Utdelning av Stipendiemedel från Signe Thorfinns stiftelse by keara

VIEWS: 185 PAGES: 11

									Utdelning av Stipendiemedel från Signe Thorfinns stiftelse

Utdelning 1992

Namn          Verksam inom     Stipendium till        Stipendie-
                                      summa
Susann Meyner     Sjuksköterska på   Kongress i Dallas USA för bla 7000 kr
            ögonkliniken     behandling av glaukom. Vill
            Länssjukhuset Ryhov starta ”skola” för patienter
                       med glaukom.
Annika Svensson,    Sjuksköterska på   Studiebesök där        3000kr
Gudrun Stenhammar   Hälsans vårdcentrum i hospiceverksamhet pågår.
och Gunilla Bronsek  Jönköping
Kjell Hordnes     Sjuksköterska på   Deltagande i 3:e europeiska  5000kr
            strålbehandlingsavdel vinterkonferensen inom
            ningen vid      onkologi spec. bröstcancer och
            Länssjukhuset Ryhov. gynekologisk cancer,


Utdelning 1993

Namn          Verksam inom     Stipendium till        Stipendie-
                                      summa
Margareta Lindahl              Projekt där man vill förebygga 18,000 kr
och Lena Backstig              och minimera olycksfall bland
                       äldre i hemmet, utomhus och
                       på sjukhem.
Inga-Lill Andersson,             Projekt för att förbättra   10,000 kr
Britt Andersson.               smärtlindringen hos patienter
Agneta Andersson,              med tumörrelaterade eller
Birgitta Östlin och             andra svårbemästrade smärtor.
Gunnel Johansson
Utdelning 1994

Namn          Verksam inom       Stipendium till         Stipendie-
                                         summa
Gunlög Axelsson     Sjuksköterska      Deltaga i kurs i neuropsykologi, 7.400 kr
            utrednings        demenssjukdomar och
            avdelningen för     avgränsande hjärnskador i
            demens vid Värnamo    Stockholm
            sjukhus
Ingegerd Ottosson,   Sjuksköterskor i     Deltaga i kurs om cancer och   6.500 kr
Ulla Johansson och   hemsjukvård och     cancervård            vardera
Agneta Elovsson     primärvård i Värnamo
Anette Larsson     Sjuksköterska      Deltaga i kurs om onkologisk   4.000 kr
            Värnamo sjukhus     omvårdnad 20P, specifikt
                         hematologisk vård


Utdelning 1995

Namn          Verksam inom       Stipendium till         Stipendie-
                                         summa
Anna Grund-       Sjuksköterskor      Utvecklingsprojekt med      115.000 kr
Bertilsson och Ingrid  Värnamo sjukhus     Strokeskola vid geriatriska
Alverslid                    rehabiliteringskliniken avd 12
Gunilla Spånberger   Sjuksköterskor vid    Kvalitetssäkringskurs i London  15.200 kr
och Ingela Helgesson  geriatriska kliniken i
            Nässjö
Anna-Lena Krohn     Sjuksköterska vid    Studiebesök vid Geriatrisk    13.00 kr
            geriatriska kliniken i  kliniken i Amsterdam
            Nässjö
Gun-Britt Gröndahl   Smärtsjuksköterskor   Deltagande i           10.000 kr
och Kerstin Thibom   vid operations och    omvårdnadskonferens i      vardera
            intensivvårdsavdelnin  Amman, Jordanien
            gen, Länssjukhuset
            Ryhov
Utdelning 1996

Namn          Verksam inom      Stipendium till         Stipendie-
                                       Summa
Inga Jönsson och    Kommunsjukskötersk   Deltagande i rikskonferens om  5.860 kr
Christina Gustavsson  or i Vaggeryd     demens i Stockholm       vardera
Kerstin Rydé      Sjuksköterska Tranås  Deltagande i workshop om    2.475 kr
            kommun         validation för åldersdementa
                       patienter
Maud Wibäck      Sjuksköterska     Deltagande i kurs om stroke i  5.500 kr
            Höglandssjukhuset   Stockholm
            Eksjö
Lena Ahlbäck och    Sjuksköterskor vid   Studiebesök hos         13.800 kr
Agneta Carlholt    Institutet för     samarbetspartner i Pennsylvania vardera
            gerontologi i     University USA
            Jönköping
Inga Björklund och   Värnamo sjukhus   Deltagande i            13.000 kr
Irene Andersson              sjuksköterskekongress i Bergen
                      Norge
Marianne Zinkmark   Värnamo sjukhus   Deltagande i internationell    18.300 kr
och Katarina Ekberg            omvårdnadskongress i        vardera
                      Darussalam på Borneo
Catharina Eriksson   Länssjukhuset Ryhov Deltagande i kurs om smärta    6.375 kr
                      och smärtbehandling
Marie-Louise Rapp   Värnamo sjukhus   Deltagande i kurs om        9.750 kr
                      akupunktur
Birgitta Lilja, Yvonne Värnamo och     Studiebesök vid Urhå Kaleva
Medsjö och Lena    Vaggeryd kommun   Kekkonen, institut i Tammefors
Backstig                  för att studera höftskydd för
                      äldre.
Charlotte Lundgren   Distriktsköterskor Deltagande i nordisk        4.575 kr
och Ewa Karlsson    Ekensissjön och   omvårdnadskongress i        vardera
            Vetlanda      Stockholm om andlighet i
                      vårdandet av svårt sjuks och
                      döende.
Ulla Wolmerud, Ann- Värnamo        Deltagande i nordisk kongress   55.000 kr
Britt Toftegårs,              om omsorg vid livets slut i
Karen-Marie Ulvatne,            Reykjavik på Island
Gunnel Johansson och
Margareta Lindahl
Marie Svensson     Vetlanda kommun   Deltagande i kurs om kost och   4.800 kr
                      nutritionsrelaterande problem
                      inom äldreomsorgen vid
                      Uppsala universitet.
Siv Eriksson      Onkologen Jönköping Deltagande o den 13:e Asia     10.360 kr
                      Pacific Cancer Conferense i
                      Peang Malaysia
Doris Kjellströ, och  Gislaveds kommun    Deltagande i seminarium om    1.070 kr
Helena Hellroth –               smärta hos äldre och patienter
Larsson                    med demenssjukdomar
Krister Lennartsson  Tranås Kommun     Deltagande i konferens om    3.610 kr
                       kärleksfull vård för gammal
                       man i Stockholm
Marianne Hjortsjö-   Jönköpings kommun   Deltagande i 3:e internationella 3.800 kr
Norberg                    kongressen, om vård i livets
                       slutskede på sjukhem, i England
Utdelning 1997

Namn          Verksam inom      Stipendium till          Stipendie-
                                        Summa
Kerstin Rydé                Genomföra ett projekt där      27.000 kr
                      vårdkedjans alla led undersöks
                      om vilken vård som erbjuds
                      patienter. Projektet skall
                      resultera i en magister uppsats
                      vid Linköpings universitet.
Britt-Louis Sunesson Länssjukhuset Ryhov Deltagande i en internationell     20.700 kr
                      konferens på Nya Zeeland, skall
                      där presentera resultatet från ett
                      forskningsprojekt om vård och
                      behandling av patienter som
                      drabbats av lymfödem efter
                      bröstcanceroperationer.
Margareta Strindhall Länssjukhuset Ryhov Presentera ett kvalitetsprojekt    20.750 kr
                      om patienters näringsinta på en
                      tarmkirurgisk vårdavdelning på
                      en internationell konferens på
                      Nya Zeeland.
Eva Carlholt     Syncentralen Ryhov Studiebesök vid Czeislers       12.000 kr
                      sömnlaboratorium i Boston
                      USA.
Anita Nilsson     Värnamo sjukhus   Projekt demenskola där vårdare    19.500 kr
                      och anhöriga handleds av
                      sjuksköterska.
Ingegerd Blomén    Geriatriken i Nässjö Studera akupunktur i Peking     15.000 kr
Eva Elbrant och Karin Jönköpings kommun Deltagande i kongress om        7.000 kr
Wahlöö de Soto               äldrevård i Malaga Spanien.     vardera
Gunlög Axelsson    Rehabkliniken    Deltaga i en kurs i         9.125 kr
           Värnamo sjukhus   neuropsykologi i Stockholm.
Monika Dahlgren    Distriktssköterska  Deltagande i kurs i avancerad    7.200 kr
           Bankeryd       sjukvård i hemmet i Uppsala.
Lena Persson     Värnamo kommun    Deltagande i kurs om stroke i    2.835 kr
                      Lund.
Utdelning 1998

Namn         Verksam inom     Stipendium till         Stipendie-
                                     Summa
Marianne Lindblad-  Länssjukhuset Ryhov Genomförande av en delstudie i 87.565 kr
Fridh                   ett avhandlingsarbete (Dr
                      examen) om Från
                      allmänsjuksköterska till
                      specialistsjuksköterska inom
                      intensivvården.
Ann Lund och     Värnamo sjukhus    Deltagande i konferens     14.000 kr
Solveig Lund                EDTNA/ERCA för         vardera
                      sjuksköterskor verksamma inom
                      njursjukvård i Barcelona.
Grazina Wojnicki-  Länssjukhuset Ryhov Projekt om kommunikation     52.480 kr
Johansson                 mellan respiratorpatienter och
                      vårdpersonal.
Eva-Britt Erixon   Värnamo sjukhus    Utbildning Taktil massage.   12.000 kr
Annika Park,     MAS sjuksköterskor Deltagande i en Äldre- och    7.000 kr
Margareta Sunhede,  från Gnosjö, Forsheda handikappkonferens i      vardera
Birgitta Palm och  och Vaggeryd     Köpenhamn.
Gull-Marie Hadzic
Utdelning 1999

Namn         Verksam inom     Stipendium till         Stipendie-
                                     Summa
Margareta Strömberg Värnamo sjukhus   Deltagande i nordisk kongress   10.700 kr
och Yvonne Karlsson           för röntgen sjuksköterskor på   vardera
                    Island.
Sonia Jönsson    Jönköpings kommun Deltagande i kurs om validation   9.880 kr
                    enligt Feil metoden på Ersta
                    sjukhus i Stockholm.
Kristina Göransson Aneby Kommun    Genomförande av olika       31.175 kr
                    utbildningar för profil – och
                    utvecklingsområden för
                    kommunsjuksköterskor.
Gabriella Svensson Hälsohögskolan i  Presentation av en delstudie om  8.800 kr
          Jönköping      sköra äldre vid
                    akutmottagningen på COHERE
                    konferensen i Prag.
Ingrid Nilsson och Eksjö kommun    Projekt för att studera TENS   4.000 kr
Katarina Nilsson            effekten för läkning av bensår.
Eva-Marie Blomqvist Värnamo sjukhus   Studiebesök vid sjukhus i     24.000 kr
                    London ang dialys.
Katarina Holm    Gislaved Kommun   Deltagande i kurs om vård i    975 kr
                    livets slutskede.
Yvonne Sverre    Länssjukhuset Ryhov Deltagande i kurs i osteoporos  3.980 kr
                    Stockholm
Utdelning 2000

Namn         Verksam inom      Stipendium till          Stipendie-
                                        Summa
Eva-Lena Carlsson   Gislaveds primärvård Resekostnader i samband med     10.000 kr
                       distriktsköterskeutbildning i
                       Jönköping
Marina Hejel och   Värnamo sjukhus    Deltagande i internationell    18.800 kr
Jeanette Andersson              konferens för sjuksköterskor i
                       Brunei
Astrid Nyholm     Eksjö primärvård    Deltagande i 6:e Nordiska     9.585 kr
                       kongressen för palliativ vård i
                       Trondheim
Anna Wallén      Höglandssjukhuset   Deltagande i 6:e Nordiska     9.585 kr
           Eksjö         kongressen för palliativ vård i
                       Trondheim
Charlotte Fornander  Rehabiliteringsklinike Distriktssköterskeutbildning   80.000 kr
           n i Nässjö
Irène Ericsson    Rehabiliteringsklinike Presentation av en studie om   20.000 kr
           n i Nässjö       vad god vård är för patienter
                       med demenssjukdom vid en
                       kongress i BrasilienUtdelning 2001

Namn         Verksam inom      Stipendium till          Stipendie-
                                        Summa
Miriam Carlsson    Länssjukhuset Ryhov Fördjupningskurs i omvårdnad     32.400 kr
                     vid Parkinsons sjukdom och
                     Parkinsonliknande sjukdomar
                     20 P i Stockholm.
Marianne Hjortsjö-  Jönköpings kommun Projekt ”Den fysiska miljöns      41.000 kr
Norberg                  betydelse för äldre”
Berith hedberg    Hälsohögskolan   Delstudie i ett forskningsprojekt  51.600 kr
           Jönköping      (DR avhandling) där avsikten är
                     att få kunskap om hur språket
                     mellan vårdare och patienter
                     med stroke bestämmer och får
                     betydelse i beslutsprocessen då
                     vården planeras.
Helena Håkansson   Länssjukhuset Ryhov Deltagande i en nordisk       15.045 kr
och Magdalena Ek             kongress i gerontologi i Århus,   vardera
                     Danmark.
Inger Nilsson     Norrahammars    Utbildning till uroterapeut vid   25.000 kr
           kommun       Göteborgs universitet
Utdelning 2002

Namn         Verksam inom     Stipendium till          Stipendie-
                                       Summa
Berith Munck     Skillingaryds     För att skriva en 10 P uppsats i  25.600 kr
           vårdcentral      omvårdnad
Anniki Jonsson    Nässjö Primärvård   Forskningsprojekt, (Dr       120.000 kr
                      avhandling) om orkeslöshet hos
                      män med prostatacancer.
Matilda Axmon    Höglandssjukhuset   Projekt om uppföljning med     25.000 kr
           Eksjö         patienter med blåscancer
Kerstin Svahn    Ekenässjön Primvärd  Presentation av en studie i    15.500 kr
                      Washington
Gerd Karlsson och  Jönköpings kommun   Deltagande i konferens om     10.000 kr
Arja Ringström               demens i Stockholm         vardera


Utdelning 2003

Namn         Verksam inom     Stipendium till          Stipendie-
                                       Summa
Jessica Nilsson   Värnamo sjukhus    10 P utbildning i Linköping,    20.650 kr
                      specifik omvårdnad för
                      patienter med bröstcancer
Eva Mårtensson    Ryhovs sjukhus    Studiebesök till ett barnsjukhus 7.000 kr
                      i Birmingham.
Anna Grund      Värnamo sjukhus    Deltagande i världskongressen i 25.000 kr
Bertilsson                 stroke i Vancover Canada
Lise-Lott Jonasson  Hälsohögskolan    Delstudie i ett         140.000 kr
           Jönköping       forskningsprojekt. Få kunskap
                      om patienters och anhörigas
                      upplevelse av omvårdnad
Utdelning 2004

Namn         Verksam inom     Stipendium till           Stipendie-
                                        Summa
Ros-Marie Johansson Ryhovs sjukhus     Utformande av en          30.000 kr
                      standardvårdplan för
                      höftfrakturer
Susanne Andersson  Ryhovs sjukhus    Taktil massage utbildning      2.300 kr
Anette Waldén    Ryhovs sjukhus    Taktil massage utbildning      2.300 kr
Kerstin Wikby    Hälsohögskolan    Forskningsprojekt om        90.000 kr
           Jönköping       ätproblem hos äldre
Cecilia Johansson  Värnamo sjukhus    Deltagande vid en kongress i    7.650 kr
                      Paris som berör grå starr
                      operationer och dess
                      förberedelser
Susanne Svensson -  Värnamo sjukhus    Deltagande vid en kongress i    7.650 kr
Kauppinen                 Paris som berör grå starr
                      operationer och dess
                      förberedelser
Annika Filipsson och Jönköpings kommun   För att kunna publicera ett eget  22.325 kr
Karin Wahlöö de Soto            författat material i form av
                      verksamhetsanknutna texter
                      som har till syfte att starta en
                      jordnära diskussion om
                      bemötande frågor i den svenska
                      äldreomsorgen.
Anja Moilanen och  Värnamo sjukhus    Studiebesök på diakonanstalt i   10.200 kr
Helena Andersson              Helsingfors
Agneta Elofsson   Värnamo primärvård  Utbildning i steg II och III inom  8.500 kr
                      taktil massage
Anneli Gunnevik   Värnamo sjukhus    5P utbildning farmakologi      14.000 kr
Gunnar Svensson   Höglandssjukhuset i  Kurs i Stockholm          12.800 kr
           Eksjö         ”Individanpassad cancervård”
Utdelning 2005

Namn         Verksam inom     Stipendium till          Stipendie-
                                       Summa
Eva Bergman     Medicinkliniken,   Projektarbete ”Känslan av     47.000 kr
           Länssjukhuset Ryhov, sammanhang – kan KASAM
           Jönköping       identifiera och prediktera
                      förändringsbenägenhet hos
                      hjärtinfarktdrabbade patienter”
Anette Ronnemo    Medicinkliniken,   ICN kongress i Taiwan       6.500 kr
           Länssjukhuset Ryhov,
           Jönköping
Maria Koldestam   Akutvårdsavd     ICN kongress i Taiwan       6.500 kr
           Länssjukhuset Ryhov,
           Jönköping
Britt-Marie Linden  Distriktssköterske-  Konferens, Anhörigriksdag     3.000 kr
           mott, Landsbro
Anita Flygare    Geriatriska Rehabklin Fördjupningskurs i omvårdnad   22.000 kr
           Värnamo sjukhus    vid Parkinsons sjukdom och
                      Parkinsonliknande sjukdomar
                      20 P i Stockholm.
Anna Ståhlkrantz   Lungmedicin,     Taktil massage utbildning     3.800 kr
           Länssjukhuset Ryhov,
           Jönköping
Ulla Brogård     Värnamo kommun    Utbildning i demensvård på    8.200 kr
                      Silvia hemmet i Stockholm
Annika Koch     Hjärtvårdsavd     Studieresa till Swansea i Wales  6.800 kr
           Länssjukhuset Ryhov,
           Jönköping
Jessica Samuelsson  Hjärtvårdsavd     Studieresa till Swansea i Wales  6.800 kr
           Länssjukhuset Ryhov,
           Jönköping
Eva Berntzen     Ögon- och öronavd   Utbildning 5 P onkologi      16.700 kr
           Länssjukhuset Ryhov,
           Jönköping
Utdelning 2006

Namn         Verksam inom     Stipendium till         Stipendie-
                                       Summa
Izabella Magyaroviari Geriatriken Ryhov  Deltagande i världskongressen   18.800 kr
                      om Stroke i Kapstaden
Tordis Almqvist   Primärvården      Hospitering på en palliativ    6.000 kr
          Huskvarna       vårda avdelning i Stockholm
Daniel Alvehed   Kirurgavd Värnamo   Praktik i Indien i samband med  10.000 kr
          sjukhus        sin ambulans
                      sjuksköterskeutbildning
Anette Svahn    Medicinkliniken    Hospitering i Helsingfors i    10.700 kr
          Eksjö         samband med sin
                      distriktsköterska utbildning
Hanna Östlin    Kirurgkliniken i Eksjö Hospitering i Helsingfors i    10.700 kr
                      samband med sin
                      distriktsköterska utbildning
Christina Starö   Psykiatriska kliniken Studera akupunktur och       20.000 kr
          Ryhov         kinesisk klinisk medicin i Kina
Ing-Marie Bondesson Nässjö kommun     Hospitering under fem veckor   20.500 kr
                      på sjukhus i Tanzania
Katharina Nylander Vetlanda kommun    Hospitering under fem veckor   20.500 kr
                      på sjukhus i Tanzania
Christina Moberg-  Nässjö kommun     Hospitering under fem veckor   20.500 kr
Svärd                   på sjukhus i Tanzania
Helena Håkansson  Geriatriska kliniken  Kurs II Taktil massage      4.200 kr
          Ryhov

								
To top