Nòm Pwogram Nan CITY OF WALTHAM by maclaren1

VIEWS: 8 PAGES: 4

									               VIL WALTHAM
        PWOGRAM ASISTANS POU PEMAN AKONT
              Mizajou 10/06     Vil Waltham sèvi avèk fon HOME Depatman Federal la pou Lojman ak Devlopman Iben
“FederalDepartment of Housing and Urban Development (HUD)” pou li kapab ofri asistans sou peman
akont bay moun k ap achte kay pou lapremyèfwa e ki achte kay nan Waltham. Moun k ap achte kay ki
elijib pa genyen dwa pou yo pwopriyetè kounyè a. Yon aplikan ki elijib se yon moun ki pa genyen ase
  rezèv pou l paye yon akont sou yon kay nan Waltham, ke revni l lan limit ke Hud deside yo e yon
   moun ki genyen omwen 3% lan valè akont ki genyen pou yo peye pou yon kay nan Waltham..
                Se pou se premye fwa ke w ap achte kay.


Kalifikasyon Anprentè
• Se pou tout moun ki lank ay la ki genyen revni deklare l (eksepte ti moun depandan) pou nou
  kapab detèmine si kay la elijib, selon nivo revni l, pou l resevwa asistans lan peye akont. HUD
  egzije ke revni yon kay pa gen dwa depase limit swivan sa a yo:

    FANMI  1 MOUN- $46,300              FANMI 5 MOUN- $71,450
    FANMI  2 MOUN- $52,950              FANMI 6 MOUN- $76,750
    FANMI  3 MOUN- $59,550              FANMI 7 MOUN- $82,050
    FANMI  4 MOUN- $66,150              FANMI 8 MOUN- $87,350

Pwopriyete ki Elijib
• Pwopriyete a oblije lokalize nan Waltham.
• Se pou pwopriyete a se yon kay pou yon sèl fanmi, yon kondominyòm oswa yon estrikti 2 a kat
 fanmi.
• Se pou tout anprentè lan kay la adopte kay la kòm rezidans prinsipal yo pandan tout longè prè a.
• Pri acha pwopriyete a pa gen dwa depase limit swivan sa a yo ke gouvènman federal la enpose:
•
      Kondominyòm                    $300,000
      Kay pou yon sèl fanmi               $362,790
      Kay pou de fanmi                 $461,113
      Kay twa fanmi                   $560,231
      Kay kat fanmi                   $646,421

•  Si yo mande asistans pou bilding ak plisyè inite an lokasyon, reglemantasyon federal konsènan
  lwaye, revni lokatè ak proteksyon pou lokatè ap aplikab a pwopriyete a.
•  Se pou pwopriyete a konfòme l a Estanda lan Kalite Kay “Housing Quality Standards” ke HUD
  etabli.
•  Se pou pwopriyete a konfòme l a lwa Leta avèk Federal la yo sou plon.
                                                 1
Asistans pou paye akont

•  Nou egzije ke tout anprentè kontribwe omwen 3% lan pri acha a pou konstitwe akont la. Se pa pou
  kontribisyon anprentè a se ta yon prè. Pou ou kapab elijib pou asistans peman akont se pou w bay
  prèv ke ou genyen lajan an disponib. Montan sa a pral varye selon pri reyèl acha kay la . Nou
  ankouraje moun anpil pou yo ta kontakte yon konpayi lokal ki fè prè ipotekè pou yo kapab
  preapwouve yo avan acha ak vant la. Se pou anprentè a jwenn pre apwobasyon lan men yon kreditè
  lan Vil la lè acha ak vant la ap fèt.
•  Vil la ap prete anprentè ki kalifye jiska 17% lan pri acha a san depase $62,000. Vil la ap kenbe yon
  dezyèm ipotèk sou kay la.
•  Se responsabilite anprentè a pou li jwenn yon premye ipotèk avèk yon bank pou yon to
  enterè fiks.
•  Pa gen enterè e pa gen peman manswèl sou prè asistans peman akont lan. Peman an p ap egzijib
  jiskaske pwopriyete a vann oswa tit yo transfere, amwenske pwopriyetè a pa konfòme l a
  kondisyon Bon ak Ipotèk Vil la , sa enkli men li pa limite a:
•
  1. Kay la pa konfòme l a estanda HUD yo sou kalite kay “Housing Quality Standards” (HQS)
  2. Anprentè yo pa konsidere kay la kòm rezidans prensipal yo ankò.
  3. Okenn limitasyon aplikab sou revni lokatè ak lwaye pa konfòm e ajou e siyen e ke yo pa
    soumèt yon “Homeowner Performance Agreement” bay Vil la.

  Lè dat peman an vini; anprentè a oblije ranbouse prè li te fè pou kay la okonplè.

Limit Aktif (Byen)

Valè byen (aktif) kay la pa gen dwa depase $50,000. Aktif yo enkli: aktif likid kòm kash ki nan yon
kont kouran oubyen yon kont epay, aksyon, bon, sètifika depo, Bon tresò, , kapital nan imobilye oswa
lòt fòm envestisman kapital, kont capital nan pwogram posede kay oswa kont eskwo nan pwogram leta
pou lojman yo ekskli.. Kont pansyon ak fon pansyon, IRA, 401K, Kont Keogh konsidere kòm aktif si
aplikan an gen aksè a fon sa a yo. Pwopriyete pèsonèl kòm mèb, otomobil ki pa envestisman, ekskli.


Pwosesis aplikaston an:
• Yon anprentè potansyèl oblije ranpli yon aplikasyon ki enkli soumisyon tout dokiman ki nesesè e
 sa enkli sètifikasyon ke li te konplete kou sou achte kay ki apwouve. Tout aplikan oblije patisipe
 nan yon klas pou achtè kay ki sètifye. Koup ki marye oblije aplike ansanm. Nou ba w yon lis
 kontak yo, nimewo telefòn yo ak lokalizasyon yo.
• Nou pral egzamine aplikasyon yo pou nou asire n de elijibilite yo nan lòd ke yo te soumèt yo a.
• Nou pral avise tout aplikan yo pa lapòs ke , oubyen yo pa elijib oubyen ke yo akòde yo yon
 detèminasyon elijibilite preliminè.. Si Vil la fè yon detèminasyon elijibilite preliminè se pa yon
 garanti finansye oubyen legal sou bò Vil la pou l akòde w yon prè.
• Depi yon aplikan fin resevwa yon detèminasyon elijibilte preliminè, nou pral mete fon akote nan
 non aplikan si Vil la gen fon disponib. Si pa genyen fon disponib lè sa a , nou pral mete non
 aplikan an sou yon lis atant jiskaske fon sifizan vin disponib. Si nou mete fon akote pou yon
 aplikan, fon sa a yo ap disponib pandan yon maksimòm en an
• Depatman Lojman an pwal soumèt demand alekri pou yo resoumèt enfomasyon sou revni anprentè
 yo chak si mwa pou yo kapab reverifye elijibilite yo..                                                    2
Acha Kay
• Lè nou notifye yon aplikan ke li elijib e ke fon disponib, nou ankouraje yo rete tann en an a pati dat
  elijibilite preliminè a ak avi disponibilite fon yo.
• Vil la rezeve l dwa pou li retire yon aplikan sou lis la si li pa achte yon kay lan limit en an an;
  moun k ap achte kay dwe kenbe Vil la enfòme sou pwogrè yo.. Yon aplikan oblije resevwa
  apwobasyon Vil la avan yo fè okenn antant pou Achte oswa vann. O ka ou acha a se pou yon
  pwopriyete miltifanmi, , nou p ap deplase okenn lokatè poutèt yon acha kay avèk fon HOME,
• Se pou aplikan an jwenn yon lèt preapwobasyon lan men yon bank e soumèt lèt sa a avèk
  antant pou vann oswa achte a. Pa genyen eksepsyon, tout premye ipotèk oblije fèt avèk to
  enterè fiks..
• Depatman Lojman Waltham la pral enspekte pwopriyete a pou l detèmine si kay la konfòm ak
  estanda kalite kay yo (Housing Quality Standards) e si reparasyon ta nesesè pou rann pwopriyete a
  konfòm a estanda sa yo.. Oken pwopriyete pa gen dwa achte avèk fon federal si pwopriyete a pa
  konfòm ak estanda HQS yo. Vil la ap konfòme l avèk lwa Federal ak lwa Leta a sou plon nan penti.
• Nou mande yon Avi Transfè Pwopriyete (Property Transfer Notification Certification) ki soti nan
  men koutye . Si pa gen koutye ki enplike nou pral bezwen non avoka ki fè fèmti vant la (closing) a
  pwopo vant lan.


Angajman ak Fèmti
Apre ke anprentè a fin konfòme l a tout egzijans yo, Vil la ap emèt yon Lèt Angajman (Commitment
Letter) bay anprentè a. Depatman Lojman an egzije yon minimòm de 4 semèn pou prepare fèmti
a.

•  N ap voye yon Avi ke yo p ap deplase moun oswa avi elijibilite bay lokatè yo.
•  N ap voye avi bay vandè a.
•  E n ap fè yon Revizyon Anvironmantal pou asire n ke pwopriyete a pa lan yon zòn inondasyon.
•  Aplikan pral voye evalyasyon Bank la (Bank Appraisal) bay Depatman Lojman.
•  Aplikan yo ap siyen yon Avi Plon nan Penti ( Lead Paint notification ) avèk yon Lèt Angajman pou
  Prè HOME ( HOME Loan Commitment Letter) avèk yon deklarasyon Verite nan Prete (Truth in
  Lending Statement).
•  Vil Waltham mande omwen avi 30 jou pou fèmti dosye (closing).
•  Prè HOME la ap femen nan deaptman Lojman. Anprentè a avèk yon reprezantan Vil Waltham pral
  prosede a fèmti a sou premye ipotèk la.


Sètifikasyon anwèl
Chak lane, anprentè a genyen pou li siyen yon Fòm Sètifikasyon ki konfime ke pwopriyete a se
rezidans prensipal anprentè a, e ke pwopriyete a konfòm avèk estanda sou kalite kay HUD yo e tou ke
anprentè a ap konfòme l avèk tèm Ipotèk la avèk Bon an
                                                   3
       Aplikan yo genyen pou yo remèt tout dokiman swivan sa a yo;

  Fòm aplikasyon an konplete.
  Kopi de kat pi resan souch chèk pewol pou tout djòb pou tout adilt ki
  abite lank ay la ki genyen plis pase 18 lane..
  Verifikasyon Revni tout granmoun ki lank ay la e ki ap travay pou tèt yo
  pandan 12 mwa ki sòt pase yo ( sis a aplikab) (Eta eksplwatasyon pou
  Ane a dat) (Year-to-Date profit and Loss Statement).
  Kopi tout eta kont sou tout aktif ( kont kouran, kont epay, aksyon, bon, ,
  kont monetè ak sètifika depo) pou 3 mwa anvan dat aplikasyon an pou
  tout adilt ki lank ay la .
  Kopi kont IRA, Sekirite Sosyal, Pansyon ak eta kont kont pansyon.
  Kopi “Federal Tax return” pou 2005 (oubyen pou ane ki pi kouran an)
  Dokiman sipò pou sa k ap swiv la a si sa aplikab: Etidyan a plen tan,
  Peman sipò alimantè oswa sipò ti moun, Ak divòs.
  Yon Afidavit Konpreansyon siyen (Affidavit of Understanding).
  Antant pou pèfòmans Pwopriyetè kay (Homeowner performance
  agreement).
  Kopi sètifika Klas Konsey pou Achtè Kay ( Homebuyer Counseling Class
  Certificate). Nou p ap aksepte oken aplikasyon san sètifika sa a.
Makèting Afimatif
An konfòmite avèk “Federal Regulation 24 CFR 92.350”, e pou nou kab demontre ke Vil la angaje l
pou li pa fè diskriminasyon e pratike opòtinite egal sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, relijyon oswa
sèks. Vil la ap swiv tout pwosedi ki dekri lan “West Metro Consortium Affirmative Marketing Policy”
a.

Kontak pou Pwogram nan:
Deborah Flanagan, Waltham Housing Department, 119 School Street, Waltham, MA 02451,
(781) 314-3380

   Vil Waltham rezeve l dwa pou li modifye Pwogram Asistans pou Akont lan pou li kapab fè
      amelyorasyon oswa pou li reponn ak chanjman lan reglemantasyon federal yo.                                                   4

								
To top