Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

TIPS TIL FORELDRE by theslasher

VIEWS: 29 PAGES: 5

									          TIPS TIL FORELDRE
   NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN

Hyl og skrik, snørr og tårer, og dårlig samvittighet. Må det følge med når barnet skal
begynne i barnehagen?

Ikke nødvendigvis. Mye vondt kan forebygges, både av barnehage og foreldre.

Alle barn er forskjellige. Noen bruker lang tid på å bli trygg, mens andre bruker kortere tid.

Tilvenningen blir ofte vanskeligst for de barna som har vært hjemme alene med mor eller
far, og er blitt vant til å komme i første rekke.

Noen takler tilvenningen lett. Da har mange foreldre lyst til å la dem være alene allerede den
første dagen. Men det er mye nytt – nye barn og nye voksne. Barna trenger tid til å bli kjent,
og går det for fort, slik at de ikke rekker å etablere trygghet i barnehagen, kan de få en
reaksjon etter noen ukers tid når de ikke lengre er trollbundet av alt det nye.

Alle barn vil reagere på en eller annen måte. Det er viktig at vi sammen kan vurdere denne
prosessen for å få den best mulig.

For å gi barn og foreldre den beste starten har vi prosedyrer vi følger når barna skal
begynne hos oss.

Vi vil her komme med en del tips til dere, hva dere kan gjøre for å få overgangen til å
begynne i barnehage best mulig for barnet.

Det viktigste er uansett at dere som foreldre er trygge og rolige. Det smitter over
på barna!
HVA           HVORFOR
Besøk barnehagen    Det er lurt å besøke barnehagen før barnet begynner. Dere
            kan også bruke uteområdet i helger og ettermiddag, slik at
            barnet blir kjent med stedet. Ta gjerne bilder når dere er
            på besøk og bruk dem til å forberede barnet.


Sett av god tid til   Vi oppfordrer dere til å bruke god tid, ikke overdrevet mye,
tilvenningen, minst   men til barnet er trygt nok.
3 dager.        Dette vil selvsagt variere i forhold til alder og det enkelte
            barn. (De fleste har krav på fri inntil 3 dager for å tilvenne
            barn i barnehage).
Dag 1: Vær
sammen med
barnet hele tiden.
Max 2 timers dag.
Dag 2: Vær       Gradvis venner barnet seg til at du må gå.
sammen med       Snakk med barnet og gjør avtaler.
barnet, men trekk
deg litt unna. La    Du er barnets trygge base i barnehagen de første dagene.
barnet nærme seg    Din rolle er veldig viktig for barnets trygghet.
de andre. Max 4
timers dag.       Se også eget skriv for tilvenning i barnehagen. ”Til dere som skal
Dag 3: Vær       begynne på …..”
sammen med
barnet en stund før
du går. Max 6
timers dag.
Ha kortest mulig    Barna får masse nye inntrykk og blir ganske slitne. Det er
dager de 2 første    lettere for barnet å gå korte dager i starten.
ukene (Max 5-6
timer hvis mulig).
Sett av god tid på   Det blir en lettere atskillelse når man har hatt en god tid
morgenen hjemme     sammen før man kommer til barnehagen.
med tid til kos –
unngå stress.
Lag avtaler med     Barnet vet når du må gå og hvorfor. F.eks: ”Jeg blir med
barnet om        deg inn, prater litt med de voksne, du får en klem, jeg går,
atskillelsen før dere  vi vinker til hverandre, jeg henter deg når jeg er ferdig på
går hjemmefra.     jobb”
HVA          HVORFOR
Tilvenningsperson /  Hvert barn og foreldre får en egen kontaktperson før de
Kontaktperson     begynner. Dette fordi vi tror det er lettere for dere, og
           fordi det skal være en som spesielt har fokus på deres
           barn de første dagene. Denne personen har også ansvar
           for å følge ”sine” barn resten av året gjennom å ha et
           spesielt øye til dem.
           Pedagogisk leder har uansett ansvaret for alle barn og
           foreldre, og det er hun som har ansvaret for
           foreldrekontakten gjennom foreldresamtaler 2 ganger pr
           år.
           I begynnelsen er det kanskje greit for dere å ha en
           kontaktperson å forholde seg til, men det er slik at vi går
           ulike vakter, så det er ikke sikkert at dere treffer deres
           kontaktperson når dere kommer til barnehagen. Er det noe
           dere lurer på, ta det opp med personalet som er til stede.
           Det vil bli formidlet til rette person og pedagogisk leder
           uansett.


Begynnersamtale    Etter 2-3 uker vil dere få muligheten til å ha en samtal
           med tilvenningspersonen eller pedagogisk leder. Bruk
           denne samtalen til å gi informasjon, stille spørsmål og gi
           tilbakemelding på hvordan dere synes tilvenningen har
           gått.
           Det er viktig at barnehagen får all den informasjon som er
           nødvendig for at deres barn skal få en best mulig hverdag
           her hos oss.


           Ofte virker forsøkene på å kopiere heltene bare komisk.
           Men andre ganger blir du motløs av og se at så mye av det
           du selv har strevd for å oppdra barnet til, er borte etter
           kort tid i barnehagen. Trøsten er at dette er en
           forbigående fase. Tilpasningstrykket slipper etter hvert
           taket, og innflytelsen fra andre i barnehagen tilintetgjør
           ikke foreldrenes rolle i barnas hverdag.
HVA         HVORFOR
Hva med alt jeg   Det er sikkert mange ting dere lurer på den første tiden.
lurer på?      Hvorfor gjør de sånn? Hva er det slags reaksjon? Hvilken
           mening er det? Det der liker jeg ikke at de gjør! Jeg bruker
           å gjøre sånn!
           Du skal bare spørre. Er det en ting du reagerer på må du
           si ifra. Det er kanskje ditt første møte med barnehagen,
           eller det er: ”slik gjorde de ikke i den forrige barnehagen”.
           Personalet har gjort dette mange ganger og ser kanskje
           ikke det du ser, vi tar mye for å være selvsagt og rett uten
           å tenke over det fordi vi har gjort det så mange ganger. Vi
           setter pris på at du stiller spørsmålstegn ved vår måte å
           gjøre ting på.
Slapp av!      Dette kan virke litt overveldende og dramatisk, men det er
           i virkeligheten ikke det. Du kan bare slappe av og være
           trygg på at dette vil gå kjempe bra. Vi har laget dette
           hefte for å gi deg mest mulig informasjon og råd – ikke for
           å gjøre deg nervøs. Husk at dine følelser smitter over på
           barna og at vi i barnehagen vet hva vi gjør!
HVA         HVORFOR
Vær bestemt når du Dette er det vanskeligste av alt, nå kommer følelsene hos
skal gå, ikke dra det både barn og foreldre. Men man gjør seg selv en
ut.          bjørnetjeneste ved å utsette og utsette.
           Vis at du er den sterkeste, ikke la barnet få kontrollen.
           Ubestemthet fra din side gjør barnet utrygt. La barnet se
           deg gå, ikke snik deg ut, det hjelper ikke.
           Raske avskjeder – si ordentlig ”hadet”, klem og nuss, gå ut
           og vink til barnet som ser deg i vinduet. Ring heller senere
           til oss og spør hvordan det gikk…
Når du henter    Ikke møt barnet med masse spørsmål om hvordan det har
barnet.       vært og hva det har gjort. (Du vil sikkert bare få til svar
           ”Ikke noe” uansett).
           Hvis barnet holder på med en lek, la barnet avslutte, og si
           at du kan sitte og vente en stund, eller pakke sekken
           imens. Ofte protesterer barnet og vil ikke hjem, og
           hentingen kan dra ut. Det er helt normalt. Barnet vil vise
           deg at det reagerer på å bli plassert hos ”fremmede” barn
           og voksne, og skal liksom straffe deg.
           Gi uttrykk for at du forstår barnet, at det er moro å leke,
           men at vi faktisk må hjem nå. Det er viktig å vise at det er
           du som bestemmer.
HVA         HVORFOR
Hva gjør jeg i   Mange foreldre føler seg overflødig og i veien på
barnehagen når   tilvenningsdagene. De er usikker på hvilken rolle de har.
jeg er der på    Normalt har vi ikke alle de nye til samme tid, men den
tilvenning?     tredje dagen kan det være ganske folksomt på avdelingen
          hvis det er mange nye barn og foreldre.
          Personalet har også de ”gamle” ungene å ta seg av.
          Din viktigste rolle er å være der som en trygghet for barnet
          ditt, hjelpe barnet å komme i gang med lek, ta kontakt med
          de andre barna. Med andre ord delta aktivt sammen med
          barnet.
          Dersom dette ikke er nødvendig, at barnet finner på ting
          selv og går greit inn i leken, kan du spørre de ansatte om
          du kan hjelpe til med noe.
          Ta del der det trengs i forhold til andre barn, borddekking,
          påkledning. Det er viktig for barnet ditt å se at du føler deg
          hjemme, at du prater med personalet og de andre barna,
          og ikke bare sitter der og ser ”redd” ut. Det gjør barnet
          utrygg.


          Bruk tiden på å bli kjent med barnehagen, personalet og de
          andre barna. Hils på andre foreldre og fortell hvem du er.
          Vi i barnehagen, både personal, barn og andre foreldre
          ønsker å bli kjent med baret ditt og deg.
HVA         HVORFOR
Hvordan kan     Omstillingen til helt nye omgivelser er anstrengende, og
barnet reagere på  derfor søker mange barn mer nærhet og trygghet hos
det å begynne i   foreldrene. Du føler kanskje at du blir spist opp når dere
barnehagen?     kommer hjem. I starten utvikler mange et utpreget behov
          for ro og søvnbehovet øker.
          Andre blir aggressive, kanskje fordi de føler seg skjøvet til
          side av foreldrene eller ganske enkelt fordi de føler seg
          engstelig og usikre. De kjenner seg hjelpeløse uten
          foreldrene omkring seg blant alt det nye. Reaksjonen kan
          bli at de er sur og sint på foreldrene mens de egentlig
          forsøker å bekjempe sin egen usikkerhet. Det er viktig å ta
          barnas reaksjoner på alvor, og vise dem at du forstår. I
          barnehagen søker barna gjerne oppmerksomhet fra de
          andre barna og fra de voksne, og de lærer hvordan de
          skaffer seg oppmerksomhet ved å prøve ut ulike strategier.
          Noen griper til munnbruk og kjekkaseri, andre blir
          hjelpsomme og medgjørlige. Barna ser hvordan andre
          oppfører seg, og prøver å være slik selv. Ofte kopierer de
          atferd som de ser tiltrekker andre barn, kanskje noen som
          imponerer, eller får andre til å le. Noen velger også atferd
          som ikke er akseptert, men som i alle fall gir
          oppmerksomhet! I begynnelsen er det viktigste for barnet å
          bli akseptert, få være med, skaffe seg en plass i gruppen.
          Så blir det viktig å være lik de barna som ser ut til å lede
          an: De vil spise som dem, snakke som dem, ha samme sko
          som dem, være like dristig og tøff som dem og lignende.

								
To top