VIHSIDA pami aysien nan Florida ak Myami-Dade

Document Sample
VIHSIDA pami aysien nan Florida ak Myami-Dade Powered By Docstoc
					                      Popilasyon Ayisyen ki gen VIH/SIDA nan
                        Eta Florid-la ak Mayami-Dade
                               2 004
                  FLORID                            MAYAMI-DADE

  Popilasyon Eta Florid gen ladan 182,224                 Nan konte Mayami-Dade-la, Ayisyen ki fèt an
Ayisyen ki fèt nan lòt peyi oswa 1.1% popilasyon            Ayiti reprezante 3% nan popilasyon-an
Eta Florid-la. (Resansman 2000 Etazini)                 (Resansman 2000 Etazini).
  Nan Eta Florid-la, popilasyon Ayisyen an                Nan Mayami-Dade, popilasyon Ayisyen an
reprezante apeprè 6,984 sou 96,849 ka SIDA ki te            reprezante apeprè 3,104 sou 27,976 ka SIDA ki te
obsève an desanm 2004 oswa 7% ka SIDA nan                obsève an desanm 2004 oswa 11% ka SIDA nan
tout eta-a.                               Konte-a.
  Nan Eta Florid-la, popilasyon Ayisyen-an                Nan Mayami-Dade, popilasyon Ayisyen an
reprezante apeprè 2,170 sou 33,489 ka VIH (pa              reprezante apeprè 866 sou 10,025 ka VIH (pa
SIDA) ki te obsève jouk desanm 2004 oswa 6%               SIDA) ki te obsève jouk desanm 2004 oswa 9% ka
ka VIH (pa SIDA) nan tout eta-a.                    VIH (pa SIDA) nan konte-a.
  Jouk mwa desanm 2004-la, yo te rapòte                  Jouk desanm 2004, nan ka SIDA pou Ayisyen
3,104 ka SIDA, oswa 44% ka SIDA pou                   nan konte-a, nan Liberty City, Little Haïti, Opa –
popilasyon Ayisyen-an nan konte Miami-Dade.               Locka, ak Carol City sèlman, yo te rapòte 2,589 ka
                                    SIDA, oswa 83% ka SIDA pou Ayisyen.
  Jouk mwa desanm 2004-la, yo te rapòte 866                Jouk desanm 2004, nan ka VIH (pa SIDA) ki
ka VIH (pa SIDA), oswa 40% ka VIH (pa SIDA)               rapòte nan konte-an sou Ayisyen, nan Liberty
pou popilasyon Ayisyen-an nan konte Miami-               City, Little Haïti, Opa-locka, ak Carol City
Dade.                                  sèlman, yo te repòte 699 oswa 81% ka VIH (pa
                                    SIDA) nan Ayisyen.
  Gason yo te reprezante 62% (5,590) ka SIDA               Gason yo te reprezante 64% (1,986) ka SIDA
pou adilt-yo jouk ane 2004 la.                     pou adilt-yo jouk ane 2004-la.
  Pi gwo mòd transmisyon pou tout ka                   Pi gwo mòd transmisyon pou tout ka
VIH/SIDA adilt-yo sou Ayisyen se te nan kontak             VIH/SIDA adilt-yo sou Ayisyen se te nan kontak
etewoseksyèl (78%) alòske gason ki gen rapò               etewoseksyèl (72%) alòske gason ki gen rapò
seksyèl ak gason te reprezante 17% ak 4% moun              seksyèl ak gason te reprezante 21% ak 5% moun
ki pike kò-yo pou pran dwòg. Lòt risk, tankou              ki pike kò-yo pou pran dwòg. Lòt risk, tankou
transfizyon, emofili ak manman ki sewopozitif te            transfizyon, emofili ak manman ki sewopozitif te
reprezante 1% ka yo te obsève sou Ayisyen-yo.              reprezante 2% ka yo te obsève sou Ayisyen yo.
  41% tout ka SIDA ak 36% tout ka VIH yo te                32% tout ka SIDA ak 41% tout ka VIH yo te
obsève sou Ayisyen te konsène gwoup laj 30-39              obsève sou Ayisyen te konsène gwoup laj 30-39
lane. 29% tout ka SIDA ak 27% tout ka VIH                lane. 29% tout ka SIDA ak 27% tout ka VIH
Ayisyen te konsène gwoup laj 40-49 lane.                Ayisyen te konsène gwoup laj 40-49 lane.
  Jouk mwa desanm 2004, nan eta Florid-la, yo              Jouk mwa desanm 2004, te gen 25 ka SIDA
te rapòte 49 ka SIDA nan timoun ak 12 ka VIH              timoun ak 5 ka VIH (pa SIDA) ki te rapòte nan
(pa SIDA).                               Myami-Dade.                            96%                                  94%

 K A VIH / SID A PAM I AY SY EN ,                    K A VIH / SID A PAM IN AY ISY EN ,
  SELO N M O D R ISK AK SEK S                      SELO N M ID R ISK AK SEK S

                67%

                                                   55%
   27%                                  37%
         5%            2%   3%       2%
   MSM     IDU    ET W SK SY L  OT H  IDU  H T SX  OT H
                                             6%           2%   4%       2%
            G ASON             FAN M
                                       MSM     IDU    ET W SK SY L  OT H  IDU  H T SX  OT H
                                                G ASON             FAN M
      Sous: Florida Department of Health                     Sous: MDCHD, HIV/AIDs Surveillance
      Bureau of HIV/AIDS
      Sous

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:5/2/2010
language:
pages:1