1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ by gabyion

VIEWS: 8 PAGES: 42

									Αμηφηηκνη πξνζθεθιεκέλνη, Κπξίεο θαη θχξηνη,

Α) ΓΔΝΗΚΑ

Ζ Ρνπκαλία είλαη κία ρψξα γεηηνληθή κε ζηξαηεγηθή ζέζε ζηα Βαιθάληα
πνπ νη δπλαηφηεηεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ηελ θαζηζηνχλ ζήκεξα έλα
ζεκαληηθφ εηαίξν ζην πιέγκα ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ
ζρέζεσλ.
Μεηά ηελ πηψζε ηεο επνρήο Σζανπζέζθνπ ην 1989 θαηά ηελ νπνία είρε
παξαηεξεζεί δξαζηηθή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο
ρψξαο, φιεο νη κεηέπεηηα θπβεξλήζεηο ηεο Ρνπκαλίαο έθαλαλ ζπλερψο
ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ηεο
νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο .Αλέιαβαλ δξάζε θαη πξνζπάζεζαλ λα
εμαιείςνπλ   ηηο κεγάιεο   νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο πνπ είραλ
δεκηνπξγεζεί θαζψο θαη ηηο καθξνρξφληεο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο,
ζχκθσλα θαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ Oξγαληζκψλ
θαη θπξίσο ηνπ ΓΝΣ. Ηδηαίηεξα απφ ην 2000 θαη κεηά παξαηεξείηαη κία
ζπλερή ζεκαληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε .Σν 2004 ππήξμε ην ηέηαξην
ζπλερέο έηνο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.

Μεηαμχ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζπγθαηαιέγνληαη :

1 Ζ αχμεζε ηνπ Α.Δ.Π.
  ΢χκθσλα κε πξνζσξηλέο εθηηκήζεηο ν ξπζκφο αλάπηπμεο ππήξμε ν
κεγαιχηεξνο ησλ ηειεπηαίσλ 15 εηψλ θαη αλήιζε ζε 8,3% ην2004.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ (56,1 δηζ. EUR) ππεξέβε
θαηά πνιχ ηηο εθηηκήζεηο έγθπξσλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ (ε Economist
Intelligence Unit εθηηκνχζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 4,5% θαη ην
Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ ηεο Βηέλλεο WIEW 4,2%).
Σα απνηειέζκαηα απηά νθείινληαη ζηνλ ηξηπιαζηαζκφ έλαληη ηνπ 2003
ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ζηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα,
ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο παξάγεηαη ην 46,6% ηνπ ΑΔΠ. Γηα ην 2005
θαη ηα επφκελα ηξία έηε αλακέλεηαη ξπζκφο εηήζηαο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο 6,5-7%.

2. O πιεζσξηζκφο
   Ο πιεζσξηζκφο ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία θπκάλζεθε ζην
9,3% γηα ην ζχλνιν ηνπ 2004( 1997: 154,8%). ΢εκαληηθή ζηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηεο πεξηνξηζηηθήο
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο (Banca Nationala
Romana), ε νπνία δηαηήξεζε ηα επηηφθηα ζε πςειά επίπεδα. Καηά ην
δεχηεξν εμάκελν ην δηαηξαπεδηθφ επηηφθην κεηψζεθε απφ 21,25% ζε
17%. Σελ ίδηα πεξίνδν ζεκαληηθά πνζά εηζήιζαλ ζηε ξνπκαληθή
νηθνλνκία απφ αιινδαπνχο επελδπηέο θαη Ρνπκάλνπο εξγαδφκελνπο ζην
εμσηεξηθφ.
   ΢χκθσλα κε εθηηκήζεηο , ν ξπζκφο πηψζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ γηα
ηα επφκελα έηε ζα ζπλερηζηεί , έηζη ψζηε ην κεγεζφο ηνπ λα ζπξξηθλσζεί
ζε 7% ην 2005 θαη ζην 3% κεηαμχ 2007-2009.


3.Ζ αλεξγία ζεκείσζε πηψζε θαη πεξηνξίζζεθε ζην 6,2% ηνπ ελεξγνχ
πιεζπζκνχ ην 2004 .
Σν ελ ιφγσ πνζνζηφ θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθφ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο
ηεο πεξηνρήο θαη νθείιεηαη ζηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαζψο
θαη ζε κέηξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ εθαξκφδεη ε ξνπκαληθή
θπβέξλεζε. Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεξγίαο έρεη ε
επνρηαθή εξγαζία, αιιά θαη ηα κέηξα γηα ηηο ΜΜΔ.
4. Σν έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θξάηνπο πεξηνξίζζεθε ζην
2% ηνπ Α.Δ.Π.πεξίπνπ, ην νπνίν είλαη έλα απφ ρακειφηεξα πνζνζηά
κεηαμχ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ πξνο έληαμε ρσξψλ.

5.Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή απμήζεθε θαηά 8% πεξίπνπ .Γηα ην
νθηάκελν ηνπ 2004 ε αχμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο έθζαζε ην
4,3% (2003 : 3,1%) ελψ ν ζηφρνο γηα ην ζχλνιν ηνπ 2004 παξακέλεη ην
5,5%. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην νθηάκελν η.ε παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο
βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηνπο θιάδνπο μπιείαο ( 31,3%), ζηα ρεκηθά
πξντφληα ( 29,6%) θαη ζηα πξντφληα κεηαιινπξγίαο ( 13,3%) ελψ πηψζε
ζην ηνκέα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (-6,5%) .

6.Ζ αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ μέλσλ επελδχζεσλ θαηά 13% ζηε
ηειεπηαία ηξηεηία κε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. Οη
μέλεο επελδχζεηο θαηεπζχλζεθαλ θπξίσο πξνο ην ηξηηνγελή ηνκέα ζε
πνζνζηφ 76,9%
΢χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην 2004 , νη μέλεο
επελδχζεηο ζηε Ρνπκαλία έθζαζαλ ηα 3,4 δηο. Δπξψ . Γηα ην 2005
εθηηκάηαη φηη νη μέλεο επελδχζεηο ζα θπκαλζνχλ κεηαμχ 2,3-3 δηο επξψ

2                                    2
πνπ ζα πξνέιζνπλ θπξίσο απφ ηε πψιεζε ηνπ θξαηηθνχ ηακηεπηεξίνπ
θαη εηαηξεηψλ απφ ηνλ ηνκέα ελέξγεηα .

7.ε αχμεζε ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο θαηά 7,1% ιφγσ ηεο
πξαγκαηηθήο αχμεζεο ησλ κηζζψλ θαηά 9% θαη ηεο αχμεζεο ησλ
θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ. Ζ πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο είλαη : ηξφθηκα –
πνηά 60%,θαηνηθία θαη νηθηαθά είδε 12,7%, ελδχκαηα –ππνδήκαηα
10,7%, κεηαθνξέο επηθνηλσλίεο 6%, ζεάκαηα εθπάηδεπζε 4,8%.
 Ζ ηδησηηθή θαηαλάισζε ηo 2003, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο
παγθφζκηαο ηξάπεδαο, απμήζεθε θαηά 7,1% έλαληη αχμεζεο 3,6% ην
2002, έλεθα θπξίσο ηεο πξαγκαηηθεο αχμεζεο ησλ κηζζψλ θαηά 9% θαη
ηεο αχμεζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ.


  Ποζοζηιαία Καηανομή Ιδιωηικής Καηανάλωζης
Τρόφιμα - Ποτά               60.0%
Ενδύμαηα - Υποδήμαηα            10.7%
Καηοικία και Οικιακά είδη         12.7%
Φάρμακα - Ιαηροθαρμακεσηική περίθαλψη    1.2%
Μεηαθορές - Τηλεπικοινωνίες         6.0%
Θεάμαηα - Διδαζκαλία - Εκπαίδεσζη      4.8%
Λοιπές προζωπικές δαπάνες          4.6%8. ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο απμήζεθαλ ην 2004 θαηά
πεξίπνπ 44% ζε ζρέζε κε ην 2003 θζάλνληαο ζην επίπεδν ησλ 10 δηο
επξψ ππεξβαίλνληαο έηζη ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο.

9. Σν εμσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο γηα ηo 2004 δηακνξθψζεθε ζην
31,4% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (18 δηο. ΔΤΡΩ), ήηνη πνιχ ρακειφηεξν ζε
ζχγθξηζε κε πνιιέο άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ . Γηα ην 2005 αλακέλεηαη
ειαθξά αχμεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ζε 31,5% ην 2005 θαη 32,2% ην
2008.

10. Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ παξανηθνλνκίαο επί ηνπ ΑΔΠ ζε 25% απφ
40% πνπ ήηαλ ζην 2000.

11.΢ε αληίζεζε κε ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο γεσξγηθήο
παξαγσγήο θαηά ην 2003 ,ζην 2004 ε θαηάζηαζε άιιαμε θπξίσο ιφγσ
ησλ πνιιψλ βξνρνπηψζεσλ θαη ν πξσηνγελήο θιάδνο παξνπζίαζε πνιχ
θαιά απνηειέζκαηα , ηα θαιχηεξα ησλ ηειεπηαίσλ 15 εηψλ . Δμάιινπ
3                                  3
πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο επελδχζεηο ζην γεσξγηθφ ηνκέα ιφγσ θαη
ησλ πνιιψλ θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ( πξφγξακκα SHAPARD ).
H βειηίσζε απηή πξνθάιεζε θαη ηελ δξαζηηθή κείσζε ζηηο εηζαγσγέο
γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ θαη ηελ θαιπηέξεπζε ηνπ
εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά παξαηεξήζεθε ζην 2004
ζπξξίθλσζε ζηε θηελνηξνθία ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο έιιεηςεο
δσνηξνθψλ πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ην 2003 Δθηηκάηαη φηη γηα ηα επφκελα
ρξφληα ην θνηλνηηθφ πξφγξακκα SHAPARD γηα επελδχζεηο ζε
παξαγσγή ρνηξηλψλ θαη βνεηδψλ ζα ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζην θιάδν
θηελνηξνθίαο .

12.Ο θχθινο εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ
απμήζεθε θαηα 4,7% κε κεγαιχηεξε αχμεζε ζηηο πσιήζεηο αγαζψλ πιήλ
ηξνθίκσλ (+7,2%).

13.Σν εζληθφ λφκηζκα (Leu- ROL ) αλαηηκήζεθε κέζα ζην έηνο θαηά 10,82%
έλαληη ηνπ USD θαη θαηά 3,53% έλαληη ηνπ EUR. Όπσο αλαθνηλψζεθε απφ ηελ
θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Ρνπκαλίαο, ε ηζνηηκία ROL/ USD ζηηο 31.12.2004 ήηαλ 1
USD=29.067 ROL (έλαληη 32.595 ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο). Σελ 31.12.2004 ε
ηζνηηκία ROL/ EUR ήηαλ 1 EUR=39.663 ROL (έλαληη 41.117 ROL ηελ
1.1.2004). Μέρξη ηα ηέιε Ννεκβξίνπ ε θεληξηθή ηξάπεδα ζηήξηδε ην εζληθφ
λφκηζκα κε ζεκαληηθέο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο. Απφ 1.07.2005 ζα πεξηθνπνχλ
4 κεδεληθά απφ ην λφκηζκα (10.000 ROL ζα αληηζηνηρνχλ ζε 1 RON).

15. Οη ηδησηηθνπνηήζεηο ζην 2004 παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή πξφνδν.
΢χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο θξαηηθήο αξρήο ηδησηηθνπνηήζεσλ , 8.084
ηδησθνπνηήζεηο ξνπκαληθψλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
κέζα ζην 2004 απφ ηηο νπνίεο νη νη 7.861 πνπιήζεθαλ ζε ξνπκάλνπο
επελδπηέο θαη κφλν νη 210 (ην 2,6%) ζηνπο αιινδαπνχο. Ζ ζχλζεζε ηνπ
μέλνπ θεθαιαίνπ πνπ εκπιέθεηαη ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο , ην 16%
πξνήιζε απφ ηε Γεξκαλία θαη αθνινχζεζαλ νη ΖΠΑ κε 12% , ε Ηηαιία
κε 11% θαη ε Οιιαλδία κε . Οη ζεκαληηθφηεξεο ηδησηηθνπνηήζεηο
αθνξνχζαλ ηελ εηαηξεία πεηξειαηνεηδψλ PETROM ( πψιεζε ηνπ
33,34% ζηελ απζηξηαθή OMV), ηηο ELECTRICA BANAT θαη
ELECTRICA DOBROGEA (ηηαιηθή ENEL ), ηελ ELECTRICA
OLTENIA (ηζέρηθε CEZ ) , ηελ ELECTRICA MOLDOVA ( γεξκαληθή
ΔΟΝ ) ,ηε DISTRIGAZ SUD( GAZ DE FRANCE ) θαη ηε DISTRIGAZ
ΝΟRD(γεξκαληθή RUHRGAZ) .

4                                    4
Σα έζνδα απφ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο ζηνπο εκεδαπνχο επελδπηέο αλήιζαλ
ζην 2004 ηα 355 εθαη. Δπξψ πεξίπνπ. Απφ απηά ην 50% πξνήιζαλ απφ
ηε πψιεζε θξαηηθψλ πιενςεθηθψλ παθέησλ ζε 62 κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο θαη κεηςεθηθψλ παθέησλ ζε 85 κηθξέο εηαηξείεο. ΢ήκεξα
ππάξρνπλ αθφκε 1080 εηαηξείεο εθ ησλ νπνίσλ πξφθεηηαη ζηε επφκελε
δηεηία λα ηδσηηθνπνηεζνχλ νη 539.

16. Σα ηξαπεδηθά επηηφθηα παξέκβαζεο απφ ηε θεληξηθή ηξάπεδα
κεηψζεθαλ ζε 17%
17. Καζηεξψζεθε απφ 1.1.2005 εληαίνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 16%
γηα ηε θνξνινγία εηζνδεκάησλ θαη θεξδψλ επηρεηξήζεσλ

Μεηαμχ ησλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζεκεηψλνληαη:

Σν πςειφ επίπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ (9,3%)

Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζε θάζε πεξίπησζε
πεξηνξίζηεθε ζην 5,84% ζην 2004 ελψ γηα ην 2005 πξνβιέπεηαη λα πεξηνξηζζεί
αθφκε πεξηζζφηεξν ζην 5,58% ..
5                                    5
Σν έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ ζχκθσλα κε ηα πην
πξφζθαηα επίζεκα ζηνηρεία γηα ην έηνο 2004 ζεκείσζε αχμεζε θαηά
44%, απφ 6,3 δηζ. USD ην 2003 ζε 9,1 δηζ. USD ην 2004 . ΢πγθεθξηκέλα
ν φγθνο ηνπ ξνπκαληθνχ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ζεκείσζε άλνδν θαηά
35%, απφ 41,6 δηζ USD ην 2003 ζε 56 δηζ. USD ην 2004. Οη εηζαγσγέο
ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 36% απφ 24 δηζ. ην 2003 ζε 32,66 δηζ USD ην
2004 θαη νη εμαγσγέο αχμεζε θαηά 33% απφ 17,6δηζ USD ζε 23,5 δηο.
USD.

Ζ κηθξή πξφνδνο ησλ δηαθφξσλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ,
Σέινο ην επίπεδν δσήο ηνπ Ρνπκάλνπ θαηαλαισηή, παξνπζίαζε
επηδείλσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηφ νθείιεηαη ζηηο ρακειέο απμήζεηο
ησλ κηζζψλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην ζπλερψο απμαλφκελν
θφζηνο δσήο ζηε Ρνπκαλία ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν αθαζάξηζην θαηά
θεθαιήλ εηζφδεκα ηνπ Ρνπκάλνπ αλέξρεηαη ζε 2.024 δνι. γεγνλφο πνπ
θαηαηάζζεη ηελ Ρνπκαλία κία ζέζε πξηλ απφ ηελ Αιβαλία θαη πνιχ
καθξηά απφ ρψξεο φπσο ε Πνισλία, ε Οπγγαξία θαη ε Σζερία. Ο κηθηφο
κεληαίνο κέζνο κηζζφο ηνπ Ρνπκάλνπ θαηαλαισηή απμήζεθε θαηά 24%
θαη αλήιζε ζηα 200 επξψ πεξίπνπ ελψ ν θαζαξφο κέζνο κηζζφο ζηα
150 επξψ. Δπίζεο κε πξφζθαηε θπβεξλεηηθή απφθαζε , ν θαηψηαηνο
αθαζάξηζηνο κηζζφο νξίζηεθε απφ 1.1.2005 ζε 3,1 εθαη. ROL( 83 επξψ)
έλαληη 2,8 εθαη.(74 επξψ) πνπ ήηαλ ζην 2004 θαζψο θαη βειηηψζεθαλ νη
απνδνρέο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά 17,6%.Β. ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΡΟΤΜΑΝΗΑ΢

Α) ΓΔΝΗΚΑ

1. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ

Ζ ΢πκθσλία ΢χλδεζεο Ρνπκαλίαο Δ.Δ. ππεγξάθε ηελ 1.2.1993 θαη ηελ
1ε Φεβξνπαξίνπ 1995 ηέζεθε ζε ηζρχ ε Δπξσπατθή ΢πκθσλία ΢χλδεζεο
ηεο Ρνπκαλίαο κε ηελ Δ.Δ θαζψο θαη ην ηεισλεηαθφ δαζκνιφγην ηεο
Ρνπκαλίαο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ ζπλδπαζκέλε νλνκαηνινγία
εκπνξεπκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο. Απφ        01.01.2002
θαηαξγήζεθαλ φινη νη ηεισλεηαθνί δαζκνί πνπ αθνξνχλ      ηα

6                                   6
βηνκεραληθά πξντνληα. . ΢πγθεθξηκέλα φια ηα. εηζαγφκελα βηνκεραληθά
πξντφληα ζηε Ρνπκαλία πξνειεχζεσο Δ.Δ απνιακβάλνπλ ηνπ
πιενλεθηήκαηνο ηεο εμαίξεζεο ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ θαη ηνπ
πξνηηκεζηαθνχ θαζεζηψηνο ησλ πνζνζηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηελ ΢πκθσλία Δ.Δ.-Ρνπκαλίαο .
Γηα κεξηθά πξντφληα απαηηείηαη αθφκε αηνκηθή άδεηα ή δηνηθεηηθφο
έιεγρνο πξνηχπσλ.
Δπίζεο νη εμαγσγέο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ απφ ηελ Ρνπκαλία πξνο ηα
θξάηε-κέιε πξαγκαηνπνηνχληαη ειεχζεξα, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ, κε
εμαίξεζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, φπσο:      ειεθηξνληθνί
ππνινγηζηέο, πξντφληα δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη φπια ππξνκαρηθά.
Ζ Διιάδα είλαη ε πξψηε ρψξα πνπ επηθχξσζε ηε ΢πκθσλία Δ.Δ.
Ρνπκαλίαο ζηηο 18.6.1993.
Γηα νξηζκέλα ραιπβνπξγηθά πξντφληα πξνβιέπεηαη θαζεζηψο δηπινχ
ειέγρνπ ρσξίο πνζνηηθά φξηα, ελψ γηα νξηζκέλα άιια πξνβιέπεηαη
θαζεζηψο πξνεγνχκελεο θνηλνηηθήο επηηήξεζεο. Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ
παξαπάλσ πξντφλησλ απαηηείηαη εηδηθή άδεηα.
Γηα φια ηα πξνειεχζεσο Δ.Δ εηζαγφκελα βηνκεραληθά νπξντφληα ζηε
Ρνπκαλία πνπ απνιακβάλνπλ ησλ αλσηέξσ πιενλεθηεκάησλ, ππάξρνπλ
ζπγθεθξηκέλεο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ
νη εμαγσγείο
 Σα πξντφληα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ:
  πηζηνπνηεηηθφ EUR1 ή δήισζε αλαγλσξηζκέλνπ εμαγσγέα ηεο Δ.Δ.,
  δει. ηηκνιφγην εμαγσγήο (invoice) κε αλαγλσξηζκέλν αξηζκφ
  θνξνινγηθνχ κεηξψνπ εμαγσγέα Δ.Δ.
  παξαζηαηηθφ κεηαθνξάο εκπνξεχκαηνο (Bill of Lading).
  επηζεο ζην πξντφλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ εηζαγσγέα,
  ε πξνέιεπζε ηνπ πξνηφληνο θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηα ξνπκαληθά. Σν
  πξνηφλ πξέπεη λα θέξεη ηα πξναλαθεξφκελα ζε εηηθέηα πξηλ ηνλ
  εθηεισληζκφ
΢εκεησηένλ φηη ηα δείγκαηα πξνηφλησλ εηζάγνληαη ειεχζεξα ζηελ
Ρνπκαλία κε πηζηνπνηεηηθφ ΑΣΑ.
Σέινο γηα κεξηθά πξντφληα φπσο ηα ηζηγάξα, θαπλά, απηνθίλεηα,
αιθννινχρα πνηά, θξαζηά, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, θσηνγξαθηθέο
κεραλέο, νπηηθά, θαιιπληηθά επηβάιινληαη πςεινί θφξνη θαηαλαιψζεσο
πνπ εμαξηψληαη απν ην πξντφλ θαζψο επίζεο ζε φια ηα πξντφληα γεληθά
κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ θφξσλ επηβάιιεηαη πάληα
επηπξνζζέησο Φ.Π.Α πνπ αλέξρεηαη ζε 19%. ΢εκεησηένλ φηη ζχκθσλα
7                                    7
κε θπβξλεηηθφ δηάηαγκα ,απφ 1.1.2005 νη εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ
ζπλαιιαγέο ζρεηηθέο κε αθίλεηα ,μπιεία ,δσληαλά δψα,scrap κεηάιισλ
θαη απνξξίκαηα δελ ππνρξενχληαη ζε θαηαβνιή Φ.Π.Α


2. ΓΔΩΡΓΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ

Αξθεηά αθφκα γεσξγηθά πξντφληα πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ Δ.Δ
ππφθεηληαη ζε δαζκνχο ή θαη ζε πνζνζηψζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ 10%
έσο θαη 90% αλάινγα κε ην πξντφλ. Ζ Ρνπκαλία δηαηήξεζε ην δηθαίσκα
λα επηβάιεη δαζκνχο ή θαη πνζνζηψζεηο γηα ηε πιεηνλφηεηα ησλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ κέρξη ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηεο ζηελ Δ.Δ .
Σνχην ηζρχεη γηα κία ζεηξά απφ επαίζζεηα γεσξγηθά πξντφληα γηα ηα
νπνία έθξηλε φηη ζα πξέπεη λα πξνζηαηέςεη ηελ εγρψξηα παξαγσγή ηεο
Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθφ θαηάινγν θαηεγνξηψλ πξντφλησλ κε ηηο
δαζκνινγηθέο επηβαξχλζεηο εηζαγσγήο ζηε Ρνπκαλία θαζψο πεξηπηψζεηο
πνζνζηψζεσλ :

    Εσληαλά δψα 18,8% ή 25% ή ειεχζεξν αλάινγα ηνπ είδνπο
    Πξντφληα θξέαηνο 18,8%
    Υνηξηλφ θξέαο 20%-45%
    Εσληαλά ηρζπεξά 25%
    Καηεςπγκέλα ηρζπεξά 18%,20% ή 25% αλάινγα κε ην πξντφλ
    Εάραξε 60% ή 90% ελψ ζηε πνζφζησζε 20000 ηφλλσλ ν δαζκφο
    κεηψλεηαη ζην 18,8%
    Γάια 35% ελψ κε πνζφζησζε 1500 ηφλλσλ 15% ή 18.8%
    Βνχηπξν 45%
    Απγά 40%
    Παηάηεο 40% ή 50% θαη κε πνζφζησζε 20.000 ηφλλσλ 18.8%
    Νηνκάηεο 40% ή 60% εμαξηψκελν απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο
    εηζαγσγήο
    Διηέο γηα ηε παξαγσγή ειαηνιάδνπ 18,8% θαη ειηέο εκπνξίνπ 25%
    θαη κε πνζφζησζε 5000 ηφλλσλ ειεχζεξα
    Αιεχξη 40% ή ειεχζεξν γηα πνζφζησζε 3000 ηφλλσλ
    Παξζέλν Διαηφιαδν 18,8 %
    Επκαξηθά 15%, 18% ή 25%
    Πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο 15%-25%

8                                    8
  Γεκεηξηαθά πξντφληα 10%-30%
  Πξντφληα θαπλνχ 30% ή 18% κε πνζφζησζε 2500 ηφλλσλ
Αλάινγεο δαζκνινγηθέο επηβαξχλζεηο ή θαη πνζνζηψζεηο εθαξκφδνπλ
ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ γηα θάπνηα γεσξγηθά πξντφληα πξνέιεπζεο
Ρνπκαλίαο

Γ. ΔΜΠΟΡΗΚΟ Η΢ΟΕΤΓΗΟ ΣΖ΢ ΡΟΤΜΑΝΗΑ΢
΢χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα επίζεκα ζηνηρεία γηα ην έηνο 2004 , ην
έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ζεκείσζε αχμεζε θαηά 44%, απφ
6,3 δηζ. USD ην 2003 ζε 9,1 δηζ. USD ην 2004 . ΢πγθεθξηκέλα ν φγθνο
ηνπ ξνπκαληθνχ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ζεκείσζε άλνδν θαηά 35%, απφ
41,6 δηζ USD ην 2003 ζε 56 δηζ. USD ην 2004. Οη εηζαγσγέο ζεκείσζαλ
αχμεζε θαηά 36% απφ 24 δηζ. ην 2003 ζε 32,66 δηζ USD ην 2004 θαη νη
εμαγσγέο αχμεζε θαηά 33% απφ 17,6δηζ USD ζε 23,5 δηο. USD.
H αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Ρνπκαλίαο ζην 2004
παξνπζηάδε ηελ εμήο εηθφλα.:
Όζνλ αθνξά ηηο ξνπκάληθεο εμαγσγέο παξαηεξνχκε φηη ηα
θισζηνυθαληνπξγηθά, ηα κέηαιια, ηα κεραλήκαηα , ηα νξπθηά θαη ηα
ππνδήκαηα αληηπξνζσπεχνπλ ην 70% ηνπ ζπλφινπ πεξίπνπ θαη
αλαθνξηθά κε ηηο ξνπκάληθεο εηζαγσγέο ηα κεραλήκαηα, ηα πθάζκαηα,
ηα νξπθηά, ηα ρεκηθά θαη ηα αληηπξνζσπεχνπλ ην 71,5% ηνπ ζπλφινπ.
Οη θπξηφηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Ρνπκαλίαο είλαη νη ρψξεο ηεο
Δπξσπατθήο Δλσζεο, φπσο νη: Ηηαιία, Γεξκαλία, Γαιιία, Μεγ.
Βξεηαλλία, Οιιαλδία, Απζηξία, Διιάδα, Υψξεο ηεο Αλαη. Δπξψπεο,
Ζ.Π.Α., ε Σνπξθία. Οη Ρνπκαληθέο εηζαγσγέο απν ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε αθνξνχλ ζε θεθαιαηνπρηθά αγαζά, πξνηφληα εμνπιηζκνχ, πξψηεο
χιεο θισζηνυθαληνπξγίαο θ.ι.π.
Οη ηξείο θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο ηεο Ρνπκαλίαο είλαη είλαη ε Ηηαιία, ε
Γεξκαλία θαη ε Ρσζία. Ωο θπξηφηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Ρνπκαλίαο
ζηνλ ηνκέα ησλ εηζαγσγψλ είλαη νη ρψξεο ηεο Δ.Δ θαη έπνληαη νη ρψξεο
ηεο Αλαη. Δπξψπεο .
΢ην επίπεδν ησλ εμαγσγψλ ε Ηηαιία παξακέλεη ν θαιχηεξνο πειάηεο θαη
αθνινπζνχλ ε Γεξκαλία , ε Σνπξθία , ε Γαιιία , ε Μεγ. Βξεηαλλία , νη
Ζ.Π.Α., ε Οπγγαξία θαη ε Διιάδα ( 2,4% ). Σν ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο
Δ.Δ. απνξξνθά ην 67,6% ησλ Ρνπκαληθψλ πξντφλησλ.


Γ. ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΖ΢ ΡΟΤΜΑΝΗΑ΢ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
9                                    9
Ζ κέρξη ζήκεξα πνξεία ησλ ειιελνξνπκαληθψλ νηθνλνκηθνεκπνξηθψλ
ζρέζεσλ αιιά θαη νη επθαηξίεο θαη νη πξννπηηθέο πν δηαλνίγνληαη ζην
πιαίζην κηαο επξχηεξεο ειιελνξνπκαληθήο επηρεηξεκαηηθήο θαζηζηνχλ
ηε Ρνπκαλία έλα εθ ησλ ζεκαληηθνηέξσλ νηθνλνκηθψλ εηαίξσλ ηεο
Διιάδνο ηφζν ζε δηκεξέο φζν θαη ζε πνιπκεξέο επίπεδν
Αλαθνξηθά κε ην δηκεξέο εμση. Δκπφξην,νη ειιελνξνπκαληθέο εκπνξηθέο
ζρέζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 2001-2004 εμειίρζεζαλ ζην ζπλνιφ
ηνπο ζεηηθά.
  ΢ην 2004 ,ν φγθνο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ έθζαζε ην 1,07 δηζ. $,
ήηνη κία αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2003 θαηά 42%. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο
πξνο ηελ Ρνπκαλία έθζαζαλ ηα 441 εθ.$ (+36%) θαη νη ξνπκαληθέο
εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα ηα 627 εθαη. $(+46%). Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην
θαηέζηε αξλεηηθφ γηα ηε ρψξα καο κε 187 εθαη. δνι. Ωο απνηέιεζκα , ε
Διιάδα δηακνξθψλεη κεξίδην 1,35% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ξνπκαληθψλ
εηζαγσγψλ θαη θαηαιακβάλεη ηελ 18ε ζέζε κεηαμχ ησλ ζπνπδαηφηεξσλ
πξνκεζεπηψλ ηεο ρψξαο θαη 2,67% επί ησλ ξνπκαληθψλ εμαγσγψλ θαη
ηελ 10ε ζέζε κεηαμχ ησλ θπξηνηέξσλ πειαηψλ ηεο
  Έηζη ινηπφλ γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ησλ       δηκεξψλ
ειιελνξνπκαληθψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ , νη εκπνξηθέο καο ζπλαιιαγέο
κε ηε Ρνπκαλία απμήζεθαλ ζε έλα ηέηνην επίπεδν, ηφζν γηα ηηο
ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Ρνπκαλία φζν θαη γηα ηηο ξνπκαληθέο
πξνο Διιάδα .
Δμεηάδνληαο αλαιπηηθφηεξα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ειιεληθψλ
εμαγσγψλ ζηελ Ρνπκαλία ζην 2003 παξαηεξνχκε φηη ε αχμεζε ησλ
ειιεληθψλ εμαγσγψλ νθείιεηαη ζηε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ησλ εμήο
θαηεγνξηψλ πξντφλησλ :
   Φξνχηα θαη ιαραληθά
   Υεκηθά
   Δπεμεξγαζκέλα ηξφθηκα
   Κισζηνυθαληνπξγηθά
   Πξντφληα κεηάιισλ
   Πιαζηηθά
   Μεραλήκαηα/ζπζθεπέο.
   Μεηαιιεχκαηα

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη θπξηψηεξεο θαηεγνξίεο ξνπκαληθψλ πξντφλησλ
πνπ εμήρζεζαλ ζηελ Διιάδα ήηαλ :
10                                   10
  Εσληαλά δψα
  Ξπιεία
  Κισζηνυθαληνπξγηθά
  Βαζηθά κέηαιια
  Μεηαιιεχκαηα
  Μεραλήκαηα/ζπζθεπέο
  Υεκηθά
  Πιαζηηθά

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα :

 Ζ γθάκα ησλ πξντφλησλ πνπ εμάγνπκε πξνο ηε Ρνπκαλία είλαη
 πεξηνξηζκέλε αλ θαη έρεη αξρίζεη λα δηεπξχλεηαη ζε ζρέζε κε ην
 παξειζφλ. Πεξίπνπ ην 83% ησλ εμαγσγψλ καο πξνο Ρνπκαλία
 απνηειείηαη κφλν απφ έμε (6) θαηεγνξίεο πξντφλησλ φπσο απηέο ησλ
 πξντφλησλ κεηάιισλ (θπξίσο αινπκηλίνπ),ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ
 κεραλεκάησλ/ζπζθεπψλ,ησλ    πιαζηηθψλ,ησλ  επεμεξγαζκέλσλ
 ηξνθίκσλ θαη ησλ δηαθφξσλ κεηαιιεπκάησλ φπσο π.ρ αινπκηλίνπ θαη
 ςεπδαξγχξνπ . Απφ απηά ηα ζεκαληηθφηεξα είλαη ηα δηάθνξα
 ηειεπηθνηλσληαθά κεραλήκαηα,θαιψδηα , δηάθνξεο ζπζθεπέο,
 ειεθηξνινγηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ πιηθφ ( ην 22 % πεξίπνπ ησλ
 ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ) θαζψο θαη ηα δηάθνξα πξντφληα κεηάιισλ (
 ην 21%)
 Ζ ξνπκαληθή δηαζπνξά εμαγψγηκσλ πξντφλησλ είλαη αληίζηνηρε ηεο
 ειιεληθήο. Σν 83% ησλ ξνπκαληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ ρψξα καο
 απνηειείηαη απφ κεηαιιεχκαηα φπσο π.ρ κνιχβδνπ (θαηά 36,2 % ),
 βαζηθά κέηαιια /νξπθηά φπσο ζηδήξνπ ,αινπκηλίνπ θαη θαζζηηέξνπ
 (θαηά 17,9% ) , δηάθνξα κεραλήκαηα /ζπζθεπέο (θαηά 13%), δψληα
 δψα( 9,7% ) θαη πξντφληα μπιείαο (6,2%)
 Θεακαηηθή αχμεζε εμαγσγψλ είλαη απηή ησλ ησλ κεηαιιεπκάησλ. Σν
 γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε θαη ηελ κεγάιε αχμεζε θαηά 47% ησλ
 ξνπκαληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε ρψξα καο ζη0 2004. Ζ θαηεγνξία
 απηή ζπλεπψο δεκηνπξγεί επη ηνπ παξφληνο θαη ην πςειφ εκπνξηθφ
 πιεφλαζκα ππέξ ηεο Ρνπκαλίαο ζην ειιελνξνπκαληθφ δηκεξέο
 εκπφξην ην νπνίν ραξαθηεξίδνπκε σο εμέιημε      πξνζσξηλνχ
 ραξαθηήξα .

11                                  11
Δίλαη γεγνλφο φηη θαη νη δχν ρψξεο αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ε ρψξα καο
ζε ζρέζε ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηέο ηεο , αμηνπνηεί κφλν έλα κηθξφ
κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δπλακηθφηεηαο γηα ηηο δηκεξείο εκπνξηθέο
ηεο ζρέζεηο κε ηε Ρνπκαλία θαη ζπλεπψο ηα πεξηζψξηα είλαη πνιιά θαη
πνηθίια γηα ηε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ. Σν δηκεξέο εκπφξην
Διιάδνο –Ρνπκαλίαο αληηπξνζσπεχεη κφλν ην 1,6% ηνπ γεληθνχ
ζπλφινπ ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο καο.
Μεγάια πεξηζψξηα δηείζδπζεο ζηε ξνπκαληθή αγνξά έρνπλ
νηθνδνκηθά –θαηαζθεπαζηηθά –δνκηθά      πιηθά, ηξφθηκα φπσο
θνλζεξβνπνηεκέλα θξνχηα θαη ιαραληθά, κπηζθφηα, δπκαξηθά, θχιιν
θξνχζηαο, ρπκνί θξνχησλ, ηα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα ην ειεθηξνινγηθφ
πιηθφ, ηα θαξκαθεπηηθά, ηα θσηηζηηθά, ηα είδε θνπδίλαο, ηα θξνχηα θαη
ιαραληθά, ηα πξντφληα ζπθεπαζίαο, ην ηειεπηθνηλσληαθφ πιηθφ, ηα
πξντφληα πιεξνθνξηθήο, ηα πξντφληα ζπζθεπαζίαο, ηα πξντφληα θαπλνχ
, ηα κπαραξηθά , νη θνλζέξβεο ςαξηψλ , παξζέλν ειαφιαδν θ.ι.π..
Γηα φιεο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ πξναλαθέξακε , ππάξρνπλ
πνιινί απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη δηείζδπζήο ηνπο ζηελ ξνπκάληθε αγνξά
. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ηα πξντφληα απηά λα δηαζέηνπλ πςειέο
επξσπατθέο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη λα πξνζθέξνληαη ζε
αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Πξνηείλνπκε ινηπφλ γηα ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο
πνπ επηζπκνχλ λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ή θαη ππεξεζίεο ηνπο ζηε
ειθπζηηθή ξνπκαληθή αγνξά λα εθαξκφζνπλ ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο
αγνξάο φπσο :
Α) κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο πεξί ηεο
ξνπκάληθεο επηρεηξεκαηηθήο αγνξάο αιιά θαη ηελ δηεξεχλεζε ησλ
δπλαηνηήησλ ζχλαςεο θάπνηαο κνξθήο εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο κε κία
αληίζηνηρε ξνπκάληθε , λα επηδηψμεη κέζσ ηνπ ηνπηθνχ ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ πνπ αλήθεη ή κέζσ άιινπ επηρεηξεκαηηθνχ θνξέα ή
΢χλδεζκνπ πνπ είλαη κέινο λα ζπκκεηέρεη ζε θιαδηθή επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηελ Ρνπκαλία . Ζ απνζηνιή απηή κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλεμάξηεην ρξνληθφ δηάζηεκα ή θαη λα ζπκπέζεη κε
ηελ αληίζηνηρε θιαδηθή Γ. Έθζεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ Ρνπκαλία.
Σν Δπηκειεηήξην ή ν επηρεηξεκαηηθφο θνξέαο ζα πξέπεη ζε ζπλεξγαζία
κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ζην Βνπθνπξέζηη λα πξνγξακκαηίζεη ζσζηά ηελ
απνζηνιή απηή έηζη ψζηε λα θαηαξηηζηεί πξφγξακκα ζπγθεθξηκέλσλ
ζπλαληήζεσλ ησλ κειψλ ηεο απνζηνιήο κε επηιεγκέλεο αληίζηνηρεο
ξνπκάληθεο εηαηξείεο .


12                                    12
Β) λα δηεξεπλήζεη ηελ ζπκκέηνρή ηεο ή έζησ λα πξαγκαηνπνηήζεη
επηζθέςεηο ζε θιαδηθέο Γ. Δθζέζεηο ζηελ Ρνπκαλία πνπ ηελ αθνξνχλ
θαη   πνπ ζεσξνχληαη    ζεκαληηθέο απφ πιεπξάο αξηζκνχ θαη
δηεζληθφηεηαο ζπκκεηνρψλ θαη επηζθέςεσλ απφ εγρψξηεο αιιά θαη
δηεζλείο εηαηξείεο πνπ αλαδεηνχλ εκπνξηθέο ζπλεξγαζίεο.
Γ) κε ζηφρν ηελ επηηφπηα θαη ζπζηεκαηηθφηεξε πξνζέγγηζε ηεο
ηνπξθηθήο αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ        ζπλεξγαζίεο
κνληκφηεξνπ ραξαθηήξα,πξνηείλνπκε ηελ πεξίπησζε ίδξπζεο απφ ηελ
ειιεληθή επηρείξεζε    εηαηξείαο ή Γξαθείνπ αληηπξνζσπείαο ζηε
Ρνπκαλία . Σνχην έρεη ήδε εθαξκνζηεί κε επηηπρία απφ μέλεο αιιά θαη
αξθεηέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ επηρείξεζαλ λα πξνσζήζνπλ ηα
πξντφληα ηνπο ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ ληφπηα αγνξά. Σν Γξαθείν απηφ
ζα ζηειερσζεί κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα δηεξεπλά
ζπζηεκαηηθά ηελ αγνξά θαη ζα εληνπίδεη ηα θαηάιιεια θαλάιηα
επηθνηλσλίαο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηεο
εηαηξείαο .
Γ) Σέινο ε ειιεληθή εηαηξεία πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ζπζηεκαηηθή
πξφσζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ ξνπκάληθε αγνξά, ζα κπνξνχζε λα
δηεξεπλήζεη ηελ πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ηεο κε κία αμηφπηζηε εηαηξεία
promotion θαη marketing πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ απηέο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Ρνπκαλία.
Αλαθνξηθά κε ηα θαλάιηα δηαλνκήο, ελψ γηα ηα βηνκεραληθά πξντφληα
ηζρχνπλ ζρεδφλ ηα ηδία κε ηα αληίζηνηρα ησλ άιισλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ,
ζην επίπεδν ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ ηξνθίκσλ ε αγνξά
είλαη πνιχ θαηαθεξκαηηζκέλε ζε κηθξά θαηαζηήκαηα ιηαληθήο
πσιήζεσο, ελψ ηα θαηαζηήκαηα Μεγάιεο επηθαλείαο θαη νη αιπζίδεο
θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ θαηέρνπλ κηθξφηεξν κεξίδην αγνξάο .
Σα θαλάιηα δηαλνκήο π.ρ ζηα ηξφθηκα είλαη ππν αλαδηάξζξσζε θαη
αλακέλνληαη λα γίλνπλ πνιιέο αιιαγέο ζηα επφκελα δχν ρξφληα.
΢εκεηψλνπκε φηη ζηε Ρνπκαλία ππάξρνπλ πνιινί ιίγνη επαγγεικαηίεο –
δηαλνκείο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη μέλεο εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ
πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ξνπκαληθψλ επηρεηξήζεσλ.
Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Ρνπκαληθψλ θαλαιηψλ δηαλνκήο
είλαη, ν κηθξφο έιεγρνο ηεο αγνξάο, νη πςεινί πηζησηηθνί θίλδπλνη, ηα
ρακειφ εηζφδεκα ηνπ Ρνπκάλνπ θαηαλαισηή, θαη ε γξήγνξε κεηαβνιή
θαη πηψζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ηεο ρψξαο.13                                    13
Γηα φιεο απηέο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο , ην Γξαθείν ΟΔΤ
Βνπθνπξεζηίνπ κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη ζεκαληηθά θαη λα ζηαζεί δίπια
ζαο ζε θάζε βήκα ζαο . Θα πξέπεη λα ζεσξείηε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο
Διιεληθήο Πξεζβείαο ζην Βνπθνπξέζηη σο ην ζπίηη ηνπ έιιελα
επηρεηξεκαηία πνπ πξνζθέξεη βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζε ζηηο
πξνζπάζεηεο θάζε ειιεληθήο εμαγσγηθήο επηρείξεζεο .


Δ. ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΗ΢ ΢ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΗΑ         - ΘΔ΢ΜΗΚΟ ΠΛΑΗ΢ΗΟ
ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΩΝ

΢χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο UNCTAD, νη πεξηζζφηεξεο μέλεο επελδχζεηο
ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε ην 2004 είρε ζαλ θχξηνπο απνδέθηεο ηελ
Πνισλία, ηελ Σζερία, ηελ Οπγγαξία, ηελ Κξναηία, ηελ Ρσζία, ηελ
΢ινβελία, ηελ ΢ινβαθία , ρψξεο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνχλ ηα ¾ ησλ
εηζξνψλ.
Ζ Ρνπκαλία θαζψο θαη ε Βνπιγαξία βξίζθνληαη ζην δεχηεξν θχκα
ρσξψλ πξνζειθχζεσο επελδχζεσλ θαη ζε θαιχηεξε ζέζε απφ άιιεο
βαιθαληθέο ρψξεο, παξνπζηάδνληαο ζπλήζσο πςεινχο αξηζκνχο
αχμεζεο επελδπηηθψλ εηζξνψλ άλσ ηνπ 1 δηο. $ ε θάζε κία, κε
κεγαιχηεξα πεξηζψξηα αχμεζεο επελδχζεσλ.
Ζ Ρνπκαλία έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
επελδχζεσλ κε 92 ρψξεο θαη ζπκθσλίεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο
κε 40 πεξίπνπ ρψξεο.
΢χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ Δκπνξηθψλ Δηαηξεηψλ
,ην ζχλνιν ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Ρνπκαλία ηα ηειεπηαία δψδεθα
έηε μεπέξαζε ηα 10 δηο. Euro θαη επελδχζεθε απν 105 ρηι επηρεηξήζεηο.
Οη κεγαιχηεξνη μέλνη επελδπηέο ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία είλαη ε Απζηξία , Οιιαλδία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία θαη νη ΖΠΑ
Ζ πιεηνλφηεο ησλ επελδχζεσλ θαηεπζχλζεθε πξνο βηνκεραληθνχο
ηνκείο, ήηνη πξνο ηνκείο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο , πιεξνθνξηθήο θαη
ηειεπηθνηλσληψλ , real estate θαη ππεξεζίεο.
Σν κέγεζνο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ
Ρνπκαλία ππνιείπεηαη εθείλσλ ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ (Οπγγαξία,
Σζερία, Πνισλία), νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα εχθακπην λνκηθφ
θαζεζηψο ππνζηήξημεο επελδχζεσλ. Ζ γξαθεηνθξαηία, ε έιιεηςε
μεθάζαξνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ε ζπλερήο αιιαγή λνκνζεζίαο, νη
πεξηνξηζκνί ζηελ ειεπζεξία θηλήζεσο θεθαιαίσλ, απνηέιεζαλ

14                                   14
πξνβιήκαηα, πνπ πεξηφξηζαλ ηελ πξνζέιθπζε κεγαιχηεξσλ θεθαιαίσλ.
Παξφια απηά ε θαιπηέξεπζε ηεο Ρνπκαληθήο νηθνλνκίαο κεηά ηελ
πάξνδν ηεο κεηαβαηηθήο απηήο πεξηφδνπ θαη νη πξννπηηθέο, πνπ
δηαλνίγνληαη κεηά ηελ πιήξε έληαμε ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ Δ.Δ.,
απνηεινχλ αηηίεο γηα αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζην κέιινλ.
΢χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην 2004, νη άκεζεο
μέλεο επελδχζεηο ζηε Ρνπκαλία έθζαζαλ ηα 3,4 δηο. Δπξψ . Γηα ην 2005
εθηηκάηαη φηη νη μέλεο επελδχζεηο ζα θπκαλζνχλ κεηαμχ 2,3-3 δηο επξψ.
Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηε ζαθή βειηίσζε πνπ παξαηεξείηαη
αλαθνξηθά κε ηε δεκνζηνλνκηθή θαη ινγηζηηθή πεηζαξρία ζηε ρψξα θαη
ηε ζπλερή πξνζάξκνγή ηεο ζηα θνηλνηηθά δεδνκέλα .
Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηηο επελδπηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ
παξνπζηάδεη ζήκεξα ε Ρνπκαλία, σο ζεκαληηθή ρψξα ηεο Αλαη.
Δπξψπεο απφ πιεπξάο εθηάζεσο, πιεζπζκνχ θαη επηρεηξεκαηηθψλ
δπλαηνηήησλ, είλαη ρξήζηκν λα εμεηάζνπκε ην επελδπηηθφ θαζεζηψο ηεο
ρψξαο ήηνη: ηα γεληθά επελδπηηθά θίλεηξα, ηα εηδηθά θίλεηξα, ηα θίλεηξα
δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη άιια ζηνηρεία, φπσο
πιεξνθνξίεο γηα εγθαηάζηαζε μέλεο εηαηξείαο ζηελ Ρνπκαλία, θαη ηηο
ζπκθσλίεο γηα ηελ πξνζηαζία επελδχζεσλ.


ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΑΗ΢ΗΟ ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΩΝ

Ζ Ρνπκαλία επηδεηθλχεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα πξνζέιθπζε μέλσλ
επελδχζεσλ θαζψο επηδίσμή ηεο είλαη λα απμήζεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο
ζηηο παγθφζκηεο εκπνξηθέο ξνέο. Ωο γλσζηφλ, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2001 εηέζε
ζε εθαξκνγή ν λένο επελδπηηθφο λφκνο (Ν. 332/2001), πνπ παξά ην
γεγνλφο φηη δελ εηζάγεη πνιιά θίλεηξα, πξνζπαζεί λα εγθαηληάζεη κία
πεξίνδν λνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. ΢ην άξζξν 1 αλαθέξνληαη ηα θίλεηξα γηα
επελδχζεηο άλσ ηνπ 1 εθ.δνι. κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ηελ νηθνλνκία.
Οη μέλνη επελδπηέο δχλαληαη λα εμάγνπλ ην ζπλάιιαγκα, ηηο κεηνρέο θαη
ην πνζφ ξεπζηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο ζην εμσηεξηθφ. Σα ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα ηεο Ρνπκαλίαο σο ρψξαο επηινγήο κηάο επέλδπζεο είλαη
:
-είλαη ε δεχηεξε ρψξα ζε ζεκαζία ηεο Αλαη. Δπξψπεο, απφ πιεπξάο
έθηαζεο, πιεζπζκνχ.
-δηαζέηεη πνιιέο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο.
-θαηά 60% είλαη απηάξθεο ζηνλ ηνκέα ελέξγεηαο.

15                                    15
-ην ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο.
-ε δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ απνηειείηαη ζηε πιεηνςεθία απφ άηνκα
λέσλ ειηθηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην 38% ηνπ πιεζπζκνχ απφ άηνκα
ειηθίαο 15-39 εηψλ.
-θαζηεξψζεθε απφ 1.1.2005 εληαίνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 16% γηα
ηε θνξνινγία εηζνδεκάησλ θαη θεξδψλ επηρεηξήζεσλ .
-ε εηζαγσγή απφ ηελ Δ.Δ. βηνκεραληθψλ πξντφλησλ είλαη άλεπ δαζκψλ.
-είλαη ν θπζηθφο ρψξνο αλάπηπμεο, επέθηαζεο θαη ελδπλάκσζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ,
 φρη κφλν ζηελ παξαγσγή , αιιά ζηηο ππεξεζίεο θαη θαλάιηα δηαλνκήο.
-είλαη κεγάιε αγνξά, αθνχ έρεη 22,7 εθαη. θαηνίθνπο.
-είλαη ειεχζεξνο ν επαλαπαηξηζκφο θεθαιαίσλ θαη θεξδψλ
-ε Ρνπκαλία είλαηη ρψξα κέινο ηνπ ΝΑΣΟ, θαη βξίζθεηαη ζηελ
δηαδηθαζία
 έληαμεο ζηε Δ.Δ κε πνιιέο εηζξνέο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα
επελδχζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο .

Σα θίλεηξα πνπ      αλαθέξνληαη  γηα  επελδπηηθά  ζρέδηα
θαηαηάζζνληαη:.

α.ζε γεληθά θίλεηξα

Οη επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 332/2001,
απνιακβάλνπλ ηα εμήο θίλεηξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ λέν θνξνινγηθφ
θψδηθα, πνπ εηέζε ζε εθαξκνγή απφ 1/1/2004.
  Ζ ρξήζε ηεο γξήγνξεο απφζβεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο
  Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο Φ.Π.Α.
  Απαιιαγή απφ ηελ πιεξσκή ηεισλεηαθψλ δαζκψλ γηα ηερλνινγηθφ
   εμνπιηζκφ,εμνπιηζκφ, κεραλήκαηα κεηξήζεσο θαη απηνκαηηζκνχ,
   πξντφληα ινγηζκηθνχ θαη ζε
  άιια πξντφληα , ηα νπνία έρνπλ έλα έηνο παιαηφηεηνο. Ωο γλσζηφλ
   ηα γηα ηα βηνκεραληθά πξντφληα πξνειεχζεσο Δ.Δ έρνπλ
   θαηαξγεζεί νη ηεισλεηαθνί δαζκνί απφ 1.1.2002.
  Αθαίξεζε ηνπ 20% ηεο αμίαο ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο
   εηαηξείαο απφ ηελ θνξνινγία θεξδψλ θαη ηνχην κέρξη ηελ 31.12.
   2006.
  Σελ κεηαβίβαζε ησλ δεκηψλ ηεο επηρείξεζεο ζηα επφκελα 5 έηε
   ,φπνπ ε επηρείξεζε παξνπζηάδεη θνξνινγεηέν θέξδνο.
16                                  16
 θαη ζε εηδηθά επελδπηηθά θίλεηξα.

 Δθηφο απφ ηα αλσηέξσ γεληθά θίλεηξα επελδχζεσλ ππάξρνπλ θαη ηα
 εηδηθά θίλεηξα επελδχζεσλ,ηα νπνία φκσο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ππφ
 ην πξίζκα ησλ πξφζθαησλ αιιαγψλ θαη κειινληηθψλ αιιαγψλ πνπ
 πξφθεηηαη λα γίλνπλ.


 Δπίζεο ππάξρνπλ θίλεηξα θνξνιφγεζεο κηθξνεπηρεηξήζεσλ – 1,5%
 επη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ.

 Σν θπβεξλεηηθφ δηάηαγκα λν 24/2001 γηα θνξνινγία „κηθξν-
 επηρεηξήζεσλ θαζνξίδεη φηη ην ζπλνιηθφ εηήζην εηζφδεκα θνξνινγείηαη
 ζηελ πεγή κφλν κε πνζνζηφ 1,5% επη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ .
 Γηα λα απνιακβάλνπλ νη κηθξνεπηρεηξήζεηο ην πιενλέθηεκα απηφ ζα
 πξέπεη κέρξη ηελ 31.12 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο λα ηεξνχλ ηηο παξαθάησ
 πξνζζεηηθέο πξνυπνζέζεηο:
    -λα αλαπηχζζνπλ παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ή πξνζθνξάο
    ππεξεζηψλ ή εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
    -λα απαζρνινχλ κέρξη 9 εξγαδφκελνπο.
    -ηα εηζνδήκαηα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα
    100.000 Δπξψ, θαη
    λα είλαη ηδησηηθέο εηαηξείεο.
1. Κίλεηξα ζρεηηθά κε ηηο ειεχζεξεο δψλεο (Νφκνο 84/1992).

 Οη ειεχζεξεο δψλεο βξίζθνληαη ζε 7 νξηζκέλεο πεξηνρέο ζπλφξσλ ηεο
 Ρνπκαλίαο φπσο: „Sulina‟, „South Constantza‟, „Basarabi‟, „Galatsi‟,
 „Giurgiu‟, „Braila‟ „Curtici‟.
 Σα θίλεηξα, πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηηο ειεχζεξεο δψλεο είλαη:
   Φνξναπαιιαγέο απφ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο,
   Φνξναπαιιαγέο απφ ηνπο θφξνπο θαηαλαιψζεσο,
   Απαιιαγή απφ ηνπο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο θαη ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ
    εηζαγσγή πξψησλ πιψλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ

 Ωο γλσζηφλ ππάξρεη κία νξηζκέλε δηάξθεηα γηα ηηο αλσηέξσ
 θνξναπαιιαγέο, αθνχ θαη ε δηάξθεηα ηεο ειεχζεξεο δψλεο είλαη γηα 50
 έηε. Φαίλεηαη φκσο φηη ηα θίλεηξα απηά ζα θαηαξγεζνχλ ζην πιαίζην
 17                                   17
   ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Ρνπκαλίαο κε ηελ Δ.Δ. (θεθάιαην
   αληαγσληζκνχ θαη θξαηηθψλ εληζρχζεσλ)θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο ζηνπο
   Γηεζλείο Οξγαληζκνχο.

2.   Κίλεηξα εηδηθψλ γεσγξαθηθψλ δσλψλ (Δπείγνλ Κπβ. Γηάηαγκα λν
   24/1998).

   Τπάξρνπλ δηάθνξα θίλεηξα, γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζε
   ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο (35 δψλεο) , πνπ έρνπλ νξηζζεί ζηελ
   Ρνπκαλία, θαη πξνζθέξνπλ νξηζκέλα θίλεηξα φπσο:
     απαιιαγή απφ ηελ θνξνινγία θεξδψλ επηρεηξήζεσλ γηα ην
     δηάζηεκα δηάξθεηαο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο εηδηθήο γεσγξαθηθήο
     δψλεο (disadvantaged zones).
     θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ Φ.Π.Α. , κε ππεξβαίλνληαο φκσο ην
     έλα έηνο απφ ηελ έλαξμε ηεο επέλδπζεο.

   Όια ηα θίλεηξα απηά ζα θαηαξγεζνχλ ζην πιαίζην ησλ
   δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Ρνπκαλίαο κε ηελ Δ.Δ. (θεθάιαην αληαγσληζκνχ
   θαη θξαηηθψλ εληζρχζεσλ)θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο ζηνπο Γηεζλείο
   Οξγαληζκνχο .

3.   Κίλεηξα βηνκεραληθψλ πάξθσλ (λφκνο 490/2002 θαη θπβ.
   Γηάηαγκα λ 65/2001).

   Σα βηνκεραληθά πάξθα, δχλαληαη λα δεκηνπξγνχληαη ζηελ Ρνπκαλία απφ
   νπνηαδήπνηε ηδησηηθή πξσηνβνπιία.

   Σα θίλεηξα, πνπ ρνξεγνχληαη γηα ην θαζεζηψο βηνκεραληθψλ πάξθσλ
   είλαη:
     εμαίξεζε απφ πιεξσκή εηδηθψλ θφξσλ γηα κεηαηξνπή ηεο
      εθηάζεσο απφ γεσξγηθή ζε έθηαζε βηνκερaληθνχ Πάξθνπ.
     εμαίξεζε ηνπ 20% ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο απφ ηελ θνξνινγία θαη
      ησλ εμφδσλ γηα θαηαζθεπέο, κεηαθνξέο θαη δηαλνκή ειεθηξηθήο
      θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο.
     κεηαθνξά ησλ δεκηψλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ απφ ηελ θνξνινγία
      θεξδψλ ζηα επφκελα 5 έηε.   18                                  18
    θαζπζηέξεζε γηα πιεξσκή ηνπ Φ.Π.Α κέρξη ηελ έλαξμε
    δξαζηεξηνηήησλ γηα αγνξά πξψησλ πιψλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ
    βηνκεραληθνχ πάξθνπ.
    Απαιιαγή απφ ηεισλεηαθνχο δαζκνχο θαη ΦΠΑ γηα ηελ εηζαγσγή
    κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη φ,ηη ζρεηηθνχ
    γηα κία επέλδπζε ζε βηνκεραληθφ πάξθν.

Κίλεηξα ηερλνινγηθψλ-επηζηεκνληθψλ πάξθσλ .

Παξάιιεια ε Ρνπκαληθή θπβέξλεζε ζέζπηζε ην θπβ. Γηάηαγκα λν
14/2002, πνπ αθνξά θίλεηξα , πνπ δίδνληαη απφ ηηο ηνπηθέο Αξρέο ζηηο
επηρεηξήζεηο , πνπ εγθαζίζηαληαη ζε θαζεζηψο ηερλνινγηθνχ ή
επηζηεκνληθνχ πάξθνπ.
Σα θίλεηξα θπξίσο αθνξνχλ:
   Φνξναπαιιαγέο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ γηα ηα πάγηα θεθάιαηα ηεο
   εηαηξείαο,
   πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ππνδνκψλ, επελδχζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
   ησλ ηνπηθψλ αξρψλ,
   κεησκέλεο ηηκέο ή κε θαηαβνιή δηαθφξσλ εμφδσλ απφ ηνλ
   Γηνηθεηή ηνπ βηνκεραληθνχ. πάξθνπ.
   επηδφηεζε κέρξη 25 ρηι. Δπξψ, ήηνη 30% ηεο επέλδπζεο.

 Κίλεηξα γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (λφκνο λ. 133/1999).

Ο λφκνο λ. 133/1999 γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε ΜΜΔ
δεκηνχξγεζε έλα θαζεζηψο γηα ηελ ίδξπζε θαη αλάπηπμε
Μηθξνεπηρεηξήζεσλ (κέρξη 9 εξγαδνκέλνπο) κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (10
–49 εξγαδνκέλνπο) θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ( 50- 249 εξγαδνκέλνπο).
Ο λφκνο λν 133/1999 πξνβιέπεη ηα θαησηέξσ θίλεηξα:
  θαζπζηέξεζε πιεξσκήο γηα ηνλ Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηνλ λφκν,πνπ
   λα κή ππεξβαίλεη ηελ πεξίνδν ησλ 12 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
   επέλδπζεο.
  ηελ ρξήζε ηεο ηαρχηεξεο απφζβεζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
   λνκνζεζία.
  απαιιαγή απφ ηεισλεηαθνχο δαζκνχο θαη ΦΠΑ γηα ηηο
   εηζαγφκελεο πξψηεο χιεο.
  απαιιαγή απφ ηεισλεηαθνχο δαζκνχο θαη ΦΠΑ γηα ηνλ
   εηζαγφκελν εμνπιηζκφ θαη ηερλνγλσζία.
19                                   19
      Μείσζε ηεο θνξνινγίαο θαηά 20% γηα ηηο ΜΜΔ.
      απαιιαγή απφ ηελ θνξνινγία ησλ θεξδψλ ησλ ΜΜΔ , πνπ
      επαλεπελδχνληαη.

  Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηνπλ φηη γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε θίλεηξα
  ΜΜΔ ζα πξέπεη νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο λα απεπζχλνληαη:
  ΢ηελ Δηδηθή Τπεξεζία ΜΜΔ ζπκβνπιεπφκελνη πάληα ην ΢πκβνχιην
  αληαγσληζκνχ, ην νπνίν
  είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηηο ηειεπηαίεο αιιαγέο ζην πιαίζην
  αληαγσληζκνχ θαη θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.
  Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperare-str
  Poterasi nr 11,Sector 4 bucharest-tel/fax 40-213361467,4021-3353413-
  site: www.mimmc.ro

  Παξάιιεια ππάξρνπλ άιια εηδηθά θίλεηξα αλα ηνκείο, φπσο ηα
  θίλεηξα γηα ηα ιηπαληηθά θαη
  πξντφληα πεηξειαίνπ (λφκνο λν 134/1995), θίλεηξα νξπρείσλ (λφκνο
  λν 85/2003), γηα
  ηηο δηεζλείο κεηαθνξέο (λφκνο 116/1998), ηα νπνία νη επηρεηξήζεηο
  δχλαληαη λα αληιήζνπλ
  κειεηψληαο ηνπο λφκνπο.

  ΑΛΛΔ΢ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢ΔΗ΢ ΓΗΑ ΣΗ΢ ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΗ΢ ΢ΣΖΝ
  ΡΟΤΜΑΝΗΑ.

  Ωο γλσζηφλ εθηφο απν ηα αλσηέξσ θίλεηξα ππάξρνπλ θαη άιια θίλεηξα
  ηα νπνία ζηελΡνπκαλία νη επηρεηξεκαηίεο Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ
  δχλαληαη λα επηθαιεζζνχλ, φπσο:

  1.Δζληθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο Διιάδνο.

  Μέζσ ηνπ ειιεληθνχ ΢ρεδίνπ Οηθνλνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ησλ
 βαιθαλίσλ
  Γηα ηελ ζηήξημε ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ( άξζξν 6 ηνπ λφκνπ
 2996/2002),δηαηίζεηαη ην 20% ησλ αλαινγνχλησλ αλα ιήπηξηα ρψξα
 πηζηψζεσλ , ήηνη γηα ηε Ρνπκαλία 14 εθαη. Δπξψ. (Ζ Ρνπκαλία έρεη 70,4
 εθαη. επξψ ζην ζχλνιν). Γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο εθαξκφδνληαη νη


  20                                     20
  δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2601/1998 πεξη ελίζρπζεο ησλ ηδησηηθψλ
  επελδχζεσλ.
  Κάζε ελδηαθεξφκελε εηαηξεία ζα πξέπεη γηα λα ηχρεη ηεο αλάινγεο
  παξνρήο θηλήηξσλ ζα πξέπεη λα απνηαλζεί ζην Τπνπξγείν Δζληθήο
  Οηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα-Γ/λζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ.
  Γηα πιεξνθνξίεο ζηελ Ηζηνζειίδα
  www.mfa.gr

   Απν ηηο Διιεληθέο Σξάπεδεο ζηελ Ρνπκαλία
  ΢εκεηψλνπκε φηη ζηελ Ρνπκαλία ππάξρνπλ ζήκεξα 6 Διιεληθέο
  Σξάπεδεο, νη νπνίεο δχλαληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ επελδπηηθά ζρέδηα
  Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.

   Υξεκαηνδνηήζεηο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ.

  Ζ Ρνπκαλία ιακβάλεη ζεκαληηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο απν Γηεζλείο
  Οηθνλνκηθνχο
  Οξγαληζκνχο θαη κέζσ πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ. (πξνγξάκκαηα Phare,
  Ispa, Sapard), EBRD,EIB,IMF,World Bank θ.ι.π..Οη Διιεληθέο
  επηρεηξήζεηο ιφγσ πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ζα κπνξνχζαλ λα
  επσθειεζνχλ απν ηα πξνγξάκκαηα απηά.

   Απν ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα γηα πιεξνθνξίεο νη Διιεληθέο
  επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα απεπζπλζνχλ ζηελ Αληηπξνζσπεία ηεο
  Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζην Βνπθνπξέζηη:
  World Bank Office,Romania-Bucharest-bd Dacia 83, tel 40212101804,
  fax 40212102021,
  www.worldbank.org.ro

   Απν ηελ Δπξσπαηθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο
  (European Bank for reconstruction & Development).
  H „EBRD‟ ρξεκαηνδνηεί σο γλσζηφλ κεγάια έξγα ππνδνκήο θαη ζρέδηα
  ζεκαληηθψλ Ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ άλσ ησλ 5 εθαη $, αιιά θαη
  εληζρχεη κε δάλεηα ηηο ΜΜΔ κέζσ Σξαπεδψλ φπσο ηεο ALPHA BANK,
  BANK-POST-EUROBANK,MIRO- Bank θ.ι.π.
  Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : European Bank for Reconstruction and
  Development-8, Orlando street 1,Bucharest-Romania-tel 4021-2027100-
  fax 40212027110 site www.ebrd.ro
  21                                  21
   Απν ηελ Σξάπεδα Αλάπηπμεο Μαχξεο Θάιιαζαο-Παξεπμείλησλ
  ρσξψλ , πνπ εδξεχεη ζηελ
  Θεζζαινλίθε, θπξίσο γηα έξγα ππνδνκήο θαη κεγάια ηδησηηθά ζρέδηα.
  Γηα πιεξνθνξίεο Black Sea Trade & Development Bank- 1 Κomninon
  str, 54624 Thessaloniki,Greece tel 30-2310290481 fax 302310-290482.

   Απν ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα
  ΢εκεηψλνπκε φηη ε Δ.Δ ρξεκαηνδνηεί εηεζίσο θαη κέρξη ην 2006 ηελ
  Ρνπκαλία κε ην πνζφ ησλ 933 εθαη. Δπξψ (ή θαηά 2,8 δηο. ζπλνιηθά).
  κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ „Phare‟, „ Ispa‟, „Sapard‟. Ricop

  Κνηλνηηθφ πξφγξακκα PHARE (330-385 εθαη. Δπξψ εηεζίσο γηα ηελ
  πεξίνδν 2000-2006)
  Σν πξφγξακκα PHARE: απνηειεί ην θπξηφηεξν εξγαιείν βνήζεηαο πξνο
  ηηο Αλαηνιηθέο ρψξεο Με ην πξφγξακκα απηφ ε Δ.Δ. ρξεκαηνδνηεί ηελ
  Ρνπκαλία κε ζεκαληηθά πνζά, πνπ απεπζχλνληαη ζε δηαθφξνπο ηνκείο
  ηεο δξαζηεξηφηεηνο, φπσο πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε,κηθξφηεξα έξγα
  ππνδνκήο, βηνκεραληθά ζρέδηα, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπλνρή,
  δηνηθεηηθή,ελδπλάκσζε  δεκνζίσλ   ππεξεζηψλ,  επαγγεικαηηθήο
  εθπαίδεπζεο ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ ,ελαξκφληζε θνηλνηηθνχ
  θεθηεκέλνπ θαη κεγάιν θάζκα άιισλ δξάζεσλ.
  Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αληινχλ
  πιεξνθνξίεο ζηηο
  Δμήο ηζηνζειίδεο:

     www.infoeuropa.ro
     www.europa.eu.int/comm/enlargent
     www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm

  Κνηλνηηθφ πξφγξακκα ISPA (240 εθαη. Δπξψ εηεζίσο):
  Πξφθεηηαη γηα ην πξφγξακκα „ Instrument for structural policies for
  preaccesion‟
  Σν πξφγξακκα αθνξά ζεκαληηθή ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα ηεο Δ.Δ. γηα
  ηελ Ρνπκαλία γηα ζεκαληηθά έξγα κεηαθνξψλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ
  πεξηβάιινληνο κε ειάρηζην πνζφ αλα ζρέδην 5 εθαη. Δπξψ.Παξνπζηάδεη
  κεγάιε πξφνδν ζηελ δεκνπξάηεζε ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ θαη ζηελ
  απνξξφθεζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ. Παξφια απηά ην πνζνζηφ
  22                                  22
 απνξξφθεζεο ησλ θνλδπιίσλ παξακέλεη αξθεηά ρακειφ θαη ε Δπηηξνπή
 ησλ Δ.Δ ιακβάλεη γηα ηελ Ρνπκαλία δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηελ θαιιίηεξε
 νξγάλσζε θαη απνξξφθεζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ.

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο δχλαληαη
 λα ζπκβνπιεχνληαη ηηο ηζηνζειίδεο:
 www.europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/ispa/docum_en.htm
 www.infoeuropa.ro
 www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm
 www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm

 Κνηλνηηθφ πξφγξακκα „SAPARD‟ (150 εθαη. Δπξψ εηεζίσο γηα
 πεξίνδν 2000-2006):
 ΢εκεηψλνπκε φηη ην ελ ιφγσ θνηλνηηθφ πξφγξακκα αθνξά ηελ ελίζρπζε
 ησλ ηνκέσλ γεσξγίαο, ηξνθίκσλ, αιηείαο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.
Πηφ ζπγθεθξηκέλλα απν ηνλ αχγνπζην ηνπ 2002 ππεβιήζεζαλ ζρέδηα γηα
ηα ηξία πξψηα κέηξα (επεμεξγαζία ηξνθίκσλ,ηερληθή βνήζεηα, έξγα
ππνδνκήο),ελψ απν ην ηέινο ηνπ 2004 κεηά ηελ θνηλνηηθή έγθξηζε ησλ 3
λέσλ κέηξσλ, ππνβάιινληαη ζρέδηα γηα ηηο θαιιηέξγηεο,θηελνηξνθία,
νξγάλσζε ζπλεηαηξηζκψλ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν κέρξη ην 2006. Παξά
ηελ θαζπζηεξεκέλε έλαξμή ηνπ παξνπζηάδεη πξφνδν ζε ζρέζε κε άιιεο
πξνο έληαμε ρψξεο ,
΢εκεηψλνπκε φηη γηα ηδησηηθά ζρέδηα απν 30.000 επξψ έσο 2 εθαη. Δπξψ
ε θνηλνηηθή επηρνξήγεζε θζάλεη ζην 50% ηνπ ζρεδίνπ, ελψ ζε πεξίπησζε
ζρεδίνπ πεξηθεξεηαθήο ππνδνκήο , ε ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα αλέιζεη
ζην 100% ηδίσο πξφο ηηο ηνπηθέο Αξρέο.
Ζ Κνηλνηηθή ελίζρπζε αλέξρεηαη ζε 150 εθαη. Δπξψ εηεζίσο θαη ε
ζπκκεηνρή ηεο Ρνπκαλίαο ζε 37,5 εθαη. Δπξψ ή 25% πεξίπνπ ηεο
θνλνηηθήο. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο μεθίλεζε ζηηο 01.08.2002.

 www.infoeuropa.ro/docs/contracte%20SPP.pdf
 www.infoeuropa.ro
 www.sapard.ro

 Πξφγξακκα RICOP: αθνξά ζηελ βηνκεραληθή αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ
 θνηλσληθή απαζρφιεζε, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 100 εθαη. Δπξψ θαη
 βαζηθφ ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ πνπ
 πξνθάιεζε ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο ησλ κεγάισλ

 23                                   23
 θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια ην RICOP πξνβιέπεη ηελ ρνξήγεζε
 θηλήηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ΜΜΔ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ
 ήδε πθηζηακέλσλ. Μεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο SIDEX θαη ηηο ζρεηηθέο
 ζεηηθέο εηζεγήζεηο δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ ε ΔΔ έδσζε ηελ
 ζπγθαηάζεζή ηεο γηα ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

 Γηα φια ηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα νη Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ
 εηαηξείεο δχλαληαη λα ζπκβνπιεχνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο επηηξνπήο ηεο
 Δ.Δ.     http://.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/ θαη  ηεο
 αληηπξνζσπείαο ηεο ΔΔ ζηε Ρνπκαλία www.infoeuropa.ro.

 Απφ ηε Παγθφζκηα Σξάπεδα

 Πξφγξακκα PSAL (Private Sector Adjustment Loan) χςνπο 300 εθαη.
 δνι. θαη κε βαζηθφ ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ
 ζηνλ ηνκέα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηε
 κεηαξξχζκηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηε βειηίσζε ηνπ
 επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ
 ηνκέα.

 Πξφγξακκα ASAL (Agricultural Sector Adjustment Loan), πξνβιέπεη
 ηε ρνξήγεζε δαλείσλ χςνπο 350 εθαη. δνι. (ζε δχν δφζεηο) κε ζθνπφ
 ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα .

 Σέινο εθηφο ησλ δηεζλψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ,
 ζεκαληηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηε
 Ρνπκαλία απνηεινχλ ηα Venture Capital Διιεληθψλ Σξαπεδψλ,
 νξηζκέλεο, απφ ηηο νπνίεο είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλεο ζηε ρψξα, φπσο
 Danube Fund (Alpha Bank), Δκπνξηθήο Κεθαιαίνπ (Δκπνξηθή
 Σξάπεδα), Global Finance (Eurobank) θαη ε ΔΣΔΒΑ ηνπ νκίινπ ηεο
 Δζληθήο Σξάπεδαο.


 ΔΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΞΔΝΖ΢ ΔΣΑΗΡΔΗΑ΢ ΢ΣΖΝ ΡΟΤΜΑΝΗΑ

 Γεληθά. 24                                   24
Γεληθά δελ απαηηείηαη εηδηθή άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα
εγθαηάζηαζε επηρείξεζεο ζηελ Ρνπκαλία παξα κφλν γηα νξηζκέλεο
θαηεγνξίεο βηνκεραληψλ.
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε φκσο νπνηαζδήπνηε εηαηξείαο ζηελ Ρνπκαλία
απαηηείηαη: ε δηελέξγεηα νξηζκέλσλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο,
   ε απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ
   ε εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν ,πνπ αλήθεη ζην
   Τπνπξγείν δηθαηνζχλεο
   θαη ε εγγξαθή ζηελ αξκφδηα Δθνξία.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη πξνο απνθπγή νπνηνλδήπνηε πξνβιεκάησλ
ζεσξείηαη ρξήζηκν γηα ηηο Διιεληθέο εηαηξείεο λα ζπκβνπιεπζνχλ
θαηάιιειν Γηθεγφξν θαη Οηθνλνκηθφ ΢χκβνπιν (Οξθσηφ Λνγηζηή-
Φνξνηερληθφ), νη νπνίνη λα γλσξίδνπλ θαιά ηελ λνκηθή δηαδηθαζία θαη
ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εθνξίαο γηα ηελ απνθπγή ησλ πξνβιεκάησλ.
΢ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη δεδνκέλνπ φηη, ν νηθνλνκηθφο έιεγρνο
επηθεληξψλεηαη ζηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη      λα
εμνπζηνδνηείηαη θαηάιιειε ξνπκαληθή εηαηξεία (νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ
θαη θνξνηερληθή), ε νπνία ζα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα, αιιά θαη ηελ
ππεπζπλφηεηα ζε πεξίπησζε επηβνιήο πνηλψλ γηα ινγηζηηθά ιάζε.
΢εκεηψλνπκε φηη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά παξαζηαηηθά, πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ ίδξπζε κηάο εηαηξείαο εμαξηψληαη απν ηνλ ηχπν
δξαζηεξηνηήησλ.

Μνξθέο εηαηξεηψλ.
΢χκθσλα κε ηνλ λφκν πεξί εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ ππ‟ αξηζ. 31/1990, ζηε
Ρνπκαλία πθίζηαληαη νη αθφινπζεο εηαηξηθέο κνξθέο :

α. Ζ „ ΔΠΔ‟ „S.R.L‟. (limited liability company).

Δίλαη εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ). Μπνξεί λα έρεη απφ 1-50
εηαίξνπο θαη ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην 2.000.000 Λέτ ( πεξίπνπ 55
επξψ)(1 επξψ = 38.000 Λέτ). Ζ ειάρηζηε αμία θάζε εηαηξηθνχ κεξηδίνπ
είλαη 2,5 επξψ. Ζ E.Π.Δ. „SRL‟ είλαη ε πιένλ ζπλήζεο εηαηξηθή κνξθή
ζηε Ρνπκαλία.

β.Ζ Α.Δ „S.A‟.25                                  25
Δίλαη αλψλπκε εηαηξεία κε πεξηνξηζκέλε επζχλε. Γηα ηελ ίδξπζή ηεο
απαηηνχληαη εγγεγξακκέλν θεθάιαην χςνπο 25.000.000 Λέτ (πεξίπνπ
660 επξψ ) θαη πέληε κέηνρνη. Σν θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην αλέξρεηαη ζε
30% επί ηνπ εγγεγξακκέλνπ ή ζε 100% φηαλ πξφθεηηαη γηα θαηαβνιή
θεθαιαίνπ ζε είδνο.

γ. Σν ππνθαηάζηεκα

To ππνθαηάζηεκα έρεη πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο
επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο.
Απνηειεί κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ζηε ρψξα θαη
θνξνινγείηαηη θαλνληθά φπσο θαη νη άιιεο εηαηξηθέο κνξθέο.
Γελ απνηειεί ζπλήζε εηαηξηθή κνξθή ζηε Ρνπκαλία.

δ. Σν Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο (representative office).

Απνηειεί ην ζπλεζηζκέλν ηξφπν έλαξμεο εηαηξείαο κε δηακεζνιαβεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Γελ έρεη μερσξηζηή λνκηθή νληφηεηα (απφ ηε κεηξηθή)
θαη νη ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο πεξηνξίδνληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ
marketing θαη ινηπψλ βνεζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο
κεηξηθήο εηαηξείαο. Γελ απνηειεί κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο κεηξηθήο
εηαηξείαο ζηε Ρνπκαλία.
Γελ κπνξεί λα πξνβεί ζε επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κε άιιε εηαηξεία.

ε.‟joint- ventures‟

Πξφθεηηαη γηα λνκηθή κνξθή ζηελ νπνία νη ζπκβαιιφκελνη εηαίξνη
δηαηεξνχλ ηε λνκηθή ηνπο απηνηέιεηα. Γηα ην „ Joint Venture‟ δελ
πθίζηαληαη εηδηθέο λνκηθέο ξπζκίζεηο, αιια εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ εκπνξηθνχ θψδηθα.

΢η. Λνηπέο εηαηξηθέο κνξθέο.

Aθνξνχλ λνκηθέο κνξθέο εηαηξεηψλ ιηγφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελεο ζηε
Ρνπκαλία., φπσο ε „societate in nume colectiv‟ (νκφξξπζκε εηαηξεία), ε
„societate in comandita simpla‟ (εηεξφξξπζκε εηαηξεία) ε „societate in
comandita pe actiuni‟ (εηεξφξξπζκε εηαηξεία κε κεξίδηα) θ.ι.π..


26                                    26
ΛΟΓΗ΢ΣΗΚΟ ΢Τ΢ΣΖΜΑ

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζέζπηζε ην λέν ινγηζηηθφ ζχζηεκα ζηελ
Ρνπκαλία (δηάηαγκα 94/2001), πνπ ελαξκνλίδεη ηνπο πξνεγνχκελνπο
θαλφλεο ινγηζηηθψλ ηεο Ρνπκαλίαο κε ηελ 4ε νδεγία ηεο Δ.Δ. θαη ηα
Γηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα (International financial reporting standard
(IFRS), πνπ ε Ρνπκαλία ζα εθαξκφζεη απν ην 2006.

ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔ΢ΗΑ - ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ Α΢ΦΑΛΗ΢Ζ

Ζ Ρνπκαλία ππνινγίδεηαη φηη δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ
10 εθαη. αηφκσλ. Ζ αλεξγία αλήιζε ην 2003 ζε πεξίπνπ 7,2% ιφγσ ησλ
ηδησηηθνπνηήζεσλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη πησρεχζεσλ ελψ γηα ην
ελλεάκελν ηνπ 2004 ην πνζνζηφ αλεξγίαο κεηψζεθε ζην 6%
Δπηζήκσο ν κέζνο θαζαξφο κεληαίνο κηζζφο ηνπ Ρνπκάλνπ εξγαδφκελνπ
απμήζεθε απφ 100 $ ην 2002 ζε 150$ πεξίπνπ ην 2004 ελψ ε αχμεζε
θαιχθζεθε ζεκαληηθά απφ ην βαζκφ παξαγσγηθφηεηάο ηνπ πνπ
παξνπζίαζε αχμεζε ην 2004 ζε ζρέζε κε ην 2003 θαηά 7% πεξίπνπ.
Π.ρ ν κηζζφο ηνπ ινγηζηή θπκαίλεηαη ζε 500-600$ ΖΠΑ, ελψ ν κηζζφο
Γ/ληνχ ζηα 1.400-2000 $ ΖΠΑ. ΢εκεηψλεηαη φηη ην αλσηέξσ θφζηνο
ζεσξείηαη απφ ηα ρακειφηεξα ζηηο ρψξεο Κ.Α.Δ., ελψ δελ αλακέλεηαη
κεζνπξφζεζκα ηνπιάρηζηνλ άιιε ζεκαληηθή κεηαβνιή ηνπ. Οη εηζθνξέο
ησλ εξγνδνηψλ αληηπξνζσπεχνπλ ην 33,5% ηνπ ζπλφινπ ηεο
κηζζνδνζίαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ην 17%.
Οη ζρέζεηο κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ
εξγαηηθφ θψδηθα θαη ηελ εηήζηα ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. Δπί
πιένλ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δηαηάμεηο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, νη νπνίεο
πξνζηαηεχνπλ ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εηδηθέο
πεξηπηψζεηο, φπσο αζθάιεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, δηαθνπέο, ψξεο εξγαζίαο
θ.ι.π.

Καζεζηψο ηδηνθηεζίαο.

Σν ΢χληαγκα ηεο Ρνπκαλίαο θαη ν λφκνο πεξη ηδηνθηεζίαο γήο δέλ
αλαγλσξίδεη   δηθαίσκα  θπξηφηεηαο  ζε  αιινδαπά  θπζηθά
πξφζσπα.Παξφια απηά λνκηθά ξνπκαληθά πξφζσπα , ήηνη εηαηξείεο, πνπ
δχλαληαη λα αλήθνπλ ζε αιιαδαπνχο, δχλαληαη λα απνθηήζνπλ εθηάζεηο
γήο θαη θηίξηα.

27                                   27
΢εκεηψλνπκε φκσο , φηη μέλα θπζηθά πξφζσπα είλαη δπλαηφλ λα
πξνρσξήζνπλ ζε αγνξά θηηξίσλ - θαηνηθηψλ.
 Δλνηθίαζε ηδηνθηεζίαο. Σα θπζηθά πξφζσπα θαη λνκηθά πξφζσπα
(εηαηξείεο), είηε ξνπκάλνη είηε αιινδαπνί έρνπλ δηθαίσκα ελνηθίαζεο
ηδηνθηεζίαο ζηελ Ρνπκαλία.Παξακέλεη ε ππνρξέσζε ηνπ ηδηνθηήηε γηα
πιεξσκή ησλ θφξσλ ηδηνθηεζίαο.Οη φξνη ελνηθηάζεσο θαη νη
πξνππνζέζεηο δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη απν ειεχζεξε δηαπξαγκάηεπζε
κεηαμχ ελνηθηαζηή θαη ηδηνθηήηε.

ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΩΝ

Αμία ζπλαιιαγψλ ζε αθίλεηα έθηαζε ηα 7,5 δηο € ην 2004, απφ 6,6 δηο €
ην 2003.. H αγνξά αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα 11 δηο € ην 2007.
Οη εθπξφζσπνη ησλ κεγάισλ θηεκαηνκεζηηηθψλ γξαθείσλ ζεσξνχλ φηη ε
αγνξά ζα δηαθξίλεηαη ζην κέιινλ ζε αθίλεηα πνιπηειείαο θαη ζε αθίλεηα
κέζνπ εηζνδήκαηνο.
Γηα ηα πξψηα ε αμία αλά ηκ κπνξεί λα θπκαλζεί ζην κέιινλ κεηαμχ 3000
– 4000 €, απφ 1500 – 3000 € ζήκεξα.
΢χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία , ην Βνπθνπξέζηη δελ αθνινχζεζε ηνπο
κεγάινπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο θαηαζθεπήο ρψξσλ γξαθείσλ πνπ
είραλ νη ππφινηπεο πξσηεχνπζεο ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο. Έηζη ε
πφιε έρεη απηή ηελ ζηηγκή ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά ρψξσλ γξαθείσλ
ζηελ πεξηνρή απηή, κε ηα πεξηζζφηεξα θηίξηα ηα νπνία θιεξνλνκήζεθαλ
απφ ηελ θνκκνπληζηηθή πεξίνδν λα ζηεγάδνπλ θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο
θαη γξαθεία, λα έρνπλ ρακειφ επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ελίνηε λα
κελ πεξηιακβάλνληαη θαλ ζηηο ζρεηηθέο ζηαηηζηηθέο.
Σν ζχλνιν ησλ ρψξσλ γξαθείσλ ζην Βνπθνπξέζηη ζα θηάζεη ην 2006 ηα
780.000 ηκ.
Σα ελνίθηα γξαθείσλ ζηελ αγνξά ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ βξίζθνληαη θαηά
κέζν φξν ζηα 18 €/κ2/κήλα, κε κέζν φξν ΝΑ Δπξψπεο ηα 22 €. Οη
απνδφζεηο θπκαίλνληαη ζην 10% ην ρξφλν, νη πςειφηεξεο ζηελ ΝΑ
Δπξψπε, αιιά πξνβιέπεηαη λα πέζνπλ θάησ απφ ην 10% κέρξη ην 2007.
Ζ αγνξά γξαθείσλ ηεο πφιεο πάζρεη θαη απφ δχν άιια πξνβιήκαηα, ηελ
έιιεηςε εληαίαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ
ζηα εκπνξηθά αθίλεηα θαη ηελ αζάθεηα σο πξνο ηα αθξηβή φξηα ηνπ
εκπνξηθνχ θέληξνπ (business district) ηεο πφιεο.
   Μέζνο φξνο αγνξάο/ελνηθίνπ
   Αγνξά γήο 40 –300$ ζηα πεξίρσξα Βνπθνπξεζηίνπ ην κ2

28                                   28
    Αγνξά γεσξγηθήο γήο είλαη πνιχ θζελή εμαξηψκελε απν ηελ
    πεξηθέξεηα
    Πηφ ζπγθεθξηκέλα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο ε γεσξγηθή γή
    είλαη θζελή θαη θπκαίλεηαη απν 60 ζέληο κέρξη2,5 επξψ ην κ2.Μία
    κέζε ηηκή είλαη 400-600 επξψ ην εθηάξην (10 ζηξέκαηα)
    Καηαζθεπή 500-700$ ην κ2
    Δλνίθην 5-100$ ην κ2 Ηδηαίηεξα παξαηεξνχκε ηα αθφινπζα
                 Δλνίθην απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ απν5 –8
                 $ ην κ2
                 Δλνίθην θαηαζηήκαηνο εμαξηάηαη απν
                 ηελ πεξηνρή
    Δλνίθην θαηαζηήκαηνο ζην Βνπθνπξέζηη φρη θεληξηθφ κέξνο 15- 25
    επξψ ην κ2
    Δλνίθην ζηνπο θπξηφηεξνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο 80-100 επξψ ην
    κ2                  -Eλνίθην ζε εκπνξηθά θέληξα
    ηχπνπ Carrefour, cora 70 επξψ ηo m2
    Eλνίθην ζε εκπνξηθά θέληξα „mall” = 80επξψ ηo m2 κή
    ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άιισλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο (+10%).

΢Σ. ΔΛΛΖΝΗΚΔ΢ ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΗ΢ ΢ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΗΑ
Ζ πξφζθαηε βειηίσζε ησλ ειιελν-ξνπκαληθψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ
νδήγεζε ζε αχμεζε φρη κφλνλ ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ, αιιά επίζεο θαη
ηνπ κεγέζνπο ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηε Ρνπκαλία . Απηή ε εμέιημε
θαηέζηε πξνθαλήο απν ην 2000, φηαλ παξνπζηάζζεθε κία ζεκαληηθή
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλέπηπμαλ
επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Ρνπκαλία, γεγνλφο πνπ απνηειεί θαη ηελ
νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο καο ζέζεο ζηε ρψξα απηή.
Οη θχξηεο Διιελν-Ρνπκαληθέο ΢πκθσλίεο πνπ δηέπνπλ ηηο νηθνλνκηθέο
ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ είλαη :
  ΢πκθσλία Οηθνλνκηθήο , Βηνκεραληθήο θαη Σερληθήο ΢πλεξγαζίαο.
   Τπεγξάθε ην έηνο 1976, θπξψζεθε κε ηνλ Νφκν 546/1977 (ΦΔΚ
   74Α/12.03.197) θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην έηνο 1977 (θεθ 266Α /
   17.9.1977).
  ΢πκθσλία Πξνψζεζεο θαη Ακνηβαίαο Πξνζηαζίαο ησλ
   Δπελδχζεσλ. Τπεγξάθε ζηηο 23/05/1977 λέα ΢πκθσλία, ε νπνία
   αληηθαηέζηεζε ηελ πξνεγνχκελε θαη θπξψζεθε κε ηνλ Νφκν
   2546/1988 (ΦΔΚ 4/13.01.1998).

29                                    29
   ΢πκθσλία πεξί Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο.
   Τπεγξάθε ζηελ Αζήλα ζηηο 17.09.1991 θαη θπξψζεθε κε ηνλ Νφκν
   2279/1995 (ΦΔΚ 9Α/26.01.1995).
Σα ηειεπηαία ηέζζεξα έηε παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ
ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηε Ρνπκαλία .
΢χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ κεηξψνπ
Δκπνξηθψλ Δηαηξεηψλ (΢επηέκβξην ηνπ 2004) , ε ρψξα καο θαηέρεη ηελ
13ε ζέζε κεηαμχ ησλ μέλσλ επελδπηψλ κε 2.826 επηρεηξήζεηο θαη κε
ζπλνιηθφ επελδεδπκέλν θεθάιαην 318 εθ.$. Οη ειιεληθέο επελδχζεηο
αληηζηνηρνχλ ζην 2,75% ησλ ζπλνιηθψλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε
Ρνπκαλία Δθηηκνχκε φηη απφ ηηο 2.826 εγγεγξακκέλεο επηρεηξήζεηο
κφλν 600 πεξίπνπ είλαη ζεκαληηθά ελεξγέο ,άιιεο κε θαζαξή
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη άιιεο κε εκπνξηθή . Σε πξψηε ζέζε
κεηαμχ ησλ θπξηνηέξσλ επελδπηψλ ζηε Ρνπκαλία είλαη ε Οιιαλδία κε
πνζηνζηφ ζπκκεηνρήο 17% θαη αθνινπζνχλ ε Γαιιία κε 12,7%,ε
Γεξκαλία κε 8,6% , νη ΖΠΑ κε 7,4% , ε Ηηαιία κε 5,5% , ε Απηξία κε
5,32% ε Κχπξνο κε 4,87% ε Μ. Βξεηαλία κε 4,5% θαη ε Σνπξθία κε
3,8%.
΢ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ηα ζηνηρεία γηα ηηο ειιεληθέο επελδχζεηο ζηε
Ρνπκαλία δελ απεηθνλίδνπλ ηελ πιήξε εηθφλα αθνχ πεξηιακβάλνπλ
κφλν ην αξρηθφ θαηαηεζεκέλν θεθάιαην θαηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο
θαη φρη ην πξαγκαηηθφ επελδεδπκέλν θεθάιαην ην νπνίν απνηππψλεηαη
ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο
Ρνπκαλίαο, φπνπ φκσο δελ γίλεηαη δηάθξηζε αλά ρψξα πξνέιεπζεο
θεθαιαίσλ. ΢ηα επίζεκα ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη
κεηαβηβάζεηο θεθαιαίσλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ κέζσ Κχπξνπ,
Λνπμεκβνχξγνπ, Ηξιαλδίαο, Οιιαλδίαο θιπ.
΢χκθσλα κε ηηο έγγξαθεο δειψζεηο ησλ εηαηξεηψλ ειιεληθψλ
ζπκθεξφλησλ πξνο ην Γξαθείν καο, ην ειιεληθφ επελδεδπκέλν θεθάιαην
αλέξρεηαη ζε 2,5 δηζ. Γνιιάξηα ΖΠΑ πεξίπνπ, θαηαηάζζνληαο ηε ρψξα
καο κεηαμχ ησλ ηξηψλ πξψησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηε Ρνπκαλία. ΢πλεπψο
νη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο επελδχζεηο ζηα Βαιθάληα       έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Ρνπκαλία θαη αθνινπζεί ε Γηνπθνζιαβία κε 1,2
δηο $ ειιεληθέο επελδχζεηο, ε Βνπιγαξία κε 850 εθαη. $, ε ΠΓΓΜ κε
370 εθαη. $ θαη ε Αιβαλία κε 300 εθαη.$ .
΢ην ζπλνιηθφ επελδεδπκέλν θεθάιαην χςνπο 2,5 δηο. δνι.
πεξηιακβάλνληαη θαη νη δχν ηειεπηαίεο απμήζεηο θεθαιαίσλ θαη
εμαγνξάο κεηνρψλ ηεο Δζληθήο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ηελ εμαγνξά

30                                   30
ηνπ 81,6% ησλ κεηνρψλ ηεο Banca Romaneasca θαη ηελ εμαγνξά
επηπιένλ παθέηνπ 17% ησλ κεηνρψλ ηεο Banc Post απφ ηελ Eurobank
EFG Ergasias.
Μεηά ηελ εμαγνξά ηνπ 81,6% ηεο ξνπκαληθήο ηξάπεδαο “Banca
Romaneasca” απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ν ειιεληθφο
ηξαπεδηθφο ηνκέαο θαηέρεη πιένλ ηε δεχηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ μέλσλ
επελδπηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκεά κε 10,4% έλαληη 13,7% ηεο Γαιιίαο.
΢πλεπψο ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ
γηα ηνπο έιιελεο επελδπηέο ΢ην ηνκέα απηφ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα
ζεκαληηθφηεξα βήκαηα κε ηελ δπλακηθή παξνπζία ζηελ Ρνπκαλία
κεγάισλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ φπσο :
1. Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (National Bank of Greece)
΢ηηο 30 Ηνπλίνπ 2003 ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ελφο ππνθαηαζηήκαηνο ηεο
ΔΣΔ ζηε Ρνπκαλία ήηαλ 0,5%. Με ηελ εμαγνξά ηεο Banca Romaneasca
ην κεξίδην αγνξάο ηεο ΔΣΔ ζην ξνπκαληθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα αλήιζε ζε
1,5%.
Έηζη κεηά ηελ εμαγνξά ηνπ 81,6% θαηα ην δ. ηξίκελν ηνπ 2003 ηνπ
παθέηνπ ησλ κεηνρψλ ηεο Banca Romaneasca απφ ηελ ΔΣΔ, ν ειιεληθφο
ηξαπεδηθφο ηνκέαο θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε ζην ξνπκαληθφ ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα κεηαμχ ησλ μέλσλ επελδπηψλ κε ην 10,4% ηνπ ζπλφινπ.
H Banca Romaneasca έρεη απηή ηε ζηηγκή έλα δίθηπν 24
ππνθαηαζηεκάησλ ζηηο θχξηεο πφιεηο ηεο Ρνπκαλίαο θαη έλα απφ ηα
θαιιίηεξα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα

2. ALPHA BANK ROMANIA. Αξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηε
Ρνπκαλία ην 1994 φηαλ εμαγφξαζε ηελ ξνπκαληθή ηξάπεδα Banca
Bucuresti κε ην φλνκα ηεο νπνίαο μεθίλεζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Σν
έηνο 2000 κεηά ην πξφγξακκα επεθηάζεσο ηεο Alpha Bank ζηε
Ρνπκαλία ε Banca Bucuresti θαηέζηε Alpha Bank. ΢ην ηέινο Ηνπλίνπ
2003 ε Alpha Bank θαηείρε έλα κεξίδην αγνξάο ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο
χςνπο 3,5%.
Ζ Alpha Bank Romania θαηέρεη ζήκεξα 19 ππνθαηαζηήκαηα.

3. ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ΢ “PIRAΔUS BANK ROMANIA. Ζ ηξάπεδα
Πεηξαηψο, έλαο άιινο ηξαπεδηθφο φκηινο απεθάζηζε ηνλ Απξίιην ηνπ
2000 λα δνθηκάζεη ην δπλακηθφ ηεο ξνπκαληθήο αγνξάο
παξαιακβάλνληαο απφ ηελ νπγγξηθή ηξάπεδα “Pater Bank” ην ζχλνιν
ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ζην Βνπθνπξέζηη. Σν κεξίδην αγνξάο ζην

31                                   31
ηέινο ηνπ Α‟ εμακήλνπ 2003 ήηαλ 1% πεξίπνπ.Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο
δηαζέηεη ζήκεα έλα δίθηπν 6 ππνθαηαζηεκάησλ.

4. ΔΓΝΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ “EGNATIA BANK ROMANIA”.
Ζ Δγλαηία Σξάπεδα ην 2001 παξέιαβε ζηε Ρνπκαλία ηηο εξγαζίεο ηεο
BNP Dressler Bank..΢ην ηέινο ηνπ Α εμακήλνπ ηνπ 2003 ην κεξίδην ηεο
αγνξάο ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 0,2%.

5. ΔΜΠΡΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ΢ ΔΛΛΑΓΟ΢. Ο φκηινο ηεο
Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο απνθάζηζε ην 1999 λα αλνίμεη έλα
ππνθαηάζηεκα ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ζηε Ρνπκαλία, ε ζηξαηεγηθή
ηεο νπνίαο, κέρξη απηήλ ηε ζηηγκή ππήξμε ε νξγαληθή αλάπηπμε ζηε
ξνπκαληθή αγνξά.. ΢ην ηέινο ηνπ Α εμακήλνπ ηνπ 2003 ην κεξίδην
αγνξά ηεο ήηαλ 0,3%.Ζ Δκπνξηθή Σξάπεδα ζηε Ρνπκαλία δηαζέηεη
ζήκεξα 4 ππνθαηαζηήκαηα.

6. EFG EUROBANK – ERGASIAS.
Μηα άιιε ειιεληθή παξνπζία ζηε ξνπκαληθή ηξαπεδηθή αγνξά είλαη ηεο
Eurobank-Ergasias ε νπνία εμαγφξαζε ην 2001 ην 19,25% ηεο
ξνπκαληθήο BANC POST. Αξγφηεξα εμαγφξαζαλ θαη άιια κεξίδηα κε
απνηέιεζκα ζήκεξα ε EFG EUROBANK-ERGASIAS λα ειέγρεη πάλσ
απφ ην 60% ζηελ BANC POST.

Ωο εθ ηνχηνπ ,εμεηάδνληαο ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα αλά ρψξα, ε Γαιιία
θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε κε 13,7% (BRD Banque France
Roumanie) ε Διιάδα κε 6 ηξάπεδεο ην 10,4%, ε Οιιαλδία κε ηελ ABN
Amro Bank ING to 9,9%, ε Απζηξία κε ην 9,5% (Raiffeisen Bank,
Volskbank, HVB Bank) ε Ηηαιία κε 3,8% (Unicredito, Banca Daewoo,
West Bank, Banco ItaloRomana, Banco de Roma) oη ΖΠΑ κε 2,7% (κε
Citibank, Libra Banc θιπ).

Οη θπξηψηεξνη θιάδνη θαη ηνκείο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ειιεληθέο
επελδχζεηο ζηε Ρνπκαλία είλαη:

  ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ΢
  ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ΢
  ΢ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ΢ ΤΠΖΡΔ΢ΗΔ΢
  ΥΡΖΜΑΣΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ΢ ΤΠΖΡΔ΢ΗΔ΢
32                                  32
 ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΔ΢
 ΣΡΟΦΗΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ
 ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΗΚΩΝ
 ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΑ
 ΚΛΩ΢ΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΑ
 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
 Α΢ΦΑΛΔΗΔ΢-LEASING
 ΔΗΓΖ ΢Τ΢ΚΔΤΑ΢ΗΑ΢
 ΠΛΑ΢ΣΗΚΑ
 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ & ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ
 ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ΢
΢ε θάζε πεξίπησζε πάλησο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη παξνχζεο θαη
αξθεηά δπλακηθέο ζε θάζε θιάδν ελψ φιεο ζρεδφλ , εθηφο εμαηξέζεσλ ,
δελ έρνπλ πξνβεί ζε κεηεγθαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο απφ
Διιάδα ζηε Ρνπκαλία αιιά επέθηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο
δπλαηνηήησλ ζηελ αγνξά απηή

Ε. Ο  ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ΢ ΣΟΜΔΑ΢        - ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ΢
ΔΤΚΑΗΡΗΔ΢

Ο ηνκέαο ηεο βηνκεραλίαο αληηκεηψπηζε πνιιά πξνβιήκαηα κεηά ηελ
κεηαπνιίηεπζε, ηδηαίηεξα κεηά ηελ δηάιπζε ησλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ
κνλάδσλ. Παξά φκσο ηα ηφηε πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα ,ζηα ηειεπηαία
ρξφληα παξαηεξείηαη αλάπηπμε απηνχ ηδηαίηεξα ζην θιάδν ησλ Μ.Μ.Δ.
κε απνηέιεζκα λα αληηπξνζσπεχεη πιένλ ην 31,7% ηνπ ΑΔΠ κε
ελδείμεηο πεξαηηέξσ αλάπηπμήο ηνπ.
Ζ ξνπκαληθή βηνκεραλία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε βαζηθνχο
παξαδνζηαθνχο ηνκείο φπσο θισζηνυθαληνπξγηθά, βαζηθά κέηαιια,
μπιεία, ηα έπηπια .΢χκθσλα κε πξνβιέςεηο , νη θιάδνη πνπ θαηά ην
2005 ζα γλσξίζνπλ ζεκαληηθή αλάπηπμε είλαη ν θιάδνο θαξκαθψλ,
απηνθηλήησλ,ειεθηξνληθνχ       εμνπιηζκνχ,     νηθηαθψλ
κηθξνζπζθεπψλ,επίπισλ, κπχξαοθαη κε αιθννινχρσλ πνηψλ
33                                   33
Ποζοζηιαία καηανομή βιομησανικήρ παπαγωγήρ ανά κλάδο, 2002
Τρόφιμα - Ποτά                     18.2%
Μεηαλλοςπγία                      9.7%
Πεηπελαιοειδή                      6.3%
Χημικά                         5.8%
Μησανήμαηα - Εξοπλιζμόρ                 4.4%
Μεηαθοπικά μέζα                     3.9%
Οπςκηά                         3.8%
Εηοιμα ενδύμαηα                     3.2%
Επιπλα                         3.1%
Μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ                  2.1%
Λοιπά                         39.1%Ζ. ΔΤΚΑΗΡΗΔ΢ ΢ΣΟ ΣΟΜΔΑ ΣΖ΢ ΓΔΩΡΓΗΑ΢

Ωο γλσζηφλ νη ειεγρφκελεο γεσξγηθέο παξαγσγέο ζηελ Ρνπκαλία είλαη
κεδεληθέο. Δηδηθφηεξα ε παξαγσγή νπσξνθεπεπηηθψλ απφ ηνπο
κεγάινπο ζπλεηαηξηζκνχο έρεη ζρεδφλ εμαθαληζζεί, αθνχ ε
θαιιηεξγήζηκε γή ηεο ρψξαο δελ αλήθεη πιένλ ζηνπο πξψελ κεγάινπο
θξαηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αιιά ζε ηδηψηεο. Οη λένη φκσο ηδηνθηήηεο
θαιιηεξγήζηκεο γήο δελ δηαζέηνπλ ζήκεξα θακκία δχλακε θαη νχηε είλαη
ζε ζέζε λα επελδχζνπλ ζεκαληηθά θεθάιαηα.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο φκσο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο γεσξγηθψλ
πξντφλησλ αθνξά θπξίσο ζε ζηηάξη,θξηζάξη,θαιακπφθη θαη ειηφζπνξν.
Αλαθνξηθά κε ηα θξαηηθά ζεξκνθήπηα ,απηά ηεινχλ ζρεδφλ ππφ
πηψρεπζε θαη ε θαηαλάισζε ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζηελ ρψξα
θαιχπηεηαη απν ηελ κηθξή εγρψξηα παξαγσγή, αιιά θπξίσο απφ ηηο
εηζαγσγέο πξντφλησλ πξνειεχζεσο άιισλ ρσξψλ. Δηδηθφηεξα ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζαγσγψλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαιχπηεηαη απφ
ηελ Σνπξθία, ελψ ε ρψξα καο θαηέρεη κηθξφηεξν πνζνζηφ.
Απφ Διιεληθήο φκσο πιεπξάο ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα
εμήο :
Καη‟ αξράο ζα κπνξνχζαλ νη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο λα αγνξάζνπλ
εθηάζεηο θαιιηεξγήζηκεο γεο . Δλ ζπλερεία ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ
ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα, εθκεηαιιεπφκελεο ηα
εζληθά θαη θνηλνηηθά θνλδχιηα. Σν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα
δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αχμεζε ηεο καδηθήο παξαγσγήο
αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη νπσξνθεπεπηηθψλ ζηελ Ρνπκαλία κε
απνηέιεζκα ηελ επαλελεμαγσγή ησλ πξντφλησλ απηψλ ζε ηξίηεο αγνξέο .
Φπζηθά νη ΄Διιελεο επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα πξνζέμνπλ ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Ρνπκαληθή αγνξά.


34                                   34
΢εκεηψλνπκε επίζεο φηη ππάξρνπλ πνιχ ιίγεο ειπίδεο γηα ηελ δηαθίλεζε
ηέηνησλ πξντφλησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ππν ηηο παξνχζεο
ζπλζήθεο. Ωο γλσζηφλ ηα δηαθηλνχκελα αγξνηηθά πξντφληα κέζσ
εηαηξεηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο επηβαξχλνληαη κε ην πςειφ
πνζνζηφ ηνπ Φ.Π.Α. 19%. Αληίζεηα νη κηθξνί παξαγσγνί θαη γεσξγνί
πξνζθέξνπλ νη ίδηνη ηα πξντφληα ηνπο ζηηο ιατθέο αγνξέο, ρσξίο
επηβάξπλζε ηνπ Φ.Π.Α.
΄Οζνλ αθνξά ηα δηαζέζηκα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνλ αγξνηηθφ
ηνκέα, νη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ζα έπξεπε λα εμεηάζνπλ ηελ
δπλαηφηεηα εθκεηαιιεχζεσο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ, φπσο ηνπ
„SAPARD‟, πνπ ρξεκαηνδνηεί ζρέδηα γηα ηελ Ρνπκαληθή γεσξγία
Ηδηαίηεξα ζηνλ ηειεπηαίν ηνκέα ιφγσ πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο, ε ρψξα
καο ζα κπνξνχζε λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
Ρνπκαληθέο αξρέο γηα θνηλή εθκεηάιιεπζε
Οη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζζνχλ κε ηηο
αληίζηνηρεο ξνπκαληθέο ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο κεραλνπνίεζεο,
ζεξκνθεπίσλ, άξδεπζεο, παξαγσγήο δσνηξνθψλ, ηρζπνθαιιηέξγεηψλ
θ.α. Παξάιιεια ε ρξεζηκνπνίεζε θνλδπιίσλ απφ επξσπατθά θαη άιια
Πξνγξάκκαηα (SAPARD, ASAL) ζα ήηαλ δπλαηφλ λα σθειήζεη ηηο
Διιεληθέο επηρεηξήζεηο.

Θ. ΠΡΑΚΣΗΚΔ΢ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ΢ ΓΗΑ ΣΟΤ΢ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΔ΢

Ο έιιελαο εμαγσγέαο ή επελδπηήο, πνπ ελδηαθέξεηαη λα πξνσζήζεη ηα
πξντφληα ηνπ ή ζπλάςεη νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ζηελ Ρνπκαλία, είλαη
ζθφπηκν λα έρεη ππφςε ηνπ ηα αθφινπζα:
 1. Γηα ηελ είζνδφ    ηνπ ζηελ Ρνπκαλία απαηηείηαη ε θαηνρή
   δηαβαηεξίνπ. Γέλ απαηηείηαη βίδα γηα ηνπο ππεθφνπο θξαηψλ κειψλ
   ηεο Δ.Δ.
 2. Ζ επίζεκε γιψζζα είλαη ηα Ρνπκαληθά ελψ νη εκπνξηθέο ηα
   αγγιηθά θαη ηα γαιιηθά
 3. Σν πξφβιεκα ηεο απνπιεξσκήο ησλ πξντφλησλ. Οη Ρνπκάλνη
   επηρεηξεκαηίεο είλαη έηνηκνη λα ιάβνπλ ειεχζεξα νπνηαδήπνηε
   πξνζθνξά πξντφλησλ. Παξαηεξείηαη φκσο ζε πνιινχο ξνπκάλνπο
   επηρεηξεκαηίεο ειιείςε ξεπζηφηεηνο θαη δπζθνιία ζηελ αλεπξέζε
   εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. ΢πλεπψο νη ειιεληθέο εηαηξείεο πξέπεη λα
   βξνχλ ηνπο ηξφπνπο θαηαβνιήο ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ ζηηο
   νξηδφκελεο εκεξνκελίεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη πξνο απνθπγή

35                                   35
    ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πνιιέο απφ ηηο Διιεληθέο
    επηρεηξήζεηο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπο θαλάιηα δηαλνκήο.
    Με ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαλαιηψλ απηψλ νη επηρεηξήζεηο απηέο
    έρνπλ εμαζθαιίζεη ηελ πξνθαηαβνιηθή πιεξσκή ησλ πξντφλησλ.

   4. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ηνπνζέηεζε ηθαλνχ ζηειέρνπο απν
    Διιάδα κε εηδηθή εκπεηξία θαη γλψζε ηεο Ρνπκαληθήο αγνξάο. Σα
    ζηειέρε απηά ζα κπνξνχζαλ εθ ησλ πζηέξσλ λα αλαιάβνπλ ηελ
    εθπαίδεπζε άιισλ ζηειερψλ απφ Ρνπκαλία, πνπ σο γλσζηφλ είλαη
    θαη ην δπζθνιφηεξν έξγν.

   5. Πξηλ απφ ηελ αλάιεςε νπνηαζδήπνηε επελδπηηθήο ή εμαγσγηθήο
    δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθή δηεξεχλεζε ηεο
    Ρνπκαληθήο αγνξάο, ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ή
    αληηπξνζψπσλ.

   6. Ζ δηάξζξσζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζηελ Ρνπκαλία είλαη
    ζπγθξίζηκε κε εθείλε άιισλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ (εηζαγσγέαο -
    ρνλδξέκπνξνο - ιηαλνπσιεηήο). Παξφια απηά ε αγνξά δέλ έρεη
    αλαπηπρζεί αθφκε, αθνχ παξνπζηάδνληαη πεξηπηψζεηο κή ψξηκεο
    αγνξά θαη αλακέλνληαη πνιιέο εμειίμεηο ζην κέιινλ. Σν θφζηνο
    παξνπζίαο ζηελ αγνξά θαη αληηπξνζψπνπ αλέξρεηαη ζε 2%-5%
    (αλαιφγσο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ)

   7. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζηελ Ρνπκαληθή αγνξά ν Διιελαο
    επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα θαηαιάβεη ηελ λννηξνπία ηνπ
    Ρνπκάλνπ επηρεηξεκαηία. Πηφ ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα
    δεκηνπξγήζεη πξνζσπηθέο ζρέζεηο καδί ηνπο θαη ε ζπκπεξηθνξά
    ηνπ λα βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζεηο ηζνηηκίαο θαη φρη ζε
    ζρέζεηο ππεξνρήο.

   8. Ζ παξακνλή ζηελ Ρνπκαλία γηα πξνψζεζε πξντφλησλ θαη
    επελδχζεσλ, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηαξθείαο 5
    εξγαζίκσλ εκεξψλ. Δπί πιένλ ν ΄Διιελαο επηρεηξεκαηίαο ζα
    πξέπεη λα είλαη ζε ζπλερή πξνζσπηθή επαθή. Δίλαη γλσζηφλ φηη
    κφλν ε αληαιιαγή επηζηνιψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ δελ
    είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ ζπλερή πξνζσπηθή επαθή.
    ΢ε πηζαλή δε επαθή κε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ζα πξέπεη λα

36                                     36
    ηεξνχληαη επαθξηβψο ηα σξάξηα ζηηο ζπλαληήζεηο ρσξίο
    θαζπζηεξήζεηο. Γηα ηνλ Διιελα επηρεηξεκαηία ζα ήηαλ επίζεο
    ζθφπηκν θαη επσθειέο λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο εγθαηεζηεκέλεο
    ζηελ Ρνπκαλία Διιεληθέο Σξάπεδεο θαη κε ην Γξαθείν καο .

   9. Οη δηάθνξεο έξεπλεο αγνξάο δελ έρνπλ παξά ζρεηηθή αμία, νη
    ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ηνπίν θαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο
    αιιάδνπλ ζπρλά ηα δεδνκέλα.

   10.
    ξηλ ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβνιαίσλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε
    θεξεγγπφηεηα ηεο Ρνπκαληθήο επηρείξεζεο, θάηη ην νπνίν δχλαληαη
    λα βνεζήζνπλ νη εδψ Διιεληθέο Σξάπεδεο θαη ην Γξαθείν καο.

   11.
    Ζ αμία ησλ επαγγεικαηηθψλ γεπκάησλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία
    ζηελ Ρνπκαλία, φπσο αθξηβψο θαη ζηηο άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο.

   12.
    Γελ ζα πξέπεη λα γίλνληαη παξαρσξήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
    δηαπξαγκαηεχζεσλ (πιελ κεξηθψλ εθπηψζεσλ) θαη νη ζέζεηο ζα
    πξέπεη λα είλαη ζηαζεξέο απέλαληη ζηνπο Ρνπκάλνπο
    επηρεηξεκαηίεο.

   13.
    Σέινο εθείλν πνπ πξέπεη λα έρεη ππφςηλ ηνπ ν Διιελαο εμαγσγέαο
    ή επελδπηήο είλαη ην ρακειφ δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ Ρνπκάλνπ
    θαηαλαισηή.

ΔΠΗ΢Ζ΢ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΩΡΗΕΔΗ ΟΣΗ :

 Ζ Ρνπκαλία απνηειεί ηελ δεχηεξε ζε κέγεζνο αγνξά (22,5 εθαη.
θάηνηθνη) ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κεηά ηελ Πνισλία.
 Μεηαμχ ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο παξνπζηάδεη
ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα   γηα ηελ Διιάδα (θνηλνί πνιηηηζηηθνί,
ζξεζθεπηηθνί θαη ηζηνξηθνί ζεζκνί) θαη έρεη εμαηξεηηθή πξννπηηθή γηα
ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ησλ
δχν ρσξψλ.

37                                    37
Ωο γλσζηφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ παιαηφηεξα κεηαμχ ηεο
Ρνπκαλίαο θαη ηεο ΔΔ αξρίδνπλ λα κεηψλνληαη κε ηελ ελαξκφληζε ηεο
εζληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ αληίζηνηρε θνηλνηηθή.

Η. ΣΑ ΚΤΡΗΩΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΕΟΤΝ ΟΗ
ΔΛΛΖΝΗΚΔ΢ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΗ΢

 Διιεηςε δηαθάλεηαο ζε ζέκαηα ηδησηηθνπνηήζεσλ.
 Αζέκηηνο αληαγσληζκφο ιφγσ επηιεθηηθήο ρνξήγεζεο θηλήηξσλ ζε
αληαγσληζηέο.
 Μή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο βηνκεραληθήο
ηδηνθηεζίαο.
 Γεκηνπξγία δαζκνινγηθψλ θαη άιισλ εκπνδίσλ.
 Αγνξά γεο κφλν ζηα θπζηθά πξφζσπα
 Τςεινί δαζκνί εηζαγσγήο γηα ειεθηξνληθά πξντφληα απφ ρψξεο πνπ
θζάλνπλ    εθηφο   Δ.Δ   (TV    45%,VIDEORECORDERS
8%,VIDEOCAMERAS 15%, DVD PLAYERS 42% etc)
 Πνιιαπιφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζχζηαζε
εηαηξείαο .
 Πξνβιήκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ
Ηδξπκάησλ.
 Διιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ κεηαμχ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ.
 Αζέκηηνο αληαγσληζκφο πνπ πθίζηαληαη ηα Διιεληθά πξντφληα, απφ ηα
εηζαγφκελα
  πξντφληα ρσξψλ θζελνχ θφζηνπο.
 Ζ κε εθηέιεζε πνιιέο θνξέο απνθάζεσλ απφ ηα Ρνπκαληθά
δηθαζηήξηα,
  ζε πεξηπηψζεηο δηθαίσζεο Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.
Γελ ππάξρεη πξνζεζκία γηα επηζηξνθή Φ.Π.Α , ζνβαξφ πξφβιεκα γηα
ηνπο εμαγσγείο απφ Ρνπκαλία
Πνιχ πςειέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ θζάλνπλ θαη ην 40 %
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Κπβέξλεζε θαηαβάιιεη ζεκαληηθέο
πξνζπάζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο ζπλερνχο
ελαξκφληζεο ηεο λνκνζεζίαο κε ηελ αληίζηνηρε ηεο Δ.Δ.


Κ. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ΢ ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΗΑ΢
38                                  38
Οη πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιεληθψλ θαη Ρνπκαληθψλ
επηρεηξήζεσλ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο επελδχζεηο θαη ην εκπφξην. Θα
πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηεχξπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ
δεζκψλ ησλ δχν ρσξψλ.

Οη επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ
επελδπηηθφ ηνκέα αθνξνχλ θπξίσο ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ππνδνκήο
θαη ινηπνχο φπσο:

Ο ηνκέαο ησλ Σειεπηθνηλσληψλ
Οη αλάγθεο ζηνλ ηνκέα είλαη ηεξάζηηεο ιφγσ ππαλάπηπμεο (16
ηειέθσλα/ αλά 100 θαηνίθνπο) (Διιάδα 61/ αλά 100 θαηνίθνπο).
Τπάξρνπλ ζήκεξα 5.000 θνηλφηεηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ αθφκε
ηειεθσληθή ζχλδεζε. Ο Ρνπκαληθφο Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ
(Romtelecom) εμαγνξάζζεθε ην 1998 (πνζνζηφ 35%) απφ ηνλ Διιεληθφ
ΟΣΔ θαη απφ ην 2002 κεηά ηελ εμαγνξά παθέηνπ κεηνρψλ έλαληη 273 εθ.
δνι. ν ΟΣΔ θαηέρεη ην 54% ηεο Romtelecom.

Ο ηνκέαο ελέξγεηαο
Γεδνκέλεο ηεο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα ζηε
Ρνπκαλία, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ζνβαξά ην ελδερφκελν εμαγνξάο ή
ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Ζ εμαγνξά θαη ζπλεξγαζία ηεο ΓΔΖ κε ηηο ξνπκαληθέο δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε εηαηξεηψλ
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) ζα πξέπεη λα είλαη απν ηνπο πξψηνπο ζηφρνπο ηεο
ειιεληθήο πιεπξάο. Ζ ζχλδεζε δηθηχνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη
αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Ρνπκαλίαο κε ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ζα είλαη
επίζεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ ρψξα καο. Μεγάιεο ζεκαζίαο γηα
ηελ Διιάδα είλαη ε θαηαζθεπή αγσγνχ πεηξειαίνπ Κσλζηάληδαο –
Omisalif πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ην 2005 ή 2006 θαη απνηειεί
ελαιιαθηηθή δίνδν κεηαθνξάο πεηξειαίνπ κέζσ Fyrom φπνπ ππάξρνπλ
ηα ΔΛΠΔ.

Ο ηνκέαο Μεηαθνξψλ
Ζ Δπξσπατθή ΄Δλσζε έρεη εγθξίλεη 26 ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα γηα ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο. Δίλαη
γλσζηή ε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ Διιάδα ε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ
δηθηχνπ ηεο Ρνπκαλίαο γηα ηελ ζχλδεζε ηεο ρψξαο καο κε ηελ Δπξψπε.

39                                    39
Δπηπιένλ ε θαηαζθεπή ηεο Δγλαηίαο νδνχ ζα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο
ζηελ νδηθή ζχλδεζε ησλ δχν ρσξψλ.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο κεηαθνξέο
πξνζψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ ζα κπνξνχζε λα είλαη κεγαιχηεξε ζηελ
Ρνπκαλία.

Ο Σξαπεδηθφο ηνκέαο
΄Ζδε ζηνλ ηνκέα απηφλ 6 Διιεληθέο Σξάπεδεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
Ρνπκαλία (Οκηινο ALPHA, Δζληθή, Δκπνξηθή, Πεηξαηψο, Δγλαηία, EFG
Eurobank).

Ο ηνκέαο θαηαζθεπψλ
΄Οπσο πξναλαθέξακε, ηα έξγα νδνπνηίαο θαη ππνδνκήο ζηελ ρψξα, ηα
νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο έρνπλ πξνμελήζεη
ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ Διιεληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ, πνπ ήδε
είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Ρνπκαλία (ΔΤΚΛΔΗΓΖ΢, Πξννδεπηηθή,
ΔΚΣΔΡ, Κ. Μπαιάθαο, ΘΔΜΔΛΗΟΓΟΜΖ, ΓΗΔΚΑΣ, Οιπκπηαθή
Σερληθή, PROODEFTIKI, ΑΘΖΝΑ, LAMDA INVESTMENTS) θαη
έρνπλ αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ζεκαληηθψλ έξγσλ.

Ο ηνκέαο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ
΢ηελ Ρνπκαλία ν ηνκέαο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη ησλ ελδπκάησλ
θαηαιακβάλεη ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ βηνκεραληθή παξαγσγή θαη
εηδηθφηεξα ζηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο (πιένλ ηνπ 26% ηνπ ζπλφινπ).
Ο ηνκέαο ησλ ελδπκάησλ δελ έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθά, θπξίσο ιφγσ
ηεο αλππαξμίαο θαιήο πνηφηεηαο πθαζκάησλ. Παξφια απηά επηρεηξήζεηο
απφ ηελ Ηηαιία, Γαιιία θαη Γεξκαλία έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο
παξαγσγηθέο κνλάδεο.
Σνπξηζκφο
Παξφηη ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Οξγαληζκψλ
ηνπξηζκνχ ησλ δχν ρσξψλ, ε ζπλεξγαζία ζα κπνξνχζε λα γίλεη
ζηελφηεξε γηα ηελ δεκηνπξγία θνηλψλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ θαη ηελ
αχμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Ζ ρψξα καο
κε ηελ ηερλνγλσζία, πνπ δηαζέηεη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ζα κπνξνχζε
λα αμηνπνηήζεη ηελ ζπλεξγαζία απηή.

΄Αιινη ηνκείο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη ν
ηνκέαο ηεο βηνκεραλίαο μπιείαο. Ωο γλσζηφλ ε Ρνπκαλία έρεη

40                                     40
ζεκαληηθφ πινχην ζε μπιεία θαη νη ειιεληθέο βηνκεραλίεο μπιείαο,
ράξηνπ θαη επίπισλ ζα έπξεπε λα εμεηάζνπλ ηελ δπλαηφηεηα παξαγσγήο
ζηελ Ρνπκαληθή αγνξά.

Δπίζεο ν ηνκέαο αινπκηλίνπ, πιεξνθνξηθήο, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ,
θαξκάθσλ, ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ, ηξνθίκσλ, δεκηνπξγίαο θαλαιηψλ
δηαλνκήο, ππνδεκάησλ, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο      θ.ι.π. . Οη
πξννπηηθέο γηα δηεχξπλζε ηεο Διιελν-Ρνπκαληθήο νηθνλνκηθήο
ζπλεξγαζίαο είλαη πνιχ επλντθέο θαη ηδηαίηεξα ζε φινπο ηνπο παξαπάλσ
ηνκείο

Δπηπξφζζεηα λα ππάξμεη ζπλεξγαζία γηα απφ ηε θνηλνχ εθκεηάιιεπζε
θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ
΢ηελ Ρνπκαλία ππάξρνπλ πνιιά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηεο
Δ.Δ.(PHARE, ISPA, SAPARD), ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα
απνηειέζνπλ ζηήξηγκα γηα ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηεο ξνπκαληθήο
νηθνλνκίαο.
Γεδνκέλνπ φηη ε ρψξα καο είλαη ε κφλε θνηλνηηθή ρψξα θαη ζπγρξφλσο
βαιθαληθή ρψξα , ε θνηλή εθκεηάιιεπζε πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ. θαη
άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη πνιιά νθέιε γηα
ηηο Διιεληθέο θαη Ρνπκαληθέο επηρεηξήζεηο.

Σέινο ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα γηα ηε πξνσζήζε
ειιεληθψλ πξντφλησλ
Παξά ην γεγνλφο φηη ε αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ Ρνπκάλνπ θαηαλαισηή
είλαη κηθξή πξνο ην παξφλ, ππάξρνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ καο ζε έλα κεγαιχηεξν θάζκα πξντφλησλ,
ηδηαίηεξα κεηά ηελ πάξνδν ηεο κεηαβαηηθήο απηήο πεξηφδνπ θαη ηελ
έληαμε ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ Δ.Δ.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα εμήο πξντφληα : Σα θξέζθα θξνχηα θαη
ιαραληθά, ηξφθηκα, νηθνδνκηθά πιηθά, πξντφληα αινπκηλίνπ, είδε
νηθηαθήο ρξήζεσο, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, θαξκαθεπηηθά πξντφληα,
ηαηξηθφο θαη λνζνθνκεηαθφο εμνπιηζκφο, έπηπια-θσηηζηηθά, ελδχκαηα
θαη ππνδήκαηα κε ηελ αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ ξνπκάλνπ
θαηαλαισηή. ΢ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ιφγσ ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ειιεληθά πξντφληα ζηνλ ηνκέα ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα επελαμεηαζζεί ζνβαξά ην ζέκα ηεο
επαλαιεηηνπξγίαο ηεο εμαγσγηθήο πίζησζεο.

41                                   41
Λ. ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ

Ζ Ρνπκαλία παξνπζηάδεη πνιιά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο
΄Διιελεο επηρεηξεκαηίεο θαη ηελ Διιάδα γεληθφηεξα.
   Δίλαη ε δεχηεξε αγνξά ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κε
   πιεζπζκφ 22,5 εθαη. θαηνίθνπο
   Δίλαη κία ρψξα θνληά ζην θέληξν ηεο Δπξψπεο
   ΄Δρεη πνιχ θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ
   ΄Δρεη άθζνλεο πξψηεο χιεο
   Ζ γή είλαη πνιχ θζελή
   Απνηειεί κία ελαιιαθηηθή ιχζε γηα κεηάβαζε ζηελ Μαχξε
   Θάιαζζα κέζσ Γνπλάβεσο.
Ζ παξνπζία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ήδε ζεκαληηθή, αθνχ
εθηφο απφ ηνπο έμη ηξαπεδηθνχο νκίινπο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε
θαη ζε άιιεο βαιθαληθέο ρψξεο, ηφζεο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη
ήδε κφληκα ζηελ Ρνπκαλία θαη ζα πξέπεη ν αξηζκφο ηνπο λα απμεζεί ζην
κέιινλ, αθνχ ε Ρνπκαλία θαη νη άιιεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο ησλ
Βαιθαλίσλ απνηεινχλ ηελ κφλε δηέμνδν γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε
ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.
Ζ αλακελφκελε αλάπηπμε ηεο Ρνπκαληθήο νηθνλνκίαο θαη ε κειινληηθή
έληαμε ηεο ζηελ Δ.Δ. ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα πεξαηηέξσ
αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, ε νπνία ζα
θαιπθζεί απφ μέλεο πξνειεχζεσο πξντφληα.
Παξάιιεια ζην κέιινλ ζα ζηαζεξνπνηεζεί ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ
επελδχζεσλ, νη θίλδπλνη ππνηηκήζεσο ηεο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο ζα
εμαλεκηζζνχλ
Οη δχν ρψξεο απνηεινχλ ρψξεο γεηηνληθέο - βαιθαληθέο θαη ε
ζπλεξγαζία ηνπο ζα επηθέξεη επλντθά απνηειέζκαηα. Ο ξφινο ηεο
Διιάδνο ζαλ θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. θαη ζαλ βαιθαληθή – γεηηνληθή ρψξα
έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνπο Ρνπκάλνπο.


   Κπξίεο θαη Κχξηνη,

  Οη επθαηξίεο θαη νη πξννπηηθέο γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο
κε ηελ Ρνπκαλία είλαη πνιιέο θαη ζεηηθέο. Δμαξηάηαη απφ εζάο ηνπο
επηρεηξεκαηίεο  λα ηηο   εθκεηαιιεπζείηε αθνχ πξψηα ηηο
δηεξεχλεζεηε Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.
42                                   42

								
To top