Yg. Dihormati Saudara Pengacara Majlis

Document Sample
Yg. Dihormati Saudara Pengacara Majlis Powered By Docstoc
					Yg. Dihormati Saudara Pengacara Majlis        bulanan kali ini. Di kesempatan ini, saya ingin
Y. Bhg Tan Sri Jamaluddin bin Haji Ahmad       merakamkan berbanyak-banyak terima kasih
Damanhuri,                      kepada  pihak  pengurusan    kerana   telah
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam           memberikan kepercayaan kepada BTM untuk
Malaysia                       mengendalikan perhimpunan bulanan ini.
Y. Bhg Dato’ Ismail bin Adam, TKPPA(P)        Ucapan terima kasih juga saya tujukan
Y. Bhg Dato’ Zakaria bin Mohd Taib, TKPPA(O)     kepada semua kakitangan BTM dan pihak-
Pengarah-Pengarah Bahagian              pihak  lain  yang  turut   terlibat  dalam
Dato-dato’, Datin-datin, Tuan-tuan dan Puan-     menjayakan program perhimpunan bulanan
puan yang dihormati sekelian.             ini.


Assalamualaikum wbhkt.
                           2.   Bulan Mei adalah bulan sambutan Hari
                           Pekerja sedunia. Oleh itu, belum terlewat untuk
1.  Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran
                           saya  mengucapkan  Selamat   Hari   Pekerja
dipanjatkan kehadrat Illahi kerana dengan berkat
                           kepada semua warga JPA. Kita patut bersyukur
taufik dan hidayat-Nya kita dipanjangkan umur
                           kepada Allah S.W.T kerana dalam keadaan
dan  diberi  kesempatan  sekali  lagi  untuk
                           ekonomi dunia yang tidak menentu ini,
bersama-sama   berhimpun   di  perhimpunan                                                    1
kakitangan kerajaan di Malaysia masih lagi     3.  Namun begitu, kita sebagai pekerja juga
dapat menikmati kesejahteraan hidup dan      harus peka dengan pengharapan yang semakin
bekerja  tanpa   merasa  tergugat  akan   meningkat  daripada  pihak  kerajaan  kerana
kehilangan pekerjaan. Pihak kerajaan sendiri    perkhidmatan awam kini berhadapan dengan
telah  meletakkan  kepercayaan  yang  tinggi  perubahan persekitaran yang begitu dinamik.
kepada kakitangannya dan ini telah dapat dilihat  Kunci utama kepada keperluan ini adalah
melalui penambahan   faedah-faedah samada    pekerja   yang    berpengetahuan    dan
dalam bentuk nilai wang (kewangan) mahupun     berkemahiran disamping pengamalan ciri-ciri
kemudahan-kemudahan    sosial  yang  lain.  peribadi yang positif. Tanpa pengukuhan diri
Sebagai contoh, kita semua telah pun menikmati   dalam ilmu dan kemahiran, seseorang itu akan
nilai tambah yang dimasukkan di bawah Sistem    tewas dalam persaingan. Sebagai pekerja, kita
Saraan Malaysia yang telah mula berkuatkuasa    harus menjana idea dan kreativiti yang lebih
pada 1 November yang lalu. Dan ternyata, masih   berdaya saing dan melengkapkan diri dengan
banyak lagi faedah-faedah yang disediakan     pelbagai ilmu yang relevan.
seperti kehadiran kursus yang bersesuaian
dengan bidang kerja, penilaian tahap kecekapan   4.  Ini adalah sangat bersesuaian dengan
dan juga sistem Nilai Prestasi Tahunan yang    tema perhimpunan bulanan kita pada kali ini
lebih mantap.                   iaitu ICT Menjana Pekerja Berilmu.                                                 2
Y. Bhg Tan Sri, Dato-dato’/Datin-datin/Tuan-tuan     mahukan  kesenangan   dunia   akhirat  maka
dan Puan-puan yang dihormati sekelian;          hendaklah dia berilmu”. Ilmu dalam Islam tidak
                             terhad ke arah ilmu agama sahaja, malah ianya
5.  Meningkatkan       ilmu     pengetahuan  mencakupi pelbagai bidang kerana melaluinya
merupakan  satu   jihad  dan   ia  merupakan  berbagai-bagai manfaat bakal diperolehi, baik
tanggungjawab setiap individu muslim yang         untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat malahan
beriman kepada Allah S.W.T dan Rasul-Nya.         negara. Ini dijelaskan lagi melalui saranan Imam
Firman Allah S.W.T yang bermaksud; “           Ghazali yang merujuk kepada tabiat suka
Adakah sama orang-orang yang mengetahui          membaca bahan-bahan berfaedah, terutamanya
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?         dalam  usaha  melahirkan  masyarakat   yang
Sesungguhnya,    orang-orang     yang   dapat  cintakan ilmu dan berbudaya ilmu. Saidina Ali
mengambil   pelajaran     dan     peringatan  pula pernah menyebut, bahawa “perbezaan
hanyalah   orang-orang       yang    berakal  antara harta dan ilmu ialah, ilmu menjaga kita
sempurna”. (Surah Az-Zumar : ayat 9).           manakala harta dijaga oleh kita”.


6.  Islam   juga   amat     menitikberatkan   7.  Dalam konteks JPA, pekerja yang berilmu
penguasaan segala bidang ilmu. Rasulullah         merupakan aset yang paling berharga. Ini
S.A.W juga bersabda bahawa “sesiapa yang         diterapkan dengan jelas di dalam strategi kualiti                                                      3
JPA iaitu profesionalisme dan pembelajaran      tidak asing lagi di kalangan seluruh warga JPA.
berterusan. Begitu juga dengan projek HRMIS     Dalam erti kata lainnya, ICT meliputi komputer,
yang dibangunkan iaitu sistem pengurusan       teknologi   komunikasi,     rangkaian  dan
sumber manusia yang berasaskan competency.      keupayaan memproses data serta perisian
Keperluan ini yang secara tidak langsung       aplikasi   yang   menggunakan     teknologi
mencabar setiap warga JPA agar melengkapkan     berkenaan. Ciri-cirinya pula boleh dilihat dalam
diri dengan ilmu pengetahuan terutama dalam     bentuk keupayaan menjana, mencapai dan
bidang-bidang tugas utama mereka.          menggunakan maklumat serta mengembangkan
                           ilmu pada tahap kelajuan elektronik bagi semua
8.  Saya percaya JPA mempunyai pekerja       jenis aktiviti manusia.
yang berdedikasi dan produktif serta berilmu dan
berkemahiran tinggi. Ditambah dengan nilai-nilai   10.  ICT  mempunyai    potensi  mewujudkan
etika yang terpuji seperti jujur, amanah dan rajin  aktiviti  ekonomi  baru  dan  peluang-peluang
bekerja sudah pasti ia akan menghasilkan       pekerjaan dan seterusnya meningkatkan kualiti
pulangan yang sangat baik kepada organisasi.     kehidupan. Ia mengubah cara kerja asal, jenis
                           keperluan   pekerjaan   dan  kemahiran  serta
9.  Sementara itu, istilah Information and     menjadikan keperluan kepada pekerja untuk
Communication Technology @ ICT sudah         memperolehi asas pengetahuan yang lebih luas                                                    4
dan bersesuaian. Sebagai alat yang berasaskan      (information poverty) . Pada tahun 2002
maklumat dan ilmu, ICT mempunyai potensi        dianggarkan hanya 18% daripada penduduk
yang besar dalam menyediakan platform untuk       dunia yang mendapat faedah dari penggunaan-
meningkatkan interaksi antara kerajaan dan       penggunaan Internet.
rakyat  serta    mengukuhkan  ketelusan  dan
accountability of governance.              Y. Bhg Tan Sri, Dato-dato’/Datin-datin/Tuan-tuan
                            dan Puan-puan yang dihormati sekelian;
11.  Walaupun      sudah  terbukti   tentang
perananya    dalam  pembangunan    sesebuah  12.  Rata-rata warga JPA boleh dikatakan
negara, namun taburan faedahnya adalah tidak      sangat bertuah kerana telah dibekalkan dengan
sama rata termasuk di antara jabatan-jabatan.      infrastruktur ICT yang sangat baik samada dari
Keadaan ini berlaku apabila terdapat perbezaan     segi kualiti mahupun dari segi kuantitinya. BTM
dari segi adanya kemudahan capaian kepada        telah mengagihkan lebih daripada 1300 PC
ICT    di   jabatan-jabatan   dan    tahap  beserta 700 unit pencetak kepada warga JPA
pengetahuan asas untuk menggunakan ICT         di Putrajaya.
secara optima di kalangan pengguna. Inilah
yang dipanggil sebagai jurang digital (digital     13.  Dengan kemudahan ICT yang ada, amat
divide)    atau    kemiskinan    maklumat  mudah bagi JPA mentranformasikan warganya                                                    5
kepada pekerja berilmu. ICT dijadikan sebagai    dilihat daripada kadar pemilikan PC di JPA,
alat  untuk  meningkatkan   pengetahuan  dan  iaitu 1PC bagi pegawai-pegawai gred 22 ke
kemahiran    pekerja,   samada    melalui  atas    dan sebahagian dari gred 17 yang
penggunaan sistem aplikasi berkomputer        merupakan pengguna utama sistem aplikasi.
bagi operasi harian, capaian maklumat untuk     Kadar ini amat tinggi jika dibandingkan
rujukan melalui kemudahan internet ataupun      dengan kadar purata pemilikan PC di agensi-
penggunaan    kemudahan    e-mel  dalam   agensi kerajaan yang lain.
interaksi dengan pihak lain.
                           15.  Selain daripada itu, hampir 1200 PC
14.  Terdapat lebih kurang 40 sistem-sistem    dibekalkan dengan kemudahan capaian Internet.
aplikasi yang telah dibangunkan oleh BTM dalam    Internet dikatakan sebagai gerbang maklumat.
membantu    bahagian-bahagian  melaksanakan   Di sinilah, terletak pelbagai bahan rujukan,
operasi   harian  mereka.   Pelaksanaannya  gudang    perniagaan,   pusat   hiburan  dan
melibatkan hampir 60% daripada seluruh warga     sebagainya.    Bergantung  kepada   seseorang
JPA   selain daripada kegunaan dalam aplikasi   individu  itu  di  mana  tempat  yang   bakal
automasi pejabat seperti penggunaan pakej-      disinggahnya.
pakej Micrisoft Office. Kebergantungan kepada
kemudahan ini adalah sangat ketara dan dapat                                                      6
16.   Kemudahan   ini  memberi    peluang   17.  Kemudahan lain yang penting ialah e-mel.
kepada warga JPA untuk mencari sumber          Ia merupakan kemudahan menghantar mesej
bagi penyelesaian masalah, membentuk idea-       kepada   penerima  dengan   menggunakan
idea dan mendalami pengetahuan kerana ia        talian internet.  Penghantaran cara ini dapat
menyediakan    sumber  pengetahuan     yang  menjimatkan masa dan wang kerana ia hanya
tiada   batasnya.  Berjuta-juta   laman  web   memerlukan beberapa saat untuk dapat dibaca
menyediakan maklumat dalam pelbagai disiplin      oleh penerima dan ianya lebih murah daripada
ilmu dan kita boleh mencarinya melalui enjin      bayaran setem apabila kita menghantar melalui
carian yang telah sedia. Manfaat yang diperolehi    pos.  Dengan mengisi alamat e-mel yang
ini bergantung kepada daya usaha kita kerana      betul, tajuk mesej dan kandungan mesej serta
pekerja  yang  berilmu  akan   sentiasa  ingin  attachment  yang  berkaitan,  sudah   pasti
menambah ilmunya Dalam tahun 2000, Internet       mesej itu akan sampai dengan cepat dan
mencatatkan tambahan lebih kurang 150,000        selamat.
pengguna baru setiap hari sementara laman web
pula bertambah pada kadar 2 juta sehari.        18.  Dalam ghairah kita menerokai kecanggihan
                            kemudahan-kemudahan    ini,  kita  juga  perlu
Y. Bhg. Tan Sri, Dato’-dato’/Datin-datin/Tuan-     memberi perhatian ke atas isu-isu yang berkaitan
tuan dan Puan-puan yang dihormati sekelian;                                                      7
terutamanya dari segi keselamatan dan etika           - Apabila komputer tidak digunakan
penggunaan.                            untuk jangka masa lama, hendaklah
                                 padamkan      komputer     tersebut
19.  Keselamatan    ICT   secara  umumnya         sepenuhnya dengan menutup suis
terbahagi dua, iaitu keselamatan fizikal peralatan        bekalan   kuasa.       Ia  bertujuan
ICT  dan  keselamatan     maklumat.   Bagi       memastikan tempoh hayat peralatan
keselamatan   fizikal,   pengguna   haruslah        yang  lebih   baik  dan  mengelakkan
memastikan   segala   peralatan   ICT  yang        peralatan dari cepat rosak.
disediakan berada dalam keadaan selamat dan
stabil digunakan.                   20.   Selain daripada itu, JPA telah banyak
                            membelanjakan wang bagi tujuan pengumpulan
   - Peralatan    seperti   monitor(skrin)   data-data berkaitan sumber manusia sektor
    janganlah ditutup di atasnya bagi       awam. Dalam era ICT ini, para penceroboh tidak
    menghalang kesan haba yang boleh        lagi berminat merosakkan peralatan komputer,
    memendekkan       tempoh     hayat  tetapi  mereka   lebih   menumpukan    kepada
    peralatan.                   pencerobohan     data     samada   mencuri,
                            memodifikasi atau memadam fail-fail data. Bagi
                            yang lebih canggih, mereka akan menyebarkan                                                        8
virus  yang  menyesakkan    rangkaian   atau   21.   Selain  daripada   penceroboh    luaran,
komputer yang mana akhirnya pengguna tidak        terdapat juga kes pencerobohan dari dalaman.
lagi dapat menggunakan kemudahan tersebut.        Ini berlaku apabila pengguna dalaman tidak
Ini akan merugikan sumber yang kita ada          beretika dan sebahagiannya bersikap tidak
disamping   menurunkan    produktiviti  kerja.   memberi perhatian ke atas risiko-risiko yang
Persaingan   di  antara   penceroboh    dan   bakal   diperolehi  akibat  penyalahgunaan
penghalang   kepada   pencerobohan    amat   kemudahan    yang  ada.   Oleh  itu  sebagai
hebat sekali. Bagi menentang pencerobohan ini,      pengguna, tuan-tuan dan puan-puan       haruslah
Jabatan terpaksa membelanjakan peruntukan         sekurang-kurangnya memahami dan mematuhi
yang besar namun ia masih tidak dapat memberi       etika penggunaan internet dan e-mel JPA yang
jaminan   sepenuhnya    kerana  penceroboh    boleh dirujuk pada bila-bila masa di portal JPA.
merupakan golongan yang berilmu tinggi dan        Di antara peraturan-peraturan utama adalah;
sentiasa mencetuskan idea baru bagi menentang
teknologi  yang   cuba   menghadkan    aktiviti      - Elakkan daripada membuka        e-mel
mereka.                               yang dikirim oleh orang yang tidak
                                  dikenali. Biasanya emel ini mempunyai
Y. Bhg Tan Sri, Dato’-dato’/Datin-datin/Tuan-tuan          daya  bahasa    yang   indah   bagi
dan Puan-puan yang dihormati sekelian;               memerangkap     pengguna     supaya                                                        9
 membuka    emel  dan   fail-fail  yang     contohnya mereka akan mengumpan
 disertakan.   Sekiranya      komputer      pengguna dengan     fail gambar atau
 pengguna   diserang   virus,  peluang      objek animasi bagi membolehkan virus
 perebakan virus tersebut melalui sistem         di  pasang     kekomputer  pengguna
 rangkaian adalah sangat tinggi.             tersebut. Chatting juga merupakan satu
                             aplikasi   yang   akan  membebankan
- Elakkan    daripada    meninggalkan        rangkaian dan akan melambatkan masa
 sistem   aplikasi   yang     sedang      pemprosesan.
 digunakan tanpa    exit dari program
 tersebut kerana ini akan memudahkan          - Elakkan daripada menghantar e-mel
 pihak   yang  berkenaan     membuat       kepada pihak yang ramai (group
 capaian kepada sistem dan seterusnya           email)   sekiranya ia hanya urusan
 menceroboh data yang ada.                peribadi.  Ini  mengurangkan  beban
                              rangkaian dan pengunaan storan.
- Elakkan    daripada    menggunakan
 kemudahan chatting yang disediakan        22.  Sebagai langkah memastikan peralatan
 kerana ia mendedahkan komputer kita        yang dibekalkan dapat digunakan semaksima
 kepada     pencerobohan.     Sebagai   mungkin, BTM ada menjalankan kursus-kursus                                                 10
berkaitan penggunaan sistem aplikasi, capaian    yang telahpun dimulakan pada 26 April yang
internet  dan pakej-pakej perisian automasi    lepas. Berkaitan dengan perkara ini, saya ingin
pejabat.  Pengurusan atasan JPA juga sangat    memohon    kepada   pengarah-pengarah
serius tentang kesediaan dan keupayaan warga     bahagian supaya dapat melepaskan pegawai-
JPA dalam menghadapi era ICT terutamanya       pegawai yang terlibat untuk hadir ke sesi
apabila semua aplikasi Kerajaan Elektronik      yang telah ditetapkan.   Kepada pegawai-
dilaksanakan.        Sebagai    langkah  pegawai pula, saya sangat berharap supaya
merealisasikannya   dan   bagi  melindungi  dapat menyesuaikan jadual ujian dengan
pelaburan yang tinggi ke atas infrastruktur ICT di  aktiviti-aktiviti harian mereka.   Begitu juga
JPA, maka pengurusan JPA telah membuat        dengan kehadiran dalam kursus-kursus IT yang
keputusan mewajibkan setiap warga JPA        dirancang,  terutamanya  bagi  mereka  yang
menduduki dan lulus ujian IT Assessment &      memerlukan persediaan sebelum menduduki
Certification pada tahun ini.     Bagi tujuan  ujian atau yang gagal pada kali pertamanya.
tersebut, BTM dengan kerjasama INTAN dan       Hanya dengan kerjasama dari semua pihak akan
BKP telah menetapkan siri ujian tersebut beserta   dapat menjayakan program pembudayaan ICT di
dengan senarai pegawai-pegawai yang akan       kalangan warga JPA.
terlibat.  Adalah dijangkakan seramai 1167
warga JPA akan terlibat di dalam ujian ISAC                                                  11
Y. Bhg Tan Sri, Dato’-dato’/Datin-datin/Tuan-tuan   minda terbuka untuk menyesuaikan diri sejajar
dan Puan-puan yang dihormati sekelian;        dengan arus perkembangan tersebut.


23.  Kita telah melihat hasil dari perkembangan   24.   Akhir   sekali,    marilah  kita   segera
teknologi komunikasi dan maklumat yang begitu     mengubah    cara  berfikir  dengan     menerima
pesat sekali. Sebagai contoh, sebelum ini kita    cabaran   untuk   melengkapkan     diri  dengan
tidak pernah terbayang tentang penggunaan       pengetahuan dan kemahiran yang sesuai. Cara
telefon bimbit berinternet atau menggunakan      yang paling mudah ke arah ini adalah dengan
komputer telapak tangan atau teknologi wireless    menggunakan kemudahan ICT dengan cara
dalam rangkaian komputer. Tetapi pada hari ini    yang betul dan pada tahap maksima. Hanya
kesemuanya telah menjadi kenyataan dan telah     dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran ini,
digunakan secara meluas di kalangan pengguna     seseorang     warga     JPA    akan    dapat
awam.   Maka tidak hairanlah sekiranya akan    mempertingkatkan daya ketahanan dan daya
terdapat   banyak  inovasi  ICT  yang  akan  saing mereka. Kita juga perlulah sentiasa
dihasilkan  di  masa  hadapan   dan  menjadi  bersyukur dan menanamkan azam serta terus
keperluan kepada kita untuk menggunakannya.      berusaha dengan gigih untuk memberi khidmat
Keadaan ini menuntut kita bersedia dengan       bakti  secara    ikhlas   dan  jujur   dengan
                           mementingkan kualiti supaya kecemerlangan diri                                                        12
kita, JPA dan juga perkhidmatan awam dapat
dipertingkatkan.


25.  Di sini juga saya bagi pihak seluruh warga
BTMi ingin mengucapkan Selamat menyambut
Hari Keputeraan Maulidul Rasul , Rabu14 Mei
2003 bersamaan 12 Rabiul Awal 1424.


Sekian,
Wabillahi taufik, walhidayah, wassalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh.


Bahagian Teknologi Maklumat
Jabatan Perkhidmatan Awam
7 Mei 2003
                          13