Four Stages in Report Writing - DOC

Document Sample
Four Stages in Report Writing - DOC Powered By Docstoc
					            Support for Trade Regulation and Trade Promotion
            European Commission CARDS Programme – Albania
            Rruga “Deshmoret e 4 Shkurtit”, Sky Tower Building, 8th Floor,
                   Room Nr. 83, Tirana, Albania
                 Tel: (+355-4) 221 666 ext.117/ 118
                  Fax: (+355-4) 221 666 ext.123
   MODUL 3 – Shkruajtja e një Raporti

Cfarë është një raport efikas?

Që raporti juaj të jetë efikas, ai duhet:
            Jetë I thjeshtë për tu lexuar
            Mesazhi juaj duhet të jetë I qartë
            Të bindë lexuesit tuaj që të ndjekin këshillën tuajKatër fazat e shkruajtjes së një raporti

         Mendoni

         Planifikoni

         Shkruani

         Rishikoni


1.   Mendoni

    a)     Pse po e shkruaj këtë dokument?
            Për të informuar?
            Për të rekomanduar?
            Për të marrë leje?
            Për të marrë informacion?
            Për të bërë përshtypje të mirë?


    b)     Cfarë dua që të ndodhë më pas?
            Vendim?
            Veprim?


Shkrimi I njëRaporti                              Faqe 1 nga 4
           Rezultat?
           Më shumë burime?
           Ndryshim politikash?


    c)     Kush do ta lexojë atë?
           Cfarë duan ata të dinë?
           Cfarë dinë paraprakisht?
           Cfarë ekspertize kanë?
           Cili është niveli i tyre i interesit?
           Cili është niveli i tyre i influencës?
           Cili është qëndrimi i tyre ndaj kësaj teme?
            o    Pozitiv / negativ?
            o    Optimist / pesimist?
            o    Në ankth për të vepruar / duan të shtyjnë ndërmarrjen e
                 një veprimi?
           Cfarë stili do ti influenconte ata?
            o    Shumë detaje apo pikëpamje strategjike?
            o    Fjalë apo foto, tabela apo diagrama?
           Si do ta lexojnë atë?
            o    Ka nevojë për përmbledhje?
            o    Ka nevojë për Apendikse?
           Cili është qëndrimi i tyre ndaj meje, shkruajtësit?
            o    Mbështetës / kritik?


    d)     Cfarë burimesh kam?
           Sa kohë kam në dispozicion për të përgatur këtë raport?
           A mund ta gjej të gjithë informacionin që më nevojitet?
           A kam nevojë për ndihmën dhe bashkëpunimin e të tjerëve?2.   Planifikoni

    a)     Mbledhja e informacionit
           Nga burimet e mia
           Nga të tjerët
           Verifikim faktesh
Shkrimi I njëRaporti                             Faqe 2 nga 4
    b)     Përzgjedhja e informacionit
           Sa informacioni më duhet?
           Cfarë informacioni është i përshtatshëm?


    c)     Seleksionimi dhe grupimi i informacionit
           Që ti përputhet objektivave të mia
           Që të plotësoje kërkesat e lexuesit

    d)     Përcaktimi i strukturës dhe rradhës së informacionit

           Pjesët
           Titujt
           Logjika dhe rrjedha e informacionit
           Përmbledhjet
           Përfundimet
3.   Shkruani

    a)     Përqëndrohuni te stili
           Toni
             o   Nivel I përshtatshëm zyrtar?
             o   Për kolegët, Ministrat apo publikun?
           Veta
             o   „Unë rekomandoj…”
             o   „„Ju duhet të ….‟
             o   “„Ne kemi identifikuar…”
             o   “Agjencia do të jetë përgjegjëse për…”
           Gjuha
             o   Lexueshmëria


    b)     Lidhini idetë me pjesët e raportit

    c)     Etiketojini
Shkrimi I njëRaporti                           Faqe 3 nga 4
4.   Rishikoni


    a)     Arritje e qëllimit
            A do të arrijë raporti rezultatin apo vendimin që keni identifikuar
            në fazën e Të Menduarit?

    b)     Lexueshmëria
         Kontrolloni:
            Rrjedhën, logjikën, lidhjet
            Zhargonin
            Paqartësinë
            Përsëritjen
            Fjalët e tepërta

    c)     Ndfikimi vizual
            Lista e përmbajtjes
            Etiketimi
            Faqosja
            Gërmat, formatimi dhe vënia e numrave
            Ortografia dhe gramatika


    d)     Saktësia
            Fakte dhe shifra
            Supozime, hamendësi dhe përfundime


    e)     Gjatësia
            E nevojshme dhe e mjaftueshme për të kënaqur lexuesit?
Shkrimi I njëRaporti                              Faqe 4 nga 4