El poder de la identitat by onj12527

VIEWS: 7 PAGES: 1

									   L
       a diada de l’onze de setembre
       retorna anualment el debat sobre
       la nació i el país, sobre l’autonomia
                           El poder de la identitat
   i el model d’estat. Al capdavall, si els
   catalans volem més autogovern és per                             un 15% de la gent s’identifica molt més
   la nostra diferent identitat: la llengua, les                         en l’àmbit global o continental que en el
   tradicions i la història, entre més factors,
   ens fan diferents d’uns altres territoris
                                        Ramon        nacional, mentre que un 47% s’identifica
                                                  en l’àmbit local-regional i un 38% en
   de l’estat espanyol; no pas millors ni                 Tremosa        l’àmbit nacional. I de l’estudi de Pippa
   pitjors, sinó diferents. Per això les cam-                          Norris de l’any 2000 resulta que el lloc
   panyes orquestrades per l’espanyolisme      Economista (Universitat de Barcelona)    del món on la identitat local-regional
   més desacomplexat continuen apuntant                             era més alta és el sud-oest d’Europa:
   a la llengua catalana, principal identifica-                         aquesta consciència d’identificació pri-
   dor de la nostra diferència com a poble.    principals fonts estadístiques comparati-   mària era expressada pel 67% dels
    En un món cada vegada més globalit-      ves sobre actituds, valors i opinions que   enquestats, enfront del 23% identificats
   zat s’observa també que les persones      hi ha en el camp de les ciències socials.   en l’àmbit nacional i del 13% en l’àmbit
   s’aferren a la seva identitat de manera     Aquesta entitat fa estudis periòdicament   global.
   creixent, com una de les principals fonts    amb mostres representatives arreu del      Segons Manuel Castells, el mite univer-
   de sentit de les seves vides. Com més      món (vegeu-ne el catàleg a www.worldva-    salista del racionalisme marxista queda
   abstracte es fa el poder a escala mundi-    luessurvey.org), que han demostrat que    desmentit per l’experiència històrica. A
   al, tant dels fluxos de capital com dels    relació entre la identitat i la pertinença  mesura que avança la globalització les
   fluxos de la tecnologia i de la informació,   territorial s’ha anat reforçant els darrers  identitats es reforcen, de tal manera que
   més tendeix a afermar-se la condició      anys: posats a escollir entre una cons-    el segle XXI serà també el segle de les
   identitària local, basada en la llengua,    ciència cosmopolita (ciutadà del món),    identitats. Així s’entén, per exemple, la
   en la religió o en l’ètnia. Segons el      una consciència nacional (estat-nació) o   radical oposició de l’Espanya moderna a
   professor Manuel Castells, el poder de     una consciència local-regional (que en la   qualsevol manifestació identitària exteri-
   la identitat no desapareix en l’era de la    base de dades espanyola de l’any 2000     or catalana en l’àmbit esportiu, un dels
   informació, sinó que es reforça.        distingeix entre català, basc i gallec),   que més reforcen el caràcter identitari
    The World Values Survey és una de les     resulta que en plena globalització només   d’un poble.
                                                         9 DE SETEMBRE DEL 2008  EL TEMPS 171265ET017-FET.indd 1                                                               23/09/2008 11:41:22

								
To top