การใส่เลขหน้า Microsoft word.pdf by amazpd

VIEWS: 1,271 PAGES: 7

									การใสเลขหนา Microsoft word


              ดร. มนัส โกมลฑา
                   อาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผูเขียนผูกพันกับคอมพิวเตอรมาสิบกวาปแลว คอมพิวเตอรตัวแรกของผูเขียนนั้น เปน
จอโมโนโครม ไมมีฮารดดิสก ไมใชไมมีเงินซื้อ แตยังไมมีการผลิตออกมาจําหนายอยาง
แพรหลาย

มีแต drive A และ Drive B ขนาดใหญ ขนาดเล็กแบบที่กําลังจะถูกโละทิ้งก็ไมมี

ตอนนั้น Windows ก็ยังไมมี ใชแต Dos โปรแกรมพิมพงานก็คือ เวิรดจุฬา กับเวิรดราช
วิถี ผูเขียนมีความเชี่ยวชาญในการใชงานเวิรดจุฬาเปนอยางยิ่ง สามารถเปลี่ยนฟอนต
ใหเปนไปตามที่เราตองการได

ทางดานภาษาศาสตร ตัว phonetic ตองสรางใหมเอง เวิรดจุฬาไมไดทําไวให

ยุคที่วานี้ มีแรม 1 เม็ก ก็ถือวาเทสุดๆ แลว พวกอิจฉากันตารอนผาวแลว ไมตองมีถึง 8
กิ๊กอยางในปจจุบันนี้หรอก

ดังนั้น ยุคที่วานี้ ขนาดของไฟลของจํากัดวาไมควรเกิน 10 หนา เพราะมีปญหากับแรม
ฯลฯ แตในยุคนี้ สถานการณมันเปลี่ยนไป ขอจํากัดแบบเกานั้นก็ไมใชขอจํากัดอีกตอไป
ดังนั้น มันจะไปขึ้นกับขอจํากัดอยางอื่น

ผูเขียนเองนี่ไฟลหนึ่ง โดยมากจะไมใหเกิน 40 หนา เพราะ เวลาเรียกไฟลมาแก กวาจะ
ไปถึงหนาที่ตองการแกมันเสียเวลา

ตอนที่ผูเขียนไปเรียนที่ University of Leeds ในตึกที่ผูเขียนอยูนั้น ถาใครมีปญหาดาน
คอมพิวเตอรก็จะมาเคาะประตูเรียกใหไปชวยกันทุกคน สรางชื่อเสียงใหประเทศชาติไว
เยอะ

ครั้งหนึ่ง เพื่อนนักศึกษาปริญญาเอกในคณะเดียวกัน ทานมาจาก Botswana ประเทศ
หนึ่งในทวีปอาฟริกา หมอนี่ไมคอยดําเทาไหร มาขอรองใหชวยทําตารางใหหนอย

เปดไฟลมาแถบช็อค ที่ University of Leeds นี่เขากําหนดขนาดของวิทยานิพนธเปน
คํา ถาวาเปนหนาก็หามเกิน 300 หนา

ทั้ง 300 หนา พี่ทานทําไวอยูในไฟลเดียว กวาจะไปถึงหนาที่ตองการแก ก็คุยกับพี่ทาน
เมื่อยมือไปกอนแลว วาจะใหแกอยางไร

ตกลงขนาดของไฟลจะทําอยางไร ดี
กอนอื่นตองขออธิบายความแตกตางระหวางโปรแกรมประมวลผลคํา (Word
processing) กับโปรแกรมสิ่งพิมพ (Publishing) กันเสียกอน

ตัวอยางของโปรแกรมประมวลผลคํา (Word processing) ก็เชน Word 2003 แลวของ
Open source อีก 2-3 โปรแกรม โปรแกรมสิ่งพิมพ (Publishing) ก็เชน Publisher
2003 Page maker และ In design CS 4 เปนตน

โปรแกรมประมวลผลคํา เชน Word 2003 วัตถุประสงคเขาไมไดออกแบบมาเพื่อใหมา
ทําหนังสือเปนเลมๆ เชน งานวิจัยนี้นะครับ เขาออกแบบมาใหทํางานเอกสารทั่วๆ ไป
สังเกตดูงายๆ เลย ถาเราเอาภาพสี เขาไปที่ Word 2003 เวลาพิมพออกกระดาษ สีจะ
เพี้ยนไปหมด
แตถาเอาภาพเดียวกันนั้น ไปใสในโปรแกรม Publisher 2003 เวลาพิมพลงกระดาษ สี
จะตรงกับตนฉบับ นี่หมายความวา คนทําตองมีฝมือในการทําพอสมควรนะครับ

โปรแกรม Publisher นี้ เมื่อกอนเปนของอีกบริษัทหนึ่ง พี่บิล เกตส ทานไปซื้อมาไวใน
ชุดของ office 2003 และ office 2007 เรียบรอยแลว ตัวที่ไอคอนจะเปนตัว p สีเขียว

โดยสรุป ถาใช Word 2003 ไฟลหนึ่งมีกี่หนาควรขึ้นอยูกับลักษณะภายในของไฟล คือ
ไฟลมีลักษณะคลายกัน เชน ไฟลเนื้อหาของบท 1-5 ไฟลหนึ่งจะมีสักกี่หนา ก็ตามแตใจ
ชอบ แตควรคํานึงวา เวลาเอาไฟลมาอานมาแก จะหาหนาที่ตองการแก พบภายในกี่
นาที

ในกรณีนี้ ถาบางหนาเปนไฟลกราฟ หรือตารางขนาดใหญ ก็ขอแนะนําวา กอนหนา
กราฟควรทําเปนไฟลหนึ่ง หลังกราฟก็เปนอีกไฟลหนึ่ง สําหรับกราฟเองก็ควรทําเปน
อีกไฟลหนึ่ง ถึงแมจะมีหนาเดียวก็ตาม เพราะ เลขหนาของไฟลนั้น เราจะตั้งอยางไรก็
ได

บางทานอาจจะทวงวา ก็ Word 2003 มีการแบง section ได ทําไมเอาเรื่องการแบง
section เขามาชวย

ถาผูอานมีความมานะพยายามถึงขนาดนั้น ผูเขียนก็มีความซาบซึ้งในน้ําใจเปนอยาง
ยิ่ง แตเห็นวา ถาขยันขนาดนั้น ควรฝกการใชโปรแกรม Publisher 2003 เสียเลยดีกวา
เพราะ อยางไรเสีย การแบง section ดวย Word 2003 ก็ยังขาดความสะดวกสบายอีก
มาก

แลวโปรแกรม Publisher 2003 นี่ ทํารายงานดีกวา Word 2003 ไมรูกี่เทา ไฟลนี้
ผูเขียนก็ทําดวย โปรแกรม Publisher 2003

โปรแกรม Publisher 2003 กับ Word 2003 นี่ มีความใกลเคียงกันมากเลยในหลายๆ
เรื่อง คือ สมมุติวา มีไฟลเกาทําดวย Word 2003 เราคัดลอก (copy) ไปใน Publisher
2003 ไดทันที คาอะไรตางๆ ที่ตั้งไวก็ยังเหมือนเดิม

การใสเลขหนาของงานวิจัยที่ เปนปญหา
อันที่จริงแลวการใสเลขหนาที่เปนปญหานั้น มักจะอยูในสวนแรกของงานวิจัย ก็ตั้งแต
กิตติกรรมประกาศเปนตนมา ระเบียบก็ออกมาหลายหลาย เชน อยูดานบนขวา แตใหเปน
ตัวอักษร ก ข คฯ อยูดานบนขวา แตใหเปนตัวเลขในวงเล็บ เชน (1), (2), และ
(3) อยูดานลาง โดยตองอยูหางจากขอบดานลางมา 0.5 นิ้ว เปนตน
ไมรู จะออกแบบใหแปลกประหลาดอะไรกันนักกันหนา

ในบทความนี้ จะอธิบายถึงการตั้งคาหนากระดาษในเนื้อหาของบทธรรมดากอน

1) สมมุติวา ผูอานเปดไฟลไวแลว ปรับมุมมองใหเปน “เคาโครงเหมือนพิมพ” เพราะ ถา
ปรับมุมมองเปนแบบ “ปกติ” จะมองไมเห็นเลขหนา
2) คลิกเมาสที่ “แทรก” ก็จะมีเมนูยาวลงมา คลิกเมาสที่ “หมายเลขหนา” ก็มีหนาตาง
ลอยขึ้นมา ดังนี้
ที่นี้ เครื่องหมายถูกหนาขอความ “แสดงหมายเลขในหนาแรก” นั้นหมายความวา
อยางไร

ปกติแลว ระเบียบการพิมพของมหาวิทยาลัยตางๆ มักจะกําหนดวา หนาแรกของบท 1-5
ไมตองมีเลขหนากํากับ ดังนั้น ถาไฟลที่เราจะใสเลขหนานี้ เปนไฟลที่มีหนาแรกของบท
อยูดวย ก็ใหเอาเครื่องหมายถูกออกไปจาก “แสดงหมายเลขในหนาแรก”

เมื่อพิมพลงกระดาษ หนาแรกของบทก็จะไมมีเลขหนากํากับ สวนหนาตอไปก็จะมีเลข
หนากํากับ
ทีนี้ถาไฟลของเราใหญมาก เชนบทที่ 2 เราอาจจะแบงบทนี้ออกเปน 2 ไฟล ไฟลที่
                 
สองของบท ก็ใหมีเครื่องหมายถูกอยูหนาขอความ “แสดงหมายเลขในหนาแรก”

รายงานการวิจัยจะตองทํา เหมือนระเบียบการพิมพวิทยานิพนธหรือไม
การตอบปญหาดังกลาว นั้น เมื่อคํานึงถึงสภาพความเปนจริงที่วา กรรมการตรวจรายงาน
การวิจัยนั้นมาจากหลายสถาบัน ดังนั้น เราจึงทํารายงานการวิจัยใหไดมาตรฐานเปนการ
เพียงพอแลว ไมจําเปนจะตองไปเลียนแบบใหเหมือนระเบียบการพิมพของ
มหาวิทยาลัยใด มหาวิทยาลัยหนึ่งโดยเฉพาะ ในการใสเลขหนานั้น ผูเขียนเห็นวา หนา
บอกบทไมควรมีการใสเลขหนา เพราะ มันจะสะดวกตอการทํางานของเรา

3) ตอไปใหคลิกเมาสที่ปุม “รูปแบบ” ก็จะปรากฏหนาตางรูปแบบหมายเลขหนาลอย
ขึ้นมาดังนี้
หมายเลข 6 นั้น สมมุติวา ไฟลนี้เปนไฟลบทที่ 2 บทแรกนั้นมี 5 หนา หลังจากนั้นให
คลิกปุม “ตกลง” ของหนาตาง “รูปแบบหมายเลขหนา” และคลิกปุม “ตกลง” ของ
หนาตาง “หมายเลขหนา” เราก็จะประสบความสําเร็จเบื้องตนในการใสหมายเลขแลว
ตามรูป
4) ขั้นตอนตอไปก็คือ ปรับตัวหมายเลขหนาเปนฟอนต (font) ที่เราตองการ และมีขนาด
ตามที่เราตองการดวย

ทําไมตองปรับฟอนตและขนาดของ ฟอนต
ในชุดของ Word 2003 จะมีฟอนต (font) ของภาษาไทยใหเลือกประมาณ 10 ชนิด แต
สวนใหญคนจะรูเฉพาะ Angsana กับ Cordia ทั้ง UPC และ New แตเลขหนาที่
โปรแกรมกําหนดใหโดยปริยายนั้น ไมใชเปนฟอนตที่เราตองการ เราถึงตองปรับใหม

จะเห็นวา เลข 6 ที่โปรแกรมใหมานั้น เปนฟอนต Time new Roman ขาด 12 พอนต

ปกติการพิมพรายงานในยุคนี้ตองใชฟอนตขนาด 16 พอยน (point) แตหลายปมาแลว
การพิมพรายงานใช 14 พอยน (point) ก็พอ ขนาดของฟอนตมันเล็กลงวางั้น

สมมุติวา ในเนื้อหาเราใช Angsana New (ระหวางAngsana New กับAngsana UPC
ขอใหเลือกใช Angsana New) ขนาด 16 พอยน ขนาดของเลขหนาควรเปน 14
พอยน

วิธีทําก็คือ ใหนําเมาสไปชี้ที่หมายเลขหนา แลวดับเบิ้ลคลิกใหมีแถบดําคลุมเลขใหหมด
แลวก็เปลี่ยนเลขทั้งฟอนตและขนาดใหเปนไปตามรูป ดังนี้
เสร็จแลวก็คลิกเมาส ณ ที่อื่นๆ เพื่อที่เราจะไดพิมพงานของเราตอไป เพราะ
กระบวนการกําหนดเลขหนาไดเสร็จสิ้นโดยสมบูรณแลว
ขอควรระวัง
ทํา รายงานเสร็จแลว ควรลองพิมพลงกระดาษแลวนําไมบรรทัดมาวัดดูวา กระดาษ
รายงานของเรานั้น เปนไปตามระเบียบการพิมพหรือไม เพราะ ถาเครื่องพิมพเกา หรือ
ยี่หอไมคอยไดมาตรฐาน ที่เรากําหนดไวนั้น มันจะไมเปนตามตองการ

เราตองหาทางปรับใหม ใหตอนพิมพลงกระดาษเปนไปตามระเบียบใหได ปญหาที่
ผูเขียนเคยพบก็คือ เครื่องพิมพ feed กระดาษเขาไปสั้นไป ยาวไป ตองมาปรับการตั้งคา
หนากระดาษใหพอดีกับเครื่องพิมพ
เวลาไปพิมพที่ แผนกอื่น ก็ตองคอยปรับใหมอีก

ตอนนี้ไมมีปญหา เพราะ มีเครื่องพิมพสวนตัว แลวก็ขอแนะนําวา ถาจะซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอรแลวละกอ HP อยางเดียวครับ ปญหานอยที่สุด ปญหาของ HP ก็คือ เวลามัน
เกาแลว จะมีปญหาเรื่อง feed ไมดีเทานั้น

								
To top