Docstoc

1

Document Sample
1 Powered By Docstoc
					1
     VAG-COM
Program VAG-COM slu`i za ispitivanje automobila marke VW i Audi koji imaju ugra|en
elektronski
sistem za dijagnostiku. Spaja se na auto 16-polnim OBD-II konektorom ili posebnim VW-Audi
konektorom. Program mo`e pristupiti raznim kontrolnim modulima u automobilu (motor, ABS,
klima
ure|aj, vazdu{ni jastuci, instrument tabla, centralno zaklju~avanje, navigacija, podiza~i, radio,
dizel
pumpa...). Nijedno auto nema sve module, novija auta imaju vi{e modula od starijih, a moduli
imaju vi{e
opcija.
Po mogu}nostima, program je sli~an ure|aju VAG-1551/2/3, sa skoro svim njegovim
funkcijama, uz
dodatne mogu}nosti koje sadr`e samo daleko skuplji ure|aji (VAS-5051).
Vag funkcija 02-Mogu se pro~itati sve prijavljene gre{ke, koje obja{njavaju za{to je uklju~en
indikator
kvara na instrument tabli. Naveden je broj gre{ke uklju~uju}i tekstualni opis, za svaki modul koji
postoji
u autu (motor, klima, ABS...). Gre{ke se mogu {tampati na nekom {tampa~u (kao VAG 5051).
Vag funkcija 01-podaci o kontroleru; mo`ete pro~itati podatke potrebne za narud`bu dijela bez
njegovog
va|enja iz auta.
Primjeri nekih gre{aka:
Prekida~ odmagljiva~a, zadnji desni (E300)
Senzor temperature izmjenjiva~a toplote, lijevi (G306)
Senzor temperature, zadnji desni prostor nogu (G310)
Ventilator senzora unutra{nje temperature (V210)
Relej za zaustavljanje brisa~a (J582)
Terminal 30 za svjetlo kabine
ABS Elektroventil, prednji lijevi (N59)
Napon napajanja za ventile ABS-a, prednji desni + zadnji lijevi
ABS Izlazni ventil, zadnji (N104)
Pumpa za Haldex spojku (V181)
Kontrolni modul elektronike stuba upravlja~a (J527)
Ventil sistema pumpa-brizgaljka, cilindar 4 (N243)
Senzor polo`aja bregaste nije na referentnoj ta~ki
Senzor broja obrtaja motora (G28)
Senzor polo`aja radilice (G4)
Senzor polo`aja bregaste (G40)
Prekida~ polo`aja leptira zatv. (F60)
Senzor sistema kontrole nivoa vozila, lijevi prednji (G78)
Senzor polo`aja leptira (G69), isprekidan signal
Ventil opru`ne noge, zadnji desni (N151)
Ventil 4 za odabir stepena prenosa (N287)
Prekida~/senzor za grijanje zadnjeg stakla (E230)
Prekida~ otvaranja poklopca prtlja`nika iz kabine (E188)
Osigura~ svjetla pozicije, lijevo (S154)
Upalja~ bo~nog zra~nog jastuka, suvoza~kog (N200)
Senzor polo`aja pedale gasa (G79), prejak signal
Spremnik ispariva~a, regulacijski el-magnet pro~ista~a (N115)
Brizgaljka cil. 4 (N33)
Ventil kontrole zraka praznog hoda (N71)
Zra~ni jastuk isklju~en, voza~eva strana
Ventil za priklju~enje usisne grane (N239)
Kontrolni modul Telematika (J499)
Dotrajala pumpa centralnog zaklju~avanja (mogu} odliv)
Alarm putem kontakta vrata, zadnji, suvoza~ka strana
Krivo paljenje usljed nedostatka goriva
Isklju~enje usljed preniskog napona (automatski)
O2 senzor 2, red. cil. 1, str. krug grijanja, kr. spoj na (+)
2
Ventil za mjerenje goriva (N290), otv.str.krug
MAF senzor (mjera~ mase vazduha) (G70), signal prenizak
Senzor pritiska usisne grane (G71/F96), signal previsok
Senzor temperature usisnog vazduha (G42), signal isprekidan
Senzor temp. rashl. te~nosti (G62), neobja{njiv signal
Senzor polo`aja leptira (G69), neisp. str. krug
VAG funkcija 05-Opcija brisanja gre{aka-poni{tava sve prijavljene gre{ke.
Gre{ke ne bi trebalo brisati prije nego {to se prona|e i otkloni njihov uzrok.
VAG funkcija 08-Opcija Mjerni blokovi pokazuje podatke iz kontrolnog modula u realnom
vremenu. Tu
se nalaze podaci o raznim temperaturama (rashladne te~nosti, ulja, zraka u usisnoj grani...),
vrijednosti
lambda senzora, broj obrtaja i optere}enje motora, potro{nja goriva, polo`aj leptira...
Promjenjive
vrijednosti se mogu zapamtiti i grafi~ki prikazati (kao VAG 5051).
VAG funkcija 15-Emisioni testovi-program mo`e kontrolisati osam razli~itih emisionih sistema,
koji
nadgledaju izduvne gasove i sprje~avaju zaga|ivanje okoline. Ako bilo koji od testova poka`e
nedozvoljene vrijednosti, uklju~uje se indikator kvara, a mogu}e je da se auto vi{e ne mo`e
upaliti/voziti.
Serija testova se vr{i svaki put kada modul ostane bez napajanja ili kada poni{tite gre{ke.
Testovi se vr{e
samo kod modula motora, samo kod novijih auta i nije obavezna kod nekih TDI motora. Klima
se testira
samo ako sadr`i rashladnu te~nost koja o{te}uje ozon (R12). Primjeri testova su recirkulacija
izduvnih
gasova, lambda senzori, katalizatorski konverter, mjerenje koli~ine isparljivih materija u
izduvnim
gasovima.
VAG funkcija 04-Opcija Osnovna pode{avanja vr{i kalibracije i pode{avanja raznih sistema.
Koristi se
poslije ubacivanja novih dijelova, popravke dijelova ili redovnog servisnog pode{avanja. Radi
se samo po
servisnom uputstvu. Primjer je adaptacija tijela leptira ili ozra~ivanje ABS hidrauli~ne pumpe.
VAG funkcija 03-Testovi izlaza, koristi se za testiranje (pokretanje) elektri~nih izlaza (motora,
elektromagneta), ~ime se provjerava njihova ispravnost ili ispravnost o`i~enja. Npr., mogu se
pokretati/ispitati releji, pumpe, brizgaljke. Ta~an broj testova zavisi od modela auta. ABS mo`e
testirati
ko~enje jednog po jednog to~ka.
VAG funkcija 07- Softversko kodiranje unosi novi program u modul. Kodiranje se koristi za
prilago|avanje novog modula za odre|eno tr`i{te ili model auta. Mogu se otkloniti neka fabri~ki
ugra|ena
ograni~enja. Npr., kod centralnog zaklju~avanja mogu se dodavati opcije podizanja prozora,
zvu~nog
signala...
VAG funkcija 10-Adaptacija mijenja snimljene vrijednosti u modulima i prilago|ava ih ostalim
ugra|enim
dijelovima. Postoje razne mogu}nosti, kao {to je promjena vrijednosti ler-gasa, promjena
intervala servisa
(uklju~enja servisnih upozorenja), promjena osjetljivosti senzora pokreta, ABS opcije,
prijavljivanje novih
klju~eva kod imobilizatora, biranje nekih opcija kod centralnog zaklju~avanja... Kod motora ili
imobilizatora mo`e biti potrebna {ifra za pristup. Ovdje se mogu promijeniti ograni~enja
minimalnih i
maksimalnih vrijednosti, {to mo`e izazvati gubljenje garancije!
Modeli auta koji se mogu ispitivati ovim programom:
VW Lupo, Polo, Caddy, Golf, Vento, Bora, Passat, Corrado, Sharan
AUDI 80, 90, 100, 200, A3, A4, A6, A8, S2, S4, Cabrio
SEAT Marbella, Arosa, Ibiza, Inca, Cordoba, Toledo, Alhambra
[KODA Favorit, Felicia, Octavia
FORD Galaxy TDI
VOLVO Dizel motori VW (S40/V40/850/S70/V70/S80)
3
VAG-COM – Program za autodijagnostiku
Po~etna strana
OPCIJE-Pode{avanje COM porta, brzine komunikacije sa autom;
TEST OBD2-Test kompatibilnosti; mogu} je rad i sa starijim modelima (OBD1) koji ne pro|u
test
kompatibilnosti;
TRA@ENJE MODULA-Traje dugo vremena, ali pretra`uje i pravi spisak svih kontrolnih modula
u autu;
ISPITIVANJE –Rad sa kontrolnom modulima
Ispitivanje
Test Opcije
Izlaz
4
Biranje kontrolnih modula
Standardni moduli
Prevod
Nijedan auto nema sve module! Novija auta imaju vi{e modula nego starija auta, a moduli
imaju vi{e
opcija.
Jo{ modula se nalazi na stranici DODATNI MODULI. Poku{ajte i sa njima.
Ako modul nema na vozilu ili je do{lo do neke gre{ke u komunikaciji, pojavi}e se poruka
“Kontroler ne
odgovara”. Skoro siguran uzrok je da vozilo nema modul koji ste tra`ili. Npr, izabrali ste ABS
na autu
koje nema ABS kontroler.
5
Biranje kontrolnih modula-dodatni moduli
Dodatni moduli
Prevod
6
Kontrolni modul/biranje funkcija
Informacije prikazane zelenim slovima su prenesene iz kontrolnog modula u program i odnose
se samo na
ozna~eni modul. Ovi podaci mogu biti korisni pri otkrivanju gre{aka i ako imate pristup VW
servisnim
uputstvima.
Program poku{ava uspostaviti komunikaciju sa kontrolnim modulom.
IC je status komunikacije: Kad se auto pove`e sa modulom, IC treba da ima vrijednost 1. Ako
je ve}i od
1, komunikacija nije stabilna.
TE i RE su broja~i pojedina~nih gre{aka u komunikaciji;
VW/AUDI NO je oznaka modula;
KOMPONENTA sadr`i obja{njenje i seriju modula;
DODATNA POLJA sadr`e imena dodatnih modula, npr, modul centralno zaklju~avanje
(GLAVNI) mo`e
imati jo{ 4 dodatna, za svaka vrata po jedan;
PROMJENA OPCIJA su dodatne opcije navedenog modula (softversko kodiranje);
ZADNJA RADIONICA je {ifra zadnjeg servisa koji je radio na vozilu. VAG-COM koristi {ifru
“00000”
koja ostavlja prethodnu {ifru, bez promjene, tako da sakrije svoj rad i ne o{teti garanciju vozila.
(Neki
stari moduli ne zapisuju broj radionice nego uvijek ispisuju svoj serijski broj ili ne{to sli~no);
7
MJERNI BLOKOVI-~itanje raznih podataka iz modula
PODE[AVANJA-njima se vr{i razno programiranje (promjene) modula i ne bi se trebale koristiti
bez
nekog uputstva za to auto.
8
Gre{ke
(VAG 1551/1552 Funkcije 02 i 05)
O~igledno je da treba prona}i i popraviti uzrok pojave gre{ke prije njenog brisanja;
Gre{ke sadr`e spisak svih primije}enih problema koji pripadaju izabranom modulu uklju~uju}i
njihov
fabri~ki broj i tekstualni opis;
Opcija brisanje gre{aka-uklanja sve prikazane gre{ke. Ina~e, ne postoji ure|aj koji mo`e obrisati
samo dio
gre{aka.
Opcija {tampanje gre{aka-{tampa gre{ke ako imate priklju~en {tampa~
Podaci o kontroleru
VAG broj
Kodne gre{ke
Komponenta
Prona|eni kodovi
[tampaj Poni{ti
Nazad
9
Mjerni blokovi
(VAG 1551/1552 Funkcija 08)
Prikazuje podatke iz kontrolnog modula u realnom vremenu;
Grupe idu od 000-255, mo`ete ih birati sa tipkama Gore-Dole ili direktno unijeti broj pa OK.
“Gre{ka, grupa nije dostupna” ne mora zna~iti da nema vi{e grupa-nekada postoje praznine u
nizu a kod
novijih auta su ~esto najva`nije grupe u opsegu od 200+.
Prelaz na PODE[AVANJA se koristi kada se izabere `eljena grupa na kojoj treba vr{iti
pode{avanja. Ako
mjerite u isto vrijeme dvije ili tri grupe, prelaz nije mogu}. Treba prvo zaustaviti sve osim prve
grupe
(pritiskom na broj grupe);
Sadr`aj grupa se potpuno razlikuje kod razli~itih modela i godi{ta auta. Opis mnogih grupa se
nalazi u
servisnom uputstvu za auto, ali ~ak i uputstvo nekad ne opisuje sve grupe. Ispitajte ih sami
bez straha jer
ih ~itanje ne mo`e pokvariti;
Grupe koje nemaju opisa su grupa 000 i jo{ poneka (grupe koje imaju 10 polja umjesto 4). U
njihovom
slu~aju samo auto ne {alje detalje o vrsti podataka;
Svi podaci koji dolaze iz auta se poku{avaju automatski prevesti u jedinice-stepene Celzija,
kilometre na
sat itd., koliko je to mogu}e. VAG 1551/1552 ne pokazuje ~ak ni to, nego samo brojevne
vrijednosti.
Ako `elite detaljniji opis (samo na engleskom)-pod c:\windows\desktop\labels na|ite tekstualne
opise
raznih modula, oblika xxx-xxx-xxx.lbl, gdje su iksovi prvih 9 brojeva VW/AUDI broja `eljenog
modula.
Iskopirajte ga u c: \autotest\labels\. Nisu dostupne oznake za sve module. Ponekad se dobije
bolje
obja{njenje ako ne koristite oznake...
FREKVENCIJA je brzina kojom se pristupa podacima iz auta. Ona zavisi od brzine pristupa
modulu
(START BAUD). Novija auta {alju podatke ve}om brzinom. ^itanje dvije ili tri grupe odjednom
usporava
~itanje. Brzina pristupa zavisi od mogu}nosti modula;
Neki moduli ~itaju velike blokove podataka odjednom i time usporavaju rad, posebno sa vi{e
grupa
istovremeno. Ako je komunikacija spora i ~esto vidite poruku “^itam po~etak” radi se o takvom
modulu;
^itanje podataka u realnom vremenu nemojte raditi dok vozite! Neka to radi suvoza~ i to
najbolje sa
zadnjeg sjedi{ta (zbog mogu}nosti povreda pri aktiviranju vazdu{nog jastuka).
10
Analiza
Do sada se pokazalo da je najbolje unijeti podatke u EXCEL i prikazati ih kao grafik:
Izaberite grupu/grupe koju `elite vidjeti;
Izaberite opciju Analiza;
Dajte ime fajlu;
Kada zavr{ite, pritisnite OK;
Otvorite EXCEL;
Idite na File-Open-file type staviti na “all”;
Izaberite kolone koje `elite prikazane na grafiku;
Izaberite Chart Wizard (grafik), vrsta grafika je XY (“Scatter”), a oblik neki koji ima linije;
Mo`ete dati ime koordinatama.
Svi podaci se snimaju u c:autotest\logs\
Kad otvorite ANALIZA mo`ete koristiti START, STOP, i NASTAVI opcije.;
Snimljeni podaci su u obliku tekstualnog fajla sa zarezom kao razmakom;
Mo`ete analizirati sve tri grupe odjednom (za vi{e podataka), ali tada vremenski razmak izme|u
uzoraka
postaje du`i (1,5-2 sekunde);
Analiza je uspje{nija ako se vr{i na autu u toku vo`nje;
Primjer analize je test vo`nja od 0-100 km/h sa grafi~kim prikazom brzine, obrtaja, potiska,
potro{nje...
Drugi ptimjer je testiranje lambda sonde i kvaliteta smjese;
11
Pojedina~ne vrijednosti
(VAG 1551/1552 Funkcija 09)
Ako nekad slu~ajno na|ete u servisnom uputstvu podatke o broju nekog kanala i o~ekivanoj
brojnoj
vrijednosti-to je ono {to ova funkcija radi. Dobijeni podaci su bez ikakvih oznaka i ne mogu se
razumjeti
bez uputstva. Rijetko se koristi. Ako se koristi, to su podaci koji se mijenjaju u realnom
vremenu;
Za razliku od VAG 1551/1552 ovdje imate dva ~itanja u opciji zvanoj “Jedno ~itanje”.
Kanal Gore
Dolje
Kanal Gore
Dolje
Gotovo, idi nazad
12
OBD-II testovi
(VAG 1551/1552 Funkcija 15)
Pokazano je 8 razli~itih emisionih sistema, koji sadr`e monitore na kojima se vr{i serija testova
svaki put
kada modul ostane bez napajanja ili kada obri{ete gre{ke. U toku procesa testiranja stoji
poruka “Neuspio
ili nije zavr{en”, a ako test uspje{no zavr{i, pi{e “Pro{ao”;
Ve}ina auta nema svih osam sistema, tako da odmah poslije dovo|enja napona, sistemi koji
nisu prisutni
u autu odmah poka`u poruku “Pro{ao”;
Postoji detaljno uputstvo kako da se izvr{e svi testovi za kratko vrijeme, naravno u uputstvu
motora u
dijelu o OBD, ali mo`da je lak{i na~in voziti auto 2-3 dana (uklju~uju}i bar na kratko vo`nju
autoputem),
i svi testovi bi trebali glasiti “Pro{ao”;
Spremnost se mo`e provjeriti samo kod modula motora i samo kod novijih auta koja su OBD-II
kompatibilna i nije obavezna kod nekih TDI modela. Klima se testira samo ako sadr`i
rashladnu te~nost
koja p{te}uje ozon (R12).
13
Unos pristupnog koda
(VAG 1551/1552 Funkcija 11)
Neki moduli (ne svi) tra`e {ifru za pristup prije kodiranja ili neke druge promjene vrijednosti;
Neki moduli poslije une{ene {ifre dobijaju dodatne mogu}nosti, kao npr. odr`avanje brzine bez
pedale
gasa;
[ifra se nalazi u servisnom uputstvu za Va{e auto;
Ako se pojavi poruka o izgubljenoj {ifri zbog problema u komunikaciji, u gornjem desnom uglu,
morate
se vratiti na uno{enje koda i ponovo ga unijeti;
7-cifreni tajni kodovi su se po~eli koristiti od 11.03.2002.g. umjesto ranijih 4-cifrenih SKC
kodova.
Kod uno{enja 7-cifrenog koda, morate unijeti kod, datum kada je napravljen kod dilera, zajedno
sa {ifrom
radionice i brojem uvoznika gdje je napravljen;
7-cifreni kod se koristi za prijavljivanje klju~eva i adaptaciju imobilizatora III.
Unesite kod za pristup
Kodiraj! Odustani
Ve}ina kontrolera dozvoljava samo jedan poku{aj pristupa. Ako ste unijeli pogre{an kod
morate isklju~iti kontakt na bravi na jednu do dvije minute prije ponovnog
poku{aja. Na}i pravilan pristupni kod u servisnom uputstvu.
Unesi sedmocifreni PIN/SKC
14
Pode{avanja
(VAG 1551/1552 Funkcija 04)
Izgled opcije Pode{avanja je isti kao MJERNI BLOKOVI, sadr`aj svake grupe je isti, razlika je
da modul
poku{ava izvr{iti razli~ite kalibracije;
UPOZORENJE! Ne mijenjati ove funkcije bez detaljnih uputstava za va{e auto!
Najsigurnije je pod mjernim blokovima izabrati `eljenu grupu pa onda pre}i na osnovna
pode{avanja,
ostaju}i tako samo na toj grupi;
Primjer: Kalibracija leptira. Izabrati grupu 098 ili 60 zavisno od vrste motora.
Kontakt mora biti uklju~en, motor ne smije raditi. U mjernim blokovima na}i pravu grupu (u
~etvrtom
polju mora pisati ADP OK). Pre}i na osnovna pode{avanja. ^etvrto polje }e ispisati ADP RUN.
Poslije
par sekundi ispisa}e ADP OK. Sa~ekati jo{ 30 sekundi i kalibracija je zavr{ena.
15
Testovi izlaza
(VAG 1551/1552 Funkcija 03)
Koristi se za testiranje elektri~nih izlaza koje kontroli{e modul (a na taj na~in i kontrolu
o`i~enja);
Izlazi koji se mogu testirati i njihv redoslijed ne zavise od ure|aja kojim ih testirate nego samo
od
modula. Samo u uputstvu za va{ model auta mo`ete na}i spisak izlaza i njihov redoslijed
testiranja;
Test se ne mo`e zaustaviti prije zavr{etka kontrole svih izlaza. Ako ga prisilno zaustavite, ~itav
kontroler
se zatvara i morate mu ponovo pristupiti;
Ve}ina modula dozvoljava testiranje izlaza samo jednom. Ako `elite ponoviti testiranje,
zatvorite kontroler
i ponovo mu pristupite;
Neki izlazi zahtjevaju dodatnu akciju prije aktiviranja. Npr., brizgaljke za gorivo tra`e pritiskanje
(nekad
otpu{tanje) pedale gasa;
Testovi se mogu vr{iti samo dok motor ne radi;
Testove ne vr{iti dok se auto kre}e. ABS test nekad mo`e isklju~iti ko~nice radi testiranja
jednog po
jednog to~ka.
16
Softversko kodiranje
(VAG 1551/1552 Funkcija 07)
Upozorenje! Kodiranje se apsolutno ne mo`e izvesti bez servisnog
uputstva!
U najgorem slu~aju bar zapi{ite originalne vrijednosti! Nema drugog na~ina da vratite staro
stanje!
Neki moduli zahtjevaju prethodno uno{enje pristupnog koda;
[ifra radionice se ne mora mijenjati-mo`ete ostaviti istu kao {to je kori{tena prethodni put ili
mo`ete
staviti bilo koju {ifru;
17
Adaptacija
(VAG 1551/1552 Funkcija 10)
PROMJENA OPCIJA (ADAPTACIJA) mijenja neke vrijednosti u modulu kod modula koji to
podr`avaju;
Upozorenje! Poku{ati raditi prema nekom pisanom uputstvu! Me|utim, mnoge mogu}nosti
adaptacije nisu
navedene u uputstvima!
Postoji 99 dostupnih kanala. Ako kanal postoji, bi}e ispisana njegova snimljena vrijednost. Ako
kanal ne
postoji, pisa}e N/A. Ostali podaci koje kanal po{alje (ili ~esto ne po{alje) bi}e dekodirani i
ispisani u
~etiri polja na vrhu ekrana;
Kada na|ete odgovaraju}i kanal, strelicama gore/dolje pored polja nova vrijednost mo`ete
promijeniti
vrijednosti. Ili unesite nove vrijednosti i pritisnite test. Ovo }e pokazati modulu da privremeno
koristi
novu vrijednost, a vi uo~ite razliku;
Kada ste zadovoljni novom vrijedno{}u, pritisnite SNIMI;
Kanal 00 je izuzetak. SNIMI kod kanala 00 ima efekat resetovanja na fabri~ke vrijednosti;
Neki moduli motora i imobilizatora tra`e unos pristupnog koda;
Mogu}nosti adaptacije: Promjena ler-gasa (samo neki motori); Promjena intervala servisa i
indikatora
(novija instrument tabla); Promjena osjetljivosti internog monitora alarma kod novijih Audija...
18
OBD-II kompatibilnost
(VAG 1551/1552 Funkcija 10)
Ovo je test koji ispituje da li je auto OBD-II kompatibilno. OBD-II koristi druga~iji protokol za
razliku
od specijalnog VW protokola kojeg koristi VAG-COM;
Mnogi drugi proizvo|a~i auta koriste OBD-II protokol, ne samo VW/AUDI. Ako auto pro|e test,
mogu}e
je koristiti dodatne programe, uz postoje}i interfejs, za pregled tih auta;
Napomena-OBD-II softver mo`e komunicirati samo sa motorom; zna~i ne mo`ete pristupiti
centralnom
zaklju~avanju, ABS-u, vazdu{nim jastucima, automatskom mjenja~u, resetovati servisne
indikatore...
Ovaj test nema nikakve veze sa Vw protokolom koji VAG-COM koristi i kona~ni rezultat nema
veze sa
mogu}no{}u testiranja bilo kog VW/Audi/Seat/[koda vozila.
19
Programske opcije
COM-PORT: izaberite komunikacioni port na ra~unaru na koji je spojen interfejs;
TEST }e potvrditi da li je adapter pravilno spojen. Adapter ne}e biti na|en ako nije uklju~en u
auto, jer
dobija napajanje iz auta.
LED je posebni test interfejsa i koristi se kada se ne mo`e uspostaviti veza sa autom. Za test
se koristi
poseban kabl.
BLK INT i CHAR INT uti~u na brzinu komunikacije sa autom. Kod nekih testova (mjerni
blokovi) kada
treba posti}i najve}u mogu}u brzinu mo`ete poku{ati staviti vrijednost na 25 i 0. Kod nekih
kontrolera to
mo`e izazvati probleme u komunikaciji i tada treba vratiti standardne vrijednosti.
[IFRA/UVOZNIK: ako ste vlasnik radionice ili diler i imate svoju {ifru, unesite je. Ako nemate,
ostavite
nule.
TRAJNO-snima promjene. PRIVREMENO-koristi nove vrijednosti ali ih ne snima. NAZAD-
povratak bez
promjena.
START BAUD mo`e ubrzati pristup modulu ali i onemogu}iti komunikaciju. Pogledajte
UPUTSTVOPROBLEMI
za detaljnije informacije.
KP2 TIME-va`i samo za kontrolere koji rade sa KWP-2000 protokolom. Manja vrijednost
ubrzava pristup
modulu. U slu~aju problema vratiti ga na 55 ili ~ak na 99.
Izaberi COM port
Komunikacioni protokol
[ifra radionice
Uvoznik
Vrati na standardne
vrijednosti
Trajno Privremeno Nazad
20
Dodatak: Savjeti za povezivanje
Nepostoje}i modul-u opcijama tra`enja modula mo`e se pojaviti nepostoje}i modul, npr. na
adresi 7E sa
kojim je te{ko uspostaviti vezu, iako svi ostali moduli rade pravilno. Taj modul ili uop{te ne
postoji ili
ozna~ava neki dio koji svakako nije upotrebljiv.
Kod nekih testova (mjerni blokovi), ako vam treba najve}a brzina komunikacije sa modulom,
obavezno
postavite vrijednost Blk INT na 25, Char INT na 0, pritisnuti “Trajno”. Kod nekih kontrolera to
mo`e
izazvati probleme u komunikaciji i treba vratiti standardne vrijednosti.
Tako|e, ako je brzina komunikacije spora ili ne mo`ete pristupiti nekom modulu, a ostalima
mo`ete,
poku{ajte potpuno isklju~iti FIFO bafer-e.(my computer-properties-device menager-com ports-
com 2-
properties-port settings-advanced-isklju~iti kva~icu sa “use fifo baffer”.
Kontakt na bravi obavezno mora biti uklju~en, motor ne mora raditi osim kad je neophodno
testiranje.
Ponekad radio smetnje nastale u toku rada motora mogu ote`ati komunikaciju sa autom tako
da je bolje
da je uga{en.
Ako se ne mo`e spojiti samo na jedan modul koji sigurno postoji na autu, uzrok mogu biti
konektori za
taj modul-korozija, slab kontakt ili ~ak neispravan modul.
Poruka ”Ne mogu uskladiti brzinu” ili “Modul nije dostupan” se mogu rije{iti promjenom po~etne
brzine:
Po~etna brzina za spajanje (START BAUD)
10400 2000+ modeli
9600 1994-2000 modeli
4800 1990-1992 2.0 16 V motori
1200 1994-2000 neki modeli
240 Audi TDI 1992-1994
Audi 1992-1994 2.6 V6 trenutno ne radi zbog razlika u brzini komunikacije.
Poruka “Gre{ke u komunikaciji”-poku{ajte CHAR INT staviti na 3 ili malo manje-vi{e od 3.
Poslije svake promjene brzine, kontakt na bravi treba isklju~iti/ponovo uklju~iti!
Izaberi COM port
Komunikacioni protokol
[ifra radionice
Uvoznik
Vrati na standardne
vrijednosti
Trajno Privremeno Nazad
21
Kod testova izlaza (VAG funkcija 03), poslije svakog testa obavezno upaliti motor na sekundu-
dvije prije
ponovnog testiranja. Mogu}e o{te}enje motora, a kod nekih auta nije mogu}e druga~ije.
Neke {ifre za pristup kontroleru motora: 13861 – 01283 – 11463 – 12233 Poslije
svakog
poku{aja uno{enja {ifre, kontakt na bravi treba isklju~iti/ponovo uklju~iti.
Neki moduli (ne svi) tra`e {ifru za pristup prije kodiranja ili neke druge promjene vrijednosti;
Neki moduli poslije une{ene {ifre dobijaju dodatne mogu}nosti, kao npr. odr`avanje brzine bez
pedale
gasa; kod nekih TDI motora mnoge grupe iz osnovnih pode{avanja su skrivene dok se ne
unese pristupni
kod. [ifra se nalazi u servisnom uputstvu za va{e auto;
Ako se pojavi poruka o izgubljenoj {ifri zbog problema u komunikaciji, u gornjem desnom uglu,
morate
se vratiti na uno{enje koda i ponovo ga unijeti;
7-cifreni tajni kodovi su se po~eli koristiti od 11.03.2002.g. umjesto ranijih 4-cifrenih SKC
kodova. Kod
uno{enja 7-cifrenog koda, morate unijeti kod, datum kada je kod napravljen kod dilera, zajedno
sa {ifrom
radionice i brojem uvoznika gdje je napravljen;
7-cifreni kod se koristi za prijavljivanje klju~eva i adaptaciju imobilizatora III.
VA@NO! 2000-2001 GOLF/GTI/JETTA/BUBA vazdu{ni jastuci:
Poslije skeniranja modula vazdu{nih jastuka kod navedenih modela auta, kontroler prijavljuje
gre{ku
65535-interna gre{ka u kontroleru-koja se ne mo`e ukloniti. Mo`ete i dalje pristupati kontroleru
ali ne
mo`ete ukloniti gre{ku, a signal vazdu{nih jastuka se ne mo`e isklju}iti. Gre{ka se ne mo`e vi{e
ukloniti!
Uzrok je jedna serija kontrolera koja se ugra|ivala u ta auta. Novija serija nema tih problema.
Ako
nemate garanciju, ne prilazite tom modulu! Osim ako `elite kupiti novi kontroler...
Neki fabri~ki ugra|eni radio prijemnici kod Audija nekada zablokiraju u toku komunikacije sa
njima.
Rje{enje je skidanje napajanja na 10-15 sekundi. Pazite da imate spreman “Security code” za
radio.
Ako dobijete gre{ka 00513-senzor brzine motora (G28) dok motor ne radi, to je normalno. Kad
pokrenete
motor gre{ka }e nestati.
Automatski mjenja~ mo`e prijaviti gre{ku o neispravnom indikatoru ko~nice. Ako pritisnete
jednom
ko~nicu poruka se vi{e ne}e pojaviti.
Grupa 01-motor se ~esto naziva ECM. Ne treba da vas buni postojanje sli~ne grupe (09-El.
Kontrl.
Modul) koji je specijalni relej za kontrolu elektri~nih potro{a~a i prisutan je samo kod Audi A4 i
VW
Sharan.
22
Adaptacija tijela leptira
1. KONTAKT UKLJU^EN, MOTOR NE RADI
2. Opcija “ISPITIVANJE”
3. Modul 01-Motor
4. Izabrati opciju “Mjerni blokovi-08”
5. Izabrati grupu “060” ili “098” (auta koja imaju sajlu za gas), pritisnuti OK pa tipku “Pre|i na
osnovne parametre”
Kada pritisnete zadnju tipku “Pre|i na osnovne parametre” na ekranu }e se pojaviti poruka
“ADP RUN”.
Ostavite ga da tako radi oko 30-60 sekundi, ne pritiskati sajlu gasa, motor ne smije biti upaljen.
Na
ekranu }e ispisati “ADP OK”. Pritisnite tipku “Pre|i na mjerne blokove” i adaptacija je zavr{ena.
Frekvencija
Grupa
Grupa
Grupa
Osnovni
parametri
Ime fajla
23
Aktiviranje automatskog gasa
(Npr. na auto-putu vo`nja bez pritiskanja pedale gasa)
1. Kontakt uklju~en, motor ne radi
2. Opcija “ISPITIVANJE”
3. Modul 01-Motor
4. Izabrati opciju “PRISTUPNI KOD-11”
5. Unijeti {ifru “11463” ili “12233” ili “13861” ili “01283”
6. Pritisnuti “Kodiraj” i isklju~iti/ponovo uklju~iti kontakt.
^esto se de{ava kod novih auta da budu isporu~eni iz fabrike bez uklju~ene opcije
automatskog gasa.
Prilikom prvog pristupa motoru i uno{enja ta~ne {ifre ta se funkcija aktivira.
24
Pode{avanje LER-GASA
1. Kontakt uklju~en, motor ne radi
2. Opcija “ISPITIVANJE”
3. Modul 01-Motor
4. Izabrati opciju “ADAPTACIJA-10”
5. Izabrati kanal broj 01 ili 02 (TDI motori) i unijeti vrijednost ler-gasa izme|u 124 i 132
(“^itaj” pokazuje trenutnu vrijednost u polju “Snimljena vrijednost”; “Test” se priti{}e nakon
uno{enja
nove vrijednosti; ako je sve uredu pritisne se “Snimi”)
6. Pritisnuti OK i isklju~iti/ponovo uklju~iti kontakt
Kod nekih auta mo`e biti potrebno uno{enje pristupnog koda “01283” ili “11463”. Kod ve}ine
nije
potrebno.
Postupak se koristi kod ve}ine 1996. + auta, uklju~uju}i Audi A4, S4, Pasat, Nova buba, Golf,
GTI, Jetta,
Vento, Bora...
25
Promjena opcija-CENTRALNO ZAKLJU^AVANJE
Audi A4, A6, A8, S4, TT
1. Kontakt uklju~en, motor ne radi
2. Opcija “ISPITIVANJE”
3. Modul 35-Centralno zaklju~avanje
4. Pro~itajte vrijednost polja “Softversko kodiranje” (petocifreni broj)
5. Izabrati opciju “Softversko kodiranje-07”
6. Unijeti novu vrijednost u polje “Softversko kodiranje”
7. Pritisnuti OK
8. Nove opcije su odmah dostupne
Nova vrijednost (originalna vrijednost + ili – prema tabeli dolje)
26
Zatvori prozore/{iber na daljinski, otvori prozore na daljinski +64
(na pritisak tipke na daljinskom u trajanju od par sekundi)
Otklju~avanje svih 5 vrata jednim pritiskom tipke na daljinskom -04
Ne~ujno otklju~avanje/zaklju~avanje (bez zvuka sirene) -1024
Automatsko zaklju~avanje vrata pri 20 km/h i otklju~avanje nakon va|enja klju~a iz brave +32
27
Resetovanje SRI-indikatora za promjenu ulja
Postupak ADAPTACIJA (Pode{avanje ler-gasa)
1. 17-Instrument tabla
2. Adaptacija-10
3. Izabrati broj kanala
4. ^itaj = trenutna vrijednost za taj kanal
5. Unesite “Nova vrijednost”
6. Test
7. Snimi
8. Kontakt isklju~i/uklju~i
Ako pi{e N/A, to ne mora zna~iti da se pode{avanje ne mo`e izvesti. Pogledati u polju
“Snimljena
vrijednost”-ako postoji neka vrijednost, reset se mo`e vr{iti.
Ako ne pi{e ni{ta, tada ne mo`e
Audi sistem poni{tavanja indikatora ulja
Audi A4, A6, A8 i ostali sli~ni modeli, Sharan: ([koda i Seat-koristiti samo kanal 02 za reset. Za
dodatna pode{avanja kod long-life ulja je druga~ije. Ako koristite standardno ulje, ne treba ni{ta
osim
kanal 02 vrijednost 0)
Kanal “Nova vrijednost” za reset
broj
Ime kanala Funkcija
Audi Sharan
02 Reset svih indikatora 00000 00000
05 OIL Indikator ulja, udaljenost 00012 00120
06 In-1 Indikator In-1, udaljenost 00024 00240
07 In-1 Indikator In-1, vrijeme 00036 00360
08 In-2 Indikator In-2, vrijeme 00072 00720
Kanal 02-dostupan je samo na 1998+, postavlja automatski 12 000 km-24 000 km-12 mjeseci
Udaljenost je izra`ena u hiljadama kilometara, osim za Sharan u stotinama.
Vrijeme je izra`eno u desetinama dana, osim za Sharan u danima.
Primjer: Isklju~ivanje indikatora OIL na Audi A4-snimiti vrijednost 12 u kanal broj 05 (u
prevoduponovna
zamjena ulja na 12 000 kilometara).
VW sistem za poni{tavanje indikatora ulja
Polo 6N 1998-2002, Golf IV, Passat B5, Lupo –2002, New Beetle, Bora, Transporter T4 i sli~ni
modeli:
Kanal “Nova vrijednost” za reset
broj
Ime
kanala Funkcija
Polo Golf 4
Passat
B5 Lupo Buba Bora Transp.
02 OIL
Reset udaljenosti za
promjenu ulja 00150 00015 00015 00150 00015 00015 00015
05 INSP
Indikator inspekcija,
udaljenost 00300 00030 00030 00300 00030 00030 00030
06 INSP
Indikator inspekcija,
vrijeme
00360 00036 00037 00360 00036 00036 00037
Udaljenost je izra`ena u hiljadama kilometara, osim za Polo i Lupo u stotinama.
Vrijeme je izra`eno u desetinama dana, osim za Polo i Lupo u danima.
28
Primjer: Isklju~ivanje indikatora OIL na Golfu IV-snimiti vrijednost 15 u kanal broj 10 (u
prevoduponovna
zamjena ulja za 15 000 kilometara).
Promjena jezika poruka na nstrument tabli
Postupak ADAPTACIJA (Pode{avanje ler-gasa)
1. 17-Instrument tabla
2. Adaptacija-10
3. Broj kanala = 4
4. Nova vrijednost:
- 00001-German
- 00002-English
- 00003-French
- 00004-Italian
- 00005-Spanish
- 00006-Portuguese
5. Unesite novu vrijednost (1 = Njema~ki, 2 = Engleski...)
6. Test
7. Snimi
8. Kontakt isklju~i/uklju~i
29
Osjetljivost internog monitora pokreta
(Ultrazvu~ni senzor)
Postupak ADAPTACIJA (Pode{avanje ler-gasa)
1. Kontakt uklju~en, motor ne radi
2. 45-Interni monitor pokreta
3. Adaptacija-10
4. Broj kanala = 01
5. Nova vrijednost od 50 – 100 (50-najmanje osjetljivo, 100 najvi{e osjetljivo)
6. ^itaj = trenutna vrijednost za taj kanal
Otklju~avanje svih vrata jednim pritiskom na daljinskom
upravlja~u
Postupak SOFT KODIRANJE (Centralno zaklju~avanje)
1. Modul 46-Elektronski podiza~i
2. Softversko kodiranje-07
Nova vrijednost = originalna vrijednost +1 (npr. “04098” “04099”)
Sva vrata se otklju~aju kad se izvadi klju~ iz brave
Postupak ADAPTACIJA (Pode{avanje ler-gasa)
1. Modul46-elektr. podiza~i
2. Kanal = 4
3. ^itaj vrijednost (mora biti “0”)
4. Nova vrijednost = 1
5. Test
6. Snimi
Ostale opcije:
Kanal 03 = Automatsko zaklju~avanje
Kanal 04 = Otklju~ava sva vrata kad se izvadi klju~ iz kontakt brave
Kanal 05 = Interni monitor, uklju~en/isklju~en
Kanal 06 = Zvuk sirene pri otklju~avanju
Kanal 07 = Zvuk sirene pri zaklju~avanju
Kanal 08 = Signal svjetlima pri otklju~avanju
Kanal 09 = Signal svjetlima pri zaklju~avanju
30
Obja{njenje ~e{}e kori{}enih izraza:
F96 – Senzor atmosferskog pritiska/nadmorske visine. Atmosferski pritisak je vema va`an kod
motora sa
turbo-punja~em – prevelik broj obrtaja turbine pri poku{aju pravljenja pritiska na visokoj
nadmorskoj
visini gdje je vazduh rijedak mo`e ozbiljno o{tetiti turbinu. Regulacija turbine zapo~inje na visini
od
1000-1100 metara i smanjuje rad sa pove}avanjem visine. Kod o{te}enja senzora kompjuteru
se prijavljuje
visina preko 10000 m tako da motor radi sa minimalnom snagom.
G4 – Senzor polo`aja radilice. Prijavljuje kompjuteru referentnu poziciju na kru`noj putanji
radilice (62
stepena na cilindar 1). Nalazi se na lijevoj strani motora pored zamajca, pored senzora brzine
radilice
(G28). Ako je G4 neispravan, motor nastavlja raditi jer kompjuter misli da treba jo{ okretati
radilicu da bi
se do{lo u referentnu poziciju.
G28 – Senzor brzine radilice. Senzor stvara testerasti impulsni signal na osnovu kog se
ra~una brzina
okretanja motora. Ako je neispravan, motor ne mo`e startovati. Vanjski izgled je isti kao G4.
G39 – Senzor oksigena (Lambda senzor). Nalazi se u izduvnoj cijevi, blizu spajanja sa
turbinom. Mjeri
koli~inu nesagorenog kiseonika u izduvnim gasovima radi ra~unanja smjese gorivo/vazduh
pobolj{avaju}i
performanse i ekonomi~nost.
Teoretski optimalan odnos je 14,7 dijelova vazduha na jedan dio goriva. To je vrijednost
lambda 1.0.
Ve}e lambda vrijednosti prave siroma{niju smjesu i ekonomi~niju potro{nju. Manje lambda
vrijednosti
prave ja~u smjesu za ve}e napore motora. Paljenje, ubrizgavanje i ubrzavanje zavise od
vrijednosti ovog
senzora. Dio lambda senzora koji sadr`i grija~, a ozna~ava se Z19 naj~e{}e otka`e i tada
kompjuter
koristi zadnju izmjerenu vrijednost.
G40 – Senzor polo`aja bregaste osovine. (Hal efekat). Signal se koristi za odre|ivanje ta~ke
paljenja
cilindra 1 pri startovanju, vremensko uskla|ivanje ubrizgavanja goriva i kao referentna ta~ka za
senzore
kliktanja G61 i G66. Ako je neispravan, motor ne mo`e startovati. Ako otka`e u toku vo`nje,
motor
nastavlja raditi pomo}u signala sa G4 i G28, a paljenje se usporava na 6 stepeni radi
sigurnosti.
G42 – Senzor temperature usisnog zraka. Nalazi se na zadnjem dijelu usisne grane, pored
tijela leptira,
koristi se za uskla|ivanje ubrizgavanja i ja~ine potiska. Tako motor radi sa istom snagom i na
toplom i
na hladnom zraku. Ako je neispravan, prijavljuje se temperatura od 40C i snaga motora se
smanjuje.
G61 – G66 – Senzor kliktanja. Nalaze se na lijevoj strani bloka motora. Cilj im je da smanje
detonacije
(kuckanje) na najmanju mogu}u mjeru. Presna`ne detonacije u svakom motoru, a posebno sa
turbinom,
mogu uzrokovati ozbiljno o{te}enje motora zbog pove}ane temperature na cilindru, glavi
cilindra i
ventilima. Ako kompjuter dobije poruku o prejakim detonacijama zbog lo{eg goriva ili visoke
temperature
zraka tada se paljenje usporava (kasni) i potisak se smanjuje.
Senzor 1 (G61) se nalazi uz cilindar 2 i pokriva cilindre 1, 2 i 3. Senzor 2 (G66) se nalazi uz
cilindar 4
i pokriva cilindre 4 i 5. Zavisno koji senzor otka`e, paljenje se usporava za 6 stepeni za one
cilindre za
koje je senzor zadu`en.
G62 – Senzor temperature rashladne te~nosti. Nalazi se na zadnjoj strani glave cilindra,
podaci se koriste
za uskla|ivanje paljenja i ubrizgavanja za vrijeme hladnog i vru}eg starta. Tako|e reguli{e
oboga}ivanje
goriva kod zagrijavanja i hla|enja motora. Ako otka`e, ili se otkop~a, kompjuter stavlja
vrijednost od
+80C, ako je G42>0, a ako je G42<0 koristi vrijednost koju pokazuje G42. Poslije tri minuta
rada,
uzima se vrijednost od 80C.
G69 – Senzor polo`aja leptira i F60 – Prekida~ praznog hoda. Oba senzora se nalaze u
jednom ku}i{tu na
ulazu u usisnu granu pored tijela leptira. G69 mjeri ugao otvorenosti leptira. Tako kompjuter
zna koliko
je snage voza~ zatra`io.
Ako senzor otka`e, umjesto njega se koristi elektromagnet odu{ka turbopunja~a.
F60 govori komjuteru kada je leptir u zatvorenom polo`aju, kada se uklju~uje ventil stabilizacije
praznog
hoda (N71), oduzima dotok goriva, aktivira se sistem paljenja za usporenje motora. Ako senzor
otka`e,
navedene funkcije prestaju raditi.
31
G70 – MAF senzor (mjera~ mase zraka). Nalazi se izme|u filtera zraka i kompresora
turbopunja~a. On
mjeri koli~inu zraka koja ulazi u motor. Prakti~no zrak struji preko zagrijane platinske `ice i
pore|enjem
pada temperature sa G42 i F96 dobije se koli~ina i gustina zraka. Svaki put poslije ga{enja
motora, `ica
se grije na 1000C radi otklanjanja ne~isto}a. Ne prilaziti ovom senzoru bar 20 sekundi poslije
ga{enja
motora! Ako senzor otka`e, motor radi slabo, sa siroma{nom smjesom.
G71 – MAP senzor (senzor pritiska usisne grane). Senzor ra~una apsolutni pritisak usisne
grane, {to je
zbir atmosferskog pritiska i senzora potiska. Npr., ako je atmosferski pritisak 1.0 bar, a turbo
proizvodi
0.8 bar, tada je Map=1.8 bar. Nalazi se u istoj kutiji kao i kompjuter. Mogu}e je o{te}enje crijeva
koje
vodi do kompjutera od usisne grane.
G6 – Pumpa goriva i J17 – Relej pumpe goriva. Pumpa za gorivose nalazi u rezervoaru za
gorivo.
Kontroli{e je relej J17 u kutiji sa osigura~ima i osigura~ od 10 A. J17, tako|e, kontroli{e jo{
dosta
elektronike (N71, N75, N80, Z19) preko svojih pomo}nih kontakata. Relej se uklju~uje kada
brzina
motora pre|e 25rpm (u slu~aju nesre}e koja mo`e zaustaviti okretanje motora prekida se dovod
goriva).
N30, N31, N32, N33, N83 – Brizgaljke, za svaki cilindar po jedna. Brizgaljka ima
elektromagnetni relej
koji brzo otvara ili zatvara dizne na vrhu brizgaljke. Svaka brizgaljka se kontroli{e zasebno,
signalom koji
traje od 1-5 ms. 12 V dovod na brizgaljke ide preko osigura~a, a signal je masa kompjutera.
N – Namotaj paljenja (bobina) i N70 – izlazni stepen paljenja. Napon sa kompjutera nije
dovoljan da
pokrene bobinu pa se koristi stepen za poja~anje.
N71 – Ventil kontrole praznog hoda. Propu{ta dodatnu koli~inu zraka kroz ventil leptira u
posebnim
uslovima (kada se reguli{e brzina praznog hoda pomo}u promjene u paljenju). Kada otka`e,
povratna
opruga vra}a ventil u stop polo`aj i nepromjenjiva koli~ina zraka uvijek prolazi kroz ventil.
N75 – Ventil regulacije pritiska punjenja. Ventil otvara odu{ak i dopu{ta izduvnim gasovima da
zaobi|u
turbinu – smanjuju}i pritisak. Ograni~ava maksimalni pritisak, naizmjeni~no pu{taju}i i
zaustavljaju}i
protok zraka i prave}i manji ili ve}i otpor. Ako otka`e, povratna opruga vr{i istu funkciju, ali
dozvoljava
puno ni`i pritisak.
N80 – Ventil spremnika ispariva~a. Pare goriva se skupljaju u ugljenom kanisteru koji sadr`i
aktivni
drveni ugalj koji upija pare iz rezervoara i sprje~ava njihovo ispu{tanje u atmosferu. Kanister se
nalazi na
voza~evoj strani kod prednjeg to~ka. Ventil karbonskog kanistera odre|uje kada se pare goriva
pu{taju u
usisnu granu radi sagorjevanja. Ako otka`e u toku vo`nje, vakuum u usisnoj grani ograni~ava
koli~inu
para koje }e sagoriti. Kontrolna opruga prje~ava povratak para u motor kada motor ne radi.
32
Specifi~ni moduli:
Softversko rekodiranje lampica za upozorenje (kontrolnih lampica-warning
lamps):
VAG-COM
Izaberi kontrolni modul-Select Control Module > [Select]
[17 – Instrumenti-Instruments]
[Recode - 07]
Zapi{i postoje}i kod u slu~aju da zatreba.
Pogledaj prve dvije cifre u Kodu. Dodaj vrijednosti da ukupan zbir bude ta~an.
00 – Nema dostupne opreme
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
Pogledaj tre}u cifru u Kodu:
1 - "Ostatak svijeta" 24-satni ~asovnik
2 - "USA" 12-satni ~asovnik
3 - "Canada" 12-satni ~asovnik
Pogledaj ~etvrtu cifru u Kodu (Cilindri-Cylinders):
4 - 4-cylinder
6 - 6-cylinder
Pogledaj petu cifru u Kodu (Distance impulse multiplier):
2 - 3538
Zna~i, ako `elite da imate Seatbelt warning-Upozorenje za pojaseve i upozorenje za te~nost
za
pranje u kanadskom {estocilindri~nom vozilu, (dodaj 00+02+04 = 06),3,6,2 = 06362.
Selektivno otklju~avanje:
Izaberi kontrolni modul-Select Control Module > [Select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
[Recode - 07]
Zapi{i postoje}i kod.
Unesi petocifreni kod iz polja Softversko kodiranje
[Do It!]
Pogledaj prve ~etiri cifre koda:
0025 - Two electric windows (2 door)-dva elektri~na prozora (2 vrata)
0409 - Four electric windows (4 door)- ~etiri elektri~na prozora (4 vrata)
Pogledaj petu cifru:(Obja{njenje; mislim da je power seat mogu}nost otklju~avanja i
zaklju~avanja vrata sa pozicije voza~a)
6 - All doors unlock, Vehicle without power seat-Sva vrata otklju~ana, Vozilo bez POWER
SEAT
7 - Selective unlocking, Vehicle without power seat-Selektivno otklju~avanje, Vozilo bez
POWER SEAT
33
8 - All doors unlock, Vehicle with power seat-Sva vrata otklju~ana, Vozilo sa POWER
SEAT
9 - Selective unlocking, Vehicle with power seat-Selektivno otklju~avanje, Vozilo sa
POWER SEAT
Zna~i, ako ima{ ~etvora vrata sa power seat i `eli{ selektivno otklju~avanje, 0409,9 = 04099.
Zaklju~avanje/Otklju~avanje uz zvuk sirene/uz blicanje svjetala:
VAG-COM
Select Control Module > [Select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)-za centralno
zaklju~avanje vozila sa ru~nim podiza~ima stakala
[Adaptation - 10]
Channel (03..08)
Adaptation Value (1 = on, 2 = off)
Channel 03 Auto Lock/Unlock-Automatsko zaklju~avanje/otklju~avanje
Channel 05 Unlock, horn sounds-Zvuk sirene pri otklju~avanju
Channel 06 Lock, horn sounds-Zvuk sirene pri zaklju~avanju
Channel 07 Unlock, turn signals flash-Blicanje pri otklju~avanju
Channel 08 Unlock, turn signals flash- Blicanje pri zaklju~avanju
Softversko kodiranje radija:
Select Control Module
[Select]
[56 - Radio]
[Recode - 07]
Zapi{i postoje}i kod.
Unesi petocifreni kod iz polja Softversko kodiranje
[Do It!]
Pogledaj prve dvije cifre Koda (sound field tuning):
00 – Svi modeli sa Premium VI w/o Multifunkcionalnim volanom
01 - Golf/GTI
02 - Jetta
03 - Jetta Wagon
04 – Svi modeli sa Premium VI sa multifunkcionalnim volanom
Pogledaj tre}u cifru u kodu (radio/speaker system):
0 - Premium V ili Premium VI (Monsoon)
4 - Premium IV, Premium V, or Premium VI (non-Monsoon)
Pogledaj ~etvrtu cifru u kodu (sound correction):
0 - Premium IV, Premium V, ili Premium VI (non-Monsoon)
3 - Premium V or Premium VI (Monsoon) 2-door-dvoja vrata
4 - Premium V (Monsoon) 4-door
Pogledaj petu cifru u kodu (CD player/changer):
1 - Bez CD Player/Changer
34
3 - Sa CD Player/Changer
Zna~i, ako ima{ GTI sa dvoja vrata sa Monsoon i CD changer, 01,0,3,3 = 01033.
17-Instruments(instrumenti): K1 -- KWP-1281
Indikacije:
postoje ~etiri svjetle}a moda:
Mode 0: Ni{ta ne svijetli dok je (ext. light) (on) upaljen
Mode 1: Indikacija `migavaca svijetli cijelo vrijeme
Mode 2: Indikacija sva ~etiri `migavca svijetli ~itavo vrijeme
Mode 3: I indikacija `migavaca i indikacija sva ~etiri `migavca svijetle ~itavo vrijeme
Modovi se mijenjaju u Adapation Channel 19. Standardna vrijednost bi trebala biti
11000 (ili priblizno oko te vrijednosti). Prva (left-most----krajnja lijeva) cifra je svjetle}i
mod.
Adaptation (adaptacija) 60,61,62
45-Interior Monitor: K1 -- KWP-1280 (interni monitor)
Adaptation Channel 01 je osjetljiv (uobi~ajeno 100).
46 - Central Covenience: K1-- KWP1281 Imali smo malih problema sa uzimanjem identifikacionih
brojeva od Door-Slave (kontrolera pomocnih vrata). Ako VAG-COM ispisuje gre{ku dok
poku{ava{ da
dobije{ informaciju u ekstra polju---"Extra", oti|i u prozor Options i podesi "Char Int" na 0.
Postoje brojne opcije<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-
spacerun: yes;
msofareastfont-
family: Times New Roman; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">/
osobine
koje se mogu podesiti. One su kontrolisane pod Coding i u Adaptation Channel 62.
Evo objasnjenja:
Pogledajmo prvo Adaptation Channel 62 (jednostavnije je, manje bitova negu u Coding).
Originalna
vrijednost u ameri~kom 3.0L modelu je 95. VAG-COM prikazuje ove vrijednosti decimalno. 95
decimalno
je u heksadecimalnom sistemu 5F, ili 01011111 u binarnom sistemu.
Value: 01011111
Bit: 76543210
Mi sada mo`emo prikazati korelaciju (odnos) pomo}u grafika
za Adaptation Channel 62:
State Bit Dec. Function
ON 0 1 windows up with remote
ON 1 2 windows down with remote
ON 2 4 windows up with key in lock
ON 3 8 windows down with key in lock
ON 4 16 sunroof close with remote
OFF 5 32 sunroof open with remote (does not appear to work)
ON 6 64 sunroof close with key in lock
OFF 7 128 sunroof open with key in lock (does not appear to work)
Ako saberemo decimalne vrijednosti za sva bite koji su-ON, mi se mo`emo uvjeriti da smo to
obavili
dobro jer smo dobili originalni (kod) coding 95.
1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 64 = 95.
Do sad smo se ve} zapitali za{to opcija "Windows with Remote"-(prozori sa daljinskom
kontrolom) ne
radi jer su odgovaraju}i biti na ON. Da bi odgovorili na ovo pitanje, mi moramo da gledamo na
coding-
(softversko kodiranje) na isti na~in. Originalni kod u ovim vozilima je 11788 (decimalno). To je
2E0C u
hex ili 010111000001100 u binarnom obliku. Mi mo`emo ponovo korelirati (uporediti) binarne
bite
pomo}u funkcijske tabele (function table), kao {to smo uradili iznad.
Central Convenience Controller Coding (kod-softversko kodiranje):
35
State Bit Dec. Function
OFF 0 1 Great Britain- alarm system (only with bit 4)
OFF 1 2 flash on when arming/unarming alarm system
ON 2 4 selective locking 1 door/all doors
ON 3 8 activate alarm system
OFF 4 16 rear unlocking block via speed
OFF 5 32 locking via speed
OFF 6 64 comfort functions with remote (adapt in ch 62!!)
OFF 7 128 right side steering
OFF 8 256 avant (glass break sensors in rear side-and rear
windows (if error: safe-LED constantly lit ))
ON 9 512 1x flash when lock with remote
ON 10 1024 horn sounds when lock with remote
ON 11 2048 door/window-logic ( ignition off: No open door
el. windows works 10 min )
OFF 12 4096 normal/????-alarm system
ON 13 8192 No SAFE-function USA only
OFF 14 16384 insulate-glass PR-nr 4KR/4KV
Ponovo mo`emo sve provjeriti sabiranjem decimalnih vrijednosti svih bita koji su ON:
4 + 8 + 512 + 1024 + 2048 + 8192 = 11788.
Zapamti da je bit 6 sa vrijednoscu 64 i funkcijom "comfort functions with remote (adapt in ch
62!!)" na
OFF !!! Da bi se on ukop~ao-- ON, mi trebamo sabrati 64 na originalni kod. 11788 + 64 =
11852.
Recode (rekodiraj) modul sa ovim brojem. Kada to uradi{, opcije u Adapation Channel 62 bi
trebale da
se promijene, i ti mo`e{ promijeniti vrijednosti do "fine tune"--fino pode{avanje osobina..
Ako `eli{ da doda{ "locking via speed" (zakljucavanje putem brzine ---vozilo se samo zaklju~a
kad
smanji{ brzinu do neke granice), ti treba{ dodati 32.
Ako `eli{ da Selective Locking prebacis na OFF, (unutrasnjost vozila se otkljucava sa jednim
pritiskom
na dugme unlock na remote--daljinskom) treba{ dodati 4.
Coding opcije za svjetla Coding je 000XY.
X=1 for Xenon Headlights, za ksenonska svjetla
X=0 for conventional Halogens. za standardne halogenke
Country DRLs: Fogs(maglenke) w/o low beams:
Y=1 RDW (Rest of World) No Yes
Y=2 NDL (Netherlands) Yes Yes
Y=3 USA No No
Y=4 KAN (Canada) Yes Yes
Y=5 DAN (Denmark?) Yes Yes
Y=6 SON (Other?) Yes Yes
Ja ne znam za{to je toliko mnogo Yes/Yes kombinacija; mora da se jos neke osobine
kontroli{u ovdje. Radio i Climate Control lighting su takodje obuhva}eni sa ovim codingom.
36
Pri radu sa VAG-KOM-om mo`ete se susresti samo sa ovim tipovima konektora:
Ponekad u automobilu bude izveden konektor ali nije u funkciji, {to }ete prepoznati po tome {to
nije
izvedena K linija. Ako nai|ete na tu situaciju nemogu}a je bilo kakva dijagnostika jer je K linija
komunikaciona linija {to zna~i da nema pristupa ECU u vozilu ili vozilo ne posjeduje ECU.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:558
posted:5/1/2010
language:Serbian
pages:18