An Introduction to TAFE NSW - Hindi translation by lindash

VIEWS: 7 PAGES: 4

More Info
									                       Hindi
TAFE NSW
 qepµé An/ As/ zb/lyá -– s/hI cƒn//v/
 a]gºejµ/I n/ b/íl/ní v//l/I pô{QBáim/ ke+
    l/íg/í ke+ il/A j//n/k+/rI
TAFE NSW (qepµé nyá s//@T/                                 pºit/ v/{ª 400,000 sí aiD/k+ iv/ê/T/I* TAFE NSW mí] n/Icí idA g/A
                                              l//B/ pº/pt/ k+rní hetƒ B/f/I* hítí hE]:

víls/) ky// hE?                                       • ap/n/I pºT/m/ n/ók+rI sí súbúiD/t/ ~/n/ v/ pºix/`/[/ pº/pt/ k+rn//;
TAFE NSW s/rk+/r è/r/ k+íi{/t/ VET (vy/v/s//iy/k+ ix/`// t/T//               • ap/n// píx// b/dl/n//;
pºix/`/[/) pºd/n/ k+rt/I hE]=
                                              • ap/ní pºix/`/[/ k+í n/v/In/t/m/ b/n//n//;
TAFE NSW mí] iv/ê/T/I* in/mn/il/iK/t/ iv/{/y/ súbúD/I ~/n/ pº/pt/ k+r
                                              • n/ók+rI ke+ `íF/ mí] dub//r/ pºvíx/ k+rn//; y//
s/k+tí hE:
                                              • Wn/ `íF/í] mí] n/ók+rI p//n// ij/n/mí] pºix/i`/t/ l/íg/í] k+I k+m/I hE
• a/m/ ~/n/ v/ k+/m/ k+rní súbúD/I pºix/`/[/ ij/s/mí] iv/c//rí] k+/
 a/d/n/-pºd/n/ (Communication), k+m/pyáqr, a]gºejµ/I B//{//
 t/T// s//`/rt// x//im/l/ hE]
                                              TAFE NSW mí] ik+s/ pºk+/r ke+ y/így/t// pºm//[/-
• iv/xí{/~ ~/n/ v/ iv/iB/» `íF/í] mí] n/ók+rI k+rní sí súbúiD/t/
                                              p/F/ idA j//tí hE]?
 pºix/`/[/ jósí ik+ w]ij/in/y/ir]g/, B/v/n/-in/m/ª[/, sác/n// pºóêíig/k+I,
 vôàj/n/í] k+I deK/-B//l/, ix/xƒ deK/-B//l/ t/T// ak+/@]iq]g/=               TAFE NSW, Australian Qualifications Framework,
                                              (AQF) (a/sqMeil/y// mí] y/így/t// ke+ a/D//r Bát/ is/àút/ k+I Op/-reK//)
TAFE NSW mí] Aesí p//Q<y/k>+m/ B/I hE] j/í l/íg/í] k+í iv/xv/iv/ê/l/y/
                                              è/r/ r/{qMIy/ Op/ sí m//ny/ y/így/t//A\] pºd/n/ k+rt// hE= y/h y/így/t//A\] páre
mí pºvíx/ k+rní v/ Ws/mí] s/pµél/ híní mí] t/T// n/ók+rI p//ní mí] s/h/y/t//
                                              a/sqMeil/y// mí] in/y/ífé/aí] v/ súsT//aí] è/r/ sv/Ik+/yª hE]= TAFE NSW,
k+rtí hE]=
                                              Certificate (s/iq*ipµéke+q) 1 sí 4 st/r t/k+, Diploma
TAFE NSW is/zn/I v/ páre r/jy/ ke+ pº/deix/k+ `íF/í] mí] 130 kE+mp/s/í]           (izp/l/ím//), Advanced Diploma (Wcc/ izp/l/ím//), Graduate
mí] 1200 sí aiD/k+ VET p//Q<y/k>+m/ pºd/n/ k+rt// hE= iv/ê/T/I* pá[ª-            Certificate (sn//t/k+ s/iq*ipµéke+q) v/ Graduate Diploma
k+/il/k+ y// a]x/-k+/il/k+ Op/ sí, kE+mp/s/ p/r, wnqrníq y// p/F//c//r           (sn//t/k+ izp/l/ím//) pºd/n/ k+rtí hE]=
è/r/, aT/v// wn/ s/b/ke+ im/lí-jƒlí t/rIke+ sí p/Zµ s/k+tí hE]= ku+C VET
k+/yªk+m/ s//mƒd/iy/k+ v//t//v/r[/ t/T// k+/yªsT/l/í] mí] B/I p/Zµ/A j//tí hE]=


AQF ky// hE?
AQF r/{qMIy/ Op/ sí m//ny/ a/D//r Bát/ is/àút/ k+I Op/-reK// hE j/í a/sqMeil/y// mí] ix/`// ke+ t/In/ iv/iB/» `íF/í]: skU+l/, vy/v/s//iy/k+ ix/`// v/
pºix/`/[/ t/T// Wcc/ ix/`// mí] Wp/l/bD/ y/így/t//aí] k+I p/hc//n/ k+rt/I hE=
AQF è/r/ m//ny/ y/így/t//A\] iv/ê/iTªaí] k+í iv/iB/» ix/`// st/rí] v/ p/àit/y/í] mí] sí im/l//-jƒl// k+r k+íw* B/I Wp/y/íg/ k+rní mí] s/h/y/t// pºd/n/ k+rt//
hE= ku+C TAFE y/így/t//A\] any/ VET y// Wcc/ ix/`// (iv/xv/iv/ê/l/y/ ke+) k+/yƒk>+m/í] mí] j//ní k+/ m//gª pºd/n/ k+rt/I hE]=

                         Australian Qualifications Framework, AQF

                                vy/v/s//iy/k+ ix/`// v/ pºix/`/[/          Wcc/ ix/`// `íF/
                                `íF/ (qepµé)
                                                            z/\k+qMeq k+I izgºI
                                                            m//sqr k+I izgºI
                                  sn//t/k+ izp/l/ím//                 sn//t/k+ izp/l/ím//
                                  sn//t/k+ s/iq*ipµéke+q               sn//t/k+ s/iq*ipµéke+q

                                                            bóc/l/r izgºI
                                                            im/l/I-jƒl/I izgº/I
                                  Wcc/ izp/l/ím//                   Wcc/ izp/l/ím//
                                  izp/l/ím//                     izp/l/ím//
          skU+l/ `íF/                  s/iq*ipµéke+q 4
                                  s/iq*ipµéke+q 3
           s/iq*ipµéke+q 2               s/iq*ipµéke+q 2
           s/iq*ipµéke+q 1               s/iq*ipµéke+q 1
           Wcc/ m//Dy/im/k+
           ix/`// k+/ s/iq*ipµéke+q
a]gºejµ/I n/ b/íl/ní v//l/I pô{QBáim/ v//lí l/íg/í] k+í TAFE NSW kE+sí
m/dd k+rt// hE?
TAFE NSW, iv/ê/iT/ªy/í] k+í m/dd k+rní hetƒ a]gºejµ/I B//{// pºix/`/[/       Institute Multicultural Education
ke+ k+ísª pºd/n/ k+rt// hE, jósí ik+:                        Co-ordinators (súsT// b/hus/úsk&+it/k+ ix/`//
                                          s/m/nv/y/ k+f/ª)
• ESOL (any/ B//{//A\] b/íl/ní v//l/í] ke+ il/A a]gºejµ/I)
                                          k+w* súsT//aí] mí] Institute Multicultural Education Co-
• EFS (a/gí p/Zµ/w* ke+ il/A a]gºejµ/I)                       ordinators (IMECs) hítí hE j/í a]gºejµ/I n/ b/íl/ní v//l/I pô{QBáim/
                                          sí a/ní v//lí iv/ê/iT/*y/í] k+í Wn/ke+ kE+mp/s/ p/r s/h/y/t// pºd/n/ k+rtí hE]
TAFE NSW, a]gºejµ/I n/ b/íl/ní v//l/I pô{QBáim/ v//lí l/íg/í] k+I iv/xí{/
                                          aór ví n/Icí idA g/A `íF/í] mí] s/l//h detí hE]:
jµ/Ort/ párI k+rní ke+ il/A k+ísª k+í jµ/Ort/ ke+ anƒkU+l/ B/I b/n//
lít// hE:                                      • a]gºejµ/I n/ b/íl/ní v//l/I pô{QBáim/ sí a/ní v//lí l/íg/í] ke+ il/A VET
                                           k+/yªk>+m/
a/páifª (bridging) v/ pƒn/xc/y/ª (refresher) k+/yªk>+m/
                                          • TAFE NSW mí] ix/`// p//ní hetƒ iv/dex/ mí] aijªt/ ik+y// g/y//
wn/ k+/yªk>+m/í] mí] a/sqMeil/y// mí] k+/yªsT/l/, ant/rs/úsk&+it/k+ pºix/`/[/     pºix/`/[/ v/ y/így/t//aí] k+í m//ny/t// den//
k+/ pávª-p/irc/y/ x//im/l/ hít// hE aór wn/mí] a]gºejµ/I B//{// mí] s/h/y/t// B/I
x//im/l/ hí s/k+t/I hE= k+ísª ws/ pºk+/r sí hE]:                  • p/Zµ/w* k+rní mí] s/h/y/t//=

• Orientation for Overseas Health Professionals
 (iv/dex/I sv//sTy/ súbúD/I píxív/rí] ke+ il/A pávª-p/irc/y/)
                                          duB//i{/A pºd/n/ k+rní mí] s/h/y/t//
                                          a/p/ke+ cƒní huA kE+mp/s/ mí] k+/yªk+f/ª j//n/k+/rI detí s/m/y/ qeil/pµéín/
• Nursing Language for Overseas Qualified Nurses
                                          duB//i{/A k+/ pºbúD/ k+r s/k+tí hE]=
 iv/dex/I y/így/t// pº/pt/ n/s/í*] ke+ il/A n/isª]g/ súbúD/I B//{//)
                                          a/p/ ap/n/I B//{// mí] duB//i{/A k+I m/dd ke+ il/A Translation and
• Automotive Refresher for Overseas Qualified
                                          Interpreting Service (TIS) (anƒv//d v/ duB//i{/y// sív//) k+í
 Trade (iv/dex/I y/így/t// pº/pt/ Xim/k+ píx/í] ke+ il/A m/íqr-g//zµI
                                          s/IDí B/I 131 450 p/r anƒríD/ k+r s/k+tí/t/I hE] aór Wn/sí TAFE
 súbúD/I pƒn/: p//Q<y/k>+m/)
                                          sí l//w*n/ im/l//ní k+í k+h s/k+tí/t/I hE]=

vy/v/s//iy/k+ k+ísª ij/n/ mí] a]gºejµ/I B//{// t/T// s//`/rt//           ky// TAFE NSW, iv/dex/I y/így/t//A\] v/ pºix/`/[/ k+í
s/h/y/t// x//im/l/ hE                                m//n/t// hE?
wn/ k+/yªk>+m/í] mí] a/sqMeil/y// ke+ k+/yªsT/l/, ant/rs/úsk&+it/k+ iv/c//rí]    j/I h/\], y/id a/p/ TAFE NSW mí] p/Zµní k+I s/íc/ rhe/hI] hE] y// p/hlí
k+/ a/d/n/-pºd/n/ súbúD/I pºix/`/[/ k+/ pávª-p/irc/y/ x//im/l/ hít// hE       sí hI v/h/\] p/Zµ rhe/hI] hE] t/í a/p/ ap/n/I c//lá p/Zµ/w* ke+ il/A iv/dex/ mí]
t/T// k+/yª-anƒB/v/ B/I x//im/l/ hí s/k+t// hE=                   im/l/I y/így/t//A\], pºix/`/[/ t/T// k+/yª-anƒB/v/ k+I m//ny/t// ke+ il/A
                                          a/vídn/ k+r s/k+tí hE]=
• English for Specific Purposes, ESP (iv/xí{/ Wäexy/ ke+
 il/A a]gºejµ/I) k+/yªk>+m/ Wn/ `íF/í] mí] ij/n/mí] y/így/ vy/iféy/í] k+I     a/p/k+I iv/dex/ mí] im/l/I y/így/t//A\], pºix/`/[/ t/T// k+/yª-anƒB/v/ k+í
 k+m/I hE, jósí ik+ ak+/@]iq]g/, ix/xƒ deK/-B//l/, vôàj/n/í] k+I          ik+s/I k+ísª mí] B/f/I* híní ke+ il/A B/I m//ny/t// im/l/ s/k+t/I hE=
 deK/-B//l/ t/T// sác/n// pºóêíig/k+I=
                                          a/p/k+í m//ny/t// p//ní ke+ a/vídn/-p/F/ ke+ s//T/ iv/dex/ mí] im/lí
                                          k+/g/jµ//t/í] k+I mál/ y// pºm//i[/t/ k+/p/I k+/ a]gºejµ/I mí] anƒv//d
                                          den// híg//=
TAFE NSW mí] d/iK/l// p//ní ke+ il/A ky//                   y/id a/p/ asT//w* v/Ijµ// D//rk+ hE] aór TAFE NSW mí] p/Zµn//
                                       c//htí/t/I hE] t/í a/p/k+í An/ríl/ k+rní k+I iv/xí{/ x/fí*] párI
a/v/xy/k+ hít// hE?                              k+rn/I hí]g/I aór a/p/k+í iqyáx/n/ pµéIs/ t/T// TAFE NSW
k+w* p//Q<y/k>+m/í mí] pºvíx/ p//ní ke+ il/A ku+C a/v/xy/k+t//A\] hít/I    k+I pµéIs/ den/I hí]g/I= www.tafe.nsw.edu.au/students/
hE]= ku+C nyán/t/m/ y/így/t//A\], ~/n/ v/ pºix/`/[/ iv/ê/iTªy/í] ke+ il/A   tempvisa.htm aiD/k+ j//n/k+/rI ke+ il/A ap/ní cƒní huA kE+mp/s/
a/v/xy/k+ hE ij/s/sí Wn/k+í k+ísª mí] s/pµél/ híní k+/ Wic/t/ av/s/r     sí súp/k*+ k+re]
im/l/ s/ke+=                                 y/id a/p/ a]t/r*/{qMIy/ iv/ê/T/I* hE] aór iv/ê/T/I* v/Ijµ// p/r y/h/\] p/Zµní
                                       a/A/w* hE] t/í a/p/k+í a]t/r*/{qIMy/ iv/ê/T/I* ke+nd> sí (02) 9217
B/f/I* híní ke+ il/A ky// k+rn// p/zµt// hE?                 4801 p/r súp/k*+ k+rn// c//ihA y// víb/s//wq www.studyint          t
                                       tafe.edu.au/index.htm p/r deK/n// c//ihA=
hr v/{ª j/n/v/rI v/ ján/ mí] iv/ê/T/I* B/f/I* ik+A j//tí hE]= ku+C k+ís/í*]
mí] B/f/I* híní ke+ il/A aint/m/ it/iT/ sí p/hlí a/vídn/-p/F/ B/rn//
a/v/xy/k+ hE=                                 iv/ê/iTªy/í] ke+ il/A k+ón/s/I s/h/y/t// sív//A\]
B/f/I* híní sí p/hlí a/p/k+í c//ihA ik+:                   Wp/l/bD/ hE]?
k+dm/ 1 y/h sƒin/ixc/t/ k+re] ik+ a/p/ pºvíx/ p//ní k+I            a/p/k+í ap/n/I p/Zµ/w* k+rní mí] m/dd hetƒ, TAFE NSW k+I súsT//aí]
    a/v/xy/k+t//aí] k+í pár/ k+rtí/t/I hE]                mí] k+w* pºk+/r k+I s/h/y/t// sív//A\] Wp/l/bD/ hE]= wn/mí] n/Icí dI g/w*
                                       sív//A\] x//im/l/ hE]:
k+dm/ 2 ap/ní cƒní huA kE+mp/s/ y// kE+mp/s/í] sí súp/k*+ k+re] y/h
    j//n/ní ke+ il/A ik+ v/h k+ísª p/Zµ/y// j//Ag//= n//m/        • p/r/m/xª t/T// ij/iv/k+/ súbúD/I sív//A\] j/í pºix/`/[/ p//ní k+I
    il/K/v//ní sí pávª k+íw* k+/yªiv/iD/ jósí ik+ sác/n// s/F/       d`/t//aí], ij/iv/k+/ iv/k+lp/, in/ij/ s/m/sy//aí] t/T// any/
    y// w]qrvyá ke+ b//re mí] páCe]=                    sív//-k+f/ªaí] ke+ p//s/ Bíj/ní mí] s/h/y/t// pºd/n/ k+rt/I hE]

k+dm/ 3 aint/m/ it/iT/ sí p/hlí a/vídn/-p/F/ j/m// k+r de] (y/id       • a]gºejµ/I, g/i[/t/, iv/~/n/, k+m/pyáqr, iv/c//rí] ke+ a/d/n/-pºd/n/
    k+ísª mí] a/vídn/-p/F/ dení k+I a/v/xy/k+t// hE t/í)          k+rní k+I k+l// t/T// any/ vy/v/s//iy/k+ `íF/í] súbúD/I p/Zµ/w* k+rní
                                        mí] s/h/y/t//
k+dm/ 4   idA huA s/m/y/ p/r An/ríl/ k+re]=
                                       • p/rI`// ke+ s/m/y/ ièB//i{/y/ x/bdk+í{/ k+/ Wp/y/íg/ k+rn//
                                       • iv/k+l/úg/t// sív//A\] jósí k+I wx//rí] sí b//t/ (sign language)
TAFE NSW k+I pµéIs/ ky// hE]?                          ke+ duB//i{/A v/ n/íq-il/K/ní v//lí pºd/n/ k+rn//
j/b/ a/p/ An/ríl/ k+re]gí t/í a/p/k+í TAFE NSW k+I pµéIs/ den/I        • k+ísª súbúD/I j//n/k+/rI den//=
híg/I= y/id a/p/k+í súG/Iy/ s/rk+/r sí k+íw* B/f// y// yáT/ al//Wns/
im/l/t// hE t/í a/p/k+í ws/ pµéIs/ sí CUq im/l/ s/k+t/I hE=
aiD/k+ j//n/k+/rI
•	 Institute	Multicultural	Education	Co-ordinators	at-	
  http://www.tafensw.edu.au/students/support/multicultural.htm
•	 TAFE	NSW	campuses	at	www.tafensw.edu.au/	
  contact/campuses.htm	
•	 TAFE	Information	Centre	on	131	601	(in	NSW)	
  (02)	8289	4777	(outside	NSW)	
                                               TAFE NSW Multicultural Education Unit
  61	2	8289	4777	(outside	Australia)                           NSW Department of Education and Training
•	 TAFE	NSW	website	www.tafensw.edu.au

								
To top