Docstoc

BỘ XÂY DỰNG - DOC - DOC

Document Sample
BỘ XÂY DỰNG - DOC - DOC Powered By Docstoc
					   Bộ Xây Dựng          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trƣờng ĐH Kiến Trúc TPHCM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
             NGÀNH ĐÀO TẠO: Kiến trúc (Tại chức)


              ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần :      Anh Văn 2
2. Số đơn vị học trình:   3
3. Trình độ : sinh viên năm thứ 1
4. Phân bổ thời gian :
   Lên lớp : 45 tiết
5. Điều kiện tiên quyết:  Anh Văn 1
6. Mục tiêu của học phần
   Củng cố lại kiến thức Tiếng Anh 1 theo chƣơng trình của trƣờng ĐHKiến Trúc.
   Hệ thống hóa kiến thức ngữ pháp trình độ sơ cấp theo cách phân chia quốc tế về trình
   độ sử dụng ngôn ngữ, sinh viên cũng sẽ đƣợc đi sâu hơn với các đơn vị ngôn ngữ lớn
   hơn (Phrases, clauses và sentences)
   Sau khi học xong chƣơng trình tiếng Anh chuyên ngành sinh viên có thể :
     – Nắm đƣợc một số thuật ngữ chuyên ngành Kiến Trúc, những khái niệm tổng
      quát chuyên ngành thông qua ngôn ngữ –Tiếng Anh.
     – Nắm đƣợc một cách có hệ thống các cấu trúc câu liên quan đến văn phong
      khoa học, từ đó mỗi sinh viên có thể tự tham khảo các tài liệu chuyên ngành
      liên quan tới ngành học của mình một cách hữu ích nhất.
     – Kĩ năng ngôn ngữ của giai đoạn này là kĩ năng đọc hiểu (reading skills) và khả
      năng dịch thuật sang tiếng Việt.
7. Mô tả vắn tắc nội dung học phần
8. Nhiệm vụ của sinh viên
   - Tham gia khóa học đầy đủ: nên thƣờng xuyên
       - Tham gia thảo luận theo nhóm: khuyến khích
       - Làm bài tập ứng dụng: bắt buộc theo yêu cầu từng chuyên ngành
       - Dự kiểm tra môn học : bắt buộc (2 lần cho mổi học kỳ)
   - Tham gia thi cuối khóa: bắt buộc
9. Tài liệu học tập
   Tài liệu bài đọc và bài tập Tiếng Anh chuyên ngành do Bộ môn ngoại ngữ Trƣờng
   ĐH Kiến Trúc TPHCM biên soạn.
   Tài liệu sử dụng cho chƣơng trình học dựa vào :
    – World Architecture: a critical mosaic 1900-2000/ Vol 10
     – How skyscrapers made –Ducan Michael & Ray Carpenter
     – Architecture: Style- Structure- Design / Editor: Michael Foster / JG
      press-1997
     – Green Architecture / Michael J crosbie/ Rockport –publishers-1994
   Architecture and Technology: The best of environmental design/ Marget Edition and
   PBC International; INC 1995 & các sách tƣ liệu khác liên quan đến KT thế giới


10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
   – Thi cuối học kỳ
11. Thang điểm : 100
   – Điểm thứ nhất: Điểm giữa kỳ 20% (cho 2 kỳ kiểm tra)
   – Điểm thứ hai: Điểm thi cuối mỗi học kỳ 80%
   – Thời gian làm bài 75 phút.
   – Điểm môn học là tổng số điểm cùa hai loại điểm trên, có số điểm là 100 tƣơng
    đƣơng điểm 10.
12. Nội dung chi tiết học phần


   I - NGỮ PHÁP:
A. Phrases
   1/ Prepositional phrase
   2/ Infinitive phrase
   3/ Gerund phrase
   4/ Participial phrase
   5/ Noun phrase
B. Clauses:
   1/ Noun clause
  2/ Adjective clause
  3/ Adverb clause
C. Sentences:
  1/ Simple sentence
  2/ Compound sentence
  3/ Complex sentence
  4/ Compound-complex
II. Các bài đọc hiểu bao gồm hai mảng chính liên quan đến :
  1/ Nguyên lý Kiến trúc
  2/ Các công trình tiêu biểu của các nước trong khu vực Châu Á và một vài
công trình Thế kỷ 21 mà đã được các chuyên gia Kiến Trúc tiên đoán ( High-tech và
Green Architecture).
Các bài đọc: Foundations, Roofs, Structures, Frames…
       Floirendo Family Villas, Abelia apartment, Dalat Teachers’college,
Bank, Lloyd’s London, Sydney Opera House, Aquatorium…


13. Ngày phê duyệt : ngày   tháng  năm
14. Cấp phê duyệt :  Bộ môn


                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm
    Chủ nhiệm Bộ môn              Cán bộ giảng dạy
   Bộ Xây Dựng          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trƣờng ĐH Kiến Trúc TPHCM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
             NGÀNH ĐÀO TẠO: Kiến trúc (Tại chức)

              ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
2. Tên học phần :      Anh Văn 3
3. Số đơn vị học trình:   3
4. Trình độ : sinh viên năm thứ 2
5. Phân bổ thời gian :
   Lên lớp : 45 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Anh Văn 2
7. Mục tiêu của học phần
   Củng cố lại kiến thức Tiếng Anh 1 và 2 theo chƣơng trình của trƣờng ĐHKiến Trúc.
   Hệ thống hóa kiến thức ngữ pháp trình độ sơ cấp theo cách phân chia quốc tế về trình
   độ sử dụng ngôn ngữ, sinh viên cũng sẽ đƣợc đi sâu hơn với các đơn vị ngôn ngữ lớn
   hơn (Phrases, clauses và sentences)
   Sau khi học xong chƣơng trình tiếng Anh chuyên ngành sinh viên có thể :
     – Nắm đƣợc một số thuật ngữ ngành Kiến Trúc, những khái niệm tổng quát
      chuyên nghành thông qua ngôn ngữ –Tiếng Anh.
     – Nắm đƣợc một cách có hệ thống các câu trúc câu liên quan đến văn phong
      khoa học, từ đó mỗi sinh viên có thể tự tham khảo các tài liệu chuyên nghành
      liên quan tới nghành học của mình một cách hữu ích nhất.
     – Kĩ năng ngôn ngữ của giai đoạn này là kĩ năng đọc hiểu (reading skills) và khả
      năng dịch thuật sang tiếng Việt.


8. Mô tả vắn tắc nội dung học phần
9. Nhiệm vụ của sinh viên
   - Tham gia khóa học đầy đủ: nên thƣờng xuyên
       - Tham gia thảo luận theo nhóm: khuyến khích
       - Làm bài tập ứng dụng: bắt buộc theo yêu cầu từng chuyên ngành
       - Dự kiểm tra môn học : bắt buộc (2 lần cho mổi học kỳ)
   - Tham gia thi cuối khóa: bắt buộc
10. Tài liệu học tập
   Tài liệu bài đọc và bài tập Tiếng Anh chuyên ngành do Bộ môn ngoại ngữ Trƣờng
   ĐH Kiến Trúc TPHCM biên soạn.
   Tài liệu sử dụng cho chƣơng trình học dựa vào :
    – World Architecture: a critical mosaic 1900-2000/ Vol 10
     – How skyscrapers made –Ducan Michael & Ray Carpenter
     – Architecture: Style- Structure- Design / Editor: Michael Foster / JG
      press-1997
     – Green Architecture / Michael J crosbie/ Rockport –publishers-1994
Architecture and Technology: The best of environmental design/ Marget Edition and PBC
International; INC 1995 & các sách tƣ liệu khác liên quan đến KT thế giới
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
   – Thi cuối học kỳ
12. Thang điểm : 100
   – Điểm thứ nhất: Điểm giữa kỳ 20% (cho 2 kỳ kiểm tra)
   – Điểm thứ hai: Điểm thi cuối mỗi học kỳ 80%
   – Thời gian làm bài 75 phút.
   – Điểm môn học là tổng số điểm cùa hai loại điểm trên, có số điểm là 100 tƣơng
    đƣơng điểm 10.
13. Nội dung chi tiết học phần


I - NGỮ PHÁP:
A. Phrases
   1/ Prepositional phrase
   2/ Infinitive phrase
   3/ Gerund phrase
   4/ Participial phrase
   5/ Noun phrase
B. Clauses:
   1/ Noun clause
  2/ Adjective clause
  3/ Adverb clause
C. Sentences:
  1/ Simple sentence
  2/ Compound sentence
  3/ Complex sentence
  4/ Compound-complex
II. Các bài đọc hiểu bao gồm hai mảng chính liên quan đến :
  1/ Nguyên lý Kiến trúc
  2/ Các công trình tiêu biểu của các nước trong khu vực Châu Á và một vài
công trình Thế kỷ 21 mà đã được các chuyên gia Kiến Trúc tiên đoán ( High-tech và
Green Architecture).
Các bài đọc: Foundations, Roofs, Structures, Frames…
       Floirendo Family Villas, Abelia apartment, Dalat Teachers’college,
Bank, Lloyd’s London, Sydney Opera House, Aquatorium…13. Ngày phê duyệt : ngày   tháng  năm
14. Cấp phê duyệt :  Bộ môn


                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm
    Chủ nhiệm Bộ môn              Cán bộ giảng dạy

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:55
posted:5/5/2010
language:Vietnamese
pages:6