิก และ ยอมรับ
7
  7. เลือกไปที่ ขอรับเวอร์ชั่นคลาสสิก
                                              6
8
    8. จะพบการแสดงที่สมัคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว น้า Username และ  Password
  ไปสมัครบทเรียนออนไลน์ (บทเรียนออนไลน์ใหม่) แผนกวิชาสามัญ
  ตามวิชาที่นักศึกษาลงทะบียนเรียน กับอาจารย์ ฐานิตา สุวรรณกูฏ (วิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย
  วิชามนุษยสัมพันธ์ในการทางาน วิชาวิถีธรรมวิถีไทย และวิชากฏหมายแรงงานและการประกันสังคม)


    กลับไปเข้าบทเรียนออนไลน์…ใหม่
     http://www.chainat.ac.th/
        นา E-Mail ไปด้วยค่ะ
                   Username (ชื่อผู้ใช้) : Tanita411276@hotmail.com
                   Password (รหัสผ่าน) : 411276

								
To top