Docstoc

A FERENCESEK KULTÚRATEREMTŐ SZEREPE AZ ÚJKORBAN

Document Sample
A FERENCESEK KULTÚRATEREMTŐ SZEREPE AZ ÚJKORBAN Powered By Docstoc
					    A FERENCES LELKISÉG HATÁSA AZ ÚJKORI
  KÖZÉP - EURÓPA TÖRTÉNETÉRE ÉS KULTÚRÁJÁRA
                   -
DIE WIRKUNG DER FRANZISKANISCHEN SPIRITUALITÄT AUF DIE
 NEUZEITLICHE GESCHICHTE UND KULTUR MITTELEUROPAS

          Nemzetközi tudományos konferencia
         Internationale wissenschaftliche Konferenz


        A konferencia rendező szerve - Organisator:
   PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
           EGYHÁZTÖRTÉNETI MUNKACSOPORT
    Pázmány Péter Katholische Universität Philisophische Fakultät
         Kirchengeschichtliche Forschungsgruppe
          Vezetője: DR. PUCILOWSKI JÓZSEF O. P.


        A konferencia helyszíne- Ort der Konferenz:
           PPKE BTK PILISCSABAI CAMPUS


         A konferencia ideje- Zeit der Konferenz:
              2002. OKTÓBER 14-16.


      A konferencia elnöke - Vorsitzender der Konferenz:
               DR. ŐZE SÁNDOR
               egyetemi docens


       A konferencia titkára - Sekretär der Konferenz:
            MEDGYESY-SCHMIKLI NORBERT
              egyetemi tanársegéd
                       2
      „Antal testvérnek, püspökömnek Ferenc testvér üdvöt kíván!
      Megelégedésemre szolgál, hogy a szent teológiából előadásokat tartasz a
      testvéreknek. Vigyázni kell azonban, hogy e stúdium során ki ne oltsd a
      szent áhítat és imádság szellemét, ahogy az regulánkban áll.”
                  Assisi Szent Ferenc: Espistola as S. Antonuim                2002. október 14. hétfő


9.00: Regisztráció - Registration (Stephaneum Aula)
    Elhelyezkedés - Unterbringung
11.00: Ebéd - Mittagessen (Stephaneum Ebédlő - fakultatív)


12.00: MEGNYITÓ- ERÖFFNUNG
    „Veni Creator Spiritus” - Nyitóimádság


               Köszöntőt mond - Begrüssung:


                ERDŐ PÉTER rektor (PPKE)
              FRÖHLICH IDA dékán (PPKE BTK)
  PUCILOWSKI JÓZSEF O. P., A PPKE BTK Egyháztörténeti Munkacsoport elnöke


             PLENÁRIS ÜLÉS - PLENARSITZUNG
                 Stephaneum Díszterem
              Elnök: PUCILOWSKI JÓZSEF O. P.


12.30: VÁRNAI JAKAB O. F. M.: Ferences források: lelkiség és történelem
13.00: LACKNER, FRANZ O. F. M. (WIEN): Boldog Johannes Duns Scotus - Seelige Johannes
    Duns Scotus
13.30: GAPSKI, HENRYK (LUBLIN): Ferences élettér Közép-Európában a 16-18. században
    (Rendágak, provinciák, kolostorok) - Przestrzeń franciszkańska w Europie Środkoweo
    Wschodniej w czasach nowożytnych XVI-XVIII. wiek (zakony, prowincje, klasztory)
   SZÜNET
14.30: ERDÉLYI ZSUZSANNA: Az archaikus népi imádságműfaj európai összefüggései
                       3


15.00: SZÖGI LÁSZLÓ: Magyar teológusok stúdiumai külföldi egyetemeken
15.30: FÁY ZOLTÁN: A magyarországi ferences könyvtárak sorsa 1950 után
15.45: BORSODI CSABA: A mai magyar ferences levéltárak forrásanyaga
16.15: VITA
16.45: TEODOR JOZEF TEKEL festményeiből rendezett kiállítás megnyitása a Marillac Szent
   Lujza Ház Dísztermében - Eröffnung der Ausstellung von den Gemälden TEODOR
   JOZEF TEKELS im Festsaal des Marillac Szent Lujza Ház
   A kiállítást megnyitja: P. STEFAN BANKOVIČ O. F. M., szlovák provinciális
   Köszöntőt mond: KÄFER ISTVÁN (PPKE BTK Szlavisztika - Közép-Európa Intézet
   vezetője)
   ALENA PIATROVA (BRATISLAVA): Teodor Jozef Tekel ferences, akadémiai festő élete
   és működése - Akademický maliar TEODOR JOZEF TEKEL O. F. M. Źivot a dielo
   Közreműködik: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kórusa, vezényel - Dirigent:
   LÉGÁR PIROSKA
18.00: KÖNYVBEMUTATÓ - BUCHPRÄSENTATION:
   TAKÁCS INCE- PFEIFFER JÁNOS: Szent Ferenc fiai a veszprémi egyházmegyében a 17-
   18. században (Pápa-Zalaegerszeg, 2001.) című könyvének bemutatója a Stephaneum
   Aulájában
   A kötetet bemutatja: MEZEI ZSOLT, a Pápai Református Gyűjtemények könyvtárosa
18.30: „ARANYMIATYÁNK” – „GOLDVATERUNSER” - legendaballada a moldvai csángómagyar
   Lujzi-Kalugara községből. Előadja: SZELID VERONIKA
   Helyszín: Stephaneum Díszterem
Az „INDUCTIO DE PASSIONE CHRISTI” CÍMŰ CSÍKSOMLYÓI MISZTÉRIUMDRÁMA (1767)
   BEMUTATÁSA – „INDUCTIO DE PASSIONE CHRISTI” MYSTERIENSPIEL AUS CSÍKSOMLYÓ

   Előadják a „Boldog Özséb Színjátszókör” tagjai - Das Passionsspiel wird die
   Studenten von „Seelige Eusebius Schauspielgruppe” darstellen.
   Bevezetőt mond - Einführung:: MEDGYESY-SCHMIKLI NORBERT
   Helyszín - Ort: Stephaneum Díszterem
20.30: FOGADÁS - EMPFANG
   Helyszín – Ort: Stephaneum, Pázmány-Terem – Pázmány-Saal


          „Igen dicsiretes a tű szándékotok,
          Szent és űdvességes minden fáratságtok,
          Ha Christus kinyain ma it szánakodtok,
                        4


           S magatok vetkeit sirván fájlaljátok.

           Ime hát szemlelvén Christus szenvedesit,
           Kőnyvezzétek, kérlek, keserves keresztit,
           Mert maga igiri bővséges erdemit,
           És eképpen inti választot népeit.”

           (A Csíksomlyón 1772. április 17-én
           bemutatott passiójáték Prologusából)
                 2002. október 15. kedd


„Hogy a jó cselekedet nyomon kísérje a tudományt.
Azt mondja az Apostol: A betű öl, a lélek pedig éltet. Betű által halnak meg azok, akik csak a
szavakat óhajtják tudni, hogy így bölcsebbnek tűnjenek fel másoknál; s így akarnak nagy
vagyont szerezni, hogy azt rokonaik és barátaik közt szétoszthassák. És betű által halnak meg
azok a szerzetesek is, akik nem akarják követni a Szentírás (szó szerint: szent betű) szellemét,
hanem beérik a szavak merő tudásával és értelmezésével. És viszont azokat élteti a Szentírás
szelleme, akik egész tudományukat, melyet szereztek, és még szerezni kívánnak, nem a
testnek tulajdonítják, hanem szóval és példaadással a fölséges Úristennek adják vissza, akitől
minden jó ered.”
                              Assisi Szent Ferenc: Admonitiones


                    „A” SZEKCIÓ
         Ferences prédikációk és könyvészet a 15-18. században
 Franziskanische Predigt und franziskanisches Buchwesen in den 15-18. Jahrhunderten

              Helyszín - Ort: Stephaneum 1. előadó


                  Elnök: PUSKELY MÁRIA


9.00: VIZKELETY ANDRÁS: A középkori többnyelvűség jelei hazai ferences kódexekben
9.25: MADAS EDIT: A legkorábbi magyarországi ferences prédikációgyűjteményről
9.50: KLANICZAY GÁBOR: Kapisztrán Szent János újlaki csodái
10.15: SZLANCSOK MARGIT: Kapisztrán Szent János és a ferencesek luxusellenes
    tevékenysége
10.40: SZÜNET
11.00: BÁRCZI ILDIKÓ: Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát életművének szövegkiadásáról
                       5


11.25: WEHLI TÜNDE: Mátyás király ferences Missaleja
11. 50: GALAMB GYÖRGY: Marchiai Szent Jakab prédikációi
12.15: DEÁK VIKTÓRIA HEDVIG O. P.: A ferences és a domonkos lelkiség összehasonlítása
    középkori és 16. századi példák alapján
12.40: VITA
13.00: EBÉD
                 Elnök: HARGITTAY EMIL


14.00: TÖRÖK JÓZSEF: A ferences és a kuriális liturgia a középkorban
14.25: PAP LEONÁRD O. F. M.: Az erdélyi ferences irodalom története
14.50: SZELESTEI NAGY LÁSZLÓ: Ferences prédikációk a 17. században
15.15: SZABÓ PÉTER: Ferences szerzetes halotti beszéde Forgács János fölött (1735)
15.40: SZÜNET
16.00: MACZÁK IBOLYA: “Kalászat evangéliumi mezőkön." Prédikációkötetek és előszavaik
    tanulsága
16.25: TASI RÉKA: Kelemen Didák prédikációinak dramatikus jegyei, avagy a popularitás egy
    változata a barokk prédikációirodalomban
16.50: NAGY JÚLIA: Könyvek titkai. Eddig ismeretlen ferences könyvtár Szatmárnémetiben
17.15: ZVARA EDINA: Ferences rendházak gyűjteményébe bekerült magánkönyvtárak a
    koraújkori Magyarországon
17.40: VITA


                   „B” SZEKCIÓ
          A ferencesek a későközépkorban és a reformáció idején
        Franziskaner im Spätmittelalter und zur Zeit der Reformation

              Helyszín – Ort: Stephaneum 2. előadó

                  Elnök: TÖRÖK JÓZSEF


9.00: ZDZISLAW KIJAS O. F.M. CONV. (KRAKOW): Szent Bonaventura tanítása az
    Eucharisztiáról középkori teológiai viták összefüggésében - St. Bonaventuras Lehre
    von der Eucharistie im Kontext der mittelalterlichen theologischen Diskussionen
                        6


9. 25: HOSKO, EMANUEL O. F. M. (ZAGREB): A boszniai rendtartomány “Studium generale”-
    jának működése Budán - Die Vorläufer des „Studium generale” der Bosnia-Argentina

    in Ofen (Buda) sein
9.50: WANDA STEPNIAK-MINCZEWA (KRAKOW): Hagyomány és jelenkor a ferenceseknél –
    avagy egy új rendi terminológia szükségessége - Tradycja a wspólczesnosc u
    franciszkanów – czyli o potrzebie opracowania terminologii zakonnej
10.15: ZOMBORI ISTVÁN: Identitás és legitimáció. A szeged-alsóvárosi ferencesek és Mátyás
    király
10.40: SZÜNET
11.00: SZOVÁK KORNÉL: Obszervánsok Szécsényben
11.25: KORÁNYI ANDRÁS: Anonim Ferences Vitája Árpádházi Szent Erzsébetről
11.50: LASZLOVSZKY JÓZSEF: A visegrádi obszerváns ferences kolostor története
12.15: ROMHÁNYI BEATRIX: Ferences rendházak a késő-középkori Magyarországon
12.40: VITA
13.00: EBÉD


                 Elnök: VIZKELETY ANDRÁS


14.00: HLAVAČEK, PETR (LEIPZIG - PRAG): Obszerváns ferencesek Csehországi provinciában a
    későközépkorban - Franziskaner-Observanten in der Provinz „Bohemia” am Ende des
    Mittelalters
14.25: ŐZE SÁNDOR: A ferencesek és a reformáció kapcsolata a 16. században
14. 50: ÁCS PÁL: Boldogasszony „bűnei”. Dévai Mátyás és Szegedi Gergely vitája a Mária-
    tiszteletről
15.15: TÓTH ISTVÁN GYÖRGY: Ferences misszionáriusok a 17. században
15.40: SZÜNET
16.00: HEGEDŰS ANDRÁS: Az esztergomi ferences gimnázium alapítása és újraindítása
16.25: FÁY ZOLTÁN: A Legszentebb Üdvözítőről Nevezett Rendtartomány 17. századi
    története a Provincia Salvatoriana tabulái szerint
16.50: MEZEI ZSOLT: A pápai ferences kolostor története
17.15: VÉGH ANDRÁS: A budavári Helyőrségi Templom ferences korszakának története
17.15: VITA
                       7


                   „C” SZEKCIÓ
           A ferences rend szerepe a katolikus megújulásban
       Die Rolle des Franziskanerordens in der katholischen Erneuerung

              Helyszín – Ort: Stephaneum 3. előadó

                 Elnök: KILIÁN ISTVÁN


9.00: MOLNÁR ANTAL: Ferences kolostor és társadalom a hódolt Gyöngyösön
9.25: BODOR IMRE: A gyöngyösi ferences rendház előkerült pecsétnyomó gyűjteménye
9.50: PINTÉR MÁRTA ZSUZSANNA: A magyarországi ferences rend középfokú oktatása a 17-
    18. században
10.15: SILL ABA FERENC O. F. M.: A mariánus ferences kolostorok újjáépítése és benépesítése
    a katolikus megújulás idején
10.40: SZÜNET
11.00: MAGYAR ISTVÁN LÉNÁRD: A körösbányai 18. századi kézirat
11.25: HORVÁTH SÁNDOR: A ferencesek és a grádistyei horvátok
11.50: MEDGYESY-SCHMIKLI NORBERT: A mikházi kolostor missziós munkája a 18.
    században - eddig ismeretlen források alapján
12.15: KÉRCSI RENÁTA: Kapucinusok Máriabesnyőn
12.40: VITA
13.00: EBÉD


                Elnök: ERDÉLYI ZSUZSANNA


14.00: PUSKELY MÁRIA: Mozaikok a németújvári ferences kolostor történetéből (1648-1920)
14.25: BEKE MARGIT: Az Erzsébet-apácák léte és működése Budán 1785-től
14.50: SCHWARZ KATALIN: A magyar klarisszák regulája, konstitúciója és rendtartása
15.15: PROKOPP MÁRIA: Az esztergomi ferences templom újonnan restaurált Szent György-
    oltára 1718-ból
15.40: SZÜNET
16.00: DÉNESI TAMÁS: Ferences harmadrendi remeték a 18. századi veszprémi
    egyházmegyében
16.25: SZILÁGYI ISTVÁN: A magyar kálváriák és a ferencesek kapcsolata a 17-18. században
16.50: BÁRTH DÁNIEL: Ördögűző Rókus testvér. Képek egy 18. századi zombori ferences
                       8


    életéből
17.15: SZIGETI JENŐ: Egy ismeretlen akadémiai disszertáció a ferences muzsikáról
17.40: VITA


              SZENTMISE - HEILIGE MESSE


18.30: Az autóbusz indulása a Campusról - Der Bus beginnt aus dem Campus
19.00: SZENTMISE a piliscsabai Szűz Mária Szent Neve Plébániatemplomban
    A szentmise főcelebránsa - Hauptzelebrant: P. VÁRNAI JAKAB O. F. M.
    tartományfőnök
    Homiliát mond - Predigt: DR. KRÁNITZ MIHÁLY teológus, tanszékvezető (PPKE
    Hittudományi Kar)
    Énekel - Singt: Kájoni János Schola
20.00: A középkori Piliscsabai Szűz Mária-szobrot bemutatja - Die Vorstellung der
    Mittelalterlichen Marien-Statue von Piliscsaba (Tschawa): SZAKÁCS BÉLA ZSOLT
    J. S. BACH: Kunst der Fuge contrapunctus 8. BWV 1080. Orgonál - Orgel: URBÁN
     PÉTER


                BORKÓSTOLÓ - WEINPROBE


20.30: BORKÓSTOLÓ, KÖZÖS NÉPDALÉNEKLÉS, BESZÉLGETÉS KESZTÖLCÖN, a Borház
    Étteremben
    Köszöntőt énekel a helyi SZLOVÁK PÁVAKÖR, vezetője: KARA LAJOSNÉ
    A közös éneklést hegedűn kíséri: FÖLDI GÁBOR


                2002. október 16. szerda


„Az Úr követéséről
Mindannyian figyeljünk, testvéreim, a jó pásztorra, aki vállalta a kereszt gyötrelmét juhai
megmentéséért. Az Úr juhai követték őt a szorongattatásban és üldöztetésben,
szégyenvallásban és éhségben, erőtlenségben és kísértésben és minden más
megpróbáltatásban, s mindezek elviseléséért örök életet nyertek az Úrtól. Nagy szégyen tehát
ránk, Isten szolgáira, hogy míg a szentek cselekedték a nagy tetteket, mi csupán tetteik
hirdetésével akarunk dicsőséget és tiszteletet kivívni magunknak.”
                           Assisi Szent Ferenc: Admonitiones
                       9


              PLENÁRIS ÜLÉS – PLENARSITZ
              Helyszín – Ort: Stephaneum Díszterem
               Elnök: VÁRNAI JAKAB O. F. M.


9.00: FREYER, JOHANNES O. F. M. (ROMA): A ferences teológia hatása a reformációra: a
    recepció és az elutasítás között - Der Einfluss der franziskanischen Theologie auf die
    Reformation: zwischen Rezeption und Zurückweisung
                    „A” SZEKCIÓ
A ferences lelkiség hatása a zene- és képzőművészetre, valamint az iskolai színjátékokra.
                 A 19. század főbb kérdései
 Die Wirkung der Franziskanischen Spiritualität auf die Musik- und Bildenden Künste,
                   bzw. Schuldramen


              Helyszín – Ort: Stephaneum 2. előadó


                 Elnök: KRÁNITZ MIHÁLY


9.35: BARNA GÁBOR: Vallás, mint menedék. Fogadalmi képgaléria a máriaradnai ferences
    kolostorban
10.00: SZILÁRDFY ZOLTÁN: Barokk ikonográfiai típusok Szent Ferenc rendjének
    művészetében
10.25: KOVÁCS IMRE: Egy pozsonyi klarissza főnöknő magánáhítatossági képe a 17.
    században
10.50: SZŐKE BALÁZS: A szeged-alsóvárosi ferences templom hajóboltozatának
    problematikája
11.15: SZÜNET
11.30: SZÉKELY ZOLTÁN: A buda-vízivárosi Szent Ferenc Sebei-templom oltárainak
    ikonográfiája
11.55: SAS PÉTER: A ferences lelkiség tükröződése művészeti alkotásokban
12.20: RICHTER PÁL: A magyarországi ferencesek zenéje a 17-18. században
12.45: VITA
13.00: EBÉD
                       10
               Elnök: SZELESTEI NAGY LÁSZLÓ


14.00: KILIÁN ISTVÁN: Minorita iskolák és színjátszásuk a 17-18. században
14.25: DEMETER JÚLIA: Műfaj és funkció összefüggései a csíksomlyói színpadon
14. 50: KEDVES CSABA: „Vagyon ez szokásban...” Teológiai interpretáció és populáris
    beszédmód a csíksomlyói színpadon
15.15: MUCKENHAUPT ERZSÉBET: A csíksomlyói ferences könyvkötő műhely I.
15.40: SZÜNET
16.00: ZAKAR PÉTER: A magyar szabadság vértanúja: Gasparich Kilit
16.25: OROSZ LÓRÁNT O. F. M.: A ferencesek Leó-féle Uniójának jogtörténeti elemzése az
    osztrák-magyar Kapisztrán Szent János Provinciában (1897-1899)
16.50: BALAJTHY KATALIN: Katolikus elemi iskolák a moldvai csángók között a 19.
    században
17.15: ILLÉS PÁL ATTILA: Ferencesek a lelkipásztori munkában az Esztergomi
    Főegyházmegye területén a 19. század közepén
17.40: VITA


                   „B” SZEKCIÓ
             A ferencesek a 20. század küzdelmeiben
          Die Franziskaner in der Kämpfen des 20. Jahrhunderts

              Helyszín – Ort: Stephaneum 3. előadó

               Elnök: PUCILOWSKI JÓZSEF O. P.


9.35: GRAJEWSKI, ANDRZEJ (WARSZAWA): Az állambiztonsági szervek tevékenysége a
    lengyel szerzetesrendek ellen - Działalność aparatu bezpieczenstwa panstwa
    przeciwko zakonom w Polsce
10.00: BANKOVIČ, STEFAN O. F. M. (BRATISLAVA): From Unchristian Night up to the Tender
    Revolution
10.25: RYDLO, JOZEF M. (BRATISLAVA): A ferencesek működése Szlovákiában a 20.
    században - Pôsobnost’ františkánov na Slovensku v XX. storočí
10.50: R. VÁRKONYI ÁGNES: Egy ferences plébánia alapítása a 20. században
11.15: SZÜNET
                       11


11.30: SARNYAI CSABA MÁTÉ: A ferences rend helyzetének értékelése az I. világháború után,
    különös tekintettel Zadravecz István szerepére
11.55: KERNY TERÉZIA: Ferences templomok műtárgyfelmérése 1928-1931-ben
12.20: HÁMORI PÉTER: A „Cselekvő szeretet”. A 75 éve alapított Ferences Szegénygondozó
    Nővérek rövid története
12.45: KISS MÁRIA: A Szegénygondozó Nővérek Szombathelyen
VITA
13.00: EBÉD


                  Elnök: ŐZE SÁNDOR


14.00: BOZSOKY GERŐ O. F. M.: A Szűz Máriáról Nevezett Magyar Ferences Rendtartomány
    története a 20. században
14.25: SZABÓ CSABA: A „Szentföld” ferenceseinek üldöztetése a „népi demokráciában”
14.50: POLGÁR VIKTÓRIA: Egyházpolitika az 1950-es években. Kriszten Ferenc Raffael és az
    újhatvani tüntetés
15.15: ZSITNYÁNYI ILDIKÓ: Büntetőeljárások az újhatvani ügyben
15.40: SZÜNET
16.00: SOÓS VIKTOR: A nyugati határ menti ferences kolostorok feloszlatása 1950-ben -
    Kiskanizsa, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szombathely
16.25: KÁLMÁN PEREGRIN O. F. M.: Két front között. A Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett
    Ferences Rendtartomány helyzete az 1944-48 közötti időszakban
16.50: BARTALIS JÁNOS O. F. M.: A Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Ferences
    Rendtartomány szenvedései 1950-1990 között
17.15: BANK BARBARA: A hatvani ferencesek pere és az internálások 1950-ben
17.15: VITA


                 ZÁRSZÓ - SCHLUSSWORT
              Helyszín - Ort: Stephaneum Díszterem
                  2002. október 16. 18 óra


                  ELNÖK: ŐZE SÁNDOR


VÁRNAI JAKAB O. F. M. tartományfőnök zárszava
                      12


PUCILOWSKI JÓZSEF O. P. vikárius, a PPKE BTK Egyháztörténeti Munkacsoport elnöke
   zárszava
                   TE DEUM

„A kisebb testvérek regulája és élete ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent
evangéliumát, élvén engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban. Ferenc testvér
engedelmességet és hódolatot ígér Honoriusz pápa úrnak és törvényes utódainak, valamint a
római Szentegyháznak. A többi testvér pedig Ferenc testvérnek és utódainak tartozik
engedelmességgel.”
                                   Regula Bullata

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:130
posted:5/5/2010
language:Hungarian
pages:12