Microsoft PowerPoint - 02-SistAntiCont-1

Document Sample
Microsoft PowerPoint - 02-SistAntiCont-1 Powered By Docstoc
					                          Departament d’automoció                Sistemes Anticontaminació       Departament d’automoció                                                CO2          Disminució del consum
                                                HC oli carter     Re-aspiració vapors del carter
              SISTEMES                              HC dipòsit       Canister o Filtre de carbó Actiu
                                                CO i HC        Bombes d’aire
        ANTICONTAMINACIÓ                                NOX          Vàlvula EGR
                                                CO, NOX, HC Catalitzador
                                                MP           Filtres de partícules
                                                .....

1               MOTORS TÈRMICS                 RMJ-Gen.07
                                              2                MOTORS TÈRMICS                 RMJ-Gen.07
        Disminució del consum        Departament d’automoció                 Disminució del consum       Departament d’automoció


                                                 Augmentant el Rendiment del Motor
     Motor                                             Aproximadament 1 litre de gasolina cremada emet 2,4 kg de CO2
                                                             1 litre de gas-oil emet 1,6 kg de CO2
                                                    Motors de gasolina d’injecció directa
     Xassís vehicle                                        Sobrealimentació per turbo
                                                    Rc ↑ (forma Cc, turbulència, multivàlvules,......)
                                                    ....
     Conducció
                                                 Tall en Retenció
     Alternatives                                      Sistemes de parada automàtica del motor
     ....                                          Disminuir resistències passives del motor
                                                    Carga del alternador en retenció
                                                    Cabal bombes (injectora, oli,...)

3               MOTORS TÈRMICS                 RMJ-Gen.07
                                              4                MOTORS TÈRMICS                 RMJ-Gen.07
        Disminució del consum        Departament d’automoció                 Disminució del consum       Departament d’automoció


  Disminuir el Cx i el Pes del vehicle                             Vehicles Híbrids
                                                    Normalment motor tèrmic + motor elèctric
                                                    Potencia rodes = P motor tèrmic + P motor elèctric
  Moderant la Velocitat
  (a 100Km/h el aire absorbeix el 70% de la Potencia del motor)
                                                    Carrega de bateries en retenció
                                                 ....
  Relacions de transmissió adequades

  Conducció adequada (acceleracions i frenades)
  ....5               MOTORS TÈRMICS                 RMJ-Gen.07
                                              6                MOTORS TÈRMICS                 RMJ-Gen.07
         Disminució del consum      Departament d’automoció                CO2 de Vehicles Actuals     Departament d’automoció

                                                Gasolina
    Normativa Actual
                                                Hummer H3 3653 cc 244Cv             327gr/Km
     El impost de matriculació es funció del CO2 emès
       fins a 120gr/km      0%                           A.R. Spider 3195cc V6 260CV           273gr/Km
       de 120 a 160 gr/km     4,75%                         BMW Z4 2996 cc 265 CV (g)8,7 a 8,9 l/100km    207- 213gr/km
       de 160 a 200 gr/km     9,75%                         Híbrid
       més de 200 gr/km      14,75%                         Lexus LS600h 4969cc 394Cv 445 híbrid 9,3l    219gr/km
       Fins a 31/12/2007 G <1600 cc i D < 2000cc 7% resta 12%
                                                Gas-oil
                                                 Ibiza ECOMOTIVE 1.4 TDI 80 CV(2007) 3,8 l    99g/km
    Normativa Futura
       Limitarà les emissions de CO2 a 120 gr/km
       % de vehicles amb emissió 0
                                               Motors de gasolina 3l/100Km equival a75grs/km


7              MOTORS TÈRMICS                 RMJ-Gen.07
                                             8              MOTORS TÈRMICS                RMJ-Gen.07
        Reaspiració vapors carter     Departament d’automoció                Reaspiració vapors carter    Departament d’automoció


   Missió: Evitar que els vapors del carter surtin a
   l’atmosfera
   (vapors del oli de greixatge, barreja sense cremar i
   gasos cremats procedents del cilindres per fugues
   dels segments, augmenten amb el desgast)
   Funcionament: El circuit d’aire d’admissió
   aspira aquest gasos i els introdueix de nou al
   cilindre on es cremaran

                                               Funcionament:        Marxa normal
                                                             Ralentí
9              MOTORS TÈRMICS                 RMJ-Gen.07
                                             10              MOTORS TÈRMICS                RMJ-Gen.07
        Reaspiració vapors carter     Departament d’automoció                Reaspiració vapors carter    Departament d’automoció
11              MOTORS TÈRMICS                 RMJ-Gen.07
                                             12              MOTORS TÈRMICS                RMJ-Gen.07
                      Departament d’automoció                              Departament d’automoció
                                                  Filtre de Carbó Actiu
        Canister o Filtre de Carbó Actiu                            o CANISTER
   Missió:                                    Missió: Evitar que els vapors del combustible
   Evitar que els vapors de la gasolina del                   (hidrocarburs sense cremar) surtin a l’atmosfera per el
   dipòsit surtin a l’atmosfera per el forat de                 forat de ventilació.
   ventilació (el dipòsit no es pot tancar hermèticament)            El dipòsit no es pot tancar hermèticament per evitar la
                                          pressió generada per l’evaporació i la depressió quant
   Funcionament:
                                          es buida el dipòsit
   Amb el motor en marxa s’aspiren des de el                   Principalment vapors de gasolina per ser molt volàtil (el
   col.lector d’admissió.                            combustible de retorn pot fer augmentar la
   Amb el motor parat el filtre de carbó actiu els                temperatura)
   reté (emmagatzema)

13            MOTORS TÈRMICS               RMJ-Gen.07
                                         14             MOTORS TÈRMICS               RMJ-Gen.07
                      Departament d’automoció                              Departament d’automoció
         Filtre de Carbó Actiu                               Filtre de Carbó Actiu

 Antigament: El dipòsit disposava d’un tap de ventilació                Actualment: Amb el motor en marxa s’aspiren des de
 Era bi-direccional: permetia sortir els vapors del interior              el col·lector d’admissió.
 del dipòsit i entrar aire del exterior quan el dipòsit es
 buidava.
15            MOTORS TÈRMICS               RMJ-Gen.07
                                         16             MOTORS TÈRMICS               RMJ-Gen.07
                      Departament d’automoció                              Departament d’automoció
         Filtre de Carbó Actiu                               Filtre de Carbó Actiu
   Però amb el motor parat el sistema d’admissió no els               Solució: Incorporar un filtre de carbó actiu que retingui
   pot aspirar es tanca el conducte amb una vàlvula de                (emmagatzemi) els HC quant el motor està parat
   tall, però el dipòsits no es pot tancar hermèticament.
17            MOTORS TÈRMICS               RMJ-Gen.07
                                         18             MOTORS TÈRMICS               RMJ-Gen.07
                             Departament d’automoció                                 Departament d’automoció
         Filtre de Carbó Actiu                                         Filtre de Carbó Actiu
   Constitució:Carcassa de plàstic plena de carbó actiu                        Funcionament: Quant el motor està parat o en ralentí
                                                    (vàlvula de tall tancada) els gasos surten al exterior a
   amb un tub d’entrada procedent del dipòsit, un de                         traves el carbó actiu que reté els HC
   sortida al col·lector i un tercer obert a l’atmosfera.                       Amb el motor en marxa (vàlvula de tall oberta) els
   Disposa d’un filtre a l’entrada i d’un sistema d’expansió                     gasos del dipòsit passen directament al col·lector
                                                    d’admissió, a la vegada s’aspira una petita quantitat
   per mantenir compacte el carbó
                                                    d’aire del exterior que a traves del carbó actiu que
           1.- Ventilació amb l’exterior                           arrossega els HC retinguts quant el motor estava parat
           2.- Sortida    al  col·lector                         netejant el filtre
           d’admissió
           3.- Entrada del dipòsit
           4.- Filtre de paper
           5.- Carbó actiu
           6.- Sistema d’expansió

19              MOTORS TÈRMICS                      RMJ-Gen.07
                                                  20               MOTORS TÈRMICS               RMJ-Gen.07
                             Departament d’automoció                                 Departament d’automoció
         Filtre de Carbó Actiu                                         Filtre de Carbó Actiu
   VÀLVULA de TALL:                                          VÀLVULA d’AIREACIÓ i ANTIVOLC
   Serveix per impedir el pas de gasos                                Està a la sortida del dipòsit i formada per una vàlvula
   del dipòsit al col·lector quan el motor                              de ventilació i una vàlvula antivolc.
   està parat o en ralentí.                                      La de ventilació es igual a la dels taps dels dipòsit i
   Es una vàlvula electromagnètica de                                l’antivolc serveix per evitar que surti la gasolina en cas
   dos vies dos posicions,normalment                                 de volc del vehicle
   tancada.
   Està controlada per el mòdul
21              MOTORS TÈRMICS                      RMJ-Gen.07
                                                  22               MOTORS TÈRMICS               RMJ-Gen.07
         Filtre de Carbó Actiu
                             Departament d’automoció
                                                             Vàlvula PULSAIR      Departament d’automoció   Esquema general:                                          Sistema ANTIC
                                                     Servia per introduir aire net al
                             1.- Diposit,
                                                    col·lector d’escapament, aprofitant les
                             2.- Vàlvula anti volc,            variacions de pressió del sistema
                             aireació / desaireació            d’escapament.
                             3.- Filtre de carbó actiu           L’aire ajudava a oxidar (cremar)una
                             4.- Vàlvula de tall              mica el CO i els HC (CO2 H2O) i diluir
                             5.- Col·lector admissió            la seva concentració.
                             6.- Mòdul injecció, encesa
23              MOTORS TÈRMICS                      RMJ-Gen.07
                                                  24               MOTORS TÈRMICS               RMJ-Gen.07
         Bombes de Bufat o      Departament d’automoció
                                                        E.G.R.        Departament d’automoció

        Injecció d’aire secundari
   Sistema ACTUAL (minoritari)                             EGR = (Exhaust Gas Recirculation
   Injectar aire en el col·lector                              = Recirculació Gasos Escapament)
   d’escapament durant la fase
   d’escalfament (tmotor < 30ºC)
                                             Missió: En determinades condicions de funcionament
   per facilitar la combustió dels
                                             permet passar gasos cremats ( entre un 5 a 30 – 50% )del
   HC no cremats i accelerar la fase
                                             col·lector d’escapament al col·lector d’admissió.
   d’escalfament del catalitzador
25             MOTORS TÈRMICS                RMJ-Gen.07
                                           26             MOTORS TÈRMICS                RMJ-Gen.07
             E.G.R.        Departament d’automoció
                                                        E.G.R.        Departament d’automoció


                                             Limitacions de funcionament
   Objectiu:                                      L’EGR no sol funcionar en les següents condicions
   Motors .Gas.oil i Gasolina: Diluir amb gasos inerts (sense                Motor fred
   oxigen) la barreja d’aire i combustible això fa disminuir la
   velocitat de combustió i la temperatura final de cambra de                Ralentí
   combustió i limitant entre un 30 i un 50% la formació de                 Plena Carrega
   NOx
   Motors Gasolina .Petits: per règims de ½ carrega omplir el              Exemple de funcionament: Renault Espace 98 (injecció per bomba
   cilindre per disminuir la pèrdua de potencia en aspiració i             rotativa amb gestió electrònica)
   augmentar la pressió final de compressió augmentant el                EGR talla per:     Taire < 19 º
   rendiment i disminuint el consum , al introduir gasos
   cremats augmenten el volum de gasos sense augmentar la                           Tmotor < 40 º
   quantitat de gasolina, la proporció es mante cte.                              + de 20 seg en ralenti
                                                         Plena carrega

27             MOTORS TÈRMICS                RMJ-Gen.07
                                           28             MOTORS TÈRMICS                RMJ-Gen.07
             E.G.R.        Departament d’automoció
                                                        E.G.R.        Departament d’automoció


                                             Constitució i funcionament
   Sistema Elemental
                                           Està format per un tub que
                                           uneix el dos col·lectors.
                                           Una vàlvula (EGR),
                                           comandada per el mòdul
                                           d’injecció, controla el pas
                                           de gasos cremats de
                                           l’escapament a l’admissió
29             MOTORS TÈRMICS                RMJ-Gen.07
                                           30             MOTORS TÈRMICS                RMJ-Gen.07
              E.G.R.        Departament d’automoció
                                                              E.G.R.       Departament d’automoció
   Exemple d’EGR                                      Motors turbo
   Tipus pneumàtica                                       Entrada entre VE i turbo, sortida entre turbo i VA,
   gestionada per una                                      aquí pot inclòs disposar d’un venturi per facilitar
                                                  l’aspiració dels gasos procedents de la EGR)
   electrovàlvula des
                                   MAP
   de el mòdul
                                               Refrigeració
   Cabalimetre de                                         Alguns disposen d’un radiador gas-aigua per
   sonda MAP                                           refredar els gasos recirculats i disminuir la
   Sistema de                                           temperatura final de combustió.
   refrigeració31               MOTORS TÈRMICS                RMJ-Gen.07
                                             32                 MOTORS TÈRMICS                RMJ-Gen.07
              E.G.R.        Departament d’automoció
                                                              E.G.R.       Departament d’automoció


   Tipus de vàlvules EGR:                                  Tipus de vàlvules EGR:
      Pneumàtiques                                      Pneumàtiques (esquema)
      Elèctriques
                                                  Elèctriques (esquema)
   Accionament Pneumàtic:                                  Accionament:
      depressió directa del col·lector d’admissió (antiga)                   depressió directa del col·lector d’admissió (antiga)
      depressió controlada per un electrovàlvula accionada des de               depressió controlada per un electrovàlvula accionada des de
      el mòdul d’injecció / encesa                               el mòdul d’injecció / encesa
      motor elèctric accionada des de el mòdul d’injecció / encesa               motor elèctric accionada des de el mòdul d’injecció / encesa
   Funcionament                                       Funcionament
      Tancada / Oberta                                     Tancada / Oberta
      Tancada / diferents obertures segons un mapa                       Tancada / diferents obertures segons un mapa
      memoritzat en el calculador                               memoritzat en el calculador
      El cabal d’aire d’admissió mesurat per un cabalimetre pot                   El cabal d’aire d’admissió mesurat per un cabalimetre pot
      servir de referència del % de recirculació                          servir de referència del % de recirculació

33               MOTORS TÈRMICS                RMJ-Gen.07
                                             34                 MOTORS TÈRMICS                RMJ-Gen.07
               E.G.R.       Departament d’automoció
                                                              E.G.R.       Departament d’automoció
   Motor SKoda                                       MotorAudi 4 2005-D ssp 343
35               MOTORS TÈRMICS                RMJ-Gen.07
                                             36                 MOTORS TÈRMICS                RMJ-Gen.07