Common words _1796 words_ - Şafak Demirin sitesi by gabyion

VIEWS: 352 PAGES: 10

									 SOME MOST COMMON WORDS
abandon : terk etmek             advantage : avantaj           ambulance : ambulans
ability : yetenek              adventure : macera            ambush : tuzak
able : muktedir               adverse : zıt,karşı           amend : düzelme, ayarlama
aboard : (bir taşıtın)içinde olmak      advertise : reklam yapmak, ilan vermek  among : arasında
abolish : iptal etmek            advice : tavsiye             amount : miktar
abolition : kaldırmak            advise : tavsiye etmek          ample : geniş, bol
about : 1.hakkında 2.yaklaşık olarak     aerial : anten              amuse : güldürmek
above : yukarıdaki              aeroplane : uçak             anchor : 1)çapa 2)demir atmak (gemi)
abroad : yurt dışı              affair : 1.olay 2.iş 3.ilişki      and : ve
absence : yokluk               affect : etkilemek            angel : melek
absent : 1.yok 2.eksik            afford : satın alma gücü olmak      anger : kızmak
absolute : mutlak, kesin           afraid : korkmak             angle : açı, köşe
absorb : 1)emmek, karşılamak,        after : sonra              angry : kızgın
dengelemek 2)fikir almak           afternoon : öğleden sonra        animal : hayvan
absurd : saçma                afterwards : (bir olaydan) sonra     ankle : ayak bileği
abuse : kötüye kullanma, suistimal      again : bir daha;yine          anniversary : yıldönümü
etme,kötü söyleme              against : karşı, zıt           announce : bildirmek, çağrıda
academic : akademik             age : 1.yaş 2.çağ            bulunmak, anons
accelerator : gaz pedalı           aged : yaşında              annoy : rahatsız etmek, kızdırmak
accent : şive, aksan             agency : acente             annual : yıllık
accept : kabul etmek             agent : temsilci, aracı         another : diğer, bir başka
access : 1)giriş 2)yol            aggressive : saldırgan, kavgacı     answer : yanıt
accessible : 1)içine girilebilinir 2)kolay  ago : önce                anticipate : 1)ön görmek 2)beklemek
bulunur                   agree : anlaşmak             antique : antika
accident : kaza               agreement : anlaşma           anxiously : endişeli olmak
accommodate : yerleştirmek          agriculture : tarım           apartment : apartman dairesi
accommodation : konaklama yeri        ahead : önde               apparently : bariz olmak,görünmek
accompany : eşlik etmek           aid : yardım               aspect : görünüş, görüş, hal, çehre,
according to : göre             aim : 1.amaç 2.hedef almak        durum
account : hesap               air : 1.hava 2.havalandırma       asset : varlık
accounting : muhasebe            airport : hava alanı           association : cemiyet,birlik,aynı şeyle
accumulate : toplamak,biriktirmek      alarm : alarm              ilgili olan
accurate : doğru, hatasız          album : albüm              assurance : güven,inanç,söz
accuse : suçlamak              alcohol : alkol             assure : temin etmek,söz vermek,ikna
accused : 1)sanık 2)suçlamak         algebra : cebir             etmek
accustom : alıştırmak            alike : hemen hemen aynı, benzer, aynı  assured : 1)önceden belli 2)kendine
accustomed : alışık,alışkın         yolda                  güvenen
ache : ağrı                 alive : yaşamak,canlı          attachment : ilave, ek
achieve : üstünden              all : 1.hep 2.tüm 3.her         attendant : 1) hizmetçi, hizmetkar 2)
gelme,erişmek,başarmak            all right : 1.tamam 2.evet        refakat eden kimse
achievement : başarı             alliance : bağlaşma, birlik, mütareke  auction : müzayede, mezat
acid : asit                 alligator : timsah            audience : izleyici (tv,tiyatro vb.)
acknowledge : doğrulamak           allocate : tahsis etmek,         augment : ilave etmek, arttırmak, zam
acquaint : tanımak,bilmek          dağıtmak,bölüştürmek           yapmak
acquire : edinmek              allocations : tahsisat          augmentation : zam, ekleme
acquisition : edinme, istimlak, el koyma   allow : izin vermek           author : yazar
across : 1.bir uçtan diğerine 2.diğer    allowance : düzenli sağlanan       authority : otorite
tarafta                   para,harçlık               award : mükafat
act : 1.davranış 2.davranmak         ally : anlaşma,birleşme         awkward : 1)acemi,sakar
active : etkin, faal             almost : hemen hemen           2)kullanılması,anlaşılması güç
actor : erkek oyuncu             alone : 1.yalnız 2.tek          babysitter : çocuk bakıcısı
actress : kadın oyuncu            along : 1.boyunca 2.ileri        bachelor : 1)bekar 2)üniversitenin ilk
actual : gerçek               aloud : sesli              derecesi
add : toplamak,eklemek            alphabet : alfabe            backbone : 1)omurga 2)temel taşı, en
addict : tiryaki,müptela           already : az önce, zaten         önemli bölüm
address : adres               also : hem de              bald : kel
administration : idare            alter : değiştirmek           bale : balya (halı,tütün vs.)
admiral : amiral               alternative : alternatif, seçenek    ball : 1.top 2.balo
admire : beğenmek,hayran olmak        although : 1.gerçi 2.olmakla beraber   ballerina : balerin
admission : 1)kabul, itiraf 2)giriş     altogether : tümüyle, hep beraber    ballet : bale
admit : 1.kabul etmek 2.izin vermek     always : her zaman            balloon : balon
adopt : 1)kabul etmek 2)evlat edinmek    amateur : amatör             ban : yasak
adult : yetişkin               amaze : şaşırtmak            banal : banal,adi
advance : 1.ileri 2.avans          ambassador : büyükelçi          banana : muz
advanced : gelişmiş             ambition : hırs             band : 1.bant (şerit) 2.bando
bandage : bandaj,yara bandı       big : büyük                certainly : kuşkusuz
baneful : kötü, kötü şey (a baneful   bike : bisiklet              certificate : sertifika
ınfluence=kötü etki)           bill : 1.makbuz 2.hesap 3.kanun taslağı  chain : zincir
banish : 1)sürgüne yollama        4.gaga (kuş)                chair : iskemle
2)düşünmekten vazgeçme          bin : kap                 chairman : yönetim kurulu başkanı
bank : banka               bind : bağlamak              chalk : tebeşir
banker : banka yöneticisi, banker    bird : kuş                 challenge : meydan okuma
banknote : kağıt para          birth : doğum               champion : şampiyon
bankrupt : iflas             birthday : doğumgünü            championship : şampiyona
bar : 1.çubuk 2.bar           biscuit : bisküvi             chance : şans, fırsat
barbarous : barbar, vahşi        bishop : piskopos             change : 1.değişmek 2.değişim
barber : berber             bit : 1.parça 2.matkap,anahtarın ucu    3.bozuk para
bare : çıplak, boş            3.ısırmanın past şekli           character : kişilik
bargain : 1.pazarlık etmek 2.kelepir   bite : ısırmak               charge : 1.doldurmak 2.masrafa
barrel : 1.varil 2.namlu         black : siyah               yazmak
base : 1. taban 2.üs           bladder : 1) mesane, kese, sidik torbası  charm : çekicilik
basement : bodrum            2)iç lastik                charming : çekici
basin : kazan              blade : ustura, bıçak           chatter : gevezelik yapmak
basket : sepet              blame : sorumlu tutmak, suçlamak      cheap : ucuz
bastardize : 1)değerini düşürmek     blank : boşluk               cheat : 1.hileci 2.hile yapmak, kopya
2)konunun anlamını değiştirmek      blanket : battaniye            çekmek
bath : yıkanmak             blast : patlayarak parçalanma,       check : kontrol etmek
bathe : yıkamak (bedenin bir bölümünü)  mahvetmek                 cheer : 1.neşe 2.coşturmak
battery : pil              bless : (tanrı'dan) korunmasını dilemek,  cheese : peynir
battle : savaş, muharebe         takdis                   chemical : kimyasal
bawl : bağırmak veya ağlamak (seslice)  blind : kör                cherry : kiraz
bay : koy                blister : kabarcık             chess : satranç
beach : sahil              block : blok                chewing-gum : sakız
bean : fasulye              blockade : ablukaya alma          chicken : piliç
bear : 1.taşımak, dayanabilmek 2.ayı   blood : kan                chief : şef
beard : sakal              bloom : çiçek, çiçek açmak         child : çocuk
beast : canavar             blouse : bluz               childhood : çocukluk
beat : 1.vurmak 2.yenmek         blow : üflemek, patlamak          chin : çene
beautiful : güzel            blue : 1. mavi 2.mutsuz          choose : seçmek
beauty : güzellik            bluff : blöf                christian : hıristiyan
because : çünkü             board : binmek (gemiye,uçağa,vs.)     church : kilise
become : gelişmek, değişmek       2.tahta 3.kurul              cigarette : sigara
bed : yatak               boast : övünmek              cinema : sinema
bee : arı                boat : bot;sandal             circle : 1.çember 2.grup (çevre)
beef : dana eti             body : gövde;vücut             circular : yuvarlak, çembersel, sirküler
beer : bira               bodyguard : koruma görevlisi, goril    (imza v.b)
beetle : hamamböceği           boil : kaynamak              circumstances : durum, vaziyet
before : önce              boiler : kazan               circus : sirk
beforehand : önceden           bold : cüretkar, utanmaz, korkusuz vs.   citizen : yurttaş
beg : dilenmek              bolt : 1)cıvata2)sürgü(kapı) 3)ani     city : kent;site
begin : başlamak             kaçış(korkuyla) 4)somun          civic : 1.kente ait 2.'cıvıc duty': yurttaşlık
behave : davranmak            bomb : bomba                görevi
behind : arkada, geride         bone : kemik                civil : sivil
being : varlık              bonfire : meydan ateşi, şenlik ateşi    claim : ileri sürmek, savlamak
believe : inanmak            bonnet : 1)çocuk başlığı 2)arabanın    clasp : sıkıca tutmak
bell : zil, çan             kaputu                   class : sınıf
belong : ait olmak            bony : çok zayıf              classic : klasik
below : altta, aşağıda          book : kitap                clean : 1.temizlemek 2.temiz
belt : kemer               booklet : broşür              clear : 1.açık, berrak, anlaşılan
bench : 1.tezgah 2.bank         boom : 1)patlamak 2)çok hızlı       2.(ortalığı) toplamak
bend : eğmek, eğilmek          genişlemek                 clerk : memur
beneath : altında            boot : 1)ayakkabı,bot 2)bagaj       clever : akıllı
benefit : yararı olmak          border : sınır               climb : tırmanmak, yükselmek
berry : küçük çekirdeksiz meyve     bore : can sıkmak             cloakroom : vestiyer, tuvalet
beside : yanında             boring : sıkıcı (ı'm bored=sıkıldım,ı'm  clock : saat
besides : hem de             boring=sıkıcıyım)             close : yakın
best : en iyi              bother : can sıkmak,üzmek         clothes : giysiler (her zaman çoğuldur )
bet : iddia etmek, iddiaya girmek    bounce : 1)yansıtmak 2)zıplatmak (top   cloud : bulut
better : daha iyi            vs.)                    club : 1.klüp 2.(kağıt oyunlarında) sinek
between : arasında            bound : bağlı, sınırlı,atlamak       coach : 1.antrenör 2.yolcu vagonu
beyond : ötesinde            boundary : sınır              3.şehirlerarası otobüs
bias : ön yargı,eğilim          ceremony : seremoni            coal : kömür
bicycle : bisiklet            certain : kesin,belirli, emin olmak    coat : palto
cobweb : örümcek ağı            condition : durum, şart          debate : tartışma
coconut : hindistan cevizi         conduct : davranış, tavır,yol göstermek  debt : borç
code : kod                 cone : 1)koni 2)külah (dondurma)      decay : çürümek,bozulmak
coffee : kahve               conference : konferans           december : aralık (ayı)
coffin : tabut               confess : itiraf etmek           decent : doğru,haklı,iyi
coin : madeni para             confidence : güven             decide : karar vermek
cold : soğuk                confine :                 decision : karar
collapse : 1)çökmek 2)katlamak       kuşatmak,hapsetmek,sınırlamak       declare : açıklamak
collar : yaka, tasma            conflict : çatışma,çelişki         decline : azaltmak,gerilemek,düşmek
colleague : meslektaş           confuse : (kafası) karışmak, şaşırmak   decorate : döşemek, dekore etmek
collect : toplamak             congratulate : kutlamak          decrease : azalmak
colonel : albay              consent : kabul etme,onaylama       deed : 1.eylem 2.tapu
colour : renk               consequently : bundan dolayı,sonuç     deep : derin
column : sütun               olarak,sonunda               deer : geyik
coma : koma, koma hali           consign : 1)satış için           default : ifa etmeme,hazır
comb : tarak                gönderme2)başkasına            bulunmama(default
come : gelmek               devretme(sorumluluk            payment=ödememe)
come across : tesadüfen karşılaşmak    consistent : tutarlı, uyumlu (kişi, yazı  defeat : kaybetmek
veya bulmak                vb)                    (oyunda,savaşta,vs.)
comet : kuyruklu yıldız          constitute : oluşmak,kurmak        defence : savunma, defans
comfort : konfor ,rahat          constitution : anayasa           defend : savunmak
comfortable : konforlu           construct : inşa etmek,yapmak       defer : geciktirme, erteleme
command : kumanda etmek          consume : tüketmek             deficit : açık (budget deficit=bütçe açığı)
commemorate : anmak (kötü, üzücü bir    consumption : tüketim           definite : kesin, belirli
olayı)                   contact : temas, dokunma          definition : tanımlama
commence : başlamak            contest : yarışma             degree : derece
commercial : 1.ticari 2.reklam ( filmi )  continent : kıta              delay : geciktirmek, ertelemek
commission : 1)atamak,görevlendirmek    contract : kontrat,anlaşma         deliberately : kasten
2)komisyon (kurul,ücret)          contribute : katkıda bulunmak       delicate : nazik
commit : suç işlemek (to commit      convict : mahkum,suçlu           delicious : lezzetli
murder)                  convince : ikna etmek           delight : hoşnutluk
commitment : 1)taahhüt 2)sorumluluk    cope : başa çıkmak,ayak uydurmak      delightful : hoşnut edici
common : 1.avam, basit, sade 2.ortak    cordon : 1)polis 2)asker kordonu      deliver : dağıtmak, dağıtım
,müşterek                 cork : mantar ,(cork-screw :mantar     demand : istek, talep, ihtiyaç
communicate : iletişim           açacağı)                  demolish : yıkmak, parçalamak
community : toplum             corpse : ceset               demonstrate : açıkça göstermek,
commute : evden işe hergün uzun yol    correspondent :              demonstre etmek
gidip gelmek                1)mektuplaşan,mektuba cevap veren     demonstration : gösteri
company : 1.şirket, kumpanya        2)muhabir                 demoralize : cesaretini kırmak, moral
2.beraberlik, arkadaşlık          corridor : koridor             bozmak
comparatively : mukayeseli olarak     corruption : rüşvetçilik,yolsuzluk     dentist : dişçi
compare : mukayese etmek          cosmetic : kozmetik            deny : inkar etmek, yalanlamak
compass : 1.pusula 2.pergel        costume : kostüm              depart : ayrılmak
compensate : telafi etmek,karşılamak    coupe : spor araba             department : bölüm;departman
compensation : telafi,tazminat       coupon : kupon               depend : bağımlı olmak, ihtiyacı olmak
compete : yarışmak             cracker : kraker              dependent : bağımlı (ın
competition : 1.yarışma 2.rekabet     cramp : kramp               dependent:bağımsız)
complain : yakınmak, şikayet etmek     crane : vinç ile kaldırmak, vinç      deposit : depozit
complete : bütün, tüm, tamamı, bitmiş   credit : kredi               depress : bunaltmak
complicated : karışık,komplike       crisis : kriz               depth : derinlik
compliment : iltifat, kompliman, hediye  crisp : cibs,kızarmış kuru patates     deputation : vekillik
components : unsur, parça, bileşimde    critical : kritik             deputy : vekil
bulunan                  crocodile : afrika timsahı         describe : tanımlamak, betimlemek
compose : yapım (şiir,şarkı,sanat eseri)  crossword : çapraz bulmaca         desert : 1.çöl 2.terk etmek(haksız yere)
composition : kompozisyon, birleşik    crow : 1)karga 2)horoz ötüşü        deserve : hakketmek, layık olmak
compound : birleşik, bileşik        crucial : en önemli an (karar i?in vb.)  design : dizayn
compromise : uzlaşma            crude : petrol ( crude oil=ham petrol)   desire : arzu
computer : kompütür,bilgisayar       curry : hafif acılı            desk : sıra;masa
concentrate : konsantre,yoğun       cushion : yastık              despair : ümitsizlik
concept : genel fikir,düşünce,anlayış-ı  cylinder : silindir            desperate : umutsuz, çok ciddi
have no conception why           daisy : papatya              dessert : tatlı (yiyecek)
concern : 1.ilgilendirmek 2.üzülmek    damage : zarar, zarar vermek        destroy : yıkmak
concert : konser              darling : sevgili             destruction : yıkım
conclude : 1.sonuca ulaşmak 2.karar    date : 1)hurma 2)randevu          detail : ayrıntı, detay
vermek                   deadline : mühlet,son teslim tarihi    determined : azimli
conclusion : karar,sonuç          deadlock : 1)çıkmaz 2)açmaz        develop : gelişmek, büyümek, resim
condemn : 1)cezalandırmak 2)mahkum     deaf : sağır                basmak
etmek(veya zorunlu kılmak)         debatable : tartışabilinir         development : gelişme
devil : şeytan                exist : oluş, var olmak          federal : federal, federe, grup içinde
dial : 1.gösterge 2.telefon etmek       exit : çıkış, çıkmak           birleşmiş
diamond : 1.elmas 2.karo (kağıt        expect : ummak,beklemek          fee : harç, ücret (okul, avukat, doktor
oyunlarında)                 expense : masraf             v.b)
diary : günlük, ajanda            expensive : pahalı            feed : beslemek
dictator : diktatör              experience : tecrübe           feel : hissetmek
dictionary : sözlük              expert : bilirkişi, uzman, eksper     fellow : arkadaş (kendisine benzeyen),
die : ölmek                  explain : açıklamak            adam
difference : ayırım, fark           explanation : açıklama          female : dişi
different : farklı              explode : patlamak (bomba patlaması)   fence : çit
difficult : zor                explore : araştırmak (bir yeri)      ferry : feribot, araba vapuru
dig : kazmak                 express : ifade etmek           fertile : 1)gübre 2)üretken
dinner : akşam yemeği             expression : ifade            fertilize : 1)gübreleme 2)döllenme (bees
diploma : diploma               extend : genişletmek, büyütmek      fertilize the flowers)
diplomat : diplomat              extension : genişletme, büyütme      festival : festival
direct : 1.direkt 2.yönlendirmek, yol     extent : boyut, büyüklük         fetch : gidip getirmek
vermek                    extra : fazla, ekstra           fever : ateş (vücut)
direction : yön                extract : çekip çıkartmak         few : az, bir kaç
director : direktör              extraordinary : olağandışı        fiance : nişanlı
dirt : kir                  eye : göz                 fiction : kurgu (roman)
dirty : kirli                 face : 1.yüz, surat 2.karşısına çıkmak,  field : alan
disadvantage : dezavantaj           başına gelmek               fig : 1)incir 2)çok önemsiz konu
disagree : anlaşamamak, uyuşmamak       factory : fabrika             fight : kavga, kavga etmek
disappear : gözden kaybolmak         fade : solmak               figure : 1.sayı 2.şekil, vücut
disappoint : hayal kırıklığına uğramak    fail : başarısız olmak          file : 1.dosya 2.törpü 3.sıra
disc : disk                  failure :                 fill : doldurmak
discipline : disiplin             başarısızlık,arıza,yetersizlik(crop or  film : film
disc-jockey : discokey            heart faılure               final : son
discover : keşfetmek             faint : 1.solgun,zayıf 2.bayılmak     finally : sonunda
discuss : tartışmak              fair : 1.dürüst,adil 2.oldukça iyi    finance : finans
disease : hastalık              3.panayır 4.fuar             find : bulmak
dish : 1.tabak çanak,bulaşık 2.özel      fairly : 1.dürüstçe 2.epeyce       fine : 1.iyi, ince, küçük 2.para cezası
yemek                     faith : 1.inanç 2.güvenmek        finger : parmak
dismiss : kovmak, yol vermek, sal       faithful : güvenilir, sadık        finish : bitim, bitmek
vermek                    fall : 1.düşmek 2.sonbahar (ame)     fire : 1.yangın, ateş etmek, ateş 2.işten
disobey : itaat etmemek            false : 1.yanlış, hatalı 2.sahte     kovmak
display : göstermek              fame : şöhret, ün             firm : 1.sert 2.firma
dispose : atmak, bırakmak, ortaya       familiar : tanıdık, bildik        first : birinci, ilk
çıkarmak                   family : aile, familya          fiscal : devletin,para,vergi,borç ile ilişkili
dispute : anlaşmazlık             famous : ünlü               (fiscal year)
distance : uzaklık              fan : 1)hava hareketi 2)taraftar     fish : balık
distant : uzak                fanatic : fanatik             fist : yumruk
distinct : açık, özel, farklı         fancy : 1)hayal kurma 2)hoş zevkli    fit : 1.uymak, uygun 2.ani hastalık
distinguish : ayırt etme ( bir özelliğinden  3)fantazi                 fix : yapıştırmak, tamir etmek, sabit
dolayı )                   fantastic : harika, olağandışı      flag : bayrak
distribute : dağıtmak             far : uzak                flake : tane (snowflake : kar tanesi)
district : bölge (toprak,ülke)        fare : ücret (tren,vapur vb. için)    flame : alev
disturb : rahatsız etmek           farm : çiftlik              flash : flaş
divide : bölmek, paylaştırmak         farther : daha uzak            flat : 1.düz 2.daire (apartman katı)
division : bölüm               fashion : moda              flavour : tat
dizzy : baş dönmesi              fast : hızlı               flea : pire
do : yapmak                  fasten : bağlamak             flee : kaçmak
dock : 1.tersane(gemi) 2.sanık        fat : 1.şişman 2.yağ (vücut et yağı)   fleet : filo (gemi vb.)
iskemlesi 3.dok                fate : kader               flesh : et (derinin altındaki)
doctor : doktor                father : baba               flight : uçuş
document : doküman              fault : kusur               flipper : 1) yüzme paleti, 2) yüzgeç
dog : köpek                  faultless : kusursuz           float : yüzmek, batmamak (mantar)
doll : oyuncak bebek             faulty : kusurlu             flock : sürü
domestic : evcil, eve ait, içsel       favour : lehinde, taraf tutmak      florist : çiçekçi, çiçek yetiştiren kimse
donkey : eşek                 favourable : iyi, yardımcı        fluent : akıcı
door : kapı                  favourite : en sevilen, favori      foam : köpük
double : çift                 fear : korku               foam rubber : sünger
exchange : değiş tokuş            fearful : korkutucu            folk : halk
excite : heyecanlandırmak           feather : tüy (kuş tüyü)         football : futbol
exclude : dışlamak              feature : özellik             footprint : ayak izi
excuse : 1.affetmek 2.muaf tutmak       february : şubat             foreman : ustabaşı, formen
3.özür, mazeret                fed up : bıkmak (ı'm fed up:bıktım)    forever : devamlı olarak
exercise : egzersiz
forge : 1)sahtesini yapmak 2)demir     habitat : doğal yuva (hayvan, bitki vb.  hinge : 1)menteşe 2)dayanak noktası,
metale şekil vermek            yaşadığı yer)               destek, esas
forger : üçkağıtçı,taklitçi        hail : dolu (yağış)            hire : kiralamak (taşınabilir
formal : resmi, ciddi           hair : 1.saç 2.hayvan tüyü         nesneleri,araba,tv, v.b )
forthwith : derhal, hemen         hairdresser : kuvaför, berber       history : tarih
foul : pis, kirli             hairdryer : saç kurutma makinası      hit : darbe, çarpmak, popüler (hit)
found : inşa etmek veya başlamak      half : yarım                hitch-hike : otostop yapmak
fragile : kolay kırılabir         hall : hol                 hobby : hobi
frank : açık sözlü, samimi         halt : dur                 hold : tutmak, kavramak
freight : hamule, navlun          ham : domuz ayağındaki et         hold on : bekle
fridge : buzdolabı             hammer : çekiç, çekiçlemek         hole : delik
frontier : sınır              hand : el                 holiday : tatil günü
fry : kızartmak              hand grenade : el bombası         hollow : boş (bir cismin arkası boş
full stop : nokta             handbag : el çantası (kadınların)     olması davul,duvar v.b)
fundamental : temel, önem, çok gerekli   handicap : sakat              holy : kutsal
funeral : cenaze              handkerchief : mendil           home : ev, yuva
furthermore : yanında, ayrıca, üstelik   handle : 1.tutacak 2.elinden gelmek,    homesick : sıla hasreti
(=moreover)                yapabilmek 3.ellemek            honest : dürüst
fuse : sigorta (elektrik vb.)       handsome : yakışıklı            honey : bal
fuss : telaş, telaşlanmak         handwriting : el yazısı          honeymoon : balayı
gaol : hapishane              hang : asmak                honour : onur
gay : 1)mutlu, parlak, çok renkli 2)homo  hang on : bekle              hook : çengel, kanca
gear : vites                hangar : hangar              hop : sıçramak, zıplamak ,sekmek
germ : mikrop               happen : olmak               hope : umut
ghost : hayalet,hortlak          happy : mutlu               hopeless : umutsuz
gigolo : jigolo              harbour : liman              horizon : ufuk
ginger : zencefil, hafif kahverengi    hard : sert, zor, belalı, kötü       horizontal : yatay
globe : küre, dünya            harm : zarar,kötülük            horn : 1.boynuz 2.korna
glue : yapıştırıcı             harmful : zararlı             horrible : korkunç
goal : hedef, gaye, gol          harvest : hasat              horse : at
gossip : dedikodu yapmak, dedikodu     haste : hız, acele             hose : hortum
grain : tanecik ( kum,buğday v.s.)     hat : şapka                hospital : hastane
grand : büyük, zevkli           hate : nefret               host : ev sahibi (konukları olan)
grape : üzüm                have : sahip olmak             hubbub : gürültü
grapefruit : greyfurt           hawk : 1.atmaca 2.el arabasıyla      hug : sarılmak,kucaklamak
grasp : sıkıca tutmak           satmak, seyyar satıcılık          huge : çok büyük
grass : 1.ot, çim 2.muhbir ,ispiyoncu   hazard : tehlike, risk           human : insan, beşeri
grateful : minnettar            head : baş, kafa              hush : sakinlik,sessizlik,sus
grave : 1.mezar 2.kötü, önemli       head quarters : merkez,karargah      hut : kulübe, baraka
gravestone : mezartaşı           headache : baş ağrısı           ıdiot : aptal
graveyard : mezarlık, mezar        headline : başlık (gazetede)        ıgnition : 1)tutuşma, ateşleme, ateş
great : büyük, çok, çok iyi        headphone : kulaklık            alma 2)ateşleme tertibatı
green : 1. yeşil 2.tecrübesiz ,toy     health : sağlık              ıgnore : önemsememek
greengrocer : manav            healthy : sağlıklı             ıllustrate : resimle göstermek
greeting : kutlama             hear : duymak               ıt : o (cansız ve üçüncü tekil şahıs
grey : gri                 heart : 1.kalp 2.kupa (oyun kartlarında)  zamiri)
grill : gril                heat : ısı                 jail : hapis
grip : sıkıca tutmak            heater : ısıtıcı              jam : 1.reçel 2.sıkışıklık (tfaffic jam )
grocer : bakkal              heaven : cennet              january : ocak ( ayı )
groom : damat               heavy : ağır                jaw : 1.çene kemiği 2.çene
ground : yer, toprak            hectare : hektar              çalmak,konuşmak
group : gurup, topluluk          heel : topuk                jazz : caz
grow : büyümek, yetişmek          height : yükseklik             jealous : kıskanç
grumble : sızlanmak,yakınmak        heir : mirasçı               jet : jet, fışkırmak
guarantee : garanti            hell : cehennem              jewel : mücevher
guard : korumak              help : yardım, yardım etmek        job : iş
guerrilla : gerilla            hen : dişi kuş, piliç           join : birleştirmek, birleşmek
guess : tahmin etmek            here : burası, burada, buraya       joint : birleşik
guest : konuk               heritage : miras              joke : şaka
guide : rehber, rehberlik etmek      hero : kahraman              jolly : çok
guided missile : yl güdümlü roket     hesitate : duraksamak, tereddüt etmek   journal : gazete,dergi
guilt : suç, kabahat            hiccup : hıçkırık             journalist : gazeteci
guitar : gitar               hide : saklanmak, saklamak         journey : yolculuk
gulf : körfez               high : yüksek               joy : mutluluk,eğlence
gum : 1.yapışkan 2.diş eti         hijack : korsanlık yapmak         judge : 1.hakim 2.yargılamak
gun : silah                (uçak,araba,v.s.)             judgement : yargı
guy : adam                 hijacker : korsan, eşkıya         juice : su (meyve suyu v.s.)
habit : alışkanlık             hill : tepe, yokuş             july : temmuz
jump : sıçramak, atlamak          letter : mektup, harf            miser : hasis, cimri
june : haziran               letter box : mektupluk           miserable : sefil
jury : jüri                 level : düzey, seviye            misery : sefalet
just : 1.yalnız 2.hemen şimdi        liberal : liberal              mislay : nereye koyduğunu unutmak
justice : adalet              liberty : serbest olmak           miss : 1.özlemek 2.kaçırmak,kayıp
keep : korumak, tutmak, devam etmek     library : kitaplık, kütüphane        missile : füze, fırlatılan cisim
key : anahtar                licence : lisans (ehliyet v.b )       mission : özel bir görev için
kick : tekme, tekmelemek          lie : yalan, yalan söylemek         yolculuk,misyon
kid : 1.çocuk 2.dalga geçmek 3.genç     life : yaşam, hayat             mistake : hata
keçi                    lift : 1.asansör 2.yukarı kaldırmak     misunderstand : yanlış anlamak
kill : öldürmek               light : 1.ışık 2.açık (renklerde) 3.hafif  mix : karıştırmak, karışmak
kind : 1. iyi, dost, sevgili 2.çeşit, tür  like : 1. hoşlanmak 2.gibi         mobile : oynak,hareketli
king : kral                 magnificent : azamet, ihtişam        model : model (model araba,manken
kingdom : krallık              magnifying-glass : büyüteç         v.b)
kiss : öpücük, öpmek            maid : kadın hizmetçi            moderate : ılımlı, ortada
kitchen : mutfak              maintain : 1)bakım onarım 2)eski      modern : modern, çağdaş
knee : diz, diz çökmek           halinde koruma 3)destekleme         modest : alçakgönüllü, ılımlı
knife : bıçak                major : 1)büyük, önemli 2)binbaşı      moisture : nem
knock : vurmak (kapıya vurmak)       (orduda)                  mole : 1)köstebek 2)vücuttaki ben
knot : düğüm, düğüm atmak          maniac : manyak               moment : an
know : bilmek                manual : el ile yapılan           monday : pazartesi
knowledge : bilgi              manufacture : üretmek (fab. vb)       money : para
labour : iş(elle yapılan zor iş),işgücü   margin : marj, katkı            monkey : maymun
lack : eksiklik               marmalade : marmelat            month : ay (takvim ayı)
ladder : merdiven              massacre : katliam, katliam yapmak     monument : anıt, abide
lady : hanımefendi             massive : çok büyük ve ağır         mood : mizaç, ruh hali
lake : göl                 mat : hasır, paspas             moon : ay
lamb : kuzu, kuzu, koyun eti        mate : arkadaş               moral : ahlak
lame : topal                mathematics : matematik           morale : moral
lamp : lamba                mattress : yatak, sedir           more : daha fazla
land : kara,arazi              mature :                  morning : sabah
landlady : evsahibi bayan, evini kiraya   1)olgun,ergin(hayvan,meyve,insan)2)va    mortgage : ipotek
veren                    desi gelen(ödem               mosque : cami
language : dil ( yabancı dil v.b )     maturity : olgunluk zamanı, vade      mosquito : sivrisinek
large : geniş                zamanı                   moss : yosun (nemli yerlerde oluşan)
last : son, sonunda, geçmiş         maximum : maksimum, azami          most : en çok
late : 1.geç 2.sonu (late          meadow : çayır, mera            mother : anne
september=eylül sonu v.b)          mechanic : 1)makinist,makina        motion : hareket, önerme
laugh : gülmek               ustası2)el sanatlarına ait3)mekani     motive : 1)motivlenmek 2)güdü
laundry : yıkanacak çamaşır,        medical : tıbbi               motor : motor
çamaşırhane                 merely : sadece, ancak           mountain : dağ
lavatory : tuvalet             merge : birleşerek kaybolma,        mouse : fare
law : yasa, kanun              konsolidasyon (şirket, devlet)       mouth : ağız
lawful : yasal               merit : haketmek, değmek          move : hareket etmek, ettirmek
lawyer : avukat               middle : orta                movement : hareket
lay : koymak(bir şeyin üstüne), yatırmak  midnight : gece yarısı (24:00)       much : çok (miktarca)
lazy : tembel                might : 1)kuvvet,kudret 2)belki (might   mud : çamur
lead : 1.kurşun (metal) 2.kurşun kalem   be:az ihtimalli.)              mud-guard : çamurluk
ucu                     mike : mikrofon               multiply : çarpmak, çoğalmak
leader : önder, lider            mild : 1)hafif 2)yumuşak 2)ılık       murder : cinayet
leadership : önderlik            military : askeri              murmur : mırıldanmak,uğultu
leaf : yaprak                milk : süt                 muscle : pazu, kas
lean : 1.ince, yağsız 2.eğilmek       mill : 1.değirmen 2.imalathane       museum : müze
yaslanmak                  millet : darı                mushroom : mantar
learn : öğrenmek              millionaire : milyoner           music : müzik
least : en az                mimic : taklit etmek (birini)        muslim : müslüman
leather : deri               mince : kıyma (et vb.), kıymak       must : zorunluluk
leave : terk etmek             mind : akıl                 mustard : hardal
left : 1.sol 2.kalan            mine : 1.benim 2.maden ocağı 3.mayın    mute : 1)sesiz 2)dilsiz
leg : bacak                 minimum : enaz               mutter : mırıldanmak, kısık sesle
legacy : miras               minister : 1.bakan 2.büyükelçi       söylenmek
legal : yasal                yardımcısı                 mutual : müşterek,iki taraflı (mutual
lemon : limon                minor : önemsiz, ufak, minör        friend=ortak arkadaş)
lend : ödünç vermek             minority : azınlık             my : benim
lens : lens                 minus : eksi ( - )             mystery : esrar, bilinmezlik
less : daha az               minute : 1.dakika 2.çok küçük 3.zabıt    nail : 1.tırnak 2.çivi
lesson : ders                miracle : mucize              name : isim
let : bırakmak               mirror : ayna                napkin : peçete
narrate : anlatmak, söylemek      odd : tuhaf,acaip             play : 1.oynamak 2.çalmak (bir müzik
narrow : dar              okay (ok) : peki, tamam          aletini)
nasty : pis, kötü kokulu, hoş olmayan  old-fashioned : eski moda         player : oyuncu, çalan
nation : ulus              omelette : omlet             pleasant : keyifli, zevkli
national : ulusal            omit : atlamak, hariç bırakmak      please : 1.lütfen 2.mutlandırmak
native : yerli (her native language)  onion : soğan               pleasure : zevk
natural : doğal             option : seçme, seçenek, opsiyon     plenty : çok sayıda
nature : doğa              oral : sözlü               plough : toprağı sürmek
naughty : yaramaz (naughty child =   orbit : yörünge              plug : fiş, banyo tıkacı
yaramaz ?ocuk)             orchard : bostan             plus : artı
near : yakın              original : orjinal, ilk, yeni       pocket : cep
necessary : gerekli           oval : oval                poem : şiir
necessity : gereklilik         overdo : fazla pişirmek, fazla yapmak   poet : şair, ozan
neck : boyun, ense           overdue : vadesi geçmiş          poetry : şiirler, şairlik, şiirle ilgili
need : gereksinim, ihtiyaç       overtake : geçmek, sollamak        point : nokta, uç
needle : iğne, şiş           overtime : fazla mesai          poison : zehir
needless : lüzumsuz           overwork : fazla çalışmak, aşırı     police : polis
neglect : ihmal etmek          çalışmak                 policy : 1.poliçe 2.yönetim ilkesi,
negotiate : görüşmek,müzakere      owl : baykuş               politika
neighbour : komşu            oxygen : oksijen             polish : parlatmak
neither : hiçbiri            oyster : istiridye            polite : kibar
neither...nor... : ne o..ne öbürü    packed : kalabalık, bir sürü insan    political : politik
nephew : yeğen (erkek)         pear : armut               politician : politikacı, politikayla uğraşan
nervous : sinirli            peculiar : garip             politics : politik
nest : yuva, kuş yuvası         pen : 1.ağıl 2.tükenmez kalem       pool : havuz
net : 1.ağ 2.net (brütün tersi)     penalty : ceza              poor : 1.yoksul 2.zavallı
network : şebeke,çalışma ağı      pencil : kurşun kalem           population : nüfus
never : hiçbir zaman ,asla       people : halk               pork : domuz eti
nevertheless : buna rağmen, hala, ama  pepper : biber              port : liman
new : yeni               per : her                 position : durum, konum
news : haber              perfect : kusursuz, yetkin        positive : 1.emin, kesin 2.olumlu
newspaper : gazete           perform : 1.çalışmak 2.uygulamak     possess : sahip olmak
next : en yakın, bir sonraki, ertesi  performance : performans         possession : sahiplik
nice : hoş               perhaps : belki              possibility : olasılık
nickname : takılmış ad, lakap      permission : izin             possible : olası, mümkün
niece : yeğen (kız)           permit : 1.izin vermek 2.izin kağıdı   post : 1.posta 2.işaret 3.devriye
night : gece              person : kişi               gezmek (askerde)
nightmare : kabus            personality : kişilik           postpone : ertelemek
nil : sıfır, boşluk           persuade : ikna etmek           pot : tencere
no : hayır               petrol : petrol              potato : patates
noble : soylu              phone : telefon              pour : dökmek, akıtmak
nobody : hiç kimse           photo : fotoğraf             powder : toz, pudra
noise : gürültü             piano : piyano              power : güç
nominate : 1)aday göstermek(başkan   pick : toplamak, seçmek          powerful : güçlü
v.b) 2)atamak,görevlendirme       pickpocket : yankesici          practical : pratik
none : hiçbirisi            picnic : piknik              practice : alıştırma
nonsense : saçma            picture : resim              practise : alıştırma yapmak
noon : öğle zamanı           pie : pasta, börek            praise : övmek
normal : normal             piece : parça               pray : dua etmek
north : kuzey              pig : domuz                preach : vaaz vermek
nose : burun              pigeon : güvercin             predict : tahmin etmek
not : değil               pile : üst üste koymak          prefer : yeğlemek, tercih etmek
note : 1. not 2.kağıt para 3. nota   pill : hap                pregnant : hamile
nothing : hiçbir şey          pilot : pilot               prejudice : önyargı
notice : duyuru, dikkatini çekmek    pin : toplu iğne             preparation : hazırlık
notorious : kötü ünlü, kötü ün     pine : çam                prepare : hazırlamak
novel : roman              pineapple : ananas            presence : varlık(bir yerde varlığı )
november : kasım            pink : pembe               present : burada, mevcut, şimdiki,
now : şimdi               pipe : 1.boru 2.pipo 3.flüt        armağan
nowadays : bugünlerde          pity : acımak (what a pity : ne yazık)  recommend : tavsiye etmek
nowhere : hiç biryer          place : yer, yerleştirmek         record : 1.kayıt 2.plak 3.rekor
nude : çıplak              plain : açık, ortada, düz         recover : 1.iyileşmek 2.(kaybedilen bir
nylon : naylon             plan : plan, planlamak          şeyi) bulmak
oar : kürek               plane : uçak               red : kırmızı, kızıl
oasis : vaha              plant : 1.bitki, bitki ekmek 2.fabrika,  reduce : azaltmak
oblige : 1)zorunlu kılmak 2)minettar  tesis                   referendum : referandum, halk
kılmak3)yapmak,sağlamak         plantation : ekili yer          oylaması
occur : olmak              plate : tabak               refill : doldurmak
reflect : yansıtmak             respond : cevap vermek           runaway : 1.kaçak 2.kontrol dışı
refreshments : sandoviç, tost, içecek    responsible : sorumlu            (runaway increase in prices)
(gar,istasyon gibi yerlerde)        rest : dinlenmek              rush : çabuk davranmak
refrigerator : buzdolabı          restaurant : restoran, lokanta       rust : pas
refuge : refüj, güvenli yer         restore : 1)geri verme 2)yeniden      sabotage : sabotaj
refugee : tehlikeden kaçan, kazazede    kullanıma açma               sack : çuval
refuse : reddetmek             restrict : sınırlamak            sacrifice : kurban, fedakarlık
regard : 1.dikkat 2.düşünce 3.bakmak    result : sonuç               sad : üzgün, mutsuz
4.inanmak                  resume : yeniden başlamak          safari : safari, hayvan avlama yolculuğu
region : bölge               retail : parekende, parekende satış     safety-belt : emniyet kemeri
register : 1)kütük,sicil,kayıt 2)regıster  retaliation : intikam, tepki, misilleme   safety-pin : çengelli iğne
post=taahütlü mektup            retire : emekli olmak            salmon : 1) som balığı 2) sarımsı,
regret : üzgün olmak, pişman olmak     return : geri dönmek            pembe renk
regular : düzenli, olağan          revenge : öç almak, intikam         saloon : 1)saloon car = normal araba
regulation : yönetmelik, yasa        revenue : gelir               2)salon 3)gemi salonu
reject : kabul etmemek           reverse : ters, arka (reverse gear = geri  salute : selam vermek (asker?)
relate : anlatmak, nakletmek (formal    vites)                   sample : örnek, numune
tell)                    revise : tekrar gözden geçirip       sandpaper : 1) zımpara kağıdı 2)
relation : 1.ilişki 2.akrabalık       düzeltmek                  zımparalamak
relationship : ilişki, iletişim       revolution : devrim             sardine : sardalya
relative : 1.akraba 2.göreceli       reward : ödül                satellite : uydu
relax : rahatlamak, gevşemek        rib : kaburga                satin : saten, atlas
release : serbest bırakmak, gevşetmek    ribbon : kurdela, şerit           sauce : salça, sos
relevant : bağıntılı, konuyla ilişkili   rice : pirinç                saucepan : tava
reliable : güvenilir            rich : zengin                saucer : bardak altlığı
relief : rahatlama             rid : atmak, fırlatmak (to get rid     sausage : sosis
relieve : uzaklaştırmak (ağrıyı v.s.)    of:başından atmak)             savage : vahşi,yabani,yırtıcı
religion : din               ride : ata,bisiklete binmek         savour : tat, lezzet, çeşni
reluctant : isteksiz ve bundan dolayı işi  ridiculous : gülünç, saçma         saw : 1)testere 2)görmek (see'nin past
yapmayı ağırdan almak            rifle : tüfek                tens'i)
remain : 1.geriye kalmak 2.yerinde     right : 1.hak 2.doğru,haklı 3.sağ taraf   saxophone : saksafon
durmak                   ring : yüzük, halka             scandal : skandal
remark : belirtmek, açıklama        ripe : olgun, ham değil           scare : korkutmak
remarkable : dikkate değer         rise : yükselmek              scarf : atkı
remedy : çare                risk : risk                 scene : olayın geçtiği yer, manzara,
remember : unutmamak, anımsamak       risky : riskli               tiyatronun bir sahnesi
remind : anımsatmak             river : nehir                scheme : plan, proje
remit :                   road : yol                 scholarship : burs
1)affetmek,bağışlamak2)postayla para    roar : kükreme               scone : bir çeşit üzümlü ekmek ve
yollama-havale               roast : rosto, fırında pişirmek       tereyağ
remittance : havele (para)         rob : 1.soygun yapmak            scorpion : akrep
remote : uzak                rock : 1.kaya 2.sallanmak          scramble : 1)çırpmak 2)hızlı hareket
remove : uzaklaştırmak           rocket : roket               veya tırmanış
rent : kiralamak              role : rol                 scruff : 1)ense 2)kirli,pasaklı insan
repair : onarmak              roll : yuvarlanmak             seal : 1)mühürlemek, (kutu,mektup,kapı
repay : geri ödemek             roof : çatı                 vb.) 2)fok balığı
repeat : tekrarlamak            room : oda                 seaside : deniz kenarı
replace : yeniden yerleştirmek       root : kök                 seat-belt : emniyet kemeri
replacement : yerleştirme          rope : halat, ip              second-rate : ikinci derece, kalite
reply : yanıtlamak, yanıt          rose : 1.gül 2.pembe            secure : emniyetli, sağlam
report : rapor, rapor etmek         rough : kaba                see over : imtihan etmek, çek etmek
represent : temsil etmek          round : yuvarlak              segment : dilim (pasta, portakal),
representative : temsilci          roundabout : 1)dolambaçlı,dolaylı      dilimlemek, bölmek
republic : cumhuriyet            2)ada-trafikte 3)yaklaşık olara       senate : senato
reputation : itibar,ün           route : rota                senior : yaşça veya kıdemce büyük
request : rica etmek, rica         row : 1.sıra 2.gürültü           sergeant : çavuş
require : gereksinmek            royal : kraliyete ait            serviette : peçete
rescue : kurtarmak             rub : sürmek, sürtmek, ovmak        set off, out : t seyahate başlamk, yola
research : araştırma            rubber : 1)lastik, kauçuk 2)silgi      çıkmak
resent : hoşlanmamak, kızmak        rubbish : 1.çöp 2.saçma           set on : atak
reserve : 1.rezerv 2.rezervasyon      rude : kaba                 sex : cinsiyet, cins
yaptırmak                  rug : küçük halı, kilim           shallow : sığ
reside : oturmak, ikamet etmek       ruin : harabe, yıkım, mahvetme       shampoo : şampuan, baş yıkamak
resident : bölgede yaşayan, oturan     rule : 1.yönetmek 2.kural          shark : köpek balığı
resign : istifa etmek            ruler : 1.kural koyucu, yönetici 2.cetvel  sharp shooter : keskin nişancı
resist : karşı koymak            rumble : gürlemek              shave : tıraş
respect : saygı duymak           run : 1.koşmak 2.çalıştırmak        shelf : raf
respectable : saygıdeğer          (fabrika,şirket v.b)            shield : kalkan, kılıf
shift : 1)değiştirme 2)vardiye       socket : soket, priz              tea : çay
shoelace : ayakkabı bağı          sofa : divan , sofa              teach : öğretmek
shoot down : imha etmek, hayır cevabı,   soft : yumuşak                 teacher : öğretmen
olumsuz                  soil : toprak                 team : takım, grup
short cut : kestirme            soldier : asker                tear : 1.gözyaşı 2.delik (kumaş,kağıtta
shortage : yokluk, kıtlık         solemn : 1.ciddi 2.bayıltıcı          v.b) 3.yırtmak
shrink : çekmek, küçülmek         solid : katı, sert               telegram : telgraf
sigh : derin nefes almak          solve : çözüm bulmak, çözmek          telephone : telefon
sight : görüş               some : 1.bazı, birkaç 2.yaklaşık        telescope : teleskop
sign : 1.işaret 2.imzalamak        somebody : birisi               television : televizyon
signal : sinyal vermek, sinyal       someone : biri                 tell : anlatmak, söylemek
signature : imza              sometimes : bazen               temper : 1.ruhsal durum 2.kızgın
significant : manalı, önemli        somewhere : bir yer              temperature : sıcaklık
signpost : işaret direği          son : erkek çocuk, oğul            temple : tapınak
silence : 1.sessizlik 2.susturmak     song : şarkı                  temporary : geçici
silent : sessiz, sakin           soon : yakında (zaman açısından)        tempt : cezbetmek, şeytana uydurmak
silk : ipek                sore : ağrı verici               tenant : kiracı
silly : budala, aptal           sorrow : üzüntü                tend : meyilli olmak
silo : silo, depo             sorry : üzgün                 tender : 1.kolay çiğnenebilen
simplify : basitleştirmek         sort : çeşit                  2.yumuşak, iyi huylu 3.ihale
sin : günah                soul : ruh                   tent : tente,çadır
since : şimdiye kadar           sound : 1.ses 2.mantıklı 3.toplam       term : 1.zaman dilimi 2.sözcükler
sincere : içten, samimi, sahte olmayan   soup : çorba                  3.sömestr
sing : şarkı söylemek           sour : ekşi                  terminal : terminal
single : 1.tek 2.bekar 3.tek kişilik    source : kaynak                terrace : bitişik evler
sink : 1.batmak 2.evye           south : güney                 terrible : korkunç, kötü
sir : efendi                sow : toprağa ekmek              terrific : 1.kocaman 2.çok güzel
sister : 1.kız kardeş 2.hemşire 3.rahibe  space : 1.uzay 2.boşluk 3.yer         terrify : korkutmak
sit : oturmak               spade : 1.maça (oyun kartlarında)       territory : toprak parçası
situation : durum             2.kürek                    terror : 1.büyük korku 2.terör
size : büyüklük              spare : ekstra, fazla, boş, yedek       test : sınamak, denemek, test
skate : buz pateni, paten ayakkabısı    speak : konuşmak                than : ...den ...dan eki
skateboard : kay kay            special : 1.özel 2.en iyi           thank : teşekkür etmek
skeleton : iskelet             speech : konuşma                that : o
ski : kayak, kayak yapmak         speed : hız, hızlı gitmek           theatre : tiyatro
skill : yetenek              spell : 1.harfleri söylemek 2.büyülü      their : onların
skin : deri                sözcükler                   them : onları
skirt : etek                spend : para harcamak, harcamak        theme : tema, konu
sky : gökyüzü               spirit : 1.ruh, ruhsal durum, 2.alkollü içki  then : 1.öyleyse 2.o zamanda 3.ondan
slang : argo                3.ispirto                   sonra,daha sonra
slave : köle                spite : 1.rağmen 2.birisine zarar verme    theory : teori
sleep : uyumak, uyku            isteği                     there : 1.orada 2.var olmak (there is
sleepy : uykulu, sakin           splendid : nefis, harika            dallas on tv today.)
sleeve : elbise kolu,sleeveless = kolsuz  split : ikiye bölmek              therefore : dolayısıyla
(elbise,bluz v.b)             spoil : 1.zarar vermek 2.şımartmak       thermometer : termometre
slide : kaydırak (parkta), kaydırmak    spoon : kaşık                 these : bunlar
slight : önemsiz, küçük          swim : yüzmek                 they : onlar (çoğul üçüncü kişi zamiri)
slim : ince, zayıf             swing : 1.sallanmak 2.güçlü ritim       thick : 1.kalın 2.sık
slip : yuvarlanmak, kaymak düşmek     switch : açmak, kapatmak (düğme)        thief : hırsız
slope : eğim                sword : kılıç                 thin : ince
slow : yavaş, yavaşlamak          symbol : sembol                thing : şey
small : küçük, ufak            system : sistem                think : düşünmek
smash : çarpıp kırmak           table : 1.masa 2.tablo,liste          third : üçüncü
smell : koku, koklamak           tail : kuyruk (kedi,uçak v.b)         thirsty : susamışlık, susatan
smile : gülümsemek             tailor : terzi                 thirteenth : onüçüncü
smoke : 1.tütün içmek (sigara vb.)     take : tutmak,almak,take off=elbise      thirtieth : otuzuncu
2.tütmek 3.duman              çıkarmak,uçak kalkması             this : bu
smooth : düzgün, yumuşak          talk : konuşma, konuşmak            thorough : 1.tümüyle 2.dikkatli
snail : sümüklüböcek            talkative : konuşkan              thoroughly : tamamıyla, bütün ince
snake : yılan               tall : uzun                  detaylarıyla
sneeze : hapşırmak             tame : evcil, evcilleştirmek          those : onlar
sniff : burnunu çekmek           tank : 1.tank (depo) 2.tank (silah)      though : nedense
snore : horlamak              tap : 1.musluk 2.tıklatmak           thought : düşünce
snow : kar                 tape : bant, seloteyp             thoughtful : düşünceli,öbürlerini
so : 1.öyleyse, bu yüzden 2.bu şekilde   task : görev                  düşünen
3.çok                   taste : tatmak, tad              thoughtless : düşüncesiz
soap : sabun                tax : vergi                  thread : ip, ipi iğneye takmak
society : sosyete, çevre, toplum      taxi : taksi                  threat : tehtid
threaten : tehtid etmek           troop : insan veya hayva grubu, sürü   whatever : herneyse
throat : gırtlak, yemek borusu       troops : askerler             when : ne zaman
through : içinden, baştan sona       truck : kamyon              whenever : 1.herhangi bir zaman 2.ne
throw : fırlatmak              tuition : öğretim, özel ders       zaman ki ...
thumb : el, baş parmağı           tulip : lale, lale fidanı         where : nereye, nerede
thunder : gök gürültüsü           tummy : mide               while : bu arada
thunderstorm : fırtına           turban : türban              whip : kırbaç
thursday : perşembe             turnkey : anahtar teslim (proje vb.)   whistle : ıslı, ıslık çalmak, düdük
thus : böyle, böylece            turnover : ciro (satıs)          white : beyaz, ak, beyaz tenli
tick : saat sesi, okey işareti       typist : daktiloda yazı yazan kimse    who : kim
ticket : bilet               tyre : lastik               whoever : herkimse
tide : gel-git olayı            ufo : unıdentıfıend flyıng object:    whole : tüm, bütün wholesales = toptan
tidy : düzenli, derli toplu         tanımlanmamış uçan cisi          satış
tie : 1.bağ, bağlamak, berabere       undergo : katlanmak, çekmek, bir     whose : kimin
2.boyunbağı kravat             olayın olması               why : neden, niçin
tiger : kaplan               underline : yazının, kelimenin altını   wide : 1.geniş 2.kenardan kenara
tight : sıkı, kolay açılmaz         çizmek                  widow : dul
till : 1.kadar 2.yazar kasa         unfair : adil olmayan
time : 1.zaman 2.kere 3.zamanlamak     unit : birim, 1-9 arasındaki sayılar
timetable : (zaman) tarifesi (gemi,uçak   up to you : sana kalmış, nasıl istersen
v.b)                    (ıt's up to you)
tin : 1.teneke 2.konserve          upon : üstünde
tiny : çok küçük              upside-down : tepe taklak, ters dönmek
tip : 1.bahşiş, bahşiş vermek        vision : görüş, imge
2.öneri,tavsiye 3.uc            visit : ziyaret etmek
tire : yormak                visitor : ziyaretçi, konuk
tired : yorgun               vocabulary : kelime dağarcığı
tissue : kağıt mendil            voice : ses
title : 1.başlık 2.unvan          volume : hacim
to : ..e kadar               vote : oy vermek, oy
toast : 1.tost, tost yapmak 2.kadeh     voyage : deniz yolculuğu
kaldırmak                  vulgar : kaba, ilkel
tobacco : tütün               wage : saat ücreti
today : bugün                wait : beklemek
toe : ayak baş parmağı           waiter : garson
together : birlikte             wake : uyanmak, uyandırmak
toilet : tuvalet              walk : yürümek, yürüyüş
token : 1)işaret 2)jeton          wall : duvar
tomato : domates              wander : dolaşmak
tomorrow : yarın              want : istemek, istek
ton : ton (1000 kg.)            war : savaş
tone : ton (ses,ışık vs.)          warm : 1.ılık, ılındırmak 2.sevecen
tongue : dil                warn : uyarmak
tonight : bu gece              wash : 1.yıkamak 2.kirli çamaşır
too : 1.çok 2....de ...da eki        waste : 1.artık, gereksinim duyulmayan
tool : alet (çeki?, balta vb.)       2.boşa harcamak
tooth : diş                 watch : 1.izlemek, seyretmek, bakmak
tooth pick : kürdan             2.kol saati
top : en yüksek, en iyi, üst, kapak     water : su, sulamak
topic : konu                waterfall : şelale
torch : 1)meşale 2)el feneri        wave : 1.dalga( deniz,radyo)
torpedo : torpil              dalgalanma 2.el sallamak
tortoise : kaplumbağa            way : yol, rota, yön
torture : işkence, işkence etmek      we : biz
total : toplam               weak : zayıf,erksiz
totally : bütünüyle             wealth : servet
touch : dokunmak              weapon : silah
tough : zor, güç, sert           wear : giymek
tournament : turnuva            weather : hava;iklim
tradition : gelenek             wednesday : çarşamba
tragedy : trajedi              week : hafta
transform : bir şeyin şeklini değiştirmek  weigh : ağarlık, tartmak
transparent : saydam            welcome : 1.ağırlamak, hoş geldin
trap : tuzak, kapan, yakalamak       well : 1.iyi 2.kuyu
tremendous : çok büyük, harika       well-known : ünlü, bilinen
trigger : tetik ( who pulled triger? )   west : batı
tripod : üç ayaklı sehpa, fotoğraf     wet : nemli
sehpası                   what : ne

								
To top