Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Apakah perkakasan-perkakasan kom

VIEWS: 261 PAGES: 25

									Perkembangan Komputer
     Pensyarah;
   Dr. Sajap Maswan
  Apakah yang dimaksudkan dengan
  komputer?
  Apakah perbezaan antara perkakasan
  (hardware) dan perisian (software)?
  Apakah perkakasan-perkakasan utama
  dan sampingan yang terdapat pada
  komputer dan dapat memberi sumbangan
  kepada bidang pendidikan?
    Apa itu komputer?
“Peranti (alat yang direka cipta untuk
melakukan tugas tertentu) atau
mesin yang boleh diaturcarakan /
digunakan untuk menerima data dan
mengolah data seperti melakukan
pengiraan matematik, logik atau
pemprosesan lain, dan kemudian
mengeluarkan data terproses secara
bersistem”.
      Apa itu komputer?
“Komputer adalah satu peranti elektronik yang dapat
 menerima data input, memproses data secara aritmetik
 dan logik, mengeluarkan hasil output, dan menyimpan hasil
 untuk kegunaan masa depan. Kesemua aktiviti ini
 dilakukan di bawah kawalan suruhan (instructions) yang
 disimpan di dalam unit ingatannya (memory unit).
 Kebanyakan komputer juga berkeupayaan untuk
 berkomunikasi dengan menghantar dan menerima data
 kepada komputer lain dan ke Internet. Pembelajaran dan
 penggunaan tentang komputer dan alat telekomunikasi
 untuk mencapai, memproses, mengurus, menyimpan,
 menghantar dan mengguna maklumat dipanggil teknologi
 maklumat”.
    Apa itu komputer?
“Peranti (alat yang direka cipta untuk
melakukan tugas tertentu) atau
mesin yang boleh diaturcarakan /
digunakan untuk menerima data dan
mengolah data seperti melakukan
pengiraan matematik, logik atau
pemprosesan lain, dan kemudian
mengeluarkan data terproses secara
bersistem”.
        Sejarah Komputer
  Evolusi komputer selepas tahun 1940 boleh
  dikelaskan kepada lima generasi. Angka dalam
  kurungan menandakan tarikh anggaran.

        Generasi Pertama (1940 - 1959)
        Generasi Kedua (1959 -1964)
        Generasi Ketiga (1964 - awal 80-an)
        Generasi Keempat (awal 80-an - ?)
        Generasi Kelima (masa depan)
Perbezaan antara Perkakasan dan Perisian

  Perbezaan dari segi aspek fizikal
  Perkakasan memerlukan sokongan
  perisian
  Perisian lebih kepada aspek digital
  Saling memerlukan dalam
  menjalankan sesuatu aktiviti.
        INPUTPERKAKASAN
 (HARDWARE)
       OUTPUT
1. Mouse        Tetikus
2. Scanner      (Mouse)
3. Keyboard
                      Papan Kekunci
4. Card Reader                (Keyboard)
5. Web Cam
6. Microphone
7. USB Port
8. 3 ½ Floppy
9. CDR/CDRW Rom           INPUT
10. Skrin sentuh (Touch screen)
11. Kamera Digital
12. Pembaca kod bar
13. Storan                    Pengimbas
14. Tablet grafik
15. Pad Sentuhan       Kad
            Pembaca          (Scanner)
          (Card Reader)
  Apa lagi?
1.  Pencetak
           Pencetak
2.  Pembesar suara  (Printer)      Pembesar Suara
3.  Projektor
4.  Mesin                  (Speaker)
5.  Storan
6.  Kayu Ria
7.  Kad tebuk
8.  Telefon
                 OUTPUT
9.  Monitor          Mesin
         (Machine)            Projektor
                        (Projector)
  Apa lagi?
                   A  Peranti Input digunakan
                      Untuk mengubah teks atau
         A            Grafik daripada bentuk fizikal
                      Ke dalam bentuk digital
                      Menggunakan Pengimbas/
                      Scanner.
                   B
B
Peranti Output digunakan untuk mengeluarkan
Teks atau grafik daripada komputer ke dalam
Bentuk fizikal menggunakan Pencetak/printer.
     Visual Perkakasan Komputer
Tetikus        Papan
            kekunci
Headset       Pembesar
           suara
   Perkakasan-perkakasan utama dan sampingan yang
         terdapat pada komputer


1.  Projektor
2.  Pencetak
3.  Pengimbas
4.  Penyimpan data
5.  Tetikus
6.  Papan kekunci
7.  Pembesar Suara
8.  Kamera Web
9.  Mikrofon
10.  Media penyimpanan
    LCD Projektor dalam proses p & p

  Persembahan digital
  P & P Lebih menarik
  Penjimatan masa
  Penyampaian mesej
  yang lebih jelas
  Disokong beberapa
  perisian persembahan
  :
   • MS Powerpoint
   • Flash
        Dan lain-
        lain
Mesin Pencetak ( Printer )

         Pengurusan data
         fizikal lebih mudah
         Penghasilan /
         perkongsian
         maklumat
         Penghasilan kertas
         peperiksaan
         Penghasilan
         rancangan p & p
      Pengimbas ( Scanner )

  Mengubah sumber
  fizikal kepada
  sumber digital.
  Penghasilan olahan
  kertas peperiksaan
  jauh lebih menarik.
  Penghasilan buku-
  buku elektronik (E-
  Book)
Penyimpan Data ( Data Storage)

          Thumb Drive
          Hard Disk
          CD / CDR / RW
          Server / Hosting

          Penggerak kepada
          kelancaran
          perjalanan sesuatu
          sistem atau
          aktiviti.
Perisian ( Software )

        MS Power point,
        memudahkan
        aktiviti p & p
        Adobe Flash,
        menyuntik elemen
        grafik animasi
        dalam p & p
        Banyak lagi
        perisian yang
        menyokong kedua-
        dua perisian ini.
  Tajuk perisian akan dibincangkan
  dalam kuliah seterusnya…
        KESIMPULAN

“  Sumbangan perkakasan-perkakasan utama dan
  sampingan yang terdapat pada komputer kepada bidang
  pendidikan sememangnya tidak boleh dinafikan.
  Semakin canggih perkakasan ini maka semakin tinggi
  kualiti yang mampu disumbangkan kepada bindang
  pendidikan. Selain memberikan penjimatan dari segi
  masa dan tenaga, ianya turut memartabatkan bidang
  pendidikan itu sendiri sekiranya setiap perkakasan


                         ”
  utama mampu diaplikasikan dalam proses pengajaran
  dan pembelajaran.
       Refleksi…….
  Berbincang dengan rakan anda dan
  cuba ramalkan apakah bentuk
  komputer pada masa akan datang
  berdasarkan perkembangan
  teknologi semasa?
        ( 10 minit)
   SESI SOAL JAWAB

  Sekiranya anda
  mempunyai
  sebarang
  pertanyaan, sila
  ajukan dan
  insyaAllah akan
  dijawab sedaya
  upaya.
TERIMA KASIH

								
To top