Verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en _jeugd - Dia 1 by lifemate

VIEWS: 45 PAGES: 24

									Landelijk Steunpunt ZAT’s
       Samenwerking
   tussen onderwijs en jeugdzorg;
         het kind centraal


              Studiedag
Associatie Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling
        Dinsdag 24 november 2009, Ede


  Marij Bosdriesz     infozat@nji.nl   www.zat.nl
Landelijk Steunpunt ZAT’sKind centraal …

• Kind heeft met verschillende leefmilieus te maken
• Kind niet opgedeeld in hokjes
• Kind gebaat bij samenhang pedagogische aanpak /zorg
• Daarom samenwerking tussen milieus nodig
• Zorg aan laten sluiten bij ‘vindplaats’; vanaf 4: school
• Hier professionals uit beide sectoren bijeen,
 rond krachtig middel in zorg voor ontwikkeling kind:
• Komt u elkaar tegen in uw werkveld?
Landelijk Steunpunt ZAT’sSamenwerking onderwijs en hulpverlening

•  Vroegsignalering en snelle, samenhangende zorg;
•  Hulpverlening sluit aan bij zorg van de scholen
•  Klinkt vanzelfsprekend, maar is een hele klus …
•  Geschiedenis en gegroeide verhoudingen
•  Heel veel specialismen in onderwijs en zorg
•  Voor elk probleem ergens anders heen
•  Overal aparte criteria, indicaties, commissies …
•  Budgetten hangen af van indicaties / etiketten
Landelijk Steunpunt ZAT’sSamenwerking onderwijs en hulpverlening

•  Hoe breng je dat samen?
•  Dat begon natuurlijk vanuit de praktijk
•  Scholen zien dat kind of ouders hulp nodig hebben
•  Hulpverleners die willen weten hoe het op school gaat
•  Zij zien dat samenwerken en één aanpak nodig zijn
•  Beleid en bestuur liepen achter
•  Noodzaak wel gezien, maar nog geen echte initiatieven
•  Hier en daar beweging in wetten; WCPV, WJZ, enz.
Landelijk Steunpunt ZAT’sSamenwerking onderwijs en hulpverlening

• Verkokering aangepakt in Operatie Jong (2003 – 2006)
• Per agendapunt integrale aanpak
• Samenhang tussen de onderwerpen weinig aandacht
• Daarom nu veel tegelijk aan de orde rond Jeugd;
 CJG, ZAT, Verwijsindex, Passend onderwijs, EKD,
 Veiligheidshuis, WMO, LEA …
• Ministerie Jeugd & Gezin, gemeenten, provincies,
 schoolbesturen én … de praktijk aan zet om dit in
 samenhang te brengen
Landelijk Steunpunt ZAT’sActuele ontwikkelingen rond jeugd


•  Centrum voor jeugd & gezin (CJG)
•  Passend onderwijs
•  Verwijsindex risicojongeren
•  ‘Zorg in en om de school’
Landelijk Steunpunt ZAT’sCentrum voor Jeugd & gezin (CJG)

• Herkenbaar inlooppunt in de buurt, voor ouders en
 voor jeugdigen 0 – 23 jaar
• Voor hulp bij opvoeden en opgroeien
• Bundeling gemeentelijk hulpaanbod:
  –  jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus + GGD),
  –  maatschappelijk werk / opvoedingsondersteuning
  –  schakel met bureau jeugdzorg
  –  schakel met onderwijs / zorgteams / ZAT’s
• Taak voor gemeenten; minimaal 1 in 2011; nu 18%
Landelijk Steunpunt ZAT’sPassend Onderwijs


• Voor elk kind een passend onderwijs-zorgaanbod
• Zorgplicht voor schoolbesturen; als de school het zelf
 niet kan moet school op zoek naar alternatief
• Dat betekent: samenwerken met andere scholen
• Zowel met regulier als met speciaal onderwijs
• Meer passende zorg door samenwerking met jeugdzorg
• Samenwerkingsverbanden grotere rol; meer middelen
 om zorg op scholen te versterken
• ZAT’s schakelpunt voor onderwijs-zorgarrangementen
Landelijk Steunpunt ZAT’sVerwijsindex Risicojongeren


•  Langs elkaar heen werken hulpverleners voorkomen
•  Bij zorgen melden bij Verwijsindex risicojongeren
•  Bij 2 meldingen check op welke zorg er is ingesteld
•  Afspreken wie actie onderneemt
•  Is administratief systeem, geen zorgstructuur
•  Moet aansluiten bij bestaande zorgstructuren, zoals
  CJG, zorgteams / ZAT’s, veiligheidshuis
Landelijk Steunpunt ZAT’sZorg in en om de school


• Preventieve inzet van hulp in scholen (bijvoorbeeld
 schoolmaatschappelijk werk)
• Zorgteams / ZAT’s voor PO, VO, MBO, SO
• Beschikbaarheid van achterliggende zorg
• Plusvoorzieningen voor ‘overbelaste jongeren’
• Kabinet heeft wetgeving voorgesteld;
  – in onderwijswetten (WPO, WVO, WEB, WEC)
  – In CJG-deel Wet op de Jeugdzorg over regierol gemeente
Landelijk Steunpunt ZAT’sWaarom zorgteams / ZAT’s?

•  Scholen signaleren meer opvoed- en opgroeiproblemen
•  Leraar / IB’er / zorgcoördinator zijn geen hulpverleners
•  Snel zorg nodig voor kind en ouders
•  Handelingsgerichte adviezen nodig voor leraren
•  Multidisciplinaire beoordeling voor juiste aanpak
•  Hulpverlening sluit aan bij zorg van de school
•  Passend onderwijs voor meer leerlingen
•  Samenhang in de zorg; één kind, één plan
Landelijk Steunpunt ZAT’sWat signaleren scholen?

•  (Zeer) druk gedrag / ADHD
•  Gebrek aan sociale vaardigheden
•  Agressief gedrag
•  Faalangst en minderwaardigheidsgevoelens
•  Gezondheidsproblemen
•  Autisme en verwante stoornissen
•  Opvoedingsonmacht, verwaarlozing, mishandeling
•  Relatie-/echtscheidingsproblematiek
•  Psychiatrische stoornissen, verslaving, criminaliteit
•  Armoede- en schuldproblematiek
•  Combinaties van problemen (multiproblem-situaties)
Landelijk Steunpunt ZAT’sAansluiting van zorg bij onderwijs
Zorg- en adviesteams / ZAT’s:
multidisciplinair team, op school of bovenschools, waarin lokale
zorgpartners en jeugdzorg samenwerken met het onderwijs
Doel:
kinderen en ouders, waarbij op school problemen gesignaleerd
worden, vroegtijdig, snel, effectief en samenhangend zorg bieden
In het ZAT participeren, naast de school, onder meer:
  –  Schoolmaatschappelijk werker
  –  Jeugdgezondheidszorg; jeugdverpleegkundige / jeugdarts
  –  (Indicatie)medewerker bureau jeugdzorg
  –  Medewerker speciaal onderwijs (REC’s)
  –  Leerplichtambtenaar
  –  Politie / HALT         en anderen………………..
Landelijk Steunpunt ZAT’sZAT’s in het voortgezet onderwijs (VO)

• ZAT’s op individuele VO-scholen (95%)
• Op school multidisciplinaire beoordeling, consultatie,
 snelle hulp, toeleiding naar lokale of geïndiceerde zorg
 en schoolondersteuning
• Team van zorgcoördinator, jeugdverpleegkundige of
 jeugdarts, (school)maatschappelijk werker, bureau
 jeugdzorg, leerplichtambtenaar, politie
• REC’s, Jeugd-GGZ sluiten aan, met name in het kader
 van passend onderwijs
Landelijk Steunpunt ZAT’s
ZAT’s in het primair onderwijs (PO)
• Zorgteam op school én bovenschools ZAT (71% / 69%)
• Zorgteam op school;
  – Op school snelle beoordeling, directe hulp en ondersteuning
  – Team van IB’er, leerkracht, jeugdverpleegkundige/jeugdarts,
   schoolmaatschappelijk werker
• Bovenschools ZAT;
  – complexere problemen, multidisciplinaire beoordeling, directe
   hulp, indicaties en toeleiding naar zwaardere zorg
  – IB’er, jeugdarts, SMW, bureau jeugdzorg, WSNS en REC’s
  – op niveau van WSNS-verband, gemeente of regio
• Indien gewenst aangevuld met anderen:
  – leerplicht, politie, onderwijsadviesbureau, Jeugd-GGZ…
Landelijk Steunpunt ZAT’sZAT’s in het MBO

• ZAT’s per ROC/AOC, per locatie of per opleiding (73%)
• Ingewikkelde populatie; nood is groot
• Psychosociale begeleiding nog in de kinderschoenen
• ZAT’s geven hieraan een impuls
• ZAT vaak gekoppeld aan Loopbaan- en Adviescentra
 (Servicecentra)
• Snelle multidisciplinaire beoordeling, directe hulp,
 toeleiding naar lokale en zwaardere zorg
• Team van zorgcoördinator, arts, schoolmaatschappelijk
 werker, bureau jeugdzorg, leerplichtambtenaar/RMC,
 REC 4, jeugd-GGZ, politie
Landelijk Steunpunt ZAT’s Wat kan een zorgteam / ZAT doen?
•  Tijdige signalering problemen jeugdigen / ouders
•  Multidisciplinaire beoordeling ingebrachte casussen
•  Vraagverheldering/ aanvullend onderzoek / diagnostiek
•  Snelle, effectieve hulp aan jeugdigen / ouders
•  Toeleiding naar lokale voorzieningen of jeugdzorg
•  Consultatie en handelingsadviezen voor scholen
•  Afstemming / coördinatie van de geboden zorg
•  Voorbereiding (integrale) indicaties BJZ en REC’s
•  Voorbereiden onderwijs-zorgprogramma’s
•  Versterking van de (preventieve) zorg op scholen

Doel: Gezonde ontwikkeling en optimale onderwijskansen
Landelijk Steunpunt ZAT’sZorgteam / ZAT in de zorgroute

•  Observeren en signaleren door leraar - mentor
•  Consultatie collega / zorgcoördinator
•  Aanmelding bij / bespreking in zorgteam
•  Uitvoeren acties n.a.v. zorgteam
•  Zo nodig aanmelding bij / bespreking in ZAT
•  Bieden van passende speciale zorg / hulp
•  Nazorg / evaluatie
Landelijk Steunpunt ZAT’sZorgteam / ZAT PO in beeld …

•  Casus uit praktijk zorgteam / ZAT PO
•  Geen praktijkopname; in scene gezet
•  Gespeeld door professionals uit onderwijs en zorg
•  Accent op route, deelnemers, structuur, enz.
•  Minder op de interactie … (zoals SVIB en VHT)
•  De start, het traject + stukje zorgteam …
Landelijk Steunpunt ZAT’sSamenwerken met ouders in zorgtrajecten
•  Kennis van ouders en scholen vullen elkaar goed aan
•  Ouders soms deel van probleem, altijd van oplossing
•  Neem ouders serieus, ook als ze boos zijn
•  Samenwerking begint bij start op school; niet pas als
  het ‘fout’ gaat
•  Schoolbeleid nodig op partnerschap met ouders
•  School heeft informatieplicht, maar meer mogelijk/nodig
•  Stappen in het zorgtraject zijn ook stappen met ouders
•  Schakel evt. partners in bij communicatie met ouders
•  Mogelijkheden als ouders dan nog zorg mijden;
  – zorgmelding BJZ of AMK
  – schorsen / verwijderen
Landelijk Steunpunt ZAT’sZAT’s en passend onderwijs …

•  Door inzet hulp meer leerlingen passend aanbod
•  Ondersteuning leraren / mentoren door hulpverlening
•  Minder thuiszitters, meer thuisnabij onderwijs + zorg
•  Beoordeling benodigde onderwijs- en jeugdzorg in ZAT
•  ZAT kan benodigde indicaties voorbereiden (JZ + SO)
•  In ZAT afspraken over gecombineerde onderwijs-
  zorgprogramma’s
Landelijk Steunpunt ZAT’sZAT’s en CJG …
• Voorkomen van overlap; elkaar aanvullen!
• CJG vooral:
  – Laagdrempelige toegang voor ouders die zelf hulp zoeken
  – Casusoverleg voor 0 – 4 jaar rond consultatiebureau
  – Bundeling + versterking opvoedingsondersteuning
• ZAT vooral:
  – Casusoverleg 4 – 18/23
  – Aanpak bij door scholen en partners gesignaleerde problemen
  – Aansluiting jeugdzorg bij leerlingenzorg en passend onderwijs
• Zo worden ZAT en CJG sterker
Landelijk Steunpunt ZAT’sWaar gaat het heen?

• Steeds meer integraal / intersectoraal samenwerken
• Samenwerking gemeenten en schoolbesturen (LEA)
• Steeds meer samen in de uitvoering van programma’s;
 samen in de klas, gecombineerde programma’s
• Wat betekent dit voor SVIB/VHT?
  –  VHT vaker ingezet door zorgteams/ZAT’s …
  –  VIB voor zorgteams / ZAT’s …
  –  Ouders, school en hulpverleners kijken samen naar video …
  –  SVIB en VHT werken nauwer samen …
Landelijk Steunpunt ZAT’s
Meer informatie ?
• www.zat.nl

• infozat@nji.nl

								
To top