Docstoc

9576 - DOC

Document Sample
9576 - DOC Powered By Docstoc
					Smlouva zasílatelská
uzavřena dle ust. § 601 a násl. Obchodního zákoníku mezi

Zasílatelem: IČ: Jednajícím:

PPL CZ s.r.o., U Vozovny 658/8, 108 00, Praha 10 – Malešice 25194798 PPL CZ s.r.o. – odštěpný závod
Zastoupená J. Piškou společnost je zapsána v OR, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 105858

a

Příkazcem:
Zastoupeným:

ppm europe a.s.

IČO: DIČ: Telefonní číslo:

27883299 CZ CZ27883299 311677143 311677146 sebestova@ppm.cz;slavikova@ppm.cz Hana Šebestová vložka:

Funkce: Ulice: PSČ, místo: Číslo účtu: společnost je zapsána v OR, vedeném u ___v Fakturační adresa: Za Kinem 1165/17 25219 Rudná u Prahy

Faxové číslo: E-mail: Kontaktní osoba:

oddíl:

E-mail pro elektronickou fakturu: E-mail pro obchodní sdělení E-mail pro informace o zásilkách

sebestova@ppm.cz

I. Předmět smlouvy: zasílatel bude na základě objednávek příkazce obstarávat pro příkazce přepravu zásilek ve smyslu a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

II.

Místo převzetí:

Provozní doba/čas převzetí:

09,00 – 17,00

Místem doručení se rozumí adresa příjemce uvedená příkazcem na zásilce.

Stránka 1 z 3

III. Cena zasílatelských služeb a platební podmínky:
1.

Cena přepravy se vždy stanoví v závislosti na hmotnosti a produktu zásilky takto:

Přepravné: Produkt: Normální balík B:B Soukromá adresa B:C PPL Express+ PPL Export - Slovensko PPL Export - zóna 1 PPL Export - zóna 2 PPL Export - zóna 3 PPL Export - zóna 4 PPL Export - zóna 5 1kg 85 3kg 85 5kg 85 7kg 85 Hmotnost balíku do: 10kg 12kg 15kg 20kg 25kg 30kg 35kg 40kg 50kg 85 85 85 85 85 85 85 85 85

X X X X X

X X X X X

X X X X X

Doběrečné: Výše požadované dobírky v Kč Doběrečné - ČR Doběrečné - Slovensko 1000,5000,10000,20000,50000,100000,- 200000,-

2. 3.

4. 5. 6.

Rozdělení zemí do tarifních zón je uvedeno na www.ppl.cz. Cena zasílatelských služeb pro produkty v bodě 1. tohoto článku neuvedených, včetně příplatků dle obchodních podmínek, se řídí aktuálním ceníkem zasílatele uvedeným na www.ppl.cz, platným ke dni převzetí zásilky zasílatelem. Nárok zasílatele na uhrazení ceny zasílatelských služeb vzniká předáním zásilky zasílateli. V případě prodlení s úhradou ceny zasílatelských služeb dle obchodních podmínek je příkazce povinen uhradit zasílateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý (i započatý) den prodlení. Zasílatel bude příkazci fakturovat cenu zasílatelských služeb vždy zpětně za každé fakturační období. Smluvní strany se dohodly na následující délce fakturačního období: slovy: měsíční Byla dohodnuta 14 (-ti) denní splatnost faktury.

7. 8.

Příkazce souhlasí s tím, aby faktury dle této smlouvy zasílatel vystavoval v elektronické podobě s elektronickým podpisem. Takto vystavené faktury budou zasílány na výše uvedenou e-mailovou adresu. V případě měsíční fakturace příkazce souhlasí s tím, aby datem uskutečnění zdanitelného plnění bylo datum posledního dne v daném měsíci.

Stránka 2 z 3

IV.

1. 2. 3. 4.

5.

Příkazce souhlasí s přijímáním obchodních sdělení v elektronické podobě: Ano/Ne Zásilky musí být opatřeny adresou příjemce a příslušným čárovým kódem a telefonním číslem příjemce. Další požadavky na označení, balení a obsah zásilek se řídí obchodními podmínkami. Číselné řady čárových kódů přidělených příkazci zasílatelem jsou nepřenosné na jiné osoby. V souladu s obchodními podmínkami se příkazce zavazuje uhradit zasílateli smluvní pokutu v případě, že podal k přepravě zásilku s hodnotou vyšší než Kč 50.000,-- bez DPH a tuto skutečnost neoznámil včas zasílateli, případně zasílateli oznámil cenu nižší, než je skutečná cena zásilky. Výše smluvní pokuty bude stanovena v souladu s příslušnými ustanoveními obchodních podmínek zasílatele. Kterákoliv ze Smluvních stran může své kontaktní údaje kdykoli změnit, pokud tuto změnu včas oznámí druhé Smluvní straně; účinnost této změny nastává 10 pracovních dnů po doručení oznámení druhé straně, není-li v oznámení uvedeno datum pozdější. Taková změna se nepovažuje za změnu Smlouvy. V. Závěrečné ustanovení: Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu. Možnost ukončení této smlouvy se řídí obchodními podmínkami. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky, které tvoří její přílohu, a to ve znění následujících aktualizací. Zasílatel je oprávněn provést změny a doplňky zasílatelské smlouvy, včetně obchodních podmínek a ceníku. O navržené změně zasílatelské smlouvy, obchodních podmínek nebo ceníku je zasílatel povinen příkazce vyrozumět písemně, faxem nebo e-mailem zpravidla alespoň 10 pracovních dnů před dnem účinnosti navržených změn. V případě, že příkazce nejpozději 1 pracovní den přede dnem účinnosti navržených změn nesdělí zasílateli písemně, faxem nebo e-mailem svůj nesouhlas, nebo i po dni účinnosti navržených změn objednává přepravu zásilek, má se za to, že s navrženými změnami či doplňky souhlasí. Příkazce svým podpisem stvrzuje, že je s obsahem a zněním zasílatelské smlouvy, včetně obchodních podmínek a ceníku, dobře seznámen a že se jimi bude řídit. Příkazce a zasílatel prohlašují, že všechna práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a další otázky jejich vztahu založeného touto smlouvou se budou řídit platnými právními předpisy České republiky. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, mají termíny a výrazy v ní užité stejný význam jako v obchodních podmínkách. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, oběma smluvním stranám náleží po jednom výtisku.

1.

2.

3. 4. 5. 6.

Datum podpisu:

.

. 2008

Zasílatel:

____________________

Příkazce:

_____________________

Přílohy: obchodní podmínky

Stránka 3 z 3


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:1/23/2009
language:
pages:3