LFA- Logical Framework Approach by pqp12144

VIEWS: 72 PAGES: 6

									LFA- Logical Framework
    Approach
En metod för projektutveckling
       Vad är LFA?
 Ett hjälpmedel för logisk analys som
 stimulerar till frågor kring projektets
 relevans, genomförbarhet och uthållighet
 Ett ramverk som kan ge en struktur i
 dialogen mellan olika intressenter
 Ett planeringsinstrument- ringar in de olika
 momenten i en förändringsprocess
 Ett hjälpmedel för att skapa deltagande,
 ansvar och ägarskap
    LFA-metodens nio steg
 Omvärldsanalys
 Intressentanalys
 Problem/situationsanalys (Problemträd)
 Målformulering (Målträd)
 Aktivitetsplan
 Resursplanering
 Indikatorer, mått på måluppfyllelse
 Riskanalys
 Analys av förutsättningar för måluppfyllelse
  Projektplaneringsworkshop
 Någon från varje intressentgrupp deltar
 Tillsammans ta reda på vilket problem
 projektet ska lösa och vad projektet ska
 åstadkomma
 Skapar gemensam och strukturerad syn
 på varför projektet bör genomföras
 Ägarskap och ansvar hamnar rätt
  Övning Problemträd

 För få kommunalaEU-finansierade
utvecklingsprojekt genomförs i Skåne

      Orsaker?
      Effekter?
        Kontakt:
        Sara Wanther
        040-623 97 91
     Sara.wanther@skane.se
En kort presentation av metoden kan laddas
 ned på SIDAs hemsida under Publikationer
       och sök sedan ”LFA”

								
To top