Docstoc

A Template For Sanskrit Vedic Research

Document Sample
A Template For Sanskrit Vedic Research Powered By Docstoc
					                            Col1_atharva
     code values         [āĀīĪūŪ ē âêîôûṛ Ṛṝḷḹ ṅṄñÑ ṭṬḍḌṇṆ śŚṣṢ ṃṁ Ṃ ḥ] list for regular expression
a        97 A      65  ā       Ā       â        63
b        98 B      66  ī       Ī       ê        63
c        99 C      67  ū       Ū       î        63
d        100 D      68  ṛ              ô        63
e        101 E      69  ṝ              û        63
f        102 F      70  ḷ                      63
g        103 G      71  ḹ                      63
h        104 H      72  ē                      63
j        106 J      74  ṅ       Ṅ               63
k        107 K      75  ñ       Ñ               63
l        108 L      76  ṭ       Ṭ               63
m        109 M      77  ḍ       Ḍ               63
n        110 N      78  ṇ       Ṇ               63
o        111 O      79  ś       Ś               63
p        112 P      80  ṣ       Ṣ               63
q        113 Q      81  ṃ       Ṃ               63
r        114 R      82  ṁ                      63
s        115 S      83  ḥ                      63
t        116 T      84
u        117 U      85
v        118 V      86
w        119 W      88
x        120 X      89
y        121 Y      90
z        122 Z


Formula  Code(F6)
                  Copy this into E6 and put = sign
                  and then copy all rows in E column
               Ref3 code
     control2_3 control1_3          col3     Frq3
          1    1 (AVŚ_1,7.1a)   63 ā
          2    2 (AVŚ_3,1.6c)   63 ā
          3    3 (AVŚ_8,8.18a)  63 ā
          4    4 (AVŚ_5,14.4c)  63 ā
          5    5 (AVŚ_2,13.4a)  63 ā
          6    6 (AVŚ_20,129.1a) 63 ā
          7    7 (AVŚ_4,20.3c)  63 ā
          8    8 (AVŚ_5,21.10a) 63 ā
          9    9 (AVŚ_12,2.50a) 63 ā
         10   10 (AVŚ_15,12.6a) 63 ā
         11   11 (AVŚ_20,52.3a) 63 ā
         12   12 (AVŚ_20,57.16a) 63 ā
         13   13 (AVŚ_12,1.20a) 63 ā
         14   14 (AVŚ_18,1.57c) 63 ā
         15   15 (AVŚ_2,25.4a)   63 ā
         16   16 (AVŚ_8,1.8a)   63 ā
         17   17 (AVŚ_20,55.1c) 63 ā
         18   18 (AVŚ_12,3.20c) 63 ā
         19   19 (AVŚ_1,15.2a)   63 ā
         20   20 (AVŚ_20,128.15c)63 ā
         21   21 (AVŚ_20,8.2c)   63 ā
         22   22 (AVŚ_12,2.43a) 63 ā
         23   23 (AVŚ_20,6.8a)   63 ā
         24   24 (AVŚ_20,20.4a) 63 ā
         25   25 (AVŚ_20,57.7a) 63 ā
         26   26 (AVŚ_18,1.1c)   63 ā
         27   27 (AVŚ_2,36.5a)   63 ā
         28   28 (AVŚ_9,5.1a)   63 ā
         29   29 (AVŚ_20,96.24c) 63 ā
         30   30 (AVŚ_20,70.5a) 63 ā
         31   31 (AVŚ_14,2.40c) 63 ā
         32   32 (AVŚ_3,24.1c)   63 ā
         33   33 (AVŚ_12,3.7a)   63 ā
         34   34 (AVŚ_13,4.7a)   63 ā


                             Page 1
                   Col1_atharva
 35  35  (AVŚ_12,1.29a) 63   ā
 36  36  (AVŚ_1,7.4a)   63  ā
 37  37  (AVŚ_6,81.2c)  63  ā
 38  38  (AVŚ_20,137.2c) 63  ā
 39  39  (AVŚ_5,25.10c) 63   ā
 40  40  (AVŚ_5,25.11c) 63   ā
 41  41  (AVŚ_5,25.12c) 63   ā
 42  42  (AVŚ_5,25.13c) 63   ā
 43  43  (AVŚ_20,130.15a)63  ā
 44  44  (AVŚ_13,2.10a) 63   ā
 45  45  (AVŚ_7,22.1a)  63  ā
 46  46  (AVŚ_4,15.11a) 63   ā
 47  47  (AVŚ_6,104.1a) 63   ā
 48  48  (AVŚ_20,21.3c) 63   ā
 49  49  (AVŚ_7,76.6c)  63  ā
 50  50  (AVŚ_20,71.9c) 63   ā
 51  51  (AVŚ_12,3.33a) 63   ā
 52  52  (AVŚ_18,4.88e) 63   ā
 53  53  (AVŚ_6,62.2a)  63  ā
 54  54  (AVŚ_10,9.5a)  63  ā
 55  55  (AVŚ_11,1.20c) 63   ā
 56  56  (AVŚ_20,127.9a) 63  ā
 57  57  (AVŚ_20,6.9c)  63  ā
 58  58  (AVŚ_11,9[11].3a)63  ā
 59  59  (AVŚ_11,1.29a) 63   ā
 60  60  (AVŚ_20,70.19a) 63  ā
 61  61  (AVŚ_18,1.56c) 63   ā
 62  62  (AVŚ_7,12.4c)  63  ā
 63  63  (AVŚ_13,1.2a)  63  ā
 64  64  (AVŚ_20,69.1c) 63   ā
 65  65  (AVŚ_8,3.1a)   63  ā
 66  66  (AVŚ_6,62.3a)  63  ā
 67  67  (AVŚ_12,2.28a) 63   ā
 68  68  (AVŚ_14,2.21a) 63   ā
 69  69  (AVŚ_11,10[12].3c)
               63  ā
 70  70  (AVŚ_8,7.26c)  63  ā
 71  71  (AVŚ_18,1.59a) 63   ā         71
 73  72  (AVŚ_10,6.20a) 97   abadhnata     1
 75  73  (AVŚ_10,6.18a) 97   abadhnatārtavās  1
 77  74  (AVŚ_4,19.1a)  97  abandhukṛd     1
 79  75  (AVŚ_19,56.5a) 97   abhajanta     1
 81  76  (AVŚ_11,10[12].11c)
               97  abhajantaujase   1
 83  77  (AVŚ_6,137.1c) 63   ābharad      1
 85  78  (AVŚ_18,4.32a) 97   abhavad
 86  79  (AVŚ_13,2.39a) 97   abhavad
 87  80  (AVŚ_13,2.40a) 97   abhavad
 88  81  (AVŚ_10,10.29a) 97  abhavad
 89  82  (AVŚ_10,10.26c) 97  abhavad
 90  83  (AVŚ_10,10.34c) 97  abhavad
 91  84  (AVŚ_14,1.9a)  97  abhavad      7
 93  85  (AVŚ_10,10.24c) 97  abhavan      1
 95  86  (AVŚ_15,1.3a)  97  abhavat
 96  87  (AVŚ_19,53.4c) 97   abhavat
 97  88  (AVŚ_8,4.21a)  97  abhavat      3
 99  89  (AVŚ_4,26.1c)  97  abhavataṃ
100  90  (AVŚ_4,26.2a)  97  abhavataṃ     2
102  91  (AVŚ_19,15.6a) 97   abhayam      1
104  92  (AVŚ_19,3.4c)  97  abhayaṃ
105  93  (AVŚ_7,91.1c)  97  abhayaṃ
106  94  (AVŚ_20,125.6c) 97  abhayaṃ
107  95  (AVŚ_6,40.2c)  97  abhayaṃ
108  96  (AVŚ_19,15.6c) 97   abhayaṃ
109  97  (AVŚ_18,3.61a) 97   abhayaṃ
110  98  (AVŚ_19,15.5c) 97   abhayaṃ      7
112  99  (AVŚ_9,10.6a)  97  abhi
113  100  (AVŚ_3,30.1c)  97  abhi


                    Page 2
                   Col1_atharva
114  101  (AVŚ_8,1.7c)   97  abhi
115  102  (AVŚ_12,3.8a)  97  abhi
116  103  (AVŚ_9,10.6c)  97  abhi
117  104  (AVŚ_9,1.8c)   97  abhi
118  105  (AVŚ_20,7.1a)  97  abhi
119  106  (AVŚ_7,84.2a)  97  abhi
120  107  (AVŚ_12,3.17a) 97   abhi
121  108  (AVŚ_6,102.1c) 97   abhi
122  109  (AVŚ_6,41.3c)  97  abhi
123  110  (AVŚ_4,16.7a)  97  abhi
124  111  (AVŚ_10,2.27c) 97   abhi
125  112  (AVŚ_12,3.12a) 97   abhi
126  113  (AVŚ_12,3.4a)  97  abhi
127  114  (AVŚ_8,3.9c)   97  abhi
128  115  (AVŚ_1,29.2a)  97  abhi
129  116  (AVŚ_8,8.6c)   97  abhi
130  117  (AVŚ_19,46.5c) 97   abhi
131  118  (AVŚ_11,9[11].3c)97  abhi
132  119  (AVŚ_9,9.3c)   97  abhi
133  120  (AVŚ_2,11.3a)  97  abhi
134  121  (AVŚ_12,3.52c) 97   abhi
135  122  (AVŚ_20,61.4a) 97   abhi
136  123  (AVŚ_20,62.8a) 97   abhi
137  124  (AVŚ_4,32.6c)  97  abhi
138  125  (AVŚ_20,143.2c) 97  abhi
139  126  (AVŚ_9,5.12c)  97  abhi
140  127  (AVŚ_12,3.29a) 97   abhi
141  128  (AVŚ_1,6.1c)   97  abhi        30
143  129  (AVŚ_11,1.6a)  97  abhibhūr
144  130  (AVŚ_9,5.36e)  97  abhibhūr
145  131  (AVŚ_6,97.1a)  97  abhibhūr      3
147  132  (AVŚ_20,54.1a) 97   abhibhūtaraṃ    1
149  133  (AVŚ_9,5.36a)  97  abhibhuvaṃ     1
151  134  (AVŚ_9,10.26c) 97   abhicaṣṭe      1
153  135  (AVŚ_6,66.1a)  97  abhidāsann     1
155  136  (AVŚ_8,3.25c)  97  abhidāsantaṃ    1
157  137  (AVŚ_16,7.11a) 97   abhigachāmi     1
159  138  (AVŚ_20,135.1a) 97  abhigataḥ      1
161  139  (AVŚ_6,3.3c)   97  abhihrutī      1
163  140  (AVŚ_19,54.5e) 97   abhijitya
164  141  (AVŚ_12,3.36a) 97   abhijitya      2
166  142  (AVŚ_4,31.3a)  97  abhimātim      1
168  143  (AVŚ_19,32.6a) 97   abhimātiṃ      1
170  144  (AVŚ_5,20.11a) 97   abhimātiṣāho    1
172  145  (AVŚ_20,28.1c) 97   abhinad
173  146  (AVŚ_20,39.2c) 97   abhinad       2
175  147  (AVŚ_9,5.13c)  97  abhipūrtaṃ     1
177  148  (AVŚ_8,9.9c)   97  abhirūpāṃ      1
179  149  (AVŚ_18,4.44c) 97   abhisāco      1
181  150  (AVŚ_11,1.16c) 97   abhisaṃgatya    1
183  151  (AVŚ_8,5.20c)  97  abhisaṃviśadhvaṃ  1
185  152  (AVŚ_15,17.9a) 97   abhisaṃviśanty   1
187  153  (AVŚ_10,9.27c) 97   abhiṣiñcāmi
188  154  (AVŚ_11,1.27c) 97   abhiṣiñcāmi
189  155  (AVŚ_6,122.5c) 97   abhiṣiñcāmi     3
191  156  (AVŚ_4,26.7a)  97  abhiśocati     1
193  157  (AVŚ_6,20.3a)  97  abhiśocayiṣṇur   1
195  158  (AVŚ_20,87.6a) 97   abhitaḥ       1
197  159  (AVŚ_18,4.39a) 97   abhitarpayantīr   1
199  160  (AVŚ_1,32.4a)  97  abhīvāra      1
201  161  (AVŚ_5,1.5c)   97  abhiyantāv     1
203  162  (AVŚ_10,7.4c)  97  abhiyanty
204  163  (AVŚ_10,7.6c)  97  abhiyanty      2
206  164  (AVŚ_7,73.9c)  97  abhiyujo      1
208  165  (AVŚ_4,15.9a)  97  abhraṃ       1
210  166  (AVŚ_2,4.5c)   63  ābhṛtaḥ       1


                    Page 3
                   Col1_atharva
212  167  (AVŚ_13,4.2a)  63  ābhṛtaṃ
213  168  (AVŚ_13,4.9a)  63  ābhṛtaṃ      2
215  169  (AVŚ_10,2.1a)  63  ābhṛte       1
217  170  (AVŚ_16,7.1a)  97  abhūtyainaṃ    1
219  171  (AVŚ_20,67.1e) 63   ābhuvaṃ      1
221  172  (AVŚ_20,137.9c) 97  abhy
222  173  (AVŚ_12,3.42a) 97   abhy        2
224  174  (AVŚ_6,129.2a) 97   abhyabhavo     1
226  175  (AVŚ_16,7.9a)  97  abhyagachaṃ    1
228  176  (AVŚ_19,30.5a) 97   abhyakrandat    1
230  177  (AVŚ_6,124.2a) 97   abhyapaptat    1
232  178  (AVŚ_3,29.3c)  97  abhyārohati    1
234  179  (AVŚ_10,5.15e) 97   abhyatisṛjāmo
235  180  (AVŚ_10,5.16e) 97   abhyatisṛjāmo
236  181  (AVŚ_10,5.17e) 97   abhyatisṛjāmo
237  182  (AVŚ_10,5.18e) 97   abhyatisṛjāmo
238  183  (AVŚ_10,5.19e) 97   abhyatisṛjāmo
239  184  (AVŚ_10,5.20e) 97   abhyatisṛjāmo
240  185  (AVŚ_10,5.21e) 97   abhyatisṛjāmo
241  186  (AVŚ_16,1.5a)  97  abhyatisṛjāmo   8
243  187  (AVŚ_11,4[6].5a) 97  abhyavarṣīd
244  188  (AVŚ_11,4[6].17a)97  abhyavarṣīd    2
246  189  (AVŚ_10,5.38a) 97   abhyāvarte     1
248  190  (AVŚ_8,2.2a)   97  abhyehy      1
250  191  (AVŚ_15,11.2a) 97   abhyudetya
251  192  (AVŚ_15,12.2a) 97   abhyudetya     2
253  193  (AVŚ_6,81.3a)  97  abibhar      1
255  194  (AVŚ_12,4.44c) 97   abrāhmaṇo
256  195  (AVŚ_12,4.46c) 97   abrāhmaṇo     2
258  196  (AVŚ_6,82.2c)  97  abravīd
259  197  (AVŚ_20,128.3c) 97  abravīd      2
261  198  (AVŚ_20,136.6a) 97  abravīt
262  199  (AVŚ_20,132.14a)97  abravīt      2
264  200  (AVŚ_12,4.11c) 97   abruvan      1
266  201  (AVŚ_12,4.22c) 97   abruvann
267  202  (AVŚ_8,10.9a)  97  abruvann      2
269  203  (AVŚ_20,127.11a)97  abūbudhad     1
271  204  (AVŚ_5,14.9c)  97  acakruṣe      1
273  205  (AVŚ_5,4.4a)   97  acarad
274  206  (AVŚ_6,95.2a)  97  acarad
275  207  (AVŚ_19,39.7a) 97   acarad       3
277  208  (AVŚ_7,89.1a)  97  acāyiṣam      1
279  209  (AVŚ_10,5.46a) 97   acāyiṣaṃ      1
281  210  (AVŚ_20,46.1a) 97   achā        1
283  211  (AVŚ_6,59.3a)  97  achāvadāmi     1
285  212  (AVŚ_12,4.15a) 97   achāyanti
286  213  (AVŚ_12,4.14c) 97   achāyanti     2
288  214  (AVŚ_8,4.1c)   97  acito       1
290  215  (AVŚ_4,20.1c)  63  ād
291  216  (AVŚ_11,5[7].24c)63  ād
292  217  (AVŚ_8,6.26a)  63  ād
293  218  (AVŚ_7,70.2a)  63  ād
294  219  (AVŚ_3,21.10c) 63   ād
295  220  (AVŚ_13,2.41c) 63   ād         6
297  221  (AVŚ_20,88.2c) 97   adabdham      1
299  222  (AVŚ_6,53.2c)  97  adabdhas      1
301  223  (AVŚ_12,4.20c) 97   adadad       1
303  224  (AVŚ_4,38.3a)  63  ādadānā      1
305  225  (AVŚ_18,2.59a) 63   ādadāno
306  226  (AVŚ_18,2.60a) 63   ādadāno      2
308  227  (AVŚ_20,25.3a) 97   adadhā       1
310  228  (AVŚ_18,1.35c) 97   adadhur
311  229  (AVŚ_19,56.4c) 97   adadhur
312  230  (AVŚ_20,16.11c) 97  adadhur      3
314  231  (AVŚ_6,50.1c)  97  adān        1
316  232  (AVŚ_6,104.3c) 63   ādānam       1


                    Page 4
                   Col1_atharva
318  233  (AVŚ_12,4.51a)  97  adānāya       1
320  234  (AVŚ_20,37.1c)  97  adāśuṣo       1
322  235  (AVŚ_13,4.37a)  97  adbhyo        1
324  236  (AVŚ_4,22.7a)   97  addhi        1
326  237  (AVŚ_20,36.11c)  97  adevo        1
328  238  (AVŚ_9,2.4c)   97  adhamā
329  239  (AVŚ_9,2.9c)   97  adhamā        2
331  240  (AVŚ_8,4.19c)   97  adharād
332  241  (AVŚ_6,40.3a)   97  adharād
333  242  (AVŚ_8,5.17a)   97  adharād
334  243  (AVŚ_8,3.20a)   97  adharād
335  244  (AVŚ_2,14.3a)   97  adharād       5
337  245  (AVŚ_5,28.14c)  97  adharāṃś
338  246  (AVŚ_19,33.2c)  97  adharāṃś       2
340  247  (AVŚ_5,8.8c)   97  adharān
341  248  (AVŚ_13,1.31a)  97  adharān       2
343  249  (AVŚ_13,2.12a)  97  adhārayat      1
345  250  (AVŚ_1,9.2c)   97  adhare
346  251  (AVŚ_1,9.4c)   97  adhare
347  252  (AVŚ_13,1.31c)  97  adhare
348  253  (AVŚ_3,19.3a)   97  adhare
349  254  (AVŚ_4,22.6a)   97  adhare        5
351  255  (AVŚ_13,1.46c)  63  ādhatta       1
353  256  (AVŚ_6,141.1c)  97  adhi
354  257  (AVŚ_18,2.32c)  97  adhi
355  258  (AVŚ_9,5.6c)   97  adhi
356  259  (AVŚ_2,30.1a)   97  adhi
357  260  (AVŚ_19,27.10c)  97  adhi
358  261  (AVŚ_4,2.6c)   97  adhi
359  262  (AVŚ_6,136.1a)  97  adhi
360  263  (AVŚ_13,1.37a)  97  adhi
361  264  (AVŚ_9,10.1a)   97  adhi
362  265  (AVŚ_1,35.3c)   97  adhi
363  266  (AVŚ_4,27.1a)   97  adhi
364  267  (AVŚ_10,6.31e)  97  adhi
365  268  (AVŚ_10,6.32c)  97  adhi
366  269  (AVŚ_8,2.8a)   97  adhi
367  270  (AVŚ_6,7.2c)   97  adhi
368  271  (AVŚ_9,9.3a)   97  adhi
369  272  (AVŚ_13,1.11a)  97  adhi
370  273  (AVŚ_20,141.4c)  97  adhi
371  274  (AVŚ_6,5.3c)   97  adhi
372  275  (AVŚ_6,87.3c)   97  adhi
373  276  (AVŚ_3,12.6a)   97  adhi
374  277  (AVŚ_20,110.2a)  97  adhi
375  278  (AVŚ_14,2.43a)  97  adhi        23
377  279  (AVŚ_11,3.14a)  97  adhihitārtvijyena  1
379  280  (AVŚ_19,31.11a)  97  adhipā
380  281  (AVŚ_6,119.1c)  97  adhipā
381  282  (AVŚ_19,31.6a)  97  adhipā        3
383  283  (AVŚ_5,24.6a)   97  adhipatayas     1
385  284  (AVŚ_5,24.9a)   97  adhipatiḥ
386  285  (AVŚ_5,24.3a)   97  adhipatiḥ
387  286  (AVŚ_5,24.10a)  97  adhipatiḥ
388  287  (AVŚ_5,24.4a)   97  adhipatiḥ
389  288  (AVŚ_5,24.14a)  97  adhipatiḥ
390  289  (AVŚ_5,24.13a)  97  adhipatiḥ
391  290  (AVŚ_5,24.1a)   97  adhipatiḥ
392  291  (AVŚ_5,24.2a)   97  adhipatiḥ
393  292  (AVŚ_5,24.7a)   97  adhipatiḥ      9
395  293  (AVŚ_7,5.2c)   97  adhipatir      1
397  294  (AVŚ_5,17.3a)   63  ādhir        1
399  295  (AVŚ_12,4.5a)   97  adhiṣṭhānād     1
401  296  (AVŚ_12,4.23c)  97  adhiṣṭhāne      1
403  297  (AVŚ_4,16.1a)   97  adhiṣṭhātā      1
405  298  (AVŚ_2,13.3a)   97  adhithāḥ


                     Page 5
                  Col1_atharva
406  299  (AVŚ_19,24.6a) 97 adhithāḥ       2
408  300  (AVŚ_6,13.2a)  97 adhivākāya     1
410  301  (AVŚ_20,63.8a) 97 adhriguṃ       1
412  302  (AVŚ_20,49.3a) 97 adhṛṣṇuhi      1
414  303  (AVŚ_20,49.2a) 97 adhṛṣṭāyor      1
416  304  (AVŚ_20,29.4c) 97 adhūnuthāḥ      1
418  305  (AVŚ_1,4.1a)  97 adhvabhir      1
420  306  (AVŚ_5,27.5a)  97 adhvareṣu      1
422  307  (AVŚ_7,58.1c)  97 adhvaro       1
424  308  (AVŚ_9,5.5a)  97 adhy
425  309  (AVŚ_19,56.1a) 97 adhy
426  310  (AVŚ_10,10.13c) 97 adhy
427  311  (AVŚ_19,56.2c) 97 adhy
428  312  (AVŚ_5,6.4c)  97 adhy
429  313  (AVŚ_4,19.4c)  97 adhy        6
431  314  (AVŚ_14,1.30c) 97 adhyeti       1
433  315  (AVŚ_6,87.3a)  97 adīdharat      1
435  316  (AVŚ_2,28.4c)  97 aditer
436  317  (AVŚ_7,7.1a)  97 aditer       2
438  318  (AVŚ_11,3.4a)  97 aditiḥ       1
440  319  (AVŚ_3,8.2c)  97 aditiṃ
441  320  (AVŚ_18,4.30c) 97 aditiṃ        2
443  321  (AVŚ_6,4.1c)  97 aditir
444  322  (AVŚ_7,6.1c)  97 aditir
445  323  (AVŚ_7,6.1a)  97 aditir
446  324  (AVŚ_18,1.19c) 97 aditir
447  325  (AVŚ_19,10.9a) 97 aditir        5
449  326  (AVŚ_13,1.38c) 97 adityā        1
451  327  (AVŚ_11,10[12].11a) āditya
              63
452  328  (AVŚ_7,83.3c)  63 āditya
453  329  (AVŚ_18,4.69c) 63 āditya        3
455  330  (AVŚ_9,4.13a)  63 ādityānāṃ      1
457  331  (AVŚ_19,18.4a) 63 ādityavantam     1
459  332  (AVŚ_4,39.6c)  63 ādityena      1
461  333  (AVŚ_6,71.1a)  97 admi
462  334  (AVŚ_14,1.57c) 97 admi         2
464  335  (AVŚ_6,71.3a)  97 admy        1
466  336  (AVŚ_19,52.4c) 97 ado         1
468  337  (AVŚ_20,33.1c) 97 adraya        1
470  338  (AVŚ_20,23.2c) 97 adrayaḥ       1
472  339  (AVŚ_20,38.6c) 97 adrim
473  340  (AVŚ_20,47.6c) 97 adrim        2
475  341  (AVŚ_20,77.8a) 97 adriṃ        1
477  342  (AVŚ_20,23.1c) 97 adrivaḥ       1
479  343  (AVŚ_20,100.2c) 97 adrivo
480  344  (AVŚ_20,61.1c) 97 adrivo        2
482  345  (AVŚ_13,1.7a)  97 adṛṃhat       1
484  346  (AVŚ_6,1.2c)  97 adroghavācaṃ    1
486  347  (AVŚ_20,54.3c) 97 adruho        1
488  348  (AVŚ_6,100.1c) 97 aduḥ         1
490  349  (AVŚ_2,1.1c)  97 aduhaj       1
492  350  (AVŚ_8,3.12a)  97 adya
493  351  (AVŚ_10,5.48a) 97 adya
494  352  (AVŚ_6,108.4c) 97 adya
495  353  (AVŚ_6,138.1c) 97 adya
496  354  (AVŚ_19,47.6c) 97 adya
497  355  (AVŚ_5,7.6c)  97 adya
498  356  (AVŚ_7,48.2c)  97 adya
499  357  (AVŚ_19,47.5c) 97 adya
500  358  (AVŚ_19,50.2c) 97 adya
501  359  (AVŚ_1,32.3c)  97 adya
502  360  (AVŚ_10,10.11c) 97 adya
503  361  (AVŚ_10,8.29c) 97 adya
504  362  (AVŚ_10,7.23c) 97 adya
505  363  (AVŚ_5,7.5c)  97 adya
506  364  (AVŚ_6,90.1c)  97 adya


                   Page 6
                  Col1_atharva
507  365  (AVŚ_20,97.1c) 97  adya       16
509  366  (AVŚ_20,143.3a) 97  adyā        1
511  367  (AVŚ_3,2.4c)  97  adyaiṣāṃ      1
513  368  (AVŚ_2,9.3a)  97  agād
514  369  (AVŚ_10,4.26e) 97  agād
515  370  (AVŚ_2,9.2a)  97  agād        3
517  371  (AVŚ_6,35.2a)  63  āgamad
518  372  (AVŚ_1,8.2a)  63  āgamad       2
520  373  (AVŚ_7,89.1c)  63  āgamaṃ
521  374  (AVŚ_9,1.14c)  63  āgamaṃ
522  375  (AVŚ_10,5.46c) 63  āgamaṃ       3
524  376  (AVŚ_20,24.4c) 63  āgamat       1
526  377  (AVŚ_14,2.5a)  97  agant       1
528  378  (AVŚ_14,2.74c) 97  agatasyānu     1
530  379  (AVŚ_20,129.16a)97  aghā        1
532  380  (AVŚ_10,1.5a)  97  aghakṛte      1
534  381  (AVŚ_8,8.10c)  97  aghalā       1
536  382  (AVŚ_6,93.1a)  97  aghamāro      1
538  383  (AVŚ_8,4.2a)  97  aghaśaṃsam     1
540  384  (AVŚ_6,93.3a)  97  aghaviṣābhyo    1
542  385  (AVŚ_12,5.63a) 97  aghnya       1
544  386  (AVŚ_7,83.2c)  97  aghnyā
545  387  (AVŚ_19,44.9a) 97  aghnyā       2
547  388  (AVŚ_9,4.19c)  97  aghnyānāṃ     1
549  389  (AVŚ_18,4.49c) 97  aghnyau      1
551  390  (AVŚ_14,2.16c) 97  aghnyāv      1
553  391  (AVŚ_6,70.1e)  97  aghnye
554  392  (AVŚ_6,70.2e)  97  aghnye
555  393  (AVŚ_6,70.3e)  97  aghnye
556  394  (AVŚ_7,73.11c) 97  aghnye
557  395  (AVŚ_9,10.20c) 97  aghnye       5
559  396  (AVŚ_4,21.1a)  97  agmann       1
561  397  (AVŚ_3,20.1c)  97  agna
562  398  (AVŚ_18,2.34c) 97  agna
563  399  (AVŚ_1,9.3c)  97  agna        3
565  400  (AVŚ_4,39.1c)  97  agnaye       1
567  401  (AVŚ_16,6.11a) 97  agne
568  402  (AVŚ_2,6.5c)  97  agne
569  403  (AVŚ_6,111.1a) 97  agne
570  404  (AVŚ_2,36.1a)  97  agne
571  405  (AVŚ_1,7.6c)  97  agne
572  406  (AVŚ_18,1.25a) 97  agne
573  407  (AVŚ_3,20.5a)  97  agne
574  408  (AVŚ_8,3.19a)  97  agne
575  409  (AVŚ_9,9.13c)  97  agne
576  410  (AVŚ_6,117.1c) 97  agne
577  411  (AVŚ_9,5.19c)  97  agne
578  412  (AVŚ_5,29.2a)  97  agne
579  413  (AVŚ_5,6.10c)  97  agne
580  414  (AVŚ_5,29.14a) 97  agne
581  415  (AVŚ_19,64.4a) 97  agne
582  416  (AVŚ_7,82.6a)  97  agne
583  417  (AVŚ_6,49.1a)  97  agne
584  418  (AVŚ_13,3.21c) 97  agne
585  419  (AVŚ_18,1.24a) 97  agne
586  420  (AVŚ_18,3.6a)  97  agne
587  421  (AVŚ_9,4.2a)  97  agne       21
589  422  (AVŚ_4,33.5a)  97  agneḥ       1
591  423  (AVŚ_4,36.2c)  97  agner
592  424  (AVŚ_4,14.1a)  97  agner
593  425  (AVŚ_9,5.13a)  97  agner
594  426  (AVŚ_13,4.36a) 97  agner       4
596  427  (AVŚ_3,19.4a)  97  agnes       1
598  428  (AVŚ_3,21.6c)  97  agnibhyo      1
600  429  (AVŚ_2,29.1c)  97  agniḥ
601  430  (AVŚ_7,33.1c)  97  agniḥ


                    Page 7
                  Col1_atharva
602  431  (AVŚ_12,2.33a) 97 agniḥ
603  432  (AVŚ_2,10.2a)  97 agniḥ
604  433  (AVŚ_13,1.28c) 97 agniḥ         5
606  434  (AVŚ_7,63.1a)  97 agnim        1
608  435  (AVŚ_7,82.2a)  97 agniṃ
609  436  (AVŚ_4,23.4a)  97 agniṃ
610  437  (AVŚ_13,1.52c) 97 agniṃ         3
612  438  (AVŚ_6,67.2c)  97 agnimūḍhānām    1
614  439  (AVŚ_6,85.3c)  97 agninā
615  440  (AVŚ_19,37.1a) 97 agninā        2
617  441  (AVŚ_8,8.17a)  97 agnināyaṃ      1
619  442  (AVŚ_5,27.11c) 97 agnir
620  443  (AVŚ_3,27.1a)  97 agnir
621  444  (AVŚ_19,10.4a) 97 agnir
622  445  (AVŚ_19,31.2a) 97 agnir
623  446  (AVŚ_13,1.53c) 97 agnir
624  447  (AVŚ_14,2.2a)  97 agnir
625  448  (AVŚ_16,1.7a)  97 agnir
626  449  (AVŚ_18,4.64a) 97 agnir
627  450  (AVŚ_12,2.38c) 97 agnir
628  451  (AVŚ_12,2.50c) 97 agnir
629  452  (AVŚ_12,2.52c) 97 agnir        11
631  453  (AVŚ_6,54.2a)  97 agnīṣomāv      1
633  454  (AVŚ_11,7[9].7a) 97 agniṣṭomaṣ     1
635  455  (AVŚ_4,17.6a)  97 agotām       1
637  456  (AVŚ_2,26.2c)  63 āgram        1
639  457  (AVŚ_6,137.3a) 63 āgraṃ         1
641  458  (AVŚ_14,2.72a) 97 agravaḥ        1
643  459  (AVŚ_19,52.1a) 97 agre
644  460  (AVŚ_10,7.28c) 97 agre
645  461  (AVŚ_2,34.3c)  97 agre
646  462  (AVŚ_2,34.4c)  97 agre
647  463  (AVŚ_3,9.6c)   97 agre        5
649  464  (AVŚ_6,60.1c)  97 agruvai       1
651  465  (AVŚ_19,57.2a) 97 aguḥ         1
653  466  (AVŚ_8,5.5a)   63 āha
654  467  (AVŚ_16,9.2a)  63 āha
655  468  (AVŚ_19,24.8c) 63 āha
656  469  (AVŚ_15,11.3a) 63 āha
657  470  (AVŚ_15,11.4a) 63 āha
658  471  (AVŚ_15,11.5a) 63 āha
659  472  (AVŚ_15,11.6a) 63 āha
660  473  (AVŚ_15,11.8a) 63 āha
661  474  (AVŚ_15,11.10a) 63 āha         9
663  475  (AVŚ_18,1.10a) 97 ahabhir        1
665  476  (AVŚ_4,14.3a)  97 aham        1
667  477  (AVŚ_20,141.3a) 97 ahaṃ
668  478  (AVŚ_20,42.1a) 97 ahaṃ
669  479  (AVŚ_5,30.8c)  97 ahaṃ
670  480  (AVŚ_11,9[11].4e)97 ahaṃ
671  481  (AVŚ_12,3.47a) 97 ahaṃ
672  482  (AVŚ_20,128.4c) 97 ahaṃ
673  483  (AVŚ_20,37.5c) 97 ahaṃ
674  484  (AVŚ_11,3.32[4.1]c) ahaṃ
               97
675  485  (AVŚ_11,3.33[4.2]c) ahaṃ
               97
676  486  (AVŚ_11,3.34[4.3]c) ahaṃ
               97
677  487  (AVŚ_11,3.35[4.4]c) ahaṃ
               97
678  488  (AVŚ_11,3.36[4.5]c) ahaṃ
               97
679  489  (AVŚ_11,3.37[4.6]c) ahaṃ
               97
680  490  (AVŚ_11,3.38[4.7]c) ahaṃ
               97
681  491  (AVŚ_11,3.39[4.8]c) ahaṃ
               97
682  492  (AVŚ_11,3.40[4.9]c) ahaṃ
               97
683  493  (AVŚ_11,3.41[4.10]c) ahaṃ
               97
684  494  (AVŚ_11,3.42[4.11]c) ahaṃ
               97
685  495  (AVŚ_11,3.43[4.12]c) ahaṃ
               97
686  496  (AVŚ_11,3.44[4.13]c) ahaṃ
               97


                   Page 8
                   Col1_atharva
687  497  (AVŚ_11,3.45[4.14]c) ahaṃ
               97
688  498  (AVŚ_11,3.46[4.15]c) ahaṃ
               97
689  499  (AVŚ_11,3.47[4.16]c) ahaṃ
               97
690  500  (AVŚ_11,3.48[4.17]c) ahaṃ
               97
691  501  (AVŚ_11,3.49[4.18]c) ahaṃ
               97
692  502  (AVŚ_5,7.5a)   97 ahaṃ        26
694  503  (AVŚ_4,30.6a)  63 āhanasaṃ       1
696  504  (AVŚ_18,1.9c)  63 āhano        1
698  505  (AVŚ_6,31.3c)  97 ahar
699  506  (AVŚ_20,48.6c) 97 ahar          2
701  507  (AVŚ_7,53.3c)  63 āhār         1
703  508  (AVŚ_9,6.10a)  63 āharanti
704  509  (AVŚ_9,6.6a)   63 āharanti
705  510  (AVŚ_9,6.9a)   63 āharanti       3
707  511  (AVŚ_9,6.11a)  63 āharanty       1
709  512  (AVŚ_19,64.1a) 63 āhārṣaṃ        1
711  513  (AVŚ_10,4.26c) 97 aher          1
713  514  (AVŚ_20,34.11c) 97 ahiṃ         1
715  515  (AVŚ_6,128.2c) 97 ahnāṃ         1
717  516  (AVŚ_19,48.2c) 97 ahne
718  517  (AVŚ_19,50.7c) 97 ahne          2
720  518  (AVŚ_13,4.29a) 97 ahno          1
722  519  (AVŚ_11,5[7].20a)97 ahorātre       1
724  520  (AVŚ_6,74.3c)  97 ahṛṇīyamāna     1
726  521  (AVŚ_6,120.3c) 97 ahrutāḥ        1
728  522  (AVŚ_1,25.1c)  63 āhuḥ
729  523  (AVŚ_9,9.21c)  63 āhuḥ         2
731  524  (AVŚ_10,8.23a) 63 āhur
732  525  (AVŚ_10,10.26a) 63 āhur
733  526  (AVŚ_9,9.16a)  63 āhur         3
735  527  (AVŚ_12,2.18a) 63 āhuta         1
737  528  (AVŚ_7,20.2c)  63 āhutaṃ
738  529  (AVŚ_7,46.1c)  63 āhutaṃ
739  530  (AVŚ_7,68.1c)  63 āhutaṃ
740  531  (AVŚ_7,73.4a)  63 āhutaṃ        4
742  532  (AVŚ_11,10[12].14c) āhutim
               63           1
744  533  (AVŚ_6,83.4a)  63 āhutiṃ        1
746  534  (AVŚ_6,80.2c)  97 ahva         1
748  535  (AVŚ_3,4.6c)   97 ahvat        1
750  536  (AVŚ_4,17.2c)  97 ahvy         1
752  537  (AVŚ_5,22.11c) 97 aiḥ          1
754  538  (AVŚ_6,16.3a)  97 ailaba        1
756  539  (AVŚ_10,2.16c) 97 ainddha        1
758  540  (AVŚ_20,77.7c) 97 ainoḥ         1
760  541  (AVŚ_10,10.10a) 97 air          1
762  542  (AVŚ_8,10.29e) 97 airāvato        1
764  543  (AVŚ_13,2.25c) 97 aiti          1
766  544  (AVŚ_4,38.5e)  97 aitu
767  545  (AVŚ_5,30.13a) 97 aitu          2
769  546  (AVŚ_19,11.3a) 97 aja
770  547  (AVŚ_9,5.16a)  97 aja         2
772  548  (AVŚ_20,25.5c) 63 ājad
773  549  (AVŚ_20,28.2a) 63 ājad
774  550  (AVŚ_20,39.3a) 63 ājad          3
776  551  (AVŚ_9,5.7a)   97 ajam         1
778  552  (AVŚ_7,70.2c)  63 ājam         1
780  553  (AVŚ_19,36.4a) 97 ajanayac        1
782  554  (AVŚ_9,1.5a)   97 ajanayanta
783  555  (AVŚ_13,3.12c) 97 ajanayanta       2
785  556  (AVŚ_6,78.3a)  97 ajanayat       1
787  557  (AVŚ_6,110.3a) 97 ajaniṣṭa
788  558  (AVŚ_12,3.47c) 97 ajaniṣṭa
789  559  (AVŚ_7,9.1a)   97 ajaniṣṭa       3
791  560  (AVŚ_10,8.26a) 97 ajarā         1
793  561  (AVŚ_20,36.3c) 97 ajaraḥ         1
795  562  (AVŚ_9,9.2c)   97 ajaram


                    Page 9
                    Col1_atharva
796  563  (AVŚ_13,3.18c) 97   ajaram
797  564  (AVŚ_3,19.5c)  97  ajaram
798  565  (AVŚ_3,19.1c)  97  ajaram       4
800  566  (AVŚ_9,9.14a)  97  ajaraṃ       1
802  567  (AVŚ_12,2.32c) 97   ajarāṃ       1
804  568  (AVŚ_8,3.20c)  97  ajaro        1
806  569  (AVŚ_7,78.1c)  97  ajasra       1
808  570  (AVŚ_4,14.8c)  97  ajasyānūkaṃ     1
810  571  (AVŚ_2,14.4a)  97  ajatv        1
812  572  (AVŚ_5,21.5a)  97  ajāvayo       1
814  573  (AVŚ_20,29.3c) 97   ajaya        1
816  574  (AVŚ_20,90.3a) 97   ajayad       1
818  575  (AVŚ_19,6.12a) 97   ajāyanta
819  576  (AVŚ_11,8[10].3a)97  ajāyanta      2
821  577  (AVŚ_10,4.7a)  97  ajāyatedam     1
823  578  (AVŚ_5,4.1a)   97  ajāyathā      1
825  579  (AVŚ_20,26.6c) 97   ajāyathāḥ
826  580  (AVŚ_20,47.12c) 97  ajāyathāḥ
827  581  (AVŚ_20,69.11c) 97  ajāyathāḥ      3
829  582  (AVŚ_20,56.3a) 63   ājayo        1
831  583  (AVŚ_2,14.6c)  63  ājīn        1
833  584  (AVŚ_11,10[12].22c)
               97  ajmanābhihataḥ   1
835  585  (AVŚ_20,79.2a) 97   ajñātā       1
837  586  (AVŚ_6,127.3e) 97   ajñātam       1
839  587  (AVŚ_19,6.10c) 63   ājyaṃ
840  588  (AVŚ_5,8.1a)   63  ājyaṃ        2
842  589  (AVŚ_11,9[11].6c)63  ājye        1
844  590  (AVŚ_11,3.21a) 97   akalpantocchiṣṭe  1
846  591  (AVŚ_20,21.2c) 97   akāmakarśanaḥ    1
848  592  (AVŚ_6,104.2a) 97   akaraṃ       1
850  593  (AVŚ_20,127.8a) 97  akarot       1
852  594  (AVŚ_20,26.6a) 97   aketave
853  595  (AVŚ_20,47.12a) 97  aketave
854  596  (AVŚ_20,69.11a) 97  aketave       3
856  597  (AVŚ_6,137.1a) 97   akhanad       1
858  598  (AVŚ_7,73.6c)  97  akhyat
859  599  (AVŚ_20,34.16a) 97  akhyat       2
861  600  (AVŚ_19,6.2c)  97  akrāmad       1
863  601  (AVŚ_19,19.10a) 97  akrāmaṃs      1
865  602  (AVŚ_19,19.2a) 97   akrāmat
866  603  (AVŚ_19,19.3a) 97   akrāmat
867  604  (AVŚ_19,19.1a) 97   akrāmat
868  605  (AVŚ_19,19.9a) 97   akrāmat       4
870  606  (AVŚ_20,135.4a) 97  akraṃsatādhvaryo  1
872  607  (AVŚ_12,1.41c) 63   ākrando       1
874  608  (AVŚ_6,49.3a)  97  akratopa      1
876  609  (AVŚ_10,1.6c)  63  ākṛtyāmūn      1
878  610  (AVŚ_12,1.11e) 97   akṣato       1
880  611  (AVŚ_20,71.13c) 97  akṣitam       1
882  612  (AVŚ_11,1.20a) 97   akṣito       1
884  613  (AVŚ_20,10.1c) 97   akṣitotayo
885  614  (AVŚ_20,59.1c) 97   akṣitotayo     2
887  615  (AVŚ_20,134.6a) 97  akṣlilī       1
889  616  (AVŚ_4,22.1c)  97  akṣṇuhy       1
891  617  (AVŚ_6,24.2a)  97  akṣyor       1
893  618  (AVŚ_5,4.10a)  97  akṣyos       1
895  619  (AVŚ_7,98.1a)  97  aktaṃ        1
897  620  (AVŚ_18,1.55c) 97   aktubhir      1
899  621  (AVŚ_11,7[9].18a)63  ākūtiḥ
900  622  (AVŚ_6,64.3a)  63  ākūtiḥ       2
902  623  (AVŚ_19,4.4a)  63  ākūtim       1
904  624  (AVŚ_3,20.9c)  63  ākūtīr       1
906  625  (AVŚ_5,24.1e)  63  ākūtyām
907  626  (AVŚ_5,24.2e)  63  ākūtyām
908  627  (AVŚ_5,24.3e)  63  ākūtyām
909  628  (AVŚ_5,24.4e)  63  ākūtyām


                    Page 10
                  Col1_atharva
 910  629  (AVŚ_5,24.5e)  63 ākūtyām
 911  630  (AVŚ_5,24.6e)  63 ākūtyām
 912  631  (AVŚ_5,24.7e)  63 ākūtyām
 913  632  (AVŚ_5,24.8e)  63 ākūtyām
 914  633  (AVŚ_5,24.9e)  63 ākūtyām
 915  634  (AVŚ_5,24.10e) 63 ākūtyām
 916  635  (AVŚ_5,24.11e) 63 ākūtyām
 917  636  (AVŚ_5,24.12e) 63 ākūtyām
 918  637  (AVŚ_5,24.13e) 63 ākūtyām
 919  638  (AVŚ_5,24.14e) 63 ākūtyām
 920  639  (AVŚ_5,24.15e) 63 ākūtyām
 921  640  (AVŚ_5,24.16e) 63 ākūtyām
 922  641  (AVŚ_5,24.17e) 63 ākūtyām        17
 924  642  (AVŚ_12,4.34a) 63 ālumpet        1
 926  643  (AVŚ_20,49.1c) 97 amadan         1
 928  644  (AVŚ_20,128.6a) 97 amaṇivo        1
 930  645  (AVŚ_8,10.7c)  63 āmantraṇīyo      1
 932  646  (AVŚ_20,41.3a) 97 amanvata        1
 934  647  (AVŚ_18,4.41a) 97 amartyaṃ        1
 936  648  (AVŚ_7,84.1a)  97 amartyo        1
 938  649  (AVŚ_7,79.2a)  97 amāvāsyā       1
 940  650  (AVŚ_20,126.7c) 97 amba         1
 942  651  (AVŚ_6,35.2c)  97 aṃhasu        1
 944  652  (AVŚ_20,136.1a) 97 aṃhubhedyāḥ      1
 946  653  (AVŚ_12,4.42a) 97 amīmāṃsanta      1
 948  654  (AVŚ_12,1.10a) 97 amimātāṃ        1
 950  655  (AVŚ_20,77.5a) 97 amitam         1
 952  656  (AVŚ_7,84.2c)  97 amitrayantam     1
 954  657  (AVŚ_11,10[12].25a) āmitrī
               63            1
 956  658  (AVŚ_12,2.17a) 97 amṛjata        1
 958  659  (AVŚ_6,113.1a) 97 amṛjataitad      1
 960  660  (AVŚ_13,1.8a)  97 amṛśad        1
 962  661  (AVŚ_10,8.44a) 97 amṛtaḥ
 963  662  (AVŚ_13,1.43a) 97 amṛtaḥ         2
 965  663  (AVŚ_1,4.4a)  97 amṛtam
 966  664  (AVŚ_2,1.5c)  97 amṛtam
 967  665  (AVŚ_4,23.6a)  97 amṛtam        3
 969  666  (AVŚ_12,3.4c)  97 amṛtaṃ
 970  667  (AVŚ_7,17.3c)  97 amṛtaṃ
 971  668  (AVŚ_5,28.11a) 97 amṛtaṃ
 972  669  (AVŚ_10,3.25a) 97 amṛtaṃ
 973  670  (AVŚ_4,35.6a)  97 amṛtaṃ
 974  671  (AVŚ_18,4.39c) 97 amṛtaṃ
 975  672  (AVŚ_10,10.29c) 97 amṛtaṃ        7
 977  673  (AVŚ_5,1.3c)  97 amṛtāni        1
 979  674  (AVŚ_3,13.6c)  97 amṛtasya
 980  675  (AVŚ_7,47.2a)  97 amṛtasya
 981  676  (AVŚ_8,2.1a)  97 amṛtasya
 982  677  (AVŚ_9,9.22a)  97 amṛtasya       4
 984  678  (AVŚ_18,4.37c) 97 amṛtatvam       1
 986  679  (AVŚ_18,3.62a) 97 amṛtatve        1
 988  680  (AVŚ_10,8.41a) 97 amṛte         1
 990  681  (AVŚ_18,4.4c)  97 amṛtena
 991  682  (AVŚ_3,12.8c)  97 amṛtena        2
 993  683  (AVŚ_2,33.2c)  97 aṃsābhyāṃ
 994  684  (AVŚ_20,96.18c) 97 aṃsābhyāṃ       2
 996  685  (AVŚ_20,142.4a) 97 aṃśavo        1
 998  686  (AVŚ_7,81.6a)  97 aṃśum         1
1000  687  (AVŚ_20,137.7a) 97 aṃśumatīm       1
1002  688  (AVŚ_20,137.9a) 97 aṃśumatyā       1
1004  689  (AVŚ_5,29.13a) 97 aṃśur         1
1006  690  (AVŚ_3,2.2a)  97 amūmuhad       1
1008  691  (AVŚ_9,9.10c)  97 amuṣya        1
1010  692  (AVŚ_10,5.44c) 63 āmuṣyāyaṇam      1
1012  693  (AVŚ_10,5.36c) 63 āmuṣyāyaṇasyāmuṣyāḥ  1
1014  694  (AVŚ_16,7.8a)  63 āmuṣyāyaṇe      1


                  Page 11
                   Col1_atharva
1016  695  (AVŚ_20,17.3a) 97 amuter        1
1018  696  (AVŚ_5,8.3a)   97 amuto
1019  697  (AVŚ_5,3.11a)  97 amuto       2
1021  698  (AVŚ_8,9.6c)   63 āmuto       1
1023  699  (AVŚ_14,1.10a) 97 ana         1
1025  700  (AVŚ_6,50.2c)  97 anadanta      1
1027  701  (AVŚ_18,2.16a) 97 anādhṛṣyās      1
1029  702  (AVŚ_4,11.8a)  97 anaḍuho      1
1031  703  (AVŚ_9,5.29a)  97 anaḍvāham     1
1033  704  (AVŚ_11,4[6].13a)97 anaḍvān      1
1035  705  (AVŚ_16,6.1a)  97 anāgaso      1
1037  706  (AVŚ_20,103.2c) 97 anaktu       1
1039  707  (AVŚ_4,39.5a)  97 anamant      1
1041  708  (AVŚ_12,1.62a) 97 anamīvā       1
1043  709  (AVŚ_18,4.36c) 97 anapasphurantam   1
1045  710  (AVŚ_9,1.7c)   97 anapasphurantau  1
1047  711  (AVŚ_20,114.1a) 97 anāpir       1
1049  712  (AVŚ_12,4.33c) 97 anarpaṇaṃ      1
1051  713  (AVŚ_10,7.28a) 97 anatyudyaṃ      1
1053  714  (AVŚ_20,63.3a) 97 anayaṃ
1054  715  (AVŚ_20,124.6a) 97 anayaṃ       2
1056  716  (AVŚ_20,77.1c) 97 andhaḥ
1057  717  (AVŚ_7,58.2c)  97 andhaḥ       2
1059  718  (AVŚ_20,71.7a) 97 andhaso       1
1061  719  (AVŚ_5,11.5a)  97 aṅga
1062  720  (AVŚ_5,11.7a)  97 aṅga        2
1064  721  (AVŚ_18,2.26a) 97 aṅgam
1065  722  (AVŚ_10,7.9c)  97 aṅgam       2
1067  723  (AVŚ_10,7.25c) 97 aṅgaṃ
1068  724  (AVŚ_10,7.26c) 97 aṅgaṃ        2
1070  725  (AVŚ_4,9.4a)   97 aṅgamaṅgam     1
1072  726  (AVŚ_9,8.8c)   97 aṅgebhyo
1073  727  (AVŚ_9,8.9a)   97 aṅgebhyo      2
1075  728  (AVŚ_19,54.5a) 97 aṅgirā        1
1077  729  (AVŚ_5,19.2a)  63 āṅgirasam     1
1079  730  (AVŚ_8,7.17a)  63 āṅgirasīḥ     1
1081  731  (AVŚ_8,5.9a)   63 āṅgirasīr
1082  732  (AVŚ_8,7.24a)  63 āṅgirasīr     2
1084  733  (AVŚ_18,3.20a) 97 aṅgiraso
1085  734  (AVŚ_3,21.8c)  97 aṅgiraso
1086  735  (AVŚ_20,16.2a) 97 aṅgiraso
1087  736  (AVŚ_10,6.20c) 97 aṅgiraso
1088  737  (AVŚ_20,91.2c) 97 aṅgiraso       5
1090  738  (AVŚ_8,10.25e) 63 āṅgiraso
1091  739  (AVŚ_6,45.3c)  63 āṅgiraso      2
1093  740  (AVŚ_19,39.5a) 97 aṅgirebhyas     1
1095  741  (AVŚ_4,14.7a)  97 aṅgulibhir     1
1097  742  (AVŚ_2,33.6c)  97 aṅgulibhyo
1098  743  (AVŚ_20,96.[-]22b) aṅgulibhyo
               97          2
1100  744  (AVŚ_6,125.3a) 97 anīkaṃ        1
1102  745  (AVŚ_9,10.11a) 97 anipadyamānam    1
1104  746  (AVŚ_20,135.13c)97 anirām       1
1106  747  (AVŚ_10,8.25a) 97 aṇīyaskam      1
1108  748  (AVŚ_4,9.7a)   63 āñjana       1
1110  749  (AVŚ_19,45.4a) 63 āñjanaṃ       1
1112  750  (AVŚ_4,9.8a)   63 āñjanasya     1
1114  751  (AVŚ_18,3.18a) 97 añjate        1
1116  752  (AVŚ_15,14.3[14.6]b)annam
               97
1117  753  (AVŚ_15,14.6[14.12]b)
               97 annam
1118  754  (AVŚ_7,101.1a) 97 annam        3
1120  755  (AVŚ_10,5.45a) 97 annaṃ        1
1122  756  (AVŚ_13,3.7a)  97 annapatir     1
1124  757  (AVŚ_6,117.3a) 97 anṛṇāḥ        1
1126  758  (AVŚ_8,4.14a)  97 anṛtadevo     1
1128  759  (AVŚ_4,16.6c)  97 anṛtaṃ
1129  760  (AVŚ_6,61.3c)  97 anṛtaṃ


                   Page 12
                    Col1_atharva
1130  761  (AVŚ_6,61.2c)  97  anṛtaṃ        3
1132  762  (AVŚ_18,3.65c) 97   antād        1
1134  763  (AVŚ_20,57.3a) 97   antamānāṃ
1135  764  (AVŚ_20,68.3a) 97   antamānāṃ      2
1137  765  (AVŚ_18,4.89a) 97   antar
1138  766  (AVŚ_20,34.3c) 97   antar
1139  767  (AVŚ_3,21.7c)  97  antar
1140  768  (AVŚ_9,3.22c)  97  antar
1141  769  (AVŚ_3,21.2a)  97  antar
1142  770  (AVŚ_9,8.7c)   97  antar
1143  771  (AVŚ_6,87.1a)  97  antar
1144  772  (AVŚ_11,7[9].6c) 97  antar
1145  773  (AVŚ_20,89.8a) 97   antar
1146  774  (AVŚ_20,96.14c) 97  antar        10
1148  775  (AVŚ_15,6.9[6.24]a)
               97  antardeśān      1
1150  776  (AVŚ_15,5.7[5.14]a)
               97  antardeśebhya    1
1152  777  (AVŚ_4,40.8a)  97  antardeśebhyo    1
1154  778  (AVŚ_11,9[11].16c)
               97  antarhitā      1
1156  779  (AVŚ_19,27.12a) 97  antarikṣa      1
1158  780  (AVŚ_5,10.8c)  97  antarikṣāc      1
1160  781  (AVŚ_4,10.1a)  97  antarikṣād
1161  782  (AVŚ_13,4.31a) 97   antarikṣād      2
1163  783  (AVŚ_19,6.8a)  97  antarikṣaṃ
1164  784  (AVŚ_10,7.12a) 97   antarikṣaṃ
1165  785  (AVŚ_13,2.35c) 97   antarikṣaṃ
1166  786  (AVŚ_20,107.14c)97  antarikṣaṃ
1167  787  (AVŚ_20,87.3c) 97   antarikṣaṃ
1168  788  (AVŚ_19,9.14a) 97   antarikṣaṃ
1169  789  (AVŚ_2,12.1a)  97  antarikṣaṃ      7
1171  790  (AVŚ_18,4.79a) 97   antarikṣasadbhyaḥ  1
1173  791  (AVŚ_9,1.1a)   97  antarikṣāt      1
1175  792  (AVŚ_7,102.1a) 97   antarikṣāya     1
1177  793  (AVŚ_18,3.63a) 97   antarikṣe      1
1179  794  (AVŚ_20,133.6a) 97  antarlomamati    1
1181  795  (AVŚ_7,112.1a) 97   antisumne
1182  796  (AVŚ_14,2.45a) 97   antisumne      2
1184  797  (AVŚ_2,5.5c)   97  anu
1185  798  (AVŚ_7,9.2a)   97  anu
1186  799  (AVŚ_2,34.3a)  97  anu
1187  800  (AVŚ_14,1.15c) 97   anu
1188  801  (AVŚ_18,1.32c) 97   anu
1189  802  (AVŚ_10,2.23a) 97   anu
1190  803  (AVŚ_10,2.22a) 97   anu
1191  804  (AVŚ_13,3.11a) 97   anu
1192  805  (AVŚ_12,3.17c) 97   anu
1193  806  (AVŚ_12,2.21a) 97   anu
1194  807  (AVŚ_8,1.10a)  97  anu
1195  808  (AVŚ_8,9.13a)  97  anu
1196  809  (AVŚ_18,4.3a)  97  anu
1197  810  (AVŚ_6,73.3c)  97  anu
1198  811  (AVŚ_6,113.2c) 97   anu
1199  812  (AVŚ_8,9.8a)   97  anu
1200  813  (AVŚ_11,4[6].10a)97  anu
1201  814  (AVŚ_4,38.5a)  97  anu
1202  815  (AVŚ_19,49.2c) 97   anu
1203  816  (AVŚ_13,2.14a) 97   anu
1204  817  (AVŚ_9,4.20c)  97  anu
1205  818  (AVŚ_8,9.16c)  97  anu
1206  819  (AVŚ_11,1.36c) 97   anu
1207  820  (AVŚ_12,1.17c) 97   anu
1208  821  (AVŚ_6,48.3a)  97  anu
1209  822  (AVŚ_20,70.1c) 97   anu
1210  823  (AVŚ_9,9.9c)   97  anu
1211  824  (AVŚ_20,67.3e) 97   anu
1212  825  (AVŚ_6,97.3a)  97  anu
1213  826  (AVŚ_19,13.6a) 97   anu


                    Page 13
                   Col1_atharva
1214  827  (AVŚ_8,9.15a)  97 anu
1215  828  (AVŚ_18,2.9c)  97 anu
1216  829  (AVŚ_18,4.28c) 97 anu         33
1218  830  (AVŚ_3,1.4c)   97 anūcaḥ       1
1220  831  (AVŚ_14,1.7a)  97 anudeyī       1
1222  832  (AVŚ_7,20.3a)  97 anumanyamānaḥ    1
1224  833  (AVŚ_7,20.2a)  97 anumate       1
1226  834  (AVŚ_1,18.2c)  97 anumatī       1
1228  835  (AVŚ_7,20.5a)  97 anumatir      1
1230  836  (AVŚ_9,4.12a)  97 anumatyā      1
1232  837  (AVŚ_18,3.1c)  97 anupālayantī    1
1234  838  (AVŚ_19,15.2a) 97 anūrādhaṃ       1
1236  839  (AVŚ_20,66.1a) 97 anūrmiṃ        1
1238  840  (AVŚ_20,142.2c) 63 ānuṣak        1
1240  841  (AVŚ_18,3.9c)  97 anusaṃviśasva    1
1242  842  (AVŚ_9,8.17a)  97 anusarpanty     1
1244  843  (AVŚ_9,8.7a)   97 anusarpaty     1
1246  844  (AVŚ_20,38.4c) 97 anūṣata
1247  845  (AVŚ_20,47.4c) 97 anūṣata
1248  846  (AVŚ_20,70.7c) 97 anūṣata        3
1250  847  (AVŚ_19,21.1a) 97 anuṣṭub        1
1252  848  (AVŚ_19,49.5a) 97 anusūryaṃ       1
1254  849  (AVŚ_11,10[12].27a) anutiṣṭhanti
               97
1255  850  (AVŚ_19,48.5a) 97 anutiṣṭhanti     2
1257  851  (AVŚ_5,27.7a)  97 anv
1258  852  (AVŚ_20,137.10c)97 anv
1259  853  (AVŚ_11,5[7].2c) 97 anv
1260  854  (AVŚ_5,17.5c)  97 anv
1261  855  (AVŚ_10,2.19a) 97 anv
1262  856  (AVŚ_3,21.7a)  97 anv
1263  857  (AVŚ_13,1.4c)  97 anv
1264  858  (AVŚ_6,122.2a) 97 anv          8
1266  859  (AVŚ_12,2.48a) 97 anvārabhadhvaṃ    1
1268  860  (AVŚ_4,13.2c)  97 anya        1
1270  861  (AVŚ_6,30.2c)  97 anyā        1
1272  862  (AVŚ_11,3.34[4.3]a) anyābhyām
               97
1273  863  (AVŚ_11,3.44[4.13]a)anyābhyām
               97
1274  864  (AVŚ_11,3.45[4.14]a)anyābhyām
               97           3
1276  865  (AVŚ_11,3.33[4.2]a) anyābhyāṃ
               97
1277  866  (AVŚ_11,3.46[4.15]a)anyābhyāṃ
               97
1278  867  (AVŚ_11,3.47[4.16]a)anyābhyāṃ
               97
1279  868  (AVŚ_11,3.48[4.17]a)anyābhyāṃ
               97           4
1281  869  (AVŚ_20,85.1a) 97 anyad
1282  870  (AVŚ_20,18.2a) 97 anyad         2
1284  871  (AVŚ_5,11.4a)  97 anyaḥ        1
1286  872  (AVŚ_11,3.38[4.7]a) anyaiḥ
               97           1
1288  873  (AVŚ_11,3.37[4.6]a) anyair
               97           1
1290  874  (AVŚ_20,82.2c) 97 anyan         1
1292  875  (AVŚ_3,23.1c)  97 anyatra       1
1294  876  (AVŚ_11,3.36[4.5]a) anyayā
               97
1295  877  (AVŚ_11,3.49[4.18]a)anyayā
               97           2
1297  878  (AVŚ_20,143.5c) 97 anye         1
1299  879  (AVŚ_11,3.32[4.1]a) anyena
               97
1300  880  (AVŚ_11,3.35[4.4]a) anyena
               97
1301  881  (AVŚ_11,3.39[4.8]a) anyena
               97
1302  882  (AVŚ_11,3.40[4.9]a) anyena
               97
1303  883  (AVŚ_11,3.43[4.12]a)anyena
               97           5
1305  884  (AVŚ_19,6.4c)  97 anyenābhavat    1
1307  885  (AVŚ_11,3.42[4.11]a)anyenodareṇa
               97           1
1309  886  (AVŚ_11,3.41[4.10]a)anyenorasā
               97           1
1311  887  (AVŚ_12,2.51c) 97 anyeṣāṃ        1
1313  888  (AVŚ_20,15.4c) 97 anyo
1314  889  (AVŚ_20,121.2a) 97 anyo         2
1316  890  (AVŚ_10,5.24a) 97 apa
1317  891  (AVŚ_16,1.10a) 97 apa
1318  892  (AVŚ_20,89.7a) 97 apa


                   Page 14
                    Col1_atharva
1319  893  (AVŚ_12,3.43c) 97   apa
1320  894  (AVŚ_10,1.1c)  97  apa
1321  895  (AVŚ_10,1.2c)  97  apa
1322  896  (AVŚ_2,8.2c)   97  apa
1323  897  (AVŚ_2,8.3c)   97  apa
1324  898  (AVŚ_2,8.4c)   97  apa
1325  899  (AVŚ_20,91.11c) 97  apa
1326  900  (AVŚ_4,32.5a)  97  apa
1327  901  (AVŚ_12,5.11a) 97   apa
1328  902  (AVŚ_2,35.2c)  97  apa
1329  903  (AVŚ_5,22.1a)  97  apa
1330  904  (AVŚ_9,5.7c)   97  apa
1331  905  (AVŚ_9,5.11c)  97  apa
1332  906  (AVŚ_2,3.6c)   97  apa
1333  907  (AVŚ_20,43.1a) 97   apa
1334  908  (AVŚ_6,45.2c)  97  apa
1335  909  (AVŚ_5,19.9a)  97  apa
1336  910  (AVŚ_14,1.59a) 97   apa
1337  911  (AVŚ_4,18.8a)  97  apa
1338  912  (AVŚ_4,18.7c)  97  apa        23
1340  913  (AVŚ_11,7[9].20c)63  āpa         1
1342  914  (AVŚ_9,10.25c) 97   apacanta      1
1344  915  (AVŚ_6,83.3a)  97  apacit       1
1346  916  (AVŚ_7,76.2c)  97  apacitaḥ      1
1348  917  (AVŚ_7,76.2a)  97  apacito       1
1350  918  (AVŚ_20,92.8a) 97   apād        1
1352  919  (AVŚ_20,61.5c) 97   apaḥ
1353  920  (AVŚ_20,62.9c) 97   apaḥ        2
1355  921  (AVŚ_14,1.40c) 63   āpaḥ
1356  922  (AVŚ_19,9.1c)  63  āpaḥ        2
1358  923  (AVŚ_9,8.8a)   97  apakāmād      1
1360  924  (AVŚ_18,3.5c)  97  apām        1
1362  925  (AVŚ_8,7.8a)   97  apāṃ
1363  926  (AVŚ_19,11.3c) 97   apāṃ        2
1365  927  (AVŚ_20,126.11c)97  aparaṃ
1366  928  (AVŚ_18,4.44a) 97   aparaṃ       2
1368  929  (AVŚ_9,5.21c)  97  aparimito      1
1370  930  (AVŚ_12,1.30a) 63   āpas        1
1372  931  (AVŚ_6,23.1a)  97  apaso        1
1374  932  (AVŚ_10,7.20a) 97   apātakṣan      1
1376  933  (AVŚ_3,7.7a)   97  apavāsa       1
1378  934  (AVŚ_7,90.3a)  97  apāyātai      1
1380  935  (AVŚ_20,92.10a) 97  aphāṇayat      1
1382  936  (AVŚ_16,7.3a)  97  api
1383  937  (AVŚ_19,59.3a) 97   api
1384  938  (AVŚ_5,2.3a)   97  api
1385  939  (AVŚ_20,107.6a) 97  api
1386  940  (AVŚ_4,37.7c)  97  api         5
1388  941  (AVŚ_10,10.30c) 97  apibant       1
1390  942  (AVŚ_17,1.25c) 97   apīparo
1391  943  (AVŚ_17,1.26c) 97   apīparo       2
1393  944  (AVŚ_13,2.15a) 63   āpnoti
1394  945  (AVŚ_10,2.21a) 63   āpnoti
1395  946  (AVŚ_10,2.20a) 63   āpnoti       3
1397  947  (AVŚ_9,6.61a)  63  āpnoty       1
1399  948  (AVŚ_6,23.1c)  97  apo         1
1401  949  (AVŚ_1,25.1a)  63  āpo
1402  950  (AVŚ_10,2.11a) 63   āpo
1403  951  (AVŚ_19,2.3c)  63  āpo
1404  952  (AVŚ_19,40.2a) 63   āpo
1405  953  (AVŚ_1,6.4a)   63  āpo
1406  954  (AVŚ_12,1.53c) 63   āpo
1407  955  (AVŚ_19,2.1a)  63  āpo
1408  956  (AVŚ_19,2.2a)  63  āpo
1409  957  (AVŚ_3,13.7a)  63  āpo
1410  958  (AVŚ_10,5.15a) 63   āpo


                    Page 15
                    Col1_atharva
1411  959  (AVŚ_10,5.16a) 63   āpo
1412  960  (AVŚ_10,5.17a) 63   āpo
1413  961  (AVŚ_10,5.18a) 63   āpo
1414  962  (AVŚ_10,5.19a) 63   āpo
1415  963  (AVŚ_10,5.20a) 63   āpo
1416  964  (AVŚ_10,5.21a) 63   āpo
1417  965  (AVŚ_16,1.8a)  63  āpo          17
1419  966  (AVŚ_5,13.2a)  97  apodakaṃ        1
1421  967  (AVŚ_20,128.2c) 97  apracetās       1
1423  968  (AVŚ_20,128.2a) 97  aprathayas       1
1425  969  (AVŚ_7,93.1c)  97  aprati         1
1427  970  (AVŚ_7,25.1c)  97  apratītau       1
1429  971  (AVŚ_4,38.2a)  97  apsarāṃ
1430  972  (AVŚ_4,38.4c)  97  apsarāṃ
1431  973  (AVŚ_4,38.1a)  97  apsarāṃ        3
1433  974  (AVŚ_6,130.1a) 97   apsarasām       1
1435  975  (AVŚ_12,1.23c) 97   apsarasaś
1436  976  (AVŚ_14,2.9c)  97  apsarasaś       2
1438  977  (AVŚ_12,1.50a) 97   apsaraso
1439  978  (AVŚ_8,5.13a)  97  apsaraso
1440  979  (AVŚ_4,37.2a)  97  apsaraso
1441  980  (AVŚ_4,37.3a)  97  apsaraso        4
1443  981  (AVŚ_4,37.10a) 97   apsu
1444  982  (AVŚ_11,6[8].23c)97  apsu
1445  983  (AVŚ_19,3.2a)  97  apsu          3
1447  984  (AVŚ_16,1.13a) 97   apsuṣado        1
1449  985  (AVŚ_3,21.1a)  97  apsv          1
1451  986  (AVŚ_10,3.9c)  97  apy          1
1453  987  (AVŚ_18,1.4c)  97  apyā
1454  988  (AVŚ_18,1.19a) 97   apyā          2
1456  989  (AVŚ_9,10.25a) 63   ārād          1
1458  990  (AVŚ_20,63.5a) 97   arādhasaṃ       1
1460  991  (AVŚ_20,93.2a) 97   arādhaso        1
1462  992  (AVŚ_5,18.10a) 97   arājann        1
1464  993  (AVŚ_20,134.1a) 97  arālāgudabhartsatha  1
1466  994  (AVŚ_7,108.1c) 97   araṇī         1
1468  995  (AVŚ_12,1.49a) 63   āraṇyāḥ        1
1470  996  (AVŚ_19,34.10c) 97  arasāṃ         1
1472  997  (AVŚ_5,23.2c)  97  arātaya        1
1474  998  (AVŚ_20,74.4a) 97   arātayo        1
1476  999  (AVŚ_12,2.45c) 97   arātim         1
1478  1000  (AVŚ_2,18.3a)  97  arāyacātanaṃ      1
1480  1001  (AVŚ_19,36.3a) 97   arbhakā        1
1482  1002  (AVŚ_11,9[11].15e)
                97  arbude
1483  1003  (AVŚ_11,9[11].1e)97  arbude
1484  1004  (AVŚ_11,9[11].22e)
                97  arbude
1485  1005  (AVŚ_11,9[11].24e)
                97  arbude
1486  1006  (AVŚ_11,10[12].23c)
                97  arbude         5
1488  1007  (AVŚ_13,3.23c) 63   ārcan         1
1490  1008  (AVŚ_13,1.33c) 97   arcanti        1
1492  1009  (AVŚ_12,1.38c) 97   arcanty        1
1494  1010  (AVŚ_20,71.16c) 97  arcati         1
1496  1011  (AVŚ_6,9.3a)   63  ārehaṇaṃ        1
1498  1012  (AVŚ_20,13.3a) 97   arhate         1
1500  1013  (AVŚ_20,91.12c) 97  ariṇāt
1501  1014  (AVŚ_20,34.3a) 97   ariṇāt         2
1503  1015  (AVŚ_5,2.9c)   97  aripre
1504  1016  (AVŚ_20,107.12c)97  aripre         2
1506  1017  (AVŚ_10,3.10a) 97   ariṣṭagur       1
1508  1018  (AVŚ_5,28.5c)  97  arjunaṃ        1
1510  1019  (AVŚ_13,3.26a) 97   arjuno         1
1512  1020  (AVŚ_18,4.29a) 97   arkaṃ         1
1514  1021  (AVŚ_3,6.6a)   63  ārohan         1
1516  1022  (AVŚ_10,7.14c) 63   ārpitaḥ        1
1518  1023  (AVŚ_10,8.6c)  63  ārpitam        1
1520  1024  (AVŚ_6,28.2a)  97  arṣata         1


                     Page 16
                     Col1_atharva
1522  1025  (AVŚ_11,3.17a) 63   ārtavāḥ       1
1524  1026  (AVŚ_20,76.5a) 97   arthaṃ       1
1526  1027  (AVŚ_14,1.56c) 97   artiṣye       1
1528  1028  (AVŚ_18,2.27a) 97   arudhan       1
1530  1029  (AVŚ_6,11.1a)  63  ārūḍhas       1
1532  1030  (AVŚ_19,49.2a) 97   aruhad       1
1534  1031  (AVŚ_13,1.26a) 63   āruhan       1
1536  1032  (AVŚ_13,2.25a) 63   āruhat       1
1538  1033  (AVŚ_20,70.1a) 63   ārujatnubhir    1
1540  1034  (AVŚ_20,124.2c) 63  āruje        1
1542  1035  (AVŚ_17,1.8c)  63  ārukṣa       1
1544  1036  (AVŚ_18,4.14a) 63   ārukṣad       1
1546  1037  (AVŚ_17,1.25a) 63   ārukṣaḥ
1547  1038  (AVŚ_17,1.26a) 63   ārukṣaḥ       2
1549  1039  (AVŚ_14,2.8a)  97  arukṣāma      1
1551  1040  (AVŚ_11,5[7].12a)97  aruṇaḥ       1
1553  1041  (AVŚ_12,1.52a) 97   aruṇaṃ
1554  1042  (AVŚ_13,2.36a) 97   aruṇaṃ       2
1556  1043  (AVŚ_20,69.9a) 97   aruṣam       1
1558  1044  (AVŚ_20,26.4a) 97   aruṣaṃ
1559  1045  (AVŚ_20,47.10a) 97  aruṣaṃ       2
1561  1046  (AVŚ_20,17.9c) 97   aruṣo        1
1563  1047  (AVŚ_4,21.4a)  97  arvā        1
1565  1048  (AVŚ_20,76.3c) 97   arvāg        1
1567  1049  (AVŚ_20,129.11a)97  arvāhaḥ       1
1569  1050  (AVŚ_6,92.2a)  97  arvan        1
1571  1051  (AVŚ_20,70.18c) 97  arvatā       1
1573  1052  (AVŚ_19,50.5c) 97   arvataḥ       1
1575  1053  (AVŚ_20,126.1c) 97  aryaḥ        1
1577  1054  (AVŚ_4,32.1c)  63  āryaṃ        1
1579  1055  (AVŚ_6,103.1c) 97   aryamā       1
1581  1056  (AVŚ_6,60.2a)  97  aryamann
1582  1057  (AVŚ_6,60.2c)  97  aryamann      2
1584  1058  (AVŚ_2,36.2a)  97  aryamnā       1
1586  1059  (AVŚ_20,36.10c) 63  āryāṇi       1
1588  1060  (AVŚ_5,2.1a)   63  āsa
1589  1061  (AVŚ_20,107.4a) 63  āsa         2
1591  1062  (AVŚ_1,22.2c)  97  asad        1
1593  1063  (AVŚ_20,23.9c) 63   āsade        1
1595  1064  (AVŚ_18,4.52a) 97   asado        1
1597  1065  (AVŚ_19,52.3c) 63   āśāḥ        1
1599  1066  (AVŚ_20,87.5c) 97   asahiṣṭa      1
1601  1067  (AVŚ_2,14.6a)  63  āsām
1602  1068  (AVŚ_7,74.2c)  63  āsām        2
1604  1069  (AVŚ_5,7.1c)   97  asamṛddhaye     1
1606  1070  (AVŚ_14,2.49c) 97   asamṛddhayo     1
1608  1071  (AVŚ_5,7.7a)   97  asamṛddhe      1
1610  1072  (AVŚ_11,7[9].3a) 97  asaṃś        1
1612  1073  (AVŚ_5,4.5c)   63  āsan
1613  1074  (AVŚ_19,60.1a) 63   āsan
1614  1075  (AVŚ_6,137.2a) 63   āsan
1615  1076  (AVŚ_11,8[10].10a)
                63  āsan        4
1617  1077  (AVŚ_20,91.10a) 97  asanad       1
1619  1078  (AVŚ_15,3.2a)  63  āsandīṃ       1
1621  1079  (AVŚ_6,84.1a)  63  āsani        1
1623  1080  (AVŚ_7,50.1a)  97  aśanir       1
1625  1081  (AVŚ_5,4.5a)   63  āsann        1
1627  1082  (AVŚ_20,11.10a) 97  asanod       1
1629  1083  (AVŚ_1,31.3c)  63  āśāpālas      1
1631  1084  (AVŚ_1,31.2a)  63  āśāpālāś      1
1633  1085  (AVŚ_14,2.20a) 97   asaparyait     1
1635  1086  (AVŚ_9,2.8c)   97  asapatnam      1
1637  1087  (AVŚ_20,49.3c) 63   āsaran       1
1639  1088  (AVŚ_5,19.5a)  63  āśasanaṃ      1
1641  1089  (AVŚ_8,2.2c)   97  aśastiṃ       1
1643  1090  (AVŚ_1,14.3c)  63  āsātā        1


                     Page 17
                    Col1_atharva
1645  1091  (AVŚ_20,129.10a)63  āsate        1
1647  1092  (AVŚ_5,6.5a)  97  asau
1648  1093  (AVŚ_18,4.33a) 97  asau         2
1650  1094  (AVŚ_20,68.7a) 63  āśave        1
1652  1095  (AVŚ_16,1.6a)  97  asi
1653  1096  (AVŚ_6,86.3c)  97  asi
1654  1097  (AVŚ_4,31.4a)  97  asi
1655  1098  (AVŚ_4,20.7a)  97  asi
1656  1099  (AVŚ_9,3.7c)  97  asi
1657  1100  (AVŚ_5,12.3c)  97  asi
1658  1101  (AVŚ_2,11.1a)  97  asi
1659  1102  (AVŚ_20,60.1a) 97  asi
1660  1103  (AVŚ_18,1.38a) 97  asi
1661  1104  (AVŚ_20,93.8a) 97  asi
1662  1105  (AVŚ_20,62.6a) 97  asi
1663  1106  (AVŚ_20,11.2c) 97  asi
1664  1107  (AVŚ_7,111.1a) 97  asi
1665  1108  (AVŚ_13,2.29a) 97  asi
1666  1109  (AVŚ_20,58.3a) 97  asi
1667  1110  (AVŚ_6,125.1c) 97  asi
1668  1111  (AVŚ_8,2.28a)  97  asi
1669  1112  (AVŚ_7,38.3a)  97  asi
1670  1113  (AVŚ_19,57.3e) 97  asi
1671  1114  (AVŚ_14,1.51c) 97  asi
1672  1115  (AVŚ_4,10.6c)  97  asi
1673  1116  (AVŚ_5,5.4c)  97  asi
1674  1117  (AVŚ_9,2.19c)  97  asi
1675  1118  (AVŚ_9,2.20c)  97  asi
1676  1119  (AVŚ_9,2.21c)  97  asi
1677  1120  (AVŚ_9,2.22c)  97  asi
1678  1121  (AVŚ_9,2.23c)  97  asi
1679  1122  (AVŚ_9,2.24c)  97  asi
1680  1123  (AVŚ_5,6.14a)  97  asi
1681  1124  (AVŚ_7,46.3a)  97  asi         30
1683  1125  (AVŚ_4,2.8c)  63  āsīd         1
1685  1126  (AVŚ_8,8.5a)  63  āsīj         1
1687  1127  (AVŚ_13,1.60c) 97  aśīmahi       1
1689  1128  (AVŚ_2,14.4c)  63  āsīnās        1
1691  1129  (AVŚ_20,22.6a) 63  āśiraṃ
1692  1130  (AVŚ_20,92.3a) 63  āśiraṃ        2
1694  1131  (AVŚ_20,128.12c)63  āsīt         1
1696  1132  (AVŚ_12,1.21a) 97  asitajñūs      1
1698  1133  (AVŚ_11,2.18a) 97  asitaṃ        1
1700  1134  (AVŚ_6,56.2a)  97  asitāya       1
1702  1135  (AVŚ_4,1.4c)  97  askabhāyad      1
1704  1136  (AVŚ_20,76.7a) 97  asmā
1705  1137  (AVŚ_6,78.1c)  97  asmā         2
1707  1138  (AVŚ_12,1.26a) 97  aśmā         1
1709  1139  (AVŚ_4,18.6c)  97  asmabhyam
1710  1140  (AVŚ_5,31.11c) 97  asmabhyam      2
1712  1141  (AVŚ_14,1.62c) 63  āsmabhyaṃ      1
1714  1142  (AVŚ_1,19.1c)  97  asmad
1715  1143  (AVŚ_1,26.1a)  97  asmad        2
1717  1144  (AVŚ_7,18.2c)  97  asmai
1718  1145  (AVŚ_20,34.14a) 97  asmai
1719  1146  (AVŚ_10,2.15c) 97  asmai
1720  1147  (AVŚ_20,95.2a) 97  asmai
1721  1148  (AVŚ_18,4.34c) 97  asmai        5
1723  1149  (AVŚ_19,57.5c) 97  asmākaṃ
1724  1150  (AVŚ_19,34.1c) 97  asmākaṃ       2
1726  1151  (AVŚ_8,1.4c)  97  asmāl        1
1728  1152  (AVŚ_9,2.25c)  97  asmāṃ        1
1730  1153  (AVŚ_6,84.3a)  97  asman        1
1732  1154  (AVŚ_19,50.6c) 97  asmān
1733  1155  (AVŚ_3,1.3a)  97  asmān
1734  1156  (AVŚ_19,64.2c) 97  asmān


                     Page 18
                    Col1_atharva
1735  1157  (AVŚ_5,14.2c)  97  asmān        4
1737  1158  (AVŚ_11,7[9].21a)97  aśmāna       1
1739  1159  (AVŚ_6,42.2c)  97  aśmano
1740  1160  (AVŚ_20,16.4c) 97   aśmano       2
1742  1161  (AVŚ_20,23.7c) 97   asmayur       1
1744  1162  (AVŚ_14,2.71a) 97   asmi        1
1746  1163  (AVŚ_3,14.3a)  97  asmin
1747  1164  (AVŚ_5,24.1c)  97  asmin
1748  1165  (AVŚ_5,24.2c)  97  asmin
1749  1166  (AVŚ_5,24.3c)  97  asmin
1750  1167  (AVŚ_5,24.4c)  97  asmin
1751  1168  (AVŚ_5,24.5c)  97  asmin
1752  1169  (AVŚ_5,24.6c)  97  asmin
1753  1170  (AVŚ_5,24.7c)  97  asmin
1754  1171  (AVŚ_5,24.8c)  97  asmin
1755  1172  (AVŚ_5,24.9c)  97  asmin
1756  1173  (AVŚ_5,24.10c) 97   asmin
1757  1174  (AVŚ_5,24.11c) 97   asmin
1758  1175  (AVŚ_5,24.12c) 97   asmin
1759  1176  (AVŚ_5,24.13c) 97   asmin
1760  1177  (AVŚ_5,24.14c) 97   asmin
1761  1178  (AVŚ_5,24.15c) 97   asmin
1762  1179  (AVŚ_5,24.16c) 97   asmin
1763  1180  (AVŚ_5,24.17c) 97   asmin
1764  1181  (AVŚ_11,8[10].32c)
                97  asmin
1765  1182  (AVŚ_10,2.12c) 97   asmin
1766  1183  (AVŚ_18,3.67c) 97   asmin
1767  1184  (AVŚ_20,79.1c) 97   asmin
1768  1185  (AVŚ_5,26.3a)  97  asmin       23
1770  1186  (AVŚ_10,2.17c) 97   asminn
1771  1187  (AVŚ_6,85.1c)  97  asminn
1772  1188  (AVŚ_10,3.5c)  97  asminn       3
1774  1189  (AVŚ_4,32.6a)  97  asmy        1
1776  1190  (AVŚ_6,109.2c) 97   aśnavāmahai     1
1778  1191  (AVŚ_9,6.38a)  97  aśnīyād       1
1780  1192  (AVŚ_20,22.1c) 97   aśnuhī       1
1782  1193  (AVŚ_9,5.26c)  97  aśnute
1783  1194  (AVŚ_4,9.5c)   97  aśnute       2
1785  1195  (AVŚ_19,60.1c) 97   aśoṇā        1
1787  1196  (AVŚ_20,34.13c) 97  asphurad      1
1789  1197  (AVŚ_9,9.4c)   97  asṛg        1
1791  1198  (AVŚ_19,53.6a) 97   asṛjata
1792  1199  (AVŚ_19,53.10a) 97  asṛjata
1793  1200  (AVŚ_8,5.14a)  97  asṛjata       3
1795  1201  (AVŚ_20,9.4a)  97  asṛjo
1796  1202  (AVŚ_20,49.7a) 97   asṛjo        2
1798  1203  (AVŚ_14,2.52c) 97   asṛkṣata      1
1800  1204  (AVŚ_19,47.3c) 97   aṣṭā        1
1802  1205  (AVŚ_20,93.6c) 97   astabhnā      1
1804  1206  (AVŚ_11,2.9a)  97  aṣṭakṛtvo      1
1806  1207  (AVŚ_14,2.13a) 97   astam
1807  1208  (AVŚ_18,3.58c) 97   astam        2
1809  1209  (AVŚ_14,1.10c) 63   āstāṃ        1
1811  1210  (AVŚ_8,9.21c)  97  aṣṭaputrāstamīṃ   1
1813  1211  (AVŚ_2,12.7a)  97  aṣṭau        1
1815  1212  (AVŚ_6,91.1a)  97  aṣṭāyogaiḥ     1
1817  1213  (AVŚ_20,134.5a) 63  āste        1
1819  1214  (AVŚ_20,41.1a) 97   asthabhir      1
1821  1215  (AVŚ_6,44.1a)  97  asthāt
1822  1216  (AVŚ_6,77.1a)  97  asthāt       2
1824  1217  (AVŚ_11,8[10].11a)
                97  asthi
1825  1218  (AVŚ_4,12.4c)  97  asthi
1826  1219  (AVŚ_4,12.5c)  97  asthi        3
1828  1220  (AVŚ_20,130.19a)97  asthiro       1
1830  1221  (AVŚ_6,14.1a)  63  āsthitam      1
1832  1222  (AVŚ_2,33.5a)  97  aṣṭhīvadbhyāṃ


                     Page 19
                    Col1_atharva
1833  1223  (AVŚ_20,96.21a) 97 aṣṭhīvadbhyāṃ     2
1835  1224  (AVŚ_11,8[10].14a) aṣṭhīvantau
                97           1
1837  1225  (AVŚ_6,77.1c)  97 asthu        1
1839  1226  (AVŚ_7,96.1c)  97 asthuḥ        1
1841  1227  (AVŚ_8,9.22c)  97 asti         1
1843  1228  (AVŚ_4,1.5a)   63 āṣṭra        1
1845  1229  (AVŚ_8,6.16a)  97 astraiṇāḥ      1
1847  1230  (AVŚ_11,10[12].16e) astraṃ
                97           1
1849  1231  (AVŚ_20,70.20a) 97 astṛbhir       1
1851  1232  (AVŚ_20,47.3c) 97 astṛtaḥ
1852  1233  (AVŚ_20,137.14c)97 astṛtaḥ        2
1854  1234  (AVŚ_20,68.4a) 97 astṛtam        1
1856  1235  (AVŚ_1,26.2a)  97 astu
1857  1236  (AVŚ_3,15.4c)  97 astu
1858  1237  (AVŚ_20,4.3c)  97 astu
1859  1238  (AVŚ_8,4.11a)  97 astu
1860  1239  (AVŚ_18,2.36c) 97 astu
1861  1240  (AVŚ_7,82.3c)  97 astu
1862  1241  (AVŚ_7,101.1c) 97 astu
1863  1242  (AVŚ_19,64.3c) 97 astu
1864  1243  (AVŚ_1,13.1a)  97 astu
1865  1244  (AVŚ_12,4.45a) 97 astu
1866  1245  (AVŚ_13,4.48a) 97 astu
1867  1246  (AVŚ_13,4.55a) 97 astu
1868  1247  (AVŚ_20,4.3a)  97 astu
1869  1248  (AVŚ_5,3.3c)   97 astu        14
1871  1249  (AVŚ_19,8.7a)  97 astv
1872  1250  (AVŚ_20,5.4a)  97 astv
1873  1251  (AVŚ_1,13.1c)  97 astv
1874  1252  (AVŚ_11,2.15a) 97 astv
1875  1253  (AVŚ_11,4[6].7a) 97 astv         5
1877  1254  (AVŚ_7,85.1c)  63 āśuṃ         1
1879  1255  (AVŚ_18,2.5c)  97 asunītim       1
1881  1256  (AVŚ_18,3.59c) 97 asunītir        1
1883  1257  (AVŚ_20,135.8a) 63 āśupatvā       1
1885  1258  (AVŚ_20,32.1c) 97 asura         1
1887  1259  (AVŚ_2,3.3a)   97 asurā        1
1889  1260  (AVŚ_4,15.12a) 97 asuraḥ         1
1891  1261  (AVŚ_20,63.2c) 97 asurān
1892  1262  (AVŚ_20,124.5c) 97 asurān
1893  1263  (AVŚ_9,2.18a)  97 asurān
1894  1264  (AVŚ_9,2.17a)  97 asurān        4
1896  1265  (AVŚ_6,7.3a)   97 asurāṇām       1
1898  1266  (AVŚ_6,86.3a)  97 asurāṇāṃ       1
1900  1267  (AVŚ_18,1.2c)  97 asurasya       1
1902  1268  (AVŚ_5,11.1a)  97 asurāyābravīr    1
1904  1269  (AVŚ_7,38.2a)  63 āsurīndraṃ      1
1906  1270  (AVŚ_1,10.1a)  97 asuro        1
1908  1271  (AVŚ_20,58.4c) 97 asuryaḥ        1
1910  1272  (AVŚ_19,49.7c) 97 asutapā        1
1912  1273  (AVŚ_12,5.45a) 97 asvagam        1
1914  1274  (AVŚ_7,50.8c)  97 aśvajid       1
1916  1275  (AVŚ_12,1.7a)  97 asvapnā       1
1918  1276  (AVŚ_5,30.10a) 97 asvapno        1
1920  1277  (AVŚ_12,2.15a) 97 aśveṣu         1
1922  1278  (AVŚ_7,73.2a)  97 aśvinā
1923  1279  (AVŚ_7,53.1c)  97 aśvinā
1924  1280  (AVŚ_20,142.2a) 97 aśvinā
1925  1281  (AVŚ_11,6[8].4a) 97 aśvinā
1926  1282  (AVŚ_14,1.35c) 97 aśvinā
1927  1283  (AVŚ_20,139.5c) 97 aśvinā
1928  1284  (AVŚ_9,1.11c)  97 aśvinā
1929  1285  (AVŚ_9,1.16c)  97 aśvinā
1930  1286  (AVŚ_9,1.17c)  97 aśvinā
1931  1287  (AVŚ_3,22.4e)  97 aśvinā
1932  1288  (AVŚ_19,42.4c) 97 aśvinā


                    Page 20
                    Col1_atharva
1933  1289  (AVŚ_20,139.1a) 97  aśvinā
1934  1290  (AVŚ_6,4.3a)   97  aśvinā
1935  1291  (AVŚ_20,143.2a) 97  aśvinā
1936  1292  (AVŚ_20,125.4a) 97  aśvinā
1937  1293  (AVŚ_20,143.9a) 97  aśvinā
1938  1294  (AVŚ_6,102.1a) 97   aśvinā       17
1940  1295  (AVŚ_20,142.3c) 97  aśvino       1
1942  1296  (AVŚ_5,3.9c)   97  aśvinobhā
1943  1297  (AVŚ_5,25.3c)  97  aśvinobhā      2
1945  1298  (AVŚ_20,140.2a) 97  aśvinor       1
1947  1299  (AVŚ_7,88.1a)  97  asy
1948  1300  (AVŚ_5,6.9c)   97  asy
1949  1301  (AVŚ_6,44.3a)  97  asy         3
1951  1302  (AVŚ_20,92.14c) 97  asya
1952  1303  (AVŚ_20,77.5c) 97   asya
1953  1304  (AVŚ_20,97.2a) 97   asya
1954  1305  (AVŚ_20,51.4a) 97   asya
1955  1306  (AVŚ_20,60.4a) 97   asya
1956  1307  (AVŚ_20,60.6a) 97   asya
1957  1308  (AVŚ_20,71.4a) 97   asya
1958  1309  (AVŚ_20,71.6a) 97   asya
1959  1310  (AVŚ_10,9.4c)  97  asya
1960  1311  (AVŚ_2,9.3c)   97  asya
1961  1312  (AVŚ_5,18.6c)  97  asya
1962  1313  (AVŚ_20,73.6c) 97   asya
1963  1314  (AVŚ_19,6.5c)  97  asya
1964  1315  (AVŚ_10,2.5c)  97  asya
1965  1316  (AVŚ_20,72.3e) 97   asya
1966  1317  (AVŚ_7,89.2c)  97  asya
1967  1318  (AVŚ_9,1.15c)  97  asya
1968  1319  (AVŚ_10,5.47c) 97   asya
1969  1320  (AVŚ_7,95.3c)  97  asya
1970  1321  (AVŚ_20,24.2c) 97   asya
1971  1322  (AVŚ_20,50.1c) 97   asya
1972  1323  (AVŚ_20,126.5c) 97  asya
1973  1324  (AVŚ_20,126.4c) 97  asya
1974  1325  (AVŚ_18,1.48c) 97   asya
1975  1326  (AVŚ_20,11.7c) 97   asya
1976  1327  (AVŚ_20,9.4c)  97  asya
1977  1328  (AVŚ_20,49.7c) 97   asya
1978  1329  (AVŚ_20,104.2c) 97  asya
1979  1330  (AVŚ_5,29.3a)  97  asya
1980  1331  (AVŚ_11,4[6].25c)97  asya
1981  1332  (AVŚ_1,2.1c)   97  asya
1982  1333  (AVŚ_20,136.11c)97  asya
1983  1334  (AVŚ_19,6.6c)  97  asya
1984  1335  (AVŚ_4,1.6a)   97  asya
1985  1336  (AVŚ_20,107.2a) 97  asya
1986  1337  (AVŚ_7,90.2a)  97  asya
1987  1338  (AVŚ_20,99.2c) 97   asya
1988  1339  (AVŚ_5,13.3c)  97  asya
1989  1340  (AVŚ_20,75.2a) 97   asya
1990  1341  (AVŚ_20,18.4c) 97   asya
1991  1342  (AVŚ_20,70.13c) 97  asya
1992  1343  (AVŚ_10,8.18a) 97   asya
1993  1344  (AVŚ_13,2.38a) 97   asya
1994  1345  (AVŚ_13,3.14a) 97   asya
1995  1346  (AVŚ_4,11.12c) 97   asya        45
1997  1347  (AVŚ_20,72.3a) 97   asyā
1998  1348  (AVŚ_6,81.3c)  97  asyā
1999  1349  (AVŚ_20,76.2a) 97   asyā
2000  1350  (AVŚ_14,2.69a) 97   asyā        4
2002  1351  (AVŚ_7,56.5c)  97  asyādiṣy      1
2004  1352  (AVŚ_6,52.3c)  97  asyādṛṣṭān     1
2006  1353  (AVŚ_7,20.5c)  97  asyāḥ
2007  1354  (AVŚ_8,9.10c)  97  asyāḥ


                     Page 21
                     Col1_atharva
2008  1355  (AVŚ_5,19.5c)  97  asyāḥ        3
2010  1356  (AVŚ_14,2.29c) 97   asyai
2011  1357  (AVŚ_14,2.9e)  97  asyai        2
2013  1358  (AVŚ_10,10.33c) 97   asyām        1
2015  1359  (AVŚ_20,37.7a) 97   asyāṃ        1
2017  1360  (AVŚ_4,6.4a)   63  āsyat        1
2019  1361  (AVŚ_8,4.25c)  97  asyatam       1
2021  1362  (AVŚ_10,4.6c)  97  asyatāt       1
2023  1363  (AVŚ_7,57.2c)  97  asyobhe       1
2025  1364  (AVŚ_11,9[11].8c)63  āt          1
2027  1365  (AVŚ_20,18.3c) 97   atandrāḥ       1
2029  1366  (AVŚ_10,2.16a) 97   atanuta
2030  1367  (AVŚ_18,3.41c) 97   atanuta       2
2032  1368  (AVŚ_20,50.1a) 97   atasīnāṃ       1
2034  1369  (AVŚ_7,26.7c)  63  ātatam        1
2036  1370  (AVŚ_10,2.27a) 97   atharvaṇaḥ      1
2038  1371  (AVŚ_4,3.7c)   63  ātharvaṇam      1
2040  1372  (AVŚ_4,37.1a)  97  atharvāṇo      1
2042  1373  (AVŚ_10,8.22a) 97   atho
2043  1374  (AVŚ_6,109.3c) 97   atho
2044  1375  (AVŚ_19,34.4a) 97   atho
2045  1376  (AVŚ_11,8[10].15a)
                97  atho
2046  1377  (AVŚ_4,17.7a)  97  atho
2047  1378  (AVŚ_7,95.3a)  97  atho
2048  1379  (AVŚ_9,3.1a)   97  atho
2049  1380  (AVŚ_2,31.4a)  97  atho
2050  1381  (AVŚ_11,10[12].3a)
                97  atho
2051  1382  (AVŚ_6,69.3a)  97  atho
2052  1383  (AVŚ_14,1.28a) 97   atho        11
2054  1384  (AVŚ_18,1.38c) 97   ati
2055  1385  (AVŚ_18,3.17a) 97   ati
2056  1386  (AVŚ_2,6.5a)   97  ati
2057  1387  (AVŚ_20,57.3c) 97   ati
2058  1388  (AVŚ_20,68.3c) 97   ati
2059  1389  (AVŚ_12,3.18a) 97   ati
2060  1390  (AVŚ_11,1.12c) 97   ati
2061  1391  (AVŚ_11,1.21c) 97   ati
2062  1392  (AVŚ_13,1.36c) 97   ati
2063  1393  (AVŚ_2,11.1c)  97  ati
2064  1394  (AVŚ_2,11.2c)  97  ati
2065  1395  (AVŚ_2,11.3c)  97  ati
2066  1396  (AVŚ_2,11.4c)  97  ati
2067  1397  (AVŚ_2,11.5c)  97  ati
2068  1398  (AVŚ_10,5.15c) 97   ati
2069  1399  (AVŚ_10,5.16c) 97   ati
2070  1400  (AVŚ_10,5.17c) 97   ati
2071  1401  (AVŚ_10,5.18c) 97   ati
2072  1402  (AVŚ_10,5.19c) 97   ati
2073  1403  (AVŚ_10,5.20c) 97   ati
2074  1404  (AVŚ_10,5.21c) 97   ati
2075  1405  (AVŚ_16,1.4a)  97  ati
2076  1406  (AVŚ_20,46.2c) 97   ati         23
2078  1407  (AVŚ_10,3.17a) 97   atibhāti       1
2080  1408  (AVŚ_7,50.6a)  97  atidīvā
2081  1409  (AVŚ_20,89.9a) 97   atidīvā       2
2083  1410  (AVŚ_8,6.13a)  97  atimātram      1
2085  1411  (AVŚ_20,11.1a) 63   ātirad        1
2087  1412  (AVŚ_20,28.1a) 97   atiran
2088  1413  (AVŚ_20,39.2a) 97   atiran        2
2090  1414  (AVŚ_5,8.2c)   97  atisarā       1
2092  1415  (AVŚ_5,8.7a)   97  atisarāṃś      1
2094  1416  (AVŚ_15,2.1[2.1]a) 7
                9   atiṣṭhat
2095  1417  (AVŚ_15,2.2[2.9]a) 7
                9   atiṣṭhat
2096  1418  (AVŚ_15,2.3[2.15]a)
                97  atiṣṭhat
2097  1419  (AVŚ_15,2.4[2.21]a)
                97  atiṣṭhat       4
2099  1420  (AVŚ_14,2.11c) 97   atītām        1


                      Page 22
                    Col1_atharva
2101  1421  (AVŚ_9,6.3a)   97 atithipatir
2102  1422  (AVŚ_9,6.53a)  97 atithipatir     2
2104  1423  (AVŚ_9,6.21a)  97 atithir
2105  1424  (AVŚ_7,73.9a)  97 atithir
2106  1425  (AVŚ_9,6.37a)  97 atithir       3
2108  1426  (AVŚ_5,21.7c)  97 atitrasan      1
2110  1427  (AVŚ_16,3.5a)  63 ātmā         1
2112  1428  (AVŚ_20,96.22[-]c) 3 ātmanas
                6            1
2114  1429  (AVŚ_12,2.34c) 63 ātmane         1
2116  1430  (AVŚ_1,18.3a)  63 ātmani        1
2118  1431  (AVŚ_9,8.9c)   63 ātmano
2119  1432  (AVŚ_15,10.2a) 63 ātmano         2
2121  1433  (AVŚ_11,2.10c) 63 ātmanvad        1
2123  1434  (AVŚ_18,1.43c) 97 atra
2124  1435  (AVŚ_18,4.47c) 97 atra
2125  1436  (AVŚ_12,3.48a) 97 atra
2126  1437  (AVŚ_12,3.55e) 97 atra
2127  1438  (AVŚ_12,3.56e) 97 atra
2128  1439  (AVŚ_12,3.57e) 97 atra
2129  1440  (AVŚ_12,3.58e) 97 atra
2130  1441  (AVŚ_12,3.59e) 97 atra
2131  1442  (AVŚ_12,3.60e) 97 atra
2132  1443  (AVŚ_18,1.39c) 97 atra
2133  1444  (AVŚ_6,53.3c)  97 atra
2134  1445  (AVŚ_4,7.7c)   97 atra
2135  1446  (AVŚ_5,6.2c)   97 atra        13
2137  1447  (AVŚ_10,10.21c) 97 atrā         1
2139  1448  (AVŚ_18,1.36c) 97 atrāditir       1
2141  1449  (AVŚ_2,31.2a)  97 atṛham        1
2143  1450  (AVŚ_18,3.16c) 97 atrir         1
2145  1451  (AVŚ_8,4.5c)   97 attriṇo       1
2147  1452  (AVŚ_13,2.4c)  97 attrir        1
2149  1453  (AVŚ_19,33.3a) 97 aty
2150  1454  (AVŚ_7,41.1a)  97 aty
2151  1455  (AVŚ_19,32.4a) 97 aty
2152  1456  (AVŚ_19,6.9c)  97 aty
2153  1457  (AVŚ_12,2.11c) 97 aty
2154  1458  (AVŚ_10,10.15c) 97 aty          6
2156  1459  (AVŚ_10,8.35c) 97 atyamanyanta      1
2158  1460  (AVŚ_11,10[12].14a) atyāyanti
                97           1
2160  1461  (AVŚ_11,10[12].15a) atyāyantu
                97           1
2162  1462  (AVŚ_13,1.57a) 97 atyeṣi         1
2164  1463  (AVŚ_7,1.2c)   97 aurṇod        1
2166  1464  (AVŚ_10,2.18a) 97 aurṇot
2167  1465  (AVŚ_13,3.22a) 97 aurṇot         2
2169  1466  (AVŚ_8,4.17c)  97 ava
2170  1467  (AVŚ_7,90.3e)  97 ava
2171  1468  (AVŚ_5,13.6c)  97 ava
2172  1469  (AVŚ_9,2.14c)  97 ava
2173  1470  (AVŚ_12,3.41c) 97 ava          5
2175  1471  (AVŚ_6,109.2a) 97 avadantāyatīr     1
2177  1472  (AVŚ_2,3.1a)   97 avadhāvaty      1
2179  1473  (AVŚ_12,5.30a) 97 avadhīyamānā      1
2181  1474  (AVŚ_4,13.1a)  97 avahitaṃ       1
2183  1475  (AVŚ_13,1.20c) 97 avakrāmann
2184  1476  (AVŚ_4,11.10a) 97 avakrāmann       2
2186  1477  (AVŚ_18,2.48a) 97 avamā         1
2188  1478  (AVŚ_10,7.8a)  97 avamam        1
2190  1479  (AVŚ_5,17.7a)  97 avapadyante     1
2192  1480  (AVŚ_20,87.1c) 97 avapānam        1
2194  1481  (AVŚ_12,1.61a) 63 āvapanī        1
2196  1482  (AVŚ_18,1.44a) 97 avara         1
2198  1483  (AVŚ_7,41.1c)  97 avarā        1
2200  1484  (AVŚ_7,35.3a)  97 avaraṃ        1
2202  1485  (AVŚ_20,27.5a) 97 avardhayad       1
2204  1486  (AVŚ_3,7.3a)   97 avarocate      1


                    Page 23
                     Col1_atharva
2206  1487  (AVŚ_4,2.7a)   97  avartatāgre     1
2208  1488  (AVŚ_6,140.1a) 97   avarūdhau      1
2210  1489  (AVŚ_12,4.17a) 97   avaśām       1
2212  1490  (AVŚ_18,2.37a) 97   avasānam      1
2214  1491  (AVŚ_3,20.4a)  97  avase
2215  1492  (AVŚ_20,80.2a) 97   avase        2
2217  1493  (AVŚ_20,95.3a) 97   avāsṛjo       1
2219  1494  (AVŚ_19,44.7a) 97   avāsṛpad      1
2221  1495  (AVŚ_1,3.9a)   97  avasṛṣṭādhi     1
2223  1496  (AVŚ_20,88.3c) 97   avatā        1
2225  1497  (AVŚ_5,30.1a)  63  āvataḥ       1
2227  1498  (AVŚ_4,2.3a)   97  avataś       1
2229  1499  (AVŚ_2,7.3a)   97  avatataṃ      1
2231  1500  (AVŚ_4,29.3a)  97  avatho
2232  1501  (AVŚ_4,29.5a)  97  avatho
2233  1502  (AVŚ_4,29.6c)  97  avatho
2234  1503  (AVŚ_4,29.5c)  97  avatho
2235  1504  (AVŚ_4,29.3c)  97  avatho
2236  1505  (AVŚ_4,29.6a)  97  avatho
2237  1506  (AVŚ_4,29.1c)  97  avatho
2238  1507  (AVŚ_4,29.4a)  97  avatho
2239  1508  (AVŚ_4,29.4c)  97  avatho       9
2241  1509  (AVŚ_20,34.15a) 97  avati        1
2243  1510  (AVŚ_2,35.1c)  97  avayā        1
2245  1511  (AVŚ_14,1.45a) 97   avayan       1
2247  1512  (AVŚ_6,65.1a)  97  avāyatāva      1
2249  1513  (AVŚ_10,10.23a) 97  avepanta      1
2251  1514  (AVŚ_2,10.7a)  97  avidaḥ       1
2253  1515  (AVŚ_12,2.31a) 97   avidhavāḥ
2254  1516  (AVŚ_18,3.57a) 97   avidhavāḥ      2
2256  1517  (AVŚ_3,30.1a)  97  avidveṣaṃ      1
2258  1518  (AVŚ_3,29.4a)  97  aviṃ
2259  1519  (AVŚ_3,29.5a)  97  aviṃ        2
2261  1520  (AVŚ_2,27.2a)  97  avindat
2262  1521  (AVŚ_5,14.1a)  97  avindat       2
2264  1522  (AVŚ_10,10.25c) 97  aviśad       1
2266  1523  (AVŚ_4,36.8a)  63  āviśata       1
2268  1524  (AVŚ_7,86.1a)  97  avitāram      1
2270  1525  (AVŚ_20,63.8c) 63   āvithā       1
2272  1526  (AVŚ_16,6.10a) 97   avitteḥ       1
2274  1527  (AVŚ_3,13.3a)  97  avīvarata      1
2276  1528  (AVŚ_20,69.6a) 97   avīvṛdhan      1
2278  1529  (AVŚ_7,116.2c) 97   avrataḥ       1
2280  1530  (AVŚ_20,139.1c) 97  avṛkam       1
2282  1531  (AVŚ_9,4.5c)   97  avṛṇīta
2283  1532  (AVŚ_18,3.41a) 97   avṛṇīta       2
2285  1533  (AVŚ_20,11.3a) 97   avṛṇoc       1
2287  1534  (AVŚ_11,9[11].4c)63  āvṛtam       1
2289  1535  (AVŚ_9,7.23a)  63  āvṛtta       1
2291  1536  (AVŚ_10,2.10c) 97   avyṛddhir      1
2293  1537  (AVŚ_12,4.20a) 97   ayācan
2294  1538  (AVŚ_12,4.24a) 97   ayācan       2
2296  1539  (AVŚ_19,6.11c) 97   ayajanta
2297  1540  (AVŚ_7,5.1a)   97  ayajanta      2
2299  1541  (AVŚ_17,1.24a) 97   ayam
2300  1542  (AVŚ_4,22.2c)  97  ayam
2301  1543  (AVŚ_5,9.7c)   97  ayam        3
2303  1544  (AVŚ_4,38.7c)  97  ayaṃ
2304  1545  (AVŚ_10,6.2a)  97  ayaṃ
2305  1546  (AVŚ_6,85.1a)  97  ayaṃ
2306  1547  (AVŚ_10,3.5a)  97  ayaṃ        4
2308  1548  (AVŚ_20,31.3a) 63   āyasas       1
2310  1549  (AVŚ_19,58.4c) 63   āyasīr       1
2312  1550  (AVŚ_7,38.1c)  63  āyataḥ       1
2314  1551  (AVŚ_15,12.11a) 63  āyatanaṃ      1
2316  1552  (AVŚ_6,38.4a)  63  āyatāyām      1


                     Page 24
                    Col1_atharva
2318  1553  (AVŚ_11,7[9].3c) 63  āyattā      1
2320  1554  (AVŚ_12,3.36c) 63   āyavanaṃ     1
2322  1555  (AVŚ_20,61.2a) 63   āyave       1
2324  1556  (AVŚ_19,13.7c) 97   ayodhyo      1
2326  1557  (AVŚ_3,19.5a)  63  āyudhā
2327  1558  (AVŚ_5,2.5c)   63  āyudhā
2328  1559  (AVŚ_20,107.8c) 63  āyudhā      3
2330  1560  (AVŚ_20,138.3c) 63  āyudham      1
2332  1561  (AVŚ_11,9[11].1c)63  āyudhaṃ
2333  1562  (AVŚ_10,10.18c) 63  āyudhaṃ      2
2335  1563  (AVŚ_12,1.62c) 63   āyuḥ
2336  1564  (AVŚ_8,2.1c)   63  āyuḥ       2
2338  1565  (AVŚ_6,78.3c)  63  āyuṃṣi      1
2340  1566  (AVŚ_18,2.23a) 63   āyur
2341  1567  (AVŚ_2,17.4a)  63  āyur       2
2343  1568  (AVŚ_20,12.2c) 63   āyuś       1
2345  1569  (AVŚ_2,28.5a)  63  āyuṣe
2346  1570  (AVŚ_19,24.2a) 63   āyuṣe
2347  1571  (AVŚ_19,24.3a) 63   āyuṣe
2348  1572  (AVŚ_6,76.2a)  63  āyuṣe
2349  1573  (AVŚ_5,28.13a) 63   āyuṣe       5
2351  1574  (AVŚ_3,10.3c)  63  āyuṣmatīṃ
2352  1575  (AVŚ_3,10.8c)  63  āyuṣmatīṃ     2
2354  1576  (AVŚ_10,8.24a) 97   ayutaṃ      1
2356  1577  (AVŚ_19,51.1a) 97   ayuto       1
2358  1578  (AVŚ_7,109.1a) 98   babhrave     1
2360  1579  (AVŚ_5,13.6a)  98  babhror      1
2362  1580  (AVŚ_6,139.3a) 98   babhru      1
2364  1581  (AVŚ_11,5[7].26c)98  babhruḥ      1
2366  1582  (AVŚ_5,23.4c)  98  babhrukarṇaś
2367  1583  (AVŚ_6,16.3c)  98  babhrukarṇaś   2
2369  1584  (AVŚ_7,109.7c) 98   babhrūn      1
2371  1585  (AVŚ_3,23.1a)  98  babhūvitha    1
2373  1586  (AVŚ_9,10.21c) 98   babhūvuṣī     1
2375  1587  (AVŚ_2,12.2c)  98  baddho      1
2377  1588  (AVŚ_10,6.18c) 98   baddhvā      1
2379  1589  (AVŚ_20,136.15c)98  bādhate
2380  1590  (AVŚ_3,18.1c)  98  bādhate
2381  1591  (AVŚ_19,36.2c) 98   bādhate      3
2383  1592  (AVŚ_4,10.7c)  98  badhnāmy
2384  1593  (AVŚ_19,46.1c) 98   badhnāmy     2
2386  1594  (AVŚ_19,46.1a) 98   badhnāt      1
2388  1595  (AVŚ_13,4.45a) 98   badhve      1
2390  1596  (AVŚ_8,6.14a)  98  badhvo      1
2392  1597  (AVŚ_3,17.6c)  98  badhyantāṃ    1
2394  1598  (AVŚ_6,121.2a) 98   badhyase     1
2396  1599  (AVŚ_1,29.4c)  98  badhyatāṃ
2397  1600  (AVŚ_1,14.2c)  98  badhyatāṃ     2
2399  1601  (AVŚ_1,35.1c)  98  badnāmy      1
2401  1602  (AVŚ_11,9[11].13a)
                98  bāhavaś      1
2403  1603  (AVŚ_3,15.2a)  98  bahavo
2404  1604  (AVŚ_6,55.1a)  98  bahavo
2405  1605  (AVŚ_18,3.61c) 98   bahavo      3
2407  1606  (AVŚ_9,8.6c)   98  bahir       1
2409  1607  (AVŚ_4,28.4a)  98  bahu
2410  1608  (AVŚ_3,5.4c)   98  bahu       2
2412  1609  (AVŚ_10,2.5a)  98  bāhū
2413  1610  (AVŚ_6,99.2c)  98  bāhū
2414  1611  (AVŚ_10,9.19a) 98   bāhū
2415  1612  (AVŚ_9,4.8a)   98  bāhū       4
2417  1613  (AVŚ_4,1.6c)   98  bahubhiḥ     1
2419  1614  (AVŚ_7,26.8c)  98  bahubhir     1
2421  1615  (AVŚ_12,1.4c)  98  bahudhā
2422  1616  (AVŚ_12,1.45a) 98   bahudhā
2423  1617  (AVŚ_12,1.44a) 98   bahudhā
2424  1618  (AVŚ_12,4.29a) 98   bahudhā


                     Page 25
                    Col1_atharva
2425  1619  (AVŚ_10,4.23c) 98   bahudhā
2426  1620  (AVŚ_3,4.7a)   98  bahudhā
2427  1621  (AVŚ_12,3.21a) 98   bahudhā
2428  1622  (AVŚ_12,3.54a) 98   bahudhā
2429  1623  (AVŚ_9,5.1c)   98  bahudhā
2430  1624  (AVŚ_9,5.3c)   98  bahudhā
2431  1625  (AVŚ_4,15.16c) 98   bahudhā
2432  1626  (AVŚ_5,26.11a) 98   bahudhā
2433  1627  (AVŚ_5,26.10a) 98   bahudhā
2434  1628  (AVŚ_5,26.8a)  98  bahudhā
2435  1629  (AVŚ_5,26.7a)  98  bahudhā      15
2437  1630  (AVŚ_3,14.6c)  98  bahulā       1
2439  1631  (AVŚ_4,15.6c)  98  bahulam       1
2441  1632  (AVŚ_8,5.19a)  98  bahulaṃ       1
2443  1633  (AVŚ_11,1.17c) 98   bahulāṃ       1
2445  1634  (AVŚ_20,130.1a) 98  bahulimā      1
2447  1635  (AVŚ_11,10[12].16c)
                98  bāhūn
2448  1636  (AVŚ_3,19.2c)  98  bāhūn
2449  1637  (AVŚ_6,65.2c)  98  bāhūn        3
2451  1638  (AVŚ_6,142.1a) 98   bahur        1
2453  1639  (AVŚ_19,13.4c) 98   bāhuśardhy     1
2455  1640  (AVŚ_7,56.6a)  98  bāhvor       1
2457  1641  (AVŚ_8,6.6c)   98  bajaḥ        1
2459  1642  (AVŚ_1,1.1c)   98  balā        1
2461  1643  (AVŚ_20,93.5a) 98   balād        1
2463  1644  (AVŚ_4,2.1a)   98  baladā
2464  1645  (AVŚ_13,3.24a) 98   baladā       2
2466  1646  (AVŚ_10,6.7e)  98  balam
2467  1647  (AVŚ_19,33.4c) 98   balam
2468  1648  (AVŚ_6,126.2a) 98   balam
2469  1649  (AVŚ_19,41.1c) 98   balam
2470  1650  (AVŚ_4,23.5a)  98  balam        5
2472  1651  (AVŚ_2,17.3a)  98  balaṃ
2473  1652  (AVŚ_6,135.1a) 98   balaṃ
2474  1653  (AVŚ_9,3.2c)   98  balaṃ
2475  1654  (AVŚ_6,6.3c)   98  balaṃ        4
2477  1655  (AVŚ_6,127.2a) 98   balāsa       1
2479  1656  (AVŚ_19,34.10a) 98  balāsaṃ       1
2481  1657  (AVŚ_5,22.12a) 98   balāsena      1
2483  1658  (AVŚ_6,14.2a)  98  balāsinaḥ      1
2485  1659  (AVŚ_19,37.3a) 98   balāya       1
2487  1660  (AVŚ_14,2.23a) 98   balbajam      1
2489  1661  (AVŚ_11,4[6].19a)98  balihṛtas      1
2491  1662  (AVŚ_11,4[6].19c)98  baliṃ
2492  1663  (AVŚ_11,4[6].18c)98  baliṃ        2
2494  1664  (AVŚ_7,65.3a)  98  baṇḍena       1
2496  1665  (AVŚ_6,14.2c)  98  bandhanaṃ      1
2498  1666  (AVŚ_14,1.17c) 98   bandhanāt      1
2500  1667  (AVŚ_10,5.44a) 98   bandho       1
2502  1668  (AVŚ_5,11.10a) 98   bandhur       1
2504  1669  (AVŚ_5,22.8a)  98  bandhv       1
2506  1670  (AVŚ_5,12.3a)  98  bandyaś       1
2508  1671  (AVŚ_20,11.5a) 98   barhaṇā       1
2510  1672  (AVŚ_14,1.5a)  98  bārhataiḥ      1
2512  1673  (AVŚ_5,25.9a)  98  bārhatsāme     1
2514  1674  (AVŚ_5,12.8c)  98  barhir
2515  1675  (AVŚ_5,27.9c)  98  barhir
2516  1676  (AVŚ_9,6.8a)   98  barhir       3
2518  1677  (AVŚ_5,26.6a)  98  barhiṣā       1
2520  1678  (AVŚ_10,1.18a) 98   barhiṣi       1
2522  1679  (AVŚ_20,61.2c) 98   barhiṣo       1
2524  1680  (AVŚ_6,63.3a)  98  bedhiṣa
2525  1681  (AVŚ_6,84.4a)  98  bedhiṣa       2
2527  1682  (AVŚ_7,14.2a)  98  bhā         1
2529  1683  (AVŚ_3,11.7c)  98  bhadrā
2530  1684  (AVŚ_1,18.1c)  98  bhadrā       2


                     Page 26
                    Col1_atharva
2532  1685  (AVŚ_6,128.4a) 98   bhadrāham     1
2534  1686  (AVŚ_20,29.1c) 98   bhadrakṛt     1
2536  1687  (AVŚ_20,127.10c)98  bhadram      1
2538  1688  (AVŚ_18,3.24c) 98   bhadraṃ      1
2540  1689  (AVŚ_16,2.4a)  98  bhadraśrutau   1
2542  1690  (AVŚ_6,26.1c)  98  bhadrasya     1
2544  1691  (AVŚ_4,12.2c)  98  bhadrayā     1
2546  1692  (AVŚ_13,4.42a) 98   bhadrāya     1
2548  1693  (AVŚ_4,9.10c)  98  bhadre
2549  1694  (AVŚ_10,10.7c) 98   bhadre      2
2551  1695  (AVŚ_20,136.13c)98  bhadro
2552  1696  (AVŚ_20,136.15a)98  bhadro      2
2554  1697  (AVŚ_3,16.3a)  98  bhaga
2555  1698  (AVŚ_3,16.5c)  98  bhaga       2
2557  1699  (AVŚ_10,5.14a) 98   bhāga       1
2559  1700  (AVŚ_6,116.2a) 98   bhāgadheyaṃ
2560  1701  (AVŚ_12,2.53a) 98   bhāgadheyaṃ
2561  1702  (AVŚ_12,2.53c) 98   bhāgadheyaṃ    3
2563  1703  (AVŚ_19,10.2a) 98   bhagaḥ      1
2565  1704  (AVŚ_20,36.4c) 98   bhāgaḥ      1
2567  1705  (AVŚ_5,7.4a)   98  bhagaṃ
2568  1706  (AVŚ_3,16.6c)  98  bhagaṃ      2
2570  1707  (AVŚ_12,4.21c) 98   bhāgaṃ      1
2572  1708  (AVŚ_2,30.2c)  98  bhagāso      1
2574  1709  (AVŚ_3,16.5a)  98  bhagavāṃ     1
2576  1710  (AVŚ_2,8.1a)   98  bhagavatī
2577  1711  (AVŚ_6,121.3a) 98   bhagavatī     2
2579  1712  (AVŚ_19,45.9a) 98   bhagenāvatu    1
2581  1713  (AVŚ_6,129.2c) 98   bhaginaṃ
2582  1714  (AVŚ_6,129.3c) 98   bhaginaṃ     2
2584  1715  (AVŚ_14,2.13c) 98   bhago
2585  1716  (AVŚ_8,1.2a)   98  bhago
2586  1717  (AVŚ_7,50.2c)  98  bhago       3
2588  1718  (AVŚ_6,140.2c) 98   bhāgo       1
2590  1719  (AVŚ_8,8.3c)   98  bhajantāṃ     1
2592  1720  (AVŚ_5,17.11c) 98   bhaktvorugāyam  1
2594  1721  (AVŚ_4,33.3a)  98  bhandiṣṭha    1
2596  1722  (AVŚ_10,1.15c) 98   bhañjaty     1
2598  1723  (AVŚ_5,7.1a)   98  bhara
2599  1724  (AVŚ_20,70.17c) 98  bhara       2
2601  1725  (AVŚ_19,48.6c) 98   bharadvājo    1
2603  1726  (AVŚ_18,3.38c) 98   bharan      1
2605  1727  (AVŚ_2,3.4a)   98  bharanti     1
2607  1728  (AVŚ_19,55.1a) 98   bharanto     1
2609  1729  (AVŚ_20,67.4c) 98   bharatasya    1
2611  1730  (AVŚ_8,3.15c)  98  bharati
2612  1731  (AVŚ_13,2.26c) 98   bharati      2
2614  1732  (AVŚ_20,131.4a) 98  bhāratī      1
2616  1733  (AVŚ_9,10.23c) 98   bharaty      1
2618  1734  (AVŚ_19,42.3a) 98   bhare       1
2620  1735  (AVŚ_18,1.30c) 98   bhāṛjīko     1
2622  1736  (AVŚ_18,2.30c) 98   bhartā      1
2624  1737  (AVŚ_4,14.8a)  98  bhasadam     1
2626  1738  (AVŚ_13,2.19c) 98   bhāsi
2627  1739  (AVŚ_20,47.16c) 98  bhāsi       2
2629  1740  (AVŚ_18,4.14c) 98   bhāti       1
2631  1741  (AVŚ_11,7[9].14c)98  bhāty       1
2633  1742  (AVŚ_2,6.3c)   98  bhava
2634  1743  (AVŚ_11,2.27a) 98   bhava
2635  1744  (AVŚ_11,10[12].6c)
                98  bhava
2636  1745  (AVŚ_12,5.58a) 98   bhava
2637  1746  (AVŚ_20,19.6a) 98   bhava       5
2639  1747  (AVŚ_12,5.59a) 98   bhavāghād     1
2641  1748  (AVŚ_11,2.8a)  98  bhavaḥ      1
2643  1749  (AVŚ_6,84.2a)  98  bhavaiṣa     1
2645  1750  (AVŚ_19,49.6c) 98   bhavāma      1


                     Page 27
                     Col1_atharva
2647  1751  (AVŚ_9,6.47a)  98  bhavan
2648  1752  (AVŚ_20,29.5c) 98   bhavan       2
2650  1753  (AVŚ_12,2.25a) 98   bhavanti      1
2652  1754  (AVŚ_7,69.1c)  98  bhavantu
2653  1755  (AVŚ_19,9.13c) 98   bhavantu      2
2655  1756  (AVŚ_2,3.6a)   98  bhavantv
2656  1757  (AVŚ_6,23.3c)  98  bhavantv      2
2658  1758  (AVŚ_12,4.17c) 98   bhavāśarvau     1
2660  1759  (AVŚ_15,1.6a)  98  bhavat       1
2662  1760  (AVŚ_8,10.2c)  98  bhavati
2663  1761  (AVŚ_12,2.37a) 98   bhavati
2664  1762  (AVŚ_5,18.8a)  98  bhavati
2665  1763  (AVŚ_12,4.40a) 98   bhavati
2666  1764  (AVŚ_14,1.27a) 98   bhavati       5
2668  1765  (AVŚ_9,8.10a)  98  bhavatu       1
2670  1766  (AVŚ_15,2.1[2.6-7]f)
                98  bhaviṣyac      1
2672  1767  (AVŚ_12,3.19a) 98   bhaviṣyant
2673  1768  (AVŚ_12,3.53c) 98   bhaviṣyant     2
2675  1769  (AVŚ_19,25.1c) 98   bhavoduhya     1
2677  1770  (AVŚ_17,1.19c) 98   bhavya       1
2679  1771  (AVŚ_6,12.2c)  98  bhavyam       1
2681  1772  (AVŚ_11,4[6].20c)98  bhavyaṃ
2682  1773  (AVŚ_13,4.23a) 98   bhavyaṃ       2
2684  1774  (AVŚ_5,21.1c)  98  bhayam       1
2686  1775  (AVŚ_19,15.1a) 98   bhayāmahe      1
2688  1776  (AVŚ_12,4.49c) 98   bhedaṃ       1
2690  1777  (AVŚ_7,76.4c)  98  bheṣajam
2691  1778  (AVŚ_1,5.4c)   98  bheṣajam      2
2693  1779  (AVŚ_8,2.5c)   98  bheṣajaṃ
2694  1780  (AVŚ_2,3.3c)   98  bheṣajaṃ
2695  1781  (AVŚ_2,3.4c)   98  bheṣajaṃ
2696  1782  (AVŚ_2,3.5c)   98  bheṣajaṃ
2697  1783  (AVŚ_8,6.3c)   98  bheṣajaṃ
2698  1784  (AVŚ_7,38.1a)  98  bheṣajaṃ
2699  1785  (AVŚ_8,7.22c)  98  bheṣajaṃ
2700  1786  (AVŚ_6,83.1c)  98  bheṣajaṃ
2701  1787  (AVŚ_8,7.26a)  98  bheṣajaṃ
2702  1788  (AVŚ_1,6.3a)   98  bheṣajaṃ
2703  1789  (AVŚ_5,30.5c)  98  bheṣajaṃ
2704  1790  (AVŚ_3,7.6c)   98  bheṣajaṃ
2705  1791  (AVŚ_6,127.2c) 98   bheṣajaṃ
2706  1792  (AVŚ_6,57.2c)  98  bheṣajaṃ
2707  1793  (AVŚ_6,111.2c) 98   bheṣajaṃ
2708  1794  (AVŚ_6,111.3c) 98   bheṣajaṃ
2709  1795  (AVŚ_11,4[6].9c) 98  bheṣajaṃ      17
2711  1796  (AVŚ_4,17.1a)  98  bheṣajānām     1
2713  1797  (AVŚ_6,21.2a)  98  bheṣajānāṃ     1
2715  1798  (AVŚ_6,44.2a)  98  bheṣajāni      1
2717  1799  (AVŚ_5,29.1c)  98  bheṣajasyāsi    1
2719  1800  (AVŚ_8,7.8c)   98  bheṣajīḥ      1
2721  1801  (AVŚ_3,7.5c)   98  bheṣajīs
2722  1802  (AVŚ_6,91.3c)  98  bheṣajīs      2
2724  1803  (AVŚ_7,56.2c)  98  bheṣajy       1
2726  1804  (AVŚ_5,21.9a)  98  bhi
2727  1805  (AVŚ_11,2.8c)  98  bhi
2728  1806  (AVŚ_11,2.19a) 98   bhi
2729  1807  (AVŚ_20,126.19c)98   bhi
2730  1808  (AVŚ_12,1.33a) 98   bhi         5
2732  1809  (AVŚ_10,1.29a) 98   bhīmā        1
2734  1810  (AVŚ_7,84.3a)  98  bhīmaḥ       1
2736  1811  (AVŚ_12,4.41c) 98   bhīmām       1
2738  1812  (AVŚ_1,3.7a)   98  bhinadmi
2739  1813  (AVŚ_6,138.4c) 98   bhinadmi
2740  1814  (AVŚ_1,11.5a)  98  bhinadmi      3
2742  1815  (AVŚ_19,28.3c) 98   bhinddhīndra    1
2744  1816  (AVŚ_4,19.5c)  98  bhindhi       1


                     Page 28
                    Col1_atharva
2746  1817  (AVŚ_10,1.31a) 98   bhiniṣkāriṇaḥ      1
2748  1818  (AVŚ_10,1.7c)  98  bhinivartasva      1
2750  1819  (AVŚ_20,35.14a) 98  bhiyā          1
2752  1820  (AVŚ_20,11.9c) 98   bhogaṃ          1
2754  1821  (AVŚ_10,8.21c) 98   bhogyaḥ         1
2756  1822  (AVŚ_20,125.2c) 98  bhojanāni        1
2758  1823  (AVŚ_11,5[7].24a)98  bhrājad         1
2760  1824  (AVŚ_13,2.4a)  98  bhrājamānaṃ       1
2762  1825  (AVŚ_13,1.24c) 98   bhrājamāno        1
2764  1826  (AVŚ_2,11.5a)  98  bhrājo
2765  1827  (AVŚ_17,1.20a) 98   bhrājo          2
2767  1828  (AVŚ_20,136.7a) 98  bhraṣṭothāpyabhūbhuvaḥ
2768  1829  (AVŚ_20,136.8a) 98  bhraṣṭothāpyabhūbhuvaḥ  2
2770  1830  (AVŚ_20,96.15a) 98  bhrātā          1
2772  1831  (AVŚ_2,13.5c)  98  bhrātaraḥ        1
2774  1832  (AVŚ_3,30.3a)  98  bhrātaraṃ        1
2776  1833  (AVŚ_4,4.5c)   98  bhrātāsy         1
2778  1834  (AVŚ_10,3.9a)  98  bhrātṛvyā        1
2780  1835  (AVŚ_2,18.1a)  98  bhrātṛvyacātanaṃ     1
2782  1836  (AVŚ_8,10.33a) 98   bhrātṛvyam        1
2784  1837  (AVŚ_9,5.36c)  98  bhrātṛvyasya
2785  1838  (AVŚ_9,5.32c)  98  bhrātṛvyasya
2786  1839  (AVŚ_9,5.31e)  98  bhrātṛvyasya
2787  1840  (AVŚ_9,5.34c)  98  bhrātṛvyasya
2788  1841  (AVŚ_9,5.33c)  98  bhrātṛvyasya
2789  1842  (AVŚ_9,5.35c)  98  bhrātṛvyasya       6
2791  1843  (AVŚ_20,10.2a) 98   bhṛgavaḥ
2792  1844  (AVŚ_20,59.2a) 98   bhṛgavaḥ         2
2794  1845  (AVŚ_20,9.3c)  98  bhṛgave
2795  1846  (AVŚ_20,49.6c) 98   bhṛgave         2
2797  1847  (AVŚ_2,5.3c)   98  bhṛgur          1
2799  1848  (AVŚ_20,55.2a) 98   bhuja          1
2801  1849  (AVŚ_20,51.4c) 98   bhujmā          1
2803  1850  (AVŚ_18,4.66c) 98   bhūma          1
2805  1851  (AVŚ_19,31.8c) 98   bhūmānaṃ         1
2807  1852  (AVŚ_12,1.18e) 98   bhūme
2808  1853  (AVŚ_12,1.14c) 98   bhūme
2809  1854  (AVŚ_12,1.36a) 98   bhūme
2810  1855  (AVŚ_12,1.35a) 98   bhūme          4
2812  1856  (AVŚ_13,4.35a) 98   bhūmer          1
2814  1857  (AVŚ_11,8[10].7a)98  bhūmiḥ
2815  1858  (AVŚ_12,1.22e) 98   bhūmiḥ
2816  1859  (AVŚ_12,1.41e) 98   bhūmiḥ          3
2818  1860  (AVŚ_10,9.10a) 98   bhūmim          1
2820  1861  (AVŚ_13,2.40c) 98   bhūmiṃ          1
2822  1862  (AVŚ_12,1.6c)  98  bhūmir
2823  1863  (AVŚ_12,1.9c)  98  bhūmir
2824  1864  (AVŚ_12,1.10e) 98   bhūmir
2825  1865  (AVŚ_12,1.13e) 98   bhūmir
2826  1866  (AVŚ_12,1.40a) 98   bhūmir
2827  1867  (AVŚ_19,9.8a)  98  bhūmir          6
2829  1868  (AVŚ_12,1.8e)  98  bhūmis          1
2831  1869  (AVŚ_14,1.48a) 98   bhūmyā          1
2833  1870  (AVŚ_20,140.1a) 98  bhuraṇyatho       1
2835  1871  (AVŚ_4,22.4a)  98  bhūri
2836  1872  (AVŚ_18,2.60c) 98   bhūri          2
2838  1873  (AVŚ_6,43.2a)  98  bhūrimūlaḥ        1
2840  1874  (AVŚ_5,2.2a)   98  bhūryojāḥ
2841  1875  (AVŚ_20,107.5a) 98  bhūryojāḥ        2
2843  1876  (AVŚ_8,9.21a)  98  bhūtā
2844  1877  (AVŚ_8,9.16a)  98  bhūtā          2
2846  1878  (AVŚ_12,1.39a) 98   bhūtakṛta        1
2848  1879  (AVŚ_6,108.4a) 98   bhūtakṛto        1
2850  1880  (AVŚ_8,9.18c)  98  bhūtam          1
2852  1881  (AVŚ_19,53.5c) 98   bhūtaṃ
2853  1882  (AVŚ_19,54.3a) 98   bhūtaṃ


                     Page 29
                    Col1_atharva
2854  1883  (AVŚ_11,4[6].15c)98  bhūtaṃ        3
2856  1884  (AVŚ_4,20.2c)  98  bhūtāni
2857  1885  (AVŚ_6,19.1c)  98  bhūtāni
2858  1886  (AVŚ_4,13.4c)  98  bhūtāni       3
2860  1887  (AVŚ_15,3.11a) 98   bhūtāny       1
2862  1888  (AVŚ_11,6[8].21a)98  bhūtapatiṃ      1
2864  1889  (AVŚ_1,32.2c)  98  bhūtasya
2865  1890  (AVŚ_12,1.1c)  98  bhūtasya
2866  1891  (AVŚ_5,25.7c)  98  bhūtasya
2867  1892  (AVŚ_6,86.1c)  98  bhūtasya
2868  1893  (AVŚ_6,39.3c)  98  bhūtasya       5
2870  1894  (AVŚ_6,58.3c)  98  bhūtasyāham     1
2872  1895  (AVŚ_6,95.3c)  98  bhūtasyemaṃ     1
2874  1896  (AVŚ_19,35.4c) 98   bhūtāt        1
2876  1897  (AVŚ_10,6.9e)  98  bhūtim        1
2878  1898  (AVŚ_11,7[9].22c)98  bhūtiś        1
2880  1899  (AVŚ_14,1.42c) 98   bhūtvā
2881  1900  (AVŚ_5,19.7c)  98  bhūtvā
2882  1901  (AVŚ_4,34.4c)  98  bhūtvā
2883  1902  (AVŚ_12,5.41a) 98   bhūtvā
2884  1903  (AVŚ_12,5.55a) 98   bhūtvā
2885  1904  (AVŚ_14,1.25c) 98   bhūtvā
2886  1905  (AVŚ_5,5.9c)   98  bhūtvā
2887  1906  (AVŚ_19,32.5c) 98   bhūtvā
2888  1907  (AVŚ_3,18.5c)  98  bhūtvā
2889  1908  (AVŚ_6,42.1c)  98  bhūtvā
2890  1909  (AVŚ_3,30.3c)  98  bhūtvā
2891  1910  (AVŚ_10,1.24c) 98   bhūtvā
2892  1911  (AVŚ_8,4.18c)  98  bhūtvā       13
2894  1912  (AVŚ_10,10.16c) 98  bhūtvādhy      1
2896  1913  (AVŚ_13,3.13c) 98   bhūtvāntarikṣeṇa   1
2898  1914  (AVŚ_20,93.8c) 98   bhuva        1
2900  1915  (AVŚ_4,11.2c)  98  bhuvanā       1
2902  1916  (AVŚ_10,8.7c)  98  bhuvanaṃ
2903  1917  (AVŚ_10,8.13c) 98   bhuvanaṃ
2904  1918  (AVŚ_11,4[6].22c)98  bhuvanaṃ       3
2906  1919  (AVŚ_7,87.1c)  98  bhuvanāni      1
2908  1920  (AVŚ_2,1.5a)   98  bhuvanāny      1
2910  1921  (AVŚ_13,3.7c)  98  bhuvanasya
2911  1922  (AVŚ_19,20.2a) 98   bhuvanasya
2912  1923  (AVŚ_2,2.1a)   98  bhuvanasya
2913  1924  (AVŚ_2,2.2c)   98  bhuvanasya
2914  1925  (AVŚ_13,2.2c)  98  bhuvanasya
2915  1926  (AVŚ_5,3.9a)   98  bhuvanasya
2916  1927  (AVŚ_9,9.22c)  98  bhuvanasya
2917  1928  (AVŚ_9,10.13c) 98   bhuvanasya
2918  1929  (AVŚ_10,7.38a) 98   bhuvanasya
2919  1930  (AVŚ_10,8.15c) 98   bhuvanasya     10
2921  1931  (AVŚ_9,6.19a)  98  bhūya        1
2923  1932  (AVŚ_19,55.5a) 98   bhūyāsam       1
2925  1933  (AVŚ_7,81.4c)  98  bhūyāsaṃ       1
2927  1934  (AVŚ_7,61.1c)  98  bhūyāsmāyuṣmantaḥ  1
2929  1935  (AVŚ_13,2.27a) 98   bhūyo
2930  1936  (AVŚ_13,3.25a) 98   bhūyo
2931  1937  (AVŚ_3,15.5c)  98  bhūyo        3
2933  1938  (AVŚ_4,24.6c)  98  bhyāyatāhiṃ     1
2935  1939  (AVŚ_4,30.1c)  98  bibharmy       1
2937  1940  (AVŚ_5,28.10c) 98   bibhrad       1
2939  1941  (AVŚ_12,1.29c) 98   bibhratīm      1
2941  1942  (AVŚ_10,6.14c) 98   bibhratīr      1
2943  1943  (AVŚ_10,6.16c) 98   bibhrato       1
2945  1944  (AVŚ_18,4.56a) 98   bibhṛhi       1
2947  1945  (AVŚ_4,26.4a)  98  bibhṛtho
2948  1946  (AVŚ_4,26.5a)  98  bibhṛtho       2
2950  1947  (AVŚ_8,8.20c)  98  bibhyatām      1
2952  1948  (AVŚ_3,23.4a)  98  bījāny        1


                     Page 30
                    Col1_atharva
2954  1949  (AVŚ_19,30.5c) 98   bindus        1
2956  1950  (AVŚ_5,7.8a)   98  bobhuvatī      1
2958  1951  (AVŚ_20,139.3c) 98  bodhatam       1
2960  1952  (AVŚ_11,3.51[5.2]a)
                98  bradhnasya
2961  1953  (AVŚ_11,3.50[5.1]a)
                98  bradhnasya
2962  1954  (AVŚ_10,10.31c) 98  bradhnasya
2963  1955  (AVŚ_20,92.4a) 98   bradhnasya      4
2965  1956  (AVŚ_15,10.4a) 98   brahma
2966  1957  (AVŚ_19,53.9c) 98   brahma
2967  1958  (AVŚ_19,42.1a) 98   brahma
2968  1959  (AVŚ_3,30.4c)  98  brahma
2969  1960  (AVŚ_14,1.54c) 98   brahma
2970  1961  (AVŚ_10,7.17a) 98   brahma
2971  1962  (AVŚ_11,5[7].22c)98  brahma
2972  1963  (AVŚ_15,10.3a) 98   brahma
2973  1964  (AVŚ_9,6.1a)   98  brahma
2974  1965  (AVŚ_14,1.64a) 98   brahma       10
2976  1966  (AVŚ_10,2.33c) 98   brahmā
2977  1967  (AVŚ_9,4.11c)  98  brahmā
2978  1968  (AVŚ_14,1.29c) 98   brahmā        3
2980  1969  (AVŚ_20,120.2c) 98  brahmabhi      1
2982  1970  (AVŚ_12,4.30c) 98   brahmabhyo
2983  1971  (AVŚ_12,4.34c) 98   brahmabhyo      2
2985  1972  (AVŚ_6,133.3a) 98   brahmacārī
2986  1973  (AVŚ_11,5[7].16a)98  brahmacārī
2987  1974  (AVŚ_11,5[7].26a)98  brahmacārī      3
2989  1975  (AVŚ_11,5[7].17c)98  brahmacāriṇam    1
2991  1976  (AVŚ_11,5[7].3a) 98  brahmacāriṇaṃ    1
2993  1977  (AVŚ_11,5[7].19c)98  brahmacaryeṇa    1
2995  1978  (AVŚ_12,5.5a)  98  brahmagavīṃ     1
2997  1979  (AVŚ_12,5.12a) 98   brahmagavy      1
2999  1980  (AVŚ_5,19.12c) 98   brahmajya
3000  1981  (AVŚ_5,19.13c) 98   brahmajya
3001  1982  (AVŚ_5,19.14c) 98   brahmajya      3
3003  1983  (AVŚ_12,5.52a) 98   brahmajyam      1
3005  1984  (AVŚ_9,3.8c)   98  brahmaṇā
3006  1985  (AVŚ_6,133.3c) 98   brahmaṇā
3007  1986  (AVŚ_17,1.27a) 98   brahmaṇā
3008  1987  (AVŚ_17,1.14a) 98   brahmaṇā
3009  1988  (AVŚ_3,15.3c)  98  brahmaṇā
3010  1989  (AVŚ_1,23.4c)  98  brahmaṇā
3011  1990  (AVŚ_1,10.1c)  98  brahmaṇā
3012  1991  (AVŚ_20,96.12c) 98  brahmaṇā
3013  1992  (AVŚ_1,14.4a)  98  brahmaṇā
3014  1993  (AVŚ_19,27.1c) 98   brahmaṇā
3015  1994  (AVŚ_1,8.4c)   98  brahmaṇā      11
3017  1995  (AVŚ_4,15.13a) 98   brāhmaṇā
3018  1996  (AVŚ_12,4.48a) 98   brāhmaṇā       2
3020  1997  (AVŚ_10,10.4c) 98   brahmaṇāchāvadāmasi 1
3022  1998  (AVŚ_13,1.48a) 98   brahmaṇāgniḥ     1
3024  1999  (AVŚ_8,9.7c)   98  brahmaṇaḥ      1
3026  2000  (AVŚ_5,18.7c)  98  brahmaṇām      1
3028  2001  (AVŚ_11,5[7].5c) 98  brāhmaṇaṃ
3029  2002  (AVŚ_11,5[7].23c)98  brāhmaṇaṃ
3030  2003  (AVŚ_10,7.17e) 98   brāhmaṇaṃ      3
3032  2004  (AVŚ_12,5.17a) 98   brāhmaṇānāṃ     1
3034  2005  (AVŚ_10,5.42c) 98   brahmaṇāpīpadāma   1
3036  2006  (AVŚ_10,8.19a) 98   brahmaṇārvāṅ     1
3038  2007  (AVŚ_8,6.15e)  98  brahmaṇas
3039  2008  (AVŚ_6,140.1c) 98   brahmaṇas
3040  2009  (AVŚ_6,45.3a)  98  brahmaṇas
3041  2010  (AVŚ_7,30.1c)  98  brahmaṇas
3042  2011  (AVŚ_6,6.1a)   98  brahmaṇas
3043  2012  (AVŚ_19,63.1a) 98   brahmaṇas
3044  2013  (AVŚ_12,2.6c)  98  brahmaṇas
3045  2014  (AVŚ_7,56.4c)  98  brahmaṇas


                     Page 31
                    Col1_atharva
3046  2015  (AVŚ_19,8.6a)  98  brahmaṇas      9
3048  2016  (AVŚ_12,4.26c) 98   brāhmaṇās      1
3050  2017  (AVŚ_5,17.6c)  98  brāhmaṇasyāpanītā  1
3052  2018  (AVŚ_20,2.3a)  98  brāhmaṇāt      1
3054  2019  (AVŚ_4,35.2c)  98  brahmaṇe      1
3056  2020  (AVŚ_5,18.12c) 98   brāhmaṇīm
3057  2021  (AVŚ_5,19.11c) 98   brāhmaṇīm      2
3059  2022  (AVŚ_19,72.1c) 98   brahmaṇo
3060  2023  (AVŚ_11,5[7].5a) 98  brahmaṇo
3061  2024  (AVŚ_12,5.54a) 98   brahmaṇo
3062  2025  (AVŚ_5,17.18c) 98   brahmaṇo
3063  2026  (AVŚ_10,2.28c) 98   brahmaṇo
3064  2027  (AVŚ_10,2.30c) 98   brahmaṇo      6
3066  2028  (AVŚ_12,4.31c) 98   brahmāṇo
3067  2029  (AVŚ_14,1.3c)  98  brahmāṇo      2
3069  2030  (AVŚ_12,5.4a)  98  brāhmaṇo      1
3071  2031  (AVŚ_20,12.1a) 98   brahmāṇy      1
3073  2032  (AVŚ_11,5[7].7a) 98  brahmāpo      1
3075  2033  (AVŚ_20,23.3a) 98   brahmavāhaḥ     1
3077  2034  (AVŚ_10,7.24a) 98   brahmavido     1
3079  2035  (AVŚ_13,1.49a) 98   brahmavṛddhau    1
3081  2036  (AVŚ_10,5.1c)  98  brahmayogair    1
3083  2037  (AVŚ_20,86.1a) 98   brahmayujā
3084  2038  (AVŚ_20,3.2a)  98  brahmayujā
3085  2039  (AVŚ_20,38.2a) 98   brahmayujā
3086  2040  (AVŚ_20,47.8a) 98   brahmayujā     4
3088  2041  (AVŚ_20,60.3a) 98   brahmeva      1
3090  2042  (AVŚ_10,10.22c) 98  brahmod       1
3092  2043  (AVŚ_15,3.7a)  98  brahmopabarhaṇam  1
3094  2044  (AVŚ_7,56.7c)  98  bravātha      1
3096  2045  (AVŚ_20,45.3c) 98   bravāvahai     1
3098  2046  (AVŚ_12,1.59c) 98   bravītu       1
3100  2047  (AVŚ_6,1.1a)   98  bṛhad
3101  2048  (AVŚ_20,71.16a) 98  bṛhad
3102  2049  (AVŚ_3,22.1a)  98  bṛhad
3103  2050  (AVŚ_4,34.1a)  98  bṛhad        4
3105  2051  (AVŚ_5,2.8a)   98  bṛhaddivaḥ
3106  2052  (AVŚ_20,107.11a)98  bṛhaddivaḥ     2
3108  2053  (AVŚ_5,2.9a)   98  bṛhaddivo
3109  2054  (AVŚ_20,107.12a)98  bṛhaddivo      2
3111  2055  (AVŚ_20,106.3a) 98  bṛhan        1
3113  2056  (AVŚ_8,9.3a)   98  bṛhanti       1
3115  2057  (AVŚ_19,4.3a)  98  bṛhaspata      1
3117  2058  (AVŚ_14,1.62a) 98   bṛhaspate
3118  2059  (AVŚ_12,4.46a) 98   bṛhaspate      2
3120  2060  (AVŚ_6,103.1a) 98   bṛhaspatiḥ     1
3122  2061  (AVŚ_15,10.9a) 98   bṛhaspatim
3123  2062  (AVŚ_15,10.5a) 98   bṛhaspatim     2
3125  2063  (AVŚ_10,6.6a)  98  bṛhaspatir
3126  2064  (AVŚ_10,6.7a)  98  bṛhaspatir
3127  2065  (AVŚ_10,6.8a)  98  bṛhaspatir
3128  2066  (AVŚ_10,6.9a)  98  bṛhaspatir
3129  2067  (AVŚ_10,6.10a) 98   bṛhaspatir
3130  2068  (AVŚ_10,6.11a) 98   bṛhaspatir
3131  2069  (AVŚ_10,6.12a) 98   bṛhaspatir
3132  2070  (AVŚ_10,6.13a) 98   bṛhaspatir
3133  2071  (AVŚ_10,6.14a) 98   bṛhaspatir
3134  2072  (AVŚ_10,6.15a) 98   bṛhaspatir
3135  2073  (AVŚ_10,6.16a) 98   bṛhaspatir
3136  2074  (AVŚ_10,6.17a) 98   bṛhaspatir
3137  2075  (AVŚ_10,6.22a) 98   bṛhaspatir
3138  2076  (AVŚ_10,6.23a) 98   bṛhaspatir
3139  2077  (AVŚ_10,6.24a) 98   bṛhaspatir
3140  2078  (AVŚ_10,6.25a) 98   bṛhaspatir
3141  2079  (AVŚ_10,6.26a) 98   bṛhaspatir
3142  2080  (AVŚ_10,6.27a) 98   bṛhaspatir


                     Page 32
                     Col1_atharva
3143  2081  (AVŚ_10,6.28a) 98   bṛhaspatir
3144  2082  (AVŚ_3,27.6a)  98  bṛhaspatir     20
3146  2083  (AVŚ_20,102.3c) 98   bṛhat
3147  2084  (AVŚ_20,61.5a) 98   bṛhat
3148  2085  (AVŚ_20,62.9a) 98   bṛhat
3149  2086  (AVŚ_6,33.1c)  98  bṛhat        4
3151  2087  (AVŚ_8,3.24a)  98  bṛhatā
3152  2088  (AVŚ_18,3.65a) 98   bṛhatā
3153  2089  (AVŚ_13,2.9a)  98  bṛhatā       3
3155  2090  (AVŚ_20,15.1a) 98   bṛhate
3156  2091  (AVŚ_14,2.72c) 98   bṛhate       2
3158  2092  (AVŚ_19,10.3c) 98   bṛhatī
3159  2093  (AVŚ_19,47.1c) 98   bṛhatī
3160  2094  (AVŚ_5,12.6c)  98  bṛhatī       3
3162  2095  (AVŚ_3,3.2c)   98  bṛhatīm       1
3164  2096  (AVŚ_13,2.42a) 98   bṛhatīr
3165  2097  (AVŚ_5,12.5c)  98  bṛhatīr
3166  2098  (AVŚ_20,119.1c) 98   bṛhatīr       3
3168  2099  (AVŚ_19,6.16a) 98   bṛhato       1
3170  2100  (AVŚ_9,2.15a)  98  bṛhaty       1
3172  2101  (AVŚ_2,27.7c)  98  brūhi
3173  2102  (AVŚ_8,3.8a)   98  brūhi
3174  2103  (AVŚ_10,7.7c)  98  brūhi
3175  2104  (AVŚ_10,7.13c) 98   brūhi        4
3177  2105  (AVŚ_11,6[8].5a) 98  brūmaḥ       1
3179  2106  (AVŚ_11,6[8].5c) 98  brūmas
3180  2107  (AVŚ_11,6[8].3c) 98  brūmas
3181  2108  (AVŚ_11,6[8].16c)98  brūmas
3182  2109  (AVŚ_11,6[8].14c)98  brūmas
3183  2110  (AVŚ_11,6[8].8c) 98  brūmas
3184  2111  (AVŚ_11,6[8].2c) 98  brūmas
3185  2112  (AVŚ_11,6[8].11c)98  brūmas       7
3187  2113  (AVŚ_11,6[8].9a) 98  brūmo
3188  2114  (AVŚ_5,22.8c)  98  brūmo        2
3190  2115  (AVŚ_4,28.7a)  98  brūtaṃ       1
3192  2116  (AVŚ_20,18.6c) 98   bruve        1
3194  2117  (AVŚ_12,4.1a)  98  brūyād       1
3196  2118  (AVŚ_11,3.24a) 98   brūyān       1
3198  2119  (AVŚ_14,2.31c) 98   budhyamānā     1
3200  2120  (AVŚ_15,6.5[6.14]b)
                99  ca
3201  2121  (AVŚ_10,8.1c)  99  ca
3202  2122  (AVŚ_19,9.2c)  99  ca
3203  2123  (AVŚ_2,15.6a)  99  ca
3204  2124  (AVŚ_10,8.1a)  99  ca
3205  2125  (AVŚ_10,2.29c) 99   ca
3206  2126  (AVŚ_2,15.4a)  99  ca
3207  2127  (AVŚ_15,2.1[2.2]b) 9
                9   ca
3208  2128  (AVŚ_6,15.2a)  99  ca
3209  2129  (AVŚ_6,54.3a)  99  ca
3210  2130  (AVŚ_19,47.4c) 99   ca
3211  2131  (AVŚ_10,8.34a) 99   ca
3212  2132  (AVŚ_6,81.1c)  99  ca
3213  2133  (AVŚ_8,5.16c)  99  ca
3214  2134  (AVŚ_6,107.3c) 99   ca
3215  2135  (AVŚ_6,107.4c) 99   ca
3216  2136  (AVŚ_6,107.1c) 99   ca
3217  2137  (AVŚ_6,107.2c) 99   ca
3218  2138  (AVŚ_19,31.4a) 99   ca
3219  2139  (AVŚ_9,3.15a)  99  ca
3220  2140  (AVŚ_1,2.4a)   99  ca
3221  2141  (AVŚ_2,15.1a)  99  ca
3222  2142  (AVŚ_15,3.4a)  99  ca
3223  2143  (AVŚ_7,110.1a) 99   ca
3224  2144  (AVŚ_15,6.4[6.11]b)
                99  ca
3225  2145  (AVŚ_1,5.3c)   99  ca
3226  2146  (AVŚ_8,7.18c)  99  ca


                     Page 33
                   Col1_atharva
3227  2147  (AVŚ_12,2.2a)  99 ca
3228  2148  (AVŚ_5,23.5c)  99 ca
3229  2149  (AVŚ_19,48.3c) 99 ca
3230  2150  (AVŚ_11,9[11].7a)99 ca
3231  2151  (AVŚ_10,7.10a) 99 ca
3232  2152  (AVŚ_1,11.5c)  99 ca
3233  2153  (AVŚ_11,10[12].18a) ca
                99
3234  2154  (AVŚ_11,5[7].21c)99 ca
3235  2155  (AVŚ_4,4.8a)   99 ca
3236  2156  (AVŚ_15,6.9[6.25]b) ca
                99
3237  2157  (AVŚ_15,7.2a)  99 ca
3238  2158  (AVŚ_15,6.3[6.8]b) 9 ca
                9
3239  2159  (AVŚ_15,6.2[6.5]b) 9 ca
                9
3240  2160  (AVŚ_15,9.2a)  99 ca
3241  2161  (AVŚ_15,7.4a)  99 ca
3242  2162  (AVŚ_20,113.1a) 99 ca
3243  2163  (AVŚ_7,13.1c)  99 ca
3244  2164  (AVŚ_8,1.12c)  99 ca
3245  2165  (AVŚ_2,15.3a)  99 ca
3246  2166  (AVŚ_15,2.4[2.22]b) ca
                99
3247  2167  (AVŚ_19,45.2c) 99 ca
3248  2168  (AVŚ_8,8.9c)   99 ca
3249  2169  (AVŚ_15,2.3[2.16]b) ca
                99
3250  2170  (AVŚ_10,2.19c) 99 ca
3251  2171  (AVŚ_15,2.2[2.10]b) ca
                99
3252  2172  (AVŚ_19,48.1a) 99 ca
3253  2173  (AVŚ_19,37.1c) 99 ca
3254  2174  (AVŚ_8,7.20c)  99 ca
3255  2175  (AVŚ_8,6.10c)  99 ca
3256  2176  (AVŚ_11,9[11].22c) ca
                99          57
3258  2177  (AVŚ_13,1.47a) 99 cādhāya        1
3260  2178  (AVŚ_15,6.7[6.20]b) cāditiś
                99           1
3262  2179  (AVŚ_15,6.1[6.2]b) 9 cāgniś
                9
3263  2180  (AVŚ_19,6.7c)  99 cāgniś
3264  2181  (AVŚ_11,7[9].1c) 99 cāgniś
3265  2182  (AVŚ_10,3.14a) 99 cāgniś        4
3267  2183  (AVŚ_6,104.1c) 99 caiṣāṃ        1
3269  2184  (AVŚ_20,16.10c) 99 cakāra
3270  2185  (AVŚ_9,10.10a) 99 cakāra
3271  2186  (AVŚ_3,24.2a)  99 cakāra
3272  2187  (AVŚ_10,1.28c) 99 cakāra        4
3274  2188  (AVŚ_12,1.10c) 99 cakra
3275  2189  (AVŚ_10,7.33c) 99 cakra         2
3277  2190  (AVŚ_10,8.4a)  99 cakram       1
3279  2191  (AVŚ_3,17.7c)  99 cakrathuḥ      1
3281  2192  (AVŚ_20,71.8c) 99 cakraye        1
3283  2193  (AVŚ_2,27.3a)  99 cakre
3284  2194  (AVŚ_19,6.14c) 99 cakre
3285  2195  (AVŚ_14,1.16a) 99 cakre
3286  2196  (AVŚ_14,1.11c) 99 cakre
3287  2197  (AVŚ_14,1.12a) 99 cakre
3288  2198  (AVŚ_19,20.3c) 99 cakre
3289  2199  (AVŚ_10,7.34c) 99 cakre
3290  2200  (AVŚ_10,7.32c) 99 cakre
3291  2201  (AVŚ_10,7.36c) 99 cakre         9
3293  2202  (AVŚ_18,2.16c) 99 cakrire        1
3295  2203  (AVŚ_7,106.1a) 99 cakṛma
3296  2204  (AVŚ_6,118.1a) 99 cakṛma        2
3298  2205  (AVŚ_18,2.20c) 99 cakṛṣe        1
3300  2206  (AVŚ_5,31.2a)  99 cakruḥ
3301  2207  (AVŚ_5,31.6a)  99 cakruḥ
3302  2208  (AVŚ_5,31.7a)  99 cakruḥ
3303  2209  (AVŚ_5,31.9a)  99 cakruḥ       4
3305  2210  (AVŚ_4,18.5c)  99 cakrur
3306  2211  (AVŚ_10,1.4c)  99 cakrur
3307  2212  (AVŚ_4,17.4a)  99 cakrur


                    Page 34
                    Col1_atharva
3308  2213  (AVŚ_5,31.1a)  99  cakrur
3309  2214  (AVŚ_5,31.3a)  99  cakrur
3310  2215  (AVŚ_5,31.4a)  99  cakrur
3311  2216  (AVŚ_5,31.5a)  99  cakrur
3312  2217  (AVŚ_19,35.1c) 99   cakrur
3313  2218  (AVŚ_19,35.2c) 99   cakrur
3314  2219  (AVŚ_6,116.1a) 99   cakrur       10
3316  2220  (AVŚ_4,18.4c)  99  cakruṣe       1
3318  2221  (AVŚ_2,35.3c)  99  cakṛvān       1
3320  2222  (AVŚ_20,38.6a) 99   cakṣasa
3321  2223  (AVŚ_20,47.6a) 99   cakṣasa
3322  2224  (AVŚ_20,70.9a) 99   cakṣasa       3
3324  2225  (AVŚ_20,54.3a) 99   cakṣasā
3325  2226  (AVŚ_13,2.21a) 99   cakṣasā
3326  2227  (AVŚ_20,47.18a) 99  cakṣasā       3
3328  2228  (AVŚ_6,19.3c)  99  cakṣase
3329  2229  (AVŚ_1,5.1c)   99  cakṣase
3330  2230  (AVŚ_6,41.1c)  99  cakṣase       3
3332  2231  (AVŚ_8,3.21a)  99  cakṣuḥ
3333  2232  (AVŚ_4,5.4a)   99  cakṣuḥ
3334  2233  (AVŚ_19,35.3a) 99   cakṣuḥ       3
3336  2234  (AVŚ_2,17.6a)  99  cakṣur
3337  2235  (AVŚ_13,1.45c) 99   cakṣur
3338  2236  (AVŚ_5,9.7a)   99  cakṣur
3339  2237  (AVŚ_12,1.33c) 99   cakṣur
3340  2238  (AVŚ_5,13.4a)  99  cakṣur       5
3342  2239  (AVŚ_12,3.2a)  99  cakṣus       1
3344  2240  (AVŚ_10,7.33a) 99   cakṣuś       1
3346  2241  (AVŚ_1,33.4a)  99  cakṣuṣā
3347  2242  (AVŚ_16,1.12a) 99   cakṣuṣā
3348  2243  (AVŚ_5,21.2a)  99  cakṣuṣā
3349  2244  (AVŚ_10,8.14c) 99   cakṣuṣā
3350  2245  (AVŚ_5,6.10a)  99  cakṣuṣā       5
3352  2246  (AVŚ_18,3.54a) 99   camasam       1
3354  2247  (AVŚ_18,3.53a) 99   camasaṃ       1
3356  2248  (AVŚ_19,49.8a) 99   camaso
3357  2249  (AVŚ_18,3.53c) 99   camaso       2
3359  2250  (AVŚ_20,42.3c) 99   camū        1
3361  2251  (AVŚ_13,3.10a) 99   candraṃ
3362  2252  (AVŚ_19,26.2c) 99   candraṃ
3363  2253  (AVŚ_14,2.10a) 99   candraṃ       3
3365  2254  (AVŚ_10,6.10c) 99   candramā
3366  2255  (AVŚ_5,28.2a)  99  candramā      2
3368  2256  (AVŚ_8,8.23c)  99  candramāḥ      1
3370  2257  (AVŚ_11,5[7].13a)99  candramasi     1
3372  2258  (AVŚ_10,3.18a) 99   candramasy     1
3374  2259  (AVŚ_4,39.7c)  99  candrāya      1
3376  2260  (AVŚ_4,39.8c)  99  candreṇa      1
3378  2261  (AVŚ_19,27.2c) 99   candro       1
3380  2262  (AVŚ_20,92.6c) 99   caniṣkadad     1
3382  2263  (AVŚ_2,15.5a)  99  cānṛtaṃ       1
3384  2264  (AVŚ_5,18.11c) 99   caramājām      1
3386  2265  (AVŚ_19,15.3c) 99   caramataḥ      1
3388  2266  (AVŚ_20,66.2c) 99   caraṇīnām      1
3390  2267  (AVŚ_3,6.4a)   99  carasi       1
3392  2268  (AVŚ_8,9.12c)  99  carataḥ       1
3394  2269  (AVŚ_6,67.2a)  99  caratāśīrṣāṇa    1
3396  2270  (AVŚ_3,9.4a)   99  caratha       1
3398  2271  (AVŚ_4,39.9a)  99  carati
3399  2272  (AVŚ_11,4[6].20a)99  carati
3400  2273  (AVŚ_9,10.8c)  99  carati
3401  2274  (AVŚ_4,8.1c)   99  carati
3402  2275  (AVŚ_10,8.12c) 99   carati
3403  2276  (AVŚ_4,16.2a)  99  carati       6
3405  2277  (AVŚ_20,127.4c) 99  carcarīti      1
3407  2278  (AVŚ_9,1.3a)   99  caritaṃ       1


                     Page 35
                    Col1_atharva
3409  2279  (AVŚ_12,3.14c) 99   carma
3410  2280  (AVŚ_10,9.24a) 99   carma
3411  2281  (AVŚ_10,9.2a)  99  carma       3
3413  2282  (AVŚ_14,2.24a) 99   carmopa      1
3415  2283  (AVŚ_20,44.1a) 99   carṣaṇīnām     1
3417  2284  (AVŚ_20,70.15a) 99  carṣaṇīnāṃ
3418  2285  (AVŚ_20,92.16a) 99  carṣaṇīnāṃ
3419  2286  (AVŚ_20,105.4a) 99  carṣaṇīnāṃ     3
3421  2287  (AVŚ_20,14.4a) 99   carṣaṇīsahaṃ
3422  2288  (AVŚ_20,62.4a) 99   carṣaṇīsahaṃ    2
3424  2289  (AVŚ_15,6.6[6.17]b)
                99  cārtavāś      1
3426  2290  (AVŚ_19,7.2c)  99  cāru        1
3428  2291  (AVŚ_4,7.4c)   99  carum       1
3430  2292  (AVŚ_18,4.53a) 99   carūṇām      1
3432  2293  (AVŚ_18,4.21a) 99   carur
3433  2294  (AVŚ_18,4.24a) 99   carur
3434  2295  (AVŚ_18,4.17a) 99   carur
3435  2296  (AVŚ_18,4.18a) 99   carur
3436  2297  (AVŚ_18,4.19a) 99   carur
3437  2298  (AVŚ_18,4.16a) 99   carur
3438  2299  (AVŚ_18,4.22a) 99   carur
3439  2300  (AVŚ_18,4.20a) 99   carur
3440  2301  (AVŚ_18,4.23a) 99   carur       9
3442  2302  (AVŚ_2,36.4a)  99  cārur
3443  2303  (AVŚ_18,3.7c)  99  cārur       2
3445  2304  (AVŚ_7,70.1a)  99  cāsau       1
3447  2305  (AVŚ_1,2.4c)   99  cāsrāvaṃ      1
3449  2306  (AVŚ_19,7.5c)  99  cāśvayujau     1
3451  2307  (AVŚ_19,1.3c)  99  catasraḥ      1
3453  2308  (AVŚ_19,34.9c) 99   cātayaṃ      1
3455  2309  (AVŚ_19,44.7c) 99   cātayan      1
3457  2310  (AVŚ_5,19.7a)  99  catuḥśrotrā    1
3459  2311  (AVŚ_14,1.60a) 99   caturaḥ      1
3461  2312  (AVŚ_1,31.1a)  99  caturbhyo
3462  2313  (AVŚ_1,12.4c)  99  caturbhyo
3463  2314  (AVŚ_19,45.5c) 99   caturbhyo     3
3465  2315  (AVŚ_8,9.24c)  99  caturdhā
3466  2316  (AVŚ_4,34.7a)  99  caturdhā      2
3468  2317  (AVŚ_11,7[9].19a)99  cāturmāsyāni    1
3470  2318  (AVŚ_15,15.6a) 99   caturthaḥ     1
3472  2319  (AVŚ_15,16.4a) 99   caturtho
3473  2320  (AVŚ_15,17.4a) 99   caturtho      2
3475  2321  (AVŚ_8,9.19a)  99  caturuttarāṇy   1
3477  2322  (AVŚ_9,3.21a)  99  catuṣpakṣā     1
3479  2323  (AVŚ_18,4.37a) 99   cayanena      1
3481  2324  (AVŚ_6,51.3a)  99  cedaṃ
3482  2325  (AVŚ_19,48.3a) 99   cedaṃ       2
3484  2326  (AVŚ_3,24.5c)  99  ceha        1
3486  2327  (AVŚ_5,13.9c)  99  cemāḥ
3487  2328  (AVŚ_8,7.13a)  99  cemāḥ       2
3489  2329  (AVŚ_11,10[12].2e)
                99  cetasi       1
3491  2330  (AVŚ_6,99.1c)  99  cettāraṃ      1
3493  2331  (AVŚ_9,3.14a)  99  chādayasi     1
3495  2332  (AVŚ_12,4.4a)  99  chakno       1
3497  2333  (AVŚ_11,6[8].18c)99  chakrā       1
3499  2334  (AVŚ_2,31.2c)  99  chalunān      1
3501  2335  (AVŚ_13,1.58c) 99   chamalaṃ      1
3503  2336  (AVŚ_18,2.6c)  99  chandāṃsi
3504  2337  (AVŚ_11,7[9].24a)99  chandāṃsi     2
3506  2338  (AVŚ_4,19.7c)  99  chapathām
3507  2339  (AVŚ_7,65.1c)  99  chapathām     2
3509  2340  (AVŚ_1,19.2a)  99  charavaḥ      1
3511  2341  (AVŚ_11,8[10].16a)
                99  charīram      1
3513  2342  (AVŚ_1,20.3c)  99  charma
3514  2343  (AVŚ_1,21.4c)  99  charma       2
3516  2344  (AVŚ_20,41.2c) 99   charyaṇāvati    1


                     Page 36
                     Col1_atharva
3518  2345  (AVŚ_9,3.3c)   99  chastevendreṇa   1
3520  2346  (AVŚ_8,6.21a)  99  chāyakād      1
3522  2347  (AVŚ_11,9[11].13c)
                99  cheṣi        1
3524  2348  (AVŚ_19,40.1a) 99   chidraṃ       1
3526  2349  (AVŚ_12,5.38a) 99   chinatti      1
3528  2350  (AVŚ_12,5.51a) 99   chindhi       1
3530  2351  (AVŚ_6,127.1c) 99   chiṣaḥ       1
3532  2352  (AVŚ_14,2.38a) 99   chivatamām     1
3534  2353  (AVŚ_6,142.2c) 99   chrayasva      1
3536  2354  (AVŚ_12,3.15c) 99   chrayātai      1
3538  2355  (AVŚ_10,5.49c) 99   chṛṇīhi
3539  2356  (AVŚ_8,3.13c)  99  chṛṇīhi       2
3541  2357  (AVŚ_14,1.5c)  99  chṛṇvan       1
3543  2358  (AVŚ_4,1.5c)   99  chukraṃ       1
3545  2359  (AVŚ_19,9.13a) 99   cic         1
3547  2360  (AVŚ_9,9.7a)   99  cid
3548  2361  (AVŚ_20,56.2c) 99   cid
3549  2362  (AVŚ_14,2.47a) 99   cid         3
3551  2363  (AVŚ_6,53.1c)  99  cikitāṃ       1
3553  2364  (AVŚ_14,2.41c) 99   cikituṣe      1
3555  2365  (AVŚ_20,45.1c) 99   cin         1
3557  2366  (AVŚ_20,61.3a) 99   cit         1
3559  2367  (AVŚ_2,9.4a)   99  cītim        1
3561  2368  (AVŚ_20,124.1a) 99  citra        1
3563  2369  (AVŚ_20,84.1a) 99   citrabhāno     1
3565  2370  (AVŚ_20,71.11a) 99  citram       1
3567  2371  (AVŚ_20,67.2c) 99   citraṃ       1
3569  2372  (AVŚ_11,7[9].11c)99  cocchiṣṭāj     1
3571  2373  (AVŚ_11,7[9].9c) 99  cocchiṣṭe      1
3573  2374  (AVŚ_11,9[11].17c)
                99  codbhyasāḥ     1
3575  2375  (AVŚ_20,34.6a) 99   coditā       1
3577  2376  (AVŚ_5,28.12a) 99   cṛtatv       1
3579  2377  (AVŚ_20,34.4a) 99   cyavanā       1
3581  2378  (AVŚ_7,116.1a) 99   cyavanāya      1
3583  2379  (AVŚ_10,4.25a) 99   cyāvaya       1
3585  2380  (AVŚ_10,1.13a) 99   cyāvayati      1
3587  2381  (AVŚ_18,2.54a) 99   cyāvayatu      1
3589  2382  (AVŚ_18,4.49a) 99   cyavethām      1
3591  2383  (AVŚ_6,87.2a)  99  cyoṣṭhāḥ      1
3593  2384  (AVŚ_13,2.5a) 100   dabhan       1
3595  2385  (AVŚ_17,1.8a) 100   dabhant       1
3597  2386  (AVŚ_6,122.2c) 100  dadataḥ       1
3599  2387  (AVŚ_10,8.36c) 100  dadate       1
3601  2388  (AVŚ_12,1.22a) 100  dadati       1
3603  2389  (AVŚ_12,1.37c) 100  dadatī       1
3605  2390  (AVŚ_6,33.3a) 100   dadātu       1
3607  2391  (AVŚ_7,80.2c) 100   dadātv       1
3609  2392  (AVŚ_7,114.1a) 100  dade        1
3611  2393  (AVŚ_11,1.33a) 100  dadha        1
3613  2394  (AVŚ_6,11.3c) 100   dadhat
3614  2395  (AVŚ_9,4.22c) 100   dadhat       2
3616  2396  (AVŚ_18,4.62c) 100  dadhataḥ      1
3618  2397  (AVŚ_20,89.6a) 100  dadhimā       1
3620  2398  (AVŚ_20,55.3a) 100  dadhiṣe
3621  2399  (AVŚ_5,2.6a)  100  dadhiṣe
3622  2400  (AVŚ_20,107.9a)100  dadhiṣe       3
3624  2401  (AVŚ_4,5.5c)  100  dadhmo       1
3626  2402  (AVŚ_7,72.3c) 100   dadhnaḥ       1
3628  2403  (AVŚ_20,5.7c) 100   dadhra       1
3630  2404  (AVŚ_6,33.2a) 100   dadhṛṣate      1
3632  2405  (AVŚ_19,56.3c) 100  dadhur       1
3634  2406  (AVŚ_12,3.55c) 100  dadmas
3635  2407  (AVŚ_12,3.56c) 100  dadmas
3636  2408  (AVŚ_12,3.57c) 100  dadmas
3637  2409  (AVŚ_12,3.58c) 100  dadmas
3638  2410  (AVŚ_12,3.59c) 100  dadmas


                     Page 37
                   Col1_atharva
3639  2411  (AVŚ_12,3.60c) 100 dadmas       6
3641  2412  (AVŚ_10,8.8c) 100 dadṛśe       1
3643  2413  (AVŚ_9,5.14a) 100 dadyād       1
3645  2414  (AVŚ_3,28.2c) 100 dadyāt       1
3647  2415  (AVŚ_4,18.3c) 100 dagdhāyāṃ      1
3649  2416  (AVŚ_5,29.11c) 100 daha
3650  2417  (AVŚ_8,3.18c) 100 daha        2
3652  2418  (AVŚ_6,20.1a) 100 dahata       1
3654  2419  (AVŚ_7,45.2a) 100 dahato       1
3656  2420  (AVŚ_11,4[6].16a) daivīr
               100          1
3658  2421  (AVŚ_6,4.1a)  100 daivyaṃ      1
3660  2422  (AVŚ_8,3.21c) 100 daivyena      1
3662  2423  (AVŚ_1,35.1a) 100 dākṣāyaṇā      1
3664  2424  (AVŚ_1,35.2c) 100 dākṣāyaṇaṃ     1
3666  2425  (AVŚ_20,36.9c) 100 dakṣiṇa      1
3668  2426  (AVŚ_18,4.50a) 100 dakṣiṇā      1
3670  2427  (AVŚ_15,18.3a) 100 dakṣiṇaḥ      1
3672  2428  (AVŚ_9,6.54a) 100 dakṣiṇāḥ      1
3674  2429  (AVŚ_15,18.2a) 100 dakṣiṇam      1
3676  2430  (AVŚ_10,5.37a) 100 dakṣiṇām      1
3678  2431  (AVŚ_5,11.1c) 100 dakṣiṇāṃ
3679  2432  (AVŚ_15,14.2[14.3]a)dakṣiṇāṃ
               100          2
3681  2433  (AVŚ_11,8[10].22c) dakṣiṇāśraddhā
               100          1
3683  2434  (AVŚ_19,16.1c) 100 dakṣiṇata
3684  2435  (AVŚ_19,27.14c)100 dakṣiṇata
3685  2436  (AVŚ_10,9.8a) 100 dakṣiṇata      3
3687  2437  (AVŚ_11,6[8].18a) dakṣiṇataḥ
               100          1
3689  2438  (AVŚ_18,1.52a) 100 dakṣiṇato
3690  2439  (AVŚ_4,32.7a) 100 dakṣiṇato      2
3692  2440  (AVŚ_18,3.49c) 100 dakṣiṇāvata    1
3694  2441  (AVŚ_20,55.3c) 100 dakṣiṇāvati    1
3696  2442  (AVŚ_19,18.3c) 100 dakṣiṇāyā     1
3698  2443  (AVŚ_7,50.8a) 100 dakṣiṇe       1
3700  2444  (AVŚ_20,35.9c) 100 dama        1
3702  2445  (AVŚ_20,47.2a) 100 dāmane
3703  2446  (AVŚ_20,137.13a) dāmane
               100          2
3705  2447  (AVŚ_5,20.1c) 100 damayant      1
3707  2448  (AVŚ_7,90.1c) 100 dambhaya      1
3709  2449  (AVŚ_12,3.35c) 100 daṃpatī      1
3711  2450  (AVŚ_12,3.27c) 100 daṃpatibhyāṃ    1
3713  2451  (AVŚ_20,139.3a)100 daṃsāṃsy      1
3715  2452  (AVŚ_11,6[8].22c) daṃṣṭrās
               100          1
3717  2453  (AVŚ_20,118.2c)100 dānaṃ       1
3719  2454  (AVŚ_10,8.27b) 100 daṇḍena      1
3721  2455  (AVŚ_4,3.6a)  100 dantā       1
3723  2456  (AVŚ_20,21.4c) 100 darayanta     1
3725  2457  (AVŚ_19,28.3a) 100 darbha
3726  2458  (AVŚ_19,32.8a) 100 darbha
3727  2459  (AVŚ_19,30.2a) 100 darbha
3728  2460  (AVŚ_19,30.1a) 100 darbha       4
3730  2461  (AVŚ_19,32.2c) 100 darbhena      1
3732  2462  (AVŚ_7,81.4a) 100 darśato       1
3734  2463  (AVŚ_4,20.6c) 100 darśayeti      1
3736  2464  (AVŚ_10,4.3c) 100 dārv
3737  2465  (AVŚ_10,4.4c) 100 dārv        2
3739  2466  (AVŚ_20,21.6c) 100 daśa
3740  2467  (AVŚ_5,28.11c) 100 daśa        2
3742  2468  (AVŚ_11,2.23c) 100 daśabhiḥ      1
3744  2469  (AVŚ_7,4.1a)  100 daśabhiś      1
3746  2470  (AVŚ_1,11.6c) 100 daśamāsya      1
3748  2471  (AVŚ_20,128.12a) dāśarājñe
               100          1
3750  2472  (AVŚ_20,35.11c)100 daśasyan      1
3752  2473  (AVŚ_20,9.1a) 100 dasmam
3753  2474  (AVŚ_20,49.4a) 100 dasmam       2
3755  2475  (AVŚ_5,11.3c) 100 dāso        1
3757  2476  (AVŚ_19,5.1c) 100 dāśuṣe


                    Page 38
                    Col1_atharva
3758  2477  (AVŚ_7,17.2a) 100   dāśuṣe
3759  2478  (AVŚ_7,40.2a) 100   dāśuṣe       3
3761  2479  (AVŚ_12,3.13c) 100  dāsy        1
3763  2480  (AVŚ_3,29.6a) 100   dasyati       1
3765  2481  (AVŚ_2,14.5c) 100   dasyubhyo      1
3767  2482  (AVŚ_4,32.3c) 100   dasyuhā       1
3769  2483  (AVŚ_20,42.2c) 100  dasyuhābhavaḥ    1
3771  2484  (AVŚ_20,37.4c) 100  dasyuṃ       1
3773  2485  (AVŚ_19,46.2c) 100  dasyūn       1
3775  2486  (AVŚ_10,9.13c) 100  dātre
3776  2487  (AVŚ_10,9.14c) 100  dātre
3777  2488  (AVŚ_10,9.15c) 100  dātre
3778  2489  (AVŚ_10,9.16c) 100  dātre
3779  2490  (AVŚ_10,9.17c) 100  dātre
3780  2491  (AVŚ_10,9.18c) 100  dātre
3781  2492  (AVŚ_10,9.19c) 100  dātre
3782  2493  (AVŚ_10,9.20c) 100  dātre
3783  2494  (AVŚ_10,9.21c) 100  dātre
3784  2495  (AVŚ_10,9.22c) 100  dātre
3785  2496  (AVŚ_10,9.23c) 100  dātre
3786  2497  (AVŚ_10,9.24c) 100  dātre       12
3788  2498  (AVŚ_3,29.2c) 100   dattaḥ       1
3790  2499  (AVŚ_4,9.1c)  100  dattaṃ       1
3792  2500  (AVŚ_14,2.42a) 100  datto        1
3794  2501  (AVŚ_14,2.28c) 100  dattvā
3795  2502  (AVŚ_9,5.29c) 100   dattvā
3796  2503  (AVŚ_11,8[10].10c)
               100  dattvā
3797  2504  (AVŚ_9,4.19a) 100   dattvā
3798  2505  (AVŚ_10,10.33a)100  dattvā       5
3800  2506  (AVŚ_12,4.18c) 100  dātuṃ        1
3802  2507  (AVŚ_20,12.5c) 100  dayase       1
3804  2508  (AVŚ_13,1.58a) 100  deva
3805  2509  (AVŚ_1,20.1a) 100   deva
3806  2510  (AVŚ_15,5.4[5.9]b)
               100  deva
3807  2511  (AVŚ_7,14.3a) 100   deva
3808  2512  (AVŚ_1,7.1c)  100  deva
3809  2513  (AVŚ_3,20.5c) 100   deva
3810  2514  (AVŚ_11,2.31e) 100  deva
3811  2515  (AVŚ_13,1.32a) 100  deva        8
3813  2516  (AVŚ_4,19.4a) 100   devā
3814  2517  (AVŚ_13,4.13a) 100  devā
3815  2518  (AVŚ_13,4.21a) 100  devā
3816  2519  (AVŚ_8,10.3c) 100   devā
3817  2520  (AVŚ_18,1.47c) 100  devā
3818  2521  (AVŚ_20,128.5a)100  devā
3819  2522  (AVŚ_4,13.1c) 100   devā
3820  2523  (AVŚ_5,14.3c) 100   devā
3821  2524  (AVŚ_4,30.2c) 100   devā
3822  2525  (AVŚ_6,56.1a) 100   devā
3823  2526  (AVŚ_19,11.2a) 100  devā
3824  2527  (AVŚ_2,29.1a) 100   devā
3825  2528  (AVŚ_12,4.50c) 100  devā
3826  2529  (AVŚ_11,5[7].19a)
               100  devā
3827  2530  (AVŚ_5,18.1a) 100   devā
3828  2531  (AVŚ_7,79.1a) 100   devā
3829  2532  (AVŚ_10,7.13a) 100  devā
3830  2533  (AVŚ_10,7.23a) 100  devā
3831  2534  (AVŚ_10,7.27a) 100  devā
3832  2535  (AVŚ_1,13.4a) 100   devā
3833  2536  (AVŚ_19,34.6a) 100  devā
3834  2537  (AVŚ_5,17.10a) 100  devā
3835  2538  (AVŚ_10,3.2c) 100   devā
3836  2539  (AVŚ_19,27.6c) 100  devā
3837  2540  (AVŚ_14,2.53a) 100  devā
3838  2541  (AVŚ_14,2.54a) 100  devā
3839  2542  (AVŚ_14,2.55a) 100  devā


                     Page 39
                   Col1_atharva
3840  2543  (AVŚ_14,2.56a) 100 devā
3841  2544  (AVŚ_14,2.57a) 100 devā
3842  2545  (AVŚ_14,2.58a) 100 devā
3843  2546  (AVŚ_2,13.4c) 100 devā
3844  2547  (AVŚ_6,100.2a) 100 devā
3845  2548  (AVŚ_18,1.31c) 100 devā        33
3847  2549  (AVŚ_5,18.13c) 100 devabandhuṃ
3848  2550  (AVŚ_7,2.1a)  100 devabandhuṃ    2
3850  2551  (AVŚ_20,21.11a)100 devagopāḥ      1
3852  2552  (AVŚ_5,27.2a) 100 devaḥ
3853  2553  (AVŚ_6,58.1c) 100 devaḥ
3854  2554  (AVŚ_19,10.10a)100 devaḥ
3855  2555  (AVŚ_14,2.36c) 100 devaḥ
3856  2556  (AVŚ_18,4.31a) 100 devaḥ
3857  2557  (AVŚ_1,29.3a) 100 devaḥ        6
3859  2558  (AVŚ_11,8[10].31c) devāḥ
               100
3860  2559  (AVŚ_6,95.1c) 100 devāḥ
3861  2560  (AVŚ_5,4.3c)  100 devāḥ
3862  2561  (AVŚ_11,8[10].29c) devāḥ
               100
3863  2562  (AVŚ_8,5.5c)  100 devāḥ
3864  2563  (AVŚ_8,5.6c)  100 devāḥ
3865  2564  (AVŚ_19,9.12e) 100 devāḥ
3866  2565  (AVŚ_5,4.4c)  100 devāḥ
3867  2566  (AVŚ_6,95.2c) 100 devāḥ
3868  2567  (AVŚ_5,25.9c) 100 devāḥ
3869  2568  (AVŚ_19,46.4c) 100 devāḥ
3870  2569  (AVŚ_3,31.7a) 100 devāḥ
3871  2570  (AVŚ_6,132.2a) 100 devāḥ
3872  2571  (AVŚ_7,97.4a) 100 devāḥ
3873  2572  (AVŚ_1,30.2a) 100 devāḥ        15
3875  2573  (AVŚ_6,114.1a) 100 devaheḍanaṃ     1
3877  2574  (AVŚ_10,1.23c) 100 devahetim      1
3879  2575  (AVŚ_11,2.12c) 100 devahetis      1
3881  2576  (AVŚ_8,1.12e) 100 devahetyāḥ      1
3883  2577  (AVŚ_7,97.2c) 100 devahitaṃ
3884  2578  (AVŚ_19,12.1c) 100 devahitaṃ
3885  2579  (AVŚ_20,63.3c) 100 devahitaṃ
3886  2580  (AVŚ_20,124.6c)100 devahitaṃ      4
3888  2581  (AVŚ_19,40.1c) 100 devaiḥ       1
3890  2582  (AVŚ_12,3.15a) 100 devair       1
3892  2583  (AVŚ_6,19.1a) 100 devajanāḥ
3893  2584  (AVŚ_11,5[7].2a)100 devajanāḥ     2
3895  2585  (AVŚ_3,18.2a) 100 devajūte       1
3897  2586  (AVŚ_19,35.5a) 100 devakṛtā
3898  2587  (AVŚ_5,14.7a) 100 devakṛtā       2
3900  2588  (AVŚ_12,1.43a) 100 devakṛtāḥ      1
3902  2589  (AVŚ_5,19.10a) 100 devakṛtaṃ      1
3904  2590  (AVŚ_13,4.15a) 100 devam
3905  2591  (AVŚ_13,4.24a) 100 devam        2
3907  2592  (AVŚ_6,1.1c)  100 devaṃ
3908  2593  (AVŚ_7,14.1a) 100 devaṃ
3909  2594  (AVŚ_6,142.2a) 100 devaṃ        3
3911  2595  (AVŚ_10,10.6c) 100 devāṃ
3912  2596  (AVŚ_20,67.5a) 100 devāṃ        2
3914  2597  (AVŚ_8,5.20a) 100 devamaṇir      1
3916  2598  (AVŚ_20,137.4c)100 devān
3917  2599  (AVŚ_7,5.3a)  100 devān
3918  2600  (AVŚ_19,56.3a) 100 devān
3919  2601  (AVŚ_8,8.15a) 100 devān
3920  2602  (AVŚ_11,9[11].24c) devān
               100
3921  2603  (AVŚ_7,38.3c) 100 devān
3922  2604          100 devān
       (AVŚ_15,14.10[14.19]a)         7
3924  2605  (AVŚ_6,108.2c) 100 devānām       1
3926  2606  (AVŚ_13,2.15c) 100 devānāṃ
3927  2607  (AVŚ_20,128.16c) devānāṃ
               100
3928  2608  (AVŚ_10,2.31a) 100 devānāṃ       3


                    Page 40
                   Col1_atharva
3930  2609  (AVŚ_12,4.10a) 100 devānt       1
3932  2610  (AVŚ_19,57.5a) 100 devapīyuḥ     1
3934  2611  (AVŚ_12,5.15a) 100 devapīyuṃ     1
3936  2612  (AVŚ_5,8.6a)  100 devapurā
3937  2613  (AVŚ_11,10[12].17a) devapurā
               100          2
3939  2614  (AVŚ_5,28.10a) 100 devapurās     1
3941  2615  (AVŚ_4,13.4a) 100 devās
3942  2616  (AVŚ_1,35.4c) 100 devās
3943  2617  (AVŚ_3,3.5c)  100 devās
3944  2618  (AVŚ_8,2.21c) 100 devās        4
3946  2619  (AVŚ_20,110.3a)100 devāso       1
3948  2620  (AVŚ_6,141.3a) 100 devāsurā      1
3950  2621  (AVŚ_6,3.3a)  100 devāśvinā     1
3952  2622  (AVŚ_9,4.13c) 100 devasya       1
3954  2623  (AVŚ_10,6.17c) 100 devatā
3955  2624  (AVŚ_10,6.29a) 100 devatā
3956  2625  (AVŚ_10,8.25c) 100 devatā       3
3958  2626  (AVŚ_19,4.4c) 100 devatāḥ       1
3960  2627  (AVŚ_4,14.1c) 100 devatām
3961  2628  (AVŚ_3,22.3c) 100 devatām       2
3963  2629  (AVŚ_20,118.3a)100 devatātaye     1
3965  2630  (AVŚ_18,3.47a) 100 devatrā      1
3967  2631  (AVŚ_20,123.1a)100 devatvaṃ      1
3969  2632  (AVŚ_1,22.3a) 100 devatyā       1
3971  2633  (AVŚ_19,30.3a) 100 devavarma     1
3973  2634  (AVŚ_20,107.15c) devayanto
               100
3974  2635  (AVŚ_18,3.22a) 100 devayanto     2
3976  2636  (AVŚ_12,4.12c) 100 deveṣu
3977  2637  (AVŚ_7,73.3a) 100 deveṣu
3978  2638  (AVŚ_19,3.3a) 100 deveṣu
3979  2639  (AVŚ_9,6.58a) 100 deveṣu
3980  2640  (AVŚ_6,58.2c) 100 deveṣu       5
3982  2641  (AVŚ_10,9.25c) 100 devi
3983  2642  (AVŚ_7,20.6c) 100 devi
3984  2643  (AVŚ_10,9.7a) 100 devi
3985  2644  (AVŚ_2,25.4c) 100 devi
3986  2645  (AVŚ_12,1.55a) 100 devi        5
3988  2646  (AVŚ_6,3.2c)  100 devī
3989  2647  (AVŚ_2,25.1a) 100 devī
3990  2648  (AVŚ_6,63.1a) 100 devī
3991  2649  (AVŚ_6,38.3c) 100 devī
3992  2650  (AVŚ_6,38.4c) 100 devī
3993  2651  (AVŚ_6,38.1c) 100 devī
3994  2652  (AVŚ_6,38.2c) 100 devī        7
3996  2653  (AVŚ_2,10.4a) 100 devīḥ        1
3998  2654  (AVŚ_7,75.2c) 100 devīr
3999  2655  (AVŚ_20,25.2a) 100 devīr
4000  2656  (AVŚ_1,6.1a)  100 devīr
4001  2657  (AVŚ_7,82.6c) 100 devīr
4002  2658  (AVŚ_2,2.4c)  100 devīr       5
4004  2659  (AVŚ_10,8.28c) 100 devo
4005  2660  (AVŚ_6,133.1a) 100 devo
4006  2661  (AVŚ_11,6[8].7c)100 devo
4007  2662  (AVŚ_7,109.5c) 100 devo
4008  2663  (AVŚ_1,28.1a) 100 devo
4009  2664  (AVŚ_13,3.15a) 100 devo
4010  2665  (AVŚ_5,12.10c) 100 devo
4011  2666  (AVŚ_7,110.3a) 100 devo
4012  2667  (AVŚ_3,13.4a) 100 devo        9
4014  2668  (AVŚ_14,2.18c) 100 devṛkāmā      1
4016  2669  (AVŚ_20,142.1c)100 devy
4017  2670  (AVŚ_12,3.11c) 100 devy
4018  2671  (AVŚ_12,5.65a) 100 devy        3
4020  2672  (AVŚ_12,4.10c) 100 deyaiṣā      1
4022  2673  (AVŚ_3,18.6a) 100 dhāṃ        1
4024  2674  (AVŚ_7,7.1c)  100 dhāma


                    Page 41
                   Col1_atharva
4025  2675  (AVŚ_7,29.2a) 100  dhāma
4026  2676  (AVŚ_1,13.3c) 100  dhāma       3
4028  2677  (AVŚ_6,36.3a) 100  dhāmasu      1
4030  2678  (AVŚ_3,2.2c)  100  dhamatv      1
4032  2679  (AVŚ_10,5.7c) 100  dhāmnāsmai
4033  2680  (AVŚ_10,5.8c) 100  dhāmnāsmai
4034  2681  (AVŚ_10,5.9c) 100  dhāmnāsmai
4035  2682  (AVŚ_10,5.10c) 100  dhāmnāsmai
4036  2683  (AVŚ_10,5.11c) 100  dhāmnāsmai
4037  2684  (AVŚ_10,5.12c) 100  dhāmnāsmai
4038  2685  (AVŚ_10,5.13c) 100  dhāmnāsmai
4039  2686  (AVŚ_10,5.14c) 100  dhāmnāsmai    8
4041  2687  (AVŚ_18,3.69a) 100  dhānā
4042  2688  (AVŚ_18,4.26a) 100  dhānā
4043  2689  (AVŚ_18,4.43a) 100  dhānā       3
4045  2690  (AVŚ_12,2.51a) 100  dhanakāmyā    1
4047  2691  (AVŚ_19,31.10a)100  dhanaṃ      1
4049  2692  (AVŚ_2,36.6a) 100  dhanapate     1
4051  2693  (AVŚ_4,22.3a) 100  dhanapatir    1
4053  2694  (AVŚ_18,3.17c) 100  dhanenādha    1
4055  2695  (AVŚ_4,30.5a) 100  dhanur      1
4057  2696  (AVŚ_4,6.6c)  100  dhanuṣ      1
4059  2697  (AVŚ_12,3.51c) 100  dhāpayātho    1
4061  2698  (AVŚ_4,34.5e) 100  dhārā
4062  2699  (AVŚ_4,34.6c) 100  dhārā
4063  2700  (AVŚ_4,34.7c) 100  dhārā
4064  2701  (AVŚ_12,3.41a) 100  dhārā       4
4066  2702  (AVŚ_7,107.1c) 100  dhārās      1
4068  2703  (AVŚ_6,81.2a) 100  dhāraya      1
4070  2704  (AVŚ_7,82.3a) 100  dhārayā      1
4072  2705  (AVŚ_7,26.5c) 100  dhārayan     1
4074  2706  (AVŚ_7,78.2a) 100  dhārayantam    1
4076  2707  (AVŚ_7,25.2c) 100  dharmaṇā     1
4078  2708  (AVŚ_5,1.2a)  100  dharmāṇi     1
4080  2709  (AVŚ_7,3.1c)  100  dharuṇaṃ
4081  2710  (AVŚ_4,32.7c) 100  dharuṇaṃ     2
4083  2711  (AVŚ_6,92.3c) 100  dharuṇāya     1
4085  2712  (AVŚ_12,3.35a) 100  dharuṇe      1
4087  2713  (AVŚ_20,38.5a) 100  dharyoḥ
4088  2714  (AVŚ_20,47.5a) 100  dharyoḥ
4089  2715  (AVŚ_20,70.8a) 100  dharyoḥ      3
4091  2716  (AVŚ_5,17.8c) 100  dhastam      1
4093  2717  (AVŚ_13,1.20a) 100  dhāt       1
4095  2718  (AVŚ_19,10.3a) 100  dhātā
4096  2719  (AVŚ_19,9.12a) 100  dhātā
4097  2720  (AVŚ_19,31.3c) 100  dhātā       3
4099  2721  (AVŚ_9,7.21a) 100  dhātodaṅ     1
4101  2722  (AVŚ_2,13.2a) 100  dhatta
4102  2723  (AVŚ_19,24.4a) 100  dhatta      2
4104  2724  (AVŚ_20,139.2c)100  dhattam      1
4106  2725  (AVŚ_20,131.14a)
               100  dhavaḥ      1
4108  2726  (AVŚ_13,2.37a) 100  dhāvamānaṃ    1
4110  2727  (AVŚ_20,136.11a)
               100  dhāvantam     1
4112  2728  (AVŚ_11,9[11].14a)
               100  dhāvantūraḥ    1
4114  2729  (AVŚ_20,126.2a)100  dhāvasi      1
4116  2730  (AVŚ_5,20.5c) 100  dhāvatu      1
4118  2731  (AVŚ_12,1.60a) 100  dhaviṣā      1
4120  2732  (AVŚ_19,37.2a) 100  dhehi
4121  2733  (AVŚ_2,29.2a) 100  dhehi
4122  2734  (AVŚ_7,55.1c) 100  dhehi
4123  2735  (AVŚ_8,3.3a)  100  dhehi       4
4125  2736  (AVŚ_19,64.4c) 100  dhehy
4126  2737  (AVŚ_12,1.12c) 100  dhehy       2
4128  2738  (AVŚ_2,5.6c)  100  dhenavaḥ     1
4130  2739  (AVŚ_20,109.2c)100  dhenavo      1
4132  2740  (AVŚ_7,104.1a) 100  dhenuṃ


                    Page 42
                   Col1_atharva
4133  2741  (AVŚ_18,2.30a) 100 dhenuṃ       2
4135  2742  (AVŚ_9,9.6c)  100 dhi
4136  2743  (AVŚ_20,31.5c) 100 dhi
4137  2744  (AVŚ_18,1.33c) 100 dhi
4138  2745  (AVŚ_20,21.1c) 100 dhi
4139  2746  (AVŚ_20,74.1a) 100 dhi
4140  2747  (AVŚ_20,85.3a) 100 dhi
4141  2748  (AVŚ_20,63.6a) 100 dhi
4142  2749  (AVŚ_20,115.1a)100 dhi
4143  2750  (AVŚ_20,98.1a) 100 dhi
4144  2751  (AVŚ_19,53.3a) 100 dhi
4145  2752  (AVŚ_12,3.1a) 100 dhi
4146  2753  (AVŚ_3,7.1a)  100 dhi        12
4148  2754  (AVŚ_20,142.6a)100 dhībhir       1
4150  2755  (AVŚ_20,127.6a)100 dhīm        1
4152  2756  (AVŚ_7,17.2c) 100 dhīmahi       1
4154  2757  (AVŚ_3,27.1c) 100 dhipatibhyo
4155  2758  (AVŚ_3,27.2c) 100 dhipatibhyo
4156  2759  (AVŚ_3,27.3c) 100 dhipatibhyo
4157  2760  (AVŚ_3,27.4c) 100 dhipatibhyo
4158  2761  (AVŚ_3,27.5c) 100 dhipatibhyo
4159  2762  (AVŚ_3,27.6c) 100 dhipatibhyo     6
4161  2763  (AVŚ_5,24.11a) 100 dhipatiḥ      1
4163  2764  (AVŚ_20,89.3c) 100 dhīr        1
4165  2765  (AVŚ_11,9[11].22a) dhīrā
               100           1
4167  2766  (AVŚ_11,4[6].24c) dhīraḥ
               100           1
4169  2767  (AVŚ_20,106.1c)100 dhiṣaṇā       1
4171  2768  (AVŚ_2,14.1a) 100 dhiṣaṇam       1
4173  2769  (AVŚ_7,67.1c) 100 dhiṣṇyā       1
4175  2770  (AVŚ_11,1.11a) 100 dhītir       1
4177  2771  (AVŚ_6,41.1a) 100 dhiya        1
4179  2772  (AVŚ_20,36.7a) 100 dhiyā        1
4181  2773  (AVŚ_20,35.16c)100 dhiyaṃ       1
4183  2774  (AVŚ_20,71.2c) 100 dhiyāyavaḥ     1
4185  2775  (AVŚ_20,84.2a) 100 dhiyeṣito      1
4187  2776  (AVŚ_8,10.21e) 100 dhok        1
4189  2777  (AVŚ_3,1.5c)  100 dhrājyā
4190  2778  (AVŚ_3,2.3c)  100 dhrājyā       2
4192  2779  (AVŚ_6,17.1c) 100 dhriyatāṃ
4193  2780  (AVŚ_6,17.2c) 100 dhriyatāṃ
4194  2781  (AVŚ_6,17.3c) 100 dhriyatāṃ
4195  2782  (AVŚ_6,17.4c) 100 dhriyatāṃ      4
4197  2783  (AVŚ_20,37.3a) 100 dhṛṣatā       1
4199  2784  (AVŚ_18,2.58c) 100 dhṛṣṇur       1
4201  2785  (AVŚ_5,20.9a) 100 dhṛṣṇuṣeṇaḥ     1
4203  2786  (AVŚ_12,1.27c) 100 dhṛtām       1
4205  2787  (AVŚ_6,88.1a) 100 dhruvā        1
4207  2788  (AVŚ_7,97.1c) 100 dhruvam       1
4209  2789  (AVŚ_15,14.5[14.9]a)dhruvāṃ
               100           1
4211  2790  (AVŚ_6,87.2c) 100 dhruvas       1
4213  2791  (AVŚ_19,18.9c) 100 dhruvāyā      1
4215  2792  (AVŚ_10,10.8c) 100 dhukṣe
4216  2793  (AVŚ_10,10.8a) 100 dhukṣe       2
4218  2794  (AVŚ_10,9.12c) 100 dhukṣva       1
4220  2795  (AVŚ_18,4.59a) 100 dhūma        1
4222  2796  (AVŚ_9,9.9a)  100 dhuri        1
4224  2797  (AVŚ_11,8[10].34c) dhy
               100
4225  2798  (AVŚ_20,14.2c) 100 dhy
4226  2799  (AVŚ_20,62.2c) 100 dhy         3
4228  2800  (AVŚ_10,1.6a) 100 dhyakṣo       1
4230  2801  (AVŚ_14,1.37a) 100 dīdayad       1
4232  2802  (AVŚ_3,8.3c)  100 dīdāyad       1
4234  2803  (AVŚ_12,2.55c) 100 dideśa       1
4236  2804  (AVŚ_5,29.2c) 100 dideva        1
4238  2805  (AVŚ_20,82.1c) 100 didhiṣeya      1
4240  2806  (AVŚ_18,3.21c) 100 dīdhyata      1


                    Page 43
                     Col1_atharva
4242  2807  (AVŚ_2,6.1c)  100  dīdihi       1
4244  2808  (AVŚ_13,4.34a) 100  digbhyo       1
4246  2809  (AVŚ_5,18.15a) 100  digdhā       1
4248  2810  (AVŚ_11,7[9].8a)100  dīkṣā        1
4250  2811  (AVŚ_9,6.4a)  100  dīkṣām       1
4252  2812  (AVŚ_10,10.12c)100  dīkṣito
4253  2813  (AVŚ_10,10.17c)100  dīkṣito       2
4255  2814  (AVŚ_4,36.2a) 100   dipsād       1
4257  2815  (AVŚ_5,14.1c) 100   dipsantam      1
4259  2816  (AVŚ_4,36.3c) 100   dipsataḥ      1
4261  2817  (AVŚ_10,7.4a) 100   dīpyata       1
4263  2818  (AVŚ_10,7.2a) 100   dīpyate       1
4265  2819  (AVŚ_11,1.34c) 100  dīrgham       1
4267  2820  (AVŚ_6,39.1c) 100   dīrghāya      1
4269  2821  (AVŚ_6,68.2c) 100   dīrghāyutvāya    1
4271  2822  (AVŚ_12,3.56a) 100  diśa        1
4273  2823  (AVŚ_19,6.8c) 100   diśaḥ
4274  2824  (AVŚ_15,4.2[4.4]a)
               100  diśaḥ
4275  2825  (AVŚ_15,4.5[4.13]a)
               100  diśaḥ
4276  2826  (AVŚ_9,5.20c) 100   diśaḥ
4277  2827  (AVŚ_19,17.2a) 100  diśaḥ
4278  2828  (AVŚ_15,4.1[4.1]a)
               100  diśaḥ
4279  2829  (AVŚ_15,4.3[4.7]a)
               100  diśaḥ
4280  2830  (AVŚ_15,4.4[4.10]a)
               100  diśaḥ
4281  2831  (AVŚ_15,4.6[4.16]a)
               100  diśaḥ        9
4283  2832  (AVŚ_15,6.4[6.10]a)
               100  diśam
4284  2833  (AVŚ_15,6.1[6.1]a)
               100  diśam
4285  2834  (AVŚ_15,6.6[6.16]a)
               100  diśam
4286  2835  (AVŚ_15,6.7[6.19]a)
               100  diśam
4287  2836  (AVŚ_15,6.5[6.13]a)
               100  diśam
4288  2837  (AVŚ_15,6.2[6.4]a)
               100  diśam
4289  2838  (AVŚ_15,6.3[6.7]a)
               100  diśam        7
4291  2839  (AVŚ_12,3.59a) 100  diśe
4292  2840  (AVŚ_12,3.55a) 100  diśe
4293  2841  (AVŚ_12,3.57a) 100  diśe
4294  2842  (AVŚ_12,3.58a) 100  diśe
4295  2843  (AVŚ_12,3.60a) 100  diśe        5
4297  2844  (AVŚ_15,2.1[2.5]e)
               100  diśi
4298  2845  (AVŚ_18,3.31a) 100  diśi
4299  2846  (AVŚ_18,3.34a) 100  diśi
4300  2847  (AVŚ_18,3.30a) 100  diśi
4301  2848  (AVŚ_18,3.32a) 100  diśi
4302  2849  (AVŚ_18,3.33a) 100  diśi
4303  2850  (AVŚ_18,3.35a) 100  diśi        7
4305  2851  (AVŚ_15,2.3[2.19]e)
               100  diśīrā       1
4307  2852  (AVŚ_15,5.2[5.4]a)
               100  diśo
4308  2853  (AVŚ_15,5.5[5.10]a)
               100  diśo
4309  2854  (AVŚ_15,5.1[5.1]a)
               100  diśo
4310  2855  (AVŚ_15,5.3[5.6]a)
               100  diśo
4311  2856  (AVŚ_15,5.4[5.8]a)
               100  diśo
4312  2857  (AVŚ_15,5.6[5.12]a)
               100  diśo        6
4314  2858  (AVŚ_15,2.2[2.13]e)
               100  diśy        1
4316  2859  (AVŚ_15,18.4a) 100  ditiś        1
4318  2860  (AVŚ_20,27.2a) 100  ditseyaṃ      1
4320  2861  (AVŚ_6,52.1a) 100   diva        1
4322  2862  (AVŚ_12,5.73a) 100  divaḥ
4323  2863  (AVŚ_19,35.4a) 100  divaḥ
4324  2864  (AVŚ_12,3.26a) 100  divaḥ        3
4326  2865  (AVŚ_4,35.3c) 100   divam
4327  2866  (AVŚ_8,5.7c)  100  divam
4328  2867  (AVŚ_19,53.5a) 100  divam
4329  2868  (AVŚ_18,3.64a) 100  divam
4330  2869  (AVŚ_4,27.4a) 100   divam
4331  2870  (AVŚ_19,65.1a) 100  divam        6
4333  2871  (AVŚ_8,4.5a)  100  divas        1
4335  2872  (AVŚ_20,135.10c)100  divedive      1


                     Page 44
                    Col1_atharva
4337  2873  (AVŚ_1,33.3a) 100  divi
4338  2874  (AVŚ_1,30.3a) 100  divi
4339  2875  (AVŚ_19,32.7a) 100  divi
4340  2876  (AVŚ_20,27.5c) 100  divi
4341  2877  (AVŚ_20,26.4c) 100  divi
4342  2878  (AVŚ_20,47.10c)100  divi
4343  2879  (AVŚ_20,69.9c) 100  divi
4344  2880  (AVŚ_19,7.1a) 100  divi
4345  2881  (AVŚ_14,1.1c) 100  divi
4346  2882  (AVŚ_9,6.57a) 100  divi
4347  2883  (AVŚ_3,7.4a)  100  divi        11
4349  2884  (AVŚ_18,4.80a) 100  diviṣadbhyaḥ     1
4351  2885  (AVŚ_10,9.12a) 100  diviṣado
4352  2886  (AVŚ_11,6[8].12a)
               100  diviṣado       2
4354  2887  (AVŚ_16,7.6a) 100  divo
4355  2888  (AVŚ_20,28.3a) 100  divo
4356  2889  (AVŚ_20,39.4a) 100  divo
4357  2890  (AVŚ_17,1.10c) 100  divo
4358  2891  (AVŚ_13,4.33a) 100  divo
4359  2892  (AVŚ_8,4.19a) 100  divo
4360  2893  (AVŚ_8,4.4a)  100  divo
4361  2894  (AVŚ_6,86.1a) 100  divo         8
4363  2895  (AVŚ_12,3.50c) 100  divy
4364  2896  (AVŚ_19,27.11a)100  divy
4365  2897  (AVŚ_19,8.1a) 100  divy
4366  2898  (AVŚ_9,10.3a) 100  divy         4
4368  2899  (AVŚ_8,7.3a)  100  divyā        1
4370  2900  (AVŚ_7,41.2a) 100  divyaḥ        1
4372  2901  (AVŚ_4,8.5a)  100  divyāḥ
4373  2902  (AVŚ_19,11.4c) 100  divyāḥ        2
4375  2903  (AVŚ_19,2.4a) 100  divyānām       1
4377  2904  (AVŚ_20,36.9a) 100  divyasya       1
4379  2905  (AVŚ_19,13.8a) 100  dīyā         1
4381  2906  (AVŚ_9,5.9c)  100  dīyamānaḥ      1
4383  2907  (AVŚ_9,5.10c) 100  dīyamāno       1
4385  2908  (AVŚ_4,11.9a) 100  dohān        1
4387  2909  (AVŚ_6,9.2a)  100  doṣaṇiśriṣaṃ     1
4389  2910  (AVŚ_16,4.6a) 100  doṣasaś       1
4391  2911  (AVŚ_18,1.21a) 100  drapsaṃ       1
4393  2912  (AVŚ_3,4.5a)  100  drava        1
4395  2913  (AVŚ_20,5.5c) 100  dravā        1
4397  2914  (AVŚ_4,30.6c) 100  draviṇā       1
4399  2915  (AVŚ_5,3.5a)  100  draviṇam       1
4401  2916  (AVŚ_10,5.37c) 100  draviṇaṃ
4402  2917  (AVŚ_10,5.38c) 100  draviṇaṃ
4403  2918  (AVŚ_10,5.40c) 100  draviṇaṃ
4404  2919  (AVŚ_10,5.39c) 100  draviṇaṃ
4405  2920  (AVŚ_10,5.41c) 100  draviṇaṃ       5
4407  2921  (AVŚ_19,31.11c)100  draviṇāni      1
4409  2922  (AVŚ_12,1.45c) 100  draviṇasya      1
4411  2923  (AVŚ_18,3.14c) 100  draviṇeha
4412  2924  (AVŚ_7,78.2c) 100  draviṇeha      2
4414  2925  (AVŚ_9,2.15c) 100  draviṇena      1
4416  2926  (AVŚ_12,3.24c) 100  dṛṃhād        1
4418  2927  (AVŚ_20,94.4a) 100  droṇasācaṃ      1
4420  2928  (AVŚ_18,2.13c) 100  dṛśaye        1
4422  2929  (AVŚ_20,131.20a)
               100  dṛtī         1
4424  2930  (AVŚ_7,28.1a) 100  drughaṇaḥ      1
4426  2931  (AVŚ_20,36.8a) 100  druhvaṇe       1
4428  2932  (AVŚ_5,20.2a) 100  druvayo       1
4430  2933  (AVŚ_20,77.4c) 100  dudhitā       1
4432  2934  (AVŚ_18,1.18a) 100  duduhe        1
4434  2935  (AVŚ_20,87.1a) 100  dugdham       1
4436  2936  (AVŚ_6,91.2c) 100  duhe
4437  2937  (AVŚ_4,11.12a) 100  duhe         2
4439  2938  (AVŚ_3,10.13a) 100  duhitāsi       1


                     Page 45
                    Col1_atharva
4441  2939  (AVŚ_8,7.27c) 100  duhrām       1
4443  2940  (AVŚ_9,9.5c)  100  duhrate      1
4445  2941  (AVŚ_5,20.4c) 100  dundubha      1
4447  2942  (AVŚ_6,126.2c) 100  dundubhe
4448  2943  (AVŚ_5,21.4c) 100  dundubhe
4449  2944  (AVŚ_5,21.5c) 100  dundubhe
4450  2945  (AVŚ_5,21.6c) 100  dundubhe      4
4452  2946  (AVŚ_20,132.9a)100  dundubhiṃ     1
4454  2947  (AVŚ_6,111.4a) 100  dur
4455  2948  (AVŚ_6,111.4c) 100  dur        2
4457  2949  (AVŚ_20,21.2a) 100  dura        1
4459  2950  (AVŚ_20,74.6a) 100  dūraṃ
4460  2951  (AVŚ_11,2.25c) 100  dūraṃ
4461  2952  (AVŚ_19,44.10c)100  dūraṃ       3
4463  2953  (AVŚ_4,36.1c) 100  durasyād      1
4465  2954  (AVŚ_4,38.5c) 100  dūrato       1
4467  2955  (AVŚ_3,7.7c)  100  durbhūtam     1
4469  2956  (AVŚ_10,1.32c) 100  durbhūtaṃ     1
4471  2957  (AVŚ_7,50.7a) 100  durevāṃ
4472  2958  (AVŚ_20,17.10a)100  durevāṃ
4473  2959  (AVŚ_20,89.10a)100  durevāṃ
4474  2960  (AVŚ_20,94.10a)100  durevāṃ      4
4476  2961  (AVŚ_8,6.12c) 100  durgandhīṃl    1
4478  2962  (AVŚ_19,32.6c) 100  durhārdaḥ     1
4480  2963  (AVŚ_10,6.1a) 100  durhārdo      1
4482  2964  (AVŚ_5,6.8a)  100  duritād
4483  2965  (AVŚ_2,10.6a) 100  duritād      2
4485  2966  (AVŚ_10,5.24c) 100  duritaṃ
4486  2967  (AVŚ_9,2.3a)  100  duritaṃ      2
4488  2968  (AVŚ_19,36.6a) 100  durṇāmnīnāṃ    1
4490  2969  (AVŚ_4,17.5c) 100  durvācas
4491  2970  (AVŚ_7,23.1c) 100  durvācas      2
4493  2971  (AVŚ_4,6.2c)  100  dūṣaṇīṃ      1
4495  2972  (AVŚ_8,5.2c)  100  dūṣayann      1
4497  2973  (AVŚ_6,100.2c) 100  dūṣayatā      1
4499  2974  (AVŚ_19,13.3a) 100  duścyavanena    1
4501  2975  (AVŚ_4,9.6a)  100  duṣkṛtāc      1
4503  2976  (AVŚ_16,6.2a) 100  duṣvapnyād     1
4505  2977  (AVŚ_19,45.2a) 100  duṣvapnyaṃ
4506  2978  (AVŚ_12,5.32a) 100  duṣvapnyaṃ     2
4508  2979  (AVŚ_3,2.1a)  100  dūtaḥ
4509  2980  (AVŚ_18,2.27c) 100  dūtaḥ       2
4511  2981  (AVŚ_18,3.66c) 100  dūtaṃ       1
4513  2982  (AVŚ_6,29.2a) 100  dūtau       1
4515  2983  (AVŚ_20,122.3a)100  duvaḥ       1
4517  2984  (AVŚ_20,75.1c) 100  dvā
4518  2985  (AVŚ_20,72.2c) 100  dvā        2
4520  2986  (AVŚ_11,7[9].12c)
               100  dvādaśāho     1
4522  2987  (AVŚ_9,9.12a) 100  dvādaśākṛtiṃ    1
4524  2988  (AVŚ_14,1.63c) 100  dvāraṃ       1
4526  2989  (AVŚ_20,133.3a)100  dvau
4527  2990  (AVŚ_20,133.2a)100  dvau
4528  2991  (AVŚ_20,133.1a)100  dvau        3
4530  2992  (AVŚ_10,4.8c) 100  dvāv        1
4532  2993  (AVŚ_1,28.1c) 100  dvayāvino     1
4534  2994  (AVŚ_12,1.14a) 100  dveṣat       1
4536  2995  (AVŚ_6,4.2c)  100  dveṣo       1
4538  2996  (AVŚ_12,2.3c) 100  dveṣṭi
4539  2997  (AVŚ_3,27.1e) 100  dveṣṭi
4540  2998  (AVŚ_3,27.2e) 100  dveṣṭi
4541  2999  (AVŚ_3,27.3e) 100  dveṣṭi
4542  3000  (AVŚ_3,27.4e) 100  dveṣṭi
4543  3001  (AVŚ_3,27.5e) 100  dveṣṭi
4544  3002  (AVŚ_3,27.6e) 100  dveṣṭi
4545  3003  (AVŚ_7,81.5a) 100  dveṣṭi
4546  3004  (AVŚ_16,7.5a) 100  dveṣṭi       9


                    Page 46
                    Col1_atharva
4548  3005  (AVŚ_7,31.1c) 100  dveṣṭy        1
4550  3006  (AVŚ_9,10.2c) 100  dvipadā        1
4552  3007  (AVŚ_13,3.25c) 100  dvipadām       1
4554  3008  (AVŚ_8,2.23a) 100  dvipadāṃ
4555  3009  (AVŚ_8,2.4a)  100  dvipadāṃ       2
4557  3010  (AVŚ_10,1.24a) 100  dvipadī        1
4559  3011  (AVŚ_4,28.2c) 100  dvipado
4560  3012  (AVŚ_4,28.3c) 100  dvipado
4561  3013  (AVŚ_4,28.4c) 100  dvipado
4562  3014  (AVŚ_4,28.5c) 100  dvipado
4563  3015  (AVŚ_4,28.6c) 100  dvipado
4564  3016  (AVŚ_4,28.1c) 100  dvipado
4565  3017  (AVŚ_3,21.2c) 100  dvipado
4566  3018  (AVŚ_4,2.1c)  100  dvipado
4567  3019  (AVŚ_6,28.3c) 100  dvipado
4568  3020  (AVŚ_13,3.24c) 100  dvipado       10
4570  3021  (AVŚ_6,38.2a) 100  dvīpini        1
4572  3022  (AVŚ_4,35.7a) 100  dviṣantaṃ       1
4574  3023  (AVŚ_9,5.2c)  100  dviṣanty       1
4576  3024  (AVŚ_19,30.4a) 100  dviṣatas
4577  3025  (AVŚ_19,28.1c) 100  dviṣatas       2
4579  3026  (AVŚ_19,57.5e) 100  dviṣate        1
4581  3027  (AVŚ_10,6.19c) 100  dviṣato
4582  3028  (AVŚ_10,6.21c) 100  dviṣato        2
4584  3029  (AVŚ_15,15.4a) 100  dvitīyaḥ       1
4586  3030  (AVŚ_9,1.12a) 100  dvitīye        1
4588  3031  (AVŚ_15,16.2a) 100  dvitīyo
4589  3032  (AVŚ_15,17.2a) 100  dvitīyo        2
4591  3033  (AVŚ_18,4.5a) 100  dyām
4592  3034  (AVŚ_13,3.26c) 100  dyām
4593  3035  (AVŚ_19,6.2a) 100  dyām
4594  3036  (AVŚ_7,6.3a)  100  dyām
4595  3037  (AVŚ_4,16.4a) 100  dyām         5
4597  3038  (AVŚ_11,10[12].6a)
               100  dyatu         1
4599  3039  (AVŚ_3,9.1a)  100  dyauḥ         1
4601  3040  (AVŚ_8,9.6a)  100  dyaur
4602  3041  (AVŚ_11,3.20a) 100  dyaur
4603  3042  (AVŚ_20,15.5c) 100  dyaur
4604  3043  (AVŚ_8,1.17a) 100  dyaur         4
4606  3044  (AVŚ_10,8.2a) 100  dyauś         1
4608  3045  (AVŚ_20,143.8a)100  dyāva         1
4610  3046  (AVŚ_2,29.5c) 100  dyāvapṛthivī     1
4612  3047  (AVŚ_10,8.39a) 100  dyāvāpṛthivī
4613  3048  (AVŚ_10,7.35a) 100  dyāvāpṛthivī
4614  3049  (AVŚ_8,5.6a)  100  dyāvāpṛthivī
4615  3050  (AVŚ_5,12.9a) 100  dyāvāpṛthivī
4616  3051  (AVŚ_13,3.1a) 100  dyāvāpṛthivī
4617  3052  (AVŚ_5,23.1a) 100  dyāvāpṛthivī
4618  3053  (AVŚ_6,94.3a) 100  dyāvāpṛthivī
4619  3054  (AVŚ_7,30.1a) 100  dyāvāpṛthivī
4620  3055  (AVŚ_8,5.18a) 100  dyāvāpṛthivī
4621  3056  (AVŚ_19,20.4a) 100  dyāvāpṛthivī
4622  3057  (AVŚ_3,31.4a) 100  dyāvāpṛthivī
4623  3058  (AVŚ_6,3.2a)  100  dyāvāpṛthivī
4624  3059  (AVŚ_19,10.5a) 100  dyāvāpṛthivī
4625  3060  (AVŚ_13,3.4a) 100  dyāvāpṛthivī
4626  3061  (AVŚ_13,1.5c) 100  dyāvāpṛthivī
4627  3062  (AVŚ_2,29.4c) 100  dyāvāpṛthivī
4628  3063  (AVŚ_4,26.1a) 100  dyāvāpṛthivī     17
4630  3064  (AVŚ_19,17.5a) 100  dyāvāpṛthivībhyāṃ   1
4632  3065  (AVŚ_19,18.5a) 100  dyāvāpṛthivīvantam  1
4634  3066  (AVŚ_12,2.18c) 100  dyavi         1
4636  3067  (AVŚ_4,15.8a) 100  dyotatāṃ       1
4638  3068  (AVŚ_20,65.2a) 100  dyukṣāya       1
4640  3069  (AVŚ_5,20.6c) 100  dyumad        1
4642  3070  (AVŚ_2,35.4c) 100  dyumann        1


                    Page 47
                   Col1_atharva
4644  3071  (AVŚ_18,1.57a) 100 dyumantaḥ      1
4646  3072  (AVŚ_13,2.34c) 100 dyumnais
4647  3073  (AVŚ_20,107.13c) dyumnais
               100          2
4649  3074  (AVŚ_20,76.4a) 100 dyumnam       1
4651  3075  (AVŚ_12,3.46c) 100 dyūte        1
4653  3076  (AVŚ_7,50.9a) 100 dyuvaṃ        1
4655  3077  (AVŚ_7,109.5a) 100 dyuve        1
4657  3078  (AVŚ_20,75.3c) 101 ebhyaḥ
4658  3079  (AVŚ_6,93.2c) 101 ebhyaḥ        2
4660  3080  (AVŚ_14,1.44c) 101 edhi
4661  3081  (AVŚ_19,55.3c) 101 edhi        2
4663  3082  (AVŚ_19,55.4c) 101 edhīndhānās     1
4665  3083  (AVŚ_7,89.4a) 101 edhiṣīya       1
4667  3084  (AVŚ_18,3.44a) 101 eha         1
4669  3085  (AVŚ_5,30.7a) 101 ehi         1
4671  3086  (AVŚ_5,23.7a) 101 ejatkāḥ       1
4673  3087  (AVŚ_8,9.26a) 101 eka         1
4675  3088  (AVŚ_7,43.1a) 101 ekā         1
4677  3089  (AVŚ_18,3.7a) 101 ekam         1
4679  3090  (AVŚ_19,45.5a) 101 ekaṃ        1
4681  3091  (AVŚ_9,4.9c)  101 ekamukhā      1
4683  3092  (AVŚ_11,4[6].22a) ekanemi
               101
4684  3093  (AVŚ_10,8.7a) 101 ekanemi       2
4686  3094  (AVŚ_19,46.5a) 101 ekaśataṃ
4687  3095  (AVŚ_8,2.27a) 101 ekaśataṃ       2
4689  3096  (AVŚ_8,7.4a)  101 ekaśuṅgāḥ     1
4691  3097  (AVŚ_19,13.2c) 101 ekavīraḥ      1
4693  3098  (AVŚ_8,9.25c) 101 ekavṛd
4694  3099  (AVŚ_8,9.26c) 101 ekavṛd        2
4696  3100  (AVŚ_10,10.32a)101 eke         1
4698  3101  (AVŚ_19,4.2c) 101 emi
4699  3102  (AVŚ_6,8.3c)  101 emi
4700  3103  (AVŚ_5,1.7a)  101 emi        3
4702  3104  (AVŚ_6,116.2c) 101 ena         1
4704  3105  (AVŚ_5,11.6a) 101 enā
4705  3106  (AVŚ_5,11.5c) 101 enā         2
4707  3107  (AVŚ_11,3.34[4.3]b) enam
               101
4708  3108  (AVŚ_11,3.33[4.2]b) enam
               101
4709  3109  (AVŚ_11,3.46[4.15]b)enam
               101
4710  3110  (AVŚ_11,3.45[4.14]b)enam
               101
4711  3111  (AVŚ_11,3.48[4.17]b)enam
               101
4712  3112  (AVŚ_11,3.43[4.12]b)enam
               101          6
4714  3113  (AVŚ_12,4.48c) 101 enaṃ
4715  3114  (AVŚ_6,75.1c) 101 enaṃ         2
4717  3115  (AVŚ_8,8.21a) 101 enān         1
4719  3116  (AVŚ_6,84.2c) 101 enasaḥ        1
4721  3117  (AVŚ_2,35.2a) 101 enasāhur       1
4723  3118  (AVŚ_12,2.12c) 101 eṇaso        1
4725  3119  (AVŚ_9,6.35a) 101 eṣa
4726  3120  (AVŚ_9,6.34a) 101 eṣa
4727  3121  (AVŚ_9,6.29a) 101 eṣa
4728  3122  (AVŚ_9,6.27a) 101 eṣa
4729  3123  (AVŚ_9,6.25a) 101 eṣa
4730  3124  (AVŚ_9,6.36a) 101 eṣa         6
4732  3125  (AVŚ_18,1.26a) 101 eṣā         1
4734  3126  (AVŚ_3,2.4a)  101 eṣām
4735  3127  (AVŚ_14,1.2c) 101 eṣām
4736  3128  (AVŚ_8,8.20a) 101 eṣām
4737  3129  (AVŚ_15,17.10a)101 eṣām        4
4739  3130  (AVŚ_3,19.2a) 101 eṣāṃ
4740  3131  (AVŚ_6,47.2c) 101 eṣāṃ
4741  3132  (AVŚ_10,8.8a) 101 eṣāṃ
4742  3133  (AVŚ_11,6[8].9c)101 eṣāṃ        4
4744  3134  (AVŚ_6,67.3c) 101 eṣatv        1
4746  3135  (AVŚ_12,2.49a) 101 eṣi
4747  3136  (AVŚ_13,2.22a) 101 eṣi


                    Page 48
                     Col1_atharva
4748  3137  (AVŚ_20,47.19a)101  eṣi         3
4750  3138  (AVŚ_9,6.26a) 101   eso         1
4752  3139  (AVŚ_20,96.4a) 101  eṣo         1
4754  3140  (AVŚ_12,2.39c) 101  eṣyo         1
4756  3141  (AVŚ_20,68.11a)101  etā
4757  3142  (AVŚ_4,11.11a) 101  etā         2
4759  3143  (AVŚ_18,1.12c) 101  etad
4760  3144  (AVŚ_9,6.18a) 101   etad         2
4762  3145  (AVŚ_9,4.8c)  101  etam         1
4764  3146  (AVŚ_6,122.3a) 101  etaṃ         1
4766  3147  (AVŚ_19,4.1c) 101   etāṃ         1
4768  3148  (AVŚ_3,14.4a) 101   etaneho       1
4770  3149  (AVŚ_7,42.2a) 101   etāny        1
4772  3150  (AVŚ_9,6.28a) 101   etasya        1
4774  3151  (AVŚ_19,17.4a) 101  etasyā
4775  3152  (AVŚ_19,18.2c) 101  etasyā
4776  3153  (AVŚ_19,18.4c) 101  etasyā
4777  3154  (AVŚ_19,18.6c) 101  etasyā
4778  3155  (AVŚ_19,18.8c) 101  etasyā
4779  3156  (AVŚ_19,17.6a) 101  etasyā        6
4781  3157  (AVŚ_5,17.6a) 101   etasyām       1
4783  3158  (AVŚ_18,4.64c) 101  etat         1
4785  3159  (AVŚ_12,2.32a) 101  etau         1
4787  3160  (AVŚ_6,23.2c) 101   etave        1
4789  3161  (AVŚ_5,1.4a)  101  ete         1
4791  3162  (AVŚ_13,2.43a) 101  eti
4792  3163  (AVŚ_9,10.16a) 101  eti
4793  3164  (AVŚ_11,5[7].6c)101  eti
4794  3165  (AVŚ_18,3.39c) 101  eti         4
4796  3166  (AVŚ_18,4.60a) 101  etīndur       1
4798  3167  (AVŚ_1,21.1c) 101   etu         1
4800  3168  (AVŚ_6,79.2c) 101   etv         1
4802  3169  (AVŚ_20,34.1a) 101  eva         1
4804  3170  (AVŚ_15,12.8a) 101  evaṃ
4805  3171  (AVŚ_9,6.24a) 101   evaṃ
4806  3172  (AVŚ_9,6.40a) 101   evaṃ
4807  3173  (AVŚ_9,6.41a) 101   evaṃ
4808  3174  (AVŚ_9,6.42a) 101   evaṃ
4809  3175  (AVŚ_9,6.43a) 101   evaṃ
4810  3176  (AVŚ_9,6.44a) 101   evaṃ
4811  3177  (AVŚ_11,3.54[5.5]a)
               101  evaṃ
4812  3178  (AVŚ_15,12.4a) 101  evaṃ
4813  3179  (AVŚ_8,10.29a) 101  evaṃ        10
4815  3180  (AVŚ_20,91.3c) 103  gā
4816  3181  (AVŚ_20,127.5c)103  gā          2
4818  3182  (AVŚ_5,11.3a) 103   gabhīraḥ       1
4820  3183  (AVŚ_18,2.7a) 103   gacha
4821  3184  (AVŚ_18,4.6c) 103   gacha
4822  3185  (AVŚ_5,14.10c) 103  gacha
4823  3186  (AVŚ_5,22.7a) 103   gacha
4824  3187  (AVŚ_19,24.5a) 103  gacha
4825  3188  (AVŚ_18,2.7c) 103   gacha
4826  3189  (AVŚ_12,3.53a) 103  gacha
4827  3190  (AVŚ_7,97.5a) 103   gacha
4828  3191  (AVŚ_7,97.5c) 103   gacha        9
4830  3192  (AVŚ_2,25.5c) 103   gachanti
4831  3193  (AVŚ_10,8.33c) 103  gachanti       2
4833  3194  (AVŚ_15,7.3a) 103   gachanty       1
4835  3195  (AVŚ_9,3.10a) 103   gachatād
4836  3196  (AVŚ_2,30.3c) 103   gachatād       2
4838  3197  (AVŚ_15,10.8a) 103  gachati
4839  3198  (AVŚ_15,11.11a)103  gachati
4840  3199  (AVŚ_9,6.44c) 103   gachati
4841  3200  (AVŚ_15,11.7a) 103  gachati
4842  3201  (AVŚ_15,11.9a) 103  gachati       5
4844  3202  (AVŚ_15,10.10a)103  gachatīndriyavān   1


                     Page 49
                    Col1_atharva
4846  3203  (AVŚ_11,8[10].33c)
               103  gachaty
4847  3204  (AVŚ_15,2.1[2.8]g)
               103  gachaty
4848  3205  (AVŚ_15,2.2[2.14]g)
               103  gachaty
4849  3206  (AVŚ_15,2.3[2.20]g)
               103  gachaty
4850  3207  (AVŚ_15,2.4[2.28]g)
               103  gachaty
4851  3208  (AVŚ_15,7.5a) 103   gachaty         6
4853  3209  (AVŚ_20,64.1a) 103  gadhi          1
4855  3210  (AVŚ_4,9.7c)  103  gām
4856  3211  (AVŚ_5,18.2c) 103   gām           2
4858  3212  (AVŚ_5,19.10c) 103  gāṃ
4859  3213  (AVŚ_5,18.10c) 103  gāṃ
4860  3214  (AVŚ_13,1.56a) 103  gāṃ
4861  3215  (AVŚ_1,16.4a) 103   gāṃ           4
4863  3216  (AVŚ_13,1.59a) 103  gāma           1
4865  3217  (AVŚ_20,26.2a) 103  gamad          1
4867  3218  (AVŚ_1,5.3a)  103  gamāma          1
4869  3219  (AVŚ_18,3.45c) 103  gamantu         1
4871  3220  (AVŚ_5,30.11c) 103  gambhīrāt        1
4873  3221  (AVŚ_1,1.4c)  103  gamemahi         1
4875  3222  (AVŚ_5,20.12a) 103  gamiṣṭho         1
4877  3223  (AVŚ_3,4.1a)  103  gan           1
4879  3224  (AVŚ_13,4.8a) 103   gaṇaḥ          1
4881  3225  (AVŚ_19,45.10a)103  gaṇair          1
4883  3226  (AVŚ_12,1.23a) 103  gandhaḥ
4884  3227  (AVŚ_12,1.24a) 103  gandhaḥ
4885  3228  (AVŚ_12,1.25a) 103  gandhaḥ         3
4887  3229  (AVŚ_12,1.24c) 103  gandham         1
4889  3230  (AVŚ_4,37.8c) 103   gandharvān
4890  3231  (AVŚ_4,37.9c) 103   gandharvān
4891  3232  (AVŚ_8,6.19c) 103   gandharvān        3
4893  3233  (AVŚ_3,24.6a) 103   gandharvāṇāṃ       1
4895  3234  (AVŚ_4,37.7a) 103   gandharvasyāpsarāpateḥ  1
4897  3235  (AVŚ_14,2.4a) 103   gandharvāya       1
4899  3236  (AVŚ_4,4.1a)  103  gandharvo        1
4901  3237  (AVŚ_16,7.4a) 103   garat          1
4903  3238  (AVŚ_19,57.3a) 103  garbha          1
4905  3239  (AVŚ_20,96.12a)103  garbham         1
4907  3240  (AVŚ_1,33.1c) 103   garbhaṃ
4908  3241  (AVŚ_1,33.2c) 103   garbhaṃ
4909  3242  (AVŚ_1,33.3c) 103   garbhaṃ
4910  3243  (AVŚ_8,6.18a) 103   garbhaṃ
4911  3244  (AVŚ_13,1.16a) 103  garbhaṃ         5
4913  3245  (AVŚ_11,4[6].3c)103  garbhān         1
4915  3246  (AVŚ_9,9.8c)  103  garbharasā        1
4917  3247  (AVŚ_10,8.13a) 103  garbhe          1
4919  3248  (AVŚ_20,74.5a) 103  gardabhaṃ        1
4921  3249  (AVŚ_20,92.6a) 103  gargaro         1
4923  3250  (AVŚ_6,120.1c) 103  gārhapatyo
4924  3251  (AVŚ_6,121.2c) 103  gārhapatyo        2
4926  3252  (AVŚ_18,1.40a) 103  gartasadaṃ        1
4928  3253  (AVŚ_4,6.3a)  103  garutmān         1
4930  3254  (AVŚ_18,1.51c) 103  gatāvasā         1
4932  3255  (AVŚ_10,10.20a)103  gāthā          1
4934  3256  (AVŚ_20,103.1a)103  gāthābhiḥ        1
4936  3257  (AVŚ_20,70.7a) 103  gathino         1
4938  3258  (AVŚ_20,38.4a) 103  gāthino
4939  3259  (AVŚ_20,47.4a) 103  gāthino         2
4941  3260  (AVŚ_7,97.7c) 103   gātuṃ
4942  3261  (AVŚ_18,1.50a) 103  gātuṃ          2
4944  3262  (AVŚ_11,1.15c) 103  gātuvin         1
4946  3263  (AVŚ_8,9.25a) 103   gauḥ           1
4948  3264  (AVŚ_4,21.5a) 103   gāva
4949  3265  (AVŚ_7,60.5a) 103   gāva           2
4951  3266  (AVŚ_14,1.13c) 103  gāvaḥ
4952  3267  (AVŚ_8,7.25a) 103   gāvaḥ
4953  3268  (AVŚ_4,21.5c) 103   gāvaḥ


                     Page 50
                    Col1_atharva
4954  3269  (AVŚ_1,2.3a)  103  gāvaḥ        4
4956  3270  (AVŚ_20,135.4c)103  gavām        1
4958  3271  (AVŚ_2,26.5a) 103  gavāṃ
4959  3272  (AVŚ_2,26.4a) 103  gavāṃ        2
4961  3273  (AVŚ_11,3.5a) 103  gāvas        1
4963  3274  (AVŚ_20,24.7a) 103  gavāśiraṃ      1
4965  3275  (AVŚ_14,1.11a) 103  gāvau        1
4967  3276  (AVŚ_20,78.1c) 103  gave        1
4969  3277  (AVŚ_20,12.3a) 103  gaveṣaṇaṃ      1
4971  3278  (AVŚ_1,3.6a)  103  gavīnyor      1
4973  3279  (AVŚ_20,127.13a)
               103  gāvo        1
4975  3280  (AVŚ_20,78.1a) 103  gāya        1
4977  3281  (AVŚ_4,15.4a) 103  gāyantu       1
4979  3282  (AVŚ_20,68.10c)103  gāyata
4980  3283  (AVŚ_20,69.2c) 103  gāyata
4981  3284  (AVŚ_20,62.5a) 103  gāyata       3
4983  3285  (AVŚ_9,6.45c) 103  gāyati       1
4985  3286  (AVŚ_4,15.3a) 103  gāyato       1
4987  3287  (AVŚ_6,48.1a) 103  gāyatrachandā    1
4989  3288  (AVŚ_9,6.46c) 103  gāyaty       1
4991  3289  (AVŚ_20,139.4a)103  gharmo
4992  3290  (AVŚ_7,73.5a) 103  gharmo       2
4994  3291  (AVŚ_11,5[7].18c)
               103  ghāsaṃ       1
4996  3292  (AVŚ_5,23.6c) 103  ghnann       1
4998  3293  (AVŚ_10,8.24c) 103  ghnanty       1
5000  3294  (AVŚ_5,18.15c) 103  ghorā        1
5002  3295  (AVŚ_8,4.2c)  103  ghoracakṣase    1
5004  3296  (AVŚ_16,7.2a) 103  ghoraiḥ       1
5006  3297  (AVŚ_19,9.14c) 103  ghoraṃ
5007  3298  (AVŚ_19,9.3c) 103  ghoraṃ
5008  3299  (AVŚ_19,9.4c) 103  ghoraṃ
5009  3300  (AVŚ_6,140.3c) 103  ghoraṃ       4
5011  3301  (AVŚ_12,5.13a) 103  ghorāṇi       1
5013  3302  (AVŚ_4,9.6c)  103  ghorāt       1
5015  3303  (AVŚ_3,10.5a) 103  ghoṣam       1
5017  3304  (AVŚ_11,2.31a) 103  ghoṣiṇībhyo     1
5019  3305  (AVŚ_19,13.10c)103  ghoṣo
5020  3306  (AVŚ_5,20.7a) 103  ghoṣo        2
5022  3307  (AVŚ_13,1.53a) 103  ghraṃso       1
5024  3308  (AVŚ_9,1.4c)  103  ghṛtācī       1
5026  3309  (AVŚ_4,23.3c) 103  ghṛtāhutaṃ     1
5028  3310  (AVŚ_20,103.3c)103  ghṛtakeśam     1
5030  3311  (AVŚ_3,13.5a) 103  ghṛtam
5031  3312  (AVŚ_9,4.7a)  103  ghṛtam       2
5033  3313  (AVŚ_20,48.3c) 103  ghṛtaṃ       1
5035  3314  (AVŚ_18,4.5c) 103  ghṛtapṛṣṭhāḥ    1
5037  3315  (AVŚ_9,9.1c)  103  ghṛtapṛṣṭho     1
5039  3316  (AVŚ_18,3.51c) 103  ghṛtaścutaḥ     1
5041  3317  (AVŚ_20,119.2a)103  ghṛtaścutaṃ     1
5043  3318  (AVŚ_9,2.8a)  103  ghṛtavaj      1
5045  3319  (AVŚ_20,76.6c) 103  ghṛtavantaḥ     1
5047  3320  (AVŚ_3,10.6a) 103  ghṛtavat      1
5049  3321  (AVŚ_19,42.2a) 103  ghṛtavatīr     1
5051  3322  (AVŚ_3,15.3a) 103  ghṛtena
5052  3323  (AVŚ_3,12.4c) 103  ghṛtena
5053  3324  (AVŚ_9,2.1a)  103  ghṛtena       3
5055  3325  (AVŚ_7,109.4a) 103  ghṛtenāsmāṃ     1
5057  3326  (AVŚ_5,18.7a) 103  girati       1
5059  3327  (AVŚ_10,4.14c) 103  girīnām       1
5061  3328  (AVŚ_20,127.14c)
               103  giro
5062  3329  (AVŚ_2,5.4c)  103  giro
5063  3330  (AVŚ_20,24.3a) 103  giro        3
5065  3331  (AVŚ_20,35.4c) 103  girvāhase      1
5067  3332  (AVŚ_20,100.1a)103  girvaṇa       1
5069  3333  (AVŚ_20,23.4c) 103  girvaṇaḥ      1
5071  3334  (AVŚ_8,7.16a) 103  gner        1


                     Page 51
                    Col1_atharva
5073  3335  (AVŚ_10,3.22a) 103  gnihotre      1
5075  3336  (AVŚ_4,39.2c) 103   gninā       1
5077  3337  (AVŚ_4,3.6c)  103  godhā       1
5079  3338  (AVŚ_20,129.13a)103  gogatīr      1
5081  3339  (AVŚ_20,60.3c) 103  gomataḥ      1
5083  3340  (AVŚ_12,1.57c) 103  gopā        1
5085  3341  (AVŚ_16,2.3a) 103   gopāḥ       1
5087  3342  (AVŚ_20,22.3a) 103  goparīṇasā     1
5089  3343  (AVŚ_12,4.8a) 103   gopatau      1
5091  3344  (AVŚ_12,4.39c) 103  gopataye      1
5093  3345  (AVŚ_20,27.2c) 103  gopatiḥ      1
5095  3346  (AVŚ_19,58.3c) 103  gopatim      1
5097  3347  (AVŚ_20,22.4a) 103  gopatiṃ
5098  3348  (AVŚ_20,92.1a) 103  gopatiṃ      2
5100  3349  (AVŚ_3,14.6a) 103   gopatinā      1
5102  3350  (AVŚ_20,87.6c) 103  gopatir
5103  3351  (AVŚ_12,4.27a) 103  gopatir      2
5105  3352  (AVŚ_18,3.4c) 103   gopatis      1
5107  3353  (AVŚ_10,9.8c) 103   gopsyanti     1
5109  3354  (AVŚ_17,1.30a) 103  goptā
5110  3355  (AVŚ_11,1.33c) 103  goptā       2
5112  3356  (AVŚ_15,4.2[4.5]b)
               103  goptārāv
5113  3357  (AVŚ_15,4.5[4.14]b)
               103  goptārāv
5114  3358  (AVŚ_15,4.6[4.17]b)
               103  goptārāv
5115  3359  (AVŚ_15,4.4[4.11]b)
               103  goptārāv
5116  3360  (AVŚ_15,4.3[4.8]b)
               103  goptārāv
5117  3361  (AVŚ_15,4.1[4.2]b)
               103  goptārāv      6
5119  3362  (AVŚ_12,2.37c) 103  gor        1
5121  3363  (AVŚ_20,27.1c) 103  goṣakhā      1
5123  3364  (AVŚ_20,129.18a)103  gośapadyake    1
5125  3365  (AVŚ_20,136.1c)103  gośaphe      1
5127  3366  (AVŚ_20,135.3c)103  gośapho      1
5129  3367  (AVŚ_1,18.4a) 103   goṣedhāṃ      1
5131  3368  (AVŚ_2,14.2a) 103   goṣṭhād      1
5133  3369  (AVŚ_6,59.2c) 103   goṣṭham      1
5135  3370  (AVŚ_6,52.2a) 103   goṣṭhe       1
5137  3371  (AVŚ_3,14.1a) 103   goṣṭhena      1
5139  3372  (AVŚ_3,14.5a) 103   goṣṭho       1
5141  3373  (AVŚ_6,55.2c) 103   goṣu
5142  3374  (AVŚ_11,2.21a) 103  goṣu
5143  3375  (AVŚ_20,25.1a) 103  goṣu        3
5145  3376  (AVŚ_19,9.10a) 103  grahāś       1
5147  3377  (AVŚ_19,31.12a)103  grāmaṇīr      1
5149  3378  (AVŚ_8,7.11c) 103   grāme
5150  3379  (AVŚ_4,22.2a) 103   grāme       2
5152  3380  (AVŚ_20,135.2a)103  granther      1
5154  3381  (AVŚ_5,20.10c) 103  grāvādhiṣavaṇe   1
5156  3382  (AVŚ_9,6.15a) 103   grāvāṇa      1
5158  3383  (AVŚ_11,9[11].9a)
               103  gṛdhrāḥ      1
5160  3384  (AVŚ_8,4.22c) 103   gṛdhrayātuṃ    1
5162  3385  (AVŚ_12,4.3c) 103   gṛhāḥ       1
5164  3386  (AVŚ_14,2.26a) 103  gṛhāṇāṃ      1
5166  3387  (AVŚ_14,1.20c) 103  gṛhapatnī
5167  3388  (AVŚ_14,2.75c) 103  gṛhapatnī     2
5169  3389  (AVŚ_11,1.29c) 103  gṛharājasya    1
5171  3390  (AVŚ_20,41.3c) 103  gṛhe        1
5173  3391  (AVŚ_5,17.10c) 103  gṛhṇānā      1
5175  3392  (AVŚ_4,38.2c) 103   gṛhṇānām      1
5177  3393  (AVŚ_19,35.1a) 103  gṛhṇanta      1
5179  3394  (AVŚ_2,34.5a) 103   gṛhṇantu      1
5181  3395  (AVŚ_20,131.9a)103  gṛhyanti      1
5183  3396  (AVŚ_10,9.20a) 103  grīvā
5184  3397  (AVŚ_6,32.2a) 103   grīvā       2
5186  3398  (AVŚ_5,11.11a) 103  gṛṇate
5187  3399  (AVŚ_4,21.2a) 103   gṛṇate       2
5189  3400  (AVŚ_11,3.10a) 103  gudā        1


                     Page 52
                   Col1_atharva
5191  3401  (AVŚ_2,33.4a) 103 gudābhyo
5192  3402  (AVŚ_20,96.20a)103 gudābhyo      2
5194  3403  (AVŚ_6,134.2a) 103 gūḍhaḥ       1
5196  3404  (AVŚ_10,7.41c) 103 guhyaḥ       1
5198  3405  (AVŚ_19,38.1c) 103 gulguloḥ      1
5200  3406  (AVŚ_2,36.7a) 103 gulgulv       1
5202  3407  (AVŚ_10,2.2a) 103 gulphāv       1
5204  3408  (AVŚ_12,1.48a) 103 gurubhṛd      1
5206  3409  (AVŚ_6,43.3a) 104 hanavyāṃ      1
5208  3410  (AVŚ_11,3.39[4.8]b) haniṣyatīty
               104
5209  3411  (AVŚ_11,3.47[4.16]b)haniṣyatīty
               104
5210  3412  (AVŚ_11,3.42[4.11]b)haniṣyatīty
               104
5211  3413  (AVŚ_11,3.40[4.9]b) haniṣyatīty
               104          4
5213  3414  (AVŚ_8,6.4c)  104 hanmaḥ       1
5215  3415  (AVŚ_4,36.4c) 104 hanmi
5216  3416  (AVŚ_6,8.2c)  104 hanmi
5217  3417  (AVŚ_6,56.3a) 104 hanmi        3
5219  3418  (AVŚ_7,71.1c) 104 hantāraṃ
5220  3419  (AVŚ_8,3.22c) 104 hantāraṃ      2
5222  3420  (AVŚ_20,72.3c) 104 hantave
5223  3421  (AVŚ_20,19.6c) 104 hantave
5224  3422  (AVŚ_20,19.5a) 104 hantave      3
5226  3423  (AVŚ_5,18.5a) 104 hanti
5227  3424  (AVŚ_20,96.13a)104 hanti       2
5229  3425  (AVŚ_7,114.2c) 104 hantu
5230  3426  (AVŚ_5,31.12c) 104 hantu
5231  3427  (AVŚ_8,4.16c) 104 hantu        3
5233  3428  (AVŚ_8,4.13c) 104 hanty        1
5235  3429  (AVŚ_10,2.8c) 104 hanvoḥ       1
5237  3430  (AVŚ_5,23.7c) 104 hanyatāṃ      1
5239  3431  (AVŚ_1,20.4c) 104 hanyate       1
5241  3432  (AVŚ_3,11.2c) 104 harāmi
5242  3433  (AVŚ_20,96.7c) 104 harāmi       2
5244  3434  (AVŚ_1,28.3c) 104 haraṇāya
5245  3435  (AVŚ_4,17.3c) 104 haraṇāya      2
5247  3436  (AVŚ_6,93.2a) 104 harasā
5248  3437  (AVŚ_8,3.10c) 104 harasā       2
5250  3438  (AVŚ_9,6.47c) 104 harati       1
5252  3439  (AVŚ_13,3.9a) 104 harayaḥ
5253  3440  (AVŚ_6,22.1a) 104 harayaḥ
5254  3441  (AVŚ_9,10.22a) 104 harayaḥ      3
5256  3442  (AVŚ_20,31.2a) 104 harayo
5257  3443  (AVŚ_13,3.16a) 104 harayo       2
5259  3444  (AVŚ_6,89.2a) 104 hārdiṃ       1
5261  3445  (AVŚ_20,56.3c) 104 harī
5262  3446  (AVŚ_20,37.6c) 104 harī        2
5264  3447  (AVŚ_20,31.2c) 104 haribhir
5265  3448  (AVŚ_20,31.3c) 104 haribhir      2
5267  3449  (AVŚ_20,129.3a)104 hariknikā     1
5269  3450  (AVŚ_1,22.4a) 104 harimāṇaṃ      1
5271  3451  (AVŚ_20,30.3c) 104 harimanyusāyaka  1
5273  3452  (AVŚ_20,64.5a) 104 harīṇāṃ      1
5275  3453  (AVŚ_5,21.7a) 104 hariṇasyājinena   1
5277  3454  (AVŚ_20,31.4a) 104 hariṇī       1
5279  3455  (AVŚ_18,4.34a) 104 hariṇīḥ      1
5281  3456  (AVŚ_3,7.2a)  104 hariṇo       1
5283  3457  (AVŚ_20,30.4c) 104 hariśipro     1
5285  3458  (AVŚ_20,123.1c)104 haritaḥ      1
5287  3459  (AVŚ_11,3.8a) 104 haritaṃ
5288  3460  (AVŚ_11,2.12a) 104 haritaṃ      2
5290  3461  (AVŚ_1,25.2c) 104 haritasya
5291  3462  (AVŚ_1,25.3c) 104 haritasya      2
5293  3463  (AVŚ_13,2.8a) 104 harito
5294  3464  (AVŚ_13,2.23a) 104 harito
5295  3465  (AVŚ_20,47.20a)104 harito
5296  3466  (AVŚ_13,2.28a) 104 harito       4


                   Page 53
                    Col1_atharva
5298  3467  (AVŚ_20,33.1a) 104  harivaḥ
5299  3468  (AVŚ_20,32.3a) 104  harivaḥ      2
5301  3469  (AVŚ_20,59.3c) 104  harivān      1
5303  3470  (AVŚ_20,35.16a)104  hāriyojanā     1
5305  3471  (AVŚ_18,4.55a) 104  harmyam      1
5307  3472  (AVŚ_18,4.55c) 104  harmyaṃ      1
5309  3473  (AVŚ_20,32.1a) 104  haryamāṇo     1
5311  3474  (AVŚ_20,32.2a) 104  haryantaṃ     1
5313  3475  (AVŚ_12,3.23a) 104  haryāsi      1
5315  3476  (AVŚ_20,34.17a)104  haryaśvaḥ     1
5317  3477  (AVŚ_20,128.15a)
               104  haryor       1
5319  3478  (AVŚ_13,1.12c) 104  hāsīn
5320  3479  (AVŚ_2,28.3c) 104   hāsīn
5321  3480  (AVŚ_7,53.4a) 104   hāsīn       3
5323  3481  (AVŚ_9,4.24c) 104   hāsiṣṭa      1
5325  3482  (AVŚ_6,41.3a) 104   hāsiṣur      1
5327  3483  (AVŚ_18,2.24c) 104  hāsta       1
5329  3484  (AVŚ_6,102.3c) 104  hastābhyām     1
5331  3485  (AVŚ_14,1.51a) 104  hastam       1
5333  3486  (AVŚ_7,109.3c) 104  hastau       1
5335  3487  (AVŚ_6,81.1a) 104   hastāv       1
5337  3488  (AVŚ_6,72.3a) 104   hāstinaṃ      1
5339  3489  (AVŚ_6,70.2a) 104   hastinyāḥ     1
5341  3490  (AVŚ_4,13.6a) 104   hasto       1
5343  3491  (AVŚ_11,3.38[4.7]b)
               104  hāsyantīty     1
5345  3492  (AVŚ_10,4.12a) 104  hatā        1
5347  3493  (AVŚ_10,7.40a) 104  hataṃ       1
5349  3494  (AVŚ_7,70.3c) 104   hatāṃ       1
5351  3495  (AVŚ_11,9[11].7c)
               104  hate        1
5353  3496  (AVŚ_3,19.7c) 104   hatogrāyudhā    1
5355  3497  (AVŚ_19,36.4c) 104  hatvāva      1
5357  3498  (AVŚ_3,3.6a)  104  havaṃ       1
5359  3499  (AVŚ_20,14.1c) 104  havāmahe
5360  3500  (AVŚ_20,62.1c) 104  havāmahe
5361  3501  (AVŚ_20,110.2c)104  havāmahe      3
5363  3502  (AVŚ_7,76.1c) 104   havaṇād      1
5365  3503  (AVŚ_18,1.41a) 104  havante
5366  3504  (AVŚ_18,4.45a) 104  havante
5367  3505  (AVŚ_18,1.42a) 104  havante
5368  3506  (AVŚ_18,4.46a) 104  havante
5369  3507  (AVŚ_18,1.41c) 104  havante
5370  3508  (AVŚ_18,4.45c) 104  havante      6
5372  3509  (AVŚ_20,37.9c) 104  havebhir      1
5374  3510  (AVŚ_20,126.12c)
               104  haviḥ
5375  3511  (AVŚ_1,4.3c)  104  haviḥ
5376  3512  (AVŚ_7,46.2c) 104   haviḥ       3
5378  3513  (AVŚ_9,6.20a) 104   havīṃṣy      1
5380  3514  (AVŚ_7,77.1a) 104   havir
5381  3515  (AVŚ_6,5.3a)  104  havir       2
5383  3516  (AVŚ_18,3.48a) 104  havirado      1
5385  3517  (AVŚ_7,5.4a)  104  haviṣā
5386  3518  (AVŚ_19,6.10a) 104  haviṣā
5387  3519  (AVŚ_18,2.29c) 104  haviṣā
5388  3520  (AVŚ_1,12.2c) 104   haviṣā
5389  3521  (AVŚ_6,73.2c) 104   haviṣā
5390  3522  (AVŚ_1,31.3a) 104   haviṣā
5391  3523  (AVŚ_3,11.1a) 104   haviṣā
5392  3524  (AVŚ_20,96.6a) 104  haviṣā
5393  3525  (AVŚ_6,64.2c) 104   haviṣā       9
5395  3526  (AVŚ_7,94.1a) 104   haviṣāva      1
5397  3527  (AVŚ_6,78.1a) 104   haviṣāyam     1
5399  3528  (AVŚ_11,1.25a) 104  havyam       1
5401  3529  (AVŚ_5,8.3c)  104  havyaṃ
5402  3530  (AVŚ_7,68.2a) 104   havyaṃ       2
5404  3531  (AVŚ_20,88.5c) 104  havyasūdaḥ     1
5406  3532  (AVŚ_18,4.1c) 104   havyavāha     1


                     Page 54
                    Col1_atharva
5408  3533  (AVŚ_7,20.1c) 104  havyavāhano     1
5410  3534  (AVŚ_20,73.1c) 104  havyo        1
5412  3535  (AVŚ_7,20.3c) 104  heḍasi       1
5414  3536  (AVŚ_8,2.22a) 104  hemantāya      1
5416  3537  (AVŚ_20,105.3c)104  hetāraṃ       1
5418  3538  (AVŚ_4,37.8a) 104  hetayaḥ
5419  3539  (AVŚ_4,37.9a) 104  hetayaḥ       2
5421  3540  (AVŚ_12,4.52c) 104  hetīṃ        1
5423  3541  (AVŚ_5,18.9a) 104  hetimanto      1
5425  3542  (AVŚ_10,5.43a) 104  hetis        1
5427  3543  (AVŚ_5,1.1c)  104  heva        1
5429  3544  (AVŚ_20,16.7a) 104  hi
5430  3545  (AVŚ_7,73.11a) 104  hi
5431  3546  (AVŚ_9,10.20a) 104  hi
5432  3547  (AVŚ_8,9.24a) 104  hi
5433  3548  (AVŚ_20,118.1c)104  hi
5434  3549  (AVŚ_18,4.59c) 104  hi
5435  3550  (AVŚ_20,78.3a) 104  hi
5436  3551  (AVŚ_20,16.12c)104  hi
5437  3552  (AVŚ_20,40.1a) 104  hi
5438  3553  (AVŚ_20,70.3a) 104  hi
5439  3554  (AVŚ_12,5.16a) 104  hi
5440  3555  (AVŚ_6,125.1a) 104  hi
5441  3556  (AVŚ_20,1.2a) 104  hi         13
5443  3557  (AVŚ_10,4.10c) 104  him
5444  3558  (AVŚ_10,4.16a) 104  him
5445  3559  (AVŚ_10,4.17a) 104  him         3
5447  3560  (AVŚ_4,2.5a)  104  himavanto      1
5449  3561  (AVŚ_5,4.8a)  104  himavataḥ      1
5451  3562  (AVŚ_5,19.8c) 104  hiṃsanti      1
5453  3563  (AVŚ_11,2.29c) 104  hiṃsīḥ       1
5455  3564  (AVŚ_11,2.20a) 104  hiṃsīr       1
5457  3565  (AVŚ_5,18.6a) 104  hiṃsitavyo     1
5459  3566  (AVŚ_9,6.45a) 104  hiṅ         1
5461  3567  (AVŚ_5,22.4a) 104  hiṇomi       1
5463  3568  (AVŚ_6,130.1c) 104  hiṇuta
5464  3569  (AVŚ_6,130.2c) 104  hiṇuta
5465  3570  (AVŚ_6,130.3c) 104  hiṇuta
5466  3571  (AVŚ_6,131.1c) 104  hiṇuta
5467  3572  (AVŚ_6,131.2c) 104  hiṇuta       5
5469  3573  (AVŚ_1,4.2c)  104  hinvantv      1
5471  3574  (AVŚ_4,10.1c) 104  hiraṇyajāḥ
5472  3575  (AVŚ_4,10.4c) 104  hiraṇyajāḥ     2
5474  3576  (AVŚ_5,7.10a) 104  hiraṇyakaśipur   1
5476  3577  (AVŚ_20,73.4a) 104  hiraṇyam      1
5478  3578  (AVŚ_14,1.40a) 104  hiraṇyaṃ      1
5480  3579  (AVŚ_18,4.89c) 104  hiraṇyanemayaḥ   1
5482  3580  (AVŚ_20,38.5c) 104  hiraṇyayaḥ
5483  3581  (AVŚ_20,47.5c) 104  hiraṇyayaḥ
5484  3582  (AVŚ_20,70.8c) 104  hiraṇyayaḥ     3
5486  3583  (AVŚ_20,131.5e)104  hiraṇyayāḥ
5487  3584  (AVŚ_20,131.5c)104  hiraṇyayāḥ     2
5489  3585  (AVŚ_20,129.5a)104  hiraṇyayam     1
5491  3586  (AVŚ_7,99.1c) 104  hiraṇyayaṃ
5492  3587  (AVŚ_10,7.41a) 104  hiraṇyayaṃ     2
5494  3588  (AVŚ_6,69.1a) 104  hiranye       1
5496  3589  (AVŚ_18,3.60c) 104  hlādike       1
5498  3590  (AVŚ_2,28.2c) 104  hotā        1
5500  3591  (AVŚ_5,12.9c) 104  hotar        1
5502  3592  (AVŚ_3,21.5a) 104  hotāraṃ       1
5504  3593  (AVŚ_11,7[9].19c)
               104  hotrāḥ       1
5506  3594  (AVŚ_8,4.6c)  104  hotrāṃ       1
5508  3595  (AVŚ_7,95.1c) 104  hṛdaḥ
5509  3596  (AVŚ_19,28.2a) 104  hṛdaḥ        2
5511  3597  (AVŚ_16,3.6a) 104  hṛdayam       1
5513  3598  (AVŚ_6,139.1e) 104  hṛdayaṃ


                    Page 55
                     Col1_atharva
5514  3599  (AVŚ_2,29.6a) 104   hṛdayaṃ
5515  3600  (AVŚ_5,20.3c) 104   hṛdayaṃ       3
5517  3601  (AVŚ_3,8.6c)  104  hṛdayāni
5518  3602  (AVŚ_6,94.2c) 104   hṛdayāni       2
5520  3603  (AVŚ_11,9[11].21a)
               104  hṛdayāny       1
5522  3604  (AVŚ_5,18.5c) 104   hṛdaye
5523  3605  (AVŚ_8,3.6c)  104  hṛdaye        2
5525  3606  (AVŚ_4,31.7c) 104   hṛdayeṣu       1
5527  3607  (AVŚ_5,29.5a) 104   hṛtaṃ        1
5529  3608  (AVŚ_6,71.2a) 104   hutam        1
5531  3609  (AVŚ_20,26.3a) 104  huve
5532  3610  (AVŚ_4,26.3a) 104   huve         2
5534  3611  (AVŚ_4,28.3a) 104   huvehaṃ       1
5536  3612  (AVŚ_10,10.9a) 104  hūyamānopātiṣṭha   1
5538  3613  (AVŚ_20,5.6c) 104   hūyase        1
5540  3614  (AVŚ_17,1.1e) 104   hva
5541  3615  (AVŚ_17,1.2e) 104   hva
5542  3616  (AVŚ_17,1.3e) 104   hva
5543  3617  (AVŚ_17,1.4e) 104   hva
5544  3618  (AVŚ_17,1.5e) 104   hva         5
5546  3619  (AVŚ_7,60.3c) 104   hvayāmahe      1
5548  3620  (AVŚ_9,6.13a) 104   hvayanti       1
5550  3621  (AVŚ_19,58.2a) 104  hvayatām       1
5552  3622  (AVŚ_3,3.3c)  104  hvayatu       1
5554  3623  (AVŚ_9,6.48a) 104   hvayaty       1
5556  3624  (AVŚ_18,4.61a) 104  hy
5557  3625  (AVŚ_20,23.6a) 104  hy          2
5559  3626  (AVŚ_5,22.6c) 105   icha         1
5561  3627  (AVŚ_20,91.6c) 105  ichamāno
5562  3628  (AVŚ_19,7.1c) 105   ichamāno       2
5564  3629  (AVŚ_10,8.5c) 105   ichante       1
5566  3630  (AVŚ_20,114.1c)105  ichase        1
5568  3631  (AVŚ_20,129.4a)105  ichāsi        1
5570  3632  (AVŚ_6,20.1c) 105   ichatu        1
5572  3633  (AVŚ_14,1.7c) 105   id
5573  3634  (AVŚ_20,36.1a) 105  id
5574  3635  (AVŚ_20,63.4a) 105  id
5575  3636  (AVŚ_20,68.5c) 105  id
5576  3637  (AVŚ_4,21.2c) 105   id
5577  3638  (AVŚ_20,115.2c)105  id
5578  3639  (AVŚ_20,6.6c) 105   id          7
5580  3640  (AVŚ_20,97.1a) 105  idā         1
5582  3641  (AVŚ_9,5.20a) 105   idam
5583  3642  (AVŚ_8,10.26a) 105  idam         2
5585  3643  (AVŚ_11,6[8].20a)
               105  idaṃ
5586  3644  (AVŚ_11,6[8].19a)
               105  idaṃ
5587  3645  (AVŚ_7,75.2e) 105   idaṃ
5588  3646  (AVŚ_18,4.35a) 105  idaṃ
5589  3647  (AVŚ_3,19.1a) 105   idaṃ
5590  3648  (AVŚ_9,1.17a) 105   idaṃ
5591  3649  (AVŚ_6,131.2a) 105  idaṃ
5592  3650  (AVŚ_7,20.6a) 105   idaṃ
5593  3651  (AVŚ_18,3.64c) 105  idaṃ
5594  3652  (AVŚ_11,6[8].11a)
               105  idaṃ        10
5596  3653  (AVŚ_20,14.3a) 105  idamidaṃ
5597  3654  (AVŚ_20,62.3a) 105  idamidaṃ       2
5599  3655  (AVŚ_4,32.2c)  63  īḍate        1
5601  3656  (AVŚ_18,4.88a) 105  idhīmahi       1
5603  3657  (AVŚ_12,2.54c) 105  idhmam        1
5605  3658  (AVŚ_20,102.1c)105  idhyate       1
5607  3659  (AVŚ_18,3.42a) 63   īḍito        1
5609  3660  (AVŚ_8,3.26c)  63  īḍyaḥ
5610  3661  (AVŚ_19,59.1c) 63   īḍyaḥ        2
5612  3662  (AVŚ_20,25.7c) 105  iha
5613  3663  (AVŚ_20,33.2c) 105  iha
5614  3664  (AVŚ_18,4.66a) 105  iha


                     Page 56
                    Col1_atharva
5615  3665  (AVŚ_20,92.8c) 105  iha
5616  3666  (AVŚ_9,9.18c) 105  iha
5617  3667  (AVŚ_18,4.12c) 105  iha
5618  3668  (AVŚ_14,2.39c) 105  iha
5619  3669  (AVŚ_4,25.5c) 105  iha
5620  3670  (AVŚ_4,21.1c) 105  iha
5621  3671  (AVŚ_3,28.4a) 105  iha
5622  3672  (AVŚ_13,1.39a) 105  iha
5623  3673  (AVŚ_3,3.1a)  105  iha
5624  3674  (AVŚ_7,9.3c)  105  iha
5625  3675  (AVŚ_5,8.1c)  105  iha
5626  3676  (AVŚ_18,2.59c) 105  iha
5627  3677  (AVŚ_5,30.17c) 105  iha
5628  3678  (AVŚ_3,20.6a) 105  iha
5629  3679  (AVŚ_18,2.29a) 105  iha         18
5631  3680  (AVŚ_20,101.3a)105  ihā         1
5633  3681  (AVŚ_18,4.38a) 105  ihacitta       1
5635  3682  (AVŚ_8,1.18a) 105  ihaivāstv      1
5637  3683  (AVŚ_6,40.1a) 105  ihāstu
5638  3684  (AVŚ_6,32.3a) 105  ihāstu        2
5640  3685  (AVŚ_13,1.49c) 63  ījāte
5641  3686  (AVŚ_13,1.50c) 63  ījāte
5642  3687  (AVŚ_13,1.47c) 63  ījāte        3
5644  3688  (AVŚ_20,102.2c) 63  īlate        1
5646  3689  (AVŚ_20,54.2c) 63  īṃ          1
5648  3690  (AVŚ_20,11.5c) 105  imā
5649  3691  (AVŚ_6,85.3a) 105  imā         2
5651  3692  (AVŚ_14,2.52a) 105  imāḥ         1
5653  3693  (AVŚ_6,36.1c)  63  īmahe
5654  3694  (AVŚ_4,23.1c)  63  īmahe        2
5656  3695  (AVŚ_14,2.23c) 105  imam         1
5658  3696  (AVŚ_8,2.20c) 105  imaṃ
5659  3697  (AVŚ_7,97.8a) 105  imaṃ
5660  3698  (AVŚ_20,69.7a) 105  imaṃ
5661  3699  (AVŚ_7,58.1a) 105  imaṃ         4
5663  3700  (AVŚ_20,136.13a)
               105  imāṅguriṃ      1
5665  3701  (AVŚ_10,6.31c) 105  ime
5666  3702  (AVŚ_6,88.1c) 105  ime
5667  3703  (AVŚ_20,69.3a) 105  ime         3
5669  3704  (AVŚ_20,6.4c) 105  indavaḥ
5670  3705  (AVŚ_20,6.5c) 105  indavaḥ       2
5672  3706  (AVŚ_18,3.39a) 105  indave        1
5674  3707  (AVŚ_7,109.6c) 105  indavo        1
5676  3708  (AVŚ_13,1.40c) 105  indhate
5677  3709  (AVŚ_12,1.20c) 105  indhate       2
5679  3710  (AVŚ_20,127.13c)
               105  indra
5680  3711  (AVŚ_12,1.40c) 105  indra
5681  3712  (AVŚ_20,85.3c) 105  indra
5682  3713  (AVŚ_20,60.2c) 105  indra
5683  3714  (AVŚ_20,106.2a)105  indra
5684  3715  (AVŚ_20,81.1a) 105  indra
5685  3716  (AVŚ_20,92.20a)105  indra
5686  3717  (AVŚ_20,12.2a) 105  indra
5687  3718  (AVŚ_20,71.13a)105  indra
5688  3719  (AVŚ_20,121.2c)105  indra
5689  3720  (AVŚ_7,117.1a) 105  indra
5690  3721  (AVŚ_1,21.3c) 105  indra
5691  3722  (AVŚ_17,1.9a) 105  indra
5692  3723  (AVŚ_1,21.2a) 105  indra
5693  3724  (AVŚ_9,4.21a) 105  indra
5694  3725  (AVŚ_4,4.4c)  105  indra
5695  3726  (AVŚ_20,36.10a)105  indra
5696  3727  (AVŚ_20,5.1c) 105  indra
5697  3728  (AVŚ_20,117.1a)105  indra
5698  3729  (AVŚ_20,111.1a)105  indra
5699  3730  (AVŚ_8,6.13c) 105  indra


                     Page 57
                    Col1_atharva
5700  3731  (AVŚ_20,5.5a) 105  indra
5701  3732  (AVŚ_20,15.5a) 105  indra
5702  3733  (AVŚ_20,62.7c) 105  indra
5703  3734  (AVŚ_20,56.6a) 105  indra
5704  3735  (AVŚ_20,126.13c)
               105  indra
5705  3736  (AVŚ_20,15.4a) 105  indra
5706  3737  (AVŚ_20,126.15c)
               105  indra
5707  3738  (AVŚ_19,15.4c) 105  indra
5708  3739  (AVŚ_20,34.18c)105  indra
5709  3740  (AVŚ_17,1.13a) 105  indra
5710  3741  (AVŚ_20,27.3a) 105  indra
5711  3742  (AVŚ_20,112.1c)105  indra
5712  3743  (AVŚ_20,75.2c) 105  indra
5713  3744  (AVŚ_20,15.6a) 105  indra
5714  3745  (AVŚ_3,1.3c)  105  indra
5715  3746  (AVŚ_20,112.3c)105  indra
5716  3747  (AVŚ_5,8.7c)  105  indra
5717  3748  (AVŚ_8,5.15c) 105  indra
5718  3749  (AVŚ_20,117.2c)105  indra
5719  3750  (AVŚ_20,115.3a)105  indra
5720  3751  (AVŚ_20,29.4a) 105  indra
5721  3752  (AVŚ_20,43.2a) 105  indra
5722  3753  (AVŚ_20,73.2c) 105  indra
5723  3754  (AVŚ_20,98.1c) 105  indra
5724  3755  (AVŚ_20,21.7c) 105  indra       46
5726  3756  (AVŚ_20,108.1a)105  indrā        1
5728  3757  (AVŚ_6,104.3a) 105  indrāgnī
5729  3758  (AVŚ_9,1.12c) 105  indrāgnī
5730  3759  (AVŚ_19,10.1a) 105  indrāgnī      3
5732  3760  (AVŚ_20,76.8a) 105  indraḥ
5733  3761  (AVŚ_1,16.2c) 105  indraḥ
5734  3762  (AVŚ_20,7.3a) 105  indraḥ
5735  3763  (AVŚ_7,94.1c) 105  indraḥ
5736  3764  (AVŚ_20,137.7c)105  indraḥ
5737  3765  (AVŚ_20,94.1a) 105  indraḥ       6
5739  3766  (AVŚ_20,70.9c) 105  indram
5740  3767  (AVŚ_20,36.3a) 105  indram       2
5742  3768  (AVŚ_20,93.4a) 105  indraṃ
5743  3769  (AVŚ_3,20.7a) 105  indraṃ
5744  3770  (AVŚ_20,17.1a) 105  indraṃ
5745  3771  (AVŚ_6,39.2a) 105  indraṃ
5746  3772  (AVŚ_20,65.1a) 105  indraṃ
5747  3773  (AVŚ_3,21.8a) 105  indraṃ       6
5749  3774  (AVŚ_6,3.1a)  105  indrāpūṣaṇāditiḥ  1
5751  3775  (AVŚ_20,96.3c) 105  indras       1
5753  3776  (AVŚ_5,23.1c) 105  indraś
5754  3777  (AVŚ_6,94.3c) 105  indraś
5755  3778  (AVŚ_8,5.18c) 105  indraś
5756  3779  (AVŚ_6,88.2c) 105  indraś
5757  3780  (AVŚ_5,25.4c) 105  indraś
5758  3781  (AVŚ_11,9[11].25c)
               105  indraś
5759  3782  (AVŚ_20,17.12a)105  indraś
5760  3783  (AVŚ_20,87.7a) 105  indraś       8
5762  3784  (AVŚ_6,99.3a) 105  indrasya
5763  3785  (AVŚ_5,8.4a)  105  indrasya      2
5765  3786  (AVŚ_20,35.1c) 105  indrāya       1
5767  3787  (AVŚ_10,7.30a) 105  indre        1
5769  3788  (AVŚ_7,67.1a) 105  indriyaṃ
5770  3789  (AVŚ_3,22.5c) 105  indriyaṃ
5771  3790  (AVŚ_20,106.1a)105  indriyaṃ      3
5773  3791  (AVŚ_16,1.9a) 105  indriyeṇābhi    1
5775  3792  (AVŚ_4,3.5c)  105  indro
5776  3793  (AVŚ_3,13.2c) 105  indro
5777  3794  (AVŚ_20,63.4c) 105  indro
5778  3795  (AVŚ_3,27.2a) 105  indro
5779  3796  (AVŚ_3,15.6c) 105  indro


                    Page 58
                    Col1_atharva
5780  3797  (AVŚ_18,3.12c) 105 indro
5781  3798  (AVŚ_19,9.6c) 105 indro
5782  3799  (AVŚ_19,10.6a) 105 indro
5783  3800  (AVŚ_7,24.1a) 105 indro
5784  3801  (AVŚ_4,23.5c) 105 indro
5785  3802  (AVŚ_11,9[11].20a) indro
               105
5786  3803  (AVŚ_20,96.9c) 105 indro
5787  3804  (AVŚ_3,11.4c) 105 indro
5788  3805  (AVŚ_9,2.13a) 105 indro         14
5790  3806  (AVŚ_17,1.10a) 105 indrotibhiḥ      1
5792  3807  (AVŚ_9,7.12a) 105 irā          1
5794  3808  (AVŚ_7,60.6a) 105 irāvanto        1
5796  3809  (AVŚ_6,34.1a)  63 īraya        1
5798  3810  (AVŚ_6,18.3c)  63 īrṣyāṃ        1
5800  3811  (AVŚ_15,1.5a)  63 īśāṃ         1
5802  3812  (AVŚ_4,27.4c)  63 īśānā
5803  3813  (AVŚ_4,27.5c)  63 īśānā
5804  3814  (AVŚ_11,9[11].26a) īśānā
                63           3
5806  3815  (AVŚ_20,68.12a) 63 īśānaṃ        1
5808  3816  (AVŚ_6,86.2c)  63 īśe         1
5810  3817  (AVŚ_20,16.3a) 105 iṣirā         1
5812  3818  (AVŚ_20,100.3a)105 iṣirasya       1
5814  3819  (AVŚ_10,8.35a) 105 iṣitaḥ        1
5816  3820  (AVŚ_12,2.9a) 105 iṣito
5817  3821  (AVŚ_6,27.1a) 105 iṣito
5818  3822  (AVŚ_6,27.2a) 105 iṣito         3
5820  3823  (AVŚ_4,38.7e)  63 īśmahe        1
5822  3824  (AVŚ_8,8.15c) 105 iṣṇāmi
5823  3825  (AVŚ_8,8.14c) 105 iṣṇāmi         2
5825  3826  (AVŚ_20,35.13c)105 iṣṇāna        1
5827  3827  (AVŚ_4,6.6a)  105 iṣo         1
5829  3828  (AVŚ_12,2.54a) 105 iṣṭvā         1
5831  3829  (AVŚ_19,34.3c) 105 iṣum         1
5833  3830  (AVŚ_3,25.2a) 105 iṣuṃ          1
5835  3831  (AVŚ_11,10[12].16a) iṣvagrāṇy
               105           1
5837  3832  (AVŚ_15,5.6[5.13]b) iṣvāsa
               105           1
5839  3833  (AVŚ_15,5.1[5.2-3]b) iṣvāsaḥ
               105
5840  3834          105 iṣvāsaḥ
       (AVŚ_15,5.7[5.15-16]b)
5841  3835  (AVŚ_15,5.3[5.7]b) iṣvāsaḥ
               105           3
5843  3836  (AVŚ_15,5.2[5.5]b) iśvāso
               105           1
5845  3837  (AVŚ_15,5.5[5.11]b) iṣvāso
               105           1
5847  3838  (AVŚ_19,55.6c) 105 it          1
5849  3839  (AVŚ_8,7.16c) 105 ita          1
5851  3840  (AVŚ_13,2.13c) 105 itaḥ         1
5853  3841  (AVŚ_9,7.17a) 105 itarajanā       1
5855  3842  (AVŚ_20,130.17a) iti
               105
5856  3843  (AVŚ_12,4.6c) 105 iti          2
5858  3844  (AVŚ_11,5[7].11a) ito
               105
5859  3845  (AVŚ_7,83.2a) 105 ito          2
5861  3846  (AVŚ_20,92.14a)105 itthā         1
5863  3847  (AVŚ_19,50.3c) 105 iva
5864  3848  (AVŚ_6,21.2c) 105 iva
5865  3849  (AVŚ_4,18.2c) 105 iva
5866  3850  (AVŚ_6,89.2c) 105 iva
5867  3851  (AVŚ_20,128.5c)105 iva
5868  3852  (AVŚ_4,37.11c) 105 iva
5869  3853  (AVŚ_6,12.1a) 105 iva
5870  3854  (AVŚ_11,4[6].26c) iva
               105
5871  3855  (AVŚ_20,131.16a) iva
               105
5872  3856  (AVŚ_9,4.11a) 105 iva
5873  3857  (AVŚ_6,14.3c) 105 iva
5874  3858  (AVŚ_5,22.14c) 105 iva
5875  3859  (AVŚ_6,42.1a) 105 iva
5876  3860  (AVŚ_3,9.4c)  105 iva
5877  3861  (AVŚ_2,7.1c)  105 iva
5878  3862  (AVŚ_6,137.2c) 105 iva


                    Page 59
                     Col1_atharva
5879  3863  (AVŚ_6,137.3c) 105  iva
5880  3864  (AVŚ_18,2.51c) 105  iva
5881  3865  (AVŚ_5,18.3a) 105   iva
5882  3866  (AVŚ_5,14.5c) 105   iva
5883  3867  (AVŚ_5,14.13c) 105  iva
5884  3868  (AVŚ_19,45.1a) 105  iva
5885  3869  (AVŚ_6,101.3c) 105  iva
5886  3870  (AVŚ_8,8.4c)  105  iva
5887  3871  (AVŚ_3,29.6c) 105   iva
5888  3872  (AVŚ_4,36.6c) 105   iva
5889  3873  (AVŚ_7,13.2c) 105   iva
5890  3874  (AVŚ_4,20.7c) 105   iva
5891  3875  (AVŚ_5,30.9c) 105   iva
5892  3876  (AVŚ_19,28.4c) 105  iva
5893  3877  (AVŚ_5,8.4c)  105  iva
5894  3878  (AVŚ_4,7.5c)  105  iva         32
5896  3879  (AVŚ_1,27.3c) 105   ivābhito       1
5898  3880  (AVŚ_4,7.5a)  105  ivācitaṃ       1
5900  3881  (AVŚ_6,15.3c) 105   ivāhaṃ        1
5902  3882  (AVŚ_10,4.21c) 105  ivāhe        1
5904  3883  (AVŚ_4,37.11a) 105  ivaikaḥ       1
5906  3884  (AVŚ_20,115.1c)105  ivājani       1
5908  3885  (AVŚ_4,31.5a) 105   ivānavabravo     1
5910  3886  (AVŚ_6,12.1c) 105   ivānyad       1
5912  3887  (AVŚ_6,37.3c) 105   ivāvakṣāmaṃ     1
5914  3888  (AVŚ_12,3.9a) 105   iyam         1
5916  3889  (AVŚ_15,1.1a)  63  īyamāna       1
5918  3890  (AVŚ_18,1.44c) 63   īyur         1
5920  3891  (AVŚ_13,1.6c) 106   ja          1
5922  3892  (AVŚ_20,16.8c) 106  jabhāra       1
5924  3893  (AVŚ_20,35.8c) 106  jabhra        1
5926  3894  (AVŚ_6,48.2a) 106   jagachandā      1
5928  3895  (AVŚ_9,10.1c) 106   jagaj        1
5930  3896  (AVŚ_7,26.2c) 106   jagamyāt       1
5932  3897  (AVŚ_11,4[6].25a)
               106  jāgāra        1
5934  3898  (AVŚ_20,121.1c)106  jagataḥ       1
5936  3899  (AVŚ_19,5.1a) 106   jagataś       1
5938  3900  (AVŚ_8,9.14c) 106   jagatīm       1
5940  3901  (AVŚ_18,2.31c) 106  jaghāna       1
5942  3902  (AVŚ_14,1.36a) 106  jaghanam       1
5944  3903  (AVŚ_13,1.32c) 106  jahi
5945  3904  (AVŚ_20,93.1c) 106  jahi
5946  3905  (AVŚ_7,109.4c) 106  jahi
5947  3906  (AVŚ_6,6.2c)  106  jahi
5948  3907  (AVŚ_11,1.9c) 106   jahi
5949  3908  (AVŚ_20,74.7a) 106  jahi
5950  3909  (AVŚ_1,8.3a)  106  jahi
5951  3910  (AVŚ_8,4.22a) 106   jahi
5952  3911  (AVŚ_19,65.1c) 106  jahi
5953  3912  (AVŚ_20,5.3c) 106   jahi        10
5955  3913  (AVŚ_13,1.30a) 106  jahīndra       1
5957  3914  (AVŚ_2,27.1c) 106   jahy
5958  3915  (AVŚ_2,27.2c) 106   jahy
5959  3916  (AVŚ_2,27.3c) 106   jahy
5960  3917  (AVŚ_2,27.4c) 106   jahy
5961  3918  (AVŚ_2,27.5c) 106   jahy
5962  3919  (AVŚ_2,27.6c) 106   jahy         6
5964  3920  (AVŚ_13,1.6a) 106   jajāna        1
5966  3921  (AVŚ_13,1.55c) 106  jajña        1
5968  3922  (AVŚ_8,9.5c)  106  jajñe
5969  3923  (AVŚ_11,8[10].6c)
               106  jajñe
5970  3924  (AVŚ_11,8[10].9c)
               106  jajñe
5971  3925  (AVŚ_4,1.3a)  106  jajñe        4
5973  3926  (AVŚ_19,6.13c) 106  jajñire
5974  3927  (AVŚ_19,6.12c) 106  jajñire       2
5976  3928  (AVŚ_20,95.3c) 106  jajñiṣe


                     Page 60
                    Col1_atharva
5977  3929  (AVŚ_10,10.19c)106  jajñiṣe       2
5979  3930  (AVŚ_8,8.12a) 106  jāladaṇḍam     1
5981  3931  (AVŚ_8,8.8a)  106  jālam        1
5983  3932  (AVŚ_8,8.6a)  106  jālaṃ
5984  3933  (AVŚ_8,8.7a)  106  jālaṃ        2
5986  3934  (AVŚ_6,57.2a) 106  jālāṣeṇopa     1
5988  3935  (AVŚ_12,4.51c) 106  jālmā        1
5990  3936  (AVŚ_18,3.15c) 106  jamadagnir     1
5992  3937  (AVŚ_1,17.1c) 106  jāmayas       1
5994  3938  (AVŚ_1,14.4c) 106  jāmayo       1
5996  3939  (AVŚ_8,1.16a) 106  jambhaḥ       1
5998  3940  (AVŚ_19,47.8c) 106  jambhayā      1
6000  3941  (AVŚ_8,6.17a) 106  jambhayantaṃ    1
6002  3942  (AVŚ_9,4.15a) 106  jāmiśaṃsasya    1
6004  3943  (AVŚ_14,2.59a) 106  janā        1
6006  3944  (AVŚ_20,1.2c) 106  janaḥ        1
6008  3945  (AVŚ_19,32.7c) 106  janāṃ        1
6010  3946  (AVŚ_20,58.1c) 106  janamāna      1
6012  3947  (AVŚ_9,10.15a) 106  jānāmi       1
6014  3948  (AVŚ_20,93.3c) 106  janānām       1
6016  3949  (AVŚ_18,1.49c) 106  janānāṃ
6017  3950  (AVŚ_18,3.13c) 106  janānāṃ       2
6019  3951  (AVŚ_20,21.9a) 106  janarājño      1
6021  3952  (AVŚ_5,18.12a) 106  janatā       1
6023  3953  (AVŚ_7,111.1c) 106  janaya
6024  3954  (AVŚ_14,2.24c) 106  janaya
6025  3955  (AVŚ_3,23.3a) 106  janaya       3
6027  3956  (AVŚ_8,4.12a) 106  janāya       1
6029  3957  (AVŚ_20,91.1c) 106  janayad       1
6031  3958  (AVŚ_6,136.2a) 106  janayājātān     1
6033  3959  (AVŚ_7,3.1a)  106  janayan       1
6035  3960  (AVŚ_20,11.4a) 106  janayann      1
6037  3961  (AVŚ_4,2.8a)  106  janayantīr     1
6039  3962  (AVŚ_20,17.1c) 106  janayo       1
6041  3963  (AVŚ_10,9.23a) 106  jaṅghāḥ       1
6043  3964  (AVŚ_19,60.2a) 106  jaṅghayor      1
6045  3965  (AVŚ_2,4.6c)  106  jaṅgiḍaḥ
6046  3966  (AVŚ_19,34.4c) 106  jaṅgiḍaḥ
6047  3967  (AVŚ_19,34.7c) 106  jaṅgiḍaḥ      3
6049  3968  (AVŚ_2,4.1c)  106  jaṅgiḍaṃ      1
6051  3969  (AVŚ_19,34.8a) 106  jāṅgiḍāmitavīrya  1
6053  3970  (AVŚ_19,34.1a) 106  jaṅgiḍo       1
6055  3971  (AVŚ_20,131.8a)106  janī        1
6057  3972  (AVŚ_1,8.4a)  106  janimāni
6058  3973  (AVŚ_13,1.37c) 106  janimāni      2
6060  3974  (AVŚ_4,1.7c)  106  janitā
6061  3975  (AVŚ_13,1.13a) 106  janitā       2
6063  3976  (AVŚ_14,2.34c) 106  janitram      1
6065  3977  (AVŚ_18,4.1a) 106  janitrīṃ      1
6067  3978  (AVŚ_6,80.3a) 106  janma        1
6069  3979  (AVŚ_5,28.6a) 106  janmanedaṃ     1
6071  3980  (AVŚ_9,8.21a) 106  jānubhyāṃ      1
6073  3981  (AVŚ_11,8[10].1c)
               106  janyāḥ       1
6075  3982  (AVŚ_20,135.2c)106  janyānuttamāṃ    1
6077  3983  (AVŚ_11,8[10].2c)
               106  janyās       1
6079  3984  (AVŚ_8,5.21c) 106  jaradaṣṭir     1
6081  3985  (AVŚ_20,18.1c) 106  jarante       1
6083  3986  (AVŚ_6,122.4c) 106  jarasaḥ
6084  3987  (AVŚ_6,122.1c) 106  jarasaḥ       2
6086  3988  (AVŚ_1,30.3c) 106  jarasam       1
6088  3989  (AVŚ_2,13.1a) 106  jarasaṃ
6089  3990  (AVŚ_12,2.24a) 106  jarasaṃ       2
6091  3991  (AVŚ_3,31.1a) 106  jarasāvṛtan     1
6093  3992  (AVŚ_3,11.6c) 106  jarase
6094  3993  (AVŚ_14,1.45c) 106  jarase       2
6096  3994  (AVŚ_2,10.5a) 106  jarasy       1


                     Page 61
                    Col1_atharva
6098  3995  (AVŚ_6,106.3a) 106  jarāyuṇā      1
6100  3996  (AVŚ_3,11.8a) 106  jarimāhita     1
6102  3997  (AVŚ_2,28.1a) 106  jariman       1
6104  3998  (AVŚ_20,135.6c)106  jaritaḥ       1
6106  3999  (AVŚ_20,135.6a)106  jaritar
6107  4000  (AVŚ_20,135.7a)106  jaritar
6108  4001  (AVŚ_20,135.5c)106  jaritar       3
6110  4002  (AVŚ_20,135.1c)106  jaritarothāmo    1
6112  4003  (AVŚ_5,13.8a) 106  jātā        1
6114  4004  (AVŚ_10,10.21a)106  jātaṃ
6115  4005  (AVŚ_5,4.2a)  106  jātaṃ
6116  4006  (AVŚ_19,44.3a) 106  jātaṃ
6117  4007  (AVŚ_19,53.9a) 106  jātaṃ        4
6119  4008  (AVŚ_8,6.19a) 106  jatān        1
6121  4009  (AVŚ_19,6.7a) 106  jātaś        1
6123  4010  (AVŚ_19,6.16c) 106  jātasya       1
6125  4011  (AVŚ_8,9.1a)  106  jātau        1
6127  4012  (AVŚ_11,10[12].4a)
               106  jātaveda
6128  4013  (AVŚ_8,3.7a)  106  jātaveda      2
6130  4014  (AVŚ_12,2.8c) 106  jātavedā
6131  4015  (AVŚ_8,1.11c) 106  jātavedā
6132  4016  (AVŚ_13,1.12a) 106  jātavedā      3
6134  4017  (AVŚ_14,1.49c) 106  jatavedāḥ      1
6136  4018  (AVŚ_8,3.4c)  106  jātavedaḥ
6137  4019  (AVŚ_19,64.2a) 106  jātavedaḥ      2
6139  4020  (AVŚ_1,7.2a)  106  jātavedas
6140  4021  (AVŚ_8,3.5a)  106  jātavedas
6141  4022  (AVŚ_18,3.71a) 106  jātavedas
6142  4023  (AVŚ_4,39.10c) 106  jātavedas      4
6144  4024  (AVŚ_19,3.1c) 106  jātavedās      1
6146  4025  (AVŚ_8,3.25e) 106  jātavedo
6147  4026  (AVŚ_8,4.14c) 106  jātavedo
6148  4027  (AVŚ_1,7.6a)  106  jātavedo      3
6150  4028  (AVŚ_11,1.25c) 106  jaṭhare       1
6152  4029  (AVŚ_5,4.7a)  106  jāto
6153  4030  (AVŚ_19,42.1c) 106  jāto        2
6155  4031  (AVŚ_9,2.22a) 106  jatvaḥ       1
6157  4032  (AVŚ_20,61.3c) 106  jayā        1
6159  4033  (AVŚ_3,14.4c) 106  jāyadhvaṃ
6160  4034  (AVŚ_3,14.5c) 106  jāyadhvaṃ      2
6162  4035  (AVŚ_11,8[10].1a)
               106  jāyām        1
6164  4036  (AVŚ_6,82.3c) 106  jāyāṃ        1
6166  4037  (AVŚ_8,6.25a) 106  jāyamānaṃ      1
6168  4038  (AVŚ_10,10.1a) 106  jāyamānāyai     1
6170  4039  (AVŚ_20,92.19c)106  jāyamāne      1
6172  4040  (AVŚ_7,81.2a) 106  jāyamāno
6173  4041  (AVŚ_14,1.24a) 106  jāyamāno
6174  4042  (AVŚ_20,88.4a) 106  jāyamāno      3
6176  4043  (AVŚ_11,4[6].16c)
               106  jāyante
6177  4044  (AVŚ_11,4[6].17c)
               106  jāyante       2
6179  4045  (AVŚ_19,13.9c) 106  jayantīnāṃ     1
6181  4046  (AVŚ_11,9[11].19c)
               106  jayantīr      1
6183  4047  (AVŚ_6,126.3a) 106  jayantu
6184  4048  (AVŚ_5,21.12c) 106  jayantu       2
6186  4049  (AVŚ_19,44.2a) 106  jāyānyo       1
6188  4050  (AVŚ_19,13.3c) 106  jayata       1
6190  4051  (AVŚ_14,2.15c) 106  jāyatāṃ
6191  4052  (AVŚ_14,2.21c) 106  jāyatāṃ
6192  4053  (AVŚ_13,1.54c) 106  jāyatāṃ       3
6194  4054  (AVŚ_12,4.9c) 106  jāyate       1
6196  4055  (AVŚ_9,6.62a) 106  jayati
6197  4056  (AVŚ_9,1.23c) 106  jayati       2
6199  4057  (AVŚ_10,8.23c) 106  jāyete       1
6201  4058  (AVŚ_20,51.2a) 106  jigāti
6202  4059  (AVŚ_8,4.17a) 106  jigāti       2
6204  4060  (AVŚ_20,5.2c) 106  jighnate      1


                     Page 62
                     Col1_atharva
6206  4061  (AVŚ_4,22.6c) 106   jigīvāṃ
6207  4062  (AVŚ_4,22.7c) 106   jigīvāṃ
6208  4063  (AVŚ_20,34.4c) 106  jigīvāṃ        3
6210  4064  (AVŚ_20,127.10a)106  jihīte        1
6212  4065  (AVŚ_4,13.7a) 106   jihvā
6213  4066  (AVŚ_20,16.6c) 106  jihvā         2
6215  4067  (AVŚ_6,76.1c) 106   jihvābhir       1
6217  4068  (AVŚ_10,2.7a) 106   jihvām        1
6219  4069  (AVŚ_19,32.4c) 106  jihvāṃ        1
6221  4070  (AVŚ_6,56.3c) 106   jihvayā
6222  4071  (AVŚ_1,10.3a) 106   jihvayā        2
6224  4072  (AVŚ_20,77.3c) 106  jījanat        1
6226  4073  (AVŚ_12,5.56a) 106  jinatāṃ        1
6228  4074  (AVŚ_12,4.15c) 106  jinīyād        1
6230  4075  (AVŚ_12,1.3c) 106   jinvati        1
6232  4076  (AVŚ_8,9.13c) 106   jinvaty        1
6234  4077  (AVŚ_20,137.3a)106  jiṣṇor        1
6236  4078  (AVŚ_11,9[11].18c)
               106  jiṣṇuś        1
6238  4079  (AVŚ_12,5.57a) 106  jītāya        1
6240  4080  (AVŚ_11,10[12].7c)
               106  jite         1
6242  4081  (AVŚ_10,6.16e) 106  jitim         1
6244  4082  (AVŚ_2,13.3c) 106   jīva
6245  4083  (AVŚ_19,24.5c) 106  jīva
6246  4084  (AVŚ_19,24.6c) 106  jīva
6247  4085  (AVŚ_19,27.8a) 106  jīva
6248  4086  (AVŚ_2,29.7c) 106   jīva         5
6250  4087  (AVŚ_18,4.57a) 106  jīvā         1
6252  4088  (AVŚ_11,7[9].7c)106  jīvabarhir      1
6254  4089  (AVŚ_12,3.25c) 106  jīvadhanyāḥ      1
6256  4090  (AVŚ_18,3.4a) 106   jīvalokaṃ       1
6258  4091  (AVŚ_12,1.22c) 106  jīvanti        1
6260  4092  (AVŚ_8,2.6a)  106  jīvantīm
6261  4093  (AVŚ_8,7.6a)  106  jīvantīm       2
6263  4094  (AVŚ_5,30.7c) 106   jīvatojīvato     1
6265  4095  (AVŚ_18,2.3c) 106   jīveṣv        1
6267  4096  (AVŚ_10,5.27e) 106  jivīt         1
6269  4097  (AVŚ_10,5.25e) 106  jīvīt
6270  4098  (AVŚ_10,5.26e) 106  jīvīt
6271  4099  (AVŚ_10,5.28e) 106  jīvīt
6272  4100  (AVŚ_10,5.29e) 106  jīvīt
6273  4101  (AVŚ_10,5.30e) 106  jīvīt
6274  4102  (AVŚ_10,5.31e) 106  jīvīt
6275  4103  (AVŚ_10,5.32e) 106  jīvīt
6276  4104  (AVŚ_10,5.33e) 106  jīvīt
6277  4105  (AVŚ_10,5.34e) 106  jīvīt
6278  4106  (AVŚ_10,5.35e) 106  jīvīt
6279  4107  (AVŚ_16,7.13a) 106  jīvīt        11
6281  4108  (AVŚ_6,46.1a) 106   jīvo         1
6283  4109  (AVŚ_19,70.1c) 106  jīvyāsam       1
6285  4110  (AVŚ_19,69.1a) 106  jīvyāsaṃ
6286  4111  (AVŚ_19,69.4a) 106  jīvyāsaṃ
6287  4112  (AVŚ_19,69.2a) 106  jīvyāsaṃ       3
6289  4113  (AVŚ_14,1.26c) 106  jñātayaḥ
6290  4114  (AVŚ_4,5.6c)  106  jñātayaḥ       2
6292  4115  (AVŚ_20,35.14c)106  joguvāna       1
6294  4116  (AVŚ_20,55.1a) 106  johavīmi
6295  4117  (AVŚ_4,24.7c) 106   johavīmi       2
6297  4118  (AVŚ_10,7.31a) 106  johavīti       1
6299  4119  (AVŚ_19,27.9c) 106  jugupus        1
6301  4120  (AVŚ_18,2.2a) 106   juhotā        1
6303  4121  (AVŚ_7,72.1c) 106   juhotana       1
6305  4122  (AVŚ_7,79.4c) 106   juhumas
6306  4123  (AVŚ_7,80.3c) 106   juhumas        2
6308  4124  (AVŚ_15,12.3a) 106  juhuyān        1
6310  4125  (AVŚ_4,40.2a) 106   juhvati
6311  4126  (AVŚ_4,40.5a) 106   juhvati


                     Page 63
                    Col1_atharva
6312  4127  (AVŚ_4,40.6a) 106  juhvati
6313  4128  (AVŚ_4,40.3a) 106  juhvati
6314  4129  (AVŚ_4,40.1a) 106  juhvati
6315  4130  (AVŚ_4,40.7a) 106  juhvati
6316  4131  (AVŚ_4,40.4a) 106  juhvati       7
6318  4132  (AVŚ_7,109.2c) 106  juṣāṇā       1
6320  4133  (AVŚ_7,104.1c) 106  juṣaṇo       1
6322  4134  (AVŚ_3,15.2c) 106  juṣantāṃ      1
6324  4135  (AVŚ_5,29.14c) 106  juṣasva       1
6326  4136  (AVŚ_2,36.4c) 106  juṣṭeyam      1
6328  4137  (AVŚ_12,1.58c) 106  jūtimān       1
6330  4138  (AVŚ_20,95.4e) 106  jyakā        1
6332  4139  (AVŚ_10,8.20c) 106  jyeṣṭhaṃ      1
6334  4140  (AVŚ_12,2.35c) 106  jyeṣṭhasya     1
6336  4141  (AVŚ_9,5.11a) 106  jyotiḥ       1
6338  4142  (AVŚ_10,7.40c) 106  jyotīṃṣi      1
6340  4143  (AVŚ_13,3.17c) 106  jyotir
6341  4144  (AVŚ_11,1.28a) 106  jyotir
6342  4145  (AVŚ_9,5.26a) 106  jyotir
6343  4146  (AVŚ_20,91.4c) 106  jyotir
6344  4147  (AVŚ_10,1.16a) 106  jyotir
6345  4148  (AVŚ_1,35.3a) 106  jyotir       6
6347  4149  (AVŚ_11,1.37a) 106  jyotiṣā       1
6349  4150  (AVŚ_13,2.19a) 106  jyotiṣkṛd
6350  4151  (AVŚ_20,47.16a)106  jyotiṣkṛd      2
6352  4152  (AVŚ_7,103.1c) 107  ka         1
6354  4153  (AVŚ_3,9.3c)  107  kābavaṃ       1
6356  4154  (AVŚ_8,10.28e) 107  kaberako      1
6358  4155  (AVŚ_20,112.1a)107  kac         1
6360  4156  (AVŚ_20,140.5a)107  kakṣīvāṃ      1
6362  4157  (AVŚ_3,4.2c)  107  kakudi       1
6364  4158  (AVŚ_19,54.2c) 107  kāla        1
6366  4159  (AVŚ_6,80.2a) 107  kālakāñjā      1
6368  4160  (AVŚ_20,8.3a) 107  kalaśaḥ       1
6370  4161  (AVŚ_18,4.30a) 107  kalaśaṃ
6371  4162  (AVŚ_9,4.6a)  107  kalaśaṃ       2
6373  4163  (AVŚ_18,4.58c) 107  kalaśāṃ       1
6375  4164  (AVŚ_7,76.6a) 107  kalaśe       1
6377  4165  (AVŚ_19,53.10c)107  kālāt        1
6379  4166  (AVŚ_19,54.4c) 107  kāle
6380  4167  (AVŚ_19,53.7a) 107  kāle
6381  4168  (AVŚ_19,53.8a) 107  kāle        3
6383  4169  (AVŚ_5,19.15c) 107  kalpate       1
6385  4170  (AVŚ_9,6.7a)  107  kalpayanti     1
6387  4171  (AVŚ_12,4.31a) 107  kalpayati      1
6389  4172  (AVŚ_5,25.5a) 107  kalpayatu      1
6391  4173  (AVŚ_13,1.52a) 107  kalpayitvā
6392  4174  (AVŚ_13,1.54a) 107  kalpayitvā     2
6394  4175  (AVŚ_20,128.10c)
               107  kalpeṣu       1
6396  4176  (AVŚ_5,17.18a) 107  kalyāṇī
6397  4177  (AVŚ_20,128.8c)107  kalyāṇī
6398  4178  (AVŚ_20,128.9c)107  kalyāṇī       3
6400  4179  (AVŚ_6,110.1a) 107  kam
6401  4180  (AVŚ_1,17.4c) 107  kam         2
6403  4181  (AVŚ_9,9.17c) 107  kaṃ
6404  4182  (AVŚ_13,1.41c) 107  kaṃ
6405  4183  (AVŚ_20,63.1a) 107  kaṃ
6406  4184  (AVŚ_20,124.4a)107  kaṃ
6407  4185  (AVŚ_20,97.3c) 107  kaṃ
6408  4186  (AVŚ_7,26.1a) 107  kaṃ         6
6410  4187  (AVŚ_19,52.4a) 107  kāma
6411  4188  (AVŚ_11,3.3a) 107  kāma
6412  4189  (AVŚ_9,2.5a)  107  kāma
6413  4190  (AVŚ_9,2.16a) 107  kāma
6414  4191  (AVŚ_9,2.10a) 107  kāma
6415  4192  (AVŚ_9,2.18c) 107  kāma


                     Page 64
                    Col1_atharva
6416  4193  (AVŚ_9,2.17c) 107  kāma         7
6418  4194  (AVŚ_3,29.7c) 107  kāmaḥ         1
6420  4195  (AVŚ_20,58.2c) 107  kāmaṃ         1
6422  4196  (AVŚ_12,4.35c) 107  kāmān         1
6424  4197  (AVŚ_19,32.8c) 107  kāmayāmahe      1
6426  4198  (AVŚ_19,52.5a) 107  kāmayamānā      1
6428  4199  (AVŚ_14,2.66c) 107  kambale        1
6430  4200  (AVŚ_19,52.1c) 107  kāmena        1
6432  4201  (AVŚ_3,8.4c)  107  kāminīr        1
6434  4202  (AVŚ_1,34.5c) 107  kaminy        1
6436  4203  (AVŚ_20,26.5a) 107  kāmyā
6437  4204  (AVŚ_20,47.11a)107  kāmyā
6438  4205  (AVŚ_20,69.10a)107  kāmyā         3
6440  4206  (AVŚ_20,40.2c) 107  kāmyaiḥ
6441  4207  (AVŚ_20,70.4c) 107  kāmyaiḥ        2
6443  4208  (AVŚ_5,5.8a)  107  kānīno        1
6445  4209  (AVŚ_9,8.2a)  107  kaṅkūṣebhyaḥ     1
6447  4210  (AVŚ_2,25.1c) 107  kaṇvajambhanī     1
6449  4211  (AVŚ_4,19.2a) 107  kaṇvena        1
6451  4212  (AVŚ_7,15.1c) 107  kaṇvo         1
6453  4213  (AVŚ_10,4.24a) 107  kanyā         1
6455  4214  (AVŚ_10,3.20a) 107  kanyāyāṃ       1
6457  4215  (AVŚ_6,22.3c) 107  kanyeva        1
6459  4216  (AVŚ_6,29.1c) 107  kapota        1
6461  4217  (AVŚ_20,135.12a)
               107  kapotāya       1
6463  4218  (AVŚ_20,137.2a)107  kapṛtham       1
6465  4219  (AVŚ_4,22.5c) 107  karad         1
6467  4220  (AVŚ_6,16.1c) 107  karambham       1
6469  4221  (AVŚ_4,7.2c)  107  karambheṇa      1
6471  4222  (AVŚ_18,2.4c) 107  karasi        1
6473  4223  (AVŚ_19,15.5a) 107  karaty        1
6475  4224  (AVŚ_20,110.1c)107  kāravaḥ        1
6477  4225  (AVŚ_20,136.14c)
               107  kārda         1
6479  4226  (AVŚ_20,136.3a)107  karkadhūkevaṣadyate  1
6481  4227  (AVŚ_20,132.8a)107  karkarī        1
6483  4228  (AVŚ_11,8[10].2a)
               107  karma
6484  4229  (AVŚ_11,8[10].6a)
               107  karma         2
6486  4230  (AVŚ_4,24.6a) 107  karmakṛtyāya     1
6488  4231  (AVŚ_20,92.18a)107  karmaṇā        1
6490  4232  (AVŚ_19,37.2c) 107  karmaṇe        1
6492  4233  (AVŚ_20,14.2a) 107  karmann
6493  4234  (AVŚ_20,62.2a) 107  karmann        2
6495  4235  (AVŚ_6,23.2a) 107  karmaṇyā       1
6497  4236  (AVŚ_9,4.17c) 107  karṇābhyāṃ      1
6499  4237  (AVŚ_9,8.1a)  107  karṇaśūlaṃ      1
6501  4238  (AVŚ_12,4.6a) 107  karṇāv        1
6503  4239  (AVŚ_10,1.2a) 107  karṇiṇī        1
6505  4240  (AVŚ_10,1.25c) 107  kartāraṃ       1
6507  4241  (AVŚ_5,12.7c) 107  kārū         1
6509  4242  (AVŚ_9,6.52a) 107  kaś
6510  4243  (AVŚ_20,93.2c) 107  kaś          2
6512  4244  (AVŚ_10,4.5a) 107  kasarṇīlaṃ
6513  4245  (AVŚ_10,4.17c) 107  kasarṇīlaṃ      2
6515  4246  (AVŚ_9,1.22a) 107  kaśāyāḥ        1
6517  4247  (AVŚ_6,105.1c) 107  kāse
6518  4248  (AVŚ_6,105.2c) 107  kāse
6519  4249  (AVŚ_6,105.3c) 107  kāse         3
6521  4250  (AVŚ_11,2.22a) 107  kāsikā        1
6523  4251  (AVŚ_8,4.8c)  107  kāśinā        1
6525  4252  (AVŚ_6,138.5a) 107  kaśipune       1
6527  4253  (AVŚ_3,29.7a) 107  kasmā         1
6529  4254  (AVŚ_12,4.7a) 107  kasmai        1
6531  4255  (AVŚ_13,1.23c) 107  kaśyapā        1
6533  4256  (AVŚ_4,37.1c) 107  kaśyapas       1
6535  4257  (AVŚ_5,28.7a) 107  kaśyapasya      1
6537  4258  (AVŚ_10,2.4a) 107  katame        1


                    Page 65
                   Col1_atharva
6539  4259  (AVŚ_8,9.20c) 107 katham        1
6541  4260  (AVŚ_20,132.10a) kathaṃ
               107           1
6543  4261  (AVŚ_14,1.29a) 107 kaṭukam       1
6545  4262  (AVŚ_20,127.8c)107 kauravyaḥ      1
6547  4263  (AVŚ_11,10[12].22a) kavacī
               107           1
6549  4264  (AVŚ_18,3.19c) 107 kavaya       1
6551  4265  (AVŚ_5,1.6a)  107 kavayas       1
6553  4266  (AVŚ_18,1.17a) 107 kavayo
6554  4267  (AVŚ_8,9.17c) 107 kavayo
6555  4268  (AVŚ_3,17.1a) 107 kavayo        3
6557  4269  (AVŚ_12,1.63c) 107 kave        1
6559  4270  (AVŚ_9,10.9c) 107 kāvyaṃ
6560  4271  (AVŚ_10,8.32c) 107 kāvyaṃ       2
6562  4272  (AVŚ_7,12.2c) 107 ke
6563  4273  (AVŚ_7,117.1c) 107 ke         2
6565  4274  (AVŚ_10,2.1c) 107 kena         1
6567  4275  (AVŚ_6,9.1c)  107 keśā        1
6569  4276  (AVŚ_6,21.3c) 107 keśadṛmhaṇīr     1
6571  4277  (AVŚ_8,6.23c) 107 keśavās       1
6573  4278  (AVŚ_20,29.2a) 107 keśinā       1
6575  4279  (AVŚ_6,136.3a) 107 keśo        1
6577  4280  (AVŚ_8,6.5a)  107 keśy        1
6579  4281  (AVŚ_13,2.18a) 107 ketavo
6580  4282  (AVŚ_20,47.15a)107 ketavo
6581  4283  (AVŚ_13,2.1a) 107 ketavo        3
6583  4284  (AVŚ_20,11.4c) 107 ketum        1
6585  4285  (AVŚ_13,1.24a) 107 ketumantaḥ     1
6587  4286  (AVŚ_13,2.34a) 107 ketur
6588  4287  (AVŚ_20,107.13a) ketur
               107
6589  4288  (AVŚ_20,30.4a) 107 ketur        3
6591  4289  (AVŚ_20,39.1c) 107 kevalaḥ
6592  4290  (AVŚ_20,70.16c)107 kevalaḥ       2
6594  4291  (AVŚ_3,25.4c) 107 kevalī        1
6596  4292  (AVŚ_10,2.6a) 107 khāni        1
6598  4293  (AVŚ_4,6.8a)  107 khanitāro      1
6600  4294  (AVŚ_1,6.4c)  107 khanitrimā
6601  4295  (AVŚ_19,2.2c) 107 khanitrimā      2
6603  4296  (AVŚ_16,1.3a) 107 khano        1
6605  4297  (AVŚ_11,9[11].16a) kharvikāṃ
               107           1
6607  4298  (AVŚ_14,1.41a) 107 khe         1
6609  4299  (AVŚ_3,9.3a)  107 khṛgalaṃ      1
6611  4300  (AVŚ_20,56.6c) 107 khyo        1
6613  4301  (AVŚ_1,34.4c) 107 kila         1
6615  4302  (AVŚ_7,60.5c) 107 kīlāla        1
6617  4303  (AVŚ_6,69.1c) 107 kīlāle        1
6619  4304  (AVŚ_6,118.2a) 107 kilbiṣāṇi      1
6621  4305  (AVŚ_14,2.19a) 107 kim         1
6623  4306  (AVŚ_6,71.1c) 107 kiṃ         1
6625  4307  (AVŚ_4,11.10c) 107 kīnāśaś       1
6627  4308  (AVŚ_7,50.1c) 107 kitavān       1
6629  4309  (AVŚ_9,4.16c) 107 kītebhyaḥ      1
6631  4310  (AVŚ_10,9.15a) 107 klomā        1
6633  4311  (AVŚ_9,8.12a) 107 klomno        1
6635  4312  (AVŚ_10,2.13c) 107 ko         1
6637  4313  (AVŚ_8,6.2a)  107 kokaṃ        1
6639  4314  (AVŚ_14,1.6c) 107 kośa         1
6641  4315  (AVŚ_13,4.10a) 107 kośā        1
6643  4316  (AVŚ_10,2.31c) 107 kośaḥ        1
6645  4317  (AVŚ_10,2.32a) 107 kośe        1
6647  4318  (AVŚ_1,34.2c) 107 kratāv
6648  4319  (AVŚ_3,25.5c) 107 kratāv
6649  4320  (AVŚ_6,9.2c)  107 kratāv       3
6651  4321  (AVŚ_13,3.23a) 107 kratubhiḥ
6652  4322  (AVŚ_8,3.1c)  107 kratubhiḥ      2
6654  4323  (AVŚ_13,2.10c) 107 kratunā       1
6656  4324  (AVŚ_20,18.5c) 107 kratur       1


                    Page 66
                     Col1_atharva
6658  4325  (AVŚ_8,3.15a) 107   kraviṣā       1
6660  4326  (AVŚ_3,21.9a) 107   kravyāc       1
6662  4327  (AVŚ_12,2.4a) 107   kravyād
6663  4328  (AVŚ_8,1.12a) 107   kravyād       2
6665  4329  (AVŚ_12,2.34a) 107  kravyādā      1
6667  4330  (AVŚ_8,6.6a)  107  kravyādam      1
6669  4331  (AVŚ_8,2.9c)  107  kravyādaṃ
6670  4332  (AVŚ_5,31.9c) 107   kravyādaṃ      2
6672  4333  (AVŚ_12,2.7a) 107   kravyāt
6673  4334  (AVŚ_12,5.72a) 107  kravyāt       2
6675  4335  (AVŚ_6,5.2a)  107  kṛdhi
6676  4336  (AVŚ_1,26.4c) 107   kṛdhi        2
6678  4337  (AVŚ_2,32.1c) 107   krimayo
6679  4338  (AVŚ_2,32.3a) 107   krimayo
6680  4339  (AVŚ_5,23.10a) 107  krimayo       3
6682  4340  (AVŚ_2,32.2a) 107   krimiṃ
6683  4341  (AVŚ_5,23.9a) 107   krimiṃ       2
6685  4342  (AVŚ_2,32.1a) 107   krimīn
6686  4343  (AVŚ_5,23.2a) 107   krimīn
6687  4344  (AVŚ_2,31.4c) 107   krimīn       3
6689  4345  (AVŚ_2,32.4a) 107   krimīṇām
6690  4346  (AVŚ_5,23.11a) 107  krimīṇām      2
6692  4347  (AVŚ_5,23.13a) 107  krimīṇāṃ
6693  4348  (AVŚ_5,23.8a) 107   krimīṇāṃ      2
6695  4349  (AVŚ_2,32.4c) 107   krimir
6696  4350  (AVŚ_5,23.11c) 107  krimir       2
6698  4351  (AVŚ_3,7.6a)  107  kriyamānāyāḥ    1
6700  4352  (AVŚ_8,2.25c) 107   kriyate       1
6702  4353  (AVŚ_19,33.5a) 107  kṛṇavad       1
6704  4354  (AVŚ_6,27.1c) 107   kṛṇavāma
6705  4355  (AVŚ_12,3.49a) 107  kṛṇavāma      2
6707  4356  (AVŚ_18,2.5a) 107   kṛṇavo       1
6709  4357  (AVŚ_2,3.1c)  107  kṛṇomi       1
6711  4358  (AVŚ_7,35.3c) 107   kṛṇomy       1
6713  4359  (AVŚ_13,4.43a) 107  kṛṇoṣy       1
6715  4360  (AVŚ_1,27.2a) 107   kṛntatī       1
6717  4361  (AVŚ_19,62.1a) 107  kṛṇu
6718  4362  (AVŚ_2,36.6c) 107   kṛṇu        2
6720  4363  (AVŚ_20,8.1c) 107   kṛṇuhi
6721  4364  (AVŚ_5,27.12a) 107  kṛṇuhi       2
6723  4365  (AVŚ_20,91.11a)107  kṛṇutā       1
6725  4366  (AVŚ_6,54.2c) 107   kṛṇutam       1
6727  4367  (AVŚ_6,141.3c) 107  kṛṇutaṃ       1
6729  4368  (AVŚ_3,3.4c)  107  kṛṇutāṃ       1
6731  4369  (AVŚ_12,4.30a) 107  kṛṇute
6732  4370  (AVŚ_11,5[7].15a)
               107  kṛṇute
6733  4371  (AVŚ_20,89.4c) 107  kṛṇute       3
6735  4372  (AVŚ_4,21.6c) 107   kṛṇutha       1
6737  4373  (AVŚ_5,8.6c)  107  kṛṇvānā
6738  4374  (AVŚ_11,10[12].17c)
               107  kṛṇvānā       2
6740  4375  (AVŚ_4,38.1c) 107   kṛṇvānām      1
6742  4376  (AVŚ_7,100.1c) 107  kṛṇve        1
6744  4377  (AVŚ_4,36.9a) 107   krodhayanti     1
6746  4378  (AVŚ_4,10.7a) 107   kṛśanaṃ       1
6748  4379  (AVŚ_10,6.12c) 107  kṛṣim        1
6750  4380  (AVŚ_7,74.1a) 107   kṛṣṇā        1
6752  4381  (AVŚ_18,3.55a) 107  kṛṣṇaḥ
6753  4382  (AVŚ_7,64.1a) 107   kṛṣṇaḥ
6754  4383  (AVŚ_7,64.2a) 107   kṛṣṇaḥ       3
6756  4384  (AVŚ_5,17.15a) 107  kṛṣṇakarṇo     1
6758  4385  (AVŚ_20,137.8c)107  kṛṣṇam       1
6760  4386  (AVŚ_19,9.12c) 107  kṛtaṃ        1
6762  4387  (AVŚ_4,38.3c) 107   kṛtāni       1
6764  4388  (AVŚ_7,50.9c) 107   kṛtasya       1
6766  4389  (AVŚ_20,31.4c) 107  kṛte        1
6768  4390  (AVŚ_19,7.2a) 107   kṛttikā       1


                     Page 67
                    Col1_atharva
6770  4391  (AVŚ_12,2.29c) 107  kṛtva        1
6772  4392  (AVŚ_3,25.6c) 107  kṛtvā
6773  4393  (AVŚ_5,17.11a) 107  kṛtvā
6774  4394  (AVŚ_12,2.4c) 107  kṛtvā
6775  4395  (AVŚ_3,25.2c) 107  kṛtvā
6776  4396  (AVŚ_19,30.1c) 107  kṛtvā        5
6778  4397  (AVŚ_10,1.9a) 107  kṛtvālebhire    1
6780  4398  (AVŚ_12,5.39a) 107  kṛtyā        1
6782  4399  (AVŚ_8,5.15a) 107  kṛtyābhir      1
6784  4400  (AVŚ_10,1.9c) 107  kṛtyādūṣaṇaṃ    1
6786  4401  (AVŚ_8,7.10c) 107  kṛtyādūṣaṇīś    1
6788  4402  (AVŚ_10,1.30c) 107  kṛtyāḥ       1
6790  4403  (AVŚ_5,14.4a) 107  kṛtyākṛte
6791  4404  (AVŚ_5,14.8c) 107  kṛtyākṛte
6792  4405  (AVŚ_5,14.5a) 107  kṛtyākṛte      3
6794  4406  (AVŚ_5,31.8a) 107  kṛtyām       1
6796  4407  (AVŚ_4,18.2a) 107  kṛtyāṃ
6797  4408  (AVŚ_4,17.4c) 107  kṛtyāṃ
6798  4409  (AVŚ_5,31.1c) 107  kṛtyāṃ
6799  4410  (AVŚ_5,31.2c) 107  kṛtyāṃ
6800  4411  (AVŚ_10,3.4a) 107  kṛtyāṃ
6801  4412  (AVŚ_5,31.4c) 107  kṛtyāṃ       6
6803  4413  (AVŚ_14,1.26a) 107  kṛtyāsaktir     1
6805  4414  (AVŚ_10,1.17c) 107  kṛtye
6806  4415  (AVŚ_10,1.21a) 107  kṛtye        2
6808  4416  (AVŚ_10,1.15a) 107  kṛtyeti       1
6810  4417  (AVŚ_12,4.37a) 107  kruddhā       1
6812  4418  (AVŚ_20,17.8a) 107  kruddhaḥ      1
6814  4419  (AVŚ_12,2.5a) 107  kruddhāḥ      1
6816  4420  (AVŚ_13,3.1e) 107  kruddhasyaitad
6817  4421  (AVŚ_13,3.2c) 107  kruddhasyaitad
6818  4422  (AVŚ_13,3.3c) 107  kruddhasyaitad
6819  4423  (AVŚ_13,3.4c) 107  kruddhasyaitad
6820  4424  (AVŚ_13,3.5e) 107  kruddhasyaitad
6821  4425  (AVŚ_13,3.6e) 107  kruddhasyaitad
6822  4426  (AVŚ_13,3.7e) 107  kruddhasyaitad
6823  4427  (AVŚ_13,3.8c) 107  kruddhasyaitad
6824  4428  (AVŚ_13,3.9e) 107  kruddhasyaitad
6825  4429  (AVŚ_13,3.10c) 107  kruddhasyaitad
6826  4430  (AVŚ_13,3.11e) 107  kruddhasyaitad
6827  4431  (AVŚ_13,3.12e) 107  kruddhasyaitad
6828  4432  (AVŚ_13,3.13e) 107  kruddhasyaitad
6829  4433  (AVŚ_13,3.14e) 107  kruddhasyaitad
6830  4434  (AVŚ_13,3.15e) 107  kruddhasyaitad
6831  4435  (AVŚ_13,3.16e) 107  kruddhasyaitad
6832  4436  (AVŚ_13,3.17e) 107  kruddhasyaitad
6833  4437  (AVŚ_13,3.18e) 107  kruddhasyaitad
6834  4438  (AVŚ_13,3.19e) 107  kruddhasyaitad
6835  4439  (AVŚ_13,3.20c) 107  kruddhasyaitad
6836  4440  (AVŚ_13,3.21e) 107  kruddhasyaitad
6837  4441  (AVŚ_13,3.22c) 107  kruddhasyaitad
6838  4442  (AVŚ_13,3.23e) 107  kruddhasyaitad
6839  4443  (AVŚ_13,3.24e) 107  kruddhasyaitad
6840  4444  (AVŚ_13,3.25e) 107  kruddhasyaitad   25
6842  4445  (AVŚ_10,10.11a)107  kruddho       1
6844  4446  (AVŚ_12,5.14a) 107  krūrāṇi       1
6846  4447  (AVŚ_18,1.39a) 107  kṣām        1
6848  4448  (AVŚ_18,1.29a) 107  kṣāmā        1
6850  4449  (AVŚ_8,2.14e) 107  kṣarantu      1
6852  4450  (AVŚ_11,8[10].20c)
               107  kṣatram       1
6854  4451  (AVŚ_15,10.11a)107  kṣatraṃ
6855  4452  (AVŚ_9,7.9a)  107  kṣatraṃ
6856  4453  (AVŚ_12,5.8a) 107  kṣatraṃ
6857  4454  (AVŚ_5,18.4a) 107  kṣatraṃ       4
6859  4455  (AVŚ_10,5.2c) 107  kṣatrayogair    1
6861  4456  (AVŚ_6,76.4c) 107  kṣatriyo      1


                    Page 68
                    Col1_atharva
6863  4457  (AVŚ_1,5.4a)  107  kṣayantīś      1
6865  4458  (AVŚ_5,2.8c)  107  kṣayati
6866  4459  (AVŚ_20,107.11c)
               107  kṣayati       2
6868  4460  (AVŚ_11,7[9].13a)
               107  kṣemaḥ       1
6870  4461  (AVŚ_3,28.3c) 107  kṣetrāya      1
6872  4462  (AVŚ_2,10.8c) 107  kṣetriyān
6873  4463  (AVŚ_2,10.2c) 107  kṣetriyān
6874  4464  (AVŚ_2,10.3c) 107  kṣetriyān
6875  4465  (AVŚ_2,10.4c) 107  kṣetriyān
6876  4466  (AVŚ_2,10.5c) 107  kṣetriyān
6877  4467  (AVŚ_2,10.6c) 107  kṣetriyān
6878  4468  (AVŚ_2,10.7c) 107  kṣetriyān      7
6880  4469  (AVŚ_2,14.5a) 107  kṣetriyāṇāṃ     1
6882  4470  (AVŚ_12,5.33a) 107  kṣitiḥ       1
6884  4471  (AVŚ_20,70.15c)107  kṣitīnām      1
6886  4472  (AVŚ_2,32.5c) 107  kṣullakā
6887  4473  (AVŚ_5,23.12c) 107  kṣullakā      2
6889  4474  (AVŚ_18,3.23a) 107  kṣumati       1
6891  4475  (AVŚ_6,68.3a) 107  kṣureṇa       1
6893  4476  (AVŚ_20,130.7a)107  kubhiḥ       1
6895  4477  (AVŚ_5,19.12a) 107  kūdyaṃ       1
6897  4478  (AVŚ_20,130.5a)107  kuhaṃ        1
6899  4479  (AVŚ_20,132.11a)
               107  kuhanat       1
6901  4480  (AVŚ_7,95.2c) 107  kūjantāv      1
6903  4481  (AVŚ_8,6.11a) 107  kukirabhāḥ     1
6905  4482  (AVŚ_1,14.3a) 107  kulapā       1
6907  4483  (AVŚ_9,3.20a) 107  kulāyaṃ       1
6909  4484  (AVŚ_2,12.3c) 107  kuliśeneva     1
6911  4485  (AVŚ_4,6.5c)  107  kulmalān      1
6913  4486  (AVŚ_18,3.72c) 107  kulyaitu
6914  4487  (AVŚ_18,4.57c) 107  kulyaitu      2
6916  4488  (AVŚ_11,3.13a) 107  kulyopasecanam   1
6918  4489  (AVŚ_20,92.12a)107  kumārako      1
6920  4490  (AVŚ_20,133.1c)107  kumāri
6921  4491  (AVŚ_20,133.2c)107  kumāri
6922  4492  (AVŚ_20,133.3c)107  kumāri
6923  4493  (AVŚ_20,133.4c)107  kumāri
6924  4494  (AVŚ_20,133.5c)107  kumāri
6925  4495  (AVŚ_20,133.6c)107  kumāri       6
6927  4496  (AVŚ_14,1.63a) 107  kumāryaṃ      1
6929  4497  (AVŚ_3,12.7c) 107  kumbha       1
6931  4498  (AVŚ_11,9[11].17a)
               107  kumbhamuṣkāṃ    1
6933  4499  (AVŚ_11,9[11].10c)
               107  kuṇape       1
6935  4500  (AVŚ_9,5.32e) 107  kurvan       1
6937  4501  (AVŚ_9,5.32a) 107  kurvantaṃ      1
6939  4502  (AVŚ_7,38.2c) 107  kurve        1
6941  4503  (AVŚ_5,4.6a)  107  kuṣṭha
6942  4504  (AVŚ_19,39.2a) 107  kuṣṭha       2
6944  4505  (AVŚ_5,4.9a)  107  kuṣṭhasy      1
6946  4506  (AVŚ_6,102.3a) 107  kuṣṭhasya      1
6948  4507  (AVŚ_2,32.6c) 107  kuṣumbhaṃ      1
6950  4508  (AVŚ_11,8[10].8a)
               107  kutaḥ
6951  4509  (AVŚ_11,8[10].12a)
               107  kutaḥ        2
6953  4510  (AVŚ_20,21.10c)107  kutsam       1
6955  4511  (AVŚ_2,3.2a)  107  kuvid        1
6957  4512  (AVŚ_10,7.1c) 107  kva         1
6959  4513  (AVŚ_5,8.8a)  108  labdhvā       1
6961  4514  (AVŚ_1,8.2c)  108  labdhvāgnīṣomā   1
6963  4515  (AVŚ_6,141.2c) 108  lakṣma       1
6965  4516  (AVŚ_7,115.2a) 108  lakṣmīḥ       1
6967  4517  (AVŚ_7,115.4c) 108  lakṣmīr       1
6969  4518  (AVŚ_20,136.4a)108  lalāmaguṃ      1
6971  4519  (AVŚ_1,18.1a) 108  lalāmyaṃ      1
6973  4520  (AVŚ_2,8.4a)  108  lāṅgalebhyo     1
6975  4521  (AVŚ_6,8.1a)  108  libujā       1
6977  4522  (AVŚ_12,3.22c) 108  likhitam      1


                     Page 69
                     Col1_atharva
6979  4523  (AVŚ_12,3.21c) 108  lohinīṃ       1
6981  4524  (AVŚ_10,2.11c) 108  lohinīs       1
6983  4525  (AVŚ_19,9.8c) 108   lohitakṣīrāḥ    1
6985  4526  (AVŚ_15,1.7a) 108   lohitaṃ       1
6987  4527  (AVŚ_6,127.1a) 108  lohitasya      1
6989  4528  (AVŚ_15,12.7a) 108  loka        1
6991  4529  (AVŚ_12,3.38a) 108  lokam
6992  4530  (AVŚ_6,121.4a) 108  lokam
6993  4531  (AVŚ_19,15.4a) 108  lokam
6994  4532  (AVŚ_9,5.12a) 108   lokam        4
6996  4533  (AVŚ_19,54.5c) 108  lokaṃ
6997  4534  (AVŚ_4,11.9c) 108   lokaṃ
6998  4535  (AVŚ_12,4.36c) 108  lokaṃ
6999  4536  (AVŚ_18,4.7c) 108   lokaṃ        4
7001  4537  (AVŚ_10,9.6a) 108   lokānt       1
7003  4538  (AVŚ_12,3.3a) 108   loke
7004  4539  (AVŚ_12,4.35a) 108  loke        2
7006  4540  (AVŚ_9,6.59a) 108   lokeṣu       1
7008  4541  (AVŚ_20,96.22[-]a)
               108  lomabhyas      1
7010  4542  (AVŚ_9,7.15a) 108   lomāni
7011  4543  (AVŚ_9,6.2a)  108  lomāni       2
7013  4544  (AVŚ_10,7.20c) 108  lomāny       1
7015  4545  (AVŚ_6,53.1a) 109   ma
7016  4546  (AVŚ_12,1.53a) 109  ma         2
7018  4547  (AVŚ_10,9.11c) 109  mā
7019  4548  (AVŚ_2,12.5a) 109   mā
7020  4549  (AVŚ_11,2.1c) 109   mā
7021  4550  (AVŚ_5,30.1c) 109   mā
7022  4551  (AVŚ_8,2.7a)  109  mā
7023  4552  (AVŚ_16,3.2a) 109   mā
7024  4553  (AVŚ_7,12.1a) 109   mā
7025  4554  (AVŚ_2,4.5a)  109  mā
7026  4555  (AVŚ_16,3.3a) 109   mā
7027  4556  (AVŚ_2,16.3a) 109   mā
7028  4557  (AVŚ_3,30.5a) 109   mā
7029  4558  (AVŚ_12,1.28c) 109  mā
7030  4559  (AVŚ_7,81.3c) 109   mā
7031  4560  (AVŚ_8,4.7c)  109  mā
7032  4561  (AVŚ_8,1.9c)  109  mā
7033  4562  (AVŚ_8,6.25c) 109   mā
7034  4563  (AVŚ_19,27.8c) 109  mā
7035  4564  (AVŚ_8,2.5a)  109  mā
7036  4565  (AVŚ_6,32.3c) 109   mā
7037  4566  (AVŚ_8,8.21c) 109   mā
7038  4567  (AVŚ_6,107.3a) 109  mā
7039  4568  (AVŚ_7,53.2a) 109   mā
7040  4569  (AVŚ_11,2.2a) 109   mā
7041  4570  (AVŚ_10,1.26a) 109  mā
7042  4571  (AVŚ_16,4.5a) 109   mā
7043  4572  (AVŚ_4,34.8c) 109   mā
7044  4573  (AVŚ_5,13.4c) 109   mā
7045  4574  (AVŚ_2,16.1a) 109   mā
7046  4575  (AVŚ_8,2.17c) 109   mā
7047  4576  (AVŚ_2,7.4c)  109  mā
7048  4577  (AVŚ_6,119.3a) 109  mā
7049  4578  (AVŚ_6,19.2a) 109   mā
7050  4579  (AVŚ_19,16.2c) 109  mā
7051  4580  (AVŚ_19,27.15c)109  mā
7052  4581  (AVŚ_6,69.2a) 109   mā
7053  4582  (AVŚ_9,1.19a) 109   mā
7054  4583  (AVŚ_10,5.23c) 109  mā
7055  4584  (AVŚ_6,107.4a) 109  mā
7056  4585  (AVŚ_14,1.22a) 109  mā
7057  4586  (AVŚ_8,6.1c)  109  mā
7058  4587  (AVŚ_11,2.7c) 109   mā
7059  4588  (AVŚ_6,107.1a) 109  mā


                     Page 70
                   Col1_atharva
7060  4589  (AVŚ_12,3.18c) 109  mā
7061  4590  (AVŚ_2,16.2a) 109  mā
7062  4591  (AVŚ_5,7.6a)  109  mā
7063  4592  (AVŚ_6,107.2a) 109  mā
7064  4593  (AVŚ_2,16.5a) 109  mā        47
7066  4594  (AVŚ_11,2.1a) 109  mābhi       1
7068  4595  (AVŚ_20,76.3a) 109  mada        1
7070  4596  (AVŚ_20,28.4c) 109  madā
7071  4597  (AVŚ_20,39.5c) 109  madā
7072  4598  (AVŚ_20,12.5a) 109  madā
7073  4599  (AVŚ_20,21.6a) 109  madā        4
7075  4600  (AVŚ_20,24.2a) 109  madam       1
7077  4601  (AVŚ_20,61.1a) 109  madaṃ
7078  4602  (AVŚ_4,7.4a)  109  madaṃ       2
7080  4603  (AVŚ_20,28.4a) 109  madann
7081  4604  (AVŚ_20,39.5a) 109  madann       2
7083  4605  (AVŚ_7,109.3a) 109  madanti
7084  4606  (AVŚ_14,2.34a) 109  madanti      2
7086  4607  (AVŚ_20,16.1c) 109  madanto
7087  4608  (AVŚ_6,62.3c) 109  madanto
7088  4609  (AVŚ_20,88.2a) 109  madanto      3
7090  4610  (AVŚ_20,49.2c) 109  madardivi     1
7092  4611  (AVŚ_20,106.3c)109  madaty       1
7094  4612  (AVŚ_6,130.4c) 109  mādayā       1
7096  4613  (AVŚ_18,1.42c) 109  mādayadhvam
7097  4614  (AVŚ_18,4.46c) 109  mādayadhvam    2
7099  4615  (AVŚ_9,8.19a) 109  madayanti     1
7101  4616  (AVŚ_3,10.10a) 109  mādbhyaḥ
7102  4617  (AVŚ_19,37.4a) 109  mādbhyaḥ      2
7104  4618  (AVŚ_20,122.1c)109  madema       1
7106  4619  (AVŚ_1,34.2a) 109  madhu
7107  4620  (AVŚ_9,1.14a) 109  madhu
7108  4621  (AVŚ_20,4.2c) 109  madhu
7109  4622  (AVŚ_12,1.7c) 109  madhu
7110  4623  (AVŚ_2,13.1c) 109  madhu
7111  4624  (AVŚ_5,15.1c) 109  madhu
7112  4625  (AVŚ_5,15.2c) 109  madhu
7113  4626  (AVŚ_5,15.3c) 109  madhu
7114  4627  (AVŚ_5,15.4c) 109  madhu
7115  4628  (AVŚ_5,15.5c) 109  madhu
7116  4629  (AVŚ_5,15.6c) 109  madhu
7117  4630  (AVŚ_5,15.7c) 109  madhu
7118  4631  (AVŚ_5,15.8c) 109  madhu
7119  4632  (AVŚ_5,15.9c) 109  madhu
7120  4633  (AVŚ_5,15.10c) 109  madhu
7121  4634  (AVŚ_5,15.11c) 109  madhu       16
7123  4635  (AVŚ_1,34.1a) 109  madhujātā
7124  4636  (AVŚ_7,56.2a) 109  madhujātā     2
7126  4637  (AVŚ_9,1.2c)  109  madhukaśā
7127  4638  (AVŚ_9,1.3c)  109  madhukaśā
7128  4639  (AVŚ_9,1.10c) 109  madhukaśā     3
7130  4640  (AVŚ_9,1.16a) 109  madhukṛtaḥ     1
7132  4641  (AVŚ_6,61.1a) 109  madhumad
7133  4642  (AVŚ_9,1.23a) 109  madhumad
7134  4643  (AVŚ_8,7.12a) 109  madhumad
7135  4644  (AVŚ_1,34.3c) 109  madhumad      4
7137  4645  (AVŚ_18,1.48a) 109  madhumāṃ      1
7139  4646  (AVŚ_12,3.6c) 109  madhumān
7140  4647  (AVŚ_20,143.8c)109  madhumān
7141  4648  (AVŚ_20,139.4c)109  madhumān
7142  4649  (AVŚ_19,33.2a) 109  madhumān
7143  4650  (AVŚ_19,46.6a) 109  madhumān      5
7145  4651  (AVŚ_20,32.3c) 109  madhumantam    1
7147  4652  (AVŚ_8,7.12c) 109  madhumat
7148  4653  (AVŚ_12,1.58a) 109  madhumat      2
7150  4654  (AVŚ_5,7.4c)  109  madhumatīm     1


                    Page 71
                   Col1_atharva
7152  4655  (AVŚ_3,30.2c) 109  madhumatīṃ
7153  4656  (AVŚ_16,2.2a) 109  madhumatīṃ    2
7155  4657  (AVŚ_10,9.27a) 109  madhumatīr
7156  4658  (AVŚ_14,1.37c) 109  madhumatīr    2
7158  4659  (AVŚ_20,140.2c)109  madhumattamaṃ   1
7160  4660  (AVŚ_6,30.1a) 109  madhunā
7161  4661  (AVŚ_3,17.9a) 109  madhunā
7162  4662  (AVŚ_5,28.14a) 109  madhunā      3
7164  4663  (AVŚ_20,143.4c)109  madhunaḥ     1
7166  4664  (AVŚ_20,65.2c) 109  madhunaś     1
7168  4665  (AVŚ_7,97.3c) 109  madhūny      1
7170  4666  (AVŚ_3,13.5c) 109  madhupṛcām    1
7172  4667  (AVŚ_18,3.37a) 109  madhupūr     1
7174  4668  (AVŚ_7,36.1a) 109  madhusaṃkāśe   1
7176  4669  (AVŚ_1,34.4a) 109  madhutaro     1
7178  4670  (AVŚ_12,3.44a) 109  madhv
7179  4671  (AVŚ_3,14.3c) 109  madhv       2
7181  4672  (AVŚ_9,9.21a) 109  madhvadaḥ     1
7183  4673  (AVŚ_20,1.1c) 109  madhvo
7184  4674  (AVŚ_20,6.1c) 109  madhvo
7185  4675  (AVŚ_20,64.4a) 109  madhvo      3
7187  4676  (AVŚ_10,8.17a) 109  madhya      1
7189  4677  (AVŚ_12,1.12a) 109  madhyaṃ
7190  4678  (AVŚ_6,89.3c) 109  madhyaṃ
7191  4679  (AVŚ_5,23.3c) 109  madhyaṃ      3
7193  4680  (AVŚ_1,17.3c) 109  madhyamā     1
7195  4681  (AVŚ_5,13.2c) 109  madhyamam     1
7197  4682  (AVŚ_6,128.2a) 109  madhyaṃdine    1
7199  4683  (AVŚ_14,1.60c) 109  madhyato
7200  4684  (AVŚ_18,3.73c) 109  madhyato     2
7202  4685  (AVŚ_4,15.15a) 109  madhye
7203  4686  (AVŚ_5,19.3c) 109  madhye
7204  4687  (AVŚ_10,10.28c)109  madhye      3
7206  4688  (AVŚ_4,24.3c) 109  madiṣṭhaḥ     1
7208  4689  (AVŚ_6,30.2a) 109  mado
7209  4690  (AVŚ_20,117.2a)109  mado       2
7211  4691  (AVŚ_20,131.10a)
               109  madūriti     1
7213  4692  (AVŚ_10,6.2c) 109  māgamad      1
7215  4693  (AVŚ_20,96.4c) 109  maghavā
7216  4694  (AVŚ_20,89.8c) 109  maghavā
7217  4695  (AVŚ_20,51.1c) 109  maghavā
7218  4696  (AVŚ_14,2.47c) 109  maghavā
7219  4697  (AVŚ_20,53.3c) 109  maghavā
7220  4698  (AVŚ_20,57.13c)109  maghavā
7221  4699  (AVŚ_20,17.8c) 109  maghavā
7222  4700  (AVŚ_20,73.4c) 109  maghavā      8
7224  4701  (AVŚ_2,5.7c)  109  maghavādatta   1
7226  4702  (AVŚ_20,83.1c) 109  maghavadbhyaś   1
7228  4703  (AVŚ_20,81.2c) 109  maghavan
7229  4704  (AVŚ_20,92.21c)109  maghavan
7230  4705  (AVŚ_3,19.6a) 109  maghavan
7231  4706  (AVŚ_20,67.6c) 109  maghavan
7232  4707  (AVŚ_20,85.4a) 109  maghavan
7233  4708  (AVŚ_13,4.44a) 109  maghavan     6
7235  4709  (AVŚ_6,58.1a) 109  maghavān     1
7237  4710  (AVŚ_20,11.11a)109  maghavānam    1
7239  4711  (AVŚ_20,50.2c) 109  maghavann
7240  4712  (AVŚ_20,55.2c) 109  maghavann
7241  4713  (AVŚ_20,125.1a)109  maghavann
7242  4714  (AVŚ_20,128.13a)
               109  maghavann     4
7244  4715  (AVŚ_2,14.2c) 109  magundyā     1
7246  4716  (AVŚ_19,7.5a) 109  mahac       1
7248  4717  (AVŚ_20,57.8a) 109  mahad
7249  4718  (AVŚ_20,20.5a) 109  mahad       2
7251  4719  (AVŚ_20,70.11a)109  mahādhana     1
7253  4720  (AVŚ_13,4.50a) 109  mahaḥ       1


                    Page 72
                    Col1_atharva
7255  4721  (AVŚ_1,20.4a) 109   mahāṃ
7256  4722  (AVŚ_20,62.6c) 109  mahāṃ       2
7258  4723  (AVŚ_13,2.14c) 109  mahān       1
7260  4724  (AVŚ_20,136.12a)109  mahānagnīr
7261  4725  (AVŚ_20,136.14a)109  mahānagnīr    2
7263  4726  (AVŚ_11,7[9].6a)109  mahānāmnīr    1
7265  4727  (AVŚ_11,2.29a) 109  mahāntam     1
7267  4728  (AVŚ_19,9.11c) 109  maharṣayo     1
7269  4729  (AVŚ_2,3.5a)  109  mahat       1
7271  4730  (AVŚ_6,66.1c) 109   mahatā
7272  4731  (AVŚ_2,31.3a) 109   mahatā
7273  4732  (AVŚ_11,1.19a) 109  mahatā
7274  4733  (AVŚ_13,1.8c) 109   mahatā      4
7276  4734  (AVŚ_11,1.3a) 109   mahate
7277  4735  (AVŚ_7,73.10a) 109  mahate      2
7279  4736  (AVŚ_12,1.18a) 109  mahatī      1
7281  4737  (AVŚ_20,91.12a)109  mahato
7282  4738  (AVŚ_13,2.29c) 109  mahato
7283  4739  (AVŚ_20,87.4a) 109  mahato      3
7285  4740  (AVŚ_20,56.1c) 109  mahatsv      1
7287  4741  (AVŚ_4,37.4a) 109   mahāvṛkṣāḥ    1
7289  4742  (AVŚ_20,10.2c) 109  mahayanta
7290  4743  (AVŚ_20,59.2c) 109  mahayanta     2
7292  4744  (AVŚ_4,15.2c) 109   mahayantu
7293  4745  (AVŚ_4,15.3c) 109   mahayantu     2
7295  4746  (AVŚ_20,82.2a) 109  mahayate     1
7297  4747  (AVŚ_20,30.1a) 109  mahe
7298  4748  (AVŚ_20,73.3a) 109  mahe       2
7300  4749  (AVŚ_13,2.3c) 109   mahi
7301  4750  (AVŚ_5,3.7a)  109  mahi
7302  4751  (AVŚ_4,22.3c) 109   mahi       3
7304  4752  (AVŚ_6,17.1a) 109   mahī
7305  4753  (AVŚ_5,25.2a) 109   mahī
7306  4754  (AVŚ_6,17.2a) 109   mahī
7307  4755  (AVŚ_6,17.3a) 109   mahī
7308  4756  (AVŚ_6,17.4a) 109   mahī
7309  4757  (AVŚ_2,31.1a) 109   mahī       6
7311  4758  (AVŚ_10,10.6a) 109  mahīlukā     1
7313  4759  (AVŚ_13,2.45a) 109  mahimā
7314  4760  (AVŚ_19,34.5a) 109  mahimā      2
7316  4761  (AVŚ_19,6.3a) 109   mahimānas     1
7318  4762  (AVŚ_3,10.4c) 109   mahimāno
7319  4763  (AVŚ_8,9.11c) 109   mahimāno     2
7321  4764  (AVŚ_6,71.3c) 109   mahimnā      1
7323  4765  (AVŚ_20,81.2a) 109  mahinā
7324  4766  (AVŚ_20,92.21a)109  mahinā      2
7326  4767  (AVŚ_3,13.4c) 109   mahīr
7327  4768  (AVŚ_18,1.49a) 109  mahīr
7328  4769  (AVŚ_20,63.9a) 109  mahīr       3
7330  4770  (AVŚ_6,31.2c) 109   mahiṣaḥ
7331  4771  (AVŚ_20,48.5c) 109  mahiṣaḥ
7332  4772  (AVŚ_12,3.38c) 109  mahiṣaḥ
7333  4773  (AVŚ_13,2.32a) 109  mahiṣaḥ
7334  4774  (AVŚ_5,3.8a)  109  mahiṣaḥ      5
7336  4775  (AVŚ_20,92.12c)109  mahiṣaṃ      1
7338  4776  (AVŚ_20,128.10a)109  mahiṣī
7339  4777  (AVŚ_20,128.11a)109  mahiṣī
7340  4778  (AVŚ_2,36.3c) 109   mahiṣī      3
7342  4779  (AVŚ_13,2.42c) 109  mahiṣo
7343  4780  (AVŚ_13,2.33c) 109  mahiṣo      2
7345  4781  (AVŚ_13,2.1c) 109   mahivratasya   1
7347  4782  (AVŚ_10,6.12e) 109  maho
7348  4783  (AVŚ_20,17.7c) 109  maho       2
7350  4784  (AVŚ_5,7.9a)  109  mahonmānā     1
7352  4785  (AVŚ_20,34.10a)109  mahy       1
7354  4786  (AVŚ_17,1.6c) 109   mahyaṃ


                     Page 73
                    Col1_atharva
7355  4787  (AVŚ_6,24.1c) 109   mahyaṃ
7356  4788  (AVŚ_7,38.5c) 109   mahyaṃ
7357  4789  (AVŚ_5,13.1a) 109   mahyaṃ
7358  4790  (AVŚ_3,5.6c)  109  mahyaṃ
7359  4791  (AVŚ_3,5.7c)  109  mahyaṃ
7360  4792  (AVŚ_12,1.31c) 109  mahyaṃ
7361  4793  (AVŚ_4,36.10c) 109  mahyaṃ      8
7363  4794  (AVŚ_5,19.15a) 109  maitrāvaruṇaṃ   1
7365  4795  (AVŚ_9,7.18a) 109   majjā
7366  4796  (AVŚ_4,12.3a) 109   majjā
7367  4797  (AVŚ_10,9.18a) 109  majjā       3
7369  4798  (AVŚ_2,33.6a) 109   majjabhyaḥ
7370  4799  (AVŚ_20,96.[-]22a)
               109  majjabhyaḥ    2
7372  4800  (AVŚ_11,8[10].12c)
               109  majjānaṃ     1
7374  4801  (AVŚ_20,40.2a) 109  makhaḥ
7375  4802  (AVŚ_20,70.4a) 109  makhaḥ      2
7377  4803  (AVŚ_20,137.5c)109  makhasyate    1
7379  4804  (AVŚ_14,2.68c) 109  malam       1
7381  4805  (AVŚ_10,6.31a) 109  mām
7382  4806  (AVŚ_20,126.9a)109  mām
7383  4807  (AVŚ_6,124.1a) 109  mām
7384  4808  (AVŚ_18,3.12a) 109  mām        4
7386  4809  (AVŚ_6,139.3c) 109  māṃ
7387  4810  (AVŚ_7,36.1c) 109   māṃ        2
7389  4811  (AVŚ_6,37.1c) 109   mama
7390  4812  (AVŚ_9,2.7c)  109  mama
7391  4813  (AVŚ_9,2.11a) 109   mama
7392  4814  (AVŚ_9,2.1c)  109  mama
7393  4815  (AVŚ_6,65.3c) 109   mama
7394  4816  (AVŚ_7,37.1c) 109   mama
7395  4817  (AVŚ_9,2.7a)  109  mama
7396  4818  (AVŚ_5,3.4a)  109  mama       8
7398  4819  (AVŚ_20,95.1c) 109  mamāda      1
7400  4820  (AVŚ_7,14.4c) 109   mamadad      1
7402  4821  (AVŚ_20,127.3a)109  māmahe      1
7404  4822  (AVŚ_13,1.30c) 109  māmakān
7405  4823  (AVŚ_3,6.5c)  109  māmakān      2
7407  4824  (AVŚ_1,19.2c) 109   mamāmitrān
7408  4825  (AVŚ_1,19.3c) 109   mamāmitrān    2
7410  4826  (AVŚ_20,89.4a) 109  mamasatyeṣv    1
7412  4827  (AVŚ_20,66.1c) 109  maṃhamānaṃ    1
7414  4828  (AVŚ_20,44.1c) 109  maṃhiṣṭham
7415  4829  (AVŚ_20,85.2c) 109  maṃhiṣṭham    2
7417  4830  (AVŚ_11,9[11].20c)
               109  māmīṣāṃ      1
7419  4831  (AVŚ_8,6.23a) 109   māṃsam      1
7421  4832  (AVŚ_4,12.3c) 109   māṃsasya     1
7423  4833  (AVŚ_20,33.3c) 109  maṃso       1
7425  4834  (AVŚ_18,3.38a) 109  māmutaś      1
7427  4835  (AVŚ_6,18.2c) 109   mana
7428  4836  (AVŚ_6,71.2c) 109   mana       2
7430  4837  (AVŚ_11,8[10].26c)
               109  manaḥ
7431  4838  (AVŚ_7,12.4a) 109   manaḥ       2
7433  4839  (AVŚ_20,135.8c)109  mānaṃ       1
7435  4840  (AVŚ_3,8.5a)  109  manāṃsi
7436  4841  (AVŚ_6,94.1a) 109   manāṃsi      2
7438  4842  (AVŚ_8,1.7a)  109  manas
7439  4843  (AVŚ_8,2.3c)  109  manas
7440  4844  (AVŚ_11,8[10].4c)
               109  manas       3
7442  4845  (AVŚ_6,96.3a) 109   manasā
7443  4846  (AVŚ_9,10.17c) 109  manasā
7444  4847  (AVŚ_20,83.2a) 109  manasā
7445  4848  (AVŚ_3,8.6a)  109  manasā
7446  4849  (AVŚ_6,94.2a) 109   manasā
7447  4850  (AVŚ_20,35.2c) 109  manasā
7448  4851  (AVŚ_20,87.2c) 109  manasā
7449  4852  (AVŚ_7,52.2a) 109   manasā


                     Page 74
                   Col1_atharva
7450  4853  (AVŚ_11,9[11].8a)
               109  manasā
7451  4854  (AVŚ_14,2.6a) 109  manasā
7452  4855  (AVŚ_3,6.8a)  109  manasā
7453  4856  (AVŚ_12,2.52a) 109  manasā
7454  4857  (AVŚ_9,9.6a)  109  manasā
7455  4858  (AVŚ_4,39.10a) 109  manasā
7456  4859  (AVŚ_20,91.8a) 109  manasā
7457  4860  (AVŚ_13,3.19c) 109  manasā
7458  4861  (AVŚ_11,1.23a) 109  manasā
7459  4862  (AVŚ_18,2.21a) 109  manasā
7460  4863  (AVŚ_19,25.1a) 109  manasā
7461  4864  (AVŚ_20,96.3a) 109  manasā
7462  4865  (AVŚ_6,122.4a) 109  manasā      21
7464  4866  (AVŚ_6,105.1a) 109  manasketaiḥ    1
7466  4867  (AVŚ_18,1.14c) 109  manaso
7467  4868  (AVŚ_5,6.9a)  109  manaso
7468  4869  (AVŚ_9,2.2a)  109  manaso
7469  4870  (AVŚ_6,74.2a) 109  manaso       4
7471  4871  (AVŚ_6,45.1a) 109  manaspāpa     1
7473  4872  (AVŚ_12,1.2a) 109  mānavānāṃ     1
7475  4873  (AVŚ_18,1.34c) 109  manavate      1
7477  4874  (AVŚ_20,93.1a) 109  mandantu      1
7479  4875  (AVŚ_20,71.9a) 109  mandibhi      1
7481  4876  (AVŚ_20,31.1a) 109  mandinaṃ      1
7483  4877  (AVŚ_4,15.12c) 109  maṇḍūkā      1
7485  4878  (AVŚ_10,6.4a) 109  maṇiḥ
7486  4879  (AVŚ_19,36.3c) 109  maṇiḥ
7487  4880  (AVŚ_19,31.7a) 109  maṇiḥ
7488  4881  (AVŚ_8,5.4a)  109  maṇiḥ
7489  4882  (AVŚ_19,31.2c) 109  maṇiḥ       5
7491  4883  (AVŚ_8,5.7a)  109  maṇiṃ       1
7493  4884  (AVŚ_2,4.4a)  109  maṇinā       1
7495  4885  (AVŚ_19,31.14a)109  maṇir
7496  4886  (AVŚ_19,31.6c) 109  maṇir
7497  4887  (AVŚ_2,4.6a)  109  maṇir
7498  4888  (AVŚ_4,10.5a) 109  maṇir
7499  4889  (AVŚ_19,31.7c) 109  maṇir
7500  4890  (AVŚ_10,6.22c) 109  maṇir
7501  4891  (AVŚ_10,6.23c) 109  maṇir
7502  4892  (AVŚ_10,6.24c) 109  maṇir
7503  4893  (AVŚ_10,6.25c) 109  maṇir
7504  4894  (AVŚ_10,6.26c) 109  maṇir
7505  4895  (AVŚ_10,6.27c) 109  maṇir
7506  4896  (AVŚ_10,6.28c) 109  maṇir
7507  4897  (AVŚ_8,5.1a)  109  maṇir       13
7509  4898  (AVŚ_20,127.5a)109  manīṣā       1
7511  4899  (AVŚ_20,115.2a)109  manmanā      1
7513  4900  (AVŚ_18,1.36a) 109  manmani      1
7515  4901  (AVŚ_1,21.4a) 109  mano
7516  4902  (AVŚ_1,27.2c) 109  mano
7517  4903  (AVŚ_18,2.24a) 109  mano
7518  4904  (AVŚ_18,1.3c) 109  mano
7519  4905  (AVŚ_2,30.4c) 109  mano        5
7521  4906  (AVŚ_20,64.3c) 109  manor       1
7523  4907  (AVŚ_2,29.6c) 109  mantham      1
7525  4908  (AVŚ_18,4.42a) 109  manthaṃ      1
7527  4909  (AVŚ_5,29.7a) 109  manthe       1
7529  4910  (AVŚ_8,8.1a)  109  manthitā      1
7531  4911  (AVŚ_18,1.60c) 109  mantrāḥ      1
7533  4912  (AVŚ_7,60.7a) 109  mānu
7534  4913  (AVŚ_5,30.6c) 109  mānu        2
7536  4914  (AVŚ_7,37.1a) 109  manujātena     1
7538  4915  (AVŚ_14,2.41a) 109  manunā       1
7540  4916  (AVŚ_8,5.14c) 109  mānuṣe       1
7542  4917  (AVŚ_5,12.1a) 109  manuṣo       1
7544  4918  (AVŚ_9,7.16a) 109  manuṣyā


                    Page 75
                   Col1_atharva
7545  4919  (AVŚ_10,9.9a) 109 manuṣyā
7546  4920  (AVŚ_11,7[9].27a) manuṣyā
               109          3
7548  4921         109 manuṣyān
       (AVŚ_15,14.8[14.15]a)         1
7550  4922  (AVŚ_4,11.3a) 109 manuṣyeṣv      1
7552  4923  (AVŚ_7,45.1c) 109 manya        1
7554  4924  (AVŚ_8,9.22a) 109 manyamānedam    1
7556  4925  (AVŚ_12,4.37c) 109 manyamāno
7557  4926  (AVŚ_5,19.6a) 109 manyamāno
7558  4927  (AVŚ_2,35.3a) 109 manyamāno
7559  4928  (AVŚ_12,4.38a) 109 manyamāno     4
7561  4929  (AVŚ_10,7.21c) 109 manyante      1
7563  4930  (AVŚ_5,18.4c) 109 manyate
7564  4931  (AVŚ_4,16.1c) 109 manyate
7565  4932  (AVŚ_4,20.9c) 109 manyate       3
7567  4933  (AVŚ_20,107.1a)109 manyave      1
7569  4934  (AVŚ_4,36.9c) 109 manye
7570  4935  (AVŚ_10,8.16c) 109 manye
7571  4936  (AVŚ_20,67.3a) 109 manye       3
7573  4937  (AVŚ_4,32.4a) 109 manyo
7574  4938  (AVŚ_4,31.2a) 109 manyo
7575  4939  (AVŚ_4,31.6c) 109 manyo
7576  4940  (AVŚ_4,32.1a) 109 manyo
7577  4941  (AVŚ_4,32.5c) 109 manyo        5
7579  4942  (AVŚ_7,70.4c) 109 manyunā
7580  4943  (AVŚ_7,70.5c) 109 manyunā
7581  4944  (AVŚ_5,18.9c) 109 manyunā       3
7583  4945  (AVŚ_4,32.2a) 109 manyur
7584  4946  (AVŚ_9,7.13a) 109 manyur       2
7586  4947  (AVŚ_7,74.3c) 109 manyuṣ       1
7588  4948  (AVŚ_6,43.1c) 109 manyuśamana     1
7590  4949  (AVŚ_2,7.2c)  109 manyutaḥ      1
7592  4950  (AVŚ_6,129.1c) 109 māpa
7593  4951  (AVŚ_4,8.2a)  109 māpa
7594  4952  (AVŚ_6,73.3a) 109 māpa        3
7596  4953  (AVŚ_13,1.40a) 109 marcayasy     1
7598  4954  (AVŚ_8,2.17a) 109 marcayatā      1
7600  4955  (AVŚ_16,3.4a) 109 mārdrapaviś     1
7602  4956  (AVŚ_11,3.49[4.18]b)mariṣyasīty
               109          1
7604  4957  (AVŚ_11,3.44[4.13]b)mariṣyata
               109          1
7606  4958  (AVŚ_11,3.36[4.5]b) mariṣyatīty
               109          1
7608  4959  (AVŚ_12,1.35c) 109 marma       1
7610  4960  (AVŚ_4,18.7a) 109 mārṣṭu       1
7612  4961  (AVŚ_20,69.8a) 109 martā       1
7614  4962  (AVŚ_18,1.29c) 109 martān       1
7616  4963  (AVŚ_7,77.2a) 109 marto        1
7618  4964  (AVŚ_11,8[10].18c) martyaṃ
               109
7619  4965  (AVŚ_11,8[10].13c) martyaṃ
               109          2
7621  4966  (AVŚ_4,37.12c) 109 martyān      1
7623  4967  (AVŚ_7,115.3a) 109 martyasya     1
7625  4968  (AVŚ_8,10.23e) 109 mārtyavo      1
7627  4969  (AVŚ_18,2.33a) 109 martyebhyaḥ    1
7629  4970  (AVŚ_5,18.13a) 109 martyeṣu      1
7631  4971  (AVŚ_6,47.2a) 109 maruta
7632  4972  (AVŚ_4,11.4c) 109 maruta
7633  4973  (AVŚ_6,130.4a) 109 maruta
7634  4974  (AVŚ_3,1.2a)  109 maruta       4
7636  4975  (AVŚ_4,27.2c) 109 marutaḥ
7637  4976  (AVŚ_4,15.5a) 109 marutaḥ
7638  4977  (AVŚ_5,21.11a) 109 marutaḥ
7639  4978  (AVŚ_13,1.3a) 109 marutaḥ
7640  4979  (AVŚ_5,26.5a) 109 marutaḥ       5
7642  4980  (AVŚ_4,27.3c) 109 maruto
7643  4981  (AVŚ_8,1.2c)  109 maruto
7644  4982  (AVŚ_4,27.6a) 109 maruto
7645  4983  (AVŚ_3,19.6e) 109 maruto
7646  4984  (AVŚ_9,7.3a)  109 maruto


                    Page 76
                    Col1_atharva
7647  4985  (AVŚ_20,67.2e) 109  maruto
7648  4986  (AVŚ_8,4.18a) 109   maruto
7649  4987  (AVŚ_3,3.1c)  109  maruto
7650  4988  (AVŚ_6,92.1c) 109   maruto
7651  4989  (AVŚ_11,9[11].25a)
               109  maruto
7652  4990  (AVŚ_2,12.6a) 109   maruto       11
7654  4991  (AVŚ_20,111.1c)109  marutsu       1
7656  4992  (AVŚ_18,3.25a) 109  marutvān
7657  4993  (AVŚ_19,17.8a) 109  marutvān      2
7659  4994  (AVŚ_19,18.8a) 109  marutvantam     1
7661  4995  (AVŚ_7,56.3c) 109   maśakasyārasaṃ   1
7663  4996  (AVŚ_11,6[8].17c)
               109  māsāṃs       1
7665  4997  (AVŚ_3,10.9c) 109   māsān        1
7667  4998  (AVŚ_11,7[9].20a)
               109  māsāś        1
7669  4999  (AVŚ_18,2.45c) 109  māsātai       1
7671  5000  (AVŚ_15,4.2[4.6]c)
               109  māsau
7672  5001  (AVŚ_15,4.5[4.15]c)
               109  māsau
7673  5002  (AVŚ_15,4.3[4.9]c)
               109  māsau
7674  5003  (AVŚ_15,4.1[4.3]c)
               109  māsau        4
7676  5004  (AVŚ_15,4.6[4.18]c)
               109  māsāv
7677  5005  (AVŚ_15,4.4[4.12]c)
               109  māsāv        2
7679  5006  (AVŚ_5,23.8c) 109   maṣmaṣākaraṃ    1
7681  5007  (AVŚ_2,33.1c) 109   mastiṣkāj
7682  5008  (AVŚ_20,96.17c)109  mastiṣkāj      2
7684  5009  (AVŚ_9,7.2a)  109  mastiṣko      1
7686  5010  (AVŚ_8,10.19c) 109  māsy        1
7688  5011  (AVŚ_11,4[6].26a)
               109  mat
7689  5012  (AVŚ_10,1.10c) 109  mat         2
7691  5013  (AVŚ_10,3.8a) 109   mātā
7692  5014  (AVŚ_3,23.3c) 109   mātā
7693  5015  (AVŚ_6,46.1c) 109   mātā
7694  5016  (AVŚ_5,30.5a) 109   mātā        4
7696  5017  (AVŚ_5,1.4c)  109  mātarā       1
7698  5018  (AVŚ_6,51.2a) 109   mātaraḥ
7699  5019  (AVŚ_1,5.2c)  109  mātaraḥ       2
7701  5020  (AVŚ_9,5.30c) 109   mātaraṃ
7702  5021  (AVŚ_18,3.49a) 109  mātaraṃ
7703  5022  (AVŚ_5,2.6c)  109  mātaraṃ
7704  5023  (AVŚ_20,107.9c)109  mātaraṃ       4
7706  5024  (AVŚ_10,8.40a) 109  mātariśvā
7707  5025  (AVŚ_14,1.54a) 109  mātariśvā      2
7709  5026  (AVŚ_11,4[6].15a)
               109  mātariśvānaṃ    1
7711  5027  (AVŚ_12,1.51c) 109  mātariśveyate    1
7713  5028  (AVŚ_2,5.1c)  109  mater        1
7715  5029  (AVŚ_18,2.36a) 109  māti        1
7717  5030  (AVŚ_20,91.9a) 109  matibhiḥ      1
7719  5031  (AVŚ_20,70.2a) 109  matim        1
7721  5032  (AVŚ_20,35.3c) 109  matīnāṃ       1
7723  5033  (AVŚ_3,29.8c) 109   mātmanā       1
7725  5034  (AVŚ_8,6.1a)  109  mātonmamārja    1
7727  5035  (AVŚ_18,2.42a) 109  mātrāṃ
7728  5036  (AVŚ_18,2.44a) 109  mātrāṃ
7729  5037  (AVŚ_18,2.43a) 109  mātrāṃ       3
7731  5038  (AVŚ_9,10.19a) 109  mātrayā       1
7733  5039  (AVŚ_8,9.5a)  109  mātrāyā       1
7735  5040  (AVŚ_5,30.4a) 109   mātṛkṛtāc      1
7737  5041  (AVŚ_20,23.8c) 109  matsveha      1
7739  5042  (AVŚ_20,35.7a) 109  mātuḥ        1
7741  5043  (AVŚ_14,2.25a) 109  mātur        1
7743  5044  (AVŚ_14,1.23a) 109  māyaitau      1
7745  5045  (AVŚ_19,2.5c) 109   mayas        1
7747  5046  (AVŚ_7,81.1a) 109   mayayaitau     1
7749  5047  (AVŚ_13,2.11a) 109  māyayaitau     1
7751  5048  (AVŚ_19,66.1a) 109  māyino       1
7753  5049  (AVŚ_18,1.6c) 109   mayobhūn      1
7755  5050  (AVŚ_19,46.6c) 109  mayobhūś      1


                     Page 77
                    Col1_atharva
7757  5051  (AVŚ_7,60.2a) 109   mayobhuva      1
7759  5052  (AVŚ_7,82.2c) 109   mayy        1
7761  5053  (AVŚ_19,60.2c) 109  me
7762  5054  (AVŚ_14,2.63c) 109  me
7763  5055  (AVŚ_4,26.2c) 109   me
7764  5056  (AVŚ_4,26.3c) 109   me
7765  5057  (AVŚ_4,26.4c) 109   me
7766  5058  (AVŚ_4,26.5c) 109   me
7767  5059  (AVŚ_4,26.6c) 109   me
7768  5060  (AVŚ_5,15.8a) 109   me
7769  5061  (AVŚ_5,15.4a) 109   me
7770  5062  (AVŚ_5,15.10a) 109  me
7771  5063  (AVŚ_5,15.2a) 109   me
7772  5064  (AVŚ_5,15.1a) 109   me
7773  5065  (AVŚ_5,15.9a) 109   me
7774  5066  (AVŚ_5,15.5a) 109   me
7775  5067  (AVŚ_5,15.7a) 109   me
7776  5068  (AVŚ_5,15.6a) 109   me
7777  5069  (AVŚ_5,15.11a) 109  me
7778  5070  (AVŚ_5,15.3a) 109   me
7779  5071  (AVŚ_19,31.9c) 109  me
7780  5072  (AVŚ_20,126.14a)109  me
7781  5073  (AVŚ_5,11.9c) 109   me
7782  5074  (AVŚ_19,14.1c) 109  me
7783  5075  (AVŚ_19,55.5e) 109  me
7784  5076  (AVŚ_10,3.13c) 109  me
7785  5077  (AVŚ_10,3.14c) 109  me
7786  5078  (AVŚ_3,17.7a) 109   me
7787  5079  (AVŚ_20,117.3a)109  me
7788  5080  (AVŚ_14,2.9a) 109   me
7789  5081  (AVŚ_19,61.1a) 109  me
7790  5082  (AVŚ_20,126.5a)109  me
7791  5083  (AVŚ_5,4.6c)  109  me
7792  5084  (AVŚ_5,8.2a)  109  me         32
7794  5085  (AVŚ_4,21.6a) 109   medayatha      1
7796  5086  (AVŚ_6,108.3c) 109  medhāṃ
7797  5087  (AVŚ_19,40.3a) 109  medhāṃ
7798  5088  (AVŚ_6,108.5a) 109  medhāṃ       3
7800  5089  (AVŚ_6,108.1a) 109  medhe        1
7802  5090  (AVŚ_5,29.13c) 109  medhyam       1
7804  5091  (AVŚ_3,6.2c)  109  medī        1
7806  5092  (AVŚ_4,15.7c) 109   meghā        1
7808  5093  (AVŚ_4,15.8c) 109   meghāḥ
7809  5094  (AVŚ_4,15.9c) 109   meghāḥ       2
7811  5095  (AVŚ_11,5[7].4c)109  mekhalayā      1
7813  5096  (AVŚ_6,133.4c) 109  mekhale       1
7815  5097  (AVŚ_14,1.18c) 109  mīḍhvaḥ       1
7817  5098  (AVŚ_9,10.21a) 109  mimāya       1
7819  5099  (AVŚ_18,2.40a) 109  mimīmahe
7820  5100  (AVŚ_18,2.38a) 109  mimīmahe
7821  5101  (AVŚ_18,2.39a) 109  mimīmahe
7822  5102  (AVŚ_18,2.41a) 109  mimīmahe      4
7824  5103  (AVŚ_18,3.40c) 109  mimīte
7825  5104  (AVŚ_9,10.2a) 109   mimīte       2
7827  5105  (AVŚ_12,5.24a) 109  mithoyodhaḥ     1
7829  5106  (AVŚ_20,74.3a) 109  mithūdṛśā      1
7831  5107  (AVŚ_14,2.5c) 109   mithunā
7832  5108  (AVŚ_18,1.10c) 109  mithunā       2
7834  5109  (AVŚ_6,141.2a) 109  mithunaṃ      1
7836  5110  (AVŚ_8,9.10a) 109   mithunatvaṃ     1
7838  5111  (AVŚ_5,17.2c) 109   mitra
7839  5112  (AVŚ_3,8.1a)  109  mitra        2
7841  5113  (AVŚ_19,9.6a) 109   mitraḥ
7842  5114  (AVŚ_19,9.7a) 109   mitraḥ
7843  5115  (AVŚ_9,3.18c) 109   mitraḥ       3
7845  5116  (AVŚ_5,21.2c) 109   mitrāḥ       1


                     Page 78
                    Col1_atharva
7847  5117  (AVŚ_4,8.2c)  109  mitravardhana   1
7849  5118  (AVŚ_19,11.6a) 109  mitrāvaruṇā    1
7851  5119  (AVŚ_3,25.6a) 109   mitrāvaruṇau
7852  5120  (AVŚ_5,25.4a) 109   mitrāvaruṇau
7853  5121  (AVŚ_6,89.3a) 109   mitrāvaruṇau    3
7855  5122  (AVŚ_1,20.2c) 109   mitrāvaruṇāv
7856  5123  (AVŚ_4,29.1a) 109   mitrāvaruṇāv    2
7858  5124  (AVŚ_3,4.4a)  109  mitrāvaruṇobhā   1
7860  5125  (AVŚ_14,2.46a) 109  mitrāya
7861  5126  (AVŚ_12,4.26a) 109  mitrāya      2
7863  5127  (AVŚ_9,4.12c) 109   mitro
7864  5128  (AVŚ_2,5.3a)  109  mitro       2
7866  5129  (AVŚ_11,1.6c) 109   mīyamānā      1
7868  5130  (AVŚ_10,1.31c) 109  moc        1
7870  5131  (AVŚ_8,8.19c) 109   moci
7871  5132  (AVŚ_11,10[12].19c)
               109  moci        2
7873  5133  (AVŚ_3,1.5a)  109  mohayāmitrāṇām   1
7875  5134  (AVŚ_3,2.3a)  109  mohayann      1
7877  5135  (AVŚ_3,2.1c)  109  mohayatu
7878  5136  (AVŚ_3,1.6a)  109  mohayatu
7879  5137  (AVŚ_3,1.1c)  109  mohayatu      3
7881  5138  (AVŚ_16,2.5a) 109   mopaśrutiś     1
7883  5139  (AVŚ_12,1.30c) 109  mot        1
7885  5140  (AVŚ_11,2.11c) 109  mṛḍa
7886  5141  (AVŚ_1,13.4c) 109   mṛḍa
7887  5142  (AVŚ_6,30.3c) 109   mṛḍa        3
7889  5143  (AVŚ_3,26.1c) 109   mṛḍata
7890  5144  (AVŚ_3,26.2c) 109   mṛḍata
7891  5145  (AVŚ_3,26.3c) 109   mṛḍata
7892  5146  (AVŚ_3,26.4c) 109   mṛḍata
7893  5147  (AVŚ_3,26.5c) 109   mṛḍata
7894  5148  (AVŚ_3,26.6c) 109   mṛḍata       6
7896  5149  (AVŚ_1,12.1c) 109   mṛḍāti       1
7898  5150  (AVŚ_1,26.4a) 109   mṛḍayā       1
7900  5151  (AVŚ_6,2.2c)  109  mṛdho       1
7902  5152  (AVŚ_10,1.22a) 109  mṛḍitā       1
7904  5153  (AVŚ_12,5.61a) 109  mṛditam      1
7906  5154  (AVŚ_5,14.12c) 109  mṛgam       1
7908  5155  (AVŚ_10,5.42a) 109  mṛgayāmahe     1
7910  5156  (AVŚ_4,36.3a) 109   mṛgayante     1
7912  5157  (AVŚ_10,1.26c) 109  mṛgayus      1
7914  5158  (AVŚ_20,48.3a) 109  mriyamāṇam     1
7916  5159  (AVŚ_12,4.7c) 109   mriyante
7917  5160  (AVŚ_12,4.8c) 109   mriyante      2
7919  5161  (AVŚ_4,17.8c) 109   mṛjma       1
7921  5162  (AVŚ_20,20.6a) 109  mṛlayāti
7922  5163  (AVŚ_20,57.9a) 109  mṛlayāti      2
7924  5164  (AVŚ_16,1.2a) 109   mṛṇan       1
7926  5165  (AVŚ_5,29.11a) 109  mṛṇasi
7927  5166  (AVŚ_8,3.18a) 109   mṛṇasi       2
7929  5167  (AVŚ_12,2.20c) 109  mṛṣṭvā
7930  5168  (AVŚ_12,2.17c) 109  mṛṣṭvā       2
7932  5169  (AVŚ_10,6.14e) 109  mṛtam       1
7934  5170  (AVŚ_6,18.2a) 109   mṛtamanā      1
7936  5171  (AVŚ_8,6.9a)  109  mṛtavatsām     1
7938  5172  (AVŚ_6,13.3c) 109   mṛtyo
7939  5173  (AVŚ_8,2.4c)  109  mṛtyo       2
7941  5174  (AVŚ_8,1.18c) 109   mṛtyor
7942  5175  (AVŚ_8,1.17c) 109   mṛtyor
7943  5176  (AVŚ_8,1.19a) 109   mṛtyor
7944  5177  (AVŚ_5,30.15c) 109  mṛtyor
7945  5178  (AVŚ_8,2.23c) 109   mṛtyor       5
7947  5179  (AVŚ_13,4.25a) 109  mṛtyuḥ       1
7949  5180  (AVŚ_5,28.8c) 109   mṛtyum       1
7951  5181  (AVŚ_12,2.3a) 109   mṛtyuṃ
7952  5182  (AVŚ_8,1.21c) 109   mṛtyuṃ       2


                     Page 79
                   Col1_atharva
7954  5183  (AVŚ_8,8.16a) 109 mṛtyupāśā      1
7956  5184  (AVŚ_19,9.10c) 109 mṛtyur
7957  5185  (AVŚ_6,46.2c) 109 mṛtyur
7958  5186  (AVŚ_16,5.1b) 109 mṛtyur
7959  5187  (AVŚ_16,5.6b) 109 mṛtyur
7960  5188  (AVŚ_3,11.8c) 109 mṛtyur       5
7962  5189  (AVŚ_10,7.15a) 109 mṛtyuś       1
7964  5190  (AVŚ_6,112.3c) 109 mucyantaṃ     1
7966  5191  (AVŚ_10,1.32a) 109 mucyate      1
7968  5192  (AVŚ_18,3.19a) 109 mudraṃ       1
7970  5193  (AVŚ_5,22.5a) 109 mūjavanta      1
7972  5194  (AVŚ_20,137.3c)109 mukhā       1
7974  5195  (AVŚ_11,1.31a) 109 mukham
7975  5196  (AVŚ_10,7.19a) 109 mukham
7976  5197  (AVŚ_4,34.1c) 109 mukham
7977  5198  (AVŚ_19,6.6a) 109 mukham       4
7979  5199  (AVŚ_13,2.39c) 109 mukhaṃ       1
7981  5200  (AVŚ_7,114.1c) 109 mukhasya      1
7983  5201  (AVŚ_4,28.6a) 109 mūlakṛd       1
7985  5202  (AVŚ_12,5.42a) 109 mūlāni       1
7987  5203  (AVŚ_7,74.1c) 109 mūlena       1
7989  5204  (AVŚ_5,31.12a) 109 mūlinaṃ      1
7991  5205  (AVŚ_6,115.3a) 109 mumucānaḥ     1
7993  5206  (AVŚ_19,44.8c) 109 muñca
7994  5207  (AVŚ_19,44.9c) 109 muñca       2
7996  5208  (AVŚ_7,78.1a) 109 muñcāmi
7997  5209  (AVŚ_14,1.19a) 109 muñcāmi
7998  5210  (AVŚ_14,1.58a) 109 muñcāmi      3
8000  5211  (AVŚ_7,42.2c) 109 muñcataṃ      1
8002  5212  (AVŚ_2,8.1c)  109 muñcatām
8003  5213  (AVŚ_3,7.4c)  109 muñcatām      2
8005  5214  (AVŚ_20,22.2a) 109 mūrā        1
8007  5215  (AVŚ_8,3.2c)  109 mūradevān     1
8009  5216  (AVŚ_16,3.1a) 109 mūrdhā       1
8011  5217  (AVŚ_20,16.10a)109 muṣitā       1
8013  5218  (AVŚ_8,6.5c)  109 muṣkābhyāṃ     1
8015  5219  (AVŚ_7,113.1c) 109 muṣmai       1
8017  5220  (AVŚ_20,70.18a)109 muṣṭihatyayā    1
8019  5221  (AVŚ_1,3.6c)  109 mūtraṃ
8020  5222  (AVŚ_1,3.7c)  109 mūtraṃ
8021  5223  (AVŚ_1,3.8c)  109 mūtraṃ
8022  5224  (AVŚ_1,3.9c)  109 mūtraṃ       4
8024  5225  (AVŚ_20,122.2c)110 na
8025  5226  (AVŚ_20,122.3c)110 na
8026  5227  (AVŚ_20,71.3c) 110 na
8027  5228  (AVŚ_3,8.4a)  110 na
8028  5229  (AVŚ_14,1.32a) 110 na
8029  5230  (AVŚ_20,44.2c) 110 na
8030  5231  (AVŚ_2,35.1a) 110 na
8031  5232  (AVŚ_9,5.23a) 110 na
8032  5233  (AVŚ_5,30.8a) 110 na
8033  5234  (AVŚ_19,46.3a) 110 na
8034  5235  (AVŚ_4,18.6a) 110 na
8035  5236  (AVŚ_5,31.11a) 110 na
8036  5237  (AVŚ_3,30.4a) 110 na
8037  5238  (AVŚ_7,50.6c) 110 na
8038  5239  (AVŚ_20,89.9c) 110 na
8039  5240  (AVŚ_13,4.16a) 110 na
8040  5241  (AVŚ_15,13.7[13.12]a)
               110 na
8041  5242  (AVŚ_7,110.3c) 110 na
8042  5243  (AVŚ_3,16.7a) 110 na
8043  5244  (AVŚ_20,101.3c)110 na
8044  5245  (AVŚ_20,23.2a) 110 na
8045  5246  (AVŚ_6,98.1a) 110 na
8046  5247  (AVŚ_7,44.1a) 110 na
8047  5248  (AVŚ_20,80.1a) 110 na


                    Page 80
                    Col1_atharva
8048  5249  (AVŚ_18,3.67a) 110  na
8049  5250  (AVŚ_20,79.1a) 110  na
8050  5251  (AVŚ_1,11.4a) 110   na
8051  5252  (AVŚ_20,16.2c) 110  na
8052  5253  (AVŚ_20,53.2a) 110  na
8053  5254  (AVŚ_20,57.12a)110  na
8054  5255  (AVŚ_6,118.2c) 110  na
8055  5256  (AVŚ_20,127.14a)110  na
8056  5257  (AVŚ_11,3.30a) 110  na
8057  5258  (AVŚ_19,49.10a)110  na
8058  5259  (AVŚ_6,27.3a) 110   na
8059  5260  (AVŚ_13,4.17a) 110  na
8060  5261  (AVŚ_20,15.2c) 110  na
8061  5262  (AVŚ_1,35.2a) 110   na
8062  5263  (AVŚ_8,2.24a) 110   na
8063  5264  (AVŚ_20,60.4c) 110  na
8064  5265  (AVŚ_20,71.4c) 110  na
8065  5266  (AVŚ_20,69.2a) 110  na
8066  5267  (AVŚ_4,3.7a)  110  na
8067  5268  (AVŚ_10,8.32a) 110  na
8068  5269  (AVŚ_5,6.3c)  110  na
8069  5270  (AVŚ_4,25.7a) 110   na
8070  5271  (AVŚ_8,6.12a) 110   na
8071  5272  (AVŚ_20,16.11a)110  na
8072  5273  (AVŚ_9,10.18c) 110  na
8073  5274  (AVŚ_20,45.3a) 110  na
8074  5275  (AVŚ_18,1.9a) 110   na
8075  5276  (AVŚ_20,23.1a) 110  na
8076  5277  (AVŚ_20,74.1c) 110  na
8077  5278  (AVŚ_20,74.2c) 110  na
8078  5279  (AVŚ_20,74.3c) 110  na
8079  5280  (AVŚ_20,74.4c) 110  na
8080  5281  (AVŚ_20,74.5c) 110  na
8081  5282  (AVŚ_20,74.6c) 110  na
8082  5283  (AVŚ_20,74.7c) 110  na
8083  5284  (AVŚ_20,46.3a) 110  na
8084  5285  (AVŚ_4,19.2c) 110   na
8085  5286  (AVŚ_20,47.3a) 110  na
8086  5287  (AVŚ_20,137.14a)110  na
8087  5288  (AVŚ_20,9.1c) 110   na
8088  5289  (AVŚ_20,48.1c) 110  na
8089  5290  (AVŚ_20,49.4c) 110  na
8090  5291  (AVŚ_20,23.5c) 110  na
8091  5292  (AVŚ_20,12.4c) 110  na
8092  5293  (AVŚ_14,2.8c) 110   na
8093  5294  (AVŚ_20,65.3a) 110  na        70
8095  5295  (AVŚ_20,23.4a) 63   ṇa         1
8097  5296  (AVŚ_5,5.1a)  110  nabhaḥ       1
8099  5297  (AVŚ_6,79.1a) 110   nabhasas
8100  5298  (AVŚ_6,79.2a) 110   nabhasas      2
8102  5299  (AVŚ_11,5[7].8a)110  nabhasī      1
8104  5300  (AVŚ_4,15.1a) 110   nabhasvatīḥ    1
8106  5301  (AVŚ_4,15.1c) 110   nabhasvato
8107  5302  (AVŚ_4,15.5c) 110   nabhasvato     2
8109  5303  (AVŚ_13,1.14c) 110  nābhiṃ       1
8111  5304  (AVŚ_12,4.50a) 110  nādadād      1
8113  5305  (AVŚ_19,34.3a) 110  nādam       1
8115  5306  (AVŚ_20,114.2c)110  nadanuṃ      1
8117  5307  (AVŚ_9,3.2a)  110  naddhaṃ      1
8119  5308  (AVŚ_9,3.1c)  110  naddhāni      1
8121  5309  (AVŚ_12,2.19a) 110  naḍe        1
8123  5310  (AVŚ_13,2.44a) 110  nādhamānasya    1
8125  5311  (AVŚ_6,52.2c) 110   nadīnaṃ      1
8127  5312  (AVŚ_14,1.43a) 110  nadīnāṃ      1
8129  5313  (AVŚ_3,24.3c) 110   nadīr       1
8131  5314  (AVŚ_6,12.3a) 110   nadyaḥ


                     Page 81
                    Col1_atharva
8132  5315  (AVŚ_19,1.1a) 110   nadyaḥ       2
8134  5316  (AVŚ_10,7.15c) 110  nāḍyaḥ       1
8136  5317  (AVŚ_20,75.3e) 110  nadyaṃ       1
8138  5318  (AVŚ_6,138.4a) 110  nādyau       1
8140  5319  (AVŚ_3,13.1c) 110   nadyo        1
8142  5320  (AVŚ_2,12.4c) 110   naḥ
8143  5321  (AVŚ_20,20.6c) 110  naḥ
8144  5322  (AVŚ_20,57.9c) 110  naḥ
8145  5323  (AVŚ_20,3.2c) 110   naḥ
8146  5324  (AVŚ_20,38.2c) 110  naḥ
8147  5325  (AVŚ_20,47.8c) 110  naḥ
8148  5326  (AVŚ_20,46.3c) 110  naḥ
8149  5327  (AVŚ_6,79.1c) 110   naḥ
8150  5328  (AVŚ_20,13.3c) 110  naḥ
8151  5329  (AVŚ_20,108.2a)110  naḥ
8152  5330  (AVŚ_19,44.4c) 110  naḥ
8153  5331  (AVŚ_20,6.6a) 110   naḥ
8154  5332  (AVŚ_6,62.1a) 110   naḥ
8155  5333  (AVŚ_20,124.3a)110  naḥ
8156  5334  (AVŚ_20,14.4c) 110  naḥ
8157  5335  (AVŚ_20,62.4c) 110  naḥ
8158  5336  (AVŚ_20,36.2a) 110  naḥ
8159  5337  (AVŚ_5,18.14a) 110  naḥ
8160  5338  (AVŚ_11,4[6].6c)110  naḥ
8161  5339  (AVŚ_18,3.21a) 110  naḥ        20
8163  5340  (AVŚ_11,4[6].21e)
               110  nāhaḥ        1
8165  5341  (AVŚ_9,3.4a)  110  nahanānāṃ      1
8167  5342  (AVŚ_10,9.1a) 110   nahyā        1
8169  5343  (AVŚ_14,2.70a) 110  nahyāmi
8170  5344  (AVŚ_14,2.70c) 110  nahyāmi       2
8172  5345  (AVŚ_9,5.31a) 110   naidāghaṃ      1
8174  5346  (AVŚ_9,5.31c) 110   naidāgho      1
8176  5347  (AVŚ_4,14.2a) 110   nākam        1
8178  5348  (AVŚ_7,5.1c)  110  nākaṃ        1
8180  5349  (AVŚ_5,27.3a) 110   nakṣati       1
8182  5350  (AVŚ_13,4.28a) 110  nakṣatrā      1
8184  5351  (AVŚ_10,2.23c) 110  nakṣatraṃ
8185  5352  (AVŚ_10,2.22c) 110  nakṣatraṃ      2
8187  5353  (AVŚ_7,13.1a) 110   nakṣatrāṇām     1
8189  5354  (AVŚ_11,6[8].10a)
               110  nakṣatrāṇi     1
8191  5355  (AVŚ_6,128.4c) 110  nakṣatrarāja    1
8193  5356  (AVŚ_6,10.3a) 110   nakṣatrebhyaḥ    1
8195  5357  (AVŚ_2,2.4a)  110  nakṣatriye     1
8197  5358  (AVŚ_5,29.9a) 110   naktaṃ       1
8199  5359  (AVŚ_4,37.3c) 110   nalady       1
8201  5360  (AVŚ_1,13.3a) 110   nama        1
8203  5361  (AVŚ_6,82.1a) 110   nāma
8204  5362  (AVŚ_18,1.34a) 110  nāma
8205  5363  (AVŚ_20,126.23a)110  nāma
8206  5364  (AVŚ_19,49.7a) 110  nāma
8207  5365  (AVŚ_3,18.3a) 110   nāma
8208  5366  (AVŚ_4,31.5c) 110   nāma
8209  5367  (AVŚ_7,20.4a) 110   nāma
8210  5368  (AVŚ_10,8.31a) 110  nāma
8211  5369  (AVŚ_3,14.1c) 110   nāma
8212  5370  (AVŚ_5,28.12c) 110  nāma        10
8214  5371  (AVŚ_2,1.3c)  110  nāmadha       1
8216  5372  (AVŚ_10,1.12a) 110  nāmagrāhāt     1
8218  5373  (AVŚ_6,20.2c) 110   namaḥ
8219  5374  (AVŚ_8,1.1a)  110  namaḥ
8220  5375  (AVŚ_11,2.31c) 110  namaḥ
8221  5376  (AVŚ_2,8.5a)  110  namaḥ
8222  5377  (AVŚ_11,2.16a) 110  namaḥ
8223  5378  (AVŚ_11,4[6].8c)110  namaḥ
8224  5379  (AVŚ_11,2.4a) 110   namaḥ        7
8226  5380  (AVŚ_3,16.6a) 110   namanta       1


                     Page 82
                    Col1_atharva
8228  5381  (AVŚ_5,4.8c)  110  nāmāny        1
8230  5382  (AVŚ_20,109.3a)110  namasā
8231  5383  (AVŚ_20,15.3a) 110  namasā
8232  5384  (AVŚ_3,15.7a) 110  namasā        3
8234  5385  (AVŚ_14,2.35a) 110  namase        1
8236  5386  (AVŚ_19,38.3a) 110  nāmāsmā       1
8238  5387  (AVŚ_6,83.2c) 110  nāmāvīraghnīr    1
8240  5388  (AVŚ_20,16.12a)110  namo
8241  5389  (AVŚ_9,3.13a) 110  namo
8242  5390  (AVŚ_6,56.2c) 110  namo
8243  5391  (AVŚ_7,32.1c) 110  namo
8244  5392  (AVŚ_6,13.1a) 110  namo
8245  5393  (AVŚ_11,2.22c) 110  namo
8246  5394  (AVŚ_12,1.42c) 110  namo
8247  5395  (AVŚ_18,1.46a) 110  namo
8248  5396  (AVŚ_11,2.18c) 110  namo
8249  5397  (AVŚ_2,35.4a) 110  namo
8250  5398  (AVŚ_19,55.5c) 110  namo
8251  5399  (AVŚ_6,20.2a) 110  namo
8252  5400  (AVŚ_9,3.31a) 110  namo
8253  5401  (AVŚ_9,3.12a) 110  namo
8254  5402  (AVŚ_12,3.11a) 110  namo
8255  5403  (AVŚ_6,90.3c) 110  namo
8256  5404  (AVŚ_5,30.12a) 110  namo        17
8258  5405  (AVŚ_20,29.3a) 110  namuceḥ       1
8260  5406  (AVŚ_13,4.46a) 110  namurād       1
8262  5407  (AVŚ_14,1.18a) 110  nāmutaḥ       1
8264  5408  (AVŚ_10,1.14a) 110  nānadatī       1
8266  5409  (AVŚ_12,2.43c) 110  nānānaṃ       1
8268  5410  (AVŚ_10,2.9c) 110  nandāṃś       1
8270  5411  (AVŚ_19,53.7c) 110  nandanty       1
8272  5412  (AVŚ_19,32.9c) 110  nanu         1
8274  5413  (AVŚ_20,34.10c)110  nānudadāti      1
8276  5414  (AVŚ_4,25.2c) 110  nānv         1
8278  5415  (AVŚ_4,28.5a) 110  nāpapadyate     1
8280  5416  (AVŚ_4,14.4a) 110  nāpekṣanta      1
8282  5417  (AVŚ_14,1.22c) 110  naptṛbhir      1
8284  5418  (AVŚ_2,14.1c) 110  naptyo        1
8286  5419  (AVŚ_3,19.7a) 110  nara         1
8288  5420  (AVŚ_12,4.42c) 110  nārada        1
8290  5421  (AVŚ_20,37.10a)110  narāṃ        1
8292  5422  (AVŚ_14,2.20c) 110  nāri         1
8294  5423  (AVŚ_2,36.3a) 110  nārī
8295  5424  (AVŚ_20,136.4c)110  nārī         2
8297  5425  (AVŚ_14,1.55c) 110  nārīṃ        1
8299  5426  (AVŚ_4,5.3a)  110  nārīr        1
8301  5427  (AVŚ_20,126.11a)
               110  nāriṣu        1
8303  5428  (AVŚ_14,2.14a) 110  nārīyam       1
8305  5429  (AVŚ_18,3.2a) 110  nāry         1
8307  5430  (AVŚ_20,77.6a) 110  naryāṇi
8308  5431  (AVŚ_19,49.3c) 110  naryāṇi       2
8310  5432  (AVŚ_20,63.1c) 110  nas
8311  5433  (AVŚ_20,124.4c)110  nas
8312  5434  (AVŚ_20,126.8c)110  nas         3
8314  5435  (AVŚ_20,84.3c) 110  naś
8315  5436  (AVŚ_20,98.2a) 110  naś         2
8317  5437  (AVŚ_4,21.3a) 110  naśanti       1
8319  5438  (AVŚ_2,25.3c) 110  nāśaya
8320  5439  (AVŚ_19,39.1c) 110  nāśaya        2
8322  5440  (AVŚ_4,37.11e) 110  nāśayāmasi      1
8324  5441  (AVŚ_6,14.1c) 110  nāśayāṅgeṣṭhā    1
8326  5442  (AVŚ_2,33.1a) 110  nāsikābhyāṃ
8327  5443  (AVŚ_20,96.17a)110  nāsikābhyāṃ     2
8329  5444  (AVŚ_7,9.4c)  110  naṣṭam        1
8331  5445  (AVŚ_4,36.7c) 110  naśyanti
8332  5446  (AVŚ_4,36.8c) 110  naśyanti       2


                     Page 83
                    Col1_atharva
8334  5447  (AVŚ_18,1.13a) 110  nāthaṃ       1
8336  5448  (AVŚ_3,1.2c)  110  nāthitā       1
8338  5449  (AVŚ_11,1.1a) 110  nāthiteyaṃ     1
8340  5450  (AVŚ_4,23.7c) 110  nāthito
8341  5451  (AVŚ_4,28.7c) 110  nāthito
8342  5452  (AVŚ_4,26.7c) 110  nāthito
8343  5453  (AVŚ_4,27.7c) 110  nāthito
8344  5454  (AVŚ_4,29.7c) 110  nāthito
8345  5455  (AVŚ_7,109.7a) 110  nāthito       6
8347  5456  (AVŚ_18,1.5a) 110  nau         1
8349  5457  (AVŚ_20,41.1c) 110  nava        1
8351  5458  (AVŚ_5,28.1a) 110  navabhiḥ      1
8353  5459  (AVŚ_20,126.18c)
               110  navaṃ        1
8355  5460  (AVŚ_20,72.1c) 110  nāvaṃ        1
8357  5461  (AVŚ_13,4.18a) 110  navamo       1
8359  5462  (AVŚ_20,136.12c)
               110  navat        1
8361  5463  (AVŚ_5,19.11a) 110  navatayo      1
8363  5464  (AVŚ_20,21.9c) 110  navatiṃ
8364  5465  (AVŚ_20,127.1c)110  navatiṃ
8365  5466  (AVŚ_20,7.2a) 110  navatiṃ       3
8367  5467  (AVŚ_10,1.16c) 110  nāvyā        1
8369  5468  (AVŚ_2,5.2a)  110  navyo        1
8371  5469  (AVŚ_19,24.2c) 110  nayāj
8372  5470  (AVŚ_19,24.3c) 110  nayāj        2
8374  5471  (AVŚ_7,82.1c) 110  nayata       1
8376  5472  (AVŚ_2,30.2a) 110  nayātho       1
8378  5473  (AVŚ_4,24.7a) 110  nayati       1
8380  5474  (AVŚ_2,36.7e) 110  nayatu
8381  5475  (AVŚ_14,1.20a) 110  nayatu       2
8383  5476  (AVŚ_3,3.4a)  110  nayatv       1
8385  5477  (AVŚ_9,6.17a) 110  nekṣaṇam      1
8387  5478  (AVŚ_10,7.37a) 110  nelayati      1
8389  5479  (AVŚ_6,110.2c) 110  neṣad        1
8391  5480  (AVŚ_7,38.4a) 110  net         1
8393  5481  (AVŚ_19,13.9a) 110  netā
8394  5482  (AVŚ_20,77.8c) 110  netā        2
8396  5483  (AVŚ_5,22.14a) 63  ṅgebhyo       1
8398  5484  (AVŚ_2,31.3c) 110  ni
8399  5485  (AVŚ_9,10.7c) 110  ni
8400  5486  (AVŚ_20,17.2c) 110  ni
8401  5487  (AVŚ_11,1.28c) 110  ni
8402  5488  (AVŚ_3,12.1a) 110  ni
8403  5489  (AVŚ_6,121.1c) 110  ni
8404  5490  (AVŚ_7,83.4c) 110  ni
8405  5491  (AVŚ_8,5.21a) 110  ni
8406  5492  (AVŚ_5,2.1c)  110  ni
8407  5493  (AVŚ_20,107.4c)110  ni
8408  5494  (AVŚ_5,3.4c)  110  ni
8409  5495  (AVŚ_12,1.63a) 110  ni
8410  5496  (AVŚ_7,41.2c) 110  ni
8411  5497  (AVŚ_4,34.8a) 110  ni
8412  5498  (AVŚ_6,76.3c) 110  ni
8413  5499  (AVŚ_1,1.2c)  110  ni
8414  5500  (AVŚ_1,1.3c)  110  ni
8415  5501  (AVŚ_20,113.2c)110  ni
8416  5502  (AVŚ_8,3.7c)  110  ni
8417  5503  (AVŚ_20,127.2c)110  ni
8418  5504  (AVŚ_5,20.8c) 110  ni
8419  5505  (AVŚ_6,131.1a) 110  ni
8420  5506  (AVŚ_3,17.4a) 110  ni
8421  5507  (AVŚ_6,111.2a) 110  ni
8422  5508  (AVŚ_20,37.8c) 110  ni
8423  5509  (AVŚ_20,53.2c) 110  ni
8424  5510  (AVŚ_20,57.12c)110  ni
8425  5511  (AVŚ_4,25.3a) 110  ni         28
8427  5512  (AVŚ_20,131.2a)110  nibhañjanam     1


                    Page 84
                    Col1_atharva
8429  5513  (AVŚ_7,56.5a) 110  nīcīnasyopasarpataḥ  1
8431  5514  (AVŚ_20,34.14c)110  nicito        1
8433  5515  (AVŚ_9,5.19a) 110  nidadhe        1
8435  5516  (AVŚ_20,18.5a) 110  nide
8436  5517  (AVŚ_20,23.6c) 110  nide         2
8438  5518  (AVŚ_7,72.2c) 110  nidhibhiḥ       1
8440  5519  (AVŚ_19,27.9a) 110  nidhiṃ        1
8442  5520  (AVŚ_12,3.34a) 110  nidhipā        1
8444  5521  (AVŚ_13,4.12a) 110  nigataṃ
8445  5522  (AVŚ_13,4.20a) 110  nigataṃ        2
8447  5523  (AVŚ_10,1.27c) 110  nighnato       1
8449  5524  (AVŚ_12,2.42a) 110  niḥ
8450  5525  (AVŚ_8,8.3a)  110  niḥ
8451  5526  (AVŚ_3,6.2a)  110  niḥ          3
8453  5527  (AVŚ_18,3.60a) 110  nīhāro        1
8455  5528  (AVŚ_2,1.2c)  110  nihitā
8456  5529  (AVŚ_9,10.27c) 110  nihitā
8457  5530  (AVŚ_7,43.1c) 110  nihitā
8458  5531  (AVŚ_4,35.6c) 110  nihitā        4
8460  5532  (AVŚ_12,3.42c) 110  nihitaḥ        1
8462  5533  (AVŚ_12,3.48c) 110  nihitaṃ
8463  5534  (AVŚ_12,1.60c) 110  nihitaṃ
8464  5535  (AVŚ_10,8.6a) 110  nihitaṃ        3
8466  5536  (AVŚ_18,4.41c) 110  nihitān        1
8468  5537  (AVŚ_11,1.5a) 110  nihito
8469  5538  (AVŚ_11,1.15a) 110  nihito
8470  5539  (AVŚ_7,62.1c) 110  nihito
8471  5540  (AVŚ_12,4.14a) 110  nihito        4
8473  5541  (AVŚ_3,5.2c)  110  nijo         1
8475  5542  (AVŚ_6,34.2a) 110  nijūrvaty       1
8477  5543  (AVŚ_19,9.9c) 110  nikhātā        1
8479  5544  (AVŚ_10,1.19a) 110  nikhātaṃ       1
8481  5545  (AVŚ_1,34.3a) 110  nikramaṇaṃ      1
8483  5546  (AVŚ_2,27.6a) 110  nīlaśikhaṇḍa     1
8485  5547  (AVŚ_11,2.13a) 110  nilayate       1
8487  5548  (AVŚ_20,129.14a)
               110  nimichasi       1
8489  5549  (AVŚ_4,2.2a)  110  nimiṣato       1
8491  5550  (AVŚ_4,16.5c) 110  nimiṣo        1
8493  5551  (AVŚ_9,3.19a) 110  nimitāṃ        1
8495  5552  (AVŚ_5,7.7c)  110  nimīvantīṃ      1
8497  5553  (AVŚ_20,77.3a) 110  niṇyaṃ        1
8499  5554  (AVŚ_10,4.13a) 110  nipiṣṭāsaḥ
8500  5555  (AVŚ_10,4.20c) 110  nipiṣṭāsaḥ      2
8502  5556  (AVŚ_16,8.2c) 110  nir
8503  5557  (AVŚ_16,8.3c) 110  nir
8504  5558  (AVŚ_16,8.4c) 110  nir
8505  5559  (AVŚ_16,8.5c) 110  nir
8506  5560  (AVŚ_16,8.6c) 110  nir
8507  5561  (AVŚ_16,8.7c) 110  nir
8508  5562  (AVŚ_16,8.8c) 110  nir
8509  5563  (AVŚ_16,8.9c) 110  nir
8510  5564  (AVŚ_16,8.10c) 110  nir
8511  5565  (AVŚ_16,8.11c) 110  nir
8512  5566  (AVŚ_16,8.12c) 110  nir
8513  5567  (AVŚ_16,8.13c) 110  nir
8514  5568  (AVŚ_16,8.14c) 110  nir
8515  5569  (AVŚ_16,8.15c) 110  nir
8516  5570  (AVŚ_16,8.16c) 110  nir
8517  5571  (AVŚ_16,8.17c) 110  nir
8518  5572  (AVŚ_16,8.18c) 110  nir
8519  5573  (AVŚ_16,8.19c) 110  nir
8520  5574  (AVŚ_16,8.20c) 110  nir
8521  5575  (AVŚ_16,8.21c) 110  nir
8522  5576  (AVŚ_16,8.22c) 110  nir
8523  5577  (AVŚ_16,8.23c) 110  nir
8524  5578  (AVŚ_16,8.24c) 110  nir


                    Page 85
                    Col1_atharva
8525  5579  (AVŚ_16,8.25c) 110  nir
8526  5580  (AVŚ_16,8.26c) 110  nir
8527  5581  (AVŚ_9,8.13c) 110  nir
8528  5582  (AVŚ_9,8.14c) 110  nir
8529  5583  (AVŚ_9,8.15c) 110  nir
8530  5584  (AVŚ_9,8.16c) 110  nir
8531  5585  (AVŚ_9,8.17c) 110  nir
8532  5586  (AVŚ_9,8.18c) 110  nir
8533  5587  (AVŚ_9,8.11a) 110  nir
8534  5588  (AVŚ_7,115.3c) 110  nir
8535  5589  (AVŚ_3,2.5c)  110  nir
8536  5590  (AVŚ_5,19.4c) 110  nir
8537  5591  (AVŚ_4,6.4c)  110  nir
8538  5592  (AVŚ_4,6.5a)  110  nir
8539  5593  (AVŚ_19,50.1c) 110  nir
8540  5594  (AVŚ_5,30.16c) 110  nir         39
8542  5595  (AVŚ_10,4.22c) 110  niraitv       1
8544  5596  (AVŚ_9,8.18a) 110  nirdhayanti     1
8546  5597  (AVŚ_8,9.4c)  110  nirmitaṃ       1
8548  5598  (AVŚ_4,35.4a) 110  nirmitās       1
8550  5599  (AVŚ_12,2.14a) 110  nirṛtho       1
8552  5600  (AVŚ_10,2.10a) 110  nirṛtiḥ
8553  5601  (AVŚ_7,70.1c) 110  nirṛtiḥ       2
8555  5602  (AVŚ_7,42.1c) 110  nirṛtim       1
8557  5603  (AVŚ_8,2.12a) 110  nirṛtiṃ
8558  5604  (AVŚ_6,97.2c) 110  nirṛtiṃ       2
8560  5605  (AVŚ_20,66.3a) 110  nirṛtīnāṃ      1
8562  5606  (AVŚ_12,5.37a) 110  nirṛtir
8563  5607  (AVŚ_3,6.5a)  110  nirṛtir
8564  5608  (AVŚ_4,36.10a) 110  nirṛtir       3
8566  5609  (AVŚ_5,7.9c)  110  nirṛtyā
8567  5610  (AVŚ_18,3.26a) 110  nirṛtyā
8568  5611  (AVŚ_10,3.7a) 110  nirṛtyā
8569  5612  (AVŚ_2,10.1a) 110  nirṛtyā       4
8571  5613  (AVŚ_1,31.2c) 110  nirṛtyāḥ
8572  5614  (AVŚ_8,1.3c)  110  nirṛtyāḥ       2
8574  5615  (AVŚ_5,17.12c) 110  nirudhyate
8575  5616  (AVŚ_5,17.13c) 110  nirudhyate
8576  5617  (AVŚ_5,17.14c) 110  nirudhyate
8577  5618  (AVŚ_5,17.15c) 110  nirudhyate
8578  5619  (AVŚ_5,17.16c) 110  nirudhyate
8579  5620  (AVŚ_5,17.17c) 110  nirudhyate      6
8581  5621  (AVŚ_5,5.5a)  110  nis         1
8583  5622  (AVŚ_5,17.14a) 110  niṣkagrīvaḥ     1
8585  5623  (AVŚ_5,5.6c)  110  niṣkṛte       1
8587  5624  (AVŚ_20,116.1a)110  niṣṭyā        1
8589  5625  (AVŚ_6,136.1c) 110  nitatni       1
8591  5626  (AVŚ_5,3.2c)  110  nivatā        1
8593  5627  (AVŚ_5,26.4a) 110  nividaḥ       1
8595  5628  (AVŚ_18,3.3a) 110  nīyamānāṃ      1
8597  5629  (AVŚ_8,2.10a) 110  niyānaṃ       1
8599  5630  (AVŚ_6,49.3c) 110  niyanti       1
8601  5631  (AVŚ_20,36.11a)110  niyudbhiḥ      1
8603  5632  (AVŚ_6,82.3a)  63  ṅkuśo        1
8605  5633  (AVŚ_4,30.4a) 110  nnam         1
8607  5634  (AVŚ_7,20.1a) 110  no
8608  5635  (AVŚ_1,7.3c)  110  no
8609  5636  (AVŚ_20,78.3c) 110  no
8610  5637  (AVŚ_7,103.1a) 110  no
8611  5638  (AVŚ_6,37.2c) 110  no
8612  5639  (AVŚ_7,31.1a) 110  no
8613  5640  (AVŚ_19,4.3c) 110  no
8614  5641  (AVŚ_12,1.32c) 110  no
8615  5642  (AVŚ_20,68.5a) 110  no
8616  5643  (AVŚ_6,57.3a) 110  no
8617  5644  (AVŚ_7,17.1a) 110  no


                     Page 86
                    Col1_atharva
8618  5645  (AVŚ_7,18.1c) 110   no
8619  5646  (AVŚ_6,1.3a)  110  no
8620  5647  (AVŚ_20,69.1a) 110  no
8621  5648  (AVŚ_19,55.4a) 110  no
8622  5649  (AVŚ_19,55.3a) 110  no
8623  5650  (AVŚ_20,56.4a) 110  no
8624  5651  (AVŚ_6,106.3c) 110  no
8625  5652  (AVŚ_6,106.2c) 110  no
8626  5653  (AVŚ_6,125.3c) 110  no
8627  5654  (AVŚ_7,97.2a) 110   no
8628  5655  (AVŚ_20,6.8c) 110   no
8629  5656  (AVŚ_19,47.6a) 110  no
8630  5657  (AVŚ_6,120.2a) 110  no
8631  5658  (AVŚ_6,123.5c) 110  no
8632  5659  (AVŚ_18,2.38c) 110  no
8633  5660  (AVŚ_18,2.39c) 110  no
8634  5661  (AVŚ_18,2.40c) 110  no
8635  5662  (AVŚ_18,2.41c) 110  no
8636  5663  (AVŚ_18,2.42c) 110  no
8637  5664  (AVŚ_18,2.43c) 110  no
8638  5665  (AVŚ_18,2.44c) 110  no
8639  5666  (AVŚ_20,83.2c) 110  no
8640  5667  (AVŚ_13,1.59c) 110  no
8641  5668  (AVŚ_20,80.2c) 110  no
8642  5669  (AVŚ_18,1.33a) 110  no
8643  5670  (AVŚ_6,96.1c) 110   no
8644  5671  (AVŚ_6,114.1c) 110  no
8645  5672  (AVŚ_20,26.2c) 110  no
8646  5673  (AVŚ_7,69.1e) 110   no
8647  5674  (AVŚ_20,70.10a)110  no
8648  5675  (AVŚ_20,69.6c) 110  no
8649  5676  (AVŚ_10,6.4c) 110   no
8650  5677  (AVŚ_9,5.17c) 110   no         44
8652  5678  (AVŚ_1,2.2a)   63  ṇo
8653  5679  (AVŚ_3,16.3c)  63  ṇo
8654  5680  (AVŚ_20,6.3a)  63  ṇo         3
8656  5681  (AVŚ_5,19.1a) 110   nod         1
8658  5682  (AVŚ_11,4[6].21a)
               110  not         1
8660  5683  (AVŚ_20,87.4c) 110  nṛbhir       1
8662  5684  (AVŚ_4,29.2c) 110   nṛcakṣasau     1
8664  5685  (AVŚ_20,37.4a) 110  nṛmaṇo       1
8666  5686  (AVŚ_20,120.1c)110  nṛṣūto       1
8668  5687  (AVŚ_12,2.22c) 110  nṛtaye       1
8670  5688  (AVŚ_11,8[10].24c)
               110  nṛttāni       1
8672  5689  (AVŚ_12,1.41a) 110  nṛtyanti      1
8674  5690  (AVŚ_20,26.5c) 110  nṛvāhasā
8675  5691  (AVŚ_20,47.11c)110  nṛvāhasā
8676  5692  (AVŚ_20,69.10c)110  nṛvāhasā      3
8678  5693  (AVŚ_9,3.6a)  110  ntaḥ        1
8680  5694  (AVŚ_3,6.3a)  110  ntar        1
8682  5695  (AVŚ_9,1.21a) 110   ntarikṣaṃ
8683  5696  (AVŚ_9,7.5a)  110  ntarikṣaṃ
8684  5697  (AVŚ_17,1.13c) 110  ntarikṣaṃ      3
8686  5698  (AVŚ_19,18.2a) 110  ntarikṣavantam   1
8688  5699  (AVŚ_9,6.56a) 110   ntarikṣe      1
8690  5700  (AVŚ_20,73.2a) 110  nu
8691  5701  (AVŚ_20,37.9a) 110  nu
8692  5702  (AVŚ_20,73.5a) 110  nu
8693  5703  (AVŚ_5,2.4a)  110  nu
8694  5704  (AVŚ_20,107.7a)110  nu
8695  5705  (AVŚ_18,1.20a) 110  nu
8696  5706  (AVŚ_15,6.8[6.22]a)
               110  nu
8697  5707  (AVŚ_5,30.14c) 110  nu
8698  5708  (AVŚ_18,4.87c) 110  nu
8699  5709  (AVŚ_15,9.1a) 110   nu         10
8701  5710  (AVŚ_6,75.1a) 110   nuda        1


                     Page 87
                   Col1_atharva
8703  5711  (AVŚ_12,2.16c) 110 nudāmasi       1
8705  5712  (AVŚ_12,2.15c) 63 ṇudāmasi       1
8707  5713  (AVŚ_6,28.1a) 110 nudata        1
8709  5714  (AVŚ_12,2.30c) 110 nudatā        1
8711  5715  (AVŚ_19,36.2a) 110 nudate        1
8713  5716  (AVŚ_20,116.2a)110 nugrāsaś       1
8715  5717  (AVŚ_14,2.42c) 110 numanyamānau     1
8717  5718  (AVŚ_20,11.10c)110 nunude        1
8719  5719  (AVŚ_7,21.1c) 110 nūtanam        1
8721  5720  (AVŚ_10,1.14c) 110 nuttā        1
8723  5721  (AVŚ_10,1.3c) 110 nutteva        1
8725  5722  (AVŚ_20,59.3a) 110 nv
8726  5723  (AVŚ_20,97.3a) 110 nv
8727  5724  (AVŚ_5,26.9a) 110 nv          3
8729  5725  (AVŚ_14,2.32a) 110 ny
8730  5726  (AVŚ_20,63.7c) 110 ny
8731  5727  (AVŚ_10,2.2c) 110 ny
8732  5728  (AVŚ_12,4.21a) 110 ny
8733  5729  (AVŚ_2,14.3c) 110 ny
8734  5730  (AVŚ_6,109.3a) 110 ny          6
8736  5731  (AVŚ_11,9[11].6a) nyarbuda
               110           1
8738  5732  (AVŚ_11,10[12].21a) nyarbude
               110           1
8740  5733  (AVŚ_14,2.22a) 110 nyasyatha      1
8742  5734  (AVŚ_6,106.2a) 110 nyayanaṃ       1
8744  5735  (AVŚ_7,72.2a) 111 o           1
8746  5736  (AVŚ_11,3.32[4.1]f) odanaḥ
               111
8747  5737  (AVŚ_11,3.33[4.2]f) odanaḥ
               111
8748  5738  (AVŚ_11,3.34[4.3]f) odanaḥ
               111
8749  5739  (AVŚ_11,3.35[4.4]f) odanaḥ
               111
8750  5740  (AVŚ_11,3.36[4.5]f) odanaḥ
               111
8751  5741  (AVŚ_11,3.37[4.6]f) odanaḥ
               111
8752  5742  (AVŚ_11,3.38[4.7]f) odanaḥ
               111
8753  5743  (AVŚ_11,3.39[4.8]f) odanaḥ
               111
8754  5744  (AVŚ_11,3.40[4.9]f) odanaḥ
               111
8755  5745  (AVŚ_11,3.41[4.10]f) odanaḥ
               111
8756  5746  (AVŚ_11,3.42[4.11]f) odanaḥ
               111
8757  5747  (AVŚ_11,3.43[4.12]f) odanaḥ
               111
8758  5748  (AVŚ_11,3.44[4.13]f) odanaḥ
               111
8759  5749  (AVŚ_11,3.45[4.14]f) odanaḥ
               111
8760  5750  (AVŚ_11,3.46[4.15]f) odanaḥ
               111
8761  5751  (AVŚ_11,3.47[4.16]f) odanaḥ
               111
8762  5752  (AVŚ_11,3.48[4.17]f) odanaḥ
               111
8763  5753  (AVŚ_11,3.49[4.18]f) odanaḥ
               111           18
8765  5754  (AVŚ_20,92.11c)111 odanaṃ        1
8767  5755  (AVŚ_11,3.23a) 111 odanasya       1
8769  5756  (AVŚ_11,3.52[5.3]a) odanāt
               111           1
8771  5757  (AVŚ_12,3.32a) 111 odanāya       1
8773  5758  (AVŚ_20,131.7a)111 ohate        1
8775  5759  (AVŚ_20,71.7c) 111 ojasā
8776  5760  (AVŚ_20,93.7c) 111 ojasā
8777  5761  (AVŚ_10,6.1c) 111 ojasā         3
8779  5762  (AVŚ_19,45.3a) 111 ojaso        1
8781  5763  (AVŚ_2,17.1a) 111 ojo          1
8783  5764  (AVŚ_6,138.2a) 111 opaśinam       1
8785  5765  (AVŚ_8,7.9a)  111 oṣadhayaḥ      1
8787  5766  (AVŚ_18,1.17c) 111 oṣadhayas      1
8789  5767  (AVŚ_1,23.3c) 111 oṣadhe
8790  5768  (AVŚ_4,37.10c) 111 oṣadhe
8791  5769  (AVŚ_1,24.3c) 111 oṣadhe        3
8793  5770  (AVŚ_6,59.2a) 111 oṣadhiḥ        1
8795  5771  (AVŚ_6,22.2a) 111 oṣadhīḥ
8796  5772  (AVŚ_8,7.1c)  111 oṣadhīḥ
8797  5773  (AVŚ_8,7.25c) 111 oṣadhīḥ        3
8799  5774  (AVŚ_10,4.23a) 111 oṣadhijā       1
8801  5775  (AVŚ_3,18.1a) 111 oṣadhiṃ        1
8803  5776  (AVŚ_19,18.6a) 111 oṣadhīmatīr     1


                    Page 88
                    Col1_atharva
8805  5777  (AVŚ_8,5.11a) 111  oṣadhīnām
8806  5778  (AVŚ_19,39.4a) 111  oṣadhīnām
8807  5779  (AVŚ_6,15.3a) 111  oṣadhīnām      3
8809  5780  (AVŚ_4,37.6a) 111  oṣadhīnāṃ
8810  5781  (AVŚ_5,25.7a) 111  oṣadhīnāṃ
8811  5782  (AVŚ_6,95.3a) 111  oṣadhīnāṃ
8812  5783  (AVŚ_6,15.1a) 111  oṣadhīnāṃ
8813  5784  (AVŚ_4,19.3a) 111  oṣadhīnāṃ
8814  5785  (AVŚ_12,1.17a) 111  oṣadhīnāṃ      6
8816  5786  (AVŚ_19,10.5c) 111  oṣadhīr
8817  5787  (AVŚ_8,7.19a) 111  oṣadhīr
8818  5788  (AVŚ_8,8.14a) 111  oṣadhīr
8819  5789  (AVŚ_11,9[11].24a)
               111  oṣadhīr       4
8821  5790  (AVŚ_8,9.23c) 111  oṣadhīs       1
8823  5791  (AVŚ_12,1.19a) 111  oṣadhīṣv      1
8825  5792  (AVŚ_10,9.14a) 111  oṣṭhau       1
8827  5793  (AVŚ_13,1.2c) 112  pa         1
8829  5794  (AVŚ_4,35.7c) 112  pacāmi       1
8831  5795  (AVŚ_9,5.37a) 112  pacata       1
8833  5796  (AVŚ_20,35.7c) 112  pacataṃ       1
8835  5797  (AVŚ_20,34.18a)112  pacate       1
8837  5798  (AVŚ_12,3.39a) 112  pacati
8838  5799  (AVŚ_10,9.4a) 112  pacati       2
8840  5800  (AVŚ_12,3.12c) 112  pacato       1
8842  5801  (AVŚ_9,4.14c) 112  pada        1
8844  5802  (AVŚ_10,4.3a) 112  padā        1
8846  5803  (AVŚ_10,7.39a) 112  pādābhyāṃ      1
8848  5804  (AVŚ_10,4.7c) 112  padāhighnyo     1
8850  5805  (AVŚ_10,4.24c) 112  padam        1
8852  5806  (AVŚ_12,2.28c) 112  padāni
8853  5807  (AVŚ_6,28.1c) 112  padāni       2
8855  5808  (AVŚ_11,8[10].11c)
               112  pādavat       1
8857  5809  (AVŚ_8,6.16c) 112  pādaya       1
8859  5810  (AVŚ_6,96.2c) 112  paḍvīśād
8860  5811  (AVŚ_7,112.2c) 112  paḍvīśād
8861  5812  (AVŚ_8,7.28c) 112  paḍvīśād      3
8863  5813  (AVŚ_19,8.2c) 112  padye        1
8865  5814  (AVŚ_20,96.1a) 112  pāhi
8866  5815  (AVŚ_19,48.4a) 112  pāhi        2
8868  5816  (AVŚ_4,31.3c) 112  pājo        1
8870  5817  (AVŚ_4,19.3c) 112  pākasyātho     1
8872  5818  (AVŚ_8,4.8a)  112  pākena       1
8874  5819  (AVŚ_13,3.12a) 112  pakṣa        1
8876  5820  (AVŚ_12,1.51a) 112  pakṣiṇaḥ      1
8878  5821  (AVŚ_6,122.3c) 112  pakvaṃ
8879  5822  (AVŚ_12,3.7c) 112  pakvaṃ       2
8881  5823  (AVŚ_9,3.17a) 112  paladān       1
8883  5824  (AVŚ_1,23.2a) 112  palitaṃ       1
8885  5825  (AVŚ_9,9.1a)  112  palitasya      1
8887  5826  (AVŚ_11,8[10].19c)
               112  pālityaṃ      1
8889  5827  (AVŚ_12,4.9a) 112  palpūlanaṃ     1
8891  5828  (AVŚ_7,26.4c) 112  paṃsure       1
8893  5829  (AVŚ_20,62.5c) 112  panasyave      1
8895  5830  (AVŚ_20,11.6a) 112  panayanty      1
8897  5831  (AVŚ_11,6[8].22a)
               112  pañca
8898  5832  (AVŚ_3,20.9a) 112  pañca
8899  5833  (AVŚ_12,1.15c) 112  pañca
8900  5834  (AVŚ_9,5.25a) 112  pañca
8901  5835  (AVŚ_1,30.4c) 112  pañca
8902  5836  (AVŚ_3,24.3a) 112  pañca        6
8904  5837  (AVŚ_8,9.15c) 112  pañcadaśena     1
8906  5838  (AVŚ_15,15.7a) 112  pañcamaḥ      1
8908  5839  (AVŚ_15,16.5a) 112  pañcamo
8909  5840  (AVŚ_15,17.5a) 112  pañcamo       2
8911  5841  (AVŚ_19,22.1a) 112  pañcānuvākaiḥ    1
8913  5842  (AVŚ_8,6.22a) 112  pañcapadād     1


                     Page 89
                   Col1_atharva
8915  5843  (AVŚ_8,7.28a) 112  pañcaśalād    1
8917  5844  (AVŚ_9,5.28c) 112  pañcaudanam    1
8919  5845  (AVŚ_9,5.22c) 112  pañcaudanaṃ
8920  5846  (AVŚ_9,5.25c) 112  pañcaudanaṃ    2
8922  5847  (AVŚ_19,9.5a) 112  pañcendriyāni   1
8924  5848  (AVŚ_5,29.8a) 112  pāne       1
8926  5849  (AVŚ_5,11.7c) 112  paṇīṃr      1
8928  5850  (AVŚ_7,32.1a) 112  panipnatam    1
8930  5851  (AVŚ_13,1.42c) 112  paṅktis      1
8932  5852  (AVŚ_15,12.9a) 112  panthāṃ
8933  5853  (AVŚ_15,12.5a) 112  panthāṃ      2
8935  5854  (AVŚ_7,55.1a) 112  panthāno
8936  5855  (AVŚ_12,1.47a) 112  panthāno     2
8938  5856  (AVŚ_5,18.2a) 112  pāpa
8939  5857  (AVŚ_19,8.5c) 112  pāpa       2
8941  5858  (AVŚ_10,1.11c) 112  pāpād       1
8943  5859  (AVŚ_10,1.23a) 112  pāpakṛte     1
8945  5860  (AVŚ_12,5.64a) 112  pāpalokān     1
8947  5861  (AVŚ_7,100.1a) 112  pāpāt       1
8949  5862  (AVŚ_6,29.3a) 112  papatyāt     1
8951  5863  (AVŚ_10,3.6c) 112  pāpavādād     1
8953  5864  (AVŚ_7,56.6c) 112  pāpayā      1
8955  5865  (AVŚ_7,115.1a) 112  pāpi       1
8957  5866  (AVŚ_14,1.3a) 112  papivān      1
8959  5867  (AVŚ_6,26.2a) 112  pāpman      1
8961  5868  (AVŚ_4,18.3a) 112  pāpmānaṃ     1
8963  5869  (AVŚ_6,26.1a) 112  pāpmant      1
8965  5870  (AVŚ_20,119.2c)112  paprathe     1
8967  5871  (AVŚ_20,46.2a) 112  papriḥ      1
8969  5872  (AVŚ_4,30.8c) 112  para
8970  5873  (AVŚ_20,91.4a) 112  para
8971  5874  (AVŚ_9,9.17a) 112  para
8972  5875  (AVŚ_13,1.41a) 112  para
8973  5876  (AVŚ_1,17.2a) 112  para       5
8975  5877  (AVŚ_3,10.7c) 112  parā
8976  5878  (AVŚ_6,29.3c) 112  parā
8977  5879  (AVŚ_3,18.2c) 112  parā
8978  5880  (AVŚ_16,6.7a) 112  parā
8979  5881  (AVŚ_8,5.9e)  112  parā
8980  5882  (AVŚ_16,6.3a) 112  parā
8981  5883  (AVŚ_5,22.3c) 112  parā
8982  5884  (AVŚ_19,39.10c)112  parā       8
8984  5885  (AVŚ_12,5.35a) 112  parābhūtir    1
8986  5886  (AVŚ_8,8.2c)  112  parādṛśyā     1
8988  5887  (AVŚ_20,141.5a)112  parāke      1
8990  5888  (AVŚ_10,7.11a) 112  parākramya    1
8992  5889  (AVŚ_10,7.16c) 112  parākrāntaḥ    1
8994  5890  (AVŚ_11,1.30c) 112  param
8995  5891  (AVŚ_9,10.13a) 112  param       2
8997  5892  (AVŚ_19,47.2a) 112  pāraṃ       1
8999  5893  (AVŚ_20,88.3a) 112  paramā      1
9001  5894  (AVŚ_10,7.21a) 112  paramam      1
9003  5895  (AVŚ_7,26.7a) 112  paramaṃ      1
9005  5896  (AVŚ_9,10.18a) 112  parame
9006  5897  (AVŚ_12,1.8c) 112  parame
9007  5898  (AVŚ_6,123.2a) 112  parame
9008  5899  (AVŚ_7,5.3c)  112  parame      4
9010  5900  (AVŚ_19,56.5c) 112  parameṇa     1
9012  5901  (AVŚ_9,7.1a)  112  parameṣṭhī
9013  5902  (AVŚ_13,3.5a) 112  parameṣṭhī    2
9015  5903  (AVŚ_10,7.17c) 112  parameṣṭhinaṃ
9016  5904  (AVŚ_19,9.4a) 112  parameṣṭhinaṃ   2
9018  5905  (AVŚ_19,9.3a) 112  parameṣṭhinī   1
9020  5906  (AVŚ_8,8.24c) 112  parāmī      1
9022  5907  (AVŚ_11,3.26a) 112  parāñcam     1
9024  5908  (AVŚ_12,4.52a) 112  parāṇīyāthāhur  1


                    Page 90
                    Col1_atharva
9026  5909  (AVŚ_20,28.3c) 112  parāṇude
9027  5910  (AVŚ_20,39.4c) 112  parāṇude       2
9029  5911  (AVŚ_20,71.1a) 112  paraś        1
9031  5912  (AVŚ_1,12.4a) 112  parasmai       1
9033  5913  (AVŚ_7,9.4a)  112  parastād       1
9035  5914  (AVŚ_10,8.39c) 112  parastāt       1
9037  5915  (AVŚ_20,17.9a) 112  paraśu        1
9039  5916  (AVŚ_6,75.3a) 112  parāvata       1
9041  5917  (AVŚ_20,6.9a) 112  parāvatam
9042  5918  (AVŚ_6,75.2a) 112  parāvatam      2
9044  5919  (AVŚ_3,18.3c) 112  parāvataṃ      1
9046  5920  (AVŚ_6,34.3a) 112  parāvatas      1
9048  5921  (AVŚ_20,112.3a)112  parāvati       1
9050  5922  (AVŚ_6,77.2a) 112  parāyaṇaṃ      1
9052  5923  (AVŚ_6,106.1a) 112  parāyane       1
9054  5924  (AVŚ_6,34.5a) 112  pāre         1
9056  5925  (AVŚ_3,4.6a)  112  parehi        1
9058  5926  (AVŚ_10,1.7a) 112  parehīti       1
9060  5927  (AVŚ_10,1.20c) 112  parehīto       1
9062  5928  (AVŚ_10,4.19c) 112  paretya       1
9064  5929  (AVŚ_15,17.8a) 112  pari
9065  5930  (AVŚ_20,20.7a) 112  pari
9066  5931  (AVŚ_20,57.10a)112  pari
9067  5932  (AVŚ_6,122.1a) 112  pari
9068  5933  (AVŚ_9,5.2a)  112  pari
9069  5934  (AVŚ_7,53.4c) 112  pari
9070  5935  (AVŚ_8,2.9a)  112  pari
9071  5936  (AVŚ_9,5.6a)  112  pari
9072  5937  (AVŚ_4,19.8a) 112  pari
9073  5938  (AVŚ_2,7.4a)  112  pari
9074  5939  (AVŚ_7,51.1a) 112  pari
9075  5940  (AVŚ_20,17.11a)112  pari
9076  5941  (AVŚ_20,89.11a)112  pari
9077  5942  (AVŚ_20,94.11a)112  pari
9078  5943  (AVŚ_19,50.7a) 112  pari
9079  5944  (AVŚ_6,125.2c) 112  pari
9080  5945  (AVŚ_19,31.5a) 112  pari
9081  5946  (AVŚ_19,26.1a) 112  pari
9082  5947  (AVŚ_18,2.12c) 112  pari
9083  5948  (AVŚ_8,3.10a) 112  pari
9084  5949  (AVŚ_6,123.1a) 112  pari
9085  5950  (AVŚ_2,7.3c)  112  pari
9086  5951  (AVŚ_2,4.2c)  112  pari
9087  5952  (AVŚ_9,2.5c)  112  pari
9088  5953  (AVŚ_9,2.16c) 112  pari
9089  5954  (AVŚ_12,3.31c) 112  pari
9090  5955  (AVŚ_7,99.1a) 112  pari
9091  5956  (AVŚ_2,33.3a) 112  pari
9092  5957  (AVŚ_20,96.19a)112  pari
9093  5958  (AVŚ_19,48.1c) 112  pari
9094  5959  (AVŚ_19,44.6a) 112  pari
9095  5960  (AVŚ_3,11.7a) 112  pari
9096  5961  (AVŚ_18,2.54c) 112  pari
9097  5962  (AVŚ_3,25.5a) 112  pari
9098  5963  (AVŚ_6,133.5c) 112  pari
9099  5964  (AVŚ_1,30.2c) 112  pari
9100  5965  (AVŚ_18,2.58a) 112  pari
9101  5966  (AVŚ_18,2.55a) 112  pari        38
9103  5967  (AVŚ_4,25.1c) 112  paribhū       1
9105  5968  (AVŚ_18,1.30a) 112  paribhūr       1
9107  5969  (AVŚ_12,1.9a) 112  paricarāḥ      1
9109  5970  (AVŚ_13,1.46a) 112  paridhayo      1
9111  5971  (AVŚ_12,2.23a) 112  paridhiṃ       1
9113  5972  (AVŚ_12,2.44a) 112  paridhir       1
9115  5973  (AVŚ_12,1.13a) 112  parigṛhṇanti     1
9117  5974  (AVŚ_3,6.1a)  112  parijāto       1


                     Page 91
                    Col1_atharva
9119  5975  (AVŚ_5,14.3a) 112   parikṛtya       1
9121  5976  (AVŚ_9,10.27a) 112  parimitā       1
9123  5977  (AVŚ_8,6.10a) 112   parinṛtyanti     1
9125  5978  (AVŚ_10,7.43a) 112  parinṛtyantyor    1
9127  5979  (AVŚ_20,66.3c) 112  paripadām       1
9129  5980  (AVŚ_4,20.8a) 112   paripāṇād       1
9131  5981  (AVŚ_2,17.7a) 112   paripāṇaṃ
9132  5982  (AVŚ_4,9.2a)  112  paripāṇaṃ       2
9134  5983  (AVŚ_4,9.2c)  112  paripāṇāya      1
9136  5984  (AVŚ_3,15.1c) 112   paripanthinaṃ     1
9138  5985  (AVŚ_14,2.11a) 112  paripanthino     1
9140  5986  (AVŚ_8,6.24a) 112   parisarpanti     1
9142  5987  (AVŚ_5,23.3a) 112   parisarpati      1
9144  5988  (AVŚ_4,8.7a)  112  pariṣasvajānāḥ    1
9146  5989  (AVŚ_6,76.1a) 112   pariṣīdanti      1
9148  5990  (AVŚ_15,3.10a) 112  pariṣkandā      1
9150  5991  (AVŚ_13,1.51a) 112  pariśumbhati     1
9152  5992  (AVŚ_11,5[7].23a)
               112  pariṣūtam       1
9154  5993  (AVŚ_9,3.5a)  112  pariṣvañjalyasya   1
9156  5994  (AVŚ_1,7.5c)  112  paritaptāḥ      1
9158  5995  (AVŚ_1,34.5a) 112   paritatnunekṣuṇāgām  1
9160  5996  (AVŚ_19,8.4a) 112   parivādaṃ       1
9162  5997  (AVŚ_9,9.11a) 112   parivartamāne     1
9164  5998  (AVŚ_8,8.23a) 112   parivatsaro      1
9166  5999  (AVŚ_9,6.12a) 112   pariveṣāt       1
9168  6000  (AVŚ_6,112.3a) 112  parivitto       1
9170  6001  (AVŚ_1,1.1a)  112  pariyanti       1
9172  6002  (AVŚ_4,35.4c) 112   pariyanto       1
9174  6003  (AVŚ_11,6[8].6a)112  parjanyam       1
9176  6004  (AVŚ_19,10.10c)112  parjanyo       1
9178  6005  (AVŚ_3,5.2a)  112  parṇamaṇe       1
9180  6006  (AVŚ_3,5.1a)  112  parṇamaṇir
9181  6007  (AVŚ_3,5.5a)  112  parṇamaṇir      2
9183  6008  (AVŚ_5,5.5c)  112  parṇāt        1
9185  6009  (AVŚ_11,5[7].10a)
               112  paro
9186  6010  (AVŚ_9,10.14a) 112  paro         2
9188  6011  (AVŚ_6,34.1c) 112   parṣad
9189  6012  (AVŚ_6,34.2c) 112   parṣad
9190  6013  (AVŚ_6,34.3c) 112   parṣad
9191  6014  (AVŚ_6,34.4c) 112   parṣad
9192  6015  (AVŚ_6,34.5c) 112   parṣad
9193  6016  (AVŚ_7,63.1c) 112   parṣad        6
9195  6017  (AVŚ_12,3.31a) 112  parśuṃ        1
9197  6018  (AVŚ_11,8[10].14c)
               112  pārśve        1
9199  6019  (AVŚ_19,47.1a) 112  pārthivaṃ       1
9201  6020  (AVŚ_8,4.23c) 112   pārthivāt       1
9203  6021  (AVŚ_10,1.8a) 112   parūṃṣi        1
9205  6022  (AVŚ_9,5.4c)  112  paruśaḥ        1
9207  6023  (AVŚ_8,8.4a)  112  paruṣāhvaḥ      1
9209  6024  (AVŚ_5,22.3a) 112   pāruṣeyo       1
9211  6025  (AVŚ_20,35.12c)112  parva         1
9213  6026  (AVŚ_19,10.8c) 112  parvatā
9214  6027  (AVŚ_12,1.11a) 112  parvatā
9215  6028  (AVŚ_17,1.30c) 112  parvatā        3
9217  6029  (AVŚ_10,2.18c) 112  parvatān       1
9219  6030  (AVŚ_20,106.2c)112  parvatāsaś      1
9221  6031  (AVŚ_2,5.6a)  112  parvate        1
9223  6032  (AVŚ_20,36.2c) 112  parvateṣṭhām     1
9225  6033  (AVŚ_2,31.5a) 112   parvateśu       1
9227  6034  (AVŚ_9,1.18a) 112   parvateṣu
9228  6035  (AVŚ_20,34.11a)112  parvateṣu       2
9230  6036  (AVŚ_1,14.1c) 112   parvato
9231  6037  (AVŚ_4,6.8c)  112  parvato        2
9233  6038  (AVŚ_14,1.39c) 112  pary
9234  6039  (AVŚ_14,2.1a) 112   pary
9235  6040  (AVŚ_11,2.4c) 112   pary


                     Page 92
                    Col1_atharva
9236  6041  (AVŚ_19,46.3c) 112  pary
9237  6042  (AVŚ_20,16.8a) 112  pary
9238  6043  (AVŚ_20,17.6a) 112  pary
9239  6044  (AVŚ_6,125.2a) 112  pary
9240  6045  (AVŚ_19,3.1a) 112   pary
9241  6046  (AVŚ_6,103.2c) 112  pary
9242  6047  (AVŚ_6,103.3c) 112  pary
9243  6048  (AVŚ_4,7.6a)  112  pary
9244  6049  (AVŚ_12,4.49a) 112  pary        12
9246  6050  (AVŚ_20,34.12a)112  paryatarat     1
9248  6051  (AVŚ_12,1.34a) 112  paryāvarte     1
9250  6052  (AVŚ_6,76.4a) 112   paryāyiṇo      1
9252  6053  (AVŚ_18,1.53c) 112  paryuhyamānā    1
9254  6054  (AVŚ_4,16.6a) 112   pāśā        1
9256  6055  (AVŚ_9,3.24a) 112   pāśaṃ        1
9258  6056  (AVŚ_6,112.2a) 112  pāśāṃs       1
9260  6057  (AVŚ_16,8.12e) 112  pāśān
9261  6058  (AVŚ_16,8.10e) 112  pāśān
9262  6059  (AVŚ_16,8.18e) 112  pāśān
9263  6060  (AVŚ_7,77.3c) 112   pāśān
9264  6061  (AVŚ_16,8.14e) 112  pāśān
9265  6062  (AVŚ_16,8.3e) 112   pāśān
9266  6063  (AVŚ_16,8.7e) 112   pāśān
9267  6064  (AVŚ_16,8.6e) 112   pāśān
9268  6065  (AVŚ_16,8.23e) 112  pāśān
9269  6066  (AVŚ_6,119.2c) 112  pāśān
9270  6067  (AVŚ_6,112.1c) 112  pāśān
9271  6068  (AVŚ_6,112.2c) 112  pāśān
9272  6069  (AVŚ_16,8.21e) 112  pāśān
9273  6070  (AVŚ_16,8.24e) 112  pāśān
9274  6071  (AVŚ_16,8.19e) 112  pāśān
9275  6072  (AVŚ_16,8.25e) 112  pāśān
9276  6073  (AVŚ_16,8.11e) 112  pāśān
9277  6074  (AVŚ_16,8.4e) 112   pāśān
9278  6075  (AVŚ_16,8.2e) 112   pāśān
9279  6076  (AVŚ_16,8.5e) 112   pāśān
9280  6077  (AVŚ_16,8.8e) 112   pāśān
9281  6078  (AVŚ_16,8.20e) 112  pāśān
9282  6079  (AVŚ_16,8.9e) 112   pāśān
9283  6080  (AVŚ_16,8.17e) 112  pāśān
9284  6081  (AVŚ_16,8.13e) 112  pāśān
9285  6082  (AVŚ_16,8.15e) 112  pāśān
9286  6083  (AVŚ_16,8.16e) 112  pāśān       27
9288  6084  (AVŚ_6,72.2c) 112   pasas        1
9290  6085  (AVŚ_20,136.2a)112  pasasāṇau      1
9292  6086  (AVŚ_7,66.1c) 112   paśava
9293  6087  (AVŚ_11,5[7].21a)
               112  paśava
9294  6088  (AVŚ_11,6[8].8a)112  paśava
9295  6089  (AVŚ_3,31.3a) 112   paśava       4
9297  6090  (AVŚ_2,26.2a) 112   paśavaḥ
9298  6091  (AVŚ_12,3.16a) 112  paśavaḥ       2
9300  6092  (AVŚ_11,2.24a) 112  paśavo
9301  6093  (AVŚ_2,34.4a) 112   paśavo
9302  6094  (AVŚ_3,10.6c) 112   paśavo
9303  6095  (AVŚ_11,2.9c) 112   paśavo
9304  6096  (AVŚ_16,4.7a) 112   paśavo
9305  6097  (AVŚ_7,40.1a) 112   paśavo
9306  6098  (AVŚ_2,26.1a) 112   paśavo       7
9308  6099  (AVŚ_6,40.3c) 112   paścād       1
9310  6100  (AVŚ_8,5.17c) 112   paścāj       1
9312  6101  (AVŚ_12,1.32a) 112  paścān
9313  6102  (AVŚ_19,16.1a) 112  paścān
9314  6103  (AVŚ_19,27.14a)112  paścān       3
9316  6104  (AVŚ_18,4.11a) 112  paścāt       1
9318  6105  (AVŚ_20,35.15c)112  paspṛdhānaṃ     1
9320  6106  (AVŚ_15,3.8a) 112   paśrayaḥ      1


                     Page 93
                   Col1_atharva
9322  6107         112 paśūn
       (AVŚ_15,14.6[14.11]a)         1
9324  6108  (AVŚ_2,28.3a) 112 paśūnām
9325  6109  (AVŚ_5,24.12a) 112 paśūnām       2
9327  6110  (AVŚ_11,2.2c) 112 paśupate
9328  6111  (AVŚ_11,2.5a) 112 paśupate
9329  6112  (AVŚ_11,2.24c) 112 paśupate      3
9331  6113  (AVŚ_2,34.1a) 112 paśupatiḥ      1
9333  6114  (AVŚ_10,3.16c) 112 paśuṣu       1
9335  6115  (AVŚ_6,139.4a) 112 paśuṣyaty      1
9337  6116  (AVŚ_17,1.7c) 112 paśyāmi
9338  6117  (AVŚ_4,20.4c) 112 paśyāmi       2
9340  6118  (AVŚ_3,13.6a) 112 paśyāmy
9341  6119  (AVŚ_4,20.8c) 112 paśyāmy       2
9343  6120  (AVŚ_13,2.21c) 112 paśyasi
9344  6121  (AVŚ_20,47.18c)112 paśyasi       2
9346  6122  (AVŚ_2,1.1a)  112 paśyat       1
9348  6123  (AVŚ_7,26.6a) 112 paśyata
9349  6124  (AVŚ_19,62.1c) 112 paśyata       2
9351  6125  (AVŚ_7,72.1a) 112 paśyatendrasya    1
9353  6126  (AVŚ_9,6.48a) 112 paśyati
9354  6127  (AVŚ_6,76.2c) 112 paśyati       2
9356  6128  (AVŚ_3,19.8a) 112 pata         1
9358  6129  (AVŚ_6,50.2a) 112 pataṅga       1
9360  6130  (AVŚ_6,126.3c) 112 patantu       1
9362  6131  (AVŚ_20,92.7a) 112 patanty       1
9364  6132  (AVŚ_6,83.1a) 112 patata        1
9366  6133  (AVŚ_4,20.9a) 112 patati
9367  6134  (AVŚ_10,8.11a) 112 patati
9368  6135  (AVŚ_7,76.4a) 112 patati        3
9370  6136  (AVŚ_5,21.6a) 112 patatriṇaḥ      1
9372  6137  (AVŚ_6,29.1a) 112 patatriṇī      1
9374  6138  (AVŚ_5,14.12a) 112 patatu
9375  6139  (AVŚ_11,10[12].7a) patatu
               112           2
9377  6140  (AVŚ_11,10[12].20a) patatv
               112           1
9379  6141  (AVŚ_1,8.3c)  112 pātaya       1
9381  6142  (AVŚ_11,2.26c) 112 pātayaitām     1
9383  6143  (AVŚ_18,3.18c) 112 patayantam     1
9385  6144  (AVŚ_2,8.5c)  112 pataye       1
9387  6145  (AVŚ_5,17.8a) 112 patayo        1
9389  6146  (AVŚ_4,4.6c)  112 pate
9390  6147  (AVŚ_1,29.1c) 112 pate
9391  6148  (AVŚ_6,101.2c) 112 pate
9392  6149  (AVŚ_19,24.1c) 112 pate
9393  6150  (AVŚ_20,96.24a)112 pate
9394  6151  (AVŚ_20,45.2a) 112 pate
9395  6152  (AVŚ_20,74.2a) 112 pate
9396  6153  (AVŚ_7,81.3a) 112 pate         8
9398  6154  (AVŚ_6,7.1a)  112 pathā        1
9400  6155  (AVŚ_11,1.36a) 112 pathaḥ       1
9402  6156  (AVŚ_18,1.54a) 112 pathibhiḥ
9403  6157  (AVŚ_18,4.3c) 112 pathibhiḥ      2
9405  6158  (AVŚ_9,4.3c)  112 pathibhir
9406  6159  (AVŚ_18,4.2c) 112 pathibhir      2
9408  6160  (AVŚ_20,125.4c)112 patī        1
9410  6161  (AVŚ_14,2.1c) 112 patibhyo       1
9412  6162  (AVŚ_2,30.5a) 112 patikāmā       1
9414  6163  (AVŚ_18,3.1a) 112 patilokaṃ      1
9416  6164  (AVŚ_6,60.3c) 112 patim
9417  6165  (AVŚ_12,3.29c) 112 patim
9418  6166  (AVŚ_14,1.31c) 112 patim
9419  6167  (AVŚ_14,1.59c) 112 patim
9420  6168  (AVŚ_20,71.10c)112 patim        5
9422  6169  (AVŚ_9,5.27a) 112 patiṃ        1
9424  6170  (AVŚ_5,17.9a) 112 patir
9425  6171  (AVŚ_1,1.4a)  112 patir
9426  6172  (AVŚ_9,4.2c)  112 patir


                    Page 94
                    Col1_atharva
9427  6173  (AVŚ_9,4.4a)  112  patir
9428  6174  (AVŚ_1,21.1a) 112   patir
9429  6175  (AVŚ_8,5.22a) 112   patir       6
9431  6176  (AVŚ_4,12.7a) 112   patitvā      1
9433  6177  (AVŚ_9,3.9c)  112  patni       1
9435  6178  (AVŚ_3,10.2c) 112   patnī
9436  6179  (AVŚ_20,135.5a)112  patnī       2
9438  6180  (AVŚ_14,2.51c) 112  patnībhir     1
9440  6181  (AVŚ_9,3.7a)  112  patnīnāṃ      1
9442  6182  (AVŚ_9,3.5c)  112  patnyā       1
9444  6183  (AVŚ_9,6.51a) 112   pātrahastāḥ    1
9446  6184  (AVŚ_6,142.1c) 112  pātrāṇi      1
9448  6185  (AVŚ_10,10.9c) 112  pātrānt      1
9450  6186  (AVŚ_5,28.9c) 112   pātu
9451  6187  (AVŚ_19,17.1a) 112  pātu
9452  6188  (AVŚ_5,28.9a) 112   pātu
9453  6189  (AVŚ_8,2.26a) 112   pātu
9454  6190  (AVŚ_5,28.5a) 112   pātu        5
9456  6191  (AVŚ_16,4.4a) 112   pātv
9457  6192  (AVŚ_6,47.1a) 112   pātv
9458  6193  (AVŚ_19,27.2a) 112  pātv
9459  6194  (AVŚ_19,27.1a) 112  pātv        4
9461  6195  (AVŚ_5,27.8a) 112   patyamāne     1
9463  6196  (AVŚ_20,63.6c) 112  patyate      1
9465  6197  (AVŚ_14,1.9c) 112   patye       1
9467  6198  (AVŚ_20,69.7c) 112  pauṃsyā      1
9469  6199  (AVŚ_15,2.2[2.14]f)
               112  paurṇamāsī     1
9471  6200  (AVŚ_19,20.1a) 112  pauruṣeyaṃ     1
9473  6201  (AVŚ_12,5.28a) 112  pautrādyaṃ     1
9475  6202  (AVŚ_1,33.1a) 112   pāvakā       1
9477  6203  (AVŚ_6,47.1c) 112   pāvako       1
9479  6204  (AVŚ_3,31.2a) 112   pavamāno      1
9481  6205  (AVŚ_4,34.2a) 112   pavanena      1
9483  6206  (AVŚ_12,3.25a) 112  pavante      1
9485  6207  (AVŚ_20,137.5a)112  pavata       1
9487  6208  (AVŚ_8,1.5a)  112  pavatāṃ      1
9489  6209  (AVŚ_18,2.14a) 112  pavate
9490  6210  (AVŚ_18,4.58a) 112  pavate
9491  6211  (AVŚ_18,2.1a) 112   pavate
9492  6212  (AVŚ_4,24.4c) 112   pavate
9493  6213  (AVŚ_19,54.2a) 112  pavate       5
9495  6214  (AVŚ_7,84.3c) 112   pavim       1
9497  6215  (AVŚ_6,51.1a) 112   pavitreṇa     1
9499  6216  (AVŚ_4,8.1a)  112  paya
9500  6217  (AVŚ_3,5.1c)  112  paya        2
9502  6218  (AVŚ_20,130.3a)112  payaḥ
9503  6219  (AVŚ_20,130.2a)112  payaḥ
9504  6220  (AVŚ_20,130.4a)112  payaḥ
9505  6221  (AVŚ_1,4.1c)  112  payaḥ       4
9507  6222  (AVŚ_1,9.3a)  112  payāṃsy      1
9509  6223  (AVŚ_4,14.6a) 112   payasā
9510  6224  (AVŚ_5,1.9a)  112  payasā
9511  6225  (AVŚ_13,1.9c) 112   payasā
9512  6226  (AVŚ_7,73.6a) 112   payasā
9513  6227  (AVŚ_11,1.7a) 112   payasā
9514  6228  (AVŚ_6,53.3a) 112   payasā       6
9516  6229  (AVŚ_6,78.2a) 112   payasābhi     1
9518  6230  (AVŚ_6,124.1c) 112  payasāham     1
9520  6231  (AVŚ_7,39.1a) 112   payasaṃ      1
9522  6232  (AVŚ_3,24.1a) 112   payasvan
9523  6233  (AVŚ_18,3.56a) 112  payasvan      2
9525  6234  (AVŚ_19,33.1a) 112  payasvān
9526  6235  (AVŚ_9,4.9a)  112  payasvān      2
9528  6236  (AVŚ_3,10.1c) 112   payasvatī
9529  6237  (AVŚ_3,17.4c) 112   payasvatī
9530  6238  (AVŚ_6,62.1c) 112   payasvatī     3


                     Page 95
                    Col1_atharva
9532  6239  (AVŚ_8,7.17c) 112  payasvatīḥ      1
9534  6240  (AVŚ_13,1.27a) 112  payasvatīṃ      1
9536  6241  (AVŚ_3,12.2c) 112  payasvaty
9537  6242  (AVŚ_4,38.3e) 112  payasvaty      2
9539  6243  (AVŚ_7,73.8c) 112  payo
9540  6244  (AVŚ_9,10.5c) 112  payo
9541  6245  (AVŚ_18,2.3a) 112  payo         3
9543  6246  (AVŚ_8,9.12a) 112  pepiśāne       1
9545  6247  (AVŚ_19,7.3a) 112  phalgunyau      1
9547  6248  (AVŚ_8,7.27a) 112  phalinīr       1
9549  6249  (AVŚ_7,26.3e) 112  piba         1
9551  6250  (AVŚ_5,5.2a)  112  pibati        1
9553  6251  (AVŚ_13,1.27c) 112  pibatu        1
9555  6252  (AVŚ_12,5.70a) 112  pīḍaya        1
9557  6253  (AVŚ_20,135.12c)
               112  pīlu         1
9559  6254  (AVŚ_12,5.25a) 112  pinahyamāna     1
9561  6255  (AVŚ_20,136.16a)
               112  piṅgalikā      1
9563  6256  (AVŚ_9,5.34e) 112  pinvan        1
9565  6257  (AVŚ_9,5.34a) 112  pinvantaṃ      1
9567  6258  (AVŚ_19,40.4a) 112  pīparad       1
9569  6259  (AVŚ_7,56.7a) 112  pipīlikā       1
9571  6260  (AVŚ_9,9.20c) 112  pippalaṃ       1
9573  6261  (AVŚ_20,138.2a)112  piprataḥ       1
9575  6262  (AVŚ_7,35.1c) 112  pipṛhi        1
9577  6263  (AVŚ_20,12.4a) 112  pipyu        1
9579  6264  (AVŚ_20,27.3c) 112  pipyuṣī       1
9581  6265  (AVŚ_2,18.4a) 112  piśācacātanaṃ    1
9583  6266  (AVŚ_4,36.6a) 112  piśācānāṃ      1
9585  6267  (AVŚ_8,4.20c) 112  piśunebhyo      1
9587  6268  (AVŚ_12,5.36a) 112  piśyamānā      1
9589  6269  (AVŚ_3,23.6a) 112  pitā
9590  6270  (AVŚ_8,7.2c)  112  pitā
9591  6271  (AVŚ_6,120.2c) 112  pitā
9592  6272  (AVŚ_9,10.12a) 112  pitā
9593  6273  (AVŚ_2,1.3a)  112  pitā
9594  6274  (AVŚ_20,90.1c) 112  pitā
9595  6275  (AVŚ_2,28.4a) 112  pitā
9596  6276  (AVŚ_12,3.5a) 112  pitā         8
9598  6277  (AVŚ_18,4.81a) 112  pitara
9599  6278  (AVŚ_18,3.14a) 112  pitara        2
9601  6279  (AVŚ_18,1.23a) 112  pitarā        1
9603  6280  (AVŚ_6,116.3c) 112  pitaraḥ
9604  6281  (AVŚ_18,1.52c) 112  pitaraḥ
9605  6282  (AVŚ_18,3.10a) 112  pitaraḥ
9606  6283  (AVŚ_18,3.45a) 112  pitaraḥ
9607  6284  (AVŚ_18,4.86a) 112  pitaraḥ
9608  6285  (AVŚ_18,4.85a) 112  pitaraḥ
9609  6286  (AVŚ_18,4.62a) 112  pitaraḥ
9610  6287  (AVŚ_18,4.63a) 112  pitaraḥ       8
9612  6288  (AVŚ_4,30.7a) 112  pitaram       1
9614  6289  (AVŚ_18,4.35c) 112  pitaraṃ
9615  6290  (AVŚ_5,14.10a) 112  pitaraṃ
9616  6291  (AVŚ_9,9.18a) 112  pitaraṃ
9617  6292  (AVŚ_5,1.8a)  112  pitaraṃ
9618  6293  (AVŚ_1,2.1a)  112  pitaraṃ
9619  6294  (AVŚ_1,3.1a)  112  pitaraṃ
9620  6295  (AVŚ_1,3.2a)  112  pitaraṃ
9621  6296  (AVŚ_1,3.3a)  112  pitaraṃ
9622  6297  (AVŚ_1,3.4a)  112  pitaraṃ
9623  6298  (AVŚ_1,3.5a)  112  pitaraṃ
9624  6299  (AVŚ_4,1.7a)  112  pitaraṃ       11
9626  6300  (AVŚ_18,4.68a) 112  pitaras       1
9628  6301  (AVŚ_12,3.34c) 112  pitaraś       1
9630  6302  (AVŚ_20,125.5a)112  pitarāv       1
9632  6303  (AVŚ_10,6.32a) 112  pitaro
9633  6304  (AVŚ_18,4.87a) 112  pitaro


                     Page 96
                   Col1_atharva
9634  6305  (AVŚ_18,1.58a) 112 pitaro
9635  6306  (AVŚ_6,123.3a) 112 pitaro
9636  6307  (AVŚ_18,3.52c) 112 pitaro
9637  6308  (AVŚ_18,4.82a) 112 pitaro
9638  6309  (AVŚ_18,4.83a) 112 pitaro
9639  6310  (AVŚ_18,4.84a) 112 pitaro
9640  6311  (AVŚ_4,15.15c) 112 pitaro
9641  6312  (AVŚ_19,56.4a) 112 pitaro       10
9643  6313  (AVŚ_20,24.4a) 112 pītaye
9644  6314  (AVŚ_20,69.4a) 112 pītaye
9645  6315  (AVŚ_20,24.9a) 112 pītaye        3
9647  6316  (AVŚ_10,6.5c) 112 piteva        1
9649  6317  (AVŚ_12,5.43a) 112 pitṛbandhu      1
9651  6318  (AVŚ_18,2.21c) 112 pitṛbhiḥ
9652  6319  (AVŚ_18,3.58a) 112 pitṛbhiḥ
9653  6320  (AVŚ_18,3.8c) 112 pitṛbhiḥ
9654  6321  (AVŚ_6,63.3c) 112 pitṛbhiḥ
9655  6322  (AVŚ_6,84.4c) 112 pitṛbhiḥ       5
9657  6323  (AVŚ_10,1.11a) 112 pitṛbhyo       1
9659  6324         112 pitṝn
       (AVŚ_15,14.7[14.13]a)          1
9661  6325  (AVŚ_3,29.4c) 112 pitṝṇāṃ        1
9663  6326  (AVŚ_14,2.33c) 112 pitṛṣadaṃ      1
9665  6327  (AVŚ_18,4.67a) 112 pitṛṣadanāḥ     1
9667  6328  (AVŚ_18,2.28a) 112 pitṛṣu        1
9669  6329  (AVŚ_12,2.7c) 112 pitṛyajñāya      1
9671  6330  (AVŚ_6,117.3c) 112 pitṛyāṇaś      1
9673  6331  (AVŚ_18,2.49a) 112 pituḥ
9674  6332  (AVŚ_18,3.46a) 112 pituḥ
9675  6333  (AVŚ_18,3.59a) 112 pituḥ        3
9677  6334  (AVŚ_18,4.56c) 112 pitur        1
9679  6335  (AVŚ_10,10.31a)112 pītvā        1
9681  6336  (AVŚ_20,126.14c) pīva
               112           1
9683  6337  (AVŚ_16,6.8a) 112 pīyakān        1
9685  6338  (AVŚ_19,57.4c) 112 piyāruṃ       1
9687  6339  (AVŚ_20,16.6a) 112 pīyato        1
9689  6340  (AVŚ_2,33.4c) 112 plāśer
9690  6341  (AVŚ_20,96.20c)112 plāśer        2
9692  6342  (AVŚ_10,9.17a) 112 plāśir        1
9694  6343  (AVŚ_4,15.14c) 112 plavasva       1
9696  6344  (AVŚ_2,33.3c) 112 plīhno
9697  6345  (AVŚ_20,96.19c)112 plīhno        2
9699  6346  (AVŚ_4,25.5a) 112 poṣaṃ         1
9701  6347  (AVŚ_3,28.4c) 112 poṣaya        1
9703  6348  (AVŚ_14,1.52a) 112 poṣyā        1
9705  6349  (AVŚ_20,2.4a) 112 potrāt        1
9707  6350  (AVŚ_12,2.35a) 112 pra
9708  6351  (AVŚ_18,4.40a) 112 pra
9709  6352  (AVŚ_12,2.8a) 112 pra
9710  6353  (AVŚ_20,126.2c)112 pra
9711  6354  (AVŚ_3,19.8c) 112 pra
9712  6355  (AVŚ_3,18.6c) 112 pra
9713  6356  (AVŚ_1,10.2c) 112 pra
9714  6357  (AVŚ_7,89.3a) 112 pra
9715  6358  (AVŚ_3,12.9a) 112 pra
9716  6359  (AVŚ_9,3.23a) 112 pra
9717  6360  (AVŚ_18,1.5c) 112 pra
9718  6361  (AVŚ_10,5.50c) 112 pra
9719  6362  (AVŚ_12,2.45a) 112 pra
9720  6363  (AVŚ_6,14.3a) 112 pra
9721  6364  (AVŚ_2,6.2a)  112 pra
9722  6365  (AVŚ_10,3.2a) 112 pra
9723  6366  (AVŚ_6,88.3a) 112 pra
9724  6367  (AVŚ_20,25.2c) 112 pra
9725  6368  (AVŚ_3,6.7a)  112 pra
9726  6369  (AVŚ_9,2.12a) 112 pra
9727  6370  (AVŚ_6,113.2a) 112 pra


                    Page 97
                   Col1_atharva
9728  6371  (AVŚ_5,20.6a) 112 pra
9729  6372  (AVŚ_20,142.5a)112 pra
9730  6373  (AVŚ_13,1.29a) 112 pra
9731  6374  (AVŚ_2,25.5a) 112 pra
9732  6375  (AVŚ_20,35.9a) 112 pra
9733  6376  (AVŚ_20,127.12a) pra
               112
9734  6377  (AVŚ_12,2.38a) 112 pra
9735  6378  (AVŚ_6,134.1c) 112 pra
9736  6379  (AVŚ_9,2.6c)  112 pra
9737  6380  (AVŚ_6,83.3c) 112 pra
9738  6381  (AVŚ_8,6.8c)  112 pra
9739  6382  (AVŚ_20,51.2c) 112 pra
9740  6383  (AVŚ_7,50.3c) 112 pra
9741  6384  (AVŚ_13,2.46c) 112 pra
9742  6385  (AVŚ_7,34.1a) 112 pra
9743  6386  (AVŚ_2,5.1a)  112 pra
9744  6387  (AVŚ_9,2.4a)  112 pra
9745  6388  (AVŚ_19,32.2a) 112 pra
9746  6389  (AVŚ_5,20.8a) 112 pra
9747  6390  (AVŚ_5,20.11c) 112 pra
9748  6391  (AVŚ_8,8.10a) 112 pra
9749  6392  (AVŚ_3,12.8a) 112 pra
9750  6393  (AVŚ_2,5.5a)  112 pra
9751  6394  (AVŚ_1,27.4a) 112 pra
9752  6395  (AVŚ_4,15.13c) 112 pra
9753  6396  (AVŚ_18,4.51a) 112 pra
9754  6397  (AVŚ_18,4.29c) 112 pra
9755  6398  (AVŚ_20,73.3c) 112 pra
9756  6399  (AVŚ_19,50.4c) 112 pra
9757  6400  (AVŚ_19,32.3c) 112 pra
9758  6401  (AVŚ_4,36.1a) 112 pra
9759  6402  (AVŚ_4,34.2c) 112 pra
9760  6403  (AVŚ_10,7.8c) 112 pra
9761  6404  (AVŚ_10,7.9a) 112 pra
9762  6405  (AVŚ_12,5.67a) 112 pra
9763  6406  (AVŚ_4,16.4c) 112 pra
9764  6407  (AVŚ_14,2.26c) 112 pra
9765  6408  (AVŚ_11,4[6].4c)112 pra
9766  6409  (AVŚ_9,1.6a)  112 pra
9767  6410  (AVŚ_3,29.1c) 112 pra
9768  6411  (AVŚ_11,4[6].5c)112 pra
9769  6412  (AVŚ_9,1.7a)  112 pra
9770  6413  (AVŚ_12,2.27a) 112 pra
9771  6414  (AVŚ_5,6.11c) 112 pra
9772  6415  (AVŚ_5,6.12c) 112 pra
9773  6416  (AVŚ_5,6.13c) 112 pra
9774  6417  (AVŚ_5,6.14c) 112 pra
9775  6418  (AVŚ_10,3.16a) 112 pra
9776  6419  (AVŚ_20,142.1a)112 pra
9777  6420  (AVŚ_20,35.13a)112 pra
9778  6421  (AVŚ_3,12.9c) 112 pra
9779  6422  (AVŚ_9,3.23c) 112 pra
9780  6423  (AVŚ_10,5.23a) 112 pra         74
9782  6424  (AVŚ_2,35.5a) 112 prabhṛtir
9783  6425  (AVŚ_19,58.5a) 112 prabhṛtir      2
9785  6426  (AVŚ_5,17.9c) 112 prabruvann      1
9787  6427  (AVŚ_9,3.12c) 112 pracarate       1
9789  6428  (AVŚ_20,142.5c)112 pracetasā      1
9791  6429  (AVŚ_14,2.46c) 112 pracetasas      1
9793  6430  (AVŚ_8,7.7a)  112 pracetaso      1
9795  6431  (AVŚ_12,1.31a) 112 prācīḥ        1
9797  6432  (AVŚ_15,14.1[14.1]a)prācīṃ
               112           1
9799  6433  (AVŚ_4,11.8c) 112 prācīnaṃ       1
9801  6434  (AVŚ_20,137.1a)112 prācīr        1
9803  6435  (AVŚ_19,18.1c) 112 prācyā        1
9805  6436  (AVŚ_9,8.3a)  112 pracyavate     1


                    Page 98
                   Col1_atharva
9807  6437  (AVŚ_6,121.4c) 112 pracyuto      1
9809  6438  (AVŚ_18,2.17a) 112 pradhaneṣu     1
9811  6439  (AVŚ_18,2.14c) 112 pradhāvati     1
9813  6440  (AVŚ_5,12.4a) 112 pradiśā       1
9815  6441  (AVŚ_12,1.4a) 112 pradiśaḥ
9816  6442  (AVŚ_4,11.1c) 112 pradiśaḥ
9817  6443  (AVŚ_10,7.35c) 112 pradiśaḥ
9818  6444  (AVŚ_13,3.1c) 112 pradiśaḥ       4
9820  6445  (AVŚ_10,6.19a) 112 pradiśas
9821  6446  (AVŚ_11,2.10a) 112 pradiśas      2
9823  6447  (AVŚ_3,22.5a) 112 pradiśaś
9824  6448  (AVŚ_1,11.2a) 112 pradiśaś
9825  6449  (AVŚ_6,40.2a) 112 pradiśaś
9826  6450  (AVŚ_5,3.1c)  112 pradiśaś
9827  6451  (AVŚ_9,2.11c) 112 pradiśaś
9828  6452  (AVŚ_17,1.16a) 112 pradiśaś      6
9830  6453  (AVŚ_1,9.2a)  112 pradiśi       1
9832  6454  (AVŚ_4,2.5c)  112 pradiśo
9833  6455  (AVŚ_10,7.16a) 112 pradiśo
9834  6456  (AVŚ_9,2.21a) 112 pradiśo
9835  6457  (AVŚ_13,3.20a) 112 pradiśo
9836  6458  (AVŚ_13,1.38a) 112 pradiśo       5
9838  6459  (AVŚ_20,87.2a) 112 pradivi       1
9840  6460  (AVŚ_1,15.1c) 112 pradivo       1
9842  6461  (AVŚ_18,2.48c) 112 pradyaur      1
9844  6462  (AVŚ_20,120.1a)112 prāg
9845  6463  (AVŚ_20,94.7c) 112 prāg        2
9847  6464  (AVŚ_14,1.13a) 112 prāgāt       1
9849  6465  (AVŚ_7,56.8a) 112 praharasi      1
9851  6466  (AVŚ_5,17.3c) 112 praheyā       1
9853  6467  (AVŚ_18,4.65a) 112 prahito       1
9855  6468  (AVŚ_8,10.21c) 112 prāhrādir      1
9857  6469  (AVŚ_10,2.26c) 112 prairayat      1
9859  6470  (AVŚ_6,121.3c) 112 praitu       1
9861  6471  (AVŚ_9,1.24e) 112 prajā
9862  6472  (AVŚ_10,8.3a) 112 prajā
9863  6473  (AVŚ_7,19.1a) 112 prajā
9864  6474  (AVŚ_10,6.33c) 112 prajā
9865  6475  (AVŚ_11,3.32[4.1]b) prajā
               112
9866  6476  (AVŚ_11,3.35[4.4]b) prajā
               112
9867  6477         112 prajā
       (AVŚ_15,14.11[14.21]a)         7
9869  6478  (AVŚ_12,1.16a) 112 prajāḥ
9870  6479  (AVŚ_9,4.20a) 112 prajāḥ        2
9872  6480  (AVŚ_20,116.1c)112 prajahitāny     1
9874  6481  (AVŚ_4,19.1c) 112 prajāṃ
9875  6482  (AVŚ_19,63.1c) 112 prajāṃ
9876  6483  (AVŚ_19,71.1c) 112 prajāṃ
9877  6484  (AVŚ_4,39.2e) 112 prajāṃ
9878  6485  (AVŚ_4,39.4e) 112 prajāṃ
9879  6486  (AVŚ_4,39.6e) 112 prajāṃ
9880  6487  (AVŚ_14,1.42a) 112 prajāṃ
9881  6488  (AVŚ_14,2.14c) 112 prajāṃ
9882  6489  (AVŚ_14,2.40a) 112 prajāṃ       9
9884  6490  (AVŚ_3,20.8c) 112 prajānan       1
9886  6491  (AVŚ_19,17.9a) 112 prajananavānt    1
9888  6492  (AVŚ_19,18.9a) 112 prajananavantam   1
9890  6493  (AVŚ_10,7.26a) 112 prajanayan     1
9892  6494  (AVŚ_11,5[7].15c) prajāpatau
               112
9893  6495  (AVŚ_10,3.24a) 112 prajāpatau     2
9895  6496  (AVŚ_4,4.2c)  112 prajāpatir
9896  6497  (AVŚ_6,69.3c) 112 prajāpatir
9897  6498  (AVŚ_5,25.5c) 112 prajāpatir
9898  6499  (AVŚ_10,7.7a) 112 prajāpatir      4
9900  6500  (AVŚ_11,5[7].22a) prājāpatyāḥ
               112           1
9902  6501  (AVŚ_3,23.5a) 112 prājāpatyam     1
9904  6502  (AVŚ_3,15.7c) 112 prajāsv       1


                    Page 99
                     Col1_atharva
 9906  6503  (AVŚ_1,34.1c) 112   prajātāsi      1
 9908  6504  (AVŚ_6,89.1c) 112   prajātena      1
 9910  6505  (AVŚ_14,1.52c) 112  prajāvati      1
 9912  6506  (AVŚ_5,29.6c) 112   prajayā
 9913  6507  (AVŚ_5,29.7c) 112   prajayā
 9914  6508  (AVŚ_5,29.8c) 112   prajayā
 9915  6509  (AVŚ_5,29.9c) 112   prajayā
 9916  6510  (AVŚ_14,1.33a) 112  prajayā
 9917  6511  (AVŚ_5,3.7c)  112  prajayā
 9918  6512  (AVŚ_11,1.14c) 112  prajayā
 9919  6513  (AVŚ_11,1.21a) 112  prajayā
 9920  6514  (AVŚ_7,17.4c) 112   prajayā       9
 9922  6515  (AVŚ_9,6.45e) 112   prajāyāḥ
 9923  6516  (AVŚ_9,6.46e) 112   prajāyāḥ
 9924  6517  (AVŚ_9,6.47e) 112   prajāyāḥ
 9925  6518  (AVŚ_9,6.48e) 112   prajāyāḥ      4
 9927  6519  (AVŚ_14,1.47a) 112  prajāyai
 9928  6520  (AVŚ_5,3.8c)  112  prajāyai
 9929  6521  (AVŚ_14,1.21a) 112  prajāyai
 9930  6522  (AVŚ_5,25.8c) 112   prajāyai      4
 9932  6523  (AVŚ_14,2.62a) 112  prajāyāṃ      1
 9934  6524  (AVŚ_12,3.10a) 112  prajayottarāvad   1
 9936  6525  (AVŚ_11,1.19c) 112  prajopajāhaṃ    1
 9938  6526  (AVŚ_5,21.8a) 112   prakrīḍate     1
 9940  6527  (AVŚ_10,3.15a) 112  prakṣīṇā      1
 9942  6528  (AVŚ_11,8[10].25a)
                112  pralāpāś      1
 9944  6529  (AVŚ_1,23.3a) 112   pralayanam     1
 9946  6530  (AVŚ_2,28.1c) 112   pramanā       1
 9948  6531  (AVŚ_10,7.32a) 112  pramāntarikṣam   1
 9950  6532  (AVŚ_20,21.5c) 112  pramatyā      1
 9952  6533  (AVŚ_4,38.4a) 112   pramodante     1
 9954  6534  (AVŚ_9,8.4a)  112  pramotam      1
 9956  6535  (AVŚ_19,13.8c) 112  pramṛṇann      1
 9958  6536  (AVŚ_18,1.13c) 112  pramudaḥ      1
 9960  6537  (AVŚ_11,7[9].26a)
                112  pramudo
 9961  6538  (AVŚ_11,8[10].24a)
                112  pramudo       2
 9963  6539  (AVŚ_7,84.1c) 112   pramuñcan      1
 9965  6540  (AVŚ_10,8.10c) 112  prāṅ        1
 9967  6541  (AVŚ_11,4[6].13c)
                112  prāṇa
 9968  6542  (AVŚ_2,15.1c) 112   prāṇa
 9969  6543  (AVŚ_2,15.2c) 112   prāṇa
 9970  6544  (AVŚ_2,15.3c) 112   prāṇa
 9971  6545  (AVŚ_2,15.4c) 112   prāṇa
 9972  6546  (AVŚ_2,15.5c) 112   prāṇa
 9973  6547  (AVŚ_2,15.6c) 112   prāṇa
 9974  6548  (AVŚ_5,30.15a) 112  prāṇa
 9975  6549  (AVŚ_11,4[6].2a)112  prāṇa
 9976  6550  (AVŚ_11,4[6].2c)112  prāṇa
 9977  6551  (AVŚ_11,4[6].7c)112  prāṇa
 9978  6552  (AVŚ_11,4[6].8a)112  prāṇa
 9979  6553  (AVŚ_11,4[6].9a)112  prāṇa
 9980  6554  (AVŚ_11,4[6].14c)
                112  prāṇa       14
 9982  6555  (AVŚ_4,35.5a) 112   prāṇadavān     1
 9984  6556  (AVŚ_8,2.13a) 112   prānam
 9985  6557  (AVŚ_8,2.3a)  112  prānam       2
 9987  6558  (AVŚ_10,2.13a) 112  prāṇaṃ
 9988  6559  (AVŚ_11,3.55[5.6]a)
                112  prāṇaṃ
 9989  6560  (AVŚ_13,3.5c) 112   prāṇaṃ
 9990  6561  (AVŚ_7,53.6a) 112   prāṇaṃ
 9991  6562  (AVŚ_19,27.6a) 112  prāṇaṃ       5
 9993  6563  (AVŚ_3,11.6a) 112   prāṇāpānau
 9994  6564  (AVŚ_8,2.11a) 112   prāṇāpānau
 9995  6565  (AVŚ_10,7.34a) 112  prāṇāpānau     3
 9997  6566  (AVŚ_3,11.5a) 112   prāṇāpānāv
 9998  6567  (AVŚ_7,53.5a) 112   prāṇāpānāv     2
10000  6568  (AVŚ_11,4[6].11a)
                112  prāṇas       1


                     Page 100
                   Col1_atharva
10002  6569  (AVŚ_5,30.10c) 112 prāṇasya      1
10004  6570  (AVŚ_11,7[9].23a) prāṇati
                112
10005  6571  (AVŚ_10,8.19c) 112 prāṇati       2
10007  6572  (AVŚ_8,9.9a)  112 prāṇatīnāṃ     1
10009  6573  (AVŚ_11,2.3a) 112 prāṇāya
10010  6574  (AVŚ_6,41.2a) 112 prāṇāya       2
10012  6575  (AVŚ_19,45.6a) 112 prāṇāyāpānāyāyuṣe
10013  6576  (AVŚ_19,45.7a) 112 prāṇāyāpānāyāyuṣe  2
10015  6577  (AVŚ_13,3.3a) 112 prāṇayati      1
10017  6578  (AVŚ_9,6.22a) 112 prāṇe        1
10019  6579  (AVŚ_11,4[6].18a) prāṇedaṃ
                112          1
10021  6580  (AVŚ_3,31.9a) 112 prāṇehaiva      1
10023  6581  (AVŚ_19,2.4c) 112 praṇejane      1
10025  6582  (AVŚ_3,31.8a) 112 prāṇena
10026  6583  (AVŚ_11,4[6].6a)112 prāṇena      2
10028  6584  (AVŚ_19,58.1c) 112 prāṇo
10029  6585  (AVŚ_16,4.3a) 112 prāṇo
10030  6586  (AVŚ_19,51.1c) 112 prāṇo
10031  6587  (AVŚ_8,1.15c) 112 prāṇo
10032  6588  (AVŚ_11,4[6].12a) prāṇo
                112          5
10034  6589  (AVŚ_10,10.14c)112 prānṛtyad      1
10036  6590  (AVŚ_8,6.11c) 112 pranṛtyanto     1
10038  6591  (AVŚ_9,2.14a) 112 praṇutto       1
10040  6592  (AVŚ_11,1.22c) 112 prāpac       1
10042  6593  (AVŚ_8,6.15a) 112 prapadāni      1
10044  6594  (AVŚ_14,1.64c) 112 prapadya      1
10046  6595  (AVŚ_14,2.69e) 112 prāpan       1
10048  6596  (AVŚ_3,15.5a) 112 prapaṇaṃ
10049  6597  (AVŚ_3,15.6a) 112 prapaṇaṃ       2
10051  6598  (AVŚ_17,1.28c) 112 prāpann       1
10053  6599  (AVŚ_17,1.29c) 112 prāpat
10054  6600  (AVŚ_14,2.69c) 112 prāpat       2
10056  6601  (AVŚ_6,8.2a)  112 prapatan      1
10058  6602  (AVŚ_19,50.4a) 112 prapatann      1
10060  6603  (AVŚ_5,22.7c) 112 prapharvyaṃ     1
10062  6604  (AVŚ_5,22.9c) 112 prārthas       1
10064  6605  (AVŚ_13,1.60a) 112 prasādhanas     1
10066  6606  (AVŚ_2,27.1a) 112 prāśaṃ        1
10068  6607  (AVŚ_1,7.2c)  112 prāśāna      1
10070  6608  (AVŚ_8,6.22c) 112 prasarpataḥ     1
10072  6609  (AVŚ_1,4.4c)  112 praśastibhir    1
10074  6610  (AVŚ_3,20.8a) 112 prasave
10075  6611  (AVŚ_7,6.4a)  112 prasave
10076  6612  (AVŚ_8,9.8c)  112 prasave      3
10078  6613  (AVŚ_11,3.27a) 112 prāśī3s       1
10080  6614  (AVŚ_11,3.28a) 112 prāśīḥ       1
10082  6615  (AVŚ_11,3.29a) 112 prāśīr       1
10084  6616  (AVŚ_6,133.1c) 112 praśiṣā       1
10086  6617  (AVŚ_11,3.33[4.2]e) prāśiṣaṃ
                112
10087  6618  (AVŚ_11,3.34[4.3]e) prāśiṣaṃ
                112
10088  6619  (AVŚ_11,3.44[4.13]e)prāśiṣaṃ
                112
10089  6620  (AVŚ_11,3.45[4.14]e)prāśiṣaṃ
                112
10090  6621  (AVŚ_11,3.46[4.15]e)prāśiṣaṃ
                112
10091  6622  (AVŚ_11,3.47[4.16]e)prāśiṣaṃ
                112
10092  6623  (AVŚ_11,3.48[4.17]e)prāśiṣaṃ
                112
10093  6624  (AVŚ_11,3.37[4.6]e) prāśiṣaṃ
                112
10094  6625  (AVŚ_11,3.38[4.7]e) prāśiṣaṃ
                112          9
10096  6626  (AVŚ_11,8[10].27a) praśiṣaś
                112          1
10098  6627  (AVŚ_5,12.11c) 112 praśiṣy       1
10100  6628  (AVŚ_11,3.31a) 112 prāśīt       1
10102  6629  (AVŚ_20,59.4c) 112 prasitayas     1
10104  6630  (AVŚ_8,3.11a) 112 prasitiṃ       1
10106  6631  (AVŚ_10,1.10a) 112 prasnapitāṃ     1
10108  6632  (AVŚ_6,133.2c) 112 prāśnatī      1
10110  6633  (AVŚ_7,76.3a) 112 praśṛṇāti      1
10112  6634  (AVŚ_18,1.60a) 112 prastaram      1


                   Page 101
                    Col1_atharva
10114  6635  (AVŚ_20,67.5c) 112  prasthitaṃ      1
10116  6636  (AVŚ_9,1.11a) 112  prātaḥsavane     1
10118  6637  (AVŚ_6,139.1c) 112  pratānās       1
10120  6638  (AVŚ_3,16.1a) 112  prātar        1
10122  6639  (AVŚ_18,3.10c) 112  prataraṃ
10123  6640  (AVŚ_20,89.1a) 112  prataraṃ       2
10125  6641  (AVŚ_19,44.1a) 112  prataraṇaṃ      1
10127  6642  (AVŚ_18,4.75a) 112  pratatāmaha      1
10129  6643  (AVŚ_5,1.2c)  112  prathama       1
10131  6644  (AVŚ_10,9.1c) 112  prathamā
10132  6645  (AVŚ_9,10.23a) 112  prathamā
10133  6646  (AVŚ_5,12.7a) 112  prathamā
10134  6647  (AVŚ_20,94.6a) 112  prathamā
10135  6648  (AVŚ_20,17.10c)112  prathamā
10136  6649  (AVŚ_20,94.10c)112  prathamā
10137  6650  (AVŚ_7,50.7c) 112  prathamā
10138  6651  (AVŚ_20,89.10c)112  prathamā
10139  6652  (AVŚ_5,17.1a) 112  prathamā
10140  6653  (AVŚ_20,87.5a) 112  prathamā       10
10142  6654  (AVŚ_20,25.5a) 112  prathamaḥ
10143  6655  (AVŚ_4,6.1c)  112  prathamaḥ
10144  6656  (AVŚ_15,15.3a) 112  prathamaḥ       3
10146  6657  (AVŚ_20,90.1a) 112  prathamajā
10147  6658  (AVŚ_9,10.15c) 112  prathamajā
10148  6659  (AVŚ_4,35.1a) 112  prathamajā
10149  6660  (AVŚ_10,7.14a) 112  prathamajā      4
10151  6661  (AVŚ_1,27.4c) 112  prathamājītāmuṣitā  1
10153  6662  (AVŚ_4,4.5a)  112  prathamajo      1
10155  6663  (AVŚ_12,3.1c) 112  prathamaṃ
10156  6664  (AVŚ_10,7.31c) 112  prathamaṃ
10157  6665  (AVŚ_20,25.4a) 112  prathamaṃ
10158  6666  (AVŚ_6,65.3a) 112  prathamaṃ
10159  6667  (AVŚ_9,9.4a)  112  prathamaṃ
10160  6668  (AVŚ_10,4.18a) 112  prathamaṃ
10161  6669  (AVŚ_4,1.1a)  112  prathamaṃ
10162  6670  (AVŚ_5,6.1a)  112  prathamaṃ
10163  6671  (AVŚ_14,2.3a) 112  prathamaṃ
10164  6672  (AVŚ_6,59.1a) 112  prathamaṃ      10
10166  6673  (AVŚ_19,4.1a) 112  prathamām       1
10168  6674  (AVŚ_6,108.2a) 112  prathamāṃ
10169  6675  (AVŚ_7,74.2a) 112  prathamāṃ
10170  6676  (AVŚ_6,18.1a) 112  prathamāṃ       3
10172  6677  (AVŚ_1,24.1a) 112  prathamas       1
10174  6678  (AVŚ_4,23.1a) 112  prathamasya      1
10176  6679  (AVŚ_1,24.2a) 112  prathamedaṃ      1
10178  6680  (AVŚ_20,104.4a)112  prathamo
10179  6681  (AVŚ_4,6.1a)  112  prathamo
10180  6682  (AVŚ_9,2.19a) 112  prathamo
10181  6683  (AVŚ_18,3.13a) 112  prathamo
10182  6684  (AVŚ_4,14.5a) 112  prathamo
10183  6685  (AVŚ_10,4.6a) 112  prathamo
10184  6686  (AVŚ_5,17.2a) 112  prathamo
10185  6687  (AVŚ_15,16.1a) 112  prathamo
10186  6688  (AVŚ_15,17.1a) 112  prathamo
10187  6689  (AVŚ_13,1.55a) 112  prathamo
10188  6690  (AVŚ_19,13.1c) 112  prathamo       11
10190  6691  (AVŚ_19,22.21c)112  prathamota
10191  6692  (AVŚ_19,23.30c)112  prathamota      2
10193  6693  (AVŚ_5,12.4c) 112  prathate       1
10195  6694  (AVŚ_12,3.37a) 112  prathaya       1
10197  6695  (AVŚ_20,71.1c) 112  prathinā       1
10199  6696  (AVŚ_8,3.23a) 112  prati
10200  6697  (AVŚ_3,12.2a) 112  prati
10201  6698  (AVŚ_9,2.2c)  112  prati
10202  6699  (AVŚ_2,34.5c) 112  prati
10203  6700  (AVŚ_9,6.48c) 112  prati


                     Page 102
                    Col1_atharva
10204  6701  (AVŚ_19,42.3c) 112 prati
10205  6702  (AVŚ_9,2.3c)  112 prati
10206  6703  (AVŚ_11,1.8a) 112 prati
10207  6704  (AVŚ_7,77.2c) 112 prati
10208  6705  (AVŚ_4,20.1a) 112 prati
10209  6706  (AVŚ_6,123.5a) 112 prati
10210  6707  (AVŚ_6,32.1c) 112 prati
10211  6708  (AVŚ_9,3.15e) 112 prati
10212  6709  (AVŚ_6,117.2a) 112 prati
10213  6710  (AVŚ_8,9.19c) 112 prati
10214  6711  (AVŚ_4,12.6c) 112 prati
10215  6712  (AVŚ_3,29.7e) 112 prati
10216  6713  (AVŚ_3,29.8a) 112 prati
10217  6714  (AVŚ_20,92.17c)112 prati
10218  6715  (AVŚ_20,105.5c)112 prati
10219  6716  (AVŚ_6,36.2a) 112 prati        21
10221  6717  (AVŚ_20,32.2c) 112 pratibhṛtasya    1
10223  6718  (AVŚ_4,37.3e) 112 pratibuddhā
10224  6719  (AVŚ_4,37.4c) 112 pratibuddhā
10225  6720  (AVŚ_4,37.5c) 112 pratibuddhā      3
10227  6721  (AVŚ_11,10[12].26c) pratīcīm
               112           1
10229  6722  (AVŚ_15,14.3[14.5]a)pratīcīṃ
               112           1
10231  6723  (AVŚ_9,3.22a) 112 pratīcīnaḥ      1
10233  6724  (AVŚ_18,3.27a) 112 pratīcyā
10234  6725  (AVŚ_19,18.5c) 112 pratīcyā       2
10236  6726  (AVŚ_20,126.6c)112 praticyavīyasī    1
10238  6727  (AVŚ_14,1.8a) 112 pratidhayaḥ      1
10240  6728  (AVŚ_9,4.4c)  112 pratidhuk      1
10242  6729  (AVŚ_3,3.5a)  112 pratijanāḥ      1
10244  6730  (AVŚ_9,8.6a)  112 pratīkāśa      1
10246  6731  (AVŚ_5,14.13a) 112 pratikūlam      1
10248  6732  (AVŚ_20,34.9c) 112 pratimānaṃ      1
10250  6733  (AVŚ_3,2.5a)  112 pratimohayantī    1
10252  6734  (AVŚ_3,10.2a) 112 pratinandanti     1
10254  6735  (AVŚ_5,3.2a)  112 pratinudan      1
10256  6736  (AVŚ_19,52.3a) 112 pratipāṇāyākṣaye   1
10258  6737  (AVŚ_2,11.2a) 112 pratisaro       1
10260  6738  (AVŚ_12,1.6a) 112 pratiṣṭhā       1
10262  6739  (AVŚ_17,1.19a) 112 pratiṣṭhitaṃ     1
10264  6740  (AVŚ_19,49.9c) 112 pratītya       1
10266  6741  (AVŚ_20,8.1a) 112 pratnathā       1
10268  6742  (AVŚ_20,105.1a)112 pratūrtiṣv      1
10270  6743  (AVŚ_10,6.6c) 112 praty
10271  6744  (AVŚ_18,2.37c) 112 praty
10272  6745  (AVŚ_10,6.21a) 112 praty
10273  6746  (AVŚ_10,6.7c) 112 praty
10274  6747  (AVŚ_10,6.8c) 112 praty
10275  6748  (AVŚ_10,6.9c) 112 praty
10276  6749  (AVŚ_10,10.25a)112 praty        7
10278  6750  (AVŚ_8,10.31a) 112 pratyāhanyān     1
10280  6751  (AVŚ_13,2.3a) 112 pratyaṅ        1
10282  6752  (AVŚ_11,7[9].13c) pratyañcaḥ
               112           1
10284  6753  (AVŚ_12,2.55a) 112 pratyarpayitvā    1
10286  6754  (AVŚ_9,6.50a) 112 pratyāśrāvayaty    1
10288  6755  (AVŚ_5,19.3a) 112 pratyaṣṭhīvan     1
10290  6756  (AVŚ_20,127.2a)112 pravāhaṇo      1
10292  6757  (AVŚ_20,17.3c) 112 pravaṇe
10293  6758  (AVŚ_20,15.1c) 112 pravaṇe       2
10295  6759  (AVŚ_7,60.3a) 112 pravasan       1
10297  6760  (AVŚ_3,1.4a)  112 pravatā       1
10299  6761  (AVŚ_10,10.3a) 112 pravataḥ
10300  6762  (AVŚ_20,79.2c) 112 pravataḥ       2
10302  6763  (AVŚ_6,28.3a) 112 pravatam       1
10304  6764  (AVŚ_1,26.3a) 112 pravato
10305  6765  (AVŚ_18,4.7a) 112 pravato
10306  6766  (AVŚ_1,13.2a) 112 pravato


                    Page 103
                    Col1_atharva
10307  6767  (AVŚ_4,25.6c) 112  pravato       4
10309  6768  (AVŚ_19,13.5a) 112  pravīraḥ      1
10311  6769  (AVŚ_11,8[10].30c)
               112  prāviśac      1
10313  6770  (AVŚ_11,8[10].23c)
               112  prāviśad
10314  6771  (AVŚ_10,10.7a) 112  prāviśad      2
10316  6772  (AVŚ_11,8[10].25c)
               112  prāviśann      1
10318  6773  (AVŚ_14,2.57c) 112  praviṣṭaṃ
10319  6774  (AVŚ_14,2.54c) 112  praviṣṭaṃ
10320  6775  (AVŚ_14,2.53c) 112  praviṣṭaṃ
10321  6776  (AVŚ_14,2.56c) 112  praviṣṭaṃ      4
10323  6777  (AVŚ_14,2.55c) 112  praviṣṭo
10324  6778  (AVŚ_14,2.58c) 112  praviṣṭo      2
10326  6779  (AVŚ_20,112.2a)112  pravṛddha      1
10328  6780  (AVŚ_19,6.11a) 112  prāvṛṣā       1
10330  6781  (AVŚ_12,5.2a) 112  prāvṛtā       1
10332  6782  (AVŚ_6,128.1c) 112  prāyachan      1
10334  6783  (AVŚ_5,27.6a) 112  prayakṣu      1
10336  6784  (AVŚ_6,31.1c) 112  prayant
10337  6785  (AVŚ_20,48.4c) 112  prayant       2
10339  6786  (AVŚ_5,20.5a) 112  prayatāṃ      1
10341  6787  (AVŚ_18,3.44c) 112  prayatāni      1
10343  6788  (AVŚ_20,92.15c)112  prayatiṃ      1
10345  6789  (AVŚ_13,2.31a) 112  prayato       1
10347  6790  (AVŚ_20,130.6a)112  pṛcha        1
10349  6791  (AVŚ_8,9.7a)  112  pṛchāma       1
10351  6792  (AVŚ_14,1.14a) 112  pṛchamānāv     1
10353  6793  (AVŚ_12,4.43c) 112  pṛchāmi
10354  6794  (AVŚ_11,3.22a) 112  pṛchāmi       2
10356  6795  (AVŚ_20,34.5a) 112  pṛchanti      1
10358  6796  (AVŚ_6,74.1a) 112  pṛcyantāṃ      1
10360  6797  (AVŚ_10,4.11c) 112  pṛdākavaḥ      1
10362  6798  (AVŚ_7,56.1a) 112  pṛdākoḥ       1
10364  6799  (AVŚ_1,27.1a) 112  pṛdākvas      1
10366  6800  (AVŚ_9,5.8c)  112  prehi
10367  6801  (AVŚ_18,3.8a) 112  prehi        2
10369  6802  (AVŚ_4,37.5a) 112  preṅkhā       1
10371  6803  (AVŚ_6,89.1a) 112  preṇyaḥ       1
10373  6804  (AVŚ_4,22.4c) 112  priya        1
10375  6805  (AVŚ_20,8.3c) 112  priyā        1
10377  6806  (AVŚ_20,92.15a)112  priyamedhāsa    1
10379  6807  (AVŚ_20,92.5a) 112  priyamedhāso    1
10381  6808  (AVŚ_9,6.23a) 112  priyāś       1
10383  6809  (AVŚ_14,2.50a) 112  priyatamā      1
10385  6810  (AVŚ_7,9.1c)  112  priyatame      1
10387  6811  (AVŚ_5,30.17a) 112  priyatamo      1
10389  6812  (AVŚ_20,25.1c) 112  pṛṇakṣi       1
10391  6813  (AVŚ_20,30.2c) 112  pṛṇanti       1
10393  6814  (AVŚ_17,1.6e) 112  pṛṇīhi
10394  6815  (AVŚ_17,1.7e) 112  pṛṇīhi
10395  6816  (AVŚ_17,1.8e) 112  pṛṇīhi
10396  6817  (AVŚ_17,1.9c) 112  pṛṇīhi
10397  6818  (AVŚ_17,1.10e) 112  pṛṇīhi
10398  6819  (AVŚ_17,1.11e) 112  pṛṇīhi
10399  6820  (AVŚ_17,1.12e) 112  pṛṇīhi
10400  6821  (AVŚ_17,1.13e) 112  pṛṇīhi
10401  6822  (AVŚ_17,1.14c) 112  pṛṇīhi
10402  6823  (AVŚ_17,1.15c) 112  pṛṇīhi
10403  6824  (AVŚ_17,1.16e) 112  pṛṇīhi
10404  6825  (AVŚ_17,1.17c) 112  pṛṇīhi
10405  6826  (AVŚ_17,1.18e) 112  pṛṇīhi
10406  6827  (AVŚ_17,1.19e) 112  pṛṇīhi
10407  6828  (AVŚ_17,1.24e) 112  pṛṇīhi       15
10409  6829  (AVŚ_10,9.3a) 112  prokṣaṇīḥ      1
10411  6830  (AVŚ_15,1.8a) 112  prorṇoti      1
10413  6831  (AVŚ_3,20.3c) 112  prota        1
10415  6832  (AVŚ_20,109.2a)112  pṛśanāyuvaḥ     1


                     Page 104
                     Col1_atharva
10417  6833  (AVŚ_14,2.48c) 112  pṛṣātaky      1
10419  6834  (AVŚ_13,1.21a) 112  pṛṣatī       1
10421  6835  (AVŚ_20,67.4a) 112  pṛṣatībhir     1
10423  6836  (AVŚ_8,8.17c) 112   pṛśnibāhuś     1
10425  6837  (AVŚ_8,7.21c) 112   pṛśnimātaraḥ    1
10427  6838  (AVŚ_2,25.2a) 112   pṛśniparṇy     1
10429  6839  (AVŚ_6,31.1a) 112   pṛśnir
10430  6840  (AVŚ_20,48.4a) 112  pṛśnir       2
10432  6841  (AVŚ_9,7.6a)  112  pṛṣṭaya       1
10434  6842  (AVŚ_4,14.3c) 112   pṛṣṭhāt       1
10436  6843  (AVŚ_12,2.41c) 112  pṛṣṭhe       1
10438  6844  (AVŚ_2,32.2c) 112   pṛṣṭīr
10439  6845  (AVŚ_5,23.9c) 112   pṛṣṭīr
10440  6846  (AVŚ_2,7.5c)  112  pṛṣṭīr
10441  6847  (AVŚ_19,45.1c) 112  pṛṣṭīr       4
10443  6848  (AVŚ_18,4.10c) 112  pṛṣṭivāho      1
10445  6849  (AVŚ_8,5.8c)  112  pṛtanā       1
10447  6850  (AVŚ_5,14.8a) 112   pṛtanāḥ       1
10449  6851  (AVŚ_20,92.16c)112  pṛtanānāṃ
10450  6852  (AVŚ_20,105.4c)112  pṛtanānāṃ      2
10452  6853  (AVŚ_20,108.1c)112  pṛtanāṣaham     1
10454  6854  (AVŚ_20,19.1a) 112  pṛtanāṣāhyāya    1
10456  6855  (AVŚ_11,1.2c) 112   pṛtanāṣāṭ      1
10458  6856  (AVŚ_3,21.3c) 112   pṛtanāsu
10459  6857  (AVŚ_19,52.2c) 112  pṛtanāsu
10460  6858  (AVŚ_20,92.19a)112  pṛtanāsu      3
10462  6859  (AVŚ_11,5[7].13c)
                112  pṛthag       1
10464  6860  (AVŚ_18,3.50a) 112  pṛthivi
10465  6861  (AVŚ_12,1.46c) 112  pṛthivi
10466  6862  (AVŚ_7,18.1a) 112   pṛthivi
10467  6863  (AVŚ_12,1.49c) 112  pṛthivi       4
10469  6864  (AVŚ_12,1.52c) 112  pṛthivī
10470  6865  (AVŚ_11,3.11a) 112  pṛthivī
10471  6866  (AVŚ_13,1.17a) 112  pṛthivī
10472  6867  (AVŚ_11,5[7].4a)112  pṛthivī       4
10474  6868  (AVŚ_18,2.49c) 112  pṛthivīm
10475  6869  (AVŚ_20,75.2e) 112  pṛthivīm
10476  6870  (AVŚ_6,120.1a) 112  pṛthivīm
10477  6871  (AVŚ_18,4.28a) 112  pṛthivīm
10478  6872  (AVŚ_4,11.1a) 112   pṛthivīm
10479  6873  (AVŚ_6,60.3a) 112   pṛthivīm
10480  6874  (AVŚ_4,2.7c)  112  pṛthivīm
10481  6875  (AVŚ_6,61.3a) 112   pṛthivīm
10482  6876  (AVŚ_19,32.9a) 112  pṛthivīm
10483  6877  (AVŚ_6,126.1a) 112  pṛthivīm
10484  6878  (AVŚ_6,61.2a) 112   pṛthivīm      11
10486  6879  (AVŚ_12,3.40a) 112  pṛthivīṃ
10487  6880  (AVŚ_11,5[7].9a)112  pṛthivīṃ
10488  6881  (AVŚ_11,5[7].1c)112  pṛthivīṃ
10489  6882  (AVŚ_10,8.11c) 112  pṛthivīṃ
10490  6883  (AVŚ_4,35.3a) 112   pṛthivīṃ
10491  6884  (AVŚ_10,8.36a) 112  pṛthivīṃ
10492  6885  (AVŚ_12,3.28a) 112  pṛthivīṃ
10493  6886  (AVŚ_13,1.25c) 112  pṛthivīṃ
10494  6887  (AVŚ_20,11.8c) 112  pṛthivīṃ      9
10496  6888  (AVŚ_18,4.78a) 112  pṛthiviṣadbhyaḥ   1
10498  6889  (AVŚ_18,2.19a) 112  pṛthivy
10499  6890  (AVŚ_19,58.2c) 112  pṛthivy       2
10501  6891  (AVŚ_12,1.26c) 112  pṛthivyā
10502  6892  (AVŚ_1,24.4a) 112   pṛthivyā
10503  6893  (AVŚ_18,2.52a) 112  pṛthivyā      3
10505  6894  (AVŚ_19,27.13a)112  pṛthivyām
10506  6895  (AVŚ_17,1.12a) 112  pṛthivyām
10507  6896  (AVŚ_12,3.22a) 112  pṛthivyām
10508  6897  (AVŚ_18,4.48a) 112  pṛthivyām      4
10510  6898  (AVŚ_9,3.16a) 112   pṛthivyāṃ


                     Page 105
                   Col1_atharva
10511  6899  (AVŚ_1,32.1c) 112 pṛthivyāṃ
10512  6900  (AVŚ_9,6.55a) 112 pṛthivyāṃ
10513  6901  (AVŚ_10,3.19a) 112 pṛthivyāṃ      4
10515  6902  (AVŚ_7,11.1a) 112 pṛthu        1
10517  6903  (AVŚ_12,3.14a) 112 pṛthubudhno     1
10519  6904  (AVŚ_5,17.13a) 112 pṛthuśirās     1
10521  6905  (AVŚ_20,19.7a) 112 pṛtsutūrṣu     1
10523  6906  (AVŚ_2,2.5c)  112 psarābhyo      1
10525  6907  (AVŚ_6,49.2c) 112 psasāpso       1
10527  6908  (AVŚ_10,5.43c) 112 psātv        1
10529  6909  (AVŚ_10,9.22a) 112 puchaṃ       1
10531  6910  (AVŚ_20,126.22c) pulvagho
               112           1
10533  6911  (AVŚ_8,4.24a) 112 pumāṃsaṃ       1
10535  6912  (AVŚ_12,2.10c) 112 punar
10536  6913  (AVŚ_6,63.2c) 112 punar
10537  6914  (AVŚ_6,84.3c) 112 punar
10538  6915  (AVŚ_18,4.63c) 112 punar
10539  6916  (AVŚ_5,22.4c) 112 punar
10540  6917  (AVŚ_6,75.2c) 112 punar
10541  6918  (AVŚ_8,4.3c)  112 punar
10542  6919  (AVŚ_11,1.13a) 112 punar
10543  6920  (AVŚ_10,4.4a) 112 punar
10544  6921  (AVŚ_6,53.2a) 112 punar
10545  6922  (AVŚ_9,2.12c) 112 punar
10546  6923  (AVŚ_2,24.1a) 112 punar
10547  6924  (AVŚ_2,24.2a) 112 punar
10548  6925  (AVŚ_18,2.10a) 112 punar
10549  6926  (AVŚ_5,14.7c) 112 punar
10550  6927  (AVŚ_6,131.3c) 112 punar
10551  6928  (AVŚ_3,6.7c)  112 punar       17
10553  6929  (AVŚ_9,5.28a) 112 punarbhuvāparaḥ   1
10555  6930  (AVŚ_5,11.2a) 112 punarmagho      1
10557  6931  (AVŚ_15,13.3[13.6]b)puṇyā
               112
10558  6932         112 puṇyā
        (AVŚ_15,13.5[13.10]b)
10559  6933  (AVŚ_15,13.2[13.4]b)puṇyā
               112
10560  6934  (AVŚ_15,13.1[13.2]b)puṇyā
               112
10561  6935  (AVŚ_15,13.4[13.8]b)puṇyā
               112           5
10563  6936  (AVŚ_4,5.3c)  112 puṇyagandhayas   1
10565  6937  (AVŚ_9,5.16c) 112 puṇyaṃ
10566  6938  (AVŚ_19,8.5a) 112 puṇyaṃ        2
10568  6939  (AVŚ_20,126.10a) purā
               112
10569  6940  (AVŚ_18,1.4a) 112 purā         2
10571  6941  (AVŚ_7,71.1a) 112 puraṃ
10572  6942  (AVŚ_8,3.22a) 112 puraṃ        2
10574  6943  (AVŚ_7,90.1a) 112 purāṇavad      1
10576  6944  (AVŚ_20,5.3a) 112 puras        1
10578  6945  (AVŚ_11,2.17a) 112 purastād
10579  6946  (AVŚ_11,1.32c) 112 purastād      2
10581  6947  (AVŚ_3,10.13c) 112 pūraya       1
10583  6948  (AVŚ_3,29.2a) 112 pūrayaty       1
10585  6949  (AVŚ_11,2.25a) 112 purīkayā      1
10587  6950  (AVŚ_20,89.2c) 112 pūrṇaṃ       1
10589  6951  (AVŚ_7,17.1c) 112 pūrṇena       1
10591  6952  (AVŚ_20,53.1c) 112 puro
10592  6953  (AVŚ_20,57.11c)112 puro        2
10594  6954  (AVŚ_5,8.5a)  112 purodadhire     1
10596  6955  (AVŚ_5,7.2a)  112 purodhatse     1
10598  6956  (AVŚ_20,23.3c) 112 purolāśam      1
10600  6957  (AVŚ_20,56.4c) 112 puru        1
10602  6958  (AVŚ_7,82.5c) 112 purudhā
10603  6959  (AVŚ_18,1.28c) 112 purudhā       2
10605  6960  (AVŚ_20,76.1c) 112 purudineṣu     1
10607  6961  (AVŚ_19,55.6a) 112 puruhūta
10608  6962  (AVŚ_20,108.3a)112 puruhūta      2
10610  6963  (AVŚ_20,118.2a)112 purukṛd
10611  6964  (AVŚ_20,21.3a) 112 purukṛd       2


                    Page 106
                    Col1_atharva
10613  6965  (AVŚ_18,3.15a) 112  purumīḍho     1
10615  6966  (AVŚ_20,103.1c)112  purumīlha     1
10617  6967  (AVŚ_20,85.4c) 112  pururūpam     1
10619  6968  (AVŚ_9,10.19c) 112  pururūpaṃ     1
10621  6969  (AVŚ_8,1.10c) 112  puruṣa
10622  6970  (AVŚ_8,1.4a)  112  puruṣa
10623  6971  (AVŚ_8,1.6a)  112  puruṣa       3
10625  6972  (AVŚ_8,1.1c)  112  puruṣaḥ
10626  6973  (AVŚ_5,30.2a) 112  puruṣaḥ      2
10628  6974  (AVŚ_10,2.20c) 112  pūruṣaḥ      1
10630  6975  (AVŚ_8,7.2a)  112  purusaṃ      1
10632  6976  (AVŚ_8,7.19c) 112  puruṣam      1
10634  6977  (AVŚ_12,4.13c) 112  puruṣaṃ
10635  6978  (AVŚ_8,7.22a) 112  puruṣaṃ
10636  6979  (AVŚ_8,7.7c)  112  puruṣaṃ      3
10638  6980  (AVŚ_18,3.62c) 112  puruṣān      1
10640  6981  (AVŚ_8,7.15c) 112  puruṣāṇāṃ     1
10642  6982  (AVŚ_20,128.3a)112  puruṣasya
10643  6983  (AVŚ_5,28.3c) 112  puruṣasya
10644  6984  (AVŚ_19,49.4c) 112  puruṣasya     3
10646  6985  (AVŚ_12,3.51a) 112  puruṣe       1
10648  6986  (AVŚ_3,28.3a) 112  puruṣebhyo
10649  6987  (AVŚ_12,2.16a) 112  puruṣebhyo     2
10651  6988  (AVŚ_12,1.19c) 112  puruṣeṣu      1
10653  6989  (AVŚ_12,3.10c) 112  puruṣo
10654  6990  (AVŚ_11,4[6].14a)
               112  puruṣo       2
10656  6991  (AVŚ_10,2.21c) 112  pūruṣo       1
10658  6992  (AVŚ_20,61.6a) 112  puruṣṭutaṃ
10659  6993  (AVŚ_20,62.10a)112  puruṣṭutaṃ     2
10661  6994  (AVŚ_10,8.12a) 112  purutrānantam   1
10663  6995  (AVŚ_5,2.7a)  112  puruvartmānaṃ
10664  6996  (AVŚ_20,107.10a)
               112  puruvartmānaṃ   2
10666  6997  (AVŚ_18,2.15a) 112  pūrva       1
10668  6998  (AVŚ_19,34.7a) 112  pūrvā       1
10670  6999  (AVŚ_12,1.5a) 112  pūrvajanā     1
10672  7000  (AVŚ_7,116.1c) 112  pūrvakāmakṛtvane  1
10674  7001  (AVŚ_12,2.25c) 112  pūrvam
10675  7002  (AVŚ_20,67.7a) 112  pūrvam       2
10677  7003  (AVŚ_20,26.3c) 112  pūrvaṃ       1
10679  7004  (AVŚ_20,99.1a) 112  pūrvapītaya    1
10681  7005  (AVŚ_10,1.27a) 112  pūrvāsinaṃ     1
10683  7006  (AVŚ_18,1.50c) 112  pūrve
10684  7007  (AVŚ_18,3.72a) 112  pūrve
10685  7008  (AVŚ_6,133.5a) 112  pūrve       3
10687  7009  (AVŚ_18,4.8a) 112  pūrvo       1
10689  7010  (AVŚ_20,119.1a)112  pūrvyaṃ      1
10691  7011  (AVŚ_20,127.12c)
               112  pūṣā
10692  7012  (AVŚ_14,1.33c) 112  pūṣā        2
10694  7013  (AVŚ_3,16.1c) 112  pūṣaṇaṃ
10695  7014  (AVŚ_18,2.53c) 112  pūṣaṇaṃ      2
10697  7015  (AVŚ_1,11.1a) 112  pūṣann       1
10699  7016  (AVŚ_5,17.16a) 112  puṣkariṇī     1
10701  7017  (AVŚ_10,8.34c) 112  puṣpaṃ       1
10703  7018  (AVŚ_8,7.6c)  112  puṣpām       1
10705  7019  (AVŚ_7,40.1c) 112  puṣṭapatir     1
10707  7020  (AVŚ_3,10.7a) 112  puṣṭe       1
10709  7021  (AVŚ_19,31.1a) 112  puṣṭikāmāya    1
10711  7022  (AVŚ_20,34.5c) 112  puṣṭīr       1
10713  7023  (AVŚ_19,31.13a)112  puṣṭyā       1
10715  7024  (AVŚ_7,10.1c) 112  puṣyasi      1
10717  7025  (AVŚ_6,93.3c) 112  pūtadakṣā     1
10719  7026  (AVŚ_20,84.1c) 112  pūtāsaḥ      1
10721  7027  (AVŚ_8,8.2a)  112  pūtiṃ       1
10723  7028  (AVŚ_7,1.2a)  112  putraḥ
10724  7029  (AVŚ_9,9.15c) 112  putraḥ       2
10726  7030  (AVŚ_9,5.30a) 112  putraṃ


                    Page 107
                     Col1_atharva
10727  7031  (AVŚ_3,23.4c) 112  putraṃ
10728  7032  (AVŚ_3,23.5c) 112  putraṃ        3
10730  7033  (AVŚ_14,2.4c) 112  putrāṃs       1
10732  7034  (AVŚ_12,4.38c) 112  putrān        1
10734  7035  (AVŚ_2,9.2c)  112  putrāṇāṃ       1
10736  7036  (AVŚ_20,128.6c)112  putrastotā
10737  7037  (AVŚ_20,128.7c)112  putrastotā      2
10739  7038  (AVŚ_6,11.1c) 112  putrasya
10740  7039  (AVŚ_6,11.2c) 112  putrasya       2
10742  7040  (AVŚ_3,23.6c) 112  putravidyāya     1
10744  7041  (AVŚ_3,30.2a) 112  putro        1
10746  7042  (AVŚ_8,2.28c) 112  pūtudrur       1
10748  7043  (AVŚ_7,81.5c) 112  pyāsiṣīmahi     1
10750  7044  (AVŚ_5,8.9e)  114  rabhāmahe      1
10752  7045  (AVŚ_8,3.8c)  114  rabhasva       1
10754  7046  (AVŚ_20,36.5c) 114  rabhodāṃ       1
10756  7047  (AVŚ_5,11.11e) 114  rādhaḥ        1
10758  7048  (AVŚ_20,60.1c) 114  rādhyaṃ       1
10760  7049  (AVŚ_20,128.4a)114  raghujiṣṭhyo     1
10762  7050  (AVŚ_20,140.3a)114  raghuvartaniṃ    1
10764  7051  (AVŚ_3,3.3a)  114  rāja         1
10766  7052  (AVŚ_3,4.5c)  114  rājā
10767  7053  (AVŚ_9,1.22c) 114  rājā
10768  7054  (AVŚ_7,83.1c) 114  rājā
10769  7055  (AVŚ_8,10.25c) 114  rājā
10770  7056  (AVŚ_4,16.5a) 114  rājā
10771  7057  (AVŚ_11,5[7].17a)
               114  rājā
10772  7058  (AVŚ_6,88.2a) 114  rājā
10773  7059  (AVŚ_5,25.6a) 114  rājā
10774  7060  (AVŚ_19,26.4a) 114  rājā
10775  7061  (AVŚ_8,10.23c) 114  rājā        10
10777  7062  (AVŚ_3,5.7a)  114  rājakṛtaḥ      1
10779  7063  (AVŚ_13,1.7c) 114  rajāṃsi       1
10781  7064  (AVŚ_1,10.2a) 114  rajan        1
10783  7065  (AVŚ_6,128.3c) 114  rājan
10784  7066  (AVŚ_19,44.8a) 114  rājan
10785  7067  (AVŚ_7,83.1a) 114  rājan
10786  7068  (AVŚ_1,14.2a) 114  rājan
10787  7069  (AVŚ_3,4.1c)  114  rājan        5
10789  7070  (AVŚ_5,18.1c) 114  rājanya
10790  7071  (AVŚ_5,18.3c) 114  rājanya       2
10792  7072  (AVŚ_10,10.18a)114  rājanyasya
10793  7073  (AVŚ_12,4.33a) 114  rājanyasya      2
10795  7074  (AVŚ_13,2.8c) 114  rajasaḥ       1
10797  7075  (AVŚ_9,9.14c) 114  rajasaity      1
10799  7076  (AVŚ_13,2.43c) 114  rajasi        1
10801  7077  (AVŚ_9,3.15c) 114  rajaso
10802  7078  (AVŚ_4,2.3c)  114  rajaso        2
10804  7079  (AVŚ_18,1.46c) 114  rajasy        1
10806  7080  (AVŚ_13,4.51a) 114  rajataṃ       1
10808  7081  (AVŚ_5,28.1c) 114  rajate        1
10810  7082  (AVŚ_11,5[7].16c)
               114  rājati        1
10812  7083  (AVŚ_7,54.1c) 114  rājato        1
10814  7084  (AVŚ_1,23.1c) 114  rajaya        1
10816  7085  (AVŚ_4,3.2c)  114  rajjuḥ
10817  7086  (AVŚ_19,47.7e) 114  rajjuḥ        2
10819  7087  (AVŚ_2,6.4c)  114  rājñām        1
10821  7088  (AVŚ_9,2.6a)  114  rājño        1
10823  7089  (AVŚ_6,33.1a) 114  rajo
10824  7090  (AVŚ_12,1.57a) 114  rajo         2
10826  7091  (AVŚ_7,48.2a) 114  rāke         1
10828  7092  (AVŚ_8,3.9a)  114  rakṣa
10829  7093  (AVŚ_8,4.1a)  114  rakṣa        2
10831  7094  (AVŚ_4,37.2c) 114  rakṣaḥ        1
10833  7095  (AVŚ_3,30.7c) 114  rakṣamāṇāḥ      1
10835  7096  (AVŚ_11,6[8].16a)
               114  rakṣāṃsi


                     Page 108
                     Col1_atharva
10836  7097  (AVŚ_11,9[11].16e)
               114  rakṣāṃsi
10837  7098  (AVŚ_12,1.50c) 114  rakṣāṃsi
10838  7099  (AVŚ_2,4.4c)  114  rakṣāṃsi      4
10840  7100  (AVŚ_4,10.2c) 114   rakṣāṃsy
10841  7101  (AVŚ_11,10[12].1c)
               114  rakṣāṃsy
10842  7102  (AVŚ_8,7.14c) 114   rakṣāṃsy      3
10844  7103  (AVŚ_19,46.2a) 114  rakṣann       1
10846  7104  (AVŚ_19,17.6c) 114  rakṣantu
10847  7105  (AVŚ_19,27.15a)114  rakṣantu
10848  7106  (AVŚ_9,5.38a) 114   rakṣantu
10849  7107  (AVŚ_8,1.14a) 114   rakṣantu      4
10851  7108  (AVŚ_2,9.1a)  114  rakṣaso       1
10853  7109  (AVŚ_11,10[12].15c)
               114  rakṣata       1
10855  7110  (AVŚ_10,1.21c) 114  rakṣatāṃ
10856  7111  (AVŚ_8,2.15c) 114   rakṣatāṃ      2
10858  7112  (AVŚ_19,16.2e) 114  rakṣatu
10859  7113  (AVŚ_19,27.15e)114  rakṣatu
10860  7114  (AVŚ_19,17.1c) 114  rakṣatu
10861  7115  (AVŚ_19,17.2c) 114  rakṣatu
10862  7116  (AVŚ_19,17.3c) 114  rakṣatu
10863  7117  (AVŚ_19,17.4c) 114  rakṣatu
10864  7118  (AVŚ_19,17.5c) 114  rakṣatu
10865  7119  (AVŚ_19,17.7c) 114  rakṣatu
10866  7120  (AVŚ_19,17.8c) 114  rakṣatu
10867  7121  (AVŚ_19,17.9c) 114  rakṣatu
10868  7122  (AVŚ_19,17.10c)114  rakṣatu
10869  7123  (AVŚ_19,16.2a) 114  rakṣatu
10870  7124  (AVŚ_19,35.2a) 114  rakṣatu
10871  7125  (AVŚ_12,3.24a) 114  rakṣatu      14
10873  7126  (AVŚ_12,1.18c) 114  rakṣaty       1
10875  7127  (AVŚ_14,1.4c) 114   rakṣitā       1
10877  7128  (AVŚ_20,91.6a) 114  rakṣitāraṃ     1
10879  7129  (AVŚ_7,23.1a) 114   rakṣo
10880  7130  (AVŚ_4,17.5a) 114   rakṣo
10881  7131  (AVŚ_8,4.23a) 114   rakṣo        3
10883  7132  (AVŚ_20,96.11a)114  rakṣohā       1
10885  7133  (AVŚ_5,22.9a) 114   ramase       1
10887  7134  (AVŚ_7,75.2a) 114   ramatayaḥ      1
10889  7135  (AVŚ_12,2.19c) 114  rāmāyāṃ       1
10891  7136  (AVŚ_20,126.17c)
               114  rambate       1
10893  7137  (AVŚ_1,23.1a) 114   rāme        1
10895  7138  (AVŚ_20,5.6a) 114   raṇāya       1
10897  7139  (AVŚ_2,4.1a)  114  raṇāyāriṣyanto   1
10899  7140  (AVŚ_19,66.1c) 114  randhayāmi     1
10901  7141  (AVŚ_17,1.24c) 114  randhayan      1
10903  7142  (AVŚ_6,6.1c)  114  randhayāsi
10904  7143  (AVŚ_6,54.3c) 114   randhayāsi     2
10906  7144  (AVŚ_20,44.2a) 114  raṇyanti      1
10908  7145  (AVŚ_20,126.12a)
               114  rāraṇa       1
10910  7146  (AVŚ_4,27.3a) 114   rasam
10911  7147  (AVŚ_19,31.5c) 114  rasam        2
10913  7148  (AVŚ_8,4.10a) 114   rasaṃ        1
10915  7149  (AVŚ_10,9.2c) 114   raśanāgrabhīd    1
10917  7150  (AVŚ_14,2.74a) 114  raśanāyamānā    1
10919  7151  (AVŚ_19,11.5c) 114  rāsantām      1
10921  7152  (AVŚ_6,16.1a) 114   rasas        1
10923  7153  (AVŚ_12,5.10a) 114  rasaś        1
10925  7154  (AVŚ_19,40.4c) 114  rāsatām       1
10927  7155  (AVŚ_19,7.4c) 114   rāsatāṃ
10928  7156  (AVŚ_19,7.4a) 114   rāsatāṃ       2
10930  7157  (AVŚ_6,105.3a) 114  raśmayaḥ      1
10932  7158  (AVŚ_11,5[7].11c)
               114  raśmayo       1
10934  7159  (AVŚ_9,8.22c) 114   raśmibhiḥ      1
10936  7160  (AVŚ_6,108.5c) 114  raśmibhir      1
10938  7161  (AVŚ_6,108.1c) 114  raśmibhis      1
10940  7162  (AVŚ_13,1.35a) 114  rāṣṭrabhṛto     1


                     Page 109
                    Col1_atharva
10942  7163  (AVŚ_19,37.3c) 114 rāṣṭrabhṛtyāya    1
10944  7164  (AVŚ_13,1.5a) 114 rāṣṭram
10945  7165  (AVŚ_5,19.8a) 114 rāṣṭram        2
10947  7166  (AVŚ_10,3.12c) 114 rāṣṭraṃ       1
10949  7167  (AVŚ_4,1.2a)  114 rāṣṭry        1
10951  7168  (AVŚ_6,39.2c) 114 rāsva
10952  7169  (AVŚ_20,108.3c)114 rāsva
10953  7170  (AVŚ_6,79.3c) 114 rāsva         3
10955  7171  (AVŚ_10,4.1c) 114 ratha         1
10957  7172  (AVŚ_3,9.5c)  114 rathā        1
10959  7173  (AVŚ_19,44.3c) 114 rathajūtim      1
10961  7174  (AVŚ_3,5.6a)  114 rathakārāḥ      1
10963  7175  (AVŚ_11,6[8].23a) rathakrītam
               114           1
10965  7176  (AVŚ_20,34.8c) 114 ratham
10966  7177  (AVŚ_13,2.7a) 114 ratham
10967  7178  (AVŚ_9,9.2a)  114 ratham
10968  7179  (AVŚ_13,3.18a) 114 ratham        4
10970  7180  (AVŚ_20,76.8c) 114 rathaṃ
10971  7181  (AVŚ_20,143.1a)114 rathaṃ        2
10973  7182  (AVŚ_8,10.13a) 114 rathaṃtaraṃ
10974  7183  (AVŚ_8,10.16a) 114 rathaṃtaraṃ     2
10976  7184  (AVŚ_8,10.14a) 114 rathaṃtareṇa     1
10978  7185  (AVŚ_11,3.16a) 114 rathantaraṃ
10979  7186  (AVŚ_15,3.5a) 114 rathantaraṃ      2
10981  7187  (AVŚ_20,143.4a)114 rathenemaṃ      1
10983  7188  (AVŚ_20,71.14c)114 rathinīr       1
10985  7189  (AVŚ_10,4.1a) 114 ratho         1
10987  7190  (AVŚ_20,98.2c) 114 rathyam       1
10989  7191  (AVŚ_1,2.2c)  114 rātīr        1
10991  7192  (AVŚ_7,29.1c) 114 ratnā         1
10993  7193  (AVŚ_7,14.1c) 114 ratnadhām       1
10995  7194  (AVŚ_19,50.6a) 114 rātri
10996  7195  (AVŚ_19,47.3a) 114 rātri
10997  7196  (AVŚ_19,48.6a) 114 rātri        3
10999  7197  (AVŚ_15,2.3[2.20]f) rātrī
               114
11000  7198  (AVŚ_2,15.2a) 114 rātrī         2
11002  7199  (AVŚ_1,16.1a) 114 rātrim        1
11004  7200  (AVŚ_19,50.2a) 114 rātry        1
11006  7201  (AVŚ_13,4.30a) 114 rātryā        1
11008  7202  (AVŚ_11,3.41[4.10]b)rātsyasīty
               114           1
11010  7203  (AVŚ_5,7.10c) 114 rātyā         1
11012  7204  (AVŚ_20,88.4c) 114 raveṇa        1
11014  7205  (AVŚ_5,13.3a) 114 ravo         1
11016  7206  (AVŚ_20,21.5a) 114 rāyā         1
11018  7207  (AVŚ_5,27.10c) 114 rāyas        1
11020  7208  (AVŚ_20,143.6a)114 rayiṃ
11021  7209  (AVŚ_7,47.1c) 114 rayiṃ
11022  7210  (AVŚ_20,70.17a)114 rayiṃ        3
11024  7211  (AVŚ_16,4.1a) 114 rayīṇāṃ
11025  7212  (AVŚ_20,137.6c)114 rayīṇāṃ       2
11027  7213  (AVŚ_19,11.1c) 63 ṛbhavaḥ        1
11029  7214  (AVŚ_9,1.13c)  63 ṛbhavo
11030  7215  (AVŚ_6,108.3a) 63 ṛbhavo        2
11032  7216  (AVŚ_20,141.2c) 63 ṛbhubhiḥ       1
11034  7217  (AVŚ_12,4.28a) 63 ṛca          1
11036  7218  (AVŚ_8,3.14c)  63 ṛchantu       1
11038  7219  (AVŚ_5,10.1c)  63 ṛchāt
11039  7220  (AVŚ_5,10.2c)  63 ṛchāt
11040  7221  (AVŚ_5,10.3c)  63 ṛchāt
11041  7222  (AVŚ_5,10.4c)  63 ṛchāt
11042  7223  (AVŚ_5,10.5c)  63 ṛchāt
11043  7224  (AVŚ_5,10.6c)  63 ṛchāt
11044  7225  (AVŚ_5,10.7c)  63 ṛchāt        7
11046  7226  (AVŚ_5,14.11c) 63 ṛchatu        1
11048  7227  (AVŚ_8,4.24c)  63 ṛdantu       1
11050  7228  (AVŚ_8,10.20c) 114 rdhamāse       1


                     Page 110
                     Col1_atharva
11052  7229  (AVŚ_20,54.2a) 114  rebhāso       1
11054  7230  (AVŚ_20,94.8a) 114  rejamānāṃ      1
11056  7231  (AVŚ_1,32.3a) 114   rejamāne      1
11058  7232  (AVŚ_10,2.17a) 114  reto
11059  7233  (AVŚ_2,34.2a) 114   reto
11060  7234  (AVŚ_9,10.17a) 114  reto
11061  7235  (AVŚ_6,11.2a) 114   reto        4
11063  7236  (AVŚ_5,25.1c) 114   retodhāḥ      1
11065  7237  (AVŚ_20,57.2c) 114  revato
11066  7238  (AVŚ_20,68.2c) 114  revato       2
11068  7239  (AVŚ_13,4.38a) 63   ṛgbhyo       1
11070  7240  (AVŚ_19,8.4c) 114   riktakumbhān    1
11072  7241  (AVŚ_13,1.21c) 114  riṇann       1
11074  7242  (AVŚ_6,51.2c) 114   ripraṃ       1
11076  7243  (AVŚ_20,128.1c)114  riśādasas      1
11078  7244  (AVŚ_11,9[11].15c)
                114  riśāṃ        1
11080  7245  (AVŚ_2,6.2c)  114  riṣann
11081  7246  (AVŚ_3,12.6c) 114   riṣann       2
11083  7247  (AVŚ_19,39.2c) 114  riṣat
11084  7248  (AVŚ_19,39.3c) 114  riṣat
11085  7249  (AVŚ_19,39.4c) 114  riṣat        3
11087  7250  (AVŚ_4,12.2a) 114   riṣṭaṃ       1
11089  7251  (AVŚ_8,2.13c) 114   riṣyā        1
11091  7252  (AVŚ_20,91.2a) 63   ṛju         1
11093  7253  (AVŚ_8,6.2c)   63  ṛkṣagrīvaṃ     1
11095  7254  (AVŚ_6,119.1a) 63   ṛṇam        1
11097  7255  (AVŚ_20,70.5c) 63   ṛñjate       1
11099  7256  (AVŚ_6,31.2a) 114   rocanā
11100  7257  (AVŚ_20,48.5a) 114  rocanā       2
11102  7258  (AVŚ_13,1.39c) 114  rocanaṃ       1
11104  7259  (AVŚ_4,10.2a) 114   rocanānāṃ      1
11106  7260  (AVŚ_14,1.38c) 114  rocanas       1
11108  7261  (AVŚ_13,2.30a) 114  rocase       1
11110  7262  (AVŚ_11,8[10].16c)
                114  rocate       1
11112  7263  (AVŚ_17,1.21a) 114  roco        1
11114  7264  (AVŚ_13,3.6c) 114   rodasī
11115  7265  (AVŚ_11,5[7].1a)114  rodasī
11116  7266  (AVŚ_20,107.2c)114  rodasī
11117  7267  (AVŚ_20,118.4a)114  rodasī
11118  7268  (AVŚ_20,34.1c) 114  rodasī
11119  7269  (AVŚ_20,42.2a) 114  rodasī       6
11121  7270  (AVŚ_18,4.6a) 114   roha
11122  7271  (AVŚ_18,3.73a) 114  roha
11123  7272  (AVŚ_12,2.1a) 114   roha
11124  7273  (AVŚ_18,4.51c) 114  roha
11125  7274  (AVŚ_13,1.34a) 114  roha
11126  7275  (AVŚ_11,1.7c) 114   roha        6
11128  7276  (AVŚ_13,1.34c) 114  rohāmṛtaṃ      1
11130  7277  (AVŚ_19,53.1c) 114  rohanti       1
11132  7278  (AVŚ_4,12.1a) 114   rohaṇy       1
11134  7279  (AVŚ_5,5.3a)  114  rohasi       1
11136  7280  (AVŚ_14,2.22c) 114  rohatu
11137  7281  (AVŚ_18,3.6c) 114   rohatu       2
11139  7282  (AVŚ_8,1.6c)  114  rohemam       1
11141  7283  (AVŚ_13,1.23a) 114  rohiṇī       1
11143  7284  (AVŚ_12,1.11c) 114  rohiṇīṃ       1
11145  7285  (AVŚ_13,1.4a) 114   rohita
11146  7286  (AVŚ_13,3.2e) 114   rohita
11147  7287  (AVŚ_13,3.3e) 114   rohita
11148  7288  (AVŚ_13,3.4e) 114   rohita
11149  7289  (AVŚ_13,3.8e) 114   rohita
11150  7290  (AVŚ_13,3.10e) 114  rohita
11151  7291  (AVŚ_13,3.20e) 114  rohita
11152  7292  (AVŚ_13,3.22e) 114  rohita       8
11154  7293  (AVŚ_13,1.35c) 114  rohitaḥ
11155  7294  (AVŚ_13,1.3c) 114   rohitaḥ       2


                     Page 111
                    Col1_atharva
11157  7295  (AVŚ_1,22.2a) 114 rohitair       1
11159  7296  (AVŚ_4,4.7c)  114 rohitam       1
11161  7297  (AVŚ_13,1.51c) 114 rohitasya
11162  7298  (AVŚ_13,1.22a) 114 rohitasya      2
11164  7299  (AVŚ_13,1.26c) 114 rohito        1
11166  7300  (AVŚ_20,126.16c) romaśaṃ
                114           1
11168  7301  (AVŚ_9,4.1a)   63 ṛṣabhaḥ       1
11170  7302  (AVŚ_4,24.4a)  63 ṛṣabhāsa      1
11172  7303  (AVŚ_6,38.3a)  63 ṛṣabhasya
11173  7304  (AVŚ_7,113.2c) 63 ṛṣabhasya       2
11175  7305  (AVŚ_9,4.7c)   63 ṛṣabho       1
11177  7306  (AVŚ_9,4.17a)  63 ṛṣaty        1
11179  7307  (AVŚ_10,8.9c)  63 ṛṣayaḥ
11180  7308  (AVŚ_19,41.1a) 63 ṛṣayaḥ        2
11182  7309  (AVŚ_11,9[11].25e) ṛṣayaś
                63           1
11184  7310  (AVŚ_11,10[12].10a) ṛṣayo
                63
11185  7311  (AVŚ_19,33.3c) 63 ṛṣayo
11186  7312  (AVŚ_20,88.1c) 63 ṛṣayo         3
11188  7313  (AVŚ_20,104.2a) 63 ṛṣibhiḥ       1
11190  7314  (AVŚ_18,2.2c)  63 ṛṣibhyaḥ      1
11192  7315  (AVŚ_6,133.2a) 63 ṛṣīṇām        1
11194  7316  (AVŚ_8,5.8a)   63 ṛṣiṇeva       1
11196  7317  (AVŚ_9,9.8a)   63 ṛta         1
11198  7318  (AVŚ_9,5.21a) 114 rtaṃ         1
11200  7319  (AVŚ_12,1.1a)  63 ṛtam        1
11202  7320  (AVŚ_1,11.1c)  63 ṛtaprajātā     1
11204  7321  (AVŚ_20,16.4a) 63 ṛtasya
11205  7322  (AVŚ_5,12.2a)  63 ṛtasya
11206  7323  (AVŚ_6,36.1a)  63 ṛtasya       3
11208  7324  (AVŚ_11,4[6].4a) 63 ṛtāv        1
11210  7325  (AVŚ_13,1.18a) 63 ṛtavaḥ
11211  7326  (AVŚ_18,4.2a)  63 ṛtavaḥ       2
11213  7327  (AVŚ_11,8[10].5a)63 ṛtavo
11214  7328  (AVŚ_8,8.22c)  63 ṛtavo
11215  7329  (AVŚ_2,6.1a)   63 ṛtavo
11216  7330  (AVŚ_10,7.5c)  63 ṛtavo        4
11218  7331  (AVŚ_20,34.9a) 63 ṛte          1
11220  7332  (AVŚ_11,5[7].20c)63 ṛtubhis       1
11222  7333  (AVŚ_17,1.29a) 63 ṛtubhiś        1
11224  7334  (AVŚ_1,35.4a)  63 ṛtubhiṣ       1
11226  7335  (AVŚ_11,6[8].17a)63 ṛtupatīn
11227  7336  (AVŚ_3,10.9a)  63 ṛtupatīn      2
11229  7337  (AVŚ_9,10.26a) 63 ṛtuthā
11230  7338  (AVŚ_20,125.3a) 63 ṛtuthā
11231  7339  (AVŚ_13,3.2a)  63 ṛtuthā       3
11233  7340  (AVŚ_12,4.53c) 63 ṛtvā         1
11235  7341  (AVŚ_6,2.1a)   63 ṛtvijaḥ       1
11237  7342  (AVŚ_19,11.5a) 63 ṛtvijo
11238  7343  (AVŚ_19,58.6a) 63 ṛtvijo        2
11240  7344  (AVŚ_14,2.37a) 63 ṛtviye        1
11242  7345  (AVŚ_13,2.30c) 114 rucyā        1
11244  7346  (AVŚ_11,9[11].14c) rudatyaḥ
                114           1
11246  7347  (AVŚ_5,29.10a) 114 rudhiraṃ       1
11248  7348  (AVŚ_18,1.40c) 114 rudra
11249  7349  (AVŚ_11,2.26a) 114 rudra
11250  7350  (AVŚ_11,2.3c) 114 rudra
11251  7351  (AVŚ_11,2.15c) 114 rudra
11252  7352  (AVŚ_6,90.1a) 114 rudra         5
11254  7353  (AVŚ_12,2.6a) 114 rudrā         1
11256  7354  (AVŚ_19,17.3a) 114 rudrair       1
11258  7355  (AVŚ_10,7.22a) 114 rudrāś        1
11260  7356  (AVŚ_6,59.3c) 114 rudrasyāstāṃ     1
11262  7357  (AVŚ_6,90.3a) 114 rudrāsyate      1
11264  7358  (AVŚ_19,18.3a) 114 rudravantam     1
11266  7359  (AVŚ_7,87.1a) 114 rudro
11267  7360  (AVŚ_19,10.6c) 114 rudro        2


                     Page 112
                     Col1_atharva
11269  7361  (AVŚ_13,1.9a) 114   ruhaḥ        1
11271  7362  (AVŚ_20,120.2a)114  rume        1
11273  7363  (AVŚ_6,20.3c) 114   ruṇāya       1
11275  7364  (AVŚ_2,26.1c) 114   rūpadheyāni     1
11277  7365  (AVŚ_11,9[11].15a)
                114  rūpakā       1
11279  7366  (AVŚ_10,2.12a) 114  rūpam        1
11281  7367  (AVŚ_12,5.9a) 114   rūpaṃ
11282  7368  (AVŚ_9,5.24a) 114   rūpaṃ
11283  7369  (AVŚ_5,29.15c) 114  rūpaṃ
11284  7370  (AVŚ_11,7[9].1a)114  rūpaṃ
11285  7371  (AVŚ_14,1.56a) 114  rūpaṃ        5
11287  7372  (AVŚ_4,20.5a) 114   rūpāni       1
11289  7373  (AVŚ_12,4.29c) 114  rūpāṇi
11290  7374  (AVŚ_14,1.28c) 114  rūpāṇi       2
11292  7375  (AVŚ_10,10.1c) 114  rūpāyāghnye     1
11294  7376  (AVŚ_5,25.10a) 114  rūpeṇāsyā
11295  7377  (AVŚ_5,25.13a) 114  rūpeṇāsyā
11296  7378  (AVŚ_5,25.12a) 114  rūpeṇāsyā
11297  7379  (AVŚ_5,25.11a) 114  rūpeṇāsyā      4
11299  7380  (AVŚ_18,3.40a) 114  rupo        1
11301  7381  (AVŚ_5,22.13c) 114  rūraṃ        1
11303  7382  (AVŚ_13,1.15a) 114  ruroha       1
11305  7383  (AVŚ_13,1.15c) 114  rurohoṣṇihākṣaro  1
11307  7384  (AVŚ_20,123.2c)114  ruśad        1
11309  7385  (AVŚ_14,1.38a) 114  ruśantaṃ      1
11311  7386  (AVŚ_4,21.7a) 114   ruśantīḥ
11312  7387  (AVŚ_7,75.1a) 114   ruśantīḥ      2
11314  7388  (AVŚ_12,3.54c) 114  ruśatīṃ       1
11316  7389  (AVŚ_13,4.5a) 115   sa
11317  7390  (AVŚ_11,4[6].21c)
                115  sa
11318  7391  (AVŚ_5,24.8a) 115   sa
11319  7392  (AVŚ_20,16.9a) 115  sa
11320  7393  (AVŚ_7,5.2a)  115  sa
11321  7394  (AVŚ_2,9.5a)  115  sa
11322  7395  (AVŚ_13,4.3a) 115   sa
11323  7396  (AVŚ_4,23.4c) 115   sa
11324  7397  (AVŚ_4,11.2a) 115   sa
11325  7398  (AVŚ_19,13.4a) 115  sa
11326  7399  (AVŚ_6,2.3c)  115  sa
11327  7400  (AVŚ_19,58.4a) 115  sa
11328  7401  (AVŚ_6,123.4a) 115  sa
11329  7402  (AVŚ_20,134.4a)115  sa
11330  7403  (AVŚ_13,4.4a) 115   sa
11331  7404  (AVŚ_9,10.11c) 115  sa
11332  7405  (AVŚ_4,11.3c) 115   sa
11333  7406  (AVŚ_20,47.2c) 115  sa
11334  7407  (AVŚ_20,137.13c)115  sa
11335  7408  (AVŚ_13,4.41a) 115  sa
11336  7409  (AVŚ_13,2.9c) 115   sa
11337  7410  (AVŚ_20,88.5a) 115  sa
11338  7411  (AVŚ_9,6.30a) 115   sa
11339  7412  (AVŚ_15,1.4a) 115   sa
11340  7413  (AVŚ_19,59.3c) 115  sa
11341  7414  (AVŚ_6,123.4c) 115  sa         26
11343  7415  (AVŚ_8,10.2a) 115   sā
11344  7416  (AVŚ_8,10.4a) 115   sā
11345  7417  (AVŚ_8,10.5a) 115   sā
11346  7418  (AVŚ_8,10.6a) 115   sā
11347  7419  (AVŚ_8,10.17a) 115  sā
11348  7420  (AVŚ_8,10.19a) 115  sā
11349  7421  (AVŚ_8,10.20a) 115  sā
11350  7422  (AVŚ_8,10.21a) 115  sā
11351  7423  (AVŚ_8,10.23a) 115  sā
11352  7424  (AVŚ_8,10.24a) 115  sā
11353  7425  (AVŚ_8,10.25a) 115  sā
11354  7426  (AVŚ_8,10.25a) 115  sā


                     Page 113
                     Col1_atharva
11355  7427  (AVŚ_8,10.27a) 115  sā
11356  7428  (AVŚ_8,10.29a) 115  sā
11357  7429  (AVŚ_6,100.3a) 115  sā
11358  7430  (AVŚ_13,1.42a) 115  sā
11359  7431  (AVŚ_3,10.4a) 115   sā
11360  7432  (AVŚ_8,9.11a) 115   sā
11361  7433  (AVŚ_18,4.88c) 115  sā
11362  7434  (AVŚ_5,5.9a)  115  sā
11363  7435  (AVŚ_6,124.3a) 115  sā         21
11365  7436  (AVŚ_5,29.6a)  63  śabale       1
11367  7437  (AVŚ_15,8.2a) 115   sabandhūn      1
11369  7438  (AVŚ_8,10.5c) 115   sabhāṃ       1
11371  7439  (AVŚ_3,17.2c) 115   sabharā       1
11373  7440  (AVŚ_7,12.2a) 115   sabhe        1
11375  7441  (AVŚ_20,68.12c)115  sacā
11376  7442  (AVŚ_20,56.5a) 115  sacā        2
11378  7443  (AVŚ_12,3.2c) 115   sacate       1
11380  7444  (AVŚ_6,42.2a) 115   sacāvahā      1
11382  7445  (AVŚ_20,92.13c)115  sacevahi
11383  7446  (AVŚ_20,92.4c) 115  sacevahi      2
11385  7447  (AVŚ_13,4.47a) 63   śacyāḥ       1
11387  7448  (AVŚ_5,19.9c) 115   sad         1
11389  7449  (AVŚ_18,2.6a)  63  ṣaḍ         1
11391  7450  (AVŚ_10,7.39c) 115  sadā
11392  7451  (AVŚ_20,101.2a)115  sadā        2
11394  7452  (AVŚ_11,1.34a) 115  sadam
11395  7453  (AVŚ_3,15.8a) 115   sadam
11396  7454  (AVŚ_13,3.11c) 115  sadam        3
11398  7455  (AVŚ_19,39.10a)115  sadaṃdir      1
11400  7456  (AVŚ_18,3.70c) 115  sādana       1
11402  7457  (AVŚ_6,22.1c) 115   sadanād
11403  7458  (AVŚ_13,3.9c) 115   sadanād
11404  7459  (AVŚ_9,10.22c) 115  sadanād       3
11406  7460  (AVŚ_2,2.3c)  115  sadanaṃ       1
11408  7461  (AVŚ_2,12.7c) 115   sādanam       1
11410  7462  (AVŚ_18,2.56c) 115  sādanaṃ       1
11412  7463  (AVŚ_5,22.13a) 115  sadandim      1
11414  7464  (AVŚ_7,96.1a) 115   sadane       1
11416  7465  (AVŚ_2,18.5a) 115   sadānvācātanaṃ   1
11418  7466  (AVŚ_14,2.67a) 115  sādayitvā
11419  7467  (AVŚ_12,2.20a) 115  sādayitvā      2
11421  7468  (AVŚ_20,122.1a)115  sadhamāda      1
11423  7469  (AVŚ_20,117.3c)115  sadhamāde      1
11425  7470  (AVŚ_6,62.2c) 115   sadhamādeṣu     1
11427  7471  (AVŚ_13,1.44c) 115  sadhasthaṃ     1
11429  7472  (AVŚ_9,10.24c) 115  sādhyānām      1
11431  7473  (AVŚ_20,31.5a) 115  sadna        1
11433  7474  (AVŚ_20,3.1c) 115   sado
11434  7475  (AVŚ_20,38.1c) 115  sado
11435  7476  (AVŚ_20,47.7c) 115  sado        3
11437  7477  (AVŚ_11,7[9].11a)63  ṣaḍrātraś      1
11439  7478  (AVŚ_15,7.1a) 115   sadrur       1
11441  7479  (AVŚ_2,1.4a)  115  sadya        1
11443  7480  (AVŚ_6,8.3a)  115  sadyaḥ       1
11445  7481  (AVŚ_11,7[9].10a)
               115  sadyaḥkrīḥ     1
11447  7482  (AVŚ_20,63.2a) 115  sagaṇo
11448  7483  (AVŚ_20,124.5a)115  sagaṇo       2
11450  7484  (AVŚ_20,129.12a)
               115  saghāghate     1
11452  7485  (AVŚ_19,8.2a)  63  śagmāni       1
11454  7486  (AVŚ_5,1.9c)   63  śagmiyaṃ      1
11456  7487  (AVŚ_7,60.7c) 115   saha
11457  7488  (AVŚ_5,22.12c) 115  saha
11458  7489  (AVŚ_12,3.32c) 115  saha
11459  7490  (AVŚ_5,29.3c) 115   saha
11460  7491  (AVŚ_20,42.3a) 115  saha
11461  7492  (AVŚ_3,5.4a)  115  saha


                     Page 114
                    Col1_atharva
11462  7493  (AVŚ_11,6[8].20c)
               115  saha
11463  7494  (AVŚ_11,6[8].19c)
               115  saha
11464  7495  (AVŚ_3,30.6a) 115  saha
11465  7496  (AVŚ_10,5.1a) 115  saha
11466  7497  (AVŚ_10,5.2a) 115  saha
11467  7498  (AVŚ_10,5.3a) 115  saha
11468  7499  (AVŚ_10,5.4a) 115  saha
11469  7500  (AVŚ_10,5.5a) 115  saha
11470  7501  (AVŚ_10,5.6a) 115  saha
11471  7502  (AVŚ_10,6.30a) 115  saha
11472  7503  (AVŚ_19,36.1c) 115  saha
11473  7504  (AVŚ_20,131.11a)
               115  saha
11474  7505  (AVŚ_19,58.6c) 115  saha         19
11476  7506  (AVŚ_8,7.5a)  115  sahaḥ         1
11478  7507  (AVŚ_11,1.22a) 115  sahaināṃ       1
11480  7508  (AVŚ_12,1.54a) 115  sahamāna       1
11482  7509  (AVŚ_12,2.46a) 115  sahamānaḥ       1
11484  7510  (AVŚ_4,17.2a) 115  sahamānāṃ       1
11486  7511  (AVŚ_3,18.5a) 115  sahamānātho      1
11488  7512  (AVŚ_19,32.5a) 115  sahamāno
11489  7513  (AVŚ_13,2.28c) 115  sahamāno       2
11491  7514  (AVŚ_6,7.2a)  115  sāhantyāsurān     1
11493  7515  (AVŚ_19,13.7a) 115  sahasā
11494  7516  (AVŚ_7,35.1a) 115  sahasā
11495  7517  (AVŚ_20,88.1a) 115  sahasā
11496  7518  (AVŚ_5,20.3a) 115  sahasā        4
11498  7519  (AVŚ_4,36.4a) 115  sahasaiṣāṃ      1
11500  7520  (AVŚ_19,52.2a) 115  sahasāsi       1
11502  7521  (AVŚ_2,29.3c) 115  sahasāyam       1
11504  7522  (AVŚ_20,87.3a) 115  sahase        1
11506  7523  (AVŚ_20,127.3c)115  sahasrā        1
11508  7524  (AVŚ_19,35.3c) 115  sahasracakṣo     1
11510  7525  (AVŚ_18,2.17c) 115  sahasradakṣiṇās    1
11512  7526  (AVŚ_3,24.4c) 115  sahasradhāram     1
11514  7527  (AVŚ_3,24.5a) 115  sahasrahasta     1
11516  7528  (AVŚ_19,6.1a) 115  sahasrākṣaḥ      1
11518  7529  (AVŚ_11,2.7a) 115  sahasrākṣeṇa     1
11520  7530  (AVŚ_4,20.4a) 115  sahasrākṣo
11521  7531  (AVŚ_6,37.1a) 115  sahasrākṣo      2
11523  7532  (AVŚ_8,8.7c)  115  sahasram       1
11525  7533  (AVŚ_18,3.47c) 115  sahasraṃ       1
11527  7534  (AVŚ_19,32.1a) 115  sahasraparṇa     1
11529  7535  (AVŚ_8,7.13c) 115  sahasraparṇyo     1
11531  7536  (AVŚ_6,79.3a) 115  sahasrāpoṣasyeśiṣe  1
11533  7537  (AVŚ_1,17.3a) 115  sahasrasya      1
11535  7538  (AVŚ_19,32.10a)115  sahasvān       1
11537  7539  (AVŚ_8,2.6c)  115  sahasvatīm      1
11539  7540  (AVŚ_1,16.3a) 115  sahata        1
11541  7541  (AVŚ_8,6.7c)  115  sahatām        1
11543  7542  (AVŚ_8,3.24c) 115  sahate
11544  7543  (AVŚ_2,4.3a)  115  sahate        2
11546  7544  (AVŚ_8,10.3a) 115  sāhavanīye      1
11548  7545  (AVŚ_3,5.3c)  115  sahāyuṣā       1
11550  7546  (AVŚ_4,32.4c) 115  sahīyān        1
11552  7547  (AVŚ_5,20.10a) 115  sahīyānt       1
11554  7548  (AVŚ_2,17.2a) 115  saho         1
11556  7549  (AVŚ_20,11.8a) 115  sahodāṃ        1
11558  7550  (AVŚ_19,13.5c) 115  sahojij        1
11560  7551  (AVŚ_19,38.2c) 115  saindhavaṃ      1
11562  7552  (AVŚ_5,21.10c) 115  sajantu        1
11564  7553  (AVŚ_4,14.5c) 115  sajoṣāḥ        1
11566  7554  (AVŚ_7,108.2c) 115  sajoṣās        1
11568  7555  (AVŚ_20,93.7a) 115  sajoṣasam       1
11570  7556  (AVŚ_6,126.1c) 115  sajūr         1
11572  7557  (AVŚ_10,4.14a) 115  sakā         1
11574  7558  (AVŚ_18,1.2a) 115  sakhā


                     Page 115
                    Col1_atharva
11575  7559  (AVŚ_20,130.14a) sakhā
               115
11576  7560  (AVŚ_6,51.1c) 115 sakhā
11577  7561  (AVŚ_7,26.6c) 115 sakhā        4
11579  7562  (AVŚ_11,2.19c) 63 śākhāṃ        1
11581  7563  (AVŚ_7,60.4a) 115 sakhāyaḥ       1
11583  7564  (AVŚ_18,1.1a) 115 sakhāyaṃ       1
11585  7565  (AVŚ_3,6.8c)  63 śākhayāśvatthasya  1
11587  7566  (AVŚ_20,91.3a) 115 sakhibhir      1
11589  7567  (AVŚ_20,68.4c) 115 sakhibhya      1
11591  7568  (AVŚ_5,22.11a) 115 sakhīn       1
11593  7569  (AVŚ_20,125.3c)115 sakhyāya
11594  7570  (AVŚ_20,114.2a)115 sakhyāya      2
11596  7571  (AVŚ_13,1.17c) 115 sakhye
11597  7572  (AVŚ_13,1.18c) 115 sakhye
11598  7573  (AVŚ_13,1.19c) 115 sakhye       3
11600  7574  (AVŚ_5,13.5c) 115 sakhyuḥ       1
11602  7575  (AVŚ_20,92.11a) 63 śakra
11603  7576  (AVŚ_20,111.2a) 63 śakra        2
11605  7577  (AVŚ_8,8.5c)  63 śakraḥ
11606  7578  (AVŚ_3,21.4c)  63 śakraḥ
11607  7579  (AVŚ_8,4.21c)  63 śakraḥ       3
11609  7580  (AVŚ_7,86.1c)  63 śakraṃ       1
11611  7581  (AVŚ_5,1.7c)  63 śakro        1
11613  7582  (AVŚ_11,1.10a) 115 sakṛtau       1
11615  7583  (AVŚ_2,27.5a) 115 sākṣa        1
11617  7584  (AVŚ_3,13.3c)  63 śaktibhir      1
11619  7585  (AVŚ_20,136.5c)115 saktu        1
11621  7586  (AVŚ_12,3.13a) 63 śakuna        1
11623  7587  (AVŚ_20,16.7c) 63 śakunasya      1
11625  7588  (AVŚ_3,13.7c)  63 śakvarīr      1
11627  7589  (AVŚ_9,3.19c)  63 śālām        1
11629  7590  (AVŚ_9,3.21c)  63 śālāṃ        1
11631  7591  (AVŚ_9,3.26a)  63 śālāyā
11632  7592  (AVŚ_9,3.29a)  63 śālāyā
11633  7593  (AVŚ_9,3.25a)  63 śālāyā
11634  7594  (AVŚ_9,3.27a)  63 śālāyā
11635  7595  (AVŚ_9,3.28a)  63 śālāyā
11636  7596  (AVŚ_9,3.30a)  63 śālāyā       6
11638  7597  (AVŚ_3,12.3a)  63 śāle
11639  7598  (AVŚ_9,3.16c)  63 śāle
11640  7599  (AVŚ_3,12.1c)  63 śāle
11641  7600  (AVŚ_9,3.9a)  63 śāle
11642  7601  (AVŚ_9,3.11a)  63 śāle        5
11644  7602  (AVŚ_8,9.1c)  115 salilād       1
11646  7603  (AVŚ_12,1.8a) 115 salilam       1
11648  7604  (AVŚ_8,9.2a)  115 salilaṃ       1
11650  7605  (AVŚ_9,10.9a) 115 salilasya      1
11652  7606  (AVŚ_4,39.1a) 115 sam
11653  7607  (AVŚ_20,102.2a)115 sam
11654  7608  (AVŚ_10,8.21a) 115 sam
11655  7609  (AVŚ_19,6.9a) 115 sam
11656  7610  (AVŚ_13,2.13a) 115 sam
11657  7611  (AVŚ_19,54.1a) 115 sam
11658  7612  (AVŚ_5,30.13c) 115 sam
11659  7613  (AVŚ_3,31.10a) 115 sam
11660  7614  (AVŚ_1,27.3a) 115 sam
11661  7615  (AVŚ_10,10.17a)115 sam
11662  7616  (AVŚ_14,1.34c) 115 sam
11663  7617  (AVŚ_4,19.6a) 115 sam
11664  7618  (AVŚ_4,39.7a) 115 sam
11665  7619  (AVŚ_6,109.1c) 115 sam
11666  7620  (AVŚ_13,2.41a) 115 sam
11667  7621  (AVŚ_1,11.2c) 115 sam
11668  7622  (AVŚ_12,4.19c) 115 sam
11669  7623  (AVŚ_11,10[12].12a) sam
               115
11670  7624  (AVŚ_9,5.14c) 115 sam


                    Page 116
                    Col1_atharva
11671  7625  (AVŚ_10,3.17e) 115  sam
11672  7626  (AVŚ_10,3.18e) 115  sam
11673  7627  (AVŚ_10,3.19e) 115  sam
11674  7628  (AVŚ_10,3.20e) 115  sam
11675  7629  (AVŚ_10,3.21e) 115  sam
11676  7630  (AVŚ_10,3.22e) 115  sam
11677  7631  (AVŚ_10,3.23e) 115  sam
11678  7632  (AVŚ_10,3.24e) 115  sam
11679  7633  (AVŚ_10,3.25e) 115  sam
11680  7634  (AVŚ_18,3.11a) 115  sam
11681  7635  (AVŚ_6,63.4c) 115  sam
11682  7636  (AVŚ_20,25.4c) 115  sam
11683  7637  (AVŚ_6,103.2a) 115  sam
11684  7638  (AVŚ_3,15.8c) 115  sam
11685  7639  (AVŚ_19,55.1c) 115  sam
11686  7640  (AVŚ_19,55.2c) 115  sam
11687  7641  (AVŚ_20,99.1c) 115  sam
11688  7642  (AVŚ_19,54.3c) 115  sam
11689  7643  (AVŚ_3,22.1c) 115  sam
11690  7644  (AVŚ_19,27.5a) 115  sam
11691  7645  (AVŚ_11,8[10].8c)
               115  sam
11692  7646  (AVŚ_11,2.20c) 115  sam
11693  7647  (AVŚ_4,39.3a) 115  sam
11694  7648  (AVŚ_15,3.3a) 115  sam
11695  7649  (AVŚ_19,54.4a) 115  sam        44
11697  7650  (AVŚ_12,5.68a) 115  saṃ
11698  7651  (AVŚ_18,3.71c) 115  saṃ
11699  7652  (AVŚ_14,1.31a) 115  saṃ
11700  7653  (AVŚ_2,32.3c) 115  saṃ
11701  7654  (AVŚ_5,23.10c) 115  saṃ
11702  7655  (AVŚ_5,30.14a) 115  saṃ
11703  7656  (AVŚ_14,2.17c) 115  saṃ
11704  7657  (AVŚ_10,10.24a)115  saṃ
11705  7658  (AVŚ_19,53.4a) 115  saṃ
11706  7659  (AVŚ_11,9[11].11c)
               115  saṃ
11707  7660  (AVŚ_6,135.3a) 115  saṃ
11708  7661  (AVŚ_12,2.39a) 115  saṃ
11709  7662  (AVŚ_11,9[11].11a)
               115  saṃ
11710  7663  (AVŚ_14,2.71c) 115  saṃ
11711  7664  (AVŚ_14,2.64a) 115  saṃ
11712  7665  (AVŚ_5,28.4c) 115  saṃ
11713  7666  (AVŚ_6,64.1a) 115  saṃ
11714  7667  (AVŚ_1,28.2c) 115  saṃ
11715  7668  (AVŚ_20,94.4c) 115  saṃ
11716  7669  (AVŚ_4,34.5c) 115  saṃ
11717  7670  (AVŚ_4,12.5a) 115  saṃ
11718  7671  (AVŚ_6,48.1c) 115  saṃ
11719  7672  (AVŚ_6,48.2c) 115  saṃ
11720  7673  (AVŚ_6,48.3c) 115  saṃ
11721  7674  (AVŚ_4,12.4a) 115  saṃ
11722  7675  (AVŚ_11,10[12].8c)
               115  saṃ
11723  7676  (AVŚ_5,31.10c) 115  saṃ
11724  7677  (AVŚ_3,28.2a) 115  saṃ
11725  7678  (AVŚ_6,135.2a) 115  saṃ
11726  7679  (AVŚ_2,31.1c) 115  saṃ
11727  7680  (AVŚ_4,36.7a) 115  saṃ
11728  7681  (AVŚ_6,5.2c)  115  saṃ
11729  7682  (AVŚ_3,31.6a) 115  saṃ
11730  7683  (AVŚ_4,12.7c) 115  saṃ
11731  7684  (AVŚ_12,2.26a) 115  saṃ
11732  7685  (AVŚ_3,28.1a) 115  saṃ
11733  7686  (AVŚ_8,7.15a) 115  saṃ
11734  7687  (AVŚ_19,69.3a) 115  saṃ
11735  7688  (AVŚ_2,6.4a)  115  saṃ
11736  7689  (AVŚ_18,4.52c) 115  saṃ
11737  7690  (AVŚ_11,9[11].2a)
               115  saṃ


                    Page 117
                    Col1_atharva
11738  7691  (AVŚ_11,10[12].1a)
                115  saṃ
11739  7692  (AVŚ_11,9[11].12a)
                115  saṃ
11740  7693  (AVŚ_20,11.6c) 115  saṃ
11741  7694  (AVŚ_9,3.3a)  115  saṃ        45
11743  7695  (AVŚ_19,11.2c) 63   śam
11744  7696  (AVŚ_19,9.9a)  63  śam        2
11746  7697  (AVŚ_18,3.60e) 63   śaṃ
11747  7698  (AVŚ_19,40.3c) 63   śaṃ
11748  7699  (AVŚ_19,9.7c)  63  śaṃ
11749  7700  (AVŚ_19,9.11a) 63   śaṃ        4
11751  7701  (AVŚ_10,8.41c) 115  sāma        1
11753  7702  (AVŚ_11,1.32a) 115  samadam      1
11755  7703  (AVŚ_4,30.5c) 115   samadaṃ      1
11757  7704  (AVŚ_9,5.23c) 115   samādāyedamidaṃ  1
11759  7705  (AVŚ_2,12.4a) 115   sāmagebhir     1
11761  7706  (AVŚ_10,6.35a) 115  samāhitaṃ     1
11763  7707  (AVŚ_13,1.50a) 115  samāhito      1
11765  7708  (AVŚ_6,141.1a) 115  samākarat     1
11767  7709  (AVŚ_12,2.40a) 63   śamalaṃ      1
11769  7710  (AVŚ_19,58.1a) 115  samanā       1
11771  7711  (AVŚ_4,39.5c) 115   samanamann
11772  7712  (AVŚ_4,39.3c) 115   samanamann     2
11774  7713  (AVŚ_2,36.1c) 115   samaneṣu      1
11776  7714  (AVŚ_8,9.4a)  115  sāmāni       1
11778  7715  (AVŚ_5,12.10a) 115  samañjan      1
11780  7716  (AVŚ_6,50.1a) 115   samaṅkam      1
11782  7717  (AVŚ_8,10.7a) 115   sāmantraṇe     1
11784  7718  (AVŚ_11,7[9].22a)
                115  samāptir      1
11786  7719  (AVŚ_7,12.3a) 115   samāsīnānāṃ    1
11788  7720  (AVŚ_4,19.7a) 115   saṃbabhūvitha   1
11790  7721  (AVŚ_6,74.3a) 115   sambabhūvur    1
11792  7722  (AVŚ_20,34.17c) 63  śambaraṃ      1
11794  7723  (AVŚ_19,49.1c) 115  saṃbhṛtaśrīr    1
11796  7724  (AVŚ_3,10.7e) 115   saṃbhuñjatīṣam   1
11798  7725  (AVŚ_6,100.3c) 115  saṃbhūtā      1
11800  7726  (AVŚ_11,10[12].9a)
                115  saṃdhāṃ      1
11802  7727  (AVŚ_11,2.5c) 115   saṃdṛśe      1
11804  7728  (AVŚ_4,30.2a) 115   saṃgamanī     1
11806  7729  (AVŚ_11,6[8].21c)
                115  saṃgatya
11807  7730  (AVŚ_18,2.26c) 115  saṃgatya      2
11809  7731  (AVŚ_6,135.3c) 115  saṃgīrya      1
11811  7732  (AVŚ_19,58.3a) 115  saṃgrahaṇī     1
11813  7733  (AVŚ_10,2.3a) 115   saṃhitāntaṃ    1
11815  7734  (AVŚ_18,4.12a) 115  samiddhā      1
11817  7735  (AVŚ_11,1.4a) 115   samidhā
11818  7736  (AVŚ_13,2.46a) 115  samidhā
11819  7737  (AVŚ_11,5[7].6a)115  samidhā      3
11821  7738  (AVŚ_5,29.15a) 115  samidhaḥ
11822  7739  (AVŚ_5,22.1c) 115   samidhaḥ
11823  7740  (AVŚ_5,26.1a) 115   samidhaḥ      3
11825  7741  (AVŚ_6,76.3a) 115   samidhaṃ
11826  7742  (AVŚ_11,8[10].29a)
                115  samidhaṃ      2
11828  7743  (AVŚ_13,1.28a) 115  samidhāno     1
11830  7744  (AVŚ_11,5[7].9c)115  samidhāv      1
11832  7745  (AVŚ_5,27.1a) 115   samidho
11833  7746  (AVŚ_8,9.18a) 115   samidho      2
11835  7747  (AVŚ_12,1.56c) 115  samitayas     1
11837  7748  (AVŚ_6,64.2a) 115   samitiḥ      1
11839  7749  (AVŚ_8,10.6c) 115   samitiṃ      1
11841  7750  (AVŚ_11,1.26a) 115  saṃjñānam     1
11843  7751  (AVŚ_11,8[10].27c)
                115  saṃkalpāḥ     1
11845  7752  (AVŚ_12,2.11a) 115  saṃkasukaṃ     1
11847  7753  (AVŚ_12,2.13a) 115  saṃkasuke     1
11849  7754  (AVŚ_12,2.12a) 115  saṃkasuko     1
11851  7755  (AVŚ_7,50.5a) 115   saṃlikhitam    1
11853  7756  (AVŚ_6,88.3c) 115   saṃmanasaḥ


                     Page 118
                     Col1_atharva
11854  7757  (AVŚ_9,5.37c) 115   saṃmanasaḥ     2
11856  7758  (AVŚ_3,30.7a) 115   saṃmanasas     1
11858  7759  (AVŚ_12,3.20a) 115  saṃmitā      1
11860  7760  (AVŚ_11,3.15a) 115  sāmnā       1
11862  7761  (AVŚ_8,3.6a)  115  saṃnamamāno    1
11864  7762  (AVŚ_7,70.3a) 115   saṃpātināv     1
11866  7763  (AVŚ_6,135.2c) 115  saṃpāya      1
11868  7764  (AVŚ_3,13.1a) 115   saṃprayatīr    1
11870  7765  (AVŚ_19,1.3a) 115   saṃrabhyainaṃ   1
11872  7766  (AVŚ_14,1.43c) 115  samrājñy      1
11874  7767  (AVŚ_18,3.46c) 115  samrarāṇo     1
11876  7768  (AVŚ_3,10.10c) 115  samṛdhe
11877  7769  (AVŚ_19,37.4c) 115  samṛdhe      2
11879  7770  (AVŚ_19,13.11a)115  samṛteṣu      1
11881  7771  (AVŚ_20,29.5a) 115  saṃsadaṃ      1
11883  7772  (AVŚ_7,12.3c) 115   saṃsado      1
11885  7773  (AVŚ_6,129.1a) 63   śāṃśapena     1
11887  7774  (AVŚ_4,31.1c) 115   saṃśiśānā     1
11889  7775  (AVŚ_10,2.26a) 115  saṃsīvyātharvā   1
11891  7776  (AVŚ_1,15.4a) 115   saṃsravanti    1
11893  7777  (AVŚ_1,15.3a) 115   saṃsravanty    1
11895  7778  (AVŚ_18,4.15c) 115  saṃsthito     1
11897  7779  (AVŚ_7,68.3a)  63  śaṃtamā      1
11899  7780  (AVŚ_18,4.10a) 63   śaṃtamābhis    1
11901  7781  (AVŚ_7,16.1c) 115   saṃtaraṃ      1
11903  7782  (AVŚ_4,13.5a)  63  śaṃtātibhir    1
11905  7783  (AVŚ_8,1.15a) 115   samude       1
11907  7784  (AVŚ_11,7[9].14a)
               115  samudrā      1
11909  7785  (AVŚ_4,10.4a) 115   samudrajaḥ     1
11911  7786  (AVŚ_20,137.6a)115  samudro      1
11913  7787  (AVŚ_3,24.7a) 115   samūhaś      1
11915  7788  (AVŚ_14,1.25a) 63   śāmulyaṃ      1
11917  7789  (AVŚ_13,3.17a) 115  samvahanti     1
11919  7790  (AVŚ_7,80.1c) 115   saṃvasanto     1
11921  7791  (AVŚ_3,10.8a) 115   saṃvatsaraḥ    1
11923  7792  (AVŚ_6,55.3a) 115   saṃvatsarāya    1
11925  7793  (AVŚ_8,10.17c) 115  saṃvatsare     1
11927  7794  (AVŚ_12,1.48c) 115  saṃvidānā
11928  7795  (AVŚ_5,28.2c) 115   saṃvidānā     2
11930  7796  (AVŚ_3,15.4e) 115   saṃvidānau     1
11932  7797  (AVŚ_11,2.14a) 115  saṃvidānāv     1
11934  7798  (AVŚ_12,4.4c) 115   saṃvidyaṃ     1
11936  7799  (AVŚ_5,21.4a) 115   saṃvijanta     1
11938  7800  (AVŚ_13,4.54a) 115  saṃyadvasur    1
11940  7801  (AVŚ_9,5.33e) 115   saṃyan       1
11942  7802  (AVŚ_9,5.33a) 115   saṃyantaṃ     1
11944  7803  (AVŚ_20,34.8a) 115  saṃyatī      1
11946  7804  (AVŚ_16,8.22e) 115  saṃyatoḥ      1
11948  7805  (AVŚ_20,136.10a)63  śamyayā      1
11950  7806  (AVŚ_20,89.6c) 115  san        1
11952  7807  (AVŚ_10,8.30a) 115  sanam       1
11954  7808  (AVŚ_11,5[7].12c)
               115  sānau       1
11956  7809  (AVŚ_7,79.3a) 115   saṅgamanī     1
11958  7810  (AVŚ_20,44.3c) 115  sanibhyaḥ     1
11960  7811  (AVŚ_19,31.14c)115  saniṃ       1
11962  7812  (AVŚ_5,3.5c)  115  saniṣan      1
11964  7813  (AVŚ_19,2.1c) 115   saniṣyadā     1
11966  7814  (AVŚ_4,10.3a)  63  śaṅkhenota     1
11968  7815  (AVŚ_7,90.3c)  63  śāṅkurasya     1
11970  7816  (AVŚ_20,53.3a) 115  sann
11971  7817  (AVŚ_20,57.13a)115  sann        2
11973  7818  (AVŚ_19,9.1a)  63  śāntā       1
11975  7819  (AVŚ_3,3.2a)  115  santam       1
11977  7820  (AVŚ_19,9.2a)  63  śāntaṃ       1
11979  7821  (AVŚ_8,10.8a) 115   sāntarikṣe     1
11981  7822  (AVŚ_10,1.20a) 115  santi


                     Page 119
                    Col1_atharva
11982  7823  (AVŚ_20,60.5c) 115  santi
11983  7824  (AVŚ_20,71.5c) 115  santi
11984  7825  (AVŚ_11,2.28c) 115  santi        4
11986  7826  (AVŚ_20,94.7a) 115  santu
11987  7827  (AVŚ_9,2.10c) 115   santu
11988  7828  (AVŚ_1,6.4e)  115  santu
11989  7829  (AVŚ_14,1.34a) 115  santu
11990  7830  (AVŚ_20,69.5c) 115  santu
11991  7831  (AVŚ_9,4.6c)  115  santu
11992  7832  (AVŚ_18,3.69c) 115  santu
11993  7833  (AVŚ_18,3.68c) 115  santu
11994  7834  (AVŚ_18,4.25c) 115  santu
11995  7835  (AVŚ_18,4.42c) 115  santu       10
11997  7836  (AVŚ_18,4.26c) 115  santūdbhvīḥ
11998  7837  (AVŚ_18,4.43c) 115  santūdbhvīḥ     2
12000  7838  (AVŚ_6,142.3c) 115  santv
12001  7839  (AVŚ_8,2.15a) 115   santv        2
12003  7840  (AVŚ_1,29.5c) 115   sāny
12004  7841  (AVŚ_3,5.5c)  115  sāny        2
12006  7842  (AVŚ_6,37.3a)  63  śapād
12007  7843  (AVŚ_7,59.1a)  63  śapād        2
12009  7844  (AVŚ_1,28.3a)  63  śapanena
12010  7845  (AVŚ_4,17.3a)  63  śapanena      2
12012  7846  (AVŚ_3,30.6c) 115   saparyatārā     1
12014  7847  (AVŚ_2,7.5a)   63  śapatho
12015  7848  (AVŚ_4,9.5a)   63  śapatho       2
12017  7849  (AVŚ_6,96.2a)  63  śapathyād
12018  7850  (AVŚ_7,112.2a) 63   śapathyād
12019  7851  (AVŚ_11,6[8].7a) 63  śapathyād      3
12021  7852  (AVŚ_5,3.10a) 115   sapatnā       1
12023  7853  (AVŚ_2,18.2a) 115   sapatnacātanaṃ   1
12025  7854  (AVŚ_10,6.29c) 115  sapatnadambhanaṃ  1
12027  7855  (AVŚ_2,7.2a)  115  sāpatnaḥ      1
12029  7856  (AVŚ_8,5.2a)  115  sapatnahā
12030  7857  (AVŚ_19,31.8a) 115  sapatnahā      2
12032  7858  (AVŚ_1,29.4a) 115   sapatnakṣayaṇo   1
12034  7859  (AVŚ_19,28.5a) 115  sapatnān
12035  7860  (AVŚ_19,28.6a) 115  sapatnān
12036  7861  (AVŚ_19,29.8a) 115  sapatnān
12037  7862  (AVŚ_19,29.9a) 115  sapatnān
12038  7863  (AVŚ_19,28.8a) 115  sapatnān
12039  7864  (AVŚ_19,29.5a) 115  sapatnān
12040  7865  (AVŚ_19,29.4a) 115  sapatnān
12041  7866  (AVŚ_19,29.1a) 115  sapatnān
12042  7867  (AVŚ_19,29.7a) 115  sapatnān
12043  7868  (AVŚ_19,28.9a) 115  sapatnān
12044  7869  (AVŚ_19,29.6a) 115  sapatnān
12045  7870  (AVŚ_19,29.3a) 115  sapatnān
12046  7871  (AVŚ_19,29.2a) 115  sapatnān
12047  7872  (AVŚ_19,28.10a)115  sapatnān
12048  7873  (AVŚ_19,28.7a) 115  sapatnān
12049  7874  (AVŚ_10,6.30c) 115  sapatnān
12050  7875  (AVŚ_13,1.29c) 115  sapatnān      17
12052  7876  (AVŚ_7,13.2a) 115   sapatnānām     1
12054  7877  (AVŚ_19,28.4a) 115  sapatnānāṃ     1
12056  7878  (AVŚ_20,18.6a) 115  saprathaḥ      1
12058  7879  (AVŚ_18,2.19c) 115  saprathāḥ
12059  7880  (AVŚ_1,26.3c) 115   saprathāḥ      2
12061  7881  (AVŚ_10,10.2a) 115  sapta        1
12063  7882  (AVŚ_15,15.9a) 115  saptamaḥ      1
12065  7883  (AVŚ_15,16.7a) 115  saptamo
12066  7884  (AVŚ_15,17.7a) 115  saptamo       2
12068  7885  (AVŚ_15,15.2a) 115  saptāpānāḥ     1
12070  7886  (AVŚ_19,17.7a) 115  saptaṛṣibhir    1
12072  7887  (AVŚ_19,18.7a) 115  saptaṛṣivantam   1
12074  7888  (AVŚ_20,91.1a) 115  saptaśīrṣṇīṃ    1


                     Page 120
                     Col1_atharva
12076  7889  (AVŚ_4,4.4a)  115  sārā        1
12078  7890  (AVŚ_12,2.23c) 63   śaradaḥ      1
12080  7891  (AVŚ_18,4.70c) 63   śaradaṃ      1
12082  7892  (AVŚ_3,11.4a)  63  śarado
12083  7893  (AVŚ_7,53.2c)  63  śarado
12084  7894  (AVŚ_20,96.9a) 63   śarado
12085  7895  (AVŚ_3,11.3c)  63  śarado
12086  7896  (AVŚ_20,96.8c) 63   śarado       5
12088  7897  (AVŚ_9,4.16a) 115   saramāyai     1
12090  7898  (AVŚ_3,12.5a)  63  śaraṇā       1
12092  7899  (AVŚ_20,83.1a) 63   śaraṇaṃ      1
12094  7900  (AVŚ_3,15.4a)  63  śaraṇiṃ      1
12096  7901  (AVŚ_3,20.7c) 115   sarasvatīṃ     1
12098  7902  (AVŚ_4,31.1a) 115   saratham      1
12100  7903  (AVŚ_20,13.4a) 115  sarathaṃ
12101  7904  (AVŚ_3,21.3a) 115   sarathaṃ
12102  7905  (AVŚ_20,141.2a)115  sarathaṃ
12103  7906  (AVŚ_9,2.9a)  115  sarathaṃ
12104  7907  (AVŚ_18,1.43a) 115  sarathaṃ
12105  7908  (AVŚ_18,4.47a) 115  sarathaṃ      6
12107  7909  (AVŚ_8,3.12c)  63  śaravyā
12108  7910  (AVŚ_10,5.48c) 63   śaravyā      2
12110  7911  (AVŚ_2,28.5c)  63  śarma
12111  7912  (AVŚ_8,2.7c)   63  śarma
12112  7913  (AVŚ_19,47.9c) 63   śarma
12113  7914  (AVŚ_6,7.3c)   63  śarma
12114  7915  (AVŚ_6,59.1c)  63  śarma       5
12116  7916  (AVŚ_20,68.6c) 63   śarmaṇi      1
12118  7917  (AVŚ_20,135.11a)63  śarmariṇā     1
12120  7918  (AVŚ_11,3.6a)  63  śaro        1
12122  7919  (AVŚ_12,3.45c) 115  sarpir       1
12124  7920  (AVŚ_12,1.46a) 115  sarpo       1
12126  7921  (AVŚ_20,15.6c) 115  sartavā      1
12128  7922  (AVŚ_12,2.47c) 63   śarum       1
12130  7923  (AVŚ_18,4.33c) 115  sarūpā       1
12132  7924  (AVŚ_1,24.2c) 115   sarūpām      1
12134  7925  (AVŚ_20,127.11c)115  sarva
12135  7926  (AVŚ_3,20.6c) 115   sarva       2
12137  7927  (AVŚ_4,5.4c)  115  sarvā
12138  7928  (AVŚ_11,6[8].6c)115  sarvā
12139  7929  (AVŚ_11,1.31c) 115  sarvā
12140  7930  (AVŚ_6,24.3a) 115   sarvā
12141  7931  (AVŚ_6,25.1c) 115   sarvā
12142  7932  (AVŚ_6,25.2c) 115   sarvā
12143  7933  (AVŚ_6,25.3c) 115   sarvā
12144  7934  (AVŚ_4,8.4c)  115  sarvā
12145  7935  (AVŚ_6,87.1c) 115   sarvā       9
12147  7936  (AVŚ_8,8.18c)  63  śarva       1
12149  7937  (AVŚ_4,5.2c)  115  sarvāḥ
12150  7938  (AVŚ_4,18.5a) 115   sarvāḥ
12151  7939  (AVŚ_10,1.4a) 115   sarvāḥ
12152  7940  (AVŚ_19,56.6a) 115  sarvāḥ
12153  7941  (AVŚ_3,4.7c)  115  sarvāḥ       5
12155  7942  (AVŚ_19,6.13a) 115  sarvahuta     1
12157  7943  (AVŚ_19,6.14a) 115  sarvahutaḥ     1
12159  7944  (AVŚ_18,4.13c) 115  sarvahutaṃ     1
12161  7945  (AVŚ_1,15.3c) 115   sarvaiḥ
12162  7946  (AVŚ_1,15.4b) 115   sarvaiḥ      2
12164  7947  (AVŚ_4,16.9a) 115   sarvair      1
12166  7948  (AVŚ_11,4[6].24a)
                115  sarvajanmana    1
12168  7949  (AVŚ_11,3.56[5.7]a)
                115  sarvajyāniṃ    1
12170  7950  (AVŚ_19,57.1c) 115  sarvam
12171  7951  (AVŚ_10,8.2c) 115   sarvam       2
12173  7952  (AVŚ_5,4.9c)  115  sarvaṃ
12174  7953  (AVŚ_12,2.2c) 115   sarvaṃ
12175  7954  (AVŚ_6,46.3c) 115   sarvaṃ


                     Page 121
                    Col1_atharva
12176  7955  (AVŚ_19,6.4a) 115 sarvaṃ
12177  7956  (AVŚ_10,1.13c) 115 sarvaṃ
12178  7957  (AVŚ_19,52.5c) 115 sarvaṃ
12179  7958  (AVŚ_11,8[10].15c) sarvaṃ
                115
12180  7959  (AVŚ_4,5.7a)  115 sarvaṃ
12181  7960  (AVŚ_10,1.25a) 115 sarvaṃ
12182  7961  (AVŚ_6,24.2c) 115 sarvaṃ
12183  7962  (AVŚ_5,4.10c) 115 sarvaṃ
12184  7963  (AVŚ_3,7.3c)  115 sarvaṃ
12185  7964  (AVŚ_8,2.12c) 115 sarvaṃ        13
12187  7965  (AVŚ_10,8.18c) 115 sarvān
12188  7966  (AVŚ_13,2.38c) 115 sarvān
12189  7967  (AVŚ_13,3.14c) 115 sarvān
12190  7968  (AVŚ_11,10[12].9c) sarvān
                115
12191  7969  (AVŚ_12,5.44a) 115 sarvān
12192  7970  (AVŚ_19,28.5c) 115 sarvān
12193  7971  (AVŚ_19,28.6c) 115 sarvān
12194  7972  (AVŚ_19,29.8c) 115 sarvān
12195  7973  (AVŚ_19,29.9c) 115 sarvān
12196  7974  (AVŚ_19,28.8c) 115 sarvān
12197  7975  (AVŚ_19,29.5c) 115 sarvān
12198  7976  (AVŚ_19,29.4c) 115 sarvān
12199  7977  (AVŚ_19,29.1c) 115 sarvān
12200  7978  (AVŚ_19,29.7c) 115 sarvān
12201  7979  (AVŚ_19,28.9c) 115 sarvān
12202  7980  (AVŚ_19,29.6c) 115 sarvān
12203  7981  (AVŚ_19,29.3c) 115 sarvān
12204  7982  (AVŚ_19,29.2c) 115 sarvān
12205  7983  (AVŚ_19,28.10c)115 sarvān
12206  7984  (AVŚ_19,28.7c) 115 sarvān
12207  7985  (AVŚ_10,9.10c) 115 sarvān
12208  7986  (AVŚ_3,6.3c)  115 sarvān
12209  7987          115 sarvān
        (AVŚ_15,14.12[14.23]a)
12210  7988  (AVŚ_19,48.5c) 115 sarvān       24
12212  7989  (AVŚ_4,9.9c)  115 sarvāñ       1
12214  7990  (AVŚ_11,3.32[4.1]g) sarvaparuḥ
                115
12215  7991  (AVŚ_11,3.33[4.2]g) sarvaparuḥ
                115
12216  7992  (AVŚ_11,3.34[4.3]g) sarvaparuḥ
                115
12217  7993  (AVŚ_11,3.35[4.4]g) sarvaparuḥ
                115
12218  7994  (AVŚ_11,3.36[4.5]g) sarvaparuḥ
                115
12219  7995  (AVŚ_11,3.37[4.6]g) sarvaparuḥ
                115
12220  7996  (AVŚ_11,3.38[4.7]g) sarvaparuḥ
                115
12221  7997  (AVŚ_11,3.39[4.8]g) sarvaparuḥ
                115
12222  7998  (AVŚ_11,3.40[4.9]g) sarvaparuḥ
                115
12223  7999  (AVŚ_11,3.41[4.10]g)sarvaparuḥ
                115
12224  8000  (AVŚ_11,3.42[4.11]g)sarvaparuḥ
                115
12225  8001  (AVŚ_11,3.43[4.12]g)sarvaparuḥ
                115
12226  8002  (AVŚ_11,3.44[4.13]g)sarvaparuḥ
                115
12227  8003  (AVŚ_11,3.45[4.14]g)sarvaparuḥ
                115
12228  8004  (AVŚ_11,3.46[4.15]g)sarvaparuḥ
                115
12229  8005  (AVŚ_11,3.47[4.16]g)sarvaparuḥ
                115
12230  8006  (AVŚ_11,3.48[4.17]g)sarvaparuḥ
                115
12231  8007  (AVŚ_11,3.49[4.18]g)sarvaparuḥ
                115          18
12233  8008  (AVŚ_9,7.26a) 115 sarvarūpāḥ      1
12235  8009  (AVŚ_11,8[10].21c) sarvās
                115           1
12237  8010  (AVŚ_5,13.8c) 115 sarvāsām
12238  8011  (AVŚ_4,17.8a) 115 sarvāsām
12239  8012  (AVŚ_6,90.2c) 115 sarvāsām
12240  8013  (AVŚ_7,35.2c) 115 sarvāsām
12241  8014  (AVŚ_4,8.5c)  115 sarvāsām      5
12243  8015  (AVŚ_4,17.1c) 115 sarvasmā       1
12245  8016  (AVŚ_10,3.4c) 115 sarvasmāt       1
12247  8017  (AVŚ_11,4[6].1c)115 sarvasyeśvaro
12248  8018  (AVŚ_19,53.8c) 115 sarvasyeśvaro
12249  8019  (AVŚ_11,4[6].10c) sarvasyeśvaro
                115           3
12251  8020  (AVŚ_6,67.1a) 115 sarvata        1


                    Page 122
                     Col1_atharva
12253  8021  (AVŚ_4,10.5c) 115   sarvataḥ      1
12255  8022  (AVŚ_11,7[9].4c)115  sarvataś      1
12257  8023  (AVŚ_3,20.10c) 115  sarvato
12258  8024  (AVŚ_5,13.7c) 115   sarvato       2
12260  8025  (AVŚ_7,9.2c)  115  sarvavīro      1
12262  8026  (AVŚ_11,2.16c) 63   śarvāya       1
12264  8027  (AVŚ_11,7[9].23c)
                115  sarve
12265  8028  (AVŚ_11,7[9].24c)
                115  sarve
12266  8029  (AVŚ_11,7[9].25c)
                115  sarve
12267  8030  (AVŚ_11,7[9].26c)
                115  sarve
12268  8031  (AVŚ_11,7[9].27c)
                115  sarve
12269  8032  (AVŚ_1,19.4c) 115   sarve
12270  8033  (AVŚ_10,9.7c) 115   sarve
12271  8034  (AVŚ_10,9.9c) 115   sarve
12272  8035  (AVŚ_11,3.19a) 115  sarve        9
12274  8036  (AVŚ_3,31.1c) 115   sarveṇa
12275  8037  (AVŚ_3,31.2c) 115   sarveṇa
12276  8038  (AVŚ_3,31.3c) 115   sarveṇa
12277  8039  (AVŚ_3,31.4c) 115   sarveṇa
12278  8040  (AVŚ_3,31.5c) 115   sarveṇa
12279  8041  (AVŚ_3,31.6c) 115   sarveṇa
12280  8042  (AVŚ_3,31.7c) 115   sarveṇa
12281  8043  (AVŚ_3,31.8c) 115   sarveṇa
12282  8044  (AVŚ_3,31.9c) 115   sarveṇa
12283  8045  (AVŚ_3,31.10c) 115  sarveṇa
12284  8046  (AVŚ_3,31.11c) 115  sarveṇa
12285  8047  (AVŚ_5,30.6a) 115   sarveṇa      12
12287  8048  (AVŚ_5,2.5a)   63  śāśadmahe
12288  8049  (AVŚ_20,107.8a) 63  śāśadmahe      2
12290  8050  (AVŚ_19,34.5c) 115  sāsaha       1
12292  8051  (AVŚ_17,1.1a) 115   sāsahānaṃ
12293  8052  (AVŚ_17,1.2a) 115   sāsahānaṃ
12294  8053  (AVŚ_17,1.3a) 115   sāsahānaṃ
12295  8054  (AVŚ_17,1.4a) 115   sāsahānaṃ
12296  8055  (AVŚ_17,1.5a) 115   sāsahānaṃ      5
12298  8056  (AVŚ_1,16.3c) 115   sasahe       1
12300  8057  (AVŚ_18,2.47a) 63   śaśamānāḥ      1
12302  8058  (AVŚ_12,2.10a) 63   śaśamānam      1
12304  8059  (AVŚ_20,109.3c)115  saścire       1
12306  8060  (AVŚ_12,2.9c)  63  śāsmi        1
12308  8061  (AVŚ_20,94.5c) 115  sāsminn       1
12310  8062  (AVŚ_2,29.7a) 115   sasṛje
12311  8063  (AVŚ_19,9.5c) 115   sasṛje       2
12313  8064  (AVŚ_20,22.5a) 115  sasṛjrire
12314  8065  (AVŚ_20,92.2a) 115  sasṛjrire      2
12316  8066  (AVŚ_15,15.8a) 63   ṣaṣṭhaḥ       1
12318  8067  (AVŚ_15,16.6a) 63   ṣaṣṭho
12319  8068  (AVŚ_15,17.6a) 63   ṣaṣṭho       2
12321  8069  (AVŚ_5,27.1c) 115   sasūnus       1
12323  8070  (AVŚ_8,10.21a) 115  sāsurān       1
12325  8071  (AVŚ_4,24.1a)  63  śaśvad       1
12327  8072  (AVŚ_5,5.2c)   63  śaśvatām      1
12329  8073  (AVŚ_20,64.3a) 63   śaśvatīnām     1
12331  8074  (AVŚ_19,47.4a) 63   ṣaṭ         1
12333  8075  (AVŚ_10,6.34c) 63   śatadakṣiṇa     1
12335  8076  (AVŚ_14,2.68a) 63   śatadan       1
12337  8077  (AVŚ_12,3.5c)  63  śatadhāraḥ     1
12339  8078  (AVŚ_3,24.4a)  63  śatadhāraṃ     1
12341  8079  (AVŚ_20,68.8a) 63   śatakrato
12342  8080  (AVŚ_20,20.1c) 63   śatakrato
12343  8081  (AVŚ_20,57.4c) 63   śatakrato
12344  8082  (AVŚ_20,19.3a) 63   śatakrato      4
12346  8083  (AVŚ_19,67.6a) 63   śatam
12347  8084  (AVŚ_19,67.7a) 63   śatam
12348  8085  (AVŚ_19,67.8a) 63   śatam
12349  8086  (AVŚ_19,67.3a) 63   śatam


                     Page 123
                     Col1_atharva
12350  8087  (AVŚ_19,67.2a) 63   śatam
12351  8088  (AVŚ_19,67.1a) 63   śatam
12352  8089  (AVŚ_19,67.5a) 63   śatam
12353  8090  (AVŚ_19,67.4a) 63   śatam
12354  8091  (AVŚ_20,76.2c) 63   śatam       9
12356  8092  (AVŚ_12,4.22a) 63   śataṃ
12357  8093  (AVŚ_10,10.5a) 63   śataṃ
12358  8094  (AVŚ_6,90.2a)  63  śataṃ       3
12360  8095  (AVŚ_10,8.4c)  63  śatāni       1
12362  8096  (AVŚ_6,57.1c)  63  śataśalyām     1
12364  8097  (AVŚ_5,17.12a) 63   śatavāhī      1
12366  8098  (AVŚ_19,36.6c) 63   śatavāreṇa     1
12368  8099  (AVŚ_19,36.5a) 63   śātavāro      1
12370  8100  (AVŚ_12,5.69a) 63   śātaya       1
12372  8101  (AVŚ_6,135.1c) 63   śātayan      1
12374  8102  (AVŚ_20,68.9c) 115  sātaye       1
12376  8103  (AVŚ_3,11.3a)  63  śatāyuṣā
12377  8104  (AVŚ_20,96.8a) 63   śatāyuṣā      2
12379  8105  (AVŚ_20,19.4a) 63   śatena       1
12381  8106  (AVŚ_20,70.6a) 115  sātim       1
12383  8107  (AVŚ_20,9.2c)  63  śatinaṃ
12384  8108  (AVŚ_20,49.5c) 63   śatinaṃ      2
12386  8109  (AVŚ_20,58.3c) 115  sato        1
12388  8110  (AVŚ_13,2.27c) 63   ṣaṭpado      1
12390  8111  (AVŚ_20,22.4c) 115  satpatim
12391  8112  (AVŚ_20,92.1c) 115  satpatim      2
12393  8113  (AVŚ_7,62.1a) 115   satpatir      1
12395  8114  (AVŚ_11,7[9].8c)115  satrāṇy      1
12397  8115  (AVŚ_20,137.1c) 63  śatravaḥ      1
12399  8116  (AVŚ_6,66.3a)  63  śatravo      1
12401  8117  (AVŚ_3,6.6c)   63  śatror       1
12403  8118  (AVŚ_3,6.1c)   63  śatrūn
12404  8119  (AVŚ_10,3.11c) 63   śatrūn
12405  8120  (AVŚ_3,1.1a)   63  śatrūn
12406  8121  (AVŚ_10,3.3c)  63  śatrūn       4
12408  8122  (AVŚ_11,3.37[4.6]b)
                63  śatsyantīty    1
12410  8123  (AVŚ_11,5[7].14c)
                115  satvānas      1
12412  8124  (AVŚ_5,20.1a) 115   satvanāyan     1
12414  8125  (AVŚ_20,64.2a) 115  satya
12415  8126  (AVŚ_20,76.4c) 115  satya       2
12417  8127  (AVŚ_1,10.3c) 115   satyadharmaṇo   1
12419  8128  (AVŚ_10,6.15e) 115  satyam
12420  8129  (AVŚ_20,112.2c)115  satyam       2
12422  8130  (AVŚ_10,7.37c) 115  satyaṃ
12423  8131  (AVŚ_10,2.14c) 115  satyaṃ
12424  8132  (AVŚ_8,4.12c) 115   satyaṃ       3
12426  8133  (AVŚ_7,15.1a) 115   satyasavāṃ     1
12428  8134  (AVŚ_20,94.3c) 115  satyaśuṣmam    1
12430  8135  (AVŚ_19,10.2c) 115  satyasya
12431  8136  (AVŚ_19,11.1a) 115  satyasya
12432  8137  (AVŚ_3,11.8e) 115   satyasya      3
12434  8138  (AVŚ_11,4[6].11c)
                115  satyavādinam    1
12436  8139  (AVŚ_4,29.7a) 115   satyavartma    1
12438  8140  (AVŚ_20,91.7a) 115  satyebhiḥ     1
12440  8141  (AVŚ_2,36.2c) 115   satyena      1
12442  8142  (AVŚ_20,124.2a)115  satyo       1
12444  8143  (AVŚ_14,1.50a) 115  saubhagatvāya   1
12446  8144  (AVŚ_13,1.19a) 115  saumanasaṃ     1
12448  8145  (AVŚ_19,45.8a) 115  saumyenāvatu    1
12450  8146  (AVŚ_8,10.27c) 115  sauryavarcaso
12451  8147  (AVŚ_8,10.27e) 115  sauryavarcaso   2
12453  8148  (AVŚ_20,73.1a) 115  savanā
12454  8149  (AVŚ_20,57.2a) 115  savanā
12455  8150  (AVŚ_20,68.2a) 115  savanā       3
12457  8151  (AVŚ_20,96.2c) 115  savanaṃ
12458  8152  (AVŚ_6,47.3a) 115   savanaṃ      2


                     Page 124
                     Col1_atharva
12460  8153  (AVŚ_20,31.1c) 115  savanāni
12461  8154  (AVŚ_20,104.3c)115  savanāni      2
12463  8155  (AVŚ_20,17.6c) 115  savaneṣu      1
12465  8156  (AVŚ_20,64.5c) 63   śavasā
12466  8157  (AVŚ_20,17.4c) 63   śavasā
12467  8158  (AVŚ_5,2.7c)   63  śavasā
12468  8159  (AVŚ_20,107.10c)63  śavasā
12469  8160  (AVŚ_5,27.4a)  63  śavasā
12470  8161  (AVŚ_20,35.10a) 63  śavasā       6
12472  8162  (AVŚ_13,2.31c) 63   śavasādhitiṣṭhan  1
12474  8163  (AVŚ_6,23.3a) 115   save        1
12476  8164  (AVŚ_6,68.1a) 115   savitā
12477  8165  (AVŚ_1,18.2a) 115   savitā
12478  8166  (AVŚ_14,1.50c) 115  savitā
12479  8167  (AVŚ_7,24.1c) 115   savitā
12480  8168  (AVŚ_10,6.13c) 115  savitā
12481  8169  (AVŚ_9,7.10a) 115   savitā
12482  8170  (AVŚ_7,14.4a) 115   savitā
12483  8171  (AVŚ_8,3.16c) 115   savitā
12484  8172  (AVŚ_5,26.2a) 115   savitā
12485  8173  (AVŚ_13,4.26a) 115  savitā
12486  8174  (AVŚ_14,1.53c) 115  savitā
12487  8175  (AVŚ_3,12.4a) 115   savitā
12488  8176  (AVŚ_7,73.7c) 115   savitā
12489  8177  (AVŚ_9,10.4c) 115   savitā
12490  8178  (AVŚ_14,1.49a) 115  savitā
12491  8179  (AVŚ_4,25.4a) 115   savitā
12492  8180  (AVŚ_4,25.3c) 115   savitā       17
12494  8181  (AVŚ_8,10.25e) 115  savitādhok     1
12496  8182  (AVŚ_6,19.3a) 115   savitaḥ       1
12498  8183  (AVŚ_4,4.6a)  115  savitar
12499  8184  (AVŚ_2,29.2c) 115   savitar
12500  8185  (AVŚ_4,25.6a) 115   savitar       3
12502  8186  (AVŚ_11,6[8].3a)115  savitāraṃ
12503  8187  (AVŚ_4,25.7c) 115   savitāraṃ
12504  8188  (AVŚ_19,24.1a) 115  savitāraṃ
12505  8189  (AVŚ_3,8.3a)  115  savitāraṃ
12506  8190  (AVŚ_13,2.36c) 115  savitāraṃ      5
12508  8191  (AVŚ_3,8.2a)  115  savitedaṃ
12509  8192  (AVŚ_7,17.4a) 115   savitedaṃ      2
12511  8193  (AVŚ_19,45.4c) 115  saviteva      1
12513  8194  (AVŚ_14,2.30c) 115  sāvitrī       1
12515  8195  (AVŚ_6,82.2a) 115   sāvitrīm      1
12517  8196  (AVŚ_19,51.2a) 115  savituḥ       1
12519  8197  (AVŚ_12,2.48c) 115  savitur       1
12521  8198  (AVŚ_13,3.13a) 115  sāyam        1
12523  8199  (AVŚ_11,9[11].19a)
                63  śayāṃ        1
12525  8200  (AVŚ_20,91.5a) 63   śayathem      1
12527  8201  (AVŚ_20,109.1c)115  sayāvarīr      1
12529  8202  (AVŚ_12,4.19a) 63   śaye
12530  8203  (AVŚ_10,8.26c) 63   śaye        2
12532  8204  (AVŚ_7,19.1c) 115   sayonayo      1
12534  8205  (AVŚ_11,1.9a) 115   sayujā
12535  8206  (AVŚ_9,9.20a) 115   sayujā       2
12537  8207  (AVŚ_8,3.26a) 115   sedhati       1
12539  8208  (AVŚ_20,94.6c) 63   śekur        1
12541  8209  (AVŚ_6,67.1c) 115   senā
12542  8210  (AVŚ_11,10[12].20c)
                115  senā
12543  8211  (AVŚ_8,8.1c)  115  senā
12544  8212  (AVŚ_11,10[12].4c)
                115  senā
12545  8213  (AVŚ_19,15.2c) 115  senā
12546  8214  (AVŚ_3,2.6a)  115  senā        6
12548  8215  (AVŚ_11,9[11].5c)
                115  senāṃ
12549  8216  (AVŚ_11,10[12].13c)
                115  senāṃ        2
12551  8217  (AVŚ_11,10[12].21c)
                115  senayā
12552  8218  (AVŚ_11,10[12].18c)
                115  senayā       2


                     Page 125
                    Col1_atharva
12554  8219  (AVŚ_8,8.16c) 115  senāyā       1
12556  8220  (AVŚ_1,20.2a) 115  senyo
12557  8221  (AVŚ_6,99.2a) 115  senyo        2
12559  8222  (AVŚ_6,72.1c)  63  śepaḥ        1
12561  8223  (AVŚ_6,101.1c) 63  śepas        1
12563  8224  (AVŚ_5,30.3a)  63  śepiṣe       1
12565  8225  (AVŚ_8,10.28a) 115  setarajanān     1
12567  8226  (AVŚ_7,53.5c)  63  śevadhir      1
12569  8227  (AVŚ_1,11.4c)  63  śevalaṃ       1
12571  8228  (AVŚ_5,16.8a) 115  si
12572  8229  (AVŚ_5,16.4a) 115  si
12573  8230  (AVŚ_5,16.10a) 115  si
12574  8231  (AVŚ_18,3.36a) 115  si
12575  8232  (AVŚ_5,16.2a) 115  si
12576  8233  (AVŚ_5,16.11a) 115  si
12577  8234  (AVŚ_5,16.1a) 115  si
12578  8235  (AVŚ_4,10.6a) 115  si
12579  8236  (AVŚ_19,44.5a) 115  si
12580  8237  (AVŚ_5,6.11a) 115  si
12581  8238  (AVŚ_10,5.35a) 115  si
12582  8239  (AVŚ_10,5.25a) 115  si
12583  8240  (AVŚ_10,5.26a) 115  si
12584  8241  (AVŚ_10,5.27a) 115  si
12585  8242  (AVŚ_10,5.28a) 115  si
12586  8243  (AVŚ_10,5.29a) 115  si
12587  8244  (AVŚ_10,5.30a) 115  si
12588  8245  (AVŚ_10,5.31a) 115  si
12589  8246  (AVŚ_10,5.32a) 115  si
12590  8247  (AVŚ_10,5.33a) 115  si
12591  8248  (AVŚ_10,5.34a) 115  si
12592  8249  (AVŚ_5,10.1a) 115  si
12593  8250  (AVŚ_5,10.2a) 115  si
12594  8251  (AVŚ_5,10.3a) 115  si
12595  8252  (AVŚ_5,10.4a) 115  si
12596  8253  (AVŚ_5,10.5a) 115  si
12597  8254  (AVŚ_5,10.6a) 115  si
12598  8255  (AVŚ_5,10.7a) 115  si
12599  8256  (AVŚ_5,16.9a) 115  si
12600  8257  (AVŚ_9,2.23a) 115  si
12601  8258  (AVŚ_5,16.5a) 115  si
12602  8259  (AVŚ_16,2.6a) 115  si
12603  8260  (AVŚ_5,16.6a) 115  si
12604  8261  (AVŚ_5,16.7a) 115  si
12605  8262  (AVŚ_5,16.3a) 115  si         35
12607  8263  (AVŚ_7,90.2c)  63  śibhraṃ       1
12609  8264  (AVŚ_5,19.6c) 115  sicyate       1
12611  8265  (AVŚ_11,1.35c) 115  sīda
12612  8266  (AVŚ_19,61.1c) 115  sīda        2
12614  8267  (AVŚ_11,1.12a) 115  sīdatā       1
12616  8268  (AVŚ_12,3.30a) 115  sīdato       1
12618  8269  (AVŚ_14,2.25c) 115  sīdemam       1
12620  8270  (AVŚ_11,3.12a) 115  sikatā       1
12622  8271  (AVŚ_1,17.4a) 115  sikatāvatī     1
12624  8272  (AVŚ_7,109.1c) 63  śikṣāmi       1
12626  8273  (AVŚ_10,6.3a)  63  śikvaḥ       1
12628  8274  (AVŚ_6,16.4a) 115  silāñjālāsy     1
12630  8275  (AVŚ_20,129.7a) 63  śiṃśapāḥ      1
12632  8276  (AVŚ_20,4.2a) 115  siñcāmi       1
12634  8277  (AVŚ_7,33.1a) 115  siñcantu      1
12636  8278  (AVŚ_6,3.1c)  115  sindhavaḥ      1
12638  8279  (AVŚ_4,24.2c) 115  sindhavo      1
12640  8280  (AVŚ_20,17.7a) 115  sindhum
12641  8281  (AVŚ_4,33.8a) 115  sindhum       2
12643  8282  (AVŚ_7,45.1a) 115  sindhutas      1
12645  8283  (AVŚ_5,25.3a) 115  sinīvāli      1
12647  8284  (AVŚ_6,11.3a) 115  sinīvāly      1


                     Page 126
                     Col1_atharva
12649  8285  (AVŚ_9,4.14a) 115  sinīvālyāḥ     1
12651  8286  (AVŚ_9,10.7a)  63  śiṅkte       1
12653  8287  (AVŚ_6,12.3c)  63  śīpālā       1
12655  8288  (AVŚ_20,4.1c)  63  śiprinn       1
12657  8289  (AVŚ_10,4.5c)  63  śiraḥ        1
12659  8290  (AVŚ_6,30.1c) 115  sīrapatiḥ      1
12661  8291  (AVŚ_5,23.13c) 63  śiro
12662  8292  (AVŚ_11,3.1a)  63  śiro
12663  8293  (AVŚ_4,14.7c)  63  śiro
12664  8294  (AVŚ_2,25.2c)  63  śiro
12665  8295  (AVŚ_12,5.60a) 63  śiro
12666  8296  (AVŚ_10,9.13a) 63  śiro        6
12668  8297  (AVŚ_12,5.23a) 63  śīrṣaktir      1
12670  8298  (AVŚ_6,138.3c) 63  śīrṣaṇi       1
12672  8299  (AVŚ_10,4.19a) 63  śīrṣāṇy       1
12674  8300  (AVŚ_9,8.22a)  63  śīrṣṇaḥ       1
12676  8301  (AVŚ_12,4.5c)  63  śīryante
12677  8302  (AVŚ_12,4.3a)  63  śīryante      2
12679  8303  (AVŚ_18,1.37a) 63  śiṣāmahe      1
12681  8304  (AVŚ_20,67.1c) 115  siṣāsati      1
12683  8305  (AVŚ_6,21.3a) 115  siṣāsavaḥ      1
12685  8306  (AVŚ_7,57.2a) 115  siśave       1
12687  8307  (AVŚ_1,16.4c) 115  sīsena       1
12689  8308  (AVŚ_6,55.2a)  63  śiśiro       1
12691  8309  (AVŚ_1,12.2a)  63  śiśriyāṇaṃ     1
12693  8310  (AVŚ_4,24.5c)  63  śiśriye       1
12695  8311  (AVŚ_18,2.22c) 63  śītaṃ        1
12697  8312  (AVŚ_8,9.17a)  63  śītān        1
12699  8313  (AVŚ_3,17.9c) 115  sīte        1
12701  8314  (AVŚ_5,23.5a)  63  śitikakṣā      1
12703  8315  (AVŚ_3,29.3a)  63  śitipādam      1
12705  8316  (AVŚ_5,22.10a) 63  śīto        1
12707  8317  (AVŚ_19,2.5a)  63  śivā
12708  8318  (AVŚ_14,2.18a) 63  śivā        2
12710  8319  (AVŚ_9,2.25a)  63  śivās
12711  8320  (AVŚ_18,2.8c)  63  śivās        2
12713  8321  (AVŚ_1,5.2a)  63  śivatamo      1
12715  8322  (AVŚ_7,25.1a) 115  skabhitā      1
12717  8323  (AVŚ_5,1.6c)  115  skambha       1
12719  8324  (AVŚ_10,7.29a) 115  skambhe       1
12721  8325  (AVŚ_20,133.5a) 63  ślakṣṇamevāva    1
12723  8326  (AVŚ_6,130.3a) 115  smarād       1
12725  8327  (AVŚ_6,132.1a) 115  smaram
12726  8328  (AVŚ_6,132.4a) 115  smaram
12727  8329  (AVŚ_6,132.3a) 115  smaram
12728  8330  (AVŚ_6,132.5a) 115  smaram       4
12730  8331  (AVŚ_6,130.2a) 115  smaratād      1
12732  8332  (AVŚ_14,1.39a) 115  snapanīr      1
12734  8333  (AVŚ_5,19.14a) 115  snapayanti     1
12736  8334  (AVŚ_6,123.3c) 115  so
12737  8335  (AVŚ_6,15.1c) 115  so
12738  8336  (AVŚ_4,11.7e) 115  so
12739  8337  (AVŚ_9,1.6c)  115  so         4
12741  8338  (AVŚ_18,2.9a)  63  śocayo       1
12743  8339  (AVŚ_8,3.23c)  63  śociṣā       1
12745  8340  (AVŚ_6,18.1c)  63  śokaṃ        1
12747  8341  (AVŚ_5,1.3a)  63  śokāya       1
12749  8342  (AVŚ_6,6.2a)  115  soma
12750  8343  (AVŚ_6,99.3c) 115  soma
12751  8344  (AVŚ_14,1.4a) 115  soma        3
12753  8345  (AVŚ_20,137.4a)115  somā        1
12755  8346  (AVŚ_6,6.3a)  115  somābhidāsati    1
12757  8347  (AVŚ_20,8.2a) 115  somakāmaṃ      1
12759  8348  (AVŚ_20,92.7c) 115  somam
12760  8349  (AVŚ_6,2.3a)  115  somam        2
12762  8350  (AVŚ_2,5.7a)  115  somaṃ


                     Page 127
                     Col1_atharva
12763  8351  (AVŚ_20,13.1a) 115  somaṃ          2
12765  8352  (AVŚ_20,71.3a) 115  somapātamaḥ       1
12767  8353  (AVŚ_20,63.7a) 115  somapātamo        1
12769  8354  (AVŚ_20,113.1c)115  somapītaye        1
12771  8355  (AVŚ_10,3.21a) 115  somapīthe        1
12773  8356  (AVŚ_3,21.10a) 115  somapṛṣṭhā        1
12775  8357  (AVŚ_3,21.6a) 115   somapṛṣṭhāya
12776  8358  (AVŚ_20,1.3a) 115   somapṛṣṭhāya       2
12778  8359  (AVŚ_7,27.1c) 115   somapṛṣṭhopa       1
12780  8360  (AVŚ_6,96.1a) 115   somarājñīr        1
12782  8361  (AVŚ_11,8[10].9a)
                115  somāt          1
12784  8362  (AVŚ_10,5.4c) 115   somayogair        1
12786  8363  (AVŚ_14,1.2a) 115   somena          1
12788  8364  (AVŚ_10,10.13a)115  somenāgata        1
12790  8365  (AVŚ_4,24.5a) 115   sominaḥ         1
12792  8366  (AVŚ_3,27.4a) 115   somo
12793  8367  (AVŚ_1,6.2a)  115  somo
12794  8368  (AVŚ_19,10.7a) 115  somo
12795  8369  (AVŚ_9,7.22a) 115   somo           4
12797  8370  (AVŚ_20,67.7c) 115  somyaṃ          1
12799  8371  (AVŚ_2,12.5c) 115   somyāsaḥ         1
12801  8372  (AVŚ_3,25.3a)  63  śoṣayati         1
12803  8373  (AVŚ_4,33.1a)  63  śośucad
12804  8374  (AVŚ_4,33.1c)  63  śośucad
12805  8375  (AVŚ_4,33.2c)  63  śośucad
12806  8376  (AVŚ_4,33.3c)  63  śośucad
12807  8377  (AVŚ_4,33.4c)  63  śośucad
12808  8378  (AVŚ_4,33.5c)  63  śośucad
12809  8379  (AVŚ_4,33.6c)  63  śośucad
12810  8380  (AVŚ_4,33.7c)  63  śośucad
12811  8381  (AVŚ_4,33.8c)  63  śośucad         9
12813  8382  (AVŚ_20,126.1a)115  sotor          1
12815  8383  (AVŚ_20,89.5a) 115  spandraṃ         1
12817  8384  (AVŚ_5,5.3c)  115  sparaṇī         1
12819  8385  (AVŚ_19,31.1c) 115  sphātiṃ         1
12821  8386  (AVŚ_3,24.6c) 115   sphātimattamā      1
12823  8387  (AVŚ_8,3.11c) 115   sphūrjayan        1
12825  8388  (AVŚ_11,3.9a) 115   sphyāv          1
12827  8389  (AVŚ_20,105.2c)115  spṛdhaḥ         1
12829  8390  (AVŚ_11,7[9].9a) 63  śraddhā         1
12831  8391  (AVŚ_19,64.1c) 63   śraddhāṃ         1
12833  8392  (AVŚ_12,5.3a)  63  śraddhayā        1
12835  8393  (AVŚ_8,6.26c) 115   srajam          1
12837  8394  (AVŚ_11,1.4c)  63  śrapayaṃ         1
12839  8395  (AVŚ_6,28.2c)  63  śravaḥ          1
12841  8396  (AVŚ_6,24.1a) 115   sravanti         1
12843  8397  (AVŚ_1,15.1a) 115   sravantu
12844  8398  (AVŚ_2,26.3a) 115   sravantu         2
12846  8399  (AVŚ_20,58.4a) 63   śravasā         1
12848  8400  (AVŚ_20,15.3c) 63   śravase         1
12850  8401  (AVŚ_20,62.10c) 63  śravasya
12851  8402  (AVŚ_20,61.6c) 63   śravasya         2
12853  8403  (AVŚ_7,40.2c)  63  śravasyuṃ        1
12855  8404  (AVŚ_6,98.2a)  63  śravasyus        1
12857  8405  (AVŚ_6,86.2a) 115   sravatām         1
12859  8406  (AVŚ_20,71.14a) 63  śravo
12860  8407  (AVŚ_20,20.3a) 63   śravo
12861  8408  (AVŚ_20,57.6a) 63   śravo          3
12863  8409  (AVŚ_6,138.1a) 63   śreṣṭhatamābhiśrutāsy  1
12865  8410  (AVŚ_7,8.1a)   63  śreyaḥ          1
12867  8411  (AVŚ_20,127.6c)115  srīṇīhīṣurnāvīrastāram  1
12869  8412  (AVŚ_10,6.10e) 63   śriyam          1
12871  8413  (AVŚ_6,54.1c)  63  śriyaṃ          1
12873  8414  (AVŚ_5,27.11a) 115  sṛjā           1
12875  8415  (AVŚ_20,71.8a) 115  sṛjatā          1
12877  8416  (AVŚ_19,27.7a) 115  sṛjati          1


                     Page 128
                     Col1_atharva
12879  8417  (AVŚ_3,14.2a) 115   sṛjatv         1
12881  8418  (AVŚ_12,3.39c) 115  sṛjethāṃ        1
12883  8419  (AVŚ_2,32.6a)  63  śṛṇāmi         1
12885  8420  (AVŚ_20,5.7a)  63  śṛṅgavṛṣo        1
12887  8421  (AVŚ_8,3.25a)  63  śṛṅge          1
12889  8422  (AVŚ_5,19.1c) 115   sṛñjayā         1
12891  8423  (AVŚ_10,1.28a) 63   śṛṇu          1
12893  8424  (AVŚ_2,12.3a)  63  śṛṇuhi         1
12895  8425  (AVŚ_2,12.2a)  63  śṛṇuta         1
12897  8426  (AVŚ_2,33.5c)  63  śroṇibhyāṃ
12898  8427  (AVŚ_20,96.21c) 63  śroṇibhyāṃ       2
12900  8428  (AVŚ_11,7[9].25a)63  śrotram
12901  8429  (AVŚ_11,8[10].4a)63  śrotram
12902  8430  (AVŚ_11,8[10].26a)
                63  śrotram         3
12904  8431  (AVŚ_2,17.5a)  63  śrotraṃ         1
12906  8432  (AVŚ_6,98.3c) 115   srotyās         1
12908  8433  (AVŚ_12,5.53a) 115  sṛṣṭā          1
12910  8434  (AVŚ_10,2.28a) 115  sṛṣṭā3s         1
12912  8435  (AVŚ_4,14.9a)  63  śṛtayā         1
12914  8436  (AVŚ_9,5.5c)   63  śṛto          1
12916  8437  (AVŚ_6,114.3a) 115  srucājyāni       1
12918  8438  (AVŚ_11,1.24a) 115  srucam         1
12920  8439  (AVŚ_20,70.2c) 63   śrutam         1
12922  8440  (AVŚ_20,51.3a) 63   śrutaṃ         1
12924  8441  (AVŚ_6,52.3a)  63  śrutāṃ         1
12926  8442  (AVŚ_5,4.2c)   63  śrutvā         1
12928  8443  (AVŚ_7,60.6c) 115   sta
12929  8444  (AVŚ_7,60.4c) 115   sta           2
12931  8445  (AVŚ_18,3.52a) 115  stabhnāmi        1
12933  8446  (AVŚ_20,126.20c)115  stam          1
12935  8447  (AVŚ_5,9.8e)  115  staṃ          1
12937  8448  (AVŚ_6,78.2c) 115   stām          1
12939  8449  (AVŚ_10,9.25a) 115  stāṃ
12940  8450  (AVŚ_8,2.18a) 115   stāṃ
12941  8451  (AVŚ_8,2.14a) 115   stāṃ          3
12943  8452  (AVŚ_8,6.14c) 115   stambe         1
12945  8453  (AVŚ_17,1.23a) 115  stameṣyate       1
12947  8454  (AVŚ_7,10.1a) 115   stanaḥ         1
12949  8455  (AVŚ_12,3.37c) 115  stanasyum        1
12951  8456  (AVŚ_4,15.6a) 115   stanayārdayodadhiṃ   1
12953  8457  (AVŚ_9,1.24a) 115   stanayati        1
12955  8458  (AVŚ_8,7.21a) 115   stanayaty        1
12957  8459  (AVŚ_11,4[6].3a)115  stanayitnunābhikrandaty 1
12959  8460  (AVŚ_5,20.7c) 115   stanayotpipānaḥ     1
12961  8461  (AVŚ_7,108.1a) 115  stāyad         1
12963  8462  (AVŚ_4,3.5a)  115  stena
12964  8463  (AVŚ_19,49.9a) 115  stena
12965  8464  (AVŚ_4,21.7c) 115   stena
12966  8465  (AVŚ_7,75.1c) 115   stena          4
12968  8466  (AVŚ_4,3.4c)   63  ṣṭenam         1
12970  8467  (AVŚ_19,47.7c) 115  steno          1
12972  8468  (AVŚ_8,4.10c) 115   steyakṛd        1
12974  8469  (AVŚ_10,5.7a) 115   stha
12975  8470  (AVŚ_10,5.8a) 115   stha
12976  8471  (AVŚ_10,5.11a) 115  stha
12977  8472  (AVŚ_10,5.13a) 115  stha
12978  8473  (AVŚ_10,5.9a) 115   stha
12979  8474  (AVŚ_10,5.10a) 115  stha
12980  8475  (AVŚ_10,5.12a) 115  stha
12981  8476  (AVŚ_3,26.1a) 115   stha
12982  8477  (AVŚ_3,26.2a) 115   stha
12983  8478  (AVŚ_3,26.3a) 115   stha
12984  8479  (AVŚ_3,26.5a) 115   stha          11
12986  8480  (AVŚ_1,5.1a)   63  ṣṭhā          1
12988  8481  (AVŚ_20,134.3a)115  sthālīpāko       1
12990  8482  (AVŚ_1,32.2a) 115   sthāma         1


                     Page 129
                     Col1_atharva
12992  8483  (AVŚ_6,66.2c) 115   sthanendro     1
12994  8484  (AVŚ_9,4.3a)  115  sthaviraḥ      1
12996  8485  (AVŚ_19,13.1a) 115  sthavirau      1
12998  8486  (AVŚ_5,2.4c)  115  sthiram
12999  8487  (AVŚ_20,107.7c)115  sthiram       2
13001  8488  (AVŚ_11,7[9].4a)115  sthiro
13002  8489  (AVŚ_20,20.5c) 115  sthiro
13003  8490  (AVŚ_20,57.8c) 115  sthiro       3
13005  8491  (AVŚ_3,26.4a) 115   sthodīcyāṃ     1
13007  8492  (AVŚ_3,26.6a) 115   sthordhvāyāṃ    1
13009  8493  (AVŚ_11,8[10].28c)
                115  sthūlā       1
13011  8494  (AVŚ_4,38.6c) 115   stokā        1
13013  8495  (AVŚ_20,140.3c)115  stomā        1
13015  8496  (AVŚ_6,35.3a) 115   stomam       1
13017  8497  (AVŚ_20,97.2c) 115  stomaṃ
13018  8498  (AVŚ_20,18.2c) 115  stomaṃ       2
13020  8499  (AVŚ_20,29.1a) 115  stomavardhana    1
13022  8500  (AVŚ_20,85.1c) 115  stotā        1
13024  8501  (AVŚ_5,11.9a) 115   stotrāṇy      1
13026  8502  (AVŚ_1,8.1c)  115  strī
13027  8503  (AVŚ_20,126.6a)115  strī        2
13029  8504  (AVŚ_10,1.3a) 115   strīkṛtā      1
13031  8505  (AVŚ_6,1.2a)   63  ṣṭuhi        1
13033  8506  (AVŚ_6,40.1c) 115   stūrv        1
13035  8507  (AVŚ_20,27.4c) 115  stuto
13036  8508  (AVŚ_20,12.6c) 115  stuto        2
13038  8509  (AVŚ_20,50.2a) 115  stuvanta      1
13040  8510  (AVŚ_20,17.12c)115  stuvate
13041  8511  (AVŚ_20,87.7c) 115  stuvate
13042  8512  (AVŚ_20,51.3c) 115  stuvate       3
13044  8513  (AVŚ_18,3.51a) 115  su         1
13046  8514  (AVŚ_18,1.16a) 63   ṣu
13047  8515  (AVŚ_1,24.4c)  63  ṣu
13048  8516  (AVŚ_7,6.2a)   63  ṣu
13049  8517  (AVŚ_20,21.1a) 63   ṣu
13050  8518  (AVŚ_5,6.4a)   63  ṣu
13051  8519  (AVŚ_20,118.1a) 63  ṣu
13052  8520  (AVŚ_18,1.37c) 63   ṣu
13053  8521  (AVŚ_5,1.5a)   63  ṣu
13054  8522  (AVŚ_7,85.1a)  63  ṣu         9
13056  8523  (AVŚ_20,5.2a) 115   subāhur       1
13058  8524  (AVŚ_14,1.17a) 115  subandhuṃ      1
13060  8525  (AVŚ_10,9.11a) 115  subhagā       1
13062  8526  (AVŚ_19,4.2a) 115   subhagāṃ
13063  8527  (AVŚ_20,68.6a) 115  subhagāṃ      2
13065  8528  (AVŚ_6,139.1a) 115  subhagaṃkaraṇī   1
13067  8529  (AVŚ_19,49.5c) 115  subhage
13068  8530  (AVŚ_19,49.3a) 115  subhage       2
13070  8531  (AVŚ_14,1.15a) 63   śubhas       1
13072  8532  (AVŚ_20,48.2a) 63   śubhriyaḥ      1
13074  8533  (AVŚ_13,4.52a) 115  subhūr       1
13076  8534  (AVŚ_12,1.55c) 115  subhūtam      1
13078  8535  (AVŚ_19,45.6c) 115  subhūtaye
13079  8536  (AVŚ_19,45.7c) 115  subhūtaye
13080  8537  (AVŚ_19,45.8c) 115  subhūtaye
13081  8538  (AVŚ_19,45.9c) 115  subhūtaye      4
13083  8539  (AVŚ_4,8.7c)  115  subhuvas      1
13085  8540  (AVŚ_20,128.7a)115  subhyaktaḥ     1
13087  8541  (AVŚ_14,2.75a) 115  subudhā       1
13089  8542  (AVŚ_7,48.1c) 115   sūcyāchidyamānayā  1
13091  8543  (AVŚ_20,136.16c)63  śudam        1
13093  8544  (AVŚ_12,2.13c) 63   śuddhāḥ
13094  8545  (AVŚ_14,2.67c) 63   śuddhāḥ       2
13096  8546  (AVŚ_20,59.4a) 115  sudhitaṃ      1
13098  8547  (AVŚ_13,2.12c) 115  sudhṛtas      1
13100  8548  (AVŚ_20,57.1a) 115  sudughām


                     Page 130
                    Col1_atharva
13101  8549  (AVŚ_20,68.1a) 115  sudughām      2
13103  8550  (AVŚ_9,4.21c) 115  sudughāṃ
13104  8551  (AVŚ_7,73.7a) 115  sudughāṃ
13105  8552  (AVŚ_9,10.4a) 115  sudughāṃ      3
13107  8553  (AVŚ_12,5.34a) 63  śug        1
13109  8554  (AVŚ_14,1.58c) 115  sugam       1
13111  8555  (AVŚ_6,1.3c)  115  sugātave      1
13113  8556  (AVŚ_14,2.43c) 115  sugṛhau      1
13115  8557  (AVŚ_7,48.1a) 115  suhavā       1
13117  8558  (AVŚ_17,1.11c) 115  suhavaṃ      1
13119  8559  (AVŚ_19,7.3c) 115  suhavānurādhā   1
13121  8560  (AVŚ_20,86.1c) 115  sukham       1
13123  8561  (AVŚ_20,23.9a) 115  sukhe       1
13125  8562  (AVŚ_20,69.4c) 115  sukrato      1
13127  8563  (AVŚ_7,14.2c) 115  sukratuḥ      1
13129  8564  (AVŚ_20,101.1c)115  sukratum      1
13131  8565  (AVŚ_12,3.9c) 115  sukṛtaḥ      1
13133  8566  (AVŚ_20,94.9a) 115  sukṛtaṃ
13134  8567  (AVŚ_7,47.1a) 115  sukṛtaṃ
13135  8568  (AVŚ_12,3.33c) 115  sukṛtaṃ      3
13137  8569  (AVŚ_3,28.6a) 115  sukṛtām      1
13139  8570  (AVŚ_19,10.4c) 115  sukṛtāṃ
13140  8571  (AVŚ_9,5.9a)  115  sukṛtāṃ      2
13142  8572  (AVŚ_4,11.4a) 115  sukṛtasya
13143  8573  (AVŚ_11,1.8c) 115  sukṛtasya
13144  8574  (AVŚ_4,11.6c) 115  sukṛtasya
13145  8575  (AVŚ_4,14.6c) 115  sukṛtasya
13146  8576  (AVŚ_11,1.37c) 115  sukṛtasya
13147  8577  (AVŚ_18,3.54c) 115  sukṛtasya
13148  8578  (AVŚ_14,1.19c) 115  sukṛtasya     7
13150  8579  (AVŚ_4,24.1c) 115  sukṛto
13151  8580  (AVŚ_3,28.5a) 115  sukṛto
13152  8581  (AVŚ_6,120.3a) 115  sukṛto       3
13154  8582  (AVŚ_20,73.5c) 115  sukṣayaṃ      1
13156  8583  (AVŚ_20,126.7a)115  sulābhike     1
13158  8584  (AVŚ_7,60.1c) 115  sumanā
13159  8585  (AVŚ_20,21.4a) 115  sumanā
13160  8586  (AVŚ_3,17.8c) 115  sumanā
13161  8587  (AVŚ_3,12.5c) 115  sumanā       4
13163  8588  (AVŚ_14,2.36a) 115  sumanasaḥ     1
13165  8589  (AVŚ_3,4.3c)  115  sumanaso      1
13167  8590  (AVŚ_20,96.5c) 115  sumatau
13168  8591  (AVŚ_7,92.1c) 115  sumatau
13169  8592  (AVŚ_20,125.7c)115  sumatau
13170  8593  (AVŚ_6,55.3c) 115  sumatau
13171  8594  (AVŚ_18,1.58c) 115  sumatau      5
13173  8595  (AVŚ_4,23.2c) 115  sumatiṃ
13174  8596  (AVŚ_10,6.35c) 115  sumatiṃ      2
13176  8597  (AVŚ_20,92.17a) 63  śumbha
13177  8598  (AVŚ_20,105.5a) 63  śumbha       2
13179  8599  (AVŚ_20,24.6c) 115  sumnam
13180  8600  (AVŚ_20,108.2c)115  sumnam       2
13182  8601  (AVŚ_3,17.1c) 115  sumnayau      1
13184  8602  (AVŚ_20,142.6c)115  sumnebhir     1
13186  8603  (AVŚ_3,17.6a)  63  śunaṃ       1
13188  8604  (AVŚ_8,6.4a)  115  sunāmā       1
13190  8605  (AVŚ_13,2.24a) 63  śundhyuvaḥ
13191  8606  (AVŚ_20,47.21a) 63  śundhyuvaḥ     2
13193  8607  (AVŚ_20,127.7c)115  sunotā       1
13195  8608  (AVŚ_20,45.2c) 115  sūnṛtā
13196  8609  (AVŚ_12,5.6a) 115  sūnṛtā       2
13198  8610  (AVŚ_10,6.13e) 115  sūnṛtāṃ      1
13200  8611  (AVŚ_3,21.5c) 115  sūnṛtāvate     1
13202  8612  (AVŚ_20,67.1a) 115  sunvan       1
13204  8613  (AVŚ_20,18.3a) 115  sunvantaṃ     1
13206  8614  (AVŚ_20,111.3a)115  sunvato      1


                     Page 131
                    Col1_atharva
13208  8615  (AVŚ_11,10[12].26a) suparṇair
                115           1
13210  8616  (AVŚ_20,94.2c) 115 supathā       1
13212  8617  (AVŚ_14,2.6c) 115 suprapāṇaṃ      1
13214  8618  (AVŚ_19,8.3a) 115 suprātaḥ       1
13216  8619  (AVŚ_7,108.2a) 115 suptān        1
13218  8620  (AVŚ_20,126.13a) suputra
                115           1
13220  8621  (AVŚ_8,1.3a)  115 sur         1
13222  8622  (AVŚ_20,37.11a) 63 śūra
13223  8623  (AVŚ_20,121.1a) 63 śūra         2
13225  8624  (AVŚ_14,2.44a) 115 surabhiḥ       1
13227  8625  (AVŚ_20,125.1c) 63 śūrādharāca     1
13229  8626  (AVŚ_20,29.2c) 115 surādhasam      1
13231  8627  (AVŚ_20,77.2a) 63 śūrādhvano      1
13233  8628  (AVŚ_10,6.5a) 115 suraṃ         1
13235  8629  (AVŚ_20,91.9c) 63 śūrasātau       1
13237  8630  (AVŚ_12,2.31c) 115 suratnā
13238  8631  (AVŚ_18,3.57c) 115 suratnā       2
13240  8632  (AVŚ_8,5.1c)   63 śūravīraḥ      1
13242  8633  (AVŚ_4,34.6a) 115 surodakāḥ       1
13244  8634  (AVŚ_4,1.2c)  115 surucaṃ       1
13246  8635  (AVŚ_13,2.5c) 115 sūrya
13247  8636  (AVŚ_20,7.1c) 115 sūrya
13248  8637  (AVŚ_20,47.19c)115 sūrya
13249  8638  (AVŚ_13,2.22c) 115 sūrya
13250  8639  (AVŚ_19,70.1a) 115 sūrya
13251  8640  (AVŚ_13,2.37c) 115 sūrya
13252  8641  (AVŚ_19,10.8a) 115 sūrya
13253  8642  (AVŚ_5,23.6a) 115 sūrya
13254  8643  (AVŚ_8,2.14c) 115 sūrya
13255  8644  (AVŚ_13,2.6a) 115 sūrya
13256  8645  (AVŚ_19,33.5c) 115 sūrya        11
13258  8646  (AVŚ_6,128.3a) 115 suryācandramasābhyām 1
13260  8647  (AVŚ_11,3.2a) 115 sūryācandramasāv   1
13262  8648  (AVŚ_13,1.45a) 115 sūryaḥ
13263  8649  (AVŚ_19,54.1c) 115 sūryaḥ        2
13265  8650  (AVŚ_5,21.12a) 115 sūryaketavaḥ     1
13267  8651  (AVŚ_19,27.7c) 115 suryaṃ        1
13269  8652  (AVŚ_7,53.7c) 115 sūryam
13270  8653  (AVŚ_13,2.16c) 115 sūryam
13271  8654  (AVŚ_20,47.13c)115 sūryam        3
13273  8655  (AVŚ_11,6[8].1c)115 sūryaṃ
13274  8656  (AVŚ_1,6.3c)  115 sūryaṃ
13275  8657  (AVŚ_20,58.1a) 115 sūryaṃ
13276  8658  (AVŚ_20,92.9c) 115 sūryaṃ
13277  8659  (AVŚ_13,2.32c) 115 sūryaṃ
13278  8660  (AVŚ_20,91.5c) 115 sūryaṃ
13279  8661  (AVŚ_20,11.9a) 115 sūryaṃ
13280  8662  (AVŚ_3,20.4c) 115 sūryaṃ        8
13282  8663  (AVŚ_3,29.5c) 115 sūryāmāsayor     1
13284  8664  (AVŚ_14,1.12c) 115 sūryārohat      1
13286  8665  (AVŚ_11,4[6].12c) sūryaś
                115
13287  8666  (AVŚ_19,44.5c) 115 sūryaś        2
13289  8667  (AVŚ_19,27.5c) 115 sūryasya
13290  8668  (AVŚ_3,16.4c) 115 sūryasya       2
13292  8669  (AVŚ_5,5.6a)  115 sūryavarṇe     1
13294  8670  (AVŚ_9,5.18c) 115 sūryavato       1
13296  8671  (AVŚ_14,1.55a) 115 sūryāyāḥ       1
13298  8672  (AVŚ_10,4.22a) 115 sūrye
13299  8673  (AVŚ_14,1.61c) 115 sūrye        2
13301  8674  (AVŚ_19,26.2a) 115 sūryeṇa       1
13303  8675  (AVŚ_10,10.15a)115 sūryeṇāgata     1
13305  8676  (AVŚ_4,18.1a) 115 sūryeṇāhnā      1
13307  8677  (AVŚ_14,1.1a) 115 sūryeṇottabhitā    1
13309  8678  (AVŚ_6,100.1a) 115 sūryo
13310  8679  (AVŚ_1,29.5a) 115 sūryo
13311  8680  (AVŚ_10,7.12c) 115 sūryo


                   Page 132
                    Col1_atharva
13312  8681  (AVŚ_9,6.46a) 115  sūryo         4
13314  8682  (AVŚ_16,4.2a) 115  sūṣā         1
13316  8683  (AVŚ_3,22.6a) 115  suṣadām        1
13318  8684  (AVŚ_9,6.40c) 115  susamṛddhenāvarunddhe
13319  8685  (AVŚ_9,6.41c) 115  susamṛddhenāvarunddhe
13320  8686  (AVŚ_9,6.43c) 115  susamṛddhenāvarunddhe
13321  8687  (AVŚ_9,6.42c) 115  susamṛddhenāvarunddhe 4
13323  8688  (AVŚ_6,105.2a) 115  susaṃśitaḥ      1
13325  8689  (AVŚ_5,6.5c)  115  suśevau
13326  8690  (AVŚ_5,6.6c)  115  suśevau
13327  8691  (AVŚ_5,6.7c)  115  suśevau        3
13329  8692  (AVŚ_3,17.3a) 115  suśīmaṃ        1
13331  8693  (AVŚ_20,92.13a)115  suśipra        1
13333  8694  (AVŚ_19,49.10e) 63  śuṣke         1
13335  8695  (AVŚ_20,105.2a) 63  śuṣmaṃ
13336  8696  (AVŚ_20,20.3c) 63  śuṣmaṃ
13337  8697  (AVŚ_20,57.6c) 63  śuṣmaṃ        3
13339  8698  (AVŚ_4,4.3c)  63  śuṣmavattaram     1
13341  8699  (AVŚ_5,5.7a)  63  śuṣme         1
13343  8700  (AVŚ_6,73.2a)  63  śuṣmo         1
13345  8701  (AVŚ_20,37.2c) 63  śuṣṇam        1
13347  8702  (AVŚ_7,76.1a) 115  susraso        1
13349  8703  (AVŚ_20,63.5c) 63  śuśravad       1
13351  8704  (AVŚ_20,21.10a)115  suśravasaṃ      1
13353  8705  (AVŚ_8,2.8c)  115  suśruj        1
13355  8706  (AVŚ_7,112.1c) 115  susruvur
13356  8707  (AVŚ_14,2.45c) 115  susruvur       2
13358  8708  (AVŚ_20,2.2a) 115  suṣṭubhaḥ
13359  8709  (AVŚ_20,2.1a) 115  suṣṭubhaḥ       2
13361  8710  (AVŚ_20,115.3c)115  suṣṭutaḥ       1
13363  8711  (AVŚ_7,82.1a) 115  suṣṭutiṃ       1
13365  8712  (AVŚ_6,35.1c) 115  suṣṭutīr       1
13367  8713  (AVŚ_20,3.1a) 115  suṣumā
13368  8714  (AVŚ_20,38.1a) 115  suṣumā
13369  8715  (AVŚ_20,47.7a) 115  suṣumā        3
13371  8716  (AVŚ_6,139.2c) 63  śuṣya
13372  8717  (AVŚ_6,139.4c) 63  śuṣya         2
13374  8718  (AVŚ_20,6.4a) 115  sutā
13375  8719  (AVŚ_20,24.5a) 115  sutā         2
13377  8720  (AVŚ_20,24.1a) 115  sutam
13378  8721  (AVŚ_20,24.7c) 115  sutam         2
13380  8722  (AVŚ_20,6.5a) 115  sutaṃ
13381  8723  (AVŚ_20,6.2a) 115  sutaṃ
13382  8724  (AVŚ_20,7.4a) 115  sutaṃ
13383  8725  (AVŚ_20,110.1a)115  sutaṃ         4
13385  8726  (AVŚ_20,93.3a) 115  sutānām        1
13387  8727  (AVŚ_20,111.2c)115  sute
13388  8728  (AVŚ_20,52.2a) 115  sute
13389  8729  (AVŚ_20,57.15a)115  sute         3
13391  8730  (AVŚ_10,8.37a) 115  sūtraṃ        1
13393  8731  (AVŚ_20,89.5c) 115  sutukān        1
13395  8732  (AVŚ_20,129.2a)115  sutvanam       1
13397  8733  (AVŚ_12,3.28c) 115  suvarṇāḥ       1
13399  8734  (AVŚ_15,1.2a) 115  suvarṇam       1
13401  8735  (AVŚ_1,31.4c) 115  suvidatraṃ      1
13403  8736  (AVŚ_18,2.11c) 115  suvidatrāṃ
13404  8737  (AVŚ_18,1.45a) 115  suvidatrāṃ      2
13406  8738  (AVŚ_18,3.48c) 115  suvidatrebhir     1
13408  8739  (AVŚ_13,2.45c) 115  suvidatro
13409  8740  (AVŚ_13,2.44c) 115  suvidatro       2
13411  8741  (AVŚ_3,10.5c) 115  suvīrā        1
13413  8742  (AVŚ_19,24.8a) 115  suvīro        1
13415  8743  (AVŚ_19,10.1c) 115  suvitāya       1
13417  8744  (AVŚ_20,94.2a) 115  suyamā        1
13419  8745  (AVŚ_7,73.10c) 115  suyamam        1
13421  8746  (AVŚ_4,27.1c) 115  suyamān        1


                    Page 133
                    Col1_atharva
13423  8747  (AVŚ_20,117.1c)115  suyato       1
13425  8748  (AVŚ_6,32.1a) 115  sv         1
13427  8749  (AVŚ_20,24.8a) 115  sva         1
13429  8750  (AVŚ_7,97.4c) 115  svā         1
13431  8751  (AVŚ_11,2.30c) 63  śvabhyo       1
13433  8752  (AVŚ_8,10.11a) 115  svadha       1
13435  8753  (AVŚ_18,4.71a) 115  svadhā
13436  8754  (AVŚ_18,4.72a) 115  svadhā
13437  8755  (AVŚ_18,4.74a) 115  svadhā
13438  8756  (AVŚ_18,4.73a) 115  svadhā       4
13440  8757  (AVŚ_20,40.3a) 115  svadhām
13441  8758  (AVŚ_20,69.12a)115  svadhām
13442  8759  (AVŚ_19,31.3a) 115  svadhām       3
13444  8760  (AVŚ_5,9.8c)  115  svadhāvantau    1
13446  8761  (AVŚ_18,3.42c) 115  svadhayā
13447  8762  (AVŚ_18,4.65c) 115  svadhayā
13448  8763  (AVŚ_18,1.54c) 115  svadhayā
13449  8764  (AVŚ_6,96.3c) 115  svadhayā
13450  8765  (AVŚ_18,1.45c) 115  svadhayā      5
13452  8766  (AVŚ_20,67.3c) 115  svadhvaro      1
13454  8767  (AVŚ_5,2.3c)  115  svādunā
13455  8768  (AVŚ_20,107.6c)115  svādunā       2
13457  8769  (AVŚ_20,17.5a) 63  śvaghnī       1
13459  8770  (AVŚ_5,6.7a)  115  svāhā
13460  8771  (AVŚ_5,6.6a)  115  svāhā
13461  8772  (AVŚ_19,23.1a) 115  svāhā
13462  8773  (AVŚ_7,97.8c) 115  svāhā
13463  8774  (AVŚ_19,22.9a) 115  svāhā
13464  8775  (AVŚ_19,22.8a) 115  svāhā
13465  8776  (AVŚ_19,22.10a)115  svāhā
13466  8777  (AVŚ_19,45.10c)115  svāhā        8
13468  8778  (AVŚ_6,8.1c)  63  ṣvajasva      1
13470  8779  (AVŚ_10,4.15c) 115  svajasya      1
13472  8780  (AVŚ_18,2.11a) 63  śvānau
13473  8781  (AVŚ_18,2.12a) 63  śvānau       2
13475  8782  (AVŚ_20,126.8a)115  svaṅgure      1
13477  8783  (AVŚ_7,46.2a) 115  svaṅguriḥ      1
13479  8784  (AVŚ_11,9[11].10a)
                63  śvāpadaṃ      1
13481  8785  (AVŚ_8,6.8a)  115  svapantīṃ      1
13483  8786  (AVŚ_18,3.24a) 115  svapaso       1
13485  8787  (AVŚ_18,1.23c) 115  svapasyate     1
13487  8788  (AVŚ_4,5.7c)  115  svāpayāvyuṣaṃ    1
13489  8789  (AVŚ_6,46.2a) 115  svapna
13490  8790  (AVŚ_16,5.1a) 115  svapna
13491  8791  (AVŚ_16,5.2a) 115  svapna
13492  8792  (AVŚ_16,5.3a) 115  svapna
13493  8793  (AVŚ_16,5.4a) 115  svapna
13494  8794  (AVŚ_16,5.5a) 115  svapna
13495  8795  (AVŚ_16,5.6a) 115  svapna
13496  8796  (AVŚ_16,5.1c) 115  svapna
13497  8797  (AVŚ_16,5.6c) 115  svapna
13498  8798  (AVŚ_19,57.4a) 115  svapna       10
13500  8799  (AVŚ_10,2.9a) 115  svapnaṃ       1
13502  8800  (AVŚ_20,126.21c)
               115  svapnanaṃśano    1
13504  8801  (AVŚ_8,6.7a)  115  svapne       1
13506  8802  (AVŚ_20,96.16a)115  svapnena      1
13508  8803  (AVŚ_4,5.6a)  115  svaptu       1
13510  8804  (AVŚ_7,110.2a) 115  svar
13511  8805  (AVŚ_4,11.6a) 115  svar
13512  8806  (AVŚ_4,23.6c) 115  svar
13513  8807  (AVŚ_6,35.3c) 115  svar
13514  8808  (AVŚ_20,62.7a) 115  svar
13515  8809  (AVŚ_18,2.45a) 115  svar
13516  8810  (AVŚ_4,14.2c) 115  svar
13517  8811  (AVŚ_6,47.3c) 115  svar
13518  8812  (AVŚ_20,90.3c) 115  svar


                     Page 134
                     Col1_atharva
13519  8813  (AVŚ_2,5.2c)  115  svar
13520  8814  (AVŚ_16,9.3a) 115   svar
13521  8815  (AVŚ_13,2.20c) 115  svar
13522  8816  (AVŚ_20,47.17c)115  svar        13
13524  8817  (AVŚ_11,7[9].5c)115  svaraḥ        1
13526  8818  (AVŚ_20,113.2a)115  svarājaṃ       1
13528  8819  (AVŚ_17,1.22c) 115  svarāje
13529  8820  (AVŚ_17,1.23c) 115  svarāje       2
13531  8821  (AVŚ_12,1.13c) 115  svaravaḥ       1
13533  8822  (AVŚ_13,2.2a) 115   svarayantam     1
13535  8823  (AVŚ_11,1.35a) 115  svarga        1
13537  8824  (AVŚ_12,3.44c) 115  svargaṃ       1
13539  8825  (AVŚ_9,5.18a) 115   svarge        1
13541  8826  (AVŚ_9,7.4a)  115  svargo        1
13543  8827  (AVŚ_7,6.3c)  115  svaritrām      1
13545  8828  (AVŚ_17,1.1c) 115   svarjitaṃ
13546  8829  (AVŚ_17,1.2c) 115   svarjitaṃ
13547  8830  (AVŚ_17,1.3c) 115   svarjitaṃ
13548  8831  (AVŚ_17,1.4c) 115   svarjitaṃ
13549  8832  (AVŚ_17,1.5c) 115   svarjitaṃ      5
13551  8833  (AVŚ_7,77.3a) 115   svarkā        1
13553  8834  (AVŚ_19,10.7c) 115  svarūnāṃ       1
13555  8835  (AVŚ_8,4.4c)  115  svaryaṃ1       1
13557  8836  (AVŚ_5,5.7c)  115  svasā        1
13559  8837  (AVŚ_7,22.2c) 115   svasare       1
13561  8838  (AVŚ_20,136.9a)115  svasāveśitaṃ     1
13563  8839  (AVŚ_6,101.1a) 63   śvasihi       1
13565  8840  (AVŚ_6,123.1c) 115  svasti        1
13567  8841  (AVŚ_6,123.2c) 115  svastīṣṭāpūrtaṃ   1
13569  8842  (AVŚ_19,8.3c) 115   svasty        1
13571  8843  (AVŚ_14,2.27a) 63   śvaśurebhyaḥ     1
13573  8844  (AVŚ_14,1.44a) 63   śvaśureṣu      1
13575  8845  (AVŚ_19,12.1a) 115  svasus        1
13577  8846  (AVŚ_8,8.22a)  63  śvataryo       1
13579  8847  (AVŚ_7,91.1a) 115   svavāṃ
13580  8848  (AVŚ_20,125.6a)115  svavāṃ
13581  8849  (AVŚ_7,92.1a) 115   svavāṃ
13582  8850  (AVŚ_20,125.7a)115  svavāṃ        4
13584  8851  (AVŚ_7,50.3a) 115   svāvasuṃ       1
13586  8852  (AVŚ_4,30.3a) 115   svayam        1
13588  8853  (AVŚ_13,2.24c) 115  svayuktibhiḥ
13589  8854  (AVŚ_20,47.21c)115  svayuktibhiḥ     2
13591  8855  (AVŚ_7,52.1a) 115   svebhiḥ       1
13593  8856  (AVŚ_20,128.16a)63  śvetā        1
13595  8857  (AVŚ_10,4.13c) 63   śvitraṃ       1
13597  8858  (AVŚ_1,19.3a) 115   svo
13598  8859  (AVŚ_1,23.2c) 115   svo         2
13600  8860  (AVŚ_11,3.7a) 115   sya
13601  8861  (AVŚ_20,12.3c) 115  sya         2
13603  8862  (AVŚ_3,7.2c)   63  ṣya         1
13605  8863  (AVŚ_12,4.13a) 115  syād         1
13607  8864  (AVŚ_14,1.57a) 63   ṣyāmi        1
13609  8865  (AVŚ_3,16.4a) 115   syāmota       1
13611  8866  (AVŚ_19,40.2c) 115  syandadhvam     1
13613  8867  (AVŚ_6,66.2a) 115   syanto        1
13615  8868  (AVŚ_7,95.1a)  63  śyāvau        1
13617  8869  (AVŚ_6,83.2a)  63  śyeny        1
13619  8870  (AVŚ_14,2.17a) 115  syonā
13620  8871  (AVŚ_12,1.59a) 115  syonā        2
13622  8872  (AVŚ_18,2.53a) 115  syonaṃ        1
13624  8873  (AVŚ_8,2.22c) 115   syonāni       1
13626  8874  (AVŚ_6,140.3a) 115  syonau        1
13628  8875  (AVŚ_4,30.4c) 116   ta
13629  8876  (AVŚ_20,37.6a) 116  ta
13630  8877  (AVŚ_20,20.2c) 116  ta
13631  8878  (AVŚ_20,57.5c) 116  ta          4


                     Page 135
                   Col1_atharva
13633  8879  (AVŚ_18,1.11a) 116 tā
13634  8880  (AVŚ_1,18.4c) 116 tā
13635  8881  (AVŚ_5,1.8c)  116 tā
13636  8882  (AVŚ_12,3.26c) 116 tā
13637  8883  (AVŚ_10,8.33a) 116 tā         5
13639  8884  (AVŚ_1,22.3c) 116 tābhiṣ        1
13641  8885  (AVŚ_4,13.7c) 116 tābhyāṃ       1
13643  8886  (AVŚ_5,13.10a) 116 tābuvaṃ       1
13645  8887  (AVŚ_2,30.4a) 116 tad
13646  8888  (AVŚ_6,29.2c) 116 tad
13647  8889  (AVŚ_20,135.10a) tad
               116
13648  8890  (AVŚ_15,13.9[13.14]a)
               116 tad
13649  8891  (AVŚ_7,29.1a) 116 tad
13650  8892  (AVŚ_20,92.10c)116 tad
13651  8893  (AVŚ_20,43.1c) 116 tad
13652  8894  (AVŚ_20,43.2c) 116 tad
13653  8895  (AVŚ_20,43.3c) 116 tad
13654  8896  (AVŚ_5,13.9a) 116 tad
13655  8897  (AVŚ_5,18.14c) 116 tad
13656  8898  (AVŚ_6,118.1c) 116 tad        12
13658  8899  (AVŚ_19,8.6c) 116 tāḥ         1
13660  8900  (AVŚ_9,9.13a) 116 taj
13661  8901  (AVŚ_6,116.1c) 116 taj         2
13663  8902  (AVŚ_12,5.31a) 116 takmā        1
13665  8903  (AVŚ_5,22.5c) 116 takmaṃs       1
13667  8904  (AVŚ_5,22.10c) 116 takman       1
13669  8905  (AVŚ_5,4.1c)  116 takmānaṃ      1
13671  8906  (AVŚ_1,25.4a) 116 takmane       1
13673  8907  (AVŚ_5,22.2c) 116 takmann       1
13675  8908  (AVŚ_12,2.49c) 116 talpa        1
13677  8909  (AVŚ_14,2.31a) 116 talpaṃ       1
13679  8910  (AVŚ_6,26.3c) 116 tam
13680  8911  (AVŚ_6,134.3a) 116 tam
13681  8912  (AVŚ_2,24.1c) 116 tam
13682  8913  (AVŚ_2,24.2c) 116 tam
13683  8914  (AVŚ_2,24.3c) 116 tam
13684  8915  (AVŚ_2,24.4c) 116 tam
13685  8916  (AVŚ_2,24.5c) 116 tam
13686  8917  (AVŚ_2,24.6c) 116 tam
13687  8918  (AVŚ_2,24.7c) 116 tam
13688  8919  (AVŚ_2,24.8c) 116 tam
13689  8920  (AVŚ_10,2.30a) 116 tam        11
13691  8921  (AVŚ_12,2.33c) 116 taṃ
13692  8922  (AVŚ_8,5.11ḍ) 116 taṃ
13693  8923  (AVŚ_11,2.13c) 116 taṃ
13694  8924  (AVŚ_7,88.1c) 116 taṃ
13695  8925  (AVŚ_7,76.3c) 116 taṃ
13696  8926  (AVŚ_3,3.6c)  116 taṃ
13697  8927  (AVŚ_10,10.12a)116 taṃ
13698  8928  (AVŚ_5,14.9a) 116 taṃ
13699  8929  (AVŚ_9,4.18c) 116 taṃ         9
13701  8930  (AVŚ_9,9.19a) 116 tām
13702  8931  (AVŚ_10,10.23c)116 tām
13703  8932  (AVŚ_9,9.15a) 116 tām
13704  8933  (AVŚ_7,115.2c) 116 tām         4
13706  8934  (AVŚ_5,31.10a) 116 tāṃ
13707  8935  (AVŚ_6,22.3a) 116 tāṃ
13708  8936  (AVŚ_10,2.29a) 116 tāṃ
13709  8937  (AVŚ_11,8[10].7c) tāṃ
               116           4
13711  8938  (AVŚ_18,3.3c) 116 tamasā        1
13713  8939  (AVŚ_8,8.8c)  116 tamasābhi      1
13715  8940  (AVŚ_3,2.6c)  116 tamasāpavratena   1
13717  8941  (AVŚ_7,53.7a) 116 tamasas       1
13719  8942  (AVŚ_10,1.30a) 116 tamasāvṛtā     1
13721  8943  (AVŚ_8,1.8c)  116 tamaso
13722  8944  (AVŚ_2,10.8a) 116 tamaso        2


                    Page 136
                     Col1_atharva
13724  8945  (AVŚ_2,2.5a)  116  tamiṣīcayo     1
13726  8946  (AVŚ_1,21.2c) 116   tamo
13727  8947  (AVŚ_20,16.5a) 116  tamo
13728  8948  (AVŚ_12,5.26a) 116  tamo        3
13730  8949  (AVŚ_18,2.52c) 116  tan
13731  8950  (AVŚ_11,3.25a) 116  tan
13732  8951  (AVŚ_12,2.36c) 116  tan         3
13734  8952  (AVŚ_11,10[12].24c)
                116  tān
13735  8953  (AVŚ_5,18.11a) 116  tān
13736  8954  (AVŚ_8,4.9c)  116  tān
13737  8955  (AVŚ_10,7.24c) 116  tān
13738  8956  (AVŚ_11,8[10].3c)
                116  tān         5
13740  8957  (AVŚ_7,73.5c) 116   tanāyā       1
13742  8958  (AVŚ_20,141.1c)116  tanayāya      1
13744  8959  (AVŚ_11,8[10].19a)
                116  tandrīr       1
13746  8960  (AVŚ_9,3.6c)  116  tāni        1
13748  8961  (AVŚ_12,3.16c) 116  tānt        1
13750  8962  (AVŚ_4,30.3c) 116   tantam       1
13752  8963  (AVŚ_15,3.6a) 116   tantavo       1
13754  8964  (AVŚ_1,1.3a)  116  tanūbhe       1
13756  8965  (AVŚ_4,15.10a) 116  tanūbhiḥ      1
13758  8966  (AVŚ_1,13.2c) 116   tanūbhyo      1
13760  8967  (AVŚ_1,23.4a) 116   tanūjasya      1
13762  8968  (AVŚ_3,5.8a)  116  tanūpānaḥ      1
13764  8969  (AVŚ_19,20.3a) 116  tanūṣv       1
13766  8970  (AVŚ_19,3.2c) 116   tanvaḥ       1
13768  8971  (AVŚ_2,31.5c) 116   tanvam
13769  8972  (AVŚ_20,42.1c) 116  tanvam       2
13771  8973  (AVŚ_6,110.1c) 116  tanvaṃ
13772  8974  (AVŚ_18,3.9a) 116   tanvaṃ
13773  8975  (AVŚ_8,5.19c) 116   tanvaṃ
13774  8976  (AVŚ_6,9.1a)  116  tanvaṃ
13775  8977  (AVŚ_14,1.21c) 116  tanvaṃ
13776  8978  (AVŚ_18,1.8c) 116   tanvaṃ
13777  8979  (AVŚ_13,2.33a) 116  tanvaṃ       7
13779  8980  (AVŚ_13,3.16c) 116  tanvas       1
13781  8981  (AVŚ_8,2.16c) 116   tanve
13782  8982  (AVŚ_8,1.5c)  116  tanve
13783  8983  (AVŚ_1,3.1c)  116  tanve
13784  8984  (AVŚ_1,3.2c)  116  tanve
13785  8985  (AVŚ_1,3.3c)  116  tanve
13786  8986  (AVŚ_1,3.4c)  116  tanve
13787  8987  (AVŚ_1,3.5c)  116  tanve        7
13789  8988  (AVŚ_7,57.1c) 116   tanvo
13790  8989  (AVŚ_6,91.1c) 116   tanvo        2
13792  8990  (AVŚ_6,132.1c) 116  tapāmi
13793  8991  (AVŚ_6,132.2c) 116  tapāmi
13794  8992  (AVŚ_6,132.3c) 116  tapāmi
13795  8993  (AVŚ_6,132.4c) 116  tapāmi
13796  8994  (AVŚ_6,132.5c) 116  tapāmi       5
13798  8995  (AVŚ_13,4.22a) 116  tapaś        1
13800  8996  (AVŚ_7,61.1a) 116   tapasā
13801  8997  (AVŚ_11,5[7].10c)
                116  tapasā
13802  8998  (AVŚ_11,5[7].8c)116  tapasā
13803  8999  (AVŚ_8,3.13a) 116   tapasā
13804  9000  (AVŚ_10,5.49a) 116  tapasā
13805  9001  (AVŚ_8,9.3c)  116  tapasā       6
13807  9002  (AVŚ_18,2.8a) 116   tapasas       1
13809  9003  (AVŚ_12,3.46a) 116  tapase       1
13811  9004  (AVŚ_11,1.26c) 116  tapaso
13812  9005  (AVŚ_6,133.4a) 116  tapaso
13813  9006  (AVŚ_10,7.36a) 116  tapaso       3
13815  9007  (AVŚ_17,1.17a) 116  tapasy       1
13817  9008  (AVŚ_12,4.39a) 116  tapati       1
13819  9009  (AVŚ_12,3.43a) 116  tapatu
13820  9010  (AVŚ_18,4.9c) 116   tapatu       2


                     Page 137
                     Col1_atharva
13822  9011  (AVŚ_10,7.1a) 116  tapo
13823  9012  (AVŚ_11,7[9].17a)
               116  tapo        2
13825  9013  (AVŚ_7,61.2a) 116  tapyāmaha      1
13827  9014  (AVŚ_3,10.12a) 116  tapyamānā      1
13829  9015  (AVŚ_9,9.11c) 116  tapyate       1
13831  9016  (AVŚ_18,2.31a) 116  tara        1
13833  9017  (AVŚ_5,17.4a) 116  tārakaiṣā      1
13835  9018  (AVŚ_19,44.6c) 116  taranty       1
13837  9019  (AVŚ_20,89.1c) 116  tarata       1
13839  9020  (AVŚ_7,107.1a) 116  tārayanti      1
13841  9021  (AVŚ_19,50.3a) 116  tarema       1
13843  9022  (AVŚ_11,8[10].5c)
               116  tarhi        1
13845  9023  (AVŚ_7,39.1c) 116  tarpayantam     1
13847  9024  (AVŚ_4,27.5a) 116  tarpayanti     1
13849  9025  (AVŚ_6,134.1a) 116  tarpayatām     1
13851  9026  (AVŚ_4,26.6a) 116  tarpayatho     1
13853  9027  (AVŚ_3,12.7a) 116  taruṇa       1
13855  9028  (AVŚ_10,4.2a) 116  tarūṇakam      1
13857  9029  (AVŚ_9,1.5c)  116  taruṇaṃ       1
13859  9030  (AVŚ_4,39.8a) 116  tāsāṃ        1
13861  9031  (AVŚ_19,47.7a) 116  taskaro       1
13863  9032  (AVŚ_12,2.40c) 116  tasmāc       1
13865  9033  (AVŚ_13,1.48c) 116  tasmād
13866  9034  (AVŚ_8,2.10c) 116  tasmād
13867  9035  (AVŚ_7,64.2c) 116  tasmād
13868  9036  (AVŚ_6,115.2c) 116  tasmād
13869  9037  (AVŚ_7,5.4c)  116  tasmād
13870  9038  (AVŚ_14,2.59c) 116  tasmād
13871  9039  (AVŚ_14,2.60c) 116  tasmād
13872  9040  (AVŚ_14,2.61c) 116  tasmād
13873  9041  (AVŚ_14,2.62c) 116  tasmād       9
13875  9042  (AVŚ_11,4[6].23c)
               116  tasmai
13876  9043  (AVŚ_5,7.2c)  116  tasmai
13877  9044  (AVŚ_5,14.6c) 116  tasmai       3
13879  9045  (AVŚ_10,6.3c) 116  tasmaj       1
13881  9046  (AVŚ_7,54.2c) 116  tasmān
13882  9047  (AVŚ_6,115.1c) 116  tasmān       2
13884  9048  (AVŚ_7,64.1c) 116  tasmāt
13885  9049  (AVŚ_10,5.22c) 116  tasmāt       2
13887  9050  (AVŚ_9,9.7c)  116  tastambha      1
13889  9051  (AVŚ_10,8.3c) 116  tasthau
13890  9052  (AVŚ_10,8.40b) 116  tasthau
13891  9053  (AVŚ_10,8.42c) 116  tasthau       3
13893  9054  (AVŚ_5,13.11a) 116  tastuvaṃ      1
13895  9055  (AVŚ_4,21.4c) 116  tasya
13896  9056  (AVŚ_12,4.28c) 116  tasya
13897  9057  (AVŚ_6,24.3c) 116  tasya
13898  9058  (AVŚ_18,3.43c) 116  tasya
13899  9059  (AVŚ_4,20.3a) 116  tasya
13900  9060  (AVŚ_12,5.49a) 116  tasya
13901  9061  (AVŚ_12,5.50a) 116  tasya
13902  9062  (AVŚ_13,4.40a) 116  tasya        8
13904  9063  (AVŚ_4,39.4a) 116  tasyā
13905  9064  (AVŚ_4,39.6a) 116  tasyā
13906  9065  (AVŚ_4,39.2a) 116  tasyā        3
13908  9066  (AVŚ_12,5.48a) 116  tasyādahanaṃ    1
13910  9067  (AVŚ_12,5.47a) 116  tasyāhanane     1
13912  9068  (AVŚ_10,10.5c) 116  tasyāṃ       1
13914  9069  (AVŚ_12,2.5c) 116  tat
13915  9070  (AVŚ_14,1.30a) 116  tat
13916  9071  (AVŚ_12,4.40c) 116  tat         3
13918  9072  (AVŚ_18,4.77a) 116  tata        1
13920  9073  (AVŚ_19,39.6c) 116  tataḥ
13921  9074  (AVŚ_19,39.7c) 116  tataḥ
13922  9075  (AVŚ_19,39.8c) 116  tataḥ        3
13924  9076  (AVŚ_18,4.76a) 116  tatāmaha      1


                     Page 138
                    Col1_atharva
13926  9077  (AVŚ_7,18.2a) 116 tatāpa        1
13928  9078  (AVŚ_10,1.29c) 116 tatas        1
13930  9079  (AVŚ_20,72.2a) 116 tatasre
13931  9080  (AVŚ_20,75.1a) 116 tatasre       2
13933  9081  (AVŚ_3,9.2a)  116 tathā
13934  9082  (AVŚ_4,8.6c)  116 tathā        2
13936  9083  (AVŚ_3,9.1c)  116 tathāpa       1
13938  9084  (AVŚ_15,8.1a) 116 tato
13939  9085  (AVŚ_4,19.6c) 116 tato         2
13941  9086  (AVŚ_6,22.2c) 116 tatra
13942  9087  (AVŚ_10,1.8c) 116 tatra
13943  9088  (AVŚ_7,76.5c) 116 tatra
13944  9089  (AVŚ_12,1.34c) 116 tatra
13945  9090  (AVŚ_19,43.1c) 116 tatra
13946  9091  (AVŚ_19,43.7c) 116 tatra
13947  9092  (AVŚ_19,43.8c) 116 tatra
13948  9093  (AVŚ_19,43.4c) 116 tatra
13949  9094  (AVŚ_19,43.6c) 116 tatra
13950  9095  (AVŚ_19,43.5c) 116 tatra
13951  9096  (AVŚ_19,43.3c) 116 tatra
13952  9097  (AVŚ_19,43.2c) 116 tatra
13953  9098  (AVŚ_20,71.12a)116 tatra
13954  9099  (AVŚ_6,106.1c) 116 tatra
13955  9100  (AVŚ_8,2.24c) 116 tatra
13956  9101  (AVŚ_8,2.25a) 116 tatra        16
13958  9102  (AVŚ_20,6.2c) 116 tātṛpim
13959  9103  (AVŚ_20,7.4c) 116 tātṛpim        2
13961  9104  (AVŚ_19,42.2c) 116 tattvaṃ       1
13963  9105  (AVŚ_5,24.5a) 116 tau          1
13965  9106  (AVŚ_9,5.27c) 116 tāv          1
13967  9107  (AVŚ_6,51.3c) 116 tava
13968  9108  (AVŚ_19,15.1c) 116 tava
13969  9109  (AVŚ_14,2.60a) 116 tava
13970  9110  (AVŚ_20,30.5c) 116 tava
13971  9111  (AVŚ_20,33.3a) 116 tava         5
13973  9112  (AVŚ_12,4.27c) 116 tāvad        1
13975  9113  (AVŚ_4,32.3a) 116 tavasas        1
13977  9114  (AVŚ_18,3.2c) 116 tavedaṃ        1
13979  9115  (AVŚ_4,15.2a) 116 taviṣāḥ        1
13981  9116  (AVŚ_20,61.4c) 116 taviṣam
13982  9117  (AVŚ_20,62.8c) 116 taviṣam       2
13984  9118  (AVŚ_20,11.2a) 116 taviṣasya      1
13986  9119  (AVŚ_20,9.2a) 116 taviṣībhir
13987  9120  (AVŚ_20,49.5a) 116 taviṣībhir      2
13989  9121  (AVŚ_3,25.3c) 116 tayā         1
13991  9122  (AVŚ_6,72.2a) 116 tāyādaraṃ       1
13993  9123  (AVŚ_11,3.36[4.5]e) tayainam
               116
13994  9124  (AVŚ_11,3.49[4.18]e)tayainam
               116           2
13996  9125  (AVŚ_13,2.17a) 116 tāyavo
13997  9126  (AVŚ_20,47.14a)116 tāyavo        2
13999  9127  (AVŚ_5,24.16a) 116 te
14000  9128  (AVŚ_8,1.21a) 116 te
14001  9129  (AVŚ_19,28.1a) 116 te
14002  9130  (AVŚ_8,5.22c) 116 te
14003  9131  (AVŚ_6,138.5c) 116 te
14004  9132  (AVŚ_11,1.1c) 116 te
14005  9133  (AVŚ_11,1.3c) 116 te
14006  9134  (AVŚ_14,2.35c) 116 te
14007  9135  (AVŚ_4,3.3a)  116 te
14008  9136  (AVŚ_19,47.5a) 116 te
14009  9137  (AVŚ_2,12.8a) 116 te
14010  9138  (AVŚ_5,25.2c) 116 te
14011  9139  (AVŚ_6,111.1c) 116 te
14012  9140  (AVŚ_10,8.17c) 116 te
14013  9141  (AVŚ_5,6.3a)  116 te
14014  9142  (AVŚ_18,2.23c) 116 te


                    Page 139
                     Col1_atharva
14015  9143  (AVŚ_11,2.6c) 116  te
14016  9144  (AVŚ_18,1.3a) 116  te
14017  9145  (AVŚ_14,1.48c) 116  te
14018  9146  (AVŚ_1,22.4c) 116  te
14019  9147  (AVŚ_20,60.5a) 116  te
14020  9148  (AVŚ_20,71.5a) 116  te
14021  9149  (AVŚ_20,71.10a)116  te
14022  9150  (AVŚ_20,75.3a) 116  te
14023  9151  (AVŚ_20,71.11c)116  te
14024  9152  (AVŚ_20,37.8a) 116  te
14025  9153  (AVŚ_19,34.9a) 116  te
14026  9154  (AVŚ_6,102.2a) 116  te
14027  9155  (AVŚ_11,6[8].13c)
               116  te
14028  9156  (AVŚ_2,30.1c) 116  te
14029  9157  (AVŚ_6,139.2a) 116  te
14030  9158  (AVŚ_6,13.2c) 116  te
14031  9159  (AVŚ_7,56.8c) 116  te
14032  9160  (AVŚ_7,70.5a) 116  te
14033  9161  (AVŚ_10,7.25a) 116  te
14034  9162  (AVŚ_19,39.3a) 116  te
14035  9163  (AVŚ_11,8[10].13a)
               116  te
14036  9164  (AVŚ_1,24.3a) 116  te
14037  9165  (AVŚ_6,16.2a) 116  te
14038  9166  (AVŚ_4,39.9c) 116  te
14039  9167  (AVŚ_20,76.6a) 116  te
14040  9168  (AVŚ_5,24.15a) 116  te
14041  9169  (AVŚ_20,24.8c) 116  te
14042  9170  (AVŚ_4,40.8c) 116  te
14043  9171  (AVŚ_4,40.1c) 116  te
14044  9172  (AVŚ_4,40.5c) 116  te
14045  9173  (AVŚ_4,40.4c) 116  te
14046  9174  (AVŚ_4,40.7c) 116  te
14047  9175  (AVŚ_4,40.3c) 116  te
14048  9176  (AVŚ_4,40.6c) 116  te
14049  9177  (AVŚ_4,40.2c) 116  te
14050  9178  (AVŚ_5,8.5c)  116  te
14051  9179  (AVŚ_8,1.20c) 116  te
14052  9180  (AVŚ_20,96.10c)116  te
14053  9181  (AVŚ_9,4.10a) 116  te
14054  9182  (AVŚ_6,93.1c) 116  te
14055  9183  (AVŚ_9,8.1c)  116  te
14056  9184  (AVŚ_9,8.2c)  116  te
14057  9185  (AVŚ_9,8.3c)  116  te
14058  9186  (AVŚ_9,8.4c)  116  te
14059  9187  (AVŚ_9,8.5c)  116  te
14060  9188  (AVŚ_4,4.3a)  116  te
14061  9189  (AVŚ_12,2.21c) 116  te
14062  9190  (AVŚ_6,63.2a) 116  te
14063  9191  (AVŚ_20,19.2a) 116  te
14064  9192  (AVŚ_20,94.9c) 116  te
14065  9193  (AVŚ_20,116.2c)116  te
14066  9194  (AVŚ_20,67.6a) 116  te
14067  9195  (AVŚ_4,4.7a)  116  te
14068  9196  (AVŚ_6,101.3a) 116  te
14069  9197  (AVŚ_20,17.5c) 116  te
14070  9198  (AVŚ_13,1.44a) 116  te
14071  9199  (AVŚ_5,24.17a) 116  te
14072  9200  (AVŚ_4,7.1c)  116  te
14073  9201  (AVŚ_6,42.3a) 116  te
14074  9202  (AVŚ_20,96.23c)116  te
14075  9203  (AVŚ_2,33.7c) 116  te
14076  9204  (AVŚ_8,3.19c) 116  te
14077  9205  (AVŚ_20,45.1a) 116  te
14078  9206  (AVŚ_4,16.9c) 116  te
14079  9207  (AVŚ_20,10.1a) 116  te
14080  9208  (AVŚ_7,76.5a) 116  te


                     Page 140
                    Col1_atharva
14081  9209  (AVŚ_10,8.20a) 116 te
14082  9210  (AVŚ_9,1.9c)  116 te
14083  9211  (AVŚ_3,22.2c) 116 te
14084  9212  (AVŚ_9,3.4c)  116 te
14085  9213  (AVŚ_20,25.3c) 116 te
14086  9214  (AVŚ_7,68.1a) 116 te
14087  9215  (AVŚ_13,1.56c) 116 te
14088  9216  (AVŚ_13,1.57c) 116 te
14089  9217  (AVŚ_19,3.3c) 116 te
14090  9218  (AVŚ_20,96.11c)116 te
14091  9219  (AVŚ_20,24.1c) 116 te
14092  9220  (AVŚ_20,96.13c)116 te
14093  9221  (AVŚ_20,96.15c)116 te
14094  9222  (AVŚ_20,96.16c)116 te
14095  9223  (AVŚ_7,35.2a) 116 te
14096  9224  (AVŚ_6,18.3a) 116 te
14097  9225  (AVŚ_2,19.1a) 116 te
14098  9226  (AVŚ_2,19.2a) 116 te
14099  9227  (AVŚ_2,19.3a) 116 te
14100  9228  (AVŚ_2,19.4a) 116 te
14101  9229  (AVŚ_2,19.5a) 116 te
14102  9230  (AVŚ_7,53.3a) 116 te
14103  9231  (AVŚ_2,22.1a) 116 te
14104  9232  (AVŚ_2,22.2a) 116 te
14105  9233  (AVŚ_2,22.3a) 116 te
14106  9234  (AVŚ_2,22.4a) 116 te
14107  9235  (AVŚ_2,22.5a) 116 te
14108  9236  (AVŚ_4,33.4a) 116 te
14109  9237  (AVŚ_2,21.1a) 116 te
14110  9238  (AVŚ_2,21.2a) 116 te
14111  9239  (AVŚ_2,21.3a) 116 te
14112  9240  (AVŚ_2,21.4a) 116 te
14113  9241  (AVŚ_2,21.5a) 116 te
14114  9242  (AVŚ_2,20.1a) 116 te
14115  9243  (AVŚ_2,20.2a) 116 te
14116  9244  (AVŚ_2,20.3a) 116 te
14117  9245  (AVŚ_2,20.4a) 116 te
14118  9246  (AVŚ_2,20.5a) 116 te
14119  9247  (AVŚ_18,2.56a) 116 te         121
14121  9248  (AVŚ_14,2.3c)  63 ṭe
14122  9249  (AVŚ_18,4.15a) 63 ṭe           2
14124  9250  (AVŚ_6,49.1c) 116 tejanaṃ
14125  9251  (AVŚ_20,136.3c)116 tejanaṃ        2
14127  9252  (AVŚ_12,5.7a) 116 tejaś         1
14129  9253  (AVŚ_13,4.49a) 116 tejasā
14130  9254  (AVŚ_13,4.56a) 116 tejasā        2
14132  9255  (AVŚ_19,34.2c) 116 tejaso        1
14134  9256  (AVŚ_7,89.4c) 116 tejo
14135  9257  (AVŚ_19,31.12c)116 tejo         2
14137  9258  (AVŚ_4,36.5a) 116 tena
14138  9259  (AVŚ_16,7.12a) 116 tena
14139  9260  (AVŚ_3,5.8c)  116 tena
14140  9261  (AVŚ_5,28.13c) 116 tena         4
14142  9262  (AVŚ_11,3.32[4.1]e) tenainam
               116
14143  9263  (AVŚ_11,3.35[4.4]e) tenainam
               116
14144  9264  (AVŚ_11,3.39[4.8]e) tenainam
               116
14145  9265  (AVŚ_11,3.40[4.9]e) tenainam
               116
14146  9266  (AVŚ_11,3.41[4.10]e)tenainam
               116
14147  9267  (AVŚ_11,3.42[4.11]e)tenainam
               116
14148  9268  (AVŚ_11,3.43[4.12]e)tenainam
               116            7
14150  9269  (AVŚ_14,1.36c) 116 tenemāṃ        1
14152  9270  (AVŚ_6,65.1c) 116 teṣām         1
14154  9271  (AVŚ_8,6.24c) 116 teṣāṃ         1
14156  9272  (AVŚ_4,35.2a) 116 ti
14157  9273  (AVŚ_6,75.3c) 116 ti           2
14159  9274  (AVŚ_20,126.15a) tigmaśṛṅgo
               116            1


                    Page 141
                      Col1_atharva
14161  9275  (AVŚ_8,2.26c) 116   tijīvo        1
14163  9276  (AVŚ_4,37.6c) 116   tīkṣṇaśṛṅgī     1
14165  9277  (AVŚ_8,7.9c)  116  tīkṣṇaśṛṅgyaḥ    1
14167  9278  (AVŚ_12,5.66a) 116  tīkṣṇena       1
14169  9279  (AVŚ_3,19.4c) 116   tīkṣṇīyāṃso     1
14171  9280  (AVŚ_20,102.1a)116  tiras        1
14173  9281  (AVŚ_10,7.42c) 116  tirate        1
14175  9282  (AVŚ_7,38.5a) 116   tirojanaṃ      1
14177  9283  (AVŚ_10,2.25c) 116  tiryak
14178  9284  (AVŚ_10,2.24c) 116  tiryak        2
14180  9285  (AVŚ_4,7.3a)  116  tiryaṃ        1
14182  9286  (AVŚ_11,5[7].3c)116  tisra
14183  9287  (AVŚ_9,10.3c) 116   tisra        2
14185  9288  (AVŚ_4,20.2a) 116   tisraḥ
14186  9289  (AVŚ_19,27.3a) 116  tisraḥ
14187  9290  (AVŚ_6,21.1a) 116   tisraḥ        3
14189  9291  (AVŚ_4,12.6a) 116   tiṣṭha        1
14191  9292  (AVŚ_1,29.2c) 116   tiṣṭhābhi      1
14193  9293  (AVŚ_9,7.20a) 116   tiṣṭhan
14194  9294  (AVŚ_7,102.1c) 116  tiṣṭhan       2
14196  9295  (AVŚ_12,1.28a) 116  tiṣṭhantaḥ      1
14198  9296  (AVŚ_7,60.2c) 116   tiṣṭhantas      1
14200  9297  (AVŚ_20,133.4a)116  tiṣṭhantī      1
14202  9298  (AVŚ_14,1.47c) 116  tiṣṭhānumādyā    1
14204  9299  (AVŚ_9,3.17c) 116   tiṣṭhasi       1
14206  9300  (AVŚ_10,7.3a) 116   tiṣṭhati
14207  9301  (AVŚ_1,17.2c) 116   tiṣṭhati
14208  9302  (AVŚ_11,2.23a) 116  tiṣṭhati       3
14210  9303  (AVŚ_10,7.3c) 116   tiṣṭhaty       1
14212  9304  (AVŚ_9,1.24c) 116   tiṣṭhe
14213  9305  (AVŚ_4,30.7c) 116   tiṣṭhe        2
14215  9306  (AVŚ_5,8.9c)  116  tiṣṭhendra      1
14217  9307  (AVŚ_4,14.9c) 116   tisṭheto       1
14219  9308  (AVŚ_3,17.5c) 116   tośamānā       1
14221  9309  (AVŚ_20,128.11c)116  totā         1
14223  9310  (AVŚ_3,23.2c) 116   tra
14224  9311  (AVŚ_6,104.2c) 116  tra         2
14226  9312  (AVŚ_10,5.22a) 116  traihāyaṇād
14227  9313  (AVŚ_12,4.16a) 116  traihāyaṇād     2
14229  9314  (AVŚ_4,9.9a)  116  traikakudam     1
14231  9315  (AVŚ_4,9.10a) 116   traikakudaṃ     1
14233  9316  (AVŚ_20,37.3c) 116  trasadasyum     1
14235  9317  (AVŚ_5,21.8c) 116   trasantu       1
14237  9318  (AVŚ_8,8.19a) 116   trasatāmitrā     1
14239  9319  (AVŚ_19,39.1a) 116  trāyamāṇaḥ      1
14241  9320  (AVŚ_4,9.1a)  116  trāyamāṇaṃ      1
14243  9321  (AVŚ_10,7.27c) 116  trayastriṃśad    1
14245  9322  (AVŚ_19,44.4a) 116  trāyasvāso      1
14247  9323  (AVŚ_4,3.1a)  116  trayo        1
14249  9324  (AVŚ_19,36.5c) 116  tṛdhvāva       1
14251  9325  (AVŚ_11,8[10].33a)
                116  tredhā
14252  9326  (AVŚ_20,135.13a)116  tredhā        2
14254  9327  (AVŚ_10,4.18c) 116  tṛhyamāṇānāṃ     1
14256  9328  (AVŚ_5,17.7c) 116   tṛhyante       1
14258  9329  (AVŚ_10,8.43a) 116  tribhir       1
14260  9330  (AVŚ_9,5.10a) 116   tridive       1
14262  9331  (AVŚ_19,6.15a) 116  triḥ         1
14264  9332  (AVŚ_4,9.8c)  116  trikakun       1
14266  9333  (AVŚ_20,13.4c) 116  trīṃś        1
14268  9334  (AVŚ_13,3.8a) 116   triṃśadaṅgaṃ     1
14270  9335  (AVŚ_9,9.10a) 116   trīn
14271  9336  (AVŚ_19,27.4a) 116  trīn         2
14273  9337  (AVŚ_19,27.10a)116  trīṇi        1
14275  9338  (AVŚ_19,27.4c) 116  trīnt        1
14277  9339  (AVŚ_5,28.7c) 116   trīṇy        1
14279  9340  (AVŚ_19,34.2a) 116  tripañcāśīḥ     1


                     Page 142
                     Col1_atharva
14281  9341  (AVŚ_14,1.41c) 116  triṣ        1
14283  9342  (AVŚ_11,10[12].10c)
               116  triṣandhiṃ     1
14285  9343  (AVŚ_11,9[11].23a)
               116  triṣandhiś     1
14287  9344  (AVŚ_6,113.3a) 116  tritasyāpamṛṣṭam  1
14289  9345  (AVŚ_19,27.3c) 116  trivṛta       1
14291  9346  (AVŚ_5,28.8a) 116   trivṛtā       1
14293  9347  (AVŚ_8,9.20a) 116   trivṛtaṃ      1
14295  9348  (AVŚ_5,28.3a) 116   trivṛti       1
14297  9349  (AVŚ_6,131.3a) 116  triyojanaṃ     1
14299  9350  (AVŚ_6,102.2c) 116  tṛṇaṃ        1
14301  9351  (AVŚ_8,8.11c) 116   tṛṇedv       1
14303  9352  (AVŚ_11,9[11].9c)
               116  tṛpyantv      1
14305  9353  (AVŚ_20,52.2c) 116  tṛṣāṇa
14306  9354  (AVŚ_20,57.15c)116  tṛṣāṇa       2
14308  9355  (AVŚ_19,47.8a) 116  tṛṣṭadhūmam
14309  9356  (AVŚ_19,50.1a) 116  tṛṣṭadhūmam     2
14311  9357  (AVŚ_6,50.3a) 116   tṛṣṭajambhā     1
14313  9358  (AVŚ_15,15.5a) 116  tṛtīyaḥ       1
14315  9359  (AVŚ_5,4.3a)  116  tṛtīyasyām
14316  9360  (AVŚ_6,95.1a) 116   tṛtīyasyām
14317  9361  (AVŚ_19,39.6a) 116  tṛtīyasyām     3
14319  9362  (AVŚ_9,1.13a) 116   tṛtīye       1
14321  9363  (AVŚ_15,16.3a) 116  tṛtīyo
14322  9364  (AVŚ_15,17.3a) 116  tṛtīyo       2
14324  9365  (AVŚ_20,96.2a) 116  tubhyam       1
14326  9366  (AVŚ_2,9.5c)  116  tubhyaṃ
14327  9367  (AVŚ_7,46.3c) 116   tubhyaṃ       2
14329  9368  (AVŚ_3,25.1a) 116   tudatu       1
14331  9369  (AVŚ_8,4.7a)  116  tujayadbhir     1
14333  9370  (AVŚ_19,32.3a) 116  tūlam        1
14335  9371  (AVŚ_8,6.17c) 116   tuṇḍelam      1
14337  9372  (AVŚ_9,10.8a) 116   turagātu      1
14339  9373  (AVŚ_5,27.10a) 116  turīpam       1
14341  9374  (AVŚ_20,141.3c)116  turvaṇe       1
14343  9375  (AVŚ_9,6.16a) 116   tuṣā        1
14345  9376  (AVŚ_20,84.3a) 116  tūtujāna      1
14347  9377  (AVŚ_20,60.2a) 116  tuvīmagha      1
14349  9378  (AVŚ_6,33.3c) 116   tuviṣṭamo      1
14351  9379  (AVŚ_19,31.4c) 116  tv         1
14353  9380  (AVŚ_7,97.1a) 116   tvā
14354  9381  (AVŚ_20,89.3a) 116  tvā
14355  9382  (AVŚ_8,1.20a) 116   tvā
14356  9383  (AVŚ_20,96.10a)116  tvā
14357  9384  (AVŚ_2,10.8e) 116   tvā
14358  9385  (AVŚ_2,10.1c) 116   tvā
14359  9386  (AVŚ_2,10.2e) 116   tvā
14360  9387  (AVŚ_2,10.3e) 116   tvā
14361  9388  (AVŚ_2,10.4e) 116   tvā
14362  9389  (AVŚ_2,10.5e) 116   tvā
14363  9390  (AVŚ_2,10.6e) 116   tvā
14364  9391  (AVŚ_2,10.7e) 116   tvā
14365  9392  (AVŚ_8,2.20a) 116   tvā
14366  9393  (AVŚ_8,1.13a) 116   tvā
14367  9394  (AVŚ_8,1.13c) 116   tvā
14368  9395  (AVŚ_19,44.10a)116  tvā
14369  9396  (AVŚ_8,1.9a)  116  tvā
14370  9397  (AVŚ_9,3.11c) 116   tvā
14371  9398  (AVŚ_7,115.1c) 116  tvā
14372  9399  (AVŚ_20,52.1a) 116  tvā
14373  9400  (AVŚ_20,57.14a)116  tvā
14374  9401  (AVŚ_18,3.29a) 116  tvā
14375  9402  (AVŚ_20,103.3a)116  tvā
14376  9403  (AVŚ_3,9.5a)  116  tvā
14377  9404  (AVŚ_20,24.6a) 116  tvā
14378  9405  (AVŚ_20,56.5c) 116  tvā
14379  9406  (AVŚ_20,72.1a) 116  tvā


                     Page 143
                    Col1_atharva
14380  9407  (AVŚ_9,3.24c) 116 tvā
14381  9408  (AVŚ_4,7.3c)  116 tvā
14382  9409  (AVŚ_20,96.1c) 116 tvā
14383  9410  (AVŚ_9,4.10c) 116 tvā
14384  9411  (AVŚ_6,45.1c) 116 tvā
14385  9412  (AVŚ_20,100.2a)116 tvā
14386  9413  (AVŚ_19,39.2e) 116 tvā
14387  9414  (AVŚ_19,39.3e) 116 tvā
14388  9415  (AVŚ_19,39.4e) 116 tvā
14389  9416  (AVŚ_8,6.21c) 116 tvā
14390  9417  (AVŚ_20,5.1a) 116 tvā
14391  9418  (AVŚ_20,104.1a)116 tvā
14392  9419  (AVŚ_20,18.1a) 116 tvā
14393  9420  (AVŚ_10,1.18c) 116 tvā
14394  9421  (AVŚ_6,113.1c) 116 tvā
14395  9422  (AVŚ_6,113.3c) 116 tvā
14396  9423  (AVŚ_6,29.3e) 116 tvā         44
14398  9424  (AVŚ_18,4.9a)  63 ṭvā         1
14400  9425  (AVŚ_6,84.1c) 116 tvābhipramanvate   1
14402  9426  (AVŚ_9,5.4a)  116 tvacam        1
14404  9427  (AVŚ_6,21.1c) 116 tvaco         1
14406  9428  (AVŚ_7,79.4a) 116 tvad
14407  9429  (AVŚ_7,80.3a) 116 tvad         2
14409  9430  (AVŚ_20,17.2a) 116 tvadrig       1
14411  9431  (AVŚ_6,138.3a) 116 tvākaraṃ       1
14413  9432  (AVŚ_4,7.6c)  116 tvam
14414  9433  (AVŚ_2,3.2c)  116 tvam
14415  9434  (AVŚ_6,98.3a) 116 tvam
14416  9435  (AVŚ_7,65.1a) 116 tvam
14417  9436  (AVŚ_6,16.2c) 116 tvam
14418  9437  (AVŚ_17,1.18a) 116 tvam
14419  9438  (AVŚ_5,11.2c) 116 tvam
14420  9439  (AVŚ_19,31.13c)116 tvam
14421  9440  (AVŚ_1,11.3c) 116 tvam
14422  9441  (AVŚ_11,10[12].19a) tvam
               116
14423  9442  (AVŚ_11,9[11].18a) tvam
               116           11
14425  9443  (AVŚ_19,44.1c) 116 tvaṃ
14426  9444  (AVŚ_7,38.4c) 116 tvaṃ
14427  9445  (AVŚ_20,126.4a)116 tvaṃ
14428  9446  (AVŚ_10,5.45c) 116 tvaṃ
14429  9447  (AVŚ_8,6.9c)  116 tvaṃ
14430  9448  (AVŚ_8,6.10e) 116 tvaṃ
14431  9449  (AVŚ_7,106.1c) 116 tvaṃ
14432  9450  (AVŚ_2,27.7a) 116 tvaṃ
14433  9451  (AVŚ_10,3.1c) 116 tvaṃ
14434  9452  (AVŚ_4,20.5c) 116 tvaṃ
14435  9453  (AVŚ_10,3.15c) 116 tvaṃ
14436  9454  (AVŚ_19,28.2c) 116 tvaṃ
14437  9455  (AVŚ_10,8.27a) 116 tvaṃ
14438  9456  (AVŚ_11,9[11].5a) tvaṃ
               116
14439  9457  (AVŚ_11,10[12].5a) tvaṃ
               116
14440  9458  (AVŚ_17,1.15a) 116 tvaṃ
14441  9459  (AVŚ_18,1.16c) 116 tvaṃ
14442  9460  (AVŚ_6,134.3c) 116 tvaṃ
14443  9461  (AVŚ_17,1.20c) 116 tvaṃ
14444  9462  (AVŚ_17,1.21c) 116 tvaṃ        20
14446  9463  (AVŚ_2,36.7c) 116 tvām
14447  9464  (AVŚ_20,14.1a) 116 tvām
14448  9465  (AVŚ_20,62.1a) 116 tvām         3
14450  9466  (AVŚ_20,126.3a)116 tvāṃ
14451  9467  (AVŚ_18,1.15c) 116 tvāṃ
14452  9468  (AVŚ_8,2.27c) 116 tvāṃ         3
14454  9469  (AVŚ_19,34.6c) 116 tvāṅgirā       1
14456  9470  (AVŚ_5,30.17e) 116 tvānu        1
14458  9471  (AVŚ_3,17.8a) 116 tvārvācī       1
14460  9472  (AVŚ_12,2.24c) 116 tvaṣṭā        1


                    Page 144
                     Col1_atharva
14462  9473  (AVŚ_20,122.2a)116  tvāvān        1
14464  9474  (AVŚ_7,50.4a) 116   tvayā
14465  9475  (AVŚ_20,21.11c)116  tvayā        2
14467  9476  (AVŚ_20,18.4a) 116  tvāyavo
14468  9477  (AVŚ_20,23.7a) 116  tvāyavo       2
14470  9478  (AVŚ_12,1.15a) 116  tvayi        1
14472  9479  (AVŚ_20,35.11a)116  tveṣasā       1
14474  9480  (AVŚ_20,37.2a) 116  tyad
14475  9481  (AVŚ_20,137.11a)116  tyad         2
14477  9482  (AVŚ_20,36.6a) 116  tyaṃ
14478  9483  (AVŚ_13,2.16a) 116  tyaṃ
14479  9484  (AVŚ_20,47.13a)116  tyaṃ         3
14481  9485  (AVŚ_20,126.23c)116  tyasyā        1
14483  9486  (AVŚ_20,137.10a)116  tyat         1
14485  9487  (AVŚ_8,4.20a) 116   tye
14486  9488  (AVŚ_20,59.1a) 116  tye         2
14488  9489  (AVŚ_20,95.2c) 117  u
14489  9490  (AVŚ_20,35.1a) 117  u
14490  9491  (AVŚ_20,35.2a) 117  u
14491  9492  (AVŚ_20,35.3a) 117  u
14492  9493  (AVŚ_20,35.4a) 117  u
14493  9494  (AVŚ_20,35.5a) 117  u
14494  9495  (AVŚ_20,35.6a) 117  u
14495  9496  (AVŚ_20,35.8a) 117  u
14496  9497  (AVŚ_20,35.12a)117  u
14497  9498  (AVŚ_20,35.15a)117  u
14498  9499  (AVŚ_20,126.3c)117  u
14499  9500  (AVŚ_2,2.3a)  117  u
14500  9501  (AVŚ_15,10.7a) 117  u
14501  9502  (AVŚ_9,6.39a) 117   u
14502  9503  (AVŚ_15,10.6a) 117  u
14503  9504  (AVŚ_8,4.13a) 117   u
14504  9505  (AVŚ_18,1.14a) 117  u          17
14506  9506  (AVŚ_7,70.4a) 117   ubhau        1
14508  9507  (AVŚ_5,19.2c) 117   ubhayādam      1
14510  9508  (AVŚ_1,25.4c) 117   ubhayadyur
14511  9509  (AVŚ_7,116.2a) 117  ubhayadyur
14512  9510  (AVŚ_8,10.21c) 117  ubhayadyur      3
14514  9511  (AVŚ_4,31.7a) 117   ubhayaṃ       1
14516  9512  (AVŚ_12,3.6a) 117   ubhayāṃś       1
14518  9513  (AVŚ_7,79.2c) 117   ubhaye
14519  9514  (AVŚ_12,1.47c) 117  ubhaye        2
14521  9515  (AVŚ_10,4.10a) 117  ubhayo        1
14523  9516  (AVŚ_8,5.3c)  117  ubhe
14524  9517  (AVŚ_6,138.2c) 117  ubhe         2
14526  9518  (AVŚ_11,7[9].18c)
                117  ucchiṣṭa       1
14528  9519  (AVŚ_11,7[9].17c)
                117  ucchiṣṭe
14529  9520  (AVŚ_11,7[9].10c)
                117  ucchiṣṭe
14530  9521  (AVŚ_11,7[9].2c)117  ucchiṣṭe       3
14532  9522  (AVŚ_11,7[9].16a)
                117  ucchiṣṭo       1
14534  9523  (AVŚ_14,2.48a) 117  uchatu        1
14536  9524  (AVŚ_2,8.2a)  117  uchatv        1
14538  9525  (AVŚ_12,5.53a) 117  ucyase        1
14540  9526  (AVŚ_6,26.3a) 117   ucyatu        1
14542  9527  (AVŚ_5,9.8a)  117  ud
14543  9528  (AVŚ_10,10.19a)117  ud
14544  9529  (AVŚ_19,19.8a) 117  ud
14545  9530  (AVŚ_19,19.6a) 117  ud
14546  9531  (AVŚ_13,2.35a) 117  ud
14547  9532  (AVŚ_20,107.14a)117  ud
14548  9533  (AVŚ_7,95.2a) 117   ud
14549  9534  (AVŚ_17,1.6a) 117   ud
14550  9535  (AVŚ_17,1.7a) 117   ud
14551  9536  (AVŚ_4,15.16a) 117  ud
14552  9537  (AVŚ_20,91.8c) 117  ud
14553  9538  (AVŚ_19,19.7a) 117  ud


                     Page 145
                    Col1_atharva
14554  9539  (AVŚ_19,19.4a) 117 ud
14555  9540  (AVŚ_19,19.5a) 117 ud
14556  9541  (AVŚ_19,19.11a)117 ud
14557  9542  (AVŚ_10,8.29a) 117 ud
14558  9543  (AVŚ_1,22.1a) 117 ud
14559  9544  (AVŚ_7,113.1a) 117 ud
14560  9545  (AVŚ_4,4.2a)  117 ud         19
14562  9546  (AVŚ_19,72.1a) 117 udabharāma      1
14564  9547  (AVŚ_20,100.1c)117 udabhiḥ       1
14566  9548  (AVŚ_12,4.41a) 117 udakalpayan     1
14568  9549  (AVŚ_10,8.14a) 117 udakaṃ
14569  9550         117 udakaṃ
        (AVŚ_15,13.8[13.13]a)
14570  9551  (AVŚ_12,3.30c) 117 udakaṃ        3
14572  9552  (AVŚ_4,16.7c) 117 udaraṃ        1
14574  9553  (AVŚ_11,2.6a) 117 udarāya        1
14576  9554  (AVŚ_18,1.61a) 117 udāruhan       1
14578  9555  (AVŚ_17,1.22a) 117 udāyate       1
14580  9556  (AVŚ_10,5.36a) 117 udbhinnam
14581  9557  (AVŚ_16,8.1a) 117 udbhinnam
14582  9558  (AVŚ_16,8.2a) 117 udbhinnam
14583  9559  (AVŚ_16,8.3a) 117 udbhinnam
14584  9560  (AVŚ_16,8.4a) 117 udbhinnam
14585  9561  (AVŚ_16,8.5a) 117 udbhinnam
14586  9562  (AVŚ_16,8.6a) 117 udbhinnam
14587  9563  (AVŚ_16,8.7a) 117 udbhinnam
14588  9564  (AVŚ_16,8.8a) 117 udbhinnam
14589  9565  (AVŚ_16,8.9a) 117 udbhinnam
14590  9566  (AVŚ_16,8.10a) 117 udbhinnam
14591  9567  (AVŚ_16,8.11a) 117 udbhinnam
14592  9568  (AVŚ_16,8.12a) 117 udbhinnam
14593  9569  (AVŚ_16,8.13a) 117 udbhinnam
14594  9570  (AVŚ_16,8.14a) 117 udbhinnam
14595  9571  (AVŚ_16,8.15a) 117 udbhinnam
14596  9572  (AVŚ_16,8.16a) 117 udbhinnam
14597  9573  (AVŚ_16,8.17a) 117 udbhinnam
14598  9574  (AVŚ_16,8.18a) 117 udbhinnam
14599  9575  (AVŚ_16,8.19a) 117 udbhinnam
14600  9576  (AVŚ_16,8.20a) 117 udbhinnam
14601  9577  (AVŚ_16,8.21a) 117 udbhinnam
14602  9578  (AVŚ_16,8.22a) 117 udbhinnam
14603  9579  (AVŚ_16,8.23a) 117 udbhinnam
14604  9580  (AVŚ_16,8.24a) 117 udbhinnam
14605  9581  (AVŚ_16,8.25a) 117 udbhinnam
14606  9582  (AVŚ_16,8.26a) 117 udbhinnam
14607  9583  (AVŚ_16,8.27a) 117 udbhinnam
14608  9584  (AVŚ_16,9.1a) 117 udbhinnam      29
14610  9585  (AVŚ_10,8.16a) 117 udety        1
14612  9586  (AVŚ_3,20.10a) 117 udeyaṃ        1
14614  9587  (AVŚ_7,72.3a)  63 ūdhani        1
14616  9588  (AVŚ_12,4.18a) 63 ūdho         1
14618  9589  (AVŚ_15,14.4[14.7]a)udīcīṃ
               117           1
14620  9590  (AVŚ_12,2.41a) 117 udīcīr        1
14622  9591  (AVŚ_19,18.7c) 117 udīcyā        1
14624  9592  (AVŚ_7,68.2c) 117 uditā         1
14626  9593  (AVŚ_18,2.47c) 117 udityāvidanta    1
14628  9594  (AVŚ_7,45.2c) 117 udrāgnim       1
14630  9595  (AVŚ_18,2.13a) 117 udumbalau      1
14632  9596  (AVŚ_9,5.35e) 117 udyann        1
14634  9597  (AVŚ_9,5.35a) 117 udyantaṃ       1
14636  9598  (AVŚ_19,32.1c) 117 ugra         1
14638  9599  (AVŚ_19,34.8c) 117 ugrā
14639  9600  (AVŚ_8,7.10a) 117 ugrā         2
14641  9601  (AVŚ_4,24.2a) 117 ugrabāhur       1
14643  9602  (AVŚ_8,6.18c) 117 ugradhanvā      1
14645  9603  (AVŚ_3,16.2a) 117 ugram
14646  9604  (AVŚ_4,13.5c) 117 ugram         2


                    Page 146
                    Col1_atharva
14648  9605  (AVŚ_5,17.1c) 117  ugraṃ        1
14650  9606  (AVŚ_8,6.20c) 117  ugrau        1
14652  9607  (AVŚ_12,5.21a) 117  ugro        1
14654  9608  (AVŚ_4,1.3c)  117  uj         1
14656  9609  (AVŚ_11,3.18a) 117  ukhaṃ        1
14658  9610  (AVŚ_3,19.6c) 117  ululayaḥ      1
14660  9611  (AVŚ_3,19.3c) 117  un         1
14662  9612  (AVŚ_12,1.61c) 63  ūnaṃ        1
14664  9613  (AVŚ_20,132.4a)117  unmathāyati     1
14666  9614  (AVŚ_6,111.3a) 117  unmattam      1
14668  9615  (AVŚ_10,10.34a)117  upa
14669  9616  (AVŚ_1,4.3a)  117  upa
14670  9617  (AVŚ_18,3.5a) 117  upa
14671  9618  (AVŚ_20,89.2a) 117  upa
14672  9619  (AVŚ_9,4.23a) 117  upa
14673  9620  (AVŚ_20,12.7c) 117  upa
14674  9621  (AVŚ_20,127.1a)117  upa
14675  9622  (AVŚ_5,10.8a) 117  upa
14676  9623  (AVŚ_10,7.44a) 117  upa
14677  9624  (AVŚ_14,2.63a) 117  upa
14678  9625  (AVŚ_20,66.2a) 117  upa
14679  9626  (AVŚ_9,1.20c) 117  upa
14680  9627  (AVŚ_12,3.3c) 117  upa
14681  9628  (AVŚ_12,5.27a) 117  upa
14682  9629  (AVŚ_14,2.39a) 117  upa
14683  9630  (AVŚ_7,12.1c) 117  upa
14684  9631  (AVŚ_20,78.2c) 117  upa
14685  9632  (AVŚ_11,1.23c) 117  upa
14686  9633  (AVŚ_18,3.66a) 117  upa
14687  9634  (AVŚ_12,3.40c) 117  upa
14688  9635  (AVŚ_18,4.40c) 117  upa
14689  9636  (AVŚ_5,10.8e) 117  upa
14690  9637  (AVŚ_18,2.10c) 117  upa
14691  9638  (AVŚ_20,58.2a) 117  upa
14692  9639  (AVŚ_13,4.6a) 117  upa
14693  9640  (AVŚ_1,4.2a)  117  upa
14694  9641  (AVŚ_4,34.3c) 117  upa
14695  9642  (AVŚ_20,21.7a) 117  upa        28
14697  9643  (AVŚ_14,1.6a) 117  upabarhaṇaṃ     1
14699  9644  (AVŚ_14,2.65a) 117  upadhāne      1
14701  9645  (AVŚ_9,6.60a) 117  upahūtaḥ      1
14703  9646  (AVŚ_20,22.6c) 117  upahvare
14704  9647  (AVŚ_20,92.3c) 117  upahvare      2
14706  9648  (AVŚ_4,1.1c)  117  upamā
14707  9649  (AVŚ_5,6.1c)  117  upamā        2
14709  9650  (AVŚ_9,4.5a)  117  upanāha       1
14711  9651  (AVŚ_18,4.50c) 117  upapṛñcatī     1
14713  9652  (AVŚ_18,4.4a) 117  uparasya      1
14715  9653  (AVŚ_9,9.12c) 117  upare        1
14717  9654  (AVŚ_5,3.10c) 117  uparispṛśo     1
14719  9655  (AVŚ_8,8.13a) 117  upariṣṭād      1
14721  9656  (AVŚ_9,8.14a) 117  uparṣanty
14722  9657  (AVŚ_9,8.15a) 117  uparṣanty
14723  9658  (AVŚ_9,8.16a) 117  uparṣanty      3
14725  9659  (AVŚ_6,142.3a) 117  upasado       1
14727  9660  (AVŚ_5,30.11a) 117  upasadya      1
14729  9661  (AVŚ_6,73.1c) 117  upasaṃyāta     1
14731  9662  (AVŚ_9,1.9a)  117  upasīdanty     1
14733  9663  (AVŚ_11,8[10].17a)
               117  upāśikṣan      1
14735  9664  (AVŚ_18,3.43a) 117  upasthe       1
14737  9665  (AVŚ_20,30.5a) 117  upastutaḥ      1
14739  9666  (AVŚ_5,13.5a) 117  upatṛṇya      1
14741  9667  (AVŚ_12,1.51e) 117  upavām       1
14743  9668  (AVŚ_14,2.49a) 117  upavāsane      1
14745  9669  (AVŚ_6,77.3c) 117  upāvṛtas      1
14747  9670  (AVŚ_19,49.10c)117  upāyati       1


                     Page 147
                    Col1_atharva
14749  9671  (AVŚ_18,2.20a) 117 urau        1
14751  9672  (AVŚ_10,8.9a)  63 ūrdhvabudhnas    1
14753  9673  (AVŚ_5,27.9a)  63 ūrdhvam       1
14755  9674          63 ūrdhvāṃ
        (AVŚ_15,14.9[14.17]a)         1
14757  9675  (AVŚ_5,20.4a)  63 ūrdhvamāyur     1
14759  9676  (AVŚ_6,44.1c)  63 ūrdhvasvapnās    1
14761  9677  (AVŚ_19,18.10c) 63 ūrdhvāyā      1
14763  9678  (AVŚ_15,3.1a)  63 ūrdhvo       1
14765  9679  (AVŚ_16,2.1a)  63 ūrjā        1
14767  9680  (AVŚ_9,5.24c)  63 ūrjam
14768  9681  (AVŚ_2,29.3a)  63 ūrjam        2
14770  9682  (AVŚ_2,29.5a)  63 ūrjasvatī      1
14772  9683  (AVŚ_4,25.4c)  63 ūrjayā       1
14774  9684  (AVŚ_14,2.16a) 63 ūrmiḥ        1
14776  9685  (AVŚ_1,11.3a)  63 ūrṇotu       1
14778  9686  (AVŚ_20,13.2c) 117 uru         1
14780  9687  (AVŚ_10,9.21a) 117 urū         1
14782  9688  (AVŚ_14,2.38c) 63 ūrū
14783  9689  (AVŚ_20,96.14a) 63 ūrū
14784  9690  (AVŚ_10,2.3c)  63 ūrū         3
14786  9691  (AVŚ_7,6.2c)  117 urūcīṃ       1
14788  9692  (AVŚ_20,23.5a) 117 uruṃ        1
14790  9693  (AVŚ_8,6.15c) 117 uruṇḍā        1
14792  9694  (AVŚ_7,6.4c)  117 urv         1
14794  9695  (AVŚ_10,6.33a) 117 urvarāyāṃ      1
14796  9696  (AVŚ_18,3.23c) 117 urvaśīr       1
14798  9697  (AVŚ_19,47.2c) 117 urvi        1
14800  9698  (AVŚ_4,2.4a)  117 urvī        1
14802  9699  (AVŚ_13,3.6a) 117 urvīḥ        1
14804  9700  (AVŚ_5,3.6a)  117 urvīr        1
14806  9701  (AVŚ_20,11.3c) 117 uśadhag       1
14808  9702  (AVŚ_20,77.2c) 117 uśaneva       1
14810  9703  (AVŚ_18,1.56a) 117 uśantaḥ       1
14812  9704  (AVŚ_18,1.20c) 117 uśantam       1
14814  9705  (AVŚ_7,22.2a) 117 uṣasaḥ        1
14816  9706  (AVŚ_20,107.15a) uṣasaṃ
               117           1
14818  9707  (AVŚ_7,82.4a) 117 uṣasām
14819  9708  (AVŚ_18,1.27a) 117 uṣasām
14820  9709  (AVŚ_7,82.5a) 117 uṣasām
14821  9710  (AVŚ_18,1.28a) 117 uṣasām       4
14823  9711  (AVŚ_19,48.2a) 117 uṣase        1
14825  9712  (AVŚ_10,8.30c) 117 uṣaso
14826  9713  (AVŚ_7,82.4c) 117 uṣaso
14827  9714  (AVŚ_18,1.27c) 117 uṣaso        3
14829  9715  (AVŚ_19,49.8c) 117 uśatī
14830  9716  (AVŚ_19,49.4a) 117 uśatī
14831  9717  (AVŚ_7,47.2c) 117 uśatī        3
14833  9718  (AVŚ_7,49.1a) 117 uśatīr        1
14835  9719  (AVŚ_7,97.3a) 117 uśato        1
14837  9720  (AVŚ_9,8.21c) 117 uṣṇihābhyaḥ
14838  9721  (AVŚ_2,33.2a) 117 uṣṇihābhyaḥ
14839  9722  (AVŚ_20,96.18a)117 uṣṇihābhyaḥ     3
14841  9723  (AVŚ_5,21.3a) 117 usriyābhir      1
14843  9724  (AVŚ_14,1.32c) 117 usriyāḥ       1
14845  9725  (AVŚ_8,3.17a) 117 usriyāyās      1
14847  9726  (AVŚ_1,12.1a) 117 usriyo        1
14849  9727  (AVŚ_7,52.2c) 117 ut          1
14851  9728  (AVŚ_4,28.2a) 117 uta
14852  9729  (AVŚ_1,9.1c)  117 uta
14853  9730  (AVŚ_5,13.1c) 117 uta
14854  9731  (AVŚ_20,141.1a)117 uta
14855  9732  (AVŚ_6,61.1c) 117 uta
14856  9733  (AVŚ_7,5.5a)  117 uta
14857  9734  (AVŚ_5,12.2c) 117 uta
14858  9735  (AVŚ_19,11.6c) 117 uta
14859  9736  (AVŚ_6,27.3c) 117 uta


                    Page 148
                     Col1_atharva
14860  9737  (AVŚ_20,21.8a) 117  uta
14861  9738  (AVŚ_1,31.4a) 117  uta
14862  9739  (AVŚ_12,3.27a) 117  uta
14863  9740  (AVŚ_1,30.4a) 117  uta
14864  9741  (AVŚ_9,5.15c) 117  uta
14865  9742  (AVŚ_7,51.1c) 117  uta
14866  9743  (AVŚ_20,17.11c)117  uta
14867  9744  (AVŚ_20,89.11c)117  uta
14868  9745  (AVŚ_20,94.11c)117  uta
14869  9746  (AVŚ_20,92.5c) 117  uta
14870  9747  (AVŚ_20,143.9c)117  uta
14871  9748  (AVŚ_12,1.3a) 117  uta
14872  9749  (AVŚ_1,30.1c) 117  uta
14873  9750  (AVŚ_1,12.3a) 117  uta
14874  9751  (AVŚ_11,1.18a) 117  uta
14875  9752  (AVŚ_7,26.8a) 117  uta
14876  9753  (AVŚ_13,2.26a) 117  uta
14877  9754  (AVŚ_6,38.1a) 117  uta
14878  9755  (AVŚ_1,9.4a)  117  uta         28
14880  9756  (AVŚ_10,3.15e) 117  utāparān       1
14882  9757  (AVŚ_4,6.3c)  117  utāsmā        1
14884  9758  (AVŚ_6,109.1a) 117  utātividdhabheṣajī  1
14886  9759  (AVŚ_6,35.1a)  63  ūtaya         1
14888  9760  (AVŚ_20,71.15c) 63  ūtaye
14889  9761  (AVŚ_19,24.7c) 63  ūtaye
14890  9762  (AVŚ_20,14.3c) 63  ūtaye
14891  9763  (AVŚ_20,26.1c) 63  ūtaye
14892  9764  (AVŚ_20,62.3c) 63  ūtaye
14893  9765  (AVŚ_20,20.1a) 63  ūtaye
14894  9766  (AVŚ_20,57.4a) 63  ūtaye
14895  9767  (AVŚ_4,18.1c)  63  ūtaye
14896  9768  (AVŚ_20,11.11c) 63  ūtaye         9
14898  9769  (AVŚ_20,124.3c) 63  ūtibhiḥ
14899  9770  (AVŚ_20,70.10c) 63  ūtibhiḥ        2
14901  9771  (AVŚ_12,5.19a) 117  utkhidantī      1
14903  9772  (AVŚ_18,4.36a) 117  utsam         1
14905  9773  (AVŚ_12,3.45a) 117  uttamaṃ        1
14907  9774  (AVŚ_7,26.1c) 117  uttaraṃ
14908  9775  (AVŚ_6,5.1a)  117  uttaraṃ        2
14910  9776  (AVŚ_10,8.22c) 117  uttarāvantam
14911  9777  (AVŚ_4,22.5a) 117  uttarāvantam     2
14913  9778  (AVŚ_19,13.11c)117  uttare
14914  9779  (AVŚ_20,70.13a)117  uttare        2
14916  9780  (AVŚ_3,18.4a) 117  uttared        1
14918  9781  (AVŚ_19,46.7a) 117  uttaro        1
14920  9782  (AVŚ_9,7.19a) 117  utthito
14921  9783  (AVŚ_6,43.2c) 117  utthito        2
14923  9784  (AVŚ_6,36.2c) 117  uttiran        1
14925  9785  (AVŚ_18,1.51a) 63  ūty          1
14927  9786  (AVŚ_11,10[12].5c)
               118  va
14928  9787  (AVŚ_9,5.3a)  118  va          2
14930  9788  (AVŚ_11,8[10].21a)
               118  vā
14931  9789  (AVŚ_9,6.31a) 118  vā
14932  9790  (AVŚ_11,8[10].22a)
               118  vā
14933  9791  (AVŚ_9,6.32a) 118  vā
14934  9792  (AVŚ_9,6.33a) 118  vā
14935  9793  (AVŚ_11,8[10].23a)
               118  vā
14936  9794  (AVŚ_3,7.5a)  118  vā
14937  9795  (AVŚ_6,91.3a) 118  vā
14938  9796  (AVŚ_6,57.1a) 118  vā
14939  9797  (AVŚ_18,2.50a) 118  vā
14940  9798  (AVŚ_18,2.51a) 118  vā
14941  9799  (AVŚ_20,70.6c) 118  vā
14942  9800  (AVŚ_20,76.1a) 118  vā
14943  9801  (AVŚ_5,5.1c)  118  vā
14944  9802  (AVŚ_6,44.3c) 118  vā


                     Page 149
                    Col1_atharva
14945  9803  (AVŚ_10,8.28a) 118  vā           16
14947  9804  (AVŚ_16,6.5a) 118  vācā
14948  9805  (AVŚ_6,85.2c) 118  vācā
14949  9806  (AVŚ_5,30.2c) 118  vācā
14950  9807  (AVŚ_5,30.3c) 118  vācā
14951  9808  (AVŚ_5,30.4c) 118  vācā          5
14953  9809  (AVŚ_6,2.1c)  118  vacaḥ          1
14955  9810  (AVŚ_6,69.2c) 118  vācam
14956  9811  (AVŚ_20,49.1a) 118  vācam
14957  9812  (AVŚ_9,1.19c) 118  vācam          3
14959  9813  (AVŚ_1,18.3c) 118  vācāpa         1
14961  9814  (AVŚ_1,1.2a)  118  vacas          1
14963  9815  (AVŚ_16,6.6a) 118  vācas          1
14965  9816  (AVŚ_7,21.1a) 118  vacasā         1
14967  9817  (AVŚ_20,127.4a)118  vacyasva        1
14969  9818  (AVŚ_1,10.4c) 118  vada          1
14971  9819  (AVŚ_12,3.52a) 118  vadā          1
14973  9820  (AVŚ_5,21.3c) 118  vadājyenābhighāritaḥ  1
14975  9821  (AVŚ_5,21.1a) 118  vadāmitreṣu       1
14977  9822  (AVŚ_5,30.16a) 118  vadati
14978  9823  (AVŚ_20,25.6c) 118  vadati         2
14980  9824  (AVŚ_7,57.1a) 118  vadato         1
14982  9825  (AVŚ_3,20.2a) 118  vadeha         1
14984  9826  (AVŚ_10,3.7c) 118  vadhād         1
14986  9827  (AVŚ_20,69.8c) 118  vadham         1
14988  9828  (AVŚ_20,95.4c) 118  vadhaṃ         1
14990  9829  (AVŚ_20,137.11c)
               118  vadhatrais       1
14992  9830  (AVŚ_6,112.1a) 118  vadhīd         1
14994  9831  (AVŚ_7,11.1c) 118  vadhīr         1
14996  9832  (AVŚ_6,110.3c) 118  vadhīt         1
14998  9833  (AVŚ_4,6.7c)  118  vadhrayaḥ        1
15000  9834  (AVŚ_5,20.2c) 118  vadhrayas        1
15002  9835  (AVŚ_14,2.7c) 118  vadhu          1
15004  9836  (AVŚ_14,2.73a) 118  vadhūdarśā       1
15006  9837  (AVŚ_14,2.28a) 118  vadhūr         1
15008  9838  (AVŚ_14,2.73c) 118  vadhvai         1
15010  9839  (AVŚ_14,1.27c) 118  vadhvo         1
15012  9840  (AVŚ_6,42.3c) 118  vādiṣo
15013  9841  (AVŚ_6,43.3c) 118  vādiṣo         2
15015  9842  (AVŚ_6,118.3c) 118  vādiṣur         1
15017  9843  (AVŚ_20,84.2c) 118  vāghataḥ
15018  9844  (AVŚ_20,19.2c) 118  vāghataḥ        2
15020  9845  (AVŚ_11,9[11].2c)
               118  vaḥ
15021  9846  (AVŚ_20,51.1a) 118  vaḥ
15022  9847  (AVŚ_4,7.7a)  118  vaḥ
15023  9848  (AVŚ_5,6.2a)  118  vaḥ           4
15025  9849  (AVŚ_7,109.2a) 118  vaha
15026  9850  (AVŚ_5,12.1c) 118  vaha
15027  9851  (AVŚ_18,1.25c) 118  vaha
15028  9852  (AVŚ_5,29.1a) 118  vaha          4
15030  9853  (AVŚ_19,31.10c)118  vahād          1
15032  9854  (AVŚ_18,1.24c) 118  vahamāno        1
15034  9855  (AVŚ_13,2.6c) 118  vahanti
15035  9856  (AVŚ_13,2.7c) 118  vahanti         2
15037  9857  (AVŚ_16,1.11a) 118  vahantu
15038  9858  (AVŚ_18,2.22a) 118  vahantu
15039  9859  (AVŚ_20,13.2a) 118  vahantu         3
15041  9860  (AVŚ_20,138.2c)118  vāhasā         1
15043  9861  (AVŚ_7,4.1c)  118  vahase         1
15045  9862  (AVŚ_4,23.2a) 118  vahasi
15046  9863  (AVŚ_9,5.17a) 118  vahasi         2
15048  9864  (AVŚ_3,24.7c) 118  vahatāṃ         1
15050  9865  (AVŚ_10,1.1a) 118  vahatau         1
15052  9866  (AVŚ_19,53.1a) 118  vahati
15053  9867  (AVŚ_19,53.2a) 118  vahati
15054  9868  (AVŚ_20,143.1c)118  vahati


                     Page 150
                    Col1_atharva
15055  9869  (AVŚ_13,3.19a) 118 vahati        4
15057  9870  (AVŚ_3,31.5a) 118 vahatuṃ
15058  9871  (AVŚ_18,1.53a) 118 vahatuṃ
15059  9872  (AVŚ_14,2.12a) 118 vahatuṃ       3
15061  9873  (AVŚ_4,11.7a) 118 vahena        1
15063  9874  (AVŚ_4,13.3a) 118 vāhi         1
15065  9875  (AVŚ_4,23.3a) 118 vahiṣṭhaṃ       1
15067  9876  (AVŚ_12,2.47a) 118 vahniṃ        1
15069  9877  (AVŚ_15,6.5[6.15]c) vai
                118
15070  9878  (AVŚ_15,6.1[6.3]c) vai
                118
15071  9879  (AVŚ_15,2.1[2.4]d) vai
                118
15072  9880  (AVŚ_15,2.1[2.3]c) vai
                118
15073  9881  (AVŚ_15,6.7[6.21]c) vai
                118
15074  9882  (AVŚ_15,6.4[6.12]c) vai
                118
15075  9883  (AVŚ_15,6.9[6.26]c) vai
                118
15076  9884  (AVŚ_15,6.3[6.9]c) vai
                118
15077  9885  (AVŚ_15,6.2[6.6]c) vai
                118
15078  9886  (AVŚ_15,6.6[6.18]c) vai
                118
15079  9887  (AVŚ_15,9.3a) 118 vai
15080  9888  (AVŚ_15,2.4[2.24]d) vai
                118
15081  9889  (AVŚ_15,2.4[2.23]c) vai
                118
15082  9890  (AVŚ_15,2.3[2.18]d) vai
                118
15083  9891  (AVŚ_15,2.3[2.17]c) vai
                118
15084  9892  (AVŚ_15,6.8[6.23]b) vai
                118
15085  9893  (AVŚ_15,8.3a) 118 vai
15086  9894  (AVŚ_15,2.2[2.12]d) vai
                118
15087  9895  (AVŚ_15,2.2[2.11]c) vai
                118
15088  9896  (AVŚ_8,5.16a) 118 vai
15089  9897  (AVŚ_6,49.2a) 118 vai         21
15091  9898  (AVŚ_8,10.24e) 118 vainyo        1
15093  9899  (AVŚ_8,10.29c) 118 vaiśaleyo      1
15095  9900  (AVŚ_8,10.28c) 118 vaiśravaṇo      1
15097  9901  (AVŚ_12,5.18a) 118 vaiśvānara      1
15099  9902  (AVŚ_1,10.4a) 118 vaiśvānarād      1
15101  9903  (AVŚ_10,7.18a) 118 vaiśvānaraś     1
15103  9904  (AVŚ_4,11.7c) 118 vaiśvānare      1
15105  9905  (AVŚ_8,10.24c) 118 vaivasvato      1
15107  9906  (AVŚ_4,8.4a)  118 vaiyāghre      1
15109  9907  (AVŚ_20,37.11c)118 vājān        1
15111  9908  (AVŚ_20,64.6a) 118 vājānāṃ       1
15113  9909  (AVŚ_20,47.1a) 118 vājayāmasi
15114  9910  (AVŚ_20,137.12a) vājayāmasi
                118           2
15116  9911  (AVŚ_6,101.2a) 118 vājayanti      1
15118  9912  (AVŚ_20,96.5a) 118 vājayanto      1
15120  9913  (AVŚ_20,68.9a) 118 vājeṣu        1
15122  9914  (AVŚ_19,24.7a) 118 vājevāje
15123  9915  (AVŚ_20,26.1a) 118 vājevāje       2
15125  9916  (AVŚ_5,29.10c) 118 vājī         1
15127  9917  (AVŚ_6,92.1a) 118 vājin
15128  9918  (AVŚ_6,92.3a) 118 vājin
15129  9919  (AVŚ_6,92.2c) 118 vājin         3
15131  9920  (AVŚ_10,6.11c) 118 vājinam
15132  9921  (AVŚ_20,68.8c) 118 vājinam       2
15134  9922  (AVŚ_6,72.3c) 118 vājinas        1
15136  9923  (AVŚ_4,38.6a) 118 vājinīvan
15137  9924  (AVŚ_4,38.7a) 118 vājinīvan       2
15139  9925  (AVŚ_4,31.6a) 118 vajra         1
15141  9926  (AVŚ_7,110.2c) 118 vajrabāhū      1
15143  9927  (AVŚ_20,94.3a) 118 vajrabāhum      1
15145  9928  (AVŚ_6,97.3c) 118 vajrabāhuṃ
15146  9929  (AVŚ_19,13.6c) 118 vajrabāhuṃ      2
15148  9930  (AVŚ_20,80.1c) 118 vajrahasta
15149  9931  (AVŚ_20,37.5a) 118 vajrahasta      2
15151  9932  (AVŚ_20,36.5a) 118 vajrahastaṃ     1
15153  9933  (AVŚ_11,10[12].12c) vajraṃ
                118
15154  9934  (AVŚ_11,10[12].13a) vajraṃ
                118


                    Page 151
                     Col1_atharva
15155  9935  (AVŚ_10,5.50a) 118  vajraṃ       3
15157  9936  (AVŚ_1,7.7c)  118  vajreṇāpi     1
15159  9937  (AVŚ_20,70.11c)118  vajriṇam      1
15161  9938  (AVŚ_20,81.1c) 118  vajrint
15162  9939  (AVŚ_20,92.20c)118  vajrint      2
15164  9940  (AVŚ_20,30.3a) 118  vajro       1
15166  9941  (AVŚ_9,1.10a) 118   vāk
15167  9942  (AVŚ_9,1.20a) 118   vāk        2
15169  9943  (AVŚ_7,56.4a) 118   vakro       1
15171  9944  (AVŚ_20,36.7c) 118  vakṣad       1
15173  9945  (AVŚ_2,1.4c)  118  vaktari      1
15175  9946  (AVŚ_20,28.2c) 118  valam
15176  9947  (AVŚ_20,39.3c) 118  valam       2
15178  9948  (AVŚ_20,16.9c) 118  valasya      1
15180  9949  (AVŚ_20,16.5c) 118  valasyābhram    1
15182  9950  (AVŚ_3,30.5c) 118   valgu       1
15184  9951  (AVŚ_14,1.14c) 118  vām
15185  9952  (AVŚ_20,143.6c)118  vām        2
15187  9953  (AVŚ_20,140.4a)118  vāṃ
15188  9954  (AVŚ_7,73.1c) 118   vāṃ
15189  9955  (AVŚ_4,28.1a) 118   vāṃ
15190  9956  (AVŚ_8,4.6a)  118  vāṃ
15191  9957  (AVŚ_20,143.7a)118  vāṃ
15192  9958  (AVŚ_20,140.5c)118  vāṃ        6
15194  9959  (AVŚ_20,70.14a)118  vaṃsagaḥ      1
15196  9960  (AVŚ_20,22.2c) 118  vanaḥ       1
15198  9961  (AVŚ_3,5.3a)  118  vanaspatau     1
15200  9962  (AVŚ_18,3.70a) 118  vanaspate
15201  9963  (AVŚ_2,9.1c)  118  vanaspate
15202  9964  (AVŚ_20,136.6c)118  vanaspate
15203  9965  (AVŚ_20,136.7c)118  vanaspate
15204  9966  (AVŚ_14,2.50c) 118  vanaspate
15205  9967  (AVŚ_19,31.9a) 118  vanaspate     6
15207  9968  (AVŚ_6,10.1a) 118   vanaspatibhyo   1
15209  9969  (AVŚ_11,6[8].1a)118  vanaspatīn
15210  9970  (AVŚ_10,3.13a) 118  vanaspatīn     2
15212  9971  (AVŚ_12,1.27a) 118  vānaspatyā     1
15214  9972  (AVŚ_20,35.5c) 118  vandadhyai     1
15216  9973  (AVŚ_6,98.1c) 118   vandyaś      1
15218  9974  (AVŚ_20,21.8c) 118  vaṅgṛdasyābhinat  1
15220  9975  (AVŚ_20,140.4c)118  vāṇībhir      1
15222  9976  (AVŚ_3,15.1a) 118   vaṇijaṃ      1
15224  9977  (AVŚ_12,4.11a) 118  vanim       1
15226  9978  (AVŚ_20,6.7a) 118   vanina       1
15228  9979  (AVŚ_20,118.3c)118  vanino       1
15230  9980  (AVŚ_5,7.3a)  118  vanir
15231  9981  (AVŚ_20,68.10a)118  vanir       2
15233  9982  (AVŚ_20,142.4c)118  vāṇīr       1
15235  9983  (AVŚ_4,15.7a) 118   vantu       1
15237  9984  (AVŚ_20,143.3c)118  vanuṣe       1
15239  9985  (AVŚ_6,82.1c) 118   vanve       1
15241  9986  (AVŚ_6,68.3c) 118   vapatedam     1
15243  9987  (AVŚ_3,17.3c) 118   vapatu       1
15245  9988  (AVŚ_6,68.2a) 118   vapatv       1
15247  9989  (AVŚ_5,1.9e)  118  vapūṃṣy      1
15249  9990  (AVŚ_7,8.1c)  118  vara
15250  9991  (AVŚ_20,54.1c) 118  vara        2
15252  9992  (AVŚ_19,71.1a) 118  varadā       1
15254  9993  (AVŚ_14,1.8c) 118   varāgnir      1
15256  9994  (AVŚ_2,36.5c) 118   varaḥ       1
15258  9995  (AVŚ_10,3.11a) 118  varaṇa       1
15260  9996  (AVŚ_10,3.12a) 118  varaṇam      1
15262  9997  (AVŚ_10,3.3a) 118   varaṇo
15263  9998  (AVŚ_10,3.10c) 118  varaṇo
15264  9999  (AVŚ_10,3.1a) 118   varaṇo
15265  10000  (AVŚ_10,3.17c) 118  varaṇo


                      Page 152
                     Col1_atharva
15266  10001  (AVŚ_10,3.18c) 118  varaṇo
15267  10002  (AVŚ_10,3.19c) 118  varaṇo
15268  10003  (AVŚ_10,3.20c) 118  varaṇo
15269  10004  (AVŚ_10,3.21c) 118  varaṇo
15270  10005  (AVŚ_10,3.22c) 118  varaṇo
15271  10006  (AVŚ_10,3.23c) 118  varaṇo
15272  10007  (AVŚ_10,3.24c) 118  varaṇo
15273  10008  (AVŚ_10,3.25c) 118  varaṇo       12
15275  10009  (AVŚ_5,14.11a) 118  vāraṇy       1
15277  10010  (AVŚ_4,7.1a)  118  vārayātai      1
15279  10011  (AVŚ_10,3.8c) 118  vārayiṣyate     1
15281  10012  (AVŚ_10,6.8e) 118  varca
15282  10013  (AVŚ_1,14.1a) 118  varca
15283  10014  (AVŚ_3,22.4c) 118  varca        3
15285  10015  (AVŚ_6,5.1c)  118  varcasā
15286  10016  (AVŚ_3,22.3a) 118  varcasā
15287  10017  (AVŚ_7,89.2a) 118  varcasā
15288  10018  (AVŚ_9,1.15a) 118  varcasā
15289  10019  (AVŚ_10,5.47a) 118  varcasā
15290  10020  (AVŚ_20,48.1a) 118  varcasā       6
15292  10021  (AVŚ_3,22.6c) 118  varcasābhi     1
15294  10022  (AVŚ_4,8.6a)  118  varcasāsicann    1
15296  10023  (AVŚ_19,26.3a) 118  varcase       1
15298  10024  (AVŚ_14,1.35a) 118  varco
15299  10025  (AVŚ_3,22.4a) 118  varco        2
15301  10026  (AVŚ_2,11.4a) 118  varcodhā      1
15303  10027  (AVŚ_20,34.15c)118  vardhanaṃ
15304  10028  (AVŚ_19,30.4c) 118  vardhanaṃ      2
15306  10029  (AVŚ_5,29.12c) 118  vardhantām     1
15308  10030  (AVŚ_20,110.3c)118  vardhantu      1
15310  10031  (AVŚ_20,136.2c)118  vardhataḥ      1
15312  10032  (AVŚ_6,39.1a) 118  vardhatām      1
15314  10033  (AVŚ_4,22.1a) 118  vardhaya      1
15316  10034  (AVŚ_7,16.1a) 118  vardhayainaṃ    1
15318  10035  (AVŚ_20,91.10c)118  vardhayanto     1
15320  10036  (AVŚ_18,1.31a) 118  vardhāyāpo     1
15322  10037  (AVŚ_19,1.1c) 118  vardhayatā     1
15324  10038  (AVŚ_4,25.2a) 118  varimā       1
15326  10039  (AVŚ_20,76.7c) 118  varimann      1
15328  10040  (AVŚ_6,99.1a) 118  varimataḥ      1
15330  10041  (AVŚ_4,6.2a)  118  varimṇā
15331  10042  (AVŚ_9,2.20a) 118  varimṇā       2
15333  10043  (AVŚ_12,5.22a) 118  varīvarjayantī   1
15335  10044  (AVŚ_10,2.7c) 118  varīvarti      1
15337  10045  (AVŚ_20,11.7a) 118  varivaś       1
15339  10046  (AVŚ_7,50.4c) 118  varīyaḥ       1
15341  10047  (AVŚ_19,30.3c) 118  varma
15342  10048  (AVŚ_8,5.10a) 118  varma
15343  10049  (AVŚ_8,5.14e) 118  varma        3
15345  10050  (AVŚ_7,118.1a) 118  varmaṇā
15346  10051  (AVŚ_19,46.4a) 118  varmaṇā       2
15348  10052  (AVŚ_17,1.28a) 118  varmaṇāham     1
15350  10053  (AVŚ_1,22.1c) 118  varṇena       1
15352  10054  (AVŚ_18,2.32a) 118  varo        1
15354  10055  (AVŚ_11,7[9].21c)
                118  varṣam       1
15356  10056  (AVŚ_4,15.14a) 118  varṣaṃ
15357  10057  (AVŚ_4,15.10c) 118  varṣaṃ       2
15359  10058  (AVŚ_9,7.14a) 118  varṣasya      1
15361  10059  (AVŚ_4,15.4c) 118  varṣato       1
15363  10060  (AVŚ_6,30.3a) 118  varṣavṛddha     1
15365  10061  (AVŚ_20,27.4a) 118  vartāsti      1
15367  10062  (AVŚ_11,9[11].21c)
                118  vartatām      1
15369  10063  (AVŚ_6,77.3a) 118  vartaya
15370  10064  (AVŚ_11,2.21c) 118  vartaya       2
15372  10065  (AVŚ_20,19.1c) 118  vartayāmasi     1
15374  10066  (AVŚ_20,131.6a)118  varttaka      1


                     Page 153
                     Col1_atharva
15376  10067  (AVŚ_20,92.9a) 118  varuṇa
15377  10068  (AVŚ_5,11.11c) 118  varuṇa
15378  10069  (AVŚ_7,83.4a) 118   varuṇa
15379  10070  (AVŚ_18,4.70a) 118  varuṇa
15380  10071  (AVŚ_7,83.3a) 118   varuṇa
15381  10072  (AVŚ_18,4.69a) 118  varuṇa         6
15383  10073  (AVŚ_1,16.2a) 118   varuṇaḥ
15384  10074  (AVŚ_11,5[7].14a)
                118  varuṇaḥ
15385  10075  (AVŚ_6,73.1a) 118   varuṇaḥ        3
15387  10076  (AVŚ_9,10.28a) 118  varuṇam        1
15389  10077  (AVŚ_11,6[8].2a)118  varuṇaṃ        1
15391  10078  (AVŚ_7,49.2c) 118   varunānī        1
15393  10079  (AVŚ_7,118.1c) 118  varuṇas        1
15395  10080  (AVŚ_3,22.2a) 118   varuṇaś
15396  10081  (AVŚ_9,7.7a)  118  varuṇaś        2
15398  10082  (AVŚ_4,16.3a) 118   varuṇasya
15399  10083  (AVŚ_18,1.7c) 118   varuṇasya
15400  10084  (AVŚ_16,8.26e) 118  varuṇasya
15401  10085  (AVŚ_4,16.3c) 118   varuṇasya
15402  10086  (AVŚ_19,13.10a)118  varuṇasya       5
15404  10087  (AVŚ_20,123.2a)118  varuṇasyābhicakṣe   1
15406  10088  (AVŚ_10,10.28a)118  varuṇasyāntar     1
15408  10089  (AVŚ_10,10.22a)118  varuṇasyānuprāviśathā 1
15410  10090  (AVŚ_2,29.4a) 118   varuṇena        1
15412  10091  (AVŚ_3,13.2a) 118   varuṇenāc       1
15414  10092  (AVŚ_6,4.2a)  118  varuṇo
15415  10093  (AVŚ_4,16.8c) 118   varuṇo
15416  10094  (AVŚ_3,27.3a) 118   varuṇo
15417  10095  (AVŚ_2,28.2a) 118   varuṇo
15418  10096  (AVŚ_7,81.6c) 118   varuṇo
15419  10097  (AVŚ_5,21.11c) 118  varuṇo
15420  10098  (AVŚ_19,20.1c) 118  varuṇo
15421  10099  (AVŚ_10,6.15c) 118  varuṇo
15422  10100  (AVŚ_1,33.2a) 118   varuṇo
15423  10101  (AVŚ_4,16.8a) 118   varuṇo        10
15425  10102  (AVŚ_7,17.3a) 118   vāryā         1
15427  10103  (AVŚ_7,14.3c) 118   vāryāṇi        1
15429  10104  (AVŚ_2,23.1a) 118   vas
15430  10105  (AVŚ_2,23.2a) 118   vas
15431  10106  (AVŚ_2,23.3a) 118   vas
15432  10107  (AVŚ_2,23.4a) 118   vas
15433  10108  (AVŚ_2,23.5a) 118   vas          5
15435  10109  (AVŚ_6,7.1c)  118  vasā          1
15437  10110  (AVŚ_12,4.25a) 118  vaśā
15438  10111  (AVŚ_10,10.30a)118  vaśā
15439  10112  (AVŚ_12,4.43a) 118  vaśā          3
15441  10113  (AVŚ_2,13.2c) 118   vāsa
15442  10114  (AVŚ_19,24.4c) 118  vāsa          2
15444  10115  (AVŚ_7,97.7a) 118   vaṣaḍ         1
15446  10116  (AVŚ_10,2.15a) 118  vāsaḥ
15447  10117  (AVŚ_2,13.5a) 118   vāsaḥ
15448  10118  (AVŚ_8,2.16a) 118   vāsaḥ
15449  10119  (AVŚ_18,2.57a) 118  vāsaḥ         4
15451  10120  (AVŚ_12,4.47a) 118  vaśājātāni       1
15453  10121  (AVŚ_6,72.1a) 118   vaśām         1
15455  10122  (AVŚ_19,47.9a) 118  vasāmasi        1
15457  10123  (AVŚ_19,14.1a) 118  vasānam        1
15459  10124  (AVŚ_9,1.1c)  118  vasānāṃ        1
15461  10125  (AVŚ_19,20.2c) 118  vasate         1
15463  10126  (AVŚ_8,10.4c) 118   vāsateyo        1
15465  10127  (AVŚ_10,8.15a) 118  vasati         1
15467  10128  (AVŚ_8,8.12c) 118   vasava
15468  10129  (AVŚ_6,68.1c) 118   vasava         2
15470  10130  (AVŚ_4,27.6c) 118   vasavas
15471  10131  (AVŚ_20,135.9a)118  vasavas        2
15473  10132  (AVŚ_1,30.1a) 118   vasavo


                      Page 154
                     Col1_atharva
15474  10133  (AVŚ_11,6[8].13a)
                118  vasavo
15475  10134  (AVŚ_19,11.4a) 118  vasavo
15476  10135  (AVŚ_8,1.16c) 118  vasavo
15477  10136  (AVŚ_1,9.1a)  118  vasavo       5
15479  10137  (AVŚ_12,4.32c) 118  vaśāyā       1
15481  10138  (AVŚ_19,50.5a) 118  vāsayo       1
15483  10139  (AVŚ_19,46.7c) 118  vaśī
15484  10140  (AVŚ_8,5.4c)  118  vaśī        2
15486  10141  (AVŚ_18,3.16a) 118  vasiṣṭha      1
15488  10142  (AVŚ_6,44.2c) 118  vasiṣṭhaṃ      1
15490  10143  (AVŚ_19,39.9c) 118  vaso        1
15492  10144  (AVŚ_19,55.2a) 118  vasor        1
15494  10145  (AVŚ_7,27.1a) 118  vastāṃ       1
15496  10146  (AVŚ_11,8[10].28a)
                118  vāsteyīś      1
15498  10147  (AVŚ_1,3.8a)  118  vastibilaṃ     1
15500  10148  (AVŚ_4,30.1a) 118  vasubhiś      1
15502  10149  (AVŚ_12,1.44c) 118  vasudā       1
15504  10150  (AVŚ_3,4.4c)  118  vasudeyāya     1
15506  10151  (AVŚ_11,2.11a) 118  vasudhānas     1
15508  10152  (AVŚ_5,28.4a) 118  vasunā       1
15510  10153  (AVŚ_9,1.4a)  118  vasūnāṃ
15511  10154  (AVŚ_10,8.42a) 118  vasūnāṃ
15512  10155  (AVŚ_7,73.8a) 118  vasūnāṃ
15513  10156  (AVŚ_9,10.5a) 118  vasūnāṃ       4
15515  10157  (AVŚ_20,94.5a) 118  vasūny       1
15517  10158  (AVŚ_20,71.15a)118  vasupatiṃ      1
15519  10159  (AVŚ_20,78.2a) 118  vasur        1
15521  10160  (AVŚ_7,60.1a) 118  vasuvaniḥ      1
15523  10161  (AVŚ_20,135.11c)
                118  vasuvaniṃ      1
15525  10162  (AVŚ_13,4.26a) 118  vasuvanir      1
15527  10163  (AVŚ_19,18.1a) 118  vasuvantam     1
15529  10164  (AVŚ_4,33.2a) 118  vasūyā       1
15531  10165  (AVŚ_20,131.3a)118  vasvabhiḥ      1
15533  10166  (AVŚ_12,5.20a) 118  vāśyamānābhi    1
15535  10167  (AVŚ_2,12.1c) 118  vātagopaṃ      1
15537  10168  (AVŚ_11,8[10].31a)
                118  vātaḥ        1
15539  10169  (AVŚ_4,30.8a) 118  vātaiva       1
15541  10170  (AVŚ_1,12.3c) 118  vātajā       1
15543  10171  (AVŚ_9,2.24a) 118  vātaś        1
15545  10172  (AVŚ_4,13.2a) 118  vātau        1
15547  10173  (AVŚ_10,10.14a)118  vātenāgata     1
15549  10174  (AVŚ_6,91.2a) 118  vāti        1
15551  10175  (AVŚ_9,8.20a) 118  vātīkārasya     1
15553  10176  (AVŚ_4,5.2a)  118  vāto
15554  10177  (AVŚ_7,69.1a) 118  vāto
15555  10178  (AVŚ_2,10.3a) 118  vāto
15556  10179  (AVŚ_10,9.26c) 118  vāto        4
15558  10180  (AVŚ_8,10.12a) 118  vatsa
15559  10181  (AVŚ_8,10.25c) 118  vatsa        2
15561  10182  (AVŚ_20,134.2a)118  vatsāḥ       1
15563  10183  (AVŚ_3,12.3c) 118  vatso
15564  10184  (AVŚ_20,140.1c)118  vatso        2
15566  10185  (AVŚ_17,1.12c) 118  vāvṛdhānaḥ     1
15568  10186  (AVŚ_7,1.1c)  118  vāvṛdhānās     1
15570  10187  (AVŚ_7,29.2c) 118  vāvṛdhānau     1
15572  10188  (AVŚ_20,11.1c) 118  vāvṛdhāno      1
15574  10189  (AVŚ_18,3.22c) 118  vāvṛdhanta     1
15576  10190  (AVŚ_20,99.2a) 118  vāvṛdhe
15577  10191  (AVŚ_20,56.1a) 118  vāvṛdhe
15578  10192  (AVŚ_20,6.7c) 118  vāvṛdhe
15579  10193  (AVŚ_20,138.1c)118  vāvṛdhe       4
15581  10194  (AVŚ_20,64.6c) 118  vāvṛdhenyam     1
15583  10195  (AVŚ_8,4.3a)  118  vavre        1
15585  10196  (AVŚ_20,77.7a) 118  vavrivāṃsaṃ     1
15587  10197  (AVŚ_10,4.12c) 118  vayam
15588  10198  (AVŚ_1,27.1c) 118  vayam


                     Page 155
                     Col1_atharva
15589  10199  (AVŚ_7,93.1a) 118  vayam
15590  10200  (AVŚ_7,61.2c) 118  vayam        4
15592  10201  (AVŚ_3,10.11c) 118  vayaṃ
15593  10202  (AVŚ_5,7.3c)  118  vayaṃ
15594  10203  (AVŚ_4,3.4a)  118  vayaṃ
15595  10204  (AVŚ_3,10.11a) 118  vayaṃ
15596  10205  (AVŚ_10,4.11a) 118  vayaṃ
15597  10206  (AVŚ_4,5.1c)  118  vayaṃ
15598  10207  (AVŚ_20,27.6a) 118  vayaṃ
15599  10208  (AVŚ_20,3.3a) 118  vayaṃ
15600  10209  (AVŚ_20,38.3a) 118  vayaṃ
15601  10210  (AVŚ_20,47.9a) 118  vayaṃ
15602  10211  (AVŚ_7,74.4c) 118  vayaṃ
15603  10212  (AVŚ_4,4.1c)  118  vayaṃ
15604  10213  (AVŚ_20,102.3a)118  vayaṃ
15605  10214  (AVŚ_4,17.6c) 118  vayaṃ
15606  10215  (AVŚ_4,17.7c) 118  vayaṃ
15607  10216  (AVŚ_4,18.8c) 118  vayaṃ
15608  10217  (AVŚ_7,65.3c) 118  vayaṃ
15609  10218  (AVŚ_3,6.4c)  118  vayaṃ
15610  10219  (AVŚ_6,85.2a) 118  vayaṃ
15611  10220  (AVŚ_7,80.2a) 118  vayaṃ
15612  10221  (AVŚ_19,59.2a) 118  vayaṃ       21
15614  10222  (AVŚ_12,1.5c) 118  vayasaś       1
15616  10223  (AVŚ_10,7.43c) 118  vayaty       1
15618  10224  (AVŚ_6,10.2a) 118  vāyave       1
15620  10225  (AVŚ_20,129.15a)
                118  vayo
15621  10226  (AVŚ_20,16.1a) 118  vayo        2
15623  10227  (AVŚ_9,1.8a)  118  vayodhā
15624  10228  (AVŚ_9,4.22a) 118  vayodhā
15625  10229  (AVŚ_18,4.38c) 118  vayodhā       3
15627  10230  (AVŚ_13,4.32a) 118  vāyor        1
15629  10231  (AVŚ_12,3.49c) 118  vayovaya      1
15631  10232  (AVŚ_9,7.8a)  118  vāyuḥ        1
15633  10233  (AVŚ_12,2.29a) 118  vāyumadbhir     1
15635  10234  (AVŚ_4,39.4c) 118  vāyunā       1
15637  10235  (AVŚ_5,20.9c) 118  vayunāni      1
15639  10236  (AVŚ_3,8.1c)  118  vāyur        1
15641  10237  (AVŚ_18,1.7a) 118  veda
15642  10238  (AVŚ_8,7.18a) 118  veda
15643  10239  (AVŚ_19,26.1c) 118  veda
15644  10240  (AVŚ_20,53.1a) 118  veda
15645  10241  (AVŚ_20,57.11a)118  veda
15646  10242  (AVŚ_18,1.18c) 118  veda
15647  10243  (AVŚ_10,7.30c) 118  veda
15648  10244  (AVŚ_10,7.29c) 118  veda
15649  10245  (AVŚ_19,39.9a) 118  veda
15650  10246  (AVŚ_11,10[12].2a)
                118  veda
15651  10247  (AVŚ_10,10.3c) 118  veda
15652  10248  (AVŚ_5,30.12c) 118  veda        12
15654  10249  (AVŚ_19,68.1c) 118  vedam        1
15656  10250  (AVŚ_6,66.3c) 118  vedāṃsi       1
15658  10251  (AVŚ_10,8.38c) 118  vedātho       1
15660  10252  (AVŚ_6,119.2a) 118  vedayāmi      1
15662  10253  (AVŚ_5,28.6c) 118  vedhasāṃ      1
15664  10254  (AVŚ_12,1.39c) 118  vedhaso       1
15666  10255  (AVŚ_20,77.4a) 118  vedi        1
15668  10256  (AVŚ_12,3.23c) 118  vedyāṃ       1
15670  10257  (AVŚ_19,3.4a) 118  vedyāya       1
15672  10258  (AVŚ_20,128.8a)118  veśantā
15673  10259  (AVŚ_20,128.9a)118  veśantā       2
15675  10260  (AVŚ_11,6[8].10c)
                118  veśantās      1
15677  10261  (AVŚ_2,32.5a) 118  veśaso
15678  10262  (AVŚ_5,23.12a) 118  veśaso       2
15680  10263  (AVŚ_18,2.35c) 118  vettha       1
15682  10264  (AVŚ_4,9.3c)  118  vetthātho      1


                     Page 156
                     Col1_atharva
15684  10265  (AVŚ_2,12.8c) 118  veveṣṭv       1
15686  10266  (AVŚ_5,17.5a) 118  veviṣad       1
15688  10267  (AVŚ_18,2.4a) 118  vi
15689  10268  (AVŚ_10,7.2c) 118  vi
15690  10269  (AVŚ_10,5.26c) 118  vi
15691  10270  (AVŚ_10,5.29c) 118  vi
15692  10271  (AVŚ_10,5.28c) 118  vi
15693  10272  (AVŚ_10,5.27c) 118  vi
15694  10273  (AVŚ_10,5.34c) 118  vi
15695  10274  (AVŚ_10,5.32c) 118  vi
15696  10275  (AVŚ_10,5.35c) 118  vi
15697  10276  (AVŚ_10,5.25c) 118  vi
15698  10277  (AVŚ_10,5.31c) 118  vi
15699  10278  (AVŚ_20,23.8a) 118  vi
15700  10279  (AVŚ_5,17.4c) 118  vi
15701  10280  (AVŚ_8,4.25a) 118  vi
15702  10281  (AVŚ_7,81.2c) 118  vi
15703  10282  (AVŚ_14,1.24c) 118  vi
15704  10283  (AVŚ_6,31.3a) 118  vi
15705  10284  (AVŚ_20,48.6a) 118  vi
15706  10285  (AVŚ_20,94.8c) 118  vi
15707  10286  (AVŚ_8,5.13c) 118  vi
15708  10287  (AVŚ_6,36.3c) 118  vi
15709  10288  (AVŚ_11,1.5c) 118  vi
15710  10289  (AVŚ_8,8.24a) 118  vi
15711  10290  (AVŚ_12,2.22a) 118  vi
15712  10291  (AVŚ_13,1.11c) 118  vi
15713  10292  (AVŚ_9,3.20c) 118  vi
15714  10293  (AVŚ_20,135.7c)118  vi
15715  10294  (AVŚ_6,56.1c) 118  vi
15716  10295  (AVŚ_10,4.8a) 118  vi
15717  10296  (AVŚ_20,36.4a) 118  vi
15718  10297  (AVŚ_10,5.33c) 118  vi
15719  10298  (AVŚ_10,5.30c) 118  vi
15720  10299  (AVŚ_7,26.5a) 118  vi
15721  10300  (AVŚ_9,5.8a)  118  vi
15722  10301  (AVŚ_12,5.71a) 118  vi
15723  10302  (AVŚ_6,121.1a) 118  vi
15724  10303  (AVŚ_20,127.9c)118  vi
15725  10304  (AVŚ_13,4.11a) 118  vi
15726  10305  (AVŚ_9,3.13c) 118  vi
15727  10306  (AVŚ_9,3.14c) 118  vi
15728  10307  (AVŚ_5,17.17a) 118  vi
15729  10308  (AVŚ_1,21.3a) 118  vi
15730  10309  (AVŚ_14,1.46a) 118  vi
15731  10310  (AVŚ_12,4.2a) 118  vi
15732  10311  (AVŚ_13,4.19a) 118  vi
15733  10312  (AVŚ_4,31.2c) 118  vi
15734  10313  (AVŚ_10,8.5a) 118  vi
15735  10314  (AVŚ_3,17.2a) 118  vi
15736  10315  (AVŚ_3,17.5a) 118  vi
15737  10316  (AVŚ_9,3.18a) 118  vi
15738  10317  (AVŚ_6,63.1c) 118  vi
15739  10318  (AVŚ_5,12.5a) 118  vi
15740  10319  (AVŚ_7,74.3a) 118  vi
15741  10320  (AVŚ_7,26.3c) 118  vi
15742  10321  (AVŚ_7,26.4a) 118  vi
15743  10322  (AVŚ_18,1.55a) 118  vi
15744  10323  (AVŚ_20,90.2c) 118  vi
15745  10324  (AVŚ_5,22.6a) 118  vi
15746  10325  (AVŚ_17,1.18c) 118  vi
15747  10326  (AVŚ_8,2.18c) 118  vi
15748  10327  (AVŚ_4,9.4c)  118  vi         61
15750  10328  (AVŚ_3,29.1a) 118  vibhajanta     1
15752  10329  (AVŚ_19,26.3c) 118  vibhāsāsi      1
15754  10330  (AVŚ_19,48.4c) 118  vibhāvari


                     Page 157
                    Col1_atharva
15755  10331  (AVŚ_19,49.6a) 118 vibhāvari      2
15757  10332  (AVŚ_4,19.5a) 118 vibhindan       1
15759  10333  (AVŚ_20,135.9c)118 vibhu        1
15761  10334  (AVŚ_20,126.19a) vicākaśad
                118           1
15763  10335  (AVŚ_20,52.3c) 118 vicarṣaṇe
15764  10336  (AVŚ_20,57.16c)118 vicarṣaṇe      2
15766  10337  (AVŚ_20,20.7c) 118 vicarṣaṇiḥ
15767  10338  (AVŚ_20,57.10c)118 vicarṣaṇiḥ      2
15769  10339  (AVŚ_7,81.1c) 118 vicaṣṭa
15770  10340  (AVŚ_14,1.23c) 118 vicaṣṭa       2
15772  10341  (AVŚ_13,2.11c) 118 vicaṣṭe       1
15774  10342  (AVŚ_6,139.5a) 118 vichidya       1
15776  10343  (AVŚ_6,139.5c) 118 vichinnaṃ      1
15778  10344  (AVŚ_9,3.10c) 118 vicṛtāmasy      1
15780  10345  (AVŚ_6,110.2a) 118 vicṛtor       1
15782  10346  (AVŚ_20,35.6c) 118 vidad
15783  10347  (AVŚ_1,20.1c) 118 vidad
15784  10348  (AVŚ_5,3.6c)  118 vidad        3
15786  10349  (AVŚ_18,4.53c) 118 vidadhad       1
15788  10350  (AVŚ_19,22.18a)118 vidagaṇebhyaḥ    1
15790  10351  (AVŚ_4,1.4a)  118 vidaḥ        1
15792  10352  (AVŚ_20,136.8c)118 vidāhya       1
15794  10353  (AVŚ_1,19.1a) 118 vidan         1
15796  10354  (AVŚ_1,32.1a) 118 vidatha        1
15798  10355  (AVŚ_5,20.12c) 118 vidathā       1
15800  10356  (AVŚ_4,25.1a) 118 vidathāni       1
15802  10357  (AVŚ_7,73.4c) 118 vidathasya      1
15804  10358  (AVŚ_18,1.35a) 118 vidathe       1
15806  10359  (AVŚ_20,128.1a)118 vidathyaḥ      1
15808  10360  (AVŚ_11,1.30a) 118 viddhi        1
15810  10361  (AVŚ_1,31.1c) 118 vidhema
15811  10362  (AVŚ_6,41.2c) 118 vidhema        2
15813  10363  (AVŚ_7,79.3c) 118 vidhemorjaṃ      1
15815  10364  (AVŚ_4,35.1c) 118 vidhṛtir       1
15817  10365  (AVŚ_5,29.4a) 118 vidhya
15818  10366  (AVŚ_8,6.17e) 118 vidhya        2
15820  10367  (AVŚ_11,9[11].12c) vidhyāmitrān
                118           1
15822  10368  (AVŚ_5,18.8c) 118 vidhyati       1
15824  10369  (AVŚ_4,27.7a) 118 viditaṃ        1
15826  10370  (AVŚ_20,136.10c) vidma
                118           1
15828  10371  (AVŚ_12,3.50a) 118 vidur
15829  10372  (AVŚ_8,7.24e) 118 vidur         2
15831  10373  (AVŚ_10,10.32c)118 viduṣe
15832  10374  (AVŚ_12,4.23a) 118 viduṣe        2
15834  10375  (AVŚ_12,5.46a) 118 viduṣo        1
15836  10376  (AVŚ_11,1.24c) 118 viduṣy        1
15838  10377  (AVŚ_5,29.5c) 118 vidvān
15839  10378  (AVŚ_18,2.57c) 118 vidvān
15840  10379  (AVŚ_10,8.44c) 118 vidvān
15841  10380  (AVŚ_5,11.6c) 118 vidvān
15842  10381  (AVŚ_11,8[10].32a) vidvān
                118
15843  10382  (AVŚ_15,10.1a) 118 vidvān
15844  10383  (AVŚ_15,11.1a) 118 vidvān
15845  10384  (AVŚ_15,12.1a) 118 vidvān
15846  10385  (AVŚ_15,13.1[13.1]a)vidvān
                118
15847  10386  (AVŚ_15,13.2[13.3]a)vidvān
                118
15848  10387  (AVŚ_15,13.3[13.5]a)vidvān
                118
15849  10388  (AVŚ_15,13.4[13.7]a)vidvān
                118
15850  10389  (AVŚ_15,13.5[13.9]a)vidvān
                118           13
15852  10390  (AVŚ_12,4.16c) 118 vidyān
15853  10391  (AVŚ_12,4.24c) 118 vidyān        2
15855  10392  (AVŚ_10,10.27a)118 vidyāt        1
15857  10393  (AVŚ_15,2.4[2.25]e) vidyut
                118           1
15859  10394  (AVŚ_7,59.1c) 118 vidyutā        1
15861  10395  (AVŚ_4,18.4a) 118 vigrīvāṃ       1
15863  10396  (AVŚ_8,4.9a)  118 viharanta      1


                     Page 158
                     Col1_atharva
15865  10397  (AVŚ_5,3.3a)  118  vihave       1
15867  10398  (AVŚ_5,3.1a)  118  vihaveṣv      1
15869  10399  (AVŚ_17,1.27c) 118  vihāyāḥ       1
15871  10400  (AVŚ_10,2.25a) 118  vihitā
15872  10401  (AVŚ_10,2.24a) 118  vihitā
15873  10402  (AVŚ_12,1.36c) 118  vihitā       3
15875  10403  (AVŚ_9,9.16c) 118  vihitāni      1
15877  10404  (AVŚ_18,4.8c) 118  vihitasya      1
15879  10405  (AVŚ_18,4.11c) 118  vihito       1
15881  10406  (AVŚ_12,1.37a) 118  vijamānā      1
15883  10407  (AVŚ_10,2.6c) 118  vijayasya      1
15885  10408  (AVŚ_1,28.4c) 118  vikeśyo       1
15887  10409  (AVŚ_7,26.3a) 118  vikramaneṣv     1
15889  10410  (AVŚ_5,13.7a) 118  viligī       1
15891  10411  (AVŚ_20,36.6c) 118  vīlitā       1
15893  10412  (AVŚ_20,141.5c)118  vimadāya      1
15895  10413  (AVŚ_20,34.2c) 118  vimame       1
15897  10414  (AVŚ_6,43.1a) 118  vimanyukaḥ     1
15899  10415  (AVŚ_4,3.3c)  118  viṃśatiṃ      1
15901  10416  (AVŚ_6,97.2a) 118  vipaścitā      1
15903  10417  (AVŚ_20,104.1c)118  vipaścito      1
15905  10418  (AVŚ_6,34.4a) 118  vipaśyati      1
15907  10419  (AVŚ_19,2.3a) 118  viprā
15908  10420  (AVŚ_9,10.28c) 118  viprā
15909  10421  (AVŚ_18,4.61c) 118  viprā        3
15911  10422  (AVŚ_6,27.2c) 118  vipro        1
15913  10423  (AVŚ_20,56.2a) 118  vīra
15914  10424  (AVŚ_20,64.4c) 118  vīra        2
15916  10425  (AVŚ_2,26.5c) 118  vīrā
15917  10426  (AVŚ_2,26.4c) 118  vīrā        2
15919  10427  (AVŚ_8,5.10c) 118  virāḍ
15920  10428  (AVŚ_14,2.15a) 118  virāḍ        2
15922  10429  (AVŚ_8,4.15c) 118  vīrair       1
15924  10430  (AVŚ_8,9.2c)  118  virājaḥ       1
15926  10431  (AVŚ_1,29.6c) 118  vīrāṇāṃ       1
15928  10432  (AVŚ_9,10.24a) 118  virāṭ        1
15930  10433  (AVŚ_20,88.6c) 118  vīravanto      1
15932  10434  (AVŚ_5,25.8a) 118  vīrayasva      1
15934  10435  (AVŚ_12,1.25c) 118  vīreṣu       1
15936  10436  (AVŚ_20,126.9c)118  vīriṇīndrapatnī
15937  10437  (AVŚ_20,126.10c)
                118  vīriṇīndrapatnī   2
15939  10438  (AVŚ_5,7.8c)  118  vīrtsanty      1
15941  10439  (AVŚ_2,7.1a)  118  vīruc        1
15943  10440  (AVŚ_8,7.23a) 118  vīrudhaṃ      1
15945  10441  (AVŚ_8,7.20a) 118  vīrudhāṃ
15946  10442  (AVŚ_8,7.14a) 118  vīrudhāṃ
15947  10443  (AVŚ_11,6[8].15a)
                118  vīrudhāṃ
15948  10444  (AVŚ_4,19.8c) 118  vīrudhāṃ      4
15950  10445  (AVŚ_8,7.11a) 118  vīrudho
15951  10446  (AVŚ_10,1.12c) 118  vīrudho       2
15953  10447  (AVŚ_9,8.13a) 118  virujanti      1
15955  10448  (AVŚ_5,23.4a) 118  virūpau       1
15957  10449  (AVŚ_5,8.2e)  118  vīryaṃ
15958  10450  (AVŚ_1,7.5a)  118  vīryaṃ       2
15960  10451  (AVŚ_19,22.21a)118  viryāṇi       1
15962  10452  (AVŚ_19,23.30a)118  vīryāṇi       1
15964  10453  (AVŚ_6,98.2c) 118  viśa        1
15966  10454  (AVŚ_7,113.2a) 118  viṣā        1
15968  10455  (AVŚ_13,2.20a) 118  viśaḥ
15969  10456  (AVŚ_20,47.17a)118  viśaḥ        2
15971  10457  (AVŚ_6,127.3c) 118  visalpakaṃ     1
15973  10458  (AVŚ_7,50.2a) 118  viśām        1
15975  10459  (AVŚ_10,4.26a) 118  viṣam
15976  10460  (AVŚ_7,56.1c) 118  viṣam
15977  10461  (AVŚ_4,7.2a)  118  viṣam
15978  10462  (AVŚ_8,10.32a) 118  viṣam        4


                     Page 159
                    Col1_atharva
15980  10463  (AVŚ_10,4.20a) 118 viṣaṃ
15981  10464  (AVŚ_9,8.10c) 118 viṣaṃ
15982  10465  (AVŚ_9,8.11c) 118 viṣaṃ
15983  10466  (AVŚ_9,8.12c) 118 viṣaṃ
15984  10467  (AVŚ_9,8.19c) 118 viṣaṃ
15985  10468  (AVŚ_9,8.20c) 118 viṣaṃ        6
15987  10469  (AVŚ_3,7.1c)  118 viṣāṇayā      1
15989  10470  (AVŚ_6,2.2a)  118 viśantīndavo    1
15991  10471  (AVŚ_2,5.4a)  118 viśantu
15992  10472  (AVŚ_13,1.10c) 118 viśantu       2
15994  10473  (AVŚ_20,69.5a) 118 viśantv
15995  10474  (AVŚ_20,13.1c) 118 viśantv       2
15997  10475  (AVŚ_2,4.2a)  118 viśarād       1
15999  10476  (AVŚ_13,1.10a) 118 viśas        1
16001  10477  (AVŚ_19,33.4a) 118 viṣāsahī      1
16003  10478  (AVŚ_1,29.6a) 118 viṣāsahiḥ      1
16005  10479  (AVŚ_19,19.1c) 118 viśata
16006  10480  (AVŚ_19,19.2c) 118 viśata
16007  10481  (AVŚ_19,19.3c) 118 viśata
16008  10482  (AVŚ_19,19.4c) 118 viśata
16009  10483  (AVŚ_19,19.5c) 118 viśata
16010  10484  (AVŚ_19,19.6c) 118 viśata
16011  10485  (AVŚ_19,19.7c) 118 viśata
16012  10486  (AVŚ_19,19.8c) 118 viśata
16013  10487  (AVŚ_19,19.9c) 118 viśata
16014  10488  (AVŚ_19,19.10c)118 viśata
16015  10489  (AVŚ_19,19.11c)118 viśata
16016  10490  (AVŚ_11,1.18c) 118 viśata       12
16018  10491  (AVŚ_14,2.27c) 118 viśe        1
16020  10492  (AVŚ_3,9.2c)  118 viṣkandhaṃ     1
16022  10493  (AVŚ_7,44.1c) 118 viṣṇo        1
16024  10494  (AVŚ_7,26.2a) 118 viṣṇu        1
16026  10495  (AVŚ_19,10.9c) 118 viṣṇuḥ       1
16028  10496  (AVŚ_3,27.5a) 118 viṣṇur        1
16030  10497  (AVŚ_20,6.3c) 118 viśpate       1
16032  10498         118 viśrutaṃ
        (AVŚ_15,2.4[2.26-27]f)         1
16034  10499  (AVŚ_13,1.16c) 118 viṣṭapi       1
16036  10500  (AVŚ_3,9.6a)  118 viṣṭhitā      1
16038  10501  (AVŚ_9,10.16c) 118 viṣūcīnā      1
16040  10502  (AVŚ_20,137.8a)118 viṣuṇe       1
16042  10503  (AVŚ_20,109.1a)118 viṣuvato      1
16044  10504  (AVŚ_20,94.1c) 118 viśvā
16045  10505  (AVŚ_20,118.4c)118 viśvā
16046  10506  (AVŚ_19,53.6c) 118 viśvā
16047  10507  (AVŚ_19,53.2c) 118 viśvā
16048  10508  (AVŚ_19,53.3c) 118 viśvā
16049  10509  (AVŚ_17,1.16c) 118 viśvā
16050  10510  (AVŚ_6,80.1a) 118 viśvā
16051  10511  (AVŚ_20,95.4a) 118 viśvā
16052  10512  (AVŚ_19,6.3c) 118 viśvā
16053  10513  (AVŚ_5,11.4c) 118 viśvā
16054  10514  (AVŚ_1,29.3c) 118 viśvā
16055  10515  (AVŚ_14,2.30a) 118 viśvā
16056  10516  (AVŚ_20,65.1c) 118 viśvā       13
16058  10517  (AVŚ_4,13.3c) 118 viśvabheṣaja     1
16060  10518  (AVŚ_19,39.5e) 118 viśvabheṣajaḥ
16061  10519  (AVŚ_19,39.6e) 118 viśvabheṣajaḥ
16062  10520  (AVŚ_19,39.7e) 118 viśvabheṣajaḥ
16063  10521  (AVŚ_19,39.8e) 118 viśvabheṣajaḥ
16064  10522  (AVŚ_4,10.3c) 118 viśvabheṣajaḥ    5
16066  10523  (AVŚ_4,13.6c) 118 viśvabheṣajo
16067  10524  (AVŚ_2,4.3c)  118 viśvabheṣajo
16068  10525  (AVŚ_19,35.5c) 118 viśvabheṣajo    3
16070  10526  (AVŚ_6,136.3c) 118 viśvabheṣajyābhi  1
16072  10527  (AVŚ_4,11.5c) 118 viśvabhṛd      1
16074  10528  (AVŚ_19,56.2a) 118 viśvacayā      1


                    Page 160
                     Col1_atharva
16076  10529  (AVŚ_3,21.4a) 118   viśvād
16077  10530  (AVŚ_18,3.55c) 118  viśvād
16078  10531  (AVŚ_19,59.2c) 118  viśvād         3
16080  10532  (AVŚ_3,21.9c) 118   viśvadāvyas       1
16082  10533  (AVŚ_19,18.10a)118  viśvadevavantam     1
16084  10534  (AVŚ_20,88.6a) 118  viśvadevāya       1
16086  10535  (AVŚ_7,98.1c) 118   viśvadevebhir      1
16088  10536  (AVŚ_19,39.5c) 118  viśvadevebhyaḥ     1
16090  10537  (AVŚ_6,52.1c) 118   viśvadṛṣṭo       1
16092  10538  (AVŚ_12,1.43c) 118  viśvagarbhām      1
16094  10539  (AVŚ_6,97.1c) 118   viśvāḥ         1
16096  10540  (AVŚ_19,17.10a)118  viśvair
16097  10541  (AVŚ_18,3.28a) 118  viśvair
16098  10542  (AVŚ_2,16.4a) 118   viśvair         3
16100  10543  (AVŚ_11,4[6].23a)
                118  viśvajanmana      1
16102  10544  (AVŚ_11,7[9].12a)
                118  viśvajic        1
16104  10545  (AVŚ_17,1.11a) 118  viśvajit        1
16106  10546  (AVŚ_10,6.17e) 118  viśvam
16107  10547  (AVŚ_4,2.6a)  118  viśvam
16108  10548  (AVŚ_5,11.8c) 118   viśvam
16109  10549  (AVŚ_20,65.3c) 118  viśvam
16110  10550  (AVŚ_13,1.1c) 118   viśvam
16111  10551  (AVŚ_14,2.64c) 118  viśvam
16112  10552  (AVŚ_20,15.2a) 118  viśvam         7
16114  10553  (AVŚ_11,7[9].2a)118  viśvaṃ
16115  10554  (AVŚ_13,3.15c) 118  viśvaṃ
16116  10555  (AVŚ_6,57.3c) 118   viśvaṃ         3
16118  10556  (AVŚ_20,43.3a) 118  viśvamānuṣo       1
16120  10557  (AVŚ_18,3.63c) 118  viśvamitrā
16121  10558  (AVŚ_18,4.54c) 118  viśvamitrā       2
16123  10559  (AVŚ_5,22.2a) 118   viśvān         1
16125  10560  (AVŚ_9,8.5a)  118  viśvāṅgyaṃ       1
16127  10561  (AVŚ_20,12.1c) 118  viśvāni
16128  10562  (AVŚ_10,5.6c) 118   viśvāni         2
16130  10563  (AVŚ_14,2.32c) 118  viśvarūpā        1
16132  10564  (AVŚ_9,1.2a)  118  viśvarūpam       1
16134  10565  (AVŚ_14,1.61a) 118  viśvarūpaṃ
16135  10566  (AVŚ_9,7.25a) 118   viśvarūpaṃ       2
16137  10567  (AVŚ_13,1.22c) 118  viśvarūpāṃ       1
16139  10568  (AVŚ_12,1.54c) 118  viśvāṣāḍ        1
16141  10569  (AVŚ_1,6.2c)  118  viśvaśaṃbhuvam     1
16143  10570  (AVŚ_14,2.44c) 118  viśvasmād        1
16145  10571  (AVŚ_20,104.3a)118  viśvāsu         1
16147  10572  (AVŚ_9,10.14c) 118  viśvasya        1
16149  10573  (AVŚ_11,7[9].16c)
                118  viśvasyeśāno      1
16151  10574  (AVŚ_11,7[9].15c)
                118  viśvasyocchiṣṭo     1
16153  10575  (AVŚ_3,16.7c) 118   viśvataḥ
16154  10576  (AVŚ_20,36.8c) 118  viśvataḥ        2
16156  10577  (AVŚ_20,64.1c) 118  viśvatas
16157  10578  (AVŚ_20,39.1a) 118  viśvatas
16158  10579  (AVŚ_20,70.16a)118  viśvatas        3
16160  10580  (AVŚ_19,6.1c) 118   viśvato
16161  10581  (AVŚ_7,53.6c) 118   viśvato         2
16163  10582  (AVŚ_4,14.4c) 118   viśvatodhāraṃ      1
16165  10583  (AVŚ_4,33.6a) 118   viśvatomukha      1
16167  10584  (AVŚ_7,65.2c) 118   viśvatomukhāpāmārgāpa  1
16169  10585  (AVŚ_4,33.7a) 118   viśvatomukhāti     1
16171  10586  (AVŚ_6,32.2c) 118   viśvatovīryā      1
16173  10587  (AVŚ_20,105.1c)118  viśvatūr        1
16175  10588  (AVŚ_14,2.33a) 118  viśvāvaso        1
16177  10589  (AVŚ_1,32.4c) 118   viśvavedase       1
16179  10590  (AVŚ_19,30.2c) 118  viśve
16180  10591  (AVŚ_18,3.11c) 118  viśve
16181  10592  (AVŚ_19,20.4c) 118  viśve
16182  10593  (AVŚ_4,8.3a)  118  viśve
16183  10594  (AVŚ_6,115.3c) 118  viśve


                     Page 161
                    Col1_atharva
16184  10595  (AVŚ_2,9.4c)  118 viśve
16185  10596  (AVŚ_7,73.3c) 118 viśve
16186  10597  (AVŚ_5,27.12c) 118 viśve        8
16188  10598  (AVŚ_7,105.1c) 118 viśvebhiḥ      1
16190  10599  (AVŚ_6,13.1c) 118 viśyānāṃ       1
16192  10600  (AVŚ_20,34.6c) 118 vitā         1
16194  10601  (AVŚ_6,124.3c) 118 vitatādhy      1
16196  10602  (AVŚ_18,4.13a) 118 vitataḥ       1
16198  10603  (AVŚ_9,3.8a)  118 vitataṃ
16199  10604  (AVŚ_10,8.38a) 118 vitataṃ
16200  10605  (AVŚ_2,35.5c) 118 vitataṃ
16201  10606  (AVŚ_19,58.5c) 118 vitataṃ       4
16203  10607  (AVŚ_4,2.4c)  118 vitato
16204  10608  (AVŚ_4,34.5a) 118 vitato        2
16206  10609  (AVŚ_18,2.25c) 118 vittvaidhasva    1
16208  10610  (AVŚ_20,16.3c) 118 vitūryā       1
16210  10611  (AVŚ_20,73.6a) 118 vivāco        1
16212  10612  (AVŚ_2,30.3a) 118 vivakṣavo       1
16214  10613  (AVŚ_20,44.3a) 118 vivāse        1
16216  10614  (AVŚ_3,8.5c)  118 vivratā
16217  10615  (AVŚ_6,94.1c) 118 vivratā        2
16219  10616  (AVŚ_6,64.3c) 118 vo
16220  10617  (AVŚ_4,37.12a) 118 vo
16221  10618  (AVŚ_7,109.6a) 118 vo
16222  10619  (AVŚ_2,24.7a) 118 vo
16223  10620  (AVŚ_2,24.8a) 118 vo
16224  10621  (AVŚ_2,24.5a) 118 vo
16225  10622  (AVŚ_2,24.3a) 118 vo
16226  10623  (AVŚ_2,24.4a) 118 vo
16227  10624  (AVŚ_2,24.6a) 118 vo
16228  10625  (AVŚ_20,67.2a) 118 vo
16229  10626  (AVŚ_20,105.3a)118 vo
16230  10627  (AVŚ_18,4.48c) 118 vo
16231  10628  (AVŚ_6,114.3c) 118 vo
16232  10629  (AVŚ_10,5.5c) 118 vo
16233  10630  (AVŚ_10,5.3c) 118 vo          15
16235  10631  (AVŚ_5,11.8a) 118 vocann        1
16237  10632  (AVŚ_2,1.2a)  118 voced        1
16239  10633  (AVŚ_19,71.1e) 118 vrajata       1
16241  10634  (AVŚ_20,35.10c)118 vrāṇā        1
16243  10635  (AVŚ_19,59.1a) 118 vratapā       1
16245  10636  (AVŚ_7,74.4a) 118 vratapate       1
16247  10637  (AVŚ_7,9.3a)  118 vrate        1
16249  10638  (AVŚ_15,3.9a) 118 vrātya        1
16251  10639         118 vrātyabruvo
        (AVŚ_15,13.6[13.11]a)          1
16253  10640  (AVŚ_15,18.5a) 118 vrātyo        1
16255  10641  (AVŚ_11,8[10].34a) vṛddhāsu
                118           1
16257  10642  (AVŚ_20,64.2c) 118 vṛdhaḥ        1
16259  10643  (AVŚ_7,42.1a) 118 vṛhataṃ        1
16261  10644  (AVŚ_12,1.42a) 118 vrīhiyavau      1
16263  10645  (AVŚ_8,3.14a) 118 vṛjinaṃ
16264  10646  (AVŚ_11,8[10].20a) vṛjinaṃ
                118           2
16266  10647  (AVŚ_2,12.6c) 118 vṛjināni       1
16268  10648  (AVŚ_4,3.2a)  118 vṛkaḥ        1
16270  10649  (AVŚ_20,37.7c) 118 vṛkebhir       1
16272  10650  (AVŚ_10,8.31c) 118 vṛkṣā        1
16274  10651  (AVŚ_18,2.25a) 118 vṛkṣaḥ        1
16276  10652  (AVŚ_20,17.4a) 118 vṛkṣaṃ        1
16278  10653  (AVŚ_10,1.17a) 118 vṛkṣān        1
16280  10654  (AVŚ_6,15.2c) 118 vṛkṣāṇām       1
16282  10655  (AVŚ_20,136.9c)118 vṛkṣasya       1
16284  10656  (AVŚ_10,4.21a) 118 vṛṇa         1
16286  10657  (AVŚ_7,105.1a) 118 vṛṇāno        1
16288  10658  (AVŚ_3,4.2a)  118 vṛṇatāṃ       1
16290  10659  (AVŚ_2,6.3a)  118 vṛṇate
16291  10660  (AVŚ_18,1.21c) 118 vṛṇate        2


                     Page 162
                      Col1_atharva
16293  10661  (AVŚ_6,37.2a) 118   vṛṅgdhi       1
16295  10662  (AVŚ_20,101.1a)118  vṛṇīmahe
16296  10663  (AVŚ_20,27.6c) 118  vṛṇīmahe
16297  10664  (AVŚ_20,104.4c)118  vṛṇīmahe      3
16299  10665  (AVŚ_8,5.22e) 118   vṛṣā        1
16301  10666  (AVŚ_20,22.1a) 118  vṛṣabhā       1
16303  10667  (AVŚ_4,24.3a) 118   vṛṣabhaḥ      1
16305  10668  (AVŚ_20,1.1a) 118   vṛṣabhaṃ
16306  10669  (AVŚ_20,6.1a) 118   vṛṣabhaṃ      2
16308  10670  (AVŚ_13,1.25a) 118  vṛṣabhas
16309  10671  (AVŚ_20,34.13a)118  vṛṣabhas
16310  10672  (AVŚ_20,12.7a) 118  vṛṣabhas      3
16312  10673  (AVŚ_18,1.11c) 118  vṛṣabhāya      1
16314  10674  (AVŚ_20,91.7c) 118  vṛṣabhir      1
16316  10675  (AVŚ_16,1.1a) 118   vṛṣabho
16317  10676  (AVŚ_20,36.1c) 118  vṛṣabho
16318  10677  (AVŚ_19,13.2a) 118  vṛṣabho
16319  10678  (AVŚ_20,37.1a) 118  vṛṣabho
16320  10679  (AVŚ_13,1.33a) 118  vṛṣabho
16321  10680  (AVŚ_20,47.1c) 118  vṛṣabho
16322  10681  (AVŚ_20,137.12c)
                118  vṛṣabho       7
16324  10682  (AVŚ_6,67.3a) 118   vṛṣājinaṃ      1
16326  10683  (AVŚ_20,126.21a)
                118  vṛṣākape
16327  10684  (AVŚ_20,126.22a)
                118  vṛṣākape      2
16329  10685  (AVŚ_20,126.18a)
                118  vṛṣākapiḥ      1
16331  10686  (AVŚ_7,73.1a) 118   vṛṣaṇā       1
16333  10687  (AVŚ_11,1.2a) 118   vṛṣaṇaḥ       1
16335  10688  (AVŚ_20,12.6a) 118  vṛṣaṇaṃ
16336  10689  (AVŚ_20,72.2e) 118  vṛṣaṇaṃ
16337  10690  (AVŚ_20,75.1e) 118  vṛṣaṇaṃ       3
16339  10691  (AVŚ_7,73.2c) 118   vṛṣaṇeha      1
16341  10692  (AVŚ_20,70.12a)118  vṛṣann       1
16343  10693  (AVŚ_6,70.1c) 118   vṛṣaṇyata
16344  10694  (AVŚ_6,70.2c) 118   vṛṣaṇyata
16345  10695  (AVŚ_6,70.3c) 118   vṛṣaṇyata      3
16347  10696  (AVŚ_12,5.62a) 118  vṛśca        1
16349  10697  (AVŚ_15,12.10a)118  vṛścate       1
16351  10698  (AVŚ_10,4.9c) 118   vṛścikam      1
16353  10699  (AVŚ_20,93.5c) 118  vṛṣed        1
16355  10700  (AVŚ_20,25.7a) 118  vṛṣṇa
16356  10701  (AVŚ_20,33.2a) 118  vṛṣṇa        2
16358  10702  (AVŚ_7,58.2a) 118   vṛṣṇaḥ       1
16360  10703  (AVŚ_20,107.3c)118  vṛṣṇinā       1
16362  10704  (AVŚ_4,15.11c) 118  vṛṣṇo
16363  10705  (AVŚ_4,8.3c)  118  vṛṣṇo        2
16365  10706  (AVŚ_3,31.11a) 118  vṛṣṭyod       1
16367  10707  (AVŚ_20,124.1c)118  vṛtā        1
16369  10708  (AVŚ_8,6.3a)  118  vṛto        1
16371  10709  (AVŚ_11,10[12].27c)
                118  vṛtrahā
16372  10710  (AVŚ_20,93.6a) 118  vṛtrahā
16373  10711  (AVŚ_5,25.6c) 118   vṛtrahā
16374  10712  (AVŚ_10,10.10c)118  vṛtrahā
16375  10713  (AVŚ_19,15.3a) 118  vṛtrahā
16376  10714  (AVŚ_19,26.4c) 118  vṛtrahā       6
16378  10715  (AVŚ_11,9[11].23c)
                118  vṛtrahan
16379  10716  (AVŚ_20,52.1c) 118  vṛtrahan
16380  10717  (AVŚ_20,57.14c)118  vṛtrahan      3
16382  10718  (AVŚ_20,128.14c)
                118  vṛtrahānmahaṃ    1
16384  10719  (AVŚ_5,8.9a)  118  vṛtrahann      1
16386  10720  (AVŚ_7,110.1c) 118  vṛtrahantamā    1
16388  10721  (AVŚ_20,37.10c)118  vṛtrahatye     1
16390  10722  (AVŚ_20,7.2c) 118   vṛtrahāvadhīt    1
16392  10723  (AVŚ_8,5.3a)  118  vṛtram       1
16394  10724  (AVŚ_20,107.3a)118  vṛtrasya      1
16396  10725  (AVŚ_3,10.12c) 118  vy
16397  10726  (AVŚ_3,10.1a) 118   vy


                      Page 163
                    Col1_atharva
16398  10727  (AVŚ_2,27.4a) 118 vy
16399  10728  (AVŚ_5,12.11a) 118 vy
16400  10729  (AVŚ_19,6.5a) 118 vy
16401  10730  (AVŚ_10,2.4c) 118 vy
16402  10731  (AVŚ_20,125.5c)118 vy
16403  10732  (AVŚ_14,1.53a) 118 vy
16404  10733  (AVŚ_13,1.14a) 118 vy         9
16406  10734  (AVŚ_4,27.2a) 118 vyacanti       1
16408  10735  (AVŚ_19,68.1a) 118 vyacasaś      1
16410  10736  (AVŚ_13,4.53a) 118 vyaco        1
16412  10737  (AVŚ_20,128.14a) vyadadhād
                118           1
16414  10738  (AVŚ_7,114.2a) 118 vyādhyaḥ      1
16416  10739  (AVŚ_6,50.3c) 118 vyadvarā       1
16418  10740  (AVŚ_8,5.12a) 118 vyāghro       1
16420  10741  (AVŚ_7,115.4a) 118 vyākaraṃ      1
16422  10742  (AVŚ_18,2.46a) 118 vyāna        1
16424  10743  (AVŚ_5,2.2c)  118 vyanac
16425  10744  (AVŚ_20,107.5c)118 vyanac       2
16427  10745  (AVŚ_5,4.7c)  118 vyānāya       1
16429  10746  (AVŚ_7,49.2a) 118 vyantu        1
16431  10747  (AVŚ_8,1.19c) 118 vyastakeśyo     1
16433  10748  (AVŚ_20,128.13c) vyāsyo
                118           1
16435  10749  (AVŚ_20,34.2a) 118 vyathamānām     1
16437  10750  (AVŚ_6,33.2c) 118 vyathiḥ       1
16439  10751  (AVŚ_11,8[10].18a) vyatṛṇat
                118           1
16441  10752  (AVŚ_6,26.2c) 118 vyāvartane      1
16443  10753  (AVŚ_3,25.4a) 118 vyoṣayā       1
16445  10754  (AVŚ_12,5.29a) 118 vyṛddhir
16446  10755  (AVŚ_8,8.9a)  118 vyṛddhir      2
16448  10756  (AVŚ_13,3.21a) 118 vyuṣo        1
16450  10757  (AVŚ_15,14.4[14.8]b)ya
                121
16451  10758  (AVŚ_15,14.2[14.4]b)ya
                121
16452  10759  (AVŚ_15,14.12[14.24]b)
                121 ya
16453  10760  (AVŚ_15,14.1[14.2]b)ya
                121
16454  10761  (AVŚ_15,14.10[14.20]b)
                121 ya
16455  10762  (AVŚ_15,14.11[14.22]b)
                121 ya
16456  10763  (AVŚ_15,14.7[14.14]b)
                121 ya
16457  10764  (AVŚ_15,14.8[14.16]b)
                121 ya
16458  10765  (AVŚ_15,14.9[14.18]b)
                121 ya
16459  10766  (AVŚ_15,14.5[14.10]b)
                121 ya
16460  10767  (AVŚ_18,4.54a) 121 ya
16461  10768  (AVŚ_9,9.5a)  121 ya
16462  10769  (AVŚ_10,7.38c) 121 ya
16463  10770  (AVŚ_20,90.2a) 121 ya
16464  10771  (AVŚ_20,138.1a)121 ya
16465  10772  (AVŚ_14,1.46c) 121 ya
16466  10773  (AVŚ_11,1.11c) 121 ya
16467  10774  (AVŚ_18,3.20c) 121 ya
16468  10775  (AVŚ_20,34.7c) 121 ya
16469  10776  (AVŚ_20,71.2a) 121 ya
16470  10777  (AVŚ_5,1.1a)  121 ya         21
16472  10778  (AVŚ_8,9.14a) 121 yā
16473  10779  (AVŚ_11,9[11].1a) yā
                121
16474  10780  (AVŚ_12,4.44a) 121 yā
16475  10781  (AVŚ_9,9.19c) 121 yā
16476  10782  (AVŚ_6,25.3a) 121 yā
16477  10783  (AVŚ_2,26.3c) 121 yā
16478  10784  (AVŚ_8,7.23c) 121 yā
16479  10785  (AVŚ_8,7.24c) 121 yā
16480  10786  (AVŚ_3,25.1c) 121 yā
16481  10787  (AVŚ_8,7.4c)  121 yā
16482  10788  (AVŚ_14,2.7a) 121 yā
16483  10789  (AVŚ_12,1.2c) 121 yā
16484  10790  (AVŚ_7,49.1c) 121 yā
16485  10791  (AVŚ_7,46.1a) 121 yā
16486  10792  (AVŚ_3,18.4c) 121 yā


                    Page 164
                     Col1_atharva
16487  10793  (AVŚ_20,20.2a) 121  yā
16488  10794  (AVŚ_20,57.5a) 121  yā
16489  10795  (AVŚ_8,5.9c)  121  yā
16490  10796  (AVŚ_11,8[10].17c)
                121  yā         19
16492  10797  (AVŚ_4,21.3c) 121  yābhir       1
16494  10798  (AVŚ_20,41.2a) 121  yac
16495  10799  (AVŚ_6,74.2c) 121  yac
16496  10800  (AVŚ_7,89.3c) 121  yac
16497  10801  (AVŚ_7,65.2a) 121  yac
16498  10802  (AVŚ_14,2.66a) 121  yac
16499  10803  (AVŚ_6,124.2c) 121  yac
16500  10804  (AVŚ_18,1.22c) 121  yac         7
16502  10805  (AVŚ_12,4.1c) 121  yācadbhyas     1
16504  10806  (AVŚ_12,4.2c) 121  yācadbhyo
16505  10807  (AVŚ_12,4.12a) 121  yācadbhyo      2
16507  10808  (AVŚ_6,119.3c) 121  yācamāno      1
16509  10809  (AVŚ_3,20.2c) 121  yacha
16510  10810  (AVŚ_12,3.19c) 121  yacha        2
16512  10811  (AVŚ_3,20.3a) 121  yachatv       1
16514  10812  (AVŚ_12,4.47c) 121  yached       1
16516  10813  (AVŚ_12,4.25c) 121  yācitām       1
16518  10814  (AVŚ_7,53.1a) 121  yad
16519  10815  (AVŚ_8,2.19c) 121  yad
16520  10816  (AVŚ_20,139.2a)121  yad
16521  10817  (AVŚ_6,117.1a) 121  yad
16522  10818  (AVŚ_20,139.5a)121  yad
16523  10819  (AVŚ_19,57.2c) 121  yad
16524  10820  (AVŚ_18,1.12a) 121  yad
16525  10821  (AVŚ_6,12.2a) 121  yad
16526  10822  (AVŚ_1,20.3a) 121  yad
16527  10823  (AVŚ_18,1.26c) 121  yad
16528  10824  (AVŚ_14,1.16c) 121  yad
16529  10825  (AVŚ_5,5.4a)  121  yad
16530  10826  (AVŚ_8,6.20a) 121  yad
16531  10827  (AVŚ_12,1.56a) 121  yad
16532  10828  (AVŚ_10,10.16a)121  yad
16533  10829  (AVŚ_20,138.3a)121  yad
16534  10830  (AVŚ_14,2.61a) 121  yad
16535  10831  (AVŚ_5,29.12a) 121  yad
16536  10832  (AVŚ_12,2.36a) 121  yad
16537  10833  (AVŚ_6,128.1a) 121  yad
16538  10834  (AVŚ_19,45.3c) 121  yad
16539  10835  (AVŚ_4,23.7a) 121  yad
16540  10836  (AVŚ_7,25.2a) 121  yad
16541  10837  (AVŚ_9,4.23c) 121  yad
16542  10838  (AVŚ_7,54.2a) 121  yad
16543  10839  (AVŚ_2,34.2c) 121  yad
16544  10840  (AVŚ_12,1.25e) 121  yad
16545  10841  (AVŚ_6,115.1a) 121  yad
16546  10842  (AVŚ_14,2.12c) 121  yad        29
16548  10843  (AVŚ_7,66.1a) 121  yadi
16549  10844  (AVŚ_1,25.2a) 121  yadi
16550  10845  (AVŚ_6,115.2a) 121  yadi
16551  10846  (AVŚ_3,11.2a) 121  yadi
16552  10847  (AVŚ_20,96.7a) 121  yadi
16553  10848  (AVŚ_6,116.3a) 121  yadi
16554  10849  (AVŚ_8,4.15a) 121  yadi
16555  10850  (AVŚ_1,25.3a) 121  yadi
16556  10851  (AVŚ_5,14.6a) 121  yadi
16557  10852  (AVŚ_10,3.6a) 121  yadi        10
16559  10853  (AVŚ_18,1.32a) 121  yadī        1
16561  10854  (AVŚ_12,4.53a) 121  yady
16562  10855  (AVŚ_3,11.1c) 121  yady
16563  10856  (AVŚ_20,96.6c) 121  yady        3
16565  10857  (AVŚ_6,129.3a) 121  yaḥ
16566  10858  (AVŚ_6,127.3a) 121  yaḥ


                     Page 165
                     Col1_atharva
16567  10859  (AVŚ_14,2.2c) 121   yaḥ
16568  10860  (AVŚ_18,1.59c) 121  yaḥ
16569  10861  (AVŚ_19,57.3c) 121  yaḥ
16570  10862  (AVŚ_1,15.2c) 121   yaḥ
16571  10863  (AVŚ_4,5.1a)  121  yaḥ
16572  10864  (AVŚ_5,5.8c)  121  yaḥ         8
16574  10865  (AVŚ_6,25.1a) 121   yāḥ
16575  10866  (AVŚ_6,25.2a) 121   yāḥ
16576  10867  (AVŚ_1,33.4c) 121   yāḥ         3
16578  10868  (AVŚ_20,4.1a) 121   yāhi        1
16580  10869  (AVŚ_20,103.2a)121  yāhy
16581  10870  (AVŚ_5,26.12c) 121  yāhy
16582  10871  (AVŚ_8,3.3c)  121  yāhy        3
16584  10872  (AVŚ_6,117.2c) 121  yaj         1
16586  10873  (AVŚ_14,2.19c) 121  yājaganthot     1
16588  10874  (AVŚ_18,3.25c) 121  yajāmahe
16589  10875  (AVŚ_18,3.26c) 121  yajāmahe
16590  10876  (AVŚ_18,3.27c) 121  yajāmahe
16591  10877  (AVŚ_18,3.28c) 121  yajāmahe
16592  10878  (AVŚ_18,3.29c) 121  yajāmahe
16593  10879  (AVŚ_18,3.30c) 121  yajāmahe
16594  10880  (AVŚ_18,3.31c) 121  yajāmahe
16595  10881  (AVŚ_18,3.32c) 121  yajāmahe
16596  10882  (AVŚ_18,3.33c) 121  yajāmahe
16597  10883  (AVŚ_18,3.34c) 121  yajāmahe
16598  10884  (AVŚ_18,3.35c) 121  yajāmahe
16599  10885  (AVŚ_18,4.16c) 121  yajāmahe
16600  10886  (AVŚ_18,4.17c) 121  yajāmahe
16601  10887  (AVŚ_18,4.18c) 121  yajāmahe
16602  10888  (AVŚ_18,4.19c) 121  yajāmahe
16603  10889  (AVŚ_18,4.20c) 121  yajāmahe
16604  10890  (AVŚ_18,4.21c) 121  yajāmahe
16605  10891  (AVŚ_18,4.22c) 121  yajāmahe
16606  10892  (AVŚ_18,4.23c) 121  yajāmahe
16607  10893  (AVŚ_18,4.24c) 121  yajāmahe
16608  10894  (AVŚ_7,54.1a) 121   yajāmahe      21
16610  10895  (AVŚ_11,6[8].14a)
                121  yajamānam      1
16612  10896  (AVŚ_20,34.12c)121  yajamānaṃ      1
16614  10897  (AVŚ_9,4.1c)  121  yajamānāya
16615  10898  (AVŚ_11,2.28a) 121  yajamānāya     2
16617  10899  (AVŚ_10,3.23a) 121  yajamāne      1
16619  10900  (AVŚ_2,2.2a)  121  yajataḥ       1
16621  10901  (AVŚ_9,4.18a) 121   yajate
16622  10902  (AVŚ_5,12.6a) 121   yajate
16623  10903  (AVŚ_5,27.8c) 121   yajate       3
16625  10904  (AVŚ_6,114.2a) 121  yajatrā       1
16627  10905  (AVŚ_9,6.5a)  121  yajña
16628  10906  (AVŚ_10,10.20c)121  yajña        2
16630  10907  (AVŚ_13,1.36a) 121  yajñā
16631  10908  (AVŚ_13,1.43c) 121  yajñā        2
16633  10909  (AVŚ_13,4.39a) 121  yajñād       1
16635  10910  (AVŚ_10,10.27c)121  yajñaḥ       1
16637  10911  (AVŚ_20,92.18c)121  yajñair
16638  10912  (AVŚ_7,80.4c) 121   yajñair       2
16640  10913  (AVŚ_20,72.1e) 121  yajñaiś       1
16642  10914  (AVŚ_7,28.1c) 121   yajñakāmās     1
16644  10915  (AVŚ_10,2.14a) 121  yajñam
16645  10916  (AVŚ_9,5.22a) 121   yajñam
16646  10917  (AVŚ_19,1.2a) 121   yajñam
16647  10918  (AVŚ_7,2.1c)  121  yajñam
16648  10919  (AVŚ_11,3.53[5.4]a)
                121  yajñam       5
16650  10920  (AVŚ_7,5.5c)  121  yajñaṃ
16651  10921  (AVŚ_5,12.8a) 121   yajñaṃ
16652  10922  (AVŚ_5,3.11c) 121   yajñaṃ
16653  10923  (AVŚ_7,20.4c) 121   yajñaṃ
16654  10924  (AVŚ_7,79.1c) 121   yajñaṃ


                      Page 166
                     Col1_atharva
16655  10925  (AVŚ_8,10.17a) 121  yajñaṃ
16656  10926  (AVŚ_8,10.15a) 121  yajñaṃ
16657  10927  (AVŚ_19,6.15c) 121  yajñaṃ       8
16659  10928  (AVŚ_4,11.5a) 121   yajñapatir     1
16661  10929  (AVŚ_6,114.2c) 121  yajñavāhasaḥ    1
16663  10930  (AVŚ_10,6.34a) 121  yajñavardhana   1
16665  10931  (AVŚ_12,4.32a) 121  yajñena      1
16667  10932  (AVŚ_14,2.10c) 121  yajñiyā
16668  10933  (AVŚ_10,9.3c) 121   yajñiyā      2
16670  10934  (AVŚ_20,40.3c) 121  yajñiyam
16671  10935  (AVŚ_20,69.12c)121  yajñiyam      2
16673  10936  (AVŚ_2,34.1c) 121   yajñiyaṃ      1
16675  10937  (AVŚ_19,42.4a) 121  yajñiyānāṃ     1
16677  10938  (AVŚ_11,1.16a) 121  yajñiyas      1
16679  10939  (AVŚ_7,80.4a) 121   yajñiyāsīd     1
16681  10940  (AVŚ_18,2.1c) 121   yajño
16682  10941  (AVŚ_7,97.6a) 121   yajño
16683  10942  (AVŚ_16,9.4a) 121   yajño       3
16685  10943  (AVŚ_11,7[9].5a)121  yajur       1
16687  10944  (AVŚ_10,9.16a) 121  yakṛd       1
16689  10945  (AVŚ_9,7.11a) 121   yakṛn       1
16691  10946  (AVŚ_10,2.32c) 121  yakṣam
16692  10947  (AVŚ_10,8.43c) 121  yakṣam       2
16694  10948  (AVŚ_19,38.1a) 121  yakṣmā
16695  10949  (AVŚ_19,38.2a) 121  yakṣmā       2
16697  10950  (AVŚ_12,2.1c) 121   yakṣmaḥ      1
16699  10951  (AVŚ_19,44.2c) 121  yakṣmam
16700  10952  (AVŚ_8,7.3c)  121  yakṣmam      2
16702  10953  (AVŚ_12,2.14c) 121  yakṣmaṃ      1
16704  10954  (AVŚ_19,36.1a) 121  yakṣmān      1
16706  10955  (AVŚ_8,7.5c)  121  yakṣmāt      1
16708  10956  (AVŚ_1,26.1c) 121   yam
16709  10957  (AVŚ_6,74.1c) 121   yam        2
16711  10958  (AVŚ_3,16.2c) 121   yaṃ
16712  10959  (AVŚ_6,65.2a) 121   yaṃ
16713  10960  (AVŚ_19,32.10c)121  yaṃ
16714  10961  (AVŚ_19,33.1c) 121  yaṃ        4
16716  10962  (AVŚ_12,4.45c) 121  yām
16717  10963  (AVŚ_5,31.5c) 121   yām        2
16719  10964  (AVŚ_5,31.8c) 121   yāṃ
16720  10965  (AVŚ_5,31.6c) 121   yāṃ
16721  10966  (AVŚ_5,31.7c) 121   yāṃ
16722  10967  (AVŚ_5,31.3c) 121   yāṃ
16723  10968  (AVŚ_14,2.65c) 121  yāṃ
16724  10969  (AVŚ_3,10.3a) 121   yāṃ        6
16726  10970  (AVŚ_18,1.15a) 121  yama
16727  10971  (AVŚ_18,2.15c) 121  yama
16728  10972  (AVŚ_18,2.18c) 121  yama        3
16730  10973  (AVŚ_8,8.11a) 121   yamadūtā      1
16732  10974  (AVŚ_8,2.11c) 121   yamadūtāṃś     1
16734  10975  (AVŚ_12,3.8c) 121   yamaḥ       1
16736  10976  (AVŚ_18,2.46c) 121  yamarājñaḥ     1
16738  10977  (AVŚ_12,4.36a) 121  yamarājye     1
16740  10978  (AVŚ_8,9.23a) 121   yamasya
16741  10979  (AVŚ_18,4.31c) 121  yamasya
16742  10980  (AVŚ_18,4.32c) 121  yamasya      3
16744  10981  (AVŚ_20,9.3a) 121   yāmi
16745  10982  (AVŚ_20,49.6a) 121  yāmi        2
16747  10983  (AVŚ_3,28.5c) 121   yaminy
16748  10984  (AVŚ_3,28.6c) 121   yaminy
16749  10985  (AVŚ_3,28.1c) 121   yaminy       3
16751  10986  (AVŚ_18,1.47a) 121  yamo        1
16753  10987  (AVŚ_18,3.68a) 121  yāṃs
16754  10988  (AVŚ_18,4.25a) 121  yāṃs        2
16756  10989  (AVŚ_18,1.8a) 121   yamyaṃ       1
16758  10990  (AVŚ_6,80.1c) 121   yan


                      Page 167
                     Col1_atharva
16759  10991  (AVŚ_6,80.3c) 121   yan
16760  10992  (AVŚ_4,16.2c) 121   yan         3
16762  10993  (AVŚ_19,64.3a) 121  yāni
16763  10994  (AVŚ_5,19.13a) 121  yāni        2
16765  10995  (AVŚ_13,1.13c) 121  yanti
16766  10996  (AVŚ_4,3.1c)  121  yanti
16767  10997  (AVŚ_10,7.5a) 121   yanti
16768  10998  (AVŚ_1,17.1a) 121   yanti        4
16770  10999  (AVŚ_19,43.1a) 121  yānti
16771  11000  (AVŚ_19,43.2a) 121  yānti
16772  11001  (AVŚ_19,43.3a) 121  yānti
16773  11002  (AVŚ_19,43.4a) 121  yānti
16774  11003  (AVŚ_19,43.5a) 121  yānti
16775  11004  (AVŚ_19,43.6a) 121  yānti
16776  11005  (AVŚ_19,43.7a) 121  yānti
16777  11006  (AVŚ_19,43.8a) 121  yānti        8
16779  11007  (AVŚ_3,11.5c) 121   yantu
16780  11008  (AVŚ_8,8.13c) 121   yantu
16781  11009  (AVŚ_3,4.3a)  121  yantu
16782  11010  (AVŚ_9,5.15a) 121   yantu        4
16784  11011  (AVŚ_19,8.1c) 121   yāny        1
16786  11012  (AVŚ_20,20.4c) 121  yas
16787  11013  (AVŚ_20,57.7c) 121  yas
16788  11014  (AVŚ_2,33.7a) 121   yas
16789  11015  (AVŚ_20,96.23a)121  yas         4
16791  11016  (AVŚ_5,30.9a) 121   yaś
16792  11017  (AVŚ_2,25.3a) 121   yaś
16793  11018  (AVŚ_4,5.5a)  121  yaś
16794  11019  (AVŚ_16,6.4a) 121   yaś
16795  11020  (AVŚ_10,9.26a) 121  yaś         5
16797  11021  (AVŚ_11,8[10].30a)
                121  yāś
16798  11022  (AVŚ_8,7.1a)  121  yāś         2
16800  11023  (AVŚ_6,39.3a) 121   yaśā
16801  11024  (AVŚ_6,58.3a) 121   yaśā        2
16803  11025  (AVŚ_13,4.14a) 121  yaśaś        1
16805  11026  (AVŚ_10,2.33a) 121  yaśasā       1
16807  11027  (AVŚ_19,56.6c) 121  yaśaseha      1
16809  11028  (AVŚ_6,58.2a) 121   yaśasvān      1
16811  11029  (AVŚ_19,56.1c) 121  yāsi
16812  11030  (AVŚ_20,142.3a)121  yāsi        2
16814  11031  (AVŚ_11,5[7].25a)
                121  yaśo
16815  11032  (AVŚ_8,4.11c) 121   yaśo        2
16817  11033  (AVŚ_4,2.2c)  121  yasya
16818  11034  (AVŚ_11,4[6].1a)121  yasya
16819  11035  (AVŚ_20,34.7a) 121  yasya
16820  11036  (AVŚ_4,35.5c) 121   yasya
16821  11037  (AVŚ_6,118.3a) 121  yasya
16822  11038  (AVŚ_20,126.16a)121  yasya
16823  11039  (AVŚ_20,126.17a)121  yasya
16824  11040  (AVŚ_20,111.3c)121  yasya        8
16826  11041  (AVŚ_10,7.19c) 121  yasyāhuḥ      1
16828  11042  (AVŚ_18,2.33c) 121  yat
16829  11043  (AVŚ_8,2.19a) 121   yat
16830  11044  (AVŚ_20,126.20a)121  yat
16831  11045  (AVŚ_16,7.10a) 121  yat
16832  11046  (AVŚ_6,45.2a) 121   yat
16833  11047  (AVŚ_18,3.56c) 121  yat
16834  11048  (AVŚ_9,4.15c) 121   yat
16835  11049  (AVŚ_9,1.18c) 121   yat
16836  11050  (AVŚ_5,11.10c) 121  yat
16837  11051  (AVŚ_20,25.6a) 121  yat
16838  11052  (AVŚ_10,4.25c) 121  yat        11
16840  11053  (AVŚ_10,1.19c) 121  yata        1
16842  11054  (AVŚ_5,26.12a) 121  yātam
16843  11055  (AVŚ_20,141.4a)121  yātam        2
16845  11056  (AVŚ_20,143.5a)121  yātaṃ        1


                      Page 168
                     Col1_atharva
16847  11057  (AVŚ_11,1.13c) 121  yatamā       1
16849  11058  (AVŚ_11,1.10c) 121  yatamāṃs      1
16851  11059  (AVŚ_8,3.17c) 121  yatamas       1
16853  11060  (AVŚ_11,2.14c) 121  yatamasyāṃ
16854  11061  (AVŚ_11,2.27c) 121  yatamasyāṃ     2
16856  11062  (AVŚ_6,55.1c) 121  yatamo
16857  11063  (AVŚ_10,2.8a) 121  yatamo
16858  11064  (AVŚ_5,29.4c) 121  yatamo       3
16860  11065  (AVŚ_13,4.27a) 121  yātava       1
16862  11066  (AVŚ_10,7.18c) 121  yātavaḥ       1
16864  11067  (AVŚ_20,63.9c) 121  yātave       1
16866  11068  (AVŚ_13,2.18c) 121  yathā
16867  11069  (AVŚ_20,47.15c)121  yathā
16868  11070  (AVŚ_6,64.1c) 121  yathā
16869  11071  (AVŚ_18,1.61c) 121  yathā
16870  11072  (AVŚ_20,22.3c) 121  yathā
16871  11073  (AVŚ_20,27.1a) 121  yathā
16872  11074  (AVŚ_20,48.2c) 121  yathā
16873  11075  (AVŚ_6,46.3a) 121  yathā
16874  11076  (AVŚ_19,57.1a) 121  yathā
16875  11077  (AVŚ_2,30.5c) 121  yathā
16876  11078  (AVŚ_6,70.1a) 121  yathā
16877  11079  (AVŚ_10,1.5c) 121  yathā
16878  11080  (AVŚ_18,2.50c) 121  yathā
16879  11081  (AVŚ_18,3.50c) 121  yathā
16880  11082  (AVŚ_1,11.6a) 121  yathā
16881  11083  (AVŚ_7,50.5c) 121  yathā       16
16883  11084  (AVŚ_20,85.2a) 121  yathājuram     1
16885  11085  (AVŚ_6,70.3a) 121  yathopadhir     1
16887  11086  (AVŚ_5,21.9c) 121  yatīr        1
16889  11087  (AVŚ_7,56.3a) 121  yato        1
16891  11088  (AVŚ_10,7.10c) 121  yatra
16892  11089  (AVŚ_10,7.22c) 121  yatra
16893  11090  (AVŚ_10,7.11c) 121  yatra
16894  11091  (AVŚ_19,39.8a) 121  yatra
16895  11092  (AVŚ_18,2.55c) 121  yatra        5
16897  11093  (AVŚ_20,77.1a) 121  yātu        1
16899  11094  (AVŚ_8,3.16a) 121  yātudhānā
16900  11095  (AVŚ_1,7.3a)  121  yātudhānā      2
16902  11096  (AVŚ_8,3.5c)  121  yātudhānaṃ     1
16904  11097  (AVŚ_1,7.7a)  121  yātudhānān
16905  11098  (AVŚ_8,3.2a)  121  yātudhānān
16906  11099  (AVŚ_1,28.2a) 121  yātudhānān
16907  11100  (AVŚ_1,8.1a)  121  yātudhānān
16908  11101  (AVŚ_5,14.2a) 121  yātudhānān
16909  11102  (AVŚ_4,20.6a) 121  yātudhānān     6
16911  11103  (AVŚ_8,3.4a)  121  yātudhānasya    1
16913  11104  (AVŚ_6,13.3a) 121  yātudhānebhyo    1
16915  11105  (AVŚ_8,4.16a) 121  yātudhānety     1
16917  11106  (AVŚ_1,28.4a) 121  yātudhānīḥ     1
16919  11107  (AVŚ_1,16.1c) 121  yātuhā       1
16921  11108  (AVŚ_4,9.3a)  121  yātujambhanam    1
16923  11109  (AVŚ_1,7.4c)  121  yātumān       1
16925  11110  (AVŚ_6,60.1a) 121  yāty        1
16927  11111  (AVŚ_4,29.2a) 121  yau         1
16929  11112  (AVŚ_2,2.1c)  121  yaumi        1
16931  11113  (AVŚ_9,6.14a) 121  yavā        1
16933  11114  (AVŚ_11,6[8].15c)
                121  yavaḥ        1
16935  11115  (AVŚ_6,140.2a) 121  yavam        1
16937  11116  (AVŚ_20,89.7c) 121  yavamad       1
16939  11117  (AVŚ_20,125.2a)121  yavamanto      1
16941  11118  (AVŚ_18,1.22a) 121  yavaseva      1
16943  11119  (AVŚ_20,95.1a) 121  yavāśiraṃ      1
16945  11120  (AVŚ_2,8.3a)  121  yavasya       1
16947  11121  (AVŚ_5,19.4a) 121  yāvat
16948  11122  (AVŚ_6,75.3e) 121  yāvat        2


                     Page 169
                    Col1_atharva
16950  11123  (AVŚ_20,82.1a) 121 yāvatas       1
16952  11124  (AVŚ_14,2.51a) 121 yāvatīḥ       1
16954  11125  (AVŚ_1,2.3c)  121 yāvaya
16955  11126  (AVŚ_6,4.3c)  121 yāvaya       2
16957  11127  (AVŚ_9,2.13c) 121 yavayantv      1
16959  11128  (AVŚ_10,10.4a) 121 yayā        1
16961  11129  (AVŚ_18,2.35a) 121 ye
16962  11130  (AVŚ_11,10[12].2c) ye
                121
16963  11131  (AVŚ_4,6.7a)  121 ye
16964  11132  (AVŚ_20,76.5c) 121 ye
16965  11133  (AVŚ_20,77.6c) 121 ye
16966  11134  (AVŚ_10,4.9a) 121 ye
16967  11135  (AVŚ_12,2.26c) 121 ye
16968  11136  (AVŚ_12,2.27c) 121 ye
16969  11137  (AVŚ_18,2.18a) 121 ye
16970  11138  (AVŚ_7,34.1c) 121 ye
16971  11139  (AVŚ_18,2.34a) 121 ye
16972  11140  (AVŚ_18,2.28c) 121 ye
16973  11141  (AVŚ_4,34.4a) 121 ye
16974  11142  (AVŚ_4,34.3a) 121 ye
16975  11143  (AVŚ_11,10[12].8a) ye
                121
16976  11144  (AVŚ_4,36.5c) 121 ye
16977  11145  (AVŚ_11,10[12].24a) ye
                121
16978  11146  (AVŚ_4,4.8c)  121 ye
16979  11147  (AVŚ_11,6[8].12c) ye
                121
16980  11148  (AVŚ_8,1.11a) 121 ye
16981  11149  (AVŚ_7,1.1a)  121 ye
16982  11150  (AVŚ_20,132.15a) ye
                121
16983  11151  (AVŚ_11,10[12].23a) ye
                121
16984  11152  (AVŚ_11,7[9].15a) ye
                121          24
16986  11153  (AVŚ_1,29.1a) 121 yenendro       1
16988  11154  (AVŚ_3,21.1c) 121 yo
16989  11155  (AVŚ_4,11.11c) 121 yo
16990  11156  (AVŚ_3,14.2c) 121 yo
16991  11157  (AVŚ_10,9.5c) 121 yo
16992  11158  (AVŚ_10,9.6c) 121 yo
16993  11159  (AVŚ_20,30.1c) 121 yo
16994  11160  (AVŚ_11,9[11].4a) yo
                121
16995  11161  (AVŚ_11,6[8].4c)121 yo
16996  11162  (AVŚ_3,24.2c) 121 yo
16997  11163  (AVŚ_6,77.2c) 121 yo
16998  11164  (AVŚ_20,34.16c)121 yo
16999  11165  (AVŚ_8,5.12c) 121 yo
17000  11166  (AVŚ_1,19.4a) 121 yo
17001  11167  (AVŚ_10,8.37c) 121 yo
17002  11168  (AVŚ_13,1.1a) 121 yo
17003  11169  (AVŚ_20,127.7a)121 yo
17004  11170  (AVŚ_10,10.2c) 121 yo         17
17006  11171  (AVŚ_9,10.10c) 121 yonā        1
17008  11172  (AVŚ_11,5[7].7c)121 yonāv       1
17010  11173  (AVŚ_5,25.1a) 121 yoner        1
17012  11174  (AVŚ_20,30.2a) 121 yonim        1
17014  11175  (AVŚ_3,23.2a) 121 yoniṃ        1
17016  11176  (AVŚ_9,10.12c) 121 yonir
17017  11177  (AVŚ_3,20.1a) 121 yonir        2
17019  11178  (AVŚ_12,2.30a) 121 yopayanta      1
17021  11179  (AVŚ_18,4.60c) 121 yoṣāḥ        1
17023  11180  (AVŚ_14,2.37c) 121 yoṣām        1
17025  11181  (AVŚ_11,1.14a) 121 yoṣitaḥ       1
17027  11182  (AVŚ_6,122.5a) 121 yoṣito
17028  11183  (AVŚ_11,1.17a) 121 yoṣito
17029  11184  (AVŚ_11,1.27a) 121 yoṣito       3
17031  11185  (AVŚ_1,24.1c) 121 yudhā        1
17033  11186  (AVŚ_6,103.3a) 121 yudham       1
17035  11187  (AVŚ_20,70.19c)121 yudhi        1
17037  11188  (AVŚ_6,54.1a) 121 yuja         1


                    Page 170
                     Col1_atharva
17039  11189  (AVŚ_4,31.4c) 121  yujā        1
17041  11190  (AVŚ_10,8.10a) 121  yujyate      1
17043  11191  (AVŚ_9,7.24a) 121  yuktaḥ       1
17045  11192  (AVŚ_18,1.6a) 121  yuṅkte       1
17047  11193  (AVŚ_12,1.38a) 121  yūpo        1
17049  11194  (AVŚ_8,2.21a) 121  yutaṃ       1
17051  11195  (AVŚ_10,4.15a) 121  yuvā        1
17053  11196  (AVŚ_7,52.1c) 121  yuvam       1
17055  11197  (AVŚ_20,143.7c)121  yuvaṃ       1
17057  11198  (AVŚ_11,5[7].18a)
                121  yuvānaṃ
17058  11199  (AVŚ_9,4.24a) 121  yuvānaṃ      2
17060  11200  (AVŚ_6,63.4a) 121  yuvase       1
17062  11201  (AVŚ_14,2.29a) 121  yuvatayo      1
17064  11202  (AVŚ_10,7.42a) 121  yuvatī
17065  11203  (AVŚ_10,7.6a) 121  yuvatī       2
17067  11204  (AVŚ_19,49.1a) 121  yuvatir      1
17069  11205  (AVŚ_11,9[11].26c)
                121  yūyam       1
17071  11206  (AVŚ_7,68.3c) 121  yuyoma       1
                     Page 171
                 a_
control2_2  control1_2  Ref2     code  col2  Frq2
                 Page 1
               a_cap_
control2_2     Ref2
       control1_2  code    col2  Frq2
               Page 2
                  i_
control2_2control1_2Ref2  code   col2  Frq2
                 Page 1
                    i_cap
control2_2  control1_2  Ref2  code    col2  Frq2
                  Page 2
                     u_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 3
                     u_cap
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 4
                     Ru_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 5
                 RU_cap
control2_2  control1_2  Ref2    Code  col2  Frq2
                 Page 1
                     ~Lu
control2_2control1_2Ref2  Code  col2   Frq2
                     Page 1
                 LU_cap
control2_2  control1_2  Ref2    Code  col2  Frq2
                 Page 1
                     e_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 1
                      ai
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 2
                     o_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 3
                  au_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                 Page 4
                     M_cap
control2_2control1_2Ref2  Code  col2   Frq2
                     Page 5
                     H_cap
control2_2control1_2Ref2  Code  col2   Frq2
                     Page 6
                     ka_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 7
                     kha_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 8
                     ga_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 9
                     gha_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 10
                      ~g
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 11
                     ca_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 12
                     Cha_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 13
                      ja_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 14
                     jha_
control2_2control1_2Ref2  Code  col2   Frq2
                     Page 15
                      ~ja
control2_2control1_2Ref2  Code  col2   Frq2
                     Page 16
                     Ta_cap
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 17
                     Tha
control2_2control1_2Ref2  Code  col2   Frq2
                     Page 18
                     Da_cap
control2_2control1_2Ref2  Code  col2   Frq2
                     Page 19
                     Dha_cap
control2_2control1_2Ref2  Code  col2   Frq2
                     Page 20
                     Na_cap
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 21
                     ta_small
control2_2control1_2Ref2  code  col2    Frq2
                     Page 22
                     tha_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 23
                     da_small
control2_2control1_2Ref2  code  col2    Frq2
                     Page 24
                     dha_small
control2_2control1_2Ref2  code  col2    Frq2
                     Page 25
                     na_smal
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 26
                     pa_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 27
                     pha_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 28
                     ba_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 29
                     bha_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 30
                     ma_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 31
                      ya_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 32
                      ra_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 33
                      la_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 34
                     va_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 35
                 sh_small
                    ś   ṣcontrol2_2  control1_2  Ref2     code  col2  Frq2
                 Page 1
                 Sha_cap
control2_2  control1_2  Ref2     code  col2  Frq2
                 Page 2
                 sa
control2_2  control1_2  Ref2     code  col2  Frq2
                 Page 3
                     ha_
control2_2control1_2Ref2  code  col2   Frq2
                     Page 1

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:253
posted:5/4/2010
language:English
pages:220
Description: This is a part of the the series - Methodologies for Vedic Research. Language is characterized by vocabulary. Vocabulary is the data bank of words used to communicate concepts or thoughrs of humans. A lot has and is being debated about the veda, and strange bordering wierd theories are afloat on the ancient civilizations. One of the first things that is needed in analysis of any language before commenting on it is building up a word list. Using spreadsheets it is very eay to prepare a list of words in the document and also it s position in the text - This is an Index. The word list of The entire Rif Veda ad Atharva Veda has been prepared using this methodology. This Template is for peole wanting to do similar work.