Docstoc

soal mulok tajwid

Document Sample
soal mulok tajwid Powered By Docstoc
					                MADRASAH TSANAWIYAH AL-HIKMAH CURUG
                      UJIAN AKHIR MADRASAH
                      TAHUN PELAJARAN 2009/2010

     Hari/Tanggal    : Sabtu, 24 April 2010             Kelas        : IX (Sembilan)
     Waktu        : 10.00 – 11.30 WIB              Bidang Study    : Mulok 2 TajwidPilihlah Salah Satu jawaban yang dianggap paling benar !

1.  Ada berapakah hukum bacaan Ro ?
   a. 10          c. 2              12. Ada berapa macam huruf-huruf Qalqalah ?
   b. 3          d. 1                a. 10          c. 5
                                b. 7           d. 6
2.   ْ‫ﻋَﻘِﻴْﻤَﻪ‬
   Lafadz ْ‫ ﺍِ ﺒْﻎِ ﺤَﺠَّﻚَ ﻭَﻘَﺪ‬adalah contoh dari
   …                                ُ‫ﻳَﻌْﻣََﻞ‬
                              13. Kalimat      ْ‫ﻣَن‬  dibaca ….
   a. Tafkhim          c. Al-Syamsiyah
                                a. Idzhar            c. Iqlab
   b. Tarqiq           d. Al-Qomariah
                                b. Ikhfa            d. Idghom
3.  Ada berapa huruf Mad ?
                              14. Hukum membaca lafadz “ ُ‫ “ ﺍَﷲ‬ada berapa
   a. 10              c. 2
                                macam?
   b. 3              d. 1
                                a. 3         c. 4
                                b. 2         d. 5
4.    ُ‫ﺍﷲ‬
   Lafadz َ‫ﻠﻜِﻨَّﺎ ﻫُﻭ‬   mesti dibaca …
                              15. Lafadzِ‫ ﺮَﺣْﻤَﺔُ ﺍﷲ‬dibaca ….
   ‫ﺍﷲ‬
   a. َ‫ﻠَﻜِﻦَّ ﻫُﻭ‬                      a. Tafkhim         c. tarqiq
   َّ‫ﻫُﻭَ ﺍﷲُ ﻠﮑِﻦ‬
   b.                            b. Terang         d. samar

   ‫ﻠﮑِﻦَّ ﺍَﻧَﺎ ﻫُﻭَ ﺍﷲ‬
   c.                          16. Lafadz ٌ‫ ﻗُﺮْﺁﻥٌ , ﺑَﺮْﺪ‬dibaca ….
   ‫ﺍَﻨَﺎ ﻟﮑِﻦَّ ﻫُﻭَ ﺍﷲ‬
   d.                            b. Tafkhim           c. tarqiq
                                c. Terang            d. samar
5.  Harkat ialah ….
   a. Gerakan           c. bilangan      17. Lafadz ٌ‫ﮐَِﺮْﻴﻢ‬   dibaca ….
   b. Ketukan Irama        d. a,b,c benar       a. Tafkhim           c. tarqiq
6.  Ada berapa cabang Mad Far’i ?                b. Terang           d. samar
   a. 13          c. 9             18. Mengidghamkan sesuatu huruf ke dalam huruf
   b. 10          d. 8               yang sejenis/ sama yang ada dihadapannya
7.  Mad yang terjadi pada hamzah, dengan            disebut ….
   memakai tanda/ baris tegak/ terlentang           a. Idgham Mutajanissain
   disebut….                         b. Idgham Mutamatsilain
   a. Mad Badal                        c. Idgham Mutaqoribain
   b. Mad Iwad                        d. a, b, c benar semua
   c. Mad Lazim Harfi Musybah               19. Berikut ini makna izhar, kecuali ...
   d. Mad ‘Arid Lissukun                   a. Terang/Jelas       b. Jelas
8.  Lafadz َ‫ ﺍﺪَﻢ‬asalnya َ‫ َأْﺩَﻡ‬disebut ….
                ‫ﺍ‬                c. Samar          d. Terang
   a. Mad ‘Iwad                      20. Ada berapakah huruf-huruf idghom …
   b. Mad Badal                        a. 4            b. 2
   c. Mad Lazim Harfi Musybah                 c. 6            d. 5
   d. Mad ‘Arid Lissukun
                              21. Tempat keluar huruf disebut …
9.  ‫ ھ‬dalam kataِ‫ ﻔِﻴْﻪ‬mesti dibaca ….             a. Shighot         b. Sifat
   a. Pendek          c. pendek           c. Makhorijul huruf    d. Qolqolah
   b. Panjang         d. a,b,c benar
                              22. Mewaqofkan salah satu kalimat yang huruf
10. Berapakah panjangnya Mad Shilah ?              akhirnya hidup dan huruf sebelum akhirnya
  a. 3 – 6 harkat     c. 4 – 8 harkat           mati dinamakan …
  b. 2 – 5 harkat     d. 7 – 8 harkat           a. Waqaf isyarah     b. Washol
11. Ada berapa macam Mad Shilah ?                c. Waqaf Tam       d. Waqaf Hasan
  a. 2          c. 4              23. Macam-macam idghom ada berapa …
  b. 3          d. 5                a. 3          b. 4
                                c. 5          d. 2

Ujian Akhir Madrasah MTs. Al-Hikmah Curug Tahun Pelajaran 2009/2010
                            1
                            36. Tanda ْ‫ )ﻗﻠﻰ( ﻭَﻗﻒ‬mempunyai arti …
       ‫ٲ‬
24.‫ َ ﺍﻠﺼﱠﻓِﻴْﺭ‬Artinya adalah …              a. Dihentikan lebih utama
  a. Goncang         b. Bersiul         b. Tidak boleh berhenti
  c. Lunak          d. Condong         c. Boleh berhenti
                              d. Disambung
25. Mim mati apabila bertemu dengan Mim disebut..
  a. Idzhar         c. Ikhfa         37. Waqaf/ berhenti pada kalimat yang tak ada
  b. Idghom Mutamatsilain d. Iqlab            sangkut paut dengan kalimat sebelumnya baik
                              dalam lafadz/ makna disebut ….
26. Nun mati bertemu dengan ‫ ﺏ‬disebut ….
                              a. Waqaf Ram        c. Waqaf qobih
  a. Idzhar        c. Idgham
                              b. Waqaf Kafi       d. Washol
  b. Ikhfa        d. Iqlab
                            38. Waqaf terdiri dari …(bukan tanda-tanda waqaf)
     ٍ‫ﻤَّﺔ‬
27. Kalimat ُ‫ ﻣﻦْ أ‬adalah bacaan ….
                              a. 5           c. 3
  a. Idzhar           c. Idgham        b. 4           d. 1
  b. Ikhfa           d. Iqlab
                            39. Tempat keluarnya huruf-huruf hizaiyah disebut
28. Huruf yang berkumpul dalam lafadz           ….
 َ‫ ﻴَﺮْﻣَﻠُﻭْﻦ‬disebut ….                  a. Lidah         c. idzhar
                              b. Makhorijul huruf    d. qolqolah
  a. Idzhar           c. Idgham
  b. Ikhfa           d. Iqlab       40. Cara membaca taawwuz, basmalah dan surrah
                              terdiri dari … macam
29. Kalimatَ‫ ﺇِ ﻦْ ﻫُﻭ‬adalah bacaan ...
                              a. 4          c. 6
  a. Idzhar           c. Idgham         b. 5          d. 9
  b. Ikhfa           d. Iqlab
                                     ‫ّال ﻟﻴ ﺒ ﻥ‬
                            41. Potongan ayat ‫ ﻛَ ﱠ َ ُﻨْ َذَ ﱠ‬dalam QS. Al-Humazah
30. Kalimat ٍ‫ ﺟُﺮُﻑ‬adalah bacaan ...
     ‫ﻫَﺎٍﺮ‬                       mengandung bacaan ….
                              a. ikhfa’             c. idhhar
  a. Idzhar           c. Idgham
                              b. iqlab              d. idghom
  b. Ikhfa           d. Iqlab
                                                ‫ﻢ َﻜﻦ ﺍ ذ ﻦ‬
                            42. Pada ayat pertama QS. Al-Bayyinah َ ْ‫ﻟ َ ْﻳ ُ ِ ﱠﻟ ِﻳ‬
31. Sesuatu huruf yang dibaca terang/ jelas yang
                               ‫ﺮ‬
                              ‫ ﻛَﻔَ ُﻭﺍ‬terdapat bacaan ….
  berbunyi “ L “ disebut ….
                              a. ikhfa’ syafawi      c. iqlab
  a. Idzhar         c. Al Syamsyiah
                              b. idhhar syafawi      d. idhar
  b. Al-Qamariah      d. Iqlab
                            43. Contoh bacaan idzhar syafawi di bawah ini
32. Qalqalah terdiri dari … macam.
                              adalah ….
  a. 3            c. 4
                              a.               c.
  b. 2            d. 1
                              b.               d.
33. Qalqalah Shughra artinya adalah ….
  a. Besar          c. besar – kecil                 ‫َﻣ ﺍ َ ﻣ ﻟ َﺔ ﻘ‬
                            44. Pada QS. Al-Qodar ‫ ﻭ َآ َﺩْﺭﻙ َﺎ َﻴْﻠ ُ ﺍْﻟ َﺪْﺭ‬terdapat
  b. Kecil          d. kecil – besar      bacaan ….
                              a. Mad wajib Muttasil      c. Mad jaiz muttasil
34.ِ‫ ﺑََﻬِﻳْﺞ‬jika diwakofkan menjadi ….          b. Mad thobi’i          d. Mad Badal
  a. ‫ﺒَﻬﻴْﺠْﺞ‬          c. ‫ﺒَﻬﻲْﺝ‬      45. Di bawah ini adalah bacaan Mad Iwadl.
  b. ً‫ﺑَﻬِﻳْﺟْﺟﺎ‬        d. a,b,c benar      Kecuali ….
                                ‫َﻤ ْع ﺑﺼ ﺮ‬
                              a. ‫س ِﻴ ًﺎ َ ِﻴْ ًﺍ‬   ‫ﻭﻧس ء‬
                                         c. ً ‫َ ِ َﺎ‬
    ْ‫ ) ﻡ ( ﻭَﻗَﻒ‬mempunyai arti ..
35. Tanda
  a. Boleh berhenti    c. mesti berhenti         ‫ﻋذ ﺑ ﻋﻠ ْﻤ‬
                              b. ‫َ َﺍ ًﺎ َ ِﻴ ًﺎ‬       ٌ‫ﻋَﺫَﺏٌﻋَﻟِﻴْﻡ‬
                                              d.
  b. Dihentikan lebih utama   d. disambung
Ujian Akhir Madrasah MTs. Al-Hikmah Curug Tahun Pelajaran 2009/2010
                          2
II. Isilah Pertanyaan Di Bawah Ini Dengan Benar !

1. Bagaimanakah hukum mempelajari Ilmu Tajwid ?
2. Sebutkan macam-macam waqaf ! dan jelaskan !
3. Sebutkan cara-cara membaca ta’awuz, basmalah dan surah !
4. Sebutkan huruf-huruf idhgom !
5. Jelaskan perbedaan qolqolah kubro dan qolqolah sughro !
Ujian Akhir Madrasah MTs. Al-Hikmah Curug Tahun Pelajaran 2009/2010
                         3

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags: Abdills, Sang, Juara
Stats:
views:10143
posted:5/6/2010
language:Indonesian
pages:3