Docstoc

YAZI TÜRKAN DOĞAN

Document Sample
YAZI TÜRKAN DOĞAN Powered By Docstoc
					  TURİZMİN EN BÜYÜKLERİ, EN ZENGİNLERİ

  Turizm artık Türkiye’nin lokomotif sektörü. İnşaatçısından tekstilcisine
kadar herkesin turizme yatırım yapıyor olması bunun bir göstergesi. Fazla
kapasiteden korkmak için erken; 800 bin yatak Türkiye’ye yetmiyor, yatak
kapasitesinin 1 milyona çıkması gerekiyor.

  YAZI TÜRKAN DOĞAN / OKTAY ÖZGER

   BĠZDE “TURĠST GĠBĠ dolaĢmak”, geleneksel düĢünceye göre tembellik etmek,
iĢin ucundan tutmamak gibi algılanır. Turizm olgusu ile daha 40 yıl önce Azra Erhat
ve Halikarnas Balıkçısı’nın Mavi Yolculuk öyküleriyle tanıĢmıĢ bir ülkenin, merak
yoksunu insanlarının bir zamanlar böyle düĢünmesi doğaldır aslında. Neyse ki o
zamandan bu yana çok Ģey değiĢti ve Türkiye bugün dünyanın yıldızı yükselen turizm
merkezlerinden birisi haline geldi. Artık bir zamanlar ulaĢılması imkansız görünen 20
milyon turisti ağırlayan bir ülkeyiz. Turizm sektörü bugün ülke ekonomisinin lokomotif
güçlerinden biri konumuna gelmiĢ durumda.
   Geçtiğimiz yıl ülkeye gelen 21,1 milyon turistten elde edilen 13,9 milyar dolar
tutarındaki turizm geliri, turizmin çekiciliğini artırıyor. Türkiye ekonomisinde yaĢanan
dönüĢüm, turizm sektörünün yeni ve gelecek vaat eden bir alan olarak görülmesine
yol açıyor. Tekstil gibi sorunlu sektörlerden gelenler, inĢaat gibi yeniden parlayan
sektörlerden elde ettikleri birikimleri yatırmak için yeni yer arayanlar, sektör
çeĢitlenmesine giderek turizmi de portföylerine dahil eden büyük holdingler turizm
sektöründeki yatırımcı dengesinin değiĢmesine yol açıyorlar. Sektörde yeni aktörler
çıkıyor, yeni bölgesel liderler beliriyor, büyükler daha da büyüyor.
   Bu sayımızda bu değiĢimde ön plana çıkan yeni isimleri ve aktörleri tespit etmeye
çalıĢtık. ĠĢletmecileri değil yatırımcıları ön plana çıkaran bir araĢtırma gerçekleĢtirdik.
Boyut Yayın Grubu yayınlarını bizimle paylaĢarak bu çalıĢmada bize katkıda bulundu.
Sonuçta ortaya Türkiye’nin en büyük otel yatırımcılarını, en büyük otellerini,
bölgelerinde ön plana çıkan oyuncuları çıkarmaya çalıĢtık.

  YERLİLER YATIRIMIN LİDERİ
  Yazımızın baĢında da belirttiğimiz gibi Türkiye turizm sektörünün yıldızı
parlamaya devam ediyor, sektörün ülke ekonomisi içindeki payı artıyor. Her ne kadar
kuĢ gribi ve karikatür krizi, bu yılın ilk aylarında Türkiye’ye gelen turist sayısının
azalmasına neden olsa da turizmciler sektörün iki, üç ay içerisinde
toparlanacağından umutlu.
  Türkiye turizm sektörü 2005 yılında rekor bir büyümeye imza attı. Sektör bir yılda
yüzde 21 büyürken, gelen turist sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 21.1 arttı. Turizm
Bakanlığı’nın verilerine göre yurt dıĢında yaĢayan Türklerin de Türkiye’de yaptığı
harcamalarla birlikte turizm geliri 18 milyar doları buluyor. Tüm bu rakamlar Merkez
Bankası tahminlerinin üstünde bir düzeyi ifade ediyor. Türkiye, 2004 yılında 15 milyar
888 milyon dolar, 2003 yılında ise 13 milyar 203 milyon dolar seviyesinde turizm geliri
elde etmiĢti.
  Türkiye turizm sektörünün büyümesine paralel olarak yatırımlardaki artıĢ da
sürüyor. Yatırımların çok büyük bir kısmı yerli yatırımcı tarafından yapılıyor. Dünya
geneline bakıldığında ağırlıklı olarak ABD, Ġngiltere, Fransa, Japonya ve Ġspanya
kökenli Ģirketlerin elinde olan dünya konaklama pazarı, Türkiye söz konusu
olduğunda yüzde 90 yerli yatırımcıların elinde bulunuyor. (ÇalıĢmamızda da
yatırımcıların yalnızca ülke içinde sahip oldukları yatırımlar değerlendirmeye alındı ve
yurtdıĢında sahip oldukları oteller sıralamaya sokulmadı.)
   Boyut Yayın Grubu’nun “Hotel & Travel Guide - Otel ve Tatil Rehberi 2006” baĢta
olmak üzere pek çok kaynaktan derlediğimiz “En Büyük Otel Yatırımcıları” baĢlıklı
çalıĢmamızın sonucuna göre, Türkiye’nin en büyük otel yatırımcısı 2 bin 365 odayla
MNG Grubu. MNG Grubu, sattığı otellerine rağmen, halen oda sayısı açısından en
büyük otel yatırımcısı konumunda, ama bu durum her an değiĢebilecekmiĢ gibi
görünüyor. Çünkü grubun elindeki iki büyük oteli satacağı yönünde söylentiler var.
   MNG’nin ardından, yeni otel yatırımları ile adından söz ettiren ve özellikle halen
inĢa halindeki Adem & Havva adlı oteli ile dikkatleri üzerine çeken Kayı Grubu
geliyor. Kayı Grubu’nun oda sayısı 2275. Riva markasıyla otel yatırımları bulunan ve
incomining pazarının da güçlü firması olan Kayı Grubu, yatırım konusunda
önümüzdeki dönemde yeni sürprizler yapmaya aday görünüyor. Üçüncü sırada ise 7
oteli ve 2264 odası ile Öger Grubu geliyor.
   AraĢtırmamızdan çıkan sonuca göre Türkiye’nin en büyük ilk 10 otel
yatırımcısının sadece bir tanesi yabancı. Geçtiğimiz sene Cem Kınay’ın Magic Life
markalı otellerini alan TUI, ilk 10’daki tek yabancı. Bu sıralama ilk 20’ye uzandığında
da çok büyük değiĢiklikler yok. Ġlk 20’de de Thomas Cook dıĢında yabancı yatırımcı
bulunmuyor. Ancak ilk 20’nin ilginç isimlerinden bir tanesi Cenk Kınay. Kınay, Ġlk 10
listesinde bulunmasa da One Hotels ile 13. sırada bulunuyor.

   YATIRIMDA EN CAZİP İL ANTALYA
   Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de turizm yatırım belgeli toplam 128
bin 5 oda ve 278 bin 255 yatak bulunurken, turizm iĢletme belgeli 231 bin 123 oda ve
483 bin 330 yatak bulunuyor. Yani sektör bakanlığın kayıtlarına göre toplamda 359
bin 128 odaya ve 761 bin 585 yatağa sahip. Ancak sektör uzmanlarına göre yaz
sezonuyla birlikte 50 bin yatak daha hizmete girecek. Peki bu yatırımları kim yapıyor?
Önce 2005 yılına göz atmakta fayda var.
   Turizm Bakanlığı’nın kayıtlarına göre 2005 yılında Hazine MüsteĢarlığı’ndan
toplam 228 yatırımcı 2 milyar 978 milyon 945 bin 577 YTL’lik teĢvik aldı. Bu teĢvikin 2
milyar 595 milyon 23 bin 450 YTL’si komple yeni yatırımlar için alındı. Sektörde,
alınan teĢviklerle birlikte toplam 84 bin 946 yatağın daha hizmete sokulması
bekleniyor. TeĢviklerde baĢı çeken iller ise tahmin edebileceği üzere Antalya ve
Ġstanbul.
   2005 yılında Antalya’da komple yeni yatırım yapılmak üzere 1 milyar 587 milyon
74 bin 468 YTL’lik 73 teĢvik alındı. Bu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte toplam
36 bin 938 yatağın daha faaliyete gireceği anlamına geliyor. Antalya’da yatırım
yapılmak üzere alınan teĢviklerin 23’ü Manavgat’a, 14’ü Alanya’ya ve 17’si de
Kemer’e yapılırken diğer teĢvikli yatırımlar ise Serik, Belek, Kumluca arasında
bölünüyor. 2005 yılı teĢviklerine göre Antalya’ya en büyük yatırımı Ġstanbul merkezli
Turko Turizm ĠnĢaat ve Ticaret A.ġ. Ģirketi yapıyor. ġirket Serik Bölgesine 425 yataklı
5 yıldızlı bir otel inĢa etmek için 72 milyon dolarlık teĢvik aldı.
   Gelelim Ġstanbul’da yapılan yatırımlara. 2005 yılında Ġstanbul’da otel yapmak
üzere toplam 13 teĢvik alındı. Ġstanbul’un en büyük otel yatırımcısıysa Duruhan Petrol
Ürünleri ve Turizm A.ġ.. 65 milyon YTL’lik iki teĢvik alan Ģirket, otellerini BayrampaĢa
bölgesinde inĢa edecek.
   2006 yılının Ocak ve ġubat aylarında alınan teĢviklere bakıldığında ise, 4 bin
338 adet yeni oda ve 9 bin 227 adet yatak kapasiteye sahip toplam 15 teĢvikin
alındığı görülüyor. Bu teĢviklerin altı tanesi Antalya’da yatırım yapılmak üzere alındı.
ġubat ayında Muğla ve EskiĢehir’de de iki otel yatırımı yapmak üzere teĢvikler alındı.
2006 yılında teĢvik alan en büyük üç proje ise 73 milyonluk bütçe ile Ġçkale Turizm,
32 milyon YTL ile Aydoğan Turizm ve 21 YTL’lik yatırımla ÜntaĢ Otelcilik aldı.

   KONGRE TURİZMİNDE FIRSAT BÜYÜK
   Turizm sektöründeki pek çok uzman Türkiye’nin turizmde çeĢitliliğe gitmesi ve
turizm faaliyetlerinin yılın 12 ayına yayacak Ģekilde organize etmesi gerektiğini
söylüyor. Son birkaç yıldır özellikle kongre ve golf turizmine yapılan yatırımlar bu
uyarıların dikkate alındığını gösteriyor. ÇeĢitli rakamlar da bu yatırımların boĢa
gitmediğini ortaya koyuyor.
   Kongre turizmi oldukça karlı bir pazar. Kayıtlara göre 2005 yılında Türkiye’de 50
uluslararası kongre düzenlendi. Ġstanbul Kongre ve Ziyaretçi Büroları Birliği’nin
(ICCA) kayıtlarına göre 2005 yılında Ġstanbul’a kongre amaçlı 43 bin turist geldi. 2006
için hedeflenen rakam ise 55 bin. Yine ICCA’nın kayıtlarına göre, 2005 yılında
Ġstanbul’da uluslararası standartlarda 34 adet kongre yapıldı.
   Dünya kongre turizm pazarının büyüklüğü 170 milyar dolar. Türkiye ise 300
milyon dolar ile bu pazardan ancak yüzde 2 gibi çok küçük bir pay alabiliyor.
Türkiye’nin önünde bu alanda büyük bir potansiyel bulunduğunu söylemek gerekiyor.
Kongre turizmi ziyaretçi baĢına tatil turizmine göre 3-4 kat daha fazla gelir getiriyor.
Türkiye gelen turistlerin yalnızca binde 2-3’lük bir kısmının kongre turizmi amacıyla
gelmesi, bu oranın hızla artırılması gerektiğini gösteriyor.
   Yine kayıtlara göre kongrelerin yüzde 59’u kongre ana mekanı olarak otelleri
kullanıyor. Otellerden sonra ise ofisler, küçük tesisler, resortlar ve son tercih olarak
kongre merkezleri geliyor. Bu nedenle biz de Türkiye’deki hangi otel kongre için daha
elveriĢli diye merak ettik ve bir salonun maksimum kapasitesinden hareketle otelleri
bir sıraya dizdik. Bu sıralamada sürpriz bir isim ilk sırada yer aldı. Salon kapasitesi
aynı düzeyde olan dört isim bulunsa da, kongre merkezinin toplam kapasitesini göz
önüne alarak biz ilk sıraya Türk Metal Sendikası’nın yatırımcı olduğu, iĢletmesini ise
Dedeman Otelleri’nin yürüttüğü Ankara Büyük Anadolu Oteli’ni yerleĢtirdik. Onu,
kongre konusundaki geleneksel üçlü Hilton Convention Center, Grand Cevahir Otel
ve World of Wonders Kremlin Palace takip ediyor. (Lütfü Kırdar yalnızca kongre
merkezi olduğu ve otel hizmeti vermediği için sıralamaya dahil edilmedi.)

   GOLF TURİZMİ ATILIMA HAZIRLANIYOR
   Dünya turizminin parlayan yıldızı hiç kuĢkusuz golf turizmi. Dünya golf turizmi
pazarı ortalama 120 milyar dolar ve dünyada yaklaĢık 57 milyon golf oyuncusu,
yaklaĢık 31 bin adet de golf sahası bulunuyor. Türkiye turizminde de son yıllarda en
fazla yatırım yapılan alanlarının baĢında golf otelleri geliyor. Özellikle Belek
bölgesindeki pek çok yatırımcı, golf sahalarına sahip olmasa dahi golf klüpleriyle
anlaĢıp, kendilerini “golf oteli” olarak tanımlayıp, hizmet vermeyi tercih ediyor. Çünkü
golf amaçlı seyahat eden turist, “zengin” kategorisinde değerlendiriliyor ve bu turistler
golf için otele verdikleri paranın dıĢında günde ortalama 60 Avro tutarında bir
harcama yapıyor.
   Türkiye’de ise Ģu anda faaliyet gösteren 11 adet golf oteli bulunuyor. 11 adet golf
otelinin ise sadece 9’u golf sahasına sahip. Bu otellerin arasında en büyük
kapasiteye sahip olan otel ise 45 delikli sahasıyla çok iddialı bir konumda bulunan
Gloria Golf Resort. Nuri Özaltın baĢkanlığındaki Özaltın Grubu’na ait Gloria Golf
Resort aynı zamanda Doğu Avrupa ve Orta Doğu’nun da en büyük golf sahasına
sahip. Grup, yine Belek bölgesinde bulunan ve golf oteli olarak hizmet veren Gloria
Verde Resort’un da sahibi. Türkiye’nin en büyük ikinci golf yatırımcı isea Akkanat
Holding. Grubun Belek bölgesinde Sirene Golf Hotel ve Kempinski The Dom Hotel
adlı otelleri ve toplam 36 delikli iki sahası bulunuyor.
   Turizm yatırımcıları bu pazardan daha çok pay almak konusunda kararlı. Pine
Bay markasıyla üç oteli bulunan Göçay Turizm iĢletmecilik A.ġ., golf turizmi alanında
yatırım yapacak Ģirketler arasında bulunuyor. ġirket, Muğla Sarıgerme’de 18 delikli
golf tesisinin temellerini 2007 yılına kadar atmaya hazırlanıyor. Öte yandan Kaya
Holding ve Diler Holding’in golf tesislerinin inĢaatı da yaz mevsimine yetiĢtirilmek
üzere devam ediyor. Ayrıca Turizm Bakanlığı’ndan yatırım teĢviki alarak golf oteli
inĢaatına devam edenler arasında Kemer Country ile World of Wonders markasıyla
MNG Grubu da bulunuyor.

   DÜNYA KAZAN YABANCI TURİST KEPÇE
   Akdeniz sahilinin en güzel kumsallarından Çıralı’da yanımızdaki Ģezlonglarda,
güneĢ Ģemsiyesinin altına girmeye tenezzül etmeden ve cilt kanseri korkusu
yaĢamadan saatlerce güneĢlenen, geveze, yaĢlı Ġngiliz çiftin anlattıkları, dünya
turizminin geçmiĢ yarım yüzyılının da öyküsüydü sanki. “1950’lerde Ġtalya,
Yunanistan ve Ġspanya tatilleri için 11 ay çalıĢır ve bütün bir yıl bu tatilin hayalini
kurardık. 30 yıl görev gibi böyle tatiller yaptık. Sonra daha çok kazanmaya baĢladık.
Tayland’ı, Puket Adası’nı, Endonezya’yı, Mısır’ı, Tunus’u gezdik. Egzotik yerler güzel,
ama hem hava çok nemli hem de denizin suyu fazla sıcak. ġimdi istediğimiz yere
gidebiliriz, ama biz Türkiye’yi tercih ediyoruz. Burası tıpkı Ġngilizlerin evleri gibi rahat,
samimi, dağınık ve pis...”
   Özellikle Batı’nın geliĢmiĢ ülkelerinde yaĢayan insanlar dünyayı gezip dolaĢma
konusunda çok baĢarılılar. Uluslararası turizm endüstrisinin temelini onların bu
gezme görme merakı oluĢturuyor. BirleĢmiĢ Milletler bünyesinde faaliyet gösteren
Dünya Turizm Örgütü (World Tourism Organisation – UNWTO)’ne göre geçtiğimiz
2005 yılında tam 808 milyon insan uluslararası turistik seyahat yaptı. Bu rakam,
bugüne kadar ulaĢılan en yüksek düzeyi ifade ediyor. 11 Eylül sonrası yaĢanan
durgunluk yerini büyümeye bırakmıĢ vaziyette. Artık savaĢ, terör, doğal afet gibi
olağanüstü olaylar eskisi kadar turizm sektörü üzerinde etkili olmuyor. Turizmi bıçak
gibi kesip ciddi krize sokan artık tek bir Ģey var: SARS ya da kuĢ gribi gibi salgın
hastalıklar.

   HİÇBİR ŞEY GEZMEYE ENGEL OLMUYOR
   Günümüz insanı gezmekten hoĢlanıyor. WTO verileri de bunu gösteriyor. 11
Eylül sonrası yerinden kıpırdamama sendromunun atlatıldığı yıl olan 2004’te ulaĢılan
766 milyon uluslararası turist rakamı, 2005’te yüzde 5,5 artıĢla 808 milyona ulaĢmıĢ
durumda. Bu artıĢ uzun dönem ortalama yıllık büyüme oranı olan yüzde 4,1’in bile
üzerinde olduğu için önem taĢıyor. Hint Okyanusu’ndaki tsunami, Amerika kıtasını
etkisi altına alan görülmedik derecede uzun süren kasırga mevsimi, Irak savaĢı gibi
bir dizi olumsuz koĢula rağmen uluslararası ve bölgesel turizm sektörü
duraklamamıĢ. UNWTO Genel Sekreteri Francesco Frangialli’nin söyledikleri turizm
endüstrisinin kazandığı yapıyı çok güzel özetliyor: “Turizm sektörü geçtiğimiz yıllarda
sürdürülebilirlik açısından esnek bir yapı kazandı” diyor Frangialli. “Dünyada
türbülans yaratan onca olumsuz olaya rağmen 2002 ile 2005 arasındaki dönemde
dünya üzerinde dolaĢan insan sayısı 100 milyon arttı.”
   WTO’nun yılda üç defa çıkardığı Dünya Turizm Barometre’si raporunda, ülkemiz
dolaĢmayı seven dünya insanlarını kendisine çekmekte, son yılların en baĢarılı
bölgelerinden birisi olduğuna da dikkat çekiliyor. Dünyanın nerelerinin geçen yıl daha
çok turist çektiğine gelince, Ģöyle bir özet yapmak mümkün:
   Afrika’ya 2005 yılında giden turist sayısı yüzde 10 artmıĢ. ArtıĢın ġeysel ve
Mauritus Adaları’na yönelik olduğunu sanmayın. Sahra Afrikası (yüzde 13), Kenya
(yüzde 26), Mozambik (yüzde 37) asıl çekim merkezleri.
   2003 yılındaki SARS krizinin etkilerini 2004 yılındaki yüzde 27’lik muazzam
büyüme rakamı ile gideren Asya-Pasifik bölgesi, geçen yıl yüzde 7 daha fazla turist
çekti. Burada parlayan yıldızlar, Çin (yüzde 14), Kamboçya (yüzde 35), Laos (yüzde
27), Vietnam (yüzde 18) ve Filipinler (yüzde 14). Ortalamanın altında kalanlar ise
Avustralya (yüzde 4) ve Endonezya (yüzde –9) gibi Güney Doğu Asya ülkeleri.
Bunda korkunç tsunaminin etkisi büyük.
   Amerika kıtasına giden turist sayısı 2005 yılında yüzde 6 artarken, Karayipler
(yüzde 5) ortalamanın altında geliĢme gösterdi. Amerika (yüzde 8) artıĢ ile turizm
dünyasına yeniden dönüĢ yaptı. Venezüella (yüzde 23), Kolombiya (yüzde 22) ile bu
bölgenin rekortmenleri oldular.
   Orta Doğu bölgesine ise savaĢa rağmen geçtiğimiz yıl gelen turist sayısı yüzde 7
arttı. Gözde turizm merkezleri Mısır (yüzde 6), Dubai (yüzde 7) ve Ürdün (yüzde 5)
ortalamayı yakalayamazken, Bahreyn (yüzde 11), Suudi Arabistan (yüzde 21) ve
özellikle Filistin (yüzde 45) parlak bir dönem geçirdiler.
   Dünya turizminin her daim merkezi olarak kabul edilen Avrupa ise yüzde 4 gibi
ortalamanın altında bir büyüme rakamı elde etse de, 400 milyon turisti kendisine
çekerek pazarın yüzde 50’sini elinde tutmayı sürdürdü. Ġngiltere (yüzde 10), Ġspanya
(yüzde 6), Hırvatistan (yüzde 7) gibi doymuĢ pazarlar genel ortalamayı tuttururken,
Türkiye Avrupa’nın turist sayısı en fazla büyüyen (yüzde 20) bölgesi oldu. 2005
yılında Türkiye bir önceki yıla göre 3,4 milyon daha fazla turist çekti. Bölgenin diğer
yıldızları Litvanya (yüzde 15) ve Letonya (yüzde 20) olurken, Almanya (yüzde 6) ve
Ġsviçre (yüzde 6) ortalamayı yakaladılar. Fransa (yüzde 3) ise geride kaldı.

   SALGIN HASTALIK OLMAZSA İŞLER İYİ
   Dünya ekonomisindeki güçlü büyüme eğilimi 2006 yılında da insanoğlu ve
kızlarının gezip dolaĢmaya devam edecekleri Ģeklinde yorumlanıyor. Avro
bölgesindeki ülkelerin bir süredir devam eden durgunluklarını aĢma yolunda olmaları,
dünya turizminin yarısını oluĢturan bu bölge insanının gezmeye daha fazla yönelmesi
anlamına geliyor. Burada Almanya en önemli kaynak ülke olarak kabul ediliyor.
Almanya’nın uzun süren durgunluktan çıkma emareleri göstermesi, dünya turizmini
etkileyecek sonuçlar doğuracak gibi görünüyor. Beklentiler, 2006 yılında uluslararası
turist sayısının 2005 yılına göre yüzde 4-5 büyüyeceği yönünde.
   Dünya Turizm Örgütü, dünya turizmini tehdit eden baĢlıca üç baĢlık saptamıĢ
durumda. Bunlardan ilki terörizm. Örgüt, geçmiĢ deneyimlerin terörist saldırılardan
sonra kısa süreli bir duraklama yaĢandığını, ardından hızla eski pozisyona
ulaĢıldığını gösterdiğini belirtiyor.
   Ġkinci duraklama nedeni ise petrol fiyatlarındaki artıĢ. Doğrudan ulaĢım
maliyetlerine yansıyan enerji fiyatlarındaki artıĢ, turizmin bu yılki büyümesi üzerinde
olumsuz bir unsur durumunda.
   Üçüncü ve örgütün en önemli gördüğü durgunluk sebebi ise kuĢ gribi salgını
tehlikesi. Bu yıl baĢında yaĢanan ilk salgın tehlikesine yönelik global ortak tavır
örgütünün konuyla ilgili olumlu düĢünmesine yol açmıĢ görünüyor.

   DÜNYA İNSANLARI NEDEN VE NASIL GEZİYOR
   Dünya Turizm Örgütü’nün verileri uluslararası turizm etkinliklerinin nedenleri ve
kullanılan araçlar hakkında ayrıntılı bilgiler sağlıyor. YaklaĢık 800 milyon insanın
yüzde 52’si tatil, boĢ zaman değerlendirme ve dinlenme amaçlı olarak turizm
faaliyetine katılıyor. ĠĢ amaçlı turizm faaliyetleri toplamın yüzde 16’sını oluĢturuyor.
Yüzde 24’lük bir kesim ise arkadaĢ ve akraba ziyareti, hac gibi dini geziler ve sağlık
nedeniyle uluslararası seyahat ediyor.
   UlaĢım aracı olarak ise yüzde 43 havayolu, yüzde 45 karayolu, yüzde 7 denizyolu
ve yüzde 4 demiryolu kullanılıyor. Bunlar arasında havayolu ve denizyolu
taĢımacılığının büyüme hızları diğerlerini geride bırakıyorlar.
   Dünya turizm sektörünün büyüklüğüne gelince 2005 yılının kesin olmayan
rakamlarına göre uluslararası turizm sektörünün faturalı geliri 700 milyar dolara
ulaĢıyor. Avrupa yüzde 52 ile bu rakamın aslan payını kendisine çekiyor. Avrupa’yı
yüzde 21 ile Amerika kıtası, yüzde 20 ile Asya ve Pasifik bölgesi, yüzde 3 ile de Orta
Doğu takip ediyor.
   Kruvaziyer turizminin giderek önem kazandığı ve genel pastadan aldığı payı
artırdığı ise genel bir eğilim olarak son yıllarda giderek ağırlığını hissettiriyor.

  EN BÜYÜK TUR OPERATÖRLERİ
  Ülkelerin turizm pazarlarının büyümesinde hiç kuĢkusuz onların payı büyük.
Yabancı turistlere havayolundan otele, hatta alıĢveriĢ mekanlarına kadar bulundukları
yabancı ülkede her alanda hizmet veren tur operatörlerinin rolü çok önemli. Bu
nedenle Türkiye turizminin rekor seviyede büyümesinde irili ufaklı pek çok tur
Ģirketinin emeği var. ĠĢte bu nedenle, Türkiye turizm sektörünün geniĢ kadrajlı bir
fotoğrafını çekebilmek için Öger, TUI Türkiye, Thomas Cook, GTI Kayı Tur, Odeon
Tours, Corendon’dan oluĢan Türkiye’nin dev tur operatörü Ģirketlerini 2005 yılı
performanslarına göre bir sıraya dizdik.
  Türkiye turizminin rekor bir büyümeyi imza attığı 2005 yılında Öger Tours,
Türkiye’ye Almanya’dan 1 milyon 370 bin kiĢi getirdi. Öger’i 1 milyon 28 bin kiĢiyle
TUI Türkiye izledi. Türkiye turizm pazarının üçüncü büyük tur Ģirketi Thomas Cook
oldu. Thomas Cook’un 2005 yılında Türkiye’ye getirdiği turist rakamı 826 bin 966.
GTI Kayı Tur bünyesindeki GTI Almanya, Rusya, Polonya, DTI Hollanda ile
Türkiye’ye 600 bin turist getirerek geçtiğimiz yılın en büyük dördüncü tur Ģirketi oldu.
Onu 286 bin 871 turistle Odeon Tours izledi. Ġstanbul ve güney bölgelerine yönelik tur
hizmeti veren Corendon ise Antalya’ya 112 bin 677, Ġstanbul’a ise 66 bin 900 yolcu
getirdi. Carendon’un Türkiye’ye getirdiği toplam turist sayısı ise 179 bin 577.

  Öger geçen yılın lider tur operatörü
  1.Öger Tours                   1.370.000
  2.TUI                      1.028.000
  3.Thomas Cook                  826.966
  4.GTI – Kayı Tur                 600.000
  5.Odeon Tours                  286.871
  6.Corendon                    179.577

   200 BİN YENİ YATAK GEREKİYOR
   Turizm Yatırımcıları Derneği BaĢkanı Oktay Varlıer, 800 bin düzeyinde olan yatak
kapasitesinin 2010 yılına kadar 1 milyon seviyesine çıkmasının Ģart olduğunu
söylüyor. Varlıer, bu noktada yeni destinasyonların nerede ve ne zaman
yapılacağının çok büyük bir önem taĢıdığını anlatıyor ve Ģöyle devam ediyor:
“Antalya’ya artık yeni yatak yapılmaması gerektiğini düĢünüyorum. Çünkü Antalya
fiziki kapasitesinin üzerine çıktı. Bu nedenle deniz-güneĢ-kum turizmine yönelik
senede 35 bin yeni yatak yapmak yerine farklı turizm çeĢitlerine yönelik yatırımlar
yapılmalı.” Varlıer, ayrıca belediye belgeli tesisler baĢta olmak üzere mevcut
tesislerin de kalitesinin artırılması gerektiğini savunuyor ve bu Ģekilde Türkiye’nin 32
milyon turisti ağırlayarak, 27 miyarlık bir turizm geliri elde edebileceğine iĢaret ediyor.

   DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ
   Dünyanın en büyük otel zincirlerini ortaya koyan en son araĢtırma, geçtiğimiz
yıllara göre büyük otel zincirlerinin daha da büyüdüklerini gösteriyor. Bir yıl öncesine
göre ilk 10 arasında fazla bir değiĢikliğin yaĢanmadığı listede, ilk 25 firmanın oda
sayısının bir yıl öncesine göre 25 bin arttığı görülüyor. ABD’de yaĢanan emlak
patlamasının güçlü etkisiyle biçimlenen liste, özellikle ABD kökenli otel zincirlerinin
konumlarını güçlendirdiğini ortaya koyuyor.
   Çok güçlü bir satın alma ve Ģirket evlilikleri trendinin hakim olduğu sektör, butik
otellerin ve bağımsız özel otellerin bir zincire dahil olmaya baĢladığı bir dönem
yaĢıyor. Bu arada, yeni pazarlara seslenebilmek için sunulan çeĢitlilik de dikkat
çekiyor. Örneğin, Starwood Hotelleri’nin sınırlı servis seçeneği bulunan W sınıfı
otelleri pazarda, havayolu Ģirketleri arasında yaĢanan rekabete benzer bir rekabetin
baĢlayabileceğinin iĢaretlerini veriyor.
   GeliĢmiĢ ülkeler dıĢındaki pazarlarda Çin ve Hindistan’ın baĢı çektiği görülürken,
bu ülkelerde halen devam eden dört ve beĢ yıldız trendinin zamanla daha orta
düzeye yönelebileceği belirtiliyor.
   Ġnternet’ten rezervasyon ve çok sayıda otel zincirinin farklı kampanyaları
nedeniyle müĢterinin dikkatinin çekilmesinin çok zor olduğu turizm endüstrisinde,
firmaların marka farklılaĢtırma ve dikkat çekici hizmet kalitesi gibi özelliklerle
müĢteriler nezdinde kendilerini kabul ettirmeleri gerektiği de özellikle vurgulanıyor
araĢtırmada.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:5/1/2010
language:Turkish
pages:7