Docstoc

Košieľka - Vitajte na stránkach Úradu práce_ sociálnych vecí a

Document Sample
Košieľka - Vitajte na stránkach Úradu práce_ sociálnych vecí a Powered By Docstoc
					   ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V BRATISLAVE
        KATALÓG ZAMESTNÁVATEĽOV
               (stav k 1.1.2010)
Spracovalo:
Oddelenie informačných a sprostredkovateľských sluţieb
                           Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností

Kategória Kód OKEČ
  A,B   .01-05 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo, rybolov,chov rýb
          Priemysel spolu
  C    .10-14 ťaţba nerastných surovín
 D;DA   15-16  priemyselná výroba:    výroba potravín a nápojov,tabak.výrobkov
  DB     17               výroba textílií
       18               výroba odevov; úprava a farbenie koţušín
  DC     19               spracúvanie koţe a výroba koţených výrobkov
  DD     20               spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva
  DE     21               výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera,
       22               vydavateľstvo a tlač:          vydavat.,tlač a reproduk.nahrat. nosič.záznamu
  DF     23               výroba koksu, rafinovaných ropných výrobkov a jadrového paliva
  DG     24               výroba chemikálií,chemic.výrob.a chemic.vlákien
  DH     25               výroba výrobkov z gumy a plastov
  DI     26               výroba ost.nekovových minerálnych výrobkov
  DJ    27-28               výroba kovov a kovových výrobkov, kovových konštrukcií
  DK     29               výroba strojov a zariadení i.n.
  DL    30-31               výroba elektr.a optic.zariadení; výroba kancel., el. strojov a prístrojov
       32               výroba rádiových, televíz.,komunik. zar.a prístroj.
       33               výroba zdravotníckych, presných a optických prístrojov, hodín a hodiniek
  DM    34-35               výroba dopravných prostriedkov;motorových vozidiel, prívesov a návesov
  DN    36-37               výroba i.n.; výroba nábytku;recyklovanie
  E       Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
       40               výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej vody
       41               úprava a rozvod vody
  F     45  Stavebníctvo
  G       Veľkoobchod a maloobchod,oprava motorov.vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru
       50               predaj,údrţba a oprava motor.vozidiel a motocyklov,maloobchodný predaj pohonných hmôt
       51               veľkoobchod a sprostredkovanie veľkoobchodu okrem motor.vozidiel a motocyklov
       52               maloobchod okrem motor. vozidiel a motocyklov;oprava tovaru osob.spotreby a potrieb pre domácnosti
  H     55  Hotely a reštaurácie
I     Doprava,skladovanie, pošty a telekomunikácie
  60                 pozemná doprava a potrubná doprava
  61                 vodná doprava
  62                 letecká a kozmická doprava
  63                 vedľ. a pom.činnosti v doprave;sluţby cestovných kancelárií,agentúr,turist.sluţby i.n.
  64                 pošty a telekomunikácie
J     Finančné sprostredkovanie
  65                 finanč.sprostredkovanie okrem poistenia a dôchod.zabezpečenia
  66                 poistenie a dôchod.zabezpečeni okrem povinného sociál.zabezpečenia
  67                 pomocné činnosti súvisiace s finanč.sprostredkovaním
K     Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti
  70                 činnosti v oblasti nehnuteľností
  71                 prenájom strojov a zariad. bez obsluhy a prenájom tovaru osob.spotreby a potrieb pre domácnosť
  72                 počítačové a súvisiace činnosti
  73                 výskum a vývoj
  74                 iné obchodné sluţby
L     Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
  75   štátna správa,hospodárska a sociálna politika štátu
                    všeobecná verejná správa
                    sluţby pre štát ako celok
                    povinné sociálne zabezpečenie
M  80  Školstvo
  80.1                základné školstvo
  80.2                stredné školstvo
  80.3                vyššie školstvo
  80.4                vzdelávanie dospelých a ostatné vzdelávanie
N  85  Zdravotníctvo a sociálna pomoc
  85.1                zdravotníctvo
  85.2                veterinárne činnosti
  85.3                činnosť sociálnej pomoci
O     Ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby
  90                 odstraňovanie odpadových vôd a odpadov, hygienické a pod.činnosti
  91                 činnosti členských organizácií i.n.
  92                 rekreačné, kultúrne a športové činnosti
  93                 ostatné sluţby
         Štruktúra zamestnávateľov (PO) v Bratislave
             podľa ekonomických činností
                 k 30.6.2009
      Sekcia SK NACE           BA I    BA II    BA III    BA IV    BA V    BA celkom
Spolu                     13,025 12,769      7,644    5,299   5,795     44,532
v tom
 poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov  A   38     30      14     15     18      115
 ťažba nerast. surovín           B    3      7      1      2      2       15
 priemyselná výroba            C   290     516     308     195     194     1,503
 dodávka elektriny, plynu, pary
 a studeného vzduchu            D   27      14        9      5     5     60
 dodávka vody, čistenie a odvod odpad.
 vôd, odpady a služby odstraň.odpadov... E      26    15      12       3     6     62
 stavebníctvo               F   373     628     320     235     202     1,758
 veľkoobchod a maloobchod, oprava
 motorových vozidiel a motocyklov     G  2,635   3,393    2,161    1,156   1,389     10,734
 doprava a skladovanie           H   161     314     143      83    154      855
 ubytovacia a stravovacie služby      I   323    325     176     97     152     1,073
 informácie a komunikácia         J   660    692     410     345     368     2,475
 finančné a poisťovacie činnosti      K   206    133      50     26     31      446
 činnosti v oblasti nehnuteľností     L  1,545   1,109     602     467     337     4,060
odborné, vedecké a technické činnosti   M  3,007   2,478    1,325     954    1,117     8,881
administratívne a podporné služby     N  1,148   1,113     621     325     521     3,728
 verejná správa a obrana; povinné
 sociálne .zabezpečenie          O     59    36      17     21       7     140
 vzdelávanie                P   163    175     104     115     114      671
 zdravotníctvo a sociálna pomoc      Q   258    203     132     166     133      892
umenie, zábava a rekreácia         R   336    422     443     309     303     1,813
 ostatné činnosti             S  1,778   1,143     783     771     742     5,217
 činnosti domácností ako zamestnávat.... T       -      -      -      -     -      -
 činnosti extraterit.orgnizácíí a združení U      -      -      -      -     -      -

zdroj: KS ŠÚ BA september 2009
  IČO         Názov     EČ      Adresa       PSČ     Zodp.prac.    Tlf 1    Tlf 2  ZAM         E MAIL
40703843  1.SOS-OPATROVATEĽSKÁ SP  7520  Šándorova 2        82103  Kotúčková,Burianová@0902913914  903309619   0 kotuckova@1sos.sk office@1sos.sk
36246204  101 DROGÉRIE-E.KRAJČÍK  5233  Bieloruská 3        82102  Komorová      0918700673         0
36246204  101 DROGÉRIE-E.KRAJČÍK  5233  Nám. hraničiarov 1-11 85000    Gotliebová     0918700547         0
36246204  101 DROGÉRIE-E.KRAJČÍK  5233  Zohorská 1/11       84104  Rusová       0918700547  65423883    0
36246204  101 DROGÉRIE-E.KRAJČÍK  5233  SNP 30 OD Dunaj      84104  Trocha       0918700676         0
35928689  101, S.R.O.        7031  Trenčianska 57-Rozadol 82105    Hajdinová      0907709547         0 101reality@slovanet.sk
35830611  2 B S.R.O.        5500  Klincová 20        82108  Trnkovská      0905666266         6
35924616  32 S.R.O.         8512  Astrová 50, Bratislava III 82101  Pánková Elena    0907174593         0 mariaelena@mail.t-com.ak
36721565  3COMM, S.R.O.       9300  Palisády 50        81106  Jozef Frko @    0902245838        120 frko@3comm.sk
35925965  3S POWER S.R.O.      9300  Líščie údolie 29      84104  Ing.Brečka @    0910946898  60202010    0 3spower@special.sk
35750251  4-YOU S.R.O.       7520  Odborárska 1        83102  Kolenič       0903402128         0
37924141  858, N.O.         8530  Záhradnícka 34       82108  Maceják @      55641101          0 erich.m@858no.sk
35802201  99. REALITNÁ SPOLOČNOSŤ  7031  Šancová 104        83104  Xx         0903767757         0
35709880  A RACING, S.R.O.     6021  Tomášikova 26       82106  Dispečing      0910616606  905616606   0
35818905  A&B KZM SLOVAKIA,S.R.O.  4500  Kríţna 52         82108  Ing. Benedek    0910848845         0
35850361  A.B.R. GROUP S.R.O.    1580  Seberíniho 9        82103  Ing.Zafar Abdulljev 0908040140         0 tajik@stonline.sk
31406181  A.D.G.M., S.R.O.     7480  Ivánska cesta 27      82101  Soóš @       0243414315  43414316f   5 adgm@adgm.sk
35916800  A.D.P.ACCOUNTING,S.R.O.  9300  Mlynské Nivy 61      82109  Ing. Holičová @   0253637544  53637555f   0 holicova@adpaccounting.sk
13982001  A.G.INTERIÉR - A.GORNER  2020  Vajnorská 137       83104  Górner @      0903620904         0 markova@nextra.sk
40229785  A.J.A.-ALENA MOSNÁ    1584  Bulíkova 19 (U bosorky) 85104   A. Mosná      0905456738         0 aja@aja.sk
43679773  A.LÁNIKOVÁ-LANKSON    9230  Prúdová 7         82105  Antónia Lániková  0243332625         4
37223585  A.M.COMMERCE-ADAMSKÝ   7400  Hurbanovo nám.5      81103  Svätoslav Adamský  0903789146  54417844    0
43885471  A.R.K.-STAV S.R.O.    4500  Zhorínska 11 - Lamač 84103     V.Zelyk       0908150528         3
31318762  A.S.A SLOVENSKO      9230  Svätoplukova 31      82109  Chyliková @     0250206836  50206836f   0 chylikova@asa.sk
35829932  A.Z.P. SERVICE, S.R.O.  4500  Koceľova 9         82108  Ing. Zibbin @    0903714414         0 azp@azp.sk
35890886  A3REAL INVEST CONSULT.  7410  Račianska 3        83106  Jelašičová     0903215565         0
31357610  AB KOZMETIKA GROUP    2452  Račianska 155, Ba III 83415    Michal Babčan    0903146461  44887742f   0 babcan@ab-kozmetika.sk
35685271  AB SPRÁVCOVSKÁ A.S.    4500  Mlynské nivy 61      82105  Ing. Martini    0903427384  53631892f   0 spravcovska@spravcovska.sk
35801425  ABAS SK MANAGEMENT    7524  Paţítková 4        82101  Lipták       0910835202  43428018    0
31389325  ABB S.R.O.        5210  Dúbravská cesta 2     84104  Ing.Marta Tóthová  0918625294  59418801    0 pracovne.ponuky@sk.abb.com
31354131  ABC KLÍMA, S.R.O.     2923  Tomášikova 19       82102  Ing. Dlhá @     0248269275         0 beata.dlha@abcklima.sk
34100865  ABC MARKET SLOVAKIA,SRO  4500  Podzáhradná 45       82106  Bohúň        0905405630         0
44101431  ÁBEL BALÁŢ,ŢIVNOSŤ    9300  Šintavská 14        85105  Nikoleta Baláţová  0948003429         0
36449989  ABEX SLOVAKIA, S.R.O.   6020  Prístavná 10        82109  Krištof @      0915849111         0 kristof@abexslovakia.sk
31703208  ABL SK S.R.O.       7524  Kopčianska 65       85101  TEL! @       0800111948  918574152   0 ablsk@ableu
36255041  ABL TECHNIC, S.R.O.    7400  TEL !! J.Jonáša 1 (VW)  84302 Oborilová      0902070152        0
36766895  ABNOTE EUROPE, S.R.O   5170  Černyševského 26     85101 Ing.Klárik      0267202211        0 office@recte.sk
35698471  ABS BONIFER SLOVAKIA   6020  TEL/MAIL! Bojnická 18  83104 Ing.Hloben      0902949460        0 bonifer@bonifer.sk
43914772  ACCENT-JOBS FOR PEOPLE  7450  Riegeleho 1       81102 Mirka Dobríková @  0911989838        0 info@sk.accent.jobs
35724498  ACCENTURE S.R.O      7410  Mostová 2        81108 Kristína Ručková   0259290290        0 cwf.recruitment.sk@accenture.com
35864648  ACCENTURE TECH.SOLUTION  7414  Mostová 2        81102 Kristína Ručková   0259290545        0
31328695  ACCOR SERVICES SLOVAKIA  5512  Karadţičova 8 - CBC I.  82015 Ivana Naďová                 76 ivana.nadova@accorservices.com
35846160  ACCOR-PANNONIA S.R.O.   5512  Zámocká 38 (Ibis...)   81101 Jelena Březinová   0259292740 59292111f   0 h3566-hk@accor.com
36845213  ACCOUNTING AGENCY S.R.O  7410  Miletičova 3/a      82108 Ing.Mária Lojková  0903464852 55567054f   0 lojkova@account.sk
35879165  ACCOUNTING S.R.O.     7410  Adámiho 16        81405 PÍS!                      0
36354350  ACER SLOVAKIA, S.R.O.   5200  Lazaretská 8       81108 Mgr.Michal Hulena  0254433490        0 hulena@ccsconsulting.sk
36367613  ACR SK S.R.O.       7012  Štefánikova 17      81105 TEL/MAIL       0254415322 54430557    0 acrsk@acrsk.eu
35794534  ACTION SPORTS S.R.O.   5230  Telefonovať !      85103 Peter Ondík @    0908776787        0 peter.ondik@akcnesporty.sk
44039859  ACTIVUM SLOVAKIA S.R.O.  7410  Špitálska 61       81108 Mgr.F. Pozsonyi @  0252622619 52622621f   0 activum@activum.sk
36806889  ACV MANAGEMENT SERVICES  9300  TEL/MAIL! Štúrova 4   81102 Dravecká @      0907920003        6 acv@cso.co.at
35703563  AD PRINT S.R.O.      2222  Radlinského 27 @     81107 Mudrochová Alena   0907737730        0 adprint@adprint.sk
11782889  AD REM          9300  Bojnická 10       83104 JuDr. V.Lobpreis @  0244451848 44451851f   0
44118643  AD.NET SVK S.R.O.     7440  Topoľčianska 25     85105 Kušnírik Tomáš    0918998524        0 kusnirik@adnetsvk.sk
35956615  ADABA, S.R.O.       7400  Úţiny 3, Ba III     83106 Čončolová @     0907311253 904722231   0 mariaconcol@gmail.com
35929456  ADAMSTAV, S.R.O.     4534  TEL !! Palkovičova 7   82108 Adámek        0903708373        0
35935553  ADARO S.R.O.       5242  St.Vajnorská 17/B    83104 Kállayová      0918510841        0 7days@7days.sk
35973609  ADDIPLAST SLOVAKIA,S.RO  7400  Pluhová 49        83103 M. Chantegraille @  0911724817 44456579f   0 m.chantegraille@addiplast.com
36064076  ADECCO          7450  Radlinského 27      81107 Elena Bláhová    0902919068        0 elena.blahova@adecco.sk
44077866  ADECCO SLOVAKIA S.R.O.  7450  Mlynské Nivy 45     82109 TEL !        0902943684        0
35757094  ADLO-BEZP.DVERE S.R.O.  7524  Trnavské mýto 1     83221 Ing.J.Adame     0255568533 fax55569833  0 job@adlo.sk
43999948  ADMINISTER SLOVAKIA SRO  7400  Boţeny Němcovej 8    81104 Petr Vácha @     0232101511 905955210   15 info@administer.sk
34464026  ADMIRAL KLUB MAMUT    5500  Cintorínska 32      81108 Marček Ladislav @  0259322215 905811208   55 mzdy@mamut.sk
35809299  ADM-STAV S.R.O.      4500  Kopčianska 63      85101 Duda Patrik     0263815505        3 info@admstav.sk
35729945  ADP-AUDIT,DANE,PORADEN.  7410  Blagoevova 9       85104 Adelka Bieliková   0220909021        0 ldudas@adpgroup.sk
35927721  ADREN TOUR, S.R.O.    6330  Staré Grunty 206     84104 Ing. Abaffy @    0265411052        0 adrentour@adrentour.sk
35308991  ADRIÁN GRAMBLIČKA     5220  Brnianska 13       81104 Ing.Monika Špalková@ 0903266064 54651825f   7 grablo@stonline.sk
41720016  ADRIANA BENKOVIČOVÁ-F.O  7400  Škutétyho(DT) TEL!!!   83104 Benkovičová     0910670015        0 adriana.benkovicova@pobox.sk
36845604  ADVANCE REAL S.R.O.    7030  Zahradnícka 34      82108 Miroslav Cabánik   0905320714        0 cabanik@advancereal.sk
35830689  ADVERS S.R.O.       7440  Kazanská 48       82106 Ing.Radoslav Ihnát @ 0905272454        1 ihnat@advers.sk
31438148  ADVES, S.R.O.       2863  Mlynské Nivy 70     82105 Majna @       0258270246        0 blava@adves.sk
30851963  ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   7520  Grosslingova 51     81109 Dr. Anna Angelová  0911282242        0 info@aadvokat.sk
35918076  ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   9300  Nám. M.Benku 15     81107  JUDr. Mularčík    0903711133         0
11224455  ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   9300  Ambroseho 17, Ba V    85102  Xx          0905911970         0
35918098  ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   7400  Radlinského 27      81107  Chlípala @      0252491757         0 office@bch.sk
11224456  ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   7400  Grosslingova 8      81109  JUDr.Z.Lániková @  0252921322         0 lanikova@pobox.sk
11224457  ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   9300  Ruţová dolina 7     82108  JUDr. Dušan Noskovič 0905486726         0
35842695  ADW, S.R.O.        7220  Ruţinovská 1       82102  Ján Judák      0918629535         0
36732621  ADZ RUBIKON S.R.O.    7450  Štefánikova 47      81104  Viliam Riš      0910781116  918491982   0 rubikon@rubikon.sk
30793271  AEGON LEVENSVERZEKEING  7400  Strakova 1        81102  Ing. Zaťovič     0907743017         0
22648976  AFC PLUS, ING.GOGORA,FO  7400  Orechový rad 7      82105  Ing. Gogora     0903765800  43420053    0
35802472  AFZ SECURITY, A.S.    7524  Gogoľova 18       85200  Čambor        0903987656  63537054   25 technika@afz.sk
35895713  AGATEX OBRUSY S.R.O.   7400  Cesta na Červený most 10 81105  Topoľská       0254793795  905605191   0 agatex@agatex.sk
31821553  AGEN.ŠPEC.SLUŢIEB-AUTIS  8530  Kostlivého 19      82107  PhDr.Sabová     0243412252  43412253    4
35684453  AGENS, S.R.O.       4531  Drieňová 25       82101  Altaner @      0243411753  43411844f   0 a.bencova@agens.sk
31812821  AGENT.PROJEKT.MANAŢ,O.Z  2215  Kalinčiakova 27/A,Ba III 83102  PaeDr. Blaţíčková @ 0904639462          0
32741987  AGENTÚRA AGAPE      7400  Podunajské Biskupice 82106    Ing. Hirgel Anton  0903710014         0 agape@stonline.sk
35850663  AGENTÚRA AGE       9300  Trnavská cesta 85    82102  Vandlíková      0244637373         0 kostkova@agentura-age.sk
36249092  AGENTÚRA BRIGÁDNICI    7450  Telefonujte       83103  Mgr.Berková Dana @ 0905262270   57291108    0 blava@brigadnici.sk
40775470  AGENTÚRA HANKA      7450  Rovniankova 1      85102  Andrej Mann @    0903967239  63811867    0 mann@agenturahanka.sk
31359191  AGENTÚRA JASPIS      8040  Škultétyho 5       83104  O.Ševčík @      0255422588         0 jaspis@jaspis.sk
40250148  AGENTÚRA LUKA       7400  Pri Suchom mlyne 84   81104  Ondrášiková     0907683112         0 info@bratislavasightseeing.com
36749117  AGENTÚRA MANNA S.R.O.   7450  Pšeničná 9667/4     82106  Alena Zápotočná @  0949159149         0 alena.zapotocna@seznam.cz
35924012  AGENTÚRA MOTIV P, S.R.O  7400  Cukrová 14        81339  Mgr. Čmáriková @   0911668482         0 cmarikova@motivp.sk
31819494  AGENTÚRA MŠ PRE ŠF EÚ   7520  Hanulova 5/B       84101  PaedDr. Spišiaková  0269252296         0 info@asfeu.sk
36069493  AGENTÚRA NA PODP.VEDY   7500  Hanulova 5/B, Ba IV   84101  Ing. Baláţová    0269201902         14
31335055  AGENTÚRA PACZELT     9230  Kremeĺská 67       84110  Bednáriková     0253412731  0903423743   0
35819073  AGENTÚRA PLUS       7450  Staré Grunty 36     84104  Kmecová    @   0911966900         0 kmecova@plusko.sk
32727372  AGENTÚRA PRÁCA      7400  Prešovská 39, Ba II   82109  Ing. J.Kramarčík @  0255573264         0 stefan.k@jobw.info
12345951  AGENTÚRA PRO-STAFF    7400  Seberíniho 9,Hotel Ba 82103   Mgr. Černák @    0903144870         0 info@prostaff.sk
35707071  AGENTÚRA VPO S.R.O.    5530  Molecova 2        84104  Borbelyová      0265421096  0903666550   0
36628476  AGG S.R.O.        4510  Holíčska 9        85105  Richard Míka @    0905269804  0263812126f  3 awg@stonline.sk
35700912  AGIP SLOVENSKO      7484  Pribinova 25       81109  PÍSOMNE                     0
35799404  AGITO S.R.O.       7400  Slávičie údolie 1 TEL!! 84100  Varadínek      0903515233         0
35892552  AGO EUROPE, S.R.O.    2852  Tolstého 9        81106  George Miklas    0254418082         8 ago@ago.sk
31395104  AGROCONS IPOS-Z S.R.O.  9300  Beckovská 42       82104  Peťková @      0905204030         10 petkova@hotelstar.sk
18049401  AGRODEAL AG NÁRADIE    5154  St.Vajnorská 17/pri REMPE83104  Rajtová Magdaléna  0915966755  02/44458698  0 rajtova@agrodeal.sk
35761571  AGS BA INTERNAT.MOVERS  7414  Prístavná 10       82109  Jerome Laubion    0253419227         0 manager-bratislava@agsmovers.com
35818913  AHOLD RETAIL SLOVAKIA   5220  Romanova,Haanova,Hálova85102  Petra Bednárová @ 0248223524   0918820427 2000 petra.bednarova@ahold.sk
35818913  AHOLD RETAIL SLOVAKIA   5220  TEL/MAIL! Ivánska cesta 12
                                  82104  Ing.M.Barlíková @  0248333105  48223204f  1800 miroslava.barlikova@ahold.sk
17330084  AIR CLIMA S.R.O.     7400  Pekná cesta 15     83404  Kovářová       0903235425  44648031    0 www.airclima.sk
31351514  AIR SLOVAKIA S.R.O.    6200  Pestovateľská 2    82104  Zlatica Tajcnerová @ 0233078205        182 personalne@airslovakia.sk
36330451  AIRCARGO OPERATIONS-ACO  6323  Letisko M.R.Štefánika 82104  Bučková Petra @   0903660067         0 petra.buckova@acoas.sk
34116923  AJ STAV S.R.O.      4500  Jadranská 9      84101  Tibor Šimon @    0905234199         0 ajstav@nextra.sk
35927348  AJILON LTD.        7400  Mlynské nivy 45    82109  Miklánek       0258282500         0
31782648  AK JUDR.PAVOL MALICH   7410  Dunajská 25      81108  JuDr.Pavol Malich  0252631591  52631592f   0 akmalich@akmalich.sk
00735779  AKADÉMIA POLIC.ZBORU   7500  Sklabinská 1      83517  Ing.M. Ťaţár     0961057600         0 miroslav.tazar@min.sk
00441074  AKADÉMIA VZDELÁVANIA   8040  Gorkého 10       81517  Mgr.Danka Kaňková @0254410037   54410039f   0 sekretariat@aveducation.sk
35927887  AKJ S.R.O.        7420  Vysoká 26       81106  Gubricová Ľubica   0257203010  57203019f   22 akjancina@nextra.sk
35031387  A-KLUB          5530  Panská 15       81101  Hrčka Peter     0254418609  903255203   0
36685020  AKTIVS, S.R.O.      5110  Drotárska 5      81102  Ing.Velgos      0905369505         0 ve@chello.com
36376612  ALABAMA, S.R.O.      7400  Trnavská cesta 104   82101  Jarombeková,Šmídová 0907835614  910977533   0
35856220  ALAGILL S.R.O.      5530  Račianska 54, Ba III  83105  Tomáš Kollárik    0902904670  902904671   0 camarion@zoznam.sk
35741899  ALBO, S.R.O.       7400  Krajinská 44      82106  Ing. Jelašič @    0903550055         0 albo@albo.sk
35954841  ALC S.R.O.        7400  Miletičova 23     82109  Mgr.Jányová @    0250244218         0 info@alcsro.com
00634794  ALCATEL SLOVAKIA, A.S.  3220  Magnetová 11      83104  Čigášová       0249264815        263 jana.cigasova@alcatel.sk
40231551  ALDA-NOČNÝ BAR      9234  Eisnerova 56      84107  Novák        0908891491         0
35875267  ALDSTADT-REŠTAURÁCIA   5530  Michalská 14-16    81103  Zimančok, Klimo   0911611697  911757987   0
36720224  ALEKO AGENCY       7450  Prievozská 2/A     82107  TELEF.! @      0253631582         0 info.ba@praca-info.sk
31388761  ALERGOCENTRUM S.R.O.   8510  Sečovská 3, Štrkovec 82102   Poláčiková @     0243338567         9 alergocentrum@centrum.sk
31805019  ALERGOLOG.-IMUN.AMBUL.  8512  Trnavská 1       83104  MUDr. Kupková @   0903245182         0 inter@chello.sk
41933494  ALEXANDER GÁBOR, F.O.   5220  Silvánska 31      84104  Gábor,Zahranka    0265420317         0 info@papagusto.sk
35877669  ALEXIA S.R.O.       7410  Jesenského 12     81102  Tomáš Horniak @   0903719626         0 alexia@zoznam.sk
35854936  ALEX-ÚDRŢBA DOMOV A BYT  4521  Drobného 27      84101  Drančák       0264284315  64284315    0 alex9@stonline.sk
35889853  ALFA 04, A.S.       7400  Jašíkova 6       82103  Muchová       0248291486  48291550f   0
35842946  ALFAGAMMA SLOVAKIA    2510  Kopčianska 14     85101  Ing.Hučko @     0904787303  68201333   41 vladimir.hucko@alfagomma.it
36291293  ALFEMA S.R.O.       7400  Hattalova 8      83103  Frant.Ţitňanský @  0911917888  915917888   0 alfema@alfema.sk
36030660  ALFIX S.R.O.       4500  Pobreţná 2       85101  M.Tomášek @     0262410484  905222141   8 alfix@alfix.sk
43087078  ALFRED BOTZI, F.O.    9300  Saratovská 2      84452  Botzi        0911121181  915121181   0
35780312  ALINEL-SERVICE,S.R.O.   9300  Zimná 4        82102  Smejová       0918572705         0
35846241  ALIZÉ S.R.O.       5242  Hurbanovo nám. 6    81103  Janka Ščepánková @ 0259306061   59306066f   0 scepankova@alize.sk
31330738  ALK VARIANT SHOP, S.R.O  4500  Haanova 10       85223  Weberová, Grebečiová 0262241759  62247624f   0 grebeciova@alkvariant.sk
17324297  ALK VARIANT, S.R.O.    4500  Haanova 10       85223  Grebečiová @     0262241759  62247624f   0 grebeciova@alkvariant.sk
40012336  ALKA - CERULÍKOVÁ     7400  Podzáhradná 5, Ba II  82107  Cerulíková      025522148          0
44353693  ALL 4CAR SK S.R.O.    9231  Matejkova 2       84105  Peter Baďura      0903174546        0 peter@allycar.sk
35792353  ALL PROF SLOVAKIA S.R.O  5110  Odborárske nám. 3    81107  Dominika Nagyová    0255566287-8       20 office@allprofslovakia.sk
35937769  ALLAN LLOYDS, S.R.O.   7480  Karadţičova 8      82108  Mgr. Dušan Uhrín                 0 career@allanlloyds.com
35869569  ALLIANZ BUSIN.SERVICE   7414  Karloveská 32      84202  Agnieszka Zmuda @   0260664365        0 aga.zmuda@allianz-services.sk
00151700  ALLIANZ-SLOV.POISŤOVŇA  6600  Račianska 62       81275  Pokorná        0259633012        0
00151700  ALLIANZ-SLOV.POISŤOVŇA  6600  Dostojevského rad 4   81574  L.Lanáková, Šučová         49631051   0
35822007  ALLICE S.R.O.       5227  Koceľova 25       82108  Rastislav Hajnala   0904707770        0 hajnala@allice.sk
35807181  ALLIED COMMUNICATIONS   8040  Kremeľská 2       84102  Srnák, Repčíková @   0918469355 0265459124  26 pavel.srnak@forel.sk;office@forel.s
35003898  ALLON-MARTIN VALACH    5165  Grosslingova 49     81109  Valach Martin     0907162738        0 allon.allon@post.sk
35963247  ALLPHARMA, S.R.O.     5231  Kladnianska 34      82105  Mgr.Kubánková @    0244441128        0 allpharma@zoznam.sk
36481971  ALLSPED, S.R.O.      9300  TEL! Černyševského 26 85101   Bezděková @      0903020369        0 allspedm@stonline.sk
35825537  ALMANACH,S.R.O.      5552  Hrušovská 8/A      82107  Fusková Jana      0908702390        0
35803118  ALOIS DALLMAYR A-SERVIC  7400  Prístavná 10       82109  Vávrová Renáta @    0905610219        0 bratislava@dallmayr-automatenservi*
36415758  ALPHA MEDICAL PATOLOGIA  8514  Ruţinovská 6       82101  Kossuthová       0910888934        0 eva.kossuthova@alphamedical.sk
31647758  ALPHAL MEDICAL, A.S.   8514  Vlčie hrdlo 49      82107  Ing. Eva Koššutová   0910888934 0434010927  216 personalne@alphamedical.sk
34112103  ALPINE SLOVAKIA, S.R.O.  4500  Mokráň-Záhon 2      82104  Závacká @       0258101522 918702560   0 jana.zavacka@alpineslovakia.sk
35821841  ALPIS TOUR        6330  Šancová 102       83104  Xxx @         0255568400        0 eva@aôpistour.sk
35852038  ALSA SLOVAKIA S.R.O.   6320  Seberíniho 9,City Hotel,1.p.
                                   82103  Čunderlík       0243191521 908880077   0
31662188  ALSIG S.R.O        7400  Za stanicou 1      83104  Maroš Šikula @     0917611182        20 sikula@alsig.sk
35819367  ALTAVISTA, S.R.O.     7400  Matúšova 25/2825, Ba I 81587   Viskupová Katarína   0259208854 59208879f   0 kviskupova@altavista-sro.sk
31354521  ALTRON SK A.S.      5110  Opatovská 24, Ba III   83101  Adamová @       0259308311        0 madamova@altron.sk
31354521  ALTRON SK A.S.      5110  Galvaniho 15C      82104  Rastislav Hanula    MAIL           0 altron.sk@altron.net
31396976  ALUET S.R.O.       9270  Panónska cesta 16, Ba V 85104  Grančičová Lea     0263537665 63537668    6 femina@feminafit.sk
31340598  ALUTEC, S.R.O.      4500  Rybničná 59       83107  Mišáková @       0244871005        3 alutec@alutec.sk
31375324  ALUWIN S.R.O.       7400  Nobelovo nám. 9-10    85101  Tatiana Kotlebová   0262412331 62247195f   8 aluwin@aluwin.sk
34139435  ALVEX GASTRO, S.R.O.   7400  PÍS/TEL!         81101  Slnek Vladislav @   0245944211 45944113f   0 info@alvexgastro.sk
36745570  AMAR-COMPANY S.R.O.    5500  Drevená 10        81106  Arbin Muniši                   0
35831685  AMAX, S.R.O.       9300  Cukrová 14        81339  Grófová        0911612117        0
31772820  AMB.KLIN.IMUNOL.A ALERG  8510  Šustekova 2       85104  Dr. Koššárová @    0914204207        0 kossar@nextra.sk
36062278  AMB.PRAKT.LEKÁRA DOSP.  8510  ZŠ Záporoţská 12     85101  MUDr.Edita Vávrová   0908816500        0 lek1@azet.sk
35860073  AMBERG ENGINEERING SLOV  7400  Somolického 1/B     81105  Ing.Martin Bakoš,CSc  0918641132 59308260f   0 pbudovinska@amberg.sk
31756735  AMBULANCIA OBV.LEKÁRA   8510  Bebravská 1 (Dolné Hony) 82107  MUDr.Kolkovičová    0905409627 45242040    0
35914734  AMBULANCIA ORL      8510  Líščie údolie 57     84231  Hlaváčková @      0910236974        0 e.hlavackova@zoznam.sk
31760759  AMBULANCIA PRAKT.LEKÁRA  8512  Staré grunty 53     84102  MUDr. Sýkorová @    0265412841        0 silsy@post.sk
31757065  AMBULANCIA ZUB.LEKÁRKY  8510  Vazovova 4        81107  MUDr. Galavá      0905612503 64776462    0
31791581  AMBULANCIA-INTERNÁT OU  8510  Saratovská 26/B     84101  MUDr. Šteffeková @   0264461712        0 mudrada@atlas.sk
35788607  AMC, S.R.O.        7032  PÍS! Kvačalova 15   82108  Cich @        0903718719        4 miroslav.cich@post.sk
36239348  AMEERA S.R.O.       7400  Ţelezničná 1515    905   Vašíčková Hana    0908799053        0 obchod@ameera.sk
34123806  AMER S.R.O.        5500  Cesta na Kamzík 39   83101  Lamprecht Róbert   0254771608  905201929  0
30815690  AMERICKÁ OBCH.KOMORA   5110  Rybné nám.1-hotel Danube
                                  81102  Xxx         0259340534        0
35924837  AMETYST BRATISLAVA    8510  Plynárenská 1     82109  Ţenišová       0902802224  53633262   0
35874589  AMITY REAL S.R.O.     7400  Lamanského 18, Ba III 83103  Rajták @       0903258999        0 amityreal@amityreal.sk
34142932  AMN STAV S.R.O.      4500  Panenská 26      81609  M.Nemcová @     0902199728  903222088  0 amnstav@e-zones.sk
31402071  AMSLICO AIG LIFE S.R.O.  6600  Hviezdoslavovo nám.20 81102  PhDr. Hana Várošiová 0259363225        0 amslico@amslico.sk
31361552  ANASOFT APR S.R.O.    7200  Staré Grunty 53, P.O.Box 80
                                  84000  Mgr.H.Kopolovcová @ 0260202444         0 hr@anasoft.sk
31673767  ANAVEK S.R.O.       7200  TEL!Galvaniho 2/A   82104  Roman Jendek     0905410300        0 anavekblava@stonline.sk
35975369  ANBRA, S.R.O.       4500  Agátová 1       84101  Vladimír Záriš    0905613927        0
34878297  ANDREJ JAHN - ADO     5552  Šintavská 26 - Modrý dom
                                  85106  TEL. 12:00-18:00   0905200240        0
40018725  ANDREJ SYNEK-AM PLAST   4500  Záluţická 49      82102  Syneková       0908725441        0
35868562  ANDREW S.R.O.       7440  Hrachová 42      82105  Čajko @       0255422930  903429190  0 obchod@abcreklama.sk
35829290  ANIMOLINE S.R.O.     9234  Vrakunská 29      82106  Ing.arch.Baran    0903270357        0 animoline@animoline.sk
31399681  ANISA, S.R.O.       9300  Šustekova 29-31    85104  Antaš        0903439130        0 jozef.jancek@zoznam.sk
35887257  ANIT CZ, S.R.O.      7480  Tomášikova 17     82109  Pravdová @      0248269653        0 sekretariat@anit.sk
10941444  ANMIMA-ANTON MITAŠÍK   5246  PÍS/TEL !       82104  Peter Pajser @    0903745598  48213482   0 peter_pajser@anmima.sk
 36363090  ANT S.R.O.        7400  Staré Grunty 17/a   84104  Adamcová    @   0265444111        0 adamcova@ant.sk
31332439  ANTARES PLUS S.R.O.    7400  Galvaniho 14      82104  Daniela Kocmundová 0243410728         30 daniela.kocmundova@antares.sk
35851414  ANTICOR ISOLAT. S.R.O.  7400  Ivánska cesta 4    82104  Ďurčík @       0243636234        0 anticor@pl.sk
35904429  ANTIQUARIAT POSONIENSIS  7400  Hviezdoslavovo nám. 18 81437  Kvasnica Boris @   0905643840        0 posoniensis@stonline.sk
17407427  ANTON DROBNÝ ŢIVNOSŤ   5500  Obchodná 55      81102  Ján Drobný      0903428609        10
35761652  AOLINE, S.R.O.      9300  Stará Vajnorská 15   83104  Hrdina @       0903796850        0 aoline@zoznam.sk
44270771  AP FOX, S.R.O       9300  Bazovského 1811/9   84101  P. Podstupka     0905326241        0 apfox@chello.sk
35890282  APG TECHNOLOGIES S.R.O.  7400  Keţmarské nám. 2    85101  Ing. Pagáč @     0904566570  63532002   0 apg@apg.sk
17337518  APL, A.S.         7400  Dobšinského 16, Ba I 81592   Marečková      0252491863        0
35710641  APN S.R.O.        9300  Hraničná 16      82105  Ing. Heizer @    0903259010        0 juraj.heizer@asset.sk
35694149  APOLLO KLUB S.R.O.    5530  Súkennícka 4      82109  Xx          0903432055  58104066   0
35842148  APOS GROUP, S.R.O.    7400  Za stanicou 1     83104  PhDr. Lauro @    0911282356        0 apos@centrum.sk
35695315  APPEL COUNSELLING S.R.O  7484  Štefánikova 47     81101  Eliška Redekyová   0252495588        8 redeky@appel.sk
31327257  APPLIED PRECISION S.R.O  7400  Technická 5      82104  Kapustová @     0243633151  43633152   0 kapustova@appliedp.com
35949066  APZ PERSONAL, S.R.O.   7400  Ţabotova 2       81105  Podolský,Puškáčová @0252625037         0 office@apz-personal.sk
30855152  APZ-PRO          7520  Páričkova 18      82109  Ing. J.Mezei     0903394991  908114005  0 jozef.mezei@post.sk
34103902  AQUA CONTROL S.R.O.    7484  Budatínska 1      85101  Ing. Ján Dait    0245526713  45526723  10
35945711  AQUA M TEAM S.R.O.    7484  Homolova 4       84102  Miroslav Roth    0905825342        0
35771194  AQUA SERVICE, S.R.O.   4524  Šafárikovo nám.7    80100  Polakovič @      0905425254       0 info@aquaservice.sk
35143720  AQUA TREND        7400  Gessayova 3       85103  Peťko Dušan      0905880169 915109396  0
35718218  AQUA-IDA SLOVAKIA S.R.O  2666  Ráztočná 59, Ba II   82206  Šimeková        0245247413       0
17310687  AQUA-VITA S.R.O.     4500  Galvaniho 12/A     82104  Kollárová @      0243422350 43422352f  25 aquavita@aquavita.sk
35870931  ARBEIT, S.R.O.      7400  Martinská 49      82105  Matusák @       0800137137 910213455  0 matelo@pobox.sk
31346740  ARBOR S.R.O.       5153  Staré Grunty 61     84104  Peter Šinák @     0905710535 65440512f  0 arborba@stonline.sk
35875062  ARCESE SLOVENSKO S.R.O.  7520  Vlčie hrdlo 68     82107  Fear,Bakaj       0240207711       0
35804637  ARCO, S.R.O.       7230  Kapitulská 3      81101  Ing.Koprna       0903402553       0
31340199  ARCONEX, S.R.O.      7480  P.O.Box 41       81001  Institorisová @    0254793783 54793798   0 institorisova@arconex.sk
35730382  AREA RK          7031  Trenčianska 47     82109  Andrea Buocik     0255565186 55565187  11
35874368  ARES SECURITY, S.R.O.   7460  PÍS/OSOB! Malý trh 2/A 81105  Madajová @                   0 mail@ares-security.sk
36355976  AREVA NP CONTROLS S.R.O  7400  Vajnorská 137      83104  Michaela Chválová   PÍS/MAIL        0 michaela.chvalova@areva.com
22668659  ARGUS-IGOR HOLÉCI     7400  Hraničná 22, Ba II   82105  Holéci         0905269956       0 argusba@mail.t-com.sk
35778211  ARH, S.R.O.        5111  Odborárska 19      83103  Havelka @       0244457507       0 vari@slovanet.sk
14377845  ARCHA-DARČEKOVÉ CENTRUM  5230  Obchodná 37       81106  Danišovská,Schmidt   0907884423 905743314  0 skeurokft@stonline.sk
35934999  ARIOS, S.R.O.       9300  Kladnianska 12     82105  Mattová        0911734190       0
36269921  ARIRANG S.R.O.      5552  Vajnorská 98/C     83000  Mgr.Marek Mojţiš @   0905850001       10 mojzis@vojcik.sk
35903210  ARISAN, S.R.O.      7412  Mudrochova 2      83527  Ing. Dudáš @      0244373590       7 info@arisan.sk
36523496  ARKA A.S.-KANC.ŠKOL.POT  5100  Turbínová 1       83104  Ing.M.Cabarková @   0249277877       77 cabarkova@arka.sk
36539830  ARK-PARTNER S.R.O.    5530  M.Sch.Trnavského 4   84104  Peter Barát      0903929870       0
35859598  ARNOR S.R.O.       5500  Záporoţská 9      85101  Eva Hetfleišová    0903430481 903270718  0 hetfleisova.eva@post.sk
35895276  ARO CENTRALE EUROPE    7400  Karloveská 63      84104  Ing.Olejár,Pavlík   0265440586 65440585f  0 s-olejar@aronet.com
36550493  AROBE S.R.O.       7520  Pernecká 11       84104  TEL !     @    0908700004       0 arobe-robo@post.sk
30851831  ARS IUVENTUTIS,OBČ.ZDR.  7520  TEL !! Jankolova 1   85104  Tajtáková       0910957253       0 ars.iuventutis@zoznam.sk
11663189  ARTIS-JUDR.KLEIBL     9300  Magnetová 11      83104  JUDr.Miloš Kleibl @  0244250119 905454609  0 sobeta@stonline.sk
36654558  ARTPEACE, S.R.O.     9300  Ľaliová 10       82105  Dúbravský,Seják    0911429924 911741447  0
35730625  AS SELECTA, S.R.O.    9300  Miletičova 40      82108  Zuzana Géci      0905512093       0 zuzana.geci@sk.selecta.com
31382541  ASBIS SK S.R.O      7400  Tuhovská 33 (Zl.piesky) 83106  Ing.Andrea Paštéková  023216511        0 pastekova@asbis.sk
31390528  AS-CENTRUM, S.R.O.    9300  Osuského 42       85103  Brunclíková @     0252731477       31 asistentka@ascentrum.sk
35870958  ASCORP, S.R.O.      4500  Fedinova 4       85102  Tarnay         0904902789 905902789  0 ascorp@ascorp.sk
35896744  ASD INVEST S.R.O.     5117  Komárňanská 61     82109  Ing.Ján Šablatúra   0905615510 905778167  0 asd.invest@gmail.com hutyx@hutyx.sk
35707127  ASEC, S.R.O.       4500  Ivánska cesta 4     82104  Kuzminová @      0243413175       0 asec@asec.sk
31400701  ASIA CAR IMPEX, S.R.O.  7400  Teslová 1, Ba II    82102  Jozef Červenka @    0244456224 44456224f  0 yamaha.jozo@nextra.sk
35943947  ASIAN SKY, S.R.O.     5530  Ivánska cesta 16    82004  Šao Mei        0903451888       0
35807628  ASIAN STAR S.R.O.     5530  Ţidovská 7       81101  XiaoMei Hy       0903451888       0
35693657  ASIR S.R.O.        7400  Planckova 1       85101  Fiľakovský       0903297733       0
35716126  ASKI, S.R.O.       7400  Astrová 3       82101  Ivona Klúčiková   0902954300         0 ivona.klucikova@aski.sk
35909790  ASKO-NÁBYTOK S.R.O.    5200  Lazaretská 8      81101  Mgr.Lucie Kubešová @MAIL             0 jobs@asko-nabytek.cz
30779693  ASOCIÁCIA OCHR.ZVIERAT  7520  Rebarborová 17-Vrakuňa 82107  Havranová      0243410916         0
30854156  ASOCIÁCIA VODÁREN.SPOL.  9300  TEL!! Jašíkova 2    82103  Ing. Nagy      0915769156  48291237f   0 avs@kmba.sk
35812176  ASOM, S.R.O.       7480  Agátová 1       84427  Truszka @      0264461361         0 asomsro@szm.sk
35760419  ASSECO SLOVAKIA A.S.   7220  Trenčianska 56/A    82109  Ing.Janka Pelešová @ 0220838400  20838444f   0 janka.pelesova@asseco.sk
35874392  ASSET PORTFOLIO SERV.SK  7400  Heydukova 6      81108  Silvia Gallee @   0911766006  59234470    0 sgallee@aps-cz.cz
36290181  ASSIST (SK) S.R.O.    5100  Zámocká 30       81101  Erdol Biramen    0907295354         0 office@assist.sk
35808110  ASSURE, S.R.O.      7400  Kopčianska 14     85101  Dusík        0268203513  911259267   0 dusik@assure.sk
35691531  ASTON ITM S.R.O.     7260  Tomášikova 31     82101  Mgr. Ondrej Rička  0905633806         26 hrm@aston.sk
36232785  AT&T GLOBAL NET.SERV.SK  6420  Einsteinova 24     85101  Alexandra Číšková  0269257960        420 aciskova@emea.att.com
35866535  ATCON SYSTEMS, S.R.O.   7310  PÍS! Tomášikova 26   82101  Mgr. Kopáčik @    0910955381         0 atcon@atcon.sk
35807831  ATEC-AUTOMAT.TECHNIKA   7430  Prievozská 18, Ba II  82451  Róbert Dekan @    0258104101  58104125f   0 robert.dekan@atec-at.sk
35890762  ATELIER 3M        5110  Zadunajská 10     85101  Ing.arch.M.Pokrivčák 0263530377         0
36020826  ATERAITA S.R.O.      5211  Panónska cesta 16/A  85000  JUDr. Vicianová   0252444019         0
35689986  ATHENIUM S.R.O.      7400  Cukrová 14       81102  Flipovič @      0252920955         0 athenium@athenium.sk
35854499  ATINGO, S.R.O.      7400  Štefánikova 47     81104  Tetřevová @     0902312055  52444428    0 atingo@atingo.sk
17317444  ATLANTIC (GALANTÉRIA)   7400  Grosslingova 6     81109  Pinterová,Petrovičov 0252634477         0
30852722  ATLAS COPCO, S.R.O.    3430  Saratovská 26     84102  Enho         0225434119         0
35868716  ATLAS REAL, S.R.O.    4500  Ruţinovská 42, Ba II  82101  Gaţíková @      0243330863         0 gezikova@pcc.sk
35796634  ATLAS SK A.S.       7230  Prievozská 4/D Apollo BC II
                                  81104  Klára Javorská @   0252493612         0 hr@atlas.as.sk
35692171  ATRIMEX S.R.O.      9300  Pestovateľská 10    82101  Bőhm-Kleinová @   0249512560  aj písomne   0 atrimex@atrimex.sk
35877227  ATUM GRANDE S.R.O.    4521  Ferienčíkova 2     81109  Olexij Obladaňuk   0903311556         0
35970715  ATYP PRUŢINEC, S.R.O.   9300  Novobanská 1      85101  Pruţinec       0263821605         0
41135211  AU JOB          7520  Jelenia 11       81105  Straka @       0902933112         0 straka@aujob.sk
35858907  AUDIT TAX CONSULTING   7520  Trnavská cesta 82/A  82102  Ing.A.Oberhauser @ 0244638027   44638029f   10 atc@atc.sk
35767553  AUDITOR SK, S.R.O.    7520  Sládkovičova 7     81106  Straková Daša @   0254414663  54414972f   0 strakova@auditor-eu.sk
31382991  AURA VITAL, S.R.O.    5220  Herlianska 45     82102  Ravasz        0915400811  907704721   0 aurahks@klubaura,sk
35880406  AURA-SOMA SLOVAKIA,S.RO  7400  Ľudové nám. 1     83103  Malíková       0903719214         0
36677515  AUSTROMAR SK, S.R.O.   6100  Kutlíkova 17      85102  Hečko @       0268286466  68286465    0 vlado.hecko@austromar.sk
36810282  AUTO BAVARIA A.S.     5010  Hodonínska 13     84103  Katarína Papay    0269201940  69201998   13 katarina.papay@autobavaria.sk
31352901  AUTO BNP S.R.O      9300  Vrakunská 1      82106  Ing. Hoďová Hedviga 0240204104         13 jlpersonalne@jl.sk
35796774  AUTO DANUBIUS, S.R.O.   9300  Ráztočná 60      82107  Polák @       0243424304         0 adan@autodanubius.sk
31397093  AUTO GROUP A.S.      5010  Galvaniho 13      82104  Petr Sládek     0918696823         0 sladek@autogroup.sk
36298026  AUTO KELLY SLOVAKIA    5114  St.Vajnorská 17    83100  Krajčo @       0918788392         0 praca-ba@autokelly.sk
35865300  AUTO PKS S.R.O.      9300  Budatínska 1      85101  Savel @       0948610093         0 autopks@atlas.sk
31348220  AUTO POLA S.R.O.     7400  Vajnorská 89     83104  Pokorný, Kubovič @   0244461290         0 autopola@autopola.sk
31348653  AUTO ROTOS S.R.O.     5010  Račianska 184/B    83154  Hiklová,Halo @     0244872666 44872667    0 servis@auto-rotos.sk
35816350  AUTO TOP SERVICE S.R.O.  5010  Kopčianska 33     85101  Emil Kudla @      0905719223 63535253f    0 kudla@autotop.sk
31319823  AUTO VALUŠEK S.R.O.    9305  M.Sch.Trnavského 14 84101   Krčulová @       0269202312f        0 krculova@valusek.sk
35858699  AUTOCENTRUM AAA AUTO   5000  Panónska cesta 39   85104  Ingrid Trenčanská   0918968084 68268951f    0 jobs@aaaauto.cz
35700319  AUTO-CLEAN, S.R.O.    9300  Rozvodná 7      83101  Attila Görcs      0905666232 902620222    0
31366252  AUTO-DAMI S.R.O.     5274  Trnavská cesta 67   82101  Jendek @        0243425477 43424263    20 sklad@autodami.sk
17329477  AUTO-IMPEX S.R.O.     5110  Trnavské mýto 1    83221  Toblová @       0240257122 903202220    0 personalne@auto-impex.sk
17329477  AUTO-IMPEX S.R.O.     7400  Vlčie hrdlo 68    82110  Toblová @       0240257122 903202220    0 personalne@auto-impex.sk
35748729  AUTO-KLIMA BRATISLAVA   2923  Beňadická 5      85106  Mgr. K.Rechtoríková  0263536666        12 klimatizacia@auto-klima.sk
31391761  AUTOLINE, S.R.O.     7400  Stará Vajnorská 17  83104  Ing.Kulacs,Kořínek @  0903791283 903791282    0 autolinesro@nextra.sk
31708498  AUTOMATIZÁCIA ŢEL.DOPR.  6010  Za stanicou 1     83104  Jozef Bachratý @    0911233449 44454522f   140 j.bachraty@azd.sk
34152750  AUTOPRIMA SLOVAKIA    5030  Kopčianska 20     85100  Scholtz        0903270613 63534171    0
00654329  AUTO-REKLAMA S.R.O.    7440  TEL !         81101  Porozsnyák       0910600459         0
33628637  AUTOSERVIS - ŢUŢIČ    5274  Pútnická 61, Ba IV  84106  Ţuţič         0905613944 65956752    0
35940735  AUTOSERVIS DAKAR S.R.O.  7480  Fadruszova 953    84104  Luprichová       0911222132         0
35768509  AUTOSERVIS JANO      7520  TEL !         82110  Kizsler        0911141148         0
35896353  AUTOSERVIS M-M S.R.O.   9300  Prievozská 32     82109  Krämer         0910344443         0
11642700  AUTOSERVIS SOS      9300  Kremeľská 94     84110  Leskovský       0905978662         0
34716904  AUTOSKLO - JÁN JURIŠTA  5274  Krajinská cesta 4   82107  Stanislav Krištof @  0243191133         6 autosklojurista@slovanet.sk
36639524  AUTOTEST SK S.R.O.    3500  Michalská 7      81101  Brngálová @      0260201042 911307818    0 zuzana.brngalova@autotestsk.sk
08532165  AUTO-UMYSERVIS      7400  Bajkalská (pri Bille) 82102  Dvorín Dušan @     0264281093 64284662f    0 info@auto-umyservis.sk
44666772  AV MOBILITA S.R.O.    7400  M.Sch.Trnavského 14 84101   Iveta Špániková @   0269202353         4 asistent@valusek.sk
44404913  AV&JV S.R.O        5530  Nedbalova 12     81102  Szokolayová Jana @   0907979008        14 szokolayova@alize.sk
36237191  AVE SLOVAKIA S.R.O.    9300  TEL !         82492  Ing.Dynka @      0903559824         0 ave@ave.sk
31602509  AVEC S.R.O.        7133  PÍS! Ivánska cesta 4 82104  Marek Ďurian @     0243426689f        0 durian@eavec.sk
36235911  AVENT S.R.O.       5550  Obchodná 58      81102  Tisovský, Tisovská   0252731381         0
35867647  AVETECH S.R.O.      7400  Pri starom mýte 2   83104  Smaţák @        0244460313         0 avetech-sk@stonline.sk
40031781  AVICAR INTERNATIONAL   7400  Pastierska 2     83106  Pavol Forgáč @     0902163453 44681711    0 pavol.forgac@stonline.sk
35923903  AVIP S.R.O.        9300  Miletičova 18     82108  Fiala @        0903262170 55565838 f   0 avip@avip.eu
35850582  AVIRA S.R.O.       5500  Ševčenkova 19     85101  Ing.L.Koptáková @   0907711968         0 k.lucia@chello.sk
00358762  AVÍZO S.R.O.       2210  Ľubochnianska 10   83104  Petruchová L. @    0249200255 49200255f    0 ingo@avizo.sk
35805811  AVOCAT-ADVOK.KANCELÁRIA  7411  Šoltésovej 12     81108  PÍSOM! @                     0 avocat@avocat.sk
36710130  AVRIS GROUP S.R.O.    7480  Furdekova 16 (budova pošty)
                                 85104  Bc. K.Korcsoková @   PÍS/MAIL!   68281017   0 job@avris.sk; job@directcall.sk
35728469  AWF SLOVAKIA S.R.O.    5010  Mierová 135      82103  Samuel Roška      0245525573 45525572f    0 samuel.roska@afw.sk
31324711  AWT BAVARIA S.R.O.    5010  Roţňavská 34     82104  PÍS ! @        0248276111 48276555f    0 awt@awt.sk
61859524  AXA A.S.         6603  Dunajská 4       81101  Skákalová @      0918924410        0 janka.skakalova@axa-sk.com
35968079  AXA ŢIV.POISŤ. A.S.(SK)  6603  Laurinská 18      81101  Miroslav Golian    0948021527        0 golian.miroslav@gmail.com
36655953  AXEL SK S.R.O.      9300  Kopčianska (areál INEX) 85101  Janţo Ladislav     0905610670        0
35788437  AXIMA SERVICES A.S.    7400  Mostová 2, Ba I     81102  Kvetan @        0254646951 54430875f   0 vladimir.kvetan@axima.sk
35876719  AXXENT S.R.O.       8040  Sreznevského 3     83103  Mgr. Skarbová @    0244630657        0 henrieta@axxent.sk
35739932  AZ KOVO S.R.O.      3710  Galvaniho 14      82104  Ing. Hrapko,Egreši @  0903710217 43412391   0 azkovo@azkovo.sk
35797053  A-Z MARKETING A.S.    7440  Čierna Voda 611     83107  PhDr.Marián Matyáš   0245943938        0 marian@azsk.sk
31327397  A-Z STROJ S.R.O.     7132  Trenčianska 66     82109  Július Chudík     0253412413 53416586 f  11 chudik@a-zstroj.sk
35835362  B INVEST         5110  Vajnorská 11      83104  Jaromír Slosiar    44630107        45
40096696  B&B PLUS-BRANISL.BLECHA  5211  Majerníkova 5/A     84105  Branislav Blecha    0905813226        0
36464007  B&B-SLOVAKIA, S.R.O.   7480  Dobrovičova 12     81109  Blaščáková       0905627763        0
35838132  B&C SLOVAKIA S.R.O.    9300  Gaštanová 13      81104  Ing. Novosad      0903411736        0
36751961  B&H INSURANCE CONSULT.  6603  Karadţičova       82108  Mgr.D.Hrehovčíková   0220901013 44459007f   0 hrehovcikova@bhic.sk
35964774  B&P ELEKTRO S.R.O.    4531  Trenčianska 57     82109  Jozef Piši @      0902624665        0 bpelektro@zoznam.sk
34105131  B&V AUTO S.R.O.      7400  Kopčianska 20/a     85105  Gregora Milan     0263531409 0905691839  14 mgregora@subaruauto.sk
35793538  B.B.CENTRUM S.R.O.    7031  Nám.SNP 463/3      81106  Marcela Borecká @   0905929073        2 bbc@centrum.sk
35793040  B.K. SERVICE S.R.O.    5530  Vajnorská 134/B (Polus CC)
                                  83104  Martin Méry      0905512906 44462198f   5 m.mery@bjservice.sk
31102654  B.M.B.SENEC S.R.O.    7400  Trnavská cesta (Kaufland)
                                  83104  Juráková        0905481461        0
35754877  B.O.B. SECURITY S.R.O.  7524  Gessayova 3       85103  TEL !         0262520526        0
35810807  B.O.S. SLOVAKIA S.R.O.  5118  Prievozská 14/A     82109  Ing. V.Točková @    0258238378        0 tockova@bos-slovakia.sk
31359183  B.P.A. S.R.O.       4500  Rádiová 49       82104  Kašák, Mikulič @    0248213510 48213599f   0 kasak@bpa.sk
35797185  B.S.R. A.S.        9300  Radlinského 27     81107  Košuda Pavol      0252444490 903612246   0 bsr@centrum.sk
35710721  BABYLAND S.R.O.      5242  Pestovateľská 9     82104  Ing. Kneţková     0905482305        0
32114320  BÁCS GABRIEL-STOLÁRSTVO  3600  Telefonujte !      82105  Bács          0905606566        0
35860049  BAGIMPEX SLOVAKIA S.R.O  5100  Hodonínska 1      84103  Silvia Al Aside    0264285499 64285499f   0 obchod@bagland.sk
36753505  BACHMANN S.R.O.      9300  Na Pántoch 18      83106  Silvia Papugová @   0232400609        0 hr@bachmann.sk
35909331  BALCAR,POLANSKÝ & SPOL.  7411  Šafárikovo nám. 4    81102  JUDr. Ličák @     0905789942        0 licak@centrum.sk
35732750  BALDIS S.R.O.       9300  Vajnorská 135      83104  Adamcová        0907728754 44632439   0
35855690  BALLYMORE PROPERTIES   7011  Mostová 2        81102  Novotná        0254640932       27
36196428  BALTOM S.R.O.       7480  Prievozská 18      82105  Klimo         0905904265        0
35815272  BAM-EKO A.S.       5130  Hálkova 11       83103  TEL !         0907919252 4445913f   0 petra.pavlikova@bameko.sk
11799854  BAN KOD-MAL        7520  Bulíkova 11       85104  Kardoš, Kardošová @  0262250320 62317602   0 bankod-mal@stonline.sk
36911488  BANCO-ING.BRANISL.JÁNOŠ  6020  Vajnorská 137      83104  Ing. Jánoš @      0244458421 903255466   5 banco@vnet.sk
35833688  BANNER BATTERIE SR    5110  Ivánska cesta 2     82104  pers. @        0243421874f       0 office.bskb@bannerbatteries.com
35888261  BAPOM S.R.O.       3600  TEL !          85103  Polák @        0905200396        0 bapom@atlas.sk
37143565  BAR FORTUNA        5530  Bulíkova 27       85104  Martin Valentík    0905628268 62316065f   0 barfortuna@post.sk
35817968  BAR GROUP S.R.O.     5530  Michalská 26      81101  Fégl Ján       0905395215        0
18048480  BAR ZA OPEROU       5530  Gorkého 5        81101  Mitasová       0903530393        0
36327972  BARCLAY AND WATERS    7400  Príjazdná 7/A      83107  Ing. Eva Mrázová   MAIL           0 mrazova@barclayandwaters.sk
35787015  BÁRDI AUTO SLOVAKIA    5000  bardiauto@bardiauto.sk 82000  Ildikó Perneschová  0244634675 915771791   0 bardiauto@bardiauto.sk
35814292  BARESTO S.R.O.      5530  Studenohorská 2, Lamač84213   TEL!         0904688913        0
34103015  BAŤA SLOVENSKO A.S.    5243  Nám. SNP 16       81106  E-mail        0252632564 52962747f  204 bata@bata.sk
31350062  BAT-KLIMA S.R.O.     2923  Pekná cesta 19     83105  Ing. Turza @     0254650737        46 bk-ba@bat-klima.sk
35906316  BAUBUILD S.R.O.      4500  Dúbravská cesta 3    84540  Michal Sliezik @   0911320922 54793330    0 michal.sliezik@baubuild.sk
35921196  BAUCHÉMIA T.B S.R.O.   9300  Stanekova 3       84103  Mgr. Karabin @    písomne          0 bauchemia.tb@atlas.sk
31384978  BAUMAX SR, S.R.O.     5210  Lieskovská cesta 15   82106  Barbara Černá    0245248658 45523324   42 xx.blava1@baumax.com
31384978  BAUMAX SR, S.R.O.     5210  Bajkalská 34      82102  Jana Juríčková @   0258100212 f58100222  105 xx.blava3@baumax.com
31384978  BAUMAX SR, S.R.O.     5210  Roţňavská 4       83104  Novysedlák      0250102311        0 xx.blava2@baumax.com
31384978  BAUMAX SR, S.R.O.     5210  Roţňavská 4 (CENTRÁLA) 83104  Mgr.Gabriela Čepcová 0248278110 48278415f   0 gabriela_cepcova@baumax.com
35916788  BAUSTRA, S.R.O.      4500  Závodná 3        82106  Mlynárik       0911509829        0
31373224  BDW ZUB.TECHNIKA S.R.O.  8510  Bazovského 4, Ba IV   84101  Vicianová      0905458316 64287137    0
35813032  BEA POTRAVINY S.R.O.   5220  Dullovo nám. 8     82109  Dr. Strhan Daniel @ 0250201310 905649690   20 strhan@goblet.sk
35841591  BEATA YACHT S.R.O.    7400  Repíková 6, Ba II    82107  Hargas @       43191002  43191045f   10 beatayacht@nextra.sk
44175132  BEATA YACHT+ S.R.O.    7400  Repíkova 6       82107  Andrea Valjašková  0902178886        0 avaljaskova@zoznam.sk
41531141  BEAUTY & SLENDER     9302  Śtúrova 12       81102  Roskošová @     0902677862        0 slender@zoznam.sk
35795981  BEAUTY COSMETICS S.R.O.  5233  Telefonujte       82101  Deţerická @     0903296196        5 beauty-sk@mail.t-com.sk
35774380  BEAUTY SERVIS SK S.R.O.  9300  Košická 5        82516  PÍS! Zdenko Kozák @ 0903236460         0 probeauty@stonline.sk
34780858  BEDNÁRIKOVÁ,F.O.-GAURA  7400  Škultétyho 5      83104  Bednáriková Z. @   0903419502 45923031    0 ragura@inmail.sk
35411384  BEE LINE SK - HARMEČNÝ  7400  Obchodná 31       81106  Harmečný       0903242564        0
31403107  BEERTRADE S.R.O      5225  Kríţna 24 - TELEF!   81107  Bohrnová       55566743         0
30775612  BEFARE 777 S.R.O.     4531  Mliekárenská 10, Ba II 82109  befare@befare.sk   58241363  58241329f   0
40103986  BEGRA - DIANA HALAČOVÁ  5210  Istrijská 68      84107  Diana Halačová @   0903700327 0264770770   1 fontany@begra.sk
36206121  BEGUN-BELLA S.R.O.    5130  Stará Vajnorská cesta 17/B
                                  83104  Ahmet Dermenc    0902913300        0 bellanotte@bellanotte.sk
36560324  BELDA, S.R.O.       5241  OC AVION,Ivánska cesta 94901  Belanová @      0905610942        0 office@belda.sk
35949899  BELDYSLOVA SPEDITION   6025  Račianska 66      83102  Ing.Poláček,Kottová@ 0911472200 911474727   0 info@beldyslova.sk
44191057  BELFOR SLOVAKIA S.R.O   9300  Roţňavská 7       83104  Mária Husáriková   091433776 0249114209f   0 maria.husarikova@sk.belfor.com
37619896  BELGO-SHOP        7400  OMV Zlaté piesky    82104  Xx          0907746355        0
37619896  BELGO-SHOP,F.O.      5220  Sklabinská 14      83106  Vierenová      43635611         0 eva.vieren@inmail.sk
36353892  BELLA STUDIO       9304  Šípková 2        81104  TELEF.!       0903580023 0903818661   0
35926201  BELVEDER PLUS, S.R.O.   5224  Slávičie údolie 4131  81102  Ivana Bušová @    0910783395 62527611    0 machnac@stonline.sk
36224537  BEN S.R.O.        2050  Šancová 5/B       81104  Nagyová @      52451469f 52442203   95 nagyova@ben.sk
31815987  BENEFICIAL FINANCE, A.S  7400  Suché Mýto 1      81103  Jana Kalátová @   +420251118252       0 jana.kalatova@beneficial.cz
40963136  BEŇOVÁ INGEBORG      7400  Jamnického 5      84105  Beňová         0915165819 905432483    0
31374140  BERLITZ SLOVAKIA S.R.O.  8042  Tyršovo nábr. 12    85101  Petra Ťaptíková @   0262411344 62411390    20 info@berlitz.sk
32203217  BERNER ŠTEFAN       6020  Kopčianska 78      85101  Berner         0903784613 63811603    7
31347169  BESET, S.R.O.       7520  Jelenia 18       81105  Polakovičová Dáša @  57275111   57275101   0 dasa.polakovicova@beset.sk
35806168  BESKYD S.R.O.       4500  Račianska 68      83102  Vyacheslav Syniy    0903238877        23
35921625  BEST GROUP, S.R.O.    7400  Romanova 44,      85104  Greško         0903186729         0
35770163  BESTOP AUTOSERVIS     7400  Pečnianska 6      85101  Turňová        63453747          0
35804009  BE-TA SLOVENSKO      5552  Miletičova 71      82109  Puškarev Mário     0903446839         8 lahodky@lahodkyusherlocka.sk
30849667  BETANIA Ú.Z.       9130  Partizánska 6      81103  Mgr.M.Fertaľová @   0903702070         3 dzbteren@gmail.com
31340482  BETIS S.R.O.       9300  Mierová 172       82105  Király, Gebauer @   0905446952 905222433    0 pozicovna@betis.sk
35792841  BEVEX GROUP S.R.O.    8514  Michalská 2       81101  Frantisek Čapka    0905621508         6
35714581  BEVORI INTERNAT. S.R.O.  6021  Galvaniho 2/a, Ba II  82104  Škarba         0903708680        24
00685003  BEVOTEK, S.R.O      5211  Páričkova 5       82108  Ing.Vašíček,Benčová  0903723791 903224450    0
31398634  BEVY MRAMOR, S.R.O.    9300  Trenčianska 47     82109  Šebesta @       0907211828         0 michal.sebesta@yahoo.com
36737895  BEYOND MEDIA S.R.O.    5230  Špitalska 61      81101  Matus Sedlak      0911088577         0
36353850  BEYOND, S.R.O.      9300  Hálkova 48       85103  Matúš Kuchyňa     0904755907         0
35840935  BEZP.AGENTÚRA KAGE SLOV  7524  Herlianska 2      82102  Maďar @        0905396095         0 baks@chello.sk
36698491  BEZP.AGENTÚRA SLOVAKIA  7524  Letisko M.R.Štefánika 9182001  Juraj Barczi      0907727727         0 puhal@ba.zse.sk
31383475  BEZ-TRANSFORMÁTORY, A.S  3110  Rybničná 40       83554  Motusová   @     0905845020         0 motusova@bez.sk
35823992  B-FELL S.R.O.       5510  Špitálska 53      81108  Danihel Richard    0904095959         0
36724858  BG TRANSPORT, S.R.O.   6025  Jána Jonáša 11     84108  Dušan Konečný @    0903427644         2 bgtransport@centrum.sk
35755733  BGS LEVI SLOVAKIA,A.S.  7520  Stará Vajnorská 21   83104  Šuchová        49591709          0
35833432  BH ŠPED S.R.O.      6021  Kopčianska 78,telefon. 85101  Berner         0263838768         0 centrala.ba@bbsped.sk
31384331  BHF ENVIROMENTAL S.R.O.  7260  Dúbravská cesta 9    84237  Hrubý         54774689          8 bhf@ghf.sk
31366953  BHPS, S.R.O.       4500  Levočská 13       85101  Ing.Buček,Töröková   0905721187 43410304    0
31354343  BICKEL&WOLF BRATISLAVA  5200  Kosodrevinová 2     82107  M.Bakoš        0249204730         0 office@bickelwolf.sk
35846143  BIFA S.R.O.        7412  Krakovská 1       81103  Ing.Darina Fatyková@  PÍS/MAIL          0 fatykova@nextra.sk
27914267  BIG BUY          7484  Obchodná 41       81000  Marcela Kreminová   0915465846        20
35851198  BIKER S.R.O.       7400  Exnárova        82103  Šitovsky, Šchmidl   0908595555         0
30848008  BILINGV.GYMN.C.S.LEWISA  8020  Beňadická 38      85106  Jana Klagová      0263830864         0 bilgym@bilgym.sk
31347037  BILLA, S.R.O.       5220  TEL !! Saratovská 1   84102  Červeňová,Bajusová   0903640185 48242100    0
31347037  BILLA, S.R.O.       5130  Bajkalská 19/A     82102  Mgr. M.Mašlonková   0248242222 48248555f  3100 praca@billa.sk
31347037  BILLA, S.R.O.       7400  Rustavelliho 7     83106  Makarov        0910901107         0
37693921  BINDEROVÁ DANIELA     7400  Rusovce         85110  Binderová       0904519797 0905460356   0
35835656  BINGO ALFA        9234  Jiráskova 1       85000  Vedúci         63812285          0
35706201  BIO COMPACT, S.R.O.    9300  Strojnícka 97, Ba II  82105  Písomne @       43295202f         0 biocompact@biocompact.sk
35691182  BIO-EKO, S.R.O.      7400  Bardejovská 10     83102  Rarková @       44453841   44454724   0 bioeko@nextra.sk
35849258  BIOMEDICA, S.R.O.     7400  Drobného 27       84102  Urbanová @       69309910   69309908f   0 rurbanova@bmgrp.at
31362206  BIOPOL, SPOL.S.R.O.    9303  Moskovská 12      81108  Urge          0903706161 52922837    0
32062184  BISTRO SAIGON       5530  Obchodná 32       81106  Markaj         0903217219 52932440    0
37387111  BISTRO U HENY       5530  Sasinkova 1       81000  Masár         0905831191         0
32206194  BISTRO-ZITA TOMEŠKOVÁ   5500  Ruţinovská 28      82103  Korytárová Jana @   0905459961 911459961    0 gastro@orangemail.sk
35736534  BITTNER PRINT S.R.O.   2222  Trenčianska 53 TEL.! 82109   Sykorová @       0903794721        100 sykorova@bittner-print.com
30105854  BIZAM-MÁRIA HUBLEROVÁ   5246  Miletičova 25      82108  Hübler @        0911717255         5 bizam@chello.sk
41539141  BIZOŇ ROBERT       5530  Vlčie hrdlo 77     82101  p. Bizoň        0903751322 903428242    0
35870001  BJ PRINT DISTRIBUTION   2123  Kopčianska 65      85101  Horváth @       0905367481         0 horvath@bjprint.eu
35948728  BJAD, S.R.O.       7400  Bazová 8        82108  Kopčík, Lojdo     0905453914 905979942    0
36262862  BK ELECTRIC, S.R.O.    3100  Dopravná ul. 19     92101  Adriana Kryštufková  0918164364         0 adriana.krystufkova@bkgroup.info
36275522  BK SERVICE INTERNAC.   4500  Dopravna 19,921 01 Piestany
                                  92101  Adriana Krystufkova  0337988888         0
37220861  BK SERVIS - B.KRUPA    7400  Belinského 3      85101  Krupa         0905131445         0
35800968  BKC, S.R.O.        9300  Miletičova       82108  Baumann Miroslav @   0903455590 905835261    0 baumann@bkc.sk
35782790  BLACK HILL PUB      5500  Nobelova 32       83105  Ing. Jana Chrastecká  0902088605         6 chrastecky@mail.t-com.sk
35866152  BLACK MARKET SLOVAKIA   7484  Bellova 33       83101  Michalíková      0918614355         0 office@stormwatch.sk
17529115  BLAŢÍČEK VINCENT-LOTOS  7400  Kríţna 17        81107  Vincent Blaţíček    0911455829         0
43526110  BLERIM KELMENDI      4500  Telefonujte       82102  Blerim Kelmendi    0911267448         0
35771780  BLUE MOON, S.R.O.     9300  Nezabudková 30     83106  Shilei LIU       0911980688         0
36681032  BLUEFOX S.R.O.      5220  Borodáčova 2      82101  Steiner Martin     0903729069         0 bluefox@post.sk
35806982  BLUMENBECKER SLOVAKIA   7400  Staviteľská 1      83104  Dipl.Ing.A.Schvarc   MAIL !           0 schvarc@blumenbecker.sk
36732362  BNT TAX CONSULTING K.S.  7400  Cintorínska 7      81108  Andrea Olekšáková   0257880088 57880089f    0 info.sk@bnt.eu
35886978  BNT-SOVOVA CHUDÁČKOVÁ..  7411  Cintorínska 7      81108  Mgr.Ing.Dávid Oršula  0257880088         0
35756764  BOAT A.S.         5112  Vajnorská 167      83237  A.Pauferová @     0244454893         0 pauferova@boat.sk
34105972  BOCO SLOVAKIA S.R.O.   7400  PÍS!! Teslova 12, Ba II 82102  Anna Bartošová @    0244461389 písomne     0 servis@boco.sk
31357920  BOCO-DOBRÁ KUCHYŇA,SRO  5500  Dullovo nám.4      82108  Čeliga @        55969438   905221264   0 celiga@r8.roburnet.sk
17330921  BODEX S.R.O.       7134  Magurská 3/B      83101  Ing.Ducko       44451869   44455955f   0 bodex@stonline.sk
35849720  BOFA FORT, S.R.O.     7400  Opletalova 100     84107  Pocisková       0903775786         0
35775246  BOHDAN BOLZANO, S.R.O.  5110  Račianska 68      83102  Šrámková @       písomne          0 daniela.sramkova@bolzano.cz
36539961  BOMBOVO, CK PRE DETI   6330  Bárdošova 33      83101  Gavalcová       0905662187         0
32172842  BOME - STAVEBNÁ FIRMA   4500  Varšavská 22, Ba III  83102  Ing.Bohúň       0905405630         0
35918390  BOMI TRADE S.R.O.     7450  Karpatská 3       81105  R. Mihálik @      0243420611         0 robert.mihalik@bomitrade.sk
35696371  BONAVITA - SERVIS     5110  Stará Prievozská 2   82109  Ing. Emília Kuzmová  50214554          0
36736872  BONJOUR RESTAURANT    5500  Fazuľová 7       81107  JUDr.Kamenca      0905176901         0
35898551  BONJOUR S.R.O.      5530  TEL !! Súmračná 24   82102  Krajňáková @      0915449988 918451537    0 bonjour@bonjour.sk
35891271  BONONIA SERVIS SLOVAKIA  9300  TEL! Trnavská 67   82104  Lucia Baranovská @   0911456286         0 bononia@bononia.sk
35891491  BONONIA, S.R.O      7524  Jesenná 8       82102  Baranovský @      0903456286 43295736f    0 lbaranovsky@bononia.sk
35894768  BONUS BRATISLAVA     5110  Maróthyho 6      81106  Pers.odd.       0910949979         0
35752033  BOR, S.R.O.        9300  Kopčianska 63     85101  Zezulák @       0903750889 63814678    0 r.zezulak@bor.sk
31324592  BORÁROŠ S.R.O.      7400  Blumentálska 8    81107  Ing. Peter Nádler   MAIL            0 bovex@bovex.sk
35813521  BORNA, S.R.O.       7400  Hatalova 12/A     83103  Bizoň @        44461511          0
35961724  BOSPOR ISTANBUL, S.R.O.  5530  Obchodná 21      81106  Kaan Polat       0911237553         0
40773931  BOŠANSKÁ ZUZANA,F.O.   9302  Nám.hraničiarov 1-11 85103  Bošanská        0904177414         0
35912995  BOTEL GRÁCIA       5530  Rázusovo nábr.    81102  Uličná, Mičunda    54432132   54432430   0
36787043  BPO EUROPE S.R.O.     7230  Dr.Vl.Clementisa 10  82102  Anna Jirovcová                  2
35688025  BPS PARK S.R.O.      7400  Cintorínska 2     81108  Milada Šopoňová    0252920436        14 parking@bps.sk
32083408  BRABOL-PETER CSOLLEY   5115  Herlianska 15     82103  Peter Csolley     0903461799         0 petercsolley@post.sk
35955937  BRADY, S.R.O.       2523  Na Pántoch 18     83106  Hupková        33004872   33004801f   0 Dana_Hupkova@bradycorp-com
36664618  BRANBAU, S.R.O.      4500  Prievozská 32     82105  JUDr. Pelzl      0907322566         0
32137800  BRANISLAV CVIK      7400  Račianska 12, Ba III 83104  Branislav Cvik @    0903444219 903731864    0 brano@cvik.sk
17503248  BRANISLAV JÁNOŠ      7400  Vyšehradská 3033/3  85106  Jánoš         0905609634 63454064    0
31698336  BRANTNER SLOVAKIA S.R.O  7400  Vietnamská 22, Ba II 82104  Andrej Sucha @     0902980986 43415045    50 sucha@brantner.com
42131685  BRAT.ARCIDIECÉZ.CHARITA  9131  Heydukova 14     81108  MAIL/TEL        0252920275         0 charitaba@charitaba.sk
35855398  BRAT.REGION.KOĽAJ.SPOL.  6020  Nevädzová 5      82101  Marušincová @     0903425029 0248287623f   0 lubica.marusincova@brks.sk
35748516  BRATCARL-HOTEL CARLTON  5511  Hviezdoslavovo nám.3 81102  Tomulcová       0259390132        130 veronika.tomulcova@radissonsas.com
36077429  BRATISL.AKAD.SPOLOČNOSŤ  8042  Tomášikova 20     82102  Pejko         0907892899         2
00164879  BRATISL.BÁBKOVÉ DIVADLO  9232  Dunajská 36      81108  Polaková        0252634795         0
30794544  BRATISL.KULT.A INF.STR.  9230  Nábr.arm.gen.Svobodu 381515  Szeplaky, Milová    0908424686 59103170    0 e.milova@bkis.sk
36076899  BRATISL.OBČIAN.PORADŇA  9300  Záhrebská 9      81105  PhDr. Špániková    0252450377         0
35823542  BRATISL.TEPLÁRENSKÁ    9300  Bajkalská 21/A    81222  Darina Šalmíková @                0 salmikovad@batas.sk
35850370  BRATISL.VODÁR.SPOL. A.S  7400  Prešovská 48     82648  Ing.Vladimír Antonín  0248253216 48253233f   700 vladimir.antonin@bvsas.sk
35916834  BRATISL.VÝŠKOVÝ SERVIS  4541  Telefonujte      82107  Janečka @       0905384900         8 ba@vyskovyservis.sk
35951109  BRATISLAVA HOTELS & TS  5500  Šafárikovo nám.7   81102  Mgr.Duriš       52494948          0
44500360  BRATISLAVA SUSHI SERVIC  5530  Ľudovíta Fullu 62   84105  Mgr. Peter Briatka @  0903826882         0 catering@sushiservice.eu
44736045  BRATISLAVSKÁ RIVIÉRA   7000  Re/max,Karloveská 1/F 84104  Radovan Horský     0911996427         0 riviera@remax-slovakia.sk
35708794  BRATISLAVSKÉ BÝVANIE   7000  Panónska cesta 1   85104  Lelkeš @        0263814801         0 mlelkes@zoznam.sk
35885874  BRAVAL S.R.O.       7400  Beňadická 5      85105  Branislav Valach    0903632203         0 branovalach@gmail.com
36860468  BRC PROPERTY,A.S.     5530  Rybné nám.1      81102  Elena Dolláková    0259340530         0
43288553  BRENDY & FANNY, F.O.   9300  Telefonujte      85101  Polgár         0914291420         0 marcoo@azet.sk
36660710  BRENO S.R.O.       7484  Ivánska cesta 26   82104  TEL!          0911291826         0
36359432  BRICK SLOVAKIA S.R.O.   5530  Lombardiniho 22/B   82103  Horínek Martin @    0902245789         0 horinek.sk@gmail.com
35879157  BRIGHTPOINT S.R.O.    6311  Drobného 27      84101  J.Peleczová @     0902906062         43 jana.peleczova@brightpoint.sk
36025313  BRILIANT STARS      8000  Vavilovova 18     85101  Venus Jahonpour    0910975104 62414292     0
31790003  BRITSKÁ OBCH.KOMORA    7521  Cukrová 14       81339  X           x              0
36366978  BRIXI A.S.        7400  M.Sch.Trnavského 2/c 84101   Andrea Homolová    0250244276         16
36651419  BROKER CONSULTING A.S.  6700  Pribinova 25      81109  Szeles,Vincencová   0905502772 0907770019    0 igor.szeles@bcas.sk
36056197  BROKERNET S.R.O.     6600  Zochova 6-8, Ba I   81103  Mgr. Báštiová @    59102032   59102035f   4 kariera@brokernet.sk
33815836  BRUDER & TEAM,I.BRUDER  5530  Ul. kpt. Rašu 19    84106  Bruderová Iveta    0905506348         0 bruderteam@atlas.sk
36760536  BS PARTNER S.R.O.     7400  Kremencova 6098/4   84107  Wagnerová @      0911181539         2 miriam.wagnerova@bspartner.sk
17311918  BSS S.R.O.        4500  Rebarborová 47     82107  Jaroslav Hrobár @   0243428523 43410915f    24 ucto@bssbau.sk
00584223  BTK S.R.O         4500  Hradská 1/a      82107  Mgr.S.Mészárosová   0240200911 f45520079    0 btk@btk.sk
35778571  BUČO S.R.O.        5210  Fedinova 18, Ba V   85104  Bučo Ľubomír @    0905646011 0263531017f   15 buco@buco.sk
36291587  BUDMIL STORE, S.R.O.   5241  Ivánska cesta 16    82104  Adamkovičova     0903252895         0 bratislava@budmil.hu
35929120  BUDVAR PUB        9300  Dullovo nám. 5/a    82108  Patrman        0910876666         0
31639291  BUFAB SLOVAKIA S.R.O.   7484  MAIL !! Černyševského 26
                                  85101  Vít Šarmír      0905798087 62410520     0 vit.sarmir@bufab.sk
37496239  BUFET - ZORA       9300  Zochova 9,telefonujte 81103  Bytrus        0903911051         0
43780555  BUFET ALMA        5540  Krajná 29       82104  Kovárová       0905244147         0
43207251  BUFET JA-MA        5530  Gessayova 18      85102  Múčková        0904192970         0
32139705  BUFET S-DOM, PAVOLOVÁ   5530  Hattalova 12/a, Ba III 83102  Jana Pavolová     0903780149         0
13970658  BUFET U VLADA       5540  Údernícka 6      85101  Mlynek Ladislav    0903170483 63815275     0
34884823  BUFET VUKI        5530  Továrenská 14     81108  Plonka        0905791521         0 tovarenska@slovanet.sk
40697053  BUFFALO PUB        5530  Ipeľská 4       82107  Opravil        0911400666         0
31801722  BULHAR. ZŠ A GYMNÁZIUM  8000  Záporoţská 8      85101  Hiebschová      0255572745 0263530002    0 hela.hiebsch@chello.sk
35754214  BURDA S.G. S.R.O.     2213  St.Vajnorská 9     83403  K.Jakubíková     49252113   fax44460134  0 jakubik@burdaba.burda.com
17317649  BURDA TOYS S.R.O.     7400  Odborárska 52, Ba III 83102  Hamarová @      44256065f          0 katarina@burdatoys.sk
30155967  BUSINESS CAFE&RESTAURAN  5530  Miletičova 69     82102  Jozefína Bubánová   0905633336 915742915    0 potravinyjam@zoznam.sk
35920947  BUSINESS DEVELOPMENT   7400  Gajova 4        81109  Mgr. H.Horváthová @  0911929397 52635252     0 henrieta.horvathova@b-de.eu
35142481  BUSINESS PUB RESTAURANT  5530  Zámocká 30       81101  Kaiser Branko     0903767725         0 bajo01@inmail.sk
35821141  BUSINESS REALITY S.R.O.  7484  Einsteinova 18     85101  Jana Pištejová    0903559399         0 unique@t-zones.sk
44365152  BW FIN-SK S.R.O.     4500  Jasovská 10      85107  Blaško     @   0905186839         14 bwfin@azet.sk
35966491  BYSTRA EDUCATION S.R.O.  8042  Šustekova 20      85104  Duzú         0908832605         0
34000666  BYT.AGENTÚRA REZORTU MO  5510  Pri Šajbách 12, Ba III 91150  Ing. Kubaľa      44882360          0
00176834  BYT.DRUŢSTVO "CENTRUM"  7400  Záhradnícka 25, Ba I  81107  Zimmermannová @    0910314048 písomne     0 pravnik@bdcentrum.sk
35815353  BYT.PODN. POD.BISKUPICE  7030  Dudváţska 5      82107  V.Szocsová      45526518   45526519fax  45 bytovypodnikpb@bytovypodnikpb.sk
40222420  BYT.TEXTIL-D.FABRYOVÁ   7400  Avion Shopping-Hypernova
                                  82100  Fábryová       0903780194         0
30778069  BYTOFOND RAČA       7400  Nám.Hrdinov 3     83106  Osobné oddelenie   44887604   44887623   96
00169382  BYTOVÉ DRUŢSTVO BA II   7032  Strojnícka 8      82701  Vaňová        48274507   48274506    0
00169765  BYTOVÉ DRUŢSTVO BA V   7020  Budatínska 1      85101  Zrubcová        68241209         122
36821012  BYTOVÝ PODNIK PETRŢALKA  7032  Haanova 10, Ba V    85223  Sabadošová @      0268203252         90 marana.sabadosova@bppetrzalka.sk
00841110  C&K BRATISLAVA, S.R.O.  6021  Gogoľova 18       85101  P.Kritzinger @     0915806930         0 Martina.Kritzinger@aon.at
35802651  C.D.M. S.R.O.       5222  Ostredková 1-OD Budúcnosť
                                  82109  Póňa @         0905455053         6 alutech@stonline.sk
35847107  C.E.G.A. SERVICES S.R.O  7400  Trnavská cesta 50    82102  Popová,Jodanová@    0911762624 0244454478    0 cega@stonline.sk
35780886  C.E.N., S.R.O.      7520  Gagarinova 12      82105  Marián Čech      0907770439         0
31365060  C.E.S.          7412  Ventúrska 18      81101  Winklerová @      54410933   54645631   0 ces@cesba.sk
35892404  C.S.CARGO SLOVAKIA,A.S.  6024  Mliekárenská 10     82492  Hoţdorová Slávka @   0327710720        385 slavka.hozdorova@cscargo.sk
35892803  CA ELEN S.R.O.      5210  Rešetkova 3       83103  Cagalová Elena     44257948   903455860   0 caellen@mail.t-com.sk
40645037  CABIANCA GIANFRANCO    5050  Pečnianska 23      85101  Timfoldová @      0908146953 62520468     0 g.cabianca@italiamproduct.sales.sk
35730978  CAC LEASING SLOVAKIA   7520  Hurbanovo nám.1,P.O.B.1081499  Person odd.  @                  0 personalne@cacleasing.sk
43158218  CAFE 2006         5530  Drevená 10       81106  Kopreši        0910448226         0
11649054  CAFE BAR REŠT.IRMUŠKA   5530  Ďumbierska ul,Kramáre 83101   Rosulek-telefonicky  0905567252         0
17395844  CAFÉ CAPPUCCINO      5530  Šustekova 31      85104  Marák         0903445731 62318411     0
35936754  CAFÉ GALERY        5530  Tomášikova 10/ E2, Ba II82101  Moţutík        0902487702         0
44411669  CAFE LIVE STYLE S.R.O.  5530  Matúšova 5/Hraničná 5 81104   Bc.Marek Fašiang @   0903971722         0 m.fasiang@post.sk
31342809  CAFÉ MAYER        5530  Hlavné nám. č. 4    81101  Jančulová       0907287213 54411741     0
35889594  CAFÉ REŠTAURÁCIA     5530  Ţilinská 3       81106  Háliková        0905249706 52451371     0
14015307  CAFE-REŠT.RENDEZVOUS   5530  Česká 7         83103  Valachovičová     0903757639 0244372201    0
37619080  CA-ING.DANA FABIÁNOVÁ   7520  Mierová 167       82105  Ing.Fabiánová     0903302817         0
35732849  CALBERSON SLOVAKIA S.R.  9300  Mlynské Nivy 54     82105  Ing.Slávka Barami   0918373572 0335502758f   0
35748320  CALENDULA, A. S.     8510  Továrenská 12A, Ba I 81109   MUDr. Gálová      52920332          0
33630259  CAMINUS - ING.POLUCH   7400  Mlynská dolina 7, Ba IV 84104  Bartovičová @     54793226   54789218f   5 info@caminus.sk
35904216  CANABA A.S.        7031  Viedenská cesta 7    85101  L.Augustovičová @   0918632539         0 augustovicova@canaba.cz
32196466  CANCELLI - MARTIN RIŠ   2524  Jungmannova 10-12    85102  Rišová @        0905431455         0 cancelli@cancelli.sk
35684992  CAPAROL SLOVAKIA S.R.O.  4500  Mlynské nivy 56     82105  Lubomír Miščík @    0905898973 65428964f    0 lubomir.miscik@caparol.sk
35741538  CAPGEMINI SLOVENSKO    7220  Karadţičova 8      82108  Adriana Fuseková @   0244455678         66 adriana.fusekova@capgemini.com
36835765  CAPITAL & FINANCIAL PRO  6700  Hraničná 18       82105  Struhár Pavol @                  50 struhar@capital.sk
43780903  CAPITAL MARKER SERVICES  6700  Tower 115, Pribinova 25 81109  Mgr. Jana Koncová @  0233556000         50 cv@cms.sk
35750448  CAPITOL A.S.       6700  Ruţová dolina 6     82108  Ing.Štefan Magyarics  0905610392         0 s.magyarics@capitol.sk
35957247  CAR ZONE S.R.O.      7400  Roţňavská 1       83104  Martina Ciganiková@  0244630777f         0 martina.carzone@gmail.com
31358730  CARAT - SLOVAKIA,S.R.O.  7400  Teslova 20       82102  Ing. Švihrová     44462422          12 marta.svihrova@carat.com
31334491  CARCODE, S.R.O.      9300  Skalická cesta 17    83102  Kováč @        0903705421 44250105     0 kovac@carcode.eu
31358152  CARGO PARTNER SR S.R.O.  6320  Kopčianska 92      85203  Ing.A.Blahútová @   0268242200 68242105f    0 alena.blahutova@cargo-partner.com
35792256  CARGO-HORTIM SK, S.R.O.  6021  Pri Šajbách 1, Ba III  83106  Vidláková       44881166          0
35916745  CARLIFE SK, S.R.O.    6603  info@carlife.sk     81108  Šárka Píková @     +420222247377        0 sarka.pikova@carlife.cz
22650628  CARMEN - O.BEZÁK,F.O.   7520  Mudrochova 15      83106  Oliver Bezák      0902291696         0
35811323  CARRE           5110  Továrenská 14      81571  Tibor Csoka      0903507061         0
35756471  CARREFOUR A.S.      5100  Panónska cesta 16/A   85104  Urbanovská,Astalošov  0268292200 68292201    0 @carrefour.com
35756471  CARREFOUR A.S.      5100  E-Mail!Vajnorská-Polus CC
                                  83104  Danica Ţigová @                  0 danica_zigova@rvscarrefour.com
31431348  CARRIER TRANSICOLD SK   7400  Studená 35/a      82104  Nováčková @      0376921910 -911      0 kristina.novackova@carrier.utc.com
37185764  CARRY & CARE - VÁLEKOVÁ  9305  Prievozská 32, Ba II  82105  Eva Váleková      0908703964         0 0908703964@orangemail.sk
35833203  CASEY S.R.O.       5530  Astrová 16, Ba II    82101  Mauerová        0907500389         0 xx
35883235  CASH SECURITY, S.R.O.   7524  Kopčianska 20      85101  Gondeková @      0902919463         0 lubica.gondekova@gmx.de
00698750  CASINOS SLOVAKIA A.S.   9300  Medená 3        81102  Ing. L.Janko @     54432021         235 ljanko@casinos.sk
36741159  CASSIDA, S.R.O.      5500  Černockého 2      83105  Kubičová, Bakoš    0903248482 911765317    0
35755008  CASSIDY, S.R.O.      7524  Humenské nám. 1     85107  Ing. Gonda @      63531092          0 cassidy@cassidy.sk
35928085  CATERING FOOD SERVICE   7400  Inovecká 2       81101  David Makes      0902926909         0
44522568  CATTLEYA SK S.R.O.    9300  Boţeny Němcovej 8    81104  Tereza Hejhalová    +420381200500       0 tereza.hejhalova@nordblanc.cz
36620319  CBA, S.R.O.        5220  Kontaktujte telefonicky 85106  Ing.Takáčová @     0903427954         0 hs321300@px.psg.sk
35882743  CBC GASTROSERVICES    5530  AS Mlynské Nivy (Ihrisková 2)
                                  83106  Matulová TEL! @    0908752211         0 matulova@cbcrestaurant.sk
34464531  CBI - HENRY SILVA     8030  Obchodná 45-49     81106  Henry Silva @     0252922384-5        0 cbi@cbi.sk
43877796  CCE BRATISLAVA S.R.O.   4500  Mlynské nivy 70     82105  Varečková Denisa                 0 denisa.vareckova@gmail.com
31328237  CCS CONSULTING, S.R.O.  7210  Kapitulská 15      81101  Ing. Domanická @    54433490   54435906f   0 domanicka@ccsconsulting.sk
44515430  CCS MANAGEMENT SERVICES  7210  Tomašiková 50/B     83104  Terézia Balogová @                0 balogova@ccsconsulting.sk
35746793  CCS-CARGO CUSTOMS SERV.  6020  Gajová 4        81109  Mgr.Marek Mojţiš @   0905850001        263 mmojzis@yahoo.com
35719010  CD-BI S.R.O.       9300  Sartorisova 11, Ba II  82108  PhDr.Jánoš @      0905606352 905606249    0 cdsped@zutom.sk
00643637  CDS S.R.O.        9300  Trenčianska 53     82109  Ing. Moravcová @    0910414180 910414182   189 uct@cds.sk
35888032  CEFO S.R.O.        7524  Brieţky 1244      83102  TEL !         0904805739         0
31385397  CELFIA S.R.O.       7400  Podunajská 25      82106  Volkner,Volknerová   0905560017 0245527545   0 celfia@celfia.sk
31327052  CELLTEX, S.R.O.      5233              príst
                      Horárska 12 (Sl.plavba a82901  Keselyová       0907879404         0 keselyova@celltex.sk
00684759  CENEKON, S.R.O.      4500  Martinengova 3, Ba I  81102  Čavojská        0903201078 62801092    0 cenekon@cenekon.sk
31338976  CENTR.DEPOZ.CEN.PAPIER.  6700  Ul. 29.augusta 1/A   81480  Ing.Ľ.Boboková     0259395155         0
31821791  CENTRUM MEMORY N.O.    8530  Mlynarovičova 21    85103  Ing.Alţbeta Veselá   0262414143         2 avesela@alzheimer.sk
00151882  CENTRUM VTI SR      7200  Lamačská cesta 8/A   81107  Mgr.Helena Kováčová  0269253102         0 kovacova@cvtisr.sk
36804347  CERAGEM BA 1, S.R.O.   7440  Vajnorská 140      83104  Mgt. Zicho       0905819035         0
43085750  CERBERUS         5500  Ovsištské nám. 1    85104  Vargová,Zimčák     0903223445 910136076    0
35815914  CESARE SLOVAKIA S.R.O   5243  Stará Prievozská 2   82109  Sliţková Táňa @    0253410168 53410168f    0 admin@danea.sk
35787783  CETELEM SLOVENSKO A.S.  7200  Panenská 7       81236  Mgr.Kristína Šucová  0259342656 59342655f    0 personal@cetelem.sk
35829192  CEVA LOGISTICS SLOVAKIA  6310  TEL!! Na Pántoch 18   83106  Ing.Paulíková @    0269643982 69643993    0 extern.lucia.paulikova@volkswagen.k
36681041  CGS LOGISTIC, S.R.O.   5110  Mlynské Nivy 53     82006  Nagyová        0258269222         0
35900440  CIAO SK, S.R.O.      5212  Hattalova 8       83103  Lin Lingli       0903278868         0
36664286  CIBS S.R.O.        6025  Bazová 9        82108  Mgr. T.Haviarová    0918663392 55569862f    0 haviarova@cibs.sk
43916520  CIGARLAND S.R.O.     7400  Dostojevského rad 23 81109   Drábová @       0910777705         0 mail@cigarland.sk
31398651  CINDERELLA FAMILY SERV.  7400  Líščie údolie 73    84105  Kyjacová @       0915774136 910944884    0 info@cinderella.sk
31792812  CIRK.EVAN.ZŠ DR.LUTHERA  8010  Šintavská 2      85105  Mgr. Zvarová      63828942          25
31788874  CIRK.MŠ DR.MELANCHTONA  8010  Šintavská 2      85105  Mrázová Andrea     63828942          7
30792282  CIRKEV. ZŠ SV.FRANTIŠKA  8000  Karloveská 32     84104  Mgr.J.Horecký @    0265423686 918302881    22 riaditel@czskarloba.edu.sk
30843006  CIRKEV.KONZERVATÓRIUM   8020  Beňadická 16      85106  Mgr.Malatincová    63830895          49
30809193  CIRKEVNÁ ZŠ-NARNIA    8010  Beňadická 38/A, Ba V 85106   Komňaťanová      63830864   63830864f   0 tajomnik@narnia.sk
31753914  CIRKEVNÝ ZBOR ECAV    7520  Alstrova 39      83106  D.Kováčik       44883403          0
35772018  CIRKUS BAROK       5530  Hviezdoslavovo nám. 14 81102  Dropová        0903391006         0
31401295  CITIBANK SLOVAKIA A.S.  7400  Mlynské nivy 43    82501  Dr.Králiková      58230223          0
35710438  CITROEN SLOVAKIA S.R.O.  5010  Plynárenská 1     82109  Mikulová        58102222          0 info@citroen.sk
35805404  CITY HOTELS, S.R.O.    5510  Seberíniho 9      82103  Sokolová @       0915913309 20606170     0 stefka.sokolova@cityhotels.sk
44428901  CITYHOTEL BA BETRIEBS   5510  Kapucínska 7      81103  Brigita Čisáriková   0259236100         42
35865181  CIVIL SLOVAKIA S.R.O.   7524  Karpatská 18      81105  Ferenczi        0252626636 902909810   197 civil@civil.sk
17513391  CK BELLA ITALIA, F.O.   6330  Koreničova 1      81103  Raffaelliová Anna @  0905909315         0 bellaitalia@bellaitalia.sk
13954709  CK ECOMM         6330  Kríţna 44       82108  Mišovychová      55421761   55421749   0 mmisovychova@ck-ecomm.sk
36554723  CK FIT TRAVEL, SRO    6330             C.
                      Vajnorská - POLUS City 83103  Mgr. Derzsi @     0911137113         0 office@fitravel.net
31322492  CK GLOBTOUR        6330  Panská 12       81101  Gašpariková Linda   63814727-30         0
37337050  CK LUX TRAVEL SLOVAKIA  6330  Trnavské mýto 1    83104  Kubíková @       0914121776         0 info@ckluxtravel.sk
35853069  CK LUX TRAVEL, S.R.O.   6330  Trnavské mýto 1    83104  Feketeová Jana @    55645447          0 ckluxtravel@ckluxtravel.sk
35739967  CK MAJÁČIK S.R.O.     6330  Pekná cesta 2/A    83154  Červencová       0244871597         2
35735597  CK N.I.K.SLOVAKIA     6330  Vajnorská 34      83103  Švecová @       44460900   44635132f   5 nik-slovakia1@nik-slovakia.sk
35796880  CK PRESSBURG       6330  Konopná 45, Ba II   82105  Katarína Gálfiová   43414064f   písomne    0 zamestnanie@ck-pressburg.sk
36213837  CK UMEL.AGENT.ELÁN    6330  Obchodná 3       81106  Mgr. Beňová      0903647705         0
35692383  CKM 2000 TRAVEL, S.R.O.  6330  Vysoká 32, Ba I    81411  Mgr.Mária Marková @  52731018   52731025f   0 jobs@ckm.sk
31366848  CKV CONSULT S.R.O.    7484  Ostredková 1      82101  Anna Szuhová @     0243633131 911452465    0 ckv@ckvconsult.sk
36724670  CLASS KIDS S.R.O.     8042  Rezedová 5       82101  Helena Szekvolgyiová  0243633532         1 class@class.sk
35794992  CLASS-JAZYKOVÁ ŠKOLA   8040  Rezedová 5       82101  H.Székvolgyiová @   0243633532         0 class@class.sk
31435718  CLEAN SERVICE S.R.O.   9304  TEL!          82104  TEL!          0918660801 905313065    0 cleanservis@stonline.sk
35878690  CLEARWATER, S.R.O.    7400  Galvaniho 10, Ba II  82104  Ševčíková       0905442178         0 info@clearwater.sk
13975838  CLUB 39          5500  Staré grunty 51/A   84101  Hergottová @      0908786525         0 club39@club39.sk
30777372  CMC S.R.O.        5000  Račianska 155     83415  Čaplar @        44888088   903278692   0 caplar@sasro.sk
31358837  CMM, S.R.O.        7400  Palárikova 17     81105  Matúšek @       0905610787         0 matuskova@hueck.sk
35869186  CMS CENTRAL MOBIL SERV.  5274  Pečnianska 6      85101  PETER ČAČO @      0908686802         0 cms@cms-sk.sk
35808225  CMS GROUP, S.R.O.     7400  Jedlíkova 5      81107  Ing. Baláţová @    0905723583 64283260     0 cms@mail.t-com.sk
31410383  CMS CHEMICALS, S.R.O.   2400  Nobelova 34 (VUChT) 83603 Ing.Marian Tegza     49200629   49200601f   0 marian.tegza@cms-chemicals.com
35749083  CN RESOURCES INTERNAT.  7400  Trenčianska 55     82109 Ing.P.Janík @     58104710          0 job@cnsk.sk
35843888  CNC PRECISION, S.R.O.   7400  Karloveská 63, Ba IV  84104 Kubová,Dluhošová @  0260101911 911245640    58 viera.kubova@cncprecision.sk
31340628  COCA-COLA HBC SR S.R.O.  1590  Tuhovská 1, Ba III   83107 Mária Kľocová @    0249263224f         0 maria.klocova@cchbc.com
17330581  COEX S.R.O.        5248  Jungmannova 14     85103 Ing. Tibor Tóbi @   0262241622 905852574    0 coex@computel.sk
31343872  COFACE INTERCREDIT SRO  7480  Černyševského 26, BA V85101 Bertoková        67201616   67201624   19
36360929  COHOSSI S.R.O.      5200  Devätinová 19      82106 Ing. Kováč @     PÍS/MAIL          0 kariera@lamarc.eu
34136321  COLEMAN S.R.O.      7520  Nobelova 34 (vchod Vajnorská) Henrieta Golisová @
                                   83605            0903462357         0 golisova@coleman.sk
36618322  COLLIERS INTERNATIONALS  7031  Gorkého 3        81101 Ballánová @      0902605981         0 ilona.ballan@colliers.sk
30844029  COLNÉ RIADITEĽSTVO SR   7400  Mierová 23, Ba I    81511 Lenárová       0248273417         0 alenarova@colonasprava.sk
30844029  COLNÝ KRIMINÁLNY ÚRAD   7510  Bajkalská 24      82497 Ing. Hollá      0258251238 0258251269    0 sholla@colnasprava.sk
30844029  COLNÝ ÚRAD BRATISLAVA   7510  Miletičova 42      82459 Ľubomíra Állová    0250263740 50263749     0 lallova@colnáspráva.sk
30844029  COLNÝ ÚRAD BRATISLAVA   7510  Miletičova 42      82459 Ľubomíra Állová    0250263740 0250263749    0 lallova@colnasprava.sk
30844029  COLNÝ ÚRAD BRATISLAVA   7510  Miletičova 42      82459 Állová;Menczerová   0250263740 50263749    490 lubomira.allova@colnasprava.sk
36690961  COLOR DRIFT S.R.O.    5020  Údernícka 5       85101 Vojtech Kern     0918564666         0 vojtech.kern@colordrift.sk
36741400  COLOSSEUM, A.S.      6510  Karadţičova 7243/10   82108 Heitlová @      0233070101         12 heitlova@colosseum.sk
35847808  COMERON SPS, S.R.O.    7300  Hviezdna 6, Ba II    82106 Smolková       40206366          0
17328098  COMMERCOOP S.R.O.     4500  Bosákova 5       85104 Chlebová, Chlebo   0903440500 62410679     8
35884070  COMMUNICA SK, S.R.O.   64200  Ruţinovská 1      82102 Peter Škríp @     0248289824         1 skrip@communica.sk
35875411  COMPOTEC HYDRAULIC,S.R.  7400  Vlčie hrdlo 77-Lodenica 82107 Ing.Dzurenka     45524495   45525013f   0 info@compotec.sk
35771593  CONDOR SECURITY S.R.O.  7524  TEL !!         84402 Kristian Otvos @   0903242103         0 otvos@condorsecurity.sk
35895691  CONRAD ELECTRONIC     7400  Panská 14        81101 Knoppová @      57107322          0 info@conrad
35890703  CONSENT CONSULTING SLOV  3710  Ventúrska 14      81101 Mgr. A.Sogerer @   54648766          0 jobs@consent.sk
35811277  CONSULTING BK, A.S.    9300  Sartorisova 8      82108 Pešková @       0255568890         0 kozmon@nextra.sk
31347045  CONSULTING S.R.O.     4500  Karadţičova 45     81107 Ing. Rudolf Ţiak @  0903710443         0 ziak@consultingziak.sk
31363377  CONTACT TRADE CENTRE   7010  Miletičova 23      82109 Ing. M.Kurpielová @  0255422940 0255422942    0 mk@ctc-group.sk
35701374  CONTEC PLUS S.R.O.    7400  Staviteľská 3      83102 Juraj Cachovan    0244871976         0 duro@contec.sk
35839066  CONTINENTAL TOURS S.R.O  6330  Mánesovo nám. 7     85101 Ing. Boris Gula @   0268208002-768208001f    0 gula@continentaltours.sk
00500674  COOP JEDNOTA BRATISLAVA  5220  TEL/MAIL! Stromová 16 83302 Ing.Ivana Zborayová   0259307366         0 ludskezdroje@jednotaba.sk
00500674  COOP JEDNOTA SLOVENSKO  5220  Bajkalská 25      82718 Mgr. K.Škrabáková   0258233233 53413724f    0 info@coop.sk
00168637  COOP PRODUKT SLOVENSKO  7400  Mliekárenská 10     82492 Anna Holá @      0258241201 53412412f    0 office@cpscoop.sk
31401678  COOPEX, S.R.O.      4500  Za kasárňou 1, Ba III  83103 Sojaková @      49247221   44452271f   0 sojakova@meracrest.com
31377874  COPY OFFICE S.R.O.    7400  Rádiová 39, Ba II    82104 E-mail!                      0 peter.balco@copyoffice.sk
35885955  COPY RIGHT SK, S.R.O.   7400  Kopčianska 14      85101 Čajkovičov Róbert @  0905213191         0 sekretariat@copy-right.sk
36767069  CORDATUS, S.R.O.     4500  Rovniankova 16     85102 Hasajová @      0904452335         0 zuzana.hasajova
35751975  CORINEX COMMUNIC. A.S.  5170  Kľukatá 6        82105 Ing. Benko      59212000          17 norbert.benko@corinex.com
35694050  CORIS-BRATISLAVA, A.S.  6720  Kovorobotnícka 17    82104  Ing. Bončeková @    0243641037 0243424952   14 boncekova@coris.sk
35783303  CORRECT BRATISLAVA    7450  Nobelova 30 (Vernosť-II.p.)
                                  83154  TEL! Ing.Násaliová @  0911496626 911274820    0 personal@correctba.sk
34886893  CORY CAFÉ         5530  Jakubovo nám. 12    81109  Trojan         0905502781         0
00679372  COSMEX, A.S.       7400  Nevädzová 8,Box 60   82799  Augustínová @     43427455          0 iveta.augustinova@cosmex.sk
00585394  COSMOTRADE S.R.O.     5114  Sabinovská 8      82102  Ing.Bujňák @      0244454615         0 sbujnak@cosmotrade.sk
41537220  COUNTRY PUB U STARÉHO   5530  Eisnerova        84108  Puškáš         0905483667         0
36675776  COYOTE, S.R.O.      5530  Elektrárenská 1     83104  Benovič Samuel @    0908122122         0 bhpp@pobox.sk
11793970  CR ROZUM & CO, F.O.    4500  Priekopy 79, Ba II   82108  Ctirad Rozum      0903708290         0
35889136  CREATIVE SOLUTIONS    7400  Trnavské mýto 1     83104  Ing. Peter Paška @                0 or@obedovat.sk
31719791  CREATIV-LINE, S.R.O.   7440  Segnerova 1/B      84104  Slaničková @      0903641333 65440202    0 ba@creativ.sk
17876711  CREDIT 0623 ING. LIŠKA  8040  Karpatská 1       81105  Mgr. Blaţej Lukó @   52442272          5 office@credit0623.sk
35839651  CREDIT CLEARING CENTER  7400  Miletičova 21,P.O.Box 177
                                  82005  Ing. Ľ.Sovišová    0258239542        68 lubomira.sovisova@3c.sk
35798831  CREDIT SUISSE LIFE&PENS  6602  29.augusta 23      81109  Pers.odd.       52920505   52920509   0 personalne@cslife.sk
35968249  CREDITINFO SLOVAKIA    6700  Stachanovská 9     82105  Marcela Kolláriková  0243428753 43410021f    0 info@creditinfo.sk
36727512  CRIT, S.R.O.       7450  Štefánikova 14     81105  Karim M Barki     52495723   52499848f   2 karim.mbarki@crit.sk
36733440  CROISPEK, S.R.O.     1581  Údernícka 11      85101  Hlavenka        0915911743         0
31353746  CROMWELL S.R.O.      2222  Lamačská cesta 22,Ba IV 84103  Mgr.Darina Netriová  69203243   69203211   0 darina.netriova@cromwell.sk
35838833  CROWNE PLAZA BRATISLAVA  5511  TEL/MAIL!! Hodţovo nám.281625  Jana Kontínová @    0259348172,4902972190  146 erika.bacikova@ihg.com
35880805  CRYSTAL CALL, S.R.O.   9300  Račianska 22/A     83104  Zimová Alexandra @   32320238          0 alexandra.zimova@crystalcall.sk
36382701  CRYSTAL MANAGEMENT    7400  Ruţinovská 1      82107  Ing. Hudák       0903455543         2 tmshdk@atlas.sk
35830484  CS SECURITY, S.R.O.    7524  Závodná 4/A       82106  Milan Turzo @     0245640394 0918626217   0 zastupcarcs@csholding.sk
35170395  CS SHELL, ING.KUBÁŇ    9300  Einsteinova 3      85101  Renáta Kubáň @     0903251016 62520568    0 ba_einsteinova@mail.eurotel.sk
31367569  CSC COMPUTER SCIENCES O  7260  Mostová 2        81102  Ing. Kutarňová     59216114   59216237   0
30777101  CSK-IKS, S.R.O.      7400  Strojnícka 23, Ba II  82105  Ceconík @       0903228055         0 csk-iks@stonline.sk
35950129  CSM, S.R.O.        7400  Vajnorská 136      83004  Ratkovská @      0918675171 44442217f    0 sekretariat@csm-sk.sk
30815339  CSOŠE P.G.FRASSATIHO   8020  Vazovova 12       81107  Ing.Mgr.Karaivanová  0255575979 907754791    0 soufr@svsba.sk
35913894  CUBA SI          5530  Nám. Ľ.Štúra 4     81109  Husak @        0907706748         0 info@malecon.sk
36359394  CUKRÁREŇ DANELA S.R.O.  1581  Revolučná 46      82104  Ing.Vajsábelová    0243428657         0 danela@zoznam.sk
30153638  CUKRÁREŇ IHRO       1581  Raketová 1       82102  Ţenišová        43637694          0
33500339  CUKRÁRSKA VÝROBA     1581  Bachova ul.       82103  Gašparičová      0911700186         0
36788929  CUKROŠKA S.R.O.      5500  Kollárovo nám. 19    81106  Andrea Krajčíriková  0903463345         0 andreafilm@zoznam.sk
17318785  CUREL BRATISLAVA, SRO   9300  Tomášikova 24      82101  Ing.Michelčík,Sarka  0248205133 48205135    0 curel@curel.sk
35688114  CV PRODUCTS S.R.O.    5100  Bajzova 10       82108  Calivita@calivita.sk  0255563427         0
36356778  CVEMON, S.R.O.      5530  Prievozská 14      82109  Smolárová       0905299923 918688790    0 cvemon@orangemail.sk
35967196  CVO GROUP SLOVAKIA SRO  7400  Škultétyho 1      83104  Čechová        52635316          0 silvia.cechova@cvo.sk
35945524  CWS-BOCO SERVICE CENTER  9301  Tehelňa 12       84107  A.Bartošová @     0264530066         0 anna.bartosova@cws-boco.com
35723441  Č.S.K. TREND, S.R.O.   7400  Mickiewiczova 1    81107 Ing.Durbáková    52923984         0
17449103  ČALÚNNICTVO MULLER    7520  Holíčska ul.     85100 Muller        0903461300  63837937   0
35859032  ČEDOK SLOVAKIA, S.R.O.  6330  Mickiewiczova 9, Ba I 81107 Adrian Siekel @   osobne          0 cedok@cedok-sk.sk
31148701  ČEĽUSTNO-ORTOPED.AMB.   8510  Ruţinovská 10     82101 MUDr. Hlavenková   48279219   907795774  0
34140662  ČEROZ SLOVENSKO S.R.O.  5131  Pri Šajbách 1     83106 Zuzana Satková @   0917643100        0 zuzana.satkova@ceroz.sk
40018814  ČERP.STANICA-SLOVNAFT   9300  M.Sch.Trnavského   84102 Hurbanová      0905469186  64463214   0
35697288  ČERSTAV, S.R.O.      4500  Telefonujte      84102 Tatarko @      0911442428        0 cerstav@post.sk
30779553  ČESMAD SLOVAKIA      7400  Levická 1, Ba II   82640 Magdaléna Ugorová @ 55421252   55421269f  38 ugorova@cesmad.sk
30845572  ČESTNÁ STRÁŢ PREZID.SR  7522  Za kasárňou 5     83103 Engler        0960322029        0
35690399  ČISTIACA SLUŢBA, S.R.O.  9300  Košická 37, TEL !!  82109 Chládek       0905617407  55565673   0 chladek@cisl.sk
40226514  ČISTITO. FINELUX     7470  Krásnohorská 1    85107 Lendvai Ladislav   0907893478        0 cistito@cistito.sk
35811188  ČOVSPOL A.S.       4500  Pestovateľská 8    82104 Ing. Juraj Rutzký  0243425070        0 covspol@covspol.sk
41157761  ČS OMV JAROVCE-I.PEŠKO  5110  ČS OMV Jarovce 2   85000 Ivo Peško      0905512653        0 ivo.pesko@gmail.com
30805066  ČSOB A.S.         6522  Michalská 18     81563 Útvar ĽZ  @                 0 mpetrikova@csob.sk
35704713  ČSOB LEASING A.S.     5110  Panónska cesta 11   85201 Pers. @                    0 mihalkova@csobleasing.sk
31325416  ČSOB POISŤOVŇA      6600  P.O.Box 20      82009 M.Pollagová @    f48248400         0 monika.pollagova@csobpoistovna.sk
35799200  ČSOB STAVEB.SPORITEĽŇA  7415  Bratislava      81323 Roman Weidinger @ 0905477843          0 wr@wr.sk
35835605  D&D PREZIOSI S.R.O.    5100  Geologická 40     82106 Mgr.L.Ryantová    0220901405  903914425  0 ryantova@ddpreziosi.sk
36187739  D.I.F.SLOVENSKO S.R.O.  7484  Rezedová 8      82101 Ing.N.Belehaničová  0905634920        0
35729830  D.M.K.CONSULTING, S.R.O  7412  Špitálska 53     81101 Ing. Kurotová @   52921319   52931319f  0 dmk@chello.sk
35814209  D.N.A., S.R.O.      7400  Šancová 3563/100   83104 Mgr.Art. P. Bebjak @ 0905205018        0
36736945  D.T.M.GROUP BOAT ASSIST  3511  Plátenícka 24     82109 Lukáš Radoský    0262803634  908125761  0
35884347  D.X. TRADE, S.R.O.    7400  OMV-diaľnica Lamač  84101 Letenaj, Hreščáková 0264531721         0
35925060  D+V REAL, S.R.O.     7031  Štúrova 8       81102 Chudíková @     52926555f         0 dvreal@nextra.sk
36690554  DAC CEE A.S.       6600  Uhrova 48       83101 Ing.Ruţičková @   0903472099        0 maria.rizickova@petrzalka.net
35910429  DAGMARA, S.R.O.      7400  TEL !! Latorická 8  82107 Turinič @      0911762169  905933865  10 dagmara7@atlas.sk
35742453  DACH-ING, S.R.O.     4500  Škultétyho 18, Ba III 83103 Bc. Kubiš @     44371224   44371224f  0 strecha@strecha.sk
36707643  DAI DI S.R.O.       5530  Trnavská cesta 23/A  83104 Lou Jiankun     0244454267        6
35702257  DALKIA A.S.        7400  Kutlíkova 17     85102 Mgr.L.Bajzíková   0268207200        0 lenka.bajzikova@dalkia.sk
35816279  DAMA CAR, SPOL. S R.O.  6023  Koceľova 17      82108 Mosná @       0905477417        13 darina.mosna@centrum.sk
35969105  DAMIKRA, S.R.O.      7524  TEL !! Galvaniho 2/A 82104 Šebíková @      0243422881  918342868  0 personalne@damikra.sk
00000005  DAŇ.ÚRAD PRE VYBR.SUB.  7510  Radlinského 27, Ba I 81773 Kopančíková,Milanová 0257378111  57378746f  0 zuzana.kopancikova@ba.drsr.sk
35805528  DANCAR S.R.O.       6020  Studená 3, Ba II   82104 TEL !  @      0903730041  44633886  12 dancar@dancar.sk
36411400  DANEA S.R.O.       5243  OC Polus,OC Aupark,VentúrskaPÍSOMNE! e-mail! @ 0253410168
                                 83100                        0 admin@danea.sk
36655520  DANICON HOLDING, A. S.  4500  Miletičova 17/B    82108 Martina šimčíková  0220510606        0 simcikova@danicon.sk
41841590  DANIELA TRNKOVÁ      5117  J.Jonáša 11      84108 D.Trnková      0905220366        0
30165148  DANIELA-ING.VAJSÁBELOVÁ  2610  Revolučná 46      82104  Vajsabelová     43428657          0
31591248  DANIROL, S.R.O.      7400  Kopčianska 94      85102  Img. Mikušová @   44632547          0 danirol@danirol.sk
35870516  DANMAR, S.R.O.      5114  Pri Šajbách 1      83106  Skladaná       44649678  44649681f    0 info@danmar.sk
00634816  DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR  7510  Ševčenkova 32      85104  Mgr. Dianová     0268272454         0
00634816  DAŇOVÝ ÚRAD BA I     7510  Radlinského 37, Ba I  81789  Ing. Wittenbergerová 0257378413 57378f     0 lenka.wittenbergerova@ba.drsr.sk
00634816  DAŇOVÝ ÚRAD BA II     7510  Vl.Clementisa 10, Ba II 82102  Ing. Hricová     0248282600         0 hricova@ba.drsr.sk
00634816  DAŇOVÝ ÚRAD BA III    7510  Račianska 153/A     83101  Ing. Mikulová    0249409303 0249409302   0
00634816  DAŇOVÝ ÚRAD BA IV     7510  Ševčenkova 32      85101  Ing. Fajnorová    0268272202         0
00634816  DAŇOVÝ ÚRAD BA V     7510  Ševčenkova 32      85000  Ing. Sládok     0268272500         0
00634816  DAŇOVÝ ÚRAD BA VI     7510  Ševčenkova 32, Ba V 85000    Ing.Šuhaj,Vilinová  0268272600 0268272650   0
35728086  DANUBE MARINE CONSULTIG  3510  Adámiho 26, Ba IV    84104  Merva        0905627230         0
31397549  DANUBIASERVICE, A.S.   5020  Rozňavská 30      82104  Rokošná @      0248484100 0248484102f   0 info@danubiaservice.sk
31358462  DAPO, S.R.O.       7400  Šancová 42, Ba I    81105  Ing.Gápa @           5
                                                 gapa@dapo.sk 2498427    0 gapa@dapo.sk
31349587  DAPOX S.R.O.       4521  Telefonicky       84105  Macák @       0903247012         0 dapox@post.sk
36803677  DARDANIE         9300  Šch. Trnavského 4    84101  Xheraldina Demiri  0918623945         0 xheraldina.demiri@gmail.sk
35796600  DARINA S.R.O.       5200  Haanova 39       85104  Ing. Čihanský    0905731608         2
17316103  DARMA, S.R.O.       5230  Mánesovo Nám. č.4    85101  Ing. Bley st. @   62311377  62314731    0 info@darma.sk www.darma.sk
35868881  DAST SECURITY S.R.O.   7520  Andrusovova 9      85101  JUDr.Konečný     0915729718 903285959   350 dast@stonline.sk
35892218  DATA EXPERT, S.R.O.    9300  Malokarpatské nám.-Lamač84103  Koreňová Z. @    0903755966         0 zkorenova@babymarket.sk
17330491  DATA SYSTEM SOFT,S.R.O  7260  Trnavská cesta 82    82012  Škandera       49103810  49103810    0
35810734  DATALAN A.S.       7230  Galvaniho 15/C     82104  Mgr.J.Sobkuliaková @ 0250257193 50257700f    0 personalne@datalan.sk
34151982  DATAMAX, S.R.O.      9300  Dvojkríţna 9      82106  PhDr. Prochotská @ 0902034841 16363       0
35792621  DATART MEGASTORE S.R.O.  5140  Komárňanská 24     82105  Púzserová @     58103342  58103310f    0 praca@datart.sk
35950676  DAVIDSON HOLDING, S.R.O  4500  Zámocká 30       81101  Ofer Nimni @     0910597300 5920222f    0 nimni65@hotmail.com
36286206  DC SLOVAKIA, S.R.O.    9300  Račianska 71      83102  Macharová      0911893357         0
35747862  DCR POSTAVBA, S.R.O.   4500  Prešovská 32, Ba II   82108  Urbanovský      0902758118         0
30168236  DDD ACTIV-GRMAN JAROSLA  9300  Jurigovo nám.9/Pribišova 25
                                  84105  Vranovičová,Grman @ 0911629742 918874648    0 kariera@dddactiv.sk
43870520  DD-TRANS         6025  Jána Jonáša 11     84108  Fábry Ján      0908307548         1
31336400  DE ADDA, S.R.O.      2811  Stará Vajnorská 27/a  83104  Ing. Jukl @     0244456472         0 deadda@deadda.sk
43849440  DE DE S.R.O.       5273  Obchodná 21       81106  Radochová @     0905966041         2 radochovaalena@zoznam.sk
31319891  DEA, S.R.O.        7400  Zelinárska 4, Ba II   82108  vzrokovna@dea.sk   55568696  55568696f    0
31319891  DEA, S.R.O.        5145  Jurigovo nám.7, Ba IV 84105   dea@dea.sk      44637612  44456237f    0
31319891  DEA, S.R.O.        7400  Vajnorská 134/a     83104  dea@dea.sk      44637612  44456237    0 dea@dea.sk
34404058  DEBNÁR MILAN - ESO,F.O.  5156  Ruţová dolina 27    82108  Debnár Milan     0903724410         0
35898933  DEICHMANN OBUV SK S.R.O  5243  OC Shopping Palace   82104  Baţanová       0918963393         0
35898933  DEICHMANN OBUV SK S.R.O  5243  Leškova 16       81104  Mgr.Nina Holoušová @02543215354         0 Nina_Holousova@deichmann.com
35898933  DEICHMANN OBUV SK S.R.O  7400  OC AVION,Ivánska cesta12 83103 Baţanová        0918963393         0 karolina_weberova@deichmann.com
36821667  DEICHMANN-LOGISTIK SK   6312  Leškova 16        81104 Peter Kis @                    0 Peter_Kis@deichmann.com
31373691  DEKOS BRATISLAVA S.R.O.  4521  Čsl.tankistov 100    84106 Peter Laurenčík @   0905617136         0 dekos@dekos.sk
30793351  DEKTRADE, S.R.O.     7400  Elektrárenská 2, Ba III 83104 Ing. Targoš @      44442888   44442889f   0 bratislava@dektrade.sk
35754745  DEL REY S.R.O.      7484              16)
                      Galvaniho ul. (Panónska 85104 TEL ! @         0243414300 905266081    0 delreyza@stonline.sk
36724521  DELCA ŠPEDÍCIA SLOVAKIA  6000  Radničné nám.4      82105 Mgr. D.Markovičová   0243630217 43630218    18
35798122  DELICOM SLOVAKIA S.R.O.  7230  Na Revíne 29/C, Ba III 83101 Ing.Prochotská @     54653634   54653636f   0
32130899  DELIKATES- I.JURIŠTA   5227  Suchohradská 1, Ba IV 84104 Lépes @          0265422648 0265429787    0 imrichjurista@zoznam.sk
40787800  DELINIX, F.O.- HOLÍKOVÁ  5530  Ivanská cesta -Hypernova2104 Holík, Holíková @
                                   8              0905259712 908183087    0 delinix@chello.sk
35848481  DELL S.R.O.        7414  Fazuľová 7        81108 Izsaková,Chudobová   0257508716 905556655   1600 melinda.izsakova@dell.com
35848481  DELL S.R.O.        7414  Fazuľová 7        81107 Varga,Zelinová @    0257508403 57508218   1550 pavol_varga@dell.com
31407986  DELOITTE TAX K.S.     7410              82109 JUDr. K.Ţivčáková @
                      Prievozská 2/B - Apollo BC              0915757900         0 zivcakova@akzivcakova.sk
31783449  DELPHARMEA, A.S.     5110  Púchovská 12       83104 Knappová Andrea    0911898975         0
00603783  DELTA E.S., A.S.     7400  Trenčianska 53, Ba II  82109 zuzana.cilingova@   53416046          0 zuzana.cilingova@delta.sk
31428134  DELTA MED, S.R.O.     8510  Liščie údolie 57     84105 MUDr. Lehotská @    65422536          0
36238767  DELTA MEDEA CAPITAL,SRO  7400  Hypernova - Avion SP 82104 Batovič Maroš       0907717511         0
35720972  DELTA SECURITY S.R.O.   7522  Hrabový chodník 4    83101 Juraj Rozboril     0915773052 911773052    20 juraj.rozboril@gmail.com
35748770  DELTA TAXI S.R.O.     6022  Bajkalská 22       82109 Dušička        16016    905316111   0
35740141  DEN BRAVEN SK S.R.O.   5155  Polianky 17       84431 Ing. Faťolová     0244971010         0
35745614  DENAX           5110  Vajanského nábr.17    81107 Ing.Martin Drdák    52962431          5
35170387  DÉNEŠI MIR.-MIRA CAR   9300  Vajnorská 134      82102 Déneši         0903780930         2
35834951  DENIM S.R.O.       5241  Lanova 8         82101 Martin Gyurkovics   0905385987 0233014734f   0 mgyurkovics@five5.sk
00641375  DENNÉ SANAT.PRE DETI...  8510  Kyjevská 9        83102 Ševčíková       44254979          0
35867981  DENTAL OFFICE, S.R.O.   9300  Ľ.Fullu 62, Ba IV    84105 Zvarová Janka @    0902057147         0 janulka@chello.sk
44143389  DERIO S.R.O.       4500              81103 L.Dvořáček @
                      wigner@centrum.cz;Panenská 24             MAIL !           2 wigner@centrum.cz
35794089  DESTAN S.R.O.       5530  Nám. SNP 7        81106 Jana Čupcová @     0254430383 903453520    16 info@destan.sk
31746659  DET.DOMOV BRATISLAVA   7520  Učiteľská 42, Ba II   82106 Dr. Mojtová @     0245641214 45248580    29 ddomovbratislava@stonline.sk
36385832  DETEKT.INFORMAČ.SLUŢBA  7400  Xxx           81101 Suzina, Kuţník     0905547832 905546394    0
43953450  DETI A MY, S.R.O.     8042  Komárovská 58      82106 Renáta Brandysová @  0903917355         5 renata.brandysova@t-zones.sk
31582028  DETOX, S.R.O.       7520  Kopčianska 14      85101 Hatalčík @       písomne           0 vyroba@detox.sk
36284751  DETSKÁ AMBULANCIA     8512  Ruţinovská        82102 TEL po 18:00h!!    0255575376         0
00607231  DETSKÁ FAK.NEMOCNICA   8511  Limbová 1, Ba III    83340 M.Filová,T.Belcáková  0259371167 59371446     0 filova@dfnsp.sk belcakova@dfnsp.sk
41174666  DETSKÉ CENTRUM ATLANTIS  8000  Rostovská 13       83106 Červenec @                     0 praca@atlantis-centrum.sk
41471377  DETSKÉ CENTRUM SRDIEČKO  8000  Krupinská 4, Ba V    85103 Zoláková @       63532229f          0 dcsrdiecko@dcsrdiecko.sk
00603147  DETSKÉ JASLE       9305  Hollého 9        81108 Doršicová       0252925311 0903860677    0
36499528  DETSKÉ KARDIOCENTRUM   8510  Limbová 1        83351 MUDr.Pavol Kunovský  59371253         150
30854865  DETSKÉ KRÍZ.STRED.DÚHA  8530  Stavbárska 6      82107  PhDr.Povodová Dagmar0245523077  918824247    0 domovduha@domovduha.sk
37337190  DETSKÉ SÚKR.ZARIADENIE  8000  Fedákova 1       84102  Turnerová      0907519104          0
30798892  DETSKÝ DOMOV CSP     8040  Stavbárska 6      82107  Ing.Olekšárová   40207913   40207944    0 marta.oleksarova@dedcsp.sk
31753485  DETSKÝ DOMOV STUDIENKA  8531  Röntgenova 6, Ba V   85101  Mgr.Edita Malá @  0262520038  267209411f   0 centrum.studienka@stonline.sk
00679755  DETSKÝ FOND SR      8530  Západná 2        82102  Ing. Synková CSc.  43337825           0 dfsr@dfsr.sk
31575951  DEXIA BANKA SLOVENSKO   6500  Obchodná 1       81106  Leskovský @     59300921           0 dleskovsky@dexia.sk
35686162  DG TIP, S.R.O.      7400  Studená 35       82104  riaditeľ      44454479f          0 bratislava@dgtip.sk
31342876  DHL EXPRES (SLOVAKIA)   6410  Letisko M.R.Štefánika 6582001  Milica Brozmanová @ 0248229229        1220 skcvexpress@dhl.com
35777338  DHS SLOVAKIA, S.R.O.   7200  Saratovská 26/B     84102  Štefan Czibor @   0903848800          0 info@dhs.sk,stefan.czibor@dhs.sk
36836265  DIABMED, S.R.O.      8512  Strečnianska 13     85105  Mailom/telefonicky 0915869952          0 diabmed.sro@gmail.com
00163252  DIAGN.CENTRUM PRE MLÁDE  8000  Trstínska 2, Záh.Bystr. 84358  PhDr.Hurban,Bujko  65956215   65956315f    0
31750338  DIAGNOSTICKÉ CENTRUM   8531  Slovinská 1, Ba II   82104  Murínová, Grega @  43421659   43338228    0 dcentrum.ba@nextra.sk
35695030  DIALÓG S.R.O.       8510  Jelačičova 8      82108  PhDr. I.Rafajdusová 0255647081  55566218f    0 rafajdusova@dialogzdravotnictvo.sk
35838833  DIAMOND HOTELS SLOVAKIA  5511  Hodţovo nám.2 Crowne81625Plaza  MAIL/TEL      0259348172  0902972163   0 btsha@recruitment@ihg.com
31399819  DIC BRATISLAVA, S.R.O.  7400  Koceľova 15, Ba II   82108  Ing.Skýva a Zverko 55642474   55572991f    0 dic@stonline.sk
36716782  DIEGO SLOVAKIA S.R.O.   7400  Roţňavská 28      82104  TEL/MAIL!      0905690025          0 dunajskastreda@diego.hu
35833238  DIESEL          7400  Einsteinova 18,Au-Park 85101   Vojtech Paulovič @ 0902823120          0 vojtech.paulovic@centrum.sk
35701722  DIGI SLOVAKIA S.R.O.   7480  kariera@digi-tv.sk   85101  Ing. I.Vadkertiová 0232423242  32423255f    0 ba@digislovakia.sk
35695269  DIMEX PLUS, S.R.O.    7450  Ruţinovská 28      82105  Jánošíková @    0907381436  43336937f    0 dimexplus@slovanet.sk
31343341  DINO WAREHOUS CLUB S.RO  9300  Hálova 5/5       85101  Hromádková     62410239   62410240f   80
35690496  DIN-TECHNIK, S.R.O.    7400  Pekná cesta 17     83152  Nagyová @ písomne 0315501144f          0 nagyova@din-technik.sk
35894377  DIRECT BEST SELLERS,SRO  7400  Páričkova 18      82108  Šinkovičová     0905253734          0
31377793  DIRECT MARKETING A.S.   7440  Vlčie hrdlo 61     82107  Drinková Margita @ 0908942205         35 margita.drinkova@directmarketing.sk
31390099  DIREMA, V.O.S.      9260  Budatínska 1      85000  Tomčány       0905720021          0 info@studiorelax.sk
00164691  DIVADELNÝ ÚSTAV      9232  Jakubovo nám. 12    81357  Milada Mercová   0220487102  52931571f    0 diana.selecka@theatre.sk
31748376  DIVADLO A.HA       9232  Školská 14       81107  Korenčiová Monika  52496868           0
30777810  DIVADLO ARÉNA       9232  Viedenská cesta 10   85101  Jaklová       0267202559  67202556    24 produkcia@divarena.sk
00678350  DIVADLO ASTORKA      9232  Suché Mýto 17/Nám.SNP (MK)
                                  81499  Mrekaj Tomáš    54430739          64
00164861  DIVADLO NOVÁ SCÉNA    9232  Ţivnostenská 1     81214  E-MAIL! Danielová  0252961458          0 j.danielova@nova-scena.sk
36561916  DIVAL AUTOELEKTRONIK   5030  Trnávka - Bielikova 23 82104   Ľudovít Dióši    0905652471          0
35806346  DIW SERVICE S.R.O.    7470  Drobného 27       84102  Pocisková      64461313           0
36283304  DK CONCEPT S.R.O.     5220  Nám. SNP 23       81101  Denisa Krivošíková 0903454250          0 adeni@zoznam.sk
36283304  DK CONCEPT S.R.O.     5530  Lietavská 5       85106  Denisa Krivosiková 0903454250          3 adeni@zoznam.sk
35877383  DK REAL, S.R.O.      4521  Petofiho 48       82106  Ing.Krajčovič    0903444394  45257648    0 danielkrajcovic@stonline.sk
36621528  DLH SLOVAKIA, S.R.O.   7484  Mlynské nivy 56     82105  Híllová       mail             0 stanislava.pecusova@dlhslovakia.sk
31400761  DLX, DRUŢSTVO       5118  Mlynské Nivy 61     82105  Ťarcha       0253419146  0253419147   0
35717131  DM SECURITY        7524  Vajnorská 135      83103 Patáč         0907468866         0
31393781  DM-DROGERIE MARKT S.R.O  5233  Na pántoch 18      83106 E-mail                      0 praca.dm@dm-drogeriemarkt.sk
35949139  DME, S.R.O.        7400  Pri Šajbách 1      83106 Rakovická @      0903260685         0 rakovicka@dmexpress.sk
41024851  DMK - DANIEL KUSENDA   9300  dkusenda@gtinet.sk    82105 Daniel Kusenda    0903443456         0 dkusenda@gtinet.sk
40786137  DO PHI NGA        5552  Nobelova 5/Rajská 14   83102 Roman         0905957338         0
37494252  DO VAN VINH        5552  Nobelova 48       83102 Roman         0905957338         0
00177474  DOBR.POŢIAR.OCHRANA SR  7520  Kutuzovova 17      83103 Ing. Ján Parčiš @   44371597   905409479   0 sekretariat@dposr.sk
31354335  DOKA SLOVAKIA, S.R.O.   4500  Ivánska cesta 28 TEL!!  82104 Petrovič,Molnárová  48202143   48202113   0 andrej.petrovic@doka.com
36706035  DOLMEN TRADE       7450  Pestovateľská 13     82104 Dudášová       0910607800         0 info@dolmen-trade.eu
31787151  DOM EURÓPY        7520  Biela 6         81101 Mgr. Lauko      54430904   54642242   0 office@domeuropy.sk
17330025  DOM KULTÚRY DÚBRAVKA   9230  Saratovská 2/A      84452 Šeršeňová       64365640          0
31349382  DOM TECHNIKY ZSVT     8040  Škultétyho 1       83227 Martinovič      55562213         42
30842344  DOM TRETIEHO VEKU     8531  Poloreckého 2      85101 Mgr.J.Bariaková @   0262310065        50 dtv-riaditel@stonline.sk
00215074  DOM ZAHR.STYKOV MŠ SR   9300  Levická 3        82108 Sudorová       0902485371 50109618    0 domzahr@dzsms.sk
31752390  DOM ZAHRANIČ. SLOVÁKOV  7520  Jakubovo nám. 12, Ba I  81109 Balogová, das@das.sk 52931829   52931829f   0 das@das.sk
35828447  DOMA, S.R.O.       9300  TELEF !! Trnavská 5   83104 Ing. Varga @     0903733466 44637191    0 varga@domasro.sk
13996631  DOMÁCE POTREBY A INŠT.M  7400  Strečnianska 9      85105 Šemšej Imrich @    0905605254 63813587    0 imrich.semsej@atlas.sk
31322751  DOMES, A.S.        5040  Kopčianska 65      85101 Ing.K.Mackovich    0263838336 0903400507   47 domes@domesas.sk
35687061  DOMESTICA SR       7520  Májová 21,P.O.Box 68   85005 Violová @       0262411148 908760035    0 info@domestica.sk
35822813  DOMEX INTERIÉR, S.R.O.  7400  Černyševského 26     85101 Ing. Hasprová @    62525015f         0 hasprova@domex-interier.sk
00603376  DOMEX S.R.O.       4500  Stromová 30       83101 Ing. Milan Zadubenec 0903919999         0 zadubenec@domex.sk
35883405  DOMINO L+K S.R.O.     5110  Tichá 45 TELEF.!!    81102 Lipták        0905357215 0911270454   2 dominolk@chello.sk
31795323  DOMKA-ZDR.SALEZ.MLÁDEŢE  9131  Mamateyova 4       85104 Marková        62521852          0 domka@mamateyka.sk
30775205  DOMOV DÔCHODCOV      8531  Rusovská cesta 58    85101 PhDr.Šepitková    63838576   63838573   0 ddrc58@stonline.sk
00179621  DOMOV DÔCHODCOV      8531  Podjavorinskej 6     81103 Lišková,Mgr.Hokinová 0254640249 54411024     0
30804191  DOMOV DÔCHODCOV RAČA   8531  Podbrezovská 28     83106 Volčková    @   0244889815 0905961897   0 personal@ddraca.sk
00688231  DOMOV DÔCHODCOV SV.ANNY  8531  Jakubovo nám.6      81109 Tothová @       0903757321         0 dom.sv.anny@centrum.sk
00226840  DOMOV DÔCHODCOV,R.O.   8531  Paţítková 2       82101 Hodáková,Rudická   43339045   kl.107    0 domovd@slovanet.sk
31755534  DOMOV DÔCHODCOV-GERIUM  8531  Pri trati 47       82106 Kováčová       45258301          0
00490873  DOMOV JESENE ŢIVOTA    8531  Hanulova 7/A       84401 Alţbeta Janovčíková  0264531094 911251682   123 djzhanulova@stonline.sk
33807795  DOMOV MLÁDEŢE       8530  Pekná cesta 4      83105 Ing. Opet       44883706   44884338   0
00641405  DOMOV PRI KRÍŢI      8531  Pri kríţi 26       84102 Jana Chalásová @   0264534856        36 starcek@stonline.sk
30779278  DOMOV SENIOROV ARCHA   8531  Rozvodná 25       83101 Fodorová @      0254773690         0 dsarcha@mail.t-com.sk
00603287  DOMOV SOC.SL.-GAUDEAMUS  8531  Mokrohájska 3      84408 Gazdaričová @     0259100942        136 gazdaricova@ddsmokrohajska.sk
00604950  DOMOV SOC.SLUŢ.PRE DETI  8531  Javorinská 7a      81103 PhDr.Škott      0262802052 62804081    0
00604968  DOMOV SOC.SLUŢ.PRE DETI  8531  Sibírska 69       83102 Nemcová @       0244461208 44461207f   46 sibirska@pobox.sk
00001234  DOMOV SOC.SLUŢIEB    8531  Hontianska 16, Ba IV   84103  Polakovičová     64287372          0 domov pre dospelých ZCHB Rozsutec
31750761  DOMOV SOC.SLUŢIEB DOSP. 8531  Furmanská 4, Ba IV    84103  Hrenáková ved.útvaru 64287372          0
00603279  DOMOV SOC.SLUŢIEB-ROSA 8531  Dúbravská cesta 1    84529  Ing.Mačugová     0254788256 54791051    0 macugova@domovrosa.sk
00896276  DOMOV-PENZIÓN PRE DÔCH. 8531  Na barine 5, Ba IV    84103  Ing.Štefančíková @  0904107879 64781054    0 dpd@centrum.sk
31391575  DOMSTAVBA, S.R.O.    7400  Záborského 29      93103  Slámka Vladimír   0903720830         0 domstavba@naex.sk
36286885  DOM-STAV-PLOT S.R.O.  4500  Dvojkríţna 59      82106  Vasyl Mateleha    0907489433         0
35838311  DOMUS BRATISLAVA, S.R.O 7400  Záhradnícka 46, Ba II 82108   Múčková @      0903468281 55561769    0 domus@nextra.sk
35967099  DONA SK         5220  Páričkova 5       82108  Zábojníková     025596072 905067859    3
35967099  DONA.SK         5220  Lackova 2        84104  Kollárová      0264282546         0
35967099  DONA.SK         5220  Odborárske nám.2     81108  Dudeková       0905206010 55571770    0
11820489  DONATI         9300  Nezvalova 9       82106  Miznerova      0245257418 905715989    0
35959690  DONAUBETON S.R.O.    4500  Lieskovská 1A      82106  Hodermarský     0911500389         0 hodermarsky@donaubeton.sk
31359248  DONAUCHEM-URSETA, S.R.O 7400  Teslová 19        82102  Dipl.Ing. Škorňová @ 44630396   44630397f   0 skornova@donauchem.sk
36807061  DONGWOO FINE-CHEM SLOVA 3210  Mostová 2        81102  Šorlová       59208618          0
31367658  DONNA ROSSI S.R.O.   1740  Dunajská 40       81108  Bernátová,Harmathová 0903455325        12
31333320  DOPRASTAV A.S.- GR   4500  Drieňová 27       82256  Natália Harmanovská 0248271103        3050 natalia.harmanovska@doprastav.sk
31333320  DOPRASTAV A.S.- POZ.ST. 4500  Blagoevova 28      85261  Mgr.Marian Hubka @ 0905549509 62246309f     0 marian.hubka@doprastav.sk
31333320  DOPRASTAV A.S.-PREFA  4500  Košická 52        82108  PÍSOMNE                     0
31333320  DOPRASTAV, A.S.     4523  Košická 52,Spr.účel.zar. 82109  Salayová @      0250230333 55422594f    0 maria.salayova@doprastav.sk
31333320  DOPRASTAV,PREDPÍN.TECHN 4500  Kaukazská 2       85101  Mončeková @     0905585478 63830194f  3000 pt@doprastav.sk
31333320  DOPRASTAV-OCEĽ.KONŠTRUK 7400  Mlynské Nivy 70     82638  Hangodyová @     0258270132         0 zlatica.hangodyova@doprastav.sk
00492736  DOPRAVNÝ PODNIK BA A.S. 6021  Vajnorská 1346 (z Bojnickej)
                                  81452  Personál.odd. @   0259502234 59502121    0 rybanska.margita@dpb.sk
35933186  DOPRAVNÝ ZS PRIMATAXI  7400  Tbiliská 2        83106  Kučera @       0903315255        100 kucera@primataxi.sk
31322000  DOPRAVOPROJEKT A.S.   9305  Kominárska 2,4      83203  Písomne @      50234386   0915834035  0 personal@dopravoprojekt.sk
31747370  DOWINA-ASOC.PODP.VZDEL. 8040  Nám.Slobody 26      81106  Ángel Miquel Aymar 0254417150          3 dowinasd@hotmail.com
35899352  DOWNTOWN BACKPAC.HOSTEL 5500  Panenská 31       81103  Viera Polomová    0917460232         0
35942479  DÔVERA ZDRAV.POISŤOVŇA 6600  Kariera@dovera.sk    82108  Hodáková       mail            0
35834498  DPD SK S.R.O.      6025  Roţňavská 1       83104  Jančová @      0908724292 f44442553    0 mjancova@sk.dpd.net
35963964  D-PRODUKT, S.R.O.    5134  Kríţna 24        81107  Bohrnová    @   0255566743         0 d-produkt@mail.t-com.sk
35751789  DR.OG DROGÉRIE, A.S.  5233  AUPARK - Einsteinova 85101    Ing. Štumpf     49101311   49101349F   0
31387527  DR.OSTERTAG PERS.MAN.GR 7450  Úradnícka 16, P.O.B.81 83008   Pers.        44259893   0902229414  0 www.ostertag.sk
36828785  DRAGON-EU        5530  Spoločenská 3721/52 82104    Thang Tran Minh   0948017525         0
35865172  DRAVECKÝ&PARTNER TAX  7400  uctovnik@tax-audit.sk 81108   MAIL                      0 uctovnik@tax-audit.sk
35849703  DRAŢOBNÁ SPOLOČNOSŤ   7400  Gunduličova 3      81105  Mgr.J.Vetrák     54410281          0 jozef.vetrak@drazobna.sk
35836156  DREVEKO S.R.O.     3600  Váţska 17        82107  Kubovčák Karol    0907 790 740        0
17579040  DREVOLINIA - LENGYEL  5113  Budatínska 57      85106  Lengyel       45980100   903186732   0
35792400  DREVONA BRATISLAVA A.S   7400  Tupolevova 21     85101  Havrilová      0918605331         0
35792400  DREVONA SLOVAKIA S.R.O.  5100  Púchovská 6      83106  Jana Heizerová   0918605374        28 02@drevona.sk
35713828  DRIENKA-SÚKR.STOMAT.AMB  8513  Ţatevná 6       84101  MUDr.Nemcová    0903244774  0264463198  0
30789648  DROBČEK, O. Z.       9305  Bieloruská 4, Ba II  82106  Xx         0907278705  45520644   0 drobcek@drobcek.sk
37345281  DROGÉRIA - KOZMETIKA    5212  Kaštieľska 2R     82105  Bačičová @     0907735211  45523156f   0 bacic@chello.sk
30170583  DROGÉRIA KORA       5212  Košická 39, Ba II   82105  Jančulová      0903767608         0
17371864  DROGÉRIA U KOVÁRA     5212  Fedinová 12      85101  Dušan Dudáš @    0903958516  63826195f   9 dudas.dusan@gmail.com
00684244  DRUDAS           4500  Kopčianska 82     85101  Ing. Pišteková   63838146         17
35705027  DRUHÁ STRATEGICKÁ A.S.   7400  Priemyselná 6     82490  Viera Konečná    0258246208         0 konecna@harvard.sk
00167525  DRUNA V.D.         3610  Galvaniho 16     82104  Baji Katarina    0243295774         0
00167436  DRUTECHNA AUTODRUŢSTVO   5020  Trenčianska 57    82510  Škriečková @    0255574830        48 drutechna@drutechna.sk
35871601  DRUŢSTVO LEKÁROV*     7020  Záporoţská 12     85101  Štefanská      63811219   907238189   0
.00190802  DRUŢSTVO PODIELNIK.DEVÍN  .0100  Záhorská Bystrica   84353  Ing.Erich Vadovič  902170275
35811790  DS CONSULT, A.S.      7400  Kolárovo nám. 20   81106  Piovarči @     0903587797         0 andrej.piovarci@dsc-group.sk
00604879  DSS KAROLA MATULAYA    8530  Lipského 13      84101  v poznámke     v poznámke        78 dsspkm@dsspkm.sk
35890878  DT LEGAL S.R.O.      7400  Trnavská cesta 74 A  82102  TEL/MAIL      0220907611         0 office@dtlegal.sk
36678821  DUALNY, S.R.O.       5500  Rovniankova 12    85102  Ing. Pohlová @   0905657868  63839741   0 lpohlova@centrum.sk
36304956  DUDA STAVBY, S.R.O.    4500  Vrútocká       82104  Marek Duda     0903269091        15 dudamster@gmail.com
35837292  DUEX LOGISTIC, S.R.O.   7400  Ruţinovská 1     82102  Kyrcz Martin @   0903442266  64285113f   0 martinkyrcz@chello.sk
36034762  DUG, S.R.O.        8010  Alexandra Markuša 22 97901  Ing. M.Ţubretovská 0475631648  0475649315  0 marcela.zubretovska@dug.sk
35978091  DUGA R&G S.R.O.      5530  Panská 1       81101  Dušan Ubovič @   0905392156  0903182545  0 duga@duga.sk
35929995  DUGA SK, S.R.O.      7400  Zadunajská cesta 12  85101  Čechovič @     0905392157         0 duga@stonline.sk
34721070  DUMBO AUTODOPRAVA, F.O.  6020  Nákovná 7, Ba II   82101  Kiss Jozef     0903458231         0
35979658  DUNAJSKÁ BRÁNA S.R.O.   5500  TEL/E-MAIL! Dunajská 261108
                                   8    Mgr.M.Torok     0917231000         0 halasova@danubiagate.sk
35936673  DURATHERM, S.R.O.     4533  Vyšehradská 37    85105  Lupták @      0905505556  63532313f   0 dl@duratherm.sk
17310415  DURISOL-STAV S.R.O.    4500  Pribylinská 2, Ba III 83104  Mgr.Diana Kočanová @0244888846  44888461f   0 info@durisol.sk
32218354  ĎURIŠKOVÁ-FINAL      9300  Pavlovičova 3     82104  Miroslava Ďurišková 0243414685         0
36610691  DURR SYSTEMS SLOVAKIA   7400  Kapitulská 15     81101  Martina Čiţmáriková 59229126          0
31376304  DURY, S.R.O.        9300  Komárovská 50     82106  Duranská @     0904638725         7 angi@dury.sk
35826487  DUSLO A.S.,OZ ISTROCHEM  2413  Nobelova 34,č.dv.11  83605  Haulišová @     49512221   49512673f   0 haulisova@istrochem.sk
11795743  DUŠAN ČERVEŇ        4544  Šándorova 3      82103  Červeň       0905228395  43636209   0
41031041  DUŠAN HLUBÍK        7400  Račianska 66     83102  Dušan Hlubík    MAIL            0 dusan.hlubik@gmail.com
11640120  DUŠAN MAJERČÁK,DU-AL    5530  Vlčie hrdlo-lodenica 82110  Majerčák      0905233869  905614252   0
32056109  DUŠAN SVOBODA       5530  J.C.Hronského 26   83102  Dušan Svoboda    MAIL            0 dusan.svoboda@zoznam.sk
35782986  DUVEN BECK SLOVENSKO    6021  Opletalova 71, Ba IV 84107  Patrnčiaková @   0907798450  69307057   0 andreap@duvenbeck.de
35744952  DUX, S.R.O.        7524  Pri starom letisku 28 83107  Smolka, Dr. Svrček 0903515233  903411290   0 dux@mailbox.sk
36798525  DVSK, S.R.O.       7200  Tomášiková 26      82101 Ing. Kobes @      +421(0)650  823770    4 info@dvsk.sk
35879386  DYNAMIC BUSIN.SERVICES  7400  Magurská 3/b      83101 Funtová @       54650534   54650536f   0 personal@dyn-bs.sk
41024931  DYNAMIC CAR        5200  Prípojná 1       81104 Kušnár         0915457724         0
31319939  DYNASTY S.R.O.      1500  Víťazná 2        83106 Hricišče,Šešera    44881744   0905610827  0
35737255  DŢEVAIR S.R.O.      5530  Starohájska 29     85101 Ajvazi Dţevair     0903270339         0 jana@mejdanpub.sk
36770264  E - FASHION S.R.O.    5200  Údernícka 11      85101 Branislava Tschuchng  MAIL/PíS          0 michalovic@efashion.sk
35757051  E & L STYLE, V.O.S    9302  Nám.sv.Františka 12   81105 Dvorecká        0902119160         0
35906537  E&J CONSULTING S.R.O.   7520  Ţivnostenská 5     81103 písomne @       0905647285 0910933689   0 ej@typologia.sk
12458116  E&L STYLE, FO       9302  Lermontovova 18     81105 Dvorecká        0902119160         0
35731761  E.D.T. S.R.O.       3000  Bajkalská 4       82101 Ing. E.Tuna      0243422951 43422957f    0 etuna@edt.sk
32171048  E.GAŠPAROVIČOVÁ-GIBES   9300  Hattalova 6       83101 Gašparovičová @    0908935285         5 gibes@mail.t-com.sk
36271462  EAGLE SECURITE, S.R.O.  7460  Lamačská 111      84103 Ing.Klementisová @   0918824749 64530391    0 personal@eaglesecurite.info
12347851  EAP, S.R.O.        4500  TEL !! MAIL !!     81101 Jeţík @        0902652667         0 jezikova@eap.sk
35685123  EAST AIR COMPANY S.R.O.  6200  Letisko M.R.Št.,Hangár B82107 Tomašovičová      43414379   43633468   0 mirkat@east-air.com
35851171  EAST DOMINANT S.R.O.   8500  Magurská 1 (MEDICOM VIP a.s.)
                                  83101 Ivan Figura      PÍS!!           0
35684321  EAST WEST LOGISTIK,S.RO  9300  Kopčianska 92      85203 Sivčáková Lenka    63838398   63533833f   0 info@eastwestlogistik.sk
36411485  EASTFIELD A.S.      5530  Ventúrska 1       81101 PÍS!          0911111924        50 eljezi@erdodypalace.sk
36555258  EBEY, S.R.O.       7400  Tomášikova 32, Ba II  82101 Raček         0902314414         0
35821833  EBIS HOLDING S.R.O    7400  Kopčianska 20/B     85101 Dorčíková       63814376          9
35766891  EBORA, SPOL. S R.O.    7524  Sartorisova 8      82108 Puchová @                     0 ebora@ebora.sk
00179213  ECAV GEN.BISKUPSKY URAD  9230  Palisády 46       81000 Ţemlová D.       54432842          0 ecav@ecav.sk
36709182  ECCORE, S.R.O.      7484  Jégeho 3        82108 M. V. Servátka     0904105467         0 m.v.servatka@gmail.com
35950706  ECENTER S.R.O.      7414  Grösslingova 17     81109 Kopečný        0252731124         0 pkopecny@ecenter.net
40705234  E-CENTRUM,FO - ŠKOLA   7520  Dudváţska 6       82107 Csalapi Ladislav    0902089889         0 csalapi1@post.sk
44095333  ECOBAU GROUP A.S.     4500  Mickiewiczova 2     81107 Monika Urbánková    0917647524         0 monika.urbankova@ecobaugroup.sk
35858923  ECO-CONSULT, S.R.O.    7400  Nevädzová 5, Ba II   82105 Kohútová @       48287224   48287224f   0 kohutova@ecoconsult.sk
31342213  ECOLAB S.R.O.       7520  Čajakova 18       81105 Písomne-J.Zemanová   f 57204928         0 janette.cemanova@ecolab.com
37757725  ECONTRACT         9300  Telefonujte !      83154 Policka @       0902913925         0 a.policka@azet.sk
35884371  ECOSTYL, S.R.O.      7400  Cabanova 19, Ba IV   84102 Hrbačka Martin @    0905222155         3 martin.h@zoznam.sk
31391729  ECS SLUŢBY, S.R.O.    4531  Staromlynská 29     82106 Ing.Kapišinský     0245259606         0
35836792  EDA S.R.O.        5530  Tematínska 3      85000 Prevádzkár       59320588          0
31384609  EDAS, A.S.        7414  Kniţkova dolina 2    83106 Valovičová @      0244873604         0 legal@edas.sk
35793074  EDEN SLOVAKIA S.R.O.   5530  Matúšova 23       83101 Sopúch         0915980888         0
36476790  EDEN.EL.-MAT S.R.O.    7400  Komárňanská 24, Ba II 82105 Szabó Martin @      0902966062         0 mszabo@edenelmat.sk
37345095  EDRODO INTERNATIONAL   7400  Hnilecká 11, Ba II   82107 Kršáková Timea @    0905769856 902264314    0 edrodo@post.sk
35838566  EDUCENTA S.R.O      8040  Adámiho 3        84105 Fazekašová Danica   65422496          0 educenta@nextra.sk
37411551  EDUCOM-PHMR.KANDALAFT   5231  Farského 14       85101 PhMr. Kandalaft    0907750508         0
17321204  EEA, S.R.O.        7200  Hattalova 12A      83103 Sekretariat      0244453690-1       60 praca@eea.sk
36224464  EFG SLOVKIA, S.R.O.    6420  Račianska 66      83102 Xx          49234554f         0 duratna@aktion.sk
31813224  E-FOTO, S.R.O.      7400  Obchodná 42       81106 Kuka         52633301          0
35908793  EGAMED INT, A.S.     7484  Záhradnícka 4 TELEF!!  81108 Ing.Lipcsey      0903792711         0 peterlipcsey@mail.t-com.sk
31333494  EGAS, S.R.O.       7400  Ţiţkova 1        81102 Xx          x             20 x
35955996  EGGER TRANSPORT, S.R.O.  6020  Mozartova 21      81102 Ing. Pobjecká @    0918610189 63830210f    0 viera.p@zoznam.sk
17354153  EH HOBBY, ING.ELIÁŠ    7400  Záhradnícka 66     82108 Petrík, Eliáš @    55410949          6 ehhobby@ehhobby.sk
36283711  EHATAX, S.R.O.      7412  Mozartova 21      81102 Eva Horváthová    62250242          0 horvathova@ehatax.com
44214375  EIFFEL OPTIC S.R.O.    5110  Obchodná 42       81106 info@eiffeloptic.cz               0
35770376  EK-INVEST S.R.O.     4530  Sliačska 1D       83102 Drobná        0907741222 44452727f    2 tibordrobny@chello.sk
35693312  EKO-BETON, S.R.O.     2663  Kočánkova 1       85228 Ing. Rohlíček @    62250056         57 ekobeton@ekobeton.sk
31386385  EKOMA DESIGN, S.R.O.   5263  Roţňavská 17      83104 Xx          44458680   44458682   9 ekoma@ekoma.sk
35894342  EKON AG, S.R.O.      7400  Dunajská 4, (Omnia)   81108 Dosedlová       0911686869 62245598    0
17456002  EKON AG, S.R.O.      9300  Nám.SNP         81106 Šťastná        0911696968         0
35811307  EKONOVIS, S.R.O.     7400  Robotnícka 10, Ba III  83103 Beţo         44632244   44441760f   0 ekonovis@ekonovis.sk
14219671  EKONSPO-ING.V.PÁPEŠ    5211  Kozia 11        81103 Pápeš Vladimír @   0254412264         0 papes@centrum.sk
31347631  EKOPO - S.R.O.      7412  Zelinárska 4      82108 Ing.Pohlodová     0903223983 903714387    0
00491870  EKO-PODNIK VPS      7520  Halašova 20       83290 Mgr.Longauerová @   0244373920 44373850f   154 longauerova@ekovps.sk
11811277  EKOSERVIS JASINGER    7520  Mickiewiczova 18    81107 Jasinger       0252921208 0903303846   0
35718391  EKOTIP, S.R.O.      3660  TEL!! Strojnícka 8   82105 Ing.Fürek       0903721075         0
13997882  EKOVIRIDIS - UHLÁRIKOVÁ  9300  Kopčianska 65, Ba V   85101 Uhláriková @     0905494056         0 ekoviridis@ekoviridis.sk
35966181  EKOWAY S.R.O.       3700  Vrakunská cesta 22   82106 Ing.Koreň Roman    0915110656         0 korenekoway.sk
35969181  EKOWAY, S.R.O.      7400  Vrakunská cesta 22   82106 Nitschinger @     0915151235         0 ekoway@ekoway.sk
35875119  ELA PUBLISHING, S.R.O.  7400  Mickiewiczova 1     81107 Kaviaková       57104360          0
35835125  ELANOR S.R.O.       7200  Miletičova 23      82109 PÍSOMNE! K.Lecká @ 0903243892          0 katarina.lecka@elanor.sk
36286311  ELECA, S.R.O.       5165  Michalská 7       81101 Carbonari Aldo @   62250390          0 aldo.carbonari@eleca.sk
35843063  ELECTRIK S.R.O.      9300  Košická 37       82109 Schimpl    @   PÍS/MAIL !         0 schimpl@electrik.sk
35820071  ELECTRO WORLD (SR)    5100  Ivánska cesta 16    82104 MAIL/PÍS!                    0 manager.ruzinov@electroworld.sk
35766433  ELEKTRA SK, A.S.     4531  Kukučínova 56      83102 Ješko @        0244880120 907715089    5 elektra@nextra.sk
11818549  ELEKTROHELP-FILO     5274  Farského 10,14     85101 Filo         0903405052 62525575    0 elektrohelp@azet.sk
35704357  ELEKTRO-KLÍMA S.R.O.   4531  Pestovateľská 4     82104 Ulrichová,Kárľová   0905548884 905953095    0 info@elektroklima.sk
31566642  ELEKTRO-KVAZÁR, S.R.O.  4531  Trnavská 70, Ba II   82102 Maláriková,Drobná @ 44454446           0 tdrobny@e-kvazar.sk
00685445  ELEKTRONIC CENTER     7400  Košická 39       82108 Osobne                      0
31399037  ELEKTRONIC.RIAD.SYSTÉMY  9300  Polianky 15       84101 Daniel Satko     69307002         19 ers@ers.sk
11672048  ELEKTRO-ŠTEFEK      4531  Račianska 109/A     83102 J.Štefek @      0903714422 0244633461   0 elektrostefek@stonline.sk
17317274  ELEKTROTECH. PRODUKTY   4531  Agátová 22/a, Ba IV    84102  Ing. Jančo a Nemec  64288878   64288898   0
35706287  ELEMAT, S.R.O.      7400  Nábělkova 6, Ba IV     84105  Hajto Rudolf @    65422320   65412477f   4 elemat@dtadsl.sk
40429164  ELENA PAJDLHAUSEROVÁ   9302  Príjazdná 12        83107  E. Pajdhauserová @  0907298002         1 info@nechtyela.sk
37220136  ELETRIX          4531  Starohájska        95000  Zervan        0905583085         0
35906103  EL-INDUSTRIES, S.R.O.   2800  Vinohradnícka 3      82106  Adamkovič Augustín  0911020981         0
17330564  ELING, S.R.O.       4531  Vápencová 14        84107  Kušnier @       0905307869         0 eling@stonline.sk
35848693  ELINKA, S.R.O.      5530  Čajakova 25        85105  Zúbek @        0907316774         0 zubek@zutom.sk
31596061  ELIT SLOVAKIA       7520  St.Vajnorská 39      83104  Kašubová @      44451546          0 elit@elit.sk
35889179  ELITE MANAGEMENT, S.R.O  7414  Klariská 14        81103  Getlerová @      54642801   54432691f   0 info@elite-management.sk
17331676  ELKONET S.R.O.      4531  Stavbárska 34       82107  PíS!         0240201901 40201908F    0 kulova@elkonet.sk
35875658  ELLIS, S.R.O.       7400  Rajecká 13, Ba II     82107  Kučíková       0903414895 45247251    0
35875429  ELMAL, S.R.O.       4500  Pribišova 3        84105  Darášová @      0903785854         0 elmal@r3.roburnet.sk
36652083  ELMICH SLOVAKIA,S.R.O.  5260  Stará Vajnorská 17     83104  Than Nguyen      0918607910         0
35977795  ELMINA S.R.O.       5244  Bajkalská 22        82109  Ing. Marián Čopko @  0910919711         0 elmina@elmina.sk
34097139  ELSIG, S.R.O.       7400  Račianska 77        83102  Ing. Schlosser @   44442616   44442650f   0 info@elsig-sbh.sk
31321810  ELSINCO SLOVENSKO S.R.O  7400  Kudlákova 4, Ba IV     84101  Ing. Dufek @     xx             5 ad@elsinco.sk
35744413  ELT SERVIS S.R.O.     2910  Sliačska 10        83102  O.Šátek @       44454981   f44373379   0 elt@elt-servis.sk
35953195  ELTODO EG, O.Z.      4531  Čulenova 5         81646  Jánoš         0903515524 911955444    0
31402615  ELTON, DRUŢSTVO      9300  Budatínska 1        85101  Rischer, Chudý @   63815696          5 elton@elton-elektro.sk
35834064  ELTRAK, SPOL.S.R.O.    4500  Pestovateľská 4      82104  Mulinková @      43422112   43426609f   0 eltrak@nextra.sk
35702095  ELV SERVIS, S.R.O     5530  Čulenova 5         81646  Doka @        0915495713 50251186    0 lubomir.doka@elvservis.sk
31333516  ELVIS, S.R.O.       9300  Obchodná 27        81106  Chlpík        0903438405         0 elvissro@mail.t-com.sk
35741236  EM TEST-SK, S.R.O.    7400  Jašíkova 2         82103  Ing. Ivan @      48291360          0 ivan@emtest-sk.sk
44411065  EMBASYS S.R.O       7300  E-mailovať!        82104  Ing. Milan Vrabec @  0907493473         1 engineer.embeddedc@yahoo.com
31390633  EMEL BRATISLAVA, S.R.O.  7400  Jakubovo nám. 14      81109  Ing.Tomašovičová   57204222          0
35891670  EMIT, S.R.O.       7520  TEL !! Bagarova 20     84104  Reitlová @      0911257122 64530245    0 emit@slovanet.sk
35706503  EMM INTERNATIONAL,S.R.O  7400  Pribišova 8        84105  písomne        65311915   fax65311884  0 sekretariat@inter.emm.sk
17316260  EMM SPOL. S R.O.     7260  Sekurisova 16       84102  Kubišová @      0260254604 60254901f    47 kubisova@emm.sk
36750883  EMPORIO MEDIA S.R.O.   5110  Rumančekova 40       82101  Paulenova @      0918590890 0517713019f   0 info@emporiomedia.sk
17329001  ENCINGER S.R.O.      5117  Pri Šajbách 1       83100  TEL !   @      0249207522         0 darina@encinger.sk
35965002  ENDOKRINOL.AMBULANCIA   8512  Líščie údolie 57 (Poliklinika)
                                    84105  MUDr.Malacká     0907191104         0
35952687  ENEL PRODUZIONE S.P.A.  4010  Rybné nám. 1        81102  Lucia Bohunická    58661111          0 lucia.bohunicka@enel.it
36249904  ENERGOSLUŢBY, A.S.    4531  Konventná 9        81103  Ing. Slimáková @   0258662298         0
35785217  ENERGOTEL, A.S.      7400  Miletičova 7        82101  Stolárová, Špes    57385505          0
35918071  ENERGY CONCEPT, S.R.O.  5263  Líščie údolie 68      84104  PhDr. Vartíková @   0264283967 64284720f    7 vartikova@energyconcept.sk
35903147  ENERGY TRIP A.S.     9305  Račianska 71 (zo Sliačskej)83101  Barčák @       0949167596         0 energytrip@gmail.com
35859423  ENERMONT, S.R.O.     7400  Hraničná 14       82714  Gabriela Kasová   50613139           0
35899808  ENGLISH IN THE CITY    8042  Plynárenská 1      82109  tel.         0915765566          0
36558036  ENGLJÄHRINGER, S.R.O.   6021  Kutlíkova 17      85250  Mgr.Kopkášová    68286686           0 bratislava@engljaehringer.com
36680036  ENGLMAYER SLOVAKIA, SRO  6025  Nám. SNP 15       81101  martin.huska@pobox.s písomne           0 martin.huska@pobox.sk
35030151  ENIGMA-MGR.HAFROVIČOVÁ  7400  Ţupné nám. č.7     81103  Mgr. Harfovičová   0903869427  54647434    0
35959088  ENTER AD -ROKO, S.R.O.  7440  Májová 21, Ba V     85104  Janeček @      0907126868          0 janecek@enter-ad.com
35798505  ENTO ŢELEZIARSTVO, SRO  5246  Turbínová 1       83104  Ocelka @       0904801162  0249206836   0 ocelka@ento.sk
35858010  ENVI-PAK, A.S.      5110  Galvániho 7/B      82104  Ing.Darnadyová    0903471721          9 darnadyova@envipak.sk
31699740  EPICOR SOFTWARE SLOVAKI  7220  Dobrovičova 8      81109  Martin Janči     0235002300         43 mjanci@epicor.com
35807016  EPR BRATISLAVA,S.R.O.   3700  Tomášikova 32      82101  Ing.Fázik @     af@erpbra  tislava.sk   0 af@erpbratislava.sk
35840544  EPSILON FINANCE GROUP   6700  Palisády 59       81106  Ing.Alex.Ballayová  0252933179          0 office@efg.sk
36263605  EQUUS A.S.        1500  Hviezdna 38       82106  Ing. Zdenko Dutka  0240259340  40259350f    0 dutka@equus.sk
35795484  ERBA NÁRADIE S.R.O.    5170  Kaukazská 33      85101  Brendza @      0263815163          4 erba@erbanaradie.sk
35899387  ERDIMA, S.R.O.      5552  Wolkrova 41       85101  Stribrnská                    0
31344046  ERICSSON SLOVAKIA S.R.O  6420  St.Vajnorská 90     83104  Jitka Kopecká    49499246   49499459f    0 jitka.kopecka@ericsson.com
36404926  ERILUM, S.R.O       7484  Továrenská 14      81152  Ing. Volák      0907931376          0
35852381  ERMAX, S.R.O.       5530  Koľajná 4        83106  Malicher       0903438919          0
37080016  ERNEST SARKOZI-GOLD    4500  Bzovícka 22       85107  Ernest Sarkozi    0910319050          0
36765856  ERNI (SLOVAKIA) S.R.O.  7220  Štúrova 4        81102  Mária Hollá @    0232553737  f32553738    5 maria.holla@erni.ch
35840463  ERNST&YOUNG        7412  Zochova 6-8       81103  Hulková       59229533           0
44158912  ERS PROFESSION S.R.O.   6700  Šamorínska 10      82106  E-MAIL!Mgr.M Kohuťár0903770044         100 miroslav.kohutar@ersholding.sk
35821655  ERS SECURITY, S.R.O.   7524  Šamorínska 10      82106  Marian Roštecký @  0911929519  osobne     0 rostecky@erssecurity.sk
35931485  ERSTE VM. S.R.O.     8510  Ţabotova 2, Ba I    81104  MUDr. Valkučák @   52621407   52621408f    0 milan.valkucak@stonline.sk
31333532  ESET S.R.O.        7200  Pionierska 9A/Einsteinova 24
                                  83102  Mgr. Naďa Nagyová @ 0259305384  54432022    0 careee@eset.sk
36571377  ESIRA S.R.O.       7400  Nám.M.Benku 2, Ba I 81107    Ing. Malatová    50203080           0 malatova@esira.sk
37140817  ESPRESSO         5530  Račianska 103      83105  Bognár        0905568693  telefonujte   0
17370451  ESPRESSO DVORANA     5500  Vlastenecké nám. 7-8 85101   Zaujecová      0262525627  905258990    0
17341574  ESPRESSO MODE       5530  Podzáhradná 32     82106  Iličová @      0245243239          0 mode@stonline.sk
31338607  ESPRESSO U MAGISTRA    5530  Šustekova 35      85104  Škodová       0903024664          0
35710799  ESSILOR SLOVAKIA,S.R.O.  5263  Rešetkova 5       83103  Reisena Uerová    49112013   49112021f    0 reisenaj@essilor.sk
37332295  ESSO ČERPACIA STANICA   7400  Vajnorská ul. 120/A   83104  Ďurišin @      0903560044          0 durisin@stonline.sk
35978881  ESSOX SK S.R.O.      6510  Medená 8        81102  Odd.lud.zdrojov   0232152910  32152111f    0 cv@essox.sk
35889373  ESTETICKO MEDIC.CENTRUM  8510  Michalská 2       81101  Kohutova @      0910225772  54431101f    0
35971835  ESTHETIC, S.R.O.     8510  Partizánska 2      81101  A                         0 esthetic@esthetic.sk
36697532  ET NIP (RE/MAX AUREAL)  7000  Košická 56       82108  Miroslav Pinte    0905965903  911390050    0 aureal@remax-slovakia.sk
31350798  ETA SLOVAKIA S.R.O.    5143  St.Vajnorská 117    83104  M.Císarová      44452038   44461401f    0
35807113  ETARGET A.S.       7400  Rybničná 40       83554  S.Molnárová @    písomne            0 praca@etarget.sk
43847340  ETGA S.R.O.        7400  Radlinského 9      81237  Ing.Ali Al-Karagholi 0252621543  0918847102    0 info@etga.sk
35822376  ETIS SLOVAKIA A.S.    2222  Hlohova 10       82107  Jana Matovičová   0240240724          40 matovicovak@etis.sk
35970707  ETP MANAGEMENT BUDOV   7032  Mlynské Nivy 61     82105  Ing.Marcel Drusa @ 0258316204f           0 marcel.drusa@etp-mb.sk
00399957  EU FAK.HOSP.INFORMATIKY  8030  Dolnozemská cesta 1 85235    Dekanát FHI EU v BA 0267295710   67295734     0 Ing. Melišeková, Polívková
00399957  EU FAK.MEDZIN.VZŤAHOV   8030  Dolnozemská cesta 1 85235    Dekanát FMV EU v BA písomne             0
00399957  EU FAK.PODN.MANAŢMENTU  8030  Dolnozemská cesta 1 85235    Dekanát FPM EU v BA                 0
00399957  EU NÁRODOHOSP.FAKULTA   8030  Dolnozemská cesta 1 85235    Kristófová,Lovásikov 0267291222           0
00399957  EU OBCHODNÁ FAKULTA    8030  Dolnozemská cesta 1 85235    Personálne odd.   písomne            0
00399957  EU PODNIK.-HOSP.FAKULTA  8030  PHF EU v BA so sídl.v KE5235
                                  8    Tajovského 13,Košice Písomne            0
00399957  EU REKTORÁT        8030  Dolnozemská cesta 1 85235    Boledovičová     0262318246           0
00399957  EU SL.EKON.KNIŢNICA    8030  Dolnozemská 1;pers.odd. 5235
                                  8    PhDr.Mártonová    0267291414         1385
00399957  EU ŠD A JED.PETRŢALKA   8030  Dolnozemská cesta 1 85235    Ing.Rudavská     0267291165  0267291620    0
00399957  EU ŠD EKONÓM       8030  Prístavná 8       85291  Mgr. Schmidtová   0253411996  0253411174    0
00399957  EU ŠD HORSKÝ PARK     8030  Prokopa Veľkého 41, Ba 81104
                                  I    Ing.Suhajová-riadit. 0254772518  54774826     0
00399957  EU ÚSTAV JAZYKOV     8030  Dolnozemská cesta 1 85235    Mgr.Farkašová @   0267295221           0 maria.farkasova@euba.sk
36754528  EUCR S.R.O.        7400  Plkovičova 5      82108  Ondrej Lučan     0905200285           0 lučan@eucr.sk
43793380  EU-CTM & IBAU S.R.O.   4500  Vajnorská 48      83104  JUDr.Krchňavá    0385313864          60 office@krchnava.sk
36666220  EUGEN A SYNOVIA S.R.O.  5500  Čakanková 14      82104  Eugen Pastierik   0903179786           0 info@ulodnika.sk
17324033  EUGENIKA S.R.O.      5240  Iljušinova 2, Box 187  85101  Holá         0263814653          14 eugenika@eugenika.sk
35877936  EULER HERMES SERVIS    9300  Plynárenská 4659/1   82109  Ing. Karel Tkáč @  0258280940           0 karel.tkac@eulerhermes.com
35849924  EUREAL S.R.O.       7032  Štefanovičova 12    81104  Gabriela Suchobová 0904689497            1 suchobova@euroreal.sk
35869101  EURECS & &PARTNERS, A.S  4500  Námestie 1.mája 3    81106  Ing. Elena Pilarčíká 02/52621096  52621097f    0 eurecs@eurecs.sk
35842598  EURENT SLOVAKIA, S.R.O.  7400  Vajnorská 160      83104  Nečasová Andrea @ 49262638     49262707f    2 eutent@porsche.sk
31342809  EUREST S.R.O.       5530  Prievozská 10      82109  Ďurík        0903037886  58503118     0
31342809  EUREST S.R.O.       5530  Cesta na Senec 2    82104  Oravcová       0903259127           0
31342809  EUREST S.R.O.       5530  V.Jonáša 1 Volkswagen 84302   Maňáková       0908700703           0
31342809  EUREST S.R.O.       5530  Mlynské nivy 1 (VÚB) 81109   Ševčovičová     0907826722           0
31342809  EUREST S.R.O.       5530  Mierová 19       82715  Haláková A. @    48544051   48544052     0 eurest@economy.gov.sk
31342809  EUREST S.R.O.       5530  Rybničná 40/A      83107  Slimák        0907789780           0
31342809  EUREST S.R.O.       5530  Dúbravská cesta 3 (Infostat)
                                  84105  Hindrová       0907193308  59379370     0
31342809  EUREST S.R.O.       5530  Miletičova 40      82109  Mgr.Anna Frančeková 0905719114   55572009f    0 francekova@eurest.sk
35683066  EURO BUILDING A.S.    4521  Karpatská 2       81107  eurobuil@netax.sk  52444518f   52444526     0 eurobuil@netax.sk
17326575  EURO DELTA S.R.O.     4500  Staviteľská 3,P.O.B.180 83000  N.Mišovičová,P.Šimon 0244873223  44873224fax   0 sylvia@stonline.sk
36770906  EURO FOODS S.R.O.     5130  Lipského 2       84101  Tomáš Kollárik @   0907890499           0 tkollarik@gmail.com
35842792  EURO GREEN        0112  Roţňavská 1, Ba III   83104  Shpak Yarina     0903771702          13 eurogreen@eurogreen.sk
00603864  EURO GROUP S.R.O.     4500  Magnetová 11       83104  Ing.Fodor @      44454183          0 biohazard7@t-zones.sk
35962682  EURO PROVIDUS A.S.    7400  Dunajská 15/A      81108  Matej Ţiliak      0244453017         0 zamestnanie@europrovidus.sk
31341608  EURO REAL S.R.O.     4500  Škultétyho 1       83104  Jozef Fajta      0255563312 903474020    20 euro.real@mail.t-com.sk
31331611  EURO RESTAURANT S.R.O.  5530  Pizzeria CIAO,Trnavská 3783104  Micsokiová       44373351          0
35754737  EURO SERVICE AGENCY    7524  Podunajská 23      82106  TEL!          0903252550 0252444526    0 eurobuilding@eurobuilding.sk
31351719  EUROBAL S.R.O.      5100  Na pántoch 18      83106  Andrea Slobodová    MAIL     40207815   52 andrea.slobodova@bunzlcee.com
35798530  EUROCALL SLOVAKIA S.R.O  9300  Račianska 15       83102  TEL! @         0233004411         0 juraj.polkorab@eurocall.sk
35855746  EUROCAPITAL, A.S.     7400  Hviezdna 38       82104  Xx           0908789719         0
35821311  EUROCOMERCIAL,S.R.O.   7484  Balkánska 31,BA-Rusovce 85110  Kuracina        0903906905         0 eurocomercial@sluk.sk
35707429  EUROFERROMETALL, S.R.O.  5212  Svätoplukova 2/a     82102  Ing. Chachaľák     0903656325         0 chachalak@efmke.sk
31318754  EUROGRAF, S.R.O.     7260  Račianska 190, Ba III 83106   Eisenhammerová     44873063          0 irena.eisenhammerova@eurograf.sk
35887087  EUROGRANIT, S.R.O.    5260  Pri starom letisku 1(Vajnory)
                                   83107  Labátová @       0904986715         0 eurogranit@eurogranit.sk
36781983  EUROIDEAL S.R.O.     9300  Račianska 15       83102  Ing.P.Dobrovodský @  0903474345         0 juraj.polkorab@eurocall.sk
35779969  EUROINTRADE S.R.O.    5530  Bajkalská 24       82109  Štrbac         0253411249         0
43842542  EUROLIN S.R.O.      6024  Jana Jonáša 11      84108  Dušan Konečný     0903427644         0
31389341  EUROLINGUA JAZ.ŠKOLA   8040  Drieňová 16       82103  Horný         0905601317         0
35884461  EURONA, S.R.O.      3614  Ul.Planét 17       82102  Prokop @        0905242780         4 prokop@eurona.sk
35739827  EUROPAIR S.R.O.      5510  Mickiewiczova 4     81635  Ing.Uhlerová      0800124368 0254434375    0 coolagent@coolagent.sk
17330815  EUROPAPIER SLOVAKIA    5100  Panónska cesta 40    85245  Alexandra Tóthová @  0268207931 903209324    38 a.tothova@europapier.sk
35906588  EUROPE CALLING A.S.    7480  Bojnická 10       83102  Ing. Jana Korimová @  0220577111 20577110    70 recepcia@europecalling.sk
31324932  EUROPEA GROUP S.R.O.   7260  Šípová 3/A        82107  Ing. Viliam Bendel @  0245259904         9 europea@europea.sk
35871156  EUROPEAN GUARD GROUP   7524  Bajkalská 31       82105  Csonga Michal @    0910904488         0 i.obsitnik@ecker-kan.sk
36662321  EUROPEAN PROJECT COR   7520  Ferienčíkova 2      81108  Bc.Mária Dubová    0918188170         1
35977817  EURO-PERSONAL, S.R.O.   5110  Ľanová 6         82101  info@e-personal.sk   43631712   43412125    0 info@e-personal.sk
40593703  EUROPROFI-A.TATRANSKÝ   7400  Púchovská ulica,BA-Rača3100
                                   8    Mgr. Mária Antošková  0905997879         0 info@europrofi.sk
31770851  EURÓPSKY INŠTITÚT     8040  M.Sch.Trnavského 1/A 84002    Mgr.Dušatková     64285122   0903251299   0
35686073  EUROREHAB, S.R.O.     8510  Tehelná 26, Ba III    83103  Baďurová        49203113   905224802   0
35783290  EUROSAFE SLOVAKIA S.R.O  7520  Smrečianska 43      81105  Chovan         52623685   905926822   0
34135651  EUROSHOES S.R.O.     5243  Einsteinova 18      81101  Orelová Zuzana     0918967800         0 zuzana.orelova@euroshoes.sk
35903503  EURO-SLOVAK CONS.,S.R.O  7400  Sartorisova 17, Ba II  82108  Halabrínová      0908675920         0
31334563  EUROSPEDIT S.R.O.     6340  Koţušnícka 3-JAROVCE85110    Nogová         62860113   kl.116    38 nogova@eurospedit.sk
31364331  EUROSTYLE S.R.O.     5050  Obchodná 72       81106  Xxx @         53633394   02/53633395  0 eurostyle@footwork.sk
35825766  EUROTAX GLASS´S SK,S.RO  7400  Miletičova 14      82108  Ing. Thomes @     50207424   50207419f   0 richard.thomes@eurotax.sk
36659886  EUROTECH BRATISLAVA    7480  Rybničná 36       83107  Ing. A.Bábsky @    0233552700         17 andrej.babsky@eurotech.sk
35775581  EUROTRAINING, S.R.O.   9300  Nám. SNP 13       81101  Ing. Veverková     0903746405         0
30104386  EUROTREND 21 - R.NAGY   8040  Nám. slobody 16     81332  Ing. Nagyová Magda   52494350          0 info@eurotrend21.sk
17329833  EUROUNION, S.R.O.     7400  Ďatelinová 10, Ba II    82001  Huppmann @      43413863          0 hp@uerounion.sk
32209550  EVA KREMNICKÁ, F.O.    7450  Telefonujte        85101  Kremnická,Zongora @  0907387693 62248856     0 kremnicka@chello.sk
31798535  EVANJ.GYMN.DR.M.LUTHERA  8021  Šintavská 2        85105  Fabrici Juraj - r.  63828942          17
17327164  EVANJELICKÉ LÝCEUM    8000  Vranovská 2        85102  Ing.Budajová     0263838488         87 evlyceum@evlyceum.sk
43260705  EVENIT-ING.HIRNER     7400  Bílikova 20        84101  Hirnerová @      0907114339         0 evenit@evenit.sk
44597452  EVENT PRODUCTION S.R.O.  7300  Priemyselná 1/A,Tekovská 1782109  Monika Okošiová    0905801950         30
31341357  EVONA ELECTRONIC S.R.O.  7520  St.Vajnorská cesta 17 83104    Katarína Hirnerová  0244257333 44641793f    0 praca@evona.sk
35750472  EWALS CARGO CARE,S.R.O.  7400  P.O.Box 34         85005  Ing. Lobíková @    68245329   63810730f  108 lobikova@ewals.sk
31357890  EWS, S.R.O        7400  Stará Prievozská 2, Ba II82109   Ing. Matulayová    53417624          0 zuzka@ews.sk
35909439  EXCELSIOR, O.Z.      7400  Studená 35, Ba II     82104  excelsior@zoznam.sk  0910261368         0 excelsior@zoznam.sk
31357873  EXMONT ENGINEERING    7400  Domkárska 13        82101  Čagalová       43422954          68
36700266  EXPANIC, S.R.O.      7400  Magurská 3/b        83101  Stóger Margit @    písomne           0 ms@powersupport.sk
35915048  EXPLANT KFT, O.Z.     7400  Vlčie hrdlo,Box 44     82003  Szalayová       40556506   40558158f   0
35775165  EXPRESS FINANCE S.R.O.  7400  Grosslingova 45      81604  Ridilová @      59230292          0 tm2@expressfinance.sk
35795123  EXPRESS SLOVAKIA-MP A.S  6021  Plynárenská 7/B      82109  Veronika Handzušová  0918702203         0 job@express-mp.sk
35917482  EXTRANET, S.R.O.     7400  L.Fullu stánok (pri Bille) 84105  Harman        0903707894 64461883     0
35755458  EZ, S.R.O.        7520  Ruţinovská 1        82102  E.Paulovičová @    48289819   43423007f   0 eva.paulovicova@ezem.sk
31372899  EZ-ELEKTROSYSTÉMY A.S.  4531  Ruţová dolina 10      82477  Ing.Gabaj       50241168         526
36296546  EZOP SLOVAKIA S.R.O.   7520  Vlčie hrdlo-Slovnaft    82412  Babušíková Dáša @   0905463541         0 ezop@ezop.sk
35705973  F.G., S.R.O.       7412  Beckovská 38        82104  Gelingerová @                   0 fgsro@ba.sknet.sk
11893478  F.PARTL-UNIVERZAL S.R.O  5274  Mandľová 5 - Jarovce 85110     František Partl @   0915760982         1 partl@chello.sk
17396794  F.STRAKOŠ-REKO, F.O.   4521  Korytnická 10/A      82107  Andelová, Strakoš @  45643577          18 strakos_reko@stonline.sk
35970812  FAB, S.R.O.        7400  Popradská 71        82106  Zvak @        0918909909 0245520141    0 zvak@fabsr.sk
30853729  FABRICA S.R.O.      7420  Továrenská 14       81109  Szalayová       0905477450         0
31038981  FABUŠ (PREDAJ MÄSA)    5222  Betliarska 3638 (Lidl)   85105  TEL !         0905246918         0
35813431  FACTOFIN, A.S.      7400  Bajkalská 22        82109  Mitošinka,Khandlová  0915955933 915955944    0 mitosinka@hotelaston.sk
37185675  FADIL HALIMI-ZMRZLINA   5260  Estónska 47        82107  Fadil Halimi     0905102463         0
35775327  FAJN PRODUCTION      5530  Bratislavská 1/B      84356  Pštrk, Lučanská    0904700661 904700658    0
36682179  FALKENSTEINER HOTEL BA  5510  Pilárikova 5        81103  Soňa Ciglanová @   0259236910 592369111f   10 sona.ciglanova@falkensteiner.com
35858079  FAMILIA ME, S.R.O.    5222  Furdekova 10        85103  Mgr.Moravčík @    0902937220         0 familiame@post.sk
35867752  FAMILIA SK, S.R.O.    7400  Tomášikova 14, Ba II    82101  Andrej Klimo     0903639607         0 cingo1@email.cz
36049948  FANN-PARFUMÉRIE S.R.O.  5233  konkurz@fann.sk      85101  PÍSOMNE        0484164881 4164880f     0 kusakova.ivana@gmail.sk
36328456  FARELTEX S.R.O.      5141  Obchodná 43        81106  Rusnáková       0907 427392        40 c/skcenter@colins-jeans.com
31337538  FARLESK S.R.O.      5200  Mierová 228        82105  TEL/E-MAIL!      0243191190 43191101f    0 farlesk@slovanet.sk
35929766  FASÁDNE ŠTÚDIO S.R.O.   4500  Údernícka 9        85101  Branislav Pavlík   0911340099         0 pavlik@fsba.sk
31344640  FASHION SPORTSWEAR SK   5242  P.O.Box 14         81499  Laššanová Erika @   0908797015         0 cv@kenvelo.sk
35712783  FAST PLUS, S.R.O.     5147  Na Pántoch 18      83106  Šimkovič,Révayová @  49105870   911819606   0 marian.simkovic@fastplus.sk
36801691  FATRANSKÁ S.R.O.     5500  Jasovská 7       85107  Bc. M.Bardiovský   0905432221         0
36000078  FATREX S.R.O.       7520  Staviteľská 7      83104  Škrabanová      0907041480 0244649435   20 katarina.skrabanova@fatrex.sk
35759160  FAVORIT S.R.O.      2840  Nobelova 32, Ba III   83102  Somov         49512068          0
35729040  FAXCOPY A.S.       2200  Domkárska 15      82105  JUDr. Alex.Gieciová  0903370170         0 gieciova@faxcopy.sk
00681997  FC ARTMÉDIA PETRŢALKA   9260  Krasovského 1      85101  Pavlovič       62250008          3
36173029  FEB S.R.O.        5200  Pri Bielom Kríţi 8   83102  Marcela Danišová   53630257          0 odbyt@colorlak.sk
31401767  FEBEX TRADE S.R.O.    5530  Gorkého 11       81101  Abdi         0904140140         0
35852020  FEKE, S.R.O.       5147  Stará Vajnorská 37   83104  Feke         0911658658         0
35801328  FELBERMAYR        9300  Galvaniho 24      82104  Ing. Janíček     43339009   43339068   0 t.janicek@felbermayr.sk
35825464  FELIS CONSULTING, S.R.O  5110  Račianska 109/b     83105  Mgr.Puškár @                   0 firmasr@gmail.com
35864656  FEMINIA FAMILY S.R.O.   7520  Varšavská 29      83102  Mgr.Marián Kováčik  0911200566 44454941f    0 kovacik@feminia.com
31401287  FEND TRADE S.R.O     5530  Čajakova28       83101  Lehotayova      0904713334         0 alenal@fend.sk
35923717  FÉNIX AGENCY SECURITY   7524  Račianska 66      83103  Holeková       0908750944 0249105052   0
44376898  FENIX-S S.R.O.      3614  Rybničná 34       83106  Sergii Chepa     0948017783         4 sergeychepa@zoznam.sk
35817755  FERFEX,S.R.O.       9262  Eunsteinova-Aupark   85103  Jančura, Sakáč    0915764388         0
44066716  FERONA-SCS A.S.      2700  Prístavná 12      82109  Gabriel Ţilinský @  0903139939         0 zilinsky@ferona-scs.sk
36725161  FERROBANKA,.A.S.     2812  Ráztočná 59       82107  Šimeková,@      0245247413 905969101    0 simekova@panelarenvrakuna.sk
35803347  FERROSERVIS BRATISLAVA  9300  Prístavná 12      82455  Bodóová @       0255410935 kl.144     0 bodoova@ferroservis.sk
30777178  FEVAKO, SPOL. S.R.O.   5263  Pečnianska 31      85101  Garayová       0253418762 905445430    9 fevako@nextra.sk
44247150  FG ARENA S.R.O.      5500  Karpatské nám. 18    83106  Peter Svrček     0903753355         0
35935065  FIDEL GASTRO S.R.O.    5530  Tomášikova 26      82101  Ing.Fedorkovič @   0915871009         0 fedorkovic@fic.sk
35796146  FIEGE S.R.O.       6321  Vajnorská 137      83104  Willi Richter @    +420602204085       0 wrichter@fiege.cz
31343490  FILIP M W, S.R.O.     9300  Ţupné nám. 3      81103  Ing. Švajlen @    0903455488         0 filipmaw@internet.sk
36320285  FIM-EX, S.R.O.      5200  Zadunajská cesta 12   85101  Ing.Belayová     0910261261         0 bratislava@fim-ex.sk
35852291  FINA RD, S.R.O.      7480  Studenohorská 25    84103  Meszáros @      0905798286         0
36752606  FINCENTRUM A.S.      6700  Gorkého 3        81101  Daniela Faškerti   0902917570         0 daniela.faskerti@fincentrum.com
36761966  FINESA FARBY, S.R.O.   5100  Stará Vajnorská 17   83104  Ing. Hodák @     0918828487 44634978f    0 hodak@finesafarby.sk
31371744  FINSTAV, S.R.O.      7400  Bulharská 70      82104  Ing. Austín @     0910325784         0 finstav@micronet.sk
33826587  FIRMA DRAGO-JOVANOVIČ D  4500  Priekopnícka 24, P.Biskupice
                                  82106  Jovanovič       0903718032         3
31372074  FIRST DATA SLOVAKIA A.S  6520  Rontgenova 1, P.O.Box 7985000  Ing. Michal Fusek   0268285927        117 michal.fusek@firstdata.sk
36254550  FIRST SLOVAKIA S.R.O   5530  Roľnícka 123, Bratislava81307  Do Van Can      0915793833         0 anhcan@stonline.sk
31405207  FISCHER SLOVAKIA, S.R.O  6330  Lazaretská 13      81108  Marek Majzlan @    52731264   52731266f   7 marek.majzlan@fischer.sk
41856325  FISCHEROVÁ, F.O.     7400  TELEFONICKY !!     85101  Fischerová @     0903757632         0 fischerova.hela@zmail.sk
35772557  FIT LOOK, S.R.O.     8512  Legerského 3      83102  MUDr. Wilhelm @    0244461273 908773247    5 dr.andrea.wilhelm@gmx.net
31390609  FIT RELAX, S.R.O.     9270  Mlynské Nivy 64     82105  Fojtová        0903403224         0
31390609  FIT RELAX, S.R.O.     9270  Bárdošova 2       83101  Fojtová        0903403224          0
31390609  FIT RELAX, S.R.O.     9270  Tomášikova 30      82101  Fojtová        0254433847          0
44153341  FIT&WELLNESS STUDIO    9260  Fedinova 14/Haanova 3582101   OSOB/MAIL !                     0 fitstudio@orangemail.sk
31378439  FITCENTRUM MAXIFIT    9270  Š.Králika 3/A, Ba IV  84108  Tel.         0903301302          0
35950595  FIT-FUNK & INFORM.TECH.  9300  Majakovského 7     81104  Čanik @        0903715175          0 fitroick@stonline.sk
34536116  FITNESSCENTRUM      9270  Vranovská 4       85101  Ing. Kurillová @   0905612928 64779331      0 kurilla@nextra.sk
35809574  FIZZ PRINT, S.R.O.    2222  Špitálska 16, Ba I   81108  Koudelová       63537749           0
35710276  FKW TREND, SPOL. S.R.O.  5530  Na hriadkach 51     84107  Švorcová Eva     0910962468          0 jan.kuban@rolando.sk
35710276  FKW TREND, SPOL. S.R.O.  5530  Na hriadkach 51     84107  Švorcová Eva     0910962468          0 jan.kuban@rolando.sk
36791083  FLAMUR S.R.O.       5241  Vajnorská-Polus     83104  Simona Streli     0902600222 915662988     0 dax@zoznam.sk
31327915  FLEISCHHAUER BA,S.R.O.  3100  Cabanova 13/a      84102  Ruţa @        0903716211          0 jozef@fleischhauer.sk
35001372  FLEK S.R.O.        3612  Ruţová dolina 17, Ba II 82108  Štefan Remak     55563598   0905313300   0
35935804  FLINSTONE PARTNERS    7484  Mlynské Nivy 56     82105  Marek Iván @     0905408061          0 flinstone@flinstone.sk
36628433  FLORMAN, S.R.O.      7400  Domové role 71     82105  Kiss Zsolt      43638444           0
35727241  FLORSAD, S.R.O.      0112  Ivánska cesta 10, Ba II 82104  Polyáková       43635527   43635528    0 florsad@florsad.sk
36676438  FLY 88, S.R.O.      6320  Matejkova 6       84105  Robert Domček     0911487004          0 r.domcek@gmail.com
31386563  FN MILOSRDNÍ BRATIA    8510  Nám.SNP 10       81465  Personálne      0257887611 52964476f     0
31807551  FN ZUBNÁ AMBULANCIA    8510  Mickiewiczova 13    81107  MUDr. Skalická    0902686797          0
31813861  FNSP BA - KRAMÁRE     8511  Limbová 5        83101  Hanajíková @     0248234351 915668098     0 organizator@ruzinov.fnspba.sk
31813861  FNSP BA - PETRŢALKA    8511  Antolská 11       85104  Nováková       02/68672316          0
31813861  FNSP BA - RUŢINOV     8510  Ruţinovská 6      82606  Hanajíková @     0248234351 915968098    5500 organizator@ruzinov.fnspba.sk
31813861  FNSP BA - STARÉ MESTO   8511  Mickiewiczova 13    81107  Hanajíková @     0248234351 915968098     0 organizator@ruzinov.fnspba.sk
31813861  FNSP-ŠPEC.GERIATR.PRAC.  8511  Krajinská 91      82556  Hanajíková      0248234351 915968098     0 organizator@ruzinov.fnspba.sk
31379575  FOBIS, S.R.O.       6320  Odborárska 5/A     83102  Lednár @       0903456757          0 autoservisfobis@gmail.com
36780502  FONDBYT, S.R.O.      7032  Cyprichova 2      83103  Vavríková @      0244646530          0 vavrikova@fondbyt.sk
31337228  FONTANA BLUE S.R.O    5530  Nám.Slobody       81106  Polakovič       0252495653 903392980     0
36768294  FOOD+ S.R.O.       5500  Slovnaftská 102     82107  Kristína Švendová   0911691985          0 svendova@yahoo.com
35952181  FORCE U4, S.R.O.     7400  Polianky 5       84101  Gschwendt @      0915712199          0 force4u@
35791624  FOREST S.R.O.       5530  Miletičova 23 @     82109  J.Hruška       0908755518 f59204062     45 mirka@rosinter.sk
41493290  FORNETTI         5220  NC TESCO-Panónska cesta 85101  Čech         0905401355          0
31358624  FORS, SPOL.S.R.O.     7400  Pestovateľská 2, Ba II 82101  JUDr. Veselý     43421385           0
44699867  FORSEIL S.R.O.      5100  Vlčie hrdlo 61     82107  Mariana Štibraná   MAIL!             0 stibrana@forseil.sk
37333801  FORTUNA-REALITNÁ KANC.  7031  Mudrochova 2-Hotel Barónka
                                  83100  Mgr.Škriečková    0905587408 903757939     0 fortuna@fortunareal.sk
13972049  FOTOATELIER-SOPKO     7481  Mariánska 12      81108  Sopko         0905602216          0
31395937  FOTOLAB SLOVAKIA A.S.   5260  Ľ. Fullu 2       84105  písomne @       65412626f   60201801    0 fotolab@fotolab.sk
35826754  FOX REALITY S.R.O.    7031  Rusovská cesta 7    85101  Ing. Peter Valent @  0903425180          0 info@foxreality.sk
31407935  F-PLAN S.R.O.       7400  Koceĺova 9, Ba II    82108  Iţof @        0250248217  50248263     0 fplan@nextra.sk
31425062  FRAMIPEK, S.R.O.     1581  TEL!E-MAIL!Hálkova 1 83103   Čupka Milan @    0903796503  0903234265   168 dmrvova@framipek.sk
36680630  FRANKENBACH, S.R.O.    6025  Magurská 3/b      83101  Illéš @       0902942701  54650536f     0 silles@frankenbach.com
35826418  FRANS MAAS S.R.O.     5110  Ivánska cesta 2     82104  Soňa Perfecká    48204302f           10
11921803  FRANTIŠEK BELICA, F.O.  9300  Topoľčianska 18     85105  Belica @       0905446923           0 f.belica@chello.sk
11673494  FRANTIŠEK HRABAL RI-EL  2210  Ľuda Zúbka 23      84101  Hrabal        0903159404           0
14390604  FRANTIŠEK KOSCS      7480  Račianska 66 (ČS-OMW) 3102
                                  8    Koscs @       0905566448           0 fkocsc@mail.com
35749245  FREE ZONE SIPOX A.S.   6312  Kopčianska 92      85203  Vilam Vitek     0903516267           55 vitek@freezone.sk
35726628  FREIHERR VON FAHNENBERG  5110  Hattalova 12/a     83103  Personalne oddelenie 43420655            25
17054427  FRESH FRUIT,SPOL.S.R.O.  5131  Elektrárenská 1/12091 83104   E-mail        0244632347f          49 ivanv@freshfruit.sk
30083117  FRIEBERT JÁN FO      7520  Ţilinská 4       81106  Friebert Ján @    0903201128           0 friebert@nextra.sk
35854065  FRITECH S.R.O.      5118  Korytnická 1      82107  Ing. A.Sivák @    0907033584  f031/77079019   0 fritech@fritech.sk
31338020  FRIVA ENTERPRISES CO.   5110  Pri Suchom mlyne 29   81104  PhDr.Karin Friedlová 0903721241           6 sport@friva.sk
31393951  FRIWA, S.R.O.       5274  Kulíškova 1       82109  Letenayová Andrea @ 55563925             4 friwa@friwa.sk
31416489  FRO KOVOPLAST,S.R.O.   7400  Plynárenská 1      82109  Madunická                      0 madunicka@airliquide.com
31321640  FROCK, S.R.O.       7400  TEL!! Drieňová 40    82102  Gajdošová,Kňazovická 43634222   43634221     0 frock@frock.sk
36344842  FROMM SLOVAKIA A.S.    7482  Továrenská 15      90101  Mgr. Bielik     0347731135           0 m.bielikfromm-pack.sk
33499993  FUNKA IGOR        5263  Pri šajbách 20, Ba III 83101  Funková       0336451178           0
32080883  FURSTENZELLER TOMAS,F.O  4521  Cesta na Červený most 1081104  Furstenzellerová   0903257970           0
35957093  FUSO INDUSTRIES, LTD.   4030  Kutlíkova 17      85250  Ing. Naď       63825237            0
40779921  FUTURE          7400  Povaţská 4, Ba III   83103  Némethová      0903900987  44644077     0
35716240  G&S CONSULTING,S.R.O.   7240  Lubinská 4, Ba I    81103  Lamprecht @     0905965522  62527207     7 info@gsconsulting.sk
35897996  G.A.P., S.R.O.      5530  Ţabotova 9       81104  Ševčík @       0903228778           0 marian.sevcik@gmail.com
13993372  G.D.S.-FARBY LAKY     5248  Svätoplukova 49     82108  Ďurčeková, Ďurček  55564752            0
17319463  G.P.R., S.R.O.      5230  Rybničná 40/E      83107  PÍSOMNE ! @     0249491919           0 gpr@gpr.sk
35894059  G.S.P.SECURITY, S.R.O.  7524  Hálova 5        85101  Bezděk @       0902830070  911761126     0 gsp@post.sk
31702333  G1 MONITOR, S.R.O.    9300  Drieňová 34       82102  Mgr.Polakovič @   0905704306           0 zapad@g1.sk
35977094  G4S CECA, S.R.O.     7400  Panská 7        81101  M.Tomašovičová @ 0232663912             6 miroslava.tomasovicova@ceca.g4s.com
36394238  G4S SBO (SK) A.S.     7524  Višňová 16       83101  Fábry        0903734116           0
31328059  G4S SECURITY SERVICES   7524  Višňová 16       83101  Ţmiják @       0903560317  0800122233   970 pavol.zmijak@sk.g4s.com
17483484  GABRIEL GOROZDOS LUKA   9300  Mlynské Luhy 20     82105  Gorozdos Gabriel   0905617441           0
41685814  GABRIELA KRCHŇAVÁ     5500  Štefana Králika 5c, DNV 84107  Krchňavá       0915595505  902595505     0
41123131  GABRIELA MIHÁLIKOVÁ,F.O  1700  Tomášikova 10/G     82102  Miháliková @     0903589953           0 vamos@chello.sk
35968800  GALAXY SLOVAKIA, S.R.O.  5230  Dunajská 52       81108  Pokorný Tomáš @   0911436383           0 pokorny@galaxy.cz
31387641  GALAXY, S.R.O.      7524  Muchovo Nám. 12     85101  Dr.Piskora,Behon @ 62250923             0 vimonbeh@stonline.sk
32382685  GALÉRIA ANDREJ SMOLÁK   9230  Košická 56, Ba II    82109  Gucmanová      50702867            0
00179752  GALÉRIA MESTA BRATISLAV  7520  Františkánske nám.11 81535   Druckerová       54431556-8        85
35732733  GÁLIK A VESELÝ S.R.O.   5138  Osuského 3, Ba V   85103  Vladimír Hupka     0905203811         9 hupka@galves.sk
35953381  GALILY, S.R.O.      7400  Šancová 100      83104  Jyad Khalaila     0911697577         0
31340431  GALIMPEX-S, S.R.O.    7480  Vápenka 1, Ba IV   84107  Ing. Šecel @      0905637688 64531157    0 galimpex@galimpex-s.sk
35763604  GALUS, S.R.O.       7400  Cintorínska 26, Ba I 81108  Pospíšil @       0903460087         0 martin.pospisil@galus.sk
00643173  GALVANOMET, S.R.O.    2851  Galvániho 14     82101  Ing. Török       0908575209 43426208    0
31346855  GAMA F, S.R.O.      7481  P.Biskupice-OC HRON 82101   Mgr. Labík @      0915899530         1 gamaf@cheloo.sk
36823317  GAMBRO ECE        7410  Matejkova 36     84105  Ukova Dana       0265411553         0 dana.ukova@gambro.sk
35727829  GAMET A.S.        5110  Harmincova 1     84101  M.Surovýchová     64363258   kl.371    0
35852780  GANDALF, S.R.O.      4500  Galvaniho 16, Ba II  82104  Poláček Peter @    0903425295         0 gandalf@slovanet.sk
36659011  GAP TRADING, S.R.O.    9300  Biovetská 46     94901  Pálešová Eva      0914149019         0 palesova@gaptrading.sk
36738344  GARAY SLOVAKIA, S.R.O.  2811  Grosslingova 6-8   84101  Ing.Herda @      0918373036         4 herda@zoznam.sk
44088043  GARDEN CITY A.S.     4500  Stará Vajnorská 17  83104  Ai Lei Ji       0244637507 903619188    0
31590641  GARDEN S.R.O.       7420  Zámocká 3       81102  Ing.arch.Znášik    62312389   0903212389  0
11784687  GARDEN SERVICE      1593  Príjazdná 11     83107  Ing. Valenta @     0243712220 903446669    0 vinovalenta@centrum.sk
35707844  GARDENIA SLOVENSKO,S.RO  7400  Technická 7      82104  Matlovič @       0905707779         0
41811925  GASTOM, F.O.       5530  Šoltésovej 4     81108  Kaiser         0903234943         0
36775371  GASTRIMEX S.R.O.     5530  Radvanská 29     81101  TEL !         0905813634         0
36734641  GASTRO COMPANY S.R.O.   5500  Kukuričná 15     83101  Zuzana Ontko      0911904373 0244461514   0
36457523  GASTRO HD, S.R.O.     5550  Špitálska 4-6     81108  Dobrotová       59752061   903639143   0
35914238  GASTRO IBLV S.R.O.    5530  TEL!! Prievozská 18  82451  Biháry         0903218676         0
35937246  GASTRO MANTA, S.R.O.   5530  Nevädzová 6      82101  Hujo          0905691122         0
44464649  GASTRO PALAZZO S.R.O.   5530  Šoltésovej 13     81108  Tel! Mário Hurtik @  0908066664         0 info@jidelni-listky.cz
00893731  GASTRO PERLA, S.R.O.   5530  Mariánska 11     81108  Dovičinová,Mikuš ml.  0918563009 915742999    0 gastro-perla@chello.sk
35866624  GASTRO PLUS S.R.O.    5530  Rajská 5, Ba I    81108  Ing. M.Murčo      0252920610 903754457    0
31402666  GASTRO-CENTRUM J.P.B.   5500  Hradská 26      82107  Peter Antovszký @   0903447844         0 gastrocentrum@gastrocentrum.eu
36674443  GASTRO-EXPRESS, S.R.O.  5552  Furdekova 13     85103  Cifra         0918610000         0 tomy.cifra@gmail.com
40224511  GASTROLINE-PAVOL MIKULA  5500  Belinského 18     85101  Mgr.Pavol Mikula    0915885805         0 lalik@mlgastro.sk www.gastroline.sk
43427138  GASTRO-MARIÁN HORVÁTH   5500  Šoltésovej 4     81108  Horváth @       0918695029         0 kuchyna@fedu.uniba.sk
37497928  GASTROM-DROBNÝ TIBOR   5530  Radlinského 39-Česká pivnica
                                 81107  Harineková       52491945          0 ceskapivnica.ba@nextra.sk
36762679  GASTRON S.R.O.      5500  Vlčie Hrdlo 55    82412  Slimák @        0911488018        10 gastron@mail.t-com.sk
36651478  GASTRONOM.CREW COMP.   5500  Kozia 28       81103  Valková        0254435403 911713384    0 ivana.valkova@gastronomic.sk
35900695  GASTRO-T S.R.O.      5530  Ipeľská 4       82104  Tel/Pís  @      0948708846         0 harpuna28@azet.sk
36257541  GAŠPAR-AUTODOPRAVA,SRO  6020  Studená 35      83103  Ing.Roháč,Bočev @   0911550282 903718026    0 rohac@gaspar.sk, bocev@gaspar.sk
36417742  GATE-WEAR S.R.O.     5242  TESCO Lamač      84000  Gašparík @       0918939177         0 dusan@gate-wear.com
31377491  GAUDEAMUS-ŠPORT.GYMN.   8000  Dudváţska 6      82107  RNDr. Rechtorík    0903431172 45525772    0
17324220  GE MONEY, A.S.      5110  Bottova 7       81109  Zdenek Kéri @    0907712034        10 zdenek.keri@ge.com
30226490  GEBA-SLOVAKIA,S.R.O.   3160  Zadunajská 8      85101  Hanzlovič @     0905560481 63530240    0 import@geba.sk
35725397  GEBERIT SLOVENSKO S.R.O  5110  Laskomerského 2    83103  V.Sedláček @     písomne          0 vladimir.sedlacek@geberit.com
35782587  GECO TABAK S.R.O.     5226  Stará Vajnorská 17   82102  Katarína Potroková @ 0244462224 44462221f   50 katarina.potrokova@ba.geco-tabak.sk
35898526  GEFCO SLOVAKIA S.R.O.   5110  PÍS/MAIL! Plynárenská 182401  Mgr. Z.Jedličková  0335913044 5913020f    0 recruitment.sk@gefco.sk
35859890  GEFOS SLOVAKIA, S.R.O.  4500  Černyševského 39, Ba V85101  Ing. Nakládalová @  0910927130 62411843f   0 gefosslovakia@gefos.sk
36308731  GEIS SK, S.R.O.      6021  Turbínová 1      83104  Jozef Kováč     0249204781 49204782f   0
35838825  GENERAL FACTORING A.S.  7400  Trnavská cesta 50/B  82102  JUDr. Herceg @    49277711  44442461f   25 herceg@g-f.sk
35709332  GENERALI SLOVENSKO A.S.  6600  Plynárenská 7/C    82004  Ing.Jana Jeţová   PÍS/MAIL!         0 kariera@gsl.sk
00166481  GENERÁLNA PROKURATÚRA   7523  Štúrova 2       81285  Ing. Szurdi @    59532611  59532651   249 emil.szurdi@genpro.gov.sk
00698393  GENERÁLNY INVESTOR BA   7500  Rontgenova 24     85292  Marta Pavčová @   0259356700 59356742f   25 gib@gib.sk
35970243  GENERIS PLUS, S.R.O.   1581  Telefonujte      83103  Kurtová, Kurt @   0903238502 903238501   0 generis@stonline.sk
36172243  GENERIX A.S.       7400  Nám.M.Benku 6, Ba I 81107   Mgr. Vanková @    55423239  55243238f   0 generix@generix.sk
36229172  GENESIS S.R.O.      7400  TEL/MAIL!! Dunajská 3/B1108
                                  8    Elena Dugová @    0918345708        0 dugova.elena@genesis.sk
35774941  GENETECH, S.R.O.     6320  Bulharská 70      82104  Jana Varanaiová   0908756344 905263779   0 cibakova@genetech.sk
37027174  GEO ART GEODÉZIA     7400  Stará Vajnorská 17   83107  Ing. Sedláček    0905661256        0 geoart@stonline.sk
17316219  GEODET.A KARTOGR.ÚSTAV  7310  Chlumeckého 4     82745  subrt@gku.sk     písomne         278
31321704  GEODÉZIA BRATISLAVA A.S  7520  Pekná cesta 15     83404  Ing.Sitárová @    44885142         0 stribrska@geodezia-ba.sk
35797835  GEOMON S.R.O.       4500  Wolkrova 4       85101  Ing. Koňová     0905643504        0
31372368  GEOSAN, S.R.O.      9300  Slovnaftská 104,P.O.B.222003
                                  8    Štefan Marenčák   0245244822        0 geosan@geosan.sk
36843997  GEROTOP S.R.O       5100  Kovová 26       82106  Marek Svačinka @   +420608080020       0 m.svacinka@gerotop.cz
35716444  GERTHAM S.R.O       5530  Vajnorská 44      82103  Bilský Roman     0244258107 904403990   0
37420968  GERULATA         5500  Balkánska 65      85110  Bošková       0904610946        0
35903503  GESTUS, S.R.O.      7400  Pribinova 25      81103  K. Kudriková @    0254410413 54432268f   6 katarinakudrikova@gestus.sk
00602272  GFK SLOVAKIA,INŠ.PRIESK  7520  katarina.tothova@gfk.com
                                  81341  Ing.Tóthová @    mailujte         0 mailujte
35735856  GG PLUS, S.R.O.      9300  Rybničná 61      83107  Topčič        0905516695        0
35791829  GG TABAK, A.S.      5135  Prístavná 1      82109  Frývaldská @                 150 fryvaldska@ggtabak.sk
35939451  GIATROS S.R.O.      8510  Budovateľská 1     82108  Zuzana Košťálová @ 0903533502         2 zuzana.kostalova@gmail.com
35899395  GIGASPORT S.R.O.     7400  Ivanská cesta 12-AVION82104  Zuzana Procházková @ 0248213761 osobne     0 zuzana_prochazkova@gigasport.sk
31395015  GILLETTE SLOVAKIA     5110  Kukuričná 1      83103  Pers. @       PISOMNE          0 bratislava_reception@gillette.com
35796251  GLAGUSS SLOVAKIA, S.R.O  7400  Galvaniho 24, Ba II  82104  Jurčo Róbert @    0903720900        0 office@blaguss.sk
36251585  GLASMAX S.R.O.      4500  Mliekárenská 17    82109  Ing.Peter Hátas   MAIL           0 sklo@glasmax.sk
35903830  GLASS PARTNERS TRANSPOR  6023  Rybničná 40      83102  Kovács @       0904265997 44648155    0 jozef.kovacs@glasspartners.com
31360459  GLASS TRADING S.R.O.   5100  St.Vajnorská 17    83253  Xx          0244253878        0
31360459  GLASS TRADING S.R.O.   5100  Gessayova 2, Ba V   85244  Balášková tel./osob. 0244253878 0905705304   0 glasstrading@micronet.sk
30999201  GLAVERBEL TRENGLAV    9300  Mlynské Luhy 29    82105  Gieciová       43415313         0 tng.ba@isternet.sk
35734833  GLAXOSMITHKLINE SLOVAKI  5110  Vajnorská 100/A     83103  L.Onderová @      49103311          0 ludmila.l.onderova@gsk.com
35949635  GLEN S.R.O.        8000  Trnavské mýto 1     83221  MUDr. G.Mowatt                   0
35895781  GLOBAL LANGUAGE SERV.   8040  Pri Starej prachárni 14 83104  Peter Šulek   @   0905956168         64 office@empire-skola.sk
35889292  GLOBAL PARTNERS GROUP   5500  Hviezdna 38       82106  Martina Blahová @   091138008          0 stibranyova@bbcompany.sk
31407471  GLOBAL REFUND, S.R.O.   7400  Trnavská 67, Ba II   82101  Parachova Lívia    @              0 taxfree@sk.globalrefund.com
35920700  GLOBAL SERVICES TV,SRO  7200  Kolárska 6       81106  Slezák @        0905450070         0 pavol.slezak@gstv.sk
35756195  GLOBALGASTRO S.R.O    5530  Tomášikova 20      82102  Kuţdová @       0903478996         0 kuzdova@globalgastro.sk
44025939  GLOBFINANC HOLDING,S.R.  4521  Dudváţska 11      82107  Peter Kováč      0948024903         0 globfinancholding@yahoo.de
31360572  GLOBS S R.O.       5530  Hviezdoslavovo nám.13 81101   Renáta Horváthová @  0918856451         35 renata@elgaucho.sk
35830182  GLOBUS PRO, S.R.O.    9300  Vyšehradská 11     85106  Palkovič        0904370924 915400811    0
31352324  GM-ELECTRONIC SLOVAKIA  7400  Budovateľská 27, Ba II 82108  Ing.Ungerová Lena @  0905328487 55960002     0 lena.ungerova@gme.sk
44027516  GOGH PETER SZČO      5110  Lamačská cesta 1/B   84101  Gogh Peter       0904202454         10 peter.gogh@asbeu.sk
35887028  GOLDEN WOOD S.R.O.    5100  Kašmírska 5       82104  Marcela Hrţičová    0243635263 902601500    0 info@goldenwood.sk
31339361  GOLDTIME BL S.R.O.    7400  Nevädzová 8, Ba II   82101  Balogh @        0243425168 43422973f    0 balogh@goldtime.sk
36207390  GOLDWING S.R.O.      5100  Miletičova 1      82108  Ing.K.Zozuľáková    PíS/MAIL          0 zozulakova@irps.sk
35854871  GORDIC CONSULTING     7400  TEL/MAIL ! Hattalova 12 83103  Ing.Macanová @     0244630369 44454595f    0 macanova@gordic.sk
31428673  GORENJE SLOVAKIA S.R.O  7400  Polianky 5a       84101  PÍSOM!! Macková @   0911333110 69203966     0 mackova@gorenje.sk
35820721  GOREX S.R.O.       6330  Puchovska 12      83106  Mgr.Gordana Renaud   0910409539         0 gorex@stonline.sk
35824565  GOURMET SLOVENSKO,S.R.  5530  Galvaniho 7       82104  Veruzáb Henrich @   0910974665         0 henrich.veruzab@gourmet.sk
00212008  GR ZB.VÄZ.A JUST.STRÁŢE  7500  Šagátova 1       81304  Npor.N.Csomorová    0220831156 55421803f    0 csomorovan@zvjs.sk
31346103  GRADA SLOVAKIA S.R.O.   9300  Moskovská 29      81108  Ing. R.Braciník @   0255645189         0 bracinik@grada.sk
36792420  GRADUA FINANCE A.S.    6700  Lazaretská 3/a     81108  Košičárová, Drozdová  0902992001 905630437    5 maja.drozdova@centrum.sk
35874155  GRAFTON RECRUITMENT SLO  7414  Obchodná 2       81101  Marečková Lucia    0259208161         0 lucia.mareckova@grafton.sk
35743468  GRATEX INTERNATIONAL   7230  Plynárenská 7/B     82109  Szokeová @       0253411441        320 hr@gratex.com
35741082  GRAVELSLOVEX S.R.O.    2670  Dolnozemská 11     85104  Rehušová        0263821450         0
36292711  GRAVELSLOVEX-TRANS S.RO  6000  Budatínska 7      85105  Noskovič Ľubomír @   0903802000         11 gravelslovextrans@centrum.sk
36666785  GREAT GROUP, S.R.O.    7400  Hattalova 8       83103  Braník, Paták @    0903757537         0 hattal8@zoznam.sk
35728698  GRECO INTERNATIONAL    6600  Nám.Slobody 11     81106  Karol Vogel @     0257103820         0 k.vogel@greco.sk
35914190  GREEN INTEGR. LOGISTICS  6321  Leškova 16       81104  Silvia Hovorková @   0317842941-2       175 silvia.hovorkova@green-logistics.co
36819468  GREENGREEN S.R.O.     0110  Hradská 78/B      82107  Mikuš Rudomír     0244631670 44631469f    0 info@greengreen.sk
35887206  GREENLIGHT        5227  Suché mýto 1      81103  Ing. Anna Frátriková  0903/696727        20
36069086  GREENPEACE SLOVENSKO   9100  Mlynské Nivy 37     82101  Mgr.Bartovičová    55424255          0
35691611  GREMIUMHOLDING, S.R.O   5530  Hlavné nám.5, Roland café
                                  81101  Anguš, Šiška      54431372          0
35694084  GRESCO GROUP, A.S.    7030  Poštová 3        81106  Obrtlíková @      20864321   20864322f  30 obrtlikova@grescogroup.sk
37416201  GRILLBAR OXA       5530  Bratská 3 /TERNO/    85101  Miroslav Jahn @    0915622222         0 oxa@oxa.sk
35753781  GROSSMANOV DOM, A. S.   7400  Kuklovská 90      84104  Šebová         0903725125         0
35719184  GROTTO, S.R.O.      7400  Sokolská 1/b       81104  Martincová @     0456743380         0 grotto@stonline.sk
35771160  GRUNT, A.S.        4500  Karadţičova 10      82108  Šimko @        32603016          0 jobs@grunt.sk
35811650  GRUPO ANTOLIN BRATISLAV  3400  Opletalova 77      84107  Katarína Galbavá @  0269307516 69307522f    63 katarina.galbava@grupoantolin.com
44203098  GRUSKA, S.R.O.      4543  Jesenná 4        82102  Ing. Grusmanová    0905752215         0 gruska@gruska.sk
35898101  GSC GROUP S.R.O.     4500  Handlovská 14      85105  Soňa Panková     0910500187         0 pankova@gscgroup.sk
35879327  GTP INVEST, S.R.O.    7450  Mlynská dolina-PdF UK 84215   Gebauerová @     0905845295         0 lubica.gebauerova@gtpinvest.sk
35801174  GUARD, S.R.O.       7460  Bajkalská 25       82118  Kubusova @      0258233320         78 kubusova@guard.sk
36286656  GUEMARIENNE, ORG.ZLOŢ.  6020  Mail !! Nerudova 21   82104  Ing.Štefančíková   0918046136 43634096     0 kristina.stefancikova@haas.fr
36365025  GUIDO S.R.O.       5530  Topolianska 7      82107  Opálený Martin    0905645672         0
31332633  GULF AIR A.S.       9300  Medená 24        81102  písomne                      0 www.gulfairco.com
36366811  GUMEX SK, S.R.O.     7480  TEL !! Studená 5     82104  Krucovčin,Knappová  49683814   0911801888  0 knappova.andrea@gumex.sk
35747978  GUMON AGROFOREST, A.S.  2513  Košická 6        82516  Sabadošová      0918737994         61 gumon.slovakia@nextra.sk
31370497  GUMOTEX, S.R.O.      3660  Lieskovská cesta 1,Ba II 82106  Badidová @      45259252          0 mail@gumotex.sk
35746700  G-WATCH S.R.O.      7480  PolusCC-WOW Vajnorská ul.83102  Ing. Róbert Hanzély  0905232000         30 hanzely@racio.com
35784431  GYM SECURITY, S.R.O.   7524  Telefonujte       85101  Mlsna Boris @     0910599519         0 gym47@stonline.sk
17318840  GYMN.MATKY ALEXIE - ŠJ  8000  Jesenského 4/A      81102  Kochanová       0254411674         0
17337097  GYMNÁZ.F.GARCIU LORCU   8021  Hronská 3        82107  RNDr. Dlugošová    45520572   45257931   55
17337038  GYMNÁZIUM         8000  Metodova 2, Ba II    82108  Škridlová       55575318          0
17337101  GYMNÁZIUM         8000  Grosslingova 18     81109  PaedDr.Kotlebová   52963097          0
17337071  GYMNÁZIUM         8021  Hubeného 23       83408  Sásiková       44881109   44884141   0
30843413  GYMNÁZIUM         8021  Haanova 28        85104  X           62312969          41
30852056  GYMNÁZIUM A ZŠ      8000  Bachova 4, Ba II     82103  Feketeová       43421217          0
00605760  GYMNÁZIUM A.EINSTEINA   8021  Einsteinova 35      85203  PhDr.R.Kvapil,PhD @  0907812560         55 roman.kvapil@mpc-edu.sk
31731562  GYMNÁZIUM C.S.LEWISA   8020  Beňadická 38       85106  Andrea Kubačková   63823284          13
32056699  GYMNÁZIUM I.HORVÁTHA   8020  Ivana Horvátha 14    82103  Šefčíková       0243425340 43413068     0
00605778  GYMNÁZIUM J.HRONCA    8021  Novohradská 3      82109  Inf.:         55569725          0
00605786  GYMNÁZIUM L.NOVOMESKÉHO  8021  Tomášikova 2       82729  K. Majorová      0243292621         0 kristina.majorova@gmail.com
17337054  GYMNÁZIUM L.SÁRU     8000  L.Sáru 1/Karlova Ves/ 84104   Srnková        0265427586         0 ekonom@gymls.edu.sk
30778956  GYMNÁZIUM PANKÚCHOVA   8021  Pankúchova 6       85104  Brezničanová     62312902          55
30807930  GYMNÁZIUM SV.URŠULE    8021  Nedbalova 6       81101  Mgr.A.Tomachová    0254430250         47 gamsurba@svsba.sk
30804264  GYMNÁZIUM ŠKOL.BRATOV   8020  Čachtická 14       83106  Gottweisová Anna   44881705   44872106   0
31760911  GYNEKOLOG. AMBULANCIA   8510  Krajinská 63       82106  MUDr. Mesárošová @  0904064119         0
35935090  GYN-VM, S.R.O.      8510  Tehelná 26,gyn.ambulancia83103  MUDr. Václavíková   0908608259         0 marta@netax.sk
35798319  H&B SLOVAKIA, S.R.O    7400  Ovsištské nám. 1, Ba V 85104   Ing. Kováčová     0262520034f         0 hb.slovakia@stonline.sk
35729228  H&S A SYN, S.R.O.     7400  Hudecova 1        84105  Švaňa         0903377582 65411065     0
44047789  H&T S.R.O.        5530  Kollárska 8       81106  Roman         0905957338         0
36283321  H.O.M.E., S.R.O.     7400  Peterská 4       82103  Hanúska        0905613819          0
35926589  HABAU, S.R.O.       7400  Bojnická 3       83104  Lengyelová      0905329259          0
37925601  HABITAT FOR HUMANITY   8500  Zochova 6-8      81103  Martina Martinovská  0233669020          0 mmartinovska@habitat.org
35861118  HADEN DRYSYS SLOVAKIA   7400  Obchodná 2       81106  Biela Martina     59101900           0 bbiela@hadendrysys.fr
35840790  HAGLEITNER HYGIENE SK   5245  Elektrárenská 1    83104  Turiničová      44455687   44455687f    0 office@hagleitner.sk
35899727  HACH LANGE, S.R.O.    7400  Roľnícka 21      83107  Kvasková Lucia @   48209091   48209093f    0 lucia.kvaskova@hach-lange.com
31382720  HAISERVIS, S.R.O.     6321  Azalkova 1       82101  Ludomír Petrenka   0903726361 44637864f     0 haiservis@mail.pvt.sk
36835145  HAJASTAN, SPOL.S.R.O.   7400  Včelárska 13      82105  Arpik Hakobyan                   0
35443821  HAMA-STRAVOVANIE     5500  Vlárska 7       83101  Mátéová        0259327800 94840427     0
11754095  HAMPO ELEKTROSERVIS    7520  V.Karadţiča 37     81107  D.Brliť        55562350           0
35833629  HANDYMAN S.R.O.      7484  Obchodná 30      81106  Ing.Juraj Opoldus @  0905510367 0264534512    0 opoldus@handyman.sk
36470139  HANKIN MODE, S.R.O.    7400  Hviezdoslavovo nám. 7 81102  Tomášová @      0903903430          0 hankin@centrum.sk
36342025  HANLAR, S.R.O.      7400  Obchodná 43      81106  Botlík        57206077           6
36629246  HANSAEM ACADEMY,S.R.O.  8040  Cukrová 14       81339  Peter Neštepný    0907891846          0
36756474  HANSOL LCD SLOVAKIA    3162  Mostová 2       81102  Yoo Kyung Joon    0915567697          0
36328375  HANT BA A.S.       4500  Stará Ivanská cesta 1 82104  FAX/MAIL       0248777213 43337548     0 lenka.kucerova@hant-ba.sk
35963719  HAPPY PEOPLE S.R.O.    5500  Rusovská cesta 5    85101  Monika Sedláčková @  0911418205          0 feolcorp@mail.t-com.sk
34126872  HARLEY-DAVIDSON S.R.O.  5530  Rebarborová 1/a    82107  Zubeková @      43191094   43191095    0 harley@harley.sk
35692421  HARRIS SLOVAKIA A.S.   7520  Haanova 26       85104  Bc.Marcinek,Vanková  0915979806 62245607     61 info@haris.sk
44275374  HARTLTRANS SLOVAKIA    6024  Dvojkríţna 47     82106  Cúlová Marianna @   0910844554          3 marianna.culova@hartltrans.sk
31402062  HASIČSKÁ POISŤOVŇA A.S  6600  Radlinského 6     81107  Ing.Štefan Szeiff   52932325           0
30798701  HASIČSKÝ A ZÁCHR.ÚTVAR  9300  Radlinského 6     81107  mjr.PhDr.Dianišková  0252922171 kl. 117     311 dianiskova@hazu.sk
36030279  HASIL, S.R.O.       7400  Ruţová dolina 6,písomne82108  Ing. Heseková @    50221114f          0 daniela.hesekova@hasil.sk
17312396  HASTEX S.R.O.       5170  Stará Vajnorská 8   83104  Jaroslav Hruška    49300000   49300009fax  33 hastex@hastex.sk
37152742  HATALOVÁ MARTA-UPRAT.SL  9300  Kratiny 15, Ba III   83107  Hatalová Marta    0903255295          0
35884207  HAUGG COOLING, S.R.O.   7400  Kopčianska 92     85203  Kovacs Zoltán @    68204610   68204617f    0 z.kovacs@ava-cooling.com
35913436  HAVANA CAFE A.S.     5500  Michalská 26      81103  Janka Síbertová    0903463602         18
35786183  HAVRAN TRANSPORT, S.R.O  7400  Stará Vajnorská 37   83103  Zdraţil        44633126f          0 gs0386@linde.sk
31346065  HB REAVIS SLOVAKIA A.S.  7000  Prievozská 4      82109  kariera@hbreavis.sk  0258303030 58303000f    240 hbreavis@hbreavis.sk
36774839  HBC REALITY S.R.O.    7000  TEL/MAIL        82103  Radovan Vachalík   0905507419 911507419     0 hbc.reality.vachalik@gmail.com
35884088  HDT SK S.R.O.       5100  Borekova 37      82106  Mgr. Stan.Pintérová  0245640387 45640389f     0 stanislava.pinterova@hdt.cz
35726547  HEATING S.R.O.      3511  Rybničná 4       83107  Sásik @        0905403385          0 heating@stonline.sk
35769971  HEDAK, A.S.        8510  Mýtna 5        81107  Adamcová @      0257786313          0 adamcova@hedak.sk
36768618  HEDONIST S.R.O.      1800  Ivánska cesta 25 TELEF!!
                                  82104  Joklová        0904464700          0 michal@protos.sk
31385460  HEILAND SLOWAKEI S.R.O.  1700  Kopčianska 16 (výroba) 90031  Mgr. Šiková @     0908797933         400 romana.sikova@heiland-sro.sk
36528391  HEINEKEN SLOVENSKO A.S.  1595  Cesta na Senec 2/A   82104  Odd.ĽZ    www   0903277201          0 www.heinekenslovensko.sk
17313805  HELIOS, S.R.O.      5210  Herlianska 15      82102 TEL ! @        0903556666 43334168     0 helios@slovanet.sk
31430287  HELITRADE, S.R.O.     9300  Fajnorovo nábr.2    81102 Ničová        52932227           0 katarina.nicova@duty-free.sk
35829591  HELLA INNENLEUCHTEN    3100  Tehelňa 8        84107 Jana.rabl@hella.com  martin.engler @hella.com   0
35852178  HEMISFERY S.R.O.     9300  Prievozská 18      82451 Mgr.Meisnerova    53418776   53418777    0 hemisfery@hemisfery.sk
36716651  HENESY, S.R.O.      7450  Lombardiniho 22/B    83103 Ing.Konečný @     0905844588          0 henrich.konecny@gmail.com
17324246  HENKEL SLOVENSKO S.R.O.  5140  Záhradnícka 91     82108 Human Resources Dpt.0250246111 55574425f     245 hr.sk@sk.henkel.com
35794089  HEPPY KEBAP        5530  Obchodná 37       81106 Čupcová @       0903453528 915798692     0 info@destan.sk
34443878  HERITAGEMOTO SERVIS    5020  Dvojkríţna 2      82107 Tomáš Ondrejka @   0903757534          1 teoracing@teoracing.sk
35898135  HERMES BOIS S.R.O.    9300  Roľnícka 4 - Vajnory  83107 Šuba 7-10:00 14-15:0 0243712416          0
31381243  HERMES, S.R.O.      7400  Odborárska 3      83102 Karmanová       44455012           0 karmanova@hermesdm.sk
36077313  HESTIA-DOMOV DÔCHODCOV  8531  Bošániho 2       84102 Ing.Dobrotková @   0902144492          0 dobrotkova@stonline.sk
31356061  HETRIX, S.R.O.      7400  Bieloruská 3      82106 Vladimír Hajdin @   0903416181 0903406080    0 hetrix@stonline.sk
11886838  HEVI.K, RÁMÁREŇ DIELO   9300  Trnavská cesta 112   82102 Bujnová        43423632           0
35785306  HEWLETT-PACKARD SK    5160  Galvaniho 7       82002 Anna Neumannová @ 0257525961           859 anna.neumannova@hp.com
31399061  HILL INTERNATIONAL SLOV  5114  Laurinská 3B      81101 písomne@       0254131014 54131015f     0 hill@hill.sk
35745827  HIMEX A.S.        5500  Mudrochova 2      83527 Eva Horňáková     0918990067 44885280f     0 marketing@hotelbaronka.sk
35683856  HIPPOKRATES S.R.O.    8510  Šulekova 20       81103 Dr. Točíková     0259204205 59204200     0
35895471  HI-REKLAMA S.R.O.     7440  Švabinského 13     85101 Kmec         63814491           0 info@hi-reklama.sk
36015831  HK CO.SLOVAKIA, S.R.O.  7400  Rezedová 1, Ba II    82101 Ing. Horváth     0908770276          0 hkcoslovakia@cdicon.sk
31356273  HMH, S.R.O.        3120  Košická 37       81109 personalista@hmh.sk 50261767            0 personalista@hmh.sk
35932503  HOBEL PLUS, S.R.O.    2862  Švabinského 6      85101 David         0918637222 905224449     0 hobelplus2@orangemail.sk
35742712  HOERMANN SLOVAKIA S.R.O  7520  Vrančovičova 75     84103 PÍS! Ing.P.Štiffel  0264536675f         0 p.stiffel@hoermann.sk
35745045  HOFFMAN S.R.O.      1700  MAIL! Vlčie Hrdlo 53  82107 Mgr.E.Lieszkovszká  0220903220 45527554f     0 erika.liszkovszka@gant-usa.com
35876051  HOFÍREK CONSULTING    7450  Panská 9, P.O.Box 320  81499 M.Jadušová @     54641476           0 jadusova@hofirek.sk
31405029  HOCHSTAFL SLOVAKIA S.RO  5010  Kopčianska 16      85101 Adamíková Markéta @ 0903809680           7 marketa@pobox.sk
00214973  HOLCIM (SLOVENSKO) A.S.  2651  Dúbravská cesta 2    84104 Ing.Janovcová @    0903416473 59988430     0 adriana.janovcova@holcin.com
44209819  HOLSTAV BRATISLAVA    4521  Majova 21, Bratislava  85101 Ing. Sebok Gabriel  0905485178          0 ingsebok@kompletka.sk
35884169  HOME SERVICE SLOVAKIA   7470  Schillerova 3      81104 Kollárová Zuzana @  0905213972 44251836f     0 homeservice@homeservice.sk
11641983  HOMOLA TEAM        2000  Kopčianska 82/F     85101 Ján Homola      0915060234          0 jan.homola@homolateam.sk
35746165  HONG FA S.R.O.      5530  Sabinovská 15      82103 Shilei LIU @     0243631126          4 labut@restaurant-labut.sk
36362247  HONOLD AUTOMOTIVE LOG.  7400  Na Pántoch 18      83100 Machovič Vladimír @  0918647036          0 vlado101@zoznam.sk
36049115  HOPE GROUP, S.R.O.    7400  Junácka 10, Ba III   83101 Bartoš        0903740575          0 volf@bestmedia.cz
35809531  HOPPA, S.R.O.       4500  Mlynarovičova 8     85103 Galis         0904266899          0
35823232  HORES BRATISLAVA,S.R.O.  4500  Telefonujte !      85101 Paradi        0903358141          0
36364053  HORIZON 21(SK), SRO    7410  Kapitulská 18/A     81101 Bodoová @       59396228   59396200f   0 eva.bodoova@horizon21.com
35838949  HORNBACH - BAUMARKT SK  7400  Galvaniho 7       82104 Jaroslav Jelínek   0248709930 43423581f     0 745.marktbuero@hornbach.com
35802570  HORNEX, A.S.       4500  Agátová 1        84101 PhDr.Pateková @   0269201618         0 patekova@hornex.sk
35879548  HORSTRANS, S.R.O.     7400  Ţitná 21        83106 Kunková       44371093   44371234f   0 horstrans@horstrans.sk
31862772  HORVATH JÁN        7400  L.Fullu 1,Delvita,Ba IV 84105 Horváth       0903124414         0 xx
36070360  HORY A MESTO       7520  Topoľová 16, Ba I    81104 Mgr. Greksáková @  0903465810  54653651   0 info@horyamesto.sk
43130232  HOSTINEC U IVAKA     5500  Nám. Sv. Petra a Pavla 184106 Bohuslav Prachar   0905411402         0 irenadurivcova@zoznam.sk
43435611  HOSTINEC U LIPY      5500  Roľnícka 157      83107 Roman Cambal     0911412676         0 cambal.roman@gmail.com
35973935  HOTEL ADONIS S.R.O.    5511  Vlčie hrdlo 1      82412 Ing. Štefan Krajčí @ 0258597271  58597250f  24 info@hoteladonis.sk
17488591  HOTEL ARCUS-ING.WALACH  5511  Moskovská 5       81108 Gdovinová @     55572522          4 bratislava@hotelarcus.sk
35948906  HOTEL ARKADIA       5511  Františkánske nám. 3 81101 Loptuch         0259490572         0 assistant@arcadia-hotel.sk
35934387  HOTEL ASTON        7400  Bajkalská 22      82109 E-mail! S.Veberová @ 0253414963         0 sona@hotelaston.sk
36228117  HOTEL BONBON S.R.O.    5510  Antolská 2       85105 Ing.Margita Agh   0268297911         0 marketing@bonbon.sk
00002895  HOTEL BÔRIK        5510  TEL !! Bôrik 15     81407 Peter MIŠKO     0903916470  0259981503  0 hotel.borik@vlada.gov.sk
31403255  HOTEL BRATISLAVA     5511  Seberíniho 9      82663 Sokolová       43411592-8  kl.102    0
31645950  HOTEL CARPATIA POĽ.MLYN  5511  Ventúrska 6       81101 Eva Straková     0918526759         0 info@ubc.sk
31395741  HOTEL DEVÍN A.S.     5511  Riečna 4, Ba I     81102 Mgr.Dana Ondrišíková 0268286109        82 ondrisikova@technopol.sk
44347634  HOTEL DUNAJSKÁ BRÁNA   5511  Dunajská 26       81101 PÍSOMNE-EMAIL ! @ 0903454466          0 torok@danubiagate.sk
35728787  HOTEL ECHO        5511  Prešovská 39      82108 TEL         0905175174         0
35709065  HOTEL FLÓRA-ZL.PIESKY   5511  Senecká cesta 2     82104 Pers.odd.-osobne   0244257926  44257945f   0 info@hotelflorabratislava.sk
35874571  HOTEL FOR YOU, S.R.O.   6330  Ondavská 5       82108 Richard Mištík    0907709637         1 richard.mistik@hotelforyou.com
31640591  HOTEL HRADNÁ BRÁNA A.S.  5511  Slovanské nábr.15, Devín4110 Ing.Poláková @
                                  8             0910917017  60102512f  25 riaditel@hotelhb.sk
35819740  HOTEL HUSÁRIK ČADCA    5511              81108 Ing.Murčo,Murčová
                      TEL!Jama-Gastro Cintorínska BA           0252920610  903754457   0
31400078  HOTEL JUNIOR       5512  Drieňová 14, Ba II   82102 Smarţová       43338145          0 recepcia@juniorhotel.sk
35973544  HOTEL KRYM        5530  Šafárikovo nám. 7    81001 Jardanházy Roman   0903119534  915793961   0
31322140  HOTEL KYJEV A.S.     5511  Rajská 2        81448 TEL !        0259642282         0 personalne@kyjev-hotel.sk
57784630  HOTEL MARROL´S      5511  Tobrucká 1       81102 Recepcia       0257784600         0
35835052  HOTEL MÉDIUM       5511  Tomášikova 30      82101 Kaluţová       0903293922         0
13952323  HOTEL MORAVA       5500  Opletalova ul.-DNV   84107 Gálová,Lednárová(R) 0903252772  903252588   0
11828919  HOTEL NO 16        5511  Partizánska 16, Ba I  81103 Mgr. Judita Vargová 0904879366  903445900   0 hotelno16@internet.sk
35771011  HOTEL ORLAN        5511  Strojnícka 99      82105 Jajcajová      0910954782         7 hotel.orlan@stonline.sk
35720654  HOTEL PERUGIA       5511  Zelená 5        81101 Vároš @       0910332211         0 info@perugia.sk
35749105  HOTEL PLUS A.S.      5511  Bulharská 72      82104 Mgr.Lucia Klembarová 0243426182  48231934   0 klembarova@hotely-plus.sk
35715367  HOTEL REMY        5511  Stará Vajnorská 37   83218 Mgr.Geregová     44455063-6         0
35880899  HOTEL SET         5511  Príkopová 6       83103 Valenova       49109600          0
31382711  HOTEL TATRA A.S.     5511  Nám. 1.mája 5      81106 TEL/PíS. ! @     0259272115         0 frontdesk@hoteltatra.sk
31343503  HOTEL WEST-BEST WESTERN  5511              83329 Darina Molnárová
                      Koliba-Kamzík les,POBox29             0251788692  54777781f   0 hotel@hotel-west.sk
35894369  HOTEL-TRAVEL AGENCY    5511  Bagarova 28       84103 Ing.Goďmašová @   0337731313  903312651  16 eva@sergijo.sk
35692448  HPL, S.R.O.        7400  Istrijská 20, Ba IV   84107 Rusnáková @     0264774131   0269307111   0 hpl@hpl.sk
35715821  HRADNÁ VINÁREŇ      5530  Nám. A.Dubčeka 1    81280 Dovala, Szilvássiová 0903407850   903215297   0 x
41535812  HRAŠKOVÁ DENISA      5530  Šancová 12       81104 Hrašková       0903821826          0
43036520  HRBIKOIL-RASTISL.HRBIK  7520  Bajkalská 23/a ESSO 82101 Rastislav Hrbík     43636291           9
35831243  HRC SLOVAKIA S.R.O.    7400  Na Hrebienku 32     81102 TEL/PÍS !      0262801077   905371812  312 hrc@hrconsulting.sk
36329142  HSF TELEKOMUNIKÁCIE    7400  Borekova 40       82106 Bilka Jozef @    0245641409          1 bilka@hsft.sk
35913177  HSG ZANDER SLOVAKIA    7300  Bajkalská 17/Pribinova 252102 Renáta Grečmalová @ 0244640014
                                  8                     44640015f   0 renata.grecmalova@mw-zander.sk
31342141  HTC HOLDING A.S.     7415  Dobrovičova 8      81109 Martina Olle @    0259334249          52 olle@htc-holding.sk
35948957  HTK MIBILE S.R.O.     5200  Prokopa Veľkého 54   81104 rudo@htk.sk     Rudolf Šusta         0
31449883  HUA XING S.R.O      5530  Ţidovská 7       81101 Qinghua Hao     0254415182          0
36653373  HUAWEI TECHNOLOGIES SK  6420  Vajnorská 100/B     83104 Augustínová  @   0258253808          7 patricia.augustinova@huawei.com
32094591  HUDEC LADISLAV      4500  Budovateľská 28     82102 Hudec        0903439797          0
00164836  HUDOBNÉ CENTRUM      9230  Michalská 10      81536 Merešová       59204852    59204851f   0 hc@hc.sk
35767782  HUDSON GLOBAL RESOURCES  7450  Laurinská 1       81101 Písomne-M.Bellová  59491989    f59491900   0 miriam.bellova@hudson.com
43917038  HUGO CLUB PLUS S.R.O.   9300  Rajecká 15       82107 Richard Klein    0910228929          4
44396538  HUGO GAJTKO        6321  Šoltésovej 13      81108 Hugo Gajtko     0908315503          0 rengi@chello.sk
36786471  HUMAN CENTER S.R.O.    7400  Špitálska 61      81108 L.Szabadszállási @  0915890988          4 lubomir@humancenter.sk
36256439  HUMAN RENT, S.R.O.    7450  Plynárenská 1      82109 Čierna @       0253630487   918347427   0 cierna.martina@humanrent.sk
35832932  HUMANIC SK, S.R.O.    5243  AuPark, AVION      85101 Telefonujte     63520697    43633404    0
00025585  HUMANPOWER SLOVAKIA    9300  Dunajská 25       81108 office@humanpower.sk52731669    52731669f   0 office@humanpower.sk
35957859  HUMENA S.R.O.       5500  Bajkalská 22      82109 Robert Stompf    0915999441          0 chef@hotelaston.sk
35910186  HUMERY SLOVAKIA S.R.O.  7520  Kapitulská 18/A     81101 Pers.                       0
36858692  HUNDAI AUTO CZECH S.R.O  7484  Vajnorská 136/C     83104 X          0232158323          0
40253295  HURTÍKOVÁ DENISA     7400  Podjavorinskej 7    81103 Hurtíková      0903790717          0 dhurtikova@centrum.sk
35862211  HUTMAT, S.R.O.      2730  Stará Vajnorská 37   83218 Ing. Horvát     44644074    44644075f   0 hutmat@hutmat.sk
35786019  HUTYX-JŠ S.R.O.      7400  Pifflova 3       85101 Velichová,Šablatúra 0905615510   905778167   0 hutyx@hutyx.sk
44412037  HUX S.R.O.        3600  Domové Role 68     82105 Rastislav Hubler   MAIL             0 hubler@stonline.sk
35954701  HVIEZDA-PANDA S.R.O.   5530  Nám.1.mája 15/Trenčianska 56 Ing.Viuh Pham Van @ 0243412234
                                  81106                   905715418   5 chacobratislava@yahoo.com
35772956  HYDRO FLORA, S.R.O.    7400  Ruţová dolina 19    82108 Semberová      0903242318   55565150    0
35760231  HYDRONIKA DEE A.S.    3660  Gogoľova 18, Ba V    85101 Viochnová,Malinovská 0268280215   0268280245  120 personalistika@hydronika.sk
35680415  HYDROSAN S.R.O.      4500  Technická 6       82104 Šulekova       0243427428          0 bratislava@hydrosan.sk
35833076  HYDROTERRA SERVIS, A.S.  4500  Závodná 3,Ba II     82106 Ing.Šaček,Kriţák @  0904703380   904703385   0 @
31371981  HYDROTOUR S.R.O.     6330  Metodova 7       81100 Malik        55565283           0 hydrotour@hydrotour.sk
35833106  HYDROTRANZIT, A. S.    4500  Galvaniho 8, Ba II   82104 Adamkovičová M.   48514110           0 AdamkovicovaM@HVH.sk
31321828  HYPERMARKET TESCO     7400  Lamačská        84104 Sasaráková      0259293602          0 21019mhr@sk.tesco-europe.com
31321828  HYPERMARKET TESCO     5130  Dudváţska 25,P.Biskupice82107 Eva Grecová @    0240255511   45524515    0 21101mhc@sk.tesco-europe.com
31321828  HYPERMARKET TESCO     7400  Panónska cesta 25     85104  Ing.Kriţanová@    0268243602         0 21004mhr@sk.tesco-europe.com
31321828  HYPERMARKET TESCO     7400  Cesta na Senec 2,Zl.Piesky82104  Kostolanská     0249496203 0249496202f   0 mkonova@sk.tesco-europe.com
36709387  HYPOGLOBAL SPOL.S R.O.  7400  Obchodná 53        81106  Xx          0911091117         0 hypoglobal@zoznam.sk
40427552  HYPO-REAL-CONSULTING   7400  Stavbárska 38       82107  Bc. Beláková     0903218366 40252118    0
31442927  HYPOTRADE         4500  Záluţická 23, Ba II    82101  Ing. Oravecz     0317878735         0 mixo@internet.sk
43976255  HYUNDAI AUTONET EUROPE  5030  Rozvodná 9/A       83101  JUDr.Reken,Špaček @0905765555 905716374     0 boris.reken@reken.sk
35808641  HYUNDAI MOTOR SK S.R.O.  5010  Panónska cesta 33     85104  Ing. Bachár     63812105          7
31790861  CHABAD SLOVENSKO     9110  Kozia 25         81103  Baruch Myers                  0
44544154  CHAGALL S.R.O.      5500  Zámocká 16        81101  Ladislav Polák    0905347567         0
35841656  CHARMONT SK S.R.O.    4500  Vrakunská ul. 29, Ba II 82106   Daša Hupková     45643297  40258283f   0 charmont@charmont.sk
35815931  CHEMAT SLUŢBY S.R.O.   5551  Ruţinovská 1 (SOUstav.) 2102
                                   8    Ladislav Manda    0911699359 43426215    0
35730421  CHÉMIA-SERVIS S.R.O.   7484  Zadunajská 10       85101  Mgr. H.Petrţelová @ PÍS/MAIL!          0 petrzelova@chemia.servis.sk
36191892  CHEMKOSTAV A.S.      4500  Telefonovať! (Miletič.23) 82108  p.Moravec-stavbyved 0904177798        282 sivakova@chemkostav.eu
31411851  CHEMOLAK SMOLENICE    7400  M.Sch.Trnavského 4    84102  Kodrlík Pavel    0904323676         0
35714549  CHEN BRATISLAVA, S.R.O.  5147  Stará Vajnorská 17    83104  Balogová       0902119116         0
35714204  CHIANG INTERNATIONAL   5530  Seberíniho 1-Reštaur.Jasmín
                                   82636  Inf.:        43411151          5
31148697  CHIRURGICKÁ AMBULANCIA  8510  Bebravská 1        82107  MUDr. Španitz    0245241502         0
36709981  CHIYODA INTEGRE SLOVAK.  2524  Údernícka 15       85101  Ing.Vaculová Vlasta@ 0263532358 905539416   16 admi1@chiyoda.sk
35689251  CHLPÍK PAVEL       5530  Vajanského nábreţie    81102  Chlpík        0903211317 43428427    0
36719323  CHOPIN AIRPORTHOTEL BA  5500  Galvaniho 28       82104  Mgr. Jana Chlpíková 0232299512         0 jobs@chopinhotel.sk
35927224  CHR.DIELŇA DYANA S.R.O.  9300  Exnárova 4 (Furdekova 7) 82103  Dagmar Štipalová @ 0243413235 903207500     0 dyana@chello.sk
35718811  CHYOSLA-STAV, S.R.O.   4500  Pri šajbách 1       83106  Ing. Verešová @   44872354  44872358f   0 chyosla-stav@chyosla-stav.sk
49433431  I&C ENERGO, A.S.     9300  Bskoumalova@ic-energo.cz 82101  Ing.Skoumalová @   +420568893 105       0 bskoumalova@ic-energo.cz
36678449  I&E, S.R.O.        7031  MAIL !! Pluhová 2     83103  Bošelová       0903247307         0 boselova@iereality.sk
44087705  I.B.C.,INTER.BUSIN.CAV.  7484  Benediktiho 5       81101  Ingrid Kalmanová @ 0252621513          4 ibc.slovakia@gmail.com
35959509  I.G.GASKET INTERNATION.  2513  Kopčianska 14       85101  Čambalová @     0262410387 62410368    45 senta.cambalova@italiangasket.com
35727705  I.M.S.D. S.R.O.      4500  TEL !! Závodná 3     82106  Domonkoš       0903802893 904833675    0
35811463  I.P. CAR SERVIS, S.R.O.  9300  Záhradnícka 26      82108  Veselý, Gróf     0905871509         0
35770431  I.P.R.SLOVAKIA, S.R.O.  9300  Ţezničiarska 13      81104  Ing. Jana Kúnová   02252491341        30 kunova@ipr.sk
35774720  I.S.D.D. PLUS, S.R.O.   7200  Paţítková 5        82101  Norbert Filip    59275800  58275809    0 filip@isdd.sk
35700050  I.T.A.TELECOM SLOVAKIA  4521  Pestovateľská 8      82104  Čimborová Zuzana   43424553  43422650    0
35814586  I.TOPCENTRUM S.R.O.    5147  Vajnorská 140       83104  Kutnerová @     0244455781 44455784f    0 mariana.kutnerova@itopcentrum.sk
13992295  I+I - POTRAVINY      5220  Fedinova 16        85101  Gramblička      0263826232 948459863    0
00688070  I+I PRINT S.R.O.     2220  Mlynské Luhy 27      82105  Kohút @       0903873020 0243412425f  65 vyroba@iiprint.sk
35691077  IB GRANT THORNTON CONS.  7400  Panská 14         81101  Karasová @      59300400  59300410f   15 office@ib-gtbratislava.sk
35896582  IBEREIN, S.R.O.      7470  TEL !! Ivánska cesta 21-SOUS
                                   82104  Ištoková       0903797416 905810547    0
35852631  IBM INT.SERVICES CENTRE  7480  Vajnorská 100/A,Polus MT83286  Lamprechtová     0918724551 49545170    2400 lucia.lamprechtova@sk.ibm.com
31337147  IBM SLOVENSKO S.R.O.   7480  Vajnorská 100/A-Polus MT83286  Noskovičová      0249541111          0
30793807  IBS EXPERT S.R.O.     6023  Ruţová dolina 6     82108  Turociová @                     0 marta.turociova@ibs-expert.sk
35955759  IBSC A.S.         7400  Boţeny Němcovej 9    81104  Mária Fatulová    0250102522          0 fatulova@ibsc.sk
35935936  ICC REAL, S.R.O.     7000  Štefánikova 24     81105  Cvengrošová      0902275822          0
40015475  ICE-JOY JURAJ JAKUBA   5200  Martinčekova 32     82101  Jakuba Juraj     0903472625          0
44560150  ICG DIRECT A.S.      7400  Rontgenova 26      85101  Eva Simúnová @    0911717263          17 e.simunova@icgdirect.sk
36537594  IDEAL MARKETING SK    1582  Údernícka 5, Ba V    85101  MUDr. Malach Marian  52924062   52964078     0 malach@bmt.sk
34884548  IDEAL SERVIS, F.O.    9300  Tupolevova 3, Ba V   85106  Škvareninová @    0903789063          0 skavreninova@stonline.sk
35722371  IDO HUTNÝ PROJEKT A.S.  4520  Gajova 4        81316  Monika Ivanišová   0252965846          0 hupro@hupro.sk
00684872  IDOPS, DRUŢSTVO      4500  Hýrošova 3       81104  Ing.Valika Široká   0259309104 59309105f     0 vsiroka@idops.sk
35974966  IDOS REAL, S.R.O.     4500  Povoznícka 5      84103  Ing. Fillo @     0263453821          0 peter.filo@mpl.sk
35158301  IDRIS MUNIŠI       5530  Košická 44       82108  Idris Muniši     0255410473          6
31403646  IDS SCHEER SLOVAKIA    7400  Čajakova 18       81105  Vrančíková      52626371           0
35798017  IDT PLUS, S.R.O.     7400  Cesta na Červený most 1081104  Tichá         54793753           0 idt@stonline.sk
11707402  IEG STRAVOVACIE SLUŢBY  5530  Záhradnícka 31     81107  Pištek        0915727054          0
11707402  IEG STRAVOVACIE SLUŢBY  5530  Nám. Slobody 6     81104  Detvan        0905290709          0
11707402  IEG STRAVOVACIE SLUŢBY  5530  Jarošova 1, Ba III   83103  Goruša Emil      0908743988 0244458855     0
11707402  IEG STRAVOVACIE SLUŢBY  9300  Tomášikova 28      82101  Goruša        0257873571 0257873564     0
11707402  IEG STRAVOVACIE SLUŢBY  5530  Ul.Imricha Karvaša 1  81107  Majer         0915717370 0257871681     0
11707402  IEG STRAVOVACIE SLUŢBY  5530  Dúbravská cesta 9    84105  Grell         0905794127 0254775689     0
00699454  IES-INT.ELECTR.SYSTEMS  5143  Vajnorská 136      83104  Ing.P.Zámečník,CSc.  44460909   fax44460919   0 ies@ies.sk
36252883  IF SERVIS, S.R.O.     7400  Vajnorská -Istrochem  83104  Ing.Ištok @      49513020   904835224    0 ifservis@stonline.sk
32203624  IGOR MAREŠ, F.O.     2222  Vajnorská 108      83104  Igor Mareš      0903404101          0 imprint@imprint.sk
00678856  IKAR A.S.         2211  Kukuričná 13      83103  Ráchel Almanová    0249209733          0 praca@ikar.sk
35849436  IKEA BRATISLAVA S.R.O   5147  Ivánska cesta 18, Ba II 82104  Ivana Sedláčková @  0248226114          0 p489@memo.ikea.com
35814730  IKORES SLOVAKIA,S.R.O.  4500  Votrubova 28      82109  Gratzerová      58102747           0 gratzerova@ikoresslovakia.sk
35726563  IMAGE SUPPLIES      5210  Staviteľská 1      83104  Harničarová @     44872052   44872053f    0 obchod@isup.sk
00684635  IMAGO S.R.O.       5110  Varšavská 22,Box 72 @ 83008   PÍSOMNE        0903463082 44255227f     0 imago@imago.sk
35849053  IMCD SLOVAKIA       7400  Pekná cesta 19     83152  Szitásová       44648014   44648016     0 www.imcdgroup.com
35693801  IMCO POWER, S.R.O.    3200  Polianky 18/A      84101  Foltánová @      0264463311          20 imcopower@imcopower.sk
36185957  IMET A.S.         5170  Job@imet.sk       84101  Ing.Potoczká @    0260202928 60202995f     80 job@imet.sk
35822996  IMFORM S.R.O.       8510  Údernícka 5       85101  L.Šeršeňová @     PÍSOMNE            0 sersenova@imform.sk
35699515  IMM PLUS S.R.O      8040  Haanova 13       85223  Ing.Kolenič      0903402128          1
35916443  IMMO INDUSTRY SLOVAKIA  7400  Palisády 47       81106  Paulenová @      59200900   59200999f    0 danka.paulenova@iig.sk
35731851  IMPA BRATISLAVA A.S.   9300  Panónska cesta 23    85104  Katarína Lipová @   0800102010          0 lipova@impa.sk
35797258  IMPAMED R, S.R.0.     8513  Jarabinková 1      82109  MUDr.Elena Rovná @   0905309482 53414858f    4 erovna@@hotmail.com
35796766  IMPETUS, S.R.O.      7230  Blagoevova 16      85104  Ing. Tunová      0903467351         0
35835010  IN PLAST, S.R.O.     7400  Tilgnerova 6      84105  Puškár @        65440247          0 inplast@zmail.sk
36553671  IN VEST, S.R.O.      4500  TEL !! Vlčie hrdlo   82003  Sedlák Tibor @     0905620766 40554868    0 zemanova@invest-in.sk
35890134  INCOFIN, S.R.O.      6021  Račianska 109/a     83102  Bzovský @       0905321364 44638491    0 info@incofin.sk
35804441  INDEX NOSLUŠ S.R.O.    7450  Staré Grunty 53 (ŠD Mladosť)
                                  84104  TEL! @         0265428968 905045808    0 ba.region@indexnoslus.sk
31318509  INDIMEX S.R.O       6340  Stará Vajnorská 15   83104  Ing. Chawhan      44634257          0
36289833  INDUSTRIAL TECHNIQUE   3430  J.Jonáša 5       84306  Jyrki Enho       0225434119         0 anna.sladkova@sk.atlascopco.com
31800939  INEKO           7520  Bajkalská 25      82718  Ing.Jurzyca      53411020          0
31371230  INEXSYS S.R.O.      6321  Radlinského 27     81107  Štiglic        0903327503         0
43911528  INFOBON SLK, K.S.     7400  Tomášokvá 26      82101  Ing.Jiří Šperl @    0243636971 +420604361874 1 j.sperl@infobon.info
35773090  INFOCAR A.S.       7200  Račianska 30/A     83102  Kamil Noskovič     0249111814         0 noskovic@infocar.sk
35765810  INFOMA BUSINESS TRADING  2210  Bulharská 70      82104  Ing. Nehaj @      0243421531 20812018f    5 infoma@infoma.sk
35707623  INFOPORT S.R.O.      9300  Romanova 5       85103  Matuška        0905329620 62410309    21
35729864  INFORAMA A.S.       5146  Mlynské nivy 54     82105  Mária Ďurkovičová @  0258265333         0 sekretariat@inforama.sk
35729864  INFORAMA, A.S.      5146  Tomášikova 30      82101  Ing. Jeţovit      0905893207         0
00684295  INFORMAČNÁ TECHNIKA    7400  Svoradova 1       81103  Hanuliaková      54647321          0
35754826  INFOWORK S.R.O.      5110  Štefánikova 47     81104  Španková,Rimanová   52621204   903209260  20 spankova@appel.sk, iwsk@appel.sk
43898190  INFRA SERVICES A.S.    4500  Hraničná 10       82105  M.Redenkovičová @   0258104624         0 martina.redenkovicova@infraservice*
36699896  INFREDPHARM S.R.O.    5118  Fraňa Kráľa 20     81105  Ing.Jana Gnacková @  0918906291         2 gnackova.j@infredpharm.eu
35691999  ING (ÚSTREDIE)      6600  Trnavská cesta 50/B   82102  Odd.ľudských zdrojov  hr@ing.sk         0 hr@ing.sk
30844754  ING BANK N.V.       6600              123
                      Jesenského 4/c,P.O.Box81102   Lucia Kalinová @    0259346516         0 lucia.kalinova@ing.sk
35691999  ING ŢIVOTNÁ POISŤOVŇA   6600  Jesenského 4/C     81101  Zuzana Suchanová @   0254433376 f54433336    0 kariera@ing.sk
35256940  ING. JANA MAGÁTOVÁ    7410  Mliekárenská 9/Sv.Vincenta 2
                                  82109  Kučová, Zavarská @   0243426975         0 magatovajana@stonline.sk
37604759  ING. PETER GOGA      6300  Kolískova 10      84105  Ing. Peter Goga    0905740366         0 goga.peter@gmail.com
17399335  ING. PETER KAAN      4500  Brnianska 33      81104  Ing. Barčíková @    0911428964         0 zbarcikova@stonline.sk
34539255  ING.BUZÁŠOVÁ ELENA    7520  ČS-Shell,Dvojkríţna ul. 82106  Buzáš @        45640063   903474919   0 buzas@stonline.sk
35758619  ING.ČASTULÍK, S.R.O.   3710  Gogoľova 18, Ba V    85101  Častulíková @     0907513168 68208096    15 castulikova@castulik.sk
37561391  ING.ERICH SEEMANN-FLORA  0130  Tajovského 19      81104  Ing.Erich Seemann @  54651414          0 info@floraexotika.sk
11679506  ING.ERNEST NAGY-ERSTAV  4500  Záhradnícka 25     81107  Takácsová @      0255423107 0255424676f   0 erstav@erstav.sk
31370748  ING.HOFER, SPOL. S R.O.  9300  Komárňanská 81     82109  Kašparcová @      0220608132         0 fasungova@hofer.sk
32153643  ING.HOLAKOVSKÝ ŠTEFAN   7400  Drobného 13       84101  Ing. Holakovský @   64366726          0 patent@genium.sk
42134871  ING.IGOR DEKAN FIN.ORG.  6720  Michalská 19      81103  Mária Planková     0948004646         0 amsconsult@centrum.sk
17434556  ING.IVAN BALÁŢIK     5500  Rustavelliho 7 PUB-DT 83106   Ing. Baláţik      0905602039         0 i.balazik@zoznam.sk
11671378  ING.J.MEDVECKÝ-PROJ.KAN  4500  Púpavová 36/A      84104  Ing.Juraj Medvecký @  0265423624 905609428    5 medvecky@medvecky-ba.sk
17928940  ING.J.ŠUTARÍK - IMBIZ   5243  OC Soravia-IMBIZ    82104  Iršová,Matejčíková   49244250          0 soravia.ba@mop.imbiz.sk
11784300  ING.JÁN TOMČÍK-GARLEN   5262  Hraničná 16, Ba II    82101  Ing. Ján Tomčík   53637524   903712988   0 tomcikj@nextra.sk
37344749  ING.JURAJ KŰRTH-V.D.S.  5552  Poľnohospodárska 26 82107    Kűrth        0905614966         0 jukur@stonline.sk
17424887  ING.KRAMPL D.- ADMIRÁL  5530  Seberíniho 16-najprv telef.
                                   82103  Ing. Krampl     43423152   43339523f   0
40017940  ING.KUKLIŠOVÁ Ľ.-SNUG   9300  Ivanská ces.12,AVION SP 82104  Ing. Kuklišová    43415495          0 snug@zoznam.sk
34442090  ING.LADISLAV MELICHAR   4500  Telefonujte       85103  Ing.Melichar     0904581940         0
32601301  ING.M.DROBNÝ, F.O.    7400  P.O.Box 66        84000  Ing. Drobný @    65423739   65423738f   0 anka@szm.sk
32077688  ING.MOSNÝ MIROSLAV    9300  Šípková 7        81104  Ing. Mosný @     0907728879         0 mosny@chello.sk
40699838  ING.PETR FULAJTÁR, F.O  9300  Ipeľská 3        82107  Ing. Fulajtár @   0905303661  902890474   0 petr.f@centrum.sk
37583166  ING.PIZÚROVÁ, F.O.    7400  Sabinovská 3/b      82102  Ing. Pizúrová @   0902908683         0 katarina.pizurova@csob.sk
11682086  ING.SIROTKA-ACTORIS SYS  9300  Drieňová 37       82102  Dr.V.Horský     0243422425         0
43233813  ING.ZUZANA ANTALOVÁ    5247  Fedinova         85101  Ing.Zuzana Antalová 0903453723          0
00609196  INGOTTO, SPOL. S R.O.   9300  Podunajská 25      82106  Straková @      45257422   45259054    0 tstrakova@ingotto.sk
31374441  INGSTEEL S.R.O.      4500              82
                      Tomášikova 17,P.O.Box 82109   Ing.Linda Remáková 0918975099          0 ingsteel@ingsteel.com
00211087  INCHEBA A.S.       9233  Viedenská cesta 3-7   85101  Ing.Renata Šranková 0262272154  67272153   186 rsrankova@incheba.sk
35773308  IN-KANAL, S.R.O.     9300  Mlynské Luhy 19     82105  Orlický @      0903754389         0 inkanal@inkanal.sk
35889667  INNTEX S.R.O.       5141  Bajkalská 22       82109  Ahmed Nadeem     0908366614         0
31401414  INOVA-ELECTRIC, S.R.O.  4531  Ţelezničná 59      82103  Ing. Ferenc @    45526296   45526295f   0 inova@inova-electric.sk
35885408  INP-INN.MANAG.PART.CONS  7520  Michalská 23       81103  Pers.                      0
31342680  INPROKOM S.R.O.      9301  Na paši 4        82649  Danica Marešová   0918242299  44372329f   0 hrm@inprokom.sk
34145311  INS DATA, S.R.O.     7400  Lazaretská 24      84545  Ing. Lisyová @    0905773424         0 dana.lisyova@uniqa.at
31340911  INSPEKTA SLOVAKIA A.S.  4510  Zelinárska 2       82005  PhDr. Z. Herichová                0
35738448  INSTA S.R.O.       4500  Technická 5       82104  Juraj Pálffy @    0243426585  905722790   39 insta@insta.sk
17333466  INSTAVA, S.R.O.      4500  Galvaniho 10,bud.BSD 82104    Kondrk        0905468214  43427187    0
31783112  INSTITUT FRANCAIS DE BA  9230  Sedlárska 7       81283  Ing.Novomeská Tamara 59347726          0
35724641  INŠT.FIN.A BANKOVNÍCTVA  8040  Ruţinovská 1       82102  Prof.Ing.Hlavatá,CSc 0903242330  0243638674   0
00603457  INŠT.PRE PRAC.REHABILIT  8530  Mokrohájska 1      84240  Chromíková,Heimlicho 0911474014  59209110   121 jana.chromikova@iprba.sk
00151858  INŠT.PRE VEREJ.SPRÁVU   8040  M.Sch.Trnavského 1/a 84410    Dojčanová      0260102307  60102373   56 dojcanova@ivs.vs.sk
30847451  INŠT.PRE VÝSKUM PRÁCE..  7320  Špitálska 6       81241  Moravčíková     59752512   52966633   27 sspr@sspr.gov.sk
11635339  INŠTAGAS         4500  Prešovská 39/A, Ba II 82005   Sukal        0911462938         0
31382266  INTARZIA S.R.O.      2741  Miletičova 23      82109  Laert Davtyan    0908616048         2
35750391  INTEC PLUS S.R.O.     5260  Stará Prievozská 2    82109  Novotný @      53411154          0 intecpl@intecpl.sk
30843251  INTEGRA-DOMOV SOC.SLUŢ.  8531  Tylova 21        83104  Jerušková      0244458729  44458729f   0
36710644  INTEGRATED MEDICALS.R.O  9300  Mostová 2        81102  Šorlová Alena    905629776          0
35876441  INTER BRATISLAVA A.S.   9260  Junácka 10        83104  Karol Šefčík @    0903725191         0
20047975  INTER CONTROL, S.R.O.   7400  Odborárska 50, Ba III 83102   Ing. Krivda @    0908719857  44460767   10
35849363  INTER IKEA CENTRE     9300  Telefonujte !      82104  p.Malo        0905353123         0
30795311  INTER.A DIABET.AMBULAN.  8512  Saratovská 24, ZS    84102  MUDr. Habán, CSc.   0907221347         0
31771637  INTER.REUMATOLOG.AMBUL.  8510  Líščie údolie 57, Ba IV 84231  MUDr. Nováková Ľ.   0905827222         0
31361013  INTERBYT, S.R.O.     5244  Lieskovská 1, P.Biskupice2106
                                   8    Bojdová        0905541295 45643882    0
35683503  INTERCAMP S.R.O.     5500  Senecká cesta 2     82104  Farkašová       0244257373         0 kempi@netax.sk
35915641  INTERCONTO, S.R.O.    7412  Polianky 15       84101  Ţilinčárová @     písomne          0 interprete@stonline.sk
35756136  INTERDATA SLOVENSKO A.S  7230  Osadná 11        83013  Lalček, Ondrejička   44373710          0
36690163  INTEREL SERVICE, S.R.O.  9300  Prievozská 5       82109  Potočný Peter @    0253418071         0 potocnypeter@zoznam.sk
35796189  INTERFINANCE PLUS, A.S.  7400  Tomášikova 17, Ba II   82102  Slezák         0915773670         0
35944421  INTERGAST         7400  Holíčska 36       85105  Luknár         0903448442         0
44086563  INTERKLINIK S.R.O.    8510  Nám. 1.mája 15      81106  Iveta Holešová @    0905694935         4 recepcia@spaklinik.sk
36627071  INTERLINGUA,JAZYK.KLUB  8042  Dunajská 29       81108  Kakalejčíková     52964247   52636536   0 info@interlingua74.sk
35804751  INTERLUX LIGHTING S.R.O  7400  Pribinova 25       81011  Pavlovská @      0907473330         0 interlux@interlux.sk
17316812  INTERMAP S.R.O.      6330  Gajova 11        81109  Bc.Lichá Andrea    0905328543         0
30840198  INTERMONT A.S.      7420  TEL !! Ţelezničiarska 13 81104  Kúnová @        0252499980         0 intermont@intermont.sk
36676900  INTERNÁ AMBULANCIA    8512  Cukrová 3        81108  MUDr. Dunarová     0902306390 55574708    0
30865212  INTERNÁ AMBULANCIA, NZZ  8510  Palárikova 8       81105  MUDr. Šubertová    52635499          0
35828463  INTERNAT.SECURITY SPEC.  7500  Hviezdoslavovo nám.14 81102   Tel! Ivan Barcaj    0254642991 0905324741   5 barcaj@i-s-s.sk
35772832  INTERNATIONAL HOUSE BA  8040  Nám. SNP 14       81106  Ing.Silvia Heldová @  0252962675        40 info@ihbratislava.sk
31393764  INTERNET CAFÉ EUROPA   5530  Farského 24, Ba V    85101  Xiongová Monika    0903217004         1
35789841  INTERPHARM SLOVAKIA A.S  5100  Uzbecká 18/A       82106  Elena Liptáková    0240200404 40200444f    0 liptakova@interpharm.sk
00699071  INTERREST S.R.O      5530  Hviezdoslavovo nám.11 81102   Voltemar        0903448108         0 korzo1@stonline.sk
14034905  INTERSERVIS        7400  Čsl.tankistov 184    84106  Horváthová @      65956100          0 interservis@ba.telecom.sk
17054311  INTERSONIC, S.R.O.    5262  Staré Grunty 36     84000  Michalíková @     0265422070        35 perla@intersonic.sk
36521353  INTERSPORT AVAGLION    7400  Avion Shopping Park   83104  Mojzeš @        0903288854         0 mojzes@maniashop.sk
35808390  INTERSTUDY, S.R.O.    7400  Štefánikova 29      81105  Kováčová @       52622611          0 marika@interstudy.sk
00597406  INTERTOUR, A.S.      5511  Rybné nám.č.1      81338  Elena Dolláková    0259340553 59340530f   168 elena.dollakova@rezidorparkinn.sk
31395333  INTERVIN, S.R.O.     1591  Panská 245/13      81101  Ing. Zurab       0903129422         0
11910178  INTIM STYLE        1740  TEL !! Seberíniho 14   82103  Ješík @        0903403657         6 intimstyle@intimstyle.sk
35831154  INTRUM JUSTITIA SLOVAKI  9300  Karadţičova 8      82108  Állóová @       0232163132 32163280f   46 hr@intrum.sk
36668516  INVEST RENT A. S.     7020  Štúrova 10        81102  Boris Kodan      0918984924         0 kochan@tuliphouse.sk
35761393  INWOOD, S.R.O.      7400  Vajnorská ul.(Istrochem) 83101  Kojda,Vilém      0905200648 52621279    0 inwood@inwood.sk
35825685  IP S.R.O.         8000  Kremnická 26       85101  Dr.Ivona Podstavková  0905777888        45 podstavkova@ipgymnazium.sk
35843527  IPEC MANAGEMENT, S.R.O.  4500  Roľnícka 116, Ba III   83107  Ing. Forrová @     48230104   48230230f   0 jobs@ipec.sk
17332354  IPOS-KANC.POTREBY S.R.O  5147  Kubačova 1/A       83108  písomne @       44873881   f44873527   0 fuchs@ipos-velkoobchod.sk
35841966  IPSE, S.R.O.       7400  Stará Prievozská 2    82109  Mgr. Bugáň       xx             0
37126156  IRENA BRTKA - BIVA    9302  Jamnického 3       84105  Irena Brtka      0905253092         5
36190829  IRPS S.R.O.        9300  TEL !! (Hlavná stanica) 81100  Mrázová       0911426420        0
35155655  IRSTAV-K.KUDERJAVÁ,F.O.  7400  Junácka 10       83284  Ing. Kuderjavá @   0902848223 0244372396   0 irstav@stonline.sk
35752351  ISCARE, A.S.       8510  Šulekova 20, Ba I    81106  Molnárová      54415544  54412248f   0 lenka@iscare.sk
17327881  ISD-NOE, S.R.O.      4500  Závodná 3, Ba II    82206  Ing. Roth @     0903702809 45241602f   0 isd-noe@stonline.sk
35828293  ISE S.R.O.        4500  Elektrárenská súp.č.12428
                                  83104  Ernestína Mezeiová @ 0220850212        0 mezeiova@isc.sk
17308631  ISG, S.R.O.        7400  Štefánikova 19     81105  Ing. Pliešovský @  52499218  52499175f   0 peter.pliesovsky@isg.sk
31328717  ISPA, S.R.O.       7440  Kopčianska 92      85101  Ing. Šedivý @    68207533  68207556   0 sedivy@ispa.sk
31345212  ISS FACILITY SERVICES   7470  Mokráň-Záhon 2     82104  Hübnerová,Slučiaková 0800700900 915738322   0 slavka.hubnerova@issworld.sk
31345212  ISS SECURITY, S.R.O.   7460  Mokráň Záhon 2     82104  Slávka Hubnerová   0905740911 32630144f   0 slavka.hubnerova@sk.issworld.com
35903589  ISSA EAST, S.R.O.     7210  Michalská 19      81103  Ing. Judinyová    54648978  54648977f   0 martina.judinyova@issa.fr
31437028  ISTA SLOVAKIA, S.R.O.   7400  Podunajská 25, Ba II  82105  Kostolányová @    0903403033        0 eryx@stonline.sk
35776251  ISTER CENTRUM S.R.O.   7470  Beňadická 9       85106  Šandorová @     63532146        100 personalne@upratovanie.sk
35860782  ISTREX OIL, S.R.O.    7400  Za stanicou 1      83104  Ing. Rybárová @   44464001  44451016f   0 ivana.rybarova@istrexiol.sk
31331491  ISTROBANKA A.S.      6500  Laurinská 1       81000  Ing.Mlynarčík    59397433         0
31366091  ISTROCONTI CONSULTING   7400  Ventúrska 18      81548  @          54430779,-5143      0 istroconti@istroconti.sk
31382649  ISTROMETAL DM S.R.O.   3710  Nobelova 34,ar.Istrochemu
                                  83102  Ing.Dorňák, @    44457490  44457452   0 istrometal@istrometal.sk
00603830  ISTROS, S.R.O.      5000  Vajnorská 127, Ba III  83104  Vaňo @        44456897         40 juraj.vano@sk.dacia.biz
35868309  ITA PROFESIONAL S.R.O.  8040  Gercenova 5       85101  Ing.Mojmír Mihal @ 0905614656         4 info@itaprofesional.com
36670162  ITA-INT.TRANSPORT.ASSOC  6025  Karadţičova 8      82108  Judr.P.Kasajová @  0232553002        0 patricia.kasajova@accace.eu
35877138  ITALGOLD S.R.O.      3622  Obchodná 33       81106  Afrim Ljama     0903802211        0
35758601  ITALMARKET SLOVAKIA A.S  5245  Holubyho 1/A      81103  Zavarská       0260103030f        0 ital@italmarket.sk
35758601  ITALMARKET SLOVAKIA A.S  7400  Trenčianska 53, Ba II  82109  Babiš @       0253411155 53412055f   0 roland.babis@italmarket.sk
35947713  ITP INVEST S.R.O.     7480  Cintorínska 3/B     81108  Michaela Zelenáková@0903630477         0 mirka.stevkova@saxana.sk
00157660  IUVENTA          4510  Búdková 2        81102  Kováčová Helena @ 59296110          68 kovacova@iuventa.sk
35874031  IVA SLOVAKIA, S.R.O.   7400  Nevädzová 8       82101  Ing.Rochfalušiová @ 44460237          0 ivaslovakia@cdicon.sk
31404049  IVAKS, S.R.O.       8040  Gogoľova ul.      81107  Ing. M.Bábik @                 0 ivaks@ivaks.sk
17515084  IVAN BIELČIK-STOLÁR,F.O  3610  Podunajské Biskupice 82106   Bielčík       0910258326        0
32205058  IVAN JANOVSKÝ       6020  Černyševského 1     85101  Ivan Janovský @   0903370347        0 janovski@slovanet.sk
43858538  IVAN KUBOVIČ       5260  AS Mlynské Nivy 31   82108  Kubovič       0949869054        0
34541471  IVAN LACHKOVIČ-ŠMAK    7480  TEL !! J.Smreka 14   84108  Radvošťanová,Drábová 0910950888 910940888   0
41112873  IVAN PIŠTEK,TOP GASTRO  9300  TEL!! Košická 6     82109  Pištek        0915727054        0
32128959  IVAN SCHNEIDER SZČO    4500  Stará Vajnorská 39   83101  Schneider,Ješíková @ 0904198227 910269019   4 ivan.schneider@pobox.sk
17424135  IVAN ŠINKO        1580  Ivánska cesta 32    82104  Šinko @       0243427247        10 sinko@netax.sk
34879170  IVAN VARGA-VENYS     2700  Gessayova 33-35     85101  Vargová       0905967809 63813537    0 ivan@bananatel.sk
35860481  IVENTA SLOV.MANAG.CONS.  9300  Jakubovo nám.13     81109  Písomne @      0257373711 57373710f   0 iventa@iventa.sk
41334094  IVETA BLAŢEJOVÁ      5247  Bajkalská - predajňa PNS82108  Blaţejová   @   0903434244        0 i.blazejova@zoznam.sk
41635591  IVETAR - RODOMOVA     7400  Jána Poničana 9      84108  Rodomová @       09055744668          0 prijemna43@azet.sk
35757566  IW TREND S.R.O.      5153  Rybničná 38        83107  E. Kulhánková @    0244872316-7         44 info@iwtrend.sk
22643958  IZOKOL-MARIAN KOLARIČ   4500  Bohrova 11        85101  M.Kolarič       0911963340          3 izokol@bonet.sk
36656704  IZOLEX BRATISLAVA A.S.  7400  Agátová 22        84403  Suchoba,Longauerová  0269215388 69215413     14
31386555  IZOMEDACT S.R.O.     8510  Oravská 7         82109  Volentičová @     písomne           10 izomedact@izomedact.sk
31388043  IZOPLAST, S.R.O.     4500  Druţobná 65, Ba II    82106  Ing. Behúň @      0905645262          0 izoplast_ba@stonline.sk
35849673  J&E S.R.O.        5530  Hálkova 1, Ba III     83008  Kakaš, Pravda     44442749   907108327    0
35902205  J&J REALITY S.R.O     7031  Vajnorská 78       83104  Jastrabík @      0905641671 903641991     0 jastrabik@jastrabik.sk
35717122  J.D.A. S.R.O.       5500  Romanova 1654/1      85102  Ján Dlouhý       0905613353          0 johny.dlouhy@gmail.com
41846664  J.K.JAMOS         9300  Šalviová 40        82101  Ján Péter @      0911233676          0 jkjamos@centrum.sk
36029203  J.M.E., A.S.       7400  Karpatská 4        81105  Vargová @       0484303271 905944010     0 jme@safetronics.sk
37502506  J.MAJTÁN-ŠJ OBCH.AKAD.  7400  Hrobákova 11, Ba V    85102  Ján Majtán       0903905968 0262412863     0
36792365  J.MOLNÁR-HAIR DRESS STU  9302  Zámocká 34        81101  Renáta Potančoková   0918379002          0 ivana.jambor@ahold.sk
35777176  J.P.D.K.         5530  Šancová 112/Mest.trţnica3104
                                   8    Poláček        0903234190 55410594      0
36912069  J.RAVASZOVÁ-BASTIAN    9300  Kazanská         82106  Jana Ravaszová     0905499366 0244887019     0
32166851  J.V STATIK, F.O.     7420  Studenohorská 22     84103  Vachálek @       0907185838 64780651      0
35871679  JACOB FLEMING, S.R.O.   7484  Plynárenská 7/B      82109  Baďanská Pavlína    0257272170         120
14031396  JADA - ING.DAUBNER    1824  Topoľčianska 20/22, Ba V 85101  Ing. Daubner      63838400           10
31347312  JADA, S.R.O.       9300  Vajnorská 101       83104  Kečkeš @        49105000   49105009f    0 jada@jada.sk
35775718  JAKA INVEST, A.S.     7440  Na kopci 38        81102  Pčolinský       0910555550 64463236      0
31619908  JAKOL S.R.O.       1590  Pri Šajbách 3       83108  Jaroslav Kosorin    44889430   44872570fax   5 jakol@stonline.sk
35819740  JAMA GASTRO - PRAZDROJ  5530  Mostová 8, Ba I      81104  Ing. M.Murčo      0254411108 903755457     0
35819740  JAMA GASTRO-PLZEN.DVOR  5530  Cintorínska 26      81108  Ing. M.Murčo      0252920610 903754457     0
35819740  JAMA-PLZENSKÝ PRAZDROJ  5530  TEL! Blagoevova ul.    85103  Ing.M.Murčo,Murčová  0252920610 903754457     0
35850256  JAMAS S.R.O.       5530  Magnetová 10, Ba III   83104  Valentová       0903731841          0
11674911  JÁN ČIERNY        9300  Slovnaftská 11 703    82110  Čierny         0903446115          0
35214601  JÁN KLEMPÁR        4500  Bratislava        81101  Klempár        0904833741          0
40785947  JÁN KOSA         5119  Haanova 22        85104  Kosa,Karásek      0903469135 918984048     0 martin_karasek@centrum.sk
44354878  JÁN PRIESOL        7400  Bohrova 1         85101  Ján Priesol      0911528916          0 priesoljan@ovbmail.sk
17459354  JANA BEDNÁROVÁ      5551  Pod záhradami 60     84102  Bednárová       0903808805          0
17452619  JANA BYSTRIČANOVÁ-JANA  5200  Rovniankova 7       85102  Jana Bystričanová   0263813100 63824855f     4 jana@janadekor.sk
17337496  JANÁK TS S.R.O.      6025  Fedákova 42        84102  Janák Jozef      64284245           0
37417894  JANETTE KRCHŇÁKOVÁ, F.O  7400  Gessayova 23       85103  Krchňáková       62315608           0 kajak@chello.sk
36927252  JANKOVIČOVÁ-ELEKTROFAK.  5500  Ilkovičova 3,Elektrofakulta4104
                                   8    Jankovič,Jankovičová  0260291756          0
35927402  JANTZEN DEVELOPMENT    7414  Na vŕšku 8        81101  Pacák         0903594246          0
35877537  JAP SECURITY S.R.O.    7524  Seberíniho 9       82103  TEL!Po-Pi 8:30-16:00  0911856077          0 japsec@pobox.sk
31743153  JARMILA BORDÁČOVÁ A&J   5260  Legionárska 23      83102  Jarmila Bordáčová @  0903432568         1 kurincova@atlas.sk
36978680  JARMILA HUSÁROVÁ, F.O.  1754  Rajecká 11        82107  Husárová @      0903960924         0 jarmil@zoznam.sk
37410016  JASENMONT - ČAMBALOVÁ   7400  Haanová 42        85104  Čambalová       62412147          0
32116098  JASMINA IVANOVIC LOTOS  9300  Kašmírska 7       82104  Ivanovic Jasmina   0902128660         0
31106056  JASPOL EXPORT-IMPORT   5243  Páričkova 24       82108  Ing.A. Hlavatá @   0387496032 7494374     57 hlavata@jaspol.sk
35941863  JAZASPOL S.R.O.      7524  Račianska 9       83103  Zvalová, Bábková @  0252499151 44458992     0 jazaspol@jazaspol.sk
36246654  JAZMIN DS, S.R.O.     7400  Rajská 2, Ba I      81108  Sun Wu Wei      0903455031 52731250     0 xx
35695412  JCDECAUX SLOVAKIA,S.R.O  7440  Kopčianska 92      85101  Kosecová       63811916   68207555    0 jcd@jcdecaux.sk
34982663  JD STYLING MODE      1824  Košická 46, Ba II    82108  Dorňáková @      55568026          0 jdstylingmode@stonline.sk
41156731  JEDÁLEŇ BIELY KRÍŢ    5530  Nám. Biely kríţ č.7   83250  Šauša         0910402909         0
37155041  JEDÁLEŇ JANČA       5530  Rustavelliho 7      83106  Barta         0915988693         0
30354994  JEDÁLEŇ U JEŢOVIČA    5530  Miletičova - trhovisko  82981  Jeţovič        0905329450         0
30779618  JEDNOTNÝ MAJETKOVÝ FOND  9300  Odborárske nám.3     81570  Lupták @       50239203          0 luptak@jmf.sk
31376207  JELLY S.R.O.       9300  Galvaniho 2/A      82104  Ing.Csalová      43411115          0 jelly@jelly.sk
31318819  JEMI, S.R.O.       7400  Hraničná 1, Prievoz   82101  Rázdelová,Bitterová  43411333   55571500    0
35794828  JENSSEN SLOVAKIA S.R.O.  5156  Haanova 42        85104  Bošková        0904179477         0
35763205  JEZET-REKLAMNÁ AGENTÚRA  9300  Junácka 4        83104  Švajčiak Tibor @   44256542          0 svajciak@stonline.sk
35754443  JING HUA S.R.O.      5530  St.Vajnorská 6      83102  Yuepu JI       0244458492         0
41931564  JIŘÍ BAUER-DRIVER MEDIA  7440  Obchodná 58       81106  Gerová @       0918346465         0 monika.gerova@drivemedia.eu
35771712  JJJ STAV-BUILD,S.R.O.   4500  Čsl.tankistov 1/a    84106  Juríková @      65956232          0 jurikova@jjj.sk
31388752  JL SPOL. S R.O.      9300  Dvojkríţna 5       82107  Hoďová        0903268825 40204104     0
36634450  JM KREATIV, S.R.O.    9300  TEL !! Na pántoch 10 (Vajnory)
                                   83106  Strečková Jana    0903549721         0 asistent@riadime.sk
35938706  JMP SLOVENSKO, S.R.O.   7400  Pri starom mýte 1    83104  Zahradníčková     0908633492         0
35697351  JN-TRANS, SPOL.S.R.O.   6020  Stará Vajnorská 17    83243  Navara,Rúţičková @  44455644          0 jntrans@nextra.sk
44227426  JOB PARTNERS S.R.O.    7210  Trenčianska 53      82109  Mgr. M.Horvát @    0253637222         0 info@jobpartners.sk
35886161  JO-BEN, S.R.O.      3613  Tučkova 10        84101  Benčúrik       0903714604         0
35763558  JOBS, S.R.O.       7400  Mostová 8        81102  Magyaricsová @    0902900110 54648355f    0 magyaricsova@agenturajobs.sk
36790443  JOHNSON CONTROLS, S.R.O  7400  Štúrova 4        81102  Iveta Matysová    0257271200        380 iveta.matysova@jci.com
35835401  JOHNSON DIVERSEY, S.R.O  7400  Trnavská cesta 33,Ba III 83104  Sadecká Lucia     44454895   44454896f   0 lucia.sadecka@johnsondiversey.com
37493361  JOICO SALON        9300  Záporoţská 4       85101  Ing.Táňa Štujberová  0905604497 917640360    0 tanastu@gmail.com
35752874  JOK, S.R.O.        7400  TEL !! Mlynské Nivy   82109  Kincses Jozef     0903437189         1
35936436  JOKAR, S.R.O.       7520  Budatínska 36      85105  Jaroslav Oláh     63813370   0902934400  10 jokar@mail.t-com.sk
37615114  JOKLOVÁ-MENTAL DESIGN   1750  TEL!! Galvaniho (SOU) 82104   Joklová Nina     0904464700         0 nastalavista@yahoo.com
36262501  JOKO, S.R.O.       4542  Nobelova 34, Ba III   83102  Slováček       0905706391         0
17578558  JOVAK, F.O.        9300  Prievozská 32      82105  Machovičová      53416341          0
34145362  JOVAK, S.R.O.       6024  Prievozská 32, Ba III  83102  Igor Ţáčik      0907779719 908787041    0 zacik@jovak.sk
42137578  JOY 701, OZ        9100  Tichá          81102  Olga Song      0903902998        0
37225235  JOZEF BORODÁČ F.O.    7400  Gercenova 6       85101  Jozef Borodáč @   PÍS/MAIL         0 kancelaria111@gmail.com
41114949  JOZEF GIBALA, F.O.    7400  Kolískova 1, Ba IV   84105  Ing. Šandorová    65440242  9-12 h     0 office.gibala@stonline.sk
40473678  JOZEF ŠABO,PAEDR, F.O.  7400  Miletičova 5      82108  PaedDr.Šabo     0905734252        0
35760745  JSP SLOVAKIA S.R.O.    7400  Vajnorská 134      83104  A.Lecák @      49103060  f49103069   0 lecak@jsp.sk
36675296  JT.A., S.R.O.       5530  Šancová 32       81105  Allakaj Gjon     0252492830        0
35714328  JTP, S.R.O.        7520  Saratovská 26      84104  Klasovitá      0910244444        0
31808948  JUDR.A.SOCHOROVÁ     9300  Krátka 9        81103  Sochorová @     0254433745 905615456   0 sochorova@post.sk
36061654  JUDR.BRANKO VRBA     7411  Sliezska 9, Ba III   83103  vrba@advokatska.sk xx             0 vrba@advokatska.sk
31770002  JUDR.JANA MARKECHOVÁ   7411  Advokát.kanc.Laurinská 12
                                  81101  JUDr.Markechová   54131121         0
31818269  JUDR.KELMÉNYOVÁ      7520  Palisády 36, Ba I    81101  Lednická       54414861  54414820    0
11825529  JUDR.KORBEĽOVÁ-ADVOKÁT  7411  Budovateľská 2     82108  JUDr.Korbeľová    0905607297        0 advokat@korbelova.sk
35613513  JUDR.KOVESI PETER     7520  kovesi@nextra.sk    81101  JUDr. Kovesi Peter  0903444985 52963636    0 kovesi@nextra.sk
31785816  JUDR.SOKOL        7411  Koceľova 25       82108  JUDr. Sokol     55567669         0
31804888  JUDR.ZERVANOVÁ-EXEKÚTOR  7411  Záhradnícka 18     81107  JUDr.Zervanová    0903177267        0
35949091  JULIUS BAUER INT. K.S.  7400  Kopčianska 90      85262  JUDr. Jana Ulmanová 0263830126 63838915    0 juliusbauer@juliusbauer.sk
41159501  JULIUS ĎURIAN       5230  Dudváţska-P.Biskupice 82107   Mgr.Ďurian      0911333263        0
35802154  JUPI S.R.O.        5530  Viedenská 7 (Incheba) 85101   Mgr. Schmidt     0903713000 67272581    0
36708721  JUPKA, S.R.O.       7470  TEL !! Drieňová 29   82101  Burayová @      0905391057        20 jupkamb@gmail.com
35740582  JURKI-DENT S.R.O.     8513  Tekovská 1 @      82109  MUDr.Matej Jurkovič 0255421062         0 jurkident1@slovanet.sk
31332251  JURKI-DOM, S.R.O.     5530  Prístavná 2       82109  Jozefková      0243410203 43413531    0
31332251  JURKI-HAYTON S.R.O.    5050  Prístavná 2       82109  Polednová,Dugovičová 0243410203 58280033   350 alena.dugovicova@jurki.sk
36715051  JUST SUPER, S.R.O.    7400  Stará Vajnorská 15   83104  Xx          0903259918 915872143   0
36250643  JUTEX SLOVAKIA, S.R.O.  5170  Ivánska cesta 2     82104  Ulík @        0918686519        0 ulik@jutex.sk
35974133  JYSK, SPOL.S R.O.     5244  pís.,elektr.;Leškova 16 81104  Krouţková @     +420255702380       0 prace@jysk.com
35835966  K & B S.R.O.       4531  Kríţna 52        82108  Kogler @       0903282535 0255646841   0 k_b@zoznam.sk
35868261  K & K SERVICE, S.R.O.   7400  Hálkova 11       83103  Kysucký       0903556788 0905343254   0
11726938  K CERO - ROMAN CERULIK  5243  Vajnorská ul.-Polus CC 83101  Švajková, Orihelová 44441727          0 kcero8@kcero.sk
35973293  K SLOVAKIA, S.R.O.    7400  Sklenárova 48      82109  Jakubičková @    0905205225 písomne    0 kslovakia@azet.sk
35921960  K&M GASTRO, S.R.O.    5530  Hraničná 16, Ba II   82105  Karol Chrapa     0904987637        10
44020899  K&RAI A.S.        5510  sales@presidenthotel.sk 81106  Drevená 4      PíS/MAIL         0 sales@presidenthotel.sk
35920963  K.L.J.K., S.R.O.     2920  Pri Šajbách 1      83106  Ing. Ján Kurčák @  0244681077 024681079f   8 kljk@mail.t-com.sk
35920963  K.L.J.K., S.R.O.     2811  Telefonujte !      82100  Ing.Kurčák @     0918727694 0244621077   5 kljk@mail.t-com.sk
35791012  K.T.I.PLUS, DRUŢSTVO   7032  Banšelova 2       82104  Ľubomír Haltmar   0903407176 024333164   0 kti@nextra.sk
40788644  K+K KOLIBA        7400  Jeséniova 32, Ba III  83104  Koláriková      0905811673 54772365    0
32213077  K+M - MARCELA KADNÁROVÁ  5221  Gercenova 33      85105  M.Kadnárová     0903212937        0
30841143  KABLO S.R.O.       2610  Továrenská 1      81261 Jendrušová Ľubica  50211272          0
37723341  KAD.SALÓN. M.KOPANICA   9302  Laurinská 3      81101 Kopanica, Kerekréty 54434463          0
35143355  KADERNÍCTVO        9302  Líščie nivy 8     82108 Marešová       0903946804  55568081    0
32089058  KADERNÍCTVO        9302  Kazanská 21      82107 Vrábliková @     0245247407         0 207@207.sk
35778695  KADERNÍCTVO KLIER     9302  OC Polus        83103 Boráková       0902955222         0
35778695  KADERNÍCTVO KLIER     9302  Panónska cesta 16   85104 TEL !!        0905843941         0
35778695  KADERNÍCTVO KLIER     9302  Tesco Lamač      84102 TEL !        0902955225         0
35778695  KADERNÍCTVO KLIER     9302  OC Danubia       85104 TEL !        0902955221         0
40100979  KADERNÍCTVO TRIM     9302  M.Sch.Trnavského 2/A 84101 Prekopová       0910910994         0
37445219  KADERNÍCTVO-LIPOVÁ    9302  Sibírska 57      83102 Lipová Alena @    0915234888         0 aleonora@azet.sk
36071552  KAF-CLEAN SERVICE     7470  J.Jonáša 13      84107 Jurenková,Matlovičov 0905231439  905895390   0
35884011  KAFÉ 2004         5530  Kubačova 19      83106 Fačkovcová @     0903777517         0
34145061  KAHOSTAV S.R.O.      4500  Elektrárenská 5    83104 Hornáček       0905250215         38 khandl@kahostav.sk
35721171  KAISAR S.R.O.       7484  Planckova 1      85101 Socha        0910967030         16
35721171  KAISAR S.R.O.-PEKÁREŇ   1581  Staré Grunty 56    84102 Kerestéšová     0265411455  903718555   19
35721171  KAISAR S.R.O.-PREDAJŇA  5227  Staré grunty 51    84000 Mamová        0907148138         0
35906782  KAJAN S.R.O.       5274  Mlynské luhy 10    82105 Jančár        0905328751         0
35967218  KAJAS S.R.O.       5550  Beňadická 12      85106 Katarína Jasencová @ 0903225125         10 jasencova@seznam.cz
32077076  KAKTUS BIKE,ING.BLAŢEK  5230  Kempelenova 2     84104 Zuzana Blaţeková @ 0905410576   65423273    0 kaktusbike@kaktusbike.sk
35719389  KALYPSO, S.R.O.      7400  Čierny les 1 TELEF!! 85101 Martin Gulyáš @    0915747016  63453934    0 gulyas@matporiadneokno.sk
35829451  KAMEŇ MUDRCOV, S.R.O.   5138  Košická 6       82109 Ing.G.Tothová @   0253414654  58234271    1 gt@msenet.sk
11799722  KAMENÁRSTVO-KĽÚČ.SLUŢBA  2670  Telefonovať      85103 Kalmár        0245524261  903439807   4 kalmar@kamenarstvokalmar.sk
31375782  KAMERON, S.R.O.      7400  Staromestská 6/D    81103 Ing. Veselý     54641554          0
32076207  KAMIRO PUB        5530  Mlynarovičova 3    85104 Drobný        0904348771         0
35737727  KAMPEX TRADE, S.R.O.   7400  Vysoká 28, Ba I    81102 Ján Šimko      52925474          0 kampextrade@nextra.sk
00641413  KAMPINO-DOMOV SOC.SLUŢ.  8530  Haanova 36-38     85104 Heššová Jana @    0910239311  62317967f   40 janikova@kampino.sk
36064041  KANC.VER.OCHRANCU PRÁV  7510  P.O.BOX 1,BA 24 Nevädzová 5 Osobný úrad
                                  82004           0248287649  0248287269   0
00037857  KANCELÁRIA AIF      9300  Nám. SNP 13      81106 Dr.Milan Sýkora @  52631002f  52631001    0 sykoram@stonline.sk
32084421  KANCELÁRIA ARCHITEKTA   7400  Vysoká 26       81106 Sámelová       57203010          0
00151491  KANCELÁRIA NR SR     7511  Nám. A.Dubčeka č. 1  81280 PhDrBenkovič @    0259722402  54416281   451 juraj.benkovic@nrsr.sk
35683627  KANEX SLOVAKIA S.R.O.   5100  Stará Vajnorská 3/A  83104 Oľga Farkašová @   0249206611  49206622f   16 sekretariat@kanex-sk.sk
35927305  KAPKA S.R.O.       7470  Rontgenova 20     85101 Švabeková @     0905179537         30 kapka@centrum.sk
36395251  KAPPA SLOVAKIA, S.R.O.  7450  Obchodná 30      81106 Holazová, Bercik @  0905411519  52632274    0 holazova@kappa.cz
11650991  KAPUSTA LADISLAV, F.O.  2852  Hradská 3/B, Ba II   82107 Kapusta Ladislav   0903168661         0
31362834  KARA SLOVAKIA S.R.O.   7400  Studená 6 - OC Soravia 82104 Španková       0905721189  49244283    0
35920432  KARDAN SERVIS BRATISLAV  7430  Vajnorská 91, Ba III  83104 Wiebauer @      44454433          0 ml-tuning@post.sk
32687168  KARLO, GABRIEL ZÁHORČÁK  5144  Bojnická 20      83104  Polahárová Martina 0907941298        0
11811994  KARMINA S.R.O.      5530  Štúrova 12       81102  Galovič       0252964936        0
11811994  KARMINA S.R.O.      5530  Rádiová 48, Ba II   82104  Galovič, Mravec   0252964936 43422584    0
30144566  KAROL ZEMPLÉNYI-RAJ    9300  Topoľčianska 8-10   85105  Zemplényiová    0903948503        0
34141677  KARPATIA S.R.O.      5530  Radlinského 39     81107  Gašparík      0905351973        0 pivnica.ceska@chello.sk
31371205  KARTAGO TOURS S.R.O.   6330  Špitálska 53      81101  Šebová       57205725         0 Kartago@kartago.sk
17308267  KASICO, A.S.       2222  Beckovská 38      82361  Miťková       0248209611        85
35802235  KASO TECHNOLOGIES S.R.O  7400  Dobšinského 18/A    81105  David Krajčovič @  57202010  57202010f   0 david.krajcovic@baris.sk
35747510  KASPER S.R.O.       5131  Čajakova 29      81105  Ťaţárová Henrieta  0903 787879        5
35832134  KATALÓGY OTTO S.R.O.   5110  Ľudové nám.45     83103  Šarinová      0904188412        4 delta.sko@stonline.sk
35893320  KATARINA KLJAJIČ, S.R.O  7483  Inovecká 2       81101  Kljajič                    0
43584357  KATARÍNA MRÁZOVÁ     5530  Krásnohorská 15    85107  Mrázová       0915715851        0
36071072  KATASTRÁLNY ÚRAD BA    7510  Pekná cesta 15     83105  Prochásková   @ 0220816560 20816570   261 kubaou@akgeodesy.sk
35790164  KAUFLAND SR V.O.S.    5210  Trnavská cesta 41/A  83104  Janíková;Drţková  0249590228 49590227    0 personalneSK@kaufland.sk
35948035  KAVIAREŇ JÚLIUS MEINL   5530  Laurinská 10      81101  Čas Milan      0903512513        0
31735657  KÁVOMATY S.R.O.      7520  Lúčna 12        82109  MAIL/TEL!      0903621950        5 mzdy@kavomaty.sk
35868139  KD VIFIN S.R.O.      6523  Laurinská 3      81100  Miroslav Halász   0911334151        20 miha@atlas.sk
35884525  KEBAB           5530  Gessayova 14      85103  Bozkut,Bozkutová  0902828711 904266260   0
35830352  KEBEC, S. R. O.      7484  Laurinská 3      81101  Ing. Luhová Zuzana 0905716638        0
30775442  KELLER S.R.O.       4500  Martinská 49-písomne 82105   Dr.Mosendz     43411014         0
31344640  KENVELO FASHION CAFE   5530  Obchodná 43-49     81103  Laššanová Erika   0908797015        0 cv@kenvelo.sk
35819839  KEPI, SPOL.S R.O.     5551  Škultétyho 2      83100  Xx         0904145850        0 mjuck@pobox.sk
36763993  KERALA, S.R.O.      8510  VETERNICOVA 7     84105  Mgr.Seman @     00915731810        0 mark@internet.sk
36372498  KERAMIKA SOUKUP SR    5100  Roţňavská 1 (R1 Centrum)
                                  83104  Maroš Hunák     0911444488 49201011    0
36526215  KERMAT, A.S.       4543  Agátová 22, Ba IV   84403  Červenková     64530405         0 kermat@kermat.sk
36289515  KEVINSPOL SK, S.R.O.   5147  Stará Vajnorská 17   83104  Balogová      0902119110        0 miki_carey@yahoo.com
35881895  KEY &BUSINESS SOLUTIONS  7400  Obchodná 42/e     81000  písomne @      52731161         0 bratislava@key6.com
35887346  KEY INVESTMENTS, A. S.  7400  Panenská 21      81103  Kráľovič @     59420400  59420403f   0 keyinvestments@keyinvestments.sk
36479411  KFŠ STAVTROJ-DELTA,S.RO  7400  Vlčie hrdlo,Slovnaft  82101  Mgr. Kolcun @    0544861011        0 pkfs@inmail.sk
35873647  KIA SLOVAKIA, S.R.O.   7400  Tuhovská 5, Ba III   83107  Mgr. Barinová @   49294315  49294301f   0 j.barinova@kia-slovensko.sk
35883103  KIKA NÁBYTOK SK, S.R.O.  5115  Galvaniho 11      82104  M.Migotová @ PÍSOM.!20650700  905602180   0 marcela.migotova@kika.at
12345698  KINO ORANGE IMAX     9234  Ivanská cesta 12    82104  Tomko Juraj     0903329083        0
35873833  KINSTELLAR S.R.O.     7400  Hviezdoslavovo nám. 13 81102  Silvia Vavrovičová 0259291111 59291210    0
35854821  KIRBY, S.R.O.       5530  Dr.Vl.Clementisa 10  82102  Gombár @      0903658616        0 kirby@kirby.sk
35884843  KK TYPOGRAFIA S.R.O.   2220  Majerská 3       82107  Kováčik @      45524914  45247408f   0 kktypografia@kktypografia.sk
35827599  KL 1, S.R.O.       7400  Sládkovičova 1     81106  Liliana       0907989454        0
35683228  KLAHOSS, S.R.O.      7484  Romanova 3       85102  Forró @        0243411809         0 klahoss@klahoss.sk
35876077  KLEES, S.R.O.       7400  Mierová 212, Ba II   82104  Xx           43638335   43638334f   0
35904518  KLINIK CENTRUM, S.R.O.  9300  Papraďová 5      82101  MUDr.Dobrotová     0905512667         0
36321486  KLJ S.R.O.        2800  TEL! Bojnícka 10    83102  Ing. Kuric       0903294965         3
30817978  KLUB STRIEBORNÝCH HLÁV  9230  DK Ovsište,Ovsištské nám.1
                                  85104  MUDr. Rajchlová @   0903265485         0 rajchlova@stonline.sk
36858455  KM SECURITY        7524  Iľjušinova 6      85101  Mullerová,Bončová @  0220712960 911816099    7 maria@r16.roburnet.sk
36027839  KNA GASTRO,SPOL.S R.O.  2924  Tomášikova 14     82610  Ing.Vincenc @     0905613390         12 kna@gastroservis.sk
00226866  KNIŢNICA BA-NOVÉ MESTO  9251  Pionierska 12     82103  Galátová @       0244253985         15 kbum@kbum.sk
31596002  KNK VÝR.DRUŢSTVO     2870  Hálkova 1-OD Slimák 83103   Ing.Bončová @     0908239785        150 marketing@knk.sk
31355412  KO&KA TLAČIAREŇ K-PRINT  2222  Kadnárova 102     83106  V.Kabaňa        0244885244         0 koka@k-print.sk
35822244  KOALA TOURS        5110  Kalinčiakova 27    83104  Oliver Kluch      44455826          20
35977922  KOBAU S.R.O.       4500  Páričková 24      82108  Hrbáček Martin     02/55410218         0 mkovacuk@kobau.sk
36396443  KOCAK GOLD-SLOVAKIA,SRO  2741  Nám.SNP 11       81106  Ján Koprivňanský    041/5624402         6 befin@zoznam.sk
36005908  KODRETA FURNITURE,S.R.O  5244  Telefón/mail      81108  Neveďalová @      0905992438         0 katarina@kodreta.com
36739235  KOHAKO S.R.O.       5500  Ševčenkova ul.     85100  Luboslav Blaho     0902415178         0 luboslav.blaho@gas.sk
17312230  KOHART, S.R.O.      7480  Jungmanova 16     85103  Angerova @       0907779552         0 anna.angerova@poradca.ing.sk
31394388  KOL-EKO, S.R.O.      0202  I.Bukovčana 8, Ba IV  84107  Ing. Kolárik      0903454035 0264461445    0 kol-eko@stonline.sk
35908742  KOLIBA OVEČKA       5530  Studená 6,Zl.Piesky  82104  Vasilovčík @      0905981009 62801248f    0 vasilovik@chello.sk
35791934  KOLIBA PRODUCT.&SERVIC.  9232  Brečťanová 1      83314  Zavarská        54771921          0
33828971  KOLIESKO-ARPÁD HALÁK   5530  Banšelova 3      82104  Halák         0903211880 43421120     0
31439951  KOLLÁR&JURÍK&GOMBARČÍK  9300  MAIL! Technická 7   82104  Ing. Marian Hagara   0248203013fax       149 hagara@kjg.sk
31402453  KOLO, S.R.O.       9000  Mečíkova 1, Ba IV   84107  Baranovič @      0905666684         0 baranovic@asa.sk
31393039  KOLOS S.R.O.       7440  TEL/MAIL! Ľ.Fullu 9A 84105   Martin Basarab     0911616225         0 basarab@kolos.sk praca@kolos.sk
44559917  KOM TEX S.R.O.      5200  Agátová 5/E      84101  Jozef Komţík      0908776055         3 texgal@stonline
35813415  KOMANDOR SLOVAKIA A.S.  3600  Elektrárenská 1    83104  Mgr.Lucia Futáková   0902902277         0 lfutakova@komandor.sk
34448675  KOMENIUM - KUŢDOVÁ    5530  Romanova 37      85005  Kuţdová        0903478996 63537444     6
31395074  KOMERČNÁ BANKA A.S.    6500  Medená 6        81102  Pavlíková       59277404          0
35753731  KOMETA, K. S.       7400  Dobrovičova 6     81109  Mgr. Krkoška      0903207019         0
31337406  KOMODITNÁ BURZA BA    5100  Trnavská cesta 50/A  82102  Edita Varačková @   0252931010         2
31749348  KOMORA GEODET.A KARTOG.  9133  Pekná cesta 15     83404  komorag@netax.sk    44888348(aj fax)      0
31383882  KOMPAFLEX-D.M.M, S.R.O.  2720  Lenárdova 6,P.O.Box 1285000
                                  8    Ing.Szabo @      0905705498         0 szabo@kompaflex-dmm.sk
35829800  KOMPLEXNÝ BEZPEČ.SERVIS  7524  TEL!! Pestovateľská 4 82104  Ing. Kučera @     0904904070         30 kbs-ba@pobox.sk
36690210  KOMPLEXREAL S.R.O.    7400  Radničné námestie č.4 82105  Ing. Iveta Pulcová @  e-mail!           0 iveta.pulcova@komplexreal.sk
31595545  KOMUNÁLNA POISŤOVŇA A.S  6603  Dr.Vl.Clementisa 10  82102  Ing.Tatiana Šatarová  0248210520         0 satrovaa@kpas.sk
35887541  KONCESIA, S.R.O.     7400  Staré Grunty 2     84104  Nemčok Tibor @     60613178          0 tibor.nemcok@stv.sk
36017698  KONDOR SLOVAKIA, S.R.O.  7460  Harmincova 1      84135  Pastorková,Jamrich   0903463207 903215263    0 kondor@nextra.sk
31359884  KONE S.R.O.        7520  Pekná cesta 19     83152 J.Jenčo @                   0 jaroslav.jenco@kone.com
35893532  KONE SSC S.R.O.      7400  Tomášikova 64     81103 fssc@kone.com    0259221015        0 fssc@kone.com
32152698  KONEČNÝ PETER-KREO    7484  Segnerova 3      84104 Konečná Elena    0905109386 55421968f   0 ekonecna@gmail.com
35787791  KONEKT, S.R.O.      7400  Polianky 27, Ba IV   84101 Boskovičová @    písomne   64462546f   0 konektba@stonline.sk
35735252  KONTA PLUS S.R.O.     7220  Agátová 1       84444 Blaţena Némethová  0264461355 64461369f   22 konta.dispecing@stonline.sk
35825642  KONTA SERVIS, S.R.O.   7400  J.Kráľa 4       82106 Gálová        0905652529 0245526977   0
35857463  KONTI, S.R.O.       4521  Magnetová 11      83104 Prochovníková @   44442292  44442291f  55 info@konti.sk
35709600  KONTINUITA, A.S.     6603  Ferienčíkova 1     81108 RNDr.Joz.Gbelský,CSc0903755959        30 ag_bratislava@kontinuita.sk
35878959  KONTIS SLOVAKIA S.R.O.  7400  Trnavská cesta 50/A  82102 Ing.Vojtech Belluš  0255645586        0 info@kontis.sk vbellus@kontis.sk
30777518  KONTUR, S.R.O.      2811  Bojnická 18      83104 Pšenicová,Rakytiak @ 0244680320 44881808f   0 kontur@kontur.sk
00605808  KONZERVATÓRIUM      8020  Tolstého 11      81106 Mgr. Peter Zmeko @ 0254435342        190 zmeko@sedemstatocnych.sk
00585441  KOOPERATIVA A.S.     6600  Štefanovičova 4    81623 Palkovičová,Višňovsk 0915840925 918410205   0 kariera@koop.sk
00585441  KOOPERATIVA A.S.     6600  Nám. hraničiarov 8/B  85103 Daniel Dian     0918410213 62410293    0 dian@koop.sk kariera@koop.sk
00585441  KOOPERATIVA A.S.     6603  Kazanská 54      82106 Bc.Gabriela Sabová @ 0911819918        0 sabova@koop.sk
00585441  KOOPERATIVA A.S.     6600  Hlavné nám. 5     81101 Ing. Juraj Krkoška  0915748025        0 kariera@koop.sk
35691671  KOPOS- BV         7400  Belehradská 1     83104 p. Blaţek      52620717         0
31332277  KORATEX S.R.O.      7400  Tuhovská 16, Ba III  83006 Zuzana Fratičová @  0249104445f        0 fraticova@koratex.sk
36363359  KOREA FOODS S.R.O.    5100  Na pántoch 18     83106 K.Balaţovičová @   0244871120 44871224   20 katerina@koreafoods.sk
36497266  KORIDA TRANSPORT S.R.O.  6000  Bojnická 14      83104 Vlačuha       0948878066        39
35687177  KORT S.R.O.        9300  Prievozská 34     82799 Ing.Čierny, Schmiedl 53417247         0
36826260  KORUNA PRALINES SK, SRO  5220  TEL !! Mickiewiczova 3 81107 Ing. Kačmár @    0904426438        0 marek.kacmar@post.sk
32116721  KORVETA, F.O.       2870  Čierny Les 1      82107 Ing. Kara @     0903422335 45522335    0 korveta@korveta.sk
31375243  KORYNA NÁBYTOK S.R.O.   5244  Einsteinova 11     84310 PÍS!! M.Ludviková @ 0252631708 fax       0 ludvikova@koryna.sk
35891076  KOVO TRADE SLOVAKIA,SRO  4542  Balkánska cesta,Nová farma 1AJanega Róbert @
                                  85109           0910906701 62242362f   0 janega@kovotrade.com
31360971  KOVO UNIVERSAL, S.R.O.  7400  Hospodárska 9     83107 Grebeči       0903425643        0
00167444  KOVODRUŢSTVO BRATISLAVA  2840  Galvaniho 6-TEL !!   82104 Majerníková @    0243422880        48 sekretariat@kovodruzstvo.sk
31335616  KOVOPROJEKT GEO S.R.O.  7400  Ruţová dolina 6    82470 Ing. Babin @     0903455688        0 kpgeo@cdikon.sk
00177997  KOZ SR          9100  Odborárske námestie č.381570 Ing. Milan Bušo   0250239334        28 buso@kozsr.sk
35757833  KOZÁČEK, S.R.O.      3614  Podhorského 7     81104 Ján Kozáček     0905320314 0252620530   6 kozacek@stonline.sk
22656952  KOZMETIKA-KADER.HELENA  9302  Rajská 10       81108 Vargová       0905731480 0252926573   0
34334645  KOZMETIKA-ŢORŢIKA     9300  Medená 5        81102 Vyberalová Ţorţika  0908136538        0
35757426  KOZMOS S.R.O.       5500  Priečna 4       83103 Zdichavský,Vávra   0903555545 903777600   0
30787025  KOŢNÁ AMBULANCIA     8510  ZŠ Strečnianska 13   85101 MUDr. Filkornová   63815712         1
44263988  KPK SERVISE S.R.O.    0141  Ivanska cesta 10    82004 Yurij Plesha     0944041411        0 kpk@azet.sk
31348238  KPMG SLOVENSKO S.R.O   7412  Mostová 2       81102 Jana Račková     0259984111       290 jrackova@kpmg.sk
35856211  KPP SK, S.R.O.      7400  Galvaniho 7, Ba II   82104 Vacharčíková     0903441510        0
31320180  KRAFT FOODS SLOVAKIA AS  1584  Račianska 44      83242  Xx          0249243553 49243607f   0 hrslovakia@krafteurope.com
35912189  KRAFT FOODS, S.R.O.    7400  Račianska 44      83242  Ing. Slimáková @   0905444229 49401104    0 pslimakova@krafteurope.com
35774835  KRAFT REKLAMNA AGENTURA  5110  Bulharska 70      82104  Boris Bartl     43635534         0
35879769  KRAFTSZER BRATISLAVA   7400  Topoľčianska 25, Ba V 85101   Perényiová Georgina 63831121          0 georginap@pobox.sk
31769292  KRAJ.PED.-PSYCH.PORADŇA  8000  Brnianska 47, Ba I   81104  Poštolková @     0254773868        38 sekretariat@kpppba.sk
00735795  KRAJ.RIADITEĽSTVO PZ   7524  Špitálska 14      81101  Belzár,Slávik    0961039014 961039006   0
00735795  KRAJ.RIADITEĽSTVO PZ   7524  Sasinkova 23      81213  Telefonujte     0631031115        0 filot@minv.sk
00735795  KRAJ.RIADITEĽSTVO PZ   7524  Špitálska 14, Ba I   81228  JUDr.Gál       0961021102        0 stehliko@minv.sk
00735795  KRAJ.RIADITEĽSTVO PZ   7524  Špitálska 14, Ba I   81228  JUDr, Gál      0961021102       3300 gal@minv.sk
34296395  KRAJČÍRSKY SALÓN     9302  P. Horova 12, Ba IV   84107  Weiszová Alţbeta   0905458272        0
17490774  KRAJČÍRSKY SALÓN - LIMA  1750  Dubová 4,vchod Úprkova 81104  Mutkovičová     0905250500 54793297    0
37140981  KRAJČÍRSTVO IVA      1824  Ostredková 1      82106  Šmalíková Iva    0905979968        1
00166448  KRAJSKÁ PROKURATÚRA    7510  Vajnorská 47      81256  Horvátová,Hrnčiarová 0244250508       220 viera.horvatova@genpro.gov.sk
36063860  KRAJSKÉ RIAD.HAS.ZBORU  7520  Starometská 6, Ba I   81103  pplk.Ing.Hargaš @  59312389  59312352f   0 katarina.papcunova@bak.vs.sk
30794561  KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚRAD  9305  Kríţna 52        82108  Pajdlhauserová    50215267         0 xx
00215759  KRAJSKÝ SÚD V BA     7523  Záhradnícka 10     81366  Osobný úrad     0250118436        0 zuzana.horvathova@justice.sk
30794765  KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD   8000  Teplická 4, BA III   83102  Holíková @      0249207828 915837225   31 holikova@ksuba.sk
30794692  KRAJSKÝ ÚRAD ŢP      7510  Karloveská 2      84219  Mgr.Bokol,Ing.Wendl@ 0260301730,-1
                                                       60301101  122 bokol.viliam@ba.kuzp.sk *
35836644  KRÁLIK S.R.O.       5500  Šustekova 2       85104  Marta Králiková @  0905613770 915727656   0 mkralik@mkralik.sk
44504233  KRC CONSULTING S.R.O.   7400  Trnavská 70       82102  Slobodová-Krumpárová0911955952         0 a.slobodova@krcfinance.com
22672150  KRČMA U ŠTRICÁKA, F.O.  5500  Lazaretská 19      81108  Drlička       0902077660        0
17322901  KREDONA INTERNATIONAL   7480  Bajzova 4        82108  JUDr. Jan Malicher @ 0910938418        0 malicher@kredona.sk
31351166  KRI MUS, SPOL. S R.O.   5246  Dudváţska 5,Dolné Hony 82103  Ing. Krištín     45522871         0 krimus@nextra.sk
35767171  KRIVIN S.R.O.       4500  Ţehrianska 10      85107  Ďurovič       0905455167        4 krivin@stonline.sk
35762713  KRKA S.R.O        5110  Čulenova 2       81446  Ing.Ján Mlynár    63451706  0903751443  11 jakrka@atlas.sk
31818404  KRKA,TOVARNA ZDRAVIL SK  5110  Moyzesova 4       81105  písomne @                   0 krka@krka.sk
35767537  KRNÁČ-DREVOREZ BA,S.R.O  5162  Lieskovec 13, Ba II   82106  Miroslav Krnáč @   0908700749 45525014f   0 mkrnac@nextra.sk
31341543  KRONER S.R.O.       7400  Júlová 12        83103  Kozačenko @     0902153655        0 kroner@chello.sk
00037897  KROUPA MONT, S.R.O.    4532  Sabinovská 14, Ba II  82103  Popovič       0915052832        0
32066844  KRTKOVANIE-M.MAREK,F.O.  7520  Medzilaborecká 10, Ba II82101  Marek @       0905563116        0 krtkovanie@post.sk
35862912  KS SERVIS S.R.O.     6025  Páričkova 18      82108  Klissenbauer     0918555505 55640959f   0 ksservis@ksservis.eu
31348581  KSOREX, S.R.O.      9300  Xerox Avion,Májkova 2 81107   Tibor Kmeť      0255410363 0255410608f  0 ksorex@ksorex.sk
35847689  KSP S.R.O.        4500  Vajnorská 135      83102  Ing. Pavol Špaček @ 0244442759 903222070    0 ksp.sro@stonline.sk
44683961  KT-BAU S.R.O.       5200  Bohrova 1        85101  Tamas Mihály Tóth  0915952098        0 info@ktbau.eu
31623387  KÚDELA S.R.O.       4533  Za stanicou 1      83104  Mgr.Fronková     0456796337        0 kudela@kudela.sk
31318894  KUGLUF S.R.O.       1581  Mlynarovičova 28    85104  I. Čerňanská @    Písomne!  0262412242  39 kugluf@stonline.sk
44432119  KUKDONG-EURO S.R.O.    2400  Šancová 48        81105 Katarína Gallová    0252451043        0
17465257  KULLA - ING.KULLA     9300  Trnavská 100       82101 Spevák         43423469         0 kulla@nextra.sk
17465257  KULLA -ING.KULLA ANDREJ  9305  Pri starej prachárni 4  83104 Ing. Kullová @     43413329   kl. 104   0 kulla@nextra.sk
31800017  KULT.A VZD.CENTR.ISTER  9230  Lazaretská 33      81109 Mgr. Romina Cavassa  0252927233-5       0 ister.centrum@stonline.sk
00179949  KULT.ZARIAD.PETRŢALKY   8042  Rovniankova 3,DOM KULTÚRYReznáková,Lenárt
                                   85102            0263824415 0632836776  96
30842778  KULTÚRNY ZVÄZ BULHAROV  9230  Panská 9         81101 Mazurová Sofia     54431849         0
36655694  KUMSTAV S.R.O.      4500  TELEF !         82101 Ján Kuzma       0949277073 918203464   50 kumstav@centrum.sk
00179663  KÚPALISKO ROSNIČKA    9260  Dúbravka         84101 Čeman         0903770016 0264360960   0
00179663  KÚPALISKO TEHELNÉ POLE  7520  Odbojárov 9       83101 Brezina        0903431147        0
00179663  KÚPELE DELFÍN       7400  Ruţová dolina 18     82108 Stanovská       0253415553        0
36615391  KV MONT, S.R.O.      4500  Galvaniho 2/A      82104 Ján Katerinec @    43411059   43411059f  0 kvmont@mail.t-com.sk
35844337  KVALITET, S.R.O.     5530  Dunajská 34       81109 Mišina         52632323         0
33969086  KVETINÁRSTVO BOSCO    7400  Gogoľova 18       85100 Vašinová        0263811006 0903746161   0
32630166  KVETINÁRSTVO GLADIOLA   5230  M.Sch.Trnavského 4    84101 Hayden         0905623080        0
40015599  KVETINÁRSTVO-BLAHOVÁ   7400  Bučinová 2-4       82107 Zuzana Blahová     0903224326        0
30940532  KVETINÁRSTVO-POLC, F.O.  7400  Suché mýto 6       81103 Peter Polc       0903409040        0
37802968  KVETINOVÉ ŠTÚDIO BEBEL  7400  Kremnická ul.-telefonujte85101 Ved.prevádzky     0903653115        0
37610619  KVETY - CHOVAN A.     7400  Areál hl.stanice ŢSR   81104 Sedlárová Alţbeta   0907721116        0
35772263  KVM, S.R.O.        7400  Svätoplukova 2/a     82108 Baričičová       55410897         0
34239448  KVT - TOMÁŠ IRCHA     7520  Sliačska 1        83103 Ircha @        0915992464        0 pn@kvt.sk
30849209  KYKLOP SK, O.Z.      9300  Nobelova 34       85104 Homér @        0905899815        0 kyklop@kyklop.sk
35853387  KYRON, S.R.O.       4500  Jelačičova 14, Ba II   82108 Dúbravčík @      0903428624 55647613f   10 kyron@kyron.sk
35853310  KYRON-PVPS, S.R.O.    4500  Mesačná 12        82102 Mgr. Andrášiková @   0903712635        0 kyron@kyron.sk
35736526  KZT, A.S.         9300  Kukuričná 1, Ba III   83103 JUDr.Trubač      0249265200 0249265202   0 trubac@kzt.sk
35773871  L.E.V. PARTNERS      5147  Nevädzová 6       82101 Bartošová       0904205963 43411373    0
35908092  L.V.SLOVAK S.R.O.     5530  Bajkalská - Tri veţe   82104 Lam Hoang Minh @    0907177123        5 kosc@respect-slovakia.sk
37418971  L.VLČEK-VÝSTAVISKO    5550  Prievozská 18      82101 Biháry         0905595560 903218656   0
11807393  L.ŢENIŠ-I.A ELEKTRO,F.O  4531  Romanova 40       85102 Ţeniš         0902051781        0 elcomont@seznam.cz
35725354  L´ORÉAL SLOVENSKO     5145  Vajnorská 160      83104 M.Gregorová @     písomne          0 mgregorova@sk.loreal.com
35852801  LA & PARTNERS TAX, K.S.  6520  Pribinova 25, P.O.BOX 181011 Ľubomír Alezár      50634160         0 lap@lap.sk
43603157  LA STELLA DI CORRA    5530  Grösslingova 24     81109 Obreczová       0907153879        0
35853166  LAAX, S.R.O.       7440              82101 Simona Haninová
                      Nezábudková 34, Bratislava              0918845527        0
44203101  LABOR, S.R.O.       5110  Jeséniova 42       83101 Mgr.Plechov Alexande  0259300050 59300059    0
35956348  LABORAT.VYBAVENIE     2862  Haanova 2        85104 Bertok         0908488609        0 janko.b@pobox.sk
35769149  LA-BS, S.R.O.       7524  Turbínová 1       83104 Rudolf Masný      0905683933        0 masny.rudolf@zoznam.sk
31333389  LADCE BETÓN S.R.O.    4500  Dolnozemská 13      85007 Michal Dobiaš     0903908555 63821281f   10
17416809  LADISLAV JANŢO - AXEL   7400  Kopčianska 82     85101  Janţo         0905610670         0
35762153  LADY M          7400  Vajnorská 100, Polus CC83104  Kafunová       0245925331         0
36409472  LADY STUDIO, S.R.O.    9300  Holíčska 1       85105  Korbašová       0904039269         0
35706040  LADY TAXI, S.R.O.     7400  Topoľčianska 12    85105  Dubovský Štefan @   0902668658         0 ladytwo@stonline.sk
35954281  LAGADI S.R.O.       5530  Damborského 28     84101  Pekár @        0905441419         0 roman.pekar@gmail.com
35717599  LAGERMAX AUTOTRANSPORT  6024  Rybničná 40/c     83106  Mária Nováková @   0249238220        150 maria.novakova@sk.lagermax.com
34337318  LAHÔDKY ALEXIA      7400  Miletičova 1, Ba II  82108  Fondrková, vedúca   0907839437 55562911    0
32828063  LAHÔDKY SLIMÁK      5220  Hálkova 1       83101  Frčo         0903251485         0
34466061  LAMA - MGR. MATÚŠKOVÁ   7400  Plynárenská 1-BC    82109  Matušek @       0908777882         0
36816990  LAMAKO, S.R.O.      5530  Černockého 4      83153  Nguyen Thi Vong    0905957338         0
36331350  LAMELLAND S.R.O.     3600  Saratovská 28 (OD)   84000  TEL/MAIL       0264530385         0 lamellandba@stinline.sk
36654396  LANA SK, S.R.O      4510  Telefonujte      82108  Vyacheslav Lykho   0918607435        10 lanask@atlas.sk
35781416  LANDER S.R.O.       5500  Humenské nám. 4    85107  Ľubica Tomanovičová  0232661813         0 tomanovicova@lander.sk
36851710  LANSKY,GANZGER&PARTNER*  7400  Ivánska cesta 30/B   82104  Mgr.Monika Urbanová  0232101572 32101579f    0 monika.urbanova@lansky.sk
34146121  LANXAN S.R.O.       5530  Panská 27       81101  Vyskočil       0903411532        12
35883804  LAPIS SLOVAKIA S.R.O.   7400  Michalská 19      81103  Sadri Dedaj      54430770          0
32127936  LAUDA           3700  Telefonujte !     83107  Lauda Vladimír    0903242570         0
36417637  LAUTITIA FM S.R.O.    7440  Trnavská 104      82101  Grešak        5626648          0
44165323  LAVO REAL S.R.O.     5500  Starhradská 2/Agátová 5e5105
                                  8    Ladislav Volný @   0910979999         0 lvolny@azet.sk
35821299  LB INTERNATIONAL S.R.O.  5110  Tomášikova 10/E    82101  Biathová @      0243330550 43330550f    0 praca@lbi.sk
44727941  LCP SYSTEMS S.R.O.    7200  Košická 52       82108  Ing.Július Szádocký  PÍS/MAIL          0 szadocky@lcpsystem.sk
35904925  LC-PRO S.R.O       6000  Kopčianska 92     85202  Rolf Härzer      00496215929180       3 info@lc-pro.com
49473492  LD SEATING-ING.HURÁBOVÁ  7400  Kazanská 48      82106  Gregor @       0915738027         0 gregor@ldseating.com
35741724  LE YUAN S.R.O.      5530  Tomášikova 27     83101  Xuli         44259033          0
35764180  LEASE PARTNER, S.R.O.   7400  Riečna 4        81102  Budzak @       0903716838         0 budzak@nationalcar.cz
35777923  LEBANON          5530  Zámocké schody 2    81102  Profousová      54641204   903464698   0
11223345  LEBL, S.R.O.       5530  Stromová 34, Ba III  83101  Blaţka        0908111666         0
41338090  LEDERER -MARKETIG & CON  7400  Račianska 71      83102  Horvathová V. @    0911745001 44453007    0 mc_lederer@stonline.sk
35871768  LEGON, S.R.O.       7400  Jašíkova 18, Ba II   82103  Chlupisová Mária   0905984407 43636058f    0 bausen@nextra.sk
34856382  LECHMAN-LEKHMAN STAV   5241  Špitálska 16      81108  Nikolaj Lechman    0903263653         0
30805716  LEKÁREŇ          5231  Strečnianska 13    85106  PharmDr. Czafik    63835868          0
35944749  LEKÁREŇ ALIBABA      8510  Staré grunty 56    84101  Ing. Asad @      0903252700 0265411455   0 kaisar.planckova@stonline.sk
31394621  LEKÁREŇ HUMANITAS S.R.O  5231  Šustekova 2      85106  PHDr. Kohoutová    0903446553 62313648    7
32131623  LEKÁREŇ POŠEŇ - MAZTECH  5231  Babuškova 2      82103  Mgr.A.Gregorová    43633029   905407250   3 maztech@slovanet.sk
31374301  LEKÁREŇ U ZLATÉHO HADA  5231  Poloreckého 2     85101  Mgr.Cmerová      0262310755         0
30842492  LEKÁREŇ V KRUHU      5231  Lotyšská 1       82106  Mgr. Knieţová     45244939          3
35724714  LEKÁREŇ ZADUNAJEC     5231  Antolská 11       85107  Farbová       0902802919  63812269   0
40247945  LEKÁREŇ ZELENÝ ANJEL   5231  Telefonujte       83103  Široká        0910986747         0
35171987  LEKR - ING. KRŠÁK     7400  Štiavnická 10, Ba II   82104  Ing. Kršák @     0905365482         4 lekr@lekr.sk
06063128  LENKA BEZDEKOVÁ SZČO   7400  Seberíniho 1       82103  Lenka Bezděková @ 0949735938          0 lenka.bezdekova@gmail.com
11670002  LENKA VALENT-ŠTÚD.MÓDY  9300  J.Alexyho 11       84101  Lenka Valentová   0911447430         0
37345192  LENKA VARGOVÁ       5220  M.Sch.Trnavského 4    84101  Vargová       0903383906         0
36796921  LENOVO (SLOVAKIA) S.R.O  7200  Einsteinova 21      85101  Danica Kristinová @ 0268688000        650 kristinova@lenovo.com
35929600  LENOVO INTERNATIONAL   7200  Einsteinova 21      85101  Demáčková @     0268688000         0 job@sk.lenovo.com
36077194  LEPŠÍ SVET N.O.      8531  Osuského 8        85103  Mgr.Mikulec @    0263810942  907169763   0 info@lepsisvet.org;public_relation@
31816002  LEPŠÍ SVET PRE ZNEVÝHOD  9130  Osudskéh 8        85101  Mgr. Mikulec Dušan @ 0263810942        19 riaditel@lepsisvet.org
35848502  LES PALISADES S.R.O.   9304  Palisády 31       81106  TEL ! @       0254641734         0 henrieta@lespalisades.sk
30810752  LETECKÝ ÚRAD SR      7513  Letisko M.R.Štefánika 82305   Bc.Gyuránová @    0243412743        70 gyuranova@caa.sk
35884916  LETISKO M.R.ŠTEFÁNIKA   7480  Útvar letiskovej ochrany 82100  Pojedinec Jozef   0903256283         0
35884916  LETOVÉ PREV. SLUŢBY SR  9300  Letisko M.R.Štefánika 82307   Písomne                     0
35918764  LEVEL IT S.R.O.      7200  Karpatská 18       81105  Person.odd.     MAIL            0 personalne@crmc.sk
31390145  LEWO, S.R.O.       7430  Pestovateľská 4, Ba II 82104   Ing. Leskovský    0243426613         0 lewo@lewo.sk
43860800  LEYKOM, S.R.O.      5100  Stará Vajnorská 17    83104  Lipková Júlia @                 0 office@leykom.sk
00397776  LF UK-KNIŢNICA      8030  Špitálska 24       81372  PhDr.Pekníková    59357433          0
35735988  LIBRA ELECTRONICS A.S.  5143  Kopčianska 65,Box 146 85101   Ing. Vindišová @   63810688   63838313f  51 galina.vindisova@libra.sk
35793783  LIDL, V.O.S.       5211  Hodonínska 6703, Lamač  84103  Kuruc @       0903218469         0 jobs@lidl.sk
35793783  LIDL, V.O.S.       5220  Furdekova        91441  Ing.Bendik @     0903218777         0 peter.bendik@post.sk
35793783  LIDL, V.O.S.       5211  Vrakunská cesta     82109  Ing. Alena Romanová 0903217587         0
35793783  LIDL, V.O.S.       5130  job@lidl.sk       82101  TEL/MAIL!      0911996928         0 job@lidl.sk
36366790  LIDO VRAKUŇA S.R.O.    9304  Košická 4        82515  MUDr.Dagmar Krtilová 0905616459         2
31789871  LIEČ.-VÝCH. SANATÓRIUM  8530  Hrdličkova 21      83101  Kapucianová     0254777280  902231083   0
11680288  LIER VERONIKA GALL    1820  Obchodná 42/b      81101  Brunschwilerová   52731189          0
31353983  LIFTPROGRES S.R.O.    9300  Bachova 7        82103  Novák        0905320038  43425869   0
35824361  LIFTS S.R.O.       9300  Milana Marečka 3     84107  F. Spielbock @    0905778424  64537952f   4 lifts@lifts.sk
31385851  LIFTSTAV, S.R.O.     7520  Košická 6        82109  Bokor @       53413026   53632432   14 liftstav@liftstav.sk
31798144  LIGA A.PRE ĽUDSKÉ PRÁVA  9133  Ţabotova 2        81104  Kusendová      52494720          0
35809710  LIKO BRATISLAVA, S.R.O.  7484  Miletičova 23      82109  Polčič, Viková @   0903821115  50244415   23 office@likoba.sk
36660094  LIKO PLAST, S.R.O.    2522  Pri Dynamitke 11     83103  Schenkmayer     49111402   903258535   0
31379702  LIKO-S, SPOL. S.R.O.   7400  PíS!TEL!Polianky 5    84401  Lucia Khandlová @  0264285078  64285527f   0 info@liko-s.sk
44104952  LILAWADI, S.R.O.     9300  Záhradnícka 95      82108  MUDr.Naji Mohamad 0904466571          6 dr.naji.mohamad@gmail.com
17314283  LIMBA S.R.O.       6330  Michalská 3       81102  Brunovský      59206920          0 mbrunovsky@limba.sk
36745979  LIMETA,S.R.O.       7200  Dub.NVáh.,Areál ZTS 1413 01841  Ing.Vít Lančarič @  0905573355         0 lancaric@limeta.sk
31373794  LINDE TECH.PLYNY SLOV.  1120  Odborárska 23      83102  K.Pellerová     0249102517  f0249102580  0 klaudia.pellerova@linde-gas.com
35972904  LINEA DIRECTA COMMUNIC.  7520  Karadţičova 8/A     82108  Katarína Hajdinová  0259220233         0 praca.sk@linea-directa.eu
35936690  LINGUA LEADER, S.R.O.   7483  Cukrová 14       81108  Borsosová @     0357904040         0 sekretariat@lingualeader.sk
17321212  LISKA BRATISLAVA S.R.O.  5242  TEL !! Drevená 8    81106  Veselá        0918040870         0
36475521  LITE ANGL. ŠKOLA SLOV.  9300  Miletičova 21, Ba II  82109  Mgr. Lucia Kačmárová 50571340          0
35774690  LITELIFE S.R.O.      7400  Mudroňova 44      81101  Mgr.Dojčanová    54411885          0 anna.dojcanova@litelife.sk
36360830  LITTLE ITALY S.R.O.    1824  Seberíniho 14      82103  Eva Beňová @     0910782517         0 benova@intimstyle.sk
35769840  LIV ELEKTRA, A.S.     9300  Priemyselná 10     82109  Ing.Krajanec @    0905487812         0 livelek@livelektra.sk
42001005  LIVE, O.Z.        7520  Nám.Andreja Hlinku 1/A 83106  Bednárová, Rist   0903742222  907630966   0 fondpomoci@zoznam.sk
35695382  LIVING, S.R.O.      7400  Jelačičova 8, Ba II   82102  Szabová @      55566221          0 szabova@sahesa.sk
40229947  LJIMARI-SEJA (BUFET)   5551  Kopčianska 20      85105  Jana Ljimari     0905801394         0
44419805  LK BUILDING S.R.O.    4500  Budatínska 20      85106  Vajs Ján @      0903024040         0 lkbuilding@centrum.sk
37220594  LK-DREVOX         2050  Nové záhrady VII/14   82105  Kisfaludyova Lýdia  0903554465  0243642025f  0 drevox@slovanet.sk
00125400  LKW TRUCK CENTRUM S.R.O  7400  Krajinská 30, Ba II   82106  Xx          0910996631  59202046   0
35732709  LLOYD CONSULTING V.O.S.  5530  Pribinová 25      81902  Tiţnovský      0905724053         0
35808586  LOCUS, S.R.O.       9900  Wattova 4        82104  Lukovič       0903761677         0
11800445  LOG-BRANDEBUROVÁ, F.O.  7400  Mlynské Luhy 66, Ba II 82105  Brandeburová     0903474514  43425954   0
35760273  LOGICA SLOVAKIA S.R.O.  7230  Suché mýto 11      81103  Zuzana Karkesová @ 0257882111          0 jobs.sk@logica.com
35943025  LOGIX, S.R.O.       7400  Ďumbierska 26, Ba III 83101   Čekovský Andrej @  0903308964         0 andrej.cekovsky@logix.sk
36045829  LOGMAN A.S.        8510  PÍS/MAIL! Jaskový rad 753101
                                  8    Ing.Alena Horínková 0254791166         0 kariera@logman.sk
35829311  LOGOLOGIC SLOVAK. S.R.O  7400  Švabinského 13     85101  Alexandra Kákoniová 0244453700  903244407   0
35854081  LOGRACO A.S.       6522  Palisády 29/A      81106  Daniela Mráziková  0259201522         8
35883626  LOKO PUB, S.R.O.     5530  Černockého 2      83105  Zvirinský      0910572776         0
36564443  LOKORAIL A.S.       6010  Horárska 12       82109  Ing. R.Carrerová @ 0258271820          0 carrerova@lokorail.sk
36658197  LP PROMOTION S.R.O.    9300  Šustekova 23      85104  Peter Lamač @    0262520917  62520919   0 lamac@lppromotion.sk
34855700  LT PLUS-VÝROBA REKLAMY  7440  Galvaniho 12      82104  Peter Tarhovický @  0910688449         0 ltplus@ltplus.sk
37143824  ĽUBOMÍR RUSNÁK-HORUS   5500  Antolská 3       85107  Rusnák, Cabánik   0905212111  905320714   0
32833822  ĽUBOŠ BOMBALA LU-MI    4531  TEL!! Trnavská 46    82102  Bombala       0903802567         0 lumi@rainside.sk
35848057  LUCCA S.R.O.       7400  Stará Vajnorská     83104  lucca@lucca.sk    63814921   63814921f   0 lucca@lucca.sk
36569631  LUCUS, S.R.O.       7524  Miletičova 19      82981  Takáč Ivan      osobne           0
35741694  LUDEX S.R.O.       9300  TEL!! Palkovičova 18 82108   Guoth        0915749814         0
40012468  ĽUDMILA VALNÁ, F.O.    7400  Drobného 8       84101  Valná        0903248022         0 ludmilavalna@azet.sk
35816589  LUDWIG S.R.O.       5530  Ventúrska 7       81101  Mitanova       54648284          0 ludwig@ludwig.sk
03414062  LUGERA & MAKLÉR, S.R.O.  7450  Plynárenská 1/a     82109  Mgr. Bačková @    0918491566  58240512   0 jana.backova@lugera.com
35681039  LUKOIL SLOVAKIA,S.R.O.  9300  M.Sch.Trnavského 14 84101    Peter Markó,ved. @ 0903241588          0 sk010@jiffy.sk
35681039  LUKOIL-ČERP.STANICA    9300  Slovnaftská 10 -Pálenisko2107
                                  8    Malatinský      0903222113         0
35681039  LUKOIL-ČERP.STANICA    9300  Panónska cesta     85104  Šimková       0903406977        0
35759038  LUX SK, S.R.O.      5260  Rozálska 1       84103  Hrdinová @     64536177         0 lucia.hrdinova@lux-com.sk
35856025  LUXUS S.R.O.       7400  Hviezdoslavovo nám.16 81102  P.Husejni      54430841         0
35958120  LYRECO CE,SE       6340  Na Pántoch 18     83106  PhDr.E.Fernerová  0249212057 902936205   0
36706221  M SOLUTIONS S.R.O.    7200  Wolkrova 41      85101  Mgr. Metkeová    0903618215        0
36277134  M&C SLOVAKIA, S.R.O.   5230  Jantárová cesta 30   85100  Košťál       0908590999        0 kaufland.ba@macslovakia.sk
35813059  M&G AUTOPRÍSLUŠENSTVO   5227  Vajnorská 134/a    83104  M.Varga       0244458545 f0244256549  0 varga@mag.sk
35713291  M&G EXPRES SPEDITION   6025  Na pántoch 10, Ba III 83106  Noga @       0905605953        0 veduciba@mgexpres.sk
31337520  M&G SPEDITION S.R.O.   6025  Tomášikova 31/Vajnorská 142
                                  83104  Torok        49296307         0
35713909  M.B.BLOCK, S.R.O.     5530  Seberíniho 14 (Rešt."Kocka")
                                  82103  Fuzák        0903777382 43423153   10
35758007  M.B.K.I., S.R.O.     9300  Lamačská cesta 125   84103  Boskovičová     0905284492        0
30137926  M.BUGÁROVÁ-KVETINÁRSTVO  5200  Latorická 2      82107  Mária Bugárová   0903427521        0
31327435  M.CUP, S.R.O.       4500  Telefonujte      85101  Xx         0911269561        0 mcup@mcup.sk
40016617  M.ĎURIŠ-DM AUTOSERVIS   9300  Podzáhradná 96     82106  Ďuriš        0905483100 0245521096   0
43317511  M.ELLINGER-XITRIO AGENC  7400  Trnavské mýto-podchod 83101  Ellinger      0903456364        0
44021429  M.I.Č. S.R.O.       5500  Karadźičova 6     82108  Tomáš Králka @   0255561376        5 tomas.kralka@gmail.com
32111754  M.JURSOVÁ-REŠT.METROS   5551  Mlynské Nivy 31    82109  Jursová       0905921432 910976465   0
35166339  M.K. KULINÁR       5530  Priemyselná 7     82109  Daniela Komárová @ 0903246674         0 logi@post.sk
36290602  M.M SERVICES, S. R. O.  2920  Matuškova 7      83101  Ing. Miloš Hora   0903472207        0 m.m.s@pobox.sk
31353061  M.M.T COMERC, S.R.O.   5240  Račianska 94      83102  Tibenský @     44457221  f44459557   0 elektrokomplex@stonline.sk
35757761  M.R.MODRÝ DOM, S.R.O.   5530  Roľnícka 56 (Vajnory) 83107  Mikuš, Halmo    0243711041        0
34066331  M.TICHAVSKÝ-POLONÍK FO  5550  Malý trh 4       81109  Ing. Šottníková J. 0254772260 904285295   0 jaroslav.sottnik@slovanet.sk
14033216  M.VÍGĽAŠSKÁ,GASTRO-SERV  7400  Kríţna 52       82108  Sadílek @      0911232111 0255644437   0 gastroservis@stonline.sk
44297921  M.W.L.DEVELOPMENT S.R.O  9300  Gessayova 3      85103  Genský Štefan    0948600102        2
31361781  M+H AUTOSERVIS OPEL    5248  Polianky 15      84101  Ing.Kochová     68208444         0
35843501  M+S ENERGO S.R.O.     7400  Trenčianska 57     82109  Bc.Soňa Dávideková @MAIL/PÍS         0 davidekova@wolfordsk.sk
17457661  M+V KUBOVIČ, S.R.O.    9300  Galvaniho 12      82104  Vereš @       0907700767        0 bolko@pobox.sk
31687296  MAAG S.R.O.        7400  Roţňavská 1, Ba III  83104  Stolárová      44630129f 44630127    0 maagsro@maag.sk
41025709  MABO CD PLUS-SLÁMKA M.  7400  Lazaretská 31     81109  Slánka       0903132184 52631054    0 lenka@cdplus.sk
35730846  MABO S.R.O.        6300  Vlárska 6       83101  praca@mabo.sk    PÍS/MAIL!         0 praca@mabo.sk
31320589  MAC GASTRO        5530  Dulovo nám. 1,Hotel Dukla
                                  82108  Pospiš       55969830  55969330f   0
35944544  MACEKO S.R.O.       7500  Andrusovova 8     85101  Milan Mackovič   0905888860        10 maceko@r15.roburnet.sk
31380522  MADAL BAL S.R.O.     5110  St.Vajnorská 37    83104  M.Uličný @     44454261  f44638451   0 ulicny@madalbal.sk
36610674  MADAST S.R.O.       5110  TEL/E-MAIL! Matejkova 94105
                                  8    Ing.M.Straka @   026540444 905442800    0 madast@madast.sk
31373887  MADE IN, S.R.O.      7400  Trnavská cesta 80   82102  Chovanová @     44454745         0 alenac@madein.sk
35925990  MAERSK SLOVAKIA, S.R.O.  7480  Štefanovičova 12    81104  Tichá @       420257182323       0 czshrdjob@maersk.com
44414315  MAGELLAN SLOVAKIA S.R.O  7400  Karadţičova 8/A     82108 Alena Krajčovičová  0259396539         0 alena.krajcovicova@magellan.com.cz
35801786  MAGIC TRAVEL SERVICE   6330  Zámocká 38, Ba I    81101 Andrea Kruţlicová @ 0254640496  44441129f   0 andrea.kruţlicova@magictravel.sk
00603481  MAGISTRÁT HL.M.SR     7500  Primaciálne nám. 1   81499 JUDr.M.Sitarčíková @ 0259356257  59356557f   0 sitarcikova@bratislava.sk
35725958  MAGMA PARTNERS, S.R.O.  7400  Páričova 18, Ba II   82108 Gunda @       0903470687         0 magmapar@stonline.sk
31356958  MAGNET PRESS SLOVAKIA   7440  Šustekova 8       85104 Xx          67201910f         0 sekretariat@press.sk
35706392  MAGNUM BRATISLAVA S.R.O  7400  Bajkalská 4, Ba II   82108 Kodajová Jarmila @  0903908111  55568928   0 jarka@magnumparket.sk
13981706  MAGULA-MIMA        4500  TEL !! Pestovateľská 2 82104 Ing.Magula      0903450149         0
35817291  MACHALA SLOVAKIA, S.R.O  7400  Telefonujte       82108 Búsová Eva @     0905561728         0 busova@machala.cz
33768897  MAJSTER PAPIER      5100  Čierny les1       82107 G. Spišáková @    0245981048         0
35959975  MAKINO S.R.O.       2940  Tuhovská 31       83106 Katarína Revická @  0249612131  49612444f  50 revicka@makino.sk
35954752  MAKLER & PARTNERS S.R.O  9300  Zvolenská 22      82109 Adrián Gallai @   0911353638         0 adrian.gallai@azet.sk
31326447  MAKRO S.R.O.       5110  St.Vajnorská cesta 17 83243 Djukičová @      0908676235         0 katarina.djukicova@makro.sk
34716769  MALÉ ÁČKO         5530  Ovsištské nám. 1    85104 Peter Nebehaj    0905612477         0
35812575  MALÉ CENTRUM S.R.O.    5247  Radlinského 9      81005 Dr.Ţemličková @   0252931122  903235832   5 slavka@malecentrum.sk
31389864  MALECON          5530  Nám. Ľ.Štúra 4     81106 Hajnovič @      0905328474         0 info@malecon.sk
35821507  MALEX, S.R.O.       5227  Nákovná 29 (P.Biskupice)82106 Daniel        0911223324         0
31370217  MALCHÁREK RACING SCHOOL  7480              85101 Antonia Špačiková
                      Einsteinova 11 (ČS OMW), Ba V           0905262268  62410544   48 malcharek@malcharek.sk
31394841  MALÍ FRANIŠKÁNI      5530  SNP 24, Ba I      81101 Macharová      54432536          0
35941065  MALTECH SLOVAKIA, S.R.O  7400  Púchovská 14      83104 Syrový @       0907175431         0 peter.syrovy@maltech.sk
31748627  MALTÉZSKA POMOC SR, OZ  8530  Biela 6, Ba I      81101 Ing. Štaudiger    54433995   54433990   0
35840455  MAMBO S.R.O.       5500  Lipová 7        81102 Heidinger      0903637038         0
35936568  MAMS PLUS, S.R.O.     7400  Drieňova 27       82656 Ing. Hudel      43336540          0 infom@mams.sk
31394400  MANAGEMENT & COMPUTER   7414  Bajkalská 25      82118 Ing.Tamáši Pavel @  0253417161  0905441087  8 tamasi@manaco.sk
35688777  MANAGER MARKETING SERV.  7400  Ruţová dolina 6     82108 Xx          55573457   50221402   0 mamservice@memservice.sk
31681026  MANGO           5530  Dudváţska 19      82107 M.Mango       0905178179         0
44425637  MANMARK ECONOMY      7400  Michalská 14      81101 Xxx @        54430200   f54430191   0 bratislava@manmark.sk
31331866  MANNA S.R.O.       7440  Novobanská 6, Ba V   85101 Šimák brano@manna.sk @             23
35858486  MANPOWER SLOV. S.R.O.   7450  Cintorínska 7      81000 Hana Halmešová    0257103401         0 bratislava@manpower.sk
35858486  MANPOWER SLOV. S.R.O.   7450  Kolárska 6       81106 MAIL!                      0 recruitment@manpower.sk
36213501  MAN-SR S.R.O.       5118  Čečinová 3-Telefonujte! 82105 Ing.Eliášová @    0903311063         1 man-sr@man-sr.sk
35885815  MANUTAN SLOVAKIA S.R.O.  5100  Ľanová 8        82101 Ing.Eva Briatková  0243634306  43420854f   0 briatkova@manutan.sk
35804131  MAPEI SK, S.R.O.     7400  Prievozská 38      82105 Némethová      0905816158         0
35741449  MAPET, S.R.O.       5552  Eisnerova 56      84107 Janotka                     0
35906472  MARCUS EVANS SLOVAKIA   7200  Cintorínska 3A     81103 Drzdková       55707297          0 @marcusevanssk.com
31406131  MARČAN S.R.O.       7412  TEL 12:00-15:00h!!   83106 Mihočková @     0245650278         0 heckovamarcansro@stonline.sk
40980227  MAREK BRNČAL-SEVIN    4500  P.O.Box č.40      82008 Brnčal @       0949612161  902124194   0 sevin@centrum.sk
40878902  MAREK JARUŠKA, F.O.    9300  Herlianska 15, Ba II  82103 Sučová        0903517225        0
33968659  MAREK PETROCZY      5221  Pekná cesta      83106 Petroczy       0905657097        1
31352936  MARESI FOODBROKER S.R.O  5100  Viktorínova 1     82108 Ľubica Tóthová    0253419601        0 l.tothova@maresi.sk
36907022  MÁRIA HORVÁTHOVÁ     9302  Krásnohorská 15    85107 Horváthová      0903395478 63832995    0
35761601  MÁRIA KRISTÍNA CAFÉ    5530  TEL !! Dunajská 22   81108 Bednaričová      0911406079 59724271    0 mariakristina@stonline.sk
36908355  MÁRIA KUNIKOVÁ-REŠT.   5530  Hraničiarska 145    85110 Tibor Kunik @     0262850620        0 maria.kunikova@gmail.com
10671315  MARIAN TROLIGA-MT     7400  Roţňavská 2      82101 Pravda        0908730535        0
17330190  MARIANUM-KREMATÓRIUM   9303  Hodonínska 44     84103 Ing.Merva       0903728511 64780033    0
17330190  MARIANUM-POHREBNÍCTVO   9303  Svätoplukova 3     82491 pís.=ţiadosť+CV    písomne         160
35694998  MARINER S.R.O.      4534  Mlynské luhy 13    82105 PÍSOMNE! @      0243337430 915763960   0 info@mariner.sk
35796171  MARING, S.R.O.      7400  Mlynské luhy 15, Ba II 82105 Markusek,Gajdarová  48202451         0
43778194  MARIOKURIER S.R.O.    9300  Kopčianska 80     85101 Šišulák Mário                  0 mariokurier@gmail.com
34115901  MARIUS PEDERSEN, A.S.   9000  Vajnorská 137     83104 Bc. Matejčík @    0244635999 902999505   12 bratislava@mariuspedersen.sk
34884823  MARKET CENTRUM      5130  Stará Vajnorská 17   83104 Mozoláková,Mozolák  0903433117 0903623221  40 marketcentrum@slovanet.sk
35943068  MARKET SK, S.R.O.     9270  Teslova 1       82101 Záňová        44442140         0
31444873  MARKÍZA-SLOVAKIA S.R.O.  9200  Bratislavská 1/a    84356 Monika Mačingová @  0268274115        0 vybery@markiza.sk
35860693  MARKLINE, S.R.O.     7400  Kopanice 2, Ba II   82104 Beňo         43635321   43635323   0 beno@markline.sk
35840323  MARKO GAS S.R.O.     5110  Pasienková 7      82106 Ing. Ivan Šimčík @  0905654734        20 iva.simcik@markogas.sk
44060939  MARKO KRÁĽ        5224  Hríbiky 188      02744 Marko Kráľ      0903322539        0
40959091  MARKOVÁ SOŇA       9302  Štefana Králika 1   84108 Marková        0911619376 64781781    0
35846585  MARLIS, S.R.O.      7400             85104 Milan Palšovič
                      OC Danubia, Panónska cesta 16           0262411657 0262411659   0 palsovic@marlis.sk
40819736  MA-ROS,MARIÁN KAZÍK,F.O  4500  Medveďovej 5      85102 Roman Švihran     0911516990        0 roman.svihran@atlas.sk
37029452  MARTA MINXOVÁ       9300  TEL! Hrachová ul.   82105 Marta Minxová     0903969885        3 marta.minxova@gmail.com
17577641  MARTA TÓTHOVÁ, F.O.    9302  Šancová 112 (trţnica) 83104 Tóthová        0907442515 903220124   0
35929111  MARTIFER SLOVAKIA,S.R.O  4500  Panónska cesta 17   85104 Mikula Peter @    63530077         0 info@martifer.sk
36979333  MARTIN KLÍMA-AUTO DAREX  7110  Hradská 2       82107 Ďurný @        0903267217 43427374    0 peter.durny@darex.sk
32113528  MARTIN PODOLAN, F.O.   7520  Ivánska cesta 15    82104 Podolan @       0243338524        0 martin.podolan@zoznam.sk
41493524  MARTIN ROMANČÍK      8510  Seberíniho 9      82103 Romančík @      0903359370        0 mromancik@centrum.sk
35924322  MARTIN WISMANS, S.R.O.  6021  Kutlíkova 17      85250 Strucken       0268286560        0 derek.strucken@wismans.com
35926112  MARTIX SUPPORT CENTER   7400  Cesta na Klanec 4   84103 Letenay František @  0905794558 64536028    0 letenay@matrixsupportcentre.com
44379846  MASSAR & REY S.R.O.    5500  Vlčkova 20/Vápenka 15-BA IV Pavol Zrínyi @
                                  81106            0911122337        7 palo.zrinyi@galloper.sk
35842652  MASTER TRADE S.R.O.    7520  Bojnická 20, Ba III  83104 Kóňa         0902904050        65
35778989  MATADOR AUTOMOTIVE BA   2875  Bojnická 3       83104 Hríbiková @      0249281109 915842524  215 zita.hribikova@matador-automotive.s
31360394  MATADORFIX S.R.O.     2430  Kopčianska 24     85201 Slaninková      63838277   63838762  63
35749393  MATAX           5110  Lachova 35       85101 Martin Torda     0905537334        14
17055369  MATEP, SPOL.S R.O.    4500  Pribylinská 2     83104 Poláková       44871443   44871322   0 polakova@matep.sk
30787432  MATER.CENTRUM HOJDANA  8000  Haburská 2       82103  Ing. Árochová    43634507         0 hojdana@stonline.sk
30848814  MATERSKÁ SKOLA      8010  Stálicová 2      82102  Malovcová      0243335428        0 riaditelka@habarka.sk
31814484  MATERSKÁ ŠKOLA      8010  Ševčenkova 35     85101  Trvalcová      63826877         0
31811485  MATERSKÁ ŠKOLA      8010  Šustekova 33      85104  Boháčová-riaditeľka 62312341         0
31810420  MATERSKÁ ŠKOLA      8010  Tbiliská 2       83106  Vingáliková     0911204740        0
31811485  MATERSKÁ ŠKOLA      8010  Holíčska 30      85105  Piláriková      63820025         0
30848806  MATERSKÁ ŠKOLA      8010  Velehradská 24     82108  Oľga Ličková     0255969632        0
31787011  MATERSKÁ ŠKOLA      8010  Piesočná 2       82104  Maková, Korčeková  0243420465 43420702    0 piesocna@zoznam.sk
31786987  MATERSKÁ ŠKOLA      8000  Prešovská 28      82108  Brodzianska     0902351053        0 brodzianska@zoznam.sk
31787045  MATERSKÁ ŠKOLA      8010  Estónska 3       82106  Záborská @      0245245663 45245663f   40 skolicka@chello.sk
31786995  MATERSKÁ ŠKOLA      8010  Miletičova 37     82109  Novomestská,Drdulová0903808035 53418032    0
36063991  MATERSKÁ ŠKOLA      8010  Gelnická 34      83106  V.Pilková      0244887595        0
30796733  MATERSKÁ ŠKOLA      8010  Kríková 20, Ba II   82107  Koprdová       0245246800        0 xx
30791871  MATERSKÁ ŠKOLA      8010  Timravina 8      81106  Ing. Koledová @   0254414323        0 kk@chello.sk
00603147  MATERSKÁ ŠKOLA      8010  Gorazdova 6      81104  Luknárová      0905662919        0
30853711  MATERSKÁ ŠKOLA      8010  Linzbothova 18 P.Biskupice
                                 82106  Elexová @      0905851413 45243869    0 elexova@centrum.sk
00603147  MATERSKÁ ŠKOLA      8010  Tabaková 10      81104  Mgr.Jana Kimličková 0252498037 10-12:00hod.! 11
30848822  MATERSKÁ ŠKOLA      8042  Nevädzová 12      82101  Somolányiová     0907339263        0
00603406  MATERSKÁ ŠKOLA      8010  Galbavého 5      84402  Gigelová Helena @  0264364961       221 kajanova@dubravka.sk
00603147  MATERSKÁ ŠKOLA      8010  Kuzmányho 9      81106  Borovičková Oľga   0254412081        1
31787037  MATERSKÁ ŠKOLA      8010  Kaméliová 10      82107  Zuzana Pompová @ 0245245962          38 ms.kameliova@chello.sk
00603422  MATERSKÁ ŠKOLA DEVÍN   8010  Kremeľská 36      84105  Khandlová      0265730174        0
36067334  MATERSKÁ ŠKOLA PRI ZŠ  8010  J.Smreka 8       84107  Bieliková      0903730719        0
35796928  MATINI S.R.O.      7400  Kopčianska 14     85201  Kazimír       63532121  63532095f   0 matini-sk@stonline.sk
35921463  MATIRA S.R.O.      7522  Holíčska 18      85105  Mgr. Mihalovič    0907748867        0
35837942  MATISLAV, S.R.O     4500  Štyndlova 10      82105  Lančaričová     0903825774 903436692   0
36784095  MATISTAV PLUS S.R.O.   4500  Styndlova 10      82105  Ing.Matiašková,CSc.@ 0903436692        49 matistav@gmail.com
31326536  MATLOVIČ, S.R.O.     7400  Krajinská 4, Ba II   82106  Matlovič @      0905707779        0 info@matlovič.sk
43794092  MAVE           7470  Telefonovať !     81101  Šotníková,Ţubor   0911460200 903460222   0
35806613  MAX S.R.O.        5210  Kollárovo nám.17    81106  Tatiana Kasam    0903710446 52966110    0
35915901  MAXEL S.R.O.       5100  Mlynské nivy 56    82105  Toldy @                    0 zamestnanie@maxel.sk
35847646  MAXIMA POINT       5110  Záhradnícka 46     82109  Pers.odd.      55564676  0908781959  40
17329884  MAXIN S.R.O.       5510  Pri Suchom mlyne 9   81717  Renata Trnková @   0905120120        0 rtrnkova@maxinn.sk
36804428  MAXIREALITY S.R.O.    7030              70
                      MAIL/POŠTA Bulharská82104   Emília Melišková @ +42191848481        0 maxireality@chello.sk
36219118  MAYER TRANSPORT S.R.O.  6020  Hradská 99       82109  Tám @        0245640204        37 tam.s@nayertransport.sk
35793813  MAZARS SLOVENSKO S.R.O  7260  Strakova 1       81101  Švirlochová @    59204700         0 mazars@mazars.sk
17315816  MÄSIARSTVO ISTRIA     5222  Nejedlého 6, Ba IV    84102 Kaiserová      0903243129         0
36907103  MÄSO - POŇA        5222  Budatínska 79       85105 Poňa         44872916          0
17580315  MÄSO-ÚDEN. ACHBERGEROVÁ  5222  Šancová 23        83102 Múčka @       0255575296 55641168f   70 achberger2@stonline.sk
22826246  MÄSO-ÚDENINY ILAVSKÝ   5222  Miletičova 17       82000 TEL!         0903769862 55424002    0
40031993  MÄSO-ÚDENINY U EVKY    5551  Ladislava Dérera 6    83101 Eva Gaţová      0254792170 902363683    0
35867329  MB TAXI S.R.O.      6022  Galvaniho 2/a       82104 Mgr.Kočišek @    0248212811 48212816    0 kariera@mbtaxi.sk
31392229  MC DONALD'S SLOVAKIA   5530  Roţňavská 34       82104 Batyanek @      0249254125 905777704    0 rm5s@cl.mcd.com
31392229  MC DONALD'S SLOVAKIA   5530  Kráľovské údolie 1    81102 Peter Batyanek @   0907757713       1200 rm13sk@cz.mcd.com
22458971  MC ERTLS         5530  Nám. slobody       81104 Nagy, Ertl      0903236199 905640276    0
36698270  MC.KEBAB, S.R.O.     5552  Obchodná 55        81106 Agim Zjama      0904220460         0
20204951  MCE SLOVENSKO S.R.O.   7400  Vlčie hrdlo areál Slovnaft82110 Ducký        40552998  45527244f   0 vladimir.hencl@mceslovensko.sk
35763337  MC-ELEKTRO S.R.O.     5143  Stará Vajnorská cesta 17 83104 Kašníková      44253865  f44253800   0 odbyt@mc-elektro.sk
31365256  M-CENA, S.R.O.      9300  Telefonujte        85101 Ing.Barta      62524452         15 barta@euroweb.sk
35710411  MEBA-HOTEL PRIM, S.R.O.  5511  Stará Vajnorská 37    83104 Ing.Hauptvoglová   0244253124         0 hotel@hotelprim.sk
17323045  MEDACL, S.R.O.      7400  Hattalova 3        83103 Lipovská       44458028  44458029    0 medacl@medacl.sk
30173779  MEDCOM          3610  St.Vajnorská 37      83218 RNDr.Kaiserová    49224378  49224377f   0
35940221  MEDEMA SPOL. S.R.O.    8510  Ľublanská 2        83102 Kamyshanov      0245641061         0 med-ema@post.sk
35940221  MEDEMA SPOL. S.R.O.    8510  Orenburská 47       82106 Ing. Kamyshanov @  0245641061         0
35699299  MEDIA MAX, S.R.O.     7440  TEL! Hradská 50      82107 Ing.Andrej Dugovič @ 0245246910         1 mediamax@mediamax.sk
35776391  MEDIAGE          2211  H.Meličkovej 22      84105 písomne @                    0 zamecnikova@mediage.sk
35843128  MEDIAN SK S.R.O.     7400  Kremnická 6        85101 anketari@median.sk 0254435539          0 anketari@median.sk
36701751  MEDIAS PROMOTION S.R.O.  7400  Učiteľská 19       82106 P.Matuška,M.Boboková 0245643224         9 medias@medias.sk bobokova@medias.sk
31392334  MEDIATECH S.R.O.     5100  Drieňová 34        82102 Ing. B.Tonkovičová  0243417777 43418999    0 mediatech@mediatech.sk
35859415  MEDIATEL, S.R.O.     7400  Prešovská 38       83000 Klementisová A. @  50102864  44457670f   0 klementisova.a@mediatel.sk
35736551  MEDIATRONIC SLOVENSKO   7484  Belehradská 9       83104 Ing. Norbert Ronaj  0262520620/21       0 info@mediatronic.sk
35819651  MEDICAL GLASS A.S.    2610  Agátová 22        84403 TEL/OSOB!      0917622431 69291111    0
35950030  MEDICOVER S.R.O.     8500               II/C
                      Prievozská 4/B ApolloBC82109 Ing. Silvia Dubecká   0911346065         0 HR@medicover.sk
31332668  MEDIFERA S.R.O.      8510  Istrijská ul. 20     84107 MUDr.Ján Goljer,CSc 57200911   57200999    0
35857188  MEDIKA-R, A.S.      8510  Krásna 22         82105 Rybiansky,Rozborová 0243632024 0243632025    0
31381936  MEDIKA-Z A.S.       8510  Nám.SNP 10 (U milosrd.bratov) Borovanová
                                   81465           0257887503         0
35874309  MEDILINE S.R.O.      8510  Partizánska 27      81103 Monika Červenková  54648397  54648398    0 cervenkova@sanatoriumkoch.sk
35766450  MEDIREX S.R.O.      8510  Hattalova 12/C      83103 PhDr. Vlková     0905201966         0
35940018  MEDITERAN, S.R.O.     5530  Hviezdoslavovo nám. 21 81102 Zuzana Gergeľová    0254131888 54645094    35 gereglova@kogo.sk
17312001  MEDITRADE S.R.O.     5110  Kalinčiakova 27      83104 E.Zbyvateľová    44456368  fax44456369  0 ezbyvatelova@meditrade.sk
31380859  MEDITRANSPORTSERVIS    6023  Pšeničná 7a        82106 Tibor Kraus @    0905628653 45642101    0 kraus@meditransport.sk
43806015  MEDPREV S.R.O.      7414  Jakubovo nám. 3      81109 E-mail!                     0 info@medprev.sk
31752896  MEDZ.ŠKOLA KVALITY QSI  8040  Karloveská 64     84220  Xx         0265422844         0 office@gsi.sk
31780296  MEDZIN.LASEROVÉ CENTRUM  8510  Ilkovičova 3      81219  Prof.RNDr.D.Chorvát 65421575  65421385    0
31685960  MEGA NÁBYTOK/MOHANA A.S  5115  Páričkova 18      83104  Klimko @      55648714f         0 klimko@maganabytok.sk
36302651  MEGA&LOMAN S.R.O.     7230  Staré Grunty 52    84226  Ing.M.Kováčová @  0265421152 f65421152    0 info@megaloman.com
36679895  MEGAPAL SERVIS SK, S.RO  9300  Kopčianska 65     85101  Škodová @      63810437          0 megapal.sk.@zoznam.sk
36710989  MECHANA S.R.O.      5500  Hradská 5/C      82107  M. Horinek                   0 horinek.sk@gmail.com
17320500  MELLI SLOVAKIA S.R.O.   5110  Ivánska cesta 32    82004  Ing.P.Balašov @   43415928  f43422854   0 melli@melli.sk
35801115  MEMORY RESTAURANT S.R.O  5530  Františkánske nám. 7 81101   Demeová, Zelenay  54432928  54630259    0
35900903  MENTON SK, S.R.O.     2862  Gbelská 19       84106  TEL !   @    0265458131-4        0 servis@menton.sk
31371485  MEOPTIS, S.R.O.      7400  Lachova 37       85103  Xx         44885080          0
35765178  MERCI SLOVAKIA, S.R.O.  7400  Roţňavská 17, Ba III  83104  Ing.Palkovičová @  0244458675 0244455859f   0 merci@nextra.sk
31394744  MERCURI INTERNATIONAL   7520  Kalinčiakova 27    83104  mercuri@mercuri.sk PISOMNE           0
30843201  MERCURY-SÚKR. GYMNÁZIUM  8021  Zadunajská 27     85101  Barna        62250007         40 sgm@sgm.sk od 1.4.2004
31359337  MERET, V.O.S.       3100  Hubeného 25      83105  Hupka Dušan @    44884462  44882383f   0 meret@meret.sk
35962828  MERKUR SPIELO, S.R.O.   9234  Pribišova 2      84105  Boris Hodal @    0918874573        48 bhodal@merkur-casino.com
35801913  MERKURIA, A.S.      7400  Druţstevná 2      83104  JUDr. Boris @    0255568182 905289713    0 emil.boris@merkuria.sk
36501891  MERKURY MARKET SLOVAKIA  5230  Roţňavská 26      82104  TEL/MAIL      0918894828         0 bratislava@merkurymarket.pl
17323703  MERU S.R.O.        7520  Záhradnicka 93     82108  JUDr. Ruţová @   55572371          0 info@meru.sk
36438057  MESING SLOVENSKO S.R.O.  3000  Tel!E-Mail!      84302  Ing.R.Novotný    0434224959 0911470658   25 mesing1@personalsq.sk
00685852  MESSER TATRAGAS S.R.O   7480  Chalupkova 9      81944  Dr.L.Micháleková @ 50254100   fax50254800  0 lucia.michalekova@messer.sk
00602841  MEST.ÚST. OCHR.PAMIATOK  9252  Uršulínska ul. 9    81101  Zuzana Zvarová @  0254433851        17 zuzazvarova@gmail.com
31369367  MESTAV S.R.O.       6024  Stará Vajnorská 39   83104  Grajcar Martin   0244257184 0905966148   9 mestav@mestav.sk
00603481  MESTSKÁ POLÍCIA      7522  Gunduličova 10     81105  Šelmeczi @     0259980654 0911921709   0 selmeczi@mp.bratislava.sk
00179744  MESTSKÉ MÚZEUM      9252  Primaciálne nám.3   81518  Boďová @      59205114  54434631f   0 mmba@bratislava.sk
32823681  MESZÁROS ĽUDOVÍT     4530  Budatínska 1      85101  Mészáros      0903404409         1
36799661  METABOL KLINIK, S.R.O.  9900  Líščie Nivy 238/2   81108  MUDr. Fábryová   0903838291         0 fabry@inethome.sk
36617962  METAL MARKET GROUP, SRO  7400  Fedinova 14      85101  František Šípoš @  63811447          0 mmg@mmg-sro.sk
44446497  METALOGIX SOFTWARE SRO  7200  Ul. Svornosti 43    82106  Ing. J. Végh    02456401406        25 jvo@matalogix.com
31637141  METEOR SLOVENSKO S.R.O.  5100  E-Mail!        82003  Mariana Števonková@ 091747513         0 mariana.stevonkova@meteor.sk
35785811  METON SLOVAKIA A.S.    5510  Šustekova 29 TEL!!! 85104   P. Vanko      0911464991         0
00685402  METROS S.R.O.       5530  Mlynské nivy 31    85101  Peter Brocka @   0903214573        28 Metros@Metros.sk
35724439  MF SLOVENSKO, S.R.O.   2222  Dohnányiho 16, Ba II  82108  Kalamenová @    50200934f         0 stavba@mfs.sk
40429385  MG STAV          5500  Americká 2       83102  Svoboda Dušan    0911254963         0
36323667  MG TIME, SPOL. S R.O.   5165  Legionárska 618,Trenčín91101  Pís./tel.:     0905828410 0326581573   0
11828129  MG-BABY, GUTHOVÁ     7520  Damborského 28, Ba IV 84105  Guthová       0903268392         0
35054859  MGR. JANČÍK PETER, F.O.  7400  Bakošova 6       84103  Mgr. Jančík @    0908990800         0
30171725  MGR. JOZEF ORAVKIN    9305  Na Holom vrchu 8312/1284106  Jarasová       0257788705         0
43146104  MGR. KONDELOVÁ ANDREA   9300  Drobného 14      84101  Kondelová @     0915031057         0 info@opatrovatelka.sk
41929608  MGR. VERONIKA ROJKOVÁ   7400  Račianska 66     83102  Mgr.Veronika Rojková MAIL            0 rojkovaveronika@ovbmail.sk
36974633  MGR.BUGALA - ADVOK.KANC  7411  Radvaňská 29, Ba I  81101  Mgr. Bugala @    0254430253         1 j.bugala@stonline.sk
43345603  MGR.LUCIA POLÍVKOVÁ    7470  Kadnárova 13     83105  Mgr.Polívková @   0905896428  903241290   0 lucia.polivkova@gmail.com
30795516  MGR.MILOŠ ŠKOREC, F.O.  7411  Galandova 3      81106  Mgr.Škorec      0903430166  54435277   0 advokat@skorec.sk
35764929  MHA SLOVAKIA, S.R.O.   5110  Stará Prievozská 2  82109  Ing.Kratochvíl    58104914          0 kratochvil@mha.sk
35927011  MHM PLUS S.R.O.      1500  hmhplus@zoznam.sk 82000    Marian Lacko     0908770439         0 hmhplus@zoznam.sk
35681969  M-CHEMICALS, S.R.O.    5150  Tehelná 24 B     83103  H.Plevová,M.Šimková@ 0244455590         6 m-chemikals@m-chemikals.sk
35911751  MIBAG SANÁCIE, S.R.O.   4500  Furmanská 3      84103  Orosz @       0902964220  64360751f   0 info@mibag.sk
35766034  MIC MANAGEMENT, S.R.O.  7400  Záhradnícka 51, Ba II 82108  Konuchová      59301215          0 konuchova@micba.sk
31643761  MICRONIX, S.R.O.     5100  Košická        82109  Ing.Brláţ @     0905353631         0 info@micronix.sk
00643629  MICROTRI BRATIS.,S.R.O.  2050  Seberíniho 1     82103  Lauková, ekonóm   0243635733         0 microtri@slovanet.sk
35872161  MIELE           7430  Plynárenská 1     82109  Uhrinec       0253633737  53633746f   0 info@miele.sk
43814387  MIELE CENTER STOPKA BA  5260  Hodţovo námestie 1A 81106   Drien Peter @    0232113513  32113510f   4 drien@stopka-sk.sk
00603392  MIEST.ÚRAD DEV.NOVÁ VES  7500  Istrijská 49     84310  Tríšková       0264777250         0
00603520  MIEST.ÚRAD KARLOVA VES  7500  Nám.sv.Františka 8  84262  Mozoláková      0260259159        250 eva.mozolakova@karlovaves
00641383  MIEST.ÚRAD P.BISKUPICE  7500  Trojičné nám. 11   82561  Janigová, Botlóová  0918371866  908308270   0
00603147  MIEST.ÚRAD STARÉ MESTO  7500  Vajanského nábr. 3  81421  Štricová @      0259246372         0 finance@staremesto.sk
00604887  MIEST.ÚRAD ZÁH.BYSTRICA  7500  Námestie rodiny 1   84106  Ing. Pokorný @    0265956210  65956266   15 muzahorska.b@stonline.sk
00641243  MIESTNY ÚRAD ČUNOVO    7500  Hraničiarska 144   85110  Maászová Zuzana   0262850621         0
00603406  MIESTNY ÚRAD DÚBRAVKA   7500  Ţatevná 2, Ba IV   84102  Mgr. Vadíková @   0269202525  64369100f   0 vadikova@dubravka.sk
33965841  MIESTNY ÚRAD LAMAČ    7500  Heyrovského 2     84103  Masár, Daríčková @ 0264780065   64780689f   0 masar@lamac.sk
00603317  MIESTNY ÚRAD NOVÉ MESTO  7500  Junácka 1       83291  Bujnová       0249253226  49253111   0
00603201  MIESTNY ÚRAD PETRŢALKA  7500  Kutlíkova 17     85212  PÍSOM !       0263837217  68286886   0
00304557  MIESTNY ÚRAD RAČA     7500  Kubačova 21      83106  Margita Somorovská @0249112426         0 somorovska@raca.sk
00304611  MIESTNY ÚRAD RUSOVCE   7500  Vývojová 8      85110  Z. Červenáková @   0268207016        13 sekretariat@bratislava-rusovce.sk
00603155  MIESTNY ÚRAD RUŢINOV   7500  Mierová 21      82705  Zárišová       0248284250  48284502f   0 pasteka@ruzinov.sk
00603295  MIESTNY ÚRAD VRAKUŇA   7500  Šíravská 7      82202  Šajánková      0245245873         0
00735639  MIGRAČNÝ ÚRAD MV SR    7524  Pivonkova 6      81272  PhDr.Bieliková @   0248254241  43422643f   0 bielikob@minv.sk
33620741  MIHALOVIČ IGOR      5500  Dopravná 23      83106  Mihalovič      0903187187         0 igormi@zoznam.sk
36645095  MIHI.SK, S.R.O.      9300  Dúbravská cesta 9   84101  Mihálik @      0911776555  54791525   0 mihalik@mihi.sk
36168599  MICHAL S.R.O.       5260  Mailujte !!      82102  A. Maurová @                  0 michal@michalsk.sk
11889926  MICHAL LENHART-RIBBON   5100  Hálkova 1       83103  Lehotská @      0905531525         0 ribbon@ribbon.sk
44476795  MIKEA A.S.        7300  J.Hagaru 4      83152  Ing.Branko Šmilňák  0254412202         0 brano@ifc.sk
30170681  MIKENDA-PRESENT, F.O.   7400  Mlynská 9       84108  Mikendová Sláva @ 0905380762   64537741   0 mikenda@mikendapresent.sk
41465377  MIKITOVÁ DANIELA     7520  Dvojkríţna 47, Ba II  82106  Mikitová       0910914244 907662872   0
31570364  MIKONA S.R.O.       5170  Vajnorská 129     83104  Šafář        0904674156        0 sekretariatba@mikona.sk
31570364  MIKONA S.R.O.       5170  Račianska 54      83103  Streďanský      0903791286        0 sekretariatba@mikona.sk
31570364  MIKONA S.R.O.       5170  Roţňavská 30/A     82104  Vladislav Berkovic  0248202218 48202210f   0 praca@mikona.sk vladislav@mikona.sk
35804475  MIKULA-KOZÁČEK BA S.R.O  7400  Vlčie hrdlo, P.O.Box 8 82003  Ţeriavová,Belák @  0905317797 40554646    0 kozacek@nextra.sk
17340080  MILAN JURIŠTA       5100  Hrachová 18      82105  Buček Ján @     0914321032        20 milanj@stonline.sk
10843434  MILAN KUBALA - NOVEX   4500  Telefonujte      85104  Kubala        0905532986        0
37292447  MILAN VIDO DOPRAVA    6320  Dolnozemská 1     85101  Vido Milan      0905618681        0
32186843  MILAN VOZÁR        6025  Telefonovať !     81106  M. Vozár       0903726987        15
35808667  MILENIUM CAFÉ       5530  Nám. SNP 3       81106  Škoda        0905444123        0
35754036  MILETIČKA         5500  Miletičova 15     82108  Neckár        0904993350        0
31348173  MILKING S.R.O.      2924  Studená 21       82104  PÍSOM!    @                0 konkurz@milking.sk
35764503  MILLENIUM 000 S.R.O.   7400  Vajnorská 8/A/Sládkovičova 7
                                  83103  pers.manaţer @    0259100300        0 kariera@milenium000.sk
31723624  MILLENIUM FINAN.SERVIS  6700  Hviezdoslavovo nám. 9 81102  Jana Košútová @   0915385355        0 j.kosutova@mlnfs.com
36852716  MIL-NOR, S.R.O.      7400  Nová Ves 2227/43    92901  Milan Glezgo     0905293882 0908705236   0 milnor@centrum.sk
35740183  MIL-SLOV S.R.O.      7524  TEL !! Kopčianska ul. 81102  JUDr.Slovák     0905657090        0
36281051  MILTON GASTRO&SERVICES  5530  Šoltésovej 14     81108  TEL! Michal Ferko @ 09150890450        0 michal.ferko@restauraciamilton.sk
35880309  MIMA TREND S.R.O.     6700  mimatrend@nextra.sk 84000   TEL/MAIL       0905427519        0 mimatrend@nextra.sk
35946016  MIMO SLOVAKIA, S.R.O.   7520  Maróthyho 6      81106  Vraţda        0918172537        0
30416094  MIN.DOPRAVY,PÔŠT... SR  7510  Nám.Slobody 6     81005  PhDr.Horňáková    52731454         0
00151742  MIN.FINANCIÍ SR      7510  Štefanovičova 5    81782  Bc.Zuzana Figurová @ 0259582031       575 zfigurova@mfsr.sk
00686832  MIN.HOSPODÁRSTVA SR    7510  Mierová 19       82715  Mgr.Z. Šimková    0248541301        0 simkova2@mhsr.sk
00165182  MIN.KULTÚRY SR      7510  Nám.SNP 33       81331  Dr.Kováčová,Tekulová 59391427  59391532  171 ou@culture.gov.sk
30845572  MIN.OBRANY SR       7522  Kutuzovova 8      83247  Škultétyová @    0960312613        0 zlatica.skultetyova@mod.gov.sk
30845572  MIN.OBRANY SR       7522  Kutuzovova 8      83247  Gamráthová @     0960312680 903820642   0 gamrathovae@mod.gov.sk
30845572  MIN.OBRANY SR - SMI    7522  Kutuzovova 8      83247  Ing. Paulová     0903820257        0 paulova@mod.gov.sk
30845572  MIN.OBRANY SR - SNMV   7522  Kríţna 42       82102  Kvasnička @     0960327555 903820057   0 jiri.kvasnicka@mod.gov.sk
30845572  MIN.OBRANY SR-OUČ     7522  Kutuzovova 8      83247  Dr. Zelizňák     0960328824 960328825   0 simonidesovam@mod.gov.sk
00156621  MIN.PÔDOHOSPODÁRSTVA SR  7510  Dobrovičova 12     81266  Tel.         59266172         0
30847451  MIN.PSVR SR        7510  Špitálska 2-4     81108  Osobný úrad     xx            0
00166073  MIN.SPRAVODLIVOSTI SR   7510  Ţupné nám. 13     81311  Ing. Z.Miková, PhD. 0259353316 59353193   252
00164381  MIN.ŠKOLSTVA SR      7500  Stromová 1       81330  Ing.Ivan Hrubina   0905741211        0 ivan.hrubina@minedu.sk
00151866  MIN.VNÚTRA SR       7510  Košická 47, Ba II   82109  Ing. Ján Pribila @  0961054076        0 pribila@minv.sk
00151866  MIN.VNÚTRA SR       7510  Pribinova 2      81272  Ing.Mgr.Smrek    0961052220        0
00151866  MIN.VNÚTRA SR       7510  Kapitulský dvor    85101  Jančich Pavel    0961058001-5902805095   0
00151866  MIN.VNÚTRA SR-PHZZ    7510  Drieňová 22      82686  Xx          písomne          0 opsc@hazz.gov.sk
00151866  MIN.VNÚTRA SR-ÚRAD CO   7510  Drieňová 22      82604  Ing. Jasovský @   0248593259  0248593025  0 jasovsky@uco.sk
00151866  MIN.VNÚTRA-ÚBOK P PZ   7510  Legerského 1     83102  Mgr. Kračunovská   0961052149         0
31749542  MIN.VÝST.A REG.ROZVOJA  7500  Prievozská 2/B    82101  Ing.O.Šeliga     0258317189         0
00165565  MIN.ZDRAVOTNÍCTVA SR   7500  Limbová 2       83101  Xx @         0259373141         0 martina.veresova@health.gov.sk
00678678  MIN.ŢIVOT.PROSTREDIA SR  7510  Nám.Ľ.Štúra 1     81235  Hruštincová @    0259562369         0 jana.hrustincova@enviro.gov.sk
35829869  MINAKO, S.R.O.      5274  Nejedlého 31, Ba IV  84102  Michal Korecký    0905666696  64364450f   0
31370365  MINI DISKONT, S.R.O.   5163  Hraničná 16      82006  Písečná @      53413580          8 pisecna@minidiskont.sk
37221647  MINIKIN          8010  Padlých hrdinov 8   82106  Feherová Lucia    0905522468         0 feherova@minikin.sk
41533089  MINIMO RISTORANTE     5530  Jeséniova 65     83103  Bakayová       0905881994         0
11886528  MINISERVIS ELEKTRONIK   7400  Ruţinovská 28     82103  Milan Ulehla     0905438633         0
11646942  M-INVEST, M.JANEČEK    4500  Kukučínova 46, Ba III 83102  Janeček       52924466          0
34541071  MIPAL           5222  J. Stanislava 2    84105  Palkovič @      0903303033         4 uctom@azet.sk
36466701  MIPEX DESIGN       5110  Bottova 7       81109  Peter Kvassay    52961160         21
36643025  MIPPA, S.R.O.       7400  Mierová 52/B     82105  Mgr. Baďurová @   0911575571  43410231   0 mippaba@mippa.sk
36286117  MIRA CAR, S.R.O.     7400  Vajnorská 134     83257  Déneši        0905821532         0
44398662  MIRIAM ČIRIPOVÁ      9300  Prievozská 17/A    82109  M.Čiripová @     0905182344         0 mciripova@yahoo.it
35834226  MIRZA & D.B., S.R.O.   7400  Predstaničné nám.   81101  Mirza        0911111014         0
17310423  MISCHEK SLOVAKIA S.R.O.  7400  Kopčianska 76     85100  Ing. Cingeľ @    63831671   63839293   0 m.cingel@sk.mischek.st
31378501  MISTAR S.R.O.       7400  Bazová 2       81626  Ing. Študent @    55564843          0 mistar@nextra.sk
35738651  MISTER PIZZA (DONÁŠKA)  6412  Kríţna 44       82108  TELEF.!!       0245523334  905262337   0
12668028  MIVA - V.ANTOŠKOVÁ    5500  Bzovícka 38      85107  Antošková      0905627259  911997711   0 antoskova@centrum.sk
33840466  MIVA OBCHODNÉ CENTRUM   5220  Bzovícka 38      85107  Antoška       0905627259  911997711   0
35952822  MIVA SLOVAKIA, S.R.O.   7400  Rybničná 40      83107  Baranovská      0902933063  33595300   0
36509132  MIW S.R.O.        5200  TEL! Tomášikova 10  82000  Alena Beňová @    0915415400         0 info@okna-miw.eu
44674317  MJJ S.R.O.        5100  Kríţna 11       81107  Lenka Mikulková @  0911444961         1 mjjsro@gmail.com
31378897  MK VIDEO S.R.O.      7400  Račianska 71     83259  Jaroslav Mikušovič  0903711049  44259143   0 mkvideo@mkvideo.sk
35965762  MM DENTY, S.R.O.     8513  Balkánska 53, Rusovce 85110  MUDr.Kittková,Baničo 0903035878  905342045   0
35909099  MM FEMINA, S.R.O.     8510  Račianska 44, Ba III 83242  MUDr. Mayerová    0903787172  49243211   0
36362425  MM OFFICE DISTRIBUTION  7400  Domové role 71    82105  Ing. Tomašovič @   0911333903         0 mmo@mmo.sk
35852933  MO SLOVAKIA S.R.O.    7400  Varšavská 29     83102  Brázdovič      49100800   49100808f   0 brazdovic@moslovakia.sk
35786442  MOBEL HOFF S.R.O.     5200  M.Sch.Trnavského 1/f 84101  E-mail/Tel/fax    0264285873  64530545f   0 mobel-hoff@nextra.sk
20218937  MOBELIX(EUROPA MOBEL BA  5200  Roţňavská 32     82104  Milada Vagašová @ 0244642301   PÍS/MAIL!   0 r3f@moebelix.cz qem@moebelix.cz
36620882  MOBIL ASK SLOVAKIA    4531  PÍSOMNE!! Škultétyho 183104  Personal@mobilask.sk 0911777066  55573943f   0 personal@mobilask.sk
35894041  MOBIL SK, A.R.O.     5250  Telefonujte !     85104  Maliarik @      0903131313         3 mobilsk@mobilsk.sk
35952326  MOBIL TAXI, S.R.O.    6021  Staré Grunty 53    84101  Puškár, Falis    0911011119         0
35733471  MOBILIS MANIP.TECHNIKA  5100  Ďurgalova 4      83101  Alena Veselá     0903746789  54652963f   0 alena@mobilis.sk
22648364  MÓD.SALÓN RITA      1730  Račianska 33, Ba III   83102  Postová Olga      0244450029         0
04148244  MODEL TEAM, F.O.     7400  Dunajská 3        81108  Horáková        0910946077 52731173f    0
35718072  MODERNA S.R.O.      7520  Vajnorská 134/B     83104  Andrea Lehocká     0249100057 44632333f    0 andrea.lehocka@moderna.sk
43329012  MÓDNY SALÓN        9300  Šulekova 4        81104  Pavlovičova      0911560204         0
34137335  MODŘAN.STROJÍRNY S.R.O.  9300  Panenská 24       81103  Brchnelová @      0905589956         20 obchod@modranskestrojirny.sk
17054346  MODUL, SPOL. S R.O.    9300  Stará Vajnorská 17/97 82104   Okatá         44456310   44456311f   0 odbyt@modul.sk
43871259  MODUS - REŠTAURÁCIA    5530  Budyšínska 2       83103  Jánošíková Helena   0244464682         0 modussro@gmail.com
31568611  MOGET           9300  Vranovská 23       85101  Murčová Iveta @    0905251324        100 murčova@moget.sk
31431372  MOLPÍR S.R.O.       7400  Hrachová 30, Ba II    82105  Juraj Gomory @     43191220f          0 jgomory@molpir.sk
35882883  MONAKO TEAM, S.R.O.    7400  Vajnorská 106, Ba III  83101  Kevický        0905403328         0
36057282  MONET, S.R.O.       7400  MAIL !! Pestovateľská 1 82104  Wenchich        0903247553         0 nemcok@monetsro.sk
40576809  MONIKA SOPÚCHOVÁ     9300  Romanova 44       85102  Sopúchová       0903239037         0
36077941  MONTARRY, N.O.      7520  Kremnická 26       85101  Ing.Mgr. Pagáčová   0903464528         0
00698334  MONTECO S.R.O.      4500  Hattalova 6       83103  Ing.Ďurica @      0244458014 44458020     0 monteco@slovanet.sk
36239526  MONTÉE S.R.O.       5242  AU-PARK - Mango     95104  Ing. Sláviková @    0911233320         0 mango2@slovanet.sk
36290327  MONTOZ, SPOL.S R.O.    4520  Mierová 212       82105  Ing.Mušec-riaditeľ @  0243424611 43421278     0 info@montoz.sk
35791101  MONTY PRO S.R.O.     4500  Mlynské Nivy 56     82105  Ing. M.Haverlík    0253635042f         0 priprava@monty.sk
31368077  MORA SLOVAKIA,S.R.O    7400  Stará Vajnorská 16    83244  Juraj Horina      49241280   49241433   0 mora@mora.sk
35884444  MORTREUX&PARTNER S.R.O.  7400  Leškova 16        81104  Záňová @        57100615   57100628f   0 azanova@m-p.sk
35801344  MORTY, S.R.O.       6025  Kopčianska 92      85203  Ing. Hozlár @     63536925f   písomne    0 andrej@morty.sk
11681411  MORVAYOVA-FINAL      7400  Pavlovičova 3, Ba II   82104  Morvayová       43414685          0
35901136  MOTA ENGIL SLOVAKIA A.S  4500  Miletičova 23      82109  André Sequeira     0250244305         28 andre.sequeira@mota-engil.sk
35828153  MOTOR CAR WIESENTHAL   5010  Tuhovská 5        83107  Lasíková Lucia     49294905   49294929   0
35694866  MOTOR PARTNER S.R.O.   5010  Panónska cesta 22    85104  Ing.R.Hollý @     63534444   63534445   0 boss@motorpartner.sk
35828161  MOTOR-CAR BA S.R.O.    5010  Tuhovská 5, Ba III    83107  Benedová @       49294453          0 l.kucova@motor-car.sk
32166842  MOVEO - Z.IVANOVÁ     7400  Harmincova 1, Ba IV   84102  Ivanová @       0264462049         0 moveo@stonline.sk
35802286  MOVYS A.S.        6420  Piesočná 7        82104  Motyčka @       48209711          0 martin@movys.sk
35853107  MOX, S.R.O.        7400  Pri Dynamitke 11, Ba III 83103  Komţíková @      44637944          0 praca@mox.sk
35747528  MP LOGISTIK, S.R.O.    9000  Vajnorská 137, Ba II   82103  Matejčík @       0902999505 44635999     0 matejcik.s@mp-logistik.sk
40222535  MP SERVIS - P.MARTINKA  5100  Bojnická 10       83104  Marek Sarka      0907777767 44454801f    0 msarka@mp-kovania.sk
34557997  MP-EL; PETER MÁJEK    4531  Ruţová dolina 24     82109  Peter Májek      0903436221 43421105     0 kejam@centrum.sk
31388639  MPL TRADING, S.R.O.    5147  Galvaniho 8, Ba II    82104  Gajarský        48511935-6  903791112   0 trenciansky@mpl.sk
35750715  MPS S.R.O.        7484  Kríţna 52        82108  PÍS! Svietiková @   025557108          0 svietikova@mps.sk
00893765  MRAMOR, S.R.O.      2640  Vlčie Hrdlo 64      82107  Feješová        0240208407         0 v.fejesova@mramor.sk
17344344  MRÁZEK          6021  TEL!! Čsl.tankistov   84107  Mrázek         0905966413 910966413    0
31411622  MRAZIARNE SLÁDKOVIČOVO  6312  Na pántoch 18      83000  Ing.Laca        44680221   44680222f   0
36054852  MRK CONTRACT S.R.O.    7400  Stará Prievozská 2     82109  T.Magdolen@    0905360329  53637112f   0 mrkba@mrk.sk
35786213  MS AGENCY, S.R.O.     7400  Konventná 3        81103  Machajová     54641667-8  905965105   0
35949236  MS-ATLAS SLOVAKIA, A.S.  7400  Saratovská 26/A      84102  Telefonujte    64461035   907519351   0
35805617  MSG SLOVAKIA, S.R.O.   5230  Hviezdna 38        82106  Holzhauser     0905971778         0 g.holzhauser@envy-sport.com
31343015  MSI S.R.O.        7480  Jakabova 59        82104  písomne      48203601          0
44278403  MSP TRANS, .S.R.O     6024  Vinohradnícka 3      82106  Ţupan Pavlo    0902647042         0
36259381  M-SPIRIT,S.R.O.      6025  Krajná 86         82104  Plšková      48202327   48202328f  10 ivana.plskova@zoznam.sk
43810187  MSTCOM S.R.O.       6420  Viedenská cesta 7     85201  M.Sokol      MAIL!           0 sokol.martin@mail.t-com.sk
41162854  MŠ ANJELIK - JURINOVÁ   8010  Jozefská 4         81101  Jurinová      0907537829         0
31787002  MŠ BANCÍKOVEJ       8010  Exnárova 6         82103  Matejová      0905834340  43421680   0
35942681  MT AGENCY , S.R.O.    9300  Mlynarovičova 10      85103  Magát,Kňaze    0903213646  903657346   0 magat@mtagency.sk
36233862  MT SHOE S.R.O.      7400  Dunajská 3, Ba I      81108  Galambošová    52921450          0
35709847  M-TRAVEL S.R.O.      6330  Záhradnícka 72       82108  Tomáš Zajac    0255423649  55423650f   0 zamestnanie@m-travel.sk
35765526  MTS INVEST, S.R.O.    5227  Špitálska 51        81108  Biroová-Ţnavová  0905248047         0 znavova@pink.sk
30817919  MUDR. KITTOVÁ ALŢBETA   8513  Balkánska cesta 51     85101  MUDr. Kittová   62859486   0903035878  0
30853222  MUDR. LÍVIA KOVÁČOVÁ   8510  Jarošova 1 (telekom.,dopolud.)
                                    83100  MUDr. Kováčová   44254866          0
31762701  MUDR. MIROSLAV PREDNÝ   8510  Zdr.str.Bebravská 1    82107  MUDr. Predný    45526939          1
31799655  MUDR.ANTALOVÁ-ZUB.AMB.  8513  Pod záhradami 64      84101  MUDr.Antalová   0264461809         0
30816335  MUDR.BLAHÚTOVÁ NADEŢDA  8510  Lietavská 10        85101  MUDr.Blahútová N. 0263813531         1
36076295  MUDR.BRIEDOVÁ       8513  Tehelná 26-Poliklinika 83103    MUDr. Briedová   0903106347         0
31758355  MUDR.ČERNÁ MICHAELA    8510  Šustekova 2        85104  MUDr. Černá    0262520150         0
34448039  MUDR.ĎURANNA IGOR     8510  Bezručova 5        81109  MUDr.Ďuranna    0905936299         0
31758223  MUDR.ELENA KONDÁŠOVÁ   8510  Strečnianska 13      85106  MUDr.E.Kondášová @ 0263815957         0 praktik.med@gmail.com
30792193  MUDR.EMÍLIA SOBOLÍKOVÁ  8513  ZŠ,Učiteľská 20      82106  Emília Sobolíková 0245525657         0
31760619  MUDR.ERENOVÁ       8510  Tehelná 26, Ba III     83101  Telefonujte    0907401137         0
31757171  MUDR.GALATOVÁ-PRAKT.LEK  8510  Ruţinovská 10       82000  MUDr. M.Galatová  0248279479  905587881   0
87654321  MUDR.GOGELOVÁ JANA    8510  Mýtna 1          81107  MUDr.Gogelová   0905464547         0 gogelova@asante.sk
31758690  MUDR.HLAVAČIKOVÁ     8510  Znievska 1-3        85106  MUDr. Hlavačiková 0263815773         2
31799477  MUDR.HOLAN IGOR      8512  Sch.Trnavského 8      84101  MUDr.Igor Holan  0264462342         0
31758843  MUDR.HRABČÁKOVÁ ZUZANA  8512  Záporoţská 12       85101  MUDr. Hrabčáková @ 0949711096         1 zuzana.hrabcak@gmail.com
30852480  MUDR.CHUDÍKOVÁ-DERMATOL  8510  Tbiliská 6         83106  J.Chudíková    0903244714         0
31759858  MUDR.J.KUBÍČEK-CHIR.AMB  8510  Líščie údolie 57-poliklinika4104
                                    8    MUDr. Kubíček Ján 0260264387         0
30802679  MUDR.JANA GOGELOVÁ    8512  Mýtna 5          81107  MUDr. Gogelová @  0257786257         0 gogelova@orangemail.sk
31782604  MUDR.JURAJ KOLEŇ     8513  Dúbravská cesta 9     84104  MUDr.Koleň     0905691284         0
31760317  MUDR.KISOŇOVÁ-PRAKT.LEK  8510  Limbová 5 - príz. č.154 83305   MUDr. E.Kisoňová  0259542380         0
30817838  MUDR.KOLLÁROVÁ BOŢENA   8513  Gorkého 11         81101  MUDr.Kollárová   0254131161         0
31756387  MUDR.KOVÁČOVÁ JANA    8510  Ľubovnianska 16     85107  MUDr.Kováčová    0263811989  904863984  0
31789021  MUDR.KRACÍKOVÁ HELENA   8510  Saratovská 24, Ba IV   84102  MUDr. Kracíková   0264461712        0
31759491  MUDR.KREKÁŇOVÁ ĽUBICA   8510  Šancova 110       83104  Mudr. Krekáňová Ľ. 0903796183        0 hasilova@summit.sk
17336198  MUDR.KUČEROVÁ OĽGA    8512  Polik.Ruţinov,Ruţinovská 10
                                   82799  MUDr.Kučerová    0248279237        0
30818117  MUDR.KUMOROVÁ VILMA    8510  Pekná cesta 6      83105  MUDr. Kumorová   0249493954        0
31759793  MUDR.LACKOVÁ-ZUB.AMBUL.  8513  Hálkova 11, Ba III    83103  MUDr.Lacková    0244459817        0
31762280  MUDR.LINDAUEROVÁ     8513  Poliklinika Karlova Ves 84100  MUDr.Lindauerová  0905431807  60264253   0
31756212  MUDR.MARGITA KAFKOVÁ   8510  M.Sch.Trnavského 8    84101  Mudr.Kafková    0264287950        0
35805535  MUDR.MARTA BÍLÁ      8510  Fedinova 9        85104  MUDr. Bílá @    0905353828  908447722  0 martabila@hotmail.com
31757570  MUDR.MARTA PAGÁČOVÁ    8512  Račianska 190      83526  MUDr. M.Pagáčová  0907798587        1 m.navratilova@stonline.sk
31761437  MUDR.METKEOVÁ KATARÍNA  8512  Ul.29.augusta 8     81363  MUDr.Metkeová    0252920136        0
31758983  MUDR.MICHÁLKOVÁ JANKA   8510  Fedinova 9 (zdrav.stred.)85101  MUDr.Michálková   0905284788  63811809   0
31756182  MUDR.MIKULÍK MIROSLAV   8510  Rovniankova 1      85101  MUDr. Mikulík M.  0263813225        0
31784267  MUDR.MILOTA MÁDELOVÁ   8510  ZŠ Tbiliská 6, Ba III  83106  MUDr. Mádelová   0907303634        0
30855098  MUDR.NARWAN HABIB     8510  Krajinská 91       82106  MUDr.Narwan Habib @0910630191         0 gastro@post.sk
31757481  MUDR.PUSTAIOVÁ JANA    8510  Medzilaborecká 12    82101  MUDr.Pustaiová   0903431320        0
31759904  MUDR.STANISLAVOVÁ     8512  Líščie údolie 57     84104  MUDr.Stanislavová  0260264364  904515183  0
35969032  MUDR.STRAŢOVCOVÁ     8510  Vajnorská 40-poliklinika 83103  MUDr.Straţovcová  0905862830  44258006   0
31759424  MUDR.ŠIMEKOVÁ DANIELA   8513  Hubeného 2 (ZŠ)     83154  MUDr. Šimeková   0244873617  0903409910  0
35698856  MUDR.ŠPANIC-POLIKLINIKA  8510  Bebravská 1       82107  MUDr. Španic    0903126254  45241502   0
30817749  MUDR.ŠÚROVÁ JANA     8510  Mýtna 5         81107  MUDr.Jana Šúrová  0257786322        0
31812155  MUDR.URSÍNYOVÁ SOŇA    8510  Líščie údolie 57, Ba IV 84102  MUDr. Ursínyová   0908383264  65423802   0 xx
37999966  MUDR.VAVROVÁ VIERA    8510  ZŠ Rovniankova 1     85102  Mudr. Vavrová    0263810525  54416472   0
31756280  MUDR.VESELÁ EVA      8513  Malokarpatské nám.č.2 84103   MUDr.Veselá     0264780770  903182703  0
31757189  MUDR.ZAHRADNÍKOVÁ     8510  Znievska 1-3       85106  MUDr.Zahradníková 0265315978         0
31756522  MUDR.ZUZANA MRÁZOVÁ    8510  Fedinova 9        85101  Dr. Mrázová Zuzana 0263814112         1
31756611  MUDR.ŢÁKOVÁ DARINA    8513  Poliklinika,Tehelná 26 83103   MUDr. Ţáková    0905846126        0
31607489  MULTIEXPO TRADING SLOV.  5110  Púchovská 12       83000  J.Martinka     44881542   0905654480  0 bartislava@multiexpo.sk
35691425  MULTIK S.R.O.       5110  Česká 17         83102  Šimák @                    0 simak@teslatv.sk
31320040  MULTIMEX-PRODUKT S.R.O.  5274  Prievozská 32      82105  Gbelský       0905548950  0253411107  0
35702443  MULTISTAR S.R.O.     5530  Horaška 12        82109  Kumar Rai Sanjay  43410905         7
41330412  MUNDUS          9300  Hrobákova 9       85102  Hujsa Martin, Bc. @ 0903400103        0 info@mundus.sk
35871831  MURADBAU, S.R.O.     4500  Jégeho 7, Ba II     82108  Mussa        0903398105        0
31697631  MUSIC BOX MEDIA S.R.O.  5247  Svätovojtešská 13,Ba III 83103  Mgr. Faltysová @  písomne          0 ramon@stonline.sk
35962640  MUST TELECOM, S.R.O.   6420  Zámocká 30        81101  LeMauger @     xx            0 onaway@email.cz
35952679  MV PHARMA, S.R.O.     8510  Bebravská 1, Ba II    82101  MUDr.Krechňák    0915858832        0
00151866  MV SR-KRIM.A EXP.ÚSTAV  7510  Sklabinská 1      81272 Ing. Laciak     0961057500         0
00151866  MV SR-ODB.KYNOL.A HYPOL  7524  Mlynská dolina 35   84101 Macháleková     0961051270         0
35730480  MWH K.S.         4500  Podháj 133       84103 Sihelský       0905963692 69309100     0 mwh@nextra.sk
36365351  MY TRADE, S.R.O.     4500  Damborského 811    84101 Mgr. Popescú Claudiu 0904256996         4
35827505  MYAER & TICHT, S.R.O.   9300  Matúšova 23      81590 Valová Jana @    52638291          0 mayer@mayer-ticht.sk
36263575  N&N SECURITY, S.R.O.   7400  Vrakuňa- LIDL     82102 Ing. Chatrnuch @   0910913267 905971583    0 nnsecurity@zoznam.sk
40098974  N.E.W.          9300  Karpatská 15      81105 Martina Mojţišová  0905112295 903454134    0 mojzisova@new-life.sk
11662751  NÁBYTKOVÉ STOLÁRSTVO   3614  Vlčkova 4       81106 Ing.Tomko Peter   0905614037 44884036     0
17627192  NÁBYTOK GALAN       5244  Ivánska cesta 26    82104 PÍS/MAIL       0232553601 48211826f    0 kariera@nabytokgalan.sk
35754231  NÁBYTOK MEBA A.S.     7400  Košická 45, Ba II   82108 meba@meba.sk     55422615f          0 meba@meba.sk
31401023  NAD 820 BRATISLAVA A.S.  6025  Roţňavská 2, Ba II   82648 Ing.J.Urdzik @    0910777778         0 jurdzik@nad820.sk
00631736  NADÁCIA EKOPOLIS     9272  Medená 5, Ba I     81102 Marcel Zajac     54435359          0
31753833  NADÁCIA PRE DETI SR    9305  Heydukova 3      81108 X          52636461          0 nds@nds.sk
40790428  NADJA - Z.TEREMOVÁ    7400  Vajnorská 5      83103 Teremová       44454291          0
36240834  NACHEMA, A.S.       7400  M.Sch.Trnavského 4   84102 R.Baláţiková     0902980605         0 rbalazikova@nachema.sk
40966011  NAJI MOHAMAD-NLS,F.O.   9300  Záhradnícka 95     82108 MUDr.Naji Mohamad  0904466571         5 lilawadi@lilawadi.sk
30844878  NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD  7510  Priemyselná 2     82473 pers.odd.      55423069          0
00165581  NAJVYŠŠÍ SÚD SR      7523  Ţupné nám. 13     81490 Ing.Andrea Adamčiová 0259353182        151 adamciova@supcourt.gov.sk
32172052  NÁKLADNÁ DOPRAVA     6021  Hanulova 9, Ba IV   84101 Bugárová       64364581   903764581   0 robert.bugar@stonline.sk
30845301  NÁR.AGENTÚTA PRE ROZVOJ  7414  Miletičova 23     82109 Mgr.Paulenková @   50244507   50244501f   0 paulenkova@nadsme.sk
35919001  NÁR.DIALNIČ.SPOL. A.S.  6000  Mlynské nivy 45    82109 Ruţena Ábelová @   0258311109 58311717f    0 ruzena.abelova@ndsas.sk
00165336  NÁR.ONKOLOG.ÚSTAV     8510  Klenová 1       83310 Mária Veľká     0259378644         0
00164615  NÁR.OSVETOVÉ CENTRUM   9230  Nám. SNP 12      81234 Dušan Ciglanský @  0918817144         80 katarina.vrablicova@nocka.sk
30853567  NÁR.RADA OBČANOV SO ZP  9133  Vajnorská 1      83104 PhDr.Heribanová   50240303          0 sekretariat@nrozp.sk
00165565  NÁR.TRANSFÚZ.SLUŢBA SR  8510  Limbová 3       83314 JUDr.K.Hajrová @   hajrova@ntssr.sk      0 hajrova@ntssr,sk
35971126  NÁR.ÚST.SRD.CIEV.CHORÔB  8511  Pod Krásnou hôrkou 1  83348 Orlíková @      0259320242         0 orlikova@nusch.sk
00679976  NARIMEX, S.R.O      5165  Jungmannova 6     85101 Ing. Papcunová    0267201411 672014419f   50 narimex@narimex.sk
30844789  NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA  6500  Imricha Karvaša 1   81325 Tothová Marcela   57872438   57871144   0
35853891  NÁRODNÉ TENIS.CENTRUM   9260  Príkopova 6      83103 Poláková       48209845   49209840f   0 janka.polakova@stz.sk
36362107  NATEK SLOVAKIA, S.R.O.  7240  Pribinova 25      81109 Miroslava Litváková@ 0904609549        129 miroslava.litvakova@natek.sk
35979798  NATUR - PACK, A.S.    7400  Ruţová dolina 6    82108 Bodišová písomne   0918635130 50221542     0 office@naturpack.sk
43727832  NATURAL HOME       5244  Stará Vajnorská 37   83104 p.Sobek       0903761071         0 marcus@stonline.sk
35874864  NAUTIK TV S.R.O.     7484  Pri Šajbách 1     83106 Petruchová Linda   0918713412 49109812f    0 info@nautiktv.sk
35751339  NAUTILUS CK S.R.O.    6330  Gessayova 11      85102 Barbara Letenay   62240679          0
35739487  NAY A.S.         5245  Tuhovská 15      83006 Preťová Libuša @   49449449   49449217f   0 praca@nay.sk; nay@nay.sk
00165387  NCZI-SLOV.LEK.KNIŢNICA  8510  Lazaretská 26     81109 Mgr.B.Gundelová   02/57269213        150 gundelova@sllk.gov.sk
35268450  NEA - PETER JÁNOŠÍK    7400  Einsteinova 19      85101  Jánošík Peter @    0905403634 62412980f    0 pjanosik@zoznam.sk
35349321  NEA SLOVAKIA       7480  Gajova 4         81109  písomne                      0
35844582  NEC INVEST, S.R.O.    7400  Kollárovo nám. 1     81106  Linek         52638341   52638342f   5 necinvest@zutam.sk
35957158  NECESSITY, S.R.O.     7400  Ostredská 3231/6     82102  Kuceková Ľubica @   0903248555         0 necessity@necessity.sk
35957158  NECESSITY, S.R.O.     7400  Ostredská 3231/6     82102  Kuceková Ľubica @   0903248555         0 necesity@necesity.sk
36237817  NEFRO-COMP S.R.O.     8510  Ruţinovská 6(Dialyzač.stredis.
                                   82606  MUDr.Hassan 10-12h  0908799019         0
35890136  NÉMETH ALEXANDER, F.O.  9300  Balkánska 279      85110  Németh        0905606059         0
35972653  NEMOCNICA MO SR, A.S.   8510  Cesta na Červený most 1 81104  Bielek, Mgr. Lacek  59351258   59351110    0
00735558  NEMOCNICA SV.MICHALA   8510  Cintorínska 16      81272  Repčeková,Bačíková  0250947312 50947316     0 katarina.repcekova@minv.sk
35686324  NEOPROT S.R.O.      9300  Záhradnícka 40      82108  Szakállová @     0250116274 50116303f   120 orlz@neoprot.sk
35788488  NESCO S.R.O.       5200  Studenohorská 2     84103  Patrik Baričič    0249512542 0249512542f   0 nesco@chello.sk
31344437  NESS SLOVAKIA       5110  Vysoká 26        81106  Alena Vyhlasová    44026149          0
30818800  NEŠT.AMB.PRAKT.LEKÁRA   8510  Bezručova 5-Poliklinika 81109  MUDr.Vincze      52926574          0
31763553  NEŠT.OČNÁ AMBULANCIA   8510  Mýtna 5         81107  Dr. Razouk      0257786210         0
30852633  NEŠT.STOMATOLOG.AMBUL.  8513  Vlčie Hrdlo 49      82107  MUDr. Bachárová    0908661535 58597492     1 bacharnada@stonline.sk
30854075  NEŠT.UROLOGICKÁ AMBUL.  8510  Fedinova 9 - Zdrav.stred.85101  MUDr.Blaţek      0902818313         0
30818354  NEŠT.ZUBNÁ AMBULANCIA   8513  Svoradova 13       81103  MUDr. Holaňová    0902898455         0
35854979  NETCONS, S.R.O.      6420  Staré Grunty 13     84104  Ing. Paška @     65440610   65440620    0 mpaska@netcons.sk
35724668  NETLAB INTERNATIONAL   4531  Prokopova 25       85101  Ing. Marček      0268206063         0 igorm@nettest.sk
30853061  NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA  8510  Antolská 11, BA V    85104  MUDr. A. Tesaříková  0908951183         0
43872671  NEVOSTAV S.R.O.      4500  TEL/E-MAIL!       85000  Milan Klempár @    0534298145         32 nevostav@stonline.sk
35158298  NEVZAT ABAZI       5530  Povraznícka 18      81105  Gimin Abazi      0903725700         6
36061841  NEWTON INF.TECHNOLOGY   7230  Hattalova 12       83101  Jurenková       0902285430         0
31407536  NEWYORKER SLOVAK. S.R.O  7400  PÍS/MAIL! Cintorínska 7 81107  Marcela Drábiková @  025632961  911447272   0 skpersonal@newyorker.de
35971851  NEXION S.R.O.       9301  Líščie údolie 59     84104  Ruţovičová @     0918619378         4 nexion@chello.sk
35910372  NEXT APACHE, S.R.O.    7400  Panenská 28       81103  Ben Pascoe      0903818169         0
36693804  NEXT LEVEL S.R.O.     5119  Panská 9         81101  Bc.Lucia Zoborová @  0232662621 32662622f    23 lucia@nextlevelpharma.com
31375979  NEXT S.R.O.        8000  Vajnorská 40       83263  Minarčíková @     0905544010 44258222f    0 dana.minarcikov@apoliklinika-vajno*
35852577  NEXT+           7450  Staré grunty 53,ŠD Mladosť
                                   84240  Čakrtová       65422424   905332208   0
35754354  NEXTRA, S.R.O.      5110  Mlynské Nivy 43     82471  Erika Koklesová @   58228111          0 erika.koklesova@in.nextra.sk
44486677  N-FOOD S.R.O.NORDSEE SR  5530  TEL/MAIL! Ţilinská 7-9 81105   JUDr. Voleková @   0905591080 910133206    11 tana.rybka@hotmail.com
35962402  NIC - JOPE, S.R.O.    7400  Dúbravská cesta 9    84105  Bittó Peter      0902906940 902378838    0
35681586  NIELSEN SLOVAKIA S.R.O  2125  Obchodná 74       81106  nielsen@nielsen.sk  55422806   55422807f   0 nielsen@nielsen.sk
31583466  NICHOLTRACKT, S.R.O.   7400  Galvaniho 14       82104  Ţbánek, JUDr.Kret   0905718090 43412153     0
00603741  NIKÉ, SPOL. S.R.O.    9271  Ilkovičova 34      81230  Sotulářová @     0260269143        1186 sotularova@nike.sk
31339549  NIKEA S.R.O.       7450  Panenská 7        81103  TEL !         0903263639 905576888    0 @nikea.sk
35788682  NIKI S.R.O        5530  Ţilinská 2        81106 Allakaj Nikola    52631704           0
31363253  NIKKO, S.R.O.       5530  Elektrárenská 6     83104 Danihelová      0904990009          0
35952881  NIKO TRANSPORT SLOVAKIA  7400  Polianky 5 A       84101 Resman        0918717000  69203941    0 resman.dusan@siol.net
35913355  NLB FACTOR S.R.O.     7400  Tomášikova 30      82101 Rišková       48250910           0
35894806  NMB-MINEBEA SK S.R.O.   2200  Na pántoch 18      83106 Mgr.Zuzana Franková 0249109759  49109743f   170 zuzana.frankova@nmb-minebea.com
35818590  NOBODY, S.R.O.      7400  Roţňavská 24 (areál Opel)82104 Škábik sss@nobos.sk 0905632508          0 sss@nobos.sk
32171196  NON STOP BAR       5530  Vlčie hrdlo 54      82110 Fághyová Edita @   0903464789          0 avviato@nextra.sk
44348851  NORTH WEST BUSINESS    7480  Panská 6/Špitálska 10 81101 Mgr.N.Dekanozišvili@ 0903129422           3 natia@chello.sk
35847298  NORTH WOOD, S.R.O.    7400  Starhradská 14, Ba V 85105 Starasser        0905817528          0 xx
36774049  NOR-WAY CONSULTING    7450  Grosslingova 53     81109 Monika Pavlíková @ 0259234400   0259234463f   5 office@nor-way.eu
31782973  NOTÁRSKY ÚRAD       9300  Medená 18        81102 Bakytová @      52961210           0 sona.bohmova@notar.sk
31782663  NOTÁRSKY ÚRAD       9300  Šafárikovo nám. 4    81102 JUDr.M.Pavlovičová @ 025923223          2 pavlovicovam@stonline.sk
36009784  NOVA A-Z, A.S.      7400  Topoľčianska 22     85105 Badinský,Dieška @  63812685           0 ba@nova-az.sk
35846151  NOVADACH, S.R.O.     4500  Sará Vajnorská 27,Ba III 83104 Ing. Hlušek @    44451878   44635092f    7 hlusek@novaglass.sk
44259841  NOVÁK MÄSO-ÚDENINY    5200  Komárnická 3       82103 Roland Miroš                   6
36060950  NOVARTIS, S.R.O.     7400  Trenčianska 47, Ba II  82109 Blaţičková Edita   55425439   55425313    80
43977626  NOVOTNÁ KATARÍNA     9300  Agátova 7/c       84101 Novotná @      0902086852          0 kacenkanov@seznam.cz
35825952  NOVÝ ACORD, S.R.O.    4500  Údernícka 11, Ba V    85101 Papánek, Benedikovič 0903704039  68245115    0 papanek@acord.sk
36930709  NOVÝ ŠTÝL-ŠEDOVIČOVÁ   7400  Obchodná ul.-Royko pasáţ 81001 Šedovičová      0905748613          0
36288250  NOXA DEVELOPMENT     7400  M.Sch.Trnavského 4    84101 Mach @        0902906090          0 rober.mach@centrum.sk
35856548  NP SLOVAKIA, S.R.O.    2524              83605 Matovičová
                      Nobelova 34(Istrochem,vchod C)           44632494   44632495f    0 np-slovakia@np-slovakia.com
00045021  NRC-ÚST.PREV.A KLIN.MED  8510  Limbová 14        83102 MUDr.Mitrová     59369564   59369585f    0
44135483  NSK BUILD CORPORATON   4540  Dunajská 11 Dunajská Streda Szabo Peter
                                   92901           0902413819          0
35758511  NTD, S.R.O.        7400  Vajnorská 135      83104 Urlický @      0903725421  44257331    0 sales@tntslovensko.sk
35703881  NUBIUM-ING.L.STRAŠIL   5110  Trenčianska 55      82109 Ivan Peller     53417930           0
35704942  NUMERI SLOVAKIA, S.R.O.  7524  Jaskový rad 181     83101 Blaţíček       54650011           0
35785250  NUMLOCK S.R.O.      9300  Staré grunty 53     84247 Partlová       65428624           0
36706281  O.H.SPEKTRUMSTAV S.R.O.  4500  Bučinová 10       82107 Oleksy Hefyuk    0911800094          0
35858737  O.K.STAV S.R.O.      4521  Na pántoch 14      83016 Pavlov        0905628204          0
31396704  O.S.O. SECURITY, S.R.O.  7524  Hattalova 12/B      83103 Vrabčeková @     44638514           0 info@ososec.sk
31335225  OA+ŠPORT.GYMNÁZIUM    8020  Dudváţska 6       82102 Rechtorík @     0903431172  45525772    0 gaudeamus@dudva.sk
35978856  OAC SPRÁVCOVSKÁ S.R.O.  7400  Stará Vajnorská 39    83104 Ing.Kopecký     0249614919  49614992f    0 oac@vnet.sk
30853524  OAS UKRTRANSNAFTA     7413  Pod násypom 7      84103 Ing.Rakovský     0264780254          0 ukrtransnaftaba@stonline.sk
17310016  OAT SPOL.S.R.O.      4500  Mlynské nivy 61/A    82724 Mesárošová @     58236198           0 sona.mesarosova@bauholding.com
17515912  OBAL & OBAL PEKÁREŇ    1561  Jakabova 28-Trnávka 82104 Obalová          43420015           0
31793177  OBČ.ZDRUŢ."HLAVA98"    7520  Botanická 9       84105 Chlpíková      52964051           0
31788734  OBČ.ZDRUŢ.ODYSEUS     7520  Ukrajinská 10     83102 Mgr. K.Jirešová    52494344          0
30866855  OBČ.ZDRUŢ.SVÄTÝ JAKUB   8530  Obchodná 52      81106 Pavelková       0907093566 52451274     0
31814557  OBČ.ZDRUŢ.VRAKUN.BESEDA  7520  Hradská 78, Ba II   82107 Mgr. Brániková     0910330428 45249885     0
30775418  OBCHODNÁ AKADÉMIA     8000  Račianska 107     83102 Jentnerová @      0244255773 44255148f    50 sjentnerova@inmail.sk
17327652  OBCHODNÁ AKADÉMIA     8000  Nevädzová 3      82509 Ing.Erika Marošová   0243411158 43411159f    0 e.marosova@oanba.sk
35929545  OBIETTIVO LAVORO SLOV.  7450  Michalská 7      81101 Vera Marega @     0905974920 54630157     0 bratislava@obiettivolavoro.it
37617583  OBNOSTAV - ZOLTÁN TÓTH  3700  Kaštielska 1/A     82105 Zoltán Tóth      0908759394         0 obnostav@slovanet.sk
35766522  O-BRAINN BRATISLAVA    7520  Vajnorská 134/B    83104 Mariotová,Jančovičoá  44462196   44462198f   0 f.bako@o-brainn.sk
31360301  OBSERVER, S.R.O.     7400  Komárovská 17     82106 Xx           45258789   45523548f   0
31356542  OBUV SERVIS U RIŠA    5271  Ipeľská 1 trţnica   82107 Antonín        0903442600         0
37219120  OBUV SERVIS U RIŠA    9305  Dudváţska ul., NC HRON 82106 Richard Antonín    0903442600         0
35869534  OCÉ SR S.R.O.       5100  ocesk-info@oce.com   82104 Jana Tauberová     0248228710 48228790f    0 jana.tauberova@oce.com
31770096  OČNÁ AMBULANCIA      8510  Wilsonova 6, Ba I   81107 Kováčiková       52493687          0
18723458  OČNÁ AMBULANCIA      8510  Limbová 5, Ba III   83101 MUDr. Čmelo @     0907716197         0 j.cmelo@mediclub.sk
31322115  OČNÁ OPTIKA        9305  Vajnorská 134     83257 Ing. M.Lukačovičová  44253544   44253521    0
41384423  OČNÁ OPTIKA-P.HUNČÍKOVÁ  5200  huncik@asovending.sk 82000 Petra Hunčíková     MAIL            0
36624179  OD ŠAFRÁN, S.R.O.     7400  Košická 37/A, Ba II  82108 Ing. Maco, Kollár @  0902977203 902977210    0 odsafran@stonline.sk
30841801  ODB.UČILIŠTE PRE TPM   8000  Dúbravská cesta 1   84529 Ing.Mačugová      54788256   54791051    0 macugova@domovrosa.sk
00896187  ODB.ZVÄZ DOPRAVY,...   9120  Vajnorská 1      83104 JUDr.Brodzianska @   0250240323 50240356f    0 ozdoprava@ozdoprava.sk
30843928  ODB.ZVÄZ CHÉMIA SR    7520  Osadná 6        83100 sekretariát      44451572          0
31804438  ODB.ZVÄZ POLÍCIE V BA   7520  Špitálska 14/Račianska451228 Oľga Nováková
                                  8              0905525722         2 novakovl@minv.sk
35754907  ODEON, S.R.O.       5530  Hviezdoslavovo nám.15 81102 Krasniči        54431840          0
35768941  ODŤAH.SLUŢBA JASLOVSKÝ  7520  Ambroseho 13, Ba V   85102 Jaslovský @      0216116   0903719896  10 dispecing@odtahovka.sk
35772760  OFFICE CENTRUM S.R.O.   5100             82104 Ing.Stanek,Ruţinský
                      Bulharská 70/Nádraţná34,Ivánka           0243631344 43631352f    0 ruzinsky@officecentrum.sk office@
35933828  OFFICE SERVIS S.R.O.   9300  Vajnorská 89      83104 Branislav Uherek    0244635307-844635309f    0 uherek@officeservis.sk
35829966  OFFPRINT S.R.O.      7400  Majerníkova 23     84105 Mgr. Otto Čecha    0903730740         0 ott62@centrum.cz
13982079  OFPRINT          2222  Magnetová 11      83101 Holík         0905235608 44258014     0 ofprint@ofprint.sk
35695340  OCHRANNÁ SLUŢBA S.R.O.  7460  Černicová 25      83101 Milan Wölf @      0234793237 0254777225   39 os@os-security.sk
35798343  OK - V, S.R.O.      7400  Metodova 7       82108 Janderlová @      55566862          0 janderlova@ok-v.sk
35825979  OKAY SLOVAKIA S.R.O.   5100  Palisády 33      81106 sp01.hr@okaysk.eu   Chocholáková        0 sp01.hr@okaysk.eu
30853583  OKIN FACILITY       7400  Cukrová 14, Ba I    81339 Martin Korim      0915204850        150 okinfacility_danubia@carrefour.com
36727067  OKNOTEAM, S.R.O.     9300  Seberíniho 14     82103 Dušan Demo @      0243633633 905719278    0 demo@oknoteam.sk
00735795  OKR.RIAD. PZ BA II    7524  Osvetová ul.4     82749 Xx           0961032112         0
00735795  OKR.RIAD. PZ BA III    7524  Vajnorská 25      83101 Ing.Mgr.Sabelová    0961033110 961033116    0 eleonora.sabelova@minv.sk
00735795  OKR.RIAD. PZ BA IV    7524  M.Sch.Trnavského 1   84422 Priečinská       0961034115 961034116    0
00734977  OKR.RIAD. PZ BA V     7524  Nám.hraničiarov 1/B  85242 Mgr. Ţáková      0961035116         0
00039471  OKRESNÝ SÚD BA I     7523  Záhradnícka 10     81244  písomne       0250118157         0
00039489  OKRESNÝ SÚD BA II     7523  Drieňová 5       82702  OSOB/TEL !     0248701406         0
00039501  OKRESNÝ SÚD BA III    7523  Nám.Biely kríţ 7    83607  Bieliková @     0249204544  44450332f  145 henrieta.bielikova@justice.sk
00039535  OKRESNÝ SÚD BA IV     7523  Saratovská 1/A     84454  Viera Fureková @  0269259250         95 viera.furekova@justice.sk
00510157  OKRESNÝ SÚD BA V     7523  Prokofievova 6-12    85238  Horváthová     68269360   5821422    0
35917300  OLD TIMER CAFÉ      5530  Dulovo nám. 12     82108  Studenič      0903237511         0
13998293  OLDRICH SYNEK-SYNEKO   1581  Šustekova 27      85101  Oldrich Synek @   0262318113         0 obchod@nasacukraren.sk
40478777  OLEKSANDER PYGAR     7400  Lieskovec 2, P.Biskupice82106  Katarína Pygarová  0908432894         0
41971931  OĽGA HAASOVÁ       7480  Ţivnostenská 1     81214  Ing.Haasová     0905609123         0 amalia.haasova@zoznam.sk
00681300  OLO A.S.         3700  Ivánska cesta 22    82104  Viera Hrkelová @  0250110130  918110130  396 hrkelova@olo.sk
36240737  OLVID S.R.O.       5243  Einsteinova-AUPARK 85101    Ing. Daubner    0465426145         14
35953080  OLYMPIC ENTERTAINMENT   7480  Telefonujte !      81102  Bračíková @     0918919608         0 erika.bracikova@oc.eu
36497428  OMEGA GROUP, S.R.O.    7524  Tomášikova - stará Ikea 83103  Prucha       0903251211         0
31345654  OMEGA TOURS, S.R.O.    6330  Laurinská 2       81101  Ing. Chrenka    54431367   905566009   0
34882359  OMEGA-ING.BOGNÁR     9300  Budatínska 17      85105  Ing. Bognár @    0263829152  903448696   0 jan.bognar@chello.sk
35787058  OMNIA MOTORS A.S.     5010  Tomášikova 30      82101  Pittnerová     0248240208         0 pittnerova@omnia2000.ak
31405690  OMNICO S.R.O.       5143  Wolkrova 23, Ba V    85101  Baňáková      62250178   62250179f  60 omnico@omnico.sk
35844922  OMNIKA SK, S.R.O.     4500  Jasovská 23       85101  Mgr.Kada @     0915729966         8 kada@alfareality.sk
36907154  OMV SLOVENSKO       6321  Roţňavská 17/A     83104  Machovský      0905173710         0
31350569  ONDULINE STAV.MAT.S.R.O  4500  Bulharská 26, Ba II   82104  Galandáková @    0243422735         0 onduline@onduline.sk
44040342  ONE CALL A.S.       7520  Magnetová 11      83104  Harmadyová,Benčičová0914321305  914321311   0 kariera@onecall.sk
36805998  ONEX S.R.O.        7400  Rajecká 5        82107  vialix@gmail.com                0 vialix@gmail.com
35757647  ONIMPEX S.R.O.      9300  Kremeľská 30      84110  Dţulová       65459072          0 onimpex@post.sk
35681462  ONKOLOG.ÚST. SV.ALŢBETY  8510  Heydukova 10      81250  Čilijaková     0259249483         0
44464771  ONLINE EXPO SLOVAKIA   7440  Gunduličova 2      81105  Beňo,Polančiková  0915937631         0 office@onlineexpo.sk
35932104  ONLINE TRADE INVEST,SRO  5110  Hurbanovo nám. 6    81103  Hollá @       0914200294         0 onlinetradeinvest@centrum.sk
35753803  ONYX, S.R.O.       2670  Pri starom letisku 1  83107  Labátová      0904986715  43711218   0
31913113  OP PROSTĚJOV, A.S.    5242  AUPARK-Einsteinova 85101    Ing.Borovská    0905416661         0
35891564  OPACK, S.R.O.       9300  Páričkova 18      82108  Puffler @      0905602008         0 opack@opack.sk
35965029  OPPORTUNE, S.R.O.     5500  Telefonujte       82104  Minarič       0911106105         0
36925934  OPRAVA A ÚPRAVA ODEVOV  9300  Telefonujte       84104  Rybková       0903822154         0
17428891  OPRAVA OBUVI-ANDREJČÁK  5271  Bohrova 3        85101  Andrejčák      0905257324         0
30797306  OPRAVOVNE MV SR      7500  Sklabinská 20      83106  Xx         0961057074f         0 bosko.aomvsrba@euroweb.sk
35735457  OPTIFIN, S.R.O.      7400  Ventúrska 1, Ba I    81101  Ing. Nemergutová @ e-mail            0 nemergutova@optifin.sk
35809205  OPTIKA SILOE S.R.O.    5200  Dlhé diely I 6/A    84103  Ing. L.Rosypalová  0902202646         0 lucia.rosypalova@optikasiloe.eu
17364400  OPTIKA-MGR.MARIÁN KURUC  9300  Bučinova 6       82107  Ing. Marián Kuruc  0245258978  903277424   2
35941758  OPTI-M, S.R.O.      5227  Černockého 13      83151  Mgr.Malenková     0907539321          0
35724269  OPTIMAL SLOVAKIA S.R.O.  7520  Ambrova 8, Ba III    83101  Lichneker       0904708250          0
36290904  OPTIMEDIA S.R.O.     9300  Śpitálska 27      81107  Mgr.Halmová,p.Balla  0911551161 911551165     4 office@optimedia.sk
35834501  OPTION ONE S.R.O.     7400  MAIL !! Jaskový rad 187 83101  Marek Zonták      0903225587          0 marek.zontak@option-one.sk
31343686  ORA, S.R.O.        7400  Kvetinárska 20,P.Box 4582106  Ing. Groch @      45640811   45640812f    0 mtech@slovanet.sk
31350038  ORADATA S.R.O.      5245  Atrium, Einsteinova 9  85101  Tiklova        68206601   68206602f    0
36847640  ORADENT, S.R.O      8513  Mierová 52/A      82105  Mudr. Milan Lehotský  0243426984 0903967083     0 info@oradent.sk
35697270  ORANGE SLOVENSKO, A.S.  6420  Prievozská 6/a     82109  V.Valentich Virágová  0258511212 58511220    1367 viera.valentich@orange.sk
41635591  ORANGECONSTRUCTION A.S.  7000  1. mája 10       84102  Rodomova @       0905744668         140 irodomova@orangeconstruction.sk
35862491  OREA HOTELS A.S.     5511  Odbojárov 3, Ba III   83104  Mgr.Ladislav Šištík  0902593633         900 riaditel.club@oreahotels.sk
34137815  ORGANON SLOVAKIA S.R.O  7480  Čajakova 18       81105  písomne @       52454091   fax52454089   0 e.soosova@organon.sk
43231900  ORIENT KEBAB-M.GURLEYIK  5500  Saratovská 2      84102  Murat Gurleyik     0903052464          3
35880953  ORIN REAL, S.R.O.     7031  Račianska 66      83102  Telefonujte      0903718726          0
36636959  ORION - IN, S.R.O.    9270  Hattalova 12/c, Ba III 83103  Kapustová Zdenka    0911555453          0
35815400  ORION SLOVAKIA S.R.O.   5210  Vajnorská 97      83104  PíSOMNE ! @      44455204   44454032     0 orion.slovakia@orion.co.at
31805451  ORL AMBULANCIA      8510  Bezručova 5       81109  MUDr. Ozorovská    0905387185 52965501      0
31804128  ORL AMBULANCIA      8510  Vajnorská 40      83263  Straţovcová      0905862830 44258006      0
35841061  ORMESTER SLOVAKIA,S.R.O  7460  Strojnícka 8      82105  Csintóová @      43631554   43631555f    0 natalia.csinto@ormester.hu
36076643  OS ZÁCHRANNEJ ZDRAV.SL.  8510  Antolská 11       85007  Ing. Somorová @    68207321   68207355f    0 zachrana@emergency-ba.sk
00605751  OSEMROČNÉ GYMNÁZIUM    8020  Bílikova 24, Ba IV   84102  Rencešová       64461202           0
35853832  OSMEA A.S.        7000  Moskovská 13      81108  Ing. J.Bratislavský  0905710141          0 bratislavsky@slovzdrojplus.sk
35871253  OSMOK S.R.O        4521  Šafárikovo nám.7    81102  Kostsjubinskiy     0902184392          0
34151567  OSMOSA - VÝR.NÁBYTKU   7400  Trhová 4        84102  Sarka         64530225           0
31352979  OSPRA-INVEST S.R.O.    3720  Vajnorská 108(Istrochem)83104  M.Sedlárová @     0249512569 49512569f     0 sedlarova@osprainvest.sk
35743727  OSTERREICH.INSTITUT BA  8040  Baštová 9        81103  Stríţová        54434917           0
31328296  OSVETLENIE S.R.O.     7121  Pod násypom 19     84103  Leinwather       0264369402 903968289     30 osvetlenie@azet.sk
35683929  OTIS VÝŤAHY S.R.O.    7520  Roţňavská 2       83000  Lenčeš         0903644719 43412436f     0 marian.lences@otis.com
31318916  OTP BANKA SLOVAKIA A.S.  6500  Štúrova 5        81354  Šovčíková Marta    59796299           0
11648651  OTS - ING.PILARIK     7520  Hradská 38       82107  Ing.Pilárik @     0905562583 45258517f     0 marianpilarik@chello.sk
17321484  OTS BRATISLAVA S.R.O.   4545  Opletalova 65, Ba IV  84107  Ing.Ján Špaček     0903219878 64775371f     0 spacek@ots.sk, ots@ots.sk
35687657  OTTO TAXI, DRUŢSTVO    9305  Pečnianska 6      85101  Vovčík, Panák     0905322322 903322322     0
31815545  OÚ PRE CEST.DOPRAVU    4523  Pri starej prachárni 14 83104  Ing.Biskupič @     50200101   53418476     0 matej.biskupic@ba.kud.gov.sk
35970359  OUTPUTCENTER       2222  Kopčianska 14      85101  Mgr. Tomášová     0918583352          0
31361358  OVB ALLFINANZ SLOVENSKO  6700  Bodrocká 32       82910  Rudolf Kálig      0903710056 907710017     0 kaligrudolf@ovbmail.sk
35953993  OXALIS SLOVENSKO,S.R.O.  5100  Staviteľská 1      83104  Tonkovičová      44648132           0 oxalis@oxalis-sk.sk
31818676  OZ ĽUDIA PROTI RASIZMU  9100  Mlynské Nivy 41     82109  JUDr.Milo       0910362847          0 info@rasizmus.sk
31745920  OZ PETRŢALSKÁ KOMUNITA  9100  Osuského 1/A      85103  Ing. Kordík, CSc.   62315923           0
30845416  OZ PRAC.PEŇAŢ.A POIST.  9120  Vajnorská 1       81570  Hupková Soňa @     0255563978 50240205      3 ozppap@kozsr.sk
30856515  OZ-ŠANCA PRE NECHCENÝCH  9100  Jadranská 34      84101  Mária Vojteková @   0903263963          9 sanca@sancaoz.sk
31376657  P 67 VALUE, S.R.O.    7400  Kríţkova 9, Ba I    81104  Zimančoková      57788183           0 p67value@p67.sk
35902710  P&BERT MANAGM.CONSULT   7450  Nám. 1.mája 14     81106  Mgr.T.Remchuková @   59230517           0 cv@pbert.sk
35953357  P&M SLOVAKIA, S.R.O.   7400  TEL!! Továrenská 14   81571  Pionteková       50213365           0
31356591  P&P MANAGMENT-IMPULSE   7450  Cukrová 14       81339  Písomne @       59324488fax          0 inzerat@papmi.sk
31368000  P.DUSSMANN,S.R.O.     7470  Pri Starej prachárni 14 83104  Ing. Bilíková @    55576363   55576422f   187 marketing@dussmann.sk
44489935  P.H.F. MONTÁŢE S.R.O.   4520  Trojičné nám. 10/A   82102  Oľga Grozdaničová   0903457621          0
23145215  P.J.SERVIS -PERS.AGENT.  7400  Staré Grunty 36 AD L 84101   Radík @        0915970272 65440221f     0 radik@pjservis.sk
31318568  P.L.G. S.R.O.       0141  Pečnianska 5      85105  Lehký Zdeno      0903776030 903776050     12 plg@stonline.sk
44627556  P.L.J. S.R.O.       5500  Agátová 5C       84101  Šuleková        0902267560          0 sulekova.s@centrum.sk
36276596  P.M.U., S.R.O.      7400  Kaufland-Romanova    85101  Kanichová @      62410185           0 pmu@zoznam.sk
35870028  P3SK CONSULT, S.R.O.   9300  Kutuzovova 17      83103  Ing.Petrisková     0905544761          0 office@p3sk.sk
35860111  PAC-TRA SLOVAKIA     9300  Stará Prievozská 2   82109  Ing. Kollárová @    0415621193 415621192     0 monika.kollarova@pac-tra.com
35746513  PALADIUM GROUP S.R.O   7524  Šafárikovo nám.7    81102  Mgr. Plechov      52924357           0
35697415  PALATIN S.R.O       5530  Laurinská 3       81001  Ying Xiao Mai     54433865           0
43872573  PALAWI ASIA SPA S.R.O.  9304  Smrečianska 41     81105  Mgr.Damar Ulická @   0244371241 44371243      5 info@palawi.sk
35973021  PALBACH S.R.O.      4500  Čapkova 2        81104  Taras Hefyuk      0905815772          0
36731153  PALMA GROUP, A.S.     1542  Račianska 76      83604  Petra Gašparíková @  0249245262          0 petra.gasparikova@palma.sk
32172095  PALMYRA CLUB       5530  Staré Grunty 51     84102  Ing.Rifat Assad    0903252700 65411455     12
44415915  PAMADRIA S.R.O.      5200  Bazová 12        82108  Miroslava Lorencová  office@pama dria.sk      0 office@pamadria.sk
35687801  PAMAPAN SPOL.S.R.O    4500  Rajtaková 44      84103  A.Bartalos       0903702524          0 pamapan@orangemail.sk
31755194  PAMIATKOVÝ ÚRAD SR    9252  Cesta na Červený most 6 81406  PhDr. Jurkovič     52621066           0
36509779  PAMIDIA CZ BRNO      2920  Račianska 71      83102  TEL!          0244633434 918996326     0
36374075  PANAX FTS, S.R.O.     6320  Kopčianska 20/A, Ba V 85104   Zajíčková @      63531014   písomne     0 zuzana.zaickova@zppanax.sk
36831875  PANDA-ÁZIJSKÉ BISTRO   5552  Detvianska 18      83106  Milan         0903708835          11
35966033  PANELÁREŇ VRAKUŇA A.S.  9300  Ráztočná 59       82107  Šimeková @       0245247413 905969103     0 simekova@panelarenvrakuna.sk
36271403  PANNON-WORK SLOVAKIA   7450  Palisády 40       81106  Ing. Bártová @     0918667931 54416404      0 bratislava@pannonwork.sk
35897350  PANORAMA EXPRES-KEJS   7400  Vazovova 9       81107  Patorčev        0907042424          0 panoramaexpres@centrum.sk
31443923  PANTA RHEI S.R.O.     5110  Ruţová dolina 10    82521  Kariera@pantarhei.sk  0255640371 0911724670     0 kariera@pantarhei.sk
35154195  PAPIERNICTVO-NAGY     7480  Ľ.Fullu 1        84105  Nagy          0903232056          0
36192384  PAPIRIUS S.R.O.      5118  St.Vajnorská 4     83104  Mgr.A.Vidrová     44462987   fax44462986   0 anita.videova@papirius.sk
36826642  PARADISE S.R.O.      7480  MAIL/TEL! PCC Vajnorská 100
                                  83000  Zuzana Kováčová    0905314449          0 zuzula89@orangemail.sk
35927054  PARFUMÉRIA DOUGLAS    5260  Shopping Palace-Zl.piesky
                                  82103  Kocianová       49244385   49244386f    0
36669067  PARFUMERIA SEPHORA SK   5230  AVION-Ivánska cesta 1682104   Katarína Weissová   0243630267 43630268      0
35704781  PARKETT PLUS, S.R.O.   5100  Kopčianska 89      85101  Ing.Miklošová @    48777711   48777710   70 lmiklosova@parkettplus.sk
35822911  PARMAL TUPOLEVOVA S.R.O  5210  Tupolevova 21      85105  Ing. Milan Partl    63535961 - 3 0905610540   4
36656411  PARTNER PRE FIN.PLÁN.   6520  Na Riviére 1      84102  Eva Zotter @      004369910239060       0 evazotter@gmx.eu
35896949  PASEY, S.R.O.       5530  Stará Vajnorská 17   83107  Xx           0907092795 9005242612    0
35922389  PASTA BAR, S.R.O.     5550  Grösslingova 31     81109  Sabová         0911966986         0
11658568  PATRICIA WEBEROVÁ-PIPI  7480  Mierová 36       82103  Weberová @       0903460294         0 patriciaw@chello.sk
35719656  PATRIOT, S.R.O.      5211  Dunajská 2 - TETA    81101  Mozolák Roman     0903623221         0
36981923  PAULUS JOZEF, F.O.    4500  Telefonujte       82110  Paulus Jozef      0915148458         0
32074832  PAVEL GUNDEL, F.O.    7400  Mariánska 8       81100  Horváth        0902917781 902917780    0 gundel@chello.sk
41877161  PAVEL CHLPÍK       5550  Gumon-Košická 6     82101  Chlpík         osobne           0
41334655  PAVEL SILÁK, F.O.     4500  Telefonujte       85106  Silák         0903400976         0
37334638  PAVOL BELAN-VÝR.NÁBYTKU  3610  Varšavská 22      83103  Belan @        0905455957         0 pavol.belan@mail.t-com.sk
41535936  PAVOL KAŇUCH, F.O.    7400  Jamnického 10-12, Ba IV84105  Kaňuch Pavol      0903948891         0
43202411  PAVOL NOVÁK, F.O.     5110  TEL !! Svätovojtešská 1983103  Pavol Novák @     0902624303         0 pakonovak@zoznam.sk
35954426  PAZZA, S.R.O.       5530  Vajnorská Polus CC   83101  Niejadlík @      0903777690         0 donaifel@atlas.sk
35869755  PB SYSTÉM, S.R.O.     7400  Líščie údolie 68    84104  Pokštefl Bohumil @   0903447199 43425051f    0 pbsystem@stonline.sk
35901357  PB-MANAGEMENT, S.R.O.   7400  CBC Karadţičova     81107  Pavlusová @      0905812763         0 ivanapavlusova@zoznam.sk
44186291  PDDS-HOTEL DIVOKÁ VODA  5500  Vodné dielo Čuňovo   85009  Simona Veselková @   0915990332         0 veselkova@divoka.sk
35773448  PDMG S.R.O.        9304  Hviezdoslavovo nám. 3 81101   písomne @                     0 pierot@pierot.sk
30775361  PEDAG.A SOCIÁL.AKADÉMIA  8000  Bullova 2, Ba IV    84420  Benkova        64365940   kl. 13    34
30795923  PEDAG.-PSYCHOL.PORADŇA  8510  Fedákova 3, Ba IV    84102  Kubovičová @      0264288090         20 pppacvapp@chello.sk
36542750  PEDERSEN&PARTNERS,S.R.O  7414  Grosslingova 41     81109  Milan Gatci      52636133          0
35821272  PEEK & CLOPPENBURG SK   5248  Ivánska cesta 16    82104  Human Resources    MAIL/PÍS          0 Slovakia@peek-cloppenburg.sk
31405631  PEJAN, S.R.O.       5220  Beniakova 18      84105  Hopják Peter      0905714023         0 budzinakf@stonline.sk
11908238  PEKA & CO         4500  Mierová 20       82105  Karol Kisfaludy    0903718939 43423994f    0 pekaco@mail.t-com.sk
41716027  PEKÁREŇ HASMIK, F.O.   1581  Hálova 16        85101  Hasmik         0905757676         0
36733032  PEKÁREŇ NAGLREITER    5224  Karadţičova 10     82108  Ceconíková @      0908677268 911232381    0 ceconik.lubos@stonline.sk
17357217  PEKÁREŇ PACHNER, F.O.   1561  Pri Suchom Mlyne 28   81104  Pachnerová Mária    54651258          0
31322786  PEKÁREŇ PETRŢALKA,A.S.  1581  Budatínska 36      85101  Janisková,Ing.Fekete  68208339   68208328   167 fekete.ladislav@delta-pekarne.sk
32095767  PEKÁREŇ PRIEVOZ      1589  Mierová 109       82107  K.Tanglmayer @     0905402805 43291586     0 pekaren.prievoz@gmail.com
11814977  PEKÁREŇ U FLORIÁNKA    7480  Čsl.tankistov č.149   84106  Noskovič        0908740006         20
35742151  PEKAS M+K, S.R.O.     4534  Galvaniho 14      82104  Ing.Podveská      43422146   43421647f   0 info@pekasmk.sk
35773979  PELICAN, S.R.O.      7412  Zámocká 22       81110  Veronika Kazíková@   54414444          0 klienti@pelikanporadi.sk
35897821  PELICANTRAVEL S.R.O.   6330  Cintorínska 3/B     81108  Michaela Zelenáková  0259306626         40 jobs@pelikan.sk
35812737  PEMAK SPOL. S.R.O.    5010  Šustekova 29-31     85104  Kojš          0903767042         3
35720221  PEMAR S.R.O.       7524  Galvaniho 14      82104  TEL! @         0244441718 0911495348    0 pemar@zoznam.sk
35743026  PENTA GROUP A.S.     5100  Kríţkova 9        81104  Zuzana Zimančoková  57788183          10
35898194  PENTA INVESTMENT A.S.   7414  Kriţkova 9        81104  Zimančoková      0257788183         0
35814829  PENTAREAL S.R.O      5510  Stavbárska 38      82107  Beláková       40252111   45248323   0 ubytovanie.pentareal@stonline.sk
36076872  PENZIÓN AMICO       8531  Aviano 2         83102  Patočková       0911599850         0
35353535  PEOPLES LOUNGE      5530  Gorkého 1        81101  Barcík        0905456641         0 peoples@peopleslounge.sk
35881623  PEPE PLAST, S.R.O.    4542  Mánesovo nám. 3     85101  Ing.Ďurošková @    0905329677         3 duroskova@pepeplast.sk
31374280  PERAGO S.R.O.       7400  Údernícka 5       85102  Ing. Pitoňák     63838223   63838225   0
00685313  PEREX, A.S.        7400  Trnavská cesta 39/A   83104  Www.pravda.sk                   0
40964825  PERFEKT BODY - UHLÁROVÁ  7520  Sabinovská 3/b, Ba II  82103  Uhlárová       0905818574         0
00680303  PERFEKT, A.S.       2200  Karpatská 7       81105  Ing. M.Mázik @    52493506   52499784   0 mmazik@perfekt.sk
31327681  PERGAMON S.R.O.      7400  Bardejovská 9, Ba III  83102  Ing. Rakovan @    0244453571f         0 rakovan@pergamon.sk
31327681  PERGAMON S.R.O.      5100  Chemická 1        83104  Ing. Peter Rakovan  0249202911 49202910     0 rakovan@pergamon.sk
35786426  PERKS, S.R.O.       7400  Tomášikova 14      82102  Kremnický Peter @   0903717681         0 kpeter@chello.sk
35919876  PERMAN-MK, S.R.O.     9300  Trnavská cesta 112    82633  Vlčková @       43427070          0 asistentka@perman-mk.sk
35937904  PERNOUD MOLD CE S.R.O.  2500  Pluhová 49, Ba III    83103  Thomas Bechet     0244461360 44460216f    0 t.bechet@pernoud.com
35841176  PERSONNEL AGENCY, S.R.O  7400  Bajkalská 25       82718  info@personnel.sk   0910977901 58233476     0 info@personnel.sk
35946954  PETER AUGUSTIN, S.R.O.  7400  Saratovská 26/a, Ba IV 84102   Martina Mikušová @  0264530571 64530572     0 martina.mikusova@mpa-service.com
32188692  PETER ČAPLA ZGP      5550  Švabinského 7      85101  Čapla Peter @     0904468023         9 zgp@pobox.sk
37604805  PETER DRAHOŠ-KOMSIS    5500  Tatranská 10, Z.Bystrica 84106  Drahoš @       0905475309 903475309    0 coronabar@chello.sk
43125255  PETER HÚŠEK, F.O.     9300  TELEF!!         84302  Peter Húšek @     0905664547 911664547    0 peter.husek@post.sk
40658520  PETER KIŠ, F.O.      7400  MAIL/TEL !!       84108  Peter Kiš       0903325768         0 p.kis@centrum.sk
37155857  PETER KONEČNÝ-SERVE    5530  Pri Šajbách 1      83106  Peter Konečný @    0903234844         0 madre@azet.sk
34884734  PETER KULA        9300  Mlynarovičova 9/Heydukova 5
                                   85103  Peter Kula  @    0905977593         0 peterkula@gmail.com
33825785  PETER KURT - DESIGN    7400  Karloveská 1/A, Ba IV 84104   Kurt, Bubničová @   65411325          0 samolepky@samolepky.sk
35439513  PETER MIŠURA HODINÁRSTV  5273  Špitálska 43       81108  Miškurová       0918495274         7 INFO@EURO-TIME.SK
37614894  PETER RÁC-ODŤAH.SLUŢBA  6020  Hradská 10        82107  Rác          45248716   903459322   0 info@odtahovka-rac.sk
14015200  PETER TOMAŠOVIČ-TOMOS   2050  Vajnorská 108      83104  Tomašovič @      0905645130         0 tomos@umeleckestolarstvo.sk
34888314  PETER VÁVRA F.O.     5500  Vlčie hrdlo-bufet Hron 82106   Vávra         0903786564         0
35790253  PETIT PRESS A.S.     2222  Lazaretská 12      81108  Michaela Siváková @  0259233181         0 personalne@petitpress.sk
11666382  PETRA, S.R.O.       7400  Račianska 146      83154  Peter Hudák      44883557          0
35816244  PF AUTO S.R.O.      5020  Hodonínska cesta 11   84103  Peter Frühwald    0269203700 69203740f    24 peter.fruhwald@pfauto.sk
36718963  PHARMACON RESEARCH S.RO  7320  L.Dérera 7        83101  Boriková @      0254654534 54350154f    0 pharmacon@pharmacon.sk
33574421  PHARMDR.SLÁVKA RAFAJOVÁ  9300  Repašského 3       84102  Rafajová Slávka    0915999423         0 milan.rafaj@orangemail.sk
31344259  PHILIP MORRIS SLOVAKIA  5135  Račianska 44       83102  Dúţiková @      49242506   49242504f  240 martina.duzikova@pmintl.com
31341241  PHILIPS SLOVAKIA     5143  Škultétyho 1       83227  Mgr.Kresanová     50265110          0
34142941  PHOENIX-ZDRAV.ZÁS. A.S.  5110  Pribylinská 2/A @    83104  PÍS! Mgr.M.Molnár @  0249999170         0 molnar@phoenix-zz.sk
35880996  PIECE OF CAKE, S.R.O.   9300  Račianska 71      83102  Xx           0910404288 44373709    0
00602418  PIETA S.R.O        9303  Mlynské Nivy 8     81109  Horvath        0903713258        0
35858591  PIM SLOVAKIA, S.R.O.   7400  Elektrárenská 6     83104  Tausingerová @     44461240         0 tausingerova@pim.sk
35793872  PIPER S.R.O.       5530  Einsteinova 18, Au Park 85101  Nikolovski       0907844388        0
35843799  PIVÁREŇ LAGÚNA      5530  Papánkovo nám. 1    82101  Kopčoková       43414492         0
31648479  PIVOVAR ŠARIŠ, A.S.    1596  Bojnická 20, Ba III   83104  Búran         0904703168       550 marian.buran@saris.sabmiller.com
43796630  PIZZA HANDS GROUP S.R.O  5530  Fadruszova 6      84104  Veruzáb @       0905670722        0 yasminne@stonline.sk
43796630  PIZZA HANDS GROUP S.R.O  5530  Einsteinova 18     85101  Henrich Veruzáb @   0905670722        0 aupark@pizzahands.sk
35852143  PIZZA HUT         5530  Panónska cesta HM Tesco 85104  Ďuračková       0905988244        0
35852143  PIZZA HUT         5530  Drevená 8        81106  Jana Dianová @     0905988243        0 bratislava@pizzahut.sk
34881239  PIZZERIA DOMINIKA     5530  Vlastenecké nám.3    85101  Trnovcová       62242170         0
43589782  PIZZERIA EL NIŇO     5530  Estónska 1/A      82106  Galbavý Marek     0911731212        0
32060297  PIZZERIA LA MAMMA     5530  Škultétyho 10      83103  Maťátková,Bobek    44371938         0
36911607  PIZZERIA LAMIA      5530  Jasovská 3       85107  Marian Filipovič    0903474269        10
37349287  PIZZERIA LAMONT      5530  Kaštieľska 30      82105  Barancová       0911245353        0
32063822  PIZZERIA ORION      5530  Blagoevova 20      85104  Pavol Mičenec     0911248658        0
40967387  PIZZERIA PANE VINO    5530  Drieňová 40       82103  Hauko         0907799437        0
37123378  PIZZERIA ROMA - N.LOKI  5530  Beniakova 30      84105  Nijazi Loki      0903780122        0
37123378  PIZZERIA ROMA - N.LOKI  5530  Rajská 1        81108  Nijazi Loki      0903780122        0
17316359  PIZZERIA SOLE MIO     5530  Grosslingova 31     81109  @           0911966986        0 miteri1@azet.sk
12669849  PIZZERIA SV.VINCENTA   5530  Sv.Vincenta 1      82103  Skurák D.,Skurák M.  0903716576 903356984   0
17528101  PIZZERIA UMAG       5530  Ţilinská 2       81106  Allakaj Nrec      0252492830        0
44151403  PLANET ZEN        9300  Gorkého 7        81102  Ing. Jandová Lucia @  0254630432 910954424   0 jandova@azet.sk
17318378  PLASTCOM S.R.O.      2500  Hattalova 4       83103  Eva Trenčanská     0244372470 44259223f   0 eva.trencanska@plastcom.sk
35815876  PLASTEXPO, S.R.O.     7400  Vajnorská 122-Istrochem83104  Stanovský       0911999399 903742030   0
35846666  PLASTIC PEOPLE, S.R.O.  9000  Bulharská 70      82104  Lisická @       0905998704        0 office@p-p.sk
36065901  PLATFORMA MIMOVL.ROZV.O  9300  Miletičova 7      82108  Mgr.Havelíková,PhD.  0257385256 908729290   0
00179663  PLAVÁREŇ PASIENKY     7400  Junácka 4        83104  Fabrici        0903791816        0
35862041  PLAZMA S.R.O.       5530  Bulharská 60      82104  Sanjay Kumar Rai    0907193492        25 plazma@yahoo.com.uk
35798939  PLEURAN, S.R.O.      7400  Súkennícka 15      82109  JUDr. Gabriţ @     0903444419 0253415577  18 pleuran@pleuran.sk
35880066  PLIVA SLOVAKIA S.R.O.   5110  Plynárenská 7/A     82109  Vozarová @       fax 58252854       0 vozarova@plivadd.sk
36077402  PLUS ACADEMIA N.O.    8040  Nám.SNP 13       81106  Repka Miroslav     0903423043 0252733118   0 repka@plusacademia.sk
35805358  PLUS PROMOTION BA S.R.O  7400  Obeţná 12        82102  Silvia Holecová @   0911047777        0 silvia.holecova@pluspromotion.sk
35818565  PLUSIM, S.R.O.      6020  Staré Grunty 36     84104  Kudlejová @      0265412143 903818020   0 praca@plusim.sk
33827982  PLZENSKÁ REŠTAURÁCIA   5530  Rajská 5, Ba I     81108  Ing. Murčo       52920610         0
35754940  PM SARAH, S.R.O.     7400  Obchodná 3       81109  Michal Cvečka @    0905490235 43632222    0 pmsarah@abcelektro.sk
31395716  PMD-UNION, A.S.      1561  Račianska 72     83002  Bombová @       0249206705 0249206771f   74 bombovav@bratislava.penam.sk
36527696  PNEU COMP S.R.O.     9300  Závodná 3      82106  Jaroslav Čeliga    0245522237 45245759f    0 pneucomp-ba@stonline.sk
31390242  PNEUMAX, S.R.O.      7484  Bazová 8       82108  Pastucha        55410132          0
35863200  PNEUMOALERGOCENTRUM    8510  Uzbecká 16      82106  MUDr. Drugdová @    40202112   40202111    0 drugdova@pnaumoalergo.sk
41474091  PNEUSERVIS        7400  Kopčianska 65    85101  Toth          0903700040         0
35759411  PNEUSERVIS ALFA TYRE   7400  Polianky 27     84101  Písomne @       0264462545 f64461151    0 bratislava@alfatyre.sk
11657871  PNEUSERVIS-KAPUSNÍK,F.O  7480  Na Piesku 20     82105  Kapusník Peter     43426293   0908717838   0
31363172  PODRAVKA INTERNATIONAL  5130  Záhradnícka 68    82101  pani Haskič      50202811          0 podravka@podravka.sk
36735469  POĎVON, S.R.O.      7450  Košická 37      82108  Straka @        0911026440         0 info@podvon.sk
31354645  PODZEMNÁ VODA S.R.O.   7520  Kolískova 1     84105  RNDr.Banský      65444344          0 admin@gwc.sk
40098222  POHOSTINSTVO "U MATÚŠA"  5530  Jaskový rad 59    83100  V.Vakonits       54775327          0
40254569  POHOSTINSTVO FUNUS    5530  Prokopa Veľkého 1  81104  Koricinová @      0903907327         7 koricinova@zmail.sk
35807598  POHOTOVOSŤ S.R.O.     7520  Račianska 42/A    83102  A.Bogiová @      49102722          0 bogiova@pohotovost.sk
34332197  POHREBNÁ SLUŢBA STRÍŢ   9303  Trojičné nám. 12   82106  Stríţová        0903765309         0
36788848  POCHÚŤKA S.R.O.      1581  Rovniankova 2    85102  Szalay         0910824492 63824492     5 r.szalay@mail.t-com.sk
31405410  POISŤOVŇA TATRA A.S.   6600  Prešovská 38     82102  Kissová Alica     49259626          0
40021017  POLÁČIK PETER       5551  Kaštieľska 1     82105  Poláčik @       0915131373         0 polacik@zmail.sk
35839660  POLAR DESIGN (IMS SLOV)  7400  Mlynské Nivy 71   82105  PÍS/MAIL!   @    0244645961         10 kontakt@polardesign.sk
35708743  POLARIS GAMMA A.S.    7414  Grosslingova 45   81109  Tatiana Franzenová   59276237          0
17336236  POLIKLINIKA KARLOVA VES  8510  Líščie údolie 57   84231  Ing.Vargová      60264317          0
00190667  POĽN.DRUŢSTVO "DUNAJ"   0100  Kovácsova 484, RUSOVCE
                                 85307  Verebová        62859180   kl.24    132
00602281  POĽN.DRUŢSTVO PB MLYN   0100  Lieskovská cesta 2  82011  Mgr.Hraško       45248054   45248122    0
00117731  POĽN.DRUŢSTVO PRIEVOZ   0100  Domové role 71    82110  Ing.Hrdličková     43335707          35
00190268  POĽN.DRUŢSTVO RAČA    0100  Pri Vinohradoch 2  83520  Ing.Krampl       44881197          0
00190284  POĽN.DRUŢSTVO VAJNORY   0100  Hospodárska 9    83107  Ing.Hríbik       43712417   43712309    0
35860561  POPY S.R.O.        5530  Škultétyho 1     83104  Mathew Doy       0915775095         0 popy@poppyfoods.com
31319459  PORSCHE INTER AUTO    5100  Dolnozemská 7    85299  Daubner @       49262200   49262259   180 informacie.vw@porsche.sk
31362788  PORSCHE SLOVAKIA     5118  Vajnorská 160    83104  Ing. Christov     49262625          0 christov@porsche.sk
35948493  PORTER S.R.O.       7520  Kutuzovova 3     83103  Ing.Michal Čačányi @  0244637251         5 mcacanyi@porter.sk
00805025  POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV  7500  Pri Starom letisku  83107  Ondrovičová      0960322145 kl.29      0
36785237  POSS-SLPC S.R.O.     2875  Mostová 2      81102  Alena Šorlová @    0905629776         26 hw91.kim@samsung.com
31340890  POŠTOVÁ BANKA       6500  Prievozská 2/B    82109  Mgr.Júlia Kolayová   0259603457         0 výbery4@pabk.sk info@pabk.sk
31321780  POTRAVINOPROJEKT, A.S.  9300  Polianky 5      84101  Kľačanská       64368282          0
17478278  POTRAVINY         5220  L.Dérera 6 (Kramáre) 83101  Gramblička Ivan    0254772088         0
35967099  POTRAVINY DONA      7400  Mierová 14      82105  Prekopová @      0905206080 0243633281    0
35967099  POTRAVINY DONA      7400  Bachova 2      82103  Vaterová        0905206070 43633866     0
37029380  POTRAVINY GNJATOVIČ    5220  Vrakunská ul.1      82106  Gnjatovičová     0903452286          0
41335261  POTRAVINY HVIEZDA     5220  Nám. 1. mája č.15     81106  Sýkorová Zuzana   0252921226  0903435451   0
13986422  POTRAVINY I+N       5220  Vlčie hrdlo 52-najprv telef.
                                   82110  Srnčík-ubytov.Nitra 0905263308          0
36705748  POTRAVINY INKA      5220  Rusovská cesta 15     85101  Hulanská       0263454533          0
30155967  POTRAVINY J+M       5211  Miletičova 69       82108  Jozefína Bubenová  0915742915  905633336    0 potravinyjam@zoznam.sk
35910313  POTRAVINY JANKA      5220  Dopravná 6, Rendez    83106  Kaiser        0244873091          0
34447105  POTRAVINY POD TERASOU   5220  Líščie údolie 57     84101  Ričovská       65411857   905410435    0
34387595  POTRAVINY SLIMÁK     5117  Hálkova 1, Ba III     83102  Hába         0903444595          0
35805919  POTRAVINY VIVI      7400  Pri Habánskom mlyne 8 81102    Mikuška Michal    0904064575          0
34884823  POTRAVINY-MARKET CENTR.  7400  Trojičné nám. č.2     82106  Mozolák       0903623221          0
34884823  POTRAVINY-MARKET CENTR.  7400  Muškátová 7        82104  Cwingerová,Tomanová 0243426359  0903433117   0
34884823  POTRAVINY-MARKET CENTR.  7400  E-mail!Tel!Ovručská 6 83102    Mozoláková @     0903433117  63537684    0 linda@marketcentrum.sk
31391133  POWER-SYSTEMS S.R.O.   7520  Bzovícka 18        85107  D.Bajzátová @    0905813840          0 power-systems@mail.T-com.sk
30794323  PÔDOHOSP.PLAT.AGENTÚRA  9133  Kríţna 52, Ba II     82108  Markovičová,Skaličan 55425443   55424427f    0 AMarkovicova@sapard.sk
30794323  PÔDOHOSP.PLAT.AGENTÚRA  6412  Dobrovičova 12      81526  Mgr. Šilleová    0905404713         528 @apa.sk
17055164  PPA CONTROLL A.S.     7524  Vajnorská 137,P.O.Box 28 83000  Pomšárová K. @    0249237322  49237214    0 pomsarova@ppa.sk
36822621  PPC POWER A.S.      7430  Magnetová 12       83104  Kurucová @      0249683754          0 kurucova@ppcpower.sk
35700262  PPC TEAM PLUS S.R.O.   5000  Einsteinova 13      85101  Sviteková Jana    62247856           0 balţena.knutova@ppcteam.sk
31362168  PPD SERVICES, S.R.O.   7440  Košická 37        82109  Lenka Janíková @   0250207922  0905608375   0 janikova@ppd.sk
36402991  PPG, A.S.         7400  Uršulínska 6665      81101  Ing. Hruška     54431784   54640523    0 ppg@naex.sk
35803860  PPI-ETC SLOVAKIA S.R.O.  4531  Dvojkríţna 47       82107  Lenka Astalošová   MAIL !            0 lenka.astalosova@ppi-etc.sk
35688963  PPM-TRADE S.R.O.     5230  Tupolevova 4       85101  Ing.Eva Pršelová   63823779   63823779fax   0 mb@modernybyt.sk
34131868  PPO, S.R.O.        5100  Bratislava - Lamač    84100  Horváthová   @   0264536570          0 csabay@ppo.sk
34106952  PPV PLUS, S.R.O.     5050  ČS Shell-Drieňová ul. 82101    Peter Buzáš @    0243637424  0903474919   15 buzasova@chello.sk
35831286  PRALINES DE PLESSIS    7400  Einsteinova 18,Au-Park 85101   Trnčáková @     55410578   55410580f    0 pralines@espartners.sk
36847780  PRAMAC SLOVENSKO S.R.O.  2900  Bojnická 10        83104  Radovan Harmaniak MAIL              0 radovan.harmaniak@@pramac.com
34465511  PRAMANG          9300  TABORSKA 16        82106  CERNASKA LUCIA    0908966990          0 PRAMANG@ATLAS.SK
34465511  PRAMANG          9300  TABORSKA 16        82104  LUCIA CERNANSKA 0908966990            0
35732709  PRAVDA CAFÉ        5530  Trnavská 39 A, Ba III   83104  Ing. Tíţňovská    0905724053          0 tiznovska@zoznam.sk
00012645  PRECIOSA-LUSTRY, A.S.   7400  Štúrova 11, Ba I     81102  J. Voldřichová    e-mail            0 jaroslava.voldrichova@preciosa.com
32807554  PREDAJŇA-FORNETTI     5530  Hodţovo nám.-Podchod 81106    Minárik J.      0914171586          0
17147191  PREMIO PNEUSERVIS     7400  Vajnorská 131, Ba III   83104  Ing. Hlúbik     0905390374  44460966    0
35889021  PREMISA S.R.O.      5114  Medená 10         81102  Lajčiak @      0905728055  54411739f    0 premisa@premisa.sk
31403344  PREMIUM PLUS S.R.O.    7400  Panónska cesta 16     85104  H.Nehilová      0905685482          0
36285064  PRESBURG HOTELS, S.R.O.  5511  Priekopy         82108  Baďura @       44640601           0 praca@hotel-premium.sk
35143444  PRESS INTERNATIONAL    5227  Obchodná 11        81106  Schleifer @     0903244305  20713253F   16 tiborsch@chello.sk,pressinter@chel.
35815728  PRESSBURG FIN.GROUP,SRO 4500  Michalská 5       81101  Xx @                       0 kamilka@pfg.sk
35031018  PRESSBURG PAPIER-DVORÍN 7400  Bajkalská Billa parkovisko2108
                                  8    Dvorín @       64281093   64284662f   0 dvorin@auto-umyservis.sk
44069367  PRESSBURGBUS, S.R.O.  6021  Šancova 74        81105  Pavel Jánoš-konateľ  0918118363         0 janos@pressburgbus.eu
32215851  PRETO RADITSCH R.    6024  Wolkrova 39       85101  Raditschová      0903723282         0
35809213  PREZIDENT S.R.O     5530  Štefánikova 19      81105  Kurinec        52442948   52499198f   0 komalop@mail.eurotel.sk
35820497  PRG BEZPEČNOST.AGENTÚRA 7524  Galbavého 1-najprv telef.!
                                  84102  Rokáč         64530701   64530702   0
35692766  PRICEWATERHOUSE...TAX  7410  Nám.1.mája 18      81532  Novotná Petra @    0259350111         0 petra.novotna@sk.pwc.com
35739347  PRICEWATERHOUSE_COOPERS 7410  Nám. 1.mája 18      81532  Monika Rolková @   0259350860 59350222f   250 monika.rolkova@sk.pwc.com
36477273  PRIMA OPTIC       7400  MAIL! Ivánska cesta   82104  Ivan Popelár @    0243633488f         0 opba12@primaoptic.sk
35782790  PRIMA TAXI       6340  TEL! Strojnícka 8    82105  TEL/PíS/MAIL   @  0903732444 907732444    0 primataxi@stonline.sk
35779691  PRIMA TRADE SLOVAKIA  5530  Fándlyho 20       80000  Niejadlik, Bielik   0903474799 905610900    0
36010413  PRIMA ZDROJ HOLDING A.S 5220  Holíčska 27, Ba V    85105  Takáčová, Lišková   0903427954 911321327    0
36010413  PRIMA ZDROJ HOLDING A.S 5220  Komárnická ul. 9     82101  Takáčová @      0903427954 63810820    480
36010413  PRIMA ZDROJ HOLDING A.S 5210  Bieloruská (P.Biskupice) 82106  Takáčová       0903427954         0 hs321300@px.psg.sk
36010413  PRIMA ZDROJ HOLDING A.S 5220  Ţitavská 5        82107  Ing. Takáčová @    0903427954 63810820     0 hs321300@px.psg.sk
44484020  PRIMAOKNO S.R.O.    5200  Seberíniho 14      82103  Ing.Lehotská     0911128848 43633632     0 lehotska@primaokno.sk
35767111  PRINCIPIUM S.R.O.    7520  Cintorínska 3      81108  Work@principium.sk  0252926478 904565885    0 work@principium.sk
36076872  PRIVILÉGIUM DOMOV DÔCH. 8531  Jakubovo nám. 6     81109  Duranská Renáta    0903726285 902219433    0 madlova@chello.sk
36076872  PRIVILÉGIUM-CPSS (DD)  8531  Priekopnícka 19     82106  PhDr.Š.Mádlová    0902300500 0245527255    0
36076872  PRIVILÉGIUM-DSS     8531  Prúdová 14, TEL !!    82102  Furstová Oľga     0911599850        420 madlova@chello.sk
35814861  PRO HUMANITY, A.S.   7020  Palisády 36       81106  Ing.Bc.Lenčešová @  0905611077 54413444     0 staremesto@zoznam.sk
36824640  PRO MANAGEMENT, S.R.O. 9300  Košická 44        82108  PhDr.Lukáš Kocún @  0905814937         2 info@archivovanie.sk
35958600  PROACKT PEOPLE S.R.O.  7450  Vajnorská 73       83103  Ing.Eva Brudňáková  0244453784         0 brudnakova@proactpeople.sk
36765899  PROAMERICANA S.R.O.   8000  TEL/E-MAIL!       85232  Ladislav Plachý @   0357730952 0357730952f   2 proamerikana@proamericana.sk
31392946  PROBIOS, S.R.O.     8510  Ruţová dolina 21, Ba II 82109  MUDr. Árendášová @  55567431   55566134   0 probios@probios.sk
35841010  PROBYT, S.R.O.     5510  Račianska 143-145    83102  Prevádzkarka     44885429          0
35890568  PROCARE A.S.      8510  PÍS!TEL! Zellova 2    82108  Kurucová @      E-MAIL           0 kurucova.slavka@procare.sk
35825502  PROCTUM CONSULT S.R.O  7400  Kolárska 8        81106  Ing. M.Marhefková         57107890f
                                                 0257107878-80        0 marhefkova@proctum.sk
31337058  PROCTUM S.R.O      5100  Kolárska 8        81106  Ing.Repáš       0257107878 57107890     0
03580857  PRODIN, S.R.O.     7400  Tomášikova 26      82101  Kiss         0903716555         0
31361854  PRODISTAV S.R.O.    4500  Ivánska cesta 23     82104  Patrik Eliáš @    0918689112         25 patrik.elias@prodistav.sk
35776897  PROFERTIL, S.R.O.    8510  Budovateľská 6      82108  Dr.Vrabcová      55960088          0
35864966  PROFES.DEVELOP.CENTER  7400  Pánska 13        81101  J.Regualos      0902950100         0 jregualos@pdcenter.net
35792752  PROFI CREDIT SLOVAKIA  7484  Mliekárenská 10     82496  TEL          0905306998 911306998    0 artur.hubner@centrum.sk
36365629  PROFICON, S.R.O.    6520  Štefánikova 6A      81105  Foltýnová L. @    57200155   57200158f   0 foltrans@nextra.sk
31378706  PROFIDEA S.R.O.     7412  Bzovícka 36       85107  Pavol Moravčík @                 7 pmoravcik@profidea.sk
35934077  PROFIRENT, S.R.O.     9300  Azalkova 1       82101  Paradeiser @     0903702360            3 info@profirent.sk
35910411  PROFIT ACCOUNTING,SRO.  7412  Pekná cesta 15     83404  Oršuľa        62520616             0
31395287  PROFORM, S.R.O.      7440  Ovsištské nám. 1    85101  Xx @         62412092             8 proform@proform.sk
35854197  PROGASTRO S.R.O.     5530  Vajnorská 19      83104  Furgesy@progastro.sk 0903646719            0 furgesy@progastro.sk
35691778  PROGRES-TELEKOM.STAVBY  6420  Na Kriţovatkách 35/E 82104   Kutajová Věra    0243191251            0 vera@t-zones.sk
35961392  PROHOGA, S.R.O.      5530  Chorvátska 4      81106  Hurtík        0908066664            0 info@palazzo.sk
31355218  PROLAIKA S.R.O      7481  Palackého 12      81102  P.Podzimek      54414880             0 info@prolaika.sk
36077089  PROLOG, N.O.       9272  Ďumbierska 26, Ba III 83101  Ing. Čekovský @   0903308964            0 andrej.cekovsky@prologno.sk
36781398  PROLOOK S.R.O.      9300              10
                      TEL/EMAL Martinengova81102   Mgr.M.Bernáthová   0915720518            0 nailclub@nailclub.sk
31406467  PROMO TRAVEL SLOVAKIA   6330  Ţilinská 1       81105  Marta Šubová     52442721             0
35844281  PROMOLUX S.R.O.      7400  Boţeny Němcovej 8   81104  Mgr. Vincúrová @   57205122   57205122f     20 personalne@promolux.sk
00698407  PROMPT-TLAČIAREŇ CENÍN  2220  Jozefa Hagaru 9    83151  Kofroňová      0244873642            0 pam@prompt.sk
17913373  PRONUPTIA         7400  Suché mýto 19     81103  Follrichová     0904044608  54411543      0
36364479  PROPER FACILITY SERVICE  7520  TEL!! Šancová 33/Stupava
                                  83104  TEL!!        0915721101            0
30997852  PROSPEKTA, S.R.O.     7400  Mliekárenská 10    82492  Ing. Tuchyňa     0253413798            0 prospekta@peospekta.sk
30142415  PROSPERA, F.O.      9305  J.Poničana 1      84108  Hošková       0905869642            0
36689971  PROSTAFF, S.R.O.     8040  Sliezska 9       81103  Zuzana Hatinová   0918053704            0 info@pro-staff.sk
31370381  PROTEA S.R.O.       7400  Azalková 9, Ba II   82101  TEL ! @       0243635036  903424757     0 protea@nextra.sk
35745291  PROTECT S.R.O.      7460  Stromová 13      83101  Polachová D. @    0254789374  54789374f    108 polachova@protectsba.sk
31322859  PROTETIKA A.S.      3310  Bojnická 10      82365  Hambálková,Asványivá0244451853   902965608    273 protetika.person@nextra.sk
35765712  PROTHERM, ODD.VAILLAND  5248  Gagarinova 7/B     82101  Ing.Benča      0244458131  903442502     0
31782051  PROTIDROGOVÝ FOND     7520  Záhradnícka 46     82493  PaeDr. Galáš     0903410578            0
10699063  PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR  7510  Drieňová 24      82604  Grančičová      pers.odd.            0
35805731  PROVIDENT FINANC. S.R.O  6512  Grosslingova 7     81109  Ing. D.Kukučková   MAIL/PÍS   f59800627     0 kariera@provident.sk
36655937  PROVIUM, S.R.O.      5551  Kopčianska 92     85101  Císar        0918620751            0
36076589  PRÚD-OBČ.ZDRUŢ.      9133  Šalviová 16      82101  Ing. Leo Grman    0243410213            0 admin@prud.sk
35804661  PRVÁ BRATISL.PEKÁRENSKÁ  1581  Budatínska 36     85105  Tunde Kaiserová @ 0268208339    907750132    340 tunde.kaiserova@united-bakeries.sk
35883006  PRVÁ BRATISL.STAV.SPOL.  4500  Devínska cesta 98   84101  Sekvencová @     0903581408  50700166f     0 ivancikova@prvabratislavska.sk
35827963  PRVÁ DORUČOVACIA A.S.   6410  Elektrárenská 1    83104  Kojšová, Šoltýsová  0918696328  918701956     0 kojsova@prvadorucovacia.sk
31335004  PRVÁ STAVEB.SPORITEĽŇA  7520  Bajkalská 30 P.O.Box 4882948  Ing. Stanisl.Sasinek 0915740003  58231177      0 ssasinek@fo.pss.sk
31343902  PS AUTO SHOP S.R.O.    7400  Kubániho 16, Ba I   81104  Frunwald       0903701889            0
35873612  PS STAVBY S.R.O.     4500  Šamorínska 52     82106  Milanovič      0245650592  45650593f     0 milanovic@ppstavby.sk
35818425  PSA PEUGEOT CITROEN    5200  Brnianska 31      81104  Písomne @      (33)5907350  (33)5907306fax   0 www.slovakia.psa-peugeot-citroen.co
44507046  P-SAFE S.R.O       6600  Hattalova 12/A     83103  Pavel Madro     0910222210            0 pavel.madro1@gmail.com
31385770  PSYCHODIAGNOSTIKA A.S.  2210  Mickiewiczova 2    82006  Číţová,Krajčovičová@ 0252921573            0 psychodiagnostika@gtsi.sk
35895756  PT SECURITY, S.R.O.    4531  Pribylinská 4     83104  Trnovský       0905620277  44880828f     0 ptsecurity@ptsecurity.sk
35814586  PTÁČEK-VEĽKOOBCHOD A.S.  5100  Vajnorská 140      83104 Ivana Spustová    0244455781          0 ivana.spustova@ptacek.sk
35728787  PTK ECHO S.R.O.      9305  Prešovská 39       82108 Chadim        0255560685          0 tomas@ptkecho.sk
35872977  PUB U ZELENÉHO STROMU   5530  Grosslingova 56     81109 Kekeli        0908687098          0
35691387  PUBTALK S.R.O-IRISH PUB  5530  Sedlárska 6       81101 Volčková,Letko    54410706           0
35917806  PVR, S.R.O.        4500  Šustekova 16       85104 Ing. Vránek @     0910708444          0 pvr@pvrsro.sk
31396623  PYRA, S.R.O.       7400  Sartorisova 8      82108 Mgr. Kovalovský    49101307           0
31422802  PYRONOVA, S.R.O.     9300  Komárovská 64      82106 Kalmár Robert @    40204422           0 kalmar@pyronova.com
31740022  PYROSTOP-HAMŠÍK JOZEF   9300  Bencúrova 61       82104 Hamšík        0243332011 911479807     0 hamsik.jozef@stonline.sk
17084954  QBE - POISŤOVŇA, A.S.   6600  Hálova 5/A        85124 Xx          0903609847 57102818      0
17084954  QBE - POISŤOVŇA, A.S.   6600  Lazaretská 8       81108 Kirchnerová      0556826105          0
35874066  QIMONDA BRATISLAVA SRO  7220  Suché mýto 1       81103 Sedláriková      +421259242230         0 lucia.sedlarikova@qimonda.com
35824182  Q-PIZZA S.R.O.      5530  Obchodná 21       81107 Buqaj Nikol   @   0252926990          9 radochovaalena@zoznam.sk
35824051  Q-SERVIS S.R.O.      7450  Odborárska 1       83102  PhDr.P.Horváth   44634261   44634262f    0 qservis@in.slovanet.sk
35963841  QUAD CENTRUM SLOVAKIA   5040  Ţitná 1         83106  Ušiaková Lucia @  0918406114          1 qc@qc.sk
31739024  QUALITREVEL CK      6330  Dostojevského rad 7   81109  Lívia Dumanová @  52921998f           5 ldumanova@swissairlines.sk
35693525  QUAZAR S.R.O.       5110  Zátišie 10        83103  Kolimar @      0244457018  44459833     0 quazar@qauzar.sk
36332496  QUEEN MAGIC, S.R.O.    7400  Poštová 8,Nám. SNP    81106  Begalová,Matejíček 0908149982  905733864    0 +421905733864@orangemail.sk
35852143  QUEENSWAY REST.SLOVAKIA  5530  Lubinská 3/A       81103  Dagmar Kunová @ 0905988249           200 dagmar.kunova@kfcslovakia.sk praca@
31343767  QUELLE, S.R.O.      7400  Košická 37, Ba II    82108  Dr. Trusiková @   50111810   50111808f    0 atrusikova@quelle.sk
36809187  QUERCUS, S.R.O.      8510  Tehelná 26-Poliklinika  83103  MUDr. Dubček @   0905428158          0 dubcek@post.sk
34298053  QUEST SLOVAKIA, F.O.   7400  Ţilinská 16, Ba I    81105  PhDr. Drozdová   0252620875  0903/436 244   0 drozdova@questslovakia.sk
36386448  QUILTEX, A.S.       7400  Záhradnícka 28/A     82108  Gašpariková     55646135           0
31817009  QUNITILES GMBH.      7414  Zámocká 34        81101  C.Konde,M.Tomková @ 0220515110          60 csilla.konde@quintiles.com
35776056  R A J GASTRO, S.R.O.   5530  Dunajská 20       81108  Ivančíková @    0907239882  0250700166    6 classic@orangemail.sk
35854707  R.D. SPORT, S.R.O.    5110  Kopčianska 20/A     85101  Gregora       0903792122  0263531409    0 mgregora@centrum.sk
36666408  R.E.HOLDING, S.R.O.    7450  Vansovej 2        81103  Feketeová @     0902777005  62801060f    0 lucia.feketeova@reholding.sk
41479084  R.PLOCZEK - KLAUDESIGN  5220  Dunajská 1        81101  Ploczek       0905719007          0
35855479  RABNER SLOVAKIA S.R.O.  9000  Jasencová 12/B      84107  Katarína Michálková 0254410852  54410857f    3 katarina.michalkova@rabner.sk
35976811  RAČIANSKA VIECHA     5530  Detvianska 17      83106  Pochlopeň      0903787260          0
36076902  RADOSŤ A NÁDEJ, N.O.   9230  Ševčenkova 21, Ba V   85101  Ing. Kičinová    0910975177          0 xx
35962453  RAIDO, S.R.O.       9300  Junácka 1        83104  Peter Soldán @   0911755226          0 raido@raido.sk
31329519  RAJO A.S.         9300  Studená 35        82355  Personálne odd.   PíS/MAIL !          0 personalne@rajo.sk prac@rajo.sk
11793538  RAKI-ING.IMRICH RÁK    9300  Gwerkovej 9       85104  Richard Martinka  0911470659  68205232f    23 info@rakicentrum.sk
34097295  RAKO NA SLOVENSKU     5147  Stará Vajnorská 17    83104  Ing.A.Hubený    0903406769  44451977     0
36614912  RAMON SLOVAKIA S.R.O.   7484  Muškátová 10       82101  Ing. Lenka Romanová 0905524195  48289828     3 romanova@ramonslovakia.sk
35866659  RANDSTAD S.R.O.      7450  Radlinského 2      81107  Lucia Vineceová   0905748256          5 lucia.vinceova@sk.randstad.com
37614525  RASTISLAV MALIARIK    5110  Odbojárov 9       83104 R.Maliarik     0903305399          0
31595804  RAVEN A.S.        5118  Pri st.letisku 2-Vajnory 83107 Turan @       48210123   915737208    0 pturan@raven.sk
31374263  RAVI SYSTEM S.R.O     9300  Staromlynská 29,Pod.Biskupice Forgáč
                                   82106           0905418633          4 ravisystem@ravisystem.sk
35683376  RAX JEANS S.R.O.     5100  Pri starom letisku 2   83107 Baynan Hutlu    0918098685          0
44244193  RAY WINSTONE S.R.O.    7520  Tomášikova 26      82101 Silvia Dianová @  0903718829          0 mb-e@hotmail.com
35810394  RAYPATH-CLEAN       7520  Hattalova 12/A      83103 K.Ringerová     44462169           0 rypathclean@slovanet.sk
35862394  READER'S DIGEST VÝBER   2210  Záhradnícka 48      82901 Čupeková      50212621           0
35958529  REAL MEDEA, S.R.O.    7400  Šustekova 18       85104 Rymarenková @    písomne            0 info@realmedea.sk
35928123  REALITNÁ STAROMESTSKÁ   7031  Račianska 66       83102 Jánošová,Černáková@0232109305   905493047    0 recepcia@realitnastaromestska.sk
35816821  REALITY GOLD, S.R.O.   7031  Ľudovíta Fullu      84205 Škodroňová Agáta  0905491888          0
35842571  REALITY-SERVIS,S.R.O.   7031  Záhradnícka 63      82108 Ing.Valent @    0903425180  0255546406   0 valent@reality-servis.sk
36283584  REASON Y, S.R.O.     3640  Kultúrna 32       82104 Ondrásek      0903474090  0243293135   0 jozef.ondrasek@reasonysports.com
31411088  REBOX, S.R.O.       5100  Kukučínova 52      83103 Szerbová      0904801759  44442523f    0 rebox@nextra.sk
35789140  RECA SLOVENSKO      7400  Odborárska 3       83103 Petra Lassanová   44455916           11
31362150  RECKITT BENCKISER     5146  Drieňová 3        82108 Ing.Ţidziková @   0248213000          25 maria.zidzikova@reckittbenskiser.co
35810629  RECRUITMENT INTERNAT.   7484  Na vŕšku 6        81101 Srponova @     54431213   fax 54435702  0 jsrponova@recruitment.sk
36062090  RECYKLAČNÝ FOND      6520  Nobelova 18       83102 Mgr.M.Farkašová   49207656           0
35890665  REDAN, S.R.O.       5242  Bardošova 2/A      83101 Fiziková      0918024752          0 fizikova@atlas.sk
31347177  REDA-REKL.AG. S.R.O.   7440  Galvaniho 16       82104 Hodulová @     5224114    5224133     0 hodulova@reda.sk
35718625  REDING A.S.        4500  Račianska 153/A     83154 Monika Ryzá @    0250277311          0 monikary@reding.sk
31387764  REDOM S.R.O.       4500  Pekná cesta 15      83105 Ing. M.Horov    44880256           0
13996754  REFLEX - ELEKTRET     0110  Haanova 37        85104 Ing.Štefan Gogh @  0903406242          0 reflex-elektret@stonline.sk
00607436  REG.ÚRAD VEREJ.ZDRAVOT.  8510  Ruţinovská 8       82009 Ing. Michalička   0248281163          0
37145258  REGAS - HORÍNEK      5110  Staromestská 6      81103 Horínek       0902245789          0
35755709  REGENCY CASINOS INTERN.  7400  Kukuričná 8       83108 E-MAIL!Ing. Granská 0249266602  49266605f   77 m.macakova@regencycasino.sk
35688548  REGENT & COMPANY, S.R.O  5530  Vlastenecké Nám. 3    85101 Lackovič,Trnovcová 62242170   62520223    0
36364037  REGENT ONE S.R.O.     3614  PÁričkova 18       82108 Ţitnianska @    0915990785          15 centrala@regentinteriely.sk
35947161  REGIONÁLNE CESTY, A.S.  7400  Čučoriedková 6      82712 Šmigelská @     43424116   kl.105     0 helena.smihelska@rcba.sk
36252417  REGIONPRESS        2222  Račianska 69       83102 @          fax44637646          0 bratislavsko@regionpress.sk
30786371  REGIÓNY.SK, O.Z.     7400  Ţabotova 2        81104 Kelemenová @    0911555029  52491310    0
00803898  REGRUTAČ.STREDISKO ASR  7522  Kollárovo nám. 10    83247 Ondejka @      0800112411          0 RSBAOSSR@mil.sk
35778971  REIN 3 S.R.O.       5248  Vajnorská 137      83104 Igor Brachatý @   0244458169  44254801f    0 rein@rein-karcher.sk
17482267  REIN KÄRCHER       7484  Najprv telefonicky    82330 Bachraty @     44458169           0 karcher@isternet.sk
35905816  REIWAG FACILITY SERVICE  9300  Jašíkova 2        82102 Dr. Orlovský @   0910962664          11 orlovsky@reiwag.sk
35905816  REIWAG FACILITY, S.R.O.  9300  Haanova 24/b       85104 Dr. Orlovský @   0262413146          0 reiwag@reiwag.sk
17462762  REKO - ING.MILAN ŠUŠKA  7400  TEL! Mozartova 10    81000 Ing.Šuška      0904215175          0
35886609  REKOBYT, S.R.O.      7400  Paţítková 4, Ba II   82101  Ţiak @        0915725121        0 ziak@skprogres.sk
32092644  RELAX 2000 ZIVNOSTNÍCI  9200  Sartorisova 19     82108  Ing.Šarmírová     0905155946        1 slenderlife@gmail.com
36668028  RELAX CENTRUM RUSOVCE   9200  Ruţová dolina 8    82109  TEL! PÍS! @      0911445539        0 viglas@relaxrusovce.sk
37140078  REMA 1000         5220  Ševčenkova 23     85107  Kochan        0905669617        0
35779951  REMA 1000         5220  Blagoevova 26     85104  Tomeš         0903802792        8
35780550  REMA 1000         5220  Kubačova 19      83106  Sládečková, Nevím   44872456         0
31375651  REMA 1000 A.S.      5220  Astrová 34       82101  Wolfová        43631677         0
35825456  REMAX COURIER SERVICE   7520  Račianska 71      83102  Pôbiš @        44442190         0 miroslav.pobis@remax.sk
36851671  REMAX REAL CENTRUM    7480  Mudroňova 63      81103  Písomne @                   0 realcentrum@remax-slovakia.sk
31378072  REMBYT, S.R.O.      7520  Haanova 10       85223  Kličová        0905532772 62312358   40 nemajú e-mail
35768185  REMI SECURITY S.R.O.   7400  Ivánska cesta 15191/2R 82104  Kopčan        0903462796        0
35729023  REMING CONSULT A.S.    4500  Trnavská cesta 27   83104  Melušová @      50201805         0 martinam@reming.sk
31324279  REMISCH-LOGISTIK S.R.O.  7400  Gogoľova 18, Ba V   85101  Pačesová       0903542838        0
31319556  REMSTAV S.R.O.      4543  Vajnorská 135     83234  Plachá @       44457895   44458693  0 remstav@remstav.sk
37349350  RENÁTA KUBÁŇ       9300  ČS SHELL Einsteinova 382109  Renata Kubáň     0903251016 62520567   0 ba_einsteinova@mail.eurotel.sk
43287271  RENÁTA PEKOVÁ       9300  Röntgenova 20     85101  Peková @       0915769358       16 rena112@azet.sk
41839544  RENÁTA PŠENKOVÁ-RENI,FO  5262  Šintavská-Holíčska   85105  Pšenková       0903909056        0
43980708  RENÁTA TATARČÍKOVÁ    5530  Cyprichova 1-3     83104  Tatarčíková @     0903889677        0 angelina4476@yahoo.com
37421611  RENÉ CIPRUSZ       5500  Lachova 29       85103  René Ciprusz     0903424804        0 reneafaco@azet.sk
36208671  RENIT, S.R.O.       2661  Mostová 8       81101  Golianová Ivana @   0915777173        6 renit@renit.sk
35770481  RENOMÉ, A.S.       9300  Agátová 33       84101  Hroudný        0910555551        0
35731931  RENS PLUS S.R.O.     4521  Ševčenkova 26     85101  Ing. Košík      0905649974        0
30854105  REP.ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽ.  7400  Jašíkova 2, Ba II   82103  Mgr.Posolda @     48291374   48291377  0 ruz@kmba.sk
31385745  REPROGRAFIA, S.R.O.    9300  Vlčie hrdlo - Slovnaft 82412  Kolčáková,Kuklovský  45247463         0
35810327  RE-PUBLIC, S.R.O.     7480  Cukrová 14       81339  Jozef Dermek @    0259324224 59324225   0 dermek@re-public.sk
35917695  RESORT PROMOTIONS,S.R.O  6330  Cintorínska 22     81108  Ľubica Davison    0910787708 52731521   0
35906898  RESPO           5110  Staré Grunty 12    84104  Pers.odd.       60300603        20
35962976  RESTAURANT RIVIERA*    5530  Devínska cesta 2    84104  Bednárček Vojtech @  0910410411        5 info@restaurantriviera.sk
35886102  RESTAURANT, S.R.O.    5530  Cintorínska 32     81108  Šupák         0903403097        0
36356140  RESTOMA, S.R.O.      4500  Pribišova 4      84105  X           0905269300        0
44472561  REŠT. MECHANA       5530  Hradska 5/C      82107  M. Hofírek      0902245789        0 hofirek.sk@gmail.com
35961988  REŠT. MICHALSKÁ BRÁNA   5530  Baštová 4       81103  Bc.Stanislav Bakoš  0915666604 54412127f   0 michalskabrana@mail.t-com.sk
35797738  REŠT.JAROVSKÝ DVOR    5530  Mandľová 48      85110  Ľuboš Lipták     0907716233 905516659   2 konzul1@gmail.com
35826371  REŠT.-KAVIAREŇ ŠTEFÁNKA  5530  Palisády 59      81101  Kollár        0903426727        0
11651407  REŠT.NEOLIT - J.MOSNÝ   5530  Obchodná 21      81104  Mosný Ján       0903441400       10 neolit@chello.sk
32638830  REŠT.-PUB ZLATÉ PIESKY  5530  Zlaté Piesky      83106  Milan Cifra      0905647074 44642039f   0 pumpazlate@yahoo.com
35889888  REŠTAURÁCIA ALCATRAZ   5530  Mánesovo nám. 5     85104  Mikuš @       0903712324        0 office@alcatraz.sk
35954272  REŠTAURÁCIA ALIBABA    5530  Staré Grunty 56     84104  Labib, Jihad    0903767898  911252700  0
31392041  REŠTAURÁCIA ALŢBETKA   5530  Mickiewiczova 1     81107  Durbáková,Siváková @52923984         0 restauracia@alzbetka.sk
35905417  REŠTAURÁCIA ARARAT    5530  OC Palace -Zl. Piesky 83102   JUDr. Norekyan   0907693666        0
35779462  REŠTAURÁCIA ARCHA     5530  Uršulínska 6      81101  Gschwendová     0905455649        0
31372783  REŠTAURÁCIA ATLANTÍDA   5530  Komárnická 1, Ba II   82103  Al Ali       0903722700        0
35897091  REŠTAURÁCIA AUŠPIC    5530  Viedenská cesta 24   85101  Hulanská      0903555189        0
35953098  REŠTAURÁCIA BELAVIO    5530  Majerníkova 13     84105  Ondruška @     0903223590        0 joooon@zoznam.sk
40026663  REŠTAURÁCIA BULGARIA   5530  Palisády 50       81106  Molnárová      0908435974        0
35166339  REŠTAURÁCIA CIKY-CAKY   5530  Račianska 54      83102  Komárová      0903246674        0
37155393  REŠTAURÁCIA FRATELLO   5530  Rybničná 61       83107  Topčič       0905516695        0
41338758  REŠTAURÁCIA FRATELLO   5530  Rybničná 61, Vajnory  83106  Topčič, Topčičová  0905516695        0
35166339  REŠTAURÁCIA ISTOTA    5530  Dostojevského rad 28-Allianz
                                  81109  Komárová 9.posch.  0259632322  59632323   0
31392041  REŠTAURÁCIA KOLIBA EXPO  5530  Kamzíkov vrch      83101  Petrovič      54771764         0
11884541  REŠTAURÁCIA KOMÉTA    5530  Gessayova 20      85100  Czako Michal    62316001   0903180809  6
31372082  REŠTAURÁCIA LEBERFINGER  5530  Viedenská cesta 257   85101  Kaiser,Paulen    0903902922        0
35954272  REŠTAURÁCIA PALMYRA    5530  Staré Grunty 51     84104  Rifat Assad     0903252700        0
35715821  REŠTAURÁCIA PARLAMENTKA  5530  Nám. A.Dubčeka 1    81280  Dovala       5341372-4  903407850  0
11639296  REŠTAURÁCIA PODKOVA    5530  Starohájska 29     85269  Bačkonja      62250652   9034716953  3
35882841  REŠTAURÁCIA PRESTO    5530  Plynárenská 7      82108  Sýkora, Hečko    0903654979  903184301  0
31390315  REŠTAURÁCIA REDUTA    5530  Medená 3        81102  Marta Teplá @    54435242   54434581f  0 m.tepla@reduta.sk
40427897  REŠTAURÁCIA SUNNY     5530  Vl.Clementisa 1     82102  Morávková Kamila @ 0915174412         0 kamilka.moravkova@post.sk
35704748  REŠTAURÁCIA U FLORIÁNA  5530  Radlinského 27     81107  Krchová       0903268895        0
34982060  REŠTAURÁCIA U HELENY   5530  Trnavská 104      82101  Vladimír Mrázik @  0243421607        2 rest.helena@azet.sk
41117239  REŠTAURÁCIA U LACA    5530  Gessayova 14      85103  Sarkozy       0915728054        0
35781661  REŠTAURÁCIA UMELKA    5530  Dostojevského rad 2   81109  Nespala-prevádzkar 52634754          0 lesi@lesi.sk
41834828  REŠTAURÁCIA VIVA     5530  Mlynská dolina 43    81104  Ing.Ihringová    0907767660        0
40096106  REŠTAURÁCIA VIVENDI    5530  Robotnícka 10      83103  Janček       0907987983  0244372698  0
17412404  REŠTAURÁCIA ŢST.VAJNORY  5530  Príjazdná 5, Ba III   83107  Štujber Pavol    0243711793        0
35756471  RETAIL VOLUE STORES A.S  5200  Panónska cesta 16 (Carrefour)
                                  85104  Ing.Beáta Bobková  PÍS/MAIL         0 beata_bobkova@rvscarrefour.sk
35880619  REVITA SK, A.S.      4500  Kladnianska 23     82105  Bc. Ostrozovicová @ 43637577   43637578f  0 revita@revitask.sk
35796146  REWICO SLOVAKIA      7520  Vajnorská 137      83106  Ševčík       0905420308        0 jsevcik@fiege.com
35912367  REYNNA, S.R.O.      5145  Ovsištské nám. 1    85104  Ing.Sklenka @    0262520313  62520314f  0 reynna@gmail.com
35915081  REZORT INVEST, S.R.O.   7400  IBA TEL !! Kvačalova 28 82108  Minárik       0908721961        0
36678856  RHAPIS S.R.O.       5260  Na vrátkach 15     84101  Boris Abrahám @   0918894135  64464411f  0 abraham@rhapis.sk
31388507  RHEA S.R.O.        7480  Elektrárenská 1     83104  Ing.Peter Sýkora @ 0905613894  49101922   0 sykore@rhea.sk
40352731  RIATT - RICHAR A HÓBOR  5530  Vysoká č. 22      81107  Sylvia Hóborová   0903943284         0
35975148  RIBBON, S.R.O.      5230  Hálkova 1 (OD Slimák) 83103  Mgr.Laučíková @   0905531525  44631932f   0 ribbon@ribbon.sk
11661917  RIGÓ-HAVARIJNÁ SLUŢBA   4533  Česká 23        83103  Rigová       0911770098         0
31748406  RICHTER GEDEON O.Z.    5110  Šoltésovej 12     81108  Grejtáková @    50205806   písomne    0 richtergedeon@richterg.sk
36289841  RIKAPRO S.R.O.      4533  Tupolevova 1067/5   85101  Fábric tel./pís. @ 0905746477         0 rikapro@rikapro.com
36242039  RIMI-NABDA, S.R.O.    5110  Štiavnická 6      82104  Jacková Martina @  0243637707         8 jmartina@riminabda.sk
35961937  RINA MODE S.R.O.     5200  Mierová 83       82105  Ing.Elena Kaľavská PíS/MAIL          0 info@rinamode.sk
00678155  RINGIER SLOVAKIA A.S.   5110  Prievozská 14, P.O.Box 47
                                  82004  nabor@ringier.sk  PÍS/MAIL!         260 nabor@ringier.sk
35859458  RIO DE CAFE S.R.O.    5530  TEL/MAIL! Čapkova 3 81104   Olga Matová,M.A.  0244453155f        49 olga.matova@santafe.cz
35776544  RISK MANAGEMENT CONS.   7400  Mickiewiczova 14    81107  Kollár, Kollárová @ 52632674          0 svetozar.kollar@rmc-bratislava.sk
35917318  RISTORANTE FINESTRA    5530  Mickiewiczova 17    81107  Šetková       0908727734         0
22642765  RIS-V.ĎUROVIČ       4500  Víglašská 21      85106  Ďurovič       0905455167         6
14002175  RK COLOR-ROMAN KEVICKÝ  5227  Vajnorská 106     83104  Kevický       0905403328         0
11648261  RM SERVIS, F.O.      7400  Pri starom mýte 2   83104  Bartalská      44460310   44460311   0
35684089  RMD - CAR, S.R.O.     6020  Komárnická 28     82103  Farbulová @     48208916   48208944f   6 ekonom@rmd.sk
35929405  RMP SLOVAKIA S.R.O.    5500  Hnilecká 23      82107  Zdichavský,Vávra  0903555545  903777600   0
31821022  ROAD NADÁCIA       8530  Holíčska 30      85105  Hannikerová     53418222          0 hannikerova@stonline.sk
33712140  ROAL, F.O.        5262  Obchodná 31      81101  Kukučka       0902830064         0 roal@nextra.sk
31402241  ROB, S.R.O.        9300  Exnárova 43      82101  Ing. Luhová @    0911716638         0 z.luhova@chello.sk
37084887  RÓBERT KUSENDA      6025  Turnianska 3      85107  Kusenda       0903756727         0 robert.kusenda@post.sk
32107358  ROBERT MIHÁLIK-M AZS   4534  TEL !! Jadrová 5    82102  R.Mihálik @     0905623205         0 mihalikr@stonline.sk
35333839  ROBERT PRUŢINA, F.O.   5220  Osuského 42, Ba V   85103  Pruţina       0904664513  904664513   0
31611630  ROBINCO SLOVAKIA S.R.O.  9111  Na pántoch 12     83106  František Pillár  0244649857  44649875f   0 pillar@robinco.sk
31354611  ROD SLOVAKIA S.R.O.    7400  Koceľova 9       82005  Vavrušek      55574090   55563151   0
43819966  RODA E.M.B. INTERNAT.   7525  Gercenova 2/B     85101  Ing. Toma @     0220862051         3 bratislava@rodaemb.com
43819966  RODA E.M.B. INTERNAT.   5100  TEL/MAIL!! Lombardiniho 2/B
                                  83103  Ing.Toma @     0244462436  44462437   2 vladimir.toma@rodaemb.com
35711817  ROEDL&PARTNER       7520  Lazaretská 8      81108  M.Ivaško,J.Klimová 0257200411         0 mikulas.ivasko@roedl.sk
31354009  ROHÉ SLOVENSKO, S.R.O.  4500  Mlynské nivy 56    82105  Moravská @     0253419435         0 rohe@rohe.sk
35956658  ROHRER SLOVAKIA, S.R.O.  7400  MAIL! Pestovateľslá 13 82104  Šilhárová      43420312          0 office.sk@rohrer-grp.com
35887117  ROCHE SLOVENSKO S.R.O.  7400  Cintorínska 3/A    81108  Odd.HR @      písomne           0 hrsk@roche.com
33892938  ROLAND KISS - PARADISE  5552  Kamené nám.1,Tesco 81101    Kiss        0905842210         0
34458786  ROMA-ING.ROSENBERG R.   5220  Sibírska 9       83102  Rosenbergová,Kozlová0903512094  44253770   3
35002468  ROMAN PEKÁR        5500  Laurinská 11      81101  Roman Pekár @    0905441419         0 roman.pekar@gmail.com
42136075  ROO PPSPRI V SR      9300  Grosslingova 4     81109  Sergej Polevikov @ 0944072394         1 oroo.ppspri.v.sr@centrum.sk
17398151  ROSING S.R.O.       4500  Karadţičova 10     82108  Ing.V.Rosolov @   0903703042         0 ingros@stonline.sk
35819715  ROSINTER RESTAURANT SL.  5530  Mostová 2       81102  Janošová      59204061   908762109   0
35814918  ROSNIČKA SLOVAKIA A.S.  5113  Kopčianska cesta 89   85101  Hozová,Burzíková    63810991-3         0
35749458  ROSNIČKA-DREVOPREDAJ   5113  Odborárska 52      83100  Pleško         0905450506         0
35694432  ROSSA BUSINESS COMPANY  7210  Dvojkríţna 47      82013  Nádašská @       45526535   45526534f  0 rossa@rossa.sk
36359467  ROSTACO SLOVAKIA, S.R.O  7400  Stará Prievozská 2    82109  Balaţovjech @     0253630062         6 peterb@rostaco.sk
43861873  ROVADOR, S.R.O.      3600  Račianska 155      83415  Roman Balhar @     0905863469         0 rovador@rovador.sk
35869500  ROWAN LEGAL S.R.O.    7400  Nám. Slobody 11     81106  Ing.Jana Peloušková  0232662696 32662699f    0 recreut@rowanlegal.com
36701661  ROXY CATERING, S.R.O.   5500  Pribinova 25 (Power 115) 1109
                                   8    Ing. Kiss       0904789885         0
31369600  ROZMARI S.R.O       2740  Nám.SNP 12        81108  Anton Lumeši      52924251          0
35869976  RPD S.R.O./ASHOKA REŠT.  5530  Nobelova 30/Ţivnostenská 2
                                   83102  Ing. Akshay Dixit @  0244633587 44633589    0 ind_gate@netex.sk
36621951  RR CONSULTING, S.R.O.   5510  Vlčie hrdlo 55      82412  Ing. Šabová @     0907704040         0 sabova@hostelblues.sk
35811528  RR UNLIMITED, S.R.O.   4500  Pri Vinohradoch 2,Ba III 83106  Ing. Robert Gajer   0905729401         0 office@rru.sk
36709352  RRON S.R.O.        5530  Hurbanovo nám. 5     81106  Baškim Musliu     0254630531         0
35840111  R-STAR,S.R.O.       5510  Obchodná 38       81106  Richter        0903757573         4 rudolfrichter@cityhostel.sk
31338691  RUBIKON S.R.O.      5530  Dopravná 5        83106  V.Vandrašeková     44881330   44881434   0 rubikon@chello.sk
31654991  RUDEX S.R.O.       5155  Nobelova 34, Ba III   83605  Czontos @       44462528   44258076f  0 rudex@internet.sk
35735490  RUDLA,S.R.O.       7400  Mariánska 3       81108  Xxx          52635496          0
37349503  RUDOLF ČASNOCHA      6600  Korytnická 4       82107  Rudolf Časnocha @   0908770126         2 gacasnocha@uniqa.sk
11796677  RUDOLF ĎURČO-STAV.FIRMA  4500  Francisciho 3      81108  Ďurčo Rudolf      52931859          0
43116060  RUDOLF KÁLIG-RM I     6700  Bodrocká 32       82107  Rudolf Kálig      0903710056         0 kaligrudolf@ovbmail.sk
35790440  RUDOLPH LOGISTIK GRUPPE  6312  tel/pís e-mail      8400  PhDr. Štefan Machaj  60200472/78        0 lucia.mareckova@rudolph-log.sk
17318513  RUEFA REISEN S.R.O.    6330  PÍS/TEL! Nám. SNP 14 81106    Ing. Anna Vargová @  0252922988 52924235f    0 sekretariat@ruefa.sk
36765996  RUNA RESTAURANT      5500  Drieňova 40 (OD Budúcnosť)
                                   82102  Hauko         0907799437         0
35960761  RUNNERS, S.R.O.      7400  Dunajská 4        81104  Martin Nemec @     57522320          0 runners@runners.sk
35929189  RUNTIME BP SLOVAKIA,SRO  7413  Detvianska 27      83104  Štefan Tomčo @     0911808940         0 stefan.tomco@runtime.sk
36181480  RUUKKI SLOVAKIA S.R.O.  7400  Galvaniho 13       82104  Ing. M.Piešťanská @                0 monika.piestanska@ruukki.com
44365934  RUŢA NR S.R.O.      5100  TEL!Mail!Varšavská 22 83103   Rakovský Stanislav @  0905245547         0 ruza@ruzanr.sk
00510173  RUŢINOV.DOMOV SENIOROV  8531  Sklenárova 14      82109  Telefonujte !                   0 rds@slovanet.sk
35828064  RUŢINOV.PODNIK VPS    7500  Mlynské luhy 19     82105  Poláčková @      0243412955 11       80 sekr@rpvps.sk
35914763  RUŢINOVSKÁ POLIKLINIKA  8510  Ruţinovská 10      82007  MUDr. Dzurková     0905344760         0 dzurkova@hotmail.sk
36066257  RUŢINOVSKÝ ŠPORT.KLUB   9260  Drieňová 9        82705  Velická        43420972   915725703  0
35744723  RWA S.R.O.        5100  E-Mail! Pri trati 15   82106  Ing. Pucherová @    0240201121 40201123f    0 pucherova@rwaslovakia.sk
30774756  RYBA S.R.O.        1500  Košická 4        82515  Viera Buláková     0905978856 55567910    0 rybabasy@netax.sk
35802561  RYBÁRSKE CENTRUM, S.R.O  7400  Seberíniho 14, Ba II   82103  Čorejová @       43636228f         0 rybarskecentrum@dtadsl.sk
36281948  RYBÁRSKE CENTRUM-RAJ   5230  Seberíniho 14-OC"KOCKA" 82103  Čorejová        0243425404 905783586    0
36722715  RYOKA GLOBAL EUROPE    7414  Mostová 2        81102  Trnkusová       osobne           0
35810173  RYVOLA SLOVAKIA, S.R.O.  9300  Jelačičova 4       82108  Xx           0903411500         0
22659617  S AVANTGARD        5530  Hlavné nám. 5     81101  Anguš, Šiška @    54431372   903453319   0 cherrytour@mail.pvt.sk
31388744  S AVANTGARD GRÉMIUM    5530  Gorkého 11       81101  Ladislav Švantner  54131026          0
35777133  S&G S.R.O.        5500  Cesta na Červený most 181104  Garaj        0903415760         0
31341713  S&K KONTAKT S.R.O.    7250  Púchovská 16      83106  Srnová @       44883075   44680283f   0 skkontakt@skkontakt.sk
36343749  S&PARTNERS S.R.O.     7400  Prešernova 4      81102  Andrej Luttmerding  MAIL            0 luttmerding@sandpartners.com
35936291  S.D.T. S.R.O.       4500  Na Revíne 15      83101  Ing.Dušan Šterbák  0254773140         0
35969318  S.E.I.N. SOLLERTIA    8000  M.C.Sklodowskej 1   85105  Mgr. Eva Orsagová @ 0903382064         9 eva.orsagova@gmail.com
12457832  S.T.C., S.R.O.      7400  Galvaniho 16      82104  Xx          0905614548         0
35797096  S+S SLOVAKIA       9300  Stará Prievozská 2   82109  Nyíriová       0905933305         0 fresh@nextra.sk
35958341  S2 CONSULTING COMPANY   7450  Dostojevského rad 11 81109   Ing.Neumannová @ 0252965287    0252965287  9 neumannova@s2consulting.sk
43817491  S9 ASSETS S.R.O.     7000  Sliezska 9       83103  Čekovská Gabriela  0244455386         0
35952059  SABAI A.S.        9304  Laurinská 4      81101  Franclík,Baďuriková@ 0259241131         0 badurikova@sabai.sk
35839082  SADTEL SLOVAKIA A.S.   4500  Záhradnícka 64     82108  Ing.Szaksz-výk.riad@ 0250200316  50200325f  47 rszaksz@sadtel.sk
30811317  SAEF O.Z.         7011  Obchodná 58,P.O.Box 10081000  A.Taplicová @    59303411          0 anna.taplicova@saef.sk
35920505  SAER SLOVAKIA S.R.O.   4512  Mierova 110      82105  Jiri Prokes     0905314447         0
35967137  SAFARRI-DETSKÉ JASLE   8010  Komárovská 58, P.Biskupice
                                  82106  Füzek,Mišíková @   0903779988         0 safarri@safarri.sk
31677444  SAFINA SLOVAKIA, S.R.O.  7400  Turčianska 52, Ba II  82109  Mgr. Andrej Kollár  53415000          0 andrej.kollar@safina.sk
31400833  SAI AUTOMOTIVE S.R.O   3420  Opletalova 73     84107  Mgr.Braunsteinerová 69307726          0
31385478  SAIFA S.R.O.       7524  Záhradnícka 46     82108  TELEF.!       0904805739         0
36924482  SALÓN AME         9304  Malokarpatské nám. 5 84103   Rajčáková      0903541927  0264780193  0
41899342  SALÓN BEAUTY       9304  Mlynarovičova 3    85102  Vaculová       0903523663         0
35438401  SALÓN DARIA-E.MÚČKOVÁ   9302  Blumentálska 17, Ba I 81107  Múčková Eva     0252492869         0
34886761  SALÓN DELOS        9302              V
                      Romanova 46, Bratislava85102  Miroslava Zelenková 0905269760         2
13962370  SALÓN ELLEN        9304  Mierová 2       82105  Loţeková       43428017   904217684  10
14013371  SALÓN EVA - KOZMETIKA   9304  Sibírska 20      83102  Dobrovičová     0905282542  0244256759  0
37223127  SALÓN INGE        9302  Trnková 3, Jarovce   85110  Lukáčeková      0903435555         0
17373786  SALÓN JARKA        9302  Furdekova 8      85103  Ing.Medveďová @   0905635425         8 medvedova.j@post.sk
35968583  SALÓN KRÁSY AFERIN    9304  Telefonujte      81616  Bajnoková,Kratochvíl 0903377373  905723266   0 nina1@post.sk
35804301  SALÓN LAURA, S.R.O.    9304  Staromestská 6/D    81103  Orthová       0903477079         0
32186231  SALÓN MARTA        9302  Holíčska 21      85105  Albertovičová    63830041   0904217567  4
17327598  SALÓN MEDEA S.R.O.    9302  M.Sch.Trnavského 4   84101  Boskovičová     64364345          0
33971684  SALÓN MONA        9302  Mudrochova 2,hotel Barónka
                                  83105  Ševčíková Monika   44872218   0903462982  0
32142081  SALÓN S          9304  Odbojárov 9      83100  Xx          0907311767         0
37564919  SALÓN SLID        9302  Obchodná 42      81107  Iveta Dupkalová   0903234528         3
37156560  SALÓN TIMEA-HAMBÁLKOVÁ  9304  Na úvrati č. 25    82104  Timea Hambálková @ 0903144696          0 timea111@gmail.com
31391303  SALVUS S.R.O.       8510  Narcisová 5      82101  Mgr. Anna Herianová 0905577994  43429039   0 herianova@salvus.sk
36246093  SAM,A.S.-PREV.METALCHEM  7400  Vlčie hrdlo, P.O.Box 37 82003 Ing. Urban @      40242132   907100849   0 vladimir.urban@sam.slovnaft.sk
31324908  SAMAT KOVOIZOSPOL,S.R.O  7400  Ľanová 6        82101 Horínková @      43414980          0 samat@tecton.sk
31320252  SAMBA LIGHTING SYSTEM   7400  Hattalova 4 @      83103 Štefan Patyi      44372545   f44255836   0 office@samba.sk
36147508  SAMCOR S.R.O.       7520  Páričkova 24      82108 Doleţal @       0911999862 55572526    0 r.dolezal@samcor.sk
31375651  SAMOŠKA, A.S.       7400  Kempelenova 2      84104 Páleník        0910127000         0
31375651  SAMOŠKA, A.S.       7400  Jurigovo nám. 1     84101 Igor Beták       0904965179 65412920fax   0
31375651  SAMOŠKA, A.S.       5220  Ipeľská 2        82107 M.Spusta, V.Tomeš@   0903249152 903802792    0 vlado.tomes@rema1000.sk
35898372  SAMOŠKA-KUBAČOVA,S.R.O.  5220  Kubačova 19       83106 Nevím Miroslav     0903869190 44872456    0
35765674  SAMPRINT - GA, S.R.O.   7400  Harmincova 1      84101 Šmahelová       0903451665         0
36758205  SAMSUNG ELECTR.-LCD SK  2971  Mostová 2        81102 Ivan Bachratý @    0902488888         0 i.bachraty@samsung.com
35941928  SAMSUNG ELECTRONICS    2971  Vajnorská 100/B     83104 Némethová       0249202211         0 j.nemethova@samsung.com
36753025  SAMSUNG ENGINEER.CO,LTD  4520  Mostová 2        81102 Gromanová                     0
35944595  SAN MARCO SLOVAKIA,SRO  4544  Dulovo nám. 12     82108 Danaj         55646633          0 job@san-marco.sk
35804084  SANA CLIS S.R.O.     7400  Lermontovova 10/St.Grunty 61 Pavlína Lukáčová
                                  81103            0264287622         0
35744821  SANBOR, S.R.O.      7524  Pri Šajbách 1      83100 JUDr. Tibor Csóka @  0905344596         8 sambor@zoznam.sk
35774291  SANDAL, S.R.O.      7400  Prešernova 4      81102 Masárová @       52635391          0 sandal@nextra.sk
31383700  SANDVIK SLOVAKIA S.R.O.  5120  Hraničná 18       82105 Čerňanská       0258318326         0 jana.cernanska@sandvik.com
31359957  SANITARIA S.R.O.     5100  Sabinovská 4/A     82102 Ing. Marián Strýček  0903232203         0 marian.strycek@qmn.sk
31354190  SANO, S.R.O.       7400  Dlhé diely I, 23 a   84104 Ing. Drevenák @    65316570          0 jan.drevenak@sano.sk
31339450  SANOFI AVENTIS      7310  Ţilinská 7-9      81105 Pers. odd. @                   0 recruitment.sk@sanofi-aventis.com
36710504  SANYO S.R.O.       5530  Mickiewiczova 14    81107 Vilhanová       0905369430         0
35842121  SAP 5, S.R.O.       7524  Kríţna 4        81107 Bončová        0911526291         0
35737328  SAP SLOVENSKO S.R.O.   7220  Plynárenská 7/A     82109 Kristína Támerová   0258256632        120 kristina.tamerova@sap.com
36061182  SAPA           9112  Tekovská 7       82109 Trizuljaková @     0255565643 0255644791   0 sapa@webdesign.sk
35813113  SAPES SK S.R.O.      7400  Sekurisova 16, Ba IV  84102 Fabianová @      64531384          0 sape@stonline.sk
36287491  SAPRON S.R.O.       9305  Galvaniho 2/a      82104 TEL !   @      0911261355 949130891    5 eko@sapron.sk
36339237  SARI OPTICS, S.R.O.    7480  Trhová 34        84102 Mgr. Kubinská Milada  0903488532         0
35729244  SARPO A.S.        4500  Pri Šajbách 3      83106 Xx           0905611730 44880920    0
35332727  SARTORIA-ROBERT ČUNTA   9300  Vajnorská 18      83001 Čuntová        0903206553         0
35799218  SAS-AUTOMOTIVE S.R.O.   2956  Opletalova 71, Ba IV  84107 Hupka @        69293220   69293111f   0 personalne@bratislava.sas-automotiv
31335161  SATRO, S.R.O.       7400  Miletičova 3/a     82108 Wagnerová @      55646967   písomne    0 anna.wagnerova@satro.sk
35787201  SATUR TRAVEL A.S.     6330  Miletičova 1      82472 Balazova@ba.satur.sk  0250113555 55425968f    0 balazova@ba.satur.sk
35721871  SAU S.R.O.        5211              mostom
                      Novin.stánok pod Novým81106 Richard Uličný      0903410078         3 richard.ulicny@post.cz
00679089  SAV-BOTANICKÝ ÚSTAV    7300  Dúbravská cesta 14   84105 Mgr.V.Kučera      0259426135 59426106    79 alena.janosikova@savba.sk
35859181  SAVE MAX INTERNAT.S.R.O  5130  Dunajská 4, Ba I    81104 Mikulová @       52632614          0 janka.mikulova@savemax.sk
35905549  SAVE MAX, A.S.      7440  Grosslingova 4     81108 Barjaková       0252631917        15 bratislava.grosslingova@savemax.sk
00598429  SAV-ELEKTROTECH.ÚSTAV   7300  Dúbravská cesta 9    84239  Juraj Krišš     54775826          131
35682124  SAVEXHOLDING S.R.O.    5500  MAIL/TEL! Gorkého 11 81101   Martina Sisková @  0254131026         10 info@gremium.sk
00166537  SAV-FYZIK.ÚSTAV SLOVER  7310  Dúbravská cesta 9    84228  Ing.Jana Kováčová  0259410578         100 jana.kovacova@savba.sk
00586935  SAV-GEOFYZIKÁLNY ÚSTAV  7300  Dúbravská cesta 9, Ba IV84228  RNDr.Igor Túnyi,CSc 59410626           70
00166545  SAV-GEOGRAFICKÝ ÚSTAV   7300  Štefánikova 49     81473  Kimličková @     0257510226          0 geogkiml@savba.sk
00586943  SAV-GEOLOGICKÝ ÚSTAV   7310  Dúbravská cesta 9    84005  RNDr.Vozár      59203601          58
00166618  SAV-CHEMICKÝ ÚSTAV    7300  Dúbravská cesta 9    84538  Janáčiová      0259410207         166
35873671  SAVIO S.R.O.       5240  Trenčianska 6      82109  Heiserová Silvia @  0253411611  0253636994f   5 savio@savio1.sk
00167088  SAV-JAZYK.ÚSTAV Ľ.ŠTÚRA  8040  Panská 26        81364  Vančo @       54410307   54410307f    0 tomasv@korpus.juls.savba.sk
00166791  SAV-MATEMATICKÝ ÚSTAV   7310  Štefánikova 49     81473  RNDr. K. Nemoga CSc.52492751   52497316f    0 mathinst@mat.savba.sk
35719753  SAVONA S.R.O.       7450  Belinského 21, Ba V   85101  Xx          0262241244          0 savona@savona.sk
31750940  SAV-SLAVISTICKÝ ÚSTAV   7320  Panská 26        81364  Prof.PhDr.J.Doruľa @ 54418360   910256095    0 jan.dorula@savba.sk
00679135  SAV-SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV  8040  Klemensova 19      81364  Peter Gajdoš     55571802           0
00212041  SAV-TECHN.HOSP.SPRÁVA   7520  Klemensova 19      81364  Turiničová @     52922606   52961612    0 zuzana.turinicova@savba.sk
00490750  SAV-ÚMMS SAV       9300  Račianska 75      83102  Ing. Lazarová @   0907248623  49268299    0 ummsmlaz@savba.sk
00037869  SAV-ÚRAD PREDSEDNÍCTVA  7300  Štefánikova 49     81438  PÍSOM! Ambrozová @52495592            0 ambrozova@up.upsav.sk
00037869  SAV-ÚST.NORM.A PAT.FYZ.  7300  Sienkiewiczova 1    81371  Sekretariát     52926618           0 sekretariat.unpf@savba.sk
00699446  SAV-ÚST.SLOV.A SVET.EKO  7520  Šancová 56       81105  Ing.M.Gajdošová   52497822           0
00586919  SAV-ÚSTAV ANORG.CHÉMIE  7310  Dúbravská cesta 9    84236  Dankovičová     59410446           0
00598445  SAV-ÚSTAV EXP.ENDOKRIN.  7320  Vlárska 3        83306  Blašková,Kittlerová 0254773800  54771664f   85 alzbeta.kittlerova@savba.sk
00166642  SAV-ÚSTAV EXP.ONKOLÓGIE  7320  Vlárska 7 /Kramáre/   83101  Ing.Chudejová    0259327233  59327232    0
00598453  SAV-ÚSTAV EXPER.FARMAK.  7310  Dúbravská cesta 9    84104  Maderová       59410651           0
00212041  SAV-ÚSTAV HUDOBNEJ VEDY  7300  Dúbravská 9       84105  Lexmann Juraj @   54773589           0 musicology@savba.sk
00166600  SAV-ÚSTAV HYDROLÓGIE   9300  Račianska 75      83102  Tóthová       49268260           0
17055555  SAV-ÚSTAV INFORMATIKY   7300  Dúbravská cesta 9    84507  Mgr. Hana Laudárová 0254771004          0 sekr.vi@savba.sk
00679119  SAV-ÚSTAV KRAJ.EKOLÓGIE  8514  Štefánikova 3,P.Box 254 81499  Mgr. Jablonická @  52493882           0 julius.oszlanyi@savba.sk
00166634  SAV-ÚSTAV MOLEK.BIOLÓG.  7300  Dúbravská cesta 21   84551  Danaková @      0254773702  59307411    78 eva.danakova@savba.sk
00586927  SAV-ÚSTAV POLYMÉROV    7310  Dúbravská cesta 9    84236  Ing.Šivová      54777409           0
00598461  SAV-ÚSTAV PRE VÝSK.SRDC  7300  Dúbravská cesta 9    84005  Vrbjar,Barančík @  0254774405  54776637f    0 usrdsekr@savba.sk usrdmiro@savba.sk
17050286  SAV-ÚSTAV SLOV.LITERAT.  7320  Veronika.kubickova@savba.sk
                                  81364  Veronika Kubičková  0254416025         39 Veronika.Kubickova@savba.sk
00166596  SAV-ÚSTAV STAV.A ARCHIT  7310  Dúbravská cesta 9    84503  Povaţancová,Hlavatá@ 59309204   59309236    60 usarhlav@savba.sk
17050278  SAV-ÚSTAV SVET.LITERAT.  7320  Konventná 13      81364  Gabovičová, Ţitná  54431995   54413391    0
00166651  SAV-VIROLOGICKÝ ÚSTAV   7310  Dúbravská cesta 9    84105  Ginzeryová,Šárniková 59302403   59302400    0 virugal@savba.sk
00166758  SAV-VYDAVATEĽSTVO VEDA  2200  Bradáčova 7,post.pr. 86 85286  JUDr.Brňák Milan   54774253   54772682f    0 veda@centrum.sk, brnak@savba.sk
35849584  SAWBAC SLOVENSKO S.R.O.  7520  Šancová 42, Ba I    81005  Schmietková     52497771           0
35735821  SBA SLOVAKIA, S.R.O.   7440  Pekná cesta 5      82105  Klepochová @     43426611   43426655f    0 sba@sba.sk
36790273  SBD ÚDRŢBA, S.R.O.    9300  Drobného 27      84101  Lachkovič,Srnák   0918469355  0903259673   2
35762764  SBS DYNASTY A.S.     7400  Hraničná 18      82105  Sedlárová,Stéskal  0258318360  903246608   0 dynasty@dynasty.sk
36683183  SBS FAB, S.R.O.      9305  Telefonujte      95701  Flimel        0905795664         0
36332941  SBS HERO, S.R.O.     7460  Telefonovať !!    80000  Ing.Csóka      0902876756         0
31670571  SBS IBEA 3 A.S.      7524  Vajnorská 135     83237  OSOB/TEL @      0903419959  44257952    0 ibea@computel.sk
35768509  SBS OK-5, S.R.O.     7524  Černyševského 27   85101  Godány        0914279225         0
35811421  SBS PETINA S.R.O.     7524  Staré záhrady 27   82105  Tomáš Boroš     0243410033  43413539f   18 petina@nextra.sk
35846844  SBS TERA, S.R.O.     7524  Praţská 27      81105  Spišeková Danuša @ 52625934           0 dspisekova@inmail.sk
31340512  SC´ART S.R.O.       7484  Srieznevského 6    83103  Villanyi-telefonujte 44259785   44257077    0 uchadzaci@scart.sk
36724050  SCAN AGENCY, S.R.O.    7450  Pluhová 2       83101  Balogová @      0244638911  918451160   0 balogova@scanagency.sk
36064467  SCANIA FINANCE CZ     6521  Pestovateľská 10   82104  Bezaňuková      48208382   48208379    0 ivica.bezanukova@scania.sk
35826649  SCANIA SLOVAKIA S.R.O.  5100  Pestovateľská 10   82104  Stanislava Barošová PÍS/MAIL           0 stanislava.barosova@scania.sk
35931108  SCANSERVICE SLOVAKIA   9300  Dúbravská cesta 3   84104  Tatierska @     0254415464         10 info@scanservice.sk
11786752  SCARLETT SPORT      5248  Rovniankova 5     85102  Cvečka        63454064          0 roces@atlas.sk
36373583  SCP PAPIER A.S.      5100  Stará Vajnorská 17  83104  Ing. A.Kruţliaková  0249208371  49208320f   0 job@scppapier.com
35812460  S-CREDO, S.R.O.      5530  Zámocká 3       81101  Sedláková      0903266099         10 prevadzka@pizzaangelo.sk
00896390  SD SLOVGAST        5551  Vlčie Hrdlo 2     82000  Fašung, Belančík   0258597717  903222045  120
31418279  SE GA TRADE CO. S.R.O.  7400  Cyprichova 18     83000  Balogová @      0905278442  907628092   0 brigitte@shila.sk
44000901  SE SLOV.FAIR PROTECTION  7400  Dvojkríţna 47     82109  info@se-slovakia.sk 0220741290          0
36320021  SEAGLE AIR A.S.      6200  Letisko M.R.Štefánika 82001  Marta Botlíková   0233300750         0
35715782  SEBA,SENATOR BANQUETS   5510  Vápenka 15,Penzión PEGAS
                                 84002  Mgr. Jozef Baránek @ 64461998   f64462232   0 personal@banquet.sk
35843802  SECUR.FULL SERVIS PLUS  7524  Dunajská 18      81108  JUDr.Tomka      0902898400  52926433    0 sfs.security@stonline.sk
31364764  SECURILAS S.R.O.     7430  PÍS! 82016 BA P.O.Box 10
                                 81101  Ing.T.Laštovková   0243330140  43330142f   0 info@securilas.com
36353396  SECURITAS GROUP S.R.O.  7500  Stráţna 11      83101  Bc.Eduard Csiba @ 0908758793           4 eduard.csiba@securitas.sk
35776862  SECURITAX, S.R.O.     7524  Svidnícka 13, Ba II  82103  Mgr. Sajf @     0903444989  52623484   145 securitax@stonline.sk
35809680  SECURITES S.R.O.     7524  Istrijská 55     84107  Šubín        0903715301         0 securites@zoznam.sk
35693835  SECURITON SERVIS S.R.O  7524  Nevädzová 8      82101  Mgr.Laštuvková,Rauch 0248202933  902595143   0 personalne@securiton.sk
35731699  SECURITY SERVICE S.R.O  7524  Račianska 69     83102  Turoň        44459303          0
36404586  SECURITY-ALARM,S.R.O.   7524  Magnetová 11     83104  Flodr Martin     0907854199         0
35786558  SEDAM S.R.O.       7400  Gorazdova 9      81104  Ing. Zuzana Maňková 0254777621  54777638f   0 zuzana.mankova@sedam.sk
35901632  SEDOM, S.R.O.       4500  Na vrátkach 53/17   84104  Martin Malík @    0905302968         0 martinmalik@seznam.cz
35692791  SEGAMETAL POWER,S.R.O.  6021  Kopčianska 92     85203  Štaffa @       0902275701  63830062    0 anton@segametalpower.com
36819808  SELUR BASE S.R.O.     7400  Martinčekova 26    82109  Boris Škoda     0905222686         0 selurbase@selurbase.eu
36458996  SENATOR SK S.R.O.     3600  Agátová 22      84101  Miroslav Glogovský  0905782897         0 senator@stonline.sk
36077518  SENECIO-DOM SOC.SLUŢIEB  8531  Na Grbe 2       84107  Bc.Opalková Ingrid  0911721821         0 ingrid.opalkova@senecio.sk
31385940  SENES S.R.O.       9300  Vlčie hrdlo      82410  Lucia Sandtnerová  0240556511  40558660f   93 lucia.sandtnerova@senes.slovnaft.sk
35746521  SENETUS, S.R.O.      5510  Tobrucká 4       81102  Záleţáková @     0257784630  0257784639   0
40782930  SENIOR ASISTENCIA MANAG  9305  TEL !! Sibírska 1    83102  Turányiová      44630747   44630748    0 info@seniorasistencia.sk
42133661  SENIORCENTRUM ST.MESTO  8531  Podjavorinskej 6    81103  Mgr.Hokinová @    0254411024         43 pers@ddsm.sk
40033813  SENNEŠ IVAN        5551  Kopčianska,Bufet Matador85000  Seneš Ivan      0908173702         4
35686413  SEPS A.S.         7520  Miletičova 5      82484  Odbor ĽZ - písomne                0
44266316  SERMIY BABYNETS      9300  Ovručská 7       83102  Sermiy Babynets   0908450979         0
44801793  SERNA S.R.O        5200  Trnavská cesta 50    82102  Elena Jazyková    0907584247         2 eli71@azet.sk
00604267  SERVICE INDUSTRY TRADE  5118  Syslia 42        82405  Tabačková @     43414887   43414888    0 sit@stonline.sk
36779768  SERVIS PARTNER S.R.O.   9300  Černyševského 26    85101  Alena Čonková @   0940444001         2 a.conkova@servispartner.sk
35810858  SERVIS S.R.O.       9304  TELEF!         85100  Kollárová,Bzdušeková 0911661663  0903284505  150 personalne@upratovanie.com
35701951  SES ENERGOPROJEKT S.R.O  4500  Tomášikova 32      82101  Ing. Koloman Prónay 0243413293  43424446f   0 pronay@energoprojekt.sk
35858036  SETCO, S.R.O.       7400  Súťaţná 19, Ba II    82108  Jankela       0908716492         0 setco@dateon.sk
35826720  SETOS SK, S.R.O.     7400  Záhradnícka 46     82108  Švorcová @      0902272262         0 svorcova@setos.sk
35704390  SETTO SPEDITION, S.R.O.  6020  Na pántoch 18, Ba III  83106  Miko @        0903770573  49110600   25 radoslav.miko@setto.sk
34139524  SEVA SLOVENSKO S.R.O.   5100  Račianska 188      83106  Ing. Simonová Jana @ 0905365258  44681721 f   0 seva.simon@azet.sk
36252999  SEW-EURODRIVE SK S.R.O.  2910  Rybničná 40       83554  Pšenčík @      písomne           0 sew@sew-eurodrive.sk
35864249  SEZA, S.R.O.       7524  TEL !! Bazovského 17 84101   Ľ.Mráz        0907488703         7 lmraz@seza.sk
35763094  SGB SLOVENSKO S.R.O.   9305  Vajnorská 135      83104  Bachorová      44459871   44458691f   0 karol.heidinger@sgbslovensko.sk
35754656  SHANGHAI S.R.O      5530  Františkánske nám.3   81103  Ling                       0
36620289  SHAPELINE STUDIO, S.R.O  9270  Košická 36, Ba II    82102  Lančaričová @    55577117          0 bratislava1@shapeline.at
35726229  SHARK COMPUTERS, S.R.O.  7400  Bottova 7        81109  Martin Kosorin @   písomne           0 mkosorin@shark.sk
31341578  SHERLOCK, S.R.O.     7524  Ľubovnianska 7     85107  Niţňanská      0905988579         0
36764396  SHINWHA INTERTEK SLOVAK  7414  Mostová 2        81102  Veronika Sviteková  0915990189         0 veronika.svitekova@shinwha.com
36271811  SHMILY, S.R.O.      5530  J.Kubányho 950/20,Cífer91943  Yu Bo        0948888862         0
31353134  SCHENCK, S.R.O.      7400  Pri starej prachárni 14 83104  Augustínová     55563470   55424289    0 augustin@schenck.sk
31327222  SCHENKER S.R.O.      6340  Kopčianska 94      85101  Ľubica Mikulová   0268293123  908777134   74 lubica.mikulova@schenker.sk
43901638  SCHICKER SLOVENSKO K.S.  4530  Fláviovská 31 - Rusovce 85110  Ing.Viera Moravcová 0262859388  903427501   0 office@schicker-technik.com
43992366  SCHICKER-TECHNIK S.R.O.  4530  Fláviovská 31      85110  TEL/PÍS ! @     0903427501         0 office@schicker-technik.com
35957492  SCHILL DENTAL S.R.O.   8500  Karloveské rameno 8   84104  MUDr. Alex.Schill @ 0254647417          0 schill@schill.sk
31402828  SCHINDLER VÝŤAHY A.S.   5274  Karpatská 8       81105  R.Počarovský     0244452152  0903221994   0 roman.pocarovsky@schindler.com
35723394  SCHNEIDER ELECTRIC    4531  Borekova 10, Ba II   82106  Dana Niţňanská @   45524000f         80 sk.hr@sk.schneider-electric.com
35768908  SCHNELLECKE SLOV.,S.R.O  6312  Telefonujte       84104  Mgr.Šimeková @    0260262118  904730002  352 viera.simekova@schnellecke.sk
11782269  SCHOCHMANN AUTOSERVIS   7400  Rovniankova 2/A     85102  Hofflann @      63813080          0 servis@boschservis.sk
31638333  SCHOMBURG SLOV. S.R.O.  5100  Rybničná 38/F      83106  Ing.Ľubomír Fajta  0232400502         0
36061387  SCHWARZ PHARMA AG     5231  Kutlíkova 17      85102  J.Ondráček @                   0 jiri.ondracek@schwarzpharma.sk
35856173  SI LI S.R.O.       5530  Mokrohájska 58     84107  Ying Xianli     0910950974         0
36828131  SIAM S.R.O.        9304  Ľ.Fullu 36       84105  Richard Tománek @ 0907053385          0 tomanek@siam.sk
31321275  SIBAMAC A.S.       4500  St.Vajnorská 25, P.O.Box 182
                                  83317  Úsek pre ĽZ     49223177  fax44257709  0 mikle-barat@sibamac.sk
43853200  SI-DENTAL GROUP S.R.O.  8500  Hálkova 11       83103  MUDr. D.Siváková @ 0244457872          0 mariansi77@gmail.com
35945559  SIEKEL, S.R.O.      6020  Pluhová 49       83103  Siekel @       0907894221 0244460266   0 57vlado@azet.sk
31349307  SIEMENS S.R.O.      7400  Stromová 9       83796  Mgr.Monika Ábelová 0259686849 59687426f     0 abelova@siemens.sk
17331234  SIEMENS PROGR.&SYST.ENG  7230  Dúbravská 4       84537  Konténová      59684035        1176
31434321  SILVER S.R.O.       7524  Galvaniho 8       82104  TEL !        0911127707         0
40254704  SILVIA HOBOROVÁ      5200  Molecova 2 - stánok(zelovoc)
                                  84100  Silvia Hoborová   0949122914         0
34799923  SILVIA ŠTEFANČÍKOVÁ    5500  TEL !          82104  Štefančíková @    0905567684         4 rodis@post.sk
36619639  SIMACEK FACILITY SK    9300  TEL !! Mlynské nivy 70 82105  TEL!         0253412628         0
35830930  SIMAR, S.R.O.       7400  Furdekova 10      85103  JUDr. Širý Ján @   0911470123 911470862    0 simar@centrum.sk
36287245  SIMONKA, SPOL.S.R.O.   5227  Jedlíkova 5 (Obchodná 42)
                                  81106  Ing. Baláţová    0905723583 52635291    0 cms@stonline.sk
35744057  SIMPLE CONSTRUCTION    4500  Ivanská cesta 4     82104  Bohme, Smiščík    43413177          0 simple-con@nextra.sk
36702579  SIMS PLUS S.R.O.     5200  Špitálska 51      81108  Mgr. S.Winklerová  0918996351         0 marusincova@moloko.sk
35872811  SIRIUS TRADE, S.R.O.   7480  Púchovská 12      84107  Ing. Lezo @     0903416071         0 lezo@sirisin.sk
35810548  SITART S.R.O.       6030  Trenčianska 64     82102  Ing.Janíček     0911609355         0 eva.janickova@gmx.net
35843926  SIVAK, SPOL.S.R.O.    7400  Ovsištské nám. 1,Ba V 85104   Ing. Fiterová    62525667          0 sivak@invacare.sk
31388141  SIZA           4500  Bajkalská cesta     83104  Jozef Zapletal @                1 tomaszapletal@yahoo.com
13968351  SKAMA (POTRAVINY)     5220  Koreničova 2      83102  Skacel        0907706613         0
35897899  SKANSKA PS A.S.      4520  Krajná 29        82104  Zuzana Skokanová @0248295648 902986565     90 zuzana.skokanova@skanska.sk
31378242  SKELET A.S.        4500  Agátová 1        84427  Remiašová @     64461340  64461336f  123 remiasova@skelet.sk
35907070  SKILL PRO, S.R.O.     7400  Trnavská 80, Ba II   82102  Bláhová, Priesolová 0905561278 44454748    0
30143691  SKLENÁRSTVO KRÁLOVIČ   4544  Telefonujte       82102  Královič @      0903714553         8 sklenarstvo@kralovic.sk
13975072  SKLENÁRSTVO LOŢAN, F.O.  9300  Jurigovo nám. Ba IV   84105  Loţan        0905617705 65423240    0
11650125  SKLENÁRSTVO-L.VOLICS   7520  Osloboditeľská 9    83107  Volics @       0903404037 43711086    0 volics@sklenarstvo.eu
31328016  SKLO EXPRES SLOVAKIA   2610  Galvaniho 14      82104  Marko,Ing.Ondrejka @ 0903461215 0244873715 110 omarko@zoznam.sk
36409812  SKRIVANEK SLOVENSKO    6311  Karpatská 8       81101  Hana Bošiaková    0252626579 52626577    0 personalista@skrivanek.sk
35809281  SKS HULIČ, S.R.O.     7400  Písomne         83102  Huličová @      65938022          0 skshulic@stonline.sk
36397415  SKV-AGENCY S.R.O.     9300  OC Danubia       85101  Mišovičová      0902618906         0
36747475  SKY ALLIANCE, S.R.O.   6330  Exnárova 12       82103  Eva Krupová     0904178299         0
35961112  SKY CONTROL S.R.O.    6300  Vrakuňa - Svornosti 41 82106  Vladimir Tyazhev @ 0908399063 908399047     4 info@skycontrol.sk vladimir@sky...
35884550  SKY NET WORLDWIDE EXP.  7400  Račianska 66, Ba II   83102  Tibor Prítrský    49234444          0
44500734  SKY TOLL A.S.       7200  Pribinova 25      81109  Iveta Posoldová @  0232607061 33553416f    0 iveta.posoldova@skytoll.sk
35720450  SL PLUS, A.S.       5231  Lekáreň Kramáre-Limbová 5
                                  83101  PharmDr.Novotná   0904251528         0 viola.zavarska@slplus.sk
36346403  SL SLOVAKIA A.S.     2910  Hontianska 7      82109  Písomne @      0484187214-8        0 pam@essel.sk
31796435  SL.FEDERÁCIA WUSHU O.Z.  9300  Cádrova 13       83101  Xx          0904159487         0 sfw.sfw@webglobe.sk
35963492  SL.S.GROUP MANAGEMENT   4500  Špitálska 27     81108  MAIL                       0 reception@slmanagement.sk
42128153  SL.-TUR.OBCH.PRIEM.KOMO  7400  Nám.SNP 23/28     81106  Ahmet Gumussuyu    0252621520         0 office@sktr.sk
00598658  SL.ÚST.SRDC.CIEV.CHORÔB  8510  Pod Krásnou hôrkou 1 83348  Orlíková       59320242          0
30842816  SL.VŠ ZVÄZ TECH.ŠPORTOV  9260  Wolkrova 4      85101  PaedDr. Sokol     62246920          0
00681458  SL.ZDRUŢ.TEL.KULTÚRY   9260  Junácka 6       83280  Troják        49249108          0
30845386  SL.ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA  9200  Junácka 6, Ba III   83280  Jeţová @       0911606646         0 jezova@szlh.sk
00177431  SL.ZVÄZ PROTIFAŠ.BOJOV.  9130  Štúrova 8       81572  Elenóra Dudová    0252962883         0 elenora.dudova@szpb.sk
34718761  SLAVKO HERÁK-BEDROCK   2852  Trnavská 100/A    82104  Herák         0905229361         0
40220257  SLIVARICH-PROGRESSIVE   7400  Kutlíkova 17     85250  Slivarichová     0903533447         0
31948201  SLOBODA ZVIERAT      9100  Mlynské Nivy37    82109  Darina Marošová    0903202132        12 utulokslobodyzvierat@centrum.sk
00626031  SLOV.AGENT.ŢIV.PROSTR.  9305  Hanulova 5/D, Ba IV  84440  Xx          0907824146         0
00699993  SLOV.CENTRUM DIZAJNU   7520  Jakubovo nám.12    81499  Maderová       52931800   52931564   0
00164704  SLOV.FILHARMÓNIA     9230  Medená 3       81601  Korčeková @      59208216   59208251   0 korcekova@filharmonia.sk
31804993  SLOV.FOOSBAL.ORGANIZ.   9260  Riazanská 77     83103  A.Šubín        0905671129         0
30845661  SLOV.HELSINSKÝ VÝBOR OZ  9305  Grosslingova 4    81109  Baumannová      xx             4 shv@shv.sk
17316014  SLOV.HUMANITNÁ RADA    7520  Ruţová dolina 27   82109  Ing.Zániová      53413970   53414755   0
00156884  SLOV.HYDROMETEOR.ÚSTAV  7500  Jeséniova 17     83315  Ľ.Zeinová,Povaţan @  0259415182 59415174   517 ludmila.zeinova@shmu.sk
30868521  SLOV.-JAPON.OBCH.KOMORA  7400  Nákovná 5       82107  Peter Balaszy @    0220289971         0 pbalaszy@sjok.sk
30779537  SLOV.KOMORA AUDÍTOROV   7410             49
                      Záhradnícka 62,P.O.Box82005  PÍSOMNE ! @                   0 sekretariat@skau.sk
30853427  SLOV.LAKROS.FEDERÁCIA   9305  Baltská 5, Ba II   82107  Mark Lichtner     0905220692         0
00165204  SLOV.LEKÁRSKA KNIŢNICA  9230  Lazaretská 26     81109  Slivková @      52963829   52968438f   0 sllk@sllk.sk
30814502  SLOV.METROL.INŠPEKTORÁT  7510  Geologická 1     82106  Vítkovičová      45525473   45525473f  16 vitkovicova@smi.sk
30810701  SLOV.METROLOG.ÚSTAV    7300  Karloveská 63     84255  Rajtová @       0260294501        154 rajtova@smu.gov.sk
00164712  SLOV.NÁRODNÁ GALÉRIA   9230  Riečna 1, Ba I    81513  Mgr.Nyplová      54434156          0 per@sng.sk
00164763  SLOV.NÁRODNÉ DIVADLO   9232  Pribinova 17     81586  Mgr. D.Kapucianová  0257782125         0 kapucianova@snd.sk
00164721  SLOV.NÁRODNÉ MÚZEUM    9252  Vajanského nábr.2,POBox 13
                                 81436  Jurčovičová @     0252924482 59349151    31 jurcovicova@snm.sk
00164721  SLOV.NÁRODNÉ MÚZEUM    9230  Ţiţkova 12, Ba I   81006  PhDr.Bartík      59207231   54416034   0 archeolog@snm.sk
00038695  SLOV.NÁRODNÝ ARCHÍV    7520  Drotárska cesta 42  81701  Leitmanová      67298219          0
30842654  SLOV.OBCH.A PRIEM.KOM.  7400  Gorkého 9, Ba I    81101  Megová        67202621          0
17331927  SLOV.OBCHOD.INŠPEKCIA   7510  Prievozská 32     82105  Dr. Kajaba Imrich   0903224020         0
35715774  SLOV.OBCHOD.ZDRUŢENIE   7400  Mlynské Nivy 77    82105  Povaţan        53417910          0
30845521  SLOV.ORNITOLOG.SPOL.   9133  Mlynské Nivy 41    82109  Ing.Zajíčková     0255422185         0
36069655  SLOV.PEDAGOGIC.KNIŢNICA  8040  Hálova 16, Ba V    85101  Kezmanová       62410992         17 postmast@spgk.sk
35705671  SLOV.PLAVBA A PRÍSTAVY  6100  Horárska 12      81524  Ing.Eva Rozsívalová  025827310        496 rozsivalovai@spap.sk
31826253  SLOV.POĽ.A POTR.KOMORA  7400             21
                      Úrad SPPK,Záhradnícka81107  Ing.J.Vajs  @    0250217102         0 puskarova@spp.sk
00178144  SLOV.POĽOVNÍCKY ZVÄZ   0100  Štefánikova 10    81103  Oravcová       52498990          0
17335345  SLOV.POZEMKOVÝ FOND    4520  Búdková 36      81715  Badurová       59318221           0
00003328  SLOV.SPRÁVA CIEST     7520  Miletičova 19     82619  Pinterová @     50255453           0 viera.pinterova@ssc.sk
00660663  SLOV.SPRÁVA LETÍSK    6200  Letisko M.R.Štefánika 82301  Písomne !      43335824          382
30794021  SLOV.STAVEBNÁ INŠPEKCIA  4500  Lamačská cesta 8   81104  Ing. Mikulová @   59364433   59364254f   31 ssi-ri@ri.ssi.sk
31805809  SLOV.ŠKOLA POČ.GRAFIKY  9300  Plynárenská 6     82109  Vašková       53416181   kl.129     0
31753990  SLOV.ÚSTAV TECH.NORMAL.  7430  Karloveská 63     84000  Ing.J.Pajdlhauserová @              0 pajdlhauserova@sutn.gov.sk
36022047  SLOV.VOD.POD.-OZ DUNAJ  4524  Vlčie hrdlo 82    82419  Sagáčiková      0240200146  903520916    0
36022047  SLOV.VODOH.PODNIK-OZ BA  4100  Karloveská 2     84217  Vránová @      poštou           195 person.dunaj@svp.sk
31791981  SLOV.ZÁPASNÍCKY ZVÄZ   7520  Junácka 6, Ba III   83280  Valentová      49249210           0
00165361  SLOV.ZDRAVOT.UNIVERZITA  8040  Limbová 12      83301  RNDr.Slivarichová  0259370849         300 dana.slivarichova@szu.sk
12664839  SLOV.ZVÄZ SLUCH.POSTIH.  8530  Budatínska 59/a    85106  Ľ.Šarinová @     63839927   0903762810   37 urad@szsp.sk
12664979  SLOV.ZVÄZ TELES.POSTIH.  8530  Ševčenkova 19     85101  Ing. Vrábľová @   63814469   63814478    12 sztp@vstp.sk
00178349  SLOV.ZVÄZ VČELÁROV OZ   6601  Svrcia 14, Ba IV   84104  Mgr. Topor      0903296865  65421460    0
36145581  SLOV.ŢIVNOST.KOMORA    7414  Račianska 71, Ba III 83259  Mičko        49246588           0 szkukba@stonline.sk
31373844  SLOVAK AIR SERVICES    9300  Letisko M.R.Štefánika 82001  Ing. Veselý @    33035330   33035331f    0 cargo@airservices.sk
35895918  SLOVAK HOLIDAYS S.R.O.  5511  Ivánska cesta 10   82108  Juraj Pravda @    0907108327          0 nabarine@stonline.sk
35821019  SLOVAK LINES, A.S.    6021  AS Mlynské Nivy,P.O.B.35
                                 82004  Janková Anna     0255640182          0 pers@slovaklines.sk
35821019  SLOVAK LINES, A.S.    6021  Roţňavská 2      82004  Rabel     @   0905868134          0 pers@slovaklines.sk
35785357  SLOVAK PUB-ORAVA-STAV   5530  OSOB!! Obchodná 62 81106   Švábik        0905938624  0252926367   0 zamestnanie@slovakpub.sk
44140908  SLOVAKIA CAPITAL S.R.O.  6712  Pribinova 25     81109  M.Valovič,P.Vagač  0918675011  0918675032   0 marek.valovic@skcapital.sk
35867582  SLOVAKIA GREEN TOURS   6330  Radlinského 27    81107  Xx          52491651   52491641    0 contaet@slovakiagreentours.com
31338445  SLOVAKIA GROUP, S.R.O.  7410  Plátenícka 24     82109  Krajíčková      58100600   58100601f    0
31385168  SLOVAKIA INTERIER     2610  Sabinovská 10     82102  Németh,Takáč     43410093           0 slovakia@interier.sk
31402445  SLOVAKIA ONLINE, S.R.O.  7230  Sabinovská 14     82102  Ing.Schwarz @    43410996   43410886f    0 info@infosiac.sk
35691034  SLOVAKIA SECURITY,S.R.O  7524  Odborárska 3     83003  JUDr. Ujvary @    44459658   44457913f    0 ujvary_b@securityslovakia.sk
31384692  SLOVAKIA SERVIS, S.R.O.  9300  Kutlíkova 17     85102  Abšnajdrová     0905336004  63820963    0
35723874  SLOVAKTEAM BRATISLAVA   6200  Roţňavská 2, Ba II  82105  Miroslav Pinte    0905431309  43191222f    0 m.pinte@slovakteam.sk
35723874  SLOVAKTEAM, S.R.O.    6020  Staviteľská 7     83104  Ing. Krajčovičová  0905250656         12
35765143  SLOVANET A.S.       7200  Záhradnícka 15    82108  Cenknerová;Harsová@0915297228   20828222f   300 tatiana.harsova@slovanet.net
31346359  SLOVART G.T.G., S.R.O.  7480  Krupinská 4, Ba V   85299  Nina Novanská @   63830378   63839485f    0 novanska@slovart-gtg.sk
17308615  SLOVASFALT S.R.O.     4523  Mlynské Nivy 61/A   82724  Kolláriková     58236150   fax53417021  48
36697524  SLOVBUR, S.R.O.      4500  Ruţinovská 28     82103  Mgr.Burdza @     0905712913          0 slovbursro@yahoo.com
31324797  SLOVDEKRA S.R.O.     7484  Polianky 19      84457  písomne @                     0 ek@slovdekra.sk
31325513  SLOVEL S.R.O.       6320  Rybničná 38/P     83107  Paprčková @     0902381880  44888449    0 slovel@slovelsk.sk
36566390  SLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ   9300  E-mail !! Bojnická 18 83104  Juríková @      0911269091          0 jana.jurikova@distribucna.com
31321470  SLOVENSKÁ GRAFIA A.S.   2220  Pekná cesta 6     83103  Ďuriančiková;Luţákov 0249275457  0249493851  450 luzakova@grafia.sk
00156906  SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŢP  9300  Karloveská 2      84222  Xx          65420747  60292518    0
36631124  SLOVENSKÁ POŠTA A.S.   6410  Lovinského 35      81104  Ing.Sapara      0259302750         0 voznikova.marta@slposta.sk
36631124  SLOVENSKÁ POŠTA A.S.   6410  Bojnická 14       83202  Toman        0903721887         0 svoradova.maria@slposta.sk
36631124  SLOVENSKÁ POŠTA A.S.   6410  Nám.SNP 35, OSĽZ Ba 81420    Kratochvílová,Pocisk 0254433029 910971037    0 kratochvilova.janka@slposta.sk
35843624  SLOVENSKÁ PRODUKČNÁ A.S  9220  Brečtanová 1      83101  Púchlová Viera    0259888522        186
00151653  SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA   6512  Nám. SNP 18       81576  Bc. Dolnáková @   0259772333 52964272f    0 praca@slsp.sk
00167398  SLOVENSKÁ TELEVÍZIA    3230  Mlynská dolina 28    84545  Soňa Novotná     0905259151 60613084   868 sona.novotna@stv.sk
31399045  SLOVENSKÉ AEROLÍNIE,A.S  6200  Letisko M.R.Štefánika 82001   Ing.Robert Domček  48704111  48704251   126 r.domcek@sll.sk
35829052  SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE   4010  Hraničná 12       82736  Ing.Rudolf Rus @               5778 rus.rudolf@seas.sk
00584410  SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŢ  7520  Miletičova 59      83102  Antalová-Beţová @  0253412255        10 sus.blava@redcross.sk
00891444  SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV  9230  Grosslingova 32     81109  Dr.Petránová @    0257101528        46 petranova@sfu.sk
00167355  SLOVENSKÝ ROZHLAS     9220  Mýtna 1,P.O.Box 55   81755  X          57273531          0
30790212  SLOVENSKÝ SKAUTING    9260  Farského 10       85101  Benko Martin     0905582396         0
35926163  SLOVEO A.S.        7520  Kutlíkova 17      85102  Ing. B. Šepeľová @               0 buducnost@sloveo.sk
31351042  SLOVEXTRADE S.R.O     7521  Záluţická 23, Ba II   82101  Brankovič Mirjana @ 63532365   63813261f   0 slotrade@slotrade.sk
00584690  SLOVINTERNORM       9300  Kríţna 44        82108  Jamborová Andrea @ 0255425980 55574095     9 info@iinternorm.sk
31403611  SLOVLAK S.R.O.      4500  Ovocná 2        85110  E.Koglerová,Ruţovič 0262860435         5 kogler@kogler.com
35899476  SLOVLEK S.R.O.      5110  Znievska 13       85106  Písomne @      fax58240361        0 slovlek@slovlek.sk
17314712  SLOV-MATIC S.R.O.     9200  Humenské nám. 1     85107  Klembárová Katarína 0263830575f         0 blanka@slovmatic.sk
31322832  SLOVNAFT A.S.       2600  Vlčie hrdlo       82412  Thályová       40558748          0
31356915  SLOVNAFT MONTÁŢE A OPR.  2600  Vlčie hrdlo       82412  Iveta Zalubelová   0240554608         0 iveta.zalubelova@mao.slovnaft.sk
31385915  SLOVNAFT TRANS A.S.    6000  Vlčie hrdlo       82420  Renáta Líšková @   0908206064 45243041f    0 alnagy@mol.hu
35948418  SLOVPORT BTS S.R.O.    5510  Ivánska cesta 81    82312  Fülöpová       0905325362         0
31338887  SLP-TECH.ÚSTREDŇA PÔŠT  6410  Kukučínova 52      83238  Odd. PaM       44454142          0 girgasovam@tup.slp
00164780  SĽUK           9234  Balkánska 31-RUSOVCE  85308  Poláková       0268209019        81 polakova@sluk.sk
31798446  SM 7, A. S.        6420  Mlynské Nivy 41     82109  Ing. Mešter @    55410646  903253833   0 sm7@ba.telecom.sk
43906915  SMART CAPITAL, A.S.    6710  Radek.smolka@smartfin.cz81109  Radek Smolka     mailujte          0 radek.smolka@smartfin.cz
35724340  SMC PRIEMYSELNÁ AUTOMAT  7400  Nám.M.Benku 10     81107  Ing.S.Barinak    00436645487713       0 office@smc.sk
11677945  SMOLA PAVOL        4500  Rezedova 18-najprv telefon.!
                                  82101  Pavol Smola     0903463698 43336757    0
30807409  SMU TECHNOCENTRUM     7300  Karloveská 63,Box 249 84255   Kubová, Rajtová @  65426143  60294448f   56 mtt@smu.gov.sk
44064462  SN PLUS, S.R.O.      4500  Komenského 5      82000  Nahavychka Yaroslav 0948529263         0
00164721  SNM-HUDOBNÉ MÚZEUM    9252  Vajanského náb.2,BOX 13 81006  Anna Sároghová    0259724212 54413349    22 saroghova@snm.sk
00164721  SNM-PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM  9230  Vajanského nábr.2,Box 1381006  Ďurišová @      0259349119 59349122    0 durisova@snm.sk
31350640  SNOTY S.R.O.       7520  Rybničná 59       83107  Ľ.Čierny       44884521  44884011f   0 snoty@snoty.sk
30807549  SNS PRE ĽUDSKÉ PRÁVA   7520  Kýčevského 5, Ba I   81105  JUDr. Mrázová    0903479089         0
30808766  SOA LIBERTA        8040  Borinská 23       84103  Mgr.Sloboda,Sorbyová 0905649808 905216646    0
00012346  SOA PROFI KAMO      7400  Dudváţska 6, Ba II   82107 RNDr. Rechtorík @   0903431172 45525772    0 riaditel@dudva.sk
31362745  SOBETA, S.R.O.      7400  Magnetová 11      83104 Kleibl Miloš @     44250119          0 sobeta@stonline.sk
30807484  SOC.POISŤOVŇA BA-MESTO  7530  Záhradnícka 31     82902 Barináková,Sinicynov  0250262136 50262128    0 blazena.barinakova@socpoist.sk
30807484  SOC.POISŤOVŇA BA-OKOLIE  7530  Lazaretská 25      81499 Korbelová       0259314112         0
30807484  SOC.POISŤOVŇA ÚSTREDIE  7530  Ul. 29.augusta 8-10   81363 Mgr. S.LaGarda @    0259248601 59248634f    0 svetlana.lagarda@socpoist.sk
35002018  SOCTÉSZ ARPÁD, F.O.    4500  Grosslingova 57     81109 Soctész Arpád     0905433609 52922990    0 solti@stonline.sk
35728434  SODEXHO S.R.O.      5550  Gagarinova 7/C     82103 PÍS/@! M.Čilijaková  0907774404 32660270f    0 m.cilijakova@sodexho.sk
31352847  SOFER S.R.O.       5511  Zámocká 13       81101 Koptáková @      0254413824 54412642f   25 info@chezdavid.sk
00683540  SOFTEC S.R.O.       7230  Kutuzovova 23      83103 V.Frnová        0249202538        102
35871636  SOITRON A.S.       7220  PÍS/MAIL! Plynárenská 582975 Surmová @        0258224522        704 lsurmova@soitron.com
41587456  SOJKA JOZEF, F.O.     7400  Agátová 200, Ba IV   84102 Sojka         0907256990 908632453    0
31347126  SOLARFILM S.R.O.     9200  Jančova 15       81101 Ing. Ivan Sollár @   0249140033 49140032    0 solarfilm@tatrafilm.sk
33729468  SOLE GRILL - RIZVANI   5552  Staré Grunty 49     84104 Rizvani        0903963657 654223642    0
35728973  SOLEARIS, S.R.O.     4534  Nám. Hraničiarov 31   85103 PaedDr.Bláhová Ľ. @  0903461283         9 solearis.konatelka@centrum.sk
35865211  SOLEN S.R.O.       9200  Lovinského 16      81104 Mgr. K.Pospíšilová   E-MAIL !          0 pospisilova@solen.sk
31689582  SOLFER, S.R.O.      5243              SHOES
                      TESCO-Lamač BIANCA 84102 Sabolová          0907995717         0
31343236  SOLHYDRO S.R.O.      4520  Panónska cesta 17    85101 Vencelová kl. 17    63810980   63810981   43
35874601  SOLID SLOVAKIA S.R.O.   5100  Oráčska 2        83106 Dagmar Fuseková    0244649707 44649706    3 solidslovakia@solidslovakia.sk
35760095  SOLIDITA S.R.O.      7412  Kukučínova 28      83103 Tomáš Ráno       0905781157 0244252227   0 solidita@solidita.sk
35802189  SOLUM S.R.O.       7400  Kúpeľná 2        81102 Palovič        0905711779 54431882    0
31394396  SOM S.R.O.        7524  Oravská 9        82109 Pojedinec       0915785296 908309380   63 riaditel@som-sbs.sk
17328519  SOMO, S.R.O.       5523  Stará Vajnorská 14   83104 K.Jankovičová @    026428982         0 somo@somo.sk
35872560  SOPSTAV, S.R.O.      4500  Tupolevova 19      85101 Pišteková       63810575   903433485   0
35751711  SORAVIAINVEST S.R.O.   7400  Studená 6, Zlaté piesky 82104 Hnátová @       44441771   44455403f   0 hnatova@soravia.sk
17469856  SORBO-BOHDAN ORŠULA    4545  Starohájska 35     85101 Oršula         62410886          3
31339204  SOREA S.R.O        5510  Kráľovské údolie 6   81102 Urcová         0254414197         0
33705691  SOS-STR.SLUŢBA      7524  Telefonovať !!!     82104 Pavelka @       0905347037        30 sospavelka@stonline.sk
31797920  SOŠ DOPRAVNÁ       8020  Sklenárova 9      82109 Ţideková @       0253415250         0 skola@sosd-ba.eu
31754104  SOŠ DREVÁRSKA       8020  Pavlovičova 3      82104 Ing.Mária Panáčková  0243337601         0
00735701  SOŠ POLICAJ.ZBORU BA   8020  Vápencová 36      84009 Mgr.S.Miková @     0961058536 9610591423f   0 sona.mikova@minv.sk
00894915  SOŠ POLYGRAFICKÁ     8020  Račianska 190      83526 MAIL          0244884429 44885005f    0 skola@polygraficka.sk
00893366  SOŠ STAVEBNÁ       8000  Stará Vajnorská 14   83104 Ing. Šmál       44462417   905805486   0
35799331  SOTECO SLOVAKIA S.R.O.  5110  Trenčianska 53     82109 Yveta Luptáková @   53416571   53418706   0 yves@ba.psg.sk
00893161  SOU ELEKTROTECHNICKÉ   8020  Rybničná 59       83107 Sabová         0905279138 44882925    0
17055407  SOU ENERGETICKÉ      8020  Záhorská Bystrica    84106 Kubánková @      0903281426 65956495    0 ingrid.gabrsova@post.sk
00893609  SOU CHEMICKÉ       8020  Skalická 1       83102 Pikorová        44457571   49512573   0
00893463  SOU OBCH. S.JURKOVIČA   8020  Sklenárova 1, Ba II    82109 Ing. Nemček @     53413621           0 souo-sj@nextra.sk
00893471  SOU OBCHODNÉ       8020  Na pántoch 9       83106 Dr.S.Tomáško      44883591   49273227    0
17315841  SOU POTRAVINÁRSKE     8020  Harmincova 1       84101 Ing.Balogová      64364802   kl.23     0
17055415  SOU PÔŠT A TELEKOMUNIK.  8020  Hlinická 1        83401 Lieskovská,Neubrandt 024487426    44887428    0
00605794  SOU PRE SLUCH.POST.MLÁD  8020  Koceľova 26, Ba II    82108 Ing. Špaček Pavel   0255564575 0255564582    0 sekretariat@souspmba.edu.sk
00681881  SOU STAVEBNÉ       8020  Ruţinovská 1       82601 Steinerová       48289247           0
42128790  SOU STAVEBNÉ       8020  Ivánska cesta 21     82375 Ing. Ščuková      0905769882         86 sou@sou.sk
00893382  SOU STAVEBNÉ II.     8020  Ivánska cesta 23     82357 Glivjaková,Vitálošov  43337540-1  29       0
00891657  SOU STROJÁRSKE      8020  J.Jonáša 5,D.N.Ves    84306 Mozolová @       69307212   64366540   113 mozolova@soujj5.sk
17050332  SOU STROJÁRSKE      8020  Vranovská 4        85102 Jadrňáková       63812377   kl.13     59
30798981  SOU ŢELEZNIČNÉ      8020  Na pántoch 7       83106 Ďurďovičová      0244883260 44882757     0 j.durdovicova@souzelba.sk
31335993  SOUS S.R.O.        4500  Holíčska 48, Ba V     85101 Kelemen     @   0905589427  0263832966  18 sous@sous.sk
35830344  SPAI, S.R.O.       4525  Mlynské nivy 61, Ba II  82109  Ing. Ctibor Kostúr  53636004   53636005f   0 kostur@spai.sk
35967986  SPAK SPOL. S R.O.     7400  Radlinského 39      81107  Kalianková      0905252823          0
36712825  SPANISH INVESTMENTS    7031  Stromová 13        83101  Fran. de la Sierra @ 0254419762          2 fdelasierra@spanishinvetsments.es
31319921  SPARKS, S.R.O.      5200  Gagarinova 7/a      82103  Stanislavová @    48211211   48211212f   1 sekretariat@sparks.sk
41337034  SPECIAL-HUMOLI LULZIM   5500  Panská 1         81101  Viera Jirágová    0252444744          0
35838027  SPEED PROFI, S.R.O.    7400  Karadţičova 7       81109  Malík Jozef     0905770880          0
31322441  SPEKTRA, A.S.       2811  Pluhová 49        83254  Ing. Buza @     44462374   44372066f   0 ingbuza@stonline.sk
35746190  SPELEX, S.R.O.      6420  Priemyselná 6       82109  Gergely @      technik@spe  lex.sk     0 technik@spelex.sk
35722550  SPINNER S.R.O.      7440  Mickiewiczova 2      81107  Richard Rompf @   PÍS/MAIL!          0 spinner@spinner.sk
35809752  SPIRARE, S.R.O.      9300  Americké nám. 3      81108  Stašková       0252636308  903286898   0
36390984  SPIRIT, S.R.O.      7400  Bratislava        81000  TEL! @        0905737473  914250381   0 spirit@spirit-company.sk
34137416  SPIROX, S.R.O.      7480  Odeská 79, Ba II     82106  Kiss         45245388           0
35917474  SPLEEN S.R.O.       5200  Laurinská 3        81106  Zuzana Puobišová   0907758766          0 puobzu@spleen.sk
30798434  SPOJENÁ ŠKOLA       8020  Metodova 2        82108  Škridlová      55575318           0
30857821  SPOJENÁ ŠKOLA       8020  Tupolevova 20       85101  Mgr.Kafková Darina @ 0263532914          0 riaditel@egmluthera.edu.sk
36075213  SPOJENÁ ŠKOLA       8020  Novohradská 3       82109  RNDr. Hanulová @   0255569725  55561663f   0 ehanulova@gjh.sk
42128951  SPOJENÁ ŠKOLA       8022  Vlčie hrdlo 50      82107  Ing.S.Loffayová @  0240558931         30 zssch@chemiraba.sk
31769446  SPOJENÁ ŠKOLA       8010  Dúbravská cesta 1     84525  Jakubíková      0254773601          0 dubravska@dubravska.sk
30808413  SPOL.MISIONÁRKY LÁSKY   8530  Rovniankova 10      85102  Komoda Anna     63810754           8
31747973  SPOL.NA POMOC...S AUTIZ  9133  Nám. 1.mája 1       81106  Ing.Štubňová     0915703709          0
31347291  SPOLOČNOSŤ 7 PLUS S.R.O  2213  Panónska cesta 9     85232  písomne @      68260104           0 inzercia@7plus.sk
22665072  SPOLOK VČELAROV SLOV.   9272  Praţská 9         81102  Ţitňanský      52498622           0
40772551  SPORT BAR         5500  Kremnická 9        85101  Dvorščák       0903265295          0 bubus@zoznam.sk
35873272  SPORT&ENDO CLINIC S.R.O  8510  Pri starej prachárni 14  83104  MUDr.Tomáš Jakubík 0255566021           0 ortoped@ortoped.sk
35815256  SPP-SLOV.PLYN.PRIEMYSEL  7400  Mlynské nivy 44/a    82511  Miroslava Drobná    0258693258 53416475f    0 miroslava.drobna@spp.sk
00510017  SPRÁVA KULT.ZAR. MK SR  9250  Jakubovo nám.12     81349  Ing.Humayová      0252924001        60 m_humayova@kultura-skz.sk
30844363  SPRÁVA ŠTÁT.HMOT.REZERV  7510  Praţská 29        81263  Ing.Fodreková @    0257278289        164 fodrekova@reserves.gov.sk
30806101  SPRÁVA ÚČEL.ZARIAD. MZ  7510  Drotárska cesta 46    81104  Šedivá,Nejeschlebová  0259354104 59354150    0
00002895  SPRÁVA ZAR. ÚRADU VLÁDY  7500  Nám. Slobody 1      81370  Mgr.N.Ševčenková @   0257295449         0 natalia.sevcenkova@vlada.gov.sk
35803843  SPRÁVC.BRATISL.DRUŢSTVO  7020  Drobného 27       84101  Obrancová Ingrid @   02692011716        22 inka.obrancova@atlas.sk
30775311  SPŠ DOPRAVNÁ       8022  Kvačalova 20       82108  Ing.Lýdia Haliaková  0255968692 55969722f    0 spsdkvac@ba.telecom.sk
17327661  SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ   8022  Hálova 16        85101  Zajacová @       0263823402        23 zajacova@spsehalova.sk
17319161  SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ   8020  TEL! K.Adlera 5     84102  RNDr. Bakošová @    0903422117 64361041    0 bs@spse.adlerka.sk
30775388  SPŠ CHEMICKÁ       8020  Račianska 78       83102  riaditeľka       44258042          0 spsch@chemiraba.sk
30775337  SPŠ STAVEBNÁ       8020  Drieňová 35       82664  Ing.Mikulay,Ing.Holá  0243338923 43336407    0 riaditelstvo@spssdrba.sk
31803750  SPŠ STROJNÍCKA      8020  Ovsištské námestie 1 81104    Elena Rajchlová @   0903265485         0 rajchlova@chello.sk
30775396  SPŠ STROJNÍCKA      8020  Fajnorovo nábr.5     81475  Domeny         0252968442         0 domeny@fajnorka.sk;felix11@centrum*
00684163  SŠ ZDRAVOTNÁ FOURRIERA  8020  Palackého 1, Ba I    81102  Bučeková @       54432133         21 szspf@pobox.sk
35921617  ST VALENTINA, S.R.O.   7400  Ţilinská 3        81105  Brenčičová       52442067          0
35813491  STACHEMA BRATISLAVA    4500  Nemčíkova 7       84101  Bc.V.Bruthansová @   45985500-02 fax45985500-02 0 iso@stochema.sk
35731818  STAMBRE, S.R.O.      7400  Pod záhradami 64, Ba IV84101   Rapantová @      písomne    @      0 stambre@nextra.sk
35909757  STAMED, S.R.O.      8510  Líščie údolie 57, Ba IV 84105  MUDr. Šťastná     0910996931         0
36778311  STAMMUS S.R.O.      4540  Na vyhliadke 37     84107  Valentín Jaroslav   0903463441 0264775238   2 podlahar@post.sk
17418313  STAMMUSS-RAP, F.O.    4534  TEL !! Na vyhliadke 37 84107   J.Valentín po 14:00h  0903463441         0
40829103  STANČÍKOVÁ DOMINIKA,F.O  9302  Drieňová 37       82102  Stančíková       0908112296         0 kamilka20@centrum.sk
37487809  STAN-FRI         4521  Saratovská 2/A      84101  Stanislav Frič     0904217891 65411684f    0
30172942  STANISLAVA ŠTALMACHOVÁ  7400  Telefonujte       81107  Štalmachová      0903780648         0
44190387  STANMAR S.R.O.      4500  Jarabinková ul.     82109  Maruniak 64      0905538577        15 stansilav.maruniak@orava.sk
31364896  STAR COMPANY S.R.O.    7400  Obchodná 17       81106  Šmotláková @      52932496          0 jeanscentrum@hotmail.com
36703575  STAR EU S.R.O.      7411  Vlčkova 51        81104  Patrícia Kasajová @  0905998827         3 residence.sk@gmail.com
44686323  STAR INN S.R.O.      5500  Vysoká 27        81106  Monika Cocuľová    0903552545         0
00226751  STAROMESTSKÁ KNIŢNICA   9230  Blumentálska 10/a    81441  Kubeláková       55422268         20 kopacikova@starlib.sk
35736275  STAROMESTSKÁ, A.S.    7400  Bukureštská 2      81104  Lupková        57106127          0
36288039  STARS BEAUTY RELAX    9300  Na strmých vrškoch 31 84106   Mojţišová,Liptaková  0903478675 0911624626   0
35898569  STARS MEDIA, F.O.     7400  Teslová 9        82102  Zajačik @       0905581245         0 zajacik@starsmedia.sk
35726768  START PEOPLE, S.R.O.   7450  Štúrova 4        81105  Ing.Lenčešová @    0902934053         0 blencesova@startpeople.sk
00179663  STARZ-AREÁL ZL.PIESKY   9305  Senecká cesta 2     83104  Hargaš @        0244257018 osobne     0 starzeu@stonline.sk
00179663  STARZ-ZIMNÝ ŠTADIÓN    7520  Odbojárov 9-riaditeľstvo 83101  Ing. Čemanová     0244373259         0
37414526  STAS RB ROBERT BLAŢÍČEK  4500  Kopčianska 82      85101  Robert Blaţíček    0903413471         4
31351085  STAV A-Z, S.R.O.     4500  Elektrárenská 1     83102  Ing.Turinič @     0243711647 43711564f    0 stav_a-z@stonline.sk
00169731  STAV.BYTOVÉ DRUŢSTVO   7032  Polianky 9       84437  Ing. Hutirová @    0269212224          0 m.hutirova@seznam.cz
00169226  STAV.BYTOVÉ DRUŢSTVO I.  7032  Palackého 24      81102  Terézia Maťušová    0254416022 54417510f     0 matusova@sbd1-ba.sk
36802271  STAVEBNÉ STROJE S.R.O.  5020  Revolučná 17      82104  Koubek František @   0905273560          4 0905273560@orangemail.sk
36264466  STAVEURO, S.R.O.     4500  Mlynské luhy 15    82105  Ing.Matušek, Hamar   43638187   43638189    0
37607464  STAVIK-ŠTÚDIO       5230  Šustekova 11      85104  Viktoriusová @     62520642           0 sekretariat@stavik.sk
35755156  STAVIMEX SLOVAKIA A.S.  4521  Roţňavská 26      82104  Valčeková @      43292268           0 valcekova@stavimex.sk
36470678  STAVITEĽ KUŠNÍR S.R.O.  2852  Pri starom letisku 1  83107  Ľubomír Kušnír @    0903901905 514521047     1 lkusnir@lkusnir.sk
31592872  STAVIVÁ-GARAJ       5100  Stará Ivánska cesta 3 82104  Procházková @     43424397   43422094   120 oj02@staviva.sk
35920866  STAVIX S.R.O.       7400  Adámiho 18       84105  Fejer         0903656657          0
35952199  STAVMA S.R.O.       4500  Wolkrova 19      85101  PÍSOMNE ! @      0258233402          0 stavma@stavma.sk
35952199  STAVMA S.R.O.       6000  Vajnorská 136/Prievozská 4
                                  83104  Marián Bundzel     0903743886          8 stavma@stavma.sk
35777320  STAVOINDUSTRIA SK, A.S.  4500  Galvaniho 12      82104  Zeleník        0903404637 43426624     0 krizanova@stai.sk
41892941  STAVOKOMPLET       4500  Chlumeckého 4     82103  p. Kramarovič     0908727591          0
43894534  STAVPLAST SK S.R.O.    4500  Drieňová 3       82101  Karol Lichtner     0905225704         18 stavplastsk@stavplastsk.sk
31404022  STAVPOR S.R.O.      4500  Bulharská 70      82104  Ing. Turan       0905438804 43429527     0 stavpor@nextra.sk
35830964  STAVŠTANDARD, S.R.O.   9300  Stará Vajnorská 1   83104  Barányi @       0908788899          0 stavstandard@stonline.sk
31678343  STD DONIVO A.S.      6000  Roţňavská 2      82402  Tomáš Čmarada @    0917628330          0 cmarada@std-donivo.sk
35791624  STEAM & COFFEE      5530  Mýtna 1        81107  Toráč Ivan       0908755517          0 ivan.torac@steamadncoffee.sk
35829265  STEIN BEVERAGES A.S.   1596  Blumentálska 19    81107  Lengyel Arpád     0908729424          0 a_lengyel@stein.sk
36227617  STEIN S.R.O.       1596  Blumentálska 19    81499  Ing. Richtárik     50200442          62
31383432  STEKO SLOVAKIA, S.R.O.  4534  Vajnorská 135     83237  Adámek @        0903252249          0 adamek@steko.cz
36748421  STEMPROK S.R.O.      5200  Zámocká 30       81101  Borbely        0918362567          0 borbely@stemprok.cz
34141928  STEPOS, S.R.O.      7400  stepos@stonline.sk   82108  Vlčková @       0903407816          0 stepos@stonline.sk
35825553  STEVO S.R.O.       6025  Rovniankova 6     85102  Štefan Vorčák     45520037           8 stevo.sro@nextra.sk
31391621  STH-STAVOHOTELY A.S.   7400  Kopčianska 80     85101  Peter Vachuna @    0263826443          0 kopcianksa@ubytovne.sk
36353876  STJ-SK S.R.O.       6000  Miletičova 1      82108  Michal Kovačovič    0911357925 55567948     0 mkovacovic.stj@t-zones.sk
31297111  STM-MÚZEUM DOPRAVY    7520  Šancová 1/a      81105  Terkovič Martin    52444163   fax52494021   0
31352723  STOBEK, S.R.O.      5260  Galvaniho 12      82108  Ing. Tomašovič @    0903714264          0 stobek@stobek.sk
13963724  STOLÁRSTVO HUBLER     2051  Varínska 9, Ba II   82105  Hubler         xx              0
36910783  STOLÁRSTVO J.P.      9300  Kopčianska 14     85101  Kamoďa @        0905385065          0 j.pavlovic@stonline.sk
35883383  STOLNER SLOVAKIA, S.R.O  7400  Estónska 1/A, Ba II  82106  Vilhanová @      45527351   45525760f    3 stolner@chello.sk
75039176  STOMATOLOG.AMBULANCIA   8512  Monárska alej-Čierna Voda
                                  83107  MUDr. Kvietková @   0903896923 +420519303238 0 a.kvietkova@seznam.sk
35855738  STOMIX BRATISLAVA S.R.O  5162  Vajnorská 140     83104  Petronela Boleková @  0918535820 53633375f     0 bolekova@stomix.sk
36546461  STOMONT, S.R.O.      4500  Cabajská 28, Nitra   94901  Lichtnerová @     0905225703 905225704     0 stomont@stomont.sk
36756768  STONADENT, S.R.O.     8510  Lietavská 10      85106  MUDr. Blahutová    0908776799 0263813531    0
31793371  STOP FAJČENIU, O.Z.    7520  Krajinská 91, Ba II  82556  PhDr.Blaţej Slabý @  45526651           2 stop@stopfajceniu.sk
31319173  STORIN, S.R.O.      7200  Riazanská 57      83103  Cimová @       44259165          0 cimova@storin.sk
17317282  STRABAG S.R.O.      4500  Mlynské Nivy 61/A   82518  Mesárošová      0232621103        17 www.strabag.sk
36481599  STRADER S.R.O.      5143  Vajnorská 127/B    83104  Cichý @       0915936458  44882700f   0 marian.cichy@strader.sk
31407927  STRAUBYT S.R.O      5550  Poloreckého 1, BA V  85101  Juríčková,Danišová  0262410539  63830960   20 straubyt@amdsl.sk
36799173  STRAVSERVIS        5500  Mliekarenská 10    82101  Kovalčík       0905216435         0
35816708  STRAŢAN, S.R.O.      6021  Púpavová 15, Ba IV   84104  Ing. Matušovič @   44460612   44460613f  12 p.matusovic@strazan.sk
30840082  STREAM S.R.O.       7430  Pekná cesta 19, Ba III 83105  Ing Turzová @    54650744          0 stream@stream.sk
30775370  STRED.GEODET.ŠKOLA    8020  Vazovova 14      81107  Ing. Štrbová @    55423366   55424640f   0 sgs@post.sk
17053871  STRED.ODB.UČILIŠTE    8020  Svätoplukova 2     82108  Ţemlová @      55563419          0 sousvatoplukova@post.sk
36076872  STRED.OPATROV.SLUŢIEB   8531  Komárovská 63     82106  Švančarová      0910906059         0
00835353  STRED.ŠT.ŠPORT.REPREZEN  9260  Medveďovej 34/B, Ba V 85104  Dr. Slabej      0908947222  62410513   0 slabej@sssr.sk
31793185  STRED.ZDRAVOT.ŠKOLA    8020  Strečnianska 18    85007  Ing. Karácsonyová  63812050   63812058   0
00125482  STRED.ZDRAVOT.ŠKOLA    8020  Palackého 1      81102  Bučeková       54432133          0
00607304  STRED.ZDRAVOT.ŠKOLA    8020  Záhradnícka 44     82102  Šprtová Anna @    0255422128        46 sprtova@szsbaza.sk
35691786  STREDISKO ČERVEŇANSKÉHO  8510  Záporoţská 12     85101  MUDr. Studená    63838674   63811011   28
00245771  STREDISKO KULTÚRY BA-NM  9230  Vajnorská 21      83103  Rebeková @      44373760   44372704f   0 kulturabnm@stonline.sk
31814735  STREDISKO SOC.SLUŢIEB   8532  Vavilovova 18     85103  Martanovičová    0262524044        88
17314895  STREDNÁ ODB.ŠKOLA     8020  Račianska 105, Ba III 83102  Čunderlíková @    0244258040         0 zss.r105@stonline.sk
17314895  STREDNÁ ODB.ŠKOLA-ŠJ   8020  Račianska 105     83602  Malíšková      0244258040         0
35929928  STREETLINE, S.R.O.    7400  Dvojkríţna 47     82106  Juranyi Sylvia    45527922   45527926f   0 streetline@streetline.sk
35683538  STRECHFINAL, S.R.O.    4500  Trojičné nám. 1, Ba II 82106  Mucska @       45247450   45526231   0 klampiarstvo@klampiarstvo.sk
35910194  STRESTAV S.R.O.      4500  Gruzínska 36      82105  Čiţmárik @      43425026          0 strestav@strestav.sk
31329314  STROJDORMAŠ EXPORT    5160  Polianky 17      84431  Ing. Rulova     64286713          0
35721685  STROJNÁKUP, A.S.     2930  Vajnorská 136     83261  Mádel @       44257902          0 strojnákup@nextra.sk
00587010  STROM ŢIVOTA, N. O.    9300  Mlynské nivy 41    82109  Ing. Bečková     0255569093         0
35741244  STROTEX, SPOL. S R.O.   1820  Hrachová 4       82105  Tvoríková      43335464          0 strotex@nextra.sk
00397628  STU ELEKTROTECH.FAKULTA  8030  Ilkovičova 3      84101  Ing. Bohmer     60291578          0
00397687  STU FA ARCHITEKTÚRY    8030  Nám.Slobody 19     81245  Sabolová @      0257276229  54435259f  220 sabolova@fa.stuba.sk
00397687  STU FAKULTA EI      8030  Ilkovičova 3      81219  Červenáková,Mandákov 260291237
                                                0      60291501   0
00397687  STU FEI-ŠJ        8030  Ilkovičova 3      81219  A.Duchoňová-ved.ŠJ 0918646530          0
00397661  STU FCHPT         8030  Radlinského 9     81237  Steinerová      52963713          0
39768707  STU STAVEBNÁ FAKULTA   8030  Radlinského 11     81368  Unčíková,Štefáneková 0259274468         0
00397687  STU STAVEBNÁ FAKULTA   8030  Radlinského 11     81368  V. Polakovičová   0259274629  59274314   0 valeria.polakovicova@stuba.sk
00397687  STU STROJNÍCKA FAKULTA  8030  Nám.slobody 1     81231  M. Kováčová @    0257296124  57294998f   0 maria.kovacova@stuba.sk
00397687  STU ŠD A JEDÁLNE     8030  Bernolákova 1     81107  Helena Švehlová @ 0918664008   52496134   0 helena.svehlova@stuba.sk
00397687  STU ŠD MLADÁ GARDA    8030  Račianska 103,Ml.garda 83102  Xx          0915792165         0
00397687  STU ŠD MLADOSŤ      8030  Staré grunty 53, Ba IV 84104  Xx                       0 helena.svehlova@stuba.sk
00397687  STU ŠD SVORADOV      8030  Svoradova 13      81103  Ing.Stračárová    0905487952        0
00397687  STU ŠTUDENTSKÝ DOMOV   8030  Dobrovičova 14     81109  Postová        0252967678 918664066   0
35885602  SUBWER, S.R.O.      7400  Vlčie hrdlo-Slovnaft  82110  Weberová       0910993113        0
36728829  SUI PHOTO S.R.O.     5500  Ľudové nám. 15     83103  Peter @        0948043447        0 klcmartin@hotmail.com
36669474  SÚKR.MŠ-ANJELIK      8010  Jozefská 4       81101  Jurinová       0907537829        0
40244628  SÚKR.MŠ-LIENKA      8010  Gorazdova 11      81104  Prokopová       0905314088        0
30805473  SÚKR.SLOVAN.GYMNÁZIUM   8021  Ţitavská 1       82107  RNDr. Spišiak     0245640011        0 ssg@ssg.sk
36068284  SÚKR.SPŠ ANIM.TVORBY   8000  Vlastenecké námestie 1 85101  PhDr.N.Kopačková @  0262411668        0 kopackova@uat.sk
30816076  SÚKR.STOMATOLOG.AMBUL.  8513  Kôstková 54, Jarovce 85110   MUDr. Ulrichová    62860033         0
41539176  SÚKR.ŠK.JEDÁLEŇ B.H.   9300  Drieňová 16      82103  Blahová        43333517   911183884  0
31753647  SÚKR.ZÁK.UMELECKÁ ŠKOLA  8000  Macharova 1      85101  Gabriel Rovňák    0262317037        0 canens.artschool@nextra.sk
37925539  SÚKR.ZŠ A MŠ PRE AUTIST  8000  Galandova 7      81106  PaeDr.Šedibová    0907749324        0
36069833  SÚKR.ZŠ WALDORFSKÁ    8010  M.C.Sklodowskej 1, BA V85104  Orságová       0904619967 62250450    0 honei@centrum.cz
31762107  SÚKR.ZUBNÁ AMBULANCIA   8513  Pod Rovnicami 39    84105  MUDr. Nagyová     65420094         0
30807743  SÚKR.ZUBNÁ AMBULANCIA   8513  Ambroseho 12      85102  MUDr. Adorjanová   62244663         0
31984258  SÚKR.ZUBNÁ AMBULANCIA   8513  Fedinova 9       85101  MUDr. Pachota     0905350880 63812077    0
30794471  SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA  8010  Bazovského 2      84102  Halászová       0903729024        0 wonderland@wonderland.sk
35839236  SÚKROMNÁ SOŠ HOST     8020  Riazanská 75      83103  Mgr.Soňa Bočáková   0903737909 43420980f   0 skolahost@stonline.sk
43684327  SÚKROMNÁ ŠKOL.JEDÁLEŇ   5550  Karloveská 32     84105  Zelísková       0905288135        0
31789188  SÚKROMNÁ ZÁKL.ŠKOLA    8010  Ruţová dolina 29    82108  Gajdošová       53412593         0 detieuropy@atlas.sk
42134048  SÚKROMNÁ ZŠ        8000  Majerníková 60     84105  Martina Mátychová @  0905509239        7 centrumnadania@centrumnadania.sk
35923890  SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM    8020  TEL ! Česká 10     83103  Tanglmayerová     0244450733 904979681   0
35837331  SUMMIT MOTORS SLOVAKIA  7400  Tuhovská 9       83107  Nika Alexová @    0233526236        45 alexova@summit.sk
44093187  SUN AND SEA TRAVEL    9270  Ul.Svornosti 41    82106  Knapereková      0903947234        0 info@sunandsea.sk
35700611  SUNBIT COMPANY      7400  Bajkalská 22      82109  Kubová @       53412798         0 sunbit@sunbit.sk
35780274  SUNGARD SYSTEM ACCESS   7220  Drieňová 3       82101  Pavelková @      0243421854        73 petra@sk.systemaccess.com
35877243  SUNNY DAYS, S.R.O.    6330  Špitálska 37      81107  Kamil Omeiri @    52620974         0 info@sunnydays.sk
35739011  SUNSET BLVD, S.R.O.    7520  Šafárikovo nám.7 PÍSOM!!
                                  81102  Brisudová       0908430524 52634607    0 a.brisudova@sunsetblvd.sk
35789115  SUPER PEK, A.S.      5224  Harmincova 1      84102  Sučanská       69201511   69201520f  0 sucanska@superpekas.sk
35942371  SUSHI EUROPE, S.R.O.   5530  Rajská 12       81108  Karvašová       0911507705        0 linda.karvasova@gmail.com
41836243  SVADOBNÝ SALON EL     7520  Rusovská cesta 11   85101  Štefková       0907745793        0 salonel@salonel.sk
35270349  SVADOBNÝ SALÓN LADY DI  7520  Obchodná 50      81106  Brenčičová      52731275         0
35763876  SVENSSONS PUB       5530  Mierová 169      82105  Kupka         0903795044        0
35965592  SVET MÁP, S.R.O.     5100  Púchovská 12      83106  Štrokendlová     44881533   44881542f  0 strokendlova@svetmap.sk
36763659  SVET PIVA S.R.O.     5500  Ţelezničiarska 9    81104  Tomáš Benda      0914323390        0 job@houseofbeer.sk
36077283  SVETLO NÁDEJE, N. O.   8531  Púpavova 24        84105 Sinaiyová @     0903548990 65413294f    0 svetlonadeje@gmail.com
31323375  SVING GASTRO, S.R.O.   7400  Turbínová 1        83104 Ladičová @      44453181         12 svinggastro@svinggastro.sk
41997255  SVITLANA MATUSHOVA FIAL  5262  Trh Miletičova      82109 Svitlana Matushova  0904205679         1
35756888  SVORNOSŤ, A.S.      2222  Račianska 20       83210 Mgr.Palatínusová   55576018   905391130   0 svornost.sekretariat@gtsi.sk
44550022  SWEDSPAN INTERNATIONAL  2000  Rontgenova 28       85101 Mgr.Martina Frková  0232782101        12 martina.frkova@memo.ikea.com
35843390  SWISS POST SOLUTIONS   7200  Púchovská 16       83005 Ivana Dvorská @   0249277411 49277419f   230 idvorska@gbsplus.eu
36689602  SWISS RE BUSINESS S.R.O  6520  Karadţičova 8       82101 Katarína Janáková  0232661261         0 katarina.janakova@swissre.com
31406602  SWISSGREEN SK, S.R.O.   7132  Brečťanová 17       83101 Hálová @                    0 halova@swissgreen.cz
35876611  SYBASE PRODUCTS SK A.S.  5100  Tomášikova 30       82101 Ing. S.Masaryková  0248250587         5 stanislava.masarykova@sybase.sk
31395091  SYLEX S.R.O.       3130  Mlynské luhy 31      82105 Feherová @      0248201832 0248201853f  95 pfeherova@sylex.sk
35860758  SYMPARKETT, S.R.O.    5110  Kresánkova 11       84105 Orgonášová      48200012          0 orgonasova@symparkett.sk
00894036  SYNERGIA A.S.       5100  Ul. Svornosti 16/12230  82106 Petrovská Mária @  0240256702 40256221f    0 synergiaba@pobox.sk
35766239  SYNERGIE SLOVAKIA     5110  Michalská 7        81101 J.Souhradová @    54415522   54415518   0 souhradova@syn.sk
03578151  SYNLAB.SK S.R.O.     8500  Limbová 5         83101 Boţena Svedoníková  0232660703         0 bozena.svedonikova@synlab.sk
35913550  SYNOKOV SK, S.R.O.    9300  Trnavská 33/c       83104 Krajčovič      0911290948         0
31395538  SYRMEX INTERNAT. S.R.O.  5500  Rešt.Oáza - Draţdiak   85100 Ing.Ibrahim Al Ali  0245924507         0 hotel@hotelartus.sk
35849517  SYSKOS          5110  Mileticova 23       82109 Ing. A. Krisko    55644084         10
35886269  SYSNET S.R.O.       7400  Staré Grunty 36, Ba IV  84104 Ing. Stanek @    65411928   905759089   0 obchod@sysnet.sk
35683422  SYSTEM SECURITY S.R.O.  7460  Galvaniho 2/a       82104 Šturc Juraj     0243412466 903422292    0 juro.sturc@systemsecurity.sk
31385036  SYSTEMTRONIC SLOVAKIA   5143  Trnavská 80        82102 systemo@nextra.sk  0905646798 44258020    0 systemo@nextra.sk
11820471  SÝS-VESNA         9300  Mánesovo nám 7      85101 Sýs Jaromír @    0903790157         0 vitraze@vesna.sk
30806518  SZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV  9260  Junácka 6, Ba III     83280 Kazík        49249207          0 slovakia@orienteering.sk
35875739  SZMEK-R S.R.O.      7400  Líščie údolie 57, Ba IV  84104 Szmek        0903426148 65423667    0
40428630  ŠAFÁRIK FINESA      7400  Bajkalská 34, TESCO    82101 Šafárik, Havlovič  0904252666 907244417    0 finesa@post.sk
35796715  ŠAM-STAV ŠÁNDOR      4500  Hraničná 16 TELEF.    82105 Tomáš Šándor     0903232204 033/7442117  20 samstavsandor@zoznam.sk
35333766  ŠARKOZI, F.O.       5500  Kovova 18         82106 Jozef Šarkozi    0902288444         0
31333877  ŠEMBERA VANÁK/FCB,S.R.O  7440  Hviezdna 38        82106 Ivan Vanák @     0245522913        12 ivanak@fcb.sk
31580017  ŠENKVICKÁ VIECHA     5530  Panenská 35, Ba I     81103 Nekorancová     0903707609         0
31331131  ŠEVT A.S.         7400  Plynárenská 6       82109 PÍS! J.Ďurovková @  0918831989         0 durovkova@gmail.com
30162629  ŠIMKOVIČOVÁ VALÉRIA    7400  Karlovesská 57, Ba IV   84104 Ing.Šimkovičová   0904144814 65427590    0
35764406  ŠINKO - DREVOVÝROBA    2050  Palmová 25        85110 Šinko Jozef     62860188   905610834  11
36980005  ŠIPICKÁ SIMONA      7400  Korytnická 2       82107 Suchoba       0903422151         0
17337046  ŠJ PRI GYMN.J.PAPANKA   5530  Vazovova 6        81107 Košnárová, Kriţanová 0252442714         0
32119569  ŠJ PRI GYMNÁZIU      8000  I. Horvátha 14, Ba II   82103 Pajdlhauserová    43425340          0
31809006  ŠJ PRI MATER.ŠKOLE    5550  Pavla Horova 3      84107 Bieliková      0903730719         0
36060976  ŠJ PRI ZŠ NEJEDLÉHO    8010  Nejedlého 8        84102 Machová       64285943          0
30847656  ŠK.JEDÁLEŇ PRI SÚKR.GYM  8000  Bajkalská 20       82108 Šefčíková       55577705          0
31347215  ŠKODA AUTO SLOVENSKO   6023  Sabinovská 6       82101 Maťašeje        48247209          0
40103927  ŠKOL.JEDÁLEŇ PRI GYMNÁZ  5550  I.Horvátha 14      82103 Radochová       0905966041         0
37500481  ŠKOL.STRAV.ZARIADENIE   8000  Sokolíkova 2       84101 Irena Ovcharovichová 64530240           0 ssz@chello.sk
30775400  ŠKOLA KNIH.A INF.ŠTÚDIÍ  8000  Kadnárova 7       83414 Mgr.Škovránek @    44871508          0 skola@skis.edu.sk
31787088  ŠKOLA PRE MIM.NAD.DETI  8010  Teplická 7        83201 PhDr.Laznibatová,CSc 44253892           0
30778964  ŠKOLA PRE TELES.POSTIH.  8000  Mokrohájska 3      84413 Mgr. V.Prievalská @  0254771826 0254654087f   0 mokro3school@pobox.sk
30775329  ŠKOLA UŢIT.VÝVARNÍCTVA  8000  Dúbravská cesta 11    84105 Smatanová @      0905473094 59306227     0 smatanova@suvba.sk
00603406  ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ      8000  Bílikova 1, Ba IV    84103 Mačuhová, Palečková 0264366961 915171440      0
17357578  ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  8000  Grösslingova 18     81109 Orosová        52921083          0
36077739  ŠPEC.NEM.PRE ORT.PROTET  8510  Záhradnícka 42      82108 PhDr.Kovaľová @    0250116202         0 sekretariat@snop.sk
31780890  ŠPEC.ZÁKLADNÁ ŠKOLA    8000  Karpatská 1       81105 Brťková-p.riaditeľka  52493454          0 szskarpatska@zoznam.sk
00179477  ŠPEC.ZŠ S VYUČ. SJ A MJ  8010  Nevädzová 3       82101 Steinerová       43293500          0
35740655  ŠPECIÁL.ČINNOSTI S.R.O.  4500  Mlynské Nivy 58     82105 Ing. Milan Kriţan   0232221708         0 krizan@specialnecinnosti.sk
31780661  ŠPECIÁL.ZÁKL.ŠKOLA    8040  Hálkova 54        83103 Xx           0244460507         0
31780768  ŠPECIÁLNA ZÁKL.ŠKOLA   8000  Ţehrianska 9       85107 Pápayová        63532083          39
31780407  ŠPECIÁLNA ZŠ       8000  Dolinského 1, Ba IV   84101 Mériová @       64534756          0 szsaps.dolinskeho@stonline.sk
36536580  ŠPED-TRANS, S.R.O.    6021  Ruţová dolina 10     82104 Bálint         0903460036         0
31330789  ŠPORT PRESS S.R.O.    2200  Ilkovičova 34      84104 Alica Rapošová @    0260269137 60269143     0 raposova@nike.sk
00686786  ŠPORTHOTEL TRNÁVKA    5511  Nerudova 8        82104 Imrich Butko      0911393898         0 recepcia@hotel21trnavka.sk
00682934  ŠPORTOVÝ KLUB DUNAJ    9260  Starohájska 35      85264 Rothenstein      62317424          6
00681989  ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE   9260  Sch.Trnavského 2/a    84429 Ing. Burian      64365918   64281423    0 skp@gti.sk
30807506  ŠPÚ-ŠTÁT.PEDAGOG.ÚSTAV  8042  Pluhová 8, Ba III    83000 Krasňanská       44373075   44371292    0
31749542  ŠT.FOND ROZVOJA BÝVANIA  7500  Lamačská cesta 8     83304 PÍS/TEL!        0259364319         0
00165221  ŠT.ÚST.PRE KONTR.LIEČIV  2440  Kvetná 11, Ba II     82508 Ing. Szászová @    50701101          0 szaszova@sukl.sk
17314852  ŠTÁT.INŠT.ODB.VZDEL.   8042  Bellova 54/a, Ba III   83101 Šatka         0254776774 903469766    0 satka@siov.sk
00003361  ŠTÁT.PLAVEB.SPRÁVA    6322  Prístavná 10       82109 Ivona Matúšová @    023330202  0255323913  77 ivona.matusova@sps.sk
31797857  ŠTÁT.ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA  7510  Staré Grunty 52, Ba IV  84244 Ing. Šuna       65411886         255
00156426  ŠTÁT.VET.A POTR.SPRÁVA  7500  Botanická 17       84212 Kirchnerová @     0260257128         0 kirchnerova@svssr.sk
00156426  ŠTÁT.VET.A POTR.ÚSTAV   7510  Botanická 15       84252 Ing.J.Sládečková @   e-mail           0 sladeckova@svuba.sk
00166197  ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR    7200  Miletičova 3       82467 Mgr.Hrebeňová @    50236218   50236706f  444 Hana.Hrebenova@statistics.sk
36065340  ŠTÁTNA POKLADNICA     7500  Radlinského 32, Ba I   81005 Ing. Kičina      0257262437 57262435     0
31753604  ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV  7310  Mlynská dolina 1     81704 JUDr. Príhodová @   59375122         317 prihodova@gssr.sk
31753604  ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV  7310  Mlynská dolina 1     81704 Ing. Drţíková @    59375122          0 drzikova@gssr.sk
41156625  ŠTEFAN BIZOŇ, F.O.    9300  Vlčie hrdlo 77      82105 Štefan Bizoň      0903428242         0
37156641  ŠTEFAN BUTAŠ       5030  Istrijská 26, Ba IV   84101 Štefan Butaš      0905408132         0 buto@integram.sk
41635205  ŠTEFAN VANDRÁŠEK, F.O.  5500  Kopčianska 1 (ţel.stanica)
                                  85100  Vandrášek      0907091981          0 vandrasek@zoznam.sk
35805781  ŠTOR CAD COMPUTERS, SRO  5263  Imricha Karvaša 2    81522  Ivaničová      0252444543          0 plot@stor.sk
35813202  ŠTRKÁČ S.R.O.       5500  Sabinovská 10      82102  Tel!        0915772567          7
35814225  ŠTUD.INTERNÁT SLOVAKIA  7520  Fraňa Kráľa 1      81105  PhDr. Kolčunová   52499286   62522162    0 siww@studentsinternational.sk
35883430  ŠTÚDIO D.I., S.R.O.    9302  Sološnícka 56      84104  Derčalíková     0903460494  905298982    0
35439939  ŠTÚDIO EXTRÉM       9302  Laurinská 11      81101  Lurie        0905584100          0 brian.lurie@forplay.sk
40779327  ŠTÚDIO INZONE       9302  Rybárska brána 1    81108  Némethová      0254435540          0
37414445  ŠTÚDIO MATRIX-HANÁKOVÁ  9304  Riečna 4 - hotel Devín 85000  Hanáková      0905380518  54419521    2
35826959  ŠTÚDIO ZÁKAZ. ŠITIA    9300  Obchodná 45       81101  Štrohmayer     0907889909          0 štromayerová
32098871  ŠTÚDIO-M         9302  Kvačalova 49      82108  Marečková      55968095           0
35724447  T ŠTÚDIO KUCHYNE     2020  M.Sch.Trnavského 4/a 84101   Ing.Trnková @    f64462235          0 tstudio@tstudio.sk
44070373  T.T.C.N. S.R.O      9303  Gessayová 18/20     85101  Thang Nguyen Huy  0910984418          1
35741155  TABAKOLAND,A.S.      5226  Popradská 29,Ba II   82106  Polašová @     45523114   písomne     0 sekretariat@tabakoland.sk
35839350  TACOMA CONSULTING, K.S.  7210  Hurbanovo nám. 3    81106  Beerová @      59986500           0 jbeerova@tacoma.sk
35959606  TAGUS S.R.O.       7020  Roţňavská 1/1399    83104  Štujber       0911011116          5 sstujber@tagus.sk
11645431  TACHYON TECHNOLOGY PHAR  5511  Vančurová 1       83101  Ing. Beláň @    0254777561          0 info@hotelspirit.sk
36287857  TAKKO FASHION,S.R.O.   5200  TEL!Drobného ul. 27   84101  Jana Majeková    0244450860          0
35866101  TAKO, S.R.O.       5500  Gorkého 6        81101  Aneţka Kostolanská @0905992603          0 a.kostolanska@zoznam.sk
17330220  TAKTEL S.R.O.       6420  Račianska 71      83159  Ľubomír Bartovič @ 0918942024          4 lubo@taktel.sk
17428114  TAL.PEKÁREŇ BAGETA    1581  Telefonujte !      83106  Kamil Čierny    0244635017  903720754    0
31792090  TAL.-SLOV.OBCH.KOMORA   7210  Michalská 7       81101  Ing.Szabová     54414238           0
44396996  TALLY WEILJ RETAIL SK   5200  Šulekova 2       81106  Simonova Vitverová 0249494111          0 simona.vitverova@fetting.cz
35730609  TAMBOR SLOVAKIA      5110  Kremnická 14      85101  Ivan Kotuček    62485452           0
36716383  TAMELIA S.R.O.      5241  Nám. 1.mája 11     81101  Mária Mlyneková @  0908265132         22 astor-sro@stonline.sk
30775302  TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM  8040  Gorazdova 20      81104  Rozbeková, Hanáková 0254771109  kl.25,21    62 tankonba@tankonba.sk
36827835  TARA LM S.R.O.      5131  PriŠajbách 1      83000  Lacková       0902303086          0
35979950  TARAMO,SPOL.S.R.O.    3663  Dunajská 4       81101  Michalková @    57206123           0 michalkova@eunite-group.com
37083724  TARAS HEFIUK       1581  Mierová 36       82105  Hefyuk Taras    0905815772          3
31406009  TARRA, S.R.O.       7400  Polus CC-Carrefour   83101  Švehla       0905328777          0
00680885  TATRA ALPINE, A.S.    7400  Páričkova 18, Ba II   82108  Mgr. Hudcová    0244453311          0
31388574  TATRA AUDIT, S.R.O.    7400  Šintavská 26, Ba V   85105  Klimentová     0905427251  63824188    0 tatraaudit@tatraaudit.sk
00686930  TATRA BANKA A.S.     6500  Hodţovo nám. 3     81106  Múčková @      0259191347        3600 karin_muckova@tatrabanka.sk
36389463  TATRA DEVELOPM.GROUP   7484  Einsteinova 18     85101  L.Kasanická @                  0 job@aulandia.sk
31398685  TATRAAUDIT DELTA,S.R.O.  7412  Šintavská 26      85105  Klimentová     0905427251          0 tatraaudit@tatraudit.sk
35791179  TATRAK S.R.O. UBYTOVŇA  5510  J.Jonáša 7       84107  Bachnová      0264774284          0
31637922  TATRAPOL, A.S.      9300  Telefonujte       82101  Sosa @       0905574018  0556707204   0 tatrapol@hpke.sk
00168653  TATRATOUR, A.S.      6330  Mickiewiczova 2    81107 Ing.Zuzana Višňovská  xx             0 central@tatratour.sk
36473910  TATRYWOOD, S.R.O.     5110  Einsteinova 18 Au-Park 85101 Mgr. Ledecký @     63530761   527721530f   0 roderico@aupark.sk
17324904  TAXI BRATISLAVA PROFI   6022  Horárska 12      82109 Drahošová       53419797          9
31742939  TAXI TREND        7400  Košická 52, Ba II   82109 Peter Fitoš      0903616302 55642137     0 taxitrend@nextra.sk
35897678  TDI KOMPLETING      6320  Popradská       82106 Šurinová        0907638444 45640165f    0
36280968  TDS SLOVAKIA, S.R.O.   4500  vancl@tdsslovakia.sk 83104 Vancl Vladimír      mail            0 vancl@tdsslovakia.sk
31371337  TEBAU S.R.O.       4500  Bojnická 18/C     83104 Ing.Rozporka      0249683909         0 lubomir.rozporka@tebau.sk
35829460  TEC TRADING, S.R.O.    2416  Líščie údolie 38    84104 Tomeková @       0903427500         0 tec_trading@nextra.sk
35822864  TECOMA TRAVEL, S.R.O.   7520  Záhradnícka 93     82101 X           0904700670 0250203061    0 tecomatravel@tecoma.sk
34099662  TECPROM S.R.O.      7260  Tomášikova 32     82101 Ing.Koteš,Čopjanová  43410472          0 roman.kotes@tecprom.sk
35840218  TECTA LOGISTIC S.R.O.   7520  J.Hagaru 4       83105 Eva Bednarovská    0908724709 fax44680896   0 logistic@tecta.sk
00685089  TECTON S.R.O.       7520  Mýtna 15        81107 písomne @       57200036   52497981    0 andrea.kosibova@tecton.sk
35943653  TECH.SLUŢBY STAVBY S.R.  9300  Technická 6      82104 Grznárová       0243423574         0 zakazka@tsstavby.sk
31355625  TECHEM S.R.O.       7032  Hattalova 12      83103 Ing. Feilerová @    49106418   49106440f   0 inzerat@techem.sk
31744567  TECHN.INŠPEKCIA      7430  Trnavská cesta 56   82102 Farkašová @      49208122   49208161    0 farkasova@us.tisr.sk
00012670  TECHNICKÉ SKLO,A.S.    2610  Agátová 22       84403 Longauerová      0269215413        112 longauerova@techsklo.sk
35848910  TECHNICKÉ SLUŢBY-A.S.A.  9000  Bazová 8        82108 TEL/PÍS ! @      0910901847 55423627     0
35724528  TECHNOKLIMA, S.R.O.    5110  Staré grunty 184    84104 Vladimír Gréc @    65442661          9 office@technoklima.com
35710675  TECHNOLOGIES S.R.O.    7400  Púpavová 75      84104 Korgo,Fornerová    0905740057 60101414     0 mariani@technologies.sk
31399070  TECHNOPOINT SANITRENDS  7520  TEL !! Púchovská 16  83505 Silvia Špotáková    49208609f          0 silvia.spotakova@technopoint.sk
35700840  TECHNOPOL SERVIS, A.S.  7400  Kutlíkova 17, Ba V   85250 Chrupková       0903767121         0 pavkovam@technopol.sk
36678830  TECHRENT S.R.O.      7132  Ivánska cesta 23    82104 Lukáš Bobek      0905772257         0 lukas.bobek@techrent.sk
31345964  TECHSERVICE S.R.O     5110  Slávičie údolie 106  81499 Mackovičová   @   0259208888 59208822    41 techservice@techservice.sk
30844355  TELEKOMUNIKAČ. ÚRAD SR  6420  Továrenská 7      81006 Ing. Svobodová @    0257881202 52932095f    0 natasa.svobodova@teleoff.gov.sk
30844355  TELEKOMUNIKAČ. ÚRAD SR  6420  Amurská 61       82106 Ing. Švehla      0905653769         0
35824620  TELEMONT A.S.       7400             82009 Anna Kukulová
                      Trnavská cesta 102 P.O.Box 88            0248523940         0 anna.kukulova@telemont.sk
35883201  TELEONE, S.R.O.      7440  Grosslingova 4     81101 Ing. Duongová     52631917          60 teleone.ba@stonline.sk
31333079  TELESYS SLOVAKIA S.R.O.  5117  Ôsma 10        83101 Ing.Hodál       0903446807 44871715     0
35863234  TELRED, S.R.O.      4521  Telefonujte      85101 Limpár @        0903741516         0 limpar@sysnet.sk
35763418  TELTEX, S.R.O.      7400  P.O.Box 60       83000 horvathova@teltex.sk  44461320f          0 horvathova@teltex.sk
35753234  TEMIS SECURITY S.R.O.   7522  Telefonujte      82563 Hajdáková       0317802132 903403430    0 osobne@temis.sk
31580246  TEMPO S.R.O.       7520  Telefonujte      84108 Hlúbik @        0905657271         0 temposro@in.slovanet.sk
31324428  TEN EXPRES SLOVAKIA    7520  Vajnorská 108     83102 Papanik        xx            165
35837047  TENARRY SLOVAKIA S.R.O.  7520  Ruţová dolina 7    82108 Ing. P.Monosi @    55642142   905230790   0 monosi@slovanet.sk
37803484  TENEGRO BRNO, A.S.    7400  Eisnerova 25      84108 Mensátor        0903611535 0264538037    0
35738308  TENER SLOVAKIA S.R.O.   7400  Bajzova 7       82108 Zagorov        0903725117 0253418681f   0
35832436  TENIS CLUB, S.R.O.    5530  Pri Habánskom mlyne 7 81104  Sekvencová       0908933344          0
17314542  TENIS.KLUB LOKOMOTÍVA   9200  Ţabotova 5      81104  Štibraný @       0905385260          0 peterstibrany@hotmail.com
35783907  TEPLEX , S.R.O.      5530  Brnianska 15     81104  Plišňák @       0903555287         11 apetit@apetit.sk
17318246  TERCOPLAST        5110  Zátišie 1       83103  Ing.Š.Demovič     44454361   fax44454385   0 stefand@terco.sk
35716924  TEREZA, S.R.O.      5511  Hradská 20      82107  Tereza Kudla @     0903234912 0245642052f    0 hotel-tereza@hotel-tereza.sk
43464262  TERÉZIA MATEJKOVÁ     7520  Martinčekova 32    82101  Matejková       0905333735          0 krtkovci@azet.sk
35972254  TERMMING A.S.       7400  P.O.B.55 Záhradnícka 46
                                 82005  Róbert Antonín     0255564110          0 antonin@termming.eu
36798711  TERMO PRODUCT S.R.O.   4540  Seberíniho 9     82103  Ing.Z.Abdulloev @   0903999981          0 abdulaev@gmail.com
32295677  TERMOBYT-RUSŇÁK PETER   4530  Trenčianska 41    82109  Peter Rusňák      0905433681 910344987     0 termobyt@termobyt.sk
31321631  TERMOTECHNA A.S.     4500  Staviteľská 3,Box 64 83000  Machalík @       0244871096 44871099f     0 machalik@termotechna.sk
35809345  TERRAZZO, S.R.O.     4500  Hodonínska 1     84103  Ftáčková @       0264531687         15 ftackova@terrazzo.sk
31321828  TESCO STORES SR A.S.   5147  Kamenné nám. 1/A   81561  Štefánia Kadyľáková  0259218360 59218344f     0 hrnabor@sk.tesco-europe-com
35913363  TESSERA, S.R.O.      4500  Bárdošova 2/A     83101  Kubričan Jaroslav @  54791412   54791473f    0 tessera@tessera.sk
36040801  TEST SLOVAKIA S.R.O.   7470  Mlynské Nivy 61    82105  Hrašková Mária     0903712576 903582395    320
35685166  TEXTILE HOUSE FOR EURO*  6312  *TRADE Račianska 71 83102   Takáčová,Šabová    0903226190 62859069     25 sales@textilehouse.sk
30143942  TF-ČISTIARENSKÝ SALON   9301  M.Sch.Trnavského 4  84105  Fegyveresová      0905350886 55415321     0
37157108  THANH DO VAN       5530  Šancová 3       83000  Do Van         0905957338          0
35966718  THE ITALIAN BOX, S.R.O.  5530  Senická 4 -Zl.piesky 82104  Anna Poncová @     0915254326          0 joenites@hotmail.com
31399703  THERMONA SLOVAKIA     5147  Máchová 15      82106  Lehotová        0910821062 45944742f     0 lehotova@thermona.sk
35745576  THORIN, A.S.       9300  Galvaniho 8      82104  Kováčová        0908749170          0
35851937  THUASNE MEDICAL, S.R.O.  5110  Kríţna 8       81107  Šišková,Remiérová   55562835           0
35749474  THYSSEN VÝŤAHY S.R.O.   9300  Mickiewiczova 18   81107  písomne @       0252932981          0 tvb@thyssenkrupp-vytahy.sk
44087152  THYSSENKRUPP INDRUSTRIA  9300  Sabinovská 8     82102  Pravda,Pravdová    0904244862          0
35702249  TIBCO SLOVENSKO, S.R.O.  7400  Dunajská 35      81108  Letašová        52926956          14
35699132  TIGER S.R.O        5530  Mozartova 27     81102  Hasan         0905268050 905268051     0
36838977  TIKON S.R.O.       5500  Jozefská 7      81106  Jaroslav Michal @   OSOB/MAIL          0 jaroslavmichal@gmail.com
44567693  TILIA INTERNAT. S.R.O.  7400  Roţňavská 1      83104  F.Bulla        0911898389          0 fero.bulla@gmail.com
35790580  TIME OUT PLUS, S.R.O.   9300  Františkánske nám. 7 81101  Lipšová Lenka @    0905706788          0 lenka.lipsova@timeoutplus.cz
35751746  TIME SLOVAKIA PLUS,SRO  5230  Jozefská 7      81106  Čurilová,Ing.Kríţová  0254434643 57270200     43 timeslovakiaplus@stonline.sk
00587036  TIMEX A.S. (ŠPORT PRO)  7484  Pri Šajbách 7     83106  Plaskurová   @    0915772218 49207311     0 plaskurova@sportpro.sk
00587036  TIMEX A.S.- ŠPORT PRO   5230  OC Danubia-Panónska cesta
                                 85101  Svinčák,Plaskurová @  0915760087 915772218     0 sportpro05@sportpro.sk
35870770  TINRON S.R.O.       2924  Galvaniho 8, Ba II  82104  Ing. Mikuš @      0903301186 0243414901f    0 tinron@tinron.sk
31340822  TIPOS A.S.        9271  Brečtanová 1     83007  Ing.Viera Krúpová   59419237          71
36436861  TIPSPORT SK, A.S.     9300  Vajnorská 5      83103  Tesařík        0903649450          0 igor.tesarik@tipsport-sk.sk
36265527  TIP-TOP SERVICES S.R.O.  9300  TEL/MAIL!Pekná cesta 683224  Kučera Peter @     0905894013         65 p.kucera@tip-top-services.com
31391281  TIREX S.R.O.       6340  Peterská 4      82103  Bruder, Smorádek    0908710065 905707590    32 rudo@tirex.sk smoradek@tirex.sk
31388957  TITAN PRESS, S.R.O.    6412  Gusevova 26       82109  titan@titan.sk     0253414421 905666243     0 titan@titan.sk
00681512  TJ RAPID         9260  Hrachová 4        82105  Haplová        43294689           0
00598640  TJ SLÁVIA STU       9260  Májová 21        85005  Adamkovič       62318361   62240880 f   12
00896071  TJ SOKOL BA I.-VINOHR.  9260  Sokolská 1        81104  P.Pospíšek       52496984   0903241374   0 pospisek@szm.sk
17372275  TJM ELEKTRONIK      5147  Fedinova 18       85100  Kriek Tibor      0905515378          0
31371647  TLAČIAREŇ GUPRESS     2222  Heydukova 17       81108  X           52963134f           0 personal@gupress.sk
00735671  TLAČIAREŇ MV SR      2222  Sklabinská 1       83005  Bc. Renáta Bujdáková  0961057481 44873498f     27 renata.bujdakova@minv.sk
31320414  TLAČOVÁ AGENTÚRA SR    9300  Pribinova 25       81928  Kollárová @      59210126   52963405    0 kollarova@tasr.sk
36802565  TLC MARKETING WORLDWIDE  9200  Zochova 5        81103  Katalin Fritz @    0915445807          0 katalin.fritz@tlcmarketing.com
43952151  TLHC S.R.O.        5530  Nobelova 48/Bottova 7 83102   Roman         0905957338          0
36529966  TM BRATISLAVA, A.S.    7400  Grosslingova 45     81109  Lucia Mrázová @    xxx             11 mrazova@trust.sk
35731222  TM BRATISLAVA, A.S.    9300  Groslingova 45      81109  Bíro Mikuláš @     0259276213          9 biro@trust.sk
35964413  TM SERVICE, S.R.O.    6025  OD KIKA Galvaniho 11 82104    Javor Marián @     0905605468          6 kikasluzby@centrum.sk
35705019  T-MOBILE SLOVENSKO A.S.  6420  Vajnorská 100/A     83103  Mgr.D.Vlčeková @    0249555039         1500 daniela.vlcekova@t-mobile.sk
34103287  TMS-MONTYS S.R.O.     5147  Vajnorská 135      83237  Drobenová @      0908740067          0 drobenova@tms.sk
36846902  TN LOGISTICA SK      6024  Michalská 7       81101  Radoský @       0908125761          0 koncipient@aksurkosova.sk
31370951  TNS AISA SLOVAKIA, S.RO  7400  Brnianska 55       81718  Vrtochová @      59215201           0 petra.vrtochova@tns-aisa.sk
31406246  TNS SK, S.R.O.      7400  Štefánikova 19      81494  Kolníková       52497080   kl.120     0 eva.kolnikova@tns-global.sk
31351603  TNT INTERNAT. EXPRESS   9300  Ivánska cesta 10     82104  Ing.Ďurajková     48275108           0 lenka.durajkova@tnt.com
35752599  TNT POST SLOVENSKO SRO  6410  Elektrárenská 1     83104  Hozlár @        0249100699 49100609f     0 andrej.hozlar@tnt-post.sk
36837326  TOBAT, S.R.O.       9270  Ivánka PD,Kalinčiakova240028
                                   9    Ing.Iveta Dančejová  0905221141          0 greenlotus@greenlotus.sk
36383074  TOI TOI & DIXI, S.R.O.  7400  Stará Vajnorská 37    83218  Taška Milan      0902919038          0
35869828  TOJAR S.R.O.       4521  Vrakuňská cesta 22,Ba II82102  P. Rumanko       0903586089          0
35848682  TOMAR S.R.O.       8510  Tehelná 16        83103  MUDr.Tomeková     44442507           0
41154860  TOMÁŠ LORINCZ-CUKRÁREŇ  5117  Stredná 11        82104  Tomáš Lorincz     0905792103          0
00123498  TOMÁŠ PAVLENKO      6602  Planckova 4       85101  Pavlenko        0903927778          0 pavuk7@orangemail.sk
31386440  TOMAX S.R.O.       7400  Panónska cesta 16    85104  Ing. A.Šosoková    0263537104          0 kamenar@tomax-ba.sk
36252816  TOMMY´ S, S.R.O.     5530  Mlynské nivy 61/A, Ba II 82105  Eva Valovičová     63452344f           0 evalovic@tommys.sk
35815281  TOMPAL, S.R.O.      9300  Pri starom letisku 1   83107  Jeništa @       0903445015          0 tompal.@nextra.sk
35732130  TOP CONSULT GROUP S.R.O  7400  Panenská 7        81499  Mgr.Kuzmová      544431248           0
31348726  TOP, S.R.O.        5010  Mierová 168, Ba II    82105  Boňková Zuzana @    43423465   43423481f    0 z.bonkova@topspol.sk
31327931  TOPCAR-MACHÁNEK S.R.O.  5000  Hodonínska cesta 10-Lamač84103  Silvia Sedláková @   0260102224 60102230     28 infovw@topcarmachanek.sk
31335934  TOPEA S.R.O        4500  Fialkove udolie 5    81101  Ing. Peter Zaris    02/54788485          0
31375103  TOPLIMO, A.S.       5130  Elektrárenská 1     81107  Regina Galajdová    0244456045          30 daniela.stefancova@toplimo.sk
35784253  TOP-MED A.S.       8510  Cesta mládeţe 1     84104  Englerová @      0905338975          0 englerova@top-med.sk
31341276  TOPOS S.R.O.       9300  Telefonujte       82108  Tkáč @         0903201982          0 topos@nextra.sk
17520401  TOPREDO - JURICA, F.O.  5220  Pri Kríţi 16, BA IV   84102  Jurica Pavel      0904468061         0
36301001  TOPSOFT BSB S.R.O.    7400  FMFI UK, Mlynská dolina84215  Snopek         0905636311 65429945    0
35924471  TOP-TOY SLOVAKIA,S.R.O.  7400  Prešovská 39      82109  Ovádeková @      0911211471 55566363    0 toptoy@zmail.sk
40239012  TORMIX - JURAJ TORMA   6320  Brnenská 25, Ba I    81104  Torma Juraj      0902677292         0
31348441  TORO, S.R.O.       9300  Strečnianska 11     85106  Kalmár @        písomne          10 sabo@mauer.lock.sk
35898810  TORPEDO SLOVAKIA S.R.O.  9300  Radlinskeho 27     81108  Marian Giba      0903286676         0
35871105  TORREX PHARMA SLOVAKIA  5110  Bohúňova 36       81104  A.Fecková @                    0 afeckova@torrex-pharma.sk
35756730  TOŠO, S.R.O.       7400  Hradská 13983/5/C, Ba II 2107
                                  8    Otto Preiner      0903795980         0 somov@stonline.sk
43764924  TOVT S.R.O.        4500  Borodáčova 4/a     82103  Vitalij Tovt      0902053119         7
31356931  TPA HORWATH AUDIT S.R.O  7414  Ruţová dolina 6     82108  písomne @       58253411   f58253413   0 tpa@tpa.sk
17329060  TPD S.R.O         7400  Farského 6       85101  Majtánová       62247000         10
35970863  TR S.R.O.         6000  Magurská 3/b      83101  Latonová @       59104753          0 petra.laton@roock.com
35841036  TRACER, S.R.O.      7400  Staré grunty 53     84104  Puškár @        0911011119 65440247    0 traceras@azet.sk
31363580  TRADE SERVICE S.R.O.   4500  Hodonínska 2      84103  Ing.Peter Ondriš    0264364242 64461928f    0 ondris@trades.sk
41532783  TRADE&SERVICES, F.O.   7400  Kapucínska 7      81103  Zadáková @       54431709          0 city.outlet@zoznam.sk
35809211  TRAFFIC CAFÉ       5530  Štefánikova 19     81104  Ivan Kurinec      0902416744 905240585    0
35851848  TRANCON, S.R.O.      7400  J.Hagaru 9, Ba III   83151  Habudová        0903461646 49214409    0
31749496  TRANS WORLD RADIO     9220  Banšelova 17      82104  D.Gettlerová      0248209216        17
18048480  TRANSINTER S.R.O.     5500  Mierová 32       82101  Michal Viraga     0911904090         0 www.barzaoperou.sk
35894211  TRANSSERVIS, S.R.O    6025  Pasienková 7/c     82106  Ján Zderka @      45526277          0 transservis.ba@stonline.sk
35894831  TRANS-UNION, S.R.O.    6025  Panónska 17       85104  Mgr.Michalková     63531958          0 info@trans-union.sk
35934883  TRANZ, S.R.O.       6025  Majerská 46       82107  Ďuriš Milan @     0903288487         0 tranz@bdsl.sk
35800739  TRAVEL CLUB S.R.O.    6330  Rázusovo nábr. 6    81102  Ing.Karagholiova @   54435111   54435222f   0 travel@travelclub.sk
36281808  TRE TORRI S.R.O.     5500  Na Slavíne 3/Bajkalská ul.
                                  81106  Tibor Kočtúch     0917431772         0 tibor.koctuch@tretorri.sk
31397409  TREA S.R.O.        9304  Pekná cesta 2      83105  Ing.Trepáčová,Valúch  44872654          0
35867159  TRENČ.MINERÁL.VODY A.S.  1500  Jašíkova 2       83103  Ľudovít Brezina @   PÍS/MAIL          0 ludovit.brezina@miticka.eu
36847771  TREND H.R. S.R.O.     6022  Košická 52       82108  Peter Fitoš @     0903616302         0 taxitrend@nextra.sk
35861169  TRENKWALDER S.R.O.    7450  Nám. 1.mája 18     81106  Erik Trčan       0902922843        200 e.trcan@trenkwalder.com
35847956  TREVOR S.R.O.       6340  Rybničná ul.      83107  Gregor Ţigo      0902403757         0
31364381  TREXIMA S.R.O.      7414  Hanulova 5/D      84407  Tóth          64462468          0
31400485  TRIANGLE S.R.O.      7400  Elektrárenská 1, Ba III 83104  Mráz          0905503953 44458941    0
35818948  TRI-COMPLETING S.R.O.   7400  Jégého 8, Ba II     82108  Stezenická,Polák @   55573187   55563088f   0 info@tricomleting.sk
31326072  TRIFIT PLUS S.R.O.    7400  Trnavská 84, Ba II   82102  Marec, Tokár      44450101   55563339   0 trifit@trifit.sk
10959203  TRIFIT-ING.DUŠAN MAREC  7020  Trnavská cesta 84    82102  Holá @         55563339   44456867f   0 ekonom@trifit.sk
35870893  TRIGOLD, S.R.O.      7400  Drotárska 28, Ba I   81104  Vika Daniel @     0915806111         2 trigold@trigold.sk
31340954  TRIGON S.R.O.       5100  Štefunkova 13      82103  p.Sirota        0263531241 63531240f    0 sirota@trigon-plus.sk
35907061  TRIMO,D.D. ORG.ZLOŢKA   7400  Bojnická 10      83102  Ing. Lindák     0244635838 0915799804   0 lubomir.lindak@trimo-panely.sk
34112782  TRIPOS, V.O.SPOL.     5243  Nad lúčkami 5     84104  Mgr.Dragulová    0905854524        0 syno@sknet.tn
35906286  TRUELITE, S.R.O.     7400  Štefánikova 47     81104  Nagy Borbála @    0908412449 52681182    0 ezoltan@truelite.sk
35846283  TSA S.R.O         2610  J.Hagaru 8/a      83105  Mgr.Holubčíková   44880268         0
35686707  TSS BRATISLAVA A.S.    4523  Za stanicou 3     83252  Liptáková      44450026  44456071f   0
35968222  TST SPORT, S.R.O.     7440  Gelnická 2       83106  Ing.Tibor Kráľ    0903208632        0 jopy@skydive.sk
37156284  TUAN VU HONG-TOMÁŠ    5552  Štefánikova 24     81101  Tuan Vu Hong     0910984418        0
33968489  TULIPÁN - EVA STANOVÁ   7513  Trebišovská 4     82102  Eva Stanová @    0902917757        0 tulipan.eu@gmail.com
44009658  TULIPÁN S.R.O.      5530  Obchodná 37/Kolískova 12
                                  81106  Miriam Horvátová   0264287947        4
35852216  TÚV STC S.R.O.      7520  Jašíkova 6, P.O.Box 89 82009  Pers. @                    0 tuvstc@tuvstc.sk
35728426  TV TIP A.S.        2210  Jašíkova 2       82103  Martina Jusková   0243427552        70 redakcia@izurnal.sk
34262831  TVARUŠKO         5222  Mesačná 1       82102  Tvaruško       0907340499        0
35713518  TWG KLIMA SLOVAKIA    7400  Za stanicou 1, Ba III 83104  Wilhelmová      0903458955        0
17370213  TWIS FILIPS        7400  Kalinčiakova 31    83104  Gouth @       písomne          0 twis@twis.sk
36753572  TYBER NADEL, S.R.O.    9300  Ľaliová 10       82105  Seják, Dúbravský   0911741447 911429924   0
36755567  TYBER PRIMA, S.R.O.    9300  Ľaliová 10       82102  Seják,Dúbravský   0911429900 911741447   0
35606550  TYCO FIRE&INTEGR.SOLUT.  4500  Hontianska 7      82109  PíS ! @       0258104000 58104001    0 mfula@tycoint.com
17313082  TYPON SLOVAKIA S.R.O.   5200  Ruţinovská 1,P.O.Box 8782007  Attila Darazs    0315603335 5603336f    0 typon@typon.sk
35857927  TYRES SLOVAKIA, S.R.O.  7400  Prievozská 28     82105  Šandal        0907516308        0 info@tyresslovakia.sk
00604461  TYREX, S.R.O.       4500  Staviteľská 7, Ba III 83104  Tutičová @      49272455  49272464f   0 tyrex@tyrexstaviva.sk
35835681  U & SLUNO SK, S.R.O.   7400  Písomne - tel.     82104  Ing. Grečmálová @  00420596101511      0 agrecmalova@sluno.cz
36240192  U 2, SPOL. S R.O.     7400  Polus City center   83104  Mgr. Lengyelová @  0903245149        0 pullbearshop@slovanet.sk
36616851  U EGONA S.R.O.      5530  Slávičie údolie 106  81102  Lehotská @      0262527005 0902659489   0 uegona@centrum.sk
34000666  UBYTOVŇA BARMO      9305  Kukučínova 38     83103  Blechová       0960312662 960312738   0
12345871  UBYTOVŇA EURO       5510  Za stanicou 5     83104  Osobne        xx            0
31395104  UBYTOVŇA-HOTEL STAR    5511  Beckovská 42      82356  Peťková Jaroslava @ 0905204030 43635986f    0 petkova@hotelstar.sk
35723602  ÚČT..A PORAD.KANCELÁRIA  9300  Trnavská 67      82101  Ing. Zverbíková @  0903216357        0 zverbikovaeva@uctaren.sk
36540781  UDM S.R.O.        7400  Studená 5       82104  Ing. B.Privalincová 0903750768        2 udm@udm.sk
31331220  ÚEOS-KOMERCIA, A.S.    7300  Ruţová dolina 27    82469  Kamila Ebstová    0258100510        26 ueos@ueos.sk
35865393  UFO REŠTAURÁCIA      5530  Viedenská cesta    81106  Karol Domisch    62520300         0
39786523  UK CENTR.ĎALŠIEHO VZDEL  8030  Odbojárov 10a     82005  Kvetoslava Plameňová 0254433057        0 jc@rec.iniba.sk
39786511  UK EVANJ.BOHOSL.FAKULTA  8030  Bartókova 8      81102  Mgr.Prostredník,PhD. 0267288250 62803951f   0 sd@fevth.uniba.sk
39786519  UK FAK.SOC.A EKON.VIED  8030  Odbojárov 10/A     82005  Emília Ruseková @ 0250117645 50117600     51 emilia.rusekova@fses.uniba.sk
39786512  UK FAKULTA MANAGMENTU   8030  Odbojárov 10,P.O.Box 9582005  MGR.Rybanská     50117529         0 marta.rybanska@fm.uniba.sk
39786508  UK FAKULTA TV A ŠPORTU  8030  Nábr.gen.L.Svobodu 9 81469   Šulovská Ľudmila   0254411784 54413327f  150 sulovska@fsport.uniba.sk
39786503  UK FARMACEUT.FAKULTA   8030  TEL !! Odbojárov 10  83232  Ing. Anna Beňová @ 0250117139 0250117100f  320 personalne@fpharm.uniba.sk
39786505  UK FILOZOFICKÁ FAKULTA  8000  Gondova 2        81101  Ing. Feriancová @  0259339152        448 viera.feriancova@fphil.uniba.sk
00397865  UK JAZYKOVÉ CENTRUM    8030  Šafárikovo nám.6     81806  K.Plameňová     54433057          0 jc rec.uniba.sk
39786501  UK LF-DEKANÁT       8030  Špitálska 24       81372  Bieliková      0259357406         0
39786501  UK LF-DERMATOVEN.KLIN.  8030  Mickiewiczova 13/II.   81372  Prof.MUDr.Šimalyakov 0257290270         0
39786501  UK LF-EPIDEMIOLÓGIA    8030  Špitálska 24       81372  doc.MUDr. Bazovská 0259357489          0
39786501  UK LF-IV.INTER.KLINIKA  8030  Špitálska 24       81372  Prof.MUDr.Ponťuch,CS68672766           0 int@npba.sk
39786501  UK LF-KLINIKA PNEUMOL.  8030  Ruţinovská 6       82606  prof.Redhammer DrSc 48234464           0
39786501  UK LF-KNIŢNICA      8030  Odborárske nám. 14/b 81101    PhDr. Pekníková   0259357433  593357436   0
39786501  UK LF-PREV.A SPRÁVA MAJ  8030  Sasinkova 2       81108  Ing. Jánošík     0259357381         0
39786501  UK LF-ŠTUDIJNÉ ODD.    8030  Špitálska 24       81372  Fríţelková      59357471          0
39786501  UK LF-ÚSTAV LEK.FYZ...  8030  Sasinkova 2       81108  Prof.MUDr.E.Kukurová 59357336          0
39786501  UK LF-ÚSTAV LEK.CHÉMIE.  8030  Sasinkova 2       81108  Doc.Ing.Halčák,CSc. 59357572   59357282    0
39786501  UK LF-VÝPOČT.STREDISKO  8030  Odborárske nám.14    81108  Mgr.Soroková     0259357428         0
39786507  UK MAT.-FYZ.FAKULTA    8030  Mlynská dolina      84248  Ing. Kordulová    60295230          0 mendelova@fmph.uniba.sk
00397814  UK PRÁVNICKÁ FAKULTA   8030  Šafárikovo nám.6     81105  Ing.Fodor      59244642          0 fodor@flaw.uniba.sk
39786506  UK PRÍRODOVED.FAKULTA   8030  Mlynská dolina      84215  RNDr.M.Bujňaková @ 0260296234         659 bujnakova@fns.uniba.sk
00397865  UK REKTORÁT        8030  Šafárikovo nám. 6    81806  Ondrejková,Hedvigová 0907193287  65428728    0 ondrejkova@rec.uniba.sk
00397865  UK ŠD DRUŢBA       8030  Botanická 25, Ba IV   84214  Ing.Andrejšin    0918916671  60299217    0
00397865  UK ŠJ REKTORÁTU      8030  Šafárikovo nám.6     81805  Bolcsová       5296605           0
00397814  UK ÚST.MEDZINÁR.VZŤAHOV  8030  Šafárikovo nám.6     81805  Púčiková       59244671          0
39786558  UK VŠ MESTO Ľ.ŠTÚRA    8000  Staré grunty 36,Ml.dolina84225  JUDr.Kaluţová    0918110002         0 anna.kaluzova@mlyny.uniba.sk
35438410  ULC ČARNOGURSKÝ LAW FIR  7411  Tvaroţkova 5       81499  Matejčíková @    0257201717         0 office@ulclegal.com
31399088  ULTRA PRINT, S.R.O.    2222  Krajinská 1       82106  Mgr. Holčík     0903715185         0
00164429  ÚĽUV           7400  Obchodná 64       81611  Mačicová, Lovičová  0252731349  0252731363   0 craft@uluv.sk
17322219  U-MAN SLOVAKIA S.R.O.   7520  Nové Záhrady I. č.11   82105  Písomne   @                  0 exelect@u-man.sk
35170506  UMELEC.KNÍHVIAZAČSTVO   2223  Technická 7-Trnávka   82104  Eva Matlovičová @  0915711734  0243410986   0 ukeva@szm.sk
35917610  UMY MA, S.R.O.      7400  Kopčianska 20/D     85101  Hanus        0903886555  908409613   0 rastislav.hanus@chello.sk
35684933  UNI SERVICE S.R.O.    5500  Dúbravská cesta 3    84105  Gabrišová      54774224   903725520   0
40768911  UNIA - D.BANGA      2210  Gessayova 39, Ba V    85101  Dalibor Banga    0907036121  0905149247   4
35749059  UNIBAU-SLOVAKIA,S.R.O.  7412  Banšelova 21       82104  Polakovič Jaroslav  0905889480         0 unibau@unibau.sk
31382967  UNICASING AND CO S.R.O  2125  Palisády 44       81106  MVDr.Gašpar     54431427          0
30845793  UNICEF          9305  Grosslingova 6,P.O.Box 5281000  Ing. Kaňa                    0 natcom@unicef.sk
35800810  UNICOR, S.R.O.      7400  Harmincova 1/B      84101  Dolinský       64530108   64530109f   0 office@unicor.sk; unicor@unicor.sk
00681709  UNICREDIT BANK A.S.    6500  Šancová 1/a       81333  Silvia Šebestová   0249503785         0
36761281  UNIDEKOR S.R.O.      5118  Vajnorská 137      83103  Dana Leová      0244451802         0 info@unidekor.sk
35802359  UNIFIN S.R.O.       7400  Stará Prievozská 2    82109  I.Koleňová      0253417624  53416977    0 ikolenova@unifin.sk
34887415  UNIKOV - JS        2863              85101 Jozef Šarkozi
                      Kontaktujte sa telefonicky             0903301308         0
17312752  UNIMED S.R.O.       5146              82105 Renáta Zemánková @ 0918700354
                      Oriešková 11;POBox 54,83000 BA                 53416572f   0 zemankova@unimed.sk
31322051  UNION POISŤOVŇA A.S.   6600  Bajkalská 29/A      81360 Tatiana Uhlíková  0220815111         0 tatiana.uhlikova@union.sk
31812007  UNION TRADING A.S.    5110  Tomášikova 30/A     82101 Lodererová @    0248240204         0 sekretariat@union-trading.sk
34117598  UNIONTEX TRADE, S.R.O.  5141  Vajnorská 127/B     83104 Mgr. Sladká @    44461444          0 sladkavuniontex.sk
31625657  UNIPHARMA A.S.      5146  Budatínska 18      85101 rletak@unipharma.sk 0465154243  68201910  230 unipharmaba@unipharma.sk
00653501  UNIQA POISŤOVŇA A.S.   6600  Lazaretská 15,P.O.BOX 83 82007 Mgr.Andrea Mezíková 0257883357         0 mezikova@uniqa.sk
35805960  UNIQUE PRODUCTION,S.R.O  1700  Orenburská 66      82109 John Hodge @    0903559399  45243625f   0 unique@t-zones.sk
31353495  UNISYS S.R.O.       7200  Svrčia 25        84104 J.Štepánková @                 0 jarmila.stepankova@unisys.com
35880490  UNITED RESTAURANTS SRO.  5530  Podkolibská 1      83101 Horvathová     0915731594         0
35924284  UNIVERSAL EXPORT, S.R.O  7400  Fialkové údolie 14    81101 Kmeťová @      0905627289         0 barbora.kmetova@universal-expres.sk
35871733  UNIVERSAL MEDIA CORP.   9210  Jelenia 4        81499 Boris Šváby     57201717          0
36284181  UNIVERSAL TRADE, S.R.O  7400  Zadunajská 8       85101 Bartal @      0905474663         0 okna@univerzaltrade.sk
00164631  UNIVERZITNÁ KNIŢNICA   8000  Michalská 1/PÍSOMNE,MAIL oslanec@ulib.sk
                                   81417           0259804220  54434246f   0 oslanec@ulib.sk
36781215  UPSIDE DOWN A.S.     5500  Upsidedown@upsidedown.sk E-mail! S. Halecká @
                                   81101                        0 upsidedown@upsidedown.sk
31329217  UPS-SLOV.PARCEL SERVICE  6410  Letisko M.R.Štefánika 82001 Stollmanová      44872224          0
00735761  ÚRAD CIV.OCHRANY MV SR  7522  Prievzská 36, Ba II   82604 Jasovský,Novanská  48593259   48593284   0 jasovsky@uco.sk
00802921  ÚRAD FINANČNÉHO ZABEZP.  6512  Kollárovo nám. 10    81373 Kpt.Ing.Mindţák   0905563064         0 marek.mindzak@mod.gov.sk
00166260  ÚRAD GEOD.,KART.,KATAST  7500  Stromová 1        83786 RNDr. Horváth @   59374350   903647707   0
30844185  ÚRAD JADROVÉHO DOZORU   7520  Bajkalská 27,P.O.Box 2482101 Ing.Tichá @      58221136          0 bernardetta.ticha@ujd.gov.sk
30810710  ÚRAD PRE NORMALIZ. SR   7511  Štefanovičova 3,POBox 76 81005 Majerčíková @    52497641   52491713f   0 unms@normoff.gov.sk
00156564  ÚRAD PRE REGUL.SIEŤ ODV  7510  Bajkalská 27, Ba II   82007 Ing.Gajdošíková @  58100432          0 gajdosikova@urso.gov.sk
31797903  ÚRAD PRE VER.OBSTARÁV.  7500  Páričkova 18       82108 Sofková                    0
30810787  ÚRAD PRIEMYSEL.VLASTNÍC  7510              81102 JUDr. Mazúchová
                      J.Švermu 43,Baská Bystrica             0484300119         0 LMazuchova@ind.prop.gov.sk
30853788  ÚRAD PSVR BRATISLAVA   7510  Vazovova 7/A       81616 Mgr.Šipkovská @   0257291324         0 katarina.sipkovska@upsvar.sk
36069841  ÚRAD REGUL.SIEŤ.ODVETVÍ  7400  Bajkalská 27,P.O.Box 2082007 Jančiová,Ţišková @ 58100423    58100421   0 janciova@urso.gov.sk
00607223  ÚRAD VER.ZDRAVOTNÍCTVA  8510  Trnavská cesta 52    82645 Rášová @      poštou    49284382  245 rasova@uvzsr.sk
30796482  ÚRAD...NAD ZDRAV.STAROS  8510  Grősslingova 4      81109 Mgr.Hradiská    0252731550         0 viera.hradiska@udzs.sk
35948906  URBIA HOTELS S.R.O.    5511  Panská 14        81100 Janka Galbavá    0259308584        45 info@arkadia-hotel.sk
31810578  URMET DOMUS, S.R.O.    7020  Mliekarenská 8      82109 Varga @ písomne   53631142   53631144f   0 obchod@urmetdomus.sk
17316537  ÚSMEV AKO DAR, N.O.    8042  Ševčenkova 21      85101 Sisíková @     63815209   63815208   0 bodnarova@usmev.sk
31769390  ÚST.PRE VZŤ.ŠTÁT.A CIRK  7320  Jakubovo nám.12     81000 Mgr.Moravčíková   52733236   52733237   0
00039691  ÚSTAV INF.A PROG.ŠKOLST  8042  Staré grunty 52, Ba IV 84244 branska@uips.sk    65426129   65426180f   0 beno@uips.sk   slovikova@uips.sk
35751096  ÚSTAV LEKÁR. KOZMETIKY  8511  Tematínska 3       85101 Bartosová,Melíšková 68206414   63812218   35 ulk@ulk.sk
00598411  ÚSTAV MERANIA SAV     7500  Dúbravská cesta 9    84104 Jusková @      0259104533        69 umerjusk@savba.sk
00738255  ÚSTAV NA VÝKON VÄZBY BA  7524  Chorvátska 5, Ba I    81229 Pošvancová @    0220832152         0 posvancovaj@zvjs.sk
37977997  ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA    7510  Košická 52       82005  Tóthová       50230420           0 tothova@upn.gov.sk
00045021  ÚSTAV PREV.A KLIN.MEDIC  8510  Limbová 14       83301  pers.odd.      59369136-8  fax59369135   0
00174203  ÚSTAV TEXTIL.TECHNIKY   2924  Tomášikova 28      82618  Kokošková,Galbová @ 0243423300  48272310    80 frantisek.dolezal@utt.sk
35810700  ÚSTAV VZDEL. A SLUŢIEB  8040  Bárdošova 33, Ba II   83312  Zdenka Kosová    0254773971  54773971f    0
00156582  ÚSTR.KONTR.A SKÚŠ.ÚSTAV  0100  Matúškova 21      83316  Peková       59880281           0 pekova.renata@uksup.sk
30794536  ÚSTREDIE PSVR       7510  Špitálska 8       81108  Mgr.Marcel Kačák @ 0259753018   20455839   356 marcel.kacak@upsvar.sk
00167622  ÚSVIT V.D.        7400  Tomášikova 26      82637  Lővová       43331827           0
17332397  UTAR-TECHNOL.CENTRUM   7430  Nevädzová 5, Ba II   82101  Ing. Lacková @   0248287414  48287632    0 sekretariatutar@utar.sk
00804762  ÚTVAR ČESTNEJ STRÁŢE   7522  Rybničná 8, Ba III   83107  kpt. Roţňovec    0960329207          0
00803138  ÚZEMNÁ VOJENSKÁ SPRÁVA  7522  Mariánska 1       81321  Kučerová      0254416821          0
35783176  UZMA S.R.O.        7524  Jasovská 29       85107  Jasaň @       0905464853         132 uzma@stonline.sk
30999203  V.A. S.R.O.        7520  Mýtna 23        81107  Tichá Anna     0905687076  904628167    0 xx
35897244  V.I.C.ORAL, S.R.O.    7400  Miletičova 66      82109  Kuťka        0907058294          0
35866748  V.I.P. FORM S.R.O.    8510  Wolkrova 47       85101  P. Kudličková    0903781821          0
17330467  V.I.P. TAXI, S.R.O.    7520  Mlynské nivy 6     81106  Miazdra       0905301115          0 -
31435530  V.I.TRADE, S.R.O.     7400  Vajnorská 89      83104  Jusnová       0908783114          0
35799757  V.J.TECH S.R.O.      9300  Pestovateľská 10/a   82104  Jozef Jančovič   0903716119  905653313    0
35751967  V.K.P., A.S.       9260  Nábr.arm.gen.Svobodu 3a 81102  Kujovičová     0903258845          0 hala@volleyball.sk
35711531  V.P.F. MEDIUM, S.R.O.   7400  TEL !! Mlynarovičova 24 85103  Ing.Otto Frišták  0903440690  54650161    0 fristak@vpfmedium.sk
31385524  V+V CONSULTING, S.R.O.  9300  Listová 23       82105  Ing.Vondrová    43413266           0 svondra@vvconsulting.sk
35899719  VA, S.R.O.        7400  Mýtna 23        81107  Tichá,Baluška    0904628167  52493938    0
35761814  VACULIK ADVERTISING    7440  Odbojárov 1       83104  Kramarová @     49495111   49495113f   39 kramarova@vaculik.com
34651161  VADIMÍR JACKO       4500  Vranovská 4, bud. SOUS 85101  Ing. Vertaľ     0915715776          15 domyba@jacko.sk
14028204  VAD-ING.DUŠAN PARACKA   7400  Karpatská 5       81105  Ing.Paracka     52491188   0905380436   0 vadbratislava@zoznam.sk
35784041  VAJNORSKÁ VIECHA     5530  Vajnorská 37      83103  Škodroňová     0905491888          0
35860961  VAKAS, S.R.O.       7400  Hattalova 8, Ba III   83103  Fratričová     0903422535  44635401    0 vakas@vakas.sk
36612642  VALBEK, S.R.O.      7420  Kutuzovova 3      83103  Eduard Manco    0244643077          13 manco@valbek.sk
35171677  VALENTÍN MALÝ - VAMA   5530  Sabinovská 5      82102  Valentín Malý    0907982392          0 pravda.cafe@pobox.sk
44411243  VALIVAN S.R.O.      5100  Landauova 22      84101  Jelena Janušicová                 0
35768924  VALL, S.R.O.       6020  Mlynské nivy 56     82105  Simon, Baše     53417062           0
35171677  VAMA - U TROCH ZAJACOV  5530  Rača-nám.Hrdinov/Popolná 1
                                  83106  Malý Valentín    0907982392  44887500    0
33621004  VAŇO VLADIMÍR F.O.    2900  Chotárna 57       85110  Vaňová       0905993017          0 vano@vano.sk
35799455  VARIOR S.R.O.       5200  Ribayova 21       82104  Ing.Vladimír Orihel 0243412130f          0 varior@orihel.sk
31738869  VARJASSI PETER      5530  Domašská 9       82107  Varjassi Peter   0903461743          4
35840617  VASCO BOHEMIA, S.R.O.   6021  Karpatská 3       81105  Ing. Bartal @    52497500   52493622f    0 vascobohemia@vascobohemia.sk
31334644  VASCO, S.R.O.       5118  Pekná cesta 6      83004  Meszáros      44873626           0
35843543  VASTAN, S.R.O.      6025  I.Bukovčana 30     84107  Valach @        0905254651 907727180   0
40227961  VASYL ILNYTSKYY      4534  Vyšehradská 6,     85106  Ilnytsky        0905840195        0
35768525  VAŠA SPRÁVCOVSKÁ, A.S.  7032  Sklenárova 4, Ba II   82109  Suchá         0910919909 54416171   0
35683813  VAŠA STRAVOVACIA S.R.O.  5530  Miletičova 1      82108  Dojčáková       55564264   55563321  0
35771798  VAVRIVA ARCHITEKTI    7420  Zámocná 36       81101  Ing.arch.Vavrica    0254435422 54630361   5 vavrica@vavrica.sk
31878528  VB LEASING SK S.R.O.   7520  Nám. 1.mája 11     81000  J.Glassová @                  0 jana.glassova@vbleasing.sk
35863382  VBH SLOVAKIA S.R.O.    9300  Tomášikova 26      82101  Droppová @       0445623444        0 droppova@vbhslovakia.sk
35710985  VD-STAV-TH S.R.O     4500  Pekná cesta 2      83154  Vladimír Tvrdoň @   0244880507 44681089 f  3 vd-stav@vd-stav.sk
35707917  VECTRA GROUP       5110  Špitálska 10      81108  Ivančíková @      0907239882 50700166   1 inge333@orangemail.sk
44742886  VECTURA S.R.O.      6000  Hraničná 18       82105  vectura@vectura.sk               0
35157488  VEKTOR -ING.DRAHUN    7520  Rovniankova 18, Ba V 85102   Ing. Drahun      0903629799        0
35157488  VEKTOR -ING.DRAHUN    7400  Hornádska 10, Ba II   82107  Ing. Drahun      0903629799        0
30845572  VELITEĽSTVO POSÁDKY BA  7522  Za kasárňou 3      83247  Šmátralová       0960321376        0
30845742  VEĽVYSL.BELG.KRÁĽOVSTVA  7521  Fraňa Kráľa 5      81105  Palkovičová      57101217         0
31782841  VEĽVYSL.EGYPTSKEJ REPUB  7521  Mišíkova 31       81106  Xx           0252961474        0 egypt.embas@nextra.sk
30804434  VEĽVYSLANECTVO ČĽR    7521  yu_lei1@mfk.gov.cn   81102  Yu Lei         mailujte   903286188  0 yu_lei1@mfk.gov.cn
35900288  VEMA, S.R.O.       7400  Nezábudková 16     82102  Tkáčová        0243631408        7 vema@vema-automaty.sk
35877197  VENCL SK, S.R.O.     5100  Turbínová 1       83104  Oktavec @       0905262006 44461673f   0 vladimir.oktavec@vencl.sk
35814489  VENGA, S.R.O.       5500  Záhradnícka 93     82108  Rafajová        0905888098        0 venga@stonline.sk
36076856  VENIA-VĽÚDNOSŤ, N.O.   8514  Kominárska 2-4     83203  Murániová @      55564709   908765634  0 venia@stonline.sk
35942282  VENTUREAL SLOVAKIA S.R.  7520  Nám. SNP 13       81106  Martin Giertl     0918621989        0 marting@ventureal.com;office@ventur
35853981  VENTURSKA, S.R.O.     4500  Ventúrska 5       81101  Ing. Rudolf Čierny   0905817222        0 rcierny@gmail.com
43702783  VENUS-HREHORČÁKOVÁ EVA  9302  Bajkalská 18/A     82106  Hrehorčáková Eva @   0948555903        1 evah@mam.sk
00510106  VEPOS BA         9300  Ţilinská 1       81105  Kurincová       52491129         0
41143388  VERDE CAFE BAR PASTA   5500  Šturova 4        81102  Bibiana Zreshaj    0918390438        0
35828561  VERIX S.R.O.       5100  Nezvalova 24      82106  Viera Olexová     0245524815 905451947   4 viera.olexova@verix.sk
36850144  VERONIKA GALL       1824  Vajnorská 94      83103  V. Brunschwilerová @  0908036876        3 veronika@gall.sk
36175854  VERUM S.R.O.       7400  Záhorácka 2, Ba I    81104  Ing. Šebestová     54793117         0 verumsilvia@nextra.sk
00678902  VESNA DRUŢSTVO      7400  Prievozská 14 A     82105  Ďuráková        53416880         0 vesna@nextra.sk
35909200  VESNA PLUS, S.R.O.    9300  Račianska 149      83154  Jančulová @      0903767608        0 info@vesnaplus.eu
17356440  VETERÁN-ÁZIJSKÉ BISTRO  5530  Obchodná 25       81100  Grnová         0243332667        0
17310491  VE-TEX, SPOL. S R.O.   9300  Bajkalská 29      82007  Poţgayová @      0905808041 58100100f   0 katarina.pozgayova@vetex.sk
36804142  VETPOINT, S.R.O.     8520  Gessayova 3       85102  MVDr.Valašek @     0908751945 mail     0 zveromacher@gmail.com
35689196  VH COSMETICS S.R.O.    5100  Drieňová 1       82101  Ing. A.Labajová    0243193910-11      0 vhcosmetics@netax.sk
36653543  VIAL TRADE, S.R.O.    9300  Čs.parašutistov 31 TEL!!83103  Frindrich       0903762879        0 frindrich.a@gmail.com
35895608  VIALTIS, S.R.O.      7400  Miletičova 14      82108  Ing. Valyik @     písomne         0 slovakia@vialtis.com
30774357  VIASPOL S.R.O.      7400  Kopčianska 82     85101  Ing.Lyţičiar @     0263810718          9 viaspol@centrum.sk
31652352  VICTOR BUSINESS DATA   3162  Rybničná 40      82101  Ing.Halač       0249595555          0
31344810  VICTORY MUSIC, S.R.O.   7400  Michalská 3, Ba I   81101  Skála         0905645593          0 mskala@orangemail.sk
35774282  VICTORY SPORT, S.R.O.   5530  Junácka 6       83280  Szalayová       0903731705          0 vsport_sek@slovanet.sk
36218049  VICTORY TIP S.R.O     7400  Telefonujte      84101  Mgr.Pekáčiková     0905242597 902938088     0
35784261  VIENNA GROUP S.R.O    9302  Nám.SNP 15       81105  Guláš         52926567           0
35145820  VIERA BARCZIOVÁ      5226  Švabinského 20     85101  Viera Barcziová    0903727461          2 vierabarcziova@post.sk
41333021  VIERA MIKULOVÁ-VM     9300  Šoltésovej 4      81108  Mgr.Mikulová      0918620579          0 mikula@r14.roburnet.sk
35439483  VIERKIN SALÓN       9302  Rajská 5        81108  Ondríková       0905433731          0
36680192  VIK, S.R.O.        8040  Ruţinovská 1      82102  RNDr.Luknárová     0243414421          0
30173612  VINÁREŇ PRI KAPLNKE    5530  Roľnícka 31, Vajnory  83107  Pavlasová       43711161   0903466555   0
22673661  VINCENT HOJSTRIČ     5100  Muškátová 10      82101  Robert Horváth     0903464041 4555214f     0 hojstric@nextra.sk
35844256  VINCI PARK SLOVAKIA,SRO  6320  Jesenského 4,Garáţ Alexia
                                  81102  Ing. M.Ševčovič    0915726961 52920914     0 vinci.park.slovakia@nexus.sk
00895342  VINOPRODUKT        1593  Barónka 1       83106  M.Rieglová       44873669   44873676fax   0
35789891  VISICOM A.S.       7200  Viedenská cesta 5   85101  Mgr.Lucia Šteffeková  0267207311 67207315f     0 mark.lichtner@visicom.sk
35837594  VISIONMEDIA, S.R.O.    6420  Kopčianska 20     85101  Igazová @       0911418184          0 pauer@visionmedia.sk
35966335  VITAL STUDIO, S.R.O.   9300  Pavlovičova 8     82104  Mgr.Erika Nesnadná   0905797085          0
37156993  VITALIJ JATSENYAK     9302  Osuského 1/A      85103  Jatsenyaková      0903300079          0
41013972  VITALITIS KADERNÍCTVO   9302  Holíčska 1       85105  Korbašová Ľubica    0904039269          0
37924681  VITÁLNY ŢIVOT N.O.    8530  Priehradná 20/B    82107  Tamara Filadelfiová  45243323   45243318    50 filadelfiova@post.sk
31327150  VITALOS S.R.O       7400  Istrijská 43      84107  Vitalošová       64776836           0
35731176  VITAMAX, S.R.O.      5500  Vyšehradská 6     85106  Horvat @        0905437107          0 vitamax@szm.s.
32822642  VITEX           5241  Gorkého 10       81101  Viršík         0907725528          0 tanita@centrum.sk
17512123  VIZÁŢ SALÓN        9302  Kríková 7       82107  Gujberová Andrea @   0245258759 905229858     1 vizazsalon@vizazasalon.sk
35751762  VK SERVIS S.R.O.     9000  Mlynské nivy 51    82722  Vitkovičová      0903761478          0 vkservis@vkservis.sk
35830468  VKS SLOVAKIA S.R.O.    7400  Studená 5       82104  Lekýrová        xx              0 alena.lekyrova@vksslovakia.sk
14015587  VLADIMÍR SIEKEL      7520  Pluhová 49, Ba III   83103  Xx           0907894221          0
34251146  VLASOVÉ ŠTÚDIO R.D.    9302  Ovsištské Nám. 1    85100  Kluvancová       62410973           0
44211171  VME GROUP, S.R.O.     4500  Hattalova 12/A     83103  Michal Szakács     0905738888          0 szakacs@vme.sk
31320082  VODOHOSP.STAVBY A.S.   4500  Pestovateľská 8, Ba II 82353  Holková@ písomne!!   0243424552         51 vholkova@vsep.sk
00156752  VODOHOSP.VÝSTAVBA     4520  Karloveská 2,P.Box 45 84204  Mgr.Ľ.Vaďurová @    0260292211 0265427667f   210 ludmila.vadurova@vvb.sk
00802751  VOJ.HISTORICKÝ ÚSTAV   7320  Krajná 27, Ba II    82104  Dr. Vajda       48207706           0
00803596  VOJ.OBVOD.PROKURATÚRA   7523  Jelenia 2       81105  Rákocziová       52498934 kl.327       0
00802603  VOJ.ÚRAD SOC.ZABEZPEČ.  7522  Kutuzovova 8      83247  Pplk.Ing.P.Valkovič  0903820473 0960312055    0
00802719  VOJ.ÚSTAV HYG.A EPIDEM.  8510  Cesta Mládeţe 1    81104  Čuda, MUDr.Šavrda   0960501401 960327169     0
00804045  VOJENSKÁ HUDBA OS SR BA  7522  Dulovo nám. 15     82108  šbnrtm. Varga     0960322202          0
00803618  VOJENSKÝ OBVODOVÝ SÚD   7523  Jelenia 2        81209  Horáček       0960327615          0
31386806  VO-KU-PLYN,S.R.O.     4530  Šášovská 2       85106  Rudolf Sojak     0905406354  53416995    5 vokuplyn@vokuplyn.sk
37924052  VOLANIE ŢIVOTA, N.O.   8530  Kominárska 2, Ba III  83104  Turányiová @     0255640840          0 info@seniorasistencia.sk
35972122  VOLÁR, SPOL. S R.O.    6025  Seberíniho 17      82103  Volár        0903431337          0
36247570  VOLCANO, S.R.O.      7400  Junácka 4, Ba III    83104  Xx          44632401   44632402f    0 volcano@slovanet.sk
11785250  VOLF - JÁN VOLF      5100  Pifflova 5       85101  František Oravec   0245951138  903453812    0 sklad@volf.sk  volf@volf.sk
17321123  VOLKSBANK SLOVENSKO A.S  6500  Vysoká 9        81000  Mgr.M.Canderová   0259651145  59651522    0 personal@volksbank.sk
35757442  VOLKSWAGEN SLOVAKIA A.S  3400  J.Jonáša 1       84302  Chmelík @      0269642065  0269642392f 3600 bretislav.chmelik@volkswagen.sk
11652021  VOZÁR-RESTAURANT     5530  Alešova 5        82109  Vozár        0905296492  0253411070   0
35772662  VRON, S.R.O.       7484  Stará Vajnorská 17   83104  Ing. Svrček     0907727402          0
00397431  VŠ MÚZICKÝCH UMENÍ    8030  Ventúrska 3       81301  Reháčková,Púčiková 0259301575          325 pucikova@vsmu.sk
00397431  VŠ MÚZICKÝCH UMENÍ-FTF  8030  dekanatftf@vsmu.sk   81103  Mailujte                    320
00157805  VŠ VÝTVARNÝCH UMENÍ    8030  Hviezdoslavovo nám. 18 81437  Mgr. Vančová @    písomne           0 vancova@afad.sk
31821979  VŠ ZSP SV.ALŢBETY     8030  Palackého 1       81101  PhDr.E.Marčoková   0905692832  57780610    0 elmar@bonet.sk
17333954  VŠEOB.ZDRAVOT.POISŤOVŇA  6600  Ferienčíkova 20, Ba I  81701  Ing. Rendošová    59243116           0 rendosova@vszp.sk
17333954  VŠEOB.ZDRAVOT.POISŤOVŇA  6600  Ruţová dolina 10, Ba II 82521  Paţmová       50115123           0
17333954  VŠEOB.ZDRAVOT.POISŤOVŇA  6600  Mamateyova 17, Ba V 85005    Rendošová,Klempová @ 59243116   59243132f    0 rendosova@vszp.sk
00804746  VÚ 1003          7500  Za kasárňou 5      83103  Ing.Kanková     0960322029          0
00681385  VÚ DETSKEJ PSYCHOLÓGIE  7320  Trnavská 112      82102  PhDr.Matula,Miháliko 0248292226  0243414054   0 mihalikova@vudpap.sk
00166251  VÚ GEODÉZIE A KARTOGR.  7310  Chlumeckého 4      82662  Ing.Karásek     20816189   43292028f    0 karasek@vugk.sk
00802716  VÚ HYG. A EPIDEMOLÓGIE  8510  Cesta mládeţe 1, Ba III 83301  Čuda Miroslav    písomne           0 xx
00167240  VÚ POTRAVINÁRSKY     7300  Priemyselná 4      82006  Birkuš, Bartalský  0250237138  50237116   130
31791026  VÚ VINOHRAD.A VINÁRSKY  7300  Matúškova 25      83101  PhDr.J.Pátková    54775929           0
00156850  VÚ VODNÉHO HOSPODÁRSTVA  7300              5
                      Nábr.arm.gen L.Svobodu84249   Gálová                     262
36065722  VÚ ZVÁRAČSKÝ       7400  Račianska 71, Ba III  83102  Palčová       0249246696          0 palcovaa@vuz.sk
31320155  VÚB A.S. - ÚSTREDIE    6510  Mlynské nivy 1     82990  info: www.vub.sk                3398
35903058  VÚB GENERALI, A.S.    7400  Mlynské nivy 1     81109  Ing. Veselková    0915496300          0 gabriela.veselkova@vubgenerali.sk
31322034  VUCHT A.S.        7300  Nobelova 34       83603  Dr. Ľ.Kosáková    0244459238  44258558f    0 lkosakova@vucht.sk
31321895  VUKI A.S.         3130  Rybničná 38       83107  Bc. A. Dubrovčaková 0249213105  44881041f    0 dubrovcakova@vuki.sk
35844493  VVN RENT S.R.O      7400  Továrenská 1, Ba I   81571  Macháliková     50213365           0
35718951  VYDAVATEĽ.KODEXPRESS   2210  Panenská 7,P.O.Box 295 81499  @                         0 kodexpress@kodexpress.sk
14917802  VYDAVATEĽ.OSTERREICH   2213  Veternicová 11, Ba IV 84105   Osvaldová Zdena   65440654   65440656f   20 sozial-info1@post.sk
00167274  VÝSK.ÚSTAV EKON.POĽNOH.  7300  Trenčianska 55     82480  Odb.OET-Ľ.Zuborová @ 0258243253          0 vuepp@vuepp.sk
35719257  VZÁJ.ZDRAV.POIST.DÔVERA  6600  Čulenova 5, Ba I    81000  Mgr.Mazáková     0910903041  57264314    0 mazakova@vzpd.sk
31381146  VZÁJOM.ŢIVOT.POISŤOVŇA  6600  Miletičova 14      81648  JUDr.Talapka     55575277   55575655    0
30806992  VZDEL. NADÁCIA J.HUSA   9272  Kalinčiakova 25     83104  PhDr. Peštuková   0255648787          3 pestukova@vnjh.sk
35835001  VZDUCHOKLIMA, S.R.O.   7400  Hraničná 22, Ba II   82105 Bitner @       0903402123        0 vzduchoklima@stonline.sk
36546721  W&H EXPERTS, S.R.O.    7400  Viedenská 7, Incheba 85101 Waispacherová      0903325760        0
31340318  W.A.W., S.R.O.      7400  Mlynské luhy 17     82105 M.Darnadyová     0903697037        0 darnadyova.m@waw.sk
35817411  W.NÁKUPNÉ CENTRUM,S.R.O  7400  Hálova 5, Ba V     85101 Košťál Marian @   0903693577        0 icafee@icafee.sk
35717793  WACKENHUT SLOVAKIA    7522  Hattalova 12/A     83102 Telefonicky     44373653         0
35954272  WADI S.R.O.        5530  Planckova 1       85101 Ing. Rifat Assad   0265411371 0265411455  40
31714862  WAGON SLOVAKIA A.S.    6010  Račianska 96      83607 V.Maluniaková    50582277   44871700   0
31330525  WALTER SPORT       5230  Račianska 61      83102 Walter @       0903406165 0243191648f  6 waltersport@post.sk
36666734  WANUSI S.R.O.       5530  Vansovej 2       81103 Ing. Slivka @    0903401060 0254412401   0 pierrot@pierrot.sk
35789018  WASSO, S.R.O.       4500  Galvaniho 2/a      82104 Hilmija Bajrovič   43413335         0 wasso@centrum.sk
36282944  WATT TRADE, S.R.O.    4521  Zámocká 30       81101 Ing.Pospíšil @                 0 tomas.pospisil@watttrade.com
00603449  WAVO TRANS SPEDITION   6321  Pestovateľská 10-telef. 82104 @          43414606         0 tokar@wavo.sk
35690470  WBB SLOVENSKO,S.R.O.   9300  Tomášikova 14      82103 Mgr.Škripková    43339368   43413977   4 dana.skripkova@wbb.sk
35685018  WBI S.R.O.        7200  Pluhová 50/A      83103 Ing. L.Václaveková  0243410285 43410288f   0 personal@wbi.sk
35744278  WEINDEL LOGISTIK SERVIC  7200  Pri Šajbách 1      83106 Pers.odd.      44871876         0 office@wls.sk
31788955  WEINHOLD LEGAL V.O.S.   7411  Zochova 6-8       81103 Xx                       0
31348271  WELLA SLOVENSKO      5110  Vajnorská 178      83104 Ing.J.Šimko     49201147         0
35911409  WELLMAN MELONEK S.R.O.  5530  Malý trh 2/A      81108 Pavel Valtini @   0911155933        0 pavel.valtini@centrum.sk
35751797  WELTPRINT, S.R.O.     2222  Tomášikova 26      82101 Františáková     0243422150        0 weltprint@weltprint.sk
35784601  WENTA GROUP, S.R.O.    7400  Silvánska 29      84104 Xx          0905282568 905282570   0 @
35794577  WEP SLOVAKIA S.R.O.    7400  Koceľova 17       82108 Blaţek @       písomne          0 hbsk@slovanet.sk
35877839  WERTIKA, S.R.O.      5530  Haydnova 20/C, Ba I   81102 Ing. Verner     0905659399 48291210    0 richard@tinex.sk
31343503  WEST CLUB S.R.O.     5500              83329 Darina Molnárová
                      P.O.Box 29,BA 83329;Krmanova4           0254788692 54777781    0 molnarova@hotel-west.sk
35796570  WHIRLPOOL SLOVAKIA,S.RO  7400  Plynárenská 7/B, Ba II 82009 Xx          58104413         32
31395686  WIKOS, S.R.O.       6021  Biela 6, Ba I      81106 Roman Blanár @    0903789998 43333876    0 balnar@zoznam.sk
35938757  WILILIAMS & PARTNER    9300  Klariská 14       81103 Bruckmayerová @   54131290   54131291f  0 info@williams.sk
35937424  WILIS, S.R.O.       9300  Hodonínska cesta    84103 Kulacs        0902444443        0 wilis@zoznam.sk
36730297  WILLIS (SLOVAKIA)     6600  Šafárikovo nám.4    81102 Ivana Šebestová @  0225952631        0 sebestovai@willis.com
35849355  WIP AUTOVRAKOVISKO    7400  Galvaniho 12/b     82104 Prokeš Peter     0903715319 43633807    0
35853841  WIXOON S.R.O.       7440  Zvolenská 22      82109 Erika Daňová     0244644444        7 wixoon@wixoon.sk
44357583  WOJAS SLOVAKIA S.R.O.   5100  TEL/E-MAIL!Polus City 83104 Mgr. Eva Kusková    0445520480        3 sklepsk1@wojas.eu
31449484  WOLCOTT&PARTNERS S.R.O.  7400  MAIL/TEL!        82103 Peter Molnár @    0917630377        5 p.molnár@wolcott.sk
40221725  WOOD WORLD        5100  Gessayova 10      85106 Šimonovič      0903744884 63839263    0
31404367  WOODCOTE-STAV.MATERIÁLY  4500  St.Vajnorská 37     83104 Zacková       49105046         0 maria.zackova@woodcote.sk
40635406  WOODEN TOYS, HRNČÁR D.  5263  Nám. SNP 8       81106 Hrnčár        0905988554        0
36775312  WORK IN NORWAY, S.R.O.  7450  Vrakúnska cesta 28   82106 Mgr.Ildiko Daru @  0911454646        4 ildiko.daru@workinnorway.sk
36830151  WORK SERVICE SLOVAKIA   7450  Nám. SNP 21       81101  Chrin       0254419853 0911050792   11 bratislava@workservise.eu.sk
36007692  WORLD CLUB S.R.O     5233  Gajova 10, Ba I     81109  Marušincová    52733437   52927170   0
35787872  WORLD INSURANCE CONSULT  6520  Syslia 27        82105  F. Bolcs @     0904371286         0 fbolcs@wic.sk
32131844  WROPOOL S.R.O.      4532  Nobelova 32       83102  Wroblewska     44459042   0905568327  0
35772808  WST, S.R.O.        7400  Bajkalská 25       82718  Ing.Kučera     0258233211 905444879    0 trade&wst.sk
31386253  WURTH INTERNAT.TRADING  9111  Rybničná 40/A      83107  Zuzana Mičincová  0249211266         0 personal@wurth-int.com
00684864  WURTH S.R.O.       9300  Pribylinská 2-Ţabí majer 83255  PhDr.V.Sekuciová @ 0249201227         0 vlasta.sekuciova@wurth.sk
31351026  WUSTENROT STAV.SPORIT.  6523  Grosslingova 77     81468  Mgr.Helena Šulcová 0907888135         0 hsulcova@wustenrot.sk
35752432  WÜSTENROT-ŢIV.POISŤOVŇA  6600  Karadţičova 17      82522  Mgr. Darina Bero  MAIL            0 bero@wuestenrot.sk
36239208  WWS GASTRO, S.R.O.    5530  Biela 6         81101  Pavol Hujo     0905691122 0254431311   0 tomasvanco@zoznam.sk
31628605  XEPAP, SPOL. S.R.O.    5147  Bratislava - Rača    83100  TEL !       0244871630         0
36699012  XEWRON S.R.O.       7031  Romanova 44       85102  Pavol Straka @   0263830148 903530987    2 palo@xewron.sk   xewron@xewron.sk
31393616  XING LONG, S.R.O.     5530  Račianske mýto 1     83101  Ying xuezmen    52444476          0
36727229  XPRESS, S.R.O.      6412  Ambrušova 4       82104  Múčková      0905512322         0 supervisorSNC@xpress.sk
31333214  Y&C ADVERTISING S.R.O.  7440  Mozartova 18       81000  Rastislav Padyšák 0911831087        20 padysak.rasto@azet.sk
40508439  YÁHEROVÁ OXANA      9304  Michalská 16       81101  Yáherová      0905361674         0
43152864  YEVHEN RUSYN       4500  Dopravná 51 - Rača    83106  Yevhen Rusyn    0918669281         3
43962416  YEVHENIY RUSYN      4500  Dopravná 51       83106  Yevheniy Rusyn   0918 66 92 81       11
35794836  YING MING S.R.O      5530  Štefanovičova 6     81104  Liu Xiaoli                  0
31794530  YMCA STARÉ MESTO     9300  Šancová 13        81105  Bc. Kugler     52498111          0
31353762  YORK INTERNATIONAL    7520  Pekná cesta 6B      83152  Katarína Gondová  44880952-4 fax44880955   0 katarina.gondova@york.com
36489506  YUKI SLOVAKIA, S.R.O.   5040  Staviteľská 3-Ţabí majer 83104  PÍSOMNE!@ Herbanský0911991141 0244871679f   6 prodejsef@yuki.cz
35709235  YUN-YI ČÍN.REŠTAURÁCIA  5530  Kalinčiakova 12     83104  LI - LI      44454267          0
35932562  YUSHIN PRECISION EQVIPM  7210  Hattalova 12/B      83103  P.Balaszy,N.Endo @ 0244635294         0 yushin@stonline.sk;pbalaszy@sjok.sk
10201916  Z ELEKTRONIK, F.O.    7400  Ing. František Zelený  83104  František Zelený  0905243357 55564583    0 zeleny.tiangel@stonline.sk
31353096  Z.IMPEX SLOVAKIA, S.R.O  7400  Odeská 75, Ba II     82106  Fučelová      0905244621 45643991    0 zimpex@post.sk
41336844  Z.ZUBAĽOVÁ-AGENTÚRA ZZ  7400  Fedákova 30       84102  Zubaľová @     0908705475         0 z.zubalova@centrum.sk
30847851  ZÁHON IVAN        8510  Furdekova 12, Ba V    85104  Ivan Záhon     0903796739         0
36914894  ZÁHORSKÁ ĽUDMILA, F.O.  4500  Pri Struhe 42, Ba III  83107  Záhorská Ľ.    0903413412         0
35822953  ZÁJAZDY BA, S.R.O.    6020  Čierny les-TELEFONUJTE! 82100  Nemcovská     0903230221         0
31750214  ZÁKL.ŠKOLA A GYMNÁZIUM  8020  Tilgnerova 14      84105  Hlubocká      0904992135         0
31769403  ZÁKL.UMELECKÁ ŠKOLA    8040  Exnárova 6        82103  Mgr. Smutný    43421358          0
31816118  ZÁKL.UMELECKÁ ŠKOLA    8040  Podjavorinskej 9     81102  Elena Gubičová   0910907760 55564405    0
31780555  ZÁKLADNÁ ŠKOLA      8010  Tematínska č.10     85101  PaeDr.Fogašová   63835304/203       47
31780741  ZÁKLADNÁ ŠKOLA      8010  Bieloruská 1       82106  Belohlásková    45246141   45246143   0
30810655  ZÁKLADNÁ ŠKOLA      8010  Ţelezničná 14      82107  Mgr. Macháčová @  45247092   45247092f   0 office@zszelba.edu.dk
00641235  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Lazaretská 3    81108  RNDr.Šestáková @    52921082   52961830f  0 sestakova@zs-lazaretska.sk
31810934  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Hlboká cesta 4   81104  Uričová        52498776         0
00179477  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Dudváţska 6     82107  Xx           45241024         0
31780822  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Ostredková 14    82102  Šubínová        43415376         0 skola14ba@szm.sk
31780831  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Vrútocká 58, Ba II 82104  Valková, Zlievska   43293722   43293722f  0
31780792  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Kulíškova 8     82108  Jelínková       55969950         0
31754911  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Prokofievova 5   85101  Petríková       63825443   63536071  57
31754937  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Vlastenecké nám.1  85101  Grueberová       62245194         75
31754953  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Nobelovo nám.6   85101  PaeDr. Valent     0903418644 63451333    0
31754970  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Záporoţská 8    85101  Mgr. Čeredejevová   63838644         50
31754988  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Beňadická 38    85106  p. Štibravý      0905233136        44 edoo@nextra.sk
31771467  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Budatínska 61    85106  Lukačovičová      63828500         38
31780547  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Dudova 2      85102  PaeDr.Lacena      63820909         46
31748180  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Ruţová dolina 29  82108  Remšíková       53413278         0
36060917  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Pri kríţi 11, Ba IV 84102  Adamovičová      64366942         0
31771475  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Gessayova 2     85103  Mgr. Dilhof -riad.   62525421         0
30791847  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Jelenia 16     81105  Labudová        52498598         0
31780784  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Borodáčova 2    82103  Ing.Mílová @      0243630904        53 skola@borodacova.sk
36067334  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  P.Horova 16     84107  Ďurová         0264538463 64779056f   0 skolahorova@mail.t-com.sk
31781845  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Vývojová 228, RUSOVCE
                               85110  Madajová        0262859301        30
31780717  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8000  Rajčianska 3    82107  Miriana Krajčíková @  0245242962        0 lubica.klcova@post.sk
36064092  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Mudroňova 83    81103  Bučuričová       62802050         0 bucuricova@zsmudronovaba.edu.sk
36071277  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Vazovova 4     81107  Moravčíková      0252491468        0
31780491  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Holíčska 50     85105  Jurkovičová      0263810206        0 zsholicska@zsholba.edu.sk
36071013  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Malokarpatské nám.1 84103  Mgr. Petáková @    0264780640 64780640f   64 info@zsmalokarpatba.edu.sk
31780750  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Mierová 46     82105  PeadDr. Kríţková R.  0243292180        47 zsmierova_ba@centrum.sk
31780776  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Medzilaborecká 11  82101  Khulová        0243631104        0
36071021  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Sokolíkova 2    84101  Mgr.Ľ.Kocmunda @    0264282404        60 skola@zssok.sk
36060941  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Večernicová 20   84105  Varga         0269202411        0
30810647  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Nevädzová 2, Ba II 82101  Pluhárová @      0243293165        68 zsnevadzova@atlas.sk
31771424  ZÁKLADNÁ ŠKOLA     8010  Turnianska 10    85107  Daniela Leštinská @  0918783413        60 riaditel@zstuba.edu.sk
31785212  ZÁKLADNÁ ŠKOLA A MŠ   8010  Cádrova 23     83101  Krajmerová @      0220275595        0 tajomnicka@zscaba.edu.sk
31810926  ZÁKLADNÁ ŠKOLA DUBOVÁ  8010  Dubová 1      81104  Mgr.Dušan Kováčik   0254771703        35 zs dubova@stonline.sk
31780377  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ   8010  Plickova 9, Ba III 83106  Mgr.Rauová       44881451   44881147   0 riaditel@zaplickovaba.edu.sk
36070998  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ   8010  Hargašova 5, Ba IV 84106  Jančeková       0910902555 65956115    0 zshargasova@centrum.sk
31780539  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ   8010  Česká 10      83103  Mgr.Kopásková     0244372631        0 zsceska@zsceska.sk
31785221  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ    8010  Sibírska 39      83102  Melišová       0244251091         0 jedalen@sibirska.sk
31785204  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ    8010  Odborárska 2     83102  Anna Udvardiová   0902658289         0
31810527  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ    8010  Jeséniova 54     83000  Ing. Salíniová Z. @ 0254654594         35 saliniova@zsjeseniovaba.edu.sk
31810497  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ    8010  Hubeného 25      83153  Anna Gabrhelová @ 0244881386          56 tajomnicka@zshunedhoba.edu.sk
31754945  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ    8010  Trnkova 1       85110  Mgr.Ľubomír Tancer@ 0262860332         23 riaditel@zoznam.sk
00641383  ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ROVINKA  8010  TEL!E-MAIL!      82000  Mgr.Elena Zelenská @ 0245985218  0904673166   9 skola@zsrovinka.edu.sk
35892021  ZAL S.R.O.        9302  Nobelova 34      83102  Velichová @     0905333687         0 renata.velichova@stonline.sk
36550949  ZÁPADOSL.VODÁREN.SPOLOČ  1320  Trnavská 32, Ba II  82629  Golianová      0255566894  0902957934  330
31412556  ZÁPADOSLOV.TEHELNE A.S.  2640  Tehelňa 2-Devín.Nová Ves
                                 84308  Ing.Nosková     59418146          0
35705388  ZÁPADOSLOVENSKÝ ZDROJ   9300  Kríţna 44       82108  Flašková       55422142          6
15260120  ZAR.OPATROVATEĽ.SLUŢBY  8530  TEL !! Maróthyho 4  81106  Vranková       0903794464         0
00490873  ZAR.OPATROVATEĽ.SLUŢBY  8530  Sekurisova 8     84101  Marečková      0264366281         0
31353746  ZAŤKO, S.R.O.       2222  Račianska 66     83101  Ing. Učníková    49234161          48 greta.ucnikova@zatko.sk
31354301  ZÁVODISKO, Š.P.      9260  Starohájska 29    85269  Ing. Švec      0905413460         0 turf@zavodisko.sk
35701986  ZBERNÉ SUROVINY, A.S.   9000  Bojnická 22      83104  Ing.Brutenič @    0244872997        487 bratislava-v@zsza.sk
00683191  ZDR.NA POMOC ĽUĎOM S MP  9100  Švabinského 7     85101  Mgr.Mišová @     0263814987         6 misova@zpmpvsr.sk
31761054  ZDRAV.STREDISKO      8510  Líščie údolie 57   84231  Dr.Mladonická    65425801   0903475716   0
36909572  ZDRAVÍČKO-ING.G.ŢLEBEKO  5530  Fedinova 9      85101  Ing.G.Ţlebeková   0903230227         2 gabriel.zlebekova@zoznam.sk
30815410  ZDRUŢ.AMNESTY INTERNAT.  9100  Ul.Staromestská 6/d  81103  MUDr.Sawkat A.Choud. 905731020
                                                0              0
34000445  ZDRUŢ.AUTOMOB.PRIEMYSLU  9100  Tomášikova 26     82101  Ing.M.Jankolová @  0905847345  0905248067   0 zapsr@zapsr.sk
31780466  ZDRUŢ.HOTELOVÁ AKADÉMIA  8020  Mikovíniho 1     83102  Pokorná       44251171   kl.128     0
00584614  ZDRUŢ.MIEST A OBCÍ SLOV  9100  Bezručova 9      81109  Ing. Čupilová    0252964914         0 cupilova@zmos.sk
17054281  ZDRUŢ.STRED.ŠKOLA     8020  Farského 9, Ba V   85101  Ing. Štrauchová @  0908734933  62243610   45 farskeho@soupotr.sk
36069795  ZDRUŢ.ŢIEN V PODNIKANÍ  9130  Pluhová 2       83101  Mončeková      54648912          0
42128790  ZDRUŢENÁ STREDNÁ ŠKOLA  8020  Ivánska cesta 21   82375  Palšovičová @    0905468820         86 palsovicova@sou.sk,sou@sou.sk
34465561  ZELENINA REHÁKOVÁ, F.O.  7400  Pri šajbách 5     83106  Rehák,Reháková    0244881167  905794434   0
35922150  ZEMANCAR, S.R.O.     9300  Roţňavská 32, Ba II  82104  Ševčík @       0905219165  44453064f   0 info@zemancar.com
35915498  ZENIT K, S.R.O.      7400  Rybničná 34, Ba III  83107  Peter Krempaský   0903424286         0
31345662  ZENNER BRATISLAVA S.R.O  2956  Výhonská 1 (Drevona) 83100  TEL !        0910950552         0
31411771  ZENTIVA A.S.       2442  Dúbravská cesta 2   84104  Ing.M.Bombarová @ písomne            0 www.zentiva.sk
36302716  ZEPHIROS, A.S.      2200  Prievozská 18     82451  Kovacs @       53630021   53419047f   0 zephiros@zephiros.com
31323570  ZEPTER S.R.O.       9300  Cesta na Senec 2/A  82104  E-mail!                     0 kariera@zepter.sk
40578585  ZEZULKOVÁ MÁRIA      9304  Lietavská 5      85101  Zezulková Mária   0905119219         0
36621943  ZINAL. S.R.O.       5510  Vlčie hrdlo 55    82412  Kolínková      0905203070  40207625f   0 zinal@zinal.sk
35809965  ZING PRINT, S.R.O.    2222  Mišíkova 10      81106  Pavol Zavarský    0905617091  45523866f   0 zingprint@stonline.sk
31355161  ZIPP BRATISLAVA S.R.O.  4500  Stará Vajnorská 16  83244  Mogilská       49241367          0
32101791  ZL.MAURÍCIUS-AKSAMITOVÁ  1820  Roľnícka 218      83107  Zuzana Aksamitová  0905491889         0
40969614  ZLATICA JERIGOVÁ     5550  Ostredská 14      82102  Jerigová      0915720545  43291160   0
34124527  ZLATNÍCTVO PRINCES    3622  Shoping Palace-Zl.Piesky 2104
                                  8    Tomáš Košťuriar   49244319          0
40696189  ZLATOKOV SPASKI, F.O.   7400  Kamenné nám. č.1, TECSO81108  Karasconyová    0903266705         0
35781947  ZLATÝ BAMBUS S.R.O.    5530  Františ.nám.3/Prievozská 14/A
                                  82108  Ling Fang Yan    0253415079  905207394   0
36548936  ZOK SYSTEM SLOVAKIA,SRO  5110  Rybničná ul., BA III  83401  Kaczová @      0366312470         0 zok.system@zoksystem.sk
34336613  ZOLTÁN JABLONCI      5263  Tomášikova 36     82101  p.Jablonci     0903414395         0
11913746  ZOLTÁN VALLO-ORAVEC    5500  Stachanovská 41    82105  Zoltán Vallo    0905395081  0264361815  0
35702605  ZOMA PLUS         7260  Zvolenská 24      82109  Xxx @        0903236287  53414133f   0 zoma@zoma.sk
00179710  ZOO            9253  Mlynská dolina     84227  Matulová      0260102126  65422848   74 matulova@zoobratislava.sk
31420231  ZORAN, S.R.O.       4500  Tajovského 27     81104  Šubjaková      0907787527  54773531   0
34115421  ZPA PEČKY SLOV.S.R.O.   9300  Kopčianska 65     85101  Gschwengová     0908728843         0 zpapecky@nextra.sk
35932872  ZSK BRATISLAVA, S.R.O.  9300  Prievozská 32     82105  JUDr. Pelzl Peter  0907322566  0253415393  0 nemajú
35914921  ZSSK CARGO SLOVAKIA,A.S  6020  Tupého 4        83101  Hazlingerová @   0220293235         0 scepka.pavel@zscargo.sk
36064378  ZSŠ POTRAVINÁRSKA     8020  Harmincova 1, Ba IV  84101  Ing. Balogová    64364802   0915724387  0 alzbeta.b@orangemail.sk
17337623  ZŠ A GYMNÁZIUM      8020  Jelačičova 5      82108  Mgr.Valentovičová  55421600          0
30812933  ZŠ A GYMNÁZIUM KOŠICKÁ  8020  Košická ul.      82109  Krajčovičová    55574743          0
17319153  ZŠ A MŠ PRE SLUCH.POST.  8010  Hrdličkova 17     83320  PaedDr.Kúdelová-R @ 0254771203        70 zvintern@hrdlickovaba.edu.sk
31780393  ZŠ A MŠ PRI NEMOCNICI   8010  Antolská 11      85107  Dr. Kohlerová    5822194   872658    37
31754929  ZŠ ČERNYŠEVSKÉHO     8010  Černyševského 8    85101  Knotková      62244108          0
31780865  ZŠ I.BUKOVČANA      8010  I.Bukovčana 3, Ba IV  84108  Dočkalová      64778338          0
31769179  ZŠ J.A.KOMENSKÉHO     8010  Majerníkova 60, Ba IV 84105   Nociarová      65428266   65428285f   0
17055547  ZŠ JÁNA DE LA SALLE    8010  Detvianska ul.     83106  Mgr.Klusková    44882440   44872849   0
17319978  ZŠ JÁNA PAVLA II.     8010  Osloboditeľská 27   83107  Mgr. E.Vrablecová  43712323          0
17318858  ZŠ MATKY ALEXIE      8010  Palackého 1      81102  P.Veselá      54435811          0
31781853  ZŠ PANKÚCHOVA       8010  Pankúchova 4      85104  Mgr.Rác, Červenková 0262525881        76 zs.pankuch@gmail.com
31745041  ZŠ PODZÁHRADNÁ      8010  Podzáhradná 51     82107  Mgr. Ľ.Šimonovič  0245243151         0 zspodzahradna@inmail.sk
31746632  ZŠ PRE SLABOZR.A NEVID.  8010  Svrčia 6        84211  Hlubíková @     0265421542        94 ulbrikova@bee.sk
31746616  ZŠ PRE SLUCH.POSTIHNUT.  8010  Drotárska 48      81104  Zelenková      0262801205  62801207   0 zsi@nextra.sk
17319153  ZŠ PRI LIEČ.-VÝCH.SANAT  8010  Hrdličkova 21     83101  PaeDr.E.Kapucianová 0254777280  54777064f   0 lvs.ba@stonline.sk
31768989  ZŠ S MATERSKOU ŠKOLOU   8010  Za kasárňou 2     83103  Nováková      0244250170         0 ekonomka@zszakasba.sk
00304611  ZŠ S MŠ          8010  Vývojová 228-Rusovce 85110   Nataša Madajová   0262859301  62859124   0
00010334  ZŠ SV.FRANTIŠKA Z ASISI  8010  Karloveská 32, Ba IV  84104  Simanicová Ingrid  0907759910         0
00683213  ZŠ SV.URŠULE       8010  Nedbalova 4      81101  Pánisová Dana    54432804   544432778   0 zsursule@post.sk
31768849  ZŠ TBILISKÁ        8010  Tbiliská 4       83106  Mgr. S.Pušpokyová  44887971          0 vedenie@zstbiliskaba.sk
31754961  ZŠ TUPOLEVOVA       8010  Tupolevova 20     85101  Mgr.Cisár      63532260          0 zstupolevovaba@zoznam.sk
36529591  ZT SLOVAKIA TRADING A.S  7020  Drobného 27       84101 Peter Brlay   @   0918727010 69202922     0 brlay@zoznam.sk
31763073  ZUBNÁ AMBULANCIA     8510  Bulharská 3, Ba II   82101 sestrička       43411365          0
30818648  ZUBNÁ AMBULANCIA     8513  Turbínová 3       83104 MUDr.Pánková Elena 0907174593           0 pankova@mail.t-com.sk
31757111  ZUBNÁ AMBULANCIA     8512  Blumentálska 4     81107 Zemanová,MUDr.Zeman5575023
                                              5                0
31761666  ZUBNÁ AMBULANCIA     8513  Bílikova 24       84419 MUDr.Chorvátová    0264360239 večer      0 lucho@chello.sk
31759254  ZUBNÁ AMBULANCIA, F.O   8510  Tehelná 26       83103 MUDr.Hulényiová    0904521369 44460602     0
31763197  ZUBNÁ TECHNIKA-KUNOVÁ   8510  Limbová 5        83305 Bc. Kunová Alena @  0905187573 54788811f    0 alena.kunova@post.sk
35706490  ZUČIKO, S.R.O.      7400  Nám.hraničiarov 16   85103 Zukal         0905647016 62523771     0
36725048  ZURICH INSURANCE IRELAN  7484  Nám. 1.mája 18     81106 Martina Scholtzová  023215 5523         0 martina.scholtzova@zurich.com
35769947  ZURICH POISŤOVŇA A.S.   6600  Dobrovičova 8      81109 Rondošová Lubica   59334250          0
36740152  ZÜRICHE PHARMACIE SK   7484  Odborárska 1      83102 Ing.Barancová @    0918939955         37 barancova.casada@azet.sk
31780725  ZUŠ ĽUDOVÍTA RAJTERA   8040  Sklenárova 5      82109 Riaditeľstvo     53412919          0
30791898  ZUŠ MILOŠA RUPPELDTA   8040  Panenská 11       81103 Mgr.Marek Novák    0254415552 0910135911    0 zus.ruppeldta@nextra.sk
12664901  ZVÄZ VODÁCTVA A RAFTING  9100  Wolkrova 4       85101 Ing. Lángh      62244068          0 rafting@stonline.sk
00179221  ZVÄZ ŢIDOV.NÁBOŢ.OBCÍ   9100  Kozia 21        81447 František Alexander  54412167   54418357   0 uzzno@netax.sk
35852062  ŢEHLENIE NAJA       9301  Fedinova 4       85101 Studničná @      0903826044 63826044    12 studnicna@naja.sk
37333534  ŢEHLIAREŇ         9304  Kostlivého 17, Ba II  82103 Kriţková       0903277460 43431697     0
31364501  ŢELEZNICE SR       6010  Telefonujte       81104 Hradečná       0332297424         0
35914939  ŢELEZNIČ.SPOLOČNOSŤ A.S  6010  Roţňavská 1       83272 Bauerová Z. @     0220294409        5000 bauerova.zuzana@slovakrail.sk
30810779  ŢELEZNIČNÁ POLÍCIA-GR   7524  Šancová 1,P.O.Box 203  81000 Por.Mgr. M.Kurimská  0257516620         0 www.zelpol.gov.sk
35825073  ŢELSYS A.S.        6420  Štúrova 3        81102 Xx          59311500          0 zalsys-asistent@luxorka.sk
30808154  ŢIDOVSKÁ NÁBOŢEN.OBEC   9100  Kozia 18        81447 PhDr.P.Salner     54418041          0
11691573  ŢITNÝ IVAN        7400  Stolárska 17      83106 Ţitný, Ţitná     0903411781 905511898    0
31364501  ŢSR-ZÁVOD SLUŢ.ŢELEZ.BA  6010  Šancová 102/A      83104 S.Širila       0220294266 20294122    147 sirila.slavomir@zsr.sk
  IČO       Názov       EČ     Adresa      PSČ     Zodp.prac.    Tlf 1    Tlf 2  ZAM      E MAIL
.00190802 DRUŢSTVO PODIELNIK.DEVÍN .0100 Záhorská Bystrica    84353  Ing.Erich Vadovič 902170275
00190667  POĽN.DRUŢSTVO "DUNAJ"   0100 Kovácsova 484, RUSOVCE
                               85307    Verebová      62859180   kl.24    132
00602281  POĽN.DRUŢSTVO PB MLYN   0100 Lieskovská cesta 2   82011  Mgr.Hraško     45248054   45248122    0
00117731  POĽN.DRUŢSTVO PRIEVOZ   0100 Domové role 71     82110  Ing.Hrdličková   43335707          35
00190268  POĽN.DRUŢSTVO RAČA    0100 Pri Vinohradoch 2   83520  Ing.Krampl     44881197          0
00190284  POĽN.DRUŢSTVO VAJNORY   0100 Hospodárska 9     83107  Ing.Hríbik     43712417   43712309    0
00178144  SLOV.POĽOVNÍCKY ZVÄZ   0100 Štefánikova 10     81103  Oravcová      52498990          0
00156582  ÚSTR.KONTR.A SKÚŠ.ÚSTAV  0100 Matúškova 21      83316  Peková       59880281          0 pekova.renata@uksup.sk
36819468  GREENGREEN S.R.O.     0110 Hradská 78/B      82107  Mikuš Rudomír   0244631670  44631469f   0 info@greengreen.sk
13996754  REFLEX - ELEKTRET     0110 Haanova 37       85104  Ing.Štefan Gogh @ 0903406242          0 reflex-elektret@stonline.sk
35842792  EURO GREEN        0112 Roţňavská 1, Ba III  83104  Shpak Yarina    0903771702         13 eurogreen@eurogreen.sk
35727241  FLORSAD, S.R.O.      0112 Ivánska cesta 10, Ba II 82104  Polyáková     43635527   43635528    0 florsad@florsad.sk
37561391  ING.ERICH SEEMANN-FLORA  0130 Tajovského 19     81104  Ing.Erich Seemann @54651414          0 info@floraexotika.sk
44263988  KPK SERVISE S.R.O.    0141 Ivanska cesta 10    82004  Yurij Plesha    0944041411         0 kpk@azet.sk
31318568  P.L.G. S.R.O.       0141 Pečnianska 5      85105  Lehký Zdeno    0903776030  903776050   12 plg@stonline.sk
31394388  KOL-EKO, S.R.O.      0202 I.Bukovčana 8, Ba IV  84107  Ing. Kolárik    0903454035  0264461445   0 kol-eko@stonline.sk
 IČO          Názov    EČ       Adresa     PSČ      Zodp.prac.     Tlf 1     Tlf 2   ZAM
35850361 A.B.R. GROUP S.R.O.    1580 Seberíniho 9        82103  Ing.Zafar Abdulljev  0908040140          0
40229785 A.J.A.-ALENA MOSNÁ    1584 Bulíkova 19 (U bosorky)  85104  A. Mosná        0905456738          0
31340628 COCA-COLA HBC SR S.R.O.  1590 Tuhovská 1, Ba III     83107  Mária Kľocová @    0249263224f          0
36733440 CROISPEK, S.R.O.     1581 Údernícka 11        85101  Hlavenka        0915911743          0
36359394 CUKRÁREŇ DANELA S.R.O.  1581 Revolučná 46        82104  Ing.Vajsábelová    0243428657          0
30153638 CUKRÁREŇ IHRO       1581 Raketová 1         82102  Ţenišová        43637694           0
33500339 CUKRÁRSKA VÝROBA     1581 Bachova ul.        82103  Gašparičová      0911700186          0
31367658 DONNA ROSSI S.R.O.    1740 Dunajská 40        81108  Bernátová,Harmathová  0903455325          12
31319939 DYNASTY S.R.O.      1500 Víťazná 2         83106  Hricišče,Šešera    44881744   0905610827   0
36263605 EQUUS A.S.        1500 Hviezdna 38        82106  Ing. Zdenko Dutka   0240259340  40259350f    0
31425062 FRAMIPEK, S.R.O.     1581 TEL!E-MAIL!Hálkova 1    83103  Čupka Milan @     0903796503  0903234265  168
41123131 GABRIELA MIHÁLIKOVÁ,F.O  1700 Tomášikova 10/G      82102  Miháliková @      0903589953          0
11784687 GARDEN SERVICE      1593 Príjazdná 11        83107  Ing. Valenta @     0243712220  903446669    0
35970243 GENERIS PLUS, S.R.O.   1581 Telefonujte        83103  Kurtová, Kurt @    0903238502  903238501    0
36768618 HEDONIST S.R.O.      1800 Ivánska cesta 25 TELEF!!  82104  Joklová        0904464700          0
31385460 HEILAND SLOWAKEI S.R.O.  1700 Kopčianska 16 (výroba)   90031  Mgr. Šiková @     0908797933         400
36528391 HEINEKEN SLOVENSKO A.S.  1595 Cesta na Senec 2/A     82104  Odd.ĽZ    www   0903277201          0
35745045 HOFFMAN S.R.O.      1700 MAIL! Vlčie Hrdlo 53    82107  Mgr.E.Lieszkovszká   0220903220  45527554f    0
36537594 IDEAL MARKETING SK    1582 Údernícka 5, Ba V     85101  MUDr. Malach Marian  52924062   52964078    0
31395333 INTERVIN, S.R.O.     1591 Panská 245/13       81101  Ing. Zurab       0903129422          0
11910178 INTIM STYLE        1740 TEL !! Seberíniho 14    82103  Ješík @        0903403657          6
17424135 IVAN ŠINKO        1580 Ivánska cesta 32      82104  Šinko @        0243427247          10
14031396 JADA - ING.DAUBNER    1824 Topoľčianska 20/22, Ba V  85101  Ing. Daubner      63838400           10
31619908 JAKOL S.R.O.       1590 Pri Šajbách 3       83108  Jaroslav Kosorin    44889430   44872570fax   5
36978680 JARMILA HUSÁROVÁ, F.O.  1754 Rajecká 11         82107  Husárová @       0903960924          0
34982663 JD STYLING MODE      1824 Košická 46, Ba II     82108  Dorňáková @      55568026           0
37615114 JOKLOVÁ-MENTAL DESIGN   1750 TEL!! Galvaniho (SOU)   82104  Joklová Nina      0904464700          0
35721171 KAISAR S.R.O.-PEKÁREŇ   1581 Staré Grunty 56      84102  Kerestéšová      0265411455  903718555   19
31320180 KRAFT FOODS SLOVAKIA AS  1584 Račianska 44        83242  Xx           0249243553  49243607f    0
17490774 KRAJČÍRSKY SALÓN - LIMA  1750 Dubová 4,vchod Úprkova   81104  Mutkovičová      0905250500  54793297    0
37140981 KRAJČÍRSTVO IVA      1824 Ostredková 1        82106  Šmalíková Iva     0905979968          1
31318894 KUGLUF S.R.O.       1581 Mlynarovičova 28      85104  I. Čerňanská @     Písomne!   0262412242   39
11680288 LIER VERONIKA GALL    1820 Obchodná 42/b       81101  Brunschwilerová    52731189           0
31373794 LINDE TECH.PLYNY SLOV.  1120 Odborárska 23       83102  K.Pellerová      0249102517  f0249102580   0
36360830 LITTLE ITALY S.R.O.    1824 Seberíniho 14       82103  Eva Beňová @      0910782517          0
35927011 MHM PLUS S.R.O.      1500 hmhplus@zoznam.sk     82000  Marian Lacko      0908770439          0
22648364 MÓD.SALÓN RITA      1730 Račianska 33, Ba III    83102  Postová Olga      0244450029          0
17515912 OBAL & OBAL PEKÁREŇ    1561 Jakabova 28-Trnávka    82104  Obalová        43420015           0
13998293 OLDRICH SYNEK-SYNEKO   1581 Šustekova 27     85101  Oldrich Synek @    0262318113          0
36731153 PALMA GROUP, A.S.     1542 Račianska 76     83604  Petra Gašparíková @  0249245262          0
41716027 PEKÁREŇ HASMIK, F.O.   1581 Hálova 16       85101  Hasmik         0905757676          0
17357217 PEKÁREŇ PACHNER, F.O.   1561 Pri Suchom Mlyne 28  81104  Pachnerová Mária    54651258           0
31322786 PEKÁREŇ PETRŢALKA,A.S.  1581 Budatínska 36     85101  Janisková,Ing.Fekete  68208339   68208328   167
32095767 PEKÁREŇ PRIEVOZ      1589 Mierová 109      82107  K.Tanglmayer @     0905402805  43291586    0
31648479 PIVOVAR ŠARIŠ, A.S.    1596 Bojnická 20, Ba III  83104  Búran         0904703168         550
31395716 PMD-UNION, A.S.      1561 Račianska 72     83002  Bombová @       0249206705  0249206771f  74
36788848 POCHÚŤKA S.R.O.      1581 Rovniankova 2     85102  Szalay         0910824492  63824492    5
35804661 PRVÁ BRATISL.PEKÁRENSKÁ  1581 Budatínska 36     85105  Tunde Kaiserová @   0268208339  907750132   340
30774756 RYBA S.R.O.        1500 Košická 4       82515  Viera Buláková     0905978856  55567910    0
35829265 STEIN BEVERAGES A.S.   1596 Blumentálska 19    81107  Lengyel Arpád     0908729424          0
36227617 STEIN S.R.O.       1596 Blumentálska 19    81499  Ing. Richtárik     50200442          62
35741244 STROTEX, SPOL. S R.O.   1820 Hrachová 4      82105  Tvoríková       43335464           0
17428114 TAL.PEKÁREŇ BAGETA    1581 Telefonujte !     83106  Kamil Čierny      0244635017  903720754    0
37083724 TARAS HEFIUK       1581 Mierová 36      82105  Hefyuk Taras      0905815772          3
35867159 TRENČ.MINERÁL.VODY A.S.  1500 Jašíkova 2      83103  Ľudovít Brezina @   PÍS/MAIL           0
35805960 UNIQUE PRODUCTION,S.R.O  1700 Orenburská 66     82109  John Hodge @      0903559399  45243625f    0
36850144 VERONIKA GALL       1824 Vajnorská 94     83103  V. Brunschwilerová @  0908036876          3
00895342 VINOPRODUKT        1593 Barónka 1       83106  M.Rieglová       44873669   44873676fax   0
36550949 ZÁPADOSL.VODÁREN.SPOLOČ  1320 Trnavská 32, Ba II  82629  Golianová       0255566894  0902957934  330
32101791 ZL.MAURÍCIUS-AKSAMITOVÁ  1820 Roľnícka 218     83107  Zuzana Aksamitová   0905491889          0
         E MAIL
tajik@stonline.sk
aja@aja.sk
maria.klocova@cchbc.com


danela@zoznam.sk
dutka@equus.sk
dmrvova@framipek.sk
vamos@chello.sk
vinovalenta@centrum.sk
generis@stonline.sk
michal@protos.sk
romana.sikova@heiland-sro.sk
www.heinekenslovensko.sk
erika.liszkovszka@gant-usa.com
malach@bmt.sk


intimstyle@intimstyle.sk
sinko@netax.sk


jakol@stonline.sk
jarmil@zoznam.sk
jdstylingmode@stonline.sk
nastalavista@yahoo.com


hrslovakia@krafteurope.comkugluf@stonline.sk


klaudia.pellerova@linde-gas.com
benova@intimstyle.sk
hmhplus@zoznam.sk
obchod@nasacukraren.sk
petra.gasparikova@palma.skfekete.ladislav@delta-pekarne.sk
pekaren.prievoz@gmail.com
marian.buran@saris.sabmiller.com
bombovav@bratislava.penam.sk
r.szalay@mail.t-com.sk
tunde.kaiserova@united-bakeries.sk
rybabasy@netax.sk
a_lengyel@stein.sk


strotex@nextra.skludovit.brezina@miticka.eu
unique@t-zones.sk
veronika@gall.sk
 IČO          Názov   EČ        Adresa    PSČ      Zodp.prac.    Tlf 1    Tlf 2   ZAM           E MAIL
13982001 A.G.INTERIÉR - A.GORNER  2020 Vajnorská 137       83104 Górner @       0903620904          0 markova@nextra.sk
31357610 AB KOZMETIKA GROUP    2452 Račianska 155, Ba III   83415 Michal Babčan     0903146461  44887742f    0 babcan@ab-kozmetika.sk
31354131 ABC KLÍMA, S.R.O.     2923 Tomášikova 19       82102 Ing. Dlhá @      0248269275          0 beata.dlha@abcklima.sk
35703563 AD PRINT S.R.O.      2222 Radlinského 27 @      81107 Mudrochová Alena   0907737730          0 adprint@adprint.sk
31438148 ADVES, S.R.O.       2863 Mlynské Nivy 70      82105 Majna @        0258270246          0 blava@adves.sk
31812821 AGENT.PROJEKT.MANAŢ,O.Z  2215 Kalinčiakova 27/A,Ba III  83102 PaeDr. Blaţíčková @  0904639462          0
35892552 AGO EUROPE, S.R.O.    2852 Tolstého 9         81106 George Miklas     0254418082          8 ago@ago.sk
35842946 ALFAGAMMA SLOVAKIA    2510 Kopčianska 14       85101 Ing.Hučko @      0904787303  68201333    41 vladimir.hucko@alfagomma.it
35718218 AQUA-IDA SLOVAKIA S.R.O  2666 Ráztočná 59, Ba II     82206 Šimeková       0245247413          0
35748729 AUTO-KLIMA BRATISLAVA   2923 Beňadická 5        85106 Mgr. K.Rechtoríková  0263536666         12 klimatizacia@auto-klima.sk
00358762 AVÍZO S.R.O.       2210 Ľubochnianska 10      83104 Petruchová L. @    0249200255  49200255f    0 ingo@avizo.sk
31350062 BAT-KLIMA S.R.O.     2923 Pekná cesta 19       83105 Ing. Turza @     0254650737         46 bk-ba@bat-klima.sk
36224537 BEN S.R.O.        2050 Šancová 5/B        81104 Nagyová @       52451469f  52442203    95 nagyova@ben.sk
35736534 BITTNER PRINT S.R.O.   2222 Trenčianska 53 TEL.!    82109 Sykorová @      0903794721         100 sykorova@bittner-print.com
35870001 BJ PRINT DISTRIBUTION   2123 Kopčianska 65       85101 Horváth @       0905367481          0 horvath@bjprint.eu
35955937 BRADY, S.R.O.       2523 Na Pántoch 18       83106 Hupková        33004872   33004801f    0 Dana_Hupkova@bradycorp-com
35754214 BURDA S.G. S.R.O.     2213 St.Vajnorská 9       83403 K.Jakubíková     49252113   fax44460134   0 jakubik@burdaba.burda.com
32196466 CANCELLI - MARTIN RIŠ   2524 Jungmannova 10-12     85102 Rišová @       0905431455          0 cancelli@cancelli.sk
31410383 CMS CHEMICALS, S.R.O.   2400 Nobelova 34 (VUChT)    83603 Ing.Marian Tegza   49200629   49200601f    0 marian.tegza@cms-chemicals.com
31353746 CROMWELL S.R.O.      2222 Lamačská cesta 22,Ba IV  84103 Mgr.Darina Netriová  69203243   69203211    0 darina.netriova@cromwell.sk
30165148 DANIELA-ING.VAJSÁBELOVÁ  2610 Revolučná 46        82104 Vajsabelová      43428657           0
31336400 DE ADDA, S.R.O.      2811 Stará Vajnorská 27/a    83104 Ing. Jukl @      0244456472          0 deadda@deadda.sk
35826487 DUSLO A.S.,OZ ISTROCHEM  2413 Nobelova 34,č.dv.11    83605 Haulišová @      49512221   49512673f    0 haulisova@istrochem.sk
35693312 EKO-BETON, S.R.O.     2663 Kočánkova 1        85228 Ing. Rohlíček @    62250056          57 ekobeton@ekobeton.sk
35906103 EL-INDUSTRIES, S.R.O.   2800 Vinohradnícka 3      82106 Adamkovič Augustín  0911020981          0
35744413 ELT SERVIS S.R.O.     2910 Sliačska 10        83102 O.Šátek @       44454981   f44373379    0 elt@elt-servis.sk
35822376 ETIS SLOVAKIA A.S.    2222 Hlohova 10         82107 Jana Matovičová    0240240724         40 matovicovak@etis.sk
35759160 FAVORIT S.R.O.      2840 Nobelova 32, Ba III    83102 Somov         49512068           0
35729040 FAXCOPY A.S.       2200 Domkárska 15        82105 JUDr. Alex.Gieciová  0903370170          0 gieciova@faxcopy.sk
44066716 FERONA-SCS A.S.      2700 Prístavná 12        82109 Gabriel Ţilinský @  0903139939          0 zilinsky@ferona-scs.sk
36725161 FERROBANKA,.A.S.     2812 Ráztočná 59        82107 Šimeková,@      0245247413  905969101    0 simekova@panelarenvrakuna.sk
35809574 FIZZ PRINT, S.R.O.    2222 Špitálska 16, Ba I     81108 Koudelová       63537749           0
11673494 FRANTIŠEK HRABAL RI-EL  2210 Ľuda Zúbka 23       84101 Hrabal        0903159404          0
00643173 GALVANOMET, S.R.O.    2851 Galvániho 14        82101 Ing. Török      0908575209  43426208    0
36738344 GARAY SLOVAKIA, S.R.O.  2811 Grosslingova 6-8      84101 Ing.Herda @      0918373036          4 herda@zoznam.sk
35741082 GRAVELSLOVEX S.R.O.    2670 Dolnozemská 11       85104 Rehušová       0263821450          0
35747978 GUMON AGROFOREST, A.S.  2513 Košická 6         82516 Sabadošová      0918737994         61 gumon.slovakia@nextra.sk
35932503 HOBEL PLUS, S.R.O.    2862 Švabinského 6       85101 David         0918637222  905224449    0 hobelplus2@orangemail.sk
00214973 HOLCIM (SLOVENSKO) A.S.  2651 Dúbravská cesta 2     84104 Ing.Janovcová @    0903416473  59988430    0 adriana.janovcova@holcin.com
11641983 HOMOLA TEAM        2000 Kopčianska 82/F      85101 Ján Homola       0915060234           0 jan.homola@homolateam.sk
35862211 HUTMAT, S.R.O.      2730 Stará Vajnorská 37    83218 Ing. Horvát      44644074    44644075f    0 hutmat@hutmat.sk
36709981 CHIYODA INTEGRE SLOVAK.  2524 Údernícka 15       85101 Ing.Vaculová Vlasta@  0263532358   905539416   16 admi1@chiyoda.sk
35959509 I.G.GASKET INTERNATION.  2513 Kopčianska 14       85101 Čambalová @      0262410387   62410368    45 senta.cambalova@italiangasket.com
00688070 I+I PRINT S.R.O.     2220 Mlynské Luhy 27      82105 Kohút @        0903873020   0243412425f  65 vyroba@iiprint.sk
32203624 IGOR MAREŠ, F.O.     2222 Vajnorská 108       83104 Igor Mareš       0903404101           0 imprint@imprint.sk
00678856 IKAR A.S.         2211 Kukuričná 13       83103 Ráchel Almanová    0249209733           0 praca@ikar.sk
35765810 INFOMA BUSINESS TRADING  2210 Bulharská 70       82104 Ing. Nehaj @      0243421531   20812018f    5 infoma@infoma.sk
31382266 INTARZIA S.R.O.      2741 Miletičova 23       82109 Laert Davtyan     0908616048           2
34879170 IVAN VARGA-VENYS     2700 Gessayova 33-35      85101 Vargová        0905967809   63813537    0 ivan@bananatel.sk
35920963 K.L.J.K., S.R.O.     2811 Telefonujte !       82100 Ing.Kurčák @      0918727694   0244621077   5 kljk@mail.t-com.sk
35920963 K.L.J.K., S.R.O.     2920 Pri Šajbách 1       83106 Ing. Ján Kurčák @   0244681077   024681079f   8 kljk@mail.t-com.sk
30841143 KABLO S.R.O.       2610 Továrenská 1       81261 Jendrušová Ľubica   50211272            0
11799722 KAMENÁRSTVO-KĽÚČ.SLUŢBA  2670 Telefonovať        85103 Kalmár         0245524261   903439807    4 kalmar@kamenarstvokalmar.sk
11650991 KAPUSTA LADISLAV, F.O.  2852 Hradská 3/B, Ba II    82107 Kapusta Ladislav    0903168661           0
17308267 KASICO, A.S.       2222 Beckovská 38       82361 Miťková        0248209611          85
35884843 KK TYPOGRAFIA S.R.O.   2220 Majerská 3        82107 Kováčik @       45524914    45247408f    0 kktypografia@kktypografia.sk
36321486 KLJ S.R.O.        2800 TEL! Bojnícka 10     83102 Ing. Kuric       0903294965           3
36027839 KNA GASTRO,SPOL.S R.O.  2924 Tomášikova 14       82610 Ing.Vincenc @     0905613390          12 kna@gastroservis.sk
31596002 KNK VÝR.DRUŢSTVO     2870 Hálkova 1-OD Slimák    83103 Ing.Bončová @     0908239785          150 marketing@knk.sk
31355412 KO&KA TLAČIAREŇ K-PRINT  2222 Kadnárova 102       83106 V.Kabaňa        0244885244           0 koka@k-print.sk
36396443 KOCAK GOLD-SLOVAKIA,SRO  2741 Nám.SNP 11        81106 Ján Koprivňanský    041/5624402          6 befin@zoznam.sk
31383882 KOMPAFLEX-D.M.M, S.R.O.  2720 Lenárdova 6,P.O.Box 128  85000 Ing.Szabo @      0905705498           0 szabo@kompaflex-dmm.sk
30777518 KONTUR, S.R.O.      2811 Bojnická 18        83104 Pšenicová,Rakytiak @  0244680320   44881808f    0 kontur@kontur.sk
32116721 KORVETA, F.O.       2870 Čierny Les 1       82107 Ing. Kara @      0903422335   45522335    0 korveta@korveta.sk
00167444 KOVODRUŢSTVO BRATISLAVA  2840 Galvaniho 6-TEL !!    82104 Majerníková @     0243422880          48 sekretariat@kovodruzstvo.sk
44432119 KUKDONG-EURO S.R.O.    2400 Šancová 48        81105 Katarína Gallová    0252451043           0
35956348 LABORAT.VYBAVENIE     2862 Haanova 2         85104 Bertok         0908488609           0 janko.b@pobox.sk
36660094 LIKO PLAST, S.R.O.    2522 Pri Dynamitke 11     83103 Schenkmayer      49111402    903258535    0
37220594 LK-DREVOX         2050 Nové záhrady VII/14    82105 Kisfaludyova Lýdia   0903554465   0243642025f   0 drevox@slovanet.sk
36290602 M.M SERVICES, S. R. O.  2920 Matuškova 7        83101 Ing. Miloš Hora    0903472207           0 m.m.s@pobox.sk
35959975 MAKINO S.R.O.       2940 Tuhovská 31        83106 Katarína Revická @   0249612131   49612444f   50 revicka@makino.sk
35778989 MATADOR AUTOMOTIVE BA   2875 Bojnická 3        83104 Hríbiková @      0249281109   915842524   215 zita.hribikova@matador-automotive.s
31360394 MATADORFIX S.R.O.     2430 Kopčianska 24       85201 Slaninková       63838277    63838762    63
35776391 MEDIAGE          2211 H.Meličkovej 22      84105 písomne @                       0 zamecnikova@mediage.sk
35819651 MEDICAL GLASS A.S.    2610 Agátová 22        84403 TEL/OSOB!       0917622431   69291111    0
35900903 MENTON SK, S.R.O.     2862 Gbelská 19        84106 TEL !   @      0265458131-4          0 servis@menton.sk
35724439 MF SLOVENSKO, S.R.O.   2222 Dohnányiho 16, Ba II   82108 Kalamenová @      50200934f           0 stavba@mfs.sk
00643629 MICROTRI BRATIS.,S.R.O.  2050 Seberíniho 1       82103 Lauková, ekonóm    0243635733           0 microtri@slovanet.sk
31348173 MILKING S.R.O.      2924 Studená 21        82104 PÍSOM!   @                     0 konkurz@milking.sk
00893765 MRAMOR, S.R.O.      2640 Vlčie Hrdlo 64       82107 Feješová        0240208407          0 v.fejesova@mramor.sk
35681586 NIELSEN SLOVAKIA S.R.O  2125 Obchodná 74         81106 nielsen@nielsen.sk   55422806    55422807f   0 nielsen@nielsen.sk
35894806 NMB-MINEBEA SK S.R.O.   2200 Na pántoch 18        83106 Mgr.Zuzana Franková  0249109759   49109743f  170 zuzana.frankova@nmb-minebea.com
35856548 NP SLOVAKIA, S.R.O.                    83605 Matovičová
                  2524 Nobelova 34(Istrochem,vchod C)              44632494    44632495f   0 np-slovakia@np-slovakia.com
13982079 OFPRINT          2222 Magnetová 11        83101 Holík         0905235608   44258014    0 ofprint@ofprint.sk
35753803 ONYX, S.R.O.       2670 Pri starom letisku 1    83107 Labátová        0904986715   43711218    0
35970359 OUTPUTCENTER       2222 Kopčianska 14        85101 Mgr. Tomášová     0918583352          0
36509779 PAMIDIA CZ BRNO      2920 Račianska 71        83102 TEL!          0244633434   918996326   0
00680303 PERFEKT, A.S.       2200 Karpatská 7         81105 Ing. M.Mázik @     52493506    52499784    0 mmazik@perfekt.sk
35937904 PERNOUD MOLD CE S.R.O.  2500 Pluhová 49, Ba III     83103 Thomas Bechet     0244461360   44460216f   0 t.bechet@pernoud.com
14015200 PETER TOMAŠOVIČ-TOMOS   2050 Vajnorská 108        83104 Tomašovič @      0905645130          0 tomos@umeleckestolarstvo.sk
35790253 PETIT PRESS A.S.     2222 Lazaretská 12        81108 Michaela Siváková @  0259233181          0 personalne@petitpress.sk
17318378 PLASTCOM S.R.O.      2500 Hattalova 4         83103 Eva Trenčanská     0244372470   44259223f   0 eva.trencanska@plastcom.sk
36785237 POSS-SLPC S.R.O.     2875 Mostová 2          81102 Alena Šorlová @    0905629776          26 hw91.kim@samsung.com
36847780 PRAMAC SLOVENSKO S.R.O.  2900 Bojnická 10         83104 Radovan Harmaniak   MAIL             0 radovan.harmaniak@@pramac.com
00698407 PROMPT-TLAČIAREŇ CENÍN  2220 Jozefa Hagaru 9       83151 Kofroňová       0244873642          0 pam@prompt.sk
31385770 PSYCHODIAGNOSTIKA A.S.  2210 Mickiewiczova 2       82006 Číţová,Krajčovičová@  0252921573          0 psychodiagnostika@gtsi.sk
35862394 READER'S DIGEST VÝBER   2210 Záhradnícka 48       82901 Čupeková        50212621           0
36252417 REGIONPRESS        2222 Račianska 69        83102 @           fax44637646          0 bratislavsko@regionpress.sk
36208671 RENIT, S.R.O.       2661 Mostová 8          81101 Golianová Ivana @   0915777173          6 renit@renit.sk
31369600 ROZMARI S.R.O       2740 Nám.SNP 12         81108 Anton Lumeši      52924251           0
36758205 SAMSUNG ELECTR.-LCD SK  2971 Mostová 2          81102 Ivan Bachratý @    0902488888          0 i.bachraty@samsung.com
35941928 SAMSUNG ELECTRONICS    2971 Vajnorská 100/B       83104 Némethová       0249202211          0 j.nemethova@samsung.com
35799218 SAS-AUTOMOTIVE S.R.O.   2956 Opletalova 71, Ba IV    84107 Hupka @        69293220    69293111f   0 personalne@bratislava.sas-automotiv
00166758 SAV-VYDAVATEĽSTVO VEDA  2200 Bradáčova 7,post.pr. 86   85286 JUDr.Brňák Milan    54774253    54772682f   0 veda@centrum.sk, brnak@savba.sk
36252999 SEW-EURODRIVE SK S.R.O.  2910 Rybničná 40         83554 Pšenčík @       písomne            0 sew@sew-eurodrive.sk
31328016 SKLO EXPRES SLOVAKIA   2610 Galvaniho 14        82104 Marko,Ing.Ondrejka @  0903461215   0244873715  110 omarko@zoznam.sk
36346403 SL SLOVAKIA A.S.     2910 Hontianska 7        82109 Písomne @       0484187214-8         0 pam@essel.sk
34718761 SLAVKO HERÁK-BEDROCK   2852 Trnavská 100/A       82104 Herák         0905229361          0
31385168 SLOVAKIA INTERIER     2610 Sabinovská 10        82102 Németh,Takáč      43410093           0 slovakia@interier.sk
31321470 SLOVENSKÁ GRAFIA A.S.   2220 Pekná cesta 6        83103 Ďuriančiková;Luţákov  0249275457   0249493851  450 luzakova@grafia.sk
31322832 SLOVNAFT A.S.       2600 Vlčie hrdlo         82412 Thályová        40558748           0
31356915 SLOVNAFT MONTÁŢE A OPR.  2600 Vlčie hrdlo         82412 Iveta Zalubelová    0240554608          0 iveta.zalubelova@mao.slovnaft.sk
31322441 SPEKTRA, A.S.       2811 Pluhová 49         83254 Ing. Buza @      44462374    44372066f   0 ingbuza@stonline.sk
31347291 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS S.R.O  2213 Panónska cesta 9      85232 písomne @       68260104           0 inzercia@7plus.sk
36470678 STAVITEĽ KUŠNÍR S.R.O.  2852 Pri starom letisku 1    83107 Ľubomír Kušnír @    0903901905   514521047   1 lkusnir@lkusnir.sk
13963724 STOLÁRSTVO HUBLER     2051 Varínska 9, Ba II      82105 Hubler         xx              0
35721685 STROJNÁKUP, A.S.     2930 Vajnorská 136        83261 Mádel @        44257902           0 strojnákup@nextra.sk
35756888 SVORNOSŤ, A.S.      2222 Račianska 20        83210 Mgr.Palatínusová    55576018    905391130   0 svornost.sekretariat@gtsi.sk
44550022 SWEDSPAN INTERNATIONAL  2000 Rontgenova 28        85101 Mgr.Martina Frková   0232782101          12 martina.frkova@memo.ikea.com
35764406 ŠINKO - DREVOVÝROBA    2050 Palmová 25          85110 Šinko Jozef      62860188   905610834   11
31330789 ŠPORT PRESS S.R.O.    2200 Ilkovičova 34        84104 Alica Rapošová @    0260269137  60269143    0 raposova@nike.sk
00165221 ŠT.ÚST.PRE KONTR.LIEČIV  2440 Kvetná 11, Ba II       82508 Ing. Szászová @    50701101           0 szaszova@sukl.sk
35724447 T ŠTÚDIO KUCHYNE     2020 M.Sch.Trnavského 4/a     84101 Ing.Trnková @     f64462235          0 tstudio@tstudio.sk
35829460 TEC TRADING, S.R.O.    2416 Líščie údolie 38       84104 Tomeková @       0903427500          0 tec_trading@nextra.sk
00012670 TECHNICKÉ SKLO,A.S.    2610 Agátová 22          84403 Longauerová      0269215413         112 longauerova@techsklo.sk
35870770 TINRON S.R.O.       2924 Galvaniho 8, Ba II      82104 Ing. Mikuš @      0903301186  0243414901f   0 tinron@tinron.sk
31371647 TLAČIAREŇ GUPRESS     2222 Heydukova 17         81108 X           52963134f          0 personal@gupress.sk
00735671 TLAČIAREŇ MV SR      2222 Sklabinská 1         83005 Bc. Renáta Bujdáková  0961057481  44873498f   27 renata.bujdakova@minv.sk
35846283 TSA S.R.O         2610 J.Hagaru 8/a         83105 Mgr.Holubčíková    44880268           0
35728426 TV TIP A.S.        2210 Jašíkova 2          82103 Martina Jusková    0243427552         70 redakcia@izurnal.sk
31399088 ULTRA PRINT, S.R.O.    2222 Krajinská 1         82106 Mgr. Holčík      0903715185          0
35170506 UMELEC.KNÍHVIAZAČSTVO   2223 Technická 7-Trnávka     82104 Eva Matlovičová @   0915711734  0243410986   0 ukeva@szm.sk
40768911 UNIA - D.BANGA      2210 Gessayova 39, Ba V      85101 Dalibor Banga     0907036121  0905149247   4
31382967 UNICASING AND CO S.R.O  2125 Palisády 44         81106 MVDr.Gašpar      54431427           0
34887415 UNIKOV - JS        2863 Kontaktujte sa telefonicky  85101 Jozef Šarkozi     0903301308          0
00174203 ÚSTAV TEXTIL.TECHNIKY   2924 Tomášikova 28        82618 Kokošková,Galbová @  0243423300  48272310    80 frantisek.dolezal@utt.sk
33621004 VAŇO VLADIMÍR F.O.    2900 Chotárna 57         85110 Vaňová         0905993017          0 vano@vano.sk
35718951 VYDAVATEĽ.KODEXPRESS   2210 Panenská 7,P.O.Box 295    81499 @                          0 kodexpress@kodexpress.sk
14917802 VYDAVATEĽ.OSTERREICH   2213 Veternicová 11, Ba IV    84105 Osvaldová Zdena    65440654   65440656f   20 sozial-info1@post.sk
35751797 WELTPRINT, S.R.O.     2222 Tomášikova 26        82101 Františáková      0243422150          0 weltprint@weltprint.sk
31412556 ZÁPADOSLOV.TEHELNE A.S.  2640 Tehelňa 2-Devín.Nová Ves   84308 Ing.Nosková      59418146           0
31353746 ZAŤKO, S.R.O.       2222 Račianska 66         83101 Ing. Učníková     49234161          48 greta.ucnikova@zatko.sk
31345662 ZENNER BRATISLAVA S.R.O  2956 Výhonská 1 (Drevona)     83100 TEL !         0910950552          0
31411771 ZENTIVA A.S.       2442 Dúbravská cesta 2      84104 Ing.M.Bombarová @   písomne           0 www.zentiva.sk
36302716 ZEPHIROS, A.S.      2200 Prievozská 18        82451 Kovacs @        53630021   53419047f    0 zephiros@zephiros.com
35809965 ZING PRINT, S.R.O.    2222 Mišíkova 10         81106 Pavol Zavarský     0905617091  45523866f    0 zingprint@stonline.sk
 IČO          Názov   EČ        Adresa     PSČ     Zodp.prac.      Tlf 1     Tlf 2  ZAM          E MAIL
00634794 ALCATEL SLOVAKIA, A.S.  3220  Magnetová 11        83104 Čigášová        0249264815          263 jana.cigasova@alcatel.sk
30852722 ATLAS COPCO, S.R.O.    3430  Saratovská 26        84102 Enho          0225434119           0
36639524 AUTOTEST SK S.R.O.    3500  Michalská 7         81101 Brngálová @      0260201042   911307818    0 zuzana.brngalova@autotestsk.sk
35739932 AZ KOVO S.R.O.      3710  Galvaniho 14        82104 Ing. Hrapko,Egreši @ 0903710217    43412391    0 azkovo@azkovo.sk
32114320 BÁCS GABRIEL-STOLÁRSTVO  3600  Telefonujte !        82105 Bács          0905606566           0
35888261 BAPOM S.R.O.       3600  TEL !            85103 Polák @        0905200396           0 bapom@atlas.sk
31383475 BEZ-TRANSFORMÁTORY, A.S  3110  Rybničná 40         83554 Motusová    @   0905845020           0 motusova@bez.sk
36262862 BK ELECTRIC, S.R.O.    3100  Dopravná ul. 19       92101  Adriana Kryštufková 0918164364           0 adriana.krystufkova@bkgroup.info
35890703 CONSENT CONSULTING SLOV  3710  Ventúrska 14        81101  Mgr. A.Sogerer @   54648766            0 jobs@consent.sk
36736945 D.T.M.GROUP BOAT ASSIST  3511  Plátenícka 24        82109  Lukáš Radoský    0262803634   908125761    0
35728086 DANUBE MARINE CONSULTIG  3510  Adámiho 26, Ba IV      84104  Merva        0905627230           0
36807061 DONGWOO FINE-CHEM SLOVA  3210  Mostová 2          81102  Šorlová       59208618            0
35836156 DREVEKO S.R.O.      3600  Váţska 17          82107  Kubovčák Karol    0907 790 740          0
00167525 DRUNA V.D.        3610  Galvaniho 16        82104  Baji Katarina    0243295774           0
35731761 E.D.T. S.R.O.       3000  Bajkalská 4         82101  Ing. E.Tuna     0243422951   43422957f    0 etuna@edt.sk
35718391 EKOTIP, S.R.O.      3660  TEL!! Strojnícka 8     82105  Ing.Fürek      0903721075           0
35966181 EKOWAY S.R.O.       3700  Vrakunská cesta 22     82106  Ing.Koreň Roman   0915110656           0 korenekoway.sk
35807016 EPR BRATISLAVA,S.R.O.   3700  Tomášikova 32        82101  Ing.Fázik @     af@erpbra   tislava.sk   0 af@erpbratislava.sk
35884461 EURONA, S.R.O.      3614  Ul.Planét 17        82102  Prokop @       0905242780           4 prokop@eurona.sk
44376898 FENIX-S S.R.O.      3614  Rybničná 34         83106  Sergii Chepa     0948017783           4 sergeychepa@zoznam.sk
31327915 FLEISCHHAUER BA,S.R.O.  3100  Cabanova 13/a        84102  Ruţa @        0903716211           0 jozef@fleischhauer.sk
35001372 FLEK S.R.O.        3612  Ruţová dolina 17, Ba II   82108  Štefan Remak     55563598    0905313300   0
30226490 GEBA-SLOVAKIA,S.R.O.   3160  Zadunajská 8        85101  Hanzlovič @     0905560481   63530240    0 import@geba.sk
35811650 GRUPO ANTOLIN BRATISLAV  3400  Opletalova 77        84107  Katarína Galbavá @ 0269307516    69307522f   63 katarina.galbava@grupoantolin.com
31370497 GUMOTEX, S.R.O.      3660  Lieskovská cesta 1,Ba II  82106  Badidová @      45259252            0 mail@gumotex.sk
36756474 HANSOL LCD SLOVAKIA    3162  Mostová 2          81102  Yoo Kyung Joon    0915567697           0
35726547 HEATING S.R.O.      3511  Rybničná 4         83107  Sásik @       0905403385           0 heating@stonline.sk
35829591 HELLA INNENLEUCHTEN    3100  Tehelňa 8          84107  Jana.rabl@hella.com martin.engler  @hella.com   0
31356273 HMH, S.R.O.        3120  Košická 37         81109  personalista@hmh.sk 50261767            0 personalista@hmh.sk
44412037 HUX S.R.O.        3600  Domové Role 68       82105  Rastislav Hubler   MAIL              0 hubler@stonline.sk
35760231 HYDRONIKA DEE A.S.    3660  Gogoľova 18, Ba V      85101  Viochnová,Malinovská 0268280215   0268280245  120 personalistika@hydronika.sk
35693801 IMCO POWER, S.R.O.    3200  Polianky 18/A        84101  Foltánová @     0264463311          20 imcopower@imcopower.sk
36289833 INDUSTRIAL TECHNIQUE   3430  J.Jonáša 5         84306  Jyrki Enho      0225434119           0 anna.sladkova@sk.atlascopco.com
35758619 ING.ČASTULÍK, S.R.O.   3710  Gogoľova 18, Ba V      85101  Častulíková @    0907513168   68208096    15 castulikova@castulik.sk
31382649 ISTROMETAL DM S.R.O.   3710  Nobelova 34,ar.Istrochemu  83102  Ing.Dorňák, @    44457490    44457452    0 istrometal@istrometal.sk
35877138 ITALGOLD S.R.O.      3622  Obchodná 33         81106  Afrim Ljama     0903802211           0
17515084 IVAN BIELČIK-STOLÁR,F.O  3610  Podunajské Biskupice    82106  Bielčík       0910258326           0
35886161 JO-BEN, S.R.O.      3613  Tučkova 10         84101  Benčúrik       0903714604           0
35813415 KOMANDOR SLOVAKIA A.S.  3600  Elektrárenská 1       83104  Mgr.Lucia Futáková 0902902277            0 lfutakova@komandor.sk
35757833 KOZÁČEK, S.R.O.      3614  Podhorského 7        81104  Ján Kozáček     0905320314   0252620530   6 kozacek@stonline.sk
36331350 LAMELLAND S.R.O.     3600  Saratovská 28 (OD)     84000  TEL/MAIL       0264530385           0 lamellandba@stinline.sk
32127936 LAUDA           3700  Telefonujte !       83107 Lauda Vladimír    0903242570          0
30173779 MEDCOM          3610  St.Vajnorská 37      83218 RNDr.Kaiserová    49224378   49224377f    0
31359337 MERET, V.O.S.       3100  Hubeného 25        83105 Hupka Dušan @     44884462   44882383f    0 meret@meret.sk
36438057 MESING SLOVENSKO S.R.O.  3000  Tel!E-Mail!        84302 Ing.R.Novotný     0434224959  0911470658   25 mesing1@personalsq.sk
11662751 NÁBYTKOVÉ STOLÁRSTVO   3614  Vlčkova 4         81106 Ing.Tomko Peter    0905614037  44884036     0
37617583 OBNOSTAV - ZOLTÁN TÓTH  3700  Kaštielska 1/A       82105 Zoltán Tóth      0908759394          0 obnostav@slovanet.sk
00681300 OLO A.S.         3700  Ivánska cesta 22      82104 Viera Hrkelová @   0250110130  918110130   396 hrkelova@olo.sk
31352979 OSPRA-INVEST S.R.O.    3720  Vajnorská 108(Istrochem)  83104 M.Sedlárová @     0249512569  49512569f    0 sedlarova@osprainvest.sk
37334638 PAVOL BELAN-VÝR.NÁBYTKU  3610  Varšavská 22        83103 Belan @        0905455957          0 pavol.belan@mail.t-com.sk
31322859 PROTETIKA A.S.      3310  Bojnická 10        82365 Hambálková,Asványivá0244451853   902965608   273 protetika.person@nextra.sk
36283584 REASON Y, S.R.O.     3640  Kultúrna 32        82104 Ondrásek       0903474090  0243293135    0 jozef.ondrasek@reasonysports.com
36364037 REGENT ONE S.R.O.     3614  PÁričkova 18        82108 Ţitnianska @     0915990785          15 centrala@regentinteriely.sk
43861873 ROVADOR, S.R.O.      3600  Račianska 155       83415 Roman Balhar @    0905863469          0 rovador@rovador.sk
31400833 SAI AUTOMOTIVE S.R.O   3420  Opletalova 73       84107 Mgr.Braunsteinerová  69307726           0
36458996 SENATOR SK S.R.O.     3600  Agátová 22         84101 Miroslav Glogovský  0905782897          0 senator@stonline.sk
00167398 SLOVENSKÁ TELEVÍZIA    3230  Mlynská dolina 28     84545 Soňa Novotná     0905259151  60613084    868 sona.novotna@stv.sk
31395091 SYLEX S.R.O.       3130  Mlynské luhy 31      82105 Feherová @      0248201832  0248201853f   95 pfeherova@sylex.sk
35979950 TARAMO,SPOL.S.R.O.    3663  Dunajská 4         81101 Michalková @     57206123           0 michalkova@eunite-group.com
31652352 VICTOR BUSINESS DATA   3162  Rybničná 40        82101 Ing.Halač       0249595555          0
35757442 VOLKSWAGEN SLOVAKIA A.S  3400  J.Jonáša 1         84302 Chmelík @       0269642065  0269642392f  3600 bretislav.chmelik@volkswagen.sk
31321895 VUKI A.S.         3130  Rybničná 38        83107 Bc. A. Dubrovčaková 0249213105   44881041f    0 dubrovcakova@vuki.sk
34124527 ZLATNÍCTVO PRINCES    3622  Shoping Palace-Zl.Piesky  82104 Tomáš Košťuriar    49244319           0
 IČO       Názov      EČ   Adresa   PSČ   Zodp.prac.     Tlf 1  Tlf 2  ZAM       E MAIL
35952687 ENEL PRODUZIONE S.P.A.  4010 Rybné nám. 1  81102 Lucia Bohunická  58661111        0 lucia.bohunicka@enel.it
35957093 FUSO INDUSTRIES, LTD.   4030 Kutlíkova 17  85250 Ing. Naď     63825237        0
36022047 SLOV.VODOH.PODNIK-OZ BA  4100 Karloveská 2  84217 Vránová @     poštou        195 person.dunaj@svp.sk
35829052 SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE   4010 Hraničná 12  82736 Ing. Bartánusová @0910674843      5778 bartanusova.milada@seas.sk
 IČO          Názov   EČ       Adresa      PSČ  Zodp.prac.        Tlf 1    Tlf 2   ZAM         E MAIL
35818905 A&B KZM SLOVAKIA,S.R.O.  4500  Kríţna 52         82108  Ing. Benedek     0910848845          0
43885471 A.R.K.-STAV S.R.O.    4500  Zhorínska 11 - Lamač   84103  V.Zelyk       0908150528          3
35829932 A.Z.P. SERVICE, S.R.O.  4500  Koceľova 9        82108  Ing. Zibbin @    0903714414          0 azp@azp.sk
35685271 AB SPRÁVCOVSKÁ A.S.    4500  Mlynské nivy 61      82105  Ing. Martini     0903427384  53631892f    0 spravcovska@spravcovska.sk
34100865 ABC MARKET SLOVAKIA,SRO  4500  Podzáhradná 45      82106  Bohúň        0905405630          0
35929456 ADAMSTAV, S.R.O.     4534  TEL !! Palkovičova 7   82108  Adámek        0903708373          0
35809299 ADM-STAV S.R.O.      4500  Kopčianska 63       85101  Duda Patrik     0263815505          3 info@admstav.sk
35684453 AGENS, S.R.O.       4531  Drieňová 25        82101  Altaner @      0243411753  43411844f    0 a.bencova@agens.sk
36628476 AGG S.R.O.        4510  Holíčska 9        85105  Richard Míka @    0905269804  0263812126f   3 awg@stonline.sk
34116923 AJ STAV S.R.O.      4500  Jadranská 9        84101  Tibor Šimon @    0905234199          0 ajstav@nextra.sk
35854936 ALEX-ÚDRŢBA DOMOV A BYT  4521  Drobného 27        84101  Drančák       0264284315  64284315    0 alex9@stonline.sk
36030660 ALFIX S.R.O.       4500  Pobreţná 2        85101  M.Tomášek @     0262410484  905222141    8 alfix@alfix.sk
31330738 ALK VARIANT SHOP, S.R.O  4500  Haanova 10        85223  Weberová, Grebečiová 0262241759  62247624f    0 grebeciova@alkvariant.sk
17324297 ALK VARIANT, S.R.O.    4500  Haanova 10        85223  Grebečiová @     0262241759  62247624f    0 grebeciova@alkvariant.sk
34112103 ALPINE SLOVAKIA, S.R.O.  4500  Mokráň-Záhon 2      82104  Závacká @      0258101522  918702560    0 jana.zavacka@alpineslovakia.sk
31340598 ALUTEC, S.R.O.      4500  Rybničná 59        83107  Mišáková @      0244871005          3 alutec@alutec.sk
34142932 AMN STAV S.R.O.      4500  Panenská 26        81609  M.Nemcová @     0902199728  903222088    0 amnstav@e-zones.sk
35975369 ANBRA, S.R.O.       4500  Agátová 1         84101  Vladimír Záriš    0905613927          0
40018725 ANDREJ SYNEK-AM PLAST   4500  Záluţická 49       82102  Syneková       0908725441          0
35771194 AQUA SERVICE, S.R.O.   4524  Šafárikovo nám.7     80100  Polakovič @     0905425254          0 info@aquaservice.sk
17310687 AQUA-VITA S.R.O.     4500  Galvaniho 12/A      82104  Kollárová @     0243422350  43422352f   25 aquavita@aquavita.sk
35870958 ASCORP, S.R.O.      4500  Fedinova 4        85102  Tarnay        0904902789  905902789    0 ascorp@ascorp.sk
35707127 ASEC, S.R.O.       4500  Ivánska cesta 4      82104  Kuzminová @     0243413175          0 asec@asec.sk
35868716 ATLAS REAL, S.R.O.    4500  Ruţinovská 42, Ba II   82101  Gaţíková @      0243330863          0 gezikova@pcc.sk
35877227 ATUM GRANDE S.R.O.    4521  Ferienčíkova 2      81109  Olexij Obladaňuk   0903311556          0
35964774 B&P ELEKTRO S.R.O.    4531  Trenčianska 57      82109  Jozef Piši @     0902624665          0 bpelektro@zoznam.sk
31359183 B.P.A. S.R.O.       4500  Rádiová 49        82104  Kašák, Mikulič @   0248213510  48213599f    0 kasak@bpa.sk
35906316 BAUBUILD S.R.O.      4500  Dúbravská cesta 3     84540  Michal Sliezik @   0911320922  54793330    0 michal.sliezik@baubuild.sk
35916788 BAUSTRA, S.R.O.      4500  Závodná 3         82106  Mlynárik       0911509829          0
30775612 BEFARE 777 S.R.O.     4531  Mliekárenská 10, Ba II  82109  befare@befare.sk   58241363   58241329f    0
35806168 BESKYD S.R.O.       4500  Račianska 68       83102  Vyacheslav Syniy   0903238877         23
31366953 BHPS, S.R.O.       4500  Levočská 13        85101  Ing.Buček,Töröková  0905721187  43410304    0
36275522 BK SERVICE INTERNAC.   4500  Dopravna 19,921 01 Piestany
                                  92101  Adriana Krystufkova 0337988888          0
43526110 BLERIM KELMENDI      4500  Telefonujte        82102  Blerim Kelmendi   0911267448          0
32172842 BOME - STAVEBNÁ FIRMA   4500  Varšavská 22, Ba III   83102  Ing.Bohúň      0905405630          0
36664618 BRANBAU, S.R.O.      4500  Prievozská 32       82105  JUDr. Pelzl     0907322566          0
35916834 BRATISL.VÝŠKOVÝ SERVIS  4541  Telefonujte        82107  Janečka @      0905384900          8 ba@vyskovyservis.sk
17311918 BSS S.R.O.        4500  Rebarborová 47      82107  Jaroslav Hrobár @  0243428523  43410915f   24 ucto@bssbau.sk
00584223 BTK S.R.O         4500  Hradská 1/a        82107  Mgr.S.Mészárosová  0240200911  f45520079    0 btk@btk.sk
44365152 BW FIN-SK S.R.O.     4500  Jasovská 10        85107  Blaško     @   0905186839         14 bwfin@azet.sk
35684992 CAPAROL SLOVAKIA S.R.O.  4500  Mlynské nivy 56     82105  Lubomír Miščík @   0905898973  65428964f    0 lubomir.miscik@caparol.sk
43877796 CCE BRATISLAVA S.R.O.   4500  Mlynské nivy 70     82105  Varečková Denisa                 0 denisa.vareckova@gmail.com
00684759 CENEKON, S.R.O.      4500  Martinengova 3, Ba I   81102  Čavojská       0903201078  62801092    0 cenekon@cenekon.sk
17328098 COMMERCOOP S.R.O.     4500  Bosákova 5        85104  Chlebová, Chlebo   0903440500  62410679    8
31347045 CONSULTING S.R.O.     4500  Karadţičova 45      81107  Ing. Rudolf Ţiak @  0903710443          0 ziak@consultingziak.sk
31401678 COOPEX, S.R.O.      4500  Za kasárňou 1, Ba III  83103  Sojaková @      49247221   44452271f    0 sojakova@meracrest.com
36767069 CORDATUS, S.R.O.     4500  Rovniankova 16      85102  Hasajová @      0904452335          0 zuzana.hasajova
11793970 CR ROZUM & CO, F.O.    4500  Priekopy 79, Ba II    82108  Ctirad Rozum     0903708290          0
35697288 ČERSTAV, S.R.O.      4500  Telefonujte       84102  Tatarko @      0911442428          0 cerstav@post.sk
35811188 ČOVSPOL A.S.       4500  Pestovateľská 8     82104  Ing. Juraj Rutzký  0243425070          0 covspol@covspol.sk
35742453 DACH-ING, S.R.O.     4500  Škultétyho 18, Ba III  83103  Bc. Kubiš @     44371224   44371224f    0 strecha@strecha.sk
36655520 DANICON HOLDING, A. S.  4500  Miletičova 17/B     82108  Martina šimčíková  0220510606          0 simcikova@danicon.sk
31349587 DAPOX S.R.O.       4521  Telefonicky       84105  Macák @       0903247012          0 dapox@post.sk
35950676 DAVIDSON HOLDING, S.R.O  4500  Zámocká 30        81101  Ofer Nimni @     0910597300  5920222f    0 nimni65@hotmail.com
35747862 DCR POSTAVBA, S.R.O.   4500  Prešovská 32, Ba II   82108  Urbanovský      0902758118          0
31373691 DEKOS BRATISLAVA S.R.O.  4521  Čsl.tankistov 100    84106  Peter Laurenčík @  0905617136          0 dekos@dekos.sk
44143389 DERIO S.R.O.       4500  wigner@centrum.cz;Panenská 24
                                  81103  L.Dvořáček @     MAIL !            2 wigner@centrum.cz
35877383 DK REAL, S.R.O.      4521  Petofiho 48       82106  Ing.Krajčovič    0903444394  45257648    0 danielkrajcovic@stonline.sk
31354335 DOKA SLOVAKIA, S.R.O.   4500  Ivánska cesta 28 TEL!!  82104  Petrovič,Molnárová  48202143   48202113    0 andrej.petrovic@doka.com
00603376 DOMEX S.R.O.       4500  Stromová 30       83101  Ing. Milan Zadubenec 0903919999          0 zadubenec@domex.sk
36286885 DOM-STAV-PLOT S.R.O.   4500  Dvojkríţna 59      82106  Vasyl Mateleha    0907489433          0
35959690 DONAUBETON S.R.O.     4500  Lieskovská 1A      82106  Hodermarský     0911500389          0 hodermarsky@donaubeton.sk
31333320 DOPRASTAV A.S.- GR    4500  Drieňová 27       82256  Natália Harmanovská 0248271103         3050 natalia.harmanovska@doprastav.sk
31333320 DOPRASTAV A.S.- POZ.ST.  4500  Blagoevova 28      85261  Mgr.Marian Hubka @ 0905549509   62246309f    0 marian.hubka@doprastav.sk
31333320 DOPRASTAV A.S.-PREFA   4500  Košická 52        82108  PÍSOMNE                      0
31333320 DOPRASTAV, A.S.      4523  Košická 52,Spr.účel.zar. 82109  Salayová @      0250230333  55422594f    0 maria.salayova@doprastav.sk
31333320 DOPRASTAV,PREDPÍN.TECHN  4500  Kaukazská 2       85101  Mončeková @     0905585478  63830194f  3000 pt@doprastav.sk
31322000 DOPRAVOPROJEKT A.S.    4500  Kominárska 2,4      83203  Písomne @      50234386   0915834035   0 personal@dopravoprojekt.sk
00684244 DRUDAS          4500  Kopčianska 82      85101  Ing. Pišteková    63838146          17
36304956 DUDA STAVBY, S.R.O.    4500  Vrútocká         82104  Marek Duda      0903269091         15 dudamster@gmail.com
35936673 DURATHERM, S.R.O.     4533  Vyšehradská 37      85105  Lupták @       0905505556  63532313f    0 dl@duratherm.sk
17310415 DURISOL-STAV S.R.O.    4500  Pribylinská 2, Ba III  83104  Mgr.Diana Kočanová @0244888846  44888461f    0 info@durisol.sk
11795743 DUŠAN ČERVEŇ       4544  Šándorova 3       82103  Červeň        0905228395  43636209    0
12347851 EAP, S.R.O.        4500  TEL !! MAIL !!      81101  Jeţík @       0902652667          0 jezikova@eap.sk
44095333 ECOBAU GROUP A.S.     4500  Mickiewiczova 2     81107  Monika Urbánková   0917647524          0 monika.urbankova@ecobaugroup.sk
31391729 ECS SLUŢBY, S.R.O.    4531  Staromlynská 29     82106  Ing.Kapišinský    0245259606          0
35770376 EK-INVEST S.R.O.     4530  Sliačska 1D       83102  Drobná        0907741222  44452727f    2 tibordrobny@chello.sk
35766433 ELEKTRA SK, A.S.     4531  Kukučínova 56      83102  Ješko @       0244880120  907715089    5 elektra@nextra.sk
35704357 ELEKTRO-KLÍMA S.R.O.   4531  Pestovateľská 4     82104  Ulrichová,Kárľová  0905548884  905953095    0 info@elektroklima.sk
31566642 ELEKTRO-KVAZÁR, S.R.O.  4531  Trnavská 70, Ba II    82102  Maláriková,Drobná @ 44454446           0 tdrobny@e-kvazar.sk
11672048 ELEKTRO-ŠTEFEK      4531  Račianska 109/A     83102  J.Štefek @      0903714422  0244633461   0 elektrostefek@stonline.sk
17317274 ELEKTROTECH. PRODUKTY   4531  Agátová 22/a, Ba IV     84102  Ing. Jančo a Nemec   64288878   64288898    0
37220136 ELETRIX          4531  Starohájska         95000  Zervan         0905583085          0
17330564 ELING, S.R.O.       4531  Vápencová 14        84107  Kušnier @       0905307869          0 eling@stonline.sk
17331676 ELKONET S.R.O.      4531  Stavbárska 34        82107  PíS!          0240201901  40201908F    0 kulova@elkonet.sk
35875429 ELMAL, S.R.O.       4500  Pribišova 3         84105  Darášová @       0903785854          0 elmal@r3.roburnet.sk
35953195 ELTODO EG, O.Z.      4531  Čulenova 5         81646  Jánoš         0903515524  911955444    0
35834064 ELTRAK, SPOL.S.R.O.    4500  Pestovateľská 4       82104  Mulinková @      43422112   43426609f    0 eltrak@nextra.sk
36249904 ENERGOSLUŢBY, A.S.    4531  Konventná 9         81103  Ing. Slimáková @    0258662298          0
37080016 ERNEST SARKOZI-GOLD    4500  Bzovícka 22         85107  Ernest Sarkozi     0910319050          0
43793380 EU-CTM & IBAU S.R.O.   4500  Vajnorská 48        83104  JUDr.Krchňavá     0385313864          60 office@krchnava.sk
35869101 EURECS & &PARTNERS, A.S  4500  Námestie 1.mája 3      81106  Ing. Elena Pilarčíká  02/52621096  52621097f    0 eurecs@eurecs.sk
35683066 EURO BUILDING A.S.    4521  Karpatská 2         81107  eurobuil@netax.sk   52444518f   52444526    0 eurobuil@netax.sk
17326575 EURO DELTA S.R.O.     4500  Staviteľská 3,P.O.B.180   83000  N.Mišovičová,P.Šimon  0244873223  44873224fax   0 sylvia@stonline.sk
00603864 EURO GROUP S.R.O.     4500  Magnetová 11        83104  Ing.Fodor @      44454183           0 biohazard7@t-zones.sk
31341608 EURO REAL S.R.O.     4500  Škultétyho 1        83104  Jozef Fajta      0255563312  903474020   20 euro.real@mail.t-com.sk
31372899 EZ-ELEKTROSYSTÉMY A.S.  4531  Ruţová dolina 10      82477  Ing.Gabaj       50241168          526
17396794 F.STRAKOŠ-REKO, F.O.   4521  Korytnická 10/A       82107  Andelová, Strakoš @  45643577           18 strakos_reko@stonline.sk
35929766 FASÁDNE ŠTÚDIO S.R.O.   4500  Údernícka 9         85101  Branislav Pavlík    0911340099          0 pavlik@fsba.sk
33826587 FIRMA DRAGO-JOVANOVIČ D  4500  Priekopnícka 24, P.Biskupice82106  Jovanovič       0903718032          3
32080883 FURSTENZELLER TOMAS,F.O  4521  Cesta na Červený most 10 81104   Furstenzellerová    0903257970          0
35852780 GANDALF, S.R.O.      4500  Galvaniho 16, Ba II     82104  Poláček Peter @    0903425295          0 gandalf@slovanet.sk
44088043 GARDEN CITY A.S.     4500  Stará Vajnorská 17     83104  Ai Lei Ji       0244637507  903619188    0
35859890 GEFOS SLOVAKIA, S.R.O.  4500  Černyševského 39, Ba V   85101  Ing. Nakládalová @   0910927130  62411843f    0 gefosslovakia@gefos.sk
35797835 GEOMON S.R.O.       4500  Wolkrova 4         85101  Ing. Koňová      0905643504          0
36251585 GLASMAX S.R.O.      4500  Mliekárenská 17       82109  Ing.Peter Hátas    MAIL             0 sklo@glasmax.sk
44025939 GLOBFINANC HOLDING,S.R.  4521  Dudváţska 11        82107  Peter Kováč      0948024903          0 globfinancholding@yahoo.de
35771160 GRUNT, A.S.        4500  Karadţičova 10       82108  Šimko @        32603016           0 jobs@grunt.sk
44203098 GRUSKA, S.R.O.      4543  Jesenná 4          82102  Ing. Grusmanová    0905752215          0 gruska@gruska.sk
35898101 GSC GROUP S.R.O.     4500  Handlovská 14        85105  Soňa Panková      0910500187          0 pankova@gscgroup.sk
36328375 HANT BA A.S.       4500  Stará Ivanská cesta 1    82104  FAX/MAIL        0248777213  43337548    0 lenka.kucerova@hant-ba.sk
44209819 HOLSTAV BRATISLAVA    4521  Majova 21, Bratislava    85101  Ing. Sebok Gabriel   0905485178          0 ingsebok@kompletka.sk
35809531 HOPPA, S.R.O.       4500  Mlynarovičova 8       85103  Galis         0904266899          0
35823232 HORES BRATISLAVA,S.R.O.  4500  Telefonujte !        85101  Paradi         0903358141          0
35802570 HORNEX, A.S.       4500  Agátová 1          84101  PhDr.Pateková @    0269201618          0 patekova@hornex.sk
32094591 HUDEC LADISLAV      4500  Budovateľská 28       82102  Hudec         0903439797          0
35680415 HYDROSAN S.R.O.      4500  Technická 6         82104  Šulekova        0243427428          0 bratislava@hydrosan.sk
35833076 HYDROTERRA SERVIS, A.S.  4500  Závodná 3,Ba II       82106  Ing.Šaček,Kriţák @   0904703380  904703385    0 @
35833106 HYDROTRANZIT, A. S.    4500  Galvaniho 8, Ba II     82104  Adamkovičová M.    48514110           0 AdamkovicovaM@HVH.sk
31442927 HYPOTRADE         4500  Záluţická 23, Ba II     82101  Ing. Oravecz      0317878735          0 mixo@internet.sk
35841656 CHARMONT SK S.R.O.    4500  Vrakunská ul. 29, Ba II   82106  Daša Hupková      45643297   40258283f    0 charmont@charmont.sk
36191892 CHEMKOSTAV A.S.      4500  Telefonovať! (Miletič.23)  82108  p.Moravec-stavbyved  0904177798         282 sivakova@chemkostav.eu
35718811 CHYOSLA-STAV, S.R.O.   4500  Pri šajbách 1       83106  Ing. Verešová @    44872354   44872358f   0 chyosla-stav@chyosla-stav.sk
35727705 I.M.S.D. S.R.O.      4500  TEL !! Závodná 3     82106  Domonkoš        0903802893  904833675   0
35700050 I.T.A.TELECOM SLOVAKIA  4521  Pestovateľská 8      82104  Čimborová Zuzana    43424553   43422650    0
35722371 IDO HUTNÝ PROJEKT A.S.  4520  Gajova 4         81316  Monika Ivanišová    0252965846          0 hupro@hupro.sk
00684872 IDOPS, DRUŢSTVO      4500  Hýrošova 3        81104  Ing.Valika Široká   0259309104  59309105f   0 vsiroka@idops.sk
35974966 IDOS REAL, S.R.O.     4500  Povoznícka 5       84103  Ing. Fillo @      0263453821          0 peter.filo@mpl.sk
35814730 IKORES SLOVAKIA,S.R.O.  4500  Votrubova 28       82109  Gratzerová       58102747           0 gratzerova@ikoresslovakia.sk
36553671 IN VEST, S.R.O.      4500  TEL !! Vlčie hrdlo    82003  Sedlák Tibor @     0905620766  40554868    0 zemanova@invest-in.sk
43898190 INFRA SERVICES A.S.    4500  Hraničná 10        82105  M.Redenkovičová @   0258104624          0 martina.redenkovicova@infraservice*
17399335 ING. PETER KAAN      4500  Brnianska 33       81104  Ing. Barčíková @    0911428964          0 zbarcikova@stonline.sk
11679506 ING.ERNEST NAGY-ERSTAV  4500  Záhradnícka 25      81107  Takácsová @      0255423107  0255424676f  0 erstav@erstav.sk
11671378 ING.J.MEDVECKÝ-PROJ.KAN  4500  Púpavová 36/A       84104  Ing.Juraj Medvecký @  0265423624  905609428   5 medvecky@medvecky-ba.sk
34442090 ING.LADISLAV MELICHAR   4500  Telefonujte        85103  Ing.Melichar      0904581940          0
31374441 INGSTEEL S.R.O.      4500  Tomášikova 17,P.O.Box 82 82109  Ing.Linda Remáková   0918975099          0 ingsteel@ingsteel.com
31401414 INOVA-ELECTRIC, S.R.O.  4531  Ţelezničná 59       82103  Ing. Ferenc @     45526296   45526295f   0 inova@inova-electric.sk
31340911 INSPEKTA SLOVAKIA A.S.  4510  Zelinárska 2       82005  PhDr. Z. Herichová                 0
35738448 INSTA S.R.O.       4500  Technická 5        82104  Juraj Pálffy @     0243426585  905722790   39 insta@insta.sk
17333466 INSTAVA, S.R.O.      4500  Galvaniho 10,bud.BSD   82104  Kondrk         0905468214  43427187    0
11635339 INŠTAGAS         4500  Prešovská 39/A, Ba II   82005  Sukal         0911462938          0
35843527 IPEC MANAGEMENT, S.R.O.  4500  Roľnícka 116, Ba III   83107  Ing. Forrová @     48230104   48230230f   0 jobs@ipec.sk
17327881 ISD-NOE, S.R.O.      4500  Závodná 3, Ba II     82206  Ing. Roth @      0903702809  45241602f   0 isd-noe@stonline.sk
35828293 ISE S.R.O.        4500  Elektrárenská súp.č.12428 83104  Ernestína Mezeiová @  0220850212          0 mezeiova@isc.sk
00157660 IUVENTA          4510  Búdková 2         81102  Kováčová Helena @   59296110          68 kovacova@iuventa.sk
32128959 IVAN SCHNEIDER SZČO    4500  Stará Vajnorská 39    83101  Schneider,Ješíková @  0904198227  910269019   4 ivan.schneider@pobox.sk
22643958 IZOKOL-MARIAN KOLARIČ   4500  Bohrova 11        85101  M.Kolarič       0911963340          3 izokol@bonet.sk
31388043 IZOPLAST, S.R.O.     4500  Druţobná 65, Ba II    82106  Ing. Behúň @      0905645262          0 izoplast_ba@stonline.sk
35214601 JÁN KLEMPÁR        4500  Bratislava        81101  Klempár        0904833741          0
35771712 JJJ STAV-BUILD,S.R.O.   4500  Čsl.tankistov 1/a     84106  Juríková @       65956232           0 jurikova@jjj.sk
36262501 JOKO, S.R.O.       4542  Nobelova 34, Ba III    83102  Slováček        0905706391          0
35835966 K & B S.R.O.       4531  Kríţna 52         82108  Kogler @        0903282535  0255646841   0 k_b@zoznam.sk
34145061 KAHOSTAV S.R.O.      4500  Elektrárenská 5      83104  Hornáček        0905250215         38 khandl@kahostav.sk
30775442 KELLER S.R.O.       4500  Martinská 49-písomne   82105  Dr.Mosendz       43411014           0
36526215 KERMAT, A.S.       4543  Agátová 22, Ba IV     84403  Červenková       64530405           0 kermat@kermat.sk
35977922 KOBAU S.R.O.       4500  Páričková 24       82108  Hrbáček Martin     02/55410218         0 mkovacuk@kobau.sk
35857463 KONTI, S.R.O.       4521  Magnetová 11       83104  Prochovníková @    44442292   44442291f   55 info@konti.sk
35891076 KOVO TRADE SLOVAKIA,SRO  4542               1A
                     Balkánska cesta,Nová farma85109  Janega Róbert @    0910906701  62242362f   0 janega@kovotrade.com
35767171 KRIVIN S.R.O.       4500  Ţehrianska 10       85107  Ďurovič        0905455167          4 krivin@stonline.sk
00037897 KROUPA MONT, S.R.O.    4532  Sabinovská 14, Ba II   82103  Popovič        0915052832          0
35847689 KSP S.R.O.        4500  Vajnorská 135       83102  Ing. Pavol Špaček @  0244442759  903222070   0 ksp.sro@stonline.sk
31623387 KÚDELA S.R.O.       4533  Za stanicou 1       83104  Mgr.Fronková      0456796337          0 kudela@kudela.sk
36655694 KUMSTAV S.R.O.      4500  TELEF !          82101  Ján Kuzma       0949277073  918203464   50 kumstav@centrum.sk
36615391 KV MONT, S.R.O.      4500  Galvaniho 2/A       82104  Ján Katerinec @    43411059   43411059f  0 kvmont@mail.t-com.sk
35853387 KYRON, S.R.O.       4500  Jelačičova 14, Ba II   82108  Dúbravčík @      0903428624  55647613f  10 kyron@kyron.sk
35853310 KYRON-PVPS, S.R.O.    4500  Mesačná 12        82102  Mgr. Andrášiková @   0903712635         0 kyron@kyron.sk
11807393 L.ŢENIŠ-I.A ELEKTRO,F.O  4531  Romanova 40        85102  Ţeniš         0902051781         0 elcomont@seznam.cz
31333389 LADCE BETÓN S.R.O.    4500  Dolnozemská 13      85007  Michal Dobiaš     0903908555  63821281f  10
36654396 LANA SK, S.R.O      4510  Telefonujte        82108  Vyacheslav Lykho    0918607435        10 lanask@atlas.sk
44419805 LK BUILDING S.R.O.    4500  Budatínska 20       85106  Vajs Ján @       0903024040         0 lkbuilding@centrum.sk
32833822 ĽUBOŠ BOMBALA LU-MI    4531  TEL!! Trnavská 46     82102  Bombala        0903802567         0 lumi@rainside.sk
31327435 M.CUP, S.R.O.       4500  Telefonujte        85101  Xx           0911269561         0 mcup@mcup.sk
13981706 MAGULA-MIMA        4500  TEL !! Pestovateľská 2  82104  Ing.Magula       0903450149         0
40980227 MAREK BRNČAL-SEVIN    4500  P.O.Box č.40       82008  Brnčal @        0949612161  902124194  0 sevin@centrum.sk
35694998 MARINER S.R.O.      4534  Mlynské luhy 13      82105  PÍSOMNE! @       0243337430  915763960  0 info@mariner.sk
40819736 MA-ROS,MARIÁN KAZÍK,F.O  4500  Medveďovej 5       85102  Roman Švihran     0911516990         0 roman.svihran@atlas.sk
35929111 MARTIFER SLOVAKIA,S.R.O  4500  Panónska cesta 17     85104  Mikula Peter @     63530077          0 info@martifer.sk
17055369 MATEP, SPOL.S R.O.    4500  Pribylinská 2       83104  Poláková        44871443   44871322   0 polakova@matep.sk
35837942 MATISLAV, S.R.O      4500  Štyndlova 10       82105  Lančaričová      0903825774  903436692  0
36784095 MATISTAV PLUS S.R.O.   4500  Styndlova 10       82105  Ing.Matiašková,CSc.@  0903436692        49 matistav@gmail.com
32823681 MESZÁROS ĽUDOVÍT     4530  Budatínska 1       85101  Mészáros        0903404409         1
35911751 MIBAG SANÁCIE, S.R.O.   4500  Furmanská 3        84103  Orosz @        0902964220  64360751f  0 info@mibag.sk
10843434 MILAN KUBALA - NOVEX   4500  Telefonujte        85104  Kubala         0905532986         0
11646942 M-INVEST, M.JANEČEK    4500  Kukučínova 46, Ba III   83102  Janeček        52924466          0
36620882 MOBIL ASK SLOVAKIA    4531  PÍSOMNE!! Škultétyho 1  83104  Personal@mobilask.sk  0911777066  55573943f  0 personal@mobilask.sk
00698334 MONTECO S.R.O.      4500  Hattalova 6        83103  Ing.Ďurica @      0244458014  44458020   0 monteco@slovanet.sk
36290327 MONTOZ, SPOL.S R.O.    4520  Mierová 212        82105  Ing.Mušec-riaditeľ @  0243424611  43421278   0 info@montoz.sk
35791101 MONTY PRO S.R.O.     4500  Mlynské Nivy 56      82105  Ing. M.Haverlík    0253635042f        0 priprava@monty.sk
35901136 MOTA ENGIL SLOVAKIA A.S  4500  Miletičova 23       82109  André Sequeira     0250244305        28 andre.sequeira@mota-engil.sk
34557997 MP-EL; PETER MÁJEK    4531  Ruţová dolina 24     82109  Peter Májek      0903436221  43421105   0 kejam@centrum.sk
35871831 MURADBAU, S.R.O.     4500  Jégeho 7, Ba II      82108  Mussa         0903398105         0
35730480 MWH K.S.         4500  Podháj 133        84103  Sihelský        0905963692  69309100   0 mwh@nextra.sk
36365351 MY TRADE, S.R.O.     4500  Damborského 811      84101  Mgr. Popescú Claudiu  0904256996         4
35724668 NETLAB INTERNATIONAL   4531  Prokopova 25       85101  Ing. Marček      0268206063         0 igorm@nettest.sk
43872671 NEVOSTAV S.R.O.      4500  TEL/E-MAIL!        85000  Milan Klempár @    0534298145        32 nevostav@stonline.sk
35846151 NOVADACH, S.R.O.     4500  Sará Vajnorská 27,Ba III 83104  Ing. Hlušek @     44451878   44635092f  7 hlusek@novaglass.sk
35825952 NOVÝ ACORD, S.R.O.    4500  Údernícka 11, Ba V    85101  Papánek, Benedikovič  0903704039  68245115   0 papanek@acord.sk
44135483 NSK BUILD CORPORATON   4540  Dunajská 11 Dunajská Streda2901
                                  9    Szabo Peter      0902413819         0
36706281 O.H.SPEKTRUMSTAV S.R.O.  4500  Bučinová 10        82107  Oleksy Hefyuk     0911800094         0
35858737 O.K.STAV S.R.O.      4521  Na pántoch 14       83016  Pavlov         0905628204         0
17310016 OAT SPOL.S.R.O.      4500  Mlynské nivy 61/A     82724  Mesárošová @      58236198          0 sona.mesarosova@bauholding.com
35844922 OMNIKA SK, S.R.O.     4500  Jasovská 23        85101  Mgr.Kada @       0915729966         8 kada@alfareality.sk
31350569 ONDULINE STAV.MAT.S.R.O  4500  Bulharská 26, Ba II    82104  Galandáková @     0243422735         0 onduline@onduline.sk
35871253 OSMOK S.R.O        4521  Šafárikovo nám.7     81102  Kostsjubinskiy     0902184392         0
17321484 OTS BRATISLAVA S.R.O.   4545  Opletalova 65, Ba IV    84107 Ing.Ján Špaček    0903219878  64775371f  0 spacek@ots.sk, ots@ots.sk
31815545 OÚ PRE CEST.DOPRAVU    4523  Pri starej prachárni 14  83104 Ing.Biskupič @    50200101   53418476   0 matej.biskupic@ba.kud.gov.sk
44489935 P.H.F. MONTÁŢE S.R.O.   4520  Trojičné nám. 10/A     82102 Oľga Grozdaničová   0903457621        0
35973021 PALBACH S.R.O.      4500  Čapkova 2         81104 Taras Hefyuk     0905815772        0
35687801 PAMAPAN SPOL.S.R.O    4500  Rajtaková 44        84103 A.Bartalos      0903702524        0 pamapan@orangemail.sk
36981923 PAULUS JOZEF, F.O.    4500  Telefonujte        82110 Paulus Jozef     0915148458        0
41334655 PAVEL SILÁK, F.O.     4500  Telefonujte        85106 Silák         0903400976        0
11908238 PEKA & CO         4500  Mierová 20         82105 Karol Kisfaludy    0903718939  43423994f  0 pekaco@mail.t-com.sk
35742151 PEKAS M+K, S.R.O.     4534  Galvaniho 14        82104 Ing.Podveská     43422146   43421647f  0 info@pekasmk.sk
35881623 PEPE PLAST, S.R.O.    4542  Mánesovo nám. 3      85101 Ing.Ďurošková @    0905329677        3 duroskova@pepeplast.sk
35803860 PPI-ETC SLOVAKIA S.R.O.  4531  Dvojkríţna 47       82107 Lenka Astalošová   MAIL !          0 lenka.astalosova@ppi-etc.sk
35815728 PRESSBURG FIN.GROUP,SRO  4500  Michalská 5        81101 Xx @                      0 kamilka@pfg.sk
31361854 PRODISTAV S.R.O.     4500  Ivánska cesta 23      82104 Patrik Eliáš @    0918689112        25 patrik.elias@prodistav.sk
35883006 PRVÁ BRATISL.STAV.SPOL.  4500  Devínska cesta 98     84101 Sekvencová @     0903581408  50700166f  0 ivancikova@prvabratislavska.sk
35873612 PS STAVBY S.R.O.     4500  Šamorínska 52       82106 Milanovič       0245650592  45650593f  0 milanovic@ppstavby.sk
35895756 PT SECURITY, S.R.O.    4531  Pribylinská 4       83104 Trnovský       0905620277  44880828f  0 ptsecurity@ptsecurity.sk
35917806 PVR, S.R.O.        4500  Šustekova 16        85104 Ing. Vránek @     0910708444        0 pvr@pvrsro.sk
35718625 REDING A.S.        4500  Račianska 153/A      83154 Monika Ryzá @     0250277311        0 monikary@reding.sk
31387764 REDOM S.R.O.       4500  Pekná cesta 15       83105 Ing. M.Horov     44880256         0
35729023 REMING CONSULT A.S.    4500  Trnavská cesta 27     83104 Melušová @      50201805         0 martinam@reming.sk
31319556 REMSTAV S.R.O.      4543  Vajnorská 135       83234 Plachá @       44457895   44458693   0 remstav@remstav.sk
35731931 RENS PLUS S.R.O.     4521  Ševčenkova 26       85101 Ing. Košík      0905649974        0
36356140 RESTOMA, S.R.O.      4500  Pribišova 4        84105 X           0905269300        0
35880619 REVITA SK, A.S.      4500  Kladnianska 23       82105 Bc. Ostrozovicová @  43637577   43637578f  0 revita@revitask.sk
11661917 RIGÓ-HAVARIJNÁ SLUŢBA   4533  Česká 23          83103 Rigová        0911770098        0
36289841 RIKAPRO S.R.O.      4533  Tupolevova 1067/5     85101 Fábric tel./pís. @  0905746477        0 rikapro@rikapro.com
22642765 RIS-V.ĎUROVIČ       4500  Víglašská 21        85106 Ďurovič        0905455167        6
32107358 ROBERT MIHÁLIK-M AZS   4534  TEL !! Jadrová 5      82102 R.Mihálik @      0905623205        0 mihalikr@stonline.sk
31354009 ROHÉ SLOVENSKO, S.R.O.  4500  Mlynské nivy 56      82105 Moravská @      0253419435        0 rohe@rohe.sk
17398151 ROSING S.R.O.       4500  Karadţičova 10       82108 Ing.V.Rosolov @    0903703042        0 ingros@stonline.sk
35811528 RR UNLIMITED, S.R.O.   4500  Pri Vinohradoch 2,Ba III  83106 Ing. Robert Gajer   0905729401        0 office@rru.sk
11796677 RUDOLF ĎURČO-STAV.FIRMA  4500  Francisciho 3       81108 Ďurčo Rudolf     52931859         0
35936291 S.D.T. S.R.O.       4500  Na Revíne 15        83101 Ing.Dušan Šterbák   0254773140        0
35839082 SADTEL SLOVAKIA A.S.   4500  Záhradnícka 64       82108 Ing.Szaksz-výk.riad@ 0250200316  50200325f  47 rszaksz@sadtel.sk
35920505 SAER SLOVAKIA S.R.O.   4512  Mierova 110        82105 Jiri Prokes      0905314447        0
36753025 SAMSUNG ENGINEER.CO,LTD  4520  Mostová 2         81102 Gromanová                    0
35944595 SAN MARCO SLOVAKIA,SRO  4544  Dulovo nám. 12       82108 Danaj         55646633         0 job@san-marco.sk
35729244 SARPO A.S.        4500  Pri Šajbách 3       83106 Xx          0905611730  44880920   0
35901632 SEDOM, S.R.O.       4500  Na vrátkach 53/17     84104 Martin Malík @    0905302968        0 martinmalik@seznam.cz
35701951 SES ENERGOPROJEKT S.R.O  4500  Tomášikova 32       82101 Ing. Koloman Prónay  0243413293  43424446f  0 pronay@energoprojekt.sk
43901638 SCHICKER SLOVENSKO K.S.  4530  Fláviovská 31 - Rusovce  85110 Ing.Viera Moravcová  0262859388  903427501  0 office@schicker-technik.com
43992366 SCHICKER-TECHNIK S.R.O.  4530  Fláviovská 31        85110  TEL/PÍS ! @     0903427501           0 office@schicker-technik.com
35723394 SCHNEIDER ELECTRIC    4531  Borekova 10, Ba II     82106  Dana Niţňanská @   45524000f           80 sk.hr@sk.schneider-electric.com
31321275 SIBAMAC A.S.       4500  St.Vajnorská 25, P.O.Box 1823317
                                   8    Úsek pre ĽZ     49223177   fax44257709    0 mikle-barat@sibamac.sk
35744057 SIMPLE CONSTRUCTION    4500  Ivanská cesta 4       82104  Bohme, Smiščík    43413177            0 simple-con@nextra.sk
31388141 SIZA           4500  Bajkalská cesta       83104  Jozef Zapletal @                   1 tomaszapletal@yahoo.com
35897899 SKANSKA PS A.S.      4520  Krajná 29          82104  Zuzana Skokanová @ 0248295648   902986565     90 zuzana.skokanova@skanska.sk
31378242 SKELET A.S.        4500  Agátová 1          84427  Remiašová @     64461340   64461336f    123 remiasova@skelet.sk
30143691 SKLENÁRSTVO KRÁLOVIČ   4544  Telefonujte         82102  Královič @      0903714553           8 sklenarstvo@kralovic.sk
35963492 SL.S.GROUP MANAGEMENT   4500  Špitálska 27        81108  MAIL                         0 reception@slmanagement.sk
17335345 SLOV.POZEMKOVÝ FOND    4520  Búdková 36         81715  Badurová       59318221            0
30794021 SLOV.STAVEBNÁ INŠPEKCIA  4500  Lamačská cesta 8      81104  Ing. Mikulová @   59364433   59364254f     31 ssi-ri@ri.ssi.sk
36022047 SLOV.VOD.POD.-OZ DUNAJ  4524  Vlčie hrdlo 82       82419  Sagáčiková      0240200146  903520916     0
17308615 SLOVASFALT S.R.O.     4523  Mlynské Nivy 61/A      82724  Kolláriková     58236150   fax53417021    48
36697524 SLOVBUR, S.R.O.      4500  Ruţinovská 28        82103  Mgr.Burdza @     0905712913           0 slovbursro@yahoo.com
31403611 SLOVLAK S.R.O.      4500  Ovocná 2          85110  E.Koglerová,Ruţovič 0262860435            5 kogler@kogler.com
11677945 SMOLA PAVOL        4500  Rezedova 18-najprv telefon.!82101  Pavol Smola     0903463698  43336757      0
44064462 SN PLUS, S.R.O.      4500  Komenského 5        82000  Nahavychka Yaroslav 0948529263            0
35002018 SOCTÉSZ ARPÁD, F.O.    4500  Grosslingova 57       81109  Soctész Arpád    0905433609  52922990      0 solti@stonline.sk
35728973 SOLEARIS, S.R.O.     4534  Nám. Hraničiarov 31     85103  PaedDr.Bláhová Ľ. @ 0903461283            9 solearis.konatelka@centrum.sk
31343236 SOLHYDRO S.R.O.      4520  Panónska cesta 17      85101  Vencelová kl. 17   63810980   63810981     43
35872560 SOPSTAV, S.R.O.      4500  Tupolevova 19        85101  Pišteková      63810575   903433485     0
17469856 SORBO-BOHDAN ORŠULA    4545  Starohájska 35       85101  Oršula        62410886            3
31335993 SOUS S.R.O.        4500  Holíčska 48, Ba V      85101  Kelemen    @   0905589427  0263832966    18 sous@sous.sk
35830344 SPAI, S.R.O.       4525  Mlynské nivy 61, Ba II   82109  Ing. Ctibor Kostúr  53636004   53636005f     0 kostur@spai.sk
35813491 STACHEMA BRATISLAVA    4500  Nemčíkova 7         84101  Bc.V.Bruthansová @ 45985500-02  fax45985500-02   0 iso@stochema.sk
36778311 STAMMUS S.R.O.      4540  Na vyhliadke 37       84107  Valentín Jaroslav  0903463441  0264775238     2 podlahar@post.sk
17418313 STAMMUSS-RAP, F.O.    4534  TEL !! Na vyhliadke 37   84107  J.Valentín po 14:00h 0903463441           0
37487809 STAN-FRI         4521  Saratovská 2/A       84101  Stanislav Frič    0904217891  65411684f     0
44190387 STANMAR S.R.O.      4500  Jarabinková ul.       82109  Maruniak 64     0905538577           15 stansilav.maruniak@orava.sk
37414526 STAS RB ROBERT BLAŢÍČEK  4500  Kopčianska 82        85101  Robert Blaţíček   0903413471           4
31351085 STAV A-Z, S.R.O.     4500  Elektrárenská 1       83102  Ing.Turinič @    0243711647  43711564f     0 stav_a-z@stonline.sk
36264466 STAVEURO, S.R.O.     4500  Mlynské luhy 15       82105  Ing.Matušek, Hamar  43638187   43638189      0
35755156 STAVIMEX SLOVAKIA A.S.  4521  Roţňavská 26        82104  Valčeková @     43292268            0 valcekova@stavimex.sk
35952199 STAVMA S.R.O.       4500  Wolkrova 19         85101  PÍSOMNE ! @     0258233402           0 stavma@stavma.sk
35777320 STAVOINDUSTRIA SK, A.S.  4500  Galvaniho 12        82104  Zeleník       0903404637  43426624      0 krizanova@stai.sk
41892941 STAVOKOMPLET       4500  Chlumeckého 4        82103  p. Kramarovič    0908727591           0
43894534 STAVPLAST SK S.R.O.    4500  Drieňová 3         82101  Karol Lichtner    0905225704           18 stavplastsk@stavplastsk.sk
31404022 STAVPOR S.R.O.      4500  Bulharská 70        82104  Ing. Turan      0905438804  43429527      0 stavpor@nextra.sk
31383432 STEKO SLOVAKIA, S.R.O.  4534  Vajnorská 135        83237  Adámek @       0903252249           0 adamek@steko.cz
36546461 STOMONT, S.R.O.      4500  Cabajská 28, Nitra     94901  Lichtnerová @    0905225703  905225704     0 stomont@stomont.sk
17317282 STRABAG S.R.O.      4500  Mlynské Nivy 61/A      82518  Mesárošová      0232621103           17 www.strabag.sk
35683538 STRECHFINAL, S.R.O.    4500  Trojičné nám. 1, Ba II   82106 Mucska @       45247450    45526231    0 klampiarstvo@klampiarstvo.sk
35910194 STRESTAV S.R.O.      4500  Gruzínska 36        82105 Čiţmárik @      43425026            0 strestav@strestav.sk
35796715 ŠAM-STAV ŠÁNDOR      4500  Hraničná 16 TELEF.     82105 Tomáš Šándor     0903232204   033/7442117  20 samstavsandor@zoznam.sk
35740655 ŠPECIÁL.ČINNOSTI S.R.O.  4500  Mlynské Nivy 58      82105 Ing. Milan Kriţan   0232221708           0 krizan@specialnecinnosti.sk
36280968 TDS SLOVAKIA, S.R.O.   4500  vancl@tdsslovakia.sk    83104 Vancl Vladimír    mail              0 vancl@tdsslovakia.sk
31371337 TEBAU S.R.O.       4500  Bojnická 18/C       83104 Ing.Rozporka     0249683909           0 lubomir.rozporka@tebau.sk
35863234 TELRED, S.R.O.      4521  Telefonujte        85101 Limpár @       0903741516           0 limpar@sysnet.sk
36798711 TERMO PRODUCT S.R.O.   4540  Seberíniho 9        82103 Ing.Z.Abdulloev @   0903999981           0 abdulaev@gmail.com
32295677 TERMOBYT-RUSŇÁK PETER   4530  Trenčianska 41       82109 Peter Rusňák     0905433681   910344987    0 termobyt@termobyt.sk
31321631 TERMOTECHNA A.S.     4500  Staviteľská 3,Box 64    83000 Machalík @      0244871096   44871099f    0 machalik@termotechna.sk
35809345 TERRAZZO, S.R.O.     4500  Hodonínska 1        84103 Ftáčková @      0264531687           15 ftackova@terrazzo.sk
35913363 TESSERA, S.R.O.      4500  Bárdošova 2/A       83101 Kubričan Jaroslav @  54791412    54791473f    0 tessera@tessera.sk
35869828 TOJAR S.R.O.       4521  Vrakuňská cesta 22,Ba II  82102 P. Rumanko      0903586089           0
31335934 TOPEA S.R.O        4500  Fialkove udolie 5     81101 Ing. Peter Zaris   02/54788485           0
43764924 TOVT S.R.O.        4500  Borodáčova 4/a       82103 Vitalij Tovt     0902053119           7
31363580 TRADE SERVICE S.R.O.   4500  Hodonínska 2        84103 Ing.Peter Ondriš   0264364242   64461928f    0 ondris@trades.sk
35686707 TSS BRATISLAVA A.S.    4523  Za stanicou 3       83252 Liptáková       44450026    44456071f    0
35606550 TYCO FIRE&INTEGR.SOLUT.  4500  Hontianska 7        82109 PíS ! @        0258104000   58104001    0 mfula@tycoint.com
00604461 TYREX, S.R.O.       4500  Staviteľská 7, Ba III   83104 Tutičová @      49272455    49272464f    0 tyrex@tyrexstaviva.sk
34651161 VADIMÍR JACKO       4500  Vranovská 4, bud. SOUS   85101 Ing. Vertaľ      0915715776           15 domyba@jacko.sk
40227961 VASYL ILNYTSKYY      4534  Vyšehradská 6,       85106 Ilnytsky       0905840195           0
35710985 VD-STAV-TH S.R.O     4500  Pekná cesta 2       83154 Vladimír Tvrdoň @   0244880507   44681089 f   3 vd-stav@vd-stav.sk
35853981 VENTURSKA, S.R.O.     4500  Ventúrska 5        81101 Ing. Rudolf Čierny  0905817222           0 rcierny@gmail.com
44211171 VME GROUP, S.R.O.     4500  Hattalova 12/A       83103 Michal Szakács    0905738888           0 szakacs@vme.sk
31320082 VODOHOSP.STAVBY A.S.   4500  Pestovateľská 8, Ba II   82353 Holková@ písomne!!  0243424552           51 vholkova@vsep.sk
00156752 VODOHOSP.VÝSTAVBA     4520  Karloveská 2,P.Box 45   84204 Mgr.Ľ.Vaďurová @   0260292211   0265427667f  210 ludmila.vadurova@vvb.sk
31386806 VO-KU-PLYN,S.R.O.     4530  Šášovská 2         85106 Rudolf Sojak     0905406354   53416995    5 vokuplyn@vokuplyn.sk
35789018 WASSO, S.R.O.       4500  Galvaniho 2/a       82104 Hilmija Bajrovič   43413335            0 wasso@centrum.sk
36282944 WATT TRADE, S.R.O.    4521  Zámocká 30         81101 Ing.Pospíšil @                    0 tomas.pospisil@watttrade.com
31404367 WOODCOTE-STAV.MATERIÁLY  4500  St.Vajnorská 37      83104 Zacková        49105046            0 maria.zackova@woodcote.sk
32131844 WROPOOL S.R.O.      4532  Nobelova 32        83102 Wroblewska      44459042    0905568327   0
43152864 YEVHEN RUSYN       4500  Dopravná 51 - Rača     83106 Yevhen Rusyn     0918669281           3
43962416 YEVHENIY RUSYN      4500  Dopravná 51        83106 Yevheniy Rusyn    0918 66 92 81         11
36914894 ZÁHORSKÁ ĽUDMILA, F.O.  4500  Pri Struhe 42, Ba III   83107 Záhorská Ľ.      0903413412           0
31355161 ZIPP BRATISLAVA S.R.O.  4500  Stará Vajnorská 16     83244 Mogilská       49241367            0
31420231 ZORAN, S.R.O.       4500  Tajovského 27       81104 Šubjaková       0907787527   54773531    0
ska@doprastav.sk
a@ecobaugroup.sk
cova@infraservice*
@bauholding.com
 IČO          Názov    EČ     Adresa      PSČ      Zodp.prac.    Tlf 1     Tlf 2   ZAM        E MAIL
36246204 101 DROGÉRIE-E.KRAJČÍK  5233 Bieloruská 3      82102 Komorová        0918700673           0
36246204 101 DROGÉRIE-E.KRAJČÍK  5233 Nám. hraničiarov 1-11  85000 Gotliebová       0918700547           0
36246204 101 DROGÉRIE-E.KRAJČÍK  5233 Zohorská 1/11      84104 Rusová         0918700547   65423883     0
36246204 101 DROGÉRIE-E.KRAJČÍK  5233 SNP 30 OD Dunaj     84104 Trocha         0918700676           0
31389325 ABB S.R.O.        5210 Dúbravská cesta 2    84104 Ing.Marta Tóthová   0918625294   59418801     0 pracovne.ponuky@sk.abb.com
36766895 ABNOTE EUROPE, S.R.O   5170 Černyševského 26    85101 Ing.Klárik       0267202211           0 office@recte.sk
36354350 ACER SLOVAKIA, S.R.O.   5200 Lazaretská 8      81108 Mgr.Michal Hulena   0254433490           0 hulena@ccsconsulting.sk
35794534 ACTION SPORTS S.R.O.   5230 Telefonovať !      85103 Peter Ondík @     0908776787           0 peter.ondik@akcnesporty.sk
35935553 ADARO S.R.O.       5242 St.Vajnorská 17/B    83104 Kállayová       0918510841           0 7days@7days.sk
35308991 ADRIÁN GRAMBLIČKA     5220 Brnianska 13      81104 Ing.Monika Špalková@ 0903266064    54651825f    7 grablo@stonline.sk
18049401 AGRODEAL AG NÁRADIE                  83104 Rajtová Magdaléna
                  5154 St.Vajnorská 17/pri REMPE              0915966755   02/44458698   0 rajtova@agrodeal.sk
35818913 AHOLD RETAIL SLOVAKIA                85102 Petra Bednárová @
                  5220 Romanova,Haanova,Hálova               0248223524   0918820427  2000 petra.bednarova@ahold.sk
35818913 AHOLD RETAIL SLOVAKIA                 12
                  5220 TEL/MAIL! Ivánska cesta82104 Ing.M.Barlíková @    0248333105   48223204f   1800 miroslava.barlikova@ahold.sk
36685020 AKTIVS, S.R.O.      5110 Drotárska 5       81102 Ing.Velgos       0905369505           0 ve@chello.com
41933494 ALEXANDER GÁBOR, F.O.   5220 Silvánska 31      84104 Gábor,Zahranka     0265420317           0 info@papagusto.sk
35846241 ALIZÉ S.R.O.       5242 Hurbanovo nám. 6    81103 Janka Ščepánková @   0259306061   59306066f    0 scepankova@alize.sk
35792353 ALL PROF SLOVAKIA S.R.O  5110 Odborárske nám. 3    81107 Dominika Nagyová    0255566287-8          20 office@allprofslovakia.sk
35822007 ALLICE S.R.O.       5227 Koceľova 25       82108 Rastislav Hajnala   0904707770           0 hajnala@allice.sk
35003898 ALLON-MARTIN VALACH    5165 Grosslingova 49     81109 Valach Martin     0907162738           0 allon.allon@post.sk
35963247 ALLPHARMA, S.R.O.     5231 Kladnianska 34     82105 Mgr.Kubánková @    0244441128           0 allpharma@zoznam.sk
31354521 ALTRON SK A.S.      5110 Galvaniho 15C      82104 Rastislav Hanula    MAIL              0 altron.sk@altron.net
31354521 ALTRON SK A.S.      5110 Opatovská 24, Ba III  83101 Adamová @       0259308311           0 madamova@altron.sk
30815690 AMERICKÁ OBCH.KOMORA   5110 Rybné nám.1-hotel Danube
                               81102 Xxx           0259340534           0
10941444 ANMIMA-ANTON MITAŠÍK   5246 PÍS/TEL !        82104 Peter Pajser @     0903745598   48213482     0 peter_pajser@anmima.sk
31346740 ARBOR S.R.O.       5153 Staré Grunty 61     84104 Peter Šinák @     0905710535   65440512f    0 arborba@stonline.sk
35778211 ARH, S.R.O.        5111 Odborárska 19      83103 Havelka @       0244457507           0 vari@slovanet.sk
14377845 ARCHA-DARČEKOVÉ CENTRUM  5230 Obchodná 37       81106 Danišovská,Schmidt   0907884423   905743314    0 skeurokft@stonline.sk
36523496 ARKA A.S.-KANC.ŠKOL.POT  5100 Turbínová 1       83104 Ing.M.Cabarková @   0249277877           77 cabarkova@arka.sk
35896744 ASD INVEST S.R.O.     5117 Komárňanská 61     82109 Ing.Ján Šablatúra   0905615510   905778167    0 asd.invest@gmail.com hutyx@hutyx.sk
35909790 ASKO-NÁBYTOK S.R.O.    5200 Lazaretská 8      81101 Mgr.Lucie Kubešová @ MAIL               0 jobs@asko-nabytek.cz
36290181 ASSIST (SK) S.R.O.    5100 Zámocká 30       81101 Erdol Biramen     0907295354           0 office@assist.sk
35890762 ATELIER 3M        5110 Zadunajská 10      85101 Ing.arch.M.Pokrivčák  0263530377           0
36020826 ATERAITA S.R.O.      5211 Panónska cesta 16/A   85000 JUDr. Vicianová    0252444019           0
31382991 AURA VITAL, S.R.O.    5220 Herlianska 45      82102 Ravasz         0915400811   907704721    0 aurahks@klubaura,sk
36810282 AUTO BAVARIA A.S.     5010 Hodonínska 13      84103 Katarína Papay     0269201940   69201998    13 katarina.papay@autobavaria.sk
31397093 AUTO GROUP A.S.      5010 Galvaniho 13      82104 Petr Sládek      0918696823           0 sladek@autogroup.sk
36298026 AUTO KELLY SLOVAKIA    5114 St.Vajnorská 17     83100 Krajčo @        0918788392           0 praca-ba@autokelly.sk
31348653 AUTO ROTOS S.R.O.     5010 Račianska 184/B     83154 Hiklová,Halo @     0244872666   44872667     0 servis@auto-rotos.sk
35816350 AUTO TOP SERVICE S.R.O.  5010 Kopčianska 33      85101 Emil Kudla @      0905719223   63535253f    0 kudla@autotop.sk
35858699 AUTOCENTRUM AAA AUTO   5000 Panónska cesta 39    85104 Ingrid Trenčanská   0918968084   68268951f    0 jobs@aaaauto.cz
31366252 AUTO-DAMI S.R.O.     5274 Trnavská cesta 67    82101 Jendek @        0243425477   43424263    20 sklad@autodami.sk
17329477 AUTO-IMPEX S.R.O.     5110 Trnavské mýto 1    83221 Toblová @       0240257122  903202220    0 personalne@auto-impex.sk
34152750 AUTOPRIMA SLOVAKIA    5030 Kopčianska 20     85100 Scholtz        0903270613  63534171     0
33628637 AUTOSERVIS - ŢUŢIČ    5274 Pútnická 61, Ba IV   84106 Ţuţič         0905613944  65956752     0
34716904 AUTOSKLO - JÁN JURIŠTA  5274 Krajinská cesta 4   82107 Stanislav Krištof @  0243191133           6 autosklojurista@slovanet.sk
35728469 AWF SLOVAKIA S.R.O.    5010 Mierová 135      82103 Samuel Roška     0245525573  45525572f    0 samuel.roska@afw.sk
31324711 AWT BAVARIA S.R.O.    5010 Roţňavská 34      82104 PÍS ! @        0248276111  48276555f    0 awt@awt.sk
35835362 B INVEST         5110 Vajnorská 11      83104 Jaromír Slosiar    44630107           45
40096696 B&B PLUS-BRANISL.BLECHA  5211 Majerníkova 5/A    84105 Branislav Blecha   0905813226           0
35810807 B.O.S. SLOVAKIA S.R.O.  5118 Prievozská 14/A    82109 Ing. V.Točková @   0258238378           0 tockova@bos-slovakia.sk
35710721 BABYLAND S.R.O.      5242 Pestovateľská 9    82104 Ing. Kneţková     0905482305           0
35860049 BAGIMPEX SLOVAKIA S.R.O  5100 Hodonínska 1      84103 Silvia Al Aside    0264285499  64285499f    0 obchod@bagland.sk
35815272 BAM-EKO A.S.       5130 Hálkova 11       83103 TEL !         0907919252  4445913f     0 petra.pavlikova@bameko.sk
35833688 BANNER BATTERIE SR    5110 Ivánska cesta 2    82104 pers. @        0243421874f          0 office.bskb@bannerbatteries.com
35787015 BÁRDI AUTO SLOVAKIA    5000 bardiauto@bardiauto.sk 82000 Ildikó Perneschová  0244634675  915771791    0 bardiauto@bardiauto.sk
34103015 BAŤA SLOVENSKO A.S.    5243 Nám. SNP 16      81106 E-mail        0252632564  52962747f   204 bata@bata.sk
31384978 BAUMAX SR, S.R.O.                 83104 Mgr.Gabriela Čepcová
                  5210 Roţňavská 4 (CENTRÁLA)               0248278110  48278415f    0 gabriela_cepcova@baumax.com
31384978 BAUMAX SR, S.R.O.     5210 Lieskovská cesta 15  82106 Barbara Černá     0245248658  45523324    42 xx.blava1@baumax.com
31384978 BAUMAX SR, S.R.O.     5210 Bajkalská 34      82102 Jana Juríčková @   0258100212  f58100222   105 xx.blava3@baumax.com
31384978 BAUMAX SR, S.R.O.     5210 Roţňavská 4      83104 Novysedlák      0250102311           0 xx.blava2@baumax.com
35813032 BEA POTRAVINY S.R.O.   5220 Dullovo nám. 8     82109 Dr. Strhan Daniel @  0250201310  905649690    20 strhan@goblet.sk
35795981 BEAUTY COSMETICS S.R.O.  5233 Telefonujte      82101 Deţerická @      0903296196           5 beauty-sk@mail.t-com.sk
31403107 BEERTRADE S.R.O      5225 Kríţna 24 - TELEF!   81107 Bohrnová       55566743            0
40103986 BEGRA - DIANA HALAČOVÁ  5210 Istrijská 68      84107 Diana Halačová @   0903700327  0264770770    1 fontany@begra.sk
36206121 BEGUN-BELLA S.R.O.    5130 Stará Vajnorská cesta 17/B
                                83104 Ahmet Dermenc    0902913300           0 bellanotte@bellanotte.sk
36560324 BELDA, S.R.O.       5241 OC AVION,Ivánska cesta94901 Belanová @       0905610942           0 office@belda.sk
37619896 BELGO-SHOP,F.O.      5220 Sklabinská 14     83106 Vierenová       43635611            0 eva.vieren@inmail.sk
35926201 BELVEDER PLUS, S.R.O.   5224 Slávičie údolie 4131  81102 Ivana Bušová @    0910783395  62527611     0 machnac@stonline.sk
00685003 BEVOTEK, S.R.O      5211 Páričkova 5      82108 Ing.Vašíček,Benčová  0903723791  903224450    0
36737895 BEYOND MEDIA S.R.O.    5230 Špitalska 61      81101 Matus Sedlak     0911088577           0
31354343 BICKEL&WOLF BRATISLAVA  5200 Kosodrevinová 2    82107 M.Bakoš        0249204730           0 office@bickelwolf.sk
31347037 BILLA, S.R.O.       5130 Bajkalská 19/A     82102 Mgr. M.Mašlonková   0248242222  48248555f   3100 praca@billa.sk
31347037 BILLA, S.R.O.       5220 TEL !! Saratovská 1  84102 Červeňová,Bajusová  0903640185  48242100     0
30105854 BIZAM-MÁRIA HUBLEROVÁ   5246 Miletičova 25     82108 Hübler @       0911717255           5 bizam@chello.sk
36681032 BLUEFOX S.R.O.      5220 Borodáčova 2      82101 Steiner Martin    0903729069           0 bluefox@post.sk
35756764 BOAT A.S.         5112 Vajnorská 167     83237 A.Pauferová @     0244454893           0 pauferova@boat.sk
35775246 BOHDAN BOLZANO, S.R.O.  5110 Račianska 68      83102 Šrámková @      písomne            0 daniela.sramkova@bolzano.cz
35696371 BONAVITA - SERVIS     5110 Stará Prievozská 2   82109 Ing. Emília Kuzmová  50214554            0
35894768 BONUS BRATISLAVA     5110 Maróthyho 6      81106 Pers.odd.       0910949979           0
32083408 BRABOL-PETER CSOLLEY   5115 Herlianska 15     82103 Peter Csolley     0903461799           0 petercsolley@post.sk
35778571 BUČO S.R.O.        5210 Fedinova 18, Ba V   85104 Bučo Ľubomír @    0905646011  0263531017f   15 buco@buco.sk
36291587 BUDMIL STORE, S.R.O.   5241 Ivánska cesta 16    82104 Adamkovičova     0903252895           0 bratislava@budmil.hu
35802651 C.D.M. S.R.O.                    82109 Póňa @
                  5222 Ostredková 1-OD Budúcnosť             0905455053           6 alutech@stonline.sk
35892803 CA ELEN S.R.O.      5210 Rešetkova 3        83103 Cagalová Elena     44257948   903455860   0 caellen@mail.t-com.sk
40645037 CABIANCA GIANFRANCO    5050 Pečnianska 23       85101 Timfoldová @      0908146953  62520468    0 g.cabianca@italiamproduct.sales.sk
35811323 CARRE           5110 Továrenská 14       81571 Tibor Csoka      0903507061         0
35756471 CARREFOUR A.S.      5100 Panónska cesta 16/A    85104 Urbanovská,Astalošov  0268292200  68292201    0 @carrefour.com
35756471 CARREFOUR A.S.                     83104 Danica Ţigová @
                  5100 E-Mail!Vajnorská-Polus CC                             0 danica_zigova@rvscarrefour.com
36620319 CBA, S.R.O.        5220 Kontaktujte telefonicky  85106 Ing.Takáčová @     0903427954         0 hs321300@px.psg.sk
31327052 CELLTEX, S.R.O.                     príst
                  5233 Horárska 12 (Sl.plavba a 82901 Keselyová        0907879404         0 keselyova@celltex.sk
35815914 CESARE SLOVAKIA S.R.O   5243 Stará Prievozská 2    82109 Sliţková Táňa @    0253410168  53410168f   0 admin@danea.sk
36681041 CGS LOGISTIC, S.R.O.   5110 Mlynské Nivy 53      82006 Nagyová        0258269222         0
35900440 CIAO SK, S.R.O.      5212 Hattalova 8        83103 Lin Lingli       0903278868         0
35710438 CITROEN SLOVAKIA S.R.O.  5010 Plynárenská 1       82109 Mikulová        58102222          0 info@citroen.sk
30777372 CMC S.R.O.        5000 Račianska 155       83415 Čaplar @        44888088   903278692   0 caplar@sasro.sk
35869186 CMS CENTRAL MOBIL SERV.  5274 Pečnianska 6       85101 PETER ČAČO @      0908686802         0 cms@cms-sk.sk
17330581 COEX S.R.O.        5248 Jungmannova 14      85103 Ing. Tibor Tóbi @   0262241622  905852574   0 coex@computel.sk
36360929 COHOSSI S.R.O.      5200 Devätinová 19       82106 Ing. Kováč @      PÍS/MAIL          0 kariera@lamarc.eu
36690961 COLOR DRIFT S.R.O.    5020 Údernícka 5        85101 Vojtech Kern      0918564666         0 vojtech.kern@colordrift.sk
00500674 COOP JEDNOTA BRATISLAVA  5220 TEL/MAIL! Stromová 16 83302 Ing.Ivana Zborayová    0259307366         0 ludskezdroje@jednotaba.sk
00500674 COOP JEDNOTA SLOVENSKO  5220 Bajkalská 25       82718 Mgr. K.Škrabáková   0258233233  53413724f   0 info@coop.sk
35751975 CORINEX COMMUNIC. A.S.  5170 Kľukatá 6         82105 Ing. Benko       59212000          17 norbert.benko@corinex.com
00585394 COSMOTRADE S.R.O.     5114 Sabinovská 8       82102 Ing.Bujňák @      0244454615         0 sbujnak@cosmotrade.sk
35688114 CV PRODUCTS S.R.O.    5100 Bajzova 10        82108 Calivita@calivita.sk  0255563427         0
34140662 ČEROZ SLOVENSKO S.R.O.  5131 Pri Šajbách 1       83106 Zuzana Satková @    0917643100         0 zuzana.satkova@ceroz.sk
41157761 ČS OMV JAROVCE-I.PEŠKO  5110 ČS OMV Jarovce 2     85000 Ivo Peško       0905512653         0 ivo.pesko@gmail.com
35704713 ČSOB LEASING A.S.     5110 Panónska cesta 11     85201 Pers. @                      0 mihalkova@csobleasing.sk
35835605 D&D PREZIOSI S.R.O.    5100 Geologická 40       82106 Mgr.L.Ryantová     0220901405  903914425   0 ryantova@ddpreziosi.sk
36411400 DANEA S.R.O.       5243 OC Polus,OC Aupark,VentúrskaPÍSOMNE! e-mail! @
                               83100               0253410168         0 admin@danea.sk
41841590 DANIELA TRNKOVÁ      5117 J.Jonáša 11        84108 D.Trnková       0905220366         0
35870516 DANMAR, S.R.O.      5114 Pri Šajbách 1       83106 Skladaná        44649678   44649681f   0 info@danmar.sk
31397549 DANUBIASERVICE, A.S.   5020 Rozňavská 30       82104 Rokošná @       0248484100  0248484102f  0 info@danubiaservice.sk
35796600 DARINA S.R.O.       5200 Haanova 39        85104 Ing. Čihanský     0905731608         2
17316103 DARMA, S.R.O.       5230 Mánesovo Nám. č.4     85101 Ing. Bley st. @    62311377   62314731    0 info@darma.sk www.darma.sk
35792621 DATART MEGASTORE S.R.O.  5140 Komárňanská 24      82105 Púzserová @      58103342   58103310f   0 praca@datart.sk
43849440 DE DE S.R.O.       5273 Obchodná 21        81106 Radochová @      0905966041         2 radochovaalena@zoznam.sk
31319891 DEA, S.R.O.        5145 Jurigovo nám.7, Ba IV   84105 dea@dea.sk       44637612   44456237f   0
34404058 DEBNÁR MILAN - ESO,F.O.  5156 Ruţová dolina 27     82108 Debnár Milan      0903724410         0
35898933 DEICHMANN OBUV SK S.R.O  5243 OC Shopping Palace    82104 Baţanová        0918963393         0
35898933 DEICHMANN OBUV SK S.R.O  5243 Leškova 16        81104 Mgr.Nina Holoušová @ 02543215354          0 Nina_Holousova@deichmann.com
32130899 DELIKATES- I.JURIŠTA   5227 Suchohradská 1, Ba IV   84104 Lépes @        0265422648  0265429787   0 imrichjurista@zoznam.sk
31783449 DELPHARMEA, A.S.     5110 Púchovská 12       83104 Knappová Andrea    0911898975         0
35740141 DEN BRAVEN SK S.R.O.   5155 Polianky 17        84431 Ing. Faťolová     0244971010         0
35745614 DENAX           5110 Vajanského nábr.17    81107 Ing.Martin Drdák    52962431          5
35834951 DENIM S.R.O.       5241 Lanova 8         82101 Martin Gyurkovics   0905385987  0233014734f  0 mgyurkovics@five5.sk
36561916 DIVAL AUTOELEKTRONIK   5030 Trnávka - Bielikova 23  82104 Ľudovít Dióši      0905652471         0
36283304 DK CONCEPT S.R.O.     5220 Nám. SNP 23       81101 Denisa Krivošíková    0903454250         0 adeni@zoznam.sk
31400761 DLX, DRUŢSTVO       5118 Mlynské Nivy 61     82105 Ťarcha          0253419146  0253419147   0
31393781 DM-DROGERIE MARKT S.R.O  5233 Na pántoch 18      83106 E-mail                        0 praca.dm@dm-drogeriemarkt.sk
31322751 DOMES, A.S.        5040 Kopčianska 65      85101 Ing.K.Mackovich     0263838336  0903400507  47 domes@domesas.sk
35883405 DOMINO L+K S.R.O.     5110 Tichá 45   TELEF.!!  81102 Lipták          0905357215  0911270454   2 dominolk@chello.sk
35967099 DONA SK          5220 Páričkova 5       82108 Zábojníková       025596072  905067859   3
35967099 DONA.SK          5220 Lackova 2        84104 Kollárová        0264282546         0
35967099 DONA.SK          5220 Odborárske nám.2     81108 Dudeková         0905206010  55571770    0
35963964 D-PRODUKT, S.R.O.     5134 Kríţna 24        81107 Bohrnová    @    0255566743         0 d-produkt@mail.t-com.sk
35751789 DR.OG DROGÉRIE, A.S.   5233 AUPARK - Einsteinova   85101 Ing. Štumpf       49101311   49101349F   0
17579040 DREVOLINIA - LENGYEL   5113 Budatínska 57      85106 Lengyel         45980100   903186732   0
35792400 DREVONA SLOVAKIA S.R.O.  5100 Púchovská 6       83106 Jana Heizerová      0918605374         28 02@drevona.sk
37345281 DROGÉRIA - KOZMETIKA   5212 Kaštieľska 2R      82105 Bačičová @        0907735211  45523156f   0 bacic@chello.sk
30170583 DROGÉRIA KORA       5212 Košická 39, Ba II    82105 Jančulová        0903767608         0
17371864 DROGÉRIA U KOVÁRA     5212 Fedinová 12       85101 Dušan Dudáš @      0903958516  63826195f   9 dudas.dusan@gmail.com
00167436 DRUTECHNA AUTODRUŢSTVO  5020 Trenčianska 57      82510 Škriečková @       0255574830         48 drutechna@drutechna.sk
41024931 DYNAMIC CAR        5200 Prípojná 1        81104 Kušnár          0915457724         0
36770264 E - FASHION S.R.O.    5200 Údernícka 11       85101 Branislava Tschuchng   MAIL/PíS          0 michalovic@efashion.sk
37411551 EDUCOM-PHMR.KANDALAFT   5231 Farského 14       85101 PhMr. Kandalaft     0907750508         0
44214375 EIFFEL OPTIC S.R.O.    5110 Obchodná 42       81106 info@eiffeloptic.cz                 0
31386385 EKOMA DESIGN, S.R.O.   5263 Roţňavská 17       83104 Xx            44458680   44458682    9 ekoma@ekoma.sk
14219671 EKONSPO-ING.V.PÁPEŠ    5211 Kozia 11         81103 Pápeš Vladimír @     0254412264         0 papes@centrum.sk
36286311 ELECA, S.R.O.       5165 Michalská 7       81101 Carbonari Aldo @     62250390          0 aldo.carbonari@eleca.sk
35820071 ELECTRO WORLD (SR)    5100 Ivánska cesta 16     82104 MAIL/PÍS!                      0 manager.ruzinov@electroworld.sk
11818549 ELEKTROHELP-FILO     5274 Farského 10,14      85101 Filo           0903405052  62525575    0 elektrohelp@azet.sk
36652083 ELMICH SLOVAKIA,S.R.O.  5260 Stará Vajnorská 17    83104 Than Nguyen       0918607910         0
35977795 ELMINA S.R.O.       5244 Bajkalská 22       82109 Ing. Marián Čopko @   0910919711         0 elmina@elmina.sk
36750883 EMPORIO MEDIA S.R.O.   5110 Rumančekova 40      82101 Paulenova @       0918590890  0517713019f  0 info@emporiomedia.sk
17329001 ENCINGER S.R.O.      5117 Pri Šajbách 1      83100 TEL !    @      0249207522         0 darina@encinger.sk
35918071 ENERGY CONCEPT, S.R.O.  5263 Líščie údolie 68     84104  PhDr. Vartíková @   0264283967  64284720f   7 vartikova@energyconcept.sk
35798505 ENTO ŢELEZIARSTVO, SRO  5246 Turbínová 1       83104  Ocelka @       0904801162  0249206836   0 ocelka@ento.sk
35858010 ENVI-PAK, A.S.      5110 Galvániho 7/B      82104  Ing.Darnadyová    0903471721         9 darnadyova@envipak.sk
35795484 ERBA NÁRADIE S.R.O.    5170 Kaukazská 33       85101  Brendza @       0263815163         4 erba@erbanaradie.sk
35710799 ESSILOR SLOVAKIA,S.R.O.  5263 Rešetkova 5       83103  Reisena Uerová    49112013   49112021f   0 reisenaj@essilor.sk
31350798 ETA SLOVAKIA S.R.O.    5143 St.Vajnorská 117     83104  M.Císarová      44452038   44461401f   0
17324033 EUGENIKA S.R.O.      5240 Iljušinova 2, Box 187  85101  Holá         0263814653         14 eugenika@eugenika.sk
36770906 EURO FOODS S.R.O.     5130 Lipského 2        84101  Tomáš Kollárik @   0907890499         0 tkollarik@gmail.com
31351719 EUROBAL S.R.O.      5100 Na pántoch 18      83106  Andrea Slobodová   MAIL     40207815   52 andrea.slobodova@bunzlcee.com
35707429 EUROFERROMETALL, S.R.O.  5212 Svätoplukova 2/a     82102  Ing. Chachaľák    0903656325         0 chachalak@efmke.sk
35887087 EUROGRANIT, S.R.O.    5260 Pri starom letisku 1(Vajnory)
                                 83107  Labátová @      0904986715         0 eurogranit@eurogranit.sk
17330815 EUROPAPIER SLOVAKIA    5100 Panónska cesta 40    85245  Alexandra Tóthová @  0268207931  903209324   38 a.tothova@europapier.sk
35977817 EURO-PERSONAL, S.R.O.   5110 Ľanová 6         82101 info@e-personal.sk    43631712   43412125     0 info@e-personal.sk
34135651 EUROSHOES S.R.O.     5243 Einsteinova 18      81101 Orelová Zuzana      0918967800           0 zuzana.orelova@euroshoes.sk
31364331 EUROSTYLE S.R.O.     5050 Obchodná 72       81106 Xxx @          53633394   02/53633395    0 eurostyle@footwork.sk
11893478 F.PARTL-UNIVERZAL S.R.O  5274 Mandľová 5 - Jarovce   85110 František Partl @    0915760982           1 partl@chello.sk
31038981 FABUŠ (PREDAJ MÄSA)    5222 Betliarska 3638 (Lidl)  85105 TEL !          0905246918           0
37185675 FADIL HALIMI-ZMRZLINA   5260 Estónska 47       82107 Fadil Halimi       0905102463           0
35858079 FAMILIA ME, S.R.O.    5222 Furdekova 10       85103 Mgr.Moravčík @      0902937220           0 familiame@post.sk
36049948 FANN-PARFUMÉRIE S.R.O.  5233 konkurz@fann.sk     85101 PÍSOMNE         0484164881  4164880f     0 kusakova.ivana@gmail.sk
36328456 FARELTEX S.R.O.      5141 Obchodná 43       81106 Rusnáková        0907 427392          40 c/skcenter@colins-jeans.com
31337538 FARLESK S.R.O.      5200 Mierová 228       82105 TEL/E-MAIL!       0243191190  43191101f     0 farlesk@slovanet.sk
31344640 FASHION SPORTSWEAR SK   5242 P.O.Box 14        81499 Laššanová Erika @    0908797015           0 cv@kenvelo.sk
35712783 FAST PLUS, S.R.O.     5147 Na Pántoch 18      83106 Šimkovič,Révayová @   49105870   911819606     0 marian.simkovic@fastplus.sk
36173029 FEB S.R.O.        5200 Pri Bielom Kríţi 8    83102 Marcela Danišová     53630257            0 odbyt@colorlak.sk
35852020 FEKE, S.R.O.       5147 Stará Vajnorská 37    83104 Feke           0911658658           0
35825464 FELIS CONSULTING, S.R.O  5110 Račianska 109/b     83105 Mgr.Puškár @                       0 firmasr@gmail.com
30777178 FEVAKO, SPOL. S.R.O.   5263 Pečnianska 31      85101 Garayová         0253418762  905445430     9 fevako@nextra.sk
36320285 FIM-EX, S.R.O.      5200 Zadunajská cesta 12   85101 Ing.Belayová       0910261261           0 bratislava@fim-ex.sk
36761966 FINESA FARBY, S.R.O.   5100 Stará Vajnorská 17    83104 Ing. Hodák @       0918828487  44634978f     0 hodak@finesafarby.sk
36791083 FLAMUR S.R.O.       5241 Vajnorská-Polus     83104 Simona Streli      0902600222  915662988     0 dax@zoznam.sk
41493290 FORNETTI                      85101 Čech
                  5220 NC TESCO-Panónska cesta                 0905401355           0
44699867 FORSEIL S.R.O.      5100 Vlčie hrdlo 61      82107 Mariana Štibraná     MAIL!              0 stibrana@forseil.sk
31395937 FOTOLAB SLOVAKIA A.S.   5260 Ľ. Fullu 2        84105 písomne @        65412626f   60201801     0 fotolab@fotolab.sk
35826418 FRANS MAAS S.R.O.     5110 Ivánska cesta 2     82104 Soňa Perfecká      48204302f           10
35726628 FREIHERR VON FAHNENBERG  5110 Hattalova 12/a      83103 Personalne oddelenie   43420655            25
17054427 FRESH FRUIT,SPOL.S.R.O.  5131 Elektrárenská 1/12091  83104 E-mail          0244632347f          49 ivanv@freshfruit.sk
35854065 FRITECH S.R.O.      5118 Korytnická 1       82107 Ing. A.Sivák @      0907033584  f031/77079019   0 fritech@fritech.sk
31338020 FRIVA ENTERPRISES CO.   5110 Pri Suchom mlyne 29   81104 PhDr.Karin Friedlová   0903721241           6 sport@friva.sk
31393951 FRIWA, S.R.O.       5274 Kulíškova 1       82109 Letenayová Andrea @   55563925            4 friwa@friwa.sk
33499993 FUNKA IGOR        5263 Pri šajbách 20, Ba III  83101 Funková         0336451178           0
13993372 G.D.S.-FARBY LAKY     5248 Svätoplukova 49     82108 Ďurčeková, Ďurček    55564752            0
17319463 G.P.R., S.R.O.      5230 Rybničná 40/E      83107 PÍSOMNE !    @    0249491919           0 gpr@gpr.sk
35968800 GALAXY SLOVAKIA, S.R.O.  5230 Dunajská 52       81108  Pokorný Tomáš @    0911436383           0 pokorny@galaxy.cz
35732733 GÁLIK A VESELÝ S.R.O.   5138 Osuského 3, Ba V     85103  Vladimír Hupka     0905203811           9 hupka@galves.sk
35727829 GAMET A.S.        5110 Harmincova 1       84101  M.Surovýchová     64363258   kl.371      0
36417742 GATE-WEAR S.R.O.     5242 TESCO Lamač       84000  Gašparík @       0918939177           0 dusan@gate-wear.com
17324220 GE MONEY, A.S.      5110 Bottova 7        81109  Zdenek Kéri @     0907712034           10 zdenek.keri@ge.com
35725397 GEBERIT SLOVENSKO S.R.O  5110 Laskomerského 2     83103  V.Sedláček @      písomne             0 vladimir.sedlacek@geberit.com
35782587 GECO TABAK S.R.O.     5226 Stará Vajnorská 17    82102  Katarína Potroková @  0244462224  44462221f    50 katarina.potrokova@ba.geco-tabak.sk
35898526 GEFCO SLOVAKIA S.R.O.   5110 PÍS/MAIL! Plynárenská 182401   Mgr. Z.Jedličková   0335913044  5913020f     0 recruitment.sk@gefco.sk
36843997 GEROTOP S.R.O       5100 Kovová 26        82106  Marek Svačinka @    +420608080020          0 m.svacinka@gerotop.cz
35791829 GG TABAK, A.S.      5135 Prístavná 1       82109  Frývaldská @                     150 fryvaldska@ggtabak.sk
31395015 GILLETTE SLOVAKIA     5110 Kukuričná 1       83103  Pers. @        PISOMNE             0 bratislava_reception@gillette.com
31360459 GLASS TRADING S.R.O.   5100 St.Vajnorská 17      83253 Xx           0244253878           0
31360459 GLASS TRADING S.R.O.   5100 Gessayova 2, Ba V     85244 Balášková tel./osob.  0244253878   0905705304   0 glasstrading@micronet.sk
35734833 GLAXOSMITHKLINE SLOVAKI  5110 Vajnorská 100/A      83103 L.Onderová @      49103311            0 ludmila.l.onderova@gsk.com
44027516 GOGH PETER SZČO      5110 Lamačská cesta 1/B    84101 Gogh Peter       0904202454          10 peter.gogh@asbeu.sk
35887028 GOLDEN WOOD S.R.O.    5100 Kašmírska 5        82104 Marcela Hrţičová    0243635263   902601500    0 info@goldenwood.sk
36207390 GOLDWING S.R.O.      5100 Miletičova 1       82108 Ing.K.Zozuľáková    PíS/MAIL            0 zozulakova@irps.sk
35887206 GREENLIGHT        5227 Suché mýto 1       81103 Ing. Anna Frátriková  0903/696727          20
35840790 HAGLEITNER HYGIENE SK   5245 Elektrárenská 1      83104 Turiničová       44455687    44455687f    0 office@hagleitner.sk
17312396 HASTEX S.R.O.       5170 Stará Vajnorská 8     83104 Jaroslav Hruška    49300000    49300009fax  33 hastex@hastex.sk
35884088 HDT SK S.R.O.       5100 Borekova 37        82106 Mgr. Stan.Pintérová  0245640387   45640389f    0 stanislava.pinterova@hdt.cz
17313805 HELIOS, S.R.O.      5210 Herlianska 15       82102 TEL ! @        0903556666   43334168    0 helios@slovanet.sk
17324246 HENKEL SLOVENSKO S.R.O.  5140 Záhradnícka 91      82108 Human Resources Dpt. 0250246111    55574425f   245 hr.sk@sk.henkel.com
34443878 HERITAGEMOTO SERVIS    5020 Dvojkríţna 2       82107 Tomáš Ondrejka @    0903757534           1 teoracing@teoracing.sk
35785306 HEWLETT-PACKARD SK    5160 Galvaniho 7        82002 Anna Neumannová @   0257525961          859 anna.neumannova@hp.com
31399061 HILL INTERNATIONAL SLOV  5114 Laurinská 3B       81101 písomne@        0254131014   54131015f    0 hill@hill.sk
31405029 HOCHSTAFL SLOVAKIA S.RO  5010 Kopčianska 16       85101 Adamíková Markéta @  0903809680           7 marketa@pobox.sk
35948957 HTK MIBILE S.R.O.     5200 Prokopa Veľkého 54    81104 rudo@htk.sk      Rudolf Šusta          0
35832932 HUMANIC SK, S.R.O.    5243 AuPark, AVION       85101 Telefonujte      63520697    43633404    0
31321828 HYPERMARKET TESCO                   82107 Eva Grecová @
                  5130 Dudváţska 25,P.Biskupice                0240255511   45524515    0 21101mhc@sk.tesco-europe.com
43976255 HYUNDAI AUTONET EUROPE  5030 Rozvodná 9/A       83101 JUDr.Reken,Špaček @ 0905765555    905716374    0 boris.reken@reken.sk
35808641 HYUNDAI MOTOR SK S.R.O.  5010 Panónska cesta 33     85104 Ing. Bachár      63812105            7
35714549 CHEN BRATISLAVA, S.R.O.  5147 Stará Vajnorská 17    83104 Balogová        0902119116           0
35814586 I.TOPCENTRUM S.R.O.    5147 Vajnorská 140       83104 Kutnerová @      0244455781   44455784f    0 mariana.kutnerova@itopcentrum.sk
13992295 I+I - POTRAVINY      5220 Fedinova 16        85101 Gramblička       0263826232   948459863    0
40015475 ICE-JOY JURAJ JAKUBA   5200 Martinčekova 32      82101 Jakuba Juraj      0903472625           0
00699454 IES-INT.ELECTR.SYSTEMS  5143 Vajnorská 136       83104 Ing.P.Zámečník,CSc.  44460909    fax44460919   0 ies@ies.sk
35849436 IKEA BRATISLAVA S.R.O   5147 Ivánska cesta 18, Ba II  82104 Ivana Sedláčková @   0248226114           0 p489@memo.ikea.com
35726563 IMAGE SUPPLIES      5210 Staviteľská 1       83104 Harničarová @     44872052    44872053f    0 obchod@isup.sk
00684635 IMAGO S.R.O.       5110 Varšavská 22,Box 72 @ 83008 PÍSOMNE          0903463082   44255227f    0 imago@imago.sk
36185957 IMET A.S.         5170 Job@imet.sk        84101 Ing.Potoczká @     0260202928   60202995f   80 job@imet.sk
35729864 INFORAMA A.S.       5146 Mlynské nivy 54      82105 Mária Ďurkovičová @  0258265333           0 sekretariat@inforama.sk
35729864 INFORAMA, A.S.      5146 Tomášikova 30       82101 Ing. Jeţovit      0905893207           0
35754826 INFOWORK S.R.O.      5110 Štefánikova 47      81104 Španková,Rimanová   52621204    903209260   20 spankova@appel.sk, iwsk@appel.sk
36699896 INFREDPHARM S.R.O.    5118 Fraňa Kráľa 20      81105 Ing.Jana Gnacková @  0918906291           2 gnackova.j@infredpharm.eu
17928940 ING.J.ŠUTARÍK - IMBIZ   5243 OC Soravia-IMBIZ     82104 Iršová,Matejčíková   49244250            0 soravia.ba@mop.imbiz.sk
11784300 ING.JÁN TOMČÍK-GARLEN   5262 Hraničná 16, Ba II    82101 Ing. Ján Tomčík    53637524    903712988    0 tomcikj@nextra.sk
43233813 ING.ZUZANA ANTALOVÁ    5247 Fedinova         85101 Ing.Zuzana Antalová  0903453723           0
35889667 INNTEX S.R.O.       5141 Bajkalská 22       82109 Ahmed Nadeem      0908366614           0
35750391 INTEC PLUS S.R.O.     5260 Stará Prievozská 2    82109 Novotný @       53411154            0 intecpl@intecpl.sk
31361013 INTERBYT, S.R.O.                    82106 Bojdová
                  5244 Lieskovská 1, P.Biskupice               0905541295   45643882    0
35789841 INTERPHARM SLOVAKIA A.S  5100 Uzbecká 18/A       82106 Elena Liptáková    0240200404   40200444f    0 liptakova@interpharm.sk
17054311 INTERSONIC, S.R.O.    5262 Staré Grunty 36      84000 Michalíková @     0265422070          35 perla@intersonic.sk
17332354 IPOS-KANC.POTREBY S.R.O  5147 Kubačova 1/A       83108 písomne @        44873881    f44873527   0 fuchs@ipos-velkoobchod.sk
00603830 ISTROS, S.R.O.      5000 Vajnorská 127, Ba III   83104 Vaňo @          44456897           40 juraj.vano@sk.dacia.biz
35758601 ITALMARKET SLOVAKIA A.S  5245 Holubyho 1/A       81103 Zavarská         0260103030f          0 ital@italmarket.sk
43858538 IVAN KUBOVIČ       5260 AS Mlynské Nivy 31    82108 Kubovič         0949869054          0
41334094 IVETA BLAŢEJOVÁ      5247 Bajkalská - predajňa PNS82108 Blaţejová     @    0903434244          0 i.blazejova@zoznam.sk
35757566 IW TREND S.R.O.      5153 Rybničná 38        83107  E. Kulhánková @    0244872316-7         44 info@iwtrend.sk
40785947 JÁN KOSA         5119 Haanova 22        85104  Kosa,Karásek      0903469135   918984048   0 martin_karasek@centrum.sk
17452619 JANA BYSTRIČANOVÁ-JANA  5200 Rovniankova 7       85102  Jana Bystričanová   0263813100   63824855f   4 jana@janadekor.sk
31743153 JARMILA BORDÁČOVÁ A&J   5260 Legionárska 23      83102  Jarmila Bordáčová @  0903432568          1 kurincova@atlas.sk
31106056 JASPOL EXPORT-IMPORT   5243 Páričkova 24       82108  Ing.A. Hlavatá @    0387496032   7494374    57 hlavata@jaspol.sk
35794828 JENSSEN SLOVAKIA S.R.O.  5156 Haanova 42        85104  Bošková        0904179477          0
41159501 JULIUS ĎURIAN       5230 Dudváţska-P.Biskupice 82107    Mgr.Ďurian       0911333263          0
31332251 JURKI-HAYTON S.R.O.    5050 Prístavná 2        82109  Polednová,Dugovičová  0243410203   58280033   350 alena.dugovicova@jurki.sk
36250643 JUTEX SLOVAKIA, S.R.O.  5170 Ivánska cesta 2      82104  Ulík @         0918686519          0 ulik@jutex.sk
35974133 JYSK, SPOL.S R.O.     5244 pís.,elektr.;Leškova 16  81104  Krouţková @      +420255702380         0 prace@jysk.com
11726938 K CERO - ROMAN CERULIK  5243 Vajnorská ul.-Polus CC 83101   Švajková, Orihelová  44441727           0 kcero8@kcero.sk
32213077 K+M - MARCELA KADNÁROVÁ  5221 Gercenova 33       85105  M.Kadnárová      0903212937          0
35721171 KAISAR S.R.O.-PREDAJŇA  5227 Staré grunty 51      84000  Mamová         0907148138          0
35906782 KAJAN S.R.O.       5274 Mlynské luhy 10      82105  Jančár         0905328751          0
32077076 KAKTUS BIKE,ING.BLAŢEK  5230 Kempelenova 2       84104  Zuzana Blaţeková @   0905410576   65423273    0 kaktusbike@kaktusbike.sk
35829451 KAMEŇ MUDRCOV, S.R.O.   5138 Košická 6         82109  Ing.G.Tothová @    0253414654   58234271    1 gt@msenet.sk
35683627 KANEX SLOVAKIA S.R.O.   5100 Stará Vajnorská 3/A    83104  Oľga Farkašová @    0249206611   49206622f   16 sekretariat@kanex-sk.sk
32687168 KARLO, GABRIEL ZÁHORČÁK  5144 Bojnická 20        83104  Polahárová Martina   0907941298          0
35747510 KASPER S.R.O.       5131 Čajakova 29        81105  Ťaţárová Henrieta   0903 787879          5
35832134 KATALÓGY OTTO S.R.O.   5110 Ľudové nám.45       83103  Šarinová        0904188412          4 delta.sko@stonline.sk
35790164 KAUFLAND SR V.O.S.    5210 Trnavská cesta 41/A    83104  Janíková;Drţková    0249590228   49590227    0 personalneSK@kaufland.sk
36372498 KERAMIKA SOUKUP SR    5100 Roţňavská 1 (R1 Centrum)
                               83104    Maroš Hunák      0911444488   49201011    0
36289515 KEVINSPOL SK, S.R.O.   5147 Stará Vajnorská 17    83104  Balogová        0902119110          0 miki_carey@yahoo.com
35883103 KIKA NÁBYTOK SK, S.R.O.  5115 Galvaniho 11       82104  M.Migotová @ PÍSOM.!  20650700    905602180   0 marcela.migotova@kika.at
35822244 KOALA TOURS        5110 Kalinčiakova 27      83104  Oliver Kluch      44455826           20
36005908 KODRETA FURNITURE,S.R.O  5244 Telefón/mail       81108  Neveďalová @      0905992438          0 katarina@kodreta.com
44559917 KOM TEX S.R.O.      5200 Agátová 5/E        84101  Jozef Komţík      0908776055          3 texgal@stonline
31337406 KOMODITNÁ BURZA BA    5100 Trnavská cesta 50/A    82102  Edita Varačková @   0252931010          2
36363359 KOREA FOODS S.R.O.    5100 Na pántoch 18       83106  K.Balaţovičová @    0244871120   44871224   20 katerina@koreafoods.sk
36826260 KORUNA PRALINES SK, SRO  5220 TEL !! Mickiewiczova 3  81107  Ing. Kačmár @     0904426438          0 marek.kacmar@post.sk
31375243 KORYNA NÁBYTOK S.R.O.   5244 Einsteinova 11      84310  PÍS!! M.Ludviková @  0252631708 fax        0 ludvikova@koryna.sk
35774835 KRAFT REKLAMNA AGENTURA  5110 Bulharska 70       82104  Boris Bartl      43635534           0
31351166 KRI MUS, SPOL. S R.O.   5246 Dudváţska 5,Dolné Hony82103    Ing. Krištín      45522871           0 krimus@nextra.sk
35762713 KRKA S.R.O        5110 Čulenova 2        81446  Ing.Ján Mlynár     63451706    0903751443  11 jakrka@atlas.sk
31818404 KRKA,TOVARNA ZDRAVIL SK  5110 Moyzesova 4        81105  písomne @                      0 krka@krka.sk
35767537 KRNÁČ-DREVOREZ BA,S.R.O  5162 Lieskovec 13, Ba II    82106  Miroslav Krnáč @    0908700749   45525014f   0 mkrnac@nextra.sk
44683961 KT-BAU S.R.O.       5200 Bohrova 1         85101  Tamas Mihály Tóth   0915952098          0 info@ktbau.eu
32630166 KVETINÁRSTVO GLADIOLA   5230 M.Sch.Trnavského 4   84101 Hayden         0905623080         0
35773871 L.E.V. PARTNERS      5147 Nevädzová 6       82101 Bartošová       0904205963  43411373    0
35725354 L´ORÉAL SLOVENSKO     5145 Vajnorská 160      83104 M.Gregorová @     písomne           0 mgregorova@sk.loreal.com
44203101 LABOR, S.R.O.       5110 Jeséniova 42      83101 Mgr.Plechov Alexande  0259300050  59300059    0
32828063 LAHÔDKY SLIMÁK      5220 Hálkova 1        83101 Frčo          0903251485         0
35821299 LB INTERNATIONAL S.R.O.  5110 Tomášikova 10/E     82101 Biathová @       0243330550  43330550f   0 praca@lbi.sk
34856382 LECHMAN-LEKHMAN STAV   5241 Špitálska 16      81108 Nikolaj Lechman    0903263653         0
30805716 LEKÁREŇ          5231 Strečnianska 13     85106 PharmDr. Czafik    63835868          0
31394621 LEKÁREŇ HUMANITAS S.R.O  5231 Šustekova 2       85106 PHDr. Kohoutová    0903446553  62313648    7
32131623 LEKÁREŇ POŠEŇ - MAZTECH  5231 Babuškova 2       82103 Mgr.A.Gregorová    43633029   905407250   3 maztech@slovanet.sk
31374301 LEKÁREŇ U ZLATÉHO HADA  5231 Poloreckého 2      85101 Mgr.Cmerová      0262310755         0
30842492 LEKÁREŇ V KRUHU      5231 Lotyšská 1       82106 Mgr. Knieţová     45244939          3
35724714 LEKÁREŇ ZADUNAJEC     5231 Antolská 11       85107 Farbová        0902802919  63812269    0
40247945 LEKÁREŇ ZELENÝ ANJEL   5231 Telefonujte       83103 Široká         0910986747         0
37345192 LENKA VARGOVÁ       5220 M.Sch.Trnavského 4   84101 Vargová        0903383906         0
43860800 LEYKOM, S.R.O.      5100 Stará Vajnorská 17   83104 Lipková Júlia @                  0 office@leykom.sk
35735988 LIBRA ELECTRONICS A.S.  5143 Kopčianska 65,Box 146 85101 Ing. Vindišová @     63810688   63838313f   51 galina.vindisova@libra.sk
35793783 LIDL, V.O.S.       5130 job@lidl.sk       82101 TEL/MAIL!       0911996928         0 job@lidl.sk
35793783 LIDL, V.O.S.       5211 Hodonínska 6703, Lamač84103 Kuruc @         0903218469         0 jobs@lidl.sk
35793783 LIDL, V.O.S.       5211 Vrakunská cesta     82109 Ing. Alena Romanová  0903217587         0
35793783 LIDL, V.O.S.       5220 Furdekova        91441 Ing.Bendik @      0903218777         0 peter.bendik@post.sk
17321212 LISKA BRATISLAVA S.R.O.  5242 TEL !! Drevená 8    81106 Veselá         0918040870         0
35759038 LUX SK, S.R.O.      5260 Rozálska 1       84103 Hrdinová @       64536177          0 lucia.hrdinova@lux-com.sk
36277134 M&C SLOVAKIA, S.R.O.   5230 Jantárová cesta 30   85100 Košťál         0908590999         0 kaufland.ba@macslovakia.sk
35813059 M&G AUTOPRÍSLUŠENSTVO   5227 Vajnorská 134/a     83104 M.Varga        0244458545  f0244256549  0 varga@mag.sk
30137926 M.BUGÁROVÁ-KVETINÁRSTVO  5200 Latorická 2       82107 Mária Bugárová     0903427521         0
31353061 M.M.T COMERC, S.R.O.   5240 Račianska 94      83102 Tibenský @       44457221   f44459557   0 elektrokomplex@stonline.sk
31361781 M+H AUTOSERVIS OPEL    5248 Polianky 15       84101 Ing.Kochová      68208444          0
31380522 MADAL BAL S.R.O.     5110 St.Vajnorská 37     83104 M.Uličný @       44454261   f44638451   0 ulicny@madalbal.sk
36610674 MADAST S.R.O.                    84105 Ing.M.Straka @
                  5110 TEL/E-MAIL! Matejkova 9               026540444  905442800   0 madast@madast.sk
33768897 MAJSTER PAPIER      5100 Čierny les1       82107 G. Spišáková @     0245981048         0
31326447 MAKRO S.R.O.       5110 St.Vajnorská cesta 17  83243 Djukičová   @    0908676235         0 katarina.djukicova@makro.sk
35812575 MALÉ CENTRUM S.R.O.    5247 Radlinského 9      81005  Dr.Ţemličková @   0252931122  903235832   5 slavka@malecentrum.sk
35821507 MALEX, S.R.O.       5227 Nákovná 29 (P.Biskupice) 2106
                                8    Daniel        0911223324         0
36213501 MAN-SR S.R.O.       5118 Čečinová 3-Telefonujte! 82105  Ing.Eliášová @    0903311063         1 man-sr@man-sr.sk
35885815 MANUTAN SLOVAKIA S.R.O.  5100 Ľanová 8        82101  Ing.Eva Briatková  0243634306  43420854f   0 briatkova@manutan.sk
33968659 MAREK PETROCZY      5221 Pekná cesta       83106  Petroczy       0905657097         1
31352936 MARESI FOODBROKER S.R.O  5100 Viktorínova 1      82108  Ľubica Tóthová    0253419601         0 l.tothova@maresi.sk
34884823 MARKET CENTRUM      5130 Stará Vajnorská 17   83104  Mozoláková,Mozolák  0903433117  0903623221  40 marketcentrum@slovanet.sk
35840323 MARKO GAS S.R.O.     5110 Pasienková 7      82106  Ing. Ivan Šimčík @  0905654734         20 iva.simcik@markogas.sk
44060939 MARKO KRÁĽ        5224 Hríbiky 188       02744  Marko Kráľ      0903322539         0
35749393 MATAX           5110 Lachova 35       85101  Martin Torda     0905537334         14
35806613 MAX S.R.O.        5210 Kollárovo nám.17    81106 Tatiana Kasam       0903710446  52966110    0
35915901 MAXEL S.R.O.       5100 Mlynské nivy 56    82105 Toldy     @                    0 zamestnanie@maxel.sk
35847646 MAXIMA POINT       5110 Záhradnícka 46     82109  Pers.odd.       55564676   0908781959  40
17315816 MÄSIARSTVO ISTRIA     5222 Nejedlého 6, Ba IV   84102  Kaiserová       0903243129         0
36907103 MÄSO - POŇA        5222 Budatínska 79     85105  Poňa          44872916          0
17580315 MÄSO-ÚDEN. ACHBERGEROVÁ  5222 Šancová 23       83102  Múčka @        0255575296  55641168f   70 achberger2@stonline.sk
22826246 MÄSO-ÚDENINY ILAVSKÝ   5222 Miletičova 17     82000  TEL!          0903769862  55424002    0
35763337 MC-ELEKTRO S.R.O.     5143 Stará Vajnorská cesta 1783104  Kašníková       44253865   f44253800   0 odbyt@mc-elektro.sk
31392334 MEDIATECH S.R.O.     5100 Drieňová 34      82102  Ing. B.Tonkovičová   0243417777  43418999    0 mediatech@mediatech.sk
17312001 MEDITRADE S.R.O.     5110 Kalinčiakova 27    83104  E.Zbyvateľová     44456368   fax44456369  0 ezbyvatelova@meditrade.sk
31685960 MEGA NÁBYTOK/MOHANA A.S  5115 Páričkova 18      83104  Klimko @        55648714f          0 klimko@maganabytok.sk
17320500 MELLI SLOVAKIA S.R.O.   5110 Ivánska cesta 32    82004  Ing.P.Balašov @    43415928   f43422854   0 melli@melli.sk
36501891 MERKURY MARKET SLOVAKIA  5230 Roţňavská 26      82104  TEL/MAIL        0918894828         0 bratislava@merkurymarket.pl
31637141 METEOR SLOVENSKO S.R.O.  5100 E-Mail!        82003  Mariana Števonková@  091747513          0 mariana.stevonkova@meteor.sk
36323667 MG TIME, SPOL. S R.O.   5165 Legionárska 618,Trenčín 91101  Pís./tel.:       0905828410  0326581573   0
35764929 MHA SLOVAKIA, S.R.O.   5110 Stará Prievozská 2   82109  Ing.Kratochvíl     58104914          0 kratochvil@mha.sk
35681969 M-CHEMICALS, S.R.O.    5150 Tehelná 24 B      83103  H.Plevová,M.Šimková@  0244455590         6 m-chemikals@m-chemikals.sk
31643761 MICRONIX, S.R.O.     5100 Košická        82109  Ing.Brláţ @      0905353631         0 info@micronix.sk
43814387 MIELE CENTER STOPKA BA  5260 Hodţovo námestie 1A  81106  Drien Peter @     0232113513  32113510f   4 drien@stopka-sk.sk
36168599 MICHAL S.R.O.       5260 Mailujte !!      82102  A. Maurová @                    0 michal@michalsk.sk
11889926 MICHAL LENHART-RIBBON   5100 Hálkova 1       83103  Lehotská @       0905531525         0 ribbon@ribbon.sk
31570364 MIKONA S.R.O.       5170 Vajnorská 129     83104  Šafář         0904674156         0 sekretariatba@mikona.sk
31570364 MIKONA S.R.O.       5170 Račianska 54      83103  Streďanský       0903791286         0 sekretariatba@mikona.sk
31570364 MIKONA S.R.O.       5170 Roţňavská 30/A     82104  Vladislav Berkovic   0248202218  48202210f   0 praca@mikona.sk vladislav@mikona.sk
17340080 MILAN JURIŠTA       5100 Hrachová 18      82105  Buček Ján @      0914321032         20 milanj@stonline.sk
35829869 MINAKO, S.R.O.      5274 Nejedlého 31, Ba IV  84102  Michal Korecký     0905666696  64364450f   0
31370365 MINI DISKONT, S.R.O.   5163 Hraničná 16      82006  Písečná @       53413580          8 pisecna@minidiskont.sk
34541071 MIPAL           5222 J. Stanislava 2    84105  Palkovič @       0903303033         4 uctom@azet.sk
36466701 MIPEX DESIGN       5110 Bottova 7       81109  Peter Kvassay     52961160          21
33840466 MIVA OBCHODNÉ CENTRUM   5220 Bzovícka 38      85107  Antoška        0905627259  911997711   0
36509132 MIW S.R.O.        5200 TEL! Tomášikova 10   82000  Alena Beňová @     0915415400         0 info@okna-miw.eu
44674317 MJJ S.R.O.        5100 Kríţna 11       81107  Lenka Mikulková @   0911444961         1 mjjsro@gmail.com
35786442 MOBEL HOFF S.R.O.     5200 M.Sch.Trnavského 1/f  84101  E-mail/Tel/fax     0264285873  64530545f   0 mobel-hoff@nextra.sk
20218937 MOBELIX(EUROPA MOBEL BA  5200 Roţňavská 32      82104  Milada Vagašová @   0244642301  PÍS/MAIL!   0 r3f@moebelix.cz qem@moebelix.cz
35894041 MOBIL SK, A.R.O.     5250 Telefonujte !     85104  Maliarik @       0903131313         3 mobilsk@mobilsk.sk
35733471 MOBILIS MANIP.TECHNIKA  5100 Ďurgalova 4      83101  Alena Veselá      0903746789  54652963f   0 alena@mobilis.sk
36239526 MONTÉE S.R.O.       5242 AU-PARK - Mango    95104  Ing. Sláviková @    0911233320         0 mango2@slovanet.sk
35828153 MOTOR CAR WIESENTHAL   5010 Tuhovská 5       83107  Lasíková Lucia     49294905   49294929    0
35694866 MOTOR PARTNER S.R.O.   5010 Panónska cesta 22   85104  Ing.R.Hollý @     63534444   63534445    0 boss@motorpartner.sk
35828161 MOTOR-CAR BA S.R.O.    5010 Tuhovská 5, Ba III   83107  Benedová @       49294453          0 l.kucova@motor-car.sk
40222535 MP SERVIS - P.MARTINKA  5100 Bojnická 10      83104  Marek Sarka      0907777767  44454801f   0 msarka@mp-kovania.sk
31388639 MPL TRADING, S.R.O.    5147 Galvaniho 8, Ba II   82104  Gajarský        48511935-6  903791112   0 trenciansky@mpl.sk
35805617 MSG SLOVAKIA, S.R.O.   5230 Hviezdna 38       82106 Holzhauser       0905971778          0 g.holzhauser@envy-sport.com
35765526 MTS INVEST, S.R.O.    5227 Špitálska 51      81108 Biroová-Ţnavová    0905248047          0 znavova@pink.sk
31607489 MULTIEXPO TRADING SLOV.  5110 Púchovská 12      83000 J.Martinka       44881542    0905654480   0 bartislava@multiexpo.sk
35691425 MULTIK S.R.O.       5110 Česká 17        83102 Šimák @                       0 simak@teslatv.sk
31320040 MULTIMEX-PRODUKT S.R.O.  5274 Prievozská 32      82105 Gbelský        0905548950   0253411107   0
31697631 MUSIC BOX MEDIA S.R.O.  5247 Svätovojtešská 13,Ba III 83103 Mgr. Faltysová @   písomne            0 ramon@stonline.sk
17627192 NÁBYTOK GALAN       5244 Ivánska cesta 26    82104 PÍS/MAIL        0232553601   48211826f   0 kariera@nabytokgalan.sk
00679976 NARIMEX, S.R.O      5165 Jungmannova 6      85101 Ing. Papcunová     0267201411   672014419f  50 narimex@narimex.sk
43727832 NATURAL HOME       5244 Stará Vajnorská 37   83104 p.Sobek        0903761071          0 marcus@stonline.sk
35739487 NAY A.S.         5245 Tuhovská 15       83006 Preťová Libuša @    49449449    49449217f   0 praca@nay.sk; nay@nay.sk
35788488 NESCO S.R.O.       5200 Studenohorská 2     84103 Patrik Baričič     0249512542   0249512542f  0 nesco@chello.sk
31344437 NESS SLOVAKIA       5110 Vysoká 26        81106 Alena Vyhlasová    44026149           0
36693804 NEXT LEVEL S.R.O.     5119 Panská 9        81101 Bc.Lucia Zoborová @  0232662621   32662622f   23 lucia@nextlevelpharma.com
35754354 NEXTRA, S.R.O.      5110 Mlynské Nivy 43     82471 Erika Koklesová @   58228111           0 erika.koklesova@in.nextra.sk
44259841 NOVÁK MÄSO-ÚDENINY    5200 Komárnická 3      82103 Roland Miroš                     6
35703881 NUBIUM-ING.L.STRAŠIL   5110 Trenčianska 55     82109 Ivan Peller      53417930           0
31356542 OBUV SERVIS U RIŠA    5271 Ipeľská 1 trţnica    82107 Antonín        0903442600          0
35869534 OCÉ SR S.R.O.       5100 ocesk-info@oce.com   82104 Jana Tauberová     0248228710   48228790f   0 jana.tauberova@oce.com
41384423 OČNÁ OPTIKA-P.HUNČÍKOVÁ  5200 huncik@asovending.sk 82000 Petra Hunčíková      MAIL             0
35772760 OFFICE CENTRUM S.R.O.                82104 Ing.Stanek,Ruţinský
                  5100 Bulharská 70/Nádraţná34,Ivánka            0243631344   43631352f   0 ruzinsky@officecentrum.sk office@
35825979 OKAY SLOVAKIA S.R.O.   5100 Palisády 33       81106 sp01.hr@okaysk.eu   Chocholáková         0 sp01.hr@okaysk.eu
36240737 OLVID S.R.O.       5243 Einsteinova-AUPARK   85101 Ing. Daubner      0465426145          14
35787058 OMNIA MOTORS A.S.     5010 Tomášikova 30      82101 Pittnerová       0248240208          0 pittnerova@omnia2000.ak
31405690 OMNICO S.R.O.       5143 Wolkrova 23, Ba V    85101 Baňáková        62250178    62250179f   60 omnico@omnico.sk
35932104 ONLINE TRADE INVEST,SRO  5110 Hurbanovo nám. 6    81103 Hollá @        0914200294          0 onlinetradeinvest@centrum.sk
31913113 OP PROSTĚJOV, A.S.    5242 AUPARK-Einsteinova   85101 Ing.Borovská      0905416661          0
17428891 OPRAVA OBUVI-ANDREJČÁK  5271 Bohrova 3        85101 Andrejčák       0905257324          0
35809205 OPTIKA SILOE S.R.O.    5200 Dlhé diely I 6/A    84103 Ing. L.Rosypalová   0902202646          0 lucia.rosypalova@optikasiloe.eu
35941758 OPTI-M, S.R.O.      5227 Černockého 13      83151 Mgr.Malenková     0907539321          0
31350038 ORADATA S.R.O.      5245 Atrium, Einsteinova 9  85101 Tiklova        68206601    68206602f   0
35815400 ORION SLOVAKIA S.R.O.   5210 Vajnorská 97      83104 PíSOMNE !    @   44455204    44454032    0 orion.slovakia@orion.co.at
35953993 OXALIS SLOVENSKO,S.R.O.  5100 Staviteľská 1      83104 Tonkovičová      44648132           0 oxalis@oxalis-sk.sk
44415915 PAMADRIA S.R.O.      5200 Bazová 12        82108 Miroslava Lorencová  office@pama  dria.sk    0 office@pamadria.sk
31443923 PANTA RHEI S.R.O.     5110 Ruţová dolina 10    82521 Kariera@pantarhei.sk  0255640371   0911724670   0 kariera@pantarhei.sk
36192384 PAPIRIUS S.R.O.      5118 St.Vajnorská 4     83104 Mgr.A.Vidrová     44462987    fax44462986  0 anita.videova@papirius.sk
35927054 PARFUMÉRIA DOUGLAS                   82103 Kocianová
                  5260 Shopping Palace-Zl.piesky              49244385    49244386f   0
36669067 PARFUMERIA SEPHORA SK   5230 AVION-Ivánska cesta 16 82104 Katarína Weissová    0243630267   43630268    0
35704781 PARKETT PLUS, S.R.O.   5100 Kopčianska 89      85101 Ing.Miklošová @    48777711    48777710   70 lmiklosova@parkettplus.sk
35822911 PARMAL TUPOLEVOVA S.R.O  5210 Tupolevova 21      85105 Ing. Milan Partl    63535961 - 3  0905610540   4
35719656 PATRIOT, S.R.O.      5211 Dunajská 2 - TETA    81101 Mozolák Roman     0903623221          0
43202411 PAVOL NOVÁK, F.O.     5110 TEL !! Svätovojtešská 1983103 Pavol Novák @     0902624303          0 pakonovak@zoznam.sk
35821272 PEEK & CLOPPENBURG SK   5248 Ivánska cesta 16    82104 Human Resources    MAIL/PÍS           0 Slovakia@peek-cloppenburg.sk
31405631 PEJAN, S.R.O.       5220 Beniakova 18       84105 Hopják Peter      0905714023            0 budzinakf@stonline.sk
36733032 PEKÁREŇ NAGLREITER    5224 Karadţičova 10      82108 Ceconíková @      0908677268   911232381     0 ceconik.lubos@stonline.sk
35812737 PEMAK SPOL. S.R.O.    5010 Šustekova 29-31      85104 Kojš          0903767042            3
35743026 PENTA GROUP A.S.     5100 Kríţkova 9        81104 Zuzana Zimančoková   57788183             10
31327681 PERGAMON S.R.O.      5100 Chemická 1        83104 Ing. Peter Rakovan   0249202911   49202910      0 rakovan@pergamon.sk
35439513 PETER MIŠURA HODINÁRSTV  5273 Špitálska 43       81108 Miškurová        0918495274            7 INFO@EURO-TIME.SK
35816244 PF AUTO S.R.O.      5020 Hodonínska cesta 11    84103 Peter Frühwald     0269203700   69203740f     24 peter.fruhwald@pfauto.sk
31344259 PHILIP MORRIS SLOVAKIA  5135 Račianska 44       83102 Dúţiková @       49242506    49242504f    240 martina.duzikova@pmintl.com
31341241 PHILIPS SLOVAKIA     5143 Škultétyho 1       83227 Mgr.Kresanová      50265110             0
34142941 PHOENIX-ZDRAV.ZÁS. A.S.  5110 Pribylinská 2/A @     83104 PÍS! Mgr.M.Molnár @   0249999170            0 molnar@phoenix-zz.sk
35880066 PLIVA SLOVAKIA S.R.O.   5110 Plynárenská 7/A      82109 Vozarová @       fax 58252854           0 vozarova@plivadd.sk
31363172 PODRAVKA INTERNATIONAL  5130 Záhradnícka 68      82101 pani Haskič       50202811             0 podravka@podravka.sk
31319459 PORSCHE INTER AUTO    5100 Dolnozemská 7       85299 Daubner @        49262200    49262259     180 informacie.vw@porsche.sk
31362788 PORSCHE SLOVAKIA     5118 Vajnorská 160       83104 Ing. Christov      49262625             0 christov@porsche.sk
17478278 POTRAVINY         5220 L.Dérera 6 (Kramáre)   83101 Gramblička Ivan     0254772088            0
37029380 POTRAVINY GNJATOVIČ    5220 Vrakunská ul.1      82106 Gnjatovičová      0903452286            0
41335261 POTRAVINY HVIEZDA     5220 Nám. 1. mája č.15     81106 Sýkorová Zuzana     0252921226   0903435451     0
13986422 POTRAVINY I+N       5220 Vlčie hrdlo 52-najprv telef. 2110 Srnčík-ubytov.Nitra
                                  8              0905263308            0
36705748 POTRAVINY INKA      5220 Rusovská cesta 15     85101 Hulanská        0263454533            0
30155967 POTRAVINY J+M       5211 Miletičova 69       82108 Jozefína Bubenová    0915742915   905633336     0 potravinyjam@zoznam.sk
35910313 POTRAVINY JANKA      5220 Dopravná 6, Rendez    83106 Kaiser         0244873091            0
34447105 POTRAVINY POD TERASOU   5220 Líščie údolie 57     84101 Ričovská        65411857    905410435     0
34387595 POTRAVINY SLIMÁK     5117 Hálkova 1, Ba III     83102 Hába          0903444595            0
35700262 PPC TEAM PLUS S.R.O.   5000 Einsteinova 13      85101 Sviteková Jana     62247856             0 balţena.knutova@ppcteam.sk
35688963 PPM-TRADE S.R.O.     5230 Tupolevova 4       85101 Ing.Eva Pršelová    63823779    63823779fax    0 mb@modernybyt.sk
34131868 PPO, S.R.O.        5100 Bratislava - Lamač    84100 Horváthová    @   0264536570            0 csabay@ppo.sk
34106952 PPV PLUS, S.R.O.     5050 ČS Shell-Drieňová ul.   82101 Peter Buzáš @      0243637424   0903474919    15 buzasova@chello.sk
35889021 PREMISA S.R.O.      5114 Medená 10         81102 Lajčiak @        0905728055   54411739f     0 premisa@premisa.sk
35143444 PRESS INTERNATIONAL    5227 Obchodná 11        81106 Schleifer @       0903244305   20713253F     16 tiborsch@chello.sk,pressinter@chel.
36010413 PRIMA ZDROJ HOLDING A.S  5210 Bieloruská (P.Biskupice) 82106 Takáčová         0903427954            0 hs321300@px.psg.sk
36010413 PRIMA ZDROJ HOLDING A.S  5220 Holíčska 27, Ba V     85105 Takáčová, Lišková    0903427954   911321327     0
36010413 PRIMA ZDROJ HOLDING A.S  5220 Komárnická ul. 9     82101 Takáčová @       0903427954   63810820     480
36010413 PRIMA ZDROJ HOLDING A.S  5220 Ţitavská 5        82107 Ing. Takáčová @     0903427954   63810820      0 hs321300@px.psg.sk
44484020 PRIMAOKNO S.R.O.     5200 Seberíniho 14       82103 Ing.Lehotská      0911128848   43633632      0 lehotska@primaokno.sk
31337058 PROCTUM S.R.O       5100 Kolárska 8        81106 Ing.Repáš        0257107878   57107890      0
35765712 PROTHERM, ODD.VAILLAND  5248 Gagarinova 7/B      82101 Ing.Benča        0244458131   903442502     0
35818425 PSA PEUGEOT CITROEN    5200 Brnianska 31       81104 Písomne @        (33)5907350  (33)5907306fax   0 www.slovakia.psa-peugeot-citroen.co
35814586 PTÁČEK-VEĽKOOBCHOD A.S.  5100 Vajnorská 140       83104 Ivana Spustová     0244455781            0 ivana.spustova@ptacek.sk
35963841 QUAD CENTRUM SLOVAKIA   5040 Ţitná 1          83106 Ušiaková Lucia @    0918406114            1 qc@qc.sk
35693525 QUAZAR S.R.O.       5110 Zátišie 10        83103 Kolimar @        0244457018   44459833      0 quazar@qauzar.sk
35854707 R.D. SPORT, S.R.O.    5110 Kopčianska 20/A      85101 Gregora         0903792122   0263531409     0 mgregora@centrum.sk
41479084 R.PLOCZEK - KLAUDESIGN  5220 Dunajská 1        81101 Ploczek         0905719007            0
34097295 RAKO NA SLOVENSKU     5147 Stará Vajnorská 17     83104 Ing.A.Hubený     0903406769  44451977    0
37614525 RASTISLAV MALIARIK    5110 Odbojárov 9        83104 R.Maliarik      0903305399          0
31595804 RAVEN A.S.        5118 Pri st.letisku 2-Vajnory  83107 Turan @        48210123   915737208    0 pturan@raven.sk
35683376 RAX JEANS S.R.O.     5100 Pri starom letisku 2    83107 Baynan Hutlu     0918098685          0
31411088 REBOX, S.R.O.       5100 Kukučínova 52       83103 Szerbová       0904801759  44442523f    0 rebox@nextra.sk
31362150 RECKITT BENCKISER     5146 Drieňová 3         82108 Ing.Ţidziková @    0248213000         25 maria.zidzikova@reckittbenskiser.co
35890665 REDAN, S.R.O.       5242 Bardošova 2/A       83101 Fiziková       0918024752          0 fizikova@atlas.sk
37145258 REGAS - HORÍNEK      5110 Staromestská 6       81103 Horínek        0902245789          0
35778971 REIN 3 S.R.O.       5248 Vajnorská 137       83104 Igor Brachatý @    0244458169  44254801f    0 rein@rein-karcher.sk
37140078 REMA 1000         5220 Ševčenkova 23       85107 Kochan        0905669617          0
35780550 REMA 1000         5220 Kubačova 19        83106 Sládečková, Nevím   44872456           0
35779951 REMA 1000         5220 Blagoevova 26       85104 Tomeš         0903802792          8
31375651 REMA 1000 A.S.      5220 Astrová 34         82101 Wolfová        43631677           0
41839544 RENÁTA PŠENKOVÁ-RENI,FO  5262 Šintavská-Holíčska     85105 Pšenková       0903909056          0
35906898 RESPO           5110 Staré Grunty 12      84104 Pers.odd.       60300603          20
35756471 RETAIL VOLUE STORES A.S  5200 Panónska cesta 16 (Carrefour) Ing.Beáta Bobková
                                85104              PÍS/MAIL           0 beata_bobkova@rvscarrefour.sk
35912367 REYNNA, S.R.O.      5145 Ovsištské nám. 1      85104 Ing.Sklenka @     0262520313  62520314f    0 reynna@gmail.com
36678856 RHAPIS S.R.O.       5260 Na vrátkach 15       84101 Boris Abrahám @    0918894135  64464411f    0 abraham@rhapis.sk
35975148 RIBBON, S.R.O.      5230 Hálkova 1 (OD Slimák)   83103 Mgr.Laučíková @    0905531525  44631932f    0 ribbon@ribbon.sk
31748406 RICHTER GEDEON O.Z.    5110 Šoltésovej 12       81108 Grejtáková @     50205806   písomne     0 richtergedeon@richterg.sk
36242039 RIMI-NABDA, S.R.O.    5110 Štiavnická 6        82104 Jacková Martina @   0243637707          8 jmartina@riminabda.sk
35961937 RINA MODE S.R.O.     5200 Mierová 83         82105 Ing.Elena Kaľavská  PíS/MAIL           0 info@rinamode.sk
00678155 RINGIER SLOVAKIA A.S.   5110 Prievozská 14, P.O.Box 47
                                82004 nabor@ringier.sk     PÍS/MAIL!         260 nabor@ringier.sk
14002175 RK COLOR-ROMAN KEVICKÝ  5227 Vajnorská 106       83104 Kevický        0905403328          0
33712140 ROAL, F.O.        5262 Obchodná 31        81101 Kukučka        0902830064          0 roal@nextra.sk
35333839 ROBERT PRUŢINA, F.O.   5220 Osuského 42, Ba V     85103 Pruţina        0904664513  904664513    0
43819966 RODA E.M.B. INTERNAT.   5100 TEL/MAIL!! Lombardiniho 2/B Ing.Toma @
                                83103              0244462436  44462437    2 vladimir.toma@rodaemb.com
34458786 ROMA-ING.ROSENBERG R.   5220 Sibírska 9         83102 Rosenbergová,Kozlová 0903512094  44253770    3
35814918 ROSNIČKA SLOVAKIA A.S.  5113 Kopčianska cesta 89    85101 Hozová,Burzíková   63810991-3          0
35749458 ROSNIČKA-DREVOPREDAJ   5113 Odborárska 52       83100 Pleško        0905450506          0
31654991 RUDEX S.R.O.       5155 Nobelova 34, Ba III    83605 Czontos @       44462528   44258076f    0 rudex@internet.sk
44365934 RUŢA NR S.R.O.      5100 TEL!Mail!Varšavská 22 83103 Rakovský Stanislav @    0905245547          0 ruza@ruzanr.sk
35744723 RWA S.R.O.        5100 E-Mail! Pri trati 15    82106 Ing. Pucherová @   0240201121  40201123f    0 pucherova@rwaslovakia.sk
36281948 RYBÁRSKE CENTRUM-RAJ                82103 Čorejová
                  5230 Seberíniho 14-OC"KOCKA"                0243425404  905783586    0
31375651 SAMOŠKA, A.S.       5220 Ipeľská 2         82107 M.Spusta, V.Tomeš@  0903249152  903802792    0 vlado.tomes@rema1000.sk
35898372 SAMOŠKA-KUBAČOVA,S.R.O.  5220 Kubačova 19        83106 Nevím Miroslav    0903869190  44872456    0
31383700 SANDVIK SLOVAKIA S.R.O.  5120 Hraničná 18        82105 Čerňanská       0258318326          0 jana.cernanska@sandvik.com
31359957 SANITARIA S.R.O.     5100 Sabinovská 4/A       82102 Ing. Marián Strýček  0903232203          0 marian.strycek@qmn.sk
35721871 SAU S.R.O.                      mostom
                  5211 Novin.stánok pod Novým81106 Richard Uličný       0903410078          3 richard.ulicny@post.cz
35859181 SAVE MAX INTERNAT.S.R.O  5130 Dunajská 4, Ba I      81104 Mikulová @      52632614           0 janka.mikulova@savemax.sk
35873671 SAVIO S.R.O.       5240 Trenčianska 6       82109 Heiserová Silvia @  0253411611  0253636994f   5 savio@savio1.sk
35826649 SCANIA SLOVAKIA S.R.O.  5100 Pestovateľská 10      82104 Stanislava Barošová  PÍS/MAIL           0 stanislava.barosova@scania.sk
11786752 SCARLETT SPORT      5248 Rovniankova 5      85102 Cvečka         63454064           0 roces@atlas.sk
36373583 SCP PAPIER A.S.      5100 Stará Vajnorská 17    83104 Ing. A.Kruţliaková   0249208371  49208320f   0 job@scppapier.com
44801793 SERNA S.R.O        5200 Trnavská cesta 50    82102 Elena Jazyková     0907584247          2 eli71@azet.sk
00604267 SERVICE INDUSTRY TRADE  5118 Syslia 42        82405 Tabačková @      43414887   43414888    0 sit@stonline.sk
34139524 SEVA SLOVENSKO S.R.O.   5100 Račianska 188      83106 Ing. Simonová Jana @  0905365258  44681721 f   0 seva.simon@azet.sk
31402828 SCHINDLER VÝŤAHY A.S.   5274 Karpatská 8       81105 R.Počarovský      0244452152  0903221994   0 roman.pocarovsky@schindler.com
31638333 SCHOMBURG SLOV. S.R.O.  5100 Rybničná 38/F      83106 Ing.Ľubomír Fajta   0232400502          0
36061387 SCHWARZ PHARMA AG     5231 Kutlíkova 17       85102 J.Ondráček @                    0 jiri.ondracek@schwarzpharma.sk
40254704 SILVIA HOBOROVÁ      5200 Molecova 2 - stánok(zelovoc) Silvia Hoborová
                                84100             0949122914          0
36287245 SIMONKA, SPOL.S.R.O.                 81106 Ing. Baláţová
                  5227 Jedlíkova 5 (Obchodná 42)               0905723583  52635291    0 cms@stonline.sk
36702579 SIMS PLUS S.R.O.     5200 Špitálska 51       81108 Mgr. S.Winklerová   0918996351          0 marusincova@moloko.sk
13968351 SKAMA (POTRAVINY)     5220 Koreničova 2       83102 Skacel         0907706613          0
35720450 SL PLUS, A.S.                    83101 PharmDr.Novotná
                  5231 Lekáreň Kramáre-Limbová 5               0904251528          0 viola.zavarska@slplus.sk
35899476 SLOVLEK S.R.O.      5110 Znievska 13       85106 Písomne @       fax58240361         0 slovlek@slovlek.sk
31689582 SOLFER, S.R.O.                  84102 Sabolová
                  5243 TESCO-Lamač BIANCA SHOES               0907995717          0
35874601 SOLID SLOVAKIA S.R.O.   5100 Oráčska 2        83106 Dagmar Fuseková    0244649707  44649706    3 solidslovakia@solidslovakia.sk
35799331 SOTECO SLOVAKIA S.R.O.  5110 Trenčianska 53      82109 Yveta Luptáková @   53416571   53418706    0 yves@ba.psg.sk
31319921 SPARKS, S.R.O.      5200 Gagarinova 7/a      82103 Stanislavová @     48211211   48211212f   1 sekretariat@sparks.sk
35917474 SPLEEN S.R.O.       5200 Laurinská 3       81106 Zuzana Puobišová    0907758766          0 puobzu@spleen.sk
36802271 STAVEBNÉ STROJE S.R.O.  5020 Revolučná 17       82104 Koubek František @   0905273560          4 0905273560@orangemail.sk
37607464 STAVIK-ŠTÚDIO       5230 Šustekova 11       85104 Viktoriusová @     62520642           0 sekretariat@stavik.sk
31592872 STAVIVÁ-GARAJ       5100 Stará Ivánska cesta 3  82104 Procházková @     43424397   43422094   120 oj02@staviva.sk
36748421 STEMPROK S.R.O.      5200 Zámocká 30        81101 Borbely        0918362567          0 borbely@stemprok.cz
31352723 STOBEK, S.R.O.      5260 Galvaniho 12       82108 Ing. Tomašovič @    0903714264          0 stobek@stobek.sk
35855738 STOMIX BRATISLAVA S.R.O  5162 Vajnorská 140      83104 Petronela Boleková @  0918535820  53633375f   0 bolekova@stomix.sk
36481599 STRADER S.R.O.      5143 Vajnorská 127/B     83104 Cichý @        0915936458  44882700f   0 marian.cichy@strader.sk
31329314 STROJDORMAŠ EXPORT    5160 Polianky 17       84431 Ing. Rulova      64286713           0
35789115 SUPER PEK, A.S.      5224 Harmincova 1       84102 Sučanská        69201511   69201520f   0 sucanska@superpekas.sk
35965592 SVET MÁP, S.R.O.     5100 Púchovská 12       83106 Štrokendlová      44881533   44881542f   0 strokendlova@svetmap.sk
41997255 SVITLANA MATUSHOVA FIAL  5262 Trh Miletičova      82109 Svitlana Matushova   0904205679          1
35876611 SYBASE PRODUCTS SK A.S.  5100 Tomášikova 30      82101 Ing. S.Masaryková   0248250587          5 stanislava.masarykova@sybase.sk
35860758 SYMPARKETT, S.R.O.    5110 Kresánkova 11      84105 Orgonášová       48200012           0 orgonasova@symparkett.sk
00894036 SYNERGIA A.S.       5100 Ul. Svornosti 16/12230  82106 Petrovská Mária @   0240256702  40256221f   0 synergiaba@pobox.sk
35766239 SYNERGIE SLOVAKIA     5110 Michalská 7       81101 J.Souhradová @     54415522   54415518    0 souhradova@syn.sk
35849517 SYSKOS          5110 Mileticova 23      82109 Ing. A. Krisko     55644084          10
31385036 SYSTEMTRONIC SLOVAKIA   5143 Trnavská 80       82102 systemo@nextra.sk   0905646798  44258020    0 systemo@nextra.sk
37156641 ŠTEFAN BUTAŠ       5030 Istrijská 26, Ba IV   84101 Štefan Butaš      0905408132          0 buto@integram.sk
35805781 ŠTOR CAD COMPUTERS, SRO  5263 Imricha Karvaša 2    81522 Ivaničová       0252444543          0 plot@stor.sk
35741155 TABAKOLAND,A.S.      5226 Popradská 29,Ba II    82106 Polašová @       45523114   písomne    0 sekretariat@tabakoland.sk
36287857 TAKKO FASHION,S.R.O.   5200 TEL!Drobného ul. 27   84101 Jana Majeková     0244450860          0
44396996 TALLY WEILJ RETAIL SK   5200 Šulekova 2        81106 Simonova Vitverová   0249494111          0 simona.vitverova@fetting.cz
35730609 TAMBOR SLOVAKIA      5110 Kremnická 14       85101 Ivan Kotuček      62485452           0
36716383 TAMELIA S.R.O.      5241 Nám. 1.mája 11     81101 Mária Mlyneková @    0908265132           22 astor-sro@stonline.sk
36827835 TARA LM S.R.O.      5131 PriŠajbách 1      83000 Lacková         0902303086           0
36473910 TATRYWOOD, S.R.O.     5110 Einsteinova 18 Au-Park 85101 Mgr. Ledecký @     63530761    527721530f   0 roderico@aupark.sk
35724528 TECHNOKLIMA, S.R.O.    5110 Staré grunty 184    84104 Vladimír Gréc @     65442661            9 office@technoklima.com
31345964 TECHSERVICE S.R.O     5110 Slávičie údolie 106  81499 Mackovičová     @  0259208888   59208822    41 techservice@techservice.sk
31333079 TELESYS SLOVAKIA S.R.O.  5117 Ôsma 10        83101 Ing.Hodál        0903446807   44871715    0
17318246 TERCOPLAST        5110 Zátišie 1       83103 Ing.Š.Demovič      44454361    fax44454385   0 stefand@terco.sk
31321828 TESCO STORES SR A.S.   5147 Kamenné nám. 1/A    81561 Štefánia Kadyľáková   0259218360   59218344f    0 hrnabor@sk.tesco-europe-com
31399703 THERMONA SLOVAKIA     5147 Máchová 15       82106 Lehotová        0910821062   45944742f    0 lehotova@thermona.sk
35851937 THUASNE MEDICAL, S.R.O.  5110 Kríţna 8        81107 Šišková,Remiérová    55562835            0
35751746 TIME SLOVAKIA PLUS,SRO  5230 Jozefská 7       81106 Čurilová,Ing.Kríţová  0254434643   57270200    43 timeslovakiaplus@stonline.sk
00587036 TIMEX A.S.- ŠPORT PRO   5230 OC Danubia-Panónska cesta Svinčák,Plaskurová @
                               85101              0915760087   915772218    0 sportpro05@sportpro.sk
17372275 TJM ELEKTRONIK      5147 Fedinova 18      85100 Kriek Tibor       0905515378           0
34103287 TMS-MONTYS S.R.O.     5147 Vajnorská 135     83237 Drobenová @       0908740067           0 drobenova@tms.sk
41154860 TOMÁŠ LORINCZ-CUKRÁREŇ  5117 Stredná 11       82104 Tomáš Lorincz      0905792103           0
31348726 TOP, S.R.O.        5010 Mierová 168, Ba II   82105 Boňková Zuzana @    43423465    43423481f    0 z.bonkova@topspol.sk
31327931 TOPCAR-MACHÁNEK S.R.O.                84103 Silvia Sedláková @
                  5000 Hodonínska cesta 10-Lamač              0260102224   60102230    28 infovw@topcarmachanek.sk
31375103 TOPLIMO, A.S.       5130 Elektrárenská 1    81107 Regina Galajdová    0244456045           30 daniela.stefancova@toplimo.sk
17520401 TOPREDO - JURICA, F.O.  5220 Pri Kríţi 16, BA IV  84102 Jurica Pavel      0904468061           0
35871105 TORREX PHARMA SLOVAKIA  5110 Bohúňova 36      81104 A.Fecková    @                    0 afeckova@torrex-pharma.sk
31340954 TRIGON S.R.O.       5100 Štefunkova 13     82103 p.Sirota        0263531241   63531240f    0 sirota@trigon-plus.sk
34112782 TRIPOS, V.O.SPOL.     5243 Nad lúčkami 5     84104 Mgr.Dragulová      0905854524           0 syno@sknet.tn
34262831 TVARUŠKO         5222 Mesačná 1       82102 Tvaruško        0907340499           0
17313082 TYPON SLOVAKIA S.R.O.   5200 Ruţinovská 1,P.O.Box 8782007 Attila Darazs      0315603335   5603336f    0 typon@typon.sk
36761281 UNIDEKOR S.R.O.      5118 Vajnorská 137     83103 Dana Leová       0244451802           0 info@unidekor.sk
17312752 UNIMED S.R.O.                    82105 Renáta Zemánková @ 0918700354
                  5146 Oriešková 11;POBox 54,83000 BA                    53416572f    0 zemankova@unimed.sk
31812007 UNION TRADING A.S.    5110 Tomášikova 30/A    82101 Lodererová @      0248240204           0 sekretariat@union-trading.sk
34117598 UNIONTEX TRADE, S.R.O.  5141 Vajnorská 127/B    83104 Mgr. Sladká @      44461444            0 sladkavuniontex.sk
31625657 UNIPHARMA A.S.      5146 Budatínska 18     85101 rletak@unipharma.sk   0465154243   68201910   230 unipharmaba@unipharma.sk
44411243 VALIVAN S.R.O.      5100 Landauova 22      84101 Jelena Janušicová                    0
35799455 VARIOR S.R.O.       5200 Ribayova 21      82104 Ing.Vladimír Orihel   0243412130f           0 varior@orihel.sk
31334644 VASCO, S.R.O.       5118 Pekná cesta 6     83004 Meszáros        44873626            0
35707917 VECTRA GROUP       5110 Špitálska 10      81108 Ivančíková @      0907239882   50700166    1 inge333@orangemail.sk
35877197 VENCL SK, S.R.O.     5100 Turbínová 1      83104 Oktavec @        0905262006   44461673f    0 vladimir.oktavec@vencl.sk
35828561 VERIX S.R.O.       5100 Nezvalova 24      82106 Viera Olexová      0245524815   905451947    4 viera.olexova@verix.sk
35689196 VH COSMETICS S.R.O.    5100 Drieňová 1       82101 Ing. A.Labajová     0243193910-11          0 vhcosmetics@netax.sk
35145820 VIERA BARCZIOVÁ      5226 Švabinského 20     85101 Viera Barcziová     0903727461           2 vierabarcziova@post.sk
22673661 VINCENT HOJSTRIČ     5100 Muškátová 10      82101 Robert Horváth     0903464041   4555214f    0 hojstric@nextra.sk
32822642 VITEX           5241 Gorkého 10       81101 Viršík         0907725528           0 tanita@centrum.sk
11785250 VOLF - JÁN VOLF      5100 Pifflova 5       85101 František Oravec    0245951138   903453812    0 sklad@volf.sk   volf@volf.sk
31330525 WALTER SPORT       5230 Račianska 61      83102 Walter @        0903406165   0243191648f   6 waltersport@post.sk
31348271 WELLA SLOVENSKO      5110 Vajnorská 178     83104 Ing.J.Šimko       49201147            0
44357583 WOJAS SLOVAKIA S.R.O.   5100 TEL/E-MAIL!Polus City 83104 Mgr. Eva Kusková    0445520480         3 sklepsk1@wojas.eu
40221725 WOOD WORLD        5100 Gessayova 10      85106 Šimonovič       0903744884  63839263   0
40635406 WOODEN TOYS, HRNČÁR D.  5263 Nám. SNP 8       81106 Hrnčár        0905988554         0
36007692 WORLD CLUB S.R.O     5233 Gajova 10, Ba I    81109 Marušincová      52733437   52927170   0
31628605 XEPAP, SPOL. S.R.O.    5147 Bratislava - Rača   83100 TEL !         0244871630         0
36489506 YUKI SLOVAKIA, S.R.O.   5040 Staviteľská 3-Ţabí majer 83104 PÍSOMNE!@ Herbanský 0911991141  0244871679f  6 prodejsef@yuki.cz
36548936 ZOK SYSTEM SLOVAKIA,SRO  5110 Rybničná ul., BA III  83401 Kaczová @       0366312470         0 zok.system@zoksystem.sk
34336613 ZOLTÁN JABLONCI      5263 Tomášikova 36     82101 p.Jablonci      0903414395         0
mail.com hutyx@hutyx.sk
kova@ba.geco-tabak.sk
a.sk vladislav@mikona.sk
psa-peugeot-citroen.co
 IČO           Názov   EČ       Adresa     PSČ     Zodp.prac.    Tlf 1    Tlf 2  ZAM        E MAIL
35830611 2 B S.R.O.        5500 Klincová 20        82108 Trnkovská      0905666266         6
31328695 ACCOR SERVICES SLOVAKIA  5512 Karadţičova 8 - CBC I.   82015 Ivana Naďová                  76 ivana.nadova@accorservices.com
35846160 ACCOR-PANNONIA S.R.O.   5512 Zámocká 38 (Ibis...)    81101 Jelena Březinová   0259292740  59292111f   0 h3566-hk@accor.com
34464026 ADMIRAL KLUB MAMUT    5500 Cintorínska 32       81108 Marček Ladislav @  0259322215  905811208   55 mzdy@mamut.sk
35707071 AGENTÚRA VPO S.R.O.    5530 Molecova 2         84104 Borbelyová      0265421096  0903666550   0
35031387 A-KLUB          5530 Panská 15         81101 Hrčka Peter     0254418609  903255203   0
35856220 ALAGILL S.R.O.      5530 Račianska 54, Ba III    83105 Tomáš Kollárik    0902904670  902904671   0 camarion@zoznam.sk
35875267 ALDSTADT-REŠTAURÁCIA   5530 Michalská 14-16      81103 Zimančok, Klimo   0911611697  911757987   0
35825537 ALMANACH,S.R.O.      5552 Hrušovská 8/A       82107 Fusková Jana     0908702390         0
36745570 AMAR-COMPANY S.R.O.    5500 Drevená 10         81106 Arbin Muniši                   0
34123806 AMER S.R.O.        5500 Cesta na Kamzík 39     83101 Lamprecht Róbert   0254771608  905201929   0
34878297 ANDREJ JAHN - ADO     5552 Šintavská 26 - Modrý dom  85106 TEL. 12:00-18:00   0905200240         0
17407427 ANTON DROBNÝ ŢIVNOSŤ   5500 Obchodná 55        81102 Ján Drobný      0903428609         10
35694149 APOLLO KLUB S.R.O.    5530 Súkennícka 4        82109 Xx          0903432055  58104066    0
36269921 ARIRANG S.R.O.      5552 Vajnorská 98/C       83000 Mgr.Marek Mojţiš @ 0905850001          10 mojzis@vojcik.sk
36539830 ARK-PARTNER S.R.O.    5530 M.Sch.Trnavského 4     84104 Peter Barát     0903929870         0
35859598 ARNOR S.R.O.       5500 Záporoţská 9        85101 Eva Hetfleišová   0903430481  903270718   0 hetfleisova.eva@post.sk
35943947 ASIAN SKY, S.R.O.     5530 Ivánska cesta 16      82004 Šao Mei       0903451888         0
35807628 ASIAN STAR S.R.O.     5530 Ţidovská 7         81101 XiaoMei Hy      0903451888         0
44404913 AV&JV S.R.O        5530 Nedbalova 12        81102 Szokolayová Jana @ 0907979008          14 szokolayova@alize.sk
36235911 AVENT S.R.O.       5550 Obchodná 58        81102 Tisovský, Tisovská  0252731381         0
35850582 AVIRA S.R.O.       5500 Ševčenkova 19       85101 Ing.L.Koptáková @  0907711968         0 k.lucia@chello.sk
35793040 B.K. SERVICE S.R.O.    5530 Vajnorská 134/B (Polus CC) 83104 Martin Méry     0905512906  44462198f   5 m.mery@bjservice.sk
37143565 BAR FORTUNA        5530 Bulíkova 27        85104 Martin Valentík   0905628268  62316065f   0 barfortuna@post.sk
35817968 BAR GROUP S.R.O.     5530 Michalská 26        81101 Fégl Ján       0905395215         0
18048480 BAR ZA OPEROU       5530 Gorkého 5         81101 Mitasová       0903530393         0
35814292 BARESTO S.R.O.      5530 Studenohorská 2, Lamač   84213 TEL!         0904688913         0
35804009 BE-TA SLOVENSKO      5552 Miletičova 71       82109 Puškarev Mário    0903446839         8 lahodky@lahodkyusherlocka.sk
35823992 B-FELL S.R.O.       5510 Špitálska 53        81108 Danihel Richard   0904095959         0
32062184 BISTRO SAIGON       5530 Obchodná 32        81106 Markaj        0903217219  52932440    0
37387111 BISTRO U HENY       5530 Sasinkova 1        81000 Masár        0905831191         0
32206194 BISTRO-ZITA TOMEŠKOVÁ   5500 Ruţinovská 28       82103 Korytárová Jana @  0905459961  911459961   0 gastro@orangemail.sk
41539141 BIZOŇ ROBERT       5530 Vlčie hrdlo 77       82101 p. Bizoň       0903751322  903428242   0
35782790 BLACK HILL PUB      5500 Nobelova 32        83105 Ing. Jana Chrastecká 0902088605         6 chrastecky@mail.t-com.sk
31357920 BOCO-DOBRÁ KUCHYŇA,SRO  5500 Dullovo nám.4       82108 Čeliga @       55969438   905221264   0 celiga@r8.roburnet.sk
36736872 BONJOUR RESTAURANT    5500 Fazuľová 7         81107 JUDr.Kamenca     0905176901         0
35898551 BONJOUR S.R.O.      5530 TEL !! Súmračná 24     82102 Krajňáková @     0915449988  918451537   0 bonjour@bonjour.sk
35961724 BOSPOR ISTANBUL, S.R.O.  5530 Obchodná 21        81106 Kaan Polat      0911237553         0
35912995 BOTEL GRÁCIA       5530 Rázusovo nábr.       81102 Uličná, Mičunda   54432132   54432430    0
35748516 BRATCARL-HOTEL CARLTON  5511 Hviezdoslavovo nám.3    81102 Tomulcová      0259390132        130 veronika.tomulcova@radissonsas.com
35951109 BRATISLAVA HOTELS & TS  5500 Šafárikovo nám.7      81102 Mgr.Duriš      52494948          0
44500360 BRATISLAVA SUSHI SERVIC  5530 Ľudovíta Fullu 62      84105 Mgr. Peter Briatka @ 0903826882           0 catering@sushiservice.eu
36860468 BRC PROPERTY,A.S.     5530 Rybné nám.1         81102 Elena Dolláková    0259340530          0
36359432 BRICK SLOVAKIA S.R.O.   5530 Lombardiniho 22/B      82103 Horínek Martin @   0902245789          0 horinek.sk@gmail.com
33815836 BRUDER & TEAM,I.BRUDER  5530 Ul. kpt. Rašu 19      84106 Bruderová Iveta    0905506348          0 bruderteam@atlas.sk
43780555 BUFET ALMA        5540 Krajná 29          82104 Kovárová       0905244147          0
43207251 BUFET JA-MA        5530 Gessayova 18        85102 Múčková        0904192970          0
32139705 BUFET S-DOM, PAVOLOVÁ   5530 Hattalova 12/a, Ba III   83102 Jana Pavolová     0903780149          0
13970658 BUFET U VLADA       5540 Údernícka 6         85101 Mlynek Ladislav    0903170483   63815275    0
34884823 BUFET VUKI        5530 Továrenská 14        81108 Plonka        0905791521          0 tovarenska@slovanet.sk
40697053 BUFFALO PUB        5530 Ipeľská 4          82107 Opravil        0911400666          0
30155967 BUSINESS CAFE&RESTAURAN  5530 Miletičova 69        82102 Jozefína Bubánová   0905633336   915742915   0 potravinyjam@zoznam.sk
35142481 BUSINESS PUB RESTAURANT  5530 Zámocká 30         81101 Kaiser Branko     0903767725          0 bajo01@inmail.sk
34000666 BYT.AGENTÚRA REZORTU MO  5510 Pri Šajbách 12, Ba III   91150 Ing. Kubaľa      44882360           0
43158218 CAFE 2006         5530 Drevená 10         81106 Kopreši        0910448226          0
11649054 CAFE BAR REŠT.IRMUŠKA   5530 Ďumbierska ul,Kramáre    83101 Rosulek-telefonicky  0905567252          0
17395844 CAFÉ CAPPUCCINO      5530 Šustekova 31        85104 Marák         0903445731   62318411    0
35936754 CAFÉ GALERY        5530 Tomášikova 10/ E2, Ba II  82101 Moţutík        0902487702          0
44411669 CAFE LIVE STYLE S.R.O.  5530 Matúšova 5/Hraničná 5    81104 Bc.Marek Fašiang @ 0903971722            0 m.fasiang@post.sk
31342809 CAFÉ MAYER        5530 Hlavné nám. č. 4      81101 Jančulová       0907287213   54411741    0
35889594 CAFÉ REŠTAURÁCIA     5530 Ţilinská 3         81106 Háliková       0905249706   52451371    0
14015307 CAFE-REŠT.RENDEZVOUS   5530 Česká 7           83103 Valachovičová     0903757639   0244372201   0
35833203 CASEY S.R.O.       5530 Astrová 16, Ba II      82101 Mauerová       0907500389          0 xx
36741159 CASSIDA, S.R.O.      5500 Černockého 2        83105 Kubičová, Bakoš    0903248482   911765317   0
35882743 CBC GASTROSERVICES    5530 AS Mlynské Nivy (Ihrisková 2) 83106 Matulová TEL! @   0908752211          0 matulova@cbcrestaurant.sk
43085750 CERBERUS         5500 Ovsištské nám. 1      85104 Vargová,Zimčák    0903223445   910136076   0
35772018 CIRKUS BAROK       5530 Hviezdoslavovo nám. 14   81102 Dropová        0903391006          0
35805404 CITY HOTELS, S.R.O.    5510 Seberíniho 9        82103 Sokolová @      0915913309   20606170    0 stefka.sokolova@cityhotels.sk
44428901 CITYHOTEL BA BETRIEBS   5510 Kapucínska 7        81103 Brigita Čisáriková  0259236100          42
13975838 CLUB 39          5500 Staré grunty 51/A      84101 Hergottová @     0908786525          0 club39@club39.sk
34886893 CORY CAFÉ         5530 Jakubovo nám. 12      81109 Trojan        0905502781          0
41537220 COUNTRY PUB U STARÉHO   5530 Eisnerova          84108 Puškáš        0905483667          0
36675776 COYOTE, S.R.O.      5530 Elektrárenská 1       83104 Benovič Samuel @   0908122122          0 bhpp@pobox.sk
35838833 CROWNE PLAZA BRATISLAVA  5511 TEL/MAIL!! Hodţovo nám.2  81625 Jana Kontínová @   0259348172,4  902972190  146 erika.bacikova@ihg.com
35913894 CUBA SI          5530 Nám. Ľ.Štúra 4       81109 Husak @        0907706748          0 info@malecon.sk
36788929 CUKROŠKA S.R.O.      5500 Kollárovo nám. 19      81106 Andrea Krajčíriková  0903463345          0 andreafilm@zoznam.sk
36356778 CVEMON, S.R.O.      5530 Prievozská 14        82109 Smolárová       0905299923   918688790   0 cvemon@orangemail.sk
36707643 DAI DI S.R.O.       5530 Trnavská cesta 23/A     83104 Lou Jiankun      0244454267          6
40787800 DELINIX, F.O.- HOLÍKOVÁ  5530 Ivanská cesta -Hypernova  82104 Holík, Holíková @   0905259712   908183087   0 delinix@chello.sk
35794089 DESTAN S.R.O.       5530 Nám. SNP 7         81106 Jana Čupcová @    0254430383   903453520   16 info@destan.sk
35838833 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA  5511 Hodţovo nám.2 Crowne Plaza
                                 81625 MAIL/TEL         0259348172   0902972163   0 btsha@recruitment@ihg.com
36283304 DK CONCEPT S.R.O.     5530 Lietavská 5         85106 Denisa Krivosiková  0903454250          3 adeni@zoznam.sk
40786137 DO PHI NGA        5552 Nobelova 5/Rajská 14    83102 Roman         0905957338          0
37494252 DO VAN VINH        5552 Nobelova 48         83102 Roman        0905957338         0
35899352 DOWNTOWN BACKPAC.HOSTEL  5500 Panenská 31         81103 Viera Polomová   0917460232         0
36828785 DRAGON-EU         5530 Spoločenská 3721/52     82104 Thang Tran Minh   0948017525         0
36678821 DUALNY, S.R.O.      5500 Rovniankova 12       85102 Ing. Pohlová @   0905657868  63839741    0 lpohlova@centrum.sk
35978091 DUGA R&G S.R.O.      5530 Panská 1          81101 Dušan Ubovič @   0905392156  0903182545   0 duga@duga.sk
35979658 DUNAJSKÁ BRÁNA S.R.O.   5500 TEL/E-MAIL! Dunajská 26   81108 Mgr.M.Torok     0917231000         0 halasova@danubiagate.sk
11640120 DUŠAN MAJERČÁK,DU-AL   5530 Vlčie hrdlo-lodenica    82110 Majerčák      0905233869  905614252   0
32056109 DUŠAN SVOBODA       5530 J.C.Hronského 26      83102 Dušan Svoboda    MAIL            0 dusan.svoboda@zoznam.sk
35737255 DŢEVAIR S.R.O.      5530 Starohájska 29       85101 Ajvazi Dţevair   0903270339         0 jana@mejdanpub.sk
36411485 EASTFIELD A.S.      5530 Ventúrska 1         81101 PÍS!        0911111924         50 eljezi@erdodypalace.sk
35836792 EDA S.R.O.        5530 Tematínska 3        85000 Prevádzkár     59320588          0
35793074 EDEN SLOVAKIA S.R.O.   5530 Matúšova 23         83101 Sopúch       0915980888         0
35848693 ELINKA, S.R.O.      5530 Čajakova 25         85105 Zúbek @       0907316774         0 zubek@zutom.sk
35702095 ELV SERVIS, S.R.O     5530 Čulenova 5         81646 Doka @       0915495713  50251186    0 lubomir.doka@elvservis.sk
35899387 ERDIMA, S.R.O.      5552 Wolkrova 41         85101 Stribrnská                   0
35852381 ERMAX, S.R.O.       5530 Koľajná 4          83106 Malicher      0903438919         0
37140817 ESPRESSO         5530 Račianska 103        83105 Bognár       0905568693  telefonujte  0
17370451 ESPRESSO DVORANA     5500 Vlastenecké nám. 7-8    85101 Zaujecová      0262525627  905258990   0
17341574 ESPRESSO MODE       5530 Podzáhradná 32       82106 Iličová @      0245243239         0 mode@stonline.sk
31338607 ESPRESSO U MAGISTRA    5530 Šustekova 35        85104 Škodová       0903024664         0
36666220 EUGEN A SYNOVIA S.R.O.  5500 Čakanková 14        82104 Eugen Pastierik   0903179786         0 info@ulodnika.sk
31342809 EUREST S.R.O.       5530 Prievozská 10        82109 Ďurík        0903037886  58503118    0
31342809 EUREST S.R.O.       5530 Cesta na Senec 2      82104 Oravcová      0903259127         0
31342809 EUREST S.R.O.       5530 V.Jonáša 1 Volkswagen    84302 Maňáková      0908700703         0
31342809 EUREST S.R.O.       5530 Mlynské nivy 1 (VÚB)    81109 Ševčovičová     0907826722         0
31342809 EUREST S.R.O.       5530 Mierová 19         82715 Haláková A. @    48544051   48544052    0 eurest@economy.gov.sk
31342809 EUREST S.R.O.       5530 Rybničná 40/A        83107 Slimák       0907789780         0
31342809 EUREST S.R.O.       5530 Dúbravská cesta 3 (Infostat) 84105 Hindrová      0907193308  59379370    0
31342809 EUREST S.R.O.       5530 Miletičova 40        82109 Mgr.Anna Frančeková 0905719114  55572009f   0 francekova@eurest.sk
31331611 EURO RESTAURANT S.R.O.  5530 Pizzeria CIAO,Trnavská 37  83104 Micsokiová     44373351          0
35779969 EUROINTRADE S.R.O.    5530 Bajkalská 24        82109 Štrbac       0253411249         0
35739827 EUROPAIR S.R.O.      5510 Mickiewiczova 4       81635 Ing.Uhlerová    0800124368  0254434375   0 coolagent@coolagent.sk
35775327 FAJN PRODUCTION      5530 Bratislavská 1/B      84356 Pštrk, Lučanská   0904700661  904700658   0
36682179 FALKENSTEINER HOTEL BA  5510 Pilárikova 5        81103 Soňa Ciglanová @  0259236910  592369111f  10 sona.ciglanova@falkensteiner.com
36801691 FATRANSKÁ S.R.O.     5500 Jasovská 7         85107 Bc. M.Bardiovský  0905432221         0
31401767 FEBEX TRADE S.R.O.    5530 Gorkého 11         81101 Abdi        0904140140         0
31401287 FEND TRADE S.R.O     5530 Čajakova28         83101 Lehotayova     0904713334         0 alenal@fend.sk
44247150 FG ARENA S.R.O.      5500 Karpatské nám. 18      83106 Peter Svrček    0903753355         0
35935065 FIDEL GASTRO S.R.O.    5530 Tomášikova 26        82101 Ing.Fedorkovič @  0915871009         0 fedorkovic@fic.sk
36254550 FIRST SLOVAKIA S.R.O   5530 Roľnícka 123, Bratislava  81307 Do Van Can     0915793833         0 anhcan@stonline.sk
35710276 FKW TREND, SPOL. S.R.O.  5530 Na hriadkach 51       84107 Švorcová Eva    0910962468         0 jan.kuban@rolando.sk
35710276 FKW TREND, SPOL. S.R.O.  5530 Na hriadkach 51       84107 Švorcová Eva    0910962468         0 jan.kuban@rolando.sk
31337228 FONTANA BLUE S.R.O    5530 Nám.Slobody         81106 Polakovič       0252495653  903392980   0
36768294 FOOD+ S.R.O.       5500 Slovnaftská 102       82107 Kristína Švendová   0911691985         0 svendova@yahoo.com
35791624 FOREST S.R.O.       5530 Miletičova 23 @       82109 J.Hruška       0908755518  f59204062  45 mirka@rosinter.sk
35897996 G.A.P., S.R.O.      5530 Ţabotova 9         81104 Ševčík @       0903228778         0 marian.sevcik@gmail.com
41685814 GABRIELA KRCHŇAVÁ     5500 Štefana Králika 5c, DNV   84107 Krchňavá       0915595505  902595505   0
41811925 GASTOM, F.O.       5530 Šoltésovej 4        81108 Kaiser        0903234943         0
36775371 GASTRIMEX S.R.O.     5530 Radvanská 29        81101 TEL !         0905813634         0
36734641 GASTRO COMPANY S.R.O.   5500 Kukuričná 15        83101 Zuzana Ontko     0911904373  0244461514  0
36457523 GASTRO HD, S.R.O.     5550 Špitálska 4-6        81108 Dobrotová       59752061   903639143   0
35914238 GASTRO IBLV S.R.O.    5530 TEL!! Prievozská 18     82451 Biháry        0903218676         0
35937246 GASTRO MANTA, S.R.O.   5530 Nevädzová 6         82101 Hujo         0905691122         0
44464649 GASTRO PALAZZO S.R.O.   5530 Šoltésovej 13        81108 Tel! Mário Hurtik @  0908066664         0 info@jidelni-listky.cz
00893731 GASTRO PERLA, S.R.O.   5530 Mariánska 11        81108 Dovičinová,Mikuš ml. 0918563009   915742999   0 gastro-perla@chello.sk
35866624 GASTRO PLUS S.R.O.    5530 Rajská 5, Ba I       81108 Ing. M.Murčo     0252920610  903754457   0
31402666 GASTRO-CENTRUM J.P.B.   5500 Hradská 26         82107 Peter Antovszký @   0903447844         0 gastrocentrum@gastrocentrum.eu
36674443 GASTRO-EXPRESS, S.R.O.  5552 Furdekova 13        85103 Cifra         0918610000         0 tomy.cifra@gmail.com
40224511 GASTROLINE-PAVOL MIKULA  5500 Belinského 18        85101 Mgr.Pavol Mikula   0915885805         0 lalik@mlgastro.sk www.gastroline.sk
43427138 GASTRO-MARIÁN HORVÁTH   5500 Šoltésovej 4        81108 Horváth @       0918695029         0 kuchyna@fedu.uniba.sk
37497928 GASTROM-DROBNÝ TIBOR   5530 Radlinského 39-Česká pivnica81107 Harineková      52491945          0 ceskapivnica.ba@nextra.sk
36762679 GASTRON S.R.O.      5500 Vlčie Hrdlo 55       82412 Slimák @       0911488018         10 gastron@mail.t-com.sk
36651478 GASTRONOM.CREW COMP.   5500 Kozia 28          81103 Valková        0254435403  911713384   0 ivana.valkova@gastronomic.sk
35900695 GASTRO-T S.R.O.      5530 Ipeľská 4          82104 Tel/Pís   @     0948708846         0 harpuna28@azet.sk
35716444 GERTHAM S.R.O       5530 Vajnorská 44        82103  Bilský Roman     0244258107  904403990   0
37420968 GERULATA         5500 Balkánska 65        85110  Bošková       0904610946         0
35889292 GLOBAL PARTNERS GROUP   5500 Hviezdna 38         82106  Martina Blahová @ 091138008           0 stibranyova@bbcompany.sk
35756195 GLOBALGASTRO S.R.O    5530 Tomášikova 20        82102  Kuţdová @      0903478996         0 kuzdova@globalgastro.sk
31360572 GLOBS S R.O.       5530 Hviezdoslavovo nám.13    81101  Renáta Horváthová @ 0918856451         35 renata@elgaucho.sk
35824565 GOURMET SLOVENSKO,S.R.  5530 Galvaniho 7         82104  Veruzáb Henrich @ 0910974665          0 henrich.veruzab@gourmet.sk
35691611 GREMIUMHOLDING, S.R.O   5530 Hlavné nám.5, Roland café  81101  Anguš, Šiška     54431372          0
37416201 GRILLBAR OXA       5530 Bratská 3 /TERNO/      85101  Miroslav Jahn @   0915622222         0 oxa@oxa.sk
36365025 GUIDO S.R.O.       5530 Topolianska 7        82107  Opálený Martin    0905645672         0
44047789 H&T S.R.O.        5530 Kollárska 8         81106  Roman        0905957338         0
35443821 HAMA-STRAVOVANIE     5500 Vlárska 7          83101  Mátéová       0259327800  94840427   0
35963719 HAPPY PEOPLE S.R.O.    5500 Rusovská cesta 5      85101  Monika Sedláčková @ 0911418205         0 feolcorp@mail.t-com.sk
34126872 HARLEY-DAVIDSON S.R.O.  5530 Rebarborová 1/a       82107  Zubeková @      43191094   43191095   0 harley@harley.sk
35913436 HAVANA CAFE A.S.     5500 Michalská 26        81103  Janka Síbertová   0903463602        18
35794089 HEPPY KEBAP        5530 Obchodná 37         81106  Čupcová @      0903453528  915798692   0 info@destan.sk
35745827 HIMEX A.S.        5500 Mudrochova 2        83527  Eva Horňáková    0918990067  44885280f   0 marketing@hotelbaronka.sk
35746165 HONG FA S.R.O.      5530 Sabinovská 15        82103  Shilei LIU @     0243631126         4 labut@restaurant-labut.sk
43130232 HOSTINEC U IVAKA     5500 Nám. Sv. Petra a Pavla 1  84106  Bohuslav Prachar   0905411402         0 irenadurivcova@zoznam.sk
43435611 HOSTINEC U LIPY      5500 Roľnícka 157        83107  Roman Cambal     0911412676         0 cambal.roman@gmail.com
35973935 HOTEL ADONIS S.R.O.    5511 Vlčie hrdlo 1        82412  Ing. Štefan Krajčí @ 0258597271  58597250f  24 info@hoteladonis.sk
17488591 HOTEL ARCUS-ING.WALACH  5511 Moskovská 5        81108 Gdovinová @      55572522          4 bratislava@hotelarcus.sk
35948906 HOTEL ARKADIA       5511 Františkánske nám. 3    81101 Loptuch        0259490572         0 assistant@arcadia-hotel.sk
36228117 HOTEL BONBON S.R.O.    5510 Antolská 2         85105 Ing.Margita Agh    0268297911         0 marketing@bonbon.sk
00002895 HOTEL BÔRIK        5510 TEL !! Bôrik 15      81407 Peter MIŠKO      0903916470  0259981503  0 hotel.borik@vlada.gov.sk
31403255 HOTEL BRATISLAVA     5511 Seberíniho 9        82663 Sokolová        43411592-8  kl.102    0
31645950 HOTEL CARPATIA POĽ.MLYN  5511 Ventúrska 6        81101 Eva Straková      0918526759         0 info@ubc.sk
31395741 HOTEL DEVÍN A.S.     5511 Riečna 4, Ba I       81102 Mgr.Dana Ondrišíková 0268286109          82 ondrisikova@technopol.sk
44347634 HOTEL DUNAJSKÁ BRÁNA   5511 Dunajská 26        81101 PÍSOMNE-EMAIL ! @ 0903454466            0 torok@danubiagate.sk
35728787 HOTEL ECHO        5511 Prešovská 39        82108 TEL          0905175174         0
35709065 HOTEL FLÓRA-ZL.PIESKY   5511 Senecká cesta 2      82104 Pers.odd.-osobne    0244257926  44257945f   0 info@hotelflorabratislava.sk
31640591 HOTEL HRADNÁ BRÁNA A.S.  5511 Slovanské nábr.15, Devín  84110 Ing.Poláková @     0910917017  60102512f  25 riaditel@hotelhb.sk
35819740 HOTEL HUSÁRIK ČADCA                    BA
                  5511 TEL!Jama-Gastro Cintorínska 81108 Ing.Murčo,Murčová   0252920610  903754457   0
31400078 HOTEL JUNIOR       5512 Drieňová 14, Ba II     82102 Smarţová        43338145          0 recepcia@juniorhotel.sk
35973544 HOTEL KRYM        5530 Šafárikovo nám. 7     81001 Jardanházy Roman    0903119534  915793961   0
31322140 HOTEL KYJEV A.S.     5511 Rajská 2          81448 TEL !         0259642282         0 personalne@kyjev-hotel.sk
57784630 HOTEL MARROL´S      5511 Tobrucká 1         81102 Recepcia        0257784600         0
35835052 HOTEL MÉDIUM       5511 Tomášikova 30       82101 Kaluţová        0903293922         0
13952323 HOTEL MORAVA       5500 Opletalova ul.-DNV     84107 Gálová,Lednárová(R) 0903252772    903252588   0
11828919 HOTEL NO 16        5511 Partizánska 16, Ba I    81103 Mgr. Judita Vargová  0904879366  903445900   0 hotelno16@internet.sk
35771011 HOTEL ORLAN        5511 Strojnícka 99       82105 Jajcajová       0910954782         7 hotel.orlan@stonline.sk
35720654 HOTEL PERUGIA       5511 Zelená 5          81101 Vároš @        0910332211         0 info@perugia.sk
35749105 HOTEL PLUS A.S.      5511 Bulharská 72        82104 Mgr.Lucia Klembarová 0243426182   48231934   0 klembarova@hotely-plus.sk
35715367 HOTEL REMY        5511 Stará Vajnorská 37     83218 Mgr.Geregová      44455063-6         0
35880899 HOTEL SET         5511 Príkopová 6        83103 Valenova        49109600          0
31382711 HOTEL TATRA A.S.     5511 Nám. 1.mája 5       81106 TEL/PíS. !   @    0259272115         0 frontdesk@hoteltatra.sk
31343503 HOTEL WEST-BEST WESTERN  5511 Koliba-Kamzík les,POBox29 83329   Darina Molnárová   0251788692  54777781f   0 hotel@hotel-west.sk
35894369 HOTEL-TRAVEL AGENCY    5511 Bagarova 28        84103  Ing.Goďmašová @   0337731313  903312651  16 eva@sergijo.sk
35715821 HRADNÁ VINÁREŇ      5530 Nám. A.Dubčeka 1      81280  Dovala, Szilvássiová 0903407850  903215297   0 x
41535812 HRAŠKOVÁ DENISA      5530 Šancová 12         81104  Hrašková       0903821826         0
31449883 HUA XING S.R.O      5530 Ţidovská 7         81101  Qinghua Hao     0254415182         0
35957859 HUMENA S.R.O.       5500 Bajkalská 22        82109  Robert Stompf    0915999441         0 chef@hotelaston.sk
35954701 HVIEZDA-PANDA S.R.O.   5530 Nám.1.mája 15/Trenčianska 561106
                                  8    Ing.Viuh Pham Van @0243412234   905715418   5 chacobratislava@yahoo.com
44544154 CHAGALL S.R.O.      5500 Zámocká 16         81101  Ladislav Polák    0905347567         0
35815931 CHEMAT SLUŢBY S.R.O.   5551 Ruţinovská 1 (SOUstav.)  82102  Ladislav Manda    0911699359  43426215   0
35714204 CHIANG INTERNATIONAL   5530 Seberíniho 1-Reštaur.Jasmín 82636  Inf.:        43411151          5
35689251 CHLPÍK PAVEL       5530 Vajanského nábreţie    81102  Chlpík        0903211317  43428427   0
36719323 CHOPIN AIRPORTHOTEL BA  5500 Galvaniho 28        82104  Mgr. Jana Chlpíková 0232299512         0 jobs@chopinhotel.sk
35158301 IDRIS MUNIŠI       5530 Košická 44         82108  Idris Muniši     0255410473         6
11707402 IEG STRAVOVACIE SLUŢBY  5530 Záhradnícka 31       81107  Pištek        0915727054         0
11707402 IEG STRAVOVACIE SLUŢBY  5530 Nám. Slobody 6       81104  Detvan        0905290709         0
11707402 IEG STRAVOVACIE SLUŢBY  5530 Jarošova 1, Ba III     83103  Goruša Emil     0908743988  0244458855  0
11707402 IEG STRAVOVACIE SLUŢBY  5530 Ul.Imricha Karvaša 1    81107  Majer        0915717370  0257871681  0
11707402 IEG STRAVOVACIE SLUŢBY  5530 Dúbravská cesta 9       84105 Grell        0905794127  0254775689   0
17434556 ING.IVAN BALÁŢIK     5500 Rustavelliho 7 PUB-DT     83106 Ing. Baláţik    0905602039          0 i.balazik@zoznam.sk
37344749 ING.JURAJ KŰRTH-V.D.S.  5552 Poľnohospodárska 26      82107 Kűrth        0905614966          0 jukur@stonline.sk
17424887 ING.KRAMPL D.- ADMIRÁL  5530 Seberíniho 16-najprv telef.  82103 Ing. Krampl     43423152   43339523f   0
35683503 INTERCAMP S.R.O.     5500 Senecká cesta 2        82104 Farkašová      0244257373          0 kempi@netax.sk
31393764 INTERNET CAFÉ EUROPA   5530 Farského 24, Ba V       85101 Xiongová Monika   0903217004          1
00699071 INTERREST S.R.O      5530 Hviezdoslavovo nám.11     81102 Voltemar      0903448108          0 korzo1@stonline.sk
00597406 INTERTOUR, A.S.      5511 Rybné nám.č.1         81338 Elena Dolláková   0259340553  59340530f  168 elena.dollakova@rezidorparkinn.sk
35849673 J&E S.R.O.        5530 Hálkova 1, Ba III       83008 Kakaš, Pravda    44442749   907108327   0
35717122 J.D.A. S.R.O.       5500 Romanova 1654/1        85102 Ján Dlouhý     0905613353          0 johny.dlouhy@gmail.com
35777176 J.P.D.K.         5530 Šancová 112/Mest.trţnica   83104 Poláček       0903234190  55410594    0
35819740 JAMA GASTRO - PRAZDROJ  5530 Mostová 8, Ba I        81104 Ing. M.Murčo    0254411108  903755457   0
35819740 JAMA GASTRO-PLZEN.DVOR  5530 Cintorínska 26        81108 Ing. M.Murčo    0252920610  903754457   0
35819740 JAMA-PLZENSKÝ PRAZDROJ  5530 TEL! Blagoevova ul.      85103 Ing.M.Murčo,Murčová 0252920610  903754457   0
35850256 JAMAS S.R.O.       5530 Magnetová 10, Ba III     83104 Valentová      0903731841          0
17459354 JANA BEDNÁROVÁ      5551 Pod záhradami 60       84102 Bednárová      0903808805          0
36927252 JANKOVIČOVÁ-ELEKTROFAK.  5500 Ilkovičova 3,Elektrofakulta  84104 Jankovič,Jankovičová 0260291756         0
41156731 JEDÁLEŇ BIELY KRÍŢ    5530 Nám. Biely kríţ č.7      83250 Šauša        0910402909          0
37155041 JEDÁLEŇ JANČA       5530 Rustavelliho 7        83106 Barta        0915988693          0
30354994 JEDÁLEŇ U JEŢOVIČA    5530 Miletičova - trhovisko    82981 Jeţovič       0905329450          0
35754443 JING HUA S.R.O.      5530 St.Vajnorská 6        83102 Yuepu JI      0244458492          0
36675296 JT.A., S.R.O.       5530 Šancová 32          81105 Allakaj Gjon    0252492830          0
35802154 JUPI S.R.O.        5530 Viedenská 7 (Incheba)     85101 Mgr. Schmidt    0903713000  67272581    0
31332251 JURKI-DOM, S.R.O.     5530 Prístavná 2          82109 Jozefková      0243410203  43413531    0
35921960 K&M GASTRO, S.R.O.    5530 Hraničná 16, Ba II      82105 Karol Chrapa    0904987637         10
44020899 K&RAI A.S.        5510 sales@presidenthotel.sk    81106 Drevená 4      PíS/MAIL           0 sales@presidenthotel.sk
35884011 KAFÉ 2004         5530 Kubačova 19          83106 Fačkovcová @    0903777517          0
35967218 KAJAS S.R.O.       5550 Beňadická 12         85106 Katarína Jasencová @ 0903225125         10 jasencova@seznam.cz
32076207 KAMIRO PUB        5530 Mlynarovičova 3        85104 Drobný       0904348771          0
11811994 KARMINA S.R.O.      5530 Štúrova 12          81102 Galovič       0252964936          0
11811994 KARMINA S.R.O.      5530 Rádiová 48, Ba II       82104 Galovič, Mravec   0252964936  43422584    0
34141677 KARPATIA S.R.O.      5530 Radlinského 39        81107 Gašparík      0905351973          0 pivnica.ceska@chello.sk
43584357 KATARÍNA MRÁZOVÁ     5530 Krásnohorská 15        85107 Mrázová       0915715851          0
35948035 KAVIAREŇ JÚLIUS MEINL   5530 Laurinská 10         81101 Čas Milan      0903512513          0
35884525 KEBAB           5530 Gessayova 14         85103 Bozkut,Bozkutová  0902828711  904266260   0
31344640 KENVELO FASHION CAFE   5530 Obchodná 43-49        81103 Laššanová Erika   0908797015          0 cv@kenvelo.sk
35819839 KEPI, SPOL.S R.O.     5551 Škultétyho 2         83100 Xx         0904145850          0 mjuck@pobox.sk
35854821 KIRBY, S.R.O.       5530 Dr.Vl.Clementisa 10      82102 Gombár @      0903658616          0 kirby@kirby.sk
36739235 KOHAKO S.R.O.       5500 Ševčenkova ul.        85100 Luboslav Blaho   0902415178          0 luboslav.blaho@gas.sk
35908742 KOLIBA OVEČKA       5530 Studená 6,Zl.Piesky      82104 Vasilovčík @    0905981009  62801248f   0 vasilovik@chello.sk
33828971 KOLIESKO-ARPÁD HALÁK   5530 Banšelova 3          82104 Halák        0903211880  43421120    0
34448675 KOMENIUM - KUŢDOVÁ    5530 Romanova 37          85005 Kuţdová       0903478996  63537444    6
35757426 KOZMOS S.R.O.       5500 Priečna 4          83103 Zdichavský,Vávra   0903555545  903777600   0
35836644 KRÁLIK S.R.O.       5500 Šustekova 2         85104 Marta Králiková @  0905613770  915727656   0 mkralik@mkralik.sk
22672150 KRČMA U ŠTRICÁKA, F.O.  5500 Lazaretská 19        81108 Drlička       0902077660         0
35844337 KVALITET, S.R.O.     5530 Dunajská 34         81109 Mišina        52632323          0
35908092 L.V.SLOVAK S.R.O.     5530 Bajkalská - Tri veţe    82104 Lam Hoang Minh @ 0907177123           5 kosc@respect-slovakia.sk
37418971 L.VLČEK-VÝSTAVISKO    5550 Prievozská 18        82101 Biháry        0905595560  903218656   0
43603157 LA STELLA DI CORRA    5530 Grösslingova 24       81109 Obreczová      0907153879         0
35954281 LAGADI S.R.O.       5530 Damborského 28       84101 Pekár @       0905441419         0 roman.pekar@gmail.com
36816990 LAMAKO, S.R.O.      5530 Černockého 4        83153 Nguyen Thi Vong   0905957338         0
35781416 LANDER S.R.O.       5500 Humenské nám. 4       85107 Ľubica Tomanovičová 0232661813         0 tomanovicova@lander.sk
34146121 LANXAN S.R.O.       5530 Panská 27          81101 Vyskočil       0903411532        12
44165323 LAVO REAL S.R.O.     5500 Starhradská 2/Agátová 5e  85105 Ladislav Volný @   0910979999         0 lvolny@azet.sk
35741724 LE YUAN S.R.O.      5530 Tomášikova 27        83101 Xuli         44259033          0
35777923 LEBANON          5530 Zámocké schody 2      81102 Profousová      54641204   903464698   0
11223345 LEBL, S.R.O.       5530 Stromová 34, Ba III     83101 Blaţka        0908111666         0
40229947 LJIMARI-SEJA (BUFET)   5551 Kopčianska 20        85105 Jana Ljimari     0905801394         0
35732709 LLOYD CONSULTING V.O.S.  5530 Pribinová 25        81902 Tiţnovský      0905724053         0
35883626 LOKO PUB, S.R.O.     5530 Černockého 2        83105 Zvirinský      0910572776         0
37143824 ĽUBOMÍR RUSNÁK-HORUS   5500 Antolská 3         85107 Rusnák, Cabánik   0905212111  905320714   0
35816589 LUDWIG S.R.O.       5530 Ventúrska 7         81101 Mitanova       54648284          0 ludwig@ludwig.sk
35713909 M.B.BLOCK, S.R.O.     5530 Seberíniho 14 (Rešt."Kocka") 82103 Fuzák        0903777382  43423153   10
44021429 M.I.Č. S.R.O.       5500 Karadźičova 6        82108 Tomáš Králka @    0255561376         5 tomas.kralka@gmail.com
32111754 M.JURSOVÁ-REŠT.METROS   5551 Mlynské Nivy 31       82109 Jursová       0905921432  910976465   0
35166339 M.K. KULINÁR       5530 Priemyselná 7        82109 Daniela Komárová @ 0903246674          0 logi@post.sk
35757761 M.R.MODRÝ DOM, S.R.O.   5530 Roľnícka 56 (Vajnory)    83107 Mikuš, Halmo     0243711041         0
34066331 M.TICHAVSKÝ-POLONÍK FO  5550 Malý trh 4         81109 Ing. Šottníková J.  0254772260  904285295   0 jaroslav.sottnik@slovanet.sk
31320589 MAC GASTRO        5530 Dulovo nám. 1,Hotel Dukla  82108 Pospiš        55969830   55969330f   0
34716769 MALÉ ÁČKO         5530 Ovsištské nám. 1      85104 Peter Nebehaj    0905612477         0
31389864 MALECON          5530 Nám. Ľ.Štúra 4       81106 Hajnovič @      0905328474         0 info@malecon.sk
31394841 MALÍ FRANIŠKÁNI      5530 SNP 24, Ba I        81101 Macharová      54432536          0
35840455 MAMBO S.R.O.       5500 Lipová 7          81102 Heidinger      0903637038         0
31681026 MANGO           5530 Dudváţska 19        82107 M.Mango       0905178179         0
35741449 MAPET, S.R.O.       5552 Eisnerova 56        84107 Janotka                     0
35761601 MÁRIA KRISTÍNA CAFÉ    5530 TEL !! Dunajská 22     81108 Bednaričová     0911406079  59724271   0 mariakristina@stonline.sk
36908355 MÁRIA KUNIKOVÁ-REŠT.   5530 Hraničiarska 145      85110 Tibor Kunik @    0262850620         0 maria.kunikova@gmail.com
44379846 MASSAR & REY S.R.O.    5500 Vlčkova 20/Vápenka 15-BA IV81106 Pavol Zrínyi   @  0911122337         7 palo.zrinyi@galloper.sk
17329884 MAXIN S.R.O.       5510 Pri Suchom mlyne 9     81717  Renata Trnková @  0905120120         0 rtrnkova@maxinn.sk
40031993 MÄSO-ÚDENINY U EVKY    5551 Ladislava Dérera 6     83101  Eva Gaţová     0254792170  902363683   0
31392229 MC DONALD'S SLOVAKIA   5530 Kráľovské údolie 1     81102  Peter Batyanek @  0907757713        1200 rm13sk@cz.mcd.com
31392229 MC DONALD'S SLOVAKIA   5530 Roţňavská 34        82104  Batyanek @     0249254125  905777704   0 rm5s@cl.mcd.com
22458971 MC ERTLS         5530 Nám. slobody        81104  Nagy, Ertl     0903236199  905640276   0
36698270 MC.KEBAB, S.R.O.     5552 Obchodná 55         81106  Agim Zjama     0904220460         0
35710411 MEBA-HOTEL PRIM, S.R.O.  5511 Stará Vajnorská 37     83104 Ing.Hauptvoglová   0244253124         0 hotel@hotelprim.sk
35940018 MEDITERAN, S.R.O.     5530 Hviezdoslavovo nám. 21   81102 Zuzana Gergeľová   0254131888  54645094   35 gereglova@kogo.sk
36710989 MECHANA S.R.O.      5500 Hradská 5/C        82107 M. Horinek                    0 horinek.sk@gmail.com
35801115 MEMORY RESTAURANT S.R.O  5530 Františkánske nám. 7    81101 Demeová, Zelenay   54432928   54630259    0
35785811 METON SLOVAKIA A.S.    5510 Šustekova 29 TEL!!!    85104 P. Vanko       0911464991         0
00685402 METROS S.R.O.       5530 Mlynské nivy 31      85101 Peter Brocka @    0903214573         28 Metros@Metros.sk
40429385 MG STAV          5500 Americká 2         83102 Svoboda Dušan     0911254963         0
33620741 MIHALOVIČ IGOR      5500 Dopravná 23        83106 Mihalovič       0903187187         0 igormi@zoznam.sk
35808667 MILENIUM CAFÉ       5530 Nám. SNP 3         81106 Škoda         0905444123         0
35754036 MILETIČKA         5500 Miletičova 15       82108 Neckár        0904993350         0
36281051 MILTON GASTRO&SERVICES  5530 Šoltésovej 14       81108 TEL! Michal Ferko @ 09150890450          0 michal.ferko@restauraciamilton.sk
41533089 MINIMO RISTORANTE     5530 Jeséniova 65        83103 Bakayová       0905881994         0
12668028 MIVA - V.ANTOŠKOVÁ    5500 Bzovícka 38        85107 Antošková       0905627259  911997711   0 antoskova@centrum.sk
43871259 MODUS - REŠTAURÁCIA    5530 Budyšínska 2        83103 Jánošíková Helena   0244464682         0 modussro@gmail.com
35702443 MULTISTAR S.R.O.     5530 Horaška 12         82109 Kumar Rai Sanjay   43410905          7
35158298 NEVZAT ABAZI       5530 Povraznícka 18       81105 Gimin Abazi      0903725700         6
44486677 N-FOOD S.R.O.NORDSEE SR  5530 TEL/MAIL! Ţilinská 7-9   81105 JUDr. Voleková @   0905591080  910133206   11 tana.rybka@hotmail.com
35788682 NIKI S.R.O        5530 Ţilinská 2         81106 Allakaj Nikola    52631704          0
31363253 NIKKO, S.R.O.       5530 Elektrárenská 6      83104 Danihelová      0904990009         0
32171196 NON STOP BAR       5530 Vlčie hrdlo 54       82110 Fághyová Edita @   0903464789         0 avviato@nextra.sk
35754907 ODEON, S.R.O.       5530 Hviezdoslavovo nám.15   81102 Krasniči       54431840          0
35917300 OLD TIMER CAFÉ      5530 Dulovo nám. 12       82108 Studenič       0903237511         0
35965029 OPPORTUNE, S.R.O.     5500 Telefonujte        82104 Minarič        0911106105         0
35862491 OREA HOTELS A.S.     5511 Odbojárov 3, Ba III    83104 Mgr.Ladislav Šištík  0902593633        900 riaditel.club@oreahotels.sk
43231900 ORIENT KEBAB-M.GURLEYIK  5500 Saratovská 2        84102 Murat Gurleyik    0903052464         3
44627556 P.L.J. S.R.O.       5500 Agátová 5C         84101 Šuleková       0902267560         0 sulekova.s@centrum.sk
35697415 PALATIN S.R.O       5530 Laurinská 3        81001 Ying Xiao Mai     54433865          0
32172095 PALMYRA CLUB       5530 Staré Grunty 51      84102 Ing.Rifat Assad    0903252700  65411455   12
36831875 PANDA-ÁZIJSKÉ BISTRO   5552 Detvianska 18       83106 Milan         0903708835         11
35896949 PASEY, S.R.O.       5530 Stará Vajnorská 17     83107 Xx          0907092795  9005242612   0
35922389 PASTA BAR, S.R.O.     5550 Grösslingova 31      81109 Sabová        0911966986         0
41877161 PAVEL CHLPÍK       5550 Gumon-Košická 6      82101 Chlpík        osobne           0
35954426 PAZZA, S.R.O.       5530 Vajnorská Polus CC     83101 Niejadlík @      0903777690         0 donaifel@atlas.sk
44186291 PDDS-HOTEL DIVOKÁ VODA  5500 Vodné dielo Čuňovo     85009 Simona Veselková @ 0915990332           0 veselkova@divoka.sk
35814829 PENTAREAL S.R.O      5510 Stavbárska 38       82107 Beláková       40252111   45248323    0 ubytovanie.pentareal@stonline.sk
35353535 PEOPLES LOUNGE      5530 Gorkého 1         81101 Barcík        0905456641         0 peoples@peopleslounge.sk
32188692 PETER ČAPLA ZGP      5550 Švabinského 7       85101 Čapla Peter @     0904468023         9 zgp@pobox.sk
37604805 PETER DRAHOŠ-KOMSIS    5500 Tatranská 10, Z.Bystrica  84106 Drahoš @       0905475309  903475309   0 coronabar@chello.sk
37155857 PETER KONEČNÝ-SERVE    5530 Pri Šajbách 1       83106 Peter Konečný @    0903234844         0 madre@azet.sk
34888314 PETER VÁVRA F.O.     5500 Vlčie hrdlo-bufet Hron   82106 Vávra         0903786564         0
35793872 PIPER S.R.O.       5530 Einsteinova 18, Au Park  85101 Nikolovski      0907844388         0
35843799 PIVÁREŇ LAGÚNA      5530 Papánkovo nám. 1      82101 Kopčoková       43414492          0
43796630 PIZZA HANDS GROUP S.R.O  5530 Einsteinova 18      85101 Henrich Veruzáb @    0905670722         0 aupark@pizzahands.sk
43796630 PIZZA HANDS GROUP S.R.O  5530 Fadruszova 6       84104 Veruzáb @        0905670722         0 yasminne@stonline.sk
35852143 PIZZA HUT         5530 Panónska cesta HM Tesco  85104 Ďuračková        0905988244         0
35852143 PIZZA HUT         5530 Drevená 8         81106 Jana Dianová @     0905988243         0 bratislava@pizzahut.sk
34881239 PIZZERIA DOMINIKA     5530 Vlastenecké nám.3     85101 Trnovcová        62242170          0
43589782 PIZZERIA EL NIŇO     5530 Estónska 1/A       82106 Galbavý Marek      0911731212         0
32060297 PIZZERIA LA MAMMA     5530 Škultétyho 10       83103 Maťátková,Bobek     44371938          0
36911607 PIZZERIA LAMIA      5530 Jasovská 3        85107 Marian Filipovič    0903474269         10
37349287 PIZZERIA LAMONT      5530 Kaštieľska 30       82105 Barancová        0911245353         0
32063822 PIZZERIA ORION      5530 Blagoevova 20       85104 Pavol Mičenec      0911248658         0
40967387 PIZZERIA PANE VINO    5530 Drieňová 40        82103 Hauko          0907799437         0
37123378 PIZZERIA ROMA - N.LOKI  5530 Beniakova 30       84105 Nijazi Loki       0903780122         0
37123378 PIZZERIA ROMA - N.LOKI  5530 Rajská 1         81108 Nijazi Loki       0903780122         0
17316359 PIZZERIA SOLE MIO     5530 Grosslingova 31      81109 @            0911966986         0 miteri1@azet.sk
12669849 PIZZERIA SV.VINCENTA   5530 Sv.Vincenta 1       82103 Skurák D.,Skurák M.   0903716576  903356984   0
17528101 PIZZERIA UMAG       5530 Ţilinská 2        81106 Allakaj Nrec      0252492830         0
35862041 PLAZMA S.R.O.       5530 Bulharská 60       82104 Sanjay Kumar Rai    0907193492         25 plazma@yahoo.com.uk
33827982 PLZENSKÁ REŠTAURÁCIA   5530 Rajská 5, Ba I      81108 Ing. Murčo       52920610          0
40098222 POHOSTINSTVO "U MATÚŠA"  5530 Jaskový rad 59      83100 V.Vakonits       54775327          0
40254569 POHOSTINSTVO FUNUS    5530 Prokopa Veľkého 1     81104 Koricinová @      0903907327         7 koricinova@zmail.sk
40021017 POLÁČIK PETER       5551 Kaštieľska 1       82105 Poláčik @        0915131373         0 polacik@zmail.sk
35860561 POPY S.R.O.        5530 Škultétyho 1       83104 Mathew Doy       0915775095         0 popy@poppyfoods.com
35732709 PRAVDA CAFÉ        5530 Trnavská 39 A, Ba III   83104 Ing. Tíţňovská     0905724053         0 tiznovska@zoznam.sk
32807554 PREDAJŇA-FORNETTI     5530 Hodţovo nám.-Podchod   81106 Minárik J.       0914171586         0
36285064 PRESBURG HOTELS, S.R.O.  5511 Priekopy         82108 Baďura @        44640601          0 praca@hotel-premium.sk
35809213 PREZIDENT S.R.O      5530 Štefánikova 19      81105 Kurinec         52442948   52499198f   0 komalop@mail.eurotel.sk
35779691 PRIMA TRADE SLOVAKIA   5530 Fándlyho 20        80000 Niejadlik, Bielik    0903474799  905610900   0
35841010 PROBYT, S.R.O.      5510 Račianska 143-145     83102 Prevádzkarka      44885429          0
35854197 PROGASTRO S.R.O.     5530 Vajnorská 19       83104 Furgesy@progastro.sk 0903646719           0 furgesy@progastro.sk
35961392 PROHOGA, S.R.O.      5530 Chorvátska 4       81106 Hurtík         0908066664         0 info@palazzo.sk
36655937 PROVIUM, S.R.O.      5551 Kopčianska 92       85101 Císar          0918620751         0
35872977 PUB U ZELENÉHO STROMU   5530 Grosslingova 56      81109 Kekeli         0908687098         0
35691387 PUBTALK S.R.O-IRISH PUB  5530 Sedlárska 6        81101 Volčková,Letko     54410706          0
35824182 Q-PIZZA S.R.O.      5530 Obchodná 21        81107 Buqaj Nikol  @    0252926990         9 radochovaalena@zoznam.sk
35852143 QUEENSWAY REST.SLOVAKIA  5530 Lubinská 3/A       81103  Dagmar Kunová @    0905988249        200 dagmar.kunova@kfcslovakia.sk praca@
35776056 R A J GASTRO, S.R.O.   5530 Dunajská 20        81108  Ivančíková @     0907239882  0250700166   6 classic@orangemail.sk
35976811 RAČIANSKA VIECHA     5530 Detvianska 17       83106  Pochlopeň       0903787260         0
35688548 REGENT & COMPANY, S.R.O  5530 Vlastenecké Nám. 3    85101  Lackovič,Trnovcová  62242170   62520223    0
43980708 RENÁTA TATARČÍKOVÁ    5530 Cyprichova 1-3      83104  Tatarčíková @     0903889677         0 angelina4476@yahoo.com
37421611 RENÉ CIPRUSZ       5500 Lachova 29        85103  René Ciprusz     0903424804         0 reneafaco@azet.sk
35962976 RESTAURANT RIVIERA*    5530 Devínska cesta 2     84104  Bednárček Vojtech @  0910410411         5 info@restaurantriviera.sk
35886102 RESTAURANT, S.R.O.    5530 Cintorínska 32      81108  Šupák         0903403097         0
44472561 REŠT. MECHANA       5530 Hradska 5/C         82107 M. Hofírek      0902245789         0 hofirek.sk@gmail.com
35961988 REŠT. MICHALSKÁ BRÁNA   5530 Baštová 4          81103 Bc.Stanislav Bakoš  0915666604  54412127f   0 michalskabrana@mail.t-com.sk
35797738 REŠT.JAROVSKÝ DVOR    5530 Mandľová 48         85110 Ľuboš Lipták     0907716233  905516659   2 konzul1@gmail.com
35826371 REŠT.-KAVIAREŇ ŠTEFÁNKA  5530 Palisády 59         81101 Kollár        0903426727         0
11651407 REŠT.NEOLIT - J.MOSNÝ   5530 Obchodná 21         81104 Mosný Ján      0903441400         10 neolit@chello.sk
32638830 REŠT.-PUB ZLATÉ PIESKY  5530 Zlaté Piesky        83106 Milan Cifra     0905647074  44642039f   0 pumpazlate@yahoo.com
35889888 REŠTAURÁCIA ALCATRAZ   5530 Mánesovo nám. 5       85104 Mikuš @       0903712324         0 office@alcatraz.sk
35954272 REŠTAURÁCIA ALIBABA    5530 Staré Grunty 56       84104 Labib, Jihad     0903767898  911252700   0
31392041 REŠTAURÁCIA ALŢBETKA   5530 Mickiewiczova 1       81107 Durbáková,Siváková @52923984           0 restauracia@alzbetka.sk
35905417 REŠTAURÁCIA ARARAT    5530 OC Palace -Zl. Piesky    83102 JUDr. Norekyan    0907693666         0
35779462 REŠTAURÁCIA ARCHA     5530 Uršulínska 6        81101 Gschwendová     0905455649         0
31372783 REŠTAURÁCIA ATLANTÍDA   5530 Komárnická 1, Ba II     82103 Al Ali        0903722700         0
35897091 REŠTAURÁCIA AUŠPIC    5530 Viedenská cesta 24     85101 Hulanská       0903555189         0
35953098 REŠTAURÁCIA BELAVIO    5530 Majerníkova 13       84105 Ondruška @      0903223590         0 joooon@zoznam.sk
40026663 REŠTAURÁCIA BULGARIA   5530 Palisády 50         81106 Molnárová      0908435974         0
35166339 REŠTAURÁCIA CIKY-CAKY   5530 Račianska 54        83102 Komárová       0903246674         0
37155393 REŠTAURÁCIA FRATELLO   5530 Rybničná 61         83107 Topčič        0905516695         0
41338758 REŠTAURÁCIA FRATELLO   5530 Rybničná 61, Vajnory    83106 Topčič, Topčičová  0905516695         0
35166339 REŠTAURÁCIA ISTOTA    5530 Dostojevského rad 28-Allianz 81109 Komárová 9.posch.  0259632322  59632323   0
31392041 REŠTAURÁCIA KOLIBA EXPO  5530 Kamzíkov vrch        83101 Petrovič       54771764          0
11884541 REŠTAURÁCIA KOMÉTA    5530 Gessayova 20        85100 Czako Michal     62316001   0903180809  6
31372082 REŠTAURÁCIA LEBERFINGER  5530 Viedenská cesta 257     85101 Kaiser,Paulen    0903902922         0
35954272 REŠTAURÁCIA PALMYRA    5530 Staré Grunty 51       84104 Rifat Assad     0903252700         0
35715821 REŠTAURÁCIA PARLAMENTKA  5530 Nám. A.Dubčeka 1      81280 Dovala        5341372-4   903407850   0
11639296 REŠTAURÁCIA PODKOVA    5530 Starohájska 29       85269 Bačkonja       62250652   9034716953  3
35882841 REŠTAURÁCIA PRESTO    5530 Plynárenská 7        82108 Sýkora, Hečko    0903654979  903184301   0
31390315 REŠTAURÁCIA REDUTA    5530 Medená 3          81102 Marta Teplá @    54435242   54434581f   0 m.tepla@reduta.sk
40427897 REŠTAURÁCIA SUNNY     5530 Vl.Clementisa 1       82102 Morávková Kamila @ 0915174412          0 kamilka.moravkova@post.sk
35704748 REŠTAURÁCIA U FLORIÁNA  5530 Radlinského 27       81107 Krchová       0903268895         0
34982060 REŠTAURÁCIA U HELENY   5530 Trnavská 104        82101 Vladimír Mrázik @  0243421607         2 rest.helena@azet.sk
41117239 REŠTAURÁCIA U LACA    5530 Gessayova 14        85103 Sarkozy       0915728054         0
35781661 REŠTAURÁCIA UMELKA    5530 Dostojevského rad 2     81109 Nespala-prevádzkar  52634754          0 lesi@lesi.sk
41834828 REŠTAURÁCIA VIVA     5530 Mlynská dolina 43      81104 Ing.Ihringová    0907767660         0
40096106 REŠTAURÁCIA VIVENDI    5530 Robotnícka 10        83103 Janček        0907987983  0244372698  0
17412404 REŠTAURÁCIA ŢST.VAJNORY  5530 Príjazdná 5, Ba III     83107 Štujber Pavol    0243711793         0
40352731 RIATT - RICHAR A HÓBOR  5530 Vysoká č. 22        81107 Sylvia Hóborová   0903943284         0
35859458 RIO DE CAFE S.R.O.    5530 TEL/MAIL! Čapkova 3     81104 Olga Matová,M.A.   0244453155f        49 olga.matova@santafe.cz
35917318 RISTORANTE FINESTRA    5530 Mickiewiczova 17      81107 Šetková       0908727734         0
35929405 RMP SLOVAKIA S.R.O.    5500 Hnilecká 23         82107 Zdichavský,Vávra   0903555545  903777600   0
33892938 ROLAND KISS - PARADISE  5552 Kamené nám.1,Tesco     81101 Kiss         0905842210         0
35002468 ROMAN PEKÁR        5500 Laurinská 11        81101 Roman Pekár @    0905441419         0 roman.pekar@gmail.com
35819715 ROSINTER RESTAURANT SL.  5530 Mostová 2          81102 Janošová       59204061   908762109   0
36701661 ROXY CATERING, S.R.O.   5500 Pribinova 25 (Power 115)  81109 Ing. Kiss       0904789885         0
35869976 RPD S.R.O./ASHOKA REŠT.  5530 Nobelova 30/Ţivnostenská 2 83102 Ing. Akshay Dixit @  0244633587  44633589    0 ind_gate@netex.sk
36621951 RR CONSULTING, S.R.O.   5510 Vlčie hrdlo 55       82412 Ing. Šabová @     0907704040         0 sabova@hostelblues.sk
36709352 RRON S.R.O.        5530 Hurbanovo nám. 5      81106 Baškim Musliu     0254630531         0
35840111 R-STAR,S.R.O.       5510 Obchodná 38        81106 Richter        0903757573         4 rudolfrichter@cityhostel.sk
31338691 RUBIKON S.R.O.      5530 Dopravná 5         83106 V.Vandrašeková     44881330   44881434    0 rubikon@chello.sk
36765996 RUNA RESTAURANT      5500 Drieňova 40 (OD Budúcnosť) 82102 Hauko         0907799437         0
22659617 S AVANTGARD        5530 Hlavné nám. 5       81101 Anguš, Šiška @     54431372   903453319   0 cherrytour@mail.pvt.sk
31388744 S AVANTGARD GRÉMIUM    5530 Gorkého 11         81101 Ladislav Švantner   54131026          0
35777133 S&G S.R.O.        5500 Cesta na Červený most 1  81104 Garaj         0903415760         0
36710504 SANYO S.R.O.       5530 Mickiewiczova 14      81107 Vilhanová       0905369430         0
35682124 SAVEXHOLDING S.R.O.    5500 MAIL/TEL! Gorkého 11    81101 Martina Sisková @   0254131026         10 info@gremium.sk
35812460 S-CREDO, S.R.O.      5530 Zámocká 3         81101 Sedláková       0903266099         10 prevadzka@pizzaangelo.sk
00896390 SD SLOVGAST        5551 Vlčie Hrdlo 2       82000 Fašung, Belančík    0258597717  903222045  120
35715782 SEBA,SENATOR BANQUETS   5510 Vápenka 15,Penzión PEGAS 84002 Mgr. Jozef Baránek @ 64461998     f64462232   0 personal@banquet.sk
35746521 SENETUS, S.R.O.      5510 Tobrucká 4         81102 Záleţáková @      0257784630  0257784639   0
40033813 SENNEŠ IVAN        5551 Kopčianska,Bufet Matador  85000 Seneš Ivan       0908173702         4
35754656 SHANGHAI S.R.O      5530 Františkánske nám.3    81103 Ling                        0
36271811 SHMILY, S.R.O.      5530 J.Kubányho 950/20,Cífer  91943 Yu Bo         0948888862         0
35856173 SI LI S.R.O.       5530 Mokrohájska 58       84107 Ying Xianli      0910950974         0
34799923 SILVIA ŠTEFANČÍKOVÁ    5500 TEL !           82104 Štefančíková @     0905567684         4 rodis@post.sk
35895918 SLOVAK HOLIDAYS S.R.O.  5511 Ivánska cesta 10      82108 Juraj Pravda @     0907108327         0 nabarine@stonline.sk
35785357 SLOVAK PUB-ORAVA-STAV   5530 OSOB!! Obchodná 62     81106 Švábik         0905938624  0252926367   0 zamestnanie@slovakpub.sk
35948418 SLOVPORT BTS S.R.O.    5510 Ivánska cesta 81      82312 Fülöpová        0905325362         0
35728434 SODEXHO S.R.O.      5550 Gagarinova 7/C       82103 PÍS/@! M.Čilijaková  0907774404  32660270f   0 m.cilijakova@sodexho.sk
31352847 SOFER S.R.O.       5511 Zámocká 13         81101 Koptáková @      0254413824  54412642f   25 info@chezdavid.sk
33729468 SOLE GRILL - RIZVANI   5552 Staré Grunty 49      84104 Rizvani        0903963657  654223642   0
17328519 SOMO, S.R.O.       5523 Stará Vajnorská 14     83104 K.Jankovičová @    026428982          0 somo@somo.sk
31339204 SOREA S.R.O        5510 Kráľovské údolie 6     81102 Urcová         0254414197         0
41337034 SPECIAL-HUMOLI LULZIM   5500 Panská 1          81101 Viera Jirágová     0252444744         0
40772551 SPORT BAR         5500 Kremnická 9        85101 Dvorščák        0903265295         0 bubus@zoznam.sk
44686323 STAR INN S.R.O.      5500 Vysoká 27         81106 Monika Cocuľová    0903552545         0
35791624 STEAM & COFFEE      5530 Mýtna 1          81107 Toráč Ivan       0908755517         0 ivan.torac@steamadncoffee.sk
31407927 STRAUBYT S.R.O      5550 Poloreckého 1, BA V    85101 Juríčková,Danišová   0262410539  63830960   20 straubyt@amdsl.sk
36799173 STRAVSERVIS        5500 Mliekarenská 10      82101 Kovalčík        0905216435         0
36728829 SUI PHOTO S.R.O.     5500 Ľudové nám. 15       83103 Peter   @      0948043447         0 klcmartin@hotmail.com
43684327 SÚKROMNÁ ŠKOL.JEDÁLEŇ   5550 Karloveská 32       84105  Zelísková      0905288135         0
35942371 SUSHI EUROPE, S.R.O.   5530 Rajská 12         81108  Karvašová      0911507705         0 linda.karvasova@gmail.com
35763876 SVENSSONS PUB       5530 Mierová 169        82105  Kupka        0903795044         0
36763659 SVET PIVA S.R.O.     5500 Ţelezničiarska 9      81104  Tomáš Benda     0914323390         0 job@houseofbeer.sk
31395538 SYRMEX INTERNAT. S.R.O.  5500 Rešt.Oáza - Draţdiak    85100  Ing.Ibrahim Al Ali  0245924507         0 hotel@hotelartus.sk
35333766 ŠARKOZI, F.O.       5500 Kovova 18         82106  Jozef Šarkozi    0902288444         0
31580017 ŠENKVICKÁ VIECHA     5530 Panenská 35, Ba I      81103 Nekorancová     0903707609          0
17337046 ŠJ PRI GYMN.J.PAPANKA   5530 Vazovova 6          81107 Košnárová, Kriţanová 0252442714         0
31809006 ŠJ PRI MATER.ŠKOLE    5550 Pavla Horova 3        84107 Bieliková      0903730719          0
40103927 ŠKOL.JEDÁLEŇ PRI GYMNÁZ  5550 I.Horvátha 14        82103 Radochová      0905966041          0
00686786 ŠPORTHOTEL TRNÁVKA    5511 Nerudova 8          82104 Imrich Butko    0911393898          0 recepcia@hotel21trnavka.sk
41635205 ŠTEFAN VANDRÁŠEK, F.O.  5500 Kopčianska 1 (ţel.stanica)  85100 Vandrášek      0907091981          0 vandrasek@zoznam.sk
35813202 ŠTRKÁČ S.R.O.       5500 Sabinovská 10        82102 Tel!        0915772567          7
11645431 TACHYON TECHNOLOGY PHAR  5511 Vančurová 1         83101 Ing. Beláň @    0254777561          0 info@hotelspirit.sk
35866101 TAKO, S.R.O.       5500 Gorkého 6          81101 Aneţka Kostolanská @0905992603          0 a.kostolanska@zoznam.sk
35791179 TATRAK S.R.O. UBYTOVŇA  5510 J.Jonáša 7          84107 Bachnová      0264774284          0
35832436 TENIS CLUB, S.R.O.    5530 Pri Habánskom mlyne 7    81104 Sekvencová     0908933344          0
35783907 TEPLEX , S.R.O.      5530 Brnianska 15         81104 Plišňák @      0903555287         11 apetit@apetit.sk
35716924 TEREZA, S.R.O.      5511 Hradská 20          82107 Tereza Kudla @   0903234912  0245642052f  0 hotel-tereza@hotel-tereza.sk
37157108 THANH DO VAN       5530 Šancová 3          83000 Do Van       0905957338          0
35966718 THE ITALIAN BOX, S.R.O.  5530 Senická 4 -Zl.piesky     82104 Anna Poncová @   0915254326          0 joenites@hotmail.com
35699132 TIGER S.R.O        5530 Mozartova 27         81102 Hasan        0905268050  905268051   0
36838977 TIKON S.R.O.       5500 Jozefská 7          81106 Jaroslav Michal @  OSOB/MAIL          0 jaroslavmichal@gmail.com
43952151 TLHC S.R.O.        5530 Nobelova 48/Bottova 7    83102 Roman        0905957338          0
36252816 TOMMY´ S, S.R.O.     5530 Mlynské nivy 61/A, Ba II   82105 Eva Valovičová   63452344f          0 evalovic@tommys.sk
35809211 TRAFFIC CAFÉ       5530 Štefánikova 19        81104 Ivan Kurinec    0902416744  905240585   0
18048480 TRANSINTER S.R.O.     5500 Mierová 32          82101 Michal Viraga    0911904090          0 www.barzaoperou.sk
36281808 TRE TORRI S.R.O.     5500 Na Slavíne 3/Bajkalská ul.  81106 Tibor Kočtúch    0917431772          0 tibor.koctuch@tretorri.sk
37156284 TUAN VU HONG-TOMÁŠ    5552 Štefánikova 24        81101 Tuan Vu Hong    0910984418          0
44009658 TULIPÁN S.R.O.      5530 Obchodná 37/Kolískova 12   81106 Miriam Horvátová  0264287947          4
36616851 U EGONA S.R.O.      5530 Slávičie údolie 106     81102 Lehotská @     0262527005  0902659489   0 uegona@centrum.sk
12345871 UBYTOVŇA EURO       5510 Za stanicou 5        83104 Osobne       xx              0
31395104 UBYTOVŇA-HOTEL STAR    5511 Beckovská 42         82356 Peťková Jaroslava @ 0905204030  43635986f   0 petkova@hotelstar.sk
35865393 UFO REŠTAURÁCIA      5530 Viedenská cesta       81106 Karol Domisch    62520300           0
35684933 UNI SERVICE S.R.O.    5500 Dúbravská cesta 3      84105 Gabrišová      54774224   903725520   0
35880490 UNITED RESTAURANTS SRO.  5530 Podkolibská 1        83101 Horvathová     0915731594          0
36781215 UPSIDE DOWN A.S.     5500 Upsidedown@upsidedown.sk 81101 E-mail! S. Halecká @                 0 upsidedown@upsidedown.sk
35948906 URBIA HOTELS S.R.O.    5511 Panská 14          81100 Janka Galbavá    0259308584         45 info@arkadia-hotel.sk
35784041 VAJNORSKÁ VIECHA     5530 Vajnorská 37         83103 Škodroňová     0905491888          0
35171677 VALENTÍN MALÝ - VAMA   5530 Sabinovská 5         82102 Valentín Malý    0907982392          0 pravda.cafe@pobox.sk
35171677 VAMA - U TROCH ZAJACOV  5530 Rača-nám.Hrdinov/Popolná 1 83106 Malý Valentín     0907982392  44887500    0
31738869 VARJASSI PETER      5530 Domašská 9          82107 Varjassi Peter   0903461743          4
35683813 VAŠA STRAVOVACIA S.R.O.  5530 Miletičova 1         82108 Dojčáková      55564264   55563321    0
35814489 VENGA, S.R.O.       5500 Záhradnícka 93        82108 Rafajová      0905888098          0 venga@stonline.sk
41143388 VERDE CAFE BAR PASTA   5500 Šturova 4          81102 Bibiana Zreshaj   0918390438          0
17356440 VETERÁN-ÁZIJSKÉ BISTRO  5530 Obchodná 25         81100 Grnová       0243332667          0
35774282 VICTORY SPORT, S.R.O.   5530 Junácka 6          83280 Szalayová      0903731705          0 vsport_sek@slovanet.sk
30173612 VINÁREŇ PRI KAPLNKE    5530 Roľnícka 31, Vajnory     83107 Pavlasová      43711161   0903466555   0
35731176 VITAMAX, S.R.O.      5500 Vyšehradská 6        85106 Horvat @       0905437107         0 vitamax@szm.s.
11652021 VOZÁR-RESTAURANT     5530 Alešova 5          82109 Vozár        0905296492  0253411070  0
35954272 WADI S.R.O.        5530 Planckova 1         85101 Ing. Rifat Assad   0265411371  0265411455  40
36666734 WANUSI S.R.O.       5530 Vansovej 2         81103 Ing. Slivka @    0903401060  0254412401  0 pierrot@pierrot.sk
35911409 WELLMAN MELONEK S.R.O.  5530 Malý trh 2/A        81108 Pavel Valtini  @  0911155933         0 pavel.valtini@centrum.sk
35877839 WERTIKA, S.R.O.      5530 Haydnova 20/C, Ba I     81102 Ing. Verner     0905659399  48291210   0 richard@tinex.sk
31343503 WEST CLUB S.R.O.     5500 P.O.Box 29,BA 83329;Krmanova4 Darina Molnárová
                                 83329            0254788692  54777781   0 molnarova@hotel-west.sk
36239208 WWS GASTRO, S.R.O.    5530 Biela 6           81101 Pavol Hujo      0905691122  0254431311  0 tomasvanco@zoznam.sk
31393616 XING LONG, S.R.O.     5530 Račianske mýto 1      83101 Ying xuezmen     52444476          0
35794836 YING MING S.R.O      5530 Štefanovičova 6       81104 Liu Xiaoli                   0
35709235 YUN-YI ČÍN.REŠTAURÁCIA  5530 Kalinčiakova 12       83104 LI - LI       44454267          0
36909572 ZDRAVÍČKO-ING.G.ŢLEBEKO  5530 Fedinova 9         85101 Ing.G.Ţlebeková   0903230227         2 gabriel.zlebekova@zoznam.sk
36621943 ZINAL. S.R.O.       5510 Vlčie hrdlo 55       82412 Kolínková      0905203070  40207625f   0 zinal@zinal.sk
40969614 ZLATICA JERIGOVÁ     5550 Ostredská 14        82102 Jerigová       0915720545  43291160   0
35781947 ZLATÝ BAMBUS S.R.O.    5530 Františ.nám.3/Prievozská 14/A82108 Ling Fang Yan    0253415079  905207394   0
11913746 ZOLTÁN VALLO-ORAVEC    5500 Stachanovská 41       82105 Zoltán Vallo     0905395081  0264361815  0
@radissonsas.com
slovakia.sk praca@
 IČO         Názov    EČ        Adresa        PSČ     Zodp.prac.     Tlf 1     Tlf 2   ZAM         E MAIL
35709880 A RACING, S.R.O.     6021  Tomášikova 26         82106  Dispečing      0910616606   905616606    0
36449989 ABEX SLOVAKIA, S.R.O.   6020  Prístavná 10          82109  Krištof @      0915849111           0 kristof@abexslovakia.sk
35698471 ABS BONIFER SLOVAKIA   6020  TEL/MAIL! Bojnická 18     83104  Ing.Hloben      0902949460           0 bonifer@bonifer.sk
35927721 ADREN TOUR, S.R.O.    6330  Staré Grunty 206        84104  Ing. Abaffy @    0265411052           0 adrentour@adrentour.sk
31351514 AIR SLOVAKIA S.R.O.    6200  Pestovateľská 2        82104  Zlatica Tajcnerová @ 0233078205          182 personalne@airslovakia.sk
36330451 AIRCARGO OPERATIONS-ACO  6323  Letisko M.R.Štefánika     82104  Bučková Petra @   0903660067           0 petra.buckova@acoas.sk
35821841 ALPIS TOUR        6330  Šancová 102          83104  Xxx @        0255568400           0 eva@aôpistour.sk
35852038 ALSA SLOVAKIA S.R.O.   6320  Seberíniho 9,City Hotel,1.p.  82103  Čunderlík      0243191521   908880077    0
36232785 AT&T GLOBAL NET.SERV.SK  6420  Einsteinova 24         85101  Alexandra Číšková 0269257960           420 aciskova@emea.att.com
36677515 AUSTROMAR SK, S.R.O.   6100  Kutlíkova 17          85102  Hečko @       0268286466   68286465    0 vlado.hecko@austromar.sk
31708498 AUTOMATIZÁCIA ŢEL.DOPR.  6010  Za stanicou 1         83104  Jozef Bachratý @ 0911233449     44454522f   140 j.bachraty@azd.sk
36911488 BANCO-ING.BRANISL.JÁNOŠ  6020  Vajnorská 137         83104  Ing. Jánoš @     0244458421   903255466    5 banco@vnet.sk
35949899 BELDYSLOVA SPEDITION   6025  Račianska 66          83102  Ing.Poláček,Kottová@0911472200   911474727    0 info@beldyslova.sk
32203217 BERNER ŠTEFAN       6020  Kopčianska 78         85101  Berner        0903784613   63811603    7
35714581 BEVORI INTERNAT. S.R.O.  6021  Galvaniho 2/a, Ba II      82104  Škarba        0903708680          24
36724858 BG TRANSPORT, S.R.O.   6025  Jána Jonáša 11         84108  Dušan Konečný @ 0903427644             2 bgtransport@centrum.sk
35833432 BH ŠPED S.R.O.      6021  Kopčianska 78,telefon.     85101  Berner        0263838768           0 centrala.ba@bbsped.sk
36539961 BOMBOVO, CK PRE DETI   6330  Bárdošova 33          83101  Gavalcová      0905662187           0
35855398 BRAT.REGION.KOĽAJ.SPOL.  6020  Nevädzová 5          82101  Marušincová @    0903425029   0248287623f   0 lubica.marusincova@brks.sk
35879157 BRIGHTPOINT S.R.O.    6311  Drobného 27          84101  J.Peleczová @    0902906062          43 jana.peleczova@brightpoint.sk
00841110 C&K BRATISLAVA, S.R.O.  6021  Gogoľova 18          85101  P.Kritzinger @    0915806930           0 Martina.Kritzinger@aon.at
35892404 C.S.CARGO SLOVAKIA,A.S.  6024  Mliekárenská 10        82492  Hoţdorová Slávka @ 0327710720           385 slavka.hozdorova@cscargo.sk
31358152 CARGO PARTNER SR S.R.O.  6320  Kopčianska 92         85203  Ing.A.Blahútová @ 0268242200    68242105f    0 alena.blahutova@cargo-partner.com
35792256 CARGO-HORTIM SK, S.R.O.  6021  Pri Šajbách 1, Ba III     83106  Vidláková      44881166            0
35746793 CCS-CARGO CUSTOMS SERV.  6020  Gajová 4            81109  Mgr.Marek Mojţiš @ 0905850001           263 mmojzis@yahoo.com
35829192 CEVA LOGISTICS SLOVAKIA  6310  TEL!! Na Pántoch 18      83106  Ing.Paulíková @   0269643982   69643993    0 extern.lucia.paulikova@volkswagen.k
36664286 CIBS S.R.O.        6025  Bazová 9            82108  Mgr. T.Haviarová   0918663392   55569862f    0 haviarova@cibs.sk
17513391 CK BELLA ITALIA, F.O.   6330  Koreničova 1          81103  Raffaelliová Anna @ 0905909315           0 bellaitalia@bellaitalia.sk
13954709 CK ECOMM         6330  Kríţna 44           82108  Mišovychová     55421761    55421749    0 mmisovychova@ck-ecomm.sk
36554723 CK FIT TRAVEL, SRO    6330  Vajnorská - POLUS City C.   83103  Mgr. Derzsi @    0911137113           0 office@fitravel.net
31322492 CK GLOBTOUR        6330  Panská 12           81101  Gašpariková Linda 63814727-30            0
37337050 CK LUX TRAVEL SLOVAKIA  6330  Trnavské mýto 1        83104  Kubíková @      0914121776           0 info@ckluxtravel.sk
35853069 CK LUX TRAVEL, S.R.O.   6330  Trnavské mýto 1        83104  Feketeová Jana @ 55645447              0 ckluxtravel@ckluxtravel.sk
35739967 CK MAJÁČIK S.R.O.     6330  Pekná cesta 2/A        83154  Červencová      0244871597           2
35735597 CK N.I.K.SLOVAKIA     6330  Vajnorská 34          83103  Švecová @      44460900    44635132f    5 nik-slovakia1@nik-slovakia.sk
35796880 CK PRESSBURG       6330  Konopná 45, Ba II       82105  Katarína Gálfiová  43414064f   písomne     0 zamestnanie@ck-pressburg.sk
36213837 CK UMEL.AGENT.ELÁN    6330  Obchodná 3           81106  Mgr. Beňová     0903647705           0
35692383 CKM 2000 TRAVEL, S.R.O.  6330  Vysoká 32, Ba I        81411  Mgr.Mária Marková @52731018     52731025f    0 jobs@ckm.sk
35839066 CONTINENTAL TOURS S.R.O  6330  Mánesovo nám. 7        85101  Ing. Boris Gula @  0268208002-7  68208001f    0 gula@continentaltours.sk
35859032 ČEDOK SLOVAKIA, S.R.O.  6330  Mickiewiczova 9, Ba I     81107  Adrian Siekel @   osobne             0 cedok@cedok-sk.sk
35816279 DAMA CAR, SPOL. S R.O.  6023  Koceľova 17          82108  Mosná @       0905477417          13 darina.mosna@centrum.sk
35805528 DANCAR S.R.O.       6020  Studená 3, Ba II        82104  TEL ! @       0903730041   44633886    12 dancar@dancar.sk
43870520 DD-TRANS         6025  Jána Jonáša 11         84108  Fábry Ján      0908307548          1
36821667 DEICHMANN-LOGISTIK SK   6312  Leškova 16           81104  Peter Kis @                    0 Peter_Kis@deichmann.com
36724521 DELCA ŠPEDÍCIA SLOVAKIA  6000  Radničné nám.4         82105  Mgr. D.Markovičová 0243630217    43630218   18
35748770 DELTA TAXI S.R.O.     6022  Bajkalská 22          82109  Dušička       16016      905316111   0
31342876 DHL EXPRES (SLOVAKIA)   6410  Letisko M.R.Štefánika 65    82001  Milica Brozmanová @ 0248229229         ### skcvexpress@dhl.com
00492736 DOPRAVNÝ PODNIK BA A.S.  6021  Vajnorská 1346 (z Bojnickej)  81452  Personál.odd. @   0259502234   59502121   0 rybanska.margita@dpb.sk
35834498 DPD SK S.R.O.       6025  Roţňavská 1          83104  Jančová @      0908724292   f44442553   0 mjancova@sk.dpd.net
34721070 DUMBO AUTODOPRAVA, F.O.  6020  Nákovná 7, Ba II        82101  Kiss Jozef     0903458231          0
35782986 DUVEN BECK SLOVENSKO   6021  Opletalova 71, Ba IV      84107  Patrnčiaková @   0907798450   69307057   0 andreap@duvenbeck.de
35685123 EAST AIR COMPANY S.R.O.  6200  Letisko M.R.Št.,Hangár B    82107  Tomašovičová    43414379    43633468   0 mirkat@east-air.com
36224464 EFG SLOVKIA, S.R.O.    6420  Račianska 66          83102  Xx         49234554f           0 duratna@aktion.sk
35955996 EGGER TRANSPORT, S.R.O.  6020  Mozartova 21          81102  Ing. Pobjecká @   0918610189   63830210f   0 viera.p@zoznam.sk
36558036 ENGLJÄHRINGER, S.R.O.   6021  Kutlíkova 17          85250  Mgr.Kopkášová    68286686           0 bratislava@engljaehringer.com
36680036 ENGLMAYER SLOVAKIA, SRO  6025  Nám. SNP 15          81101            p
                                         martin.huska@pobox.sísomne            0 martin.huska@pobox.sk
31344046 ERICSSON SLOVAKIA S.R.O  6420  St.Vajnorská 90        83104  Jitka Kopecká    49499246    49499459f   0 jitka.kopecka@ericsson.com
43842542 EUROLIN S.R.O.      6024  Jana Jonáša 11         84108  Dušan Konečný    0903427644          0
31334563 EUROSPEDIT S.R.O.     6340  Koţušnícka 3-JAROVCE      85110  Nogová       62860113    kl.116    38 nogova@eurospedit.sk
35795123 EXPRESS SLOVAKIA-MP A.S  6021  Plynárenská 7/B        82109  Veronika Handzušová0918702203           0 job@express-mp.sk
35796146 FIEGE S.R.O.       6321  Vajnorská 137         83104  Willi Richter @   +420602204085         0 wrichter@fiege.cz
31405207 FISCHER SLOVAKIA, S.R.O  6330  Lazaretská 13         81108  Marek Majzlan @   52731264    52731266f   7 marek.majzlan@fischer.sk
36676438 FLY 88, S.R.O.      6320  Matejkova 6          84105  Robert Domček    0911487004          0 r.domcek@gmail.com
31379575 FOBIS, S.R.O.       6320  Odborárska 5/A         83102  Lednár @      0903456757          0 autoservisfobis@gmail.com
36680630 FRANKENBACH, S.R.O.    6025  Magurská 3/b          83101  Illéš @       0902942701   54650536f   0 silles@frankenbach.com
35749245 FREE ZONE SIPOX A.S.   6312  Kopčianska 92         85203  Vilam Vitek     0903516267          55 vitek@freezone.sk
36257541 GAŠPAR-AUTODOPRAVA,SRO  6020  Studená 35           83103  Ing.Roháč,Bočev @ 0911550282    903718026   0 rohac@gaspar.sk, bocev@gaspar.sk
36308731 GEIS SK, S.R.O.      6021  Turbínová 1          83104  Jozef Kováč     0249204781   49204782f   0
35774941 GENETECH, S.R.O.     6320  Bulharská 70          82104  Jana Varanaiová   0908756344   905263779   0 cibakova@genetech.sk
35903830 GLASS PARTNERS TRANSPOR  6023  Rybničná 40          83102  Kovács @      0904265997   44648155   0 jozef.kovacs@glasspartners.com
35820721 GOREX S.R.O.       6330  Puchovska 12          83106  Mgr.Gordana Renaud 0910409539           0 gorex@stonline.sk
36292711 GRAVELSLOVEX-TRANS S.RO  6000  Budatínska 7          85105  Noskovič Ľubomír @ 0903802000          11 gravelslovextrans@centrum.sk
35914190 GREEN INTEGR. LOGISTICS  6321  Leškova 16           81104  Silvia Hovorková @ 0317842941-2         175 silvia.hovorkova@green-logistics.co
36286656 GUEMARIENNE, ORG.ZLOŢ.  6020  Mail !! Nerudova 21      82104  Ing.Štefančíková  0918046136   43634096   0 kristina.stefancikova@haas.fr
31382720 HAISERVIS, S.R.O.     6321  Azalkova 1           82101  Ludomír Petrenka  0903726361   44637864f   0 haiservis@mail.pvt.sk
44275374 HARTLTRANS SLOVAKIA    6024  Dvojkríţna 47         82106  Cúlová Marianna @ 0910844554           3 marianna.culova@hartltrans.sk
35874571 HOTEL FOR YOU, S.R.O.   6330  Ondavská 5           82108  Richard Mištík   0907709637          1 richard.mistik@hotelforyou.com
36653373 HUAWEI TECHNOLOGIES SK  6420  Vajnorská 100/B        83104  Augustínová @    0258253808          7 patricia.augustinova@huawei.com
44396538 HUGO GAJTKO        6321  Šoltésovej 13         81108  Hugo Gajtko     0908315503          0 rengi@chello.sk
31371981 HYDROTOUR S.R.O.     6330  Metodova 7           81100  Malik        55565283           0 hydrotour@hydrotour.sk
30793807 IBS EXPERT S.R.O.     6023  Ruţová dolina 6        82108  Turociová @                    0 marta.turociova@ibs-expert.sk
35890134 INCOFIN, S.R.O.      6021  Račianska 109/a        83102  Bzovský @      0905321364   44638491   0 info@incofin.sk
31318509 INDIMEX S.R.O       6340  Stará Vajnorská 15       83104  Ing. Chawhan    44634257           0
31371230 INEXSYS S.R.O.      6321  Radlinského 27         81107  Štiglic       0903327503          0
37604759 ING. PETER GOGA